Sisältö: 1. LUKU LIIKUNTAKULTTUUHI MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA 4 2. JOHTOPÄÄTÖKSET TUL:N LIIKUNTAPULITIIKKAA VARTEN 24

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö: 1. LUKU LIIKUNTAKULTTUUHI MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA 4 2. JOHTOPÄÄTÖKSET TUL:N LIIKUNTAPULITIIKKAA VARTEN 24"

Transkriptio

1

2

3 Sisältö: 1. LUKU LIIKUNTAKULTTUUHI MUUTTUVASSA YHTEISKUNNASSA 4 1. Tasa-arvo 4 2. TUL:n ihmiskuva 6 3. Liikuntakulttuurin intressiryhmät Työyhteisöliikunta t 3.2. Liikuntajärjestöt Lasten ja nuorten liikuntakasvatus Koululiikunta Liikunta kouluissa Kaupalliset liikuntapalvelut Kilpa- ja huippu-urheilu Organisoitumaton liikuntaharrastuneisuus Passiivinen elämäntapa vai maailman liikkuvin kansa Hyvinvointisairaudet Onko Pohjolan liikkuvin kansa saavuttamaton utopia Liikkumisen esteet Liikkumisen motiivit Lasten ja nuorten liikunta Arvio TUL:n toiminnasta JOHTOPÄÄTÖKSET TUL:N LIIKUNTAPULITIIKKAA VARTEN Tasa-arvo TUL:n uudet avaukset Työyhteisöliikuntaliitoksi Amatöörikilpaurheiluliitoksi Lasten ja nuorten harrasteliikuntaliitoksi Amatööri-, harrasteliikunta-ja terveyttä edistävän liikunnan koulutus Uusien avausten pilotointi, kokeiluja arviointi Liikunnan ja urheilun edunvalvonta TUL:n omat voimavarat TUL:n alueorganisaatiot Valtion liikunnan aluehallinto TUL:n liikuntapolitiikka 36 3

4 siten 1. Liikuutakulttuuri muuttuvassa yhteiskunnassa Suomen työväen urheiluliiton (TUL) liikuntapoliittista ohjelmaa varten Liikuntasuunnittelun professori Kimmo Suomi Tämän asiakirjan tavoitteena on tuoda esiin yhteiskunnallisia kehityspiirteitä ja muu tostekijöitä, joilla on vaikutusta suomalaiseen liikuntakulttuuriin ja joita TUL:n pitäisi ottaa huomioon omassa strategiassaan ja liikuntapolitiikassaan sekä toimintansa suun taamisessa entistä kovemmassa kilpailussa liikuntakulttuurin ja -politiikan alueella. Muutostarkastelun aikaväli tässä asiakirjassa on viimeisen n. 15 vuoden aikana vv ja rajaudun tutkimustuloksissa v toukokuussa ilmestyneeseen veik kausvoittovaroista opetus- ja kulttuuriministeriön tilaamaan yli 10 vuotta kestäneeseen seurantatutkimukseen Liikuntapaikkapalvelut ja väestön tasa-arvo Seurantatutkimus liikuntapaikkapalveluiden muutoksista (Kimmo Suomi & Kari Sjöholm & Pertti Matilainen & Virva Glan & Jouni Vettenranta & Kirsi Vehkakoski & Anna Lee & B1a Pavelka) sekä hieman vanhempaan vuonna 2005 elokuussa julkistettuun TUL:n Jyväskylän liikuntatieteiden laitokselta tilaamaan TUL:n seuratutkimukseen, jonka te kijöinä olivat professori Kimmo Suomi ja professori Hannu Itkonen sekä tutkimusapu laisena tyttäreni PhD Aino Suomi. 1. Tasa-arvo Miten TUL suhtautuu tasa-arvoon TUL:n liikuntapolitiikka määrittyy! Ajatus tasa-arvosta liikunnassa nojautuu myös TUL:n kansainvälisen yhteisön eli Työ läisurheilujärjestöjen kansainvälisen liiton CSIT:n (Confdration Sportif Intemationa le du Travail) länsimaiseen demokratiakäsitykseen tasa-arvosta, joka perustuu Ranskan vallankumouksen demokratia-ihanteisiin; vapaus, velj eys, tasa-arvo, jolloin tasa-arvo saa monipuolisen merkityksen. TUL:n liikuntapolitiikan keskeisenä sisältönä on ollut yhteiskunnallisen tasa-arvon li sääminen. TUL:n nykyinen tasa-arvokäsitys pohjautuu laaj a-alaiseen tasavertaisuusi hanteeseen, joka ymmärretään monipuolisesti taloudellisena, koulutuksellisena, amma tillisena, alueellisena, sukupuolien ja sukupolvien välisenä tasa-arvona. Liikuntaan liitettynä tasa-arvo tarkoittaa, että ihmisillä on oikeus ja vapaus liikunnan harjoittamiseen yhteiskunnallisista taustatekij öistä riippumatta. Suomessa liikuntapoli tiikkaa ohjaavat liikuntalain tavoitteet, jotka myös pohjautuvat laaja-alaiseen tasa-arvokäsitykseen. 4 TUL korostaa liikunnan olevan ihmisten perusoikeus vaikka perustuslaissa ei suoraan

5 määritellä liikuntaa ja urheilua subjektiiviseksi väestön perusoikeudeksi. Perustuslain määrittelemä yhteiskunnan jäsenten oikeus sivistykseen ymmärretään TUL:ssa siten, että maamme perustuslaki tukee liikunnan peruspalveluluonnetta. Suomen kuntaliitto määrittelee peruspalveluksi sellaisen palvelun, jolla on takanaan lainsäädäntöä ja vai tionosuus. Liikunnalla on oma liikuntalaki ja sen valtionosuus perustuu kulttuuri- ja opetustoimen valtionosuuslakiin. TUL haluaa korostaa aitoa tasa-arvoa siten, että yhteiskunnallinen panostus liikuntaan lisää ihmisten välistä tasavertaisuutta. Aito tasa-arvoisuus liikunnassa merkitsee sitä, että kaikille ei tarjota vain tasapuolista mahdollisuutta liikunnan harjoittamiseen vaan sitä, että heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevien yhteiskunnan jäsenten liikuntaan on panostettava enemmän kuin paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa ole vien liikuntaan. Käytännössä TUL hylkää porvarillisena näkemyksenä mahdollisuuksien tasa-arvon ja korostaa ihmisten välistä solidaarisuutta ja heikoimpien yhteiskunnan jäsenten autta mista yhteisvastuullisesti. Yhteiskunnallinen vapaus edellyttää myös vastuuta. TUL korostaa omaa ja jäsentensä vastuuta yhteiskunnan uudistamisesta siten, että TUL on suomalaisessa liikuntakulttuu rissa merkittävä osa liikunnan kansalaisyhteiskuntaa,joka perustuu jäsentensä vapaaeh toiseen yhteenliittymiseen tasa-arvoisemman liikuntakulttuurin puolesta. TUL haluaa kiinnittää erityistä huomiota alueelliseen tasa-arvoisuuteen, jotta koko maassa olisi riittävät mahdollisuudet liikunnan harrastamiseen. TUL haluaa panostaa erityisryhmien kuten syrjäytyneiden tai syrjäytymisvaarassa olevien liikuntaedellytys ten luomiseen, työttömiä aktivoivaan liikuntaan, sairaidenja vammautuneiden kuntout taviin liikuntamahdollisuuksiin, lasten ja nuorten kasvua tukevaan liikuntaan, ikään tyneiden toimintoja ylläpitävään liikuntaan, työyhteisöjen työvoiman uusiutumista palvelevaan liikuntaan ja koulun yhteydessä tapahtuvan liikunnan lisäämiseen. TUL näkee liikuntapolitiikan välineenä erilaisten ihmisryhmien tasavertaisuutta lisäävänä instrumenttina. TUL korostaa myös suoraa demokratia edustuksellisen demokratiaihanteen rinnalla. Suora demokratia lisää kansalaisten osallistumismahdollisuuksia liikunnassa ja liikun taan. Tämä merkitsee, että TUL pyrkii liikuntapolitiikassa demokraattisesti ohjautuvaan toimintaa, jossa perus- ja lähiliikuntapalvelut pitää olla oikeasti kaikkien saatavilla eri tasa-arvotekijöistä riippumatta. Tämä tuo liikunnan harrastamiseen myös klassisen va pausulottuvuuden eli vapauden kansalaisille harrastaa liikuntaa haluamallaan tavalla, haluamissaan yhteyksissä ja paikoissa niin organisoituna liikuntatoimintana urheiluj är jestöissä kuin organisoitumattomana urheilu- ja liikuntatoimintana. TUL ajaa sellaista liikuntapolitiikkaa, joka takaa liikunnan kaikille maksuttomaksi pe ruspalveluksi, jolloin liikuntapolitiikka ei voi nojautua mahdollisuuksien tasa-arvoon vaan todelliseen tasa-arvoon. TUL :n mielestä vain tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa voidaan ajatella liikuntapolitiikan tukevan tavoitetta, että suomalaiset olisivat maail 5

6 man liikkuvin kansa vuonna TUL:n liikuntapolitiikka nojautuu Liikuntaa kaikille - ajatteluun, jolloin TUL:n käsi tykset liikuntakulttuurin edistämisestä ovat laajempia kuin pelkästään urheilujärjestöjen ajama liikunnan järjestöpolitiikka. TUL haluaa pitää huolta koko väestöstä eikä ainoas taan liikuntajärjestöihin kuuluvasta väestöstämme. TUL:n toiminnan kohde on koko väestö Suomessa. 2. TUL:ii ihmiskuva Tasa-arvoajatuksesta nousevat TUL:n arvot, joiden mukaan TUL haluaa toiminnallaan tavoitella ihmiskuvaa, jossa liikunnan avulla vaikutetaan siihen, että TUL:ssa liikkuvat kasvaisivat aktiivisiksi yhteiskuntaa uudistaviksi voimiksi. Yhteiskunnallinen uudista minen edellyttää jäseniltä yhteisvastuullisuutta, solidaarisuutta, rohkeutta ja osaamista tehdä yhteiskunnasta entistä demokraattisempi kaikille. Aikaisemmat sukupolvet ovat toiminnallaan vaikuttaneet suomalaisen yhteiskunnan nousemiseen yhdeksi maailman parhaaksi maaksi elääja liikkua. Työväenjärjestöillä on ollut keskeinen rooli Suomen korkeatasoisen hyvinvoinnin rakentamisessa. TUL:n ih miskuvaan kuuluu arvostava parhaiden työväenperinteiden säilyttäminen ja siirtäminen tuleville sukupolville. TUL:n perinnerikkaan historian ansiosta voidaan myös tulevia yhteiskunnan haasteita ratkaista TUL:n historian rikastuttamilla kokemuksilla. TUL korostaa myös omaa sisäistä demokratiaa, jolloin TUL sitoutuu noudattamaan miesten ja naisten välistä sekä alueellista tasavertaisuutta järjestöelämässään. TUL panostaa siihen, että kaikki vilppi poistuu urheilusta. TUL:n ihmiskuva korostaa vä kivallattomuutta urheilussa ja urheilukatsomoissa, dopingin vastaisuutta sen kaikissa muodoissa sekä monikulttuurisuuden lisääntyessä myös eri etnisten ryhmien tasaver taisuutta osallistua liikuntaan ja yhteiskunnan toimintaan täysivaltaisina yhteiskunnan jäseninä. TUL torjuu jyrkästi kaiken rasismin ja nationalismin ylilyönnit yhteiskunnas sa ja liikuntakulttuurissa sekä korostaa fair play-käytäntöjä liikuntakasvatuksessa. Ur heiluväkivallan, rasismin, urheiluvilpin ja dopingin vastustaminen urheilukatsomoissa, saleilla, kaukaloissa ja kentillä ei ole vain urheilun sisäinen asia vaan Suomi on myös valtiona sitoutunut niihin mm. Euroopan urheiluministerien välisillä kansainvälisillä sopimuksilla. TUL:n ihmiskuvaan kuuluu voimakkaasti eettisesti kestävän kasvun ja kehityksen peri aatteiden tukeminen, jolloin nykysukupolvien pitää jättää tuleville sukupolville vähin tään yhtä hyvä ympäristö kuin missä itse olemme saaneet elää. Liikunnan on tuettava luonnon ja ympäristön suojelua. 3. Liikunlakuhtluurin illlressirybmät Ketkä omistavat liikuntakulttuuria? Vaikka liikuntakulttuuri kuuluu ensisijaisesti koko väestölle, organisoitunut liikunta- 6

7 paikoille. turvallisuutena, kulttuuri on Suomessa hajaantunutja erikoistunut voimakkaasti sen alkuajoista saakka. Liikuntakulttuurissa on hajautumisen johdosta runsaasti erilaisia intressiryhmiä. TUL:n haluaa koota yhteen samanmielisiä ja henkisiä liikunnan intressiryhmiä ja näkee yhtyeenkokoamistehtävän tärkeäksi toiminnakseen, jolla luodaan hajoamisen vastapainoksi yhteistoiminnallista liikuntapolitiikkaa, joka sovittaa yhteen erilaisten liikunnan intressiryhmien näkemyksiä ja eroja. Erilaisten liikuntaintressien keskeisin tehtävä liikuntakulttuurissa on aina ollut paikata muun yhteiskunnan mukanaan tuomia rajoituksia, joista nyt keskeiseksi epäkohdaksi on nostettu passiivinen, epäaktiivinen elämäntapa, mikä johtuu arkiliikunnan puuttees ta. Arkiliikunnan puutetta yhteiskunnallisena tai elämäntapaongelmana ei voida ratkais ta vain liikuntaa lisäämällä, koska liikunnan esteitä on niin runsaasti yhteiskunnassa rakenteellisesti, että vain niihin puuttumalla voidaan ratkaista rakenteellista liikkumat tomuutta Suomessa Tyoyhleisuliikunla TUL:n kannalta merkityksellisiä toimintamuotoja ovat olleet ammattiyhdistysliikkeen erilaisten toimintapäivillä mukana olo. Työyhteisöliikunnassa oleellista on saada työyh teisöliikunta työterveyshuoltoon kuuluvaksi työsuojelun osaksi työpaikoilla. Työyhteisöjen liikunta on kasvanut eniten kaikista liikunnan toimialoista viimeisten 15 vuoden aikana, sillä vuonna 1998 työnantaja osallistui työntekijöiden työyhteisöliikun nan kustannuksiin 27 %:ssa työpaikkoja, kun vastaava luku on nyt 43 %. Mikään muu liikuntaprosentti ei ole kasvanut niin merkittävästi kuin työyhteisöliikunta. Työyh teisöissä liikkuu yli 40 % työssä olevista aikuisista ja työyhteisöliikunnasta on tullut aikuisväestön keskeisin liikuttaja. Työnantajien eniten käyttämä palvelumuoto ovat lii kuntasetelit tai muutoin yksityisten liikuntapalvelujen maksaminen tai subventoiminen työntekijöille. TUL on toiminut aktiivisesti työyhteisöliikunnan edistäjänä mm. hankeprojektilla yh teistyössä SLU:n, Kunto ry:n, työntekijä- ja työnantajajärjestöjen kanssa. TUL:n tulisi jatkaa hankeprojektin päätyttyä sen rooliin kuuluvaa verkostoitumista entistä enemmän työyhteisöliikunnassa niin työantaja- kuin työntekijäjärjestöjen kanssa. Työnantajan työntekijöidensä liikuntaan panostama raha tulee monikertaisesti takaisin tyytyväisim pinä työntekijöinä, parantuneena työtehona ja sairastavuuden ja en nenaikaisen eläkkeelle siirtymisen vähenemisenä. Työyhteisöliikunnassa tulee korostaa TUL:n seurojen ja ammattiyhdistysliikkeen yh teistoimintaa laajasti, jolloin TUL:n seurojen tehtävänä tulisi olla liikuntapalvelujen tarjoaminen paikallisille työyhteisöille ja Työyhteisöliikunta tulisi saada yleissitovien työehtosopimusten osaksi, jolloin myös määritellään työvoiman uusinta miskustannuksien maksuosuudet työntekijöille ja -antajille. TUL:n seuraväki j akaantuu kahtia suhteutumisessa työpaikkaliikuntaan tulevaisuudes sa. 45 % pitää työpaikkaliikuntaa erittäin tai melko tärkeänä, mutta toisaalta on oikeas 7

8 2/5 40 taan aika haastavaa TUL:lle, että yli puolet TUL:n seuroista ei pidä työpaikkaliikuntaa tärkeänä seuran tulevaisuuden kannalta. KOVIO 1. Työpaikkaliikunnan $rjesuminen seuran tulevaisuuden kannalta Urheiluseuraliike joutuu kamppailemaan jatkuvasti mm. yhdistetyn sosiaali- ja terve ysalan valtakunnallisen järjestön kanssa vapaaehtoisista, kun uusi järjestö kattaa 1.3 miljoonaa suomalaisen jäsenkentän, joilla on n paikallisyhdistystä. Suomen Lii kunnan ja Urheilun (SLU) nyk. Valo ry:n ilmoittamat vastaavat luvut ovat 1.1 Mjäsentä ja urheiluseuraa. Liikunnan ja urheilun kansalaisyhteiskuntaa tukeva urheiluseu raliike tulisi nähdä sosiaali-ja terveysalan sekä kansanterveysjärjestöjen eräänä merkiterilläin tärkeä melko tärkeä ei tärkeä 3.2. Liikumtajärjestöt Liikuntajärjestöissä on aikuisväestöstä mukana n %. Lasten osalta Suomessa ei ole pätevää urheiluseurakiinnittyneisyystutkimusta olemassa viime vuosilta, mutta uusimmat tutkimukset olettavat hieman yli kolmanneksen lapsista ja nuorista liikkuvan urheiluseuroissa. Luku ei ole kansallisissa liikuntatieteellisissä tutkimuksissa merkittä västi muuttunut viimeisten 15 vuoden aikana. Yksittäisissä tutkimuksissa nuorten osal listuminen urheiluseuratoimintaan liikkujina vaihtelee 30 %:n välillä. Aikuisväestöstä vajaat 10 % (5-8 %) liikkuu urheiluseuroissa ja lapsista käytännössä kaikki seuratoimintaan osallistuvat (30 40% ikäluokasta) myös liikkuvat urheiluseu rassa. Seuratoiminta on siis edelleen merkittävää liikuntakulttuurissa, mutta seurojen ulko puolella liikkuu huomattavasti enemmän aikuisväestöä kuin itse seuroissa. Urheiluseu roista on kuitenkin kokemusta laajalla joukolla suomalaisia, sillä nyt urheilun kansa laisjärjestöissä mukana olevia on n. 1.1 miljoonaa ja toinen miljoona suomalaisista on joskus ollut mukana urheiluseuroissa, mutta ei ole enää väestöstä on siis kokemus ja näkemys urheiluseuratoiminnasta. 8

9 esim. myös tävimpänä yhteistyökumppanina eikä kilpailijana. Liikuntajärjestöt kattavat merkittävän osan lasten ja nuorten sekä nuorten aikuisten liikuntatoiminnasta, mutta yli 90 %:lle aikuisväestöstä ei urheiluseuratoiminnalla ole merkitystä itsensä liikuttajana. TUL:n rooli koko urheilujärjestökentästä on hieman yli 10 % luokkaa, jos laskentape rusteena käytetään SLU:n v ilmoittamaa seuramäärää ja TUL:n ilmoittamaa seuramäärää Sama TUL:n seuramäärä on saatu TUL:n Jyväskylän yliopistossa teettämässä tutkimuksessa v lasten ja nuorten liikunlakasvatus Koululiikunta Koululiikunta on ollut Suomessa yli 100 vuoden ajan keskeinen liikuntakulttuuria edis tävä taho. Koululiikunnan vaikuttavuus nuorissa ikäluokissa on suuri, koska käytän nössä kaikki osallistuvat valtakunnallisten opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti koulujen liikuntakasvatukseen vammaiset ja muutoin poikkeavat lapset ja nuo ret, joille on tarjolla soveltavaa liikuntaa. Tasa-arvon kannalta koululiikunta vaikuttaa keskeisimmin lasten ja nuorten liikuntakulttuuriin Suomessa, mutta liikunnan tuntimäärät vaikuttavat myös liikuntakasvatuk sen laatuun. PISA-tutkimuksissa koululiikunta oppiaineena on Suomessa kaikista op piaineista suosituin. Tavoitteeksi tulisi asettaa liikuntatuntien määrän kaksinkertaistaminen 2 tunnista 4 tun tiin, jolloin lapsilla ja nuorille perus- ja II asteen opetuksessa olisi keskimäärin tunnin liikunta-annos joka toinen koulupäivä, jolla turvataan puolet lasten ja nuorten arkilii kunnan tarpeesta, jonka pitää olla jka päivä vähintään yksi tunti liikuntaa. Lasten ja nuorten sekä heidän perheiden tehtävänä tulee olla tavoitteen toisen puolen liikunta-an noksen tarjoaminen keskimäärin niinä päivinä, jolloin koulun liikuntaa ei ole saatavilla. Tavoitteen käytännön toteutuksessa urheiluseuroilla tulee olla merkittävä rooli. Liikun taa kouluissa halutaan edistää myös koululiikunnan ulkopuolella. Koululiikunnalla on kuitenkin keskeisin rooli lasten ja nuorten liikuttajana, koska se koskettaa kaikkia ja koko ikäluokkaa kerrallaan Liikunta kouluissa Kouluj en liikunnassa varsinaista liikuntakasvatusta voidaan täydentää muunakin aika na kuin liikuntatunneille välituntiliikunnalla. Kataisen hallitusohjelman kirjaus Liikkuva Koulu ohjelmasta tähtää juuri koulujen liikuntakasvatustoiminnan kehit tämiseen kokonaisuutena. Välitunti on suurin yksittäinen kokonaisuus 9 - vuotisessa perusopetuksessa, jossa n tuntia on välitunteja tunnin kokonaisopetusmää rästä, joille pitää kaikkien osallistua. Tutkimusten mukaan välituntiliikuntaan koulupihalla osallistuu n. 20 % oppilaista. 9

10 Suomi iltapäivätoimintaa Välituntiliikunnan mahdollisuudet vaihtelevat suuresti sen mukaan kuinka hyvin kou lun olosuhteet kuten piha ja muut liikuntapaikat soveltuvat liikunnan harrastamiseen ja kuinka hyvä on koulun henkilökunnan monniammatillinen osaaminen liikunnassa välituntiliikunnan edistämisessä. Suomesta puuttuu tutkimustietoa siitä, millaisissa fyysisissä olosuhteissa koulun liikunta ja liikuntakasvatus toteutuvat. Henkilökunnan liikuntataitojen puutetta on mm. Nuori yrittänyt lieventää, mutta tällä hetkellä ollaan kokeilujen varassa. Koulukerhojen toimintaan osallistuu vain muutama prosentti koululaisistaja niistä puo let koulujen liikuntakerhotoimintaan, joka on toiseksi suosituin koulukerho heti kokki kerhoj en jälkeen. Parhaimmissakin hyvin resursoiduissa kunnissa koulukerhoihin osal listuu n. 7.5 % oppilaista, joista vajaa puolet liikuntaan. Koulujen aamu-iltapäivätoiminnan järjestäjissä opetushallituksen tietojen mukaan on liikunnallisten toiminnan järjestäjien määrä ollut koko ajan vähenemässä, jolloin liikun ta-annos saadaan vain osittain tästä toiminnasta. Lisäksi esim. Pohjois- ja Itä-Suomen kouluissa pitkien koulumatkojen ts. oppilaan kokonaisrasituksen myötä ei aamu- ja il tapäivätoimintaa ole mahdollista järjestää niin laaja-alaisesti kuin Länsi- ja Etelä-Suo messa. Pitkiä passiivisella tavalla kuljettuja koulumatkoja pidentävät huomattavasti koulujen lakkauttamiset, jolloin usein menetetään myös koulun sali läheisenä sisäliikuntapaikka na ja koulun piha välineineen ulkoliikuntapaikkana. Lainsäädäntö ei myöskään kannusta kuntia olemaan mukana koululaisten aamu-iltapäi vätoiminnassaja tällöin toiminta luo myös epätasa-arvon siemeniä kuntien asukkaiden välille, koska kaikki kunnat eivätjärj estä ylipäätään aamu tai niissä liikunnallista toimintaa, koska laki sallii toiminnan kuntien vapaaehtoiseksi vaikkakin lakisääteiseksi valtionosuusperusteiseksi toiminnaksi. KUVI0 2. Toiminnan suuntautuminen lasten ja nuorten liikuntaan seuran tulevaisuulla ajatellen 00% 10% 00% 58% 40% 30% 20% 10% 0% erilläin tärkeä melko tärkeä ei tärkeä 10

11 liikuntapaikkojen Kansallisen liikuntaohj elmatoimikunnan (KLO:n) ehdotuksissa esitetään kouluihin ko keiluja, joilla saadaan koulun liikunnanopettajat toimimaan koulun hyvinvointijohtaji na sekä lisäämään asiantuntemusta seurojen avulla koululiikunnassa. Korkea-asteen opetuksessa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa liikunta pitäisi ottaa opintojen osaksi kuten myös ammatillisessa koulutuksessa entistä selkeämmin. Nuorten 11-asteen ikäluokassa epätasa-arvoisuutta aiheuttaa se, että 11-asteella lukiokoulutuksessa on liikunta huomioita ammatillista koulutusta paremmin. Liikunta tulisi saada kaikkien opintojen osaksi niin lasten ja nuorten koulutuksessa kuin aikuisten am matillisessa täydennyskoulutuksessa. Viereisen kuvion tulosten perusteella 95 % TUL:n seuroista pitää tulevaisuuden toimin nan suuntaamista lasten ja nuorten liikuntaan erittäin tai melko tär 3.4. Kaupalliset hikuntapalvelut Maksullisten liikuntapalvelujen käytön lisäys on ollut selkeä trendi liikuntakulttuurissa viime vuosina. Liikuntapaikkojen suhteellinen yksityinen omistajuus on lisääntynyt hi taasti, mutta varmasti n. 1 %:n vuodessa koko 2000-luvun. Viisitoista vuotta sitten maksullisia liikuntapalveluja käytti jo 59 % naisista ja nyt 67 %. Miehistä maksullisia liikuntapalveluja käytti vastaavana ajankohtana 54 % ja nykyään 58 %. Kyse on siis kaikista julkisen, yksityisenja kolmannen sektorin tarjoamista mak sullisista liikuntapalveluista, joihin osallistuu väestöön selkeä enemmistö. Väestö on valmis panostamaan maksullisiin liikuntapalveluihin entistä enemmän, koska liikun taan käytettiin 15 vuotta sitten hieman vajaa 700 kotitaloutta kohden vuodessa ja nykyään lähes kaksinkertaisesti eli n taloutta kohden vuodessa. Liikuntapalvelujen maksullisuus aiheuttaa myös epätasa-arvoa, sillä 15 vuotta sitten korkeita liikunnan maksuja piti liikkumisen esteinä 10 % perheistä, kun nyt jo noin 1/3 perheistä katsoo kalliiden maksujen olevan este lasten liikunnan harrastukselle. Tämä on uusi piirre suomalaisessa liikuntakulttuurissa, koska tähän saakka suomalaiset ovat valinneet kukkarolleen sopivat liikuntaharrastukset itselleen ja lapsilleen. Eniten on kasvanut naisten määrä yksityisten maksullisten liikuntapalvelujen käyttäji nä. Yksityisiä kuntosalien toimintapisteitä on jo nyt enemmän kuin koskaan aikaisem min eli yli toimintapistettä koko maassa, jolla ylitetään aikaisemmin vuonna 1990 ollut ennätys yksityistä kuntosalityyppistä liikunnan toimintapistettä. Muita yksityisiä liikuntapaikkoja on n kpl LIPAS paikkatietojär jestelmän tietojen mukaan. Liikuntapaikkojen kokonaismäärä on n kpl. Useista liikuntapaikkaryhmistä kuten esim. tennis- ja squashallit, ratsastusalueet ja paikat, ratsastusmaneesit sekä ratsastusreitit ovat huomattavalta osin yksityisessä omistuksessa kuten myös hiihtorinteet ja keilahallit. Suurissa kaupungeissa pari prosenttia ikääntyneistä osallistuu varta vasten ikääntyneil le suunnattuihin maksullisiin liikuntapalveluihin kuten seniorikuntoliikuntasalitoimin taan. Tällä on merkitystä siten, että eläkeläiset ovat suurin yksittäinen ikäperusteinen 11

12 vaikutusryhmä, johon kuuluu n. 1.3 miljoonaa eläkkeensaajaa. Nykyeläkeläiset ovat valmiita panemaan omaan hyvinvointiinsa rahaa aikaisempia eläkeläisiä enemmän. Oheisen kuvion perusteella TUL:n seuroista 86 % pitää veteraanien ja ikääntyneiden toimintaa erittäin tai melko tärkeänä ajatellen seuran tulevaisuutta. KUVIO 3. Toiminnan suuntautuminen veteraanien/ikaäntyneiden liikuntaan seuran tulevaisuulla ajatellen erillio tarke melko tarke ei tärkeä 3.5. Kilpa- ja huippu-urheilu Kilpa- ja huippu-urheilun harrastajia aikuisväestöstä on eri tutkimuksista riippuen n. 2-3 %. Kilpailutarkoituksessa liikkuvia aikuisia on nykyään vähemmän kuin 15 vuotta sitten, jolloin kilpailutarkoituksessa liikkuvien aikuisten määrä oli korkeimmillaan 5 %. Kilpaurheilulla on huomattavat media- ja viihdearvot. Huippu-urheilun sponsorointi oli maamme historiassa suurimmillaan v n. 150 M vuodessa, sen ollessa nykyään n. 100 M vuodessa, josta jääkiekon osuus on 38 %. Kansainvälisessä huippu-urheilussa mukana olo liittyy siis lähinnä yhteiskunnalliseen viihdearvoon, jolla voi olla myös kansallistunnetta vahvistava rooli, mikä on kuitenkin vähentynyt kansallisvaltioaatteen heikkenemisen myötä sekä kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä esim. EU:ssa. Urheilun valtavirta kansainvälisesti korostaakin giobaalia yhteistyötä aikaisemman kansallisvaltioiden välisen kilpailun sijaan. 12 TUL:n mukana olo kansallisessa huippu-urheilun muutostyössä ei ole merkittävää, kos ka TUL:n oma toiminta vain osittain sivuaa nykyistä kansainvälistä kilpa- ja huippu-ur heilua. Suomessa kansainvälisen huippu-urheilun organisointi on kanavoitu Suomen olympiayhdistykselle ja lajiliitoille. TUL:n ei kannata hukata panoksiaan kansainväli seen huippu-urheiluun, koska TUL:n jäsenistön kannalta ollaan tekemisissä marginaa lisen ilmiön kanssa, jolla tietenkin on suuri näkyvyys suomalaisessa yhteiskunnassa. TUL:n tulee kuitenkin olla merkittävä vaikuttaja päätöksenteossa, kun huippu-urheilus ta päätetään, koska samalla päätetään yhteiskunnan voimavarojen jakamisesta kansain

13 kilpailuita väliseen huippu-urheiluun. TUL:n kannattaa keskittyä CSIT:ssä virinneen amatöörikilpaurheilun kehittämiseen Suomessa, jolle tu lee entistä suurempi markkina-alue kansallisen olympiayhdistyksen keskittyessä ammattimaisen kan sainvälisen huippu-urheilun kehittämiseen. Amatöörikilpaurheilulle kuten lasten ja nuorten harrastelii kunnalle sekä veteraanien kilpaurheilutoiminnalle tulee antaa sijaa TUL:ssa sen kansainvälisen CSIT -organisaation esikuvan mukaisesti. TUL:ssa voi tietenkin olla mahdollisuus myös ammattimaiseen kansainväliseen huippu-urheiluun, jos paikallisissa urheiluseuroissa on riittävästi voimavaroja tällaiseen toimintaan muun toiminnan kärsimät tä taloudellisesti tai urheilullisesti. TUL:n seurojen tulee taata mahdollisimman laajalla pohjalla huippu lahj akkuuksien löytyminen Suomen kansainväliselle huippu-urheilulle. Pääperiaatteena on kuitenkin, että kansallinen olympiayhdistysja kansainväliset kilpailuoikeudet omaa vat laj iliitot vastaavat ammattimaisesta kansainvälisestä huippu-urheilusta maassamme. TUL: ssa tulee kuitenkin järjestää omia amatööriurheilijoiden mestaruusturnauksia ja urheilulajeissa, jois sa niin halutaan ja se on mahdollista. Amatööriurheilun kehittämiseen on helposti liitettävissä kansainvälisesti kasvava Fair Play toimin ta, jolla taatan eettisesti kestävä amatööriurheilu. Tällöin voidaan korostaa urheilun rasisminvastaisuut ta, kaikenlaisen vilpillisyyden (esim. sopupelit) vahingollisuuttaja urheiluväkivallan poiskitkemistä niin katsomoista kuin kentiltä ja saleilta. Oheisen kuvion perusteella TUL:n seuroista 33 % pitää kilpa-ja huippu-urheilua erittäin ja 44 % melko tärkeänä. KUVI0 4. Toiminnan suuntautuminen kilpa-ja huippu-urheiluun seuran tulevaisuulla ajatellen 80% 10% 80% 50% 40% 30% 20% 10% 0% elläin tärkeä melko trke ei trkd 3.8. rqanisoitumaton liikumtabarrastuneisuus Suomalaiset aikuiset ovat tyytyväisiä siihen kuinka hyvin pystyvät tyydyttämään lii kunnallisia tarpeitaan. 15 vuotta sitten tyytyväisiä omiin liikunnanharjoitusmahdolli suuksiin oli 66 %ja nyt 68 % aikuisväestöstä. 13

14 ero ei erityisesti 5.0 Eniten liikuntaan käytettyä aikaa ovat lisänneet johtavassa asemassa olevat n. 1.5 tuntia viikossa viimeisten 15 vuoden aikana tämän ajan ollessa kokonaisuudessaan tällä het kellä 4 ja puoli tuntia viikossa. Aikuisten keskimääräinen liikuntaan käyttämä aika on pysynyt ennallaan n. 3 ja puoli tuntia viikossa. Aikatarkastelussa ovat matkojen vaatimat ajat mukana, joka on keskimäärin puolen tunnin edestakainen matka pääasiassa kotoa liikuntapaikoille ja takasin. Liikuntapai kalle liikkumista toteutetaan passiivisella ajoneuvoliikenteellä yksin ajaen henkilöautolla. 15 vuotta sitten lyhyimmän alle 2.5 km:n matkan liikuntapaikoille teki jalkaisin tai polkupyörällä 65 % aikuisista, mutta nyt vastaava lukema on 49 %. Enem mistö aikuisista liikkuu liikuntapaikalle omalla autolla. 2.5 km km matkan liikun tapaikoille viisitoista vuotta sitten aktiivisella kulkutavalla hieman alle 1/3 aikuisista, mutta nykyään enää 15 % aikuisväestöstä. Aikaisempaan poikkeavaa on, että yrittäjien ja opiskelijoiden liikuntaan käyttämä aika on vähentynyt ja nämä ovat ainoat ryhmät, jossa liikuntaan käytetyssä ajassa on tapah tunut vähenemistä viimeisen 15 vuoden aikana. Opiskelijoiden liikuntaharrastuneisuu den vähentymistä selittävät laaja työssäkäynti opintojen ohella sekä kiristyneet tutkin tosuoritusajat ja -tavat. Yrittäjien tilanteeseen vaikuttaa mm. kiristynyt taloudellinen kilpailu ja työhön käytetyn ajan kasvava määrä. Aikaisempaan myönteinen muutos on, että pienet lapset perheissä olivat aikaisemmin nuorten aikuisten merkittäviä esteitä omalle liikuntaharrastukselle, mutta nykyisin per heissä näyttää tasa-arvo toteutuvan niin hyvin, että lasten saaminen ei enää ole nuorten aikuisten liikuntaa ehkäisevä tekijä miehillä eikä naisilla. Tulojen mukaan arvioituna alle vuodessa ansaitsevat ja vuodessa ansaitsevat olivat vähentäneet liikuntaan käyttämäänsä aikaa viimeisten vii dentoista vuoden aikana. Näiden tuloluokkien välillä ja niitä korkeammissa tuloluokis sa liikuntaharrastukseen käytetty aika oli lisääntynyt n. puolituntia viikossa. Aikuisten liikuntaharrastuneisuuteen eniten vaikuttava tekijä on alueellinen ja paikalli nen liikuntapaikkatarjonta, jolloin Pohjois- ja Itä-Suomessa asuvat ovat hyvin eriarvoi sessa asemassa muualla Suomessa asuviin verrattuna. Lapissa alle vuodessa ansaitseva nainen liikkuu hieman alle kaksi tuntia viikossa, kun Etelä-Suomessa asuva yli vuodessa ansaitseva mies liikkuu keskimäärin 4 tuntia 17 minuuttia viikos sa on siis yli kaksinkertainen. Aikuisväestön liikunta tapahtuu siis hyvin suurelta osin urheiluseurojen ulkopuolella ensisijaisesti kevyenliikenteen väylillä ja luontoympäristössä; Naisista 67 % käyttää kevyenliikenteen väyliä liikuntatarkoitukseen (miehet 50 %), pyöräilytarkoitukseen naisista 40 % (miehet 29 %), lenkkeilyyn 34 % (miehet 25 %), ulkoiluun 30 % (miehet 26 %). Kaikilla näillä liikuntapaikoilla ja harrastusmuodoissa liikunta on lisääntynyt 4-6 % viimeisten 15 vuoden aikana. 14

15 vuotiaat reitit Eniten käyttö on lisääntynyt yksityisillä kuntosaleilla 7 %. Ainostaan aikuisväestön koululiikuntasalien käyttö (N 15 %, M 10 %) oli vähentynyt 3 %, mikä selittyy pääosin koulujen lakkautuksilla. Säännöllisesti viikoittain käytetyistä liikuntapaikoista eniten suosiotaan olivat lisän neet ulkoilureitit 7 % ja ulkoilualueet 5 %. Liikuntapaikkojen käytössä vähentymistä on tapahtunut ainoastaan teko- ja luonnonjäillä ja muilla liikuntapaikoilla harrastus oli lisääntynyt. Aikuisten eniten lisääntynyt liikunta oli juoksulenkkeily 11 %:sta 17 %:iin (kasvu + 6 %) kävelylenkkeilyn kustannuksella, joka oli vähentynyt 65 %:sta 57 %:iin (vähennys - 8 %). Aikuisten kuntoilu on muuttunut enemmän tavoitetietoiseksi terveyden ja kunnon ko hentamiseksi aikaisemmin painottuneen ilon, virkistyksen ja sosiaalisuuden sijaan. Tulevaisuudessa aikuiset haluaisivat lisätä liikuntaansa eniten uinnissa, pyöräilyssä ja kuntosaleilla. Alle 29-vuotiaat haluavat tulevaisuudessa lisätä eniten liikkumistaan kuntosaleilla, ui mahalleissa ja juoksulenkkeilyssä vuotiaina eniten halutaan lisätä uintia, ulkoilua ja pyöräilyä haluavat tulevaisuudessa lisätä eniten ulkoilu, uintiaja hyötyliikuntaa kuten marjastusta, sienestystä, metsästystä, kalastusta, pihan ja puutarhan parissa puu hailua. Eläkeikäiset haluavat lisätä eniten ulkoilua, hyötyliikuntaa ja uintia. Kevyenliikenteenväylät eri liikuntatarkoituksiin ja luontoympäristö ovat merkittäviä liikuntapaikkoja, joiden merkitystä tulee myös TUL:ssa korostaa siten, että paikalliset päätöksentekijät vaikuttavat näiltä osin suotuisan liikkumisympäristön kehittymiseen. Parhaiten niihin voidaan vaikuttaa tarjoamalla kunnallisessa päätöksenteossa väestölle riittävät ulkoilualueet ja asuinalueiden yhteyteen sekä pidettävä huoli liikennesuunnittelussa riittävistä kevyenliikenteenväylistä ja niiden huollosta ja hoitamisesta erityisesti talvisaikaan. TUL:n tehtävänä on vaikuttaa kunnallisiin päätöksentekijöihin, jotta he omaksuisivat esim. kaavoituspolitiikassaan ymmärryksen ulkoliikunnan tärke yteenja suosioon. TUL uskoo myös erilaisiin liikunnan pienryhmiin, jolloin esim. kunnallinen tuki tulisi ulottaa myös tällaisiin liikuntaryhmiin, jotka eivät ole järjestäytyneitä urheiluseuroiksi. Tukea voidaan kanavoida samaan tapaan kuin tuetaan esim. kulttuuripuolella taiteilijoi den erilaisia ryhmiä tai bändejä, joilla ei ole rekisteröityä yhdistystä takanaan. TUL:n mielestä valtion paikallinen urheiluseuratuki tulisi ohjata valtion budjetista kuntien kautta seuroille kuten esim. Ruotsissa tapahtuu. 4. Passvinen elämäntapa vai maailman liikkuvin kansa? Julkisuudessa puhutaan laajasti liikuntakulttuurimme suurimpana ongelmana passii visesta elämäntavasta, mikä aiheuttaa kaikille ikäryhmille ja kaikkialla maassa suuria 15

16 500 kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia ongelmia elintapasairauksien hoitamisen johdosta ja menetettyinä työ- ja verotuloina Nyvinvointisairaudet Terveystaloustieteessä on arvioitu, että vuotuiset ei-toivottavasta käyttäytymisestä ku ten liiallisesta viinan juonnista, huumeista, tupakoinnista, liikalihavuudesta, väkival taisen käyttäytymisen mukanaan tuomista onnettomuuksista ja liian vähäisestä liikun nan harjoittamisesta sekä niistä aiheutuvista aiheettomista työstä poissaoloista seuraa kansantaloudellisesti n :n kustannus asukasta Suomessa vuodessa eli yhteensä 5.3 miljardia :a vuodessa. Jo pienilläkin käyttäytymisen muutoksilla voidaan saada merkittäviä kansantaloudelli siaja kansanterveydellisiä vaikutuksia aikaan. Yhden prosentin käyttäytymisen muutos myönteiseen suuntaan tuo väestötasolla arvioiden yli 50 miljoonan euron säästöt vuosi tasolla, joilla voitaisiin palkata esim. 400 lääkäriä lisää vuodessa. Kyse on siis elämäntavasta, jota ei voida muuttaa vain liikuntaa tai sen mahdollisuuksia lisäämällä. Kyse on syvemmästä koko länsimaiseen elämäntapaan liittvvästä ongelmasta. Tutkijat puhuvat yhteiskunnallisesta konfiguraatiosta, jolla tarkoitetaan yhteiskunnal lisen henkisen ilmapiirin ja fyysisen olomuodon vastaavuutta, mikä ilmenee ajattelun, asenteiden, arvojenja fyysisen olemisen sopusoinnusta. Marxilaiset tutkijat puhuvat sa masta asiasta esittäessään yhteiskunnan perusrakenteenja ylärakenteen vuorovaikutus ta ja yhteiskunnalliseen muutokseen päästään vain muuttamalla molempia rakenteita. Lasten ja nuorten screen timen arvioidaan vievän suurimman ajan nuorten elämästä yksittäin tunnistettavista toiminnoista Muutos elämäntavan passivoitumiseen on tapahtunut Suomessa n. 50 vuodessa kau pungistumisen kasvun myötä maatalousyhteiskunnan muuttuessa teollisuusvaltaiseksi yhteiskunnaksi 1950-luvulta 1980-luvulle ja teollisuusyhteiskunnan muututtua tietoin tensiiviseksi j älkiteolliseksi yhteiskunnaksi viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. Säännöllinen työmatkaliikunta voisi olla aikuisten terveyden kannalta riittävää fyysis tä kuntoa ylläpitävää ja jopa kehittävää toimintaa. Yhdyskunnissa eniten passiiviseen kulkemiseen vaikuttavat keskustaetäisyyksien kasvu ja palveluetäisyyksien kasvu kau pungistumisen myötä yhdyskuntien koon kasvaessa sekä ajoneuvoriippuvuuden lisään tyminen. Keskeisesti aktiivista kulkutapaa vähentävät myös kevyenliikenteen väylien puute ja hoitamattomuus sekä työpaikoiltaja oppilaitoksista puuttuvat suihkut sekä vaa teiden vaihtoon ja kuivaamiseen tarkoitetut sosiaalitilat. Kuntakoon kasvaessa myös asiointimatkojen pituudet tutkimusten mukaan kasvavat, koska palveluja keskitetään kuntien reuna-alueilta yhtenäisiin palvelukeskuksiin tehok kuuksien lisäämiseksi. One erittäin haasteellista esittää nykyisistä lähtökohdista Suomen muuttuvan Pohjois maiden tai jopa maailman liikkuvimmaksi kansaksi vajaassa kymmenessä vuodessa 16

17 usein väestöstä n. arviolta vuoteen 2020 mennessä, kun viimeiset 50 vuotta on passivoiduttu nykyiseen tilantee seen. Ruotsalaiset ja norjalaiset ovat liikuntaharrastuneisuuden aktiivisuudessa niin paljon Suomea edellä, että heitä ei ole helppoa saavuttaa nykyisistä lähtökohdista. Tavoit teen saavuttaminen edellyttää erittäin nopeita käännöksiä aktiivisemman yhteiskunnan suuntaan, jos tätä TUL:kin tukemaa tavoitetta aiotaan saavuttaa lähitulevaisuudessa. Ruotsissa on n urheiluseuraa; Suomessa n ja Ruotsin väkimäärä on kak sinkertainen Suomeen verrattuna. Liikunnan harrastamisen lisääntymistä ei voida taata vain lisäämällä liikunnanharrastamisen mahdollisuuksia vaan poistamalla keskeisiä yh teiskunnallisia esteitä arkiliikunnalta Onko Pohjolan liikkuvin kansa saavuttamalon utupia? Meillä vallitseva ja kiihtyvällä tahdilla voimistuva liikuntakulttuurin muoto on kaupal lis-elitistisen liikuntakulttuurin laajentuminen, joka kasvaa koko ajan eri liikunnan alakulttuurien vaikuttaessa toisiinsa kulttuurien j ännitteisessä kilpailussa toistensa kans sa. Kaupallis-elitistinen liikuntakulttuuri jakaa kansakunnan liikuntaharrastuneisuuden mukaan eri segmentteihin: 1) niihin jotka ovat parempiosaisia, hyvin koulutettuja, hyvässä ammattiasemassa ole via, joilla on tietoisuus liikunnan myönteisistä vaikutuksista ja joiden liikunta-aktiivi suus kasvaa koko ajan. He ja heidän perheensä kuluttavat liikunnassa yhä suurempia summia rahaa ja ovat sosioekonomisesti sellaisessa asemassa työelämässä, että voivat itse säädellä työaikaansa itsenäisemminja sen mukanaan tuomia joustoja esim. liikun nan hyväksi n. 40 %, 2) niihin, joilla ei ole koulutuksen mukanaan tuomaa tietoisuutta liikunnan myönteisis tä vaikutuksista tai joiden varallisuus riittää vain normaaliin toimeentuloon, joilla on työstä useasta työstä johtuva kaikinpuolinen väsymys ja rasittuneisuus. Usein heillä varallisuus ja palkka eivät riitä kuin välttämättömään toimeentuloon eivätkä he voi panostaa ajallisesti ja taloudellisesti itse riittävästi terveyttä edistävään liikuntaan. Heidän lapset ja nuoret eivät saa riittävästi tukea kasvulleen liikunnasta n. 40 % väestöstä ja 3) niihin, jota ovat syrjäytyneet yhteiskunnasta ja liikunnasta kokonaan köyhyyden, työttömyyden, sairauden, vammautumisen, sosiaalisen eristäytymisen tai etnisten syiden vuoksi ja jotka eivät käytännössä harjoita liikuntaa laisinkaan tai mer kittävästi liian vähän 20 % väestöstä, johon sisältyvät mm. EU:n määrittelemät köyhät, joilla tarkoitetaan, että tulot ovat 60 % tai vähemmän paikallisesta tulotasosta. Norjassa on jo pitkään vallinnut liikuntakulttuurissa voimakas populaarin liikuntakult tuurin laajentuminen, jolla tarkoitetaan kansanperinteestä kumpuavan voimakkaan ui koilukulttuurin voimistamista ja siihen pohjautuvan kansanliikunnan hyväksikäyttöä kansanterveydessä ja kansantaloudessa. Norjalaisten napa-alueiden tutkimusmatkaili joiden myytin liittäminen ulkoilukulttuuriin ja moderniin kansallisaatteeseen on nosta nut Norjan liikuntaharrastuneisuuden tasolle, jota Suomi ei näillä näkymin voi saavut taa. Norjassa on yli urheilu-, ulkoilu- ja kansanterveysyhdistystä ja väkiluku on 17

18 hieman populaarilla Suomea pienempi yli 5 miljoonaa. Ruotsissa puolestaan on etsitty vaihtoehtoisia tapoja liikuntakulttuurin toteuttamiselle keskittymällä ja rajaamalla esim. järjestöliikunnan reviiriä voimakkaasti ja itseisarvoi sesti pelkästään liikuntaan ja urheiluun. Tämä tarkoittaa, että jätetään organisoidun jär j estöliikunnan ulkopuolelle entistä voimakkaammin esim. maahanmuuttajaongelmat, työllistäminen tai syrjäytyminen niitä kuitenkaan kokonaan unohtamatta ja keskitytään itse liikuntaan ja urheiluun. Idea ruotsalaisilla urheilujärjestöteoreetikoilla (mm. Kim Wickman, Tom Söderström, Olof Fahln ja Staffan Karp) on, että esim. syrjäytymisessä tai työllistämisessä eivät urheiluseurat ole parhaita asiantuntijoita vaan annetaan niiden asioiden hoitaminen pääsääntöisesti niiden alojen parhaille osaajille kuten julkisen sektorin työvoima- ja sosiaaliviranomaisille sekä sosiaali- ja kansanterveysjärjestöille, joilla on paras asian tuntijuus näissä asioissa. Organisoitu liikuntakulttuuri voi olla näiden toiminnan apuna liikunnallisesti, mutta sen pitää keskittyä omaan parhaaseen osaamiseen eli liikuntaan ja urheiluun. Ruotsissa on toimivia urheiluseuroja , joiden vaikutuspiirissä on n. kolmannes väestöstä, Norjassa seurojen vaikutuspiirissä on reilusti yli 1/3 väestöstä. Ruotsin väes tömäärä on n. kaksinkertainen. Suomessa on n urheiluseuraa (kuntien avustuksia saavia seuroja Suomessa on n ) ja peittona enintään. ¼ Suomen aikuisväestöstä. Ruotsin ja Norjan ominaispiirre koko liikuntakulttuurille on valtion ja alueiden (läänit, kansankäräjät) panostaminen perustasoille kuntiin ja urheiluseuroihin, mikä Suomessa on vain kokeiluluontoista tai pienimuotoista. Suomen perustasopanostuksen päämuodot ovat indeksiin sitomaton 12 /asukas/vuosi kuntien valtionosuus,jota korotettiin viimeksi matti Vanhasen ollessa pääministeri sekä liikuntapaikkarakentamisen valtionapu yhteensä n. 40 M vuodessa. Lisäksi suunna taan pienempiä muutaman miljoonan euron eriä vuositasolla seurojen paikallistoimin nan avustamiseen, mikä on mainittu Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa ja jota kulttuurija urheiluministeri Paavo Arhinmäki on laajentanut merkittävästi vaikka vielä panos tukset eivät ole läheskään riittäviä halutun muutoksen saamiseksi eli lasten ja nuorten liikuntamaksujen alentuminen. Olisiko Suomessakin harkittava entistä voimakkaamman seura-avustamisen suuntaa mista perustasoille muiden pohjoismaiden tapaan kuntien kautta jaettavaksi? Norja nojautuu liikuntastrategioissaan populaarikulttuuriin ja Ruotsin strategiat ovat vaihtoehtoisten toteutusmuotojen jatkuva hakuja pienten organisoitumattomien liikun tapiirien tukeminen organisoituneen liikuntakulttuurin rinnalla. Parhaiten Pohjoismaiden eroja voisi kuvailla Pierre Bourdieun kulttuurien kenttien vä lisellä positiivisen konfiiktin kilvoittelulla liikuntakulttuurien kentillä, jossa Suomessa on vallitsevana strategiana kaupallis-elitistinen liikuntakulttuurin jatkuva laajentumi nen. Norjassa ja Ruotsissa päästrategia ovat vaihtoehtois ulottuvuudella toimiminen ja tätä kautta liikuntakulttuurin laajentaminen. 18

19 luvuilla 5. Liikkumisen esleel Aikuisväestön keskuudessa eniten liikkumista vaikeuttavia tekijöitä ovat ajanpuute, joka on kasvanut 2 % (35 %:sta 37 %:iin) sekä sairaudet ja kivut, jotka ovat kasvaneet 3 % (28 %:sta 31 %). Eniten esteinä ovat vähentyneet työesteet ja välimatkaesteet. Liikunnan kannalta eniten esteinä vaikuttavat kilpailevat harrastukset ja vapaa-ajan käyttäminen muuhun kuin liikuntaan, mikä on ihmisten oma valinta. Esim. liikuntahar rastuksen kalleus lasten liikunnassa oli este yhdelletoista prosentille perheitä viisitoista vuotta sitten, mutta nyt liikunnan kalleutta pitää esteenä 1/3 perheistä omille lapsilleen. Sopivan lajin tai liikuntapaikan puute on este 11 %:lle, seuran ja pelikaverin puute on este vain 1 %:lle aikuisväestöstä. Suomalaiset liikkuvat myös sopivan sään mukaan, koska vain 1 %:lle sää on este liikkua. Liikunnanharrastamisen ajankohta on este vain 2 % väestöstä. Väestön liikkumisen esteistä TUL:lle kuten muillekin urheilujärjestöille on haastavaa liikunnan kustannukset, jotka ovat karanneet koko väestön ulottumattomiin erityises ti lasten ja nuorten osalta. On muodostunet selkeästi ylä- ja alaluokan markkinat, jolloin lasten ja nuorten liikuntakustaiinusten ollessa tuhansia euroja vuodessa useissa kilpaurheilulajeissa, ei niihin enää voi osallistua kuin rikkaimman väestönosan lapset. Esim. Etelä-Suomessa D-junnujen jääkiekon kausimaksu on n. 400 kuukaudessa ja jääkiekon keskivuosihinta Suomessa B-juniori-ikäisille on hieman yli kaudessa. TUL:lla on mahdollisuus tässä täyttää markkinarakoa siten, että lisätään lasten ja nuor ten harrastuksenomaista lajiliikuntaa siten, että mukana voi olla esim. kerran tai kaksi kertaa viikossa ilman kilpailujärjestelmän tavoitteita vaikka lapsi- ja nuorisoharrastelii kunnalla olisikin säännöllisiä kilpailuja ja turnauksia amatööripohjalta. Kaikki tutki mustulokset tukevat sitä, että lapsetja nuoret kaipaavat lajipohjaista harrasteliikkumista ilman kilpailujärjestelmän tavoitteita 1 Liikkumisen motiivit Terveyden ylläpito liikunnan motiivina aikuisilla on kasvanut 7 % ja kunnon kohenta minen 5 %. Sen sijaan virkistäytyminen motiivina on vähentynyt 6 %ja hyvänolon tun ne 1 %. Liikkumisen motiivit ovat kovenemassa ilosta, virkistyksestä ja sosiaalisesta kanssakäymisestä kovempien kunto- ja terveyttä edistävien motiivien suuntaan. Motiivien hierarkia vaihtelee hitaalla muutoksella vuosikymmenittäin, jolloin esim luvulla korostettiin motiiveina juuri kuntoa ja terveyttä luvun keskeisiä mo tiiveja olivat sosiaalisuutta korostavat seikat ilon ja virkistyksen motiivit olivat ensisijaisia ja nyt näytetään palattavan 1970-luvun motiivihierarkiaan. Esim. Juha Heikkalan esittämät ajatukset eri liikuntakulttuurien kausista on edellisen kanssa yhdenmukainen: viime vuosisadan alun kilpailun tie muuttui 1970 luvun kunnon tieksi ja nykyään eletään Heikkalan mukaan kokonaisvaltaisemman hyvin voinnin kautta. 19

20 TUL korostaa liikkumisen motiiveina myös liikkumisen sisäisiä itseisarvoja kuten että liikunta on itsestään iloista, hauskaa yhdessäoloa parhaimmillaan. 1. Lasten ja nuorten liikunta Lasten käyttämä aika liikuntaan on lisääntynyt niiden keskuudessa, jotka harrastavat liikuntaa enemmän, sillä 4-7 tuntia viikossa liikuntaan käyttävien osuus on lisääntynyt 5 % ja yli 7 tuntia liikuntaan käyttäjien määrä on kasvanut 9 %. Tulokset kertovat selkeäs ti paljon liikuntaa harrastavien osuuden lisääntymisestä ja vähän liikuntaa harrastavien osuuden vähentymisestä. Eniten kokonaan liikuntaa harrastamattomia lapsia on Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Poh jois-pohjanmaalla, jossa liikuntaa harrastamattomia lapsia on 16 %. Vähiten liikuntaa harrastamattomia lapsia on Lapissa (8 %) ja Itä-Suomessa (4 %), joissa arkiliikunnan osuus on suurinta. Etelä-Suomessa liikuntaa harrastamattomia lapsia on 12 %. Suurimmat muutokset lasten liikuntaharrastuksen esteissä ovat välimatkaesteet. Kor keimmat välimatkaesteet ovat Länsi-ja Sisä-Suomessa 15 %ja Etelä-Suomessa 13 %. Lapissa välimatkaesteet olivat kasvaneet voimakkaimmin eli 7 %. Sopivan seuranlryh män puute esteeksi ilmoittavia lapsia on 7-8 %, mitkä ovat taloudellisen esteen, väli matkaesteen ja aikuisten työesteiden ohella suurimmat esteet lasten liikunnan harrasta miselle. Raha on este liikunnanharrastamiselle keskimäärin 12 %:lle lapsista. Poikien soosiuimmat IiikulltalajR ovat: 1tIöjen suosituimmat liikuntalajit: 18 % jalkapallo 13 % liikuntaleikkilerhot 14 lo salihandyishly 13 % uinti 9 % jkiekko 13 % tanssi 9 % uioti 10 % jalkapallu 9 IJ/ yleisurbwilu 8 % hevasurheilu 9 G/ karipau, 1 % luistelu 4 % Iiikunlaleikkikerh.t yms. 6 % nmsviimistelu 5 % hiihto 5 % yleisurheilu 2 01o lentopalli 5 % lentopallo 4 % k,ripallo Eniten on kasvanut poikien jalkapallo (4 %) ja koripallo (3 %) ja eniten vähentynyt liikuntaleikkikerhot (-7 %). Tyttöjen lajeissa suurimmat muutokset 15 vuoden aikana ovat olleet jalkapallon kasvu (+7 %), tanssin kasvu (+5 %), naisvoimistelun kasvu (4 %) sekä liikuntaleikkikerhojen harrastamisen voimakas vähentyminen vaikka ne ovat edelleen tyttöjen suosituinta lii kuntaa. 8. Arvio TUL:n toiminnasta 20 TUL:n itsensä arviointi on tarpeellista organisaatio- ja sosiaalisen pääoman tarkastelun avulla, jotta saadaan tietoa TUL:n omista voimavaroista joiden varaan liiton toimintaa

21 voidaan rakentaa. TUL:n järjestöllinen rakenne tulee pääosin n. 50 vuoden takaa, mikä aiheuttaa usein kaipuuta sellaiseen menneisyyteen TUL:ssa, jota ei ole enää nykyään olemassa. Tämä aiheuttaa puolestaan sen, että luullaan TUL:lla olevan resursseja enem män kuin liitolla itse asiassa on. Yksi merkittävä seikka on yhteyden heikkeneminen TUL:n seuroihin kaikilla tasoilla. TUL ilmoittaa viralliseksi seuramääräkseen urheiluseuraa, joissa on jäsentä. Enimmillään TUL:n seuroja on ollut n luvulla. Tähän kappaleeseen on koottu keskeisiä tutkimustuloksia TUL:n viimeisimmästä suu resta seuratutkimuksesta vuodelta 2005, jolloin tutkimus teetettiin Jyväskylän yliopis ton Liikuntatieteiden laitoksella. Tutkimusta johtivat liikuntasuunnittelun professori Kimmo Suomi ja liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen. Tutkimusapulaisena oli psykologian maisteri Aino Suomi. Kyselytutkimuksen kyselylomakkeet lähetettiin kaikille TUL:n yli tuhannelle seuralle. Vastauksia saatiin takaisin 257 seuralta eli vas tausprosentti oli 25 %. Tutkimuksen kadon analyysissä havaittiin, että vastanneet seurat olivat pääosin samoja seuroja, jotka TUL:n omissa arviomnneissa oli arvioitu aktiivi simmiksi TUL:n seuroiksi. Tutkimuksessa toteutettiin 2 uusintakyselykierrosta niille seuroille, jotka eivät olleet vastanneet. Tutkimuksen tuloksia voikin pitää siis TUL:n aktiivisimpien urheiluseurojen vas tauksina. Kysyttäessä TUL:n seurojen suurimpia uhkia lähitulevaisuudessa saatiin vastauksiksi, että suurin uhka on taloudellisen tuen väheneminen. Talkoolaisten häviäminen on uhka n. 1/4 TUL:n seuroista, vajaa 1/5 ilmoittaa, että harjoituspaikkamaksut ovat suurin uhka ja 13 % harrastajien väheneminen. KUVIO 5. Mikä on merkillävin uhka seuran taliudelle lähivuosina? 50% 40% 30% 20% lflb/a 0 Io taloudellisen tuen väheneminen talkoolaisten häviäminen harjoituspaikkamaksujen nousu harrastajien väheneminen 21

22 ei Analysoitaessa seurojen ykkösuhkaa taloutta tarkemmin saadaan vastaukseksi, että ta louteen vaikuttavat eniten juuri vapaaehtoistyöntekijöiden määrä yhdessä kunnan välit tömän tuen eli rahan kanssa. TAULUKKA 1. Mikä tekijä vaikullaa lähitulevaisuudessa eniten seuranne talouteen UHKAT % Vapaaehtoistyöntekijät 44 Seuran johtohenkilöt 9 Yhteislyökumppaneiden menestys 2 Kunnan välitön tuki 16 Kunnan välillinen tuki 6 Jäsenmäärän kehitys 5 Jäsenmaksotulot 3 Lisenssimaksutulut 1 Palvelusta perillävät maksut 3 Markkinointitoimenpiteet 1 Yhleistyösopimusten määrä ja laatu 5 Pääsylipputulojen kehitys 1 YNTFENSA 100 Oheinen kuvio kuvastaa TUL:n seurojen tilannetta, jossa lähes 60 % ilmoittaa, että vapaaehtoistoimijoiden määrä on vähentynyt ja vain 11 % ilmoittaa vapaaehtoisten li sääntyneen. KUVIO 9. Kuinka vapaaehtoisten toinhijoiden määrä on muullunut viimeisten kymmenen vuoden aikana? 22 Eräs mittari TUL:n toiminnan arvioinnissa on lajikirjon määrä yleisseuraorganisaatios sa ja vapaaehtoisten määrä näissä lajeissa. Kyseessä on siis vain TUL:n toimivimpien 250 urheiluseuran yhteenlaskettu tulos, joka kuvastaa TUL:n aktiivisinta seura-, laji- ja vapaaehtoistoimintaa siis koko TUL:n toimintaa.

23 Tulosten perusteella voidaan sanoa, että jalkapallo on TUL:n harrastetuin laji yhdessä yleisurheilun kanssa. Lentopalloilu on toiseksi suosituin palloilumuoto ja suosituin yk silölaji yleisurheilun jälkeen on hiihto. Voimistelu kerää myös suuret vapaaehtoistoimi joiden määrän. Kuntoilu ja kuntovoimistelu ovat myös erittäin suosittua. Taulukko 2. TUL:n seurojen lajikirjoa, seurojen Iajijaostoja ja vapaaehtoisia kuinka monessa seurassa on kyseinen lajijaosto jalkapalle yleisurheilu kuntaliikiota hiihto leotapalla kuntovaimistelu vuimistelu salilandy suunnistus veteraaniliikunta uinh koripallu jiäiekki nourisojaosti Ilmi lyrkkeily py8iiiiy vuimailu talkoujaostu tanssi johtokunta 8 56 toimitsija 2 93 tiedotus 4 11 kilpailujaosto 8 12 shakki 5 25 melonta 1 20 petanque kuntojuoksu 4 11 mkihyppy 3 65 rullalautailu 2 18 taioluistelu 3 42 poyttenois 9 62 retkeily 4 23 kaukalopallo 6 51 judu 6 19 karate 2 21 telinevoimistelu 3 43 vammaisurheilu 1 12 moolloriurheilu 1 41 veneily 2 35 sulkapalli tennis luut iimaiset taistelujit 4 20 lasten Fiihiitakerh.t 2 9 vesijumppa kalastus 1 1 k8vely 1 2 hiljardi 2 3 ampimahiihi. 1 1 aeribic 2 6 triathln 2 3 kuinka monta vapanohtuista yhteens9 kyseisissa lajijaostoissa 23

HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA

HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 2023 Anton Ahonen & Kimmo Suomi Liikuntatieteellinen tiedekunta, JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA 2013 2023 VISIO Hyvinkääläisillä on Helsingin seudun

Lisätiedot

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet

cupore KLEROT II Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore Julkaisuja 11 2005 Vehmas Hanna, Kontsas Matti, Koskinen Tomi, Kämppi Katariina & Puronaho Kari KLEROT II Liikunta-alan elinkeinorakenne ja osaamistarpeet cupore KULTTUURIPOLIITTISEN TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006

PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄME - LIIKUNNAN MEGAMAAKUNTA TERVEYSLIIKUNTAKONSEPTI -INSTITUTIONAALINEN INNOVAATIO? Satu Parjanen ja Vesa Harmaakorpi A154 * 2006 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A154 * 2006 ISBN 951-637-133-7

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN. Loppuraportti 31.3.2011

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN. Loppuraportti 31.3.2011 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LIIKUNTAVERKON KEHITTÄMINEN Loppuraportti 1(50) 2(50) SISÄLLYS Esipuhe... 4 1. Johdanto... 6 2. Selvitystyön toteutus... 7 3. Liikuntaharrastuneisuus Suomessa... 7 3.1. Väestön liikuntaharrastuneisuus

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Maria Kotiranta KOKEMUKSET VERKOSTOJOHTAMISESTA JA -YHTEISTYÖSTÄ KUNNALLISESSA TERVEYSLIIKUNTAHANKKEESSA

Maria Kotiranta KOKEMUKSET VERKOSTOJOHTAMISESTA JA -YHTEISTYÖSTÄ KUNNALLISESSA TERVEYSLIIKUNTAHANKKEESSA Maria Kotiranta KOKEMUKSET VERKOSTOJOHTAMISESTA JA -YHTEISTYÖSTÄ KUNNALLISESSA TERVEYSLIIKUNTAHANKKEESSA Jyväskylän yliopisto Kauppakorkeakoulu/Liikuntakasvatuksen laitos Johtamisen ja liikunnan yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

90 VUOTTA TASA-ARVOTYÖTÄ SELVITYS SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITON JÄSENSEUROJEN TASA- ARVOTILANTEESTA

90 VUOTTA TASA-ARVOTYÖTÄ SELVITYS SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITON JÄSENSEUROJEN TASA- ARVOTILANTEESTA 90 VUOTTA TASA-ARVOTYÖTÄ SELVITYS SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITON JÄSENSEUROJEN TASA- ARVOTILANTEESTA Selvitys Saija Borodavkin Suomen Työväen Urheiluliitto Helsinki Lokakuu 2009 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO

Lisätiedot

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki

KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA. Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012. Kajaanin kaupunki KOHTI YHDENVERTAISUUTTA LIIKUNNASSA Liikunnan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2012 Kajaanin kaupunki Kajaanin kaupungin painatuskeskus-kajaani 2013 ISBN 978-951-800-347-5 2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO

Lisätiedot

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI

RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI RATKAISUJA LIIKUNNAN JA URHEILUN HARRASTAMISEN TALOUDELLISTEN ESTEIDEN VÄHENTÄMISEKSI Ehdotuksia yhdenvertaisten harrastamisen mahdollisuuksien edistämiseksi Nuori Suomi 2012 Toimittanut: Riikka Lahti

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.)

Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2 Sami Kokko & Riikka Hämylä (toim.) Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen

Lisätiedot

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4

Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 2011 2015 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:4 Valtionhallinto liikunnan edistäjänä 211 215 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 215:4 Opetus- ja kulttuuriministeriö/ Undervisnings- och kulturministeriet Valtion liikuntaneuvosto/statens idrottsråd

Lisätiedot

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013

Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 2 Julkaisija Kontiolahden kunta Vapaa-aikatoimi 9/2013 Tekijät Lauri Kontkanen liikuntatieteiden kandidaatti Jyväskylän yliopisto Simo Luukkainen liikuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopisto Lasse Tirri

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto MIKÄ SAA LAPSEN LIIKKUMAAN? PERHEEN, KOULULIIKUNNAN JA KAVEREIDEN YHTEYS LIIKUNNAN- OPISKELIJOIDEN LIIKUNTAHARRASTUKSEN ALOITTAMISEEN JA LAJIVALINTAAN Mari Hietanen Anna Kauppila Liikuntapedagogiikan pro

Lisätiedot

VANHEMMAT PALJON VARTIJOINA

VANHEMMAT PALJON VARTIJOINA VANHEMMAT PALJON VARTIJOINA Vanhempien merkitys 5. luokan oppilaiden liikuntaharrastuksessa Pasi Rautava Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Liikuntakasvatuksen laitos Jyväskylän yliopisto Kevät

Lisätiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Toimintakertomus

Suomen Liikunta ja Urheilu ry. Toimintakertomus Suomen Liikunta ja Urheilu ry Toimintakertomus 2001 SLU lyhyesti Yli miljoonan suomalaisen kansalaisjärjestö Suomen Liikunta ja Urheilu, Finlands Idrott rf perustettiin marraskuussa 1993 kaikkien liikuntajärjestöjen

Lisätiedot

OSALLISUUS LIIKUTTAA. Nuoret mukana kunnallisessa terveysliikuntaohjelmatyössä

OSALLISUUS LIIKUTTAA. Nuoret mukana kunnallisessa terveysliikuntaohjelmatyössä OSALLISUUS LIIKUTTAA Nuoret mukana kunnallisessa terveysliikuntaohjelmatyössä Tarja Siira 0255525 Pro gradu tutkielma Syksy 2012 Kuntoutustiede Lapin yliopisto 1 Työn nimi:osallisuus liikuttaa -nuoret

Lisätiedot

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä.

Urheiluseurat 2010-luvulla. Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. Urheiluseurat 2010-luvulla Ajatuksia seurojen kehittymisestä ja kehittämisestä. SLU-Julkaisusarja 1/2012 Toimittanut: Pasi Mäenpää ja Sirpa Korkatti Taitto: Soile Koskela Paino: Sporttipaino Oy ISSN: 1455-9781

Lisätiedot

Liikuntatutkimus 2009 2010

Liikuntatutkimus 2009 2010 Liikuntatutkimus 2009 2010 Lapset ja nuoret Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry:n, Nuori Suomi ry:n, Suomen Kuntoliikuntaliiton, Suomen Olympiakomitean sekä Helsingin kaupungin teettämä liikuntatutkimus

Lisätiedot

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUUNTA-ASIAKIRJA VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:4 JULKAISUN TIIVISTELMÄ Liikuntapaikkarakentamisen tukeminen sekä avustuksilla että tiedolla ovat olleet keskeinen

Lisätiedot

Karkaavat projektit Kasautuvat tutkimukset. Ohjelmat ja katsaukset lasten ja nuorten liikunnan turvaajina?

Karkaavat projektit Kasautuvat tutkimukset. Ohjelmat ja katsaukset lasten ja nuorten liikunnan turvaajina? Karkaavat projektit Kasautuvat tutkimukset Ohjelmat ja katsaukset lasten ja nuorten liikunnan turvaajina? Liikuntatieteellinen Seura I Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto I Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

TERVEYSLIIKKUJIEN TARINOITA Päijät-Hämeen terveysliikunnan Living Lab Terveysliikkujan ääni

TERVEYSLIIKKUJIEN TARINOITA Päijät-Hämeen terveysliikunnan Living Lab Terveysliikkujan ääni Paula Harmokivi-Saloranta (toim.) TERVEYSLIIKKUJIEN TARINOITA Päijät-Hämeen terveysliikunnan Living Lab Terveysliikkujan ääni Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C, Artikkelikokoelmat, raportit

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot

Palkattu seuraan mitä seuraa?

Palkattu seuraan mitä seuraa? Palkattu seuraan mitä seuraa? Seuratoiminnan kehittämistuen tulokset Pasi Koski Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 263 LIKES-tutkimuskeskus ISBN 978-951-790-322-6 ISSN 0357-2498 Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A

Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010. Helsingin kaupungin. liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Helsingin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma vuosiksi 2001 2010 Helsingin kaupungin liikuntaviraston julkaisuja, sarja A Esipuhe Liikunnan harrastaminen on lisääntynyt, mutta samalla hyötyliikunnan

Lisätiedot

Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin. Kari Nissinen Veli Möttönen

Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin. Kari Nissinen Veli Möttönen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 135 Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja tarjonnan indikaattoreihin Kari Nissinen Veli Möttönen VTT TECHNOLOGY 135 Katsaus liikuntapaikkojen kysynnän ja

Lisätiedot

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA?

MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? Liikunta-aktiivisuuden väheneminen murrosiässä Tuula Aira, Lasse Kannas, Jorma Tynjälä, Jari Villberg ja Sami Kokko Miksi lapset ja nuoret katoavat liikuntaja urheiluseuroista

Lisätiedot

REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA

REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA REILUN PELIN KÄSIKIRJA KOHTI EETTISEMPÄÄ LIIKUNTAA JA URHEILUA 1 Tunnusversiot Ohessa on esitetty SLU-tunnuksen eri versiot. SLU-symboli Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry tunnus suomeksi Suomen Liikunta

Lisätiedot

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan

MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan MIKÄ MAKSAA? Sosioekonomisen taustan yhteys lasten ja nuorten liikuntaan DROP-OUT vai THROW-OUT? Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista Ratkaisuja liikunnan ja urheilun harrastamisen

Lisätiedot

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajan tervehdys Suomen Valtakunnan Urheiluliitto VUOSIKIRJA 974 PO KAISE asiantuntijoiden eturiviin Urhe u ehti TOIMITUS JA TAITTO Pentti Kurunmäki Antti Laaksonen KANNEN TAITTO Timo Utter ISBN 9SI -9273-00-X SATAKUNNAN

Lisätiedot