PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Aika klo 18:00-18:55 Paikka Valtuustosali Läsnä Auhtola Tuija jäsen Hjelmeroos-Haapasalo Heli jäsen Jämsén Reijo jäsen Jämsén Teppo jäsen Kahilainen Seppo jäsen Kananen Erkki jäsen Kananen Markku jäsen Kiljala Eija jäsen Kivinen Paula jäsen Kolehmainen Heikki jäsen Kokkonen Tuula kunnanvaltuuston I varapuheenj Lahtinen Juuso jäsen Marttinen Heli jäsen Mielityinen Lauri kunnanvaltuuston II varapuheen Närhi Sirpa jäsen Parkkonen Kari jäsen Pietiläinen Ismo jäsen Pärnänen Raimo jäsen Saastamoinen Ari jäsen Saastamoinen Tapio jäsen Sutinen Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiainen Irja jäsen Tiainen Marko jäsen Toikkanen Jorma jäsen Ylälehto Jani jäsen Ruotsalainen Mirja 2 varajäsen Kokkosen Tuulan tilalla, asia 5. Logren Marjo 3 varajäsen Jämsén Tomin tilalla Pärnänen Markku 7 varajäsen Hollannin Jyrkin tilalla Poissa Hollanti Jyrki jäsen Jämsén Tomi jäsen Muut Kinnunen Ari kunnanjohtaja Jouppi Mauri kunnansihteeri Asiat Allekirjoitukset Pekka Sutinen Puheenjohtaja Mauri Jouppi Pöytäkirjanpitäjä

2 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkirjan tarkastus Pihtiputaalla 6. elokuuta 2015 Teppo Jämsén Seppo Kahilainen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pihtiputaalla 7. elokuuta 2015 Pöytäkirjanpitäjä Mauri Jouppi

3 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 47 Lisämääräraha v / Heittopaikan varustelu Pihtipudas-saliin 48 Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 49 Pihtiputaan Arvolantien rakennusurakoitsijan valinta / määrärahan siirto Muut esille tulevat asiat 37

4 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä vähintään 18 on paikalla. Kokouskutsu on lähetetty Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ko kouskutsu on postitettava vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely: Valtuutettu Hollanti ei ollut ilmoittanut etukäteen esteestään osallistua kokoukseen. Yleisölle varatussa tilassa läsnä oli Keskustan viimeinen varavaltuutettu Markku Pärnänen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Markku Pärnänen kutsua valtuutettu Hollannin tilalle kokoukseen. Kukaan valtuutetuista ei vastustanut tätä menettelyä. Päätös: Puheenjohtaja totesi nimenhuudon jälkeen kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina klo ( ) ja pidetään yleisesti nähtävänä saman viikon perjantaina. Valtuusto on päättänyt siirtyä aakkosjärjestyksen mukaiseen pöytäkirjantarkastukseen. Tarkastusvuo rossa ovat Jämsén Teppo ja Jämsén Tomi. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Jämsén ja Seppo Kahilainen.

6 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha v / Heittopaikan varustelu Pihtipudas-saliin 356/200/2015 Tekninen lautakunta Pihtiputaan lukiossa alkaa keihäslinja syksyllä Heittolajien harrastajia on Pihtiputaalla myös muussa yleisurheilussa ja lisäksi on muita palloilulajien harrastajia. Heittoharjoitukset ei vät onnistu Pihtipudas-salissa ilman lisävarustelua. Heittoharjoittelupaikkaa tar vit se vat lukion keihäslinjan lisäksi seurat (urheiluseurojen heittäjät, kuntopalloa heit tä vät lentopalloilijat, muut palloharjoitteet jne.) sekä lukion lentopalloilijat kunto pal lo hei tois sa. Heittoharjoituksia varten on varattu Pihtipudas-salin Tahkon po lun puoleisesta päädystä noin 6 m:n levyinen kaista. Heittoharjoitteluja varten saliin tarvitaan heittopressu jonka taakse iskuja vai men ta va viira tai vahva kangas ja heittopaikan alle pehmennys putoville heittovälineille ja myös heittopaikalle oma heittomatto. Heittopaikka tulee suo ja ta myös sivuilta, joten heittopressun viereen tarvitaan suojaseinä tai ke vyem pi pressu avoimen salin puolelle. Heittopaikka on salin päädyssä ja nur kas sa, joten salin päätyseinän tekniikan suojaaminen voidaan toteuttaa esim. kiinteällä koteloilla. Heittoharjoittelupaikkaa voivat käyttää myös muiden lajien harjoittelijat sekä urheiluseurat. Hankinta tehdään yh dys kunta tek nii kan ja liikuntapaikkojen toimesta. Tällä hetkellä ar vio heittopaikan kustannuksista on n Suunnitelmat ja tar jous pyyn nöt välineistä tehdään kesän aikana ja hankinta toteutetaan koulujen syys lo man aikaan. Yhdyskuntatekniikka anoo lisämäärärahaa heittopaikan va rus teluun v. 2015, hankinta suoritetaan kalusteinvestointina. Lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että se myöntää kalusteinvestointina :n lisämäärärahan heittopaikan va rus te luun Pihtipudas-saliin. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

7 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto myöntää teknisen toimen vuoden 2015 talousarvion investointiosaan euron määrärahan heittopaikan varusteluun Pihtipudas-saliin. Määräraha katetaan lisälainan otolla. Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Toimenpiteet Kunnanvaltuustoon Kunnanvaltuusto Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto myöntää teknisen toimen vuoden 2015 talousarvion investointiosaan euron määrärahan heittopaikan varusteluun Pihtipudas-saliin. Määräraha katetaan lisälainan otolla. Käsittely: Merkitään, että ennen kokouksen alkua kunnanvaltuustolle jaettiin kunnanhallituksen tästä asiasta tekemä päätös. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin kunnanhallituksen hyväksymä ehdotus. Kunnallisvalitus Ote: tekninen lautakunta, tiedoksi: sivistyslautakunta, kirjanpito

8 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 697/502/2012 Kunnanhallitus Pihtiputaan kunnan omistaman Niemenharjun motellin alueen matkailutoiminnan kehittämiselle on taajaman kehittämishankkeen yhteydessä laadittu alustavia suunnitelmia yhteistyössä alueen vuokranneiden yrittäjien kanssa. Motellin keskusalue, samoin kuin matkailutoimintojen kehityssuunnitelmissa huomioitu Lamminpään tila, eivät kuulu tällä hetkellä asemakaava-alueeseen. Kaavoituksen on tarkoitus mahdollistaa alueen joustava kehittäminen mat kailu- ja virkistystoimintojen monitoimialueeksi. Niemenharjun motellin matkailualueeseen kiinteästi kuuluvan Ruponlahden lei rin tä alu een kaa voi tus on laa dit tu 1960-lu vul la. Alu een ke hit tä mi nen nyky ai kai seen mat kai lu- ja virkis tys käyt töön edellyt tää kaavoi tuksen tar kista mista. Kaava muu tok sen tarkoi tuk sena on tarkistaa ase makaa vaa si ten, että alueelle mahdollistettaisiin mm. tasokkaiden lomamökkien rakentaminen ja jär ven virkistyksellisen hyödyntämisen vaativien tukirakennusten ra kentaminen. Kaavoitettava alue on osa laajempaa Saparoniemi- Niemenharju-Putaanport ti aluekokonaisuutta, jota on pyritty kehittämään jo pitkään sekä asuin- yri tys- että matkailualueena. Kaavoitettavan alueen ja kaavamuutosalueen yh teis pinta-ala on noin 22 heh taa ria. Niemenharjun motellin pohjoispuolella sijaitsevan Tason alueen ja kaakkois puolella sijaitsevan Niemenharjun lavan alueiden kaavoitus vaatii myös tar kis tus ta. Alueiden kaavoituksen ajantasaistaminen tehdään kuitenkin aika taulu syis tä Niemen harjun motellin alueen kaavoittamisen jälkeen. Oheismateriaali: - Niemenharjun matkailualueen kehittämissuunnitelmakartta, havainnekartta Niemenharjun alueen kaavoitustarpeista Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää oheiseen liitekarttaan rajattujen Niemenhar jun motellin alueen, Tason alueen ja Niemenharjun lavan alueen kaavoi-

9 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ tukset. Alueiden kaavoitukset käsitellään hallinnollisesti erillisinä kaa voina. Niemenharjun motellin alueen kaavoittaminen on edellä mainituis ta alueista kiireelli sin, josta johtuen alueen kaavoittaminen tulee aloittaa välittömästi. Pe rus te lu na on van han lei rin tä alu een ny ky ai kais ta mi sen vaa ti mat toi minnalli set muu tokset ja koko alu een en tis tä laa jem man mat kailu- ja vir kis tyskäytön mah dollistami nen. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. muutoksenhakukielto tied. maankäyttötiimi Kunnanhallitus Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lähtökohdat ja tavoitteet Niemenharjun motellin alueen kehittäminen on ollut suunnittelun kohteena useissa eri hankkeissa. Alueen käyttöä on ideoitu sekä Matkailun Master Plan- suunnitelmassa vuonna (2009, FCG Suunnittelua ja tekniikka Oy) että taajaman kehittämishankkeessa (2012, FCG Suunnittelua ja tekniikka Oy). Suunnitelmat eivät ole kuitenkaan edenneet toteutuksen asteelle. Vuoden 2014 aikana alueen suunnittelu käynnistettiin uudelleen Pihtiputaan kunnan ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimesta, koska nähtiin, että pitkään rappiolla olleella Niemenharjun motellin alueella on merkittävää kehittämispotentiaalia sekä liikenteellisen sijaintinsa että ominaispiir-teidensä ansiosta. Alueen ja kiinteistöt omistaa Pihtiputaan kunta. Niemenharjun alue nähdään paikkakunnan käyntikorttina niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Siksi alueelle halutaan tehdä jotain. Nyt suunnittelua on tehty aiempaa laajemmalla kokoonpanolla. Kohteesta kiinnostuneen yrittäjän mukana olo on ollut tässä suunnittelutyössä ensiarvoisen tärkeää. Matkailun, toiminnallisen kokonaisuuden sekä yritys-toiminnan ja rahoituksen asiantuntijana on Onvisio Consulting / Hannu Komu. Matkailualueen ja rakennusten suunnittelijana on Studio Puisto Arkkitehdit Oy ja liikennesuunnittelijana Sito Oy. Niemenharjun matkailualueen yritysidea koostuu huoltamotoiminnan lisäksi ravintola- (useita), vastaanotto-, majoitus- ja kokoustiloista sekä Caravan-alueesta saunatiloineen. Näiden lisäksi alueelle on kaavailtu

10 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ pieniä, moderneja lomamökkejä mukavuuksin sekä myöhemmässä vaiheessa laadukkaita huviloita Koliman rannalle. Alueelle on suunniteltu myös paikallisten laadukkaiden tuotteiden esittelyaluetta. Rakennusten sijoittelua ja alueen järjestelyjä tarkistetaan liikenneverkon suunnittelun edetessä. Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen jo Vasta nyt, kun Niemenharjun matkailualueen kehittämisen suuntaviivat, eri tahojen sitoutuminen ja hankkeen taloudellinen pohja ovat hahmottumassa, voidaan alueen kaavoitus saattaa vireille. Kaavoitus etenee ns. kumppanuskaavoituksen periaatteella eli rinnakkain matkailukeskuksen suunnittelun ja liikennesuunnittelun kanssa. Kaavan tavoitteena on sovittaa yhteen Niemenharjun alueen uudet toiminnat sekä eurooppalaisittainkin tärkeän nelostien kehittämisen tavoitetila lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tähän liittyy kiinteästi Pihtiputaan koko taajaman maankäytön ja nelostien jouhevien liittymäratkaisujen suunnittelu. Suunnittelussa tulee huomioida sekä nelostien palvelutasotavoitteet että toisaalta taajaman toimivien ja turvallisten nelostien liittymien tarve. Asemakaavan sisältövaatimukset MRL 54 :n mukaisesti asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös, mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

11 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MRL 63 mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MRL 63 mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä. MRL 64 mukaan osallisilla on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kaavan vireilletulo Hallintosäännön 8 12 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kaikkien kaavojen osalta vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta sekä kaavojen laatimisesta (MRL 36, 51 ). Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen jo Vasta nyt, kun Niemenharjun matkailualueen kehittämisen suuntaviivat, eri tahojen sitoutuminen ja hankkeen taloudellinen pohja ovat hahmottumassa, voidaan alueen kaavoitus saattaa vireille. Kaavoitus etenee ns. kumppanuskaavoituksen periaatteella eli rinnakkain matkailukeskuksen suunnittelun ja liikennesuunnittelun kanssa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 47,5 hehtaaria. Asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 402, 403, 404 ja 405 sekä korttelin 406 tonttia 1 (K-2) ja näiden lisäksi retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR) sekä niihin liittyviä puistoalueita, lähivirkistysalueita sekä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:33, 29:36, 75:1, 75:7, 137:15, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi). Asemakaava laaditaan omana työnä ja selvityksiä konsulttityönä. Hyvään lopputuloskeen pääseminen edellyttää kiinteää yhteistyötä matkailualueen suunnittelun ja liikennesuunnittelun kanssa.

12 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Liitejakelu: 1) Suunnittelualuerajaus (tarkennettu) 2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 3) Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (liitetään asiahallintaan torstaina ) Lisätiedot: asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: 1) päättää tarkentaa suunnittelualueen rajausta oheisen liitekartan mukaisesti (Liite 1 / Suunnittelualueen rajaus). Asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 402, 403, 404 ja 405 sekä korttelin 406 tonttia 1 (K-2) ja näiden lisäksi retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR) sekä niihin liittyviä puistoalueita, lähivirkistysalueita sekä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:33, 29:36, 75:1, 75:7, 137:15, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi). 2) hyväksyy kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 3) päättää kuuluttaa kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta säädetyllä tavalla. Kaikkia maanomistajia tiedotetaan vireilletulosta kirjeitse. Käsittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa klo 18:03 18:12 Päätös 1. Hyväksyttiin 2. Hyväksyttiin 3. Hyväksyttiin Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kuulutus ilmoitustaululle ja Kotiseudun Sanomiin Tiedoksi: teknisen toimen toimialajohtaja, maanmittausteknikko, yhdyskuntatekniikan päällikkö

13 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Suunnittelualueen pienentäminen Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus on edennyt luonnosvaiheeseen. Vireilletulon jälkeen kaavan suunnittelualuetta on haluttu rajattu koskemaan ainoastaan valtatien itäpuolista aluetta, jossa on vireillä matkailukeskushanke. Suunnitteluun liittyy keskeisenä osana myös liittymäjärjestelyjen ja matkailualueen liikenteellinen suunnittelu. Suunnittelualueen muutoksesta päättää jäljempänä kunnanhallitus. Asian valmistelija esittää, että kunnanhallitus päättäisi pienentää suunnittelualuetta niin, että Niemenharjun matkailualueen muutos koskisi Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskisi vastaavasti kiinteistöjä 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi) ja osaa tilasta 137:15. Kaavaluonnos Kaavaluonnos on valmistunut edellämainitulla suunnittelualuerajauksella päiväyksellä Kaavaa varten on laadittu seuraavat selvitykset: 1. Niemenharjun ja Ilosjoen rakennusinventointi 2. Luonnon nykytilan kuvaus, jota täydennetään maastokäynnin perusteella keväällä heti, kun se on mahdollista. 3. Meluselvitys, joka on tehty mallintamalla ja arvioimalla erilaisten melusuojausratkaisujen vaikutusta. 4. Pilaantuneita maita on selitetty mittarikentän osalta ja pilaantuneisuutta tutkitaan myös kolmella muulla alueella. Kaavaluonnos perustuu edellä mainittuihin selvityksiin, matkailuhankkeen etenemiseen / uudempiin suunnitelmiin sekä alustaviin liikenneverkko- ja liittymäjärjestelytarkasteluihin. Hanke, rakennus- ja liikennesuunnittelu etenee rinnakkain kaavoituksen kanssa ja tuottaa kaavaehdotusvaiheeseen mennessä riittävän tarkkaa aineistoa kaavan sisältöön, merkintöihin ja määräyksiin. Kaavaluonnoksen keskeiset merkinnät: Matkailukeskus on osoitettu liikerakennusten korttelialueena (KL-2), jolle saa sijoittaa liikennemyymälän ja siihen liittyviä kahvila-, ravintola-,

14 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ myymälä- ja majoitustiloja sekä autojen pesuhallitiloja. Korttelialueella sallitaan polttoaineenjakelu. Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä Caravan- ja lomamökki- ym. virkistyksen alue on osoitettu merkinnällä RM-1, joka tarkoittaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta / matkailukeskusta (RM-1). Rakennusoikeuden on osoitettu ohjellisilla rajauksilla kerrosalaneliömetreinä eri tarkoituksiin, kuten loma-asunnoille (ra 600 k-m2), huoltorakennuksille (h 405 k-m2) ja asuntovaunuille (rv) on osoitettu maximi asuntovaunupaikkamäärä 60. Kaavaluonnokseen on osoitettu jäteveden pumppaamo (ev) ja tärkeä pohjavesialue (pv-1). Niemenharjun harjumaisema on osoitettu maisemallisesti avokkaana alueena (ma). Maantien alue (LT) on osoitettu tiedossa olevalla rajauksella, joka tarkentuu ehdotusvaiheeseen. LT-alueessa on huomioitu myös kevyenliikenteen väylän alikulun muutokset. Nykyinen Niemenharjun motellin liittymä poistuu ja uuden kanavoidun tasoliittymän tilatarve on osoitettu poistuvan liittymän pohjoispuolelle. Uuteen liittymään on osoitettu uusi katu, jolta ajo matkailukeskukseen tapahtuu. Kadun pohjoispuolen alueet ovat niitä alueita, joita pitkän aikavälin liikennejärjestelyt tulevat jollakin tavalla koskemaan. Ne on merkitty kaavalunnoksessa kehittämisalueiksi nykyisen käyttötarkoituksen jäljessä olevalla /ke merkinnällä. Kehittämisalue merkintä on määräaikainen (enintään 10 vuotta) ja kertoo siitä, että asemakaavaa tullaan myöhemmin muuttamaan vastaamaan pitkänaikavälin liittymäjärjestelyjä (eritasoliittymä, rampit). Valtatien varret on osoitettu suojaviheralueena (EV, EV-1), joista EV-1-alueelle voidaan rakentaa melua estäviä rakenteita. Melun suojaustarve on osoitettu tässä vaiheessa LT-alueella olevalla merkinnällä suurimmasta sallitusta päivämeluarvosta 55dBA. Tällaisenaan merkintä ei vastaa tulevaa melunsuojausratkaisua. Meluntorjuntaa ja kaavararkaisua suunnitellaan tarkemmin eri tahojen tiiviillä yhteistyöllä ennen kaavaehdotusvaihetta ja kaavaehdotukseen tullaan sisällyttämään asianmukaiset merkinnät ja määräykset myös LT-alueen ulkopuolella tapahtuvasta meluntorjunnasta. Melukaiteiden lisäksi joudutaan käyttämään meluvalleja, isututuksia ja rekenteellista meluntorjuntaa, joka ratkaistaan ja osoitetaan kaavaehdotuksessa. Muilta osin kaavamerkinnät ja määräykset on kuvattu kaavaselostuksessa. Kaavan vaikutukset Kaavan keskeiset vaikutukset painottuvat liikenteeseen, meluun ja sen torjuntaan sekä taloudellisiin, taajamakuvallisiin ja maisemallisiin

15 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ vaikutuksiin. Arvioidut vaikutukset on kokonaisuudessaan kuvattu kaavaselostuksessa ja ne tarkentuvat kaavan ehdotusvaiheeseen mennessä. Laatimisvaiheen kuuleminen MRL 62 :n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa laadittaessa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Hallintosäännön 8 mom. 14 mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan valmistelusta. Oheisaineisto: - Kaavakartta -luonnos - Kaavaselostus - luonnos (jaetaan ja esitellään kokouksessa) - Selostuksen liitteet: 1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty ) Luonnon nykytila -raportti 3) Meluselvitys 4) Viranomaisneuvottelu -muistio 5) Rakennusinventointi (ote Niemenharjun osalta) 6) Liikenneverkko - idealuonnoksia 7) Niemenharjun matkailualue - reunaehtoja jatkosuunnitteluun 8) Neuvottelu - muistio / liittymäjärjestelyt (kunta-ely) Lisätiedot: asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Vs. kunnansihteeri: Kunnanhallitus: 1. päättää supistaa asemakaavan suunnittelualuetta niin, että Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee vastaavasti kiinteistöjä 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi)

16 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ja osaa tilasta 137:15. Vastaavat muutokset tehdään myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muutoksesta tiedotetaan kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä. 2. hyväksyy Niemenharjun matkailualueen asemakaavan laajennus- ja muutosluonnoksen 3. päättää asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläolon aikana esittää kirjallisena mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteet tulee osoittaa kunnanhallitukselle ja toimittaa osoitteeseen: Pihtiputaan kunnanhallitus, Keskustie 9, Pihtipudas. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan säädetyllä tavalla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Käsittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen oli esittelemässä Niemenharjun kaava-asiaa klo Päätös 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Kuulutukset, lausuntopyynnöt, tiedotekirjeet, ote tiedoksi teknisen toimen toimialajohtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, kiinteistörakennusmestari Kunnanhallitus Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus on ollut luonnoksena nähtävillä ajalla Osallisilla oli nähtävilläolon aikana mahdollisuus esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot OAS:n mukaisesti. Kaavan suunnittelualuetta joudutaan laajentamaan

17 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ melunsuojausrakenteiden ja valtatien linjauksen tilantarpeesta johtuen kaavoitettavan alueen etelä- ja pohjoispäässä. Suunnittelualuetta tulee laajentaa niin, että aiempien kiinteistöjen lisäksi asemakaavan laajennus koskee myös kiinteistöjä 18:15 ja 19:44. Asiasta on neuvoteltu maanomistajien kanssa. Luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet niihin Kaavaluonnoksesta saatiin kolme lausuntoa. Mielipiteittä ei esitetty lainkaan.lausunnon antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen museo. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto koski kaavaehdotuksen ja liittymäjärjestelyjen 1. vaiheen rakennesuunnitelmien tarkkaa yhteensovittamista sekä kehittämisaluemerkinnän tarkentamista niin, että se sisältää tiedon alueen varaamisesta liikennejärjestelyihin. Lisäksi edellytettiin AO/ke-kaavamerkinnän tarkentamista ELY-keskus edellytti luonnosvaiheen kaavaselostuksessa lueteltujen lisäselvitysten ja vaikutusarviointien sisällyttämistä kaavaehdotusvaiheeseen. ELY-keskus edellytti myös meluntorjuntaratkaisujen hajauttamista LT-alueen rajalle asetetun 55 db-määräyksen sijaan sekä joidenkin kaavamääräysten tarkentamista. Keski-Suomen liitto esitti lausunnossaan virkistyskäyttöön liittyen, että kaavassa huomioidaan maakuntakaavan ohjeellinen ulkoilureitti ja että kevyenliikenteen järjestelytarpeet sekä TEN-T-verkkoon kuuluvan valtatien laatutasovaatimukset huomioidaan kaavassa. Liitto katsoo, että kaavaluonnoksessa on otettu pääosin hyvin huomioon maakuntakaavamerkinnät. Keski-Suomen museolle ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Lausuntojen sisältö ja vastineet on kuvattu tarkemmin kokouksen oheisliitteessä (liite 7) ja niiden perusteella tehdyt muutokset ja täydennykset kaavaan on kuvattu seuraavassa kappaleessa. Kaavaehdotus Kaavaehdotus valmistui päiväyksellä Se on laadittu kiinteässä yhteistyössä valtatien liittymäjärjestelyjen 1. vaiheen rakennusssuunnittelun sekä Niemenharjun matkailualueen suunnittelun (toimintojen sijoittelu ja mitoitus) kanssa. Yhteistyötahoina ovat olleet Pihtiputaan kunta, Studio Puisto Arkkitehdit Oy, SITO Oy sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue.

18 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavaluonnosvaiheen jälkeen on kaavaan tehty seuraavat muutokset: LT-rajaukset on toteutetaan liittymäjärjestelyjen 1. vaiheen rakennussuunnitelmien mukaisiksi. on osoitettu jäävät ja poistuvat ajoneuvoliittymät sekä vastaavat maatalousliittymät (mt). on täydennetty ohjeellista kehittämisaluemerkintää (esim. AO/ke, EV/ke) tiedolla siitä, että alue varataan liikennejärjestelyille. on täydennetty AO/ke-merkintää kaavamääräyksellä, jonka mukaan uudisrakentaminen tai rakennusten laajentaminen tontilla ei ole sallittua. LT-alueen rajalle asetettu 55 db-määräys on korvattu hajautetuilla melusuojausmerkinnöillä niin, että tulevan käyttötarkoituksen edellyttämät meluohjearvot täyttyvät. Meluvalli maanpinnan nykytasosta on osoitettu (sijainti likimääräinen) ja huoltoaseman majoitustilojen rakenteellinen melusuojaus valtatien puolella 45dB). on täydennetty katualueen eteläreunaan liittymäkieltoalue niin, että katuliittymän etäisyys valtatiestä on vähintään 45 m (huoltoasemakorttelin liikenneratkaisujen mukaisesti). on lisätty kaavakarttaan ohjeellinen moottorikelkkareitti (mk) alikulusta huoltoasemalle sekä ohjeellinen kevyen liikenteen reitti (pp) huoltoasemalta alueen etelälaitaan likimain meluvallin ja ja valtatien väliin. Tämä mahdollistaa reitin toteuttamisen myöhemmin valtatien vartta Niemenharjun eteläiseen liittymään ja siitä eteenpäinkin. Reitti voi toimia myös ulkoilureittinä, jota ei siksi erikseen merkitty kaavaan. on tarkistettu korttelialueiden ja ohjeellisten rakennusalojen sijaintia sekä täydennetty hulevesin käsittelyalueet (hule). on lisätty kaavaan ruopattavaksi tarkoitettu matala alue merkinnällä W-1. Se mahdollistaa suojaisan pienen lahden syntymisen harjun läheisyyteen ja mökkien sijoittamisen veden äärelle. Ruoppauksesta ei ole todettu olevan haittaa alueen linnustolle. on täydennetty kaava-aineistoa luontoselityksellä maastokäyntiin perustuen. on päivitetty meluselvitys (mallinnus) suunniteltujen liikennejärjestelyjen mukaisiksi erilaisilla meluntorjuntavaihtoehdoilla (rengasmelukaide, meluvalli) koskien sekä tasoliittymää että 2. vaiheen silmukkaramppia. on täydennetty kaava-aineistoa liikenteellisten vaikutusten arvioinnilla, mukaan lukien tasoliittymän toimivuustarkastelu. on täydennetty kaava-asiakirjoihin kaavan vaikutukset Niemenharjun maisema- ja ympäristöarvoihin sekä lisätty ma- kaavamerkintään nämä arvot huomioiva määräys. on täydennetty kaava-asiakirjoihin kaupallisten vaikutusten arviointi

19 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ on lisätty kaavaselostukseen tuoreet liikenne- ja aluesuunnitelmat. Kaavan vaikutukset Kaavaprosessin aikana tulee arvioida kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 ja MRA 1 ) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on koko kaavaprosessin ajan kestävä menettely ja se perustuu riittävään lähtötilanteen tietojen selvittämiseen. Vaikutusten arvioinnissa on pyritty huomioimaan myös alueen maankäytön vaikutusten laajempi, yleiskaavatasoisempi, tarkastelu. Kaavan vaikutuksia on arvioitu seuraavien tekijöiden osalta: Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset (pinta- ja pohjavedet, maaperä, vesistöt, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat, kasvillisuus, eläimistö) Liikenteelliset vaikutukset (kaava tuottamat liikennemäärät alueittain, liikennemäärät tieverkolla, vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, melu ja sen torjunta) Kaupalliset vaikutukset (palvelutarjonnan kehitys, kaupan palveluverkon kehitys, kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset, toimivan kilpailun edellytykset, kaupan palvelujen saatavuus, keskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset, vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, työllisyys- ja yritysvaikutukset) Vaikutukset ilmastoon / ilmastomuutoksen huomioiminen (ilmaston muutosennusteet, tulvavaara-alueet, yhdyskuntarakenne, hulevedet, energiatehokkuuden parantaminen, vaikutukset kasvihuonepäästöihin) Kulttuuri- ja muut vaikutukset (kulttuuriympäristö, maisema- ja taajamakuva, kunnan imago) Kaavan vaikutukset ovat pääasiassa positiivisia. Negatiiviset vaikutuksetkin ovat suhteellisen vähäisiä ja haittoja pyritään lieventämään kaavassa osoitetuilla merkinnöillä ja määräyksiä. Vaikututusten arviointi kuvataan tarkemmin kaavaselostuksessa, joka liitetään asiahallintaan Kaavaehdotus MRL 65 mukaisesti nähtäville MRL 65 :n mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille,

20 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, koskee maakuntakaavan osalta maakunnan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella. MRA 27 :n mukaan asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoitus kunnalle, joka rajoittuu asemakaava-alueeseen, samoin kuin sellaiselle asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. MRA 28 :n mukaan asemakaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto: 1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa kä si telty jä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa koskea val ta kun nal li sia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai ra ken nussuo je lun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maa kun ta kaa vassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa kä si tel lään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. Hallintosäännön 8 mom. 14 mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan valmistelusta. Oheisaineisto: - Kaavakartta (ehdotus) - Kaavaselostus (ehdotus) liitetään asiahallintaa

21 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Selostuksen liitteet: 1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty a) Luontoselvitys - nykytila (kirjalliset lähteet) 2b) Luontoselvitys (maastokäynti) 3a) Meluselvitys 3b) Melumittaus 4) Muistio - aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 5) Rakennusinventointi (ote Niemenharjun osalta) 6) Vt 4 liittymävaihtoehdot (luonnos) 7) Luonnosvaiheen vastineet 8) Muistio / liittymäjärjestelyt (kunta-ely) 9) Liikenteellisten vaikututsen arviointi 10) Maaperän pilaantuneisuustutkimus 11) Seurantalomake Lisätiedot: asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Aluearkkitehti esittelee kaavaehdotuksen kokouksessa. Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: 1) päättää laajentaa asemakaavan suunnittelualuetta niin, että Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee vastaavasti kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi) ja osaa tilasta 137:15. Vastaavat muutokset tehdään myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muutoksesta tiedotetaan kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä. 2) hyväksyy Niemenharjun matkailualueen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen 3) päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Samanaikaisesti asetetaan nähtäville myös kaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

22 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläolon aikana esittää kirjallisena muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee osoittaa kunnanhallitukselle ja toimittaa osoitteeseen: Pihtiputaan kunnanhallitus, Keskustie 9, Pihtipudas. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan säädetyllä tavalla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Käsittely: Merkitään, että Eija Kiljala (läheinen asianosainen) ja Tuula Kokkonen (asianosainen) esteellisenä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Kuulutukset ilmoitustaulu ja paikallislehti, lausuntopyynnöt OAS:n mukaisesti, tiedotekirjeet maanomistajille, ote tiedoksi teknisen toimen toimialajohtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, kiinteistörakennusmestari Kunnanhallitus Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus on ollut kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ehdotuksena nähtävillä ajalla Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen Pelastuslaitokselta ja lisäksi Elenia Oy:ltä, Viitasaaren tekniseltä lautakunnalta sekä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalta. Pihtiputaan Vesi ja Lämpö Oy:lle ei lähetetty erikseen lausuntopyyntöä, koska sen toimitusjohtaja / yhdyskuntatekniikan päällikkö valmisteli teknisen lautakunnan lausunnon ja myös yhtiön näkökulman oletettiin sitä kautta tulevan esille. Osallisilla oli mahdollisuus nähtävilläolon aikana tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Lausunnot ja vastineet niihin Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläolon aikana 6 lausuntoa, muistutuksia ei esitetty lainkaan. Alkuperäiset lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä 12. Vastineet lausuntoihin on kirjoitettu osaksi kaavaselostusta.

23 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaan asemakaavaehdotuksessa on merkinnällä RM-1 osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue/matkailukeskus. Alueen länsireunalle on osoitettu meluesteen paikka ja tehtyjen melumallinnusten mukaisella meluvallilla meluarvot RM-1-alueella olisivat päivällä db ja yöllä alle 45 db. Edelleen lausunnossa todetaan, että melun torjunnan tarpeen osalta alueen käyttötarkoitus on kaavassa tulkittu taajamassa tai taajaman läheisyydessä sijaitsevaksi virkistysalueeksi. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaava-alue sijoittuu Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan mukaisen taajamatoimintojen (A) rajauksen reuna-alueelle. Samassa vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu myös merkittävänä matkailupalvelujen kohteena (r) sekä maakunnallisesti tärkeänä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueena (mv). Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, että kaavaselostusta on syytä täydentää Valtioneuvoston melutason ohjearvoista annettuun päätökseen meluntorjunnasta (993/1992) perustuvien ohjearvojen kuvauksen ja RM-1-alueen käytön tulkinnan osalta kattamaan myös suunniteltu matkailukeskusta palveleva loma-asuminen. Edelleen todetaan, että valtioneuvoston melutason ohjearvoista annetun päätöksen (993/1992) 2 :n 1. mom. mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun päiväarvoa 55 db eikä yöohjearvoa 50 db. 2 :n 2. mom. mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 2 :n 1. momentissa mainittuja ohjearvoja. ELY-keskus toteaa lausunnossaan lopuksi, että vt 4:n liittymäalueen rakennusssuunnitelman valmistuttua on vielä varmistettava, että kaavan melusuojausmerkinnät vastaavat lopullista suunnitelmaa. Vastine: Kaavan melusuojausmerkinnät ja määräykset perustuvat tehtyihin melumallinnuksiin ja melumittauksiin kymmenessä eri pisteessä. Ne vastasivat erittäin hyvin toisiaan. Melumallinnuksessa huomioitiin alueen toiminnot (matkailualueen ja rakennusten suunnitelmat) ja liikenteen kehitys (1. vaiheen rakennussuunnitelmat) tavoitevuoteen 2030 asti. Alueen melusuojaus perustuu suunniteltuun meluvalliin caravan-alueen ja

24 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ valtatien välissä sekä rakenteelliseen melunsuojaukseen matkailukeskuksen 2. kerroksen majoitustilojen osalta. Suunnitellun meluvallin melua vaimentava vaikutus on mallinnettu ja todettu, että caravan-alueen melutaso tavoitevuoden 2030 liikennemäärillä on yömelun osalta alle 45 db ja päivämelun osalta db. Sillä päästään riittävän alhaiseen melutasoon, kun alue tulkitaan yo. lausunnossakin mainitun mukaisesti taajamassa sijaitsevaksi virkistysalueeksi ja taajamassa sijaitsevaksi loma-asumisen alueeksi, joiden molempien valtioneuvoston päätöksen mukainen melutason ohjearvo on päivällä alle 55 db ja yöllä 50 db. Matkailukeskuksen 2. kerroksen majoitustilojen ulkoseinien rakenteellinen ääneneristävyys on laskettu sisätiloille annettujen keskiäänitason ohjearvojen (Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje, 2003) ja mitatun ulkomelun perusteella. Majoitustiloille päiväohjearvo on 35 db ja yölle 30 db. Mitattu ulkomelu vastaa mallinnettua ja on muunnettuna (2030) päivällä 62 db ja yöllä 55 db. Rakenteellisen ääneneristävyyden tarve on yöaikaan db eli 25 db ja vastaavasti päivällä db eli 27 db. Viimeksi mainittua arvoa on käytetty kaavamääräyksessä matkailukeskuksen majoitustilojen ulkoseinien ja ikkunoiden sekä ovien ääneneristävyyden minimiarvona. Täydennetään kaavaselostukseen riittävä tieto valtioneuvoston meluohjearvoista ja tämän alueen käyttötarkoitustulkinnasta, melumallinnusten ja mittausten huomiomisesta kaavassa sekä rakenteellisen ääneneristävyyden laskentaperiaatteista. 2) Keski-Suomen liitto toteaa lausunnossaan, että asemakaavaehdotuksessa on huomioitu Keski-Suomen liiton kaavaluonnoksesta antaman lausunnon esitykset. Kaavaehdotukseen on lisätty ohjeellisena yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa, joka toimii samalla ulkoilureittinä. Kevyen liikenteen väylä on osoitettu osana yleisentien aluetta (LT). Maakuntakaavassa ohjeellisena osoitettu moottorikelkkareitti on myös otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Keski-Suomen liitto toteaa, että kaavaehdotus tarkentaa maakuntakaavaa, eikä liitolla ole siihen huomautettavaa. Vastine: Ei muutostarpeita kaavaan. 3) Keski-Suomen museo toteaa lausunnossaan, että FCG on tehnyt konsulttityönä kaava-alueen rakennusperinnön inventoinnin, joka sinänsä on arvokas tausta-aineisto kaavaehdotukselle. Museo pitää kuitenkin puutteena sitä, että kaava-asiakirjoissa ei ole erillistä kaavaselostusta, jossa selvitysten merkitystä kaavaratkaisuille perusteltaisiin ja

25 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ selvitettäisiin, millaisia vaikutuksia kaavalla on tutkittuun kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Juuri kaava-alueelle ei sijoitu merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Keski-Suomen museo pitää tärkeänä, että kaava-aineistoon lisätään kaavaselostus, jossa tehtyjen selvitysten merkitys käy ilmi ja kaavan vaikutuksia arvioidaan. Keski-Suomen museolla ei ole muutoin huomautettavaa kaavaehdotukseen arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Vastine: Kaava-asiakirjoihin kuului kaavaselostus, jonka liitteenä nro 5 on rakennusinventointi (ote Niemenharjun, Niemenkylän osalta). Siihen on sisällytetty arvokkaat ympäristökohteet myös suunnittelualueen ulkopuolelta, sen läheisyydessä. Kaavaselostuksen kohdassa 2.3. Kulttuuriympäristö on kuvattu lyhyellä tekstillä ja valokuvin alueen rakennuskantaa ja sen historiaa. Tältä osin ei katsota olevan täydennystarvetta selostukseen, mutta kohtaan 5.5. Kaavan kulttuuri- ja muut vaikutukset täydennetään kaavan vaikutukset Niemenharjun Niemenkylän kulttuuriympäristöön. 4) Keski-Suomen Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että asemakaavan muutoksella ei ole henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta esteitä edellyttäen, että alla olevat asiat huomioidaan: Vesihuoltoverkostoa uudistettaessa tulee ottaa huomioon kunnan velvollisuudet järjestää sammutus- ja pelastustoimien turvaamiseksi pelastustoimen käyttöön soveltuvia maapaloposteja ja/tai sammutusvesiasemia tai luonnon sammutusvedenpaikkoja (Pelastuslaki 379/2011; 30 ) pelastusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Luonnon vedenottopaikkojen koordinaattitiedot on ilmoitettava pelastusviranomaisille. Kaavoituksen edetessä sammutusveden järjestämistä koskevat ehdot tulee välittää tiedoksi kunnan vesihuollosta vastaavalle toimijalle. Vesihuoltolaitoksen tulee lisäksi toimittaa tiedot Keski-Suomen pelastuslaitokselle liitettäväksi sammutusvesisuunnitelmaan. Vastine: Lausunto saatetaan tiedoksi kunnan vesihuollosta vastaavalle toimijalle, Pihtiputaan Vesi ja Lämpö Oy:lle. Ei muutostarpeita kaavaan. 5) Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta viittaa lausunnossaan SITO Oy:n laatimaan meluselvitykseen ja Ramboll Oy:n melumittausraporttiin, joissa meluohjearvojen todetaan ylittyvän. Ympäristölautakunta korostaa korostaa asemakaavan muutoksen ja

26 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ laajennuksen osalta valtatie 4:n liikennemelun torjuntatoimien tärkeyttä. Huomioiden alueen tulevaa käyttöä matkailu-, virkistys- ja leirintäalueena, alueen viihtyisyyteen meluhaittojen osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lautakunta toteaa, että kasvava liikennemäärä valtatiellä tulee lisäämään liikenteestä johtuvia haittoja entisestään. Ympäristölautakunta näkee tärkeänä myös luontoselvityksen johtopäätöksissä mainitun Lylylammen linnustollisen arvon huomioimisen. Vastine: Kaavan melusuojausmerkinnät ja määräykset perustuvat tehtyihin melumallinnuksiin ja melumittauksiin kymmenessä eri pisteessä. Ne vastasivat erittäin hyvin toisiaan. Melumallinnuksessa huomioitiin alueen toiminnot (matkailualueen ja rakennusten suunnitelmat) ja liikennemäärien kehitys (1. vaiheen rakennussuunnitelmat) tavoitevuoteen 2030 asti. Alueen melusuojaus perustuu suunniteltuun meluvalliin (korkeus maanpinnasta noin 4 m) caravan-alueen ja valtatien välissä sekä rakenteelliseen melunsuojaukseen matkailukeskuksen 2. kerroksen majoitustilojen osalta. Suunnitellun meluvallin melua vaimentava vaikutus on mallinnettu ja todettu, että caravan-alueen melutaso tavoitevuoden 2030 liikennemäärillä on yömelun osalta alle 45 db ja päivämelun osalta db. Sillä päästään riittävän alhaiseen melutasoon, kun alue tulkitaan yo. lausunnossakin mainitun mukaisesti taajamassa sijaitsevaksi virkistysalueeksi ja taajamassa sijaitsevaksi loma-asumisen alueeksi, joiden molempien valtioneuvoston päätöksen mukainen melutason ohjearvo on päivällä alle 55 db ja yöllä 50 db. Matkailukeskuksen 2. kerroksen majoitustilojen ulkoseinien rakenteellinen ääneneristävyys on laskettu sisätiloille annettujen keskiäänitason ohjearvojen (Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje, 2003) ja mitatun ulkomelun perusteella. Majoitustiloille päiväohjearvo on 35 db ja yölle 30 db. Mitattu ulkomelu vastaa mallinnettua ja on muunnettuna (2030) päivällä 62 db ja yöllä 55 db. Rakenteellisen ääneneristävyyden tarve on yöaikaan db eli 25 db ja vastaavasti päivällä db eli 27 db. Viimeksi mainittua arvoa on käytetty kaavamääräyksessä matkailukeskuksen majoitustilojen ulkoseinien ja ikkunoiden sekä ovien ääneneristävyyden minimiarvona. Korjataan Lylylampea koskeva vesialuemerkintä (W) erityismerkinnäksi (W-2), vesialue, jonka käytössä ja siihen kohdistuvissa toimenpiteissä tulee huomioida lammen linnustollisen arvon säilyminen. 6) Viitasaaren tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan, että kaava-alue

27 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ on laaja ja että yhdyskuntaa palvelevien varausten selvittäminen on on tärkeää. Selvitettäviä kiinteistöä ja aluetta palvelevia toimintoja ovat sähkö-, energia-, tietoliikenne-, kaukolämpö-, vesi- ja viemäriyhteyksien tarve. Kaavakartalla esitetty vesijohdon varaus päättyy epämääräisesti, joten sijainti on tarkistettava. Kaavan pohjakartalla näkyy tonttialueella 20 kw:n sähkölinja, jonka sijainti todennäköisesti muuttuu rakennustöiden takia. Pohjakartta hyväksytään ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Vastine: Kaavakarttaan täydennetään epämääräisesti päättyvä vesijohtolinja ja kaavakartalle on osoitettu tiedossa olevat kaukolämpö-, vesi- ja viemäriyhteydet. Harjukadun ja paikoitusalueen rakentamisen yhteydessä joudutaan siirtämään lausunnossa mainittu 20 kw sähkölinja ja puistomuuntamo. Koska niiden tuleva sijainti ei ole vielä tieodssa, joudutaan sen merkintä jättämään aikataulusyistä pois kaavasta. Siirto suunnitellaan kuitenkin tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tietoliikenne yhteyksiä sijoittuu runsaasti valtatien LT-alueelle ja niitä voidaan sijoittaa myös valtatiehen rajautuvalle suojaviheralueelle (EV) huomioiden kuitenkin ohjeelliset kevyenliikenteen ja moottorikelkkareitin aluevaraukset. Kaavapohjakartta on nykytilanteen mukainen ja hyväksytty Siinä näkyy asianmukaisesti myös siirtyvä 20 kw:n sähkölinja. Kaavan hyväksyminen Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee vastaavasti kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi) ja osaa tilasta 137:15. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu erillispientalojen korttelialue/kehittämisalue (AO/ke), liikerakennusten korttelialue (KL-2), matkailua palvelevien rakennusten korttelialue / matkailukeskus (RM-1) ja niihin rajoittuvat puisto-, suojaviher- ja vesialueet sekä katualue ja yleisen tien alue. Kaava-asiakirjoihin on tehty ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen seuraavat korjaukset ja täydennykset: - kaavakartan nimiöön on lisätty nähtävilläoloaika ja käsittelyt - kaavakarttaan on korjattu meluvallin ohjeellinen sijainti ja korkeus vastaamaan suunnitelmaa (tehty mallinnus) - kaavakarttaan on täydennetty johtoja varten varatut alueen osat siltä osin, kun ne ovat olleet tiedossa, sekä kaavan pohjakartan hyväksymismerkintä - kaavamääräyksiin (kaavakartassa) on korjattu rakenteiden

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Aika 03.08.2015 klo 15:00 16:43 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu

10.12.2012 KH 303 Kaavoituspäätös (erillinen kaava) 2.10.2014 vireilletulo (kuulutus) 9.9.2014 aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu Kunnanhallitus 18 26.01.2015 Kunnanhallitus 63 07.04.2015 Kunnanhallitus 83 04.05.2015 Kunnanhallitus 113 15.06.2015 Ilosjoen tuulivoimapuiston osayleiskaava / KAAVAEHDOTUS 844/501/2012 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 23.6.2015 kaupungintalo, tekninen toimisto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 23.6.2015 kaupungintalo, tekninen toimisto Tekninen lautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(50) Aika 17.06.2015 klo 14:00 17:00 Paikka Pihtiputaan kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä Lindlöf Veikko puheenjohtaja Kananen Erkki

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki

KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Keuruun kaupunki Vastaanottaja Keuruun kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 26.10.2012 / 22.5.2014 / 12.11.2014 KEURUUN KAUPUNKI VALKEINEN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2014

Kaavoituskatsaus 2014 Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (1/62) Kaavoituskatsaus 2014 KAUPUNGINHALLITUS HYVÄKSYNYT 3.3.2014 Äänekosken kaupunki Kaavoitus Sisällysluettelo Kaupunginhallitus 3.3.2014 liite nro 1 (2/62) 1

Lisätiedot

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava

Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Kaava Ot 18 Otalammen Helminharjun asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 28.2.2012 12 Ympa liite 2 Asia 414/10.02.03/2011 Kaavan valmistelija: Tuula Vuorinen, kaavasuunnittelija Asemantie

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS

Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS Dnro YMP 153/1103/2014 Linnakorven asemakaavan muutos ja laajennus (nro 237) EHDOTUS 1. Perus- ja tunnistetiedot Asemakaavaselostus, joka koskee 30.03.2015 päivättyä asemakaavaehdotusta. Vireille tulo

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos

Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Kaava Oj 17 Ojakkalan keskustan asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 15.1.2014 13 Kate liite 21 Asia 450/10.02.03/2013 Kaavan laatijat: Teija Hallenberg, maankäyttöteknikko Asemantie

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 16 Kate liite 4 Asia

Lisätiedot

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava

Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Kaava N 134 Nummelan taajaman Huhmarin alueen asemakaava Asemakaavan selostus Kv Kv liite Kh Kh liite Kh om. Ympa 20.3.2012 Ympa om. Kh 19.12.2011 257 Kh om. Ympa 13.12.2011 103 Ympa om. Ympa 10.5.2011

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

YLIVIESKAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS YLIVIESKAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖYKSIKKÖ ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS KAISANIEMI Kortteli 67 sekä osa lähivirkistys- ja jalankululle varattua aluetta Vireille teknisten palveluiden lautakunta 19.10.2011

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, KUNTAKESKUS AAPISKUKON ASEMAKAAVAN MUUTOS

PÄLKÄNEEN KUNTA, KUNTAKESKUS AAPISKUKON ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA, KUNTAKESKUS AAPISKUKON ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee korttelia 135 ja maa- ja metsätalousaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 135. KAAVASELOSTUS, 27.9.2012

Lisätiedot

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi

KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014. TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi KAAVASELOSTUS 16X171670.OYK 16.4.2014 TEUVAN KUNTA Keskustan ja Kauppilan osayleiskaavan tarkistus, kantatien varsi Kaavaehdotus 16.4.2014 TEUVAN KUNTA 1 Esipuhe Teuvan kunnanhallitus on tehnyt päätöksen

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 L A P I N L A H T I KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 61, 65, 67, 68 JA 255 (TORIN SEUTU) 20.1.2015 2015/ 175 E 34 Ringettet. Ote opaskartasta Ote Pohjois-Savon maakuntakaavasta Ote osayleiskaavasta

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS LIITE 1 KALAJOEN KAUPUNKI HIEKKASÄRKKIEN YDINALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS O S A L L I S T U M I S J A A R V I O I N T I S U U N N I T E L M A 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Kalajoen

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI

KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI KALAJOEN KAUPUNKI HIMANGAN ALUE POHJANPÄÄ Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus kortteleissa 24-29 sekä puisto-, maa- ja metsätalous- ja katualueilla. 2010 1 Kalajoen kaupunki Himanka

Lisätiedot

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS

RANUA. Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS RANUA Kirkonkylän asemakaavan muutos ja laajennus Kolomaan teollisuusalueella SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee kortteleita 501-504, 506 ja 507 sekä niihin liittyviä virkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010

Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 1 L.,. Elinkeino-, liikenne- ja LAUSUNTO Dnro ym päristökeskus ESAELY/232/07.01 /2010 Etelä-Savo 18.11.2010 Punkaharjun kunta Tekninen toimisto PL 18 58500 PUNKAHARJU Lausuntopyyntö 14.10.2010 Lausunto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5

Sisällysluettelo. 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 Kaupunginvaltuusto 16.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 115 Velkuanmaan Vaihelan asemakaava 5 116 Maankäyttösopimus ja kauppakirja Naantalin kaupungin sekä Asta ja Jussi

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kunnanvaltuusto PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Aika 30.03.2015 klo 18:00 18:48 Paikka Kunnanviraston valtuustosali Läsnä Auhtola Tuija jäsen Hjelmeroos Haapasalo Heli jäsen Hollanti Jyrki jäsen

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA LÄNSIRINTEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 28.5.2015 PÄIVÄTTYÄ EHDOTUSVAIHEEN ASEMAKAAVAKARTTAA Videodrone Finland Oy ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot