Yhteenveto tarkastuslautakunnan suorittamista arvioinneista. Tarkastuslautakunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto tarkastuslautakunnan suorittamista arvioinneista. Tarkastuslautakunta 5.5.2008"

Transkriptio

1 Vantaan KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 Yhteenveto tarkastuslautakunnan suorittamista arvioinneista Tarkastuslautakunta

2

3 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 TIIVISTELMÄ 1 Vantaan kaupunki oli asettanut vuonna 2007 strategisten tavoitteidensa saavuttamiseksi 26 sitovaa tavoitetta. Tavoitteista toteutui 21 tavoitetta. Tavoitteista 2 ei toteutunut ja 3 tavoitetta toteutui osittain. Toteutumatta jäivät tulos- ja kehityskeskustelujen käymistä ja turvallisuusstrategian laatimista koskevat tavoitteet. Osittain toteutuneet tavoitteet koskivat vanhusten kotona asumista, sairauspoissaolojen pienentämistä ja konsernitilin käyttöönottoa, joka oli vielä kesken vuoden vaihteessa. Lisäksi tarkastuslautakunta katsoo, että 5 tavoitteen toteutuminen ei ole täysimääräistä. Nämä tavoitteet koskivat asuntotuotantoa, mielenterveyspalveluja, psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten opetuksen järjestämistä ja koulunkäyntiä tukevien ratkaisujen kehittämistä, kansainvälisten kumppanuuksien kehittämisalueiden määritystä sekä toimitilojen tunnuslukujen määrittelyä. Lisäksi eräiden tavoitteiden toteutuminen jäi vuoden 2008 puolelle. Osittain toteutuneissa tavoitteissa puutteita ilmeni tavoitteen, mittarin ja raportoinnin kesken. Tavoitteisiin ja mittareihin liittyvät ongelmat eivät ole poistuneet. 2 Vantaan tase ei osoita alijäämää. Vantaan kaupungin taseessa oleva ylijäämä kasvoi 13,8 milj. euroa varainhoitovuonna Käyttötalouden osalta talouden tasapainottaminen on onnistunut. Säästöt ja tuottavuuden kohottamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat parantaneet tulosta. Verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ovat myös parantaneet tulosta. Investointien tarve on Vantaalla niin suuri, että velkamäärä kasvaa edelleen. Korkojen maksukyvyn ylläpitämiseen on kiinnitettävä huomiota. Velkaantuminen on myös uhka. Toiminnallisen strategian toteuttamiseksi investoinnit ovat sen sijaan lähes kaikkien tavoitteiden toteutumisen kannalta tärkeitä. Ne parantavat kaupunkikasvun ja elinkeinopolitiikan kriittisten menestystekijöiden saavuttamista. Vantaa etenee edelleen elinvoimaisen ja työllisyyttä synnyttävän strategisen näkemyksensä mukaisesti ja huolehtii valtakunnallisestikin merkittävien hankkeiden käynnistämisestä. 3 Kuntalain tehdyllä muutoksella astuivat voimaan säännökset konsernitavoitteiden asettamisesta sekä konsernijohdon velvollisuudesta järjestää konsernivalvonta. Kaupunki ei vielä vuodelle 2007 ollut asettanut tavoitteita konserniyhteisöille. Konsernitavoitteiden tarkoitus on tuoda esille pääomistajan tahto. Tulevissa toimintakertomuksissa kunnan johdon tulisikin esittää selvitys sisäisen valvonnan riittävyydestä ja asianmukaisuudesta sekä konsernivalvonnasta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta vastaa kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja, tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat. Konsernivalvonnan riittävyydestä ja toimivuudesta vastaa konsernijohto. Tarkastuslautakunta on hyväksynyt periaatteet tarkastuksen järjestämisestä konserniyhteisöissä. 4 Konserniohjauksen ja konsernivalvonnan toteuttamiseksi tarkastuslautakunta painottaa, että yhtiöitä koskevat raportit ja asiakirjat on laadittava sellaiseen muotoon, ettei niitä koskeva tieto jää kunnan (emon) toimielimissä sisällöltään salaiseksi asiakirjoissa olevien yhtiöitä koskevien salaisten tietojen vuoksi. 5 Kaupunginhallitus on hyväksynyt hyvän johtamis- ja hallintotavan arvioinnin periaatteet noudatettavaksi lukien. Hyvän johtamis- ja hallintotavan arvioinnissa on periaatteena muodostaa kaupungin toimielinten jäsenille ja johtavassa asemassa oleville henkilöille yhteneväinen käsitys hyvän johtamisja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä ja vastuista. Tarkastuslautakunta pitää hyvän johtamis- ja hallintotavan arvioinnin käyttöönottoa merkittävänä johtamisen kehittymisen edistyksenä. 6 Vantaan strategian kriittisenä menestystekijänä nähdään tuottavuuden kasvattaminen. Sitovina tavoitteina tuottavuuden osalta ovat palveluverkkojen tarkistaminen ja toimitilojen käytön seuraamisen sekä käytön tunnuslukujen aikaansaaminen. Tuottavuusohjelmat laaditaan toimialoilla vuosittain. Tuottavuutta on pyritty kasvattamaan siten, että väestönkasvusta (noin prosentti) johtuvasta palvelujen lisätarpeesta selviydytään nykyisillä resursseilla. Menot pyritään sopeuttamaan toimintakatteen osoittamaan tulostavoitteen ja tulopohjan mahdollistamaan kehykseen. Tämä merkitsee myös resurssien uudelleen kohdentamista ja pidättäytymistä uusista palvelunavauksista. Tuottavuuden kasvamisen raportointiin tulee keskittyä. Tuottavuuden seuranta on saatava osaksi normaalia

4 2 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 seurantatietoa, jolloin se on pohjana suunnittelulle. Menojen pieneneminen ei välttämättä kerro tuottavuuden kasvusta. Tuottavuuden mittauksessa tulisi ottaa huomioon myös palvelujen laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden muutos. 7 Vanhusväestön osuus lisääntyy vuosittain Vantaalla. Tavoitteena on ollut, että yli 75-vuotiaista 91,5 prosenttia asuu omassa kodissa tai palvelujärjestelmän piirissä. Tarkastuslautakunta näkee, että on tarpeen kehittää keinoja, joilla edistetään edelleen asukkaiden kotona asumista, mutta myös varaudutaan raskaamman hoidon tarpeen lisäykseen väestön ikääntyessä. Palveluprosessien ja niiden sujuvuuden tarkastelu tulisi olla säännöllistä. 8 Vantaa on profiloitunut tietotekniikan kehittämisessä verkon asiointipalvelujen kehittäjänä. Vantaalla yritetään löytää uusia ratkaisuja käytännönläheisesti ja pieniä askelia ottamalla. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä toteuttaa kustannustehokkaasti niitä palveluja, joita kuntalaiset todella tarvitsevat. Kyse on asiakaslähtöisestä toiminnasta, joka on osa palvelujen parantamista. 9 Liikuntapalvelujen osalta tarkastuslautakunta suosittaa, että resursseja kohdennettaisiin myös palvelutalojen asukkaiden liikuntapalveluihin. Samoin seudullinen yhteistyö tulisi olla tärkeää myös liikuntapalveluissa. Lisäksi pääkaupunkiseudulla tulisi selvittää yhteneväiset linjaukset esimerkiksi erityisryhmien pääsymaksuissa. Kaupungin pitäisi tarjota edelleenkin kohtuuhintaisia, kaikille kuntalaisille suunnattuja liikuntapalveluita. Tasa-arvokysymysten ja budjetin sukupuolivaikutusten arviointia on ryhdyttävä tekemään myös liikuntapalveluissa. Tämä koskee niin budjetin laatimista kuin vaikutusten arviointia. 10 Maahanmuuttajien palveluihin on luettava myös asioimistulkkikeskus, joka on pääasiassa Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten kaupunkien käyttämä tulkkikeskus. Tulkkikeskuksen perustamispäätöksessä vuonna 1994 on todettu, että toimintaa jatketaan niin kauan kuin valtio vastaa täysimääräisesti tulkkikeskuksen ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Vuoden 2006 alusta lukien TE-keskus irtisanoi palvelua koskevan sopimuksen. Tarve toiminnan jatkamiselle on edelleen olemassa. Asioimistulkkikeskuksen asema tulee kiireesti selvittää ja järjestää sopimuspohjaiseksi. 11 Ruotsinkielisen väestön palvelujen tasapuolisen saavutettavuuden turvaamiseksi tarkastuslautakunta suosittelee linjausten määrittelemistä. 12 Perusopetuksen ja lukion opiskelijakohtaiset kustannukset olivat Vantaalla selvästi alhaisemmat kuin vertailukunnissa. Ero oli suurin lukiokohtaisissa kustannuksissa oppilasta kohti. Lukio-opetuksen voidaan sanoa olevan kustannusvaikutuksiltaan tehokasta. Tarkastuslautakunta kehottaa kuitenkin seuraamaan ja selvittämään, onko säästöistä johtuen havaittavissa kielteisiä vaikutuksia. Ongelmat voivat ilmetä vasta myöhemmin. Mikäli tehokkuus saavutetaan laadun kustannuksella opetuksen vaikuttavuus laskee eikä ole siten tarkoituksenmukainen toimintalinja. 13 Oppilashuollolla tarkoitetaan sekä perusopetuslaissa että lukio- ja ammattikoulutusta ohjaavassa opetuksessa oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Vantaan sivistystoimessa on niukasti resursseja oppilashuollon toteuttamiseen. Tarkastuslautakunta esittää, että etenkin sivistystoimeen tulee lisätä resursseja oppilashuoltoa varten. Psyykkisesti sairaiden lasten hoito tulee järjestää heidän sairautensa vaikeusasteen vaatimalla tavalla. Lasten ja nuorten psyykkiseen hoitoon on päästävä hoitotakuun mukaisessa ajassa. 14 Tarkastuslautakunta katsoo, että päihdehuollon asiakkaiden palveluihin tulee kiinnittää huomiota päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen kuten syrjäytymisen, terveydenhoidon ja työttömyyden vuoksi. Huomiota kiinnitetään etenkin asumispalvelujen lisäämiseen, toisen katkaisuhoitoaseman ja oman selviämisaseman perustamiseen. Huumehoidon onnistuminen lisää turvallisuutta ja yhteiskunnan hyvinvointia. 15 Vantaa pyrkii lisäämään tilankäytön tehokkuutta. Mittareita, joilla tehokkuutta seurataan, tulee kehittää edelleen. Tilamuu-

5 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 tosten vaikutuksia tulee selvittää niin monipuolisesti, että kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto tulee valituksi toteutettavaksi toimintalinjaksi. 16 Marja-Vantaata koskevien suunnitelmien toteuttamiseksi on tehty runsaasti työtä. Tarkastuslautakunta edellyttää jatkuvaa kaupunginvaltuuston informointia hankkeen kokonaiskustannuksista lähivuosina sekä projektin toiminnallisesta ja taloudellisesta etenemisestä. 17 Vantaa on osallistunut aktiivisesti pääkaupunkiseudun yhteistyöhön. Tarkastuslautakunta suosittaa yhteistyön tiivistämistä edelleen.

6 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007

7 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 Sisällysluettelo 1 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan tehtävät Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ANNETUT VASTAUKSET OHJAUSJÄRJESTELMÄ Organisatoriset muutokset Talouden ja toiminnan ohjaus Talouden ja toiminnan suunnittelu Hyvän johtamis- ja hallintotavan arviointi Tuottavuusohjelmat VALTUUSTON ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA NIIDEN TOIMINTAA OHJAAVA VAIKUTUS Toiminnalliset tavoitteet Hallittu kaupunkikasvu Tuloksellinen elinkeinopolitiikka Asukkaan turvallinen arki Yhteinen vastuu hyvästä vanhuudesta Lasten ja nuorten tukeminen Kansainvälistyminen Asiakaslähtöinen toiminta Tuottavuuden kasvattaminen Toimiva pääkaupunkiseutu Tuloksellinen johtaminen Koko konserni mukana Hallittu siirtymä tasapainoon Taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen Talousarvion poikkeamat Liikelaitokset TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN JA TALOUDEN KEHITYS Talouden tasapainottaminen Talouden kehitys Koko kaupunki Toimialojen menojen ja tulojen kehitys tehtäväalueittain... 39

8 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS KAUPUNKIKONSERNI, KONSERNIYHTEISÖT Tavoitteet ja toiminta Konserniyhteisöjen tarkastuksen yhteensovittaminen MUUT HAVAINNOT JA ARVIOT Vantaan Vesi Liikuntapalvelut Talouspalvelukeskus Tietohallinto Opetustoimi Perusterveydenhuolto Päihdehuolto Toimeentulotuki Asiakastyytyväisyyden seuranta PÄÄKAUPUNKISEUTUYHTEISTYÖ EHDOTUKSET TOIMENPITEIKSI, JOIHIN TILINTARKASTUSKERTOMUS ANTAA AIHETTA ALLEKIRJOITUKSET LIITTEET Liite 1 Tunnuslukuja ja aikasarjavertailu Liite 2 Lyhenteet... 64

9 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät Valtuusto asettaa valtuustokaudelleen tarkastuslautakunnan, joka vastaa kuntalain 71 :n mukaisesti valtuuston päätettävien hallinnon ja talouden tarkastusta koskevien asioiden valmistelusta valtuustolle. Lautakunnan tehtävänä on erityisesti arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet ja hankittava tilintarkastuskertomuksessa kohdistetuista muistutuksista asianomaisten selvitykset ja kaupunginhallituksen lausunto sekä tehtävä tämän jälkeen oma päätösehdotuksensa valtuustolle niistä toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus, siinä tehdyt muistutukset sekä hankitut selvitykset ja lausunnot antavat aihetta. Kuntalain 74 :stä ilmenee tarkastuslautakunnan tietojensaantioikeudet tarkastustehtävän hoitamisen yhteydessä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kuntalain muutoksen (519/2007) mukaan, voimassa lukien, tarkastuslautakunnan on huolehdittava kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunnan tehtävän voidaan yleisesti todeta liittyvän demokraattiseen järjestelmään, sillä tarkastuslautakunta toimii politiikan ohjauksen asiantuntijaelimenä ja tarkastuslautakunnan jäsenet toimivat kuntalaisten edustajina. Se on valtuuston asemaa strategisena johtajana korostava ja poliittisten tavoitteiden saavuttamisen arviointia suorittava instituutio. Tarkastuslautakunta laatii vuosittain kaupunginvaltuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä luovutettavan arviointikertomuksen. Arviointikertomus on yhteenveto arviointimuistioista ja tilinpäätöksen johdosta tehtävistä havainnoista ja arvioista kyseistä toiminta- ja varainhoitovuotta koskien. Tarkastuslautakunta voi esittää tarvittaessa arvionsa myös erilliskertomuksessa. Valtuustokauden päättyessä laadittavassa arviointikertomuksessa tarkastellaan myös valtuustokauden tavoitteiden toteutumista mukaan lukien taloussuunnittelukauden tavoitteiden yleinen linja. 1.2 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Kaupunginvaltuusto on asettanut tarkastuslautakunnan valtuustokaudelle Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuonna 2007 on ollut seuraava: Jäsen Viljamaa Seija, puheenjohtaja Porthén Jari, varapuheenjohtaja Heinonen Ilmari Härmälä Göran Karhunen Sanna Kokko Hannu Orpana Anitta Ryhänen Riitta Poikolainen Mika Varajäsen Pokki Simo Häkkinen Juha Pessi Mauri Nurmivaara Astrid Puoskari Pentti lukien Can-Kurtakko Nesrin saakka Pajunen Sirpa Enden Päivi Kiviranta Martti lukien Auvinen Timo saakka Rannikko Ulla

10 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS Tarkastuslautakunnan toiminta Ulkoisen tarkastuksen tulosalueen muodostavat tarkastuslautakunta, tilintarkastaja ja tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen henkilöstö. Tilintarkastajana on toiminut JHTT-yhteisö Oy Audiator Ab, vastuunalaisena tilintarkastajana JHTT, KHT Pasi Leppänen. Vantaan kaupunki ostaa JHTT-yhteisöltä 160 tilintarkastuspäivää vuodessa. Ulkoisen tarkastuksen henkilöstö on avustanut JHTT-yhteisöä sopimuksen mukaan 130 päivällä. Vuonna 2007 on jouduttu tulosalueen resurssipulan vuoksi ostamaan yhteensä 50 päivää tilintarkastusyhteisöltä. Tilintarkastuspäiviä on siten tehty ulkoisen tarkastuksen tulosalueen toimesta yhteensä 80 päivää. Ulkoisen tarkastuksen tulosalueelta on myös annettu auktorisoidun tilintarkastajan lausunnot EU-projekteille. Markkinaoikeus antoi päätöksensä Vantaan kaupungin tilintarkastajavalinnasta valtuustokaudelle KPMG Kunta Oy oli tehnyt asiasta valituksen. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. KPMG Kunta Oy teki edelleen valituksen markkinaoikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. KHO hylkäsi valituksen Konserniyhtiöiden tilintarkastus on hoidettu edellisten vuosien sopimusten mukaisesti. Tarkastuslautakunta on syksyllä 2007 laatinut periaatteet konserniyhtiöiden tarkastuksen järjestämisestä seuraavalle valtuustokaudelle ja vahvistanut ne pidetyssä lautakunnan kokouksessa. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö on tarkastussääntö, joka hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa ja se astui voimaan Uusi tarkastussääntö on hyväksytty kaupunginvaltuustossa ja se astui voimaan Lautakunta on käsitellyt tilintarkastajan työohjelman tilintarkastusvuodelle Vastuullinen tilintarkastaja on määräajoin osallistunut lautakunnan kokouksiin ja raportoinut työohjelman toteutumisesta sekä tarkastushavainnoistaan. Vuoden 2007 arviointikertomuksen laatimiseksi eli toimintavuonna 1 tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoden 2007 puolella yhteensä 4 kertaa. Vuoden 2008 puolella lautakunta on kokoontunut arviointikertomuksen valmistumiseen mennessä 4 kertaa. Tämän lisäksi lautakunnan työryhmät ovat kokoontuneet vuoden 2007 puolella yhteensä 5 kertaa ja vuoden 2008 puolella yhteensä 2 kertaa. Tarkastuslautakunta hyväksyi arviointikertomuksen vuodelta Arvioinnin suunnittelu Arviointisuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunta on arviointityössään perehtynyt kaupungin eri toimialojen toimintaan ja palvelutuotantoon hankkimiensa asiakirjojen avulla, kuulemalla vastuuhenkilöitä ja käymällä tutustumiskäynneillä toimialoilla. Vuonna 2007 painopistealueena on ollut maankäytön ja ympäristön toimiala. Vuotuinen arviointisuunnitelma on osa valtuustokauden arviointisuunnitelmaa. Tarkastuslautakunnan arviointityö korostaa Vantaalla valtuuston asemaa strategisena johtajana ja poliittisten tavoitteiden asettajana. Arviointinäkökulma lähtee strategisten valintojen ja kriittisten menestystekijöiden arviointikriteereistä edeten sitoviin tavoitteisiin, joiden saavuttamista verrataan toimialojen, tulosalueiden ja tulosyksiköiden esittämiin tulosraportteihin. Arvioinnin kohteena ovat keinot, joilla pyritään tavoitteisiin sekä se, edetäänkö strategian mukaisesti. Arviointia suoritetaan tuloksellisuus- ja tarkoituksenmukaisuus näkökulmasta. Tasapainotetun mittariston näkökulmat vaikuttavuus-, talous-, henkilöstö- ja prosessinäkökulmat ovat Vantaan arviointitoiminnan lähtökohdat. Arvioinnin suunnittelu asettaa vaatimuksia tietohuollolle ja tietojen keräämisen suunnittelulle. Vantaan kaupunkitasoisen strategian tavoitteet ovat yhä enemmän poikkihallinnollisia, mikä asettaa haasteita arviointityölle. Valtuustokaudella käydään lävitse kaikki talousarviokohdat osana kaupunkitasoista strategiaa ja sen jalkauttamista. Tällöin joudutaan suorittamaan myös yksittäisten toimintojen arviointia. Näistä esitetään yhteenvedot kohdassa muut havainnot tai erillisotsikoiden alla. <?> 1 Toimintavuosi

11 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 Arviointi on osa toiminnan ohjausta. Vantaalla arviointituloksia hyödynnetään osana taloussuunnittelu- ja strategiaprosessia. Arviointi on myös kuntalaisosallistumisen väline. Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma on toteutunut suunnittelukaudella. Resurssipulan vuoksi on jouduttu yhdistelemään eräitä työryhmäkäyntejä. Samoin tilintarkastajan työohjelma on toteutunut vuodelta 2007 annettavaa tilintarkastuskertomusta varten. Tarkastuslautakunta antaa erillisen toimintakertomuksen sekä laatii toimintasuunnitelmansa. Muu toiminta Tarkastuslautakunta tutustui Euroopan Unionin tarkastusinstituutioihin ja niiden toimintaan. Oulun tarkastuslautakunta vieraili Vantaalla Tarkastuslautakunta on osallistunut Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan järjestämään PKS-tarkastuslautakuntien seminaariin Toimintasuunnitelmansa mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenet ovat osallistuneet tarkastuslautakuntien seminaareihin ja alan koulutustilaisuuksiin. Vantaan kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2006 sai kunniamaininnan PriceWaterhouseCoopersin järjestämässä vuoden arviointikertomus 2006 kilpailussa, jonka arviointiryhmään kuuluivat kunnallisalan kehittämissäätiön asiamies, kunnallistalouden professori, Suomen arviointiyhdistyksen puheenjohtaja ja dosentti, arvioinnin yhteysmanageri. Kilpailun voitti Vaasan arviointikertomus ja jaetulla toisella sijalla olivat kunniamaininnan saaneet Vantaan ja Lohjan arviointikertomukset. Palkinto luovutettiin PWC:n järjestämän koulutuksen yhteydessä Helsingissä. Tarkastuslautakunta on kokouksessaan hyväksynyt arvioinnin eettiset periaatteet Vantaan kaupungin ulkoisessa tarkastuksessa. Lautakunta on jatkanut oman arviointitoimintansa kehittämistä vuonna Ulkoisen tarkastuksen henkilöstöön kuuluvat JHTT kaupunginreviisori, kaksi kaupunkitarkastajaa sekä apulaisreviisori. Tiedotus Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus esitellään Vantaan kaupungin nettisivustolla fi. Esityslistat ja pöytäkirjat sekä arviointikertomus toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta on asetettu verkkoon kaupunkilaisten luettavaksi. Tarkastuslautakunta raportoi ja tiedottaa tehtäviinsä liittyvistä asioista ensisijaisesti kaupunginvaltuustolle. Tiedotuksessa noudatetaan soveltuvin osin kaupunginhallituksen hyväksymiä yleisiä ohjeita kaupungin tiedottamisen periaatteista. 2 VUODEN 2006 ARVIOINTIKERTOMUKSEEN ANNETUT VASTAUKSET Kaupunginhallitus on antanut selvityksen vuoden 2006 arviointikertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä ja lähettänyt sen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan käsitellyt selvityksen ja merkinnyt sen tiedoksi. Arviointikertomuksen käsittely etenee Vantaalla siten, että valtuusto keskustelee keväällä tilinpäätöksen yhteydessä annetun arviointikertomuksen sisältämistä arvioista, merkitsee arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten. Kaupunginhallitus puolestaan kuulee toimialoja arviointikertomuksen sisältämien arvioiden ottamisesta huomioon suunnittelussa, päätöksenteossa ja toimeenpanossa sekä valvonnassa. Kaupunginhallitus puolestaan vastaa valtuustolle arviointikertomuksen johdosta mieluiten syksyllä ennen vuoden vaihdetta.

12 10 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 Kaupunginhallitus on pyytänyt vastaukset kaupunginkanslialta, taloussuunnittelulta ja talouspalvelukeskukselta. Taloussuunnittelu on pyytänyt selvitykset toimialoilta, jotka ovat käsitelleet vastaukset opetuslautakunnassa , vapaa-ajan lautakunnassa , kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja ympäristölautakunnassa Asukaspalveluiden tulosalue on antanut vastauksensa Lisäksi on annettu henkilöstökeskuksen vastaus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan vastaus. Havainnot: Kaupunginvaltuusto käsitteli pidetyssä valtuuston kokouksessa arviointikertomukseen annetut selvitykset. Kaupunginvaltuusto kiinnitti huomiota siihen, että eräät toimialat eivät olleet käsitelleet vastauksia lautakunnassaan. Samoin kiinnitettiin huomiota siihen, että määrärahojen muutoksia ei oltu tuotu kaupunginvaltuustolle talousarviovuoden aikana. Tarkastuslautakunta on edellisinä vuosina kiinnittänyt huomiota paitsi kaupungin toimintakertomukseen myös toimialojen toimintakertomuksiin ja niissä annettaviin tietoihin myös eri toimintojen osalta. Käsiteltäväksi on esitetty toiminnan kehitystä ja siinä tapahtuneita muutoksia sekä toiminnan vaikutuksia. Lisäksi toimialojen toimintakertomusten antamisajankohtaa tulisi saada siirretyksi tilinpäätöksen kanssa samanaikaiseksi. Tarkastuslautakunnalle riittävät ennakkotietona myös ulkoasultaan keskeneräiset versiot, jotka täydennetään myöhemmin lopullisilla mahdollisesti painetuilla versioilla. Tarkastuslautakunta uusii suosituksensa ja toteaa, että parannusta asiassa on tapahtunut joidenkin toimialojen osalta. Myös tavoitteiden raportoinnin osalta tarkastuslautakunta esittää, että lautakunnille annettaviin tavoitteiden toteutumista kuvaaviin raportteihin tulee laatia nykyistä tarkempaa arviointia. 3 OHJAUSJÄRJESTELMÄ 3.1 Organisatoriset muutokset Vantaan kaupunki on pyrkinyt tehostamaan toimintaansa ja takaamaan palvelujen saatavuuden ja tason uudistamalla organisaatiotaan. Viime vuosina organisaatiomuutokset ovat kohdistuneet kaikkiin toimialoihin. Vuoden 2007 aikana valmisteltiin vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimialan muodostaminen, lasten päivähoidon siirtyminen osaksi sivistystoimen toimialaa ja asuntotuotannon siirtäminen osaksi maankäytön ja ympäristön toimialaa. Vuoden 2007 alusta toimintansa aloitti tietohallinnon palvelukeskus. Tilakeskus aloitti toimintansa toimialana. Asukaspalveluista turvallisuusasiat siirtyivät keskushallintoon. Edellisinä vuosina valmisteltu, kaupunginvaltuuston päättämä linjaorganisaatiomallin mukainen sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala aloitti toimintansa Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle tehtiin toimialan organisaatiouudistusta koskeva arviointikysely marras- joulukuussa Kyselyn tulokset osoittivat organisaatiouudistuksen sujuneen kohtuullisesti. Uudistuksen valmistelun toteutuksen koettiin pääsääntöisesti sujuneen keskinkertaisesti. Kyselyn perusteella tyytyväisimpiä oltiin tavoitteiden selkeytymiseen sekä esimiestyöhön ja johtamiseen. Haasteita on yhä henkilöstön kuulemisessa ja huomioimisessa. Perhepalvelujen kokemukset uudesta organisaatiosta olivat myönteiset palvelutoiminnan yhdenmukaistamisen mahdollistamisen vuoksi. Työskentelyä voidaan niin ikään suunnata tavoitteelliseksi ja työnjakoa sekä työmäärää tasata. Tavoitteellinen johtaminen ja kehittäminen on edennyt hyvin. Rakenteen parantumisesta johtuen organisaatiomuutos on myös mahdollistanut yhteistoiminnan kaupungin muiden toimialojen kanssa. Toimialalla on käynnissä hankkeita sosiaali- ja terveyslautakunnan ohjausvoiman lisäämiseksi.

13 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS Maankäyttö on saanut oman toimialansa ydinprosessit parempaan hallintaan 2. Muutosprosessien aikana varsinainen palvelutoiminta on edennyt suuremmitta häiriöittä. Muutoksilla on myös väliaikaisesti toimintaan kielteisesti vaikuttavia puolia. Johtosäännöissä uuden organisaation tehtävät määritellään varsin yleisellä tasolla. Yksityiskohtainen tehtävien jaon määrittäminen jää uuden organisaation tehtäväksi. Kun samalla on uudistettu myös johto ja mahdollisesti henkilöt ovat vaihtuneet, pelkästään informaation siirtoon ja uudesta näkökulmasta analysointiin kuluu aikaa. Kun organisaatiomuutokset ovat kaikissa tapauksissa merkinneet myös henkilöiden siirtymistä/siirtämistä perustettuun uuteen organisaatioon, monet inhimilliset tekijät hidastavat muutoksen nopeutta. Pitkään yhdessä toimineet yhteisöt hajoavat ja uuden työskentelytavan löytyminen ja tehtävien jakaminen uudelleen vie aikaa myös niissä yksiköissä, joista henkilöt ovat siirtyneet pois. Palvelutason määrittäminen ja tehtäväjaosta sopiminen palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä on merkittävä linjauskysymys tilakeskuksessa ja tietohallinnossa. Talouspalvelukeskuksessa ongelma kulminoituu vastuun määrittämiseen laskun tai muun tiedon käsittelyn eri vaiheissa. Talouspalvelukeskuksen osalta tehtävämääritykset jatkuvat aina niin kauan kuin uusi toiminnanohjausjärjestelmä on otettu käyttöön ja sen mukaiset muutokset toimintaan ja tehtäväkuviin on toteutettu. Siirtymävaiheeseen sisältyy ilmeisiä riskejä siitä, että jää tehtäväalueita, joista kukaan ei näe kantavansa vastuuta. Tietohallinnon osalta tarjottavia palvelupaketteja täytyy mahdollisesti räätälöidä käyttäjäkohtaisesti eli sen mukaan, mitkä ovat käyttäjän tarpeet. Niukkojen resurssien tilanteessa tukitoimenpiteet on suunnattava sinne, missä niitä todella tarvitaan. Tilakeskuksessa kiinteistönhoitopalvelujen määritys täytyy tehdä henkilötasolla esimerkiksi kouluisäntien tehtäviä uudelleen järjestettäessä. Tilakeskuksen organisaatiota on uudistettu erittäin usein. Voidaan päätellä, että toiminnallista parannusta merkitsee jo se, että nyt perustettu organisaatio saa toimia riittävän pitkään. Kaikkien uusien organisaatioiden onnistumisen kannalta on välttämätöntä, että niiden johto saa jämäkän otteen uudesta tehtäväkentästä. Muun henkilöstön osalta on riittävä koulutus uusiin tehtäviin ja asiantuntijaroolin vahvistaminen tärkeää. Muutosvaiheessa monet hallinnolliset rutiinit jäävät toissijaisiksi. Kuitenkin esimerkiksi riskikartoitusten tekeminen silloin voi olla jopa tärkeämpää kuin vakiintuneessa toiminnassa. Keskitettyjen palvelukeskusten yleinen ongelma on niiden palvelujen hinnoittelu. Niin kauan kuin käyttäjätoimialat eivät lainkaan osallistu palvelun kustannuksiin, palvelut koetaan ilmaispalveluiksi, joita halutaan käyttää mahdollisimman paljon. Samoin jos esimerkiksi vuokrassa peritään etukäteen laskennallisia peruskorjauskuluja, syntyy odotus korjausten toteuttamisesta ehkä nopeammin kuin muutoin tapahtuisi. Kun hinnoittelu toteutetaan ja sen halutaan ohjaavan käyttäjien valintoja, on tärkeää, että hinnoittelu todella vastaa saatua palvelua. Johtopäätökset: Vuonna 2007 voimaan tulleista organisaatiomuutoksista voidaan todeta, että yksi vuosi on lyhyt aika koko muutoksen läpiviemiseen. Muutoksia on kuitenkin aktiivisesti lähdetty toteuttamaan ja ongelmat tiedostetaan asianomaisissa organisaatioissa. Tämä on hyvä lähtökohta ongelmien ratkaisemiselle. Lopulliset johtopäätökset uuden organisaation onnistumisesta voidaan tehdä riittävän pitkän ajan, 3-5 vuoden kuluttua. Arviointi voi perustua sekä itsearviointiin että ulkopuoliseen asiantuntija-arviointiin. Tarkastuslautakunta suosittelee, että organisaatiomuutoksissa henkilöstön tehtäväkuvia päivitetään aktiivisesti niin, ettei vastuuketjuihin jää aukkoja. Myös muutosprosessin aikana on tarpeen tehdä riskienkartoitustyötä, jossa kiinnitetään huomiota nimenomaan muutosvaiheen ongelmiin. Tehtäväkenttien rajoja tulisi selkiyttää ensisijaisesti palvelusopimuksilla. Palvelujen hinnoittelun todellista kykyä ohjata toimintaa haluttuun suuntaan tulee arvioida riittävän usein ja tarvittaessa hinnoittelua on tarkistettava. 2 Organisaatiomuutoksista ja niiden onnistumisista lähemmin vuoden aikana suoritettujen arviointien yhteydessä.

14 12 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS Talouden ja toiminnan ohjaus Talouden ja toiminnan suunnittelu Vantaan kaupungin talouden ja toiminnan ohjaus perustuu tasapainotettuun strategiaan, joka laaditaan tiiviin neuvotteluprosessin avulla. Toimialojen virkamiehet ja lautakunnat tekevät esityksensä, jotka kootaan keskushallinnossa kaupunginhallituksen antaman kehyksen pohjalta. Kaupunginvaltuustotason päätöksentekoa varten valitaan neuvottelukunta, joka käsittelee taloussuunnitelmaesityksen ja sopii paitsi keskeisistä linjauksista myös yksityiskohtaisista muutoksista. Kaupunginvaltuustoa informoidaan monipuolisesti talousarvion ja suunnitelman sisällöstä. Demokraattinen päätöksenteko ja asiantuntijoina toimivien virkamiesten työskentely on kytketty tiiviisti yhteen ja toimintaa voidaan pitää tuloksellisena. Kun päätökset tehdään varsin yksimielisesti myös niiden täytäntöönpanoon sitoudutaan laajasti. Kuitenkin vaaleilla valittujen edustajien erilaiset näkemykset tuodaan selkeästi esiin. Prosessi korostaa kaupunkilaisten mahdollisuutta vaikuttaa päätöksentekoon. Vaikka prosessiin osallistuu varsin suuri määrä henkilöitä 3, prosessi on hyvin hallittu. Vuonna 2007 talousarvion ja suunnitelman rinnalla Vantaalla on tapahtunut resurssisuunnittelua henkilöstösuunnitelman ja palvelujen tuotantosuunnitelman muodossa. Näistä suunnitteluprosesseista vastaavat henkilöstöhallinto ja hankintatoimi. Ainakin eräissä tapauksissa on havaittavissa, että nämä suunnitelmat voivat olla ristiriidassa keskenään ja vaatisivat koordinointia. Luontevimmin tämä koordinointi kuuluisi taloussuunnittelulle. Keskeinen taloussuunnitteluprosessista syntyvä asiakirja on taloussuunnitelma kolmelle seuraavalle vuodelle, mikä sisältää talousarvion. Taloussuunnitelmakirja sisältää paljon yksityiskohtaista tietoa toimialoilta. Vaikka se on toisaalta erittäin informatiivinen, toisaalta kokonaisuus häviää yksityiskohtien paljouteen. Merkittävien taustatekijöiden kuten kokonaistalouden kehityksen, pääkaupunkiseudun kehityksen, väestöennusteen ja työllisyystilanteen kehityksen analysointi on suppea. Kirja ei sisällä lainkaan graafisia esityksiä, jotka tiivistetysti ja havainnollisesti antaisivat lukijalle kokonaiskuvan Vantaan taloudesta ja toiminnan painopisteistä. Kaupungin talouden tasapainottaminen on pitkään ollut ja on edelleen keskeinen taloussuunnitelman tavoite, josta kaivataan lisää informaatiota. Keskeinen osa toiminnan ohjausta on kaupungin strategisten tavoitteiden asettaminen, joita seurataan tuloskorteilla ja toimialakohtaisilla navigoinneilla. Tavoitteet asetetaan tasapainotetun mittariston eri näkökulmien mukaisesti. Taloussuunnitelman hyväksymisvaiheessa ei ole vielä nimetty, mitkä toimialat vastaavat tavoitteiden toteutumisesta ja miten toteutumista mitataan. Näistä asioista sovitaan kaupungin johtoryhmässä ja käytävissä navigointikeskusteluissa. Sitovan tavoitteen toteutuminen voi kuulua usealle toimialalle tai vain yhdelle. Taloussuunnittelu kokoaa tavoitteet yhteen ja kirjaa vastuuhenkilöt sekä mittarit. Kun tarkastellaan tavoitteille asetettuja mittareita ja edelleen sitovan tavoitteen sekä mittarin toteutumisen raportointia, siinä voidaan nähdä eräitä ongelmakohtia. Havainnot: Eräissä tapauksissa mittari kattaa vain pienen osan sitovaa tavoitetta tai tavoitteen ja mittarin välinen vastaavuus on epäselvä. Raportoinnissa voidaan selostaa laajasti asianomaista toimintaa, mutta ei keskitytä vastaamaan tavoitteen sisältämiin painopisteisiin tai kehittämisalueisiin. Tavoitteen ja mittarin välinen syy-seuraussuhde ei aina avaudu raportoinnin yhteydessä niin, että lukija näkee vaikutusketjun. Tarkastuslautakunta suosittelee, että taloussuunnitelman sisältämää informaatiota tiivistetään ja havainnollistetaan nykyistä enemmän. 3 Kaupunginvaltuusto ja hallitus sekä johtavat virkamiehet.

15 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS Henkilöstösuunnitelma ja palvelujen hankintasuunnitelma tulisi kytkeä nykyistä tiiviimmin taloussuunnitteluprosessiin. Sitoville tavoitteille asetettavissa mittareissa kiinnitetään huomiota siihen, että mittarit selkeästi vastaavat ja kattavat varsinaisen tavoitteen sisällön ja että raportoinnissa keskitytään tavoitteen kannalta oleellisiin seikkoihin. Mikäli mittari ei ole numeerinen tai muutoin yksiselitteisesti todettava seikka, raportoinnissa tulee avata vaikutusketju siitä, miten mittariksi asetettu toiminta vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen Hyvän johtamis- ja hallintotavan arviointi Johtamisen alueilla, kuten strategiaosaamisessa, arvioinnissa, palautteen antamisessa, vuorovaikutteisuudessa, kehittämisessä, prosessiajattelussa sekä työhyvinvoinnissa pyritään kehittymään jatkuvasti. Hyvän johtamis- ja hallintotavan arviointi otettiin käyttöön vuonna 2007, kun kaupunginhallitus hyväksyi hyvän johtamis- ja hallintotavan arvioinnin periaatteet noudatettavaksi siten, että ne tulivat voimaan Tavoitteena periaatteiden antamisessa on muodostaa kaupungin toimielinten jäsenille ja johtavassa asemassa oleville henkilöille yhteneväinen käsitys hyvän johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toteuttamiseen liittyvistä tehtävistä ja vastuista. Ohjeiden tarkoituksena on toimia ennen kaikkea apuvälineenä, kun johto arvioi oman johtamis- ja hallintotavan, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan nykytilaa ja kehitystarpeita. Lisäksi kaupunginhallitus on todennut, että niiltä toimialoilta, jotka noudattavat lakisääteisiä johtamis- ja arviointijärjestelmiä, ei kaupunginhallituksen edellä mainitun päätöksen perusteella edellytetä päällekkäistä työtä. Johtopäätökset: Tarkastuslautakunta pitää hyvän johtamis- ja hallintotavan arvioinnin käyttöönottoa merkittävänä johtamisen kehittymisen edistyksenä Tuottavuusohjelmat Vuoden 2007 strategian kriittisenä menestystekijänä on ollut tuottavuuden kasvattaminen. Strategisten tavoitteiden painotus on kohdistunut palvelutuotannon tehostamiseen kaupungin teknisessä toimessa, seutuyhteistyöhön tukipalveluissa, palvelujen hankinta- ja tuotantosuunnitelmien sekä henkilöstösuunnitelmien päivittämiseen, toimitilojen tehokkaaseen käyttöön ja palveluverkkojen tarkistamiseen. Talousarviovuoden tavoitteet on asetettu toimitilojen käytön tehostamiselle ja palveluverkkojen tarkistamiselle. Taloussuunnittelukaudella kaupungin organisaatiorakenteet pyritään saamaan tehokkaan palvelutoiminnan mukaisiksi. Tuottavuusohjelmat laaditaan toimialoilla vuosittain. Tuottavuutta kasvatetaan siten, että väestönkasvusta, joka on noin yksi prosentti, johtuvasta palvelujen lisätarpeesta selviydytään nykyisillä resursseilla. Menot sopeutetaan toimintakatteen osoittamaan tulostavoitteen ja tulopohjan mahdollistamaan kehykseen. Tuottavuuden kasvattaminen merkitsee myös resurssien uudelleen kohdentamista, koska palvelujen tarve tulee painottumaan eri tavalla esimerkiksi vanhusväestön määrän kasvaessa. Kaupunki ei tee uusia palvelunavauksia, eikä henkilöstön määrää lisätä. Työvoiman saatavuus on oleellinen osa tuottavuutta, sillä pätevän työvoiman palkkaamisen epäonnistuttua on vaarana, että palkataan epäpätevää työvoimaa, mikä puolestaan ei edistä palvelujen tuotannon tuottavuutta eikä laatua. Tarkastuslautakunnan painopisteenä oli vuoden 2007 arviointisuunnitelmassa maankäytön ja ympäristön toimiala, joka muodostettiin vuoden 2004 alussa. Maankäytön ja ympäristön toimialan tuottavuusohjelman laadinnan perustana on viime vuosina ollut käyttötalouden reaalisesti laskeva määrärahataso. Taloussuunnitelma sisältää huomattavan tuottavuuden kasvun ja sen toteuttaminen muodostaa suuren haasteen toimialalle. Määrärahatason reaalinen lasku yhdistettynä toimialan

16 14 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 toimintojen volyymikasvuun muodostaa haasteita: omaa toimintaa kehitetään kustannustehokkaampaan suuntaan ja hankinnoissa ja palveluostoissa on saatava merkittäviä alennuksia inflaatiota vastaan. Toimiala pyrkii yhteisosaamisellaan hyödyntämään ja edelleen kehittämään organisaatiotaan ja prosessejaan. Tuottavuuden kasvattamistoimenpiteet maankäytön ja ympäristön toimiala listaa seuraavasti: 1 organisaation ja prosessien virtaviivaistaminen 2 kaava- ja lupaprosessien nopeus 3 johtamisen ja esimiestyön kehittäminen 4 henkilöstön koulutus, motivointi ja työhyvinvointi 5 asiakaspalvelu ja asukasyhteistyön kehittäminen 6 yhteistyö- ja kumppanuushankkeet sekä arvioi ja seuraa tuottavuusohjelmaansa. Toiminnan tehostumista kuvaavina tunnuslukuina käytetään tulosalueitten mahdollisuuksia parantaa tuottavuutta. Henkilökunnan resurssien lasku on ollut raportoinnin mukaan 3-3,5 prosenttia vuodessa. Maanrakennusindeksin hoito- ja kunnossapitoindeksi on noussut maaliskuusta 2006 maaliskuuhun 2007 jaksolla 4,6 prosenttia. Ylläpidon kustannustaso raportoidaan selvästi alhaisemmaksi kuin naapurikunnissa. Yksikkökustannukset ovat alentuneet raportoinnin mukaan 50 prosenttia kymmenessä vuodessa. Ostopalvelujen kustannusnousu on ollut 4 prosenttia ja valaistusenergian kustannustason nousu 10 prosenttia. Hoidettavat pinta-alat ovat kasvaneet lähes 3 prosenttia. Realistiseksi tavoitteeksi tuottavuuden nousulle arvioidaan noin 2 prosenttia kuntatekniikan keskuksessa. Havainnot: Maankäytön ja ympäristön toimialan tuottavuusohjelmassa painottuu perinteinen tuottavuuden tarkastelu. Toimialan vastuulla on runsaasti valtuuston asettamien sitovien tavoitteiden toteuttamistehtäviä. Tavoitteet ovat vaikuttavia ja kaupungin kehittämisen kannalta erittäin keskeisiä. Koko kaupunkia koskevana arviona tarkastuslautakunta toteaa: Havainnot: Voidaan arvioida, että Vantaan kaupunki on hienoisesti kohottanut tuottavuuttaan, kun tuottavuutta mitataan menojen kasvun prosenttimääräisellä supistumisella vaikka tehtävät eivät ole vähentyneet. Menojen kasvuvauhti on ollut hitaampaa vuonna 2007, kuin edeltävinä vuosina. Toiminnoittain asiaan palataan kohdassa talouden kehitys. Tarkastuslautakunta suosittaa edelleen, että tuottavuuden mittauksessa ja raportoinnissa tulisi ottaa huomioon myös palvelujen laadun, saatavuuden ja vaikuttavuuden muutos. Tuottavuutta voidaan mitata myös toiminto-, suorite- ja asiakaskohtaisesti. Tuottavuuden nostamisen keinoina voidaan nähdä voimavarojen kohdentaminen henkilöstön osaamiseen ja palkitsemiseen sekä tietoteknologiaan. Kuntien ja kuntayhtymien koulutuksen, terveydenhuoltopalveluiden ja sosiaalipalveluiden yhteenlaskettu kokonaistuottavuus laski Tilastokeskuksen kuntien ja kuntayhtymien tuottavuustilaston tarkentuneiden tietojen mukaan 0,6 prosenttia vuonna Lasku johtui siitä, että tuotoksen volyymi kasvoi vähemmän kuin kokonaispanoksen volyymi. Tilastokeskus

17 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS VALTUUSTON ASETTAMIEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA NIIDEN TOIMINTAA OHJAAVA VAIKUTUS Vuonna 2007 alkuperäisistä 26 sitovasta tavoitteesta saavutettiin 21 kappaletta. Toteutumatta jäi 2 tavoitetta ja 3 tavoitetta toteutui osittain. Lisäksi tarkastuslautakunta katsoo, että 5 tavoitteen toteutuminen ei ole täysimääräistä. Nämä tavoitteet koskivat asuntotuotantoa, mielenterveyspalveluja, psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten opetuksen järjestämistä ja koulunkäyntiä tukevien ratkaisujen kehittämistä, kansainvälisten kumppanuuksien kehittämisalueiden määritystä sekä toimitilojen tunnuslukujen määrittelyä. Tavoitteiden toteutumisen arviointia vaikeuttaa se, että tavoite, mittari ja niiden raportointi eivät aina kulje käsi kädessä. Yksittäisten toiminnallisten tavoitteiden arviointi ilmenee tässä luvussa. Tarkastuslautakunta toteaa, että eräiden tavoitteiden toteutuminen jäi vuoden 2008 puolelle. Tavoitteisiin ja mittareihin liittyvät ongelmat eivät ole poistuneet. Tarkastuslautakunta on käsitellyt kysymystä edellisten vuosien arviointikertomuksissa ja viittaa nytkin kohdassa talouden ja toiminnan suunnittelu esitettyyn arviointiin. Seuraavassa käsitellään kohdassa 4.1 toiminnallisten sitovien tavoitteiden toteutumista ja kohdassa 4.2 sitovien taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Johtopäätökset: Strategiset tavoitteet ovat valtuuston asettamia. Niillä tulee olla toimintaa voimakkaasti ohjaava vaikutus. Sitovat tavoitteet ovat valtuuston asettamia strategisten tavoitteiden toteutettavia painotuksia, joilla edetään strategiassa vision suuntaan. Niinpä yksittäisen toimenpiteen tekeminen ja sen tehdyksi toteaminen sisältää riskin siitä, edetäänkö tavoitteen ja strategian suuntaan. Toimenpiteen sisältöä ja laatua tulisi avata, jotta suunnasta voidaan esittää arvioita. Myös saavuttamisen aste olisi hyvä esittää minimi - maksimi asteikolla, sillä asteikko saavutettiin - ei saavutettu on harvoin reaalimaailmaa. Kaupunkitasoisilla tavoitteilla on kuitenkin merkittävä toiminnan ohjausvaikutus. Vaikutus on näkynyt toimialojen tavoitteiden asetannassa ja toteuttamisessa vuonna Toiminnalliset tavoitteet Hallittu kaupunkikasvu (1) Kaupunki luo rakentamisedellytykset noin asunnon vuosituotannolle siten toteutettuna, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluja. Maankäyttöä ja rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999), joka tuli voimaan Asuntotuotannon määrää säätelevä tavoite perustuu arvioituun väestökehitykseen. Väestökehitys vuodesta 1950 vuoteen

18 16 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS on ollut voimakkaasti kasvava siten, että väestön määrä on kasvanut henkilöstä aina 2007 vuoden henkilöön Helsingin, Espoon ja Vantaan alueilla. Asuntotuotannon tavoite 5 pääkaupunkiseudulla on noin asuntoa. Kuuma-kunnat ja neloset mukaan lukien asuntotuotannon tavoite on kaikkiaan asuntoa vuodessa. Vantaan tuotanto aiotaan tavoitteen mukaan toteuttaa siten, että se eheyttää kaupungin yhdyskuntarakennetta ja hyödyntää optimaalisesti olemassa olevaa infrastruktuuria ja palveluita. Kaupunginvaltuusto käsitteli vuonna 2007 yhteensä 20 asemakaavan muutosehdotusta tai tonttijakoa koskevaa asiaa. Marja-Vantaan osayleiskaava valmistui vuonna 2006 ja koko kaupungin yleiskaava vuoden 2007 lopulla. Rakentamisen edistämisen keinoja ovat rakentamattomien rakennuspaikkojen korotettu kiinteistövero, neuvonta, alennus tonttijaon laatimisesta, markkinointi, rakentamiskehotus ja lunastus sekä verovapaus, kun maa myydään kunnalle. Kiinteistöveroille on asetettu minimi- ja maksimiarvot. Vantaalla oli vuoden vaihteessa asemakaavoitetulla alueella tyhjää (edellisenä vuonna 1 400) toistaiseksi rakentamatonta asuntotonttia, joista (1 330) on pientalotontteja ja 65 (70) kerrostalotontteja. Kaavavaranto on Vantaalla hyvä 6. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan, että tuotettu rakennusoikeus on 1,9 milj. k-m 2. Tästä oli rakennusoikeusvarantona noin k-m 2 eli varantoa noin asunnolle. Vuoden lopussa asemakaavaehdotuksissa rakennusoikeutta on k-m 2. Arvio on, että asunnon vuosituotantoon tarvitaan noin k-m 2 hyväksytyissä kaavoissa olevaa käyttämätöntä rakennusoikeutta eli varantoa. Vuoden aikana vahvistetuissa asemakaavoissa oli rakennusoikeutta noin k-m 2. Tämä merkitsee vuoden aikana tuotetun rakennusoikeuden olleen vain 130 asunnolle. Valmistuneita asuntoja oli vain kpl ( k-m 2 ). Valtion tukemia arava ja korkotuki asuntoja valmistui vain 46 kpl. Aviapoliksen osuus valmistuneesta kerrosalasta oli 63 prosenttia. Kaupunkiseutusuunnitelman (KPS) mukaisesti sitovana tavoitteena 7 on, että valtion tukemana vuokra-asuntotuotantona toteutetaan 20 prosenttia tuotannosta. Tonttivarannon osoittaminen tähän tarkoitukseen on esisijaisesti kuntien vastuulla. Lisäksi Vantaan asuntotuotantoa koskevaan sitovaan tavoitteeseen liittyen asunnottomuudesta todetaan, että marraskuussa 2007 Vantaalla oli yhteensä 384 yksinäistä asunnotonta, joista 89 naisia ja 90 alle 25-vuotiaita nuoria. Asuntotuotannossa onnistuminen tulee olemaan vuoden 2008 painopisteitä ja samalla haasteita. Asuntostrategia päivitetään vuonna Vantaa pyrkii löytämään oman asuntopoliittisen profiilinsa vastauksena asuntotuotannon onnistumisen haasteeseen. Vantaalla asunnottomien määrän kasvu on saatu pysäytetyksi, vaikka väkiluku muuten kasvaa ja asunnottomuuteen vaikuttavien riskitekijöiden määrä ei ole vähentynyt. Asunnottomien kokonaismäärä on saatu pysymään noin 500 henkilössä. Havainnot: Tavoitteen raportointi ja mittarointi eivät ole selkeitä. Tavoite toteutui, jos sitä mitataan käytössä olevalla rakennusoikeudella, mutta ei, jos sitä mitataan vuoden aikana tuotetulla rakennusoikeudella, mikä oli tavoitteen toteutumisen mittari. 5 Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen toteutusohjelma 2017 (MAL 2017), s. 10. Toteutusohjelman laadinta-aikataulu oli alunperin MAL neuvottelukunnan loppuraportti MAL 2017, s MAL 2017, s. 11.

19 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS Tavoitteen toteutumiseen tarvitaan tuotettu rakennusoikeus, joka on tulosta maapolitiikasta, kaavoituksesta ja kunnallistekniikasta, näitä kaikkia osa-alueita tulisi kuvata raportoinnissa. Mikäli tarvittava rakennusoikeus on olemassa ennen vuoden alkua, ei sitä tule käyttää tavoitteen raportoimiseen toteutuneeksi, jos kyseessä on vuosittainen tavoite. Toisaalta, jos varantoa on jo ennen vuoden alkua riittävästi, tavoitteen asettaminen kyseiselle vuodelle on tarpeetonta, mikäli tavoitteella tarkoitetaan käytettävissä olevaa rakennusoikeutta. Kaavoituksella ja maapolitiikalla tulisi varmistaa mahdollisuus kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Asuntoja tuotetaan kuntalaisille. Asunnot ovat tärkeä tekijä myös elinkeinoelämälle, jotta se saisi riittävästi työntekijöitä. Yritykset hakeutuvat seudulle, jossa työntekijöitä on saatavilla. Tavoite tulisi saada yhteismitalliseksi siten, ettei tavoitetta aseteta asuntojen lukumäärälle ja sen toteutumista mitata rakennusoikeuden kerrosneliömetrimäärällä. Raportoinnista tulisi käydä ilmi keskimääräiset asuntojen kerrosneliömetrimäärät, jotta toteutumista voitaisiin verrata. Tavoite olisi parempi kirjoittaa jo alunperin rakennusoikeuden tuottamista koskevaksi, koska nyt luvut valmistuneesta asuntotuotannosta ja toisaalta mittarina käytetystä rakennusoikeudesta kerrosneliömetreittäin, ovat eri asioita ja eri vuosille osuvia ja aiheuttavat siten tulkinnan varaa tavoitteen toteutumisen osalta. (2) Asuntotuotannosta vähintään 50 prosenttia on pientalovaltaista tuotantoa, mikä sisältää tiiviin kaupunkimaisen pientalorakentamisen. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan, että tuotetusta rakennusoikeudesta on vajaat k-m 2 pientalojen rakennusoikeutta. Mittarina käytetään rakennusoikeutta, mutta raportoidaan, että aikaisemmin kaavoitettu rakennusoikeusvaranto on pientalotonttia. Havainnot: Vantaalla on riittävästi rakennusoikeutta pientaloille. Tämä pätee myös valmistuneitten (802 pientaloa) lukumäärän mukaan. Valmistuneita pientaloasuntoja oli yli puolet valmistuneista asunnoista eli 57,3 prosenttia. Tavoite toteutui 8. Kuten edellisen tavoitteen osalta todettiin, tavoite olisi parempi kirjoittaa jo alunperin rakennusoikeuden tuottamista koskevaksi, koska nyt luvut valmistuneesta asuntotuotannosta ja toisaalta mittarina käytetystä rakennusoikeudesta kerrosneliömetreittäin, ovat eri asioita ja eri vuosille osuvia ja aiheuttavat siten tulkinnan varaa tavoitteen toteutumisen osalta. (3) Marja-Vantaan suunnittelua ja toteuttamista varten perustetaan projekti. Marja-Vantaa -projekti Marja-Vantaan rakentamisesta on todettu, että se on lähivuosikymmenen suurimpia haasteita Vantaalla. Tavoitteen toteuttamiseksi maankäytön ja ympäristön toimialalle tuli perustaa Marja-Vantaa projektiorganisaatio, joka on perustettu apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä Projekti käsittää Marja-Vantaan osayleiskaava-alueen (lukuun ottamatta rakennettuja pientaloalueita) sekä Kehäradan asemineen. Osayleiskaava on valmistunut vuonna Projektin ensimmäisen toimintavuoden aikana kaupunki on tehnyt suuria maakauppoja ja sopimuksia maanomistajien kanssa, laatinut Kehäradan mahdollistavaa asemakaavoitusta sekä suunnitellut kolmea kärkihanketta. Marja- Vantaalle on laadittu oma visionsa. Projektinjohtaja ja kaavoituspäällikkö toimivat suoraan apulaiskaupunginjohtajan alaisuudessa. Projektiin on palkattu henkilöstöä vuonna 2007, projekti-insinööri ja arkkitehti. Projektin toiminta 8 Mikäli lähtökohtana pidetään alkuperäistä asunnon vuosituotantoa, puolet siitä olisi asuntoa.

20 18 VANTAAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2007 perustuu muilta osin kaupungin linjaorganisaatioon sekä kaupungin ulkopuolisten yhteistyötahojen verkostoyhteistyöhön. Projektin toiminnasta raportoidaan säännöllisesti kaupunginhallituksen iltakoululle. Maankäytön ja ympäristön toimialan johtosäännön 23 :n perusteella projektiin liittyvissä asioissa esittelijänä toimii apulaiskaupunginjohtaja. Muilta osin noudatetaan kaupunginjohtajan hyväksymää Vantaan kaupungin projektiohjetta. Muut toimialat ja yhteistyökumppanit tekevät omalta osaltaan päätöksensä Marja-Vantaan projektin verkostoon nimettävistä henkilöistä. Marja-Vantaan kansainvälinen arkkitehtikilpailu on ollut käynnissä tehdyn päätöksen mukaan kilpailuun oli kutsuttu kuusi toimistoa, neljä Suomesta ja yksi Hollannista ja yksi Ruotsista. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto Harris & Kjisik maaliskuussa Projektin tapahtumat vuonna 2007 Kaupunginvaltuuston päätöksellä on perustettu Marja-Vantaa rahasto. Marja-Vantaa -rahaston tarkoituksena on rahoittaa Marja-Vantaan suunnittelualueen kehittämistä, suunnittelua ja toteuttamista. Vuoden 2007 aikana käynnistyi Marja-Vantaan varsinainen suunnittelu. Projektissa työskenteli vuoden 2007 lopussa päätoimisesti kolme henkilöä. Projektin henkilömäärä on tarkoitus kasvattaa vuoden 2008 aikana noin kahdeksaan. Vuoden 2007 merkittäviä töitä projektissa oli vision valmistelu ja edellä mainitun asumisen ideakilpailun käynnistäminen. Uusi asuin- ja työpaikka-alue rakennetaan tulevaisuutta varten, visiointityön merkitys korostuu uutta etsittäessä. Useiden erillisten asemakaavatöiden valmistelu Marja-Vantaan alueella alkoi syksyllä 2007, näistä merkittävin on Keimolanmäen asemakaavoitus. Marja-Vantaan alueella kaupungin maanomistus on merkittävä, vuoden 2007 aikana valmisteltiin useita maankäyttö- ja yhteistyösopimuksia. Tiiviin kaupunkirakentamisen ydinalue on pääosin joko kaupungin hallinnassa tai yhteistyösopimuksien piirissä. Rahasto Rahaston perustamisen yhteydessä valtuusto hyväksyi rahaston säännöt ja asetti rahaston peruspääomaksi 7,6 milj. euroa siirtämällä rahastoon pääomaa vastaavan määrän edellisten tilikausien ylijäämästä. Edelleen valtuusto päätti korottaa vuoden 2007 talousarvion rahoituslaskelmaan merkittyä nettolainanoton määrää rahaston pääoman siirtoa vastaavalla määrällä. Vuoden 2007 tilinpäätöksessä kirjataan rahaston alijäämä 0,5 milj. euroa rahaston vähennykseksi (ja saamisten muutos kaupungilta on 7,1 milj. euroa). Rahaston sääntöjen mukaan rahasto on yleiskatteinen ja sitä varten perustettiin taseyksikkö. Rahaston varat sijoitetaan, siltä osin kun niitä ei ole käytetty, kaupungin keskuskassaan. Rahaston hoitoa koskevissa sääntöjen kohdissa tarkennetaan lisäksi, että rahaston kirjanpito hoidetaan Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeiden mukaisesti taseyksikkönä ja että rahastosta laaditaan tilikausittain tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman. Rahaston tuloslaskelman mukainen tilikauden tulos lisätään rahaston pääomaan tai vastaavasti vähennetään rahaston pääomasta. Rahaston tilinpäätös yhdistellään kaupungin tilinpäätökseen. Kehärata Vantaa on vuonna 2007 aloittanut Kehäradan suunnittelun. Vuoden 2008 talousarviossa on osoitettu Kehärataan 5 milj. euroa. Valtuustolle on esitetty 8,4 milj. euroa lisärahaa, jotta rakennussuunnittelua voidaan jatkaa ja radan vaatimia Päijänne-tunnelin lujitustöitä sekä huoltotunneli voidaan tehdä jo vuonna 2008 tunnelin korjaustöiden yhteydessä. Vuoden 2008 kokonaissumma olisi siis 13,4 milj. euroa.

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2017-2021 1. Yleistä Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI

ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI Arviointiperiaatteet 2013 2016 1(5) Tarkastuslautakunta 20.6.2016 ARVIOINTIPERIAATTEET, KAUSI 2013 2016 Periaatteet on tarkistettu tarkastuslautakunnan kokouksessa 20.6.2016. TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIPERIAATTEET

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä Tarkastuslautakunnan, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen tehtävät Valtuuston perehdytystilaisuus 18.9.2017 Konsernihallinto Kaupunkikonsernin valvontajärjestelmä

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Tarkastuslautakunta Tarkjoht/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (5) 62 Tarkastuslautakunnan ehdotus kaupunginvaltuustolle vuoden 2014 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittelystä sekä vastuuvapaudesta vuodelta

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2016 Jakelu:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Tarkastuslautakunta 2 28.05.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (11) Kokoustiedot Aika tiistai klo 12:00-13:25 Paikka Saunakabinetti, Kaupungintalo 3. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tapio Lankia, puheenjohtaja Raimo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta

Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 65 19.06.2017 Tekninen lautakunta 79 31.08.2017 Arviointikertomus vuoden 2016 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta Kaupunginvaltuusto 19.06.2017 65 TARK.LTK

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän. Tarkastussääntö. Hyväksytty yhtymävaltuustossa , 26 Seinäjoen koulutuskuntayhtymän Tarkastussääntö Hyväksytty yhtymävaltuustossa 16.12.2015, 26 Sisällys Valvontajärjestelmä... 3 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 3 Tarkastuslautakunta... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 30.04.2015 AIKA 30.04.2015 klo 09:42-13:05 PAIKKA Halstarin kabinett OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Sorvari Vuokko

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Kaupunginvaltuusto 37 23.05.2017 Tekninen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: Kaupunginhallitus 23 30.01.2017 Kaupunginhallitus 38 27.02.2017 Kaupunginhallitus 94 27.03.2017 Kaupunginhallitus 117 24.04.2017 Kaupunginhallitus 137 15.05.2017 Hallintosääntö Hangon kaupunki / Kvo-asia

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 13.4.2012 klo 9.00-14.20 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 30 34 Tuomi Vilho varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 04.05.2017 AIKA 04.05.2017 klo 12:00-17:10 PAIKKA Messi OSALLISTUJAT LÄSNÄ Packalen Paul pj Parnetti Alfonso jäsen Peippo Jukka varapj Jaskari Minna jäsen Långström

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/ PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2017 93 Tarkastuslautakunta 17.05.2017 AIKA 17.05.2017 klo 14:00-17:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 48 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium

Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium Kuntakonsernien riskienhallinnan arviointi Vs. tarkastusjohtaja Markus Kiviaho JHTT, CGAP, CRMA Kuntakonsernien riskienhallinnan arvioinnin lähtökohtia ja kriteerejä

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2021 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015

SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Sivu 1/5 JOENSUUN KAUPUNKI SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKKÖ TARKASTUSPÄÄLLIKKÖ TIMO MANNINEN TARKASTUSSIHTEERI SEIJA KUNNASLUOTO SISÄISEN TARKASTUKSEN YKSIKÖN TOIMINNAN TOTEUTUMISEN VUOSIYHTEENVETO 2015 Jakelu:

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot