PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Aika klo 18:00-18:55 Paikka Valtuustosali Läsnä Auhtola Tuija jäsen Hjelmeroos-Haapasalo Heli jäsen Jämsén Reijo jäsen Jämsén Teppo jäsen Kahilainen Seppo jäsen Kananen Erkki jäsen Kananen Markku jäsen Kiljala Eija jäsen Kivinen Paula jäsen Kolehmainen Heikki jäsen Kokkonen Tuula kunnanvaltuuston I varapuheenj Lahtinen Juuso jäsen Marttinen Heli jäsen Mielityinen Lauri kunnanvaltuuston II varapuheen Närhi Sirpa jäsen Parkkonen Kari jäsen Pietiläinen Ismo jäsen Pärnänen Raimo jäsen Saastamoinen Ari jäsen Saastamoinen Tapio jäsen Sutinen Pekka kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tiainen Irja jäsen Tiainen Marko jäsen Toikkanen Jorma jäsen Ylälehto Jani jäsen Ruotsalainen Mirja 2 varajäsen Kokkosen Tuulan tilalla, asia 5. Logren Marjo 3 varajäsen Jämsén Tomin tilalla Pärnänen Markku 7 varajäsen Hollannin Jyrkin tilalla Poissa Hollanti Jyrki jäsen Jämsén Tomi jäsen Muut Kinnunen Ari kunnanjohtaja Jouppi Mauri kunnansihteeri Asiat Allekirjoitukset Pekka Sutinen Puheenjohtaja Mauri Jouppi Pöytäkirjanpitäjä

2 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Pöytäkirjan tarkastus Pihtiputaalla 6. elokuuta 2015 Teppo Jämsén Seppo Kahilainen Pöytäkirjan nähtävilläolo Pihtiputaalla 7. elokuuta 2015 Pöytäkirjanpitäjä Mauri Jouppi

3 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 46 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 47 Lisämääräraha v / Heittopaikan varustelu Pihtipudas-saliin 48 Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 49 Pihtiputaan Arvolantien rakennusurakoitsijan valinta / määrärahan siirto Muut esille tulevat asiat 37

4 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanvaltuusto Kokous on päätösvaltainen, kun jäsenistä vähintään 18 on paikalla. Kokouskutsu on lähetetty Kunnanvaltuuston päätöksen mukaan ko kouskutsu on postitettava vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Ehdotus: Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Käsittely: Valtuutettu Hollanti ei ollut ilmoittanut etukäteen esteestään osallistua kokoukseen. Yleisölle varatussa tilassa läsnä oli Keskustan viimeinen varavaltuutettu Markku Pärnänen. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja tiedusteli valtuustolta, voidaanko Markku Pärnänen kutsua valtuutettu Hollannin tilalle kokoukseen. Kukaan valtuutetuista ei vastustanut tätä menettelyä. Päätös: Puheenjohtaja totesi nimenhuudon jälkeen kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanvaltuusto Pöytäkirjantarkastajien valinta Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuuston pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana torstaina klo ( ) ja pidetään yleisesti nähtävänä saman viikon perjantaina. Valtuusto on päättänyt siirtyä aakkosjärjestyksen mukaiseen pöytäkirjantarkastukseen. Tarkastusvuo rossa ovat Jämsén Teppo ja Jämsén Tomi. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teppo Jämsén ja Seppo Kahilainen.

6 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Lisämääräraha v / Heittopaikan varustelu Pihtipudas-saliin 356/200/2015 Tekninen lautakunta Pihtiputaan lukiossa alkaa keihäslinja syksyllä Heittolajien harrastajia on Pihtiputaalla myös muussa yleisurheilussa ja lisäksi on muita palloilulajien harrastajia. Heittoharjoitukset ei vät onnistu Pihtipudas-salissa ilman lisävarustelua. Heittoharjoittelupaikkaa tar vit se vat lukion keihäslinjan lisäksi seurat (urheiluseurojen heittäjät, kuntopalloa heit tä vät lentopalloilijat, muut palloharjoitteet jne.) sekä lukion lentopalloilijat kunto pal lo hei tois sa. Heittoharjoituksia varten on varattu Pihtipudas-salin Tahkon po lun puoleisesta päädystä noin 6 m:n levyinen kaista. Heittoharjoitteluja varten saliin tarvitaan heittopressu jonka taakse iskuja vai men ta va viira tai vahva kangas ja heittopaikan alle pehmennys putoville heittovälineille ja myös heittopaikalle oma heittomatto. Heittopaikka tulee suo ja ta myös sivuilta, joten heittopressun viereen tarvitaan suojaseinä tai ke vyem pi pressu avoimen salin puolelle. Heittopaikka on salin päädyssä ja nur kas sa, joten salin päätyseinän tekniikan suojaaminen voidaan toteuttaa esim. kiinteällä koteloilla. Heittoharjoittelupaikkaa voivat käyttää myös muiden lajien harjoittelijat sekä urheiluseurat. Hankinta tehdään yh dys kunta tek nii kan ja liikuntapaikkojen toimesta. Tällä hetkellä ar vio heittopaikan kustannuksista on n Suunnitelmat ja tar jous pyyn nöt välineistä tehdään kesän aikana ja hankinta toteutetaan koulujen syys lo man aikaan. Yhdyskuntatekniikka anoo lisämäärärahaa heittopaikan va rus teluun v. 2015, hankinta suoritetaan kalusteinvestointina. Lisätiedot yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen. Ehdotus Teknisen toimen toimialajohtaja: Tekninen lautakunta esittää Pihtiputaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuus tol le, että se myöntää kalusteinvestointina :n lisämäärärahan heittopaikan va rus te luun Pihtipudas-saliin. Päätös Hyväksyttiin. Merkitään pöytäkirjaan, että yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen oli esittelemässä asiaa kokouksessa. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto ote jatkokäsittelyyn Pihtiputaan kunnanhallitus

7 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Lisätiedot: kunnansihteeri Mauri Jouppi, puh. (014) ja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Ari Kahilainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto myöntää teknisen toimen vuoden 2015 talousarvion investointiosaan euron määrärahan heittopaikan varusteluun Pihtipudas-saliin. Määräraha katetaan lisälainan otolla. Päätös Muutoksenhaku Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto / valmistelua Toimenpiteet Kunnanvaltuustoon Kunnanvaltuusto Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto myöntää teknisen toimen vuoden 2015 talousarvion investointiosaan euron määrärahan heittopaikan varusteluun Pihtipudas-saliin. Määräraha katetaan lisälainan otolla. Käsittely: Merkitään, että ennen kokouksen alkua kunnanvaltuustolle jaettiin kunnanhallituksen tästä asiasta tekemä päätös. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin kunnanhallituksen hyväksymä ehdotus. Kunnallisvalitus Ote: tekninen lautakunta, tiedoksi: sivistyslautakunta, kirjanpito

8 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus / KAAVAN HYVÄKSYMINEN 697/502/2012 Kunnanhallitus Pihtiputaan kunnan omistaman Niemenharjun motellin alueen matkailutoiminnan kehittämiselle on taajaman kehittämishankkeen yhteydessä laadittu alustavia suunnitelmia yhteistyössä alueen vuokranneiden yrittäjien kanssa. Motellin keskusalue, samoin kuin matkailutoimintojen kehityssuunnitelmissa huomioitu Lamminpään tila, eivät kuulu tällä hetkellä asemakaava-alueeseen. Kaavoituksen on tarkoitus mahdollistaa alueen joustava kehittäminen mat kailu- ja virkistystoimintojen monitoimialueeksi. Niemenharjun motellin matkailualueeseen kiinteästi kuuluvan Ruponlahden lei rin tä alu een kaa voi tus on laa dit tu 1960-lu vul la. Alu een ke hit tä mi nen nyky ai kai seen mat kai lu- ja virkis tys käyt töön edellyt tää kaavoi tuksen tar kista mista. Kaava muu tok sen tarkoi tuk sena on tarkistaa ase makaa vaa si ten, että alueelle mahdollistettaisiin mm. tasokkaiden lomamökkien rakentaminen ja jär ven virkistyksellisen hyödyntämisen vaativien tukirakennusten ra kentaminen. Kaavoitettava alue on osa laajempaa Saparoniemi- Niemenharju-Putaanport ti aluekokonaisuutta, jota on pyritty kehittämään jo pitkään sekä asuin- yri tys- että matkailualueena. Kaavoitettavan alueen ja kaavamuutosalueen yh teis pinta-ala on noin 22 heh taa ria. Niemenharjun motellin pohjoispuolella sijaitsevan Tason alueen ja kaakkois puolella sijaitsevan Niemenharjun lavan alueiden kaavoitus vaatii myös tar kis tus ta. Alueiden kaavoituksen ajantasaistaminen tehdään kuitenkin aika taulu syis tä Niemen harjun motellin alueen kaavoittamisen jälkeen. Oheismateriaali: - Niemenharjun matkailualueen kehittämissuunnitelmakartta, havainnekartta Niemenharjun alueen kaavoitustarpeista Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää käynnistää oheiseen liitekarttaan rajattujen Niemenhar jun motellin alueen, Tason alueen ja Niemenharjun lavan alueen kaavoi-

9 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ tukset. Alueiden kaavoitukset käsitellään hallinnollisesti erillisinä kaa voina. Niemenharjun motellin alueen kaavoittaminen on edellä mainituis ta alueista kiireelli sin, josta johtuen alueen kaavoittaminen tulee aloittaa välittömästi. Pe rus te lu na on van han lei rin tä alu een ny ky ai kais ta mi sen vaa ti mat toi minnalli set muu tokset ja koko alu een en tis tä laa jem man mat kailu- ja vir kis tyskäytön mah dollistami nen. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. muutoksenhakukielto tied. maankäyttötiimi Kunnanhallitus Asemakaavan muutoksen ja laajennuksen lähtökohdat ja tavoitteet Niemenharjun motellin alueen kehittäminen on ollut suunnittelun kohteena useissa eri hankkeissa. Alueen käyttöä on ideoitu sekä Matkailun Master Plan- suunnitelmassa vuonna (2009, FCG Suunnittelua ja tekniikka Oy) että taajaman kehittämishankkeessa (2012, FCG Suunnittelua ja tekniikka Oy). Suunnitelmat eivät ole kuitenkaan edenneet toteutuksen asteelle. Vuoden 2014 aikana alueen suunnittelu käynnistettiin uudelleen Pihtiputaan kunnan ja Kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimesta, koska nähtiin, että pitkään rappiolla olleella Niemenharjun motellin alueella on merkittävää kehittämispotentiaalia sekä liikenteellisen sijaintinsa että ominaispiir-teidensä ansiosta. Alueen ja kiinteistöt omistaa Pihtiputaan kunta. Niemenharjun alue nähdään paikkakunnan käyntikorttina niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Siksi alueelle halutaan tehdä jotain. Nyt suunnittelua on tehty aiempaa laajemmalla kokoonpanolla. Kohteesta kiinnostuneen yrittäjän mukana olo on ollut tässä suunnittelutyössä ensiarvoisen tärkeää. Matkailun, toiminnallisen kokonaisuuden sekä yritys-toiminnan ja rahoituksen asiantuntijana on Onvisio Consulting / Hannu Komu. Matkailualueen ja rakennusten suunnittelijana on Studio Puisto Arkkitehdit Oy ja liikennesuunnittelijana Sito Oy. Niemenharjun matkailualueen yritysidea koostuu huoltamotoiminnan lisäksi ravintola- (useita), vastaanotto-, majoitus- ja kokoustiloista sekä Caravan-alueesta saunatiloineen. Näiden lisäksi alueelle on kaavailtu

10 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ pieniä, moderneja lomamökkejä mukavuuksin sekä myöhemmässä vaiheessa laadukkaita huviloita Koliman rannalle. Alueelle on suunniteltu myös paikallisten laadukkaiden tuotteiden esittelyaluetta. Rakennusten sijoittelua ja alueen järjestelyjä tarkistetaan liikenneverkon suunnittelun edetessä. Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen jo Vasta nyt, kun Niemenharjun matkailualueen kehittämisen suuntaviivat, eri tahojen sitoutuminen ja hankkeen taloudellinen pohja ovat hahmottumassa, voidaan alueen kaavoitus saattaa vireille. Kaavoitus etenee ns. kumppanuskaavoituksen periaatteella eli rinnakkain matkailukeskuksen suunnittelun ja liikennesuunnittelun kanssa. Kaavan tavoitteena on sovittaa yhteen Niemenharjun alueen uudet toiminnat sekä eurooppalaisittainkin tärkeän nelostien kehittämisen tavoitetila lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tähän liittyy kiinteästi Pihtiputaan koko taajaman maankäytön ja nelostien jouhevien liittymäratkaisujen suunnittelu. Suunnittelussa tulee huomioida sekä nelostien palvelutasotavoitteet että toisaalta taajaman toimivien ja turvallisten nelostien liittymien tarve. Asemakaavan sisältövaatimukset MRL 54 :n mukaisesti asemakaavaa laadittaessa on maakuntakaava ja oikeusvaikutteinen yleiskaava otettava huomioon siten kuin siitä edellä säädetään. Asemakaava on laadittava siten, että luodaan edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle, palvelujen alueelliselle saatavuudelle ja liikenteen järjestämiselle. Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Asemakaavalla ei saa aiheuttaa kenenkään elinympäristön laadun sellaista merkityksellistä heikkenemistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen. Asemakaavalla ei myöskään saa asettaa maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle sellaista kohtuutonta rajoitusta tai aiheuttaa sellaista kohtuutonta haittaa, joka kaavalle asetettavia tavoitteita tai vaatimuksia syrjäyttämättä voidaan välttää. Jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös, mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

11 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ MRL 63 mukaan kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa sillä tavoin, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista, suunnitellusta aikataulusta sekä osallistumis- ja arviointimenettelystä. Ilmoittaminen on järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) MRL 63 mukaan kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä. MRL 64 mukaan osallisilla on mahdollisuus ennen kaavaehdotuksen asettamista julkisesti nähtäville esittää Keski-Suomen elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukselle neuvottelun käymistä osallistumis- ja arviointisuunnitelman riittävyydestä. Kaavan vireilletulo Hallintosäännön 8 12 kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kaikkien kaavojen osalta vireillepanosta ja muuttamisen vireillepanosta sekä kaavojen laatimisesta (MRL 36, 51 ). Kunnanhallitus on tehnyt kaavoituspäätöksen jo Vasta nyt, kun Niemenharjun matkailualueen kehittämisen suuntaviivat, eri tahojen sitoutuminen ja hankkeen taloudellinen pohja ovat hahmottumassa, voidaan alueen kaavoitus saattaa vireille. Kaavoitus etenee ns. kumppanuskaavoituksen periaatteella eli rinnakkain matkailukeskuksen suunnittelun ja liikennesuunnittelun kanssa. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 47,5 hehtaaria. Asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 402, 403, 404 ja 405 sekä korttelin 406 tonttia 1 (K-2) ja näiden lisäksi retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR) sekä niihin liittyviä puistoalueita, lähivirkistysalueita sekä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:33, 29:36, 75:1, 75:7, 137:15, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi). Asemakaava laaditaan omana työnä ja selvityksiä konsulttityönä. Hyvään lopputuloskeen pääseminen edellyttää kiinteää yhteistyötä matkailualueen suunnittelun ja liikennesuunnittelun kanssa.

12 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Liitejakelu: 1) Suunnittelualuerajaus (tarkennettu) 2) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 3) Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelun muistio (liitetään asiahallintaan torstaina ) Lisätiedot: asian valmistelija, aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: 1) päättää tarkentaa suunnittelualueen rajausta oheisen liitekartan mukaisesti (Liite 1 / Suunnittelualueen rajaus). Asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan kortteleita 402, 403, 404 ja 405 sekä korttelin 406 tonttia 1 (K-2) ja näiden lisäksi retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR) sekä niihin liittyviä puistoalueita, lähivirkistysalueita sekä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:33, 29:36, 75:1, 75:7, 137:15, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi). 2) hyväksyy kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman 3) päättää kuuluttaa kaavan vireille tulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville asettamisesta säädetyllä tavalla. Kaikkia maanomistajia tiedotetaan vireilletulosta kirjeitse. Käsittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen esitteli asiaa klo 18:03 18:12 Päätös 1. Hyväksyttiin 2. Hyväksyttiin 3. Hyväksyttiin Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto (valmistelua) Kuulutus ilmoitustaululle ja Kotiseudun Sanomiin Tiedoksi: teknisen toimen toimialajohtaja, maanmittausteknikko, yhdyskuntatekniikan päällikkö

13 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kunnanhallitus Suunnittelualueen pienentäminen Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus on edennyt luonnosvaiheeseen. Vireilletulon jälkeen kaavan suunnittelualuetta on haluttu rajattu koskemaan ainoastaan valtatien itäpuolista aluetta, jossa on vireillä matkailukeskushanke. Suunnitteluun liittyy keskeisenä osana myös liittymäjärjestelyjen ja matkailualueen liikenteellinen suunnittelu. Suunnittelualueen muutoksesta päättää jäljempänä kunnanhallitus. Asian valmistelija esittää, että kunnanhallitus päättäisi pienentää suunnittelualuetta niin, että Niemenharjun matkailualueen muutos koskisi Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskisi vastaavasti kiinteistöjä 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi) ja osaa tilasta 137:15. Kaavaluonnos Kaavaluonnos on valmistunut edellämainitulla suunnittelualuerajauksella päiväyksellä Kaavaa varten on laadittu seuraavat selvitykset: 1. Niemenharjun ja Ilosjoen rakennusinventointi 2. Luonnon nykytilan kuvaus, jota täydennetään maastokäynnin perusteella keväällä heti, kun se on mahdollista. 3. Meluselvitys, joka on tehty mallintamalla ja arvioimalla erilaisten melusuojausratkaisujen vaikutusta. 4. Pilaantuneita maita on selitetty mittarikentän osalta ja pilaantuneisuutta tutkitaan myös kolmella muulla alueella. Kaavaluonnos perustuu edellä mainittuihin selvityksiin, matkailuhankkeen etenemiseen / uudempiin suunnitelmiin sekä alustaviin liikenneverkko- ja liittymäjärjestelytarkasteluihin. Hanke, rakennus- ja liikennesuunnittelu etenee rinnakkain kaavoituksen kanssa ja tuottaa kaavaehdotusvaiheeseen mennessä riittävän tarkkaa aineistoa kaavan sisältöön, merkintöihin ja määräyksiin. Kaavaluonnoksen keskeiset merkinnät: Matkailukeskus on osoitettu liikerakennusten korttelialueena (KL-2), jolle saa sijoittaa liikennemyymälän ja siihen liittyviä kahvila-, ravintola-,

14 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ myymälä- ja majoitustiloja sekä autojen pesuhallitiloja. Korttelialueella sallitaan polttoaineenjakelu. Rakennusoikeus on osoitettu kerrosalaneliömetreinä Caravan- ja lomamökki- ym. virkistyksen alue on osoitettu merkinnällä RM-1, joka tarkoittaa matkailua palvelevien rakennusten korttelialuetta / matkailukeskusta (RM-1). Rakennusoikeuden on osoitettu ohjellisilla rajauksilla kerrosalaneliömetreinä eri tarkoituksiin, kuten loma-asunnoille (ra 600 k-m2), huoltorakennuksille (h 405 k-m2) ja asuntovaunuille (rv) on osoitettu maximi asuntovaunupaikkamäärä 60. Kaavaluonnokseen on osoitettu jäteveden pumppaamo (ev) ja tärkeä pohjavesialue (pv-1). Niemenharjun harjumaisema on osoitettu maisemallisesti avokkaana alueena (ma). Maantien alue (LT) on osoitettu tiedossa olevalla rajauksella, joka tarkentuu ehdotusvaiheeseen. LT-alueessa on huomioitu myös kevyenliikenteen väylän alikulun muutokset. Nykyinen Niemenharjun motellin liittymä poistuu ja uuden kanavoidun tasoliittymän tilatarve on osoitettu poistuvan liittymän pohjoispuolelle. Uuteen liittymään on osoitettu uusi katu, jolta ajo matkailukeskukseen tapahtuu. Kadun pohjoispuolen alueet ovat niitä alueita, joita pitkän aikavälin liikennejärjestelyt tulevat jollakin tavalla koskemaan. Ne on merkitty kaavalunnoksessa kehittämisalueiksi nykyisen käyttötarkoituksen jäljessä olevalla /ke merkinnällä. Kehittämisalue merkintä on määräaikainen (enintään 10 vuotta) ja kertoo siitä, että asemakaavaa tullaan myöhemmin muuttamaan vastaamaan pitkänaikavälin liittymäjärjestelyjä (eritasoliittymä, rampit). Valtatien varret on osoitettu suojaviheralueena (EV, EV-1), joista EV-1-alueelle voidaan rakentaa melua estäviä rakenteita. Melun suojaustarve on osoitettu tässä vaiheessa LT-alueella olevalla merkinnällä suurimmasta sallitusta päivämeluarvosta 55dBA. Tällaisenaan merkintä ei vastaa tulevaa melunsuojausratkaisua. Meluntorjuntaa ja kaavararkaisua suunnitellaan tarkemmin eri tahojen tiiviillä yhteistyöllä ennen kaavaehdotusvaihetta ja kaavaehdotukseen tullaan sisällyttämään asianmukaiset merkinnät ja määräykset myös LT-alueen ulkopuolella tapahtuvasta meluntorjunnasta. Melukaiteiden lisäksi joudutaan käyttämään meluvalleja, isututuksia ja rekenteellista meluntorjuntaa, joka ratkaistaan ja osoitetaan kaavaehdotuksessa. Muilta osin kaavamerkinnät ja määräykset on kuvattu kaavaselostuksessa. Kaavan vaikutukset Kaavan keskeiset vaikutukset painottuvat liikenteeseen, meluun ja sen torjuntaan sekä taloudellisiin, taajamakuvallisiin ja maisemallisiin

15 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ vaikutuksiin. Arvioidut vaikutukset on kokonaisuudessaan kuvattu kaavaselostuksessa ja ne tarkentuvat kaavan ehdotusvaiheeseen mennessä. Laatimisvaiheen kuuleminen MRL 62 :n mukaan kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Vuorovaikutuksesta kaavaa laadittaessa säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Hallintosäännön 8 mom. 14 mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan valmistelusta. Oheisaineisto: - Kaavakartta -luonnos - Kaavaselostus - luonnos (jaetaan ja esitellään kokouksessa) - Selostuksen liitteet: 1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty ) Luonnon nykytila -raportti 3) Meluselvitys 4) Viranomaisneuvottelu -muistio 5) Rakennusinventointi (ote Niemenharjun osalta) 6) Liikenneverkko - idealuonnoksia 7) Niemenharjun matkailualue - reunaehtoja jatkosuunnitteluun 8) Neuvottelu - muistio / liittymäjärjestelyt (kunta-ely) Lisätiedot: asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Ehdotus Vs. kunnansihteeri: Kunnanhallitus: 1. päättää supistaa asemakaavan suunnittelualuetta niin, että Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee vastaavasti kiinteistöjä 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi)

16 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ja osaa tilasta 137:15. Vastaavat muutokset tehdään myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muutoksesta tiedotetaan kaavaluonnoksen nähtävilläolon yhteydessä. 2. hyväksyy Niemenharjun matkailualueen asemakaavan laajennus- ja muutosluonnoksen 3. päättää asettaa kaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläolon aikana esittää kirjallisena mielipiteensä kaavaluonnoksesta. Mielipiteet tulee osoittaa kunnanhallitukselle ja toimittaa osoitteeseen: Pihtiputaan kunnanhallitus, Keskustie 9, Pihtipudas. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan säädetyllä tavalla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Käsittely: Aluearkkitehti Helena Raatikainen oli esittelemässä Niemenharjun kaava-asiaa klo Päätös 1. Hyväksyttiin. 2. Hyväksyttiin. 3. Hyväksyttiin. Muutoksenhaku Toimenpiteet Muutoksenhakukielto Kuulutukset, lausuntopyynnöt, tiedotekirjeet, ote tiedoksi teknisen toimen toimialajohtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, kiinteistörakennusmestari Kunnanhallitus Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus on ollut luonnoksena nähtävillä ajalla Osallisilla oli nähtävilläolon aikana mahdollisuus esittää kaavaluonnoksesta mielipiteensä. Kaavaluonnoksesta pyydettiin lausunnot OAS:n mukaisesti. Kaavan suunnittelualuetta joudutaan laajentamaan

17 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ melunsuojausrakenteiden ja valtatien linjauksen tilantarpeesta johtuen kaavoitettavan alueen etelä- ja pohjoispäässä. Suunnittelualuetta tulee laajentaa niin, että aiempien kiinteistöjen lisäksi asemakaavan laajennus koskee myös kiinteistöjä 18:15 ja 19:44. Asiasta on neuvoteltu maanomistajien kanssa. Luonnosvaiheen lausunnot, mielipiteet ja vastineet niihin Kaavaluonnoksesta saatiin kolme lausuntoa. Mielipiteittä ei esitetty lainkaan.lausunnon antoivat Keski-Suomen ELY-keskus, Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen museo. Keski-Suomen ELY-keskuksen lausunto koski kaavaehdotuksen ja liittymäjärjestelyjen 1. vaiheen rakennesuunnitelmien tarkkaa yhteensovittamista sekä kehittämisaluemerkinnän tarkentamista niin, että se sisältää tiedon alueen varaamisesta liikennejärjestelyihin. Lisäksi edellytettiin AO/ke-kaavamerkinnän tarkentamista ELY-keskus edellytti luonnosvaiheen kaavaselostuksessa lueteltujen lisäselvitysten ja vaikutusarviointien sisällyttämistä kaavaehdotusvaiheeseen. ELY-keskus edellytti myös meluntorjuntaratkaisujen hajauttamista LT-alueen rajalle asetetun 55 db-määräyksen sijaan sekä joidenkin kaavamääräysten tarkentamista. Keski-Suomen liitto esitti lausunnossaan virkistyskäyttöön liittyen, että kaavassa huomioidaan maakuntakaavan ohjeellinen ulkoilureitti ja että kevyenliikenteen järjestelytarpeet sekä TEN-T-verkkoon kuuluvan valtatien laatutasovaatimukset huomioidaan kaavassa. Liitto katsoo, että kaavaluonnoksessa on otettu pääosin hyvin huomioon maakuntakaavamerkinnät. Keski-Suomen museolle ei ole huomautettavaa kaavaluonnoksesta. Lausuntojen sisältö ja vastineet on kuvattu tarkemmin kokouksen oheisliitteessä (liite 7) ja niiden perusteella tehdyt muutokset ja täydennykset kaavaan on kuvattu seuraavassa kappaleessa. Kaavaehdotus Kaavaehdotus valmistui päiväyksellä Se on laadittu kiinteässä yhteistyössä valtatien liittymäjärjestelyjen 1. vaiheen rakennusssuunnittelun sekä Niemenharjun matkailualueen suunnittelun (toimintojen sijoittelu ja mitoitus) kanssa. Yhteistyötahoina ovat olleet Pihtiputaan kunta, Studio Puisto Arkkitehdit Oy, SITO Oy sekä Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualue.

18 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Kaavaluonnosvaiheen jälkeen on kaavaan tehty seuraavat muutokset: LT-rajaukset on toteutetaan liittymäjärjestelyjen 1. vaiheen rakennussuunnitelmien mukaisiksi. on osoitettu jäävät ja poistuvat ajoneuvoliittymät sekä vastaavat maatalousliittymät (mt). on täydennetty ohjeellista kehittämisaluemerkintää (esim. AO/ke, EV/ke) tiedolla siitä, että alue varataan liikennejärjestelyille. on täydennetty AO/ke-merkintää kaavamääräyksellä, jonka mukaan uudisrakentaminen tai rakennusten laajentaminen tontilla ei ole sallittua. LT-alueen rajalle asetettu 55 db-määräys on korvattu hajautetuilla melusuojausmerkinnöillä niin, että tulevan käyttötarkoituksen edellyttämät meluohjearvot täyttyvät. Meluvalli maanpinnan nykytasosta on osoitettu (sijainti likimääräinen) ja huoltoaseman majoitustilojen rakenteellinen melusuojaus valtatien puolella 45dB). on täydennetty katualueen eteläreunaan liittymäkieltoalue niin, että katuliittymän etäisyys valtatiestä on vähintään 45 m (huoltoasemakorttelin liikenneratkaisujen mukaisesti). on lisätty kaavakarttaan ohjeellinen moottorikelkkareitti (mk) alikulusta huoltoasemalle sekä ohjeellinen kevyen liikenteen reitti (pp) huoltoasemalta alueen etelälaitaan likimain meluvallin ja ja valtatien väliin. Tämä mahdollistaa reitin toteuttamisen myöhemmin valtatien vartta Niemenharjun eteläiseen liittymään ja siitä eteenpäinkin. Reitti voi toimia myös ulkoilureittinä, jota ei siksi erikseen merkitty kaavaan. on tarkistettu korttelialueiden ja ohjeellisten rakennusalojen sijaintia sekä täydennetty hulevesin käsittelyalueet (hule). on lisätty kaavaan ruopattavaksi tarkoitettu matala alue merkinnällä W-1. Se mahdollistaa suojaisan pienen lahden syntymisen harjun läheisyyteen ja mökkien sijoittamisen veden äärelle. Ruoppauksesta ei ole todettu olevan haittaa alueen linnustolle. on täydennetty kaava-aineistoa luontoselityksellä maastokäyntiin perustuen. on päivitetty meluselvitys (mallinnus) suunniteltujen liikennejärjestelyjen mukaisiksi erilaisilla meluntorjuntavaihtoehdoilla (rengasmelukaide, meluvalli) koskien sekä tasoliittymää että 2. vaiheen silmukkaramppia. on täydennetty kaava-aineistoa liikenteellisten vaikutusten arvioinnilla, mukaan lukien tasoliittymän toimivuustarkastelu. on täydennetty kaava-asiakirjoihin kaavan vaikutukset Niemenharjun maisema- ja ympäristöarvoihin sekä lisätty ma- kaavamerkintään nämä arvot huomioiva määräys. on täydennetty kaava-asiakirjoihin kaupallisten vaikutusten arviointi

19 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ on lisätty kaavaselostukseen tuoreet liikenne- ja aluesuunnitelmat. Kaavan vaikutukset Kaavaprosessin aikana tulee arvioida kaavamuutoksen toteuttamisen merkittäviä välittömiä ja välillisiä vaikutuksia (MRL 9 ja MRA 1 ) selvityksiin ja muuhun kaavoitustyön aikana saatuun tietoon pohjautuen. Vaikutustenarviointi on koko kaavaprosessin ajan kestävä menettely ja se perustuu riittävään lähtötilanteen tietojen selvittämiseen. Vaikutusten arvioinnissa on pyritty huomioimaan myös alueen maankäytön vaikutusten laajempi, yleiskaavatasoisempi, tarkastelu. Kaavan vaikutuksia on arvioitu seuraavien tekijöiden osalta: Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset (pinta- ja pohjavedet, maaperä, vesistöt, luonnon monimuotoisuus, luonnonvarat, kasvillisuus, eläimistö) Liikenteelliset vaikutukset (kaava tuottamat liikennemäärät alueittain, liikennemäärät tieverkolla, vaikutukset liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen, melu ja sen torjunta) Kaupalliset vaikutukset (palvelutarjonnan kehitys, kaupan palveluverkon kehitys, kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset, toimivan kilpailun edellytykset, kaupan palvelujen saatavuus, keskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset, vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, työllisyys- ja yritysvaikutukset) Vaikutukset ilmastoon / ilmastomuutoksen huomioiminen (ilmaston muutosennusteet, tulvavaara-alueet, yhdyskuntarakenne, hulevedet, energiatehokkuuden parantaminen, vaikutukset kasvihuonepäästöihin) Kulttuuri- ja muut vaikutukset (kulttuuriympäristö, maisema- ja taajamakuva, kunnan imago) Kaavan vaikutukset ovat pääasiassa positiivisia. Negatiiviset vaikutuksetkin ovat suhteellisen vähäisiä ja haittoja pyritään lieventämään kaavassa osoitetuilla merkinnöillä ja määräyksiä. Vaikututusten arviointi kuvataan tarkemmin kaavaselostuksessa, joka liitetään asiahallintaan Kaavaehdotus MRL 65 mukaisesti nähtäville MRL 65 :n mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtäville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa (muistutus). Muistutuksen tehneille,

20 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Mitä tässä pykälässä säädetään kunnasta, koskee maakuntakaavan osalta maakunnan liittoa. Kaavaehdotuksen asettamisesta nähtäville säädetään tarkemmin asetuksella. MRA 27 :n mukaan asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan. Vaikutukseltaan vähäistä asemakaavan muutosta koskeva ehdotus on kuitenkin pidettävä nähtävänä vähintään 14 päivän ajan. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. Asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta on lähetettävä kirjallinen ilmoitus kunnalle, joka rajoittuu asemakaava-alueeseen, samoin kuin sellaiselle asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Ilmoitus saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Ilmoituksen lähettäminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos asianomainen on hyväksynyt asemakaavaehdotuksen. Ilmoituksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon, jos se on annettu postin kuljetettavaksi viimeistään viikkoa ennen nähtäville asettamista. MRA 28 :n mukaan asemakaavaehdotuksesta on pyydettävä lausunto: 1) maakunnan liitolta, jos kaava saattaa koskea maakuntakaavassa kä si telty jä tai muutoin maakunnallisesti merkittäviä asioita; 2) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, jos kaava saattaa koskea val ta kun nal li sia alueidenkäyttötavoitteita, luonnonsuojelun tai ra ken nussuo je lun kannalta merkittävää aluetta tai kohdetta taikka maa kun ta kaa vassa virkistys- tai suojelualueeksi varattua aluetta; 3) kunnalta, jonka alueiden käyttöön kaava vaikuttaa; 4) tarpeen mukaan muilta viranomaisilta, joiden toimialaa asemakaavassa kä si tel lään, sekä asemakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä. Hallintosäännön 8 mom. 14 mukaan kunnanhallitus päättää asemakaavan valmistelusta. Oheisaineisto: - Kaavakartta (ehdotus) - Kaavaselostus (ehdotus) liitetään asiahallintaa

21 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Selostuksen liitteet: 1) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), päivitetty a) Luontoselvitys - nykytila (kirjalliset lähteet) 2b) Luontoselvitys (maastokäynti) 3a) Meluselvitys 3b) Melumittaus 4) Muistio - aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 5) Rakennusinventointi (ote Niemenharjun osalta) 6) Vt 4 liittymävaihtoehdot (luonnos) 7) Luonnosvaiheen vastineet 8) Muistio / liittymäjärjestelyt (kunta-ely) 9) Liikenteellisten vaikututsen arviointi 10) Maaperän pilaantuneisuustutkimus 11) Seurantalomake Lisätiedot: asian valmistelija aluearkkitehti Helena Raatikainen, puh Aluearkkitehti esittelee kaavaehdotuksen kokouksessa. Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus: 1) päättää laajentaa asemakaavan suunnittelualuetta niin, että Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee vastaavasti kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi) ja osaa tilasta 137:15. Vastaavat muutokset tehdään myös kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja muutoksesta tiedotetaan kaavaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä. 2) hyväksyy Niemenharjun matkailualueen asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen 3) päättää asettaa kaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi sekä pyytää tarvittavat lausunnot. Samanaikaisesti asetetaan nähtäville myös kaavan päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS).

22 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläolon aikana esittää kirjallisena muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee osoittaa kunnanhallitukselle ja toimittaa osoitteeseen: Pihtiputaan kunnanhallitus, Keskustie 9, Pihtipudas. Nähtäville asettamisesta kuulutetaan säädetyllä tavalla. Ulkopaikkakuntalaisia maanomistajia tiedotetaan kirjeitse. Käsittely: Merkitään, että Eija Kiljala (läheinen asianosainen) ja Tuula Kokkonen (asianosainen) esteellisenä poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Päätös Muutoksenhaku Toimenpiteet Hyväksyttiin. Muutoksenhakukielto Kuulutukset ilmoitustaulu ja paikallislehti, lausuntopyynnöt OAS:n mukaisesti, tiedotekirjeet maanomistajille, ote tiedoksi teknisen toimen toimialajohtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, kiinteistörakennusmestari Kunnanhallitus Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos ja laajennus on ollut kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti ehdotuksena nähtävillä ajalla Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen ELY-keskukselta, Keski-Suomen museolta sekä Keski-Suomen Pelastuslaitokselta ja lisäksi Elenia Oy:ltä, Viitasaaren tekniseltä lautakunnalta sekä Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunnalta. Pihtiputaan Vesi ja Lämpö Oy:lle ei lähetetty erikseen lausuntopyyntöä, koska sen toimitusjohtaja / yhdyskuntatekniikan päällikkö valmisteli teknisen lautakunnan lausunnon ja myös yhtiön näkökulman oletettiin sitä kautta tulevan esille. Osallisilla oli mahdollisuus nähtävilläolon aikana tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta. Lausunnot ja vastineet niihin Kaavaehdotuksesta saatiin nähtävilläolon aikana 6 lausuntoa, muistutuksia ei esitetty lainkaan. Alkuperäiset lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä 12. Vastineet lausuntoihin on kirjoitettu osaksi kaavaselostusta.

23 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ ) Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaan asemakaavaehdotuksessa on merkinnällä RM-1 osoitettu matkailua palvelevien rakennusten korttelialue/matkailukeskus. Alueen länsireunalle on osoitettu meluesteen paikka ja tehtyjen melumallinnusten mukaisella meluvallilla meluarvot RM-1-alueella olisivat päivällä db ja yöllä alle 45 db. Edelleen lausunnossa todetaan, että melun torjunnan tarpeen osalta alueen käyttötarkoitus on kaavassa tulkittu taajamassa tai taajaman läheisyydessä sijaitsevaksi virkistysalueeksi. Keski-Suomen ELY-keskus toteaa lausunnossaan, että kaava-alue sijoittuu Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan mukaisen taajamatoimintojen (A) rajauksen reuna-alueelle. Samassa vaihemaakuntakaavassa alue on osoitettu myös merkittävänä matkailupalvelujen kohteena (r) sekä maakunnallisesti tärkeänä matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueena (mv). Keski-Suomen ELY-keskus toteaa, että kaavaselostusta on syytä täydentää Valtioneuvoston melutason ohjearvoista annettuun päätökseen meluntorjunnasta (993/1992) perustuvien ohjearvojen kuvauksen ja RM-1-alueen käytön tulkinnan osalta kattamaan myös suunniteltu matkailukeskusta palveleva loma-asuminen. Edelleen todetaan, että valtioneuvoston melutason ohjearvoista annetun päätöksen (993/1992) 2 :n 1. mom. mukaan asumiseen käytettävillä alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää ulkona melun päiväarvoa 55 db eikä yöohjearvoa 50 db. 2 :n 2. mom. mukaan loma-asumiseen käytettävillä alueilla, leirintäalueilla on ohjeena, että melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db eikä yöohjearvoa 40 db. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla taajamassa voidaan kuitenkin soveltaa 2 :n 1. momentissa mainittuja ohjearvoja. ELY-keskus toteaa lausunnossaan lopuksi, että vt 4:n liittymäalueen rakennusssuunnitelman valmistuttua on vielä varmistettava, että kaavan melusuojausmerkinnät vastaavat lopullista suunnitelmaa. Vastine: Kaavan melusuojausmerkinnät ja määräykset perustuvat tehtyihin melumallinnuksiin ja melumittauksiin kymmenessä eri pisteessä. Ne vastasivat erittäin hyvin toisiaan. Melumallinnuksessa huomioitiin alueen toiminnot (matkailualueen ja rakennusten suunnitelmat) ja liikenteen kehitys (1. vaiheen rakennussuunnitelmat) tavoitevuoteen 2030 asti. Alueen melusuojaus perustuu suunniteltuun meluvalliin caravan-alueen ja

24 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ valtatien välissä sekä rakenteelliseen melunsuojaukseen matkailukeskuksen 2. kerroksen majoitustilojen osalta. Suunnitellun meluvallin melua vaimentava vaikutus on mallinnettu ja todettu, että caravan-alueen melutaso tavoitevuoden 2030 liikennemäärillä on yömelun osalta alle 45 db ja päivämelun osalta db. Sillä päästään riittävän alhaiseen melutasoon, kun alue tulkitaan yo. lausunnossakin mainitun mukaisesti taajamassa sijaitsevaksi virkistysalueeksi ja taajamassa sijaitsevaksi loma-asumisen alueeksi, joiden molempien valtioneuvoston päätöksen mukainen melutason ohjearvo on päivällä alle 55 db ja yöllä 50 db. Matkailukeskuksen 2. kerroksen majoitustilojen ulkoseinien rakenteellinen ääneneristävyys on laskettu sisätiloille annettujen keskiäänitason ohjearvojen (Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje, 2003) ja mitatun ulkomelun perusteella. Majoitustiloille päiväohjearvo on 35 db ja yölle 30 db. Mitattu ulkomelu vastaa mallinnettua ja on muunnettuna (2030) päivällä 62 db ja yöllä 55 db. Rakenteellisen ääneneristävyyden tarve on yöaikaan db eli 25 db ja vastaavasti päivällä db eli 27 db. Viimeksi mainittua arvoa on käytetty kaavamääräyksessä matkailukeskuksen majoitustilojen ulkoseinien ja ikkunoiden sekä ovien ääneneristävyyden minimiarvona. Täydennetään kaavaselostukseen riittävä tieto valtioneuvoston meluohjearvoista ja tämän alueen käyttötarkoitustulkinnasta, melumallinnusten ja mittausten huomiomisesta kaavassa sekä rakenteellisen ääneneristävyyden laskentaperiaatteista. 2) Keski-Suomen liitto toteaa lausunnossaan, että asemakaavaehdotuksessa on huomioitu Keski-Suomen liiton kaavaluonnoksesta antaman lausunnon esitykset. Kaavaehdotukseen on lisätty ohjeellisena yleiselle jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa, joka toimii samalla ulkoilureittinä. Kevyen liikenteen väylä on osoitettu osana yleisentien aluetta (LT). Maakuntakaavassa ohjeellisena osoitettu moottorikelkkareitti on myös otettu huomioon kaavaehdotuksessa. Keski-Suomen liitto toteaa, että kaavaehdotus tarkentaa maakuntakaavaa, eikä liitolla ole siihen huomautettavaa. Vastine: Ei muutostarpeita kaavaan. 3) Keski-Suomen museo toteaa lausunnossaan, että FCG on tehnyt konsulttityönä kaava-alueen rakennusperinnön inventoinnin, joka sinänsä on arvokas tausta-aineisto kaavaehdotukselle. Museo pitää kuitenkin puutteena sitä, että kaava-asiakirjoissa ei ole erillistä kaavaselostusta, jossa selvitysten merkitystä kaavaratkaisuille perusteltaisiin ja

25 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ selvitettäisiin, millaisia vaikutuksia kaavalla on tutkittuun kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen ympäristöön. Juuri kaava-alueelle ei sijoitu merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Keski-Suomen museo pitää tärkeänä, että kaava-aineistoon lisätään kaavaselostus, jossa tehtyjen selvitysten merkitys käy ilmi ja kaavan vaikutuksia arvioidaan. Keski-Suomen museolla ei ole muutoin huomautettavaa kaavaehdotukseen arkeologisen kulttuuriperinnön eikä rakennetun kulttuuriympäristön osalta. Vastine: Kaava-asiakirjoihin kuului kaavaselostus, jonka liitteenä nro 5 on rakennusinventointi (ote Niemenharjun, Niemenkylän osalta). Siihen on sisällytetty arvokkaat ympäristökohteet myös suunnittelualueen ulkopuolelta, sen läheisyydessä. Kaavaselostuksen kohdassa 2.3. Kulttuuriympäristö on kuvattu lyhyellä tekstillä ja valokuvin alueen rakennuskantaa ja sen historiaa. Tältä osin ei katsota olevan täydennystarvetta selostukseen, mutta kohtaan 5.5. Kaavan kulttuuri- ja muut vaikutukset täydennetään kaavan vaikutukset Niemenharjun Niemenkylän kulttuuriympäristöön. 4) Keski-Suomen Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että asemakaavan muutoksella ei ole henkilö- ja paloturvallisuuden kannalta esteitä edellyttäen, että alla olevat asiat huomioidaan: Vesihuoltoverkostoa uudistettaessa tulee ottaa huomioon kunnan velvollisuudet järjestää sammutus- ja pelastustoimien turvaamiseksi pelastustoimen käyttöön soveltuvia maapaloposteja ja/tai sammutusvesiasemia tai luonnon sammutusvedenpaikkoja (Pelastuslaki 379/2011; 30 ) pelastusviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Luonnon vedenottopaikkojen koordinaattitiedot on ilmoitettava pelastusviranomaisille. Kaavoituksen edetessä sammutusveden järjestämistä koskevat ehdot tulee välittää tiedoksi kunnan vesihuollosta vastaavalle toimijalle. Vesihuoltolaitoksen tulee lisäksi toimittaa tiedot Keski-Suomen pelastuslaitokselle liitettäväksi sammutusvesisuunnitelmaan. Vastine: Lausunto saatetaan tiedoksi kunnan vesihuollosta vastaavalle toimijalle, Pihtiputaan Vesi ja Lämpö Oy:lle. Ei muutostarpeita kaavaan. 5) Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta viittaa lausunnossaan SITO Oy:n laatimaan meluselvitykseen ja Ramboll Oy:n melumittausraporttiin, joissa meluohjearvojen todetaan ylittyvän. Ympäristölautakunta korostaa korostaa asemakaavan muutoksen ja

26 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ laajennuksen osalta valtatie 4:n liikennemelun torjuntatoimien tärkeyttä. Huomioiden alueen tulevaa käyttöä matkailu-, virkistys- ja leirintäalueena, alueen viihtyisyyteen meluhaittojen osalta tulee kiinnittää erityistä huomiota. Lautakunta toteaa, että kasvava liikennemäärä valtatiellä tulee lisäämään liikenteestä johtuvia haittoja entisestään. Ympäristölautakunta näkee tärkeänä myös luontoselvityksen johtopäätöksissä mainitun Lylylammen linnustollisen arvon huomioimisen. Vastine: Kaavan melusuojausmerkinnät ja määräykset perustuvat tehtyihin melumallinnuksiin ja melumittauksiin kymmenessä eri pisteessä. Ne vastasivat erittäin hyvin toisiaan. Melumallinnuksessa huomioitiin alueen toiminnot (matkailualueen ja rakennusten suunnitelmat) ja liikennemäärien kehitys (1. vaiheen rakennussuunnitelmat) tavoitevuoteen 2030 asti. Alueen melusuojaus perustuu suunniteltuun meluvalliin (korkeus maanpinnasta noin 4 m) caravan-alueen ja valtatien välissä sekä rakenteelliseen melunsuojaukseen matkailukeskuksen 2. kerroksen majoitustilojen osalta. Suunnitellun meluvallin melua vaimentava vaikutus on mallinnettu ja todettu, että caravan-alueen melutaso tavoitevuoden 2030 liikennemäärillä on yömelun osalta alle 45 db ja päivämelun osalta db. Sillä päästään riittävän alhaiseen melutasoon, kun alue tulkitaan yo. lausunnossakin mainitun mukaisesti taajamassa sijaitsevaksi virkistysalueeksi ja taajamassa sijaitsevaksi loma-asumisen alueeksi, joiden molempien valtioneuvoston päätöksen mukainen melutason ohjearvo on päivällä alle 55 db ja yöllä 50 db. Matkailukeskuksen 2. kerroksen majoitustilojen ulkoseinien rakenteellinen ääneneristävyys on laskettu sisätiloille annettujen keskiäänitason ohjearvojen (Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje, 2003) ja mitatun ulkomelun perusteella. Majoitustiloille päiväohjearvo on 35 db ja yölle 30 db. Mitattu ulkomelu vastaa mallinnettua ja on muunnettuna (2030) päivällä 62 db ja yöllä 55 db. Rakenteellisen ääneneristävyyden tarve on yöaikaan db eli 25 db ja vastaavasti päivällä db eli 27 db. Viimeksi mainittua arvoa on käytetty kaavamääräyksessä matkailukeskuksen majoitustilojen ulkoseinien ja ikkunoiden sekä ovien ääneneristävyyden minimiarvona. Korjataan Lylylampea koskeva vesialuemerkintä (W) erityismerkinnäksi (W-2), vesialue, jonka käytössä ja siihen kohdistuvissa toimenpiteissä tulee huomioida lammen linnustollisen arvon säilyminen. 6) Viitasaaren tekninen lautakunta toteaa lausunnossaan, että kaava-alue

27 PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ on laaja ja että yhdyskuntaa palvelevien varausten selvittäminen on on tärkeää. Selvitettäviä kiinteistöä ja aluetta palvelevia toimintoja ovat sähkö-, energia-, tietoliikenne-, kaukolämpö-, vesi- ja viemäriyhteyksien tarve. Kaavakartalla esitetty vesijohdon varaus päättyy epämääräisesti, joten sijainti on tarkistettava. Kaavan pohjakartalla näkyy tonttialueella 20 kw:n sähkölinja, jonka sijainti todennäköisesti muuttuu rakennustöiden takia. Pohjakartta hyväksytään ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Vastine: Kaavakarttaan täydennetään epämääräisesti päättyvä vesijohtolinja ja kaavakartalle on osoitettu tiedossa olevat kaukolämpö-, vesi- ja viemäriyhteydet. Harjukadun ja paikoitusalueen rakentamisen yhteydessä joudutaan siirtämään lausunnossa mainittu 20 kw sähkölinja ja puistomuuntamo. Koska niiden tuleva sijainti ei ole vielä tieodssa, joudutaan sen merkintä jättämään aikataulusyistä pois kaavasta. Siirto suunnitellaan kuitenkin tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tietoliikenne yhteyksiä sijoittuu runsaasti valtatien LT-alueelle ja niitä voidaan sijoittaa myös valtatiehen rajautuvalle suojaviheralueelle (EV) huomioiden kuitenkin ohjeelliset kevyenliikenteen ja moottorikelkkareitin aluevaraukset. Kaavapohjakartta on nykytilanteen mukainen ja hyväksytty Siinä näkyy asianmukaisesti myös siirtyvä 20 kw:n sähkölinja. Kaavan hyväksyminen Niemenharjun matkailualueen asemakaavan muutos koskee Pihtiputaan asemakaavan retkeily- ja leiriytymisaluetta (RR), luonnontilassa säilytettävää puistoaluetta (PL) sekä niihin liittyviä katu- ja yleisentien alueita. Asemakaavan laajennus koskee vastaavasti kiinteistöjä 18:15, 19:44, 29:36, 75:1, 878:35 sekä osakaskunnan omistamaa yhteistä vesialuetta (Lylylampi) ja osaa tilasta 137:15. Asemakaavan muutoksella ja laajennuksella muodostuu erillispientalojen korttelialue/kehittämisalue (AO/ke), liikerakennusten korttelialue (KL-2), matkailua palvelevien rakennusten korttelialue / matkailukeskus (RM-1) ja niihin rajoittuvat puisto-, suojaviher- ja vesialueet sekä katualue ja yleisen tien alue. Kaava-asiakirjoihin on tehty ehdotusvaiheen nähtävilläolon jälkeen seuraavat korjaukset ja täydennykset: - kaavakartan nimiöön on lisätty nähtävilläoloaika ja käsittelyt - kaavakarttaan on korjattu meluvallin ohjeellinen sijainti ja korkeus vastaamaan suunnitelmaa (tehty mallinnus) - kaavakarttaan on täydennetty johtoja varten varatut alueen osat siltä osin, kun ne ovat olleet tiedossa, sekä kaavan pohjakartan hyväksymismerkintä - kaavamääräyksiin (kaavakartassa) on korjattu rakenteiden

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 8. KAUPUNGINOSA KORTTELEISSA 8216 JA 8223 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MAANKÄYTTÖ 2016 Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Suomun matkailukeskuksessa

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; KORTTELIT 79 JA 80 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 15.2.2017 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; ETELÄRINNE II OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 24.9.2014 Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen

INARIN KUNTA. Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus. Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen INARIN KUNTA Inarin kunta Tekninen osasto Kaavoitus Inarin kirkonkylän asemakaavan muutos; Menesjärvenpolku ja kadun nimeäminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 7.12.2016 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 18.10.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 1 (Tiealueet ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; VANHASELKÄ, KORTTELIT 153, 154 JA 255 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 18.2.2015 Yleistä osallistumis-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 23.1.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaunispään asemakaavan muutos VT 4:n ympäristö OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2009 Sisällysluettelo: 1. Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma? 3 2. Suunnittelu- ja vaikutusalue 3 3.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit , ja 1068) II- vaihe 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan asemakaavan muutos ja laajennus (korttelit 1000 1038, 1041 1046 ja 1068) II- vaihe Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 15.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän asemakaavamuutos (Ylä-Kittilän niitty) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos KITTILÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaara III asemakaava ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.10.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 1 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 23.12.2015 Yleistä

Lisätiedot

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema)

Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) KITTILÄN KUNTA 1 Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 7.12.2012 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin asemakaava ja asemakaavamuutos (Ounasrannan sähköasema) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.12.2012

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO LIITE 2 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Levin teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 14.10.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (4) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA Kaavan nimi: HIMOSLEHTELÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemakaavan muutos koskee 40. kaupunginosan katu-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 OAS 1 (6) 15.10.2013 Kirkonkylän asemakaavan muutos TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KULAJOEN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 11.9.2012 tark. 15.10.2013 MIKÄ ON OSALLISTUMIS

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KETTUFARMINTIEN ITÄPUOLINEN ALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työ liittyy

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos Oloneuvoksentie MERIKARVIAN KUNTA 29.5.2017 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Tilan Joensuu RN:o 20:25 asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 7.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka. Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Taalojärven rinteen asemakaava (Seita) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 30.11.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015

Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 Mustikkakankaan teollisuusalueen asemakaavan muutos ja laajennus Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LUONNOS 26.1.2015 KAAVAMUUTOKSEN KOHDE, TARKOITUS JA TAVOITTEET Mustikkakankaan teollisuusalue sijaitsee

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS

KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 14.4.2015 / 25 KURINRANNAN KAUPUNGINOSA (2), KORTTELI 38 JA PUISTOALUE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.4.2015 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 (5) MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA ASEMKAAVAN MUUTOS KOSKEE 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 1101 Kunnan kaavatunnus:

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS VESILAHDEN KUNTA LAUKON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIT 1RA, 2RA, 3RA, 4RA, 7RA, 8RA ja 12RA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.4.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JA SEN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ

IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ IVALON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; ETELÄPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila kaavoitusinsinööri 15.5.2012, 30.4.2013 Yleistä osallistumis- ja

Lisätiedot

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli)

Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit sekä Ounasjoentien länsipuoli) KITTILÄN KUNTA Puh 0400 356 500, Fax 016-642 259 1 1.11.2010 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Akanrovan alueen asemakaavamuutos, osa 2 (korttelit 1000 1035 sekä Ounasjoentien länsipuoli) Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 HÄMEENKYRÖN KUNTA OSA KORTTELIA 64, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.8.2014, tark. 10.10.2014 1 Sisältö 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS

SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄLKÄNEEN KUNTA SAPPEEN KAAKKOISRINTEEN RANTA-ASEMA- KAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE KIINTEISTÖJÄ KARUHEIKKI 635-432-8-63, VANHA-KYLÄ 635-432-5-85, SAP- PEEN LOMAMÖKIT 5 635-432-5-5 JA (NIMETÖN)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos

KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan korttelin 820 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.2.2009 Ilmakuva ja suunnittelualueen rajaus 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1

Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) MUONIO 22.8.2014. 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 MUONIO Oloksen asemakaava ja asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 22.8.2014 Seitap Oy 2014 2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAANAANMAAN PIENTALOALUEEN POHJOISOSA, 2. VAIHE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kokkolan kaupungin kaavoituspalvelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ...2 1 SUUNNITTELUALUE...2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...2 3 KAAVAT ILANNE...2 4 MAANOMISTUS...2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINT I...3

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet

Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet Pelkosenniemen kunta Osa-alue C, Soutajan alue Korttelit 89 ja 90 sekä katu- ja virkistysalueet OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Asemakaavan muutos 2013 1. YLEISTÄ Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tontti 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy ASEMAKAAVAMUUTOSALUEEN LIKIMÄÄRÄINEN SIJAINTI ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33

RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 33 Kaavaselostus ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU MAA- JA METSÄTALOUSALUETTA. P27193 13.5.2015 Kaavan

Lisätiedot

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN

KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KYLPYLÄN KAUPUNGINOSA (10) KYLPYLÄKADUN RISTEYS ALUE, ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 3.12.2014 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS 16WWE0492 5/2010 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KEHVONSALON KARTANON RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 Sisältö 1 SUUNNITTELUTEHTÄVÄN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 Suunnittelutehtävän määrittely 3 1.2 Suunnittelutilanne

Lisätiedot

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 230: ANTINKANKAAN KOULUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 28.kaupunginosan kortteleita 169 ja 168 sekä autopaikkojen korttelialueen AP (168, 169) ja niihin liittyviä katualueita koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos

Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Immeljärven pohjoispuolen asemakaava ja asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 22.3.2017 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2015 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava

Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Laajaniemen ranta-asemakaavan muutos ja tilan 460-2-195 ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Laajaniemi 2:223 ja Leppäranta 2:195. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KUHMOISTEN KUNTA AURINKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 25.1.2015 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti ja rajaus. Rajausta voidaan tarkistaa hankkeen aikana. OSALLISTUMIS-JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JOUTSAN KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 321 Kaavamuutos koskee osittain korttelin 321, tonttia nro 1 (AM). OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan, kaavaa

Lisätiedot

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA

TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA TAMMELA TAAJAMAN ASEMAKAAVAMUUTOS JA LAAJENNUS TAAJAMA-ALUEEN OSA-ALUE 5; RAUHANIEMEN-MATINTUOMION ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Sijainti ja nykytilanne: Suunnittelualueen pinta-ala

Lisätiedot

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221

RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy SIIKALATVAN KUNTA RANTSILAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 221 Kaavaselostus ASEMAKAAVALLA MUODOSTUU KORTTELI 221. P30129 2.8.2016 Kaavan vireille tulo: Tekninen lautakunta._.2015

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE

ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE PÄLKÄNE, KUNTAKESKUS ASEMAKAAVAN MUUTOS NS. MAJARAN PELLOLLE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 10.2.2011 YHTEYSTIEDOT Pälkäneen kunta Osoite: Keskustie 1, 36600 Pälkäne Puh: 03-57911, fax 03 536 1050

Lisätiedot

Kemijärven kaupunki 1 (7)

Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 1 (7) Kemijärven kaupunki 2 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asemakaavamuutoksesta Savukosken kunnan asemakaava-alueella koskien mm. vanhusten

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HEINOLAN TYÖPAIKKA-ALUEEN ETELÄOSA JA KOPPISENTIE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI JÄRVIMUTKALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 2 PITKÄJÄRVI (107) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 2 JA VL-ALUE Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Luonnos 24.2.2017 Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 31 ja 34 :n 2 momentti, sellaisena

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA

JOUTSAN KUNTA RANTA OSAYLEISKAAVA JOUTSA KOIVULA 172-413-1-45 RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.09.2016 Ote rantaosayleiskaavasta, muutosalue rajattu punaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. Sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut 28.3.2011 KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI IIC-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223c Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Konho, UPM-Kymmene Oyj ranta-asemakaava, kaava nro 483 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtö-

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098

NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 1 NASTOLAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS: HÄHNIEMI V098 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Aloite Asemakaava laaditaan yksityisen anomuksesta. Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

MURSKETIEN ASEMAKAAVA

MURSKETIEN ASEMAKAAVA UURAISTEN KUNTA MURSKETIEN ASEMAKAAVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2.9.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella (pohjakuva MML2015).

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(7) Maankäyttöpalvelut 13.4.2011 KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(7) KAPULI IIB-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 223 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (Drno 20/2016) RUKAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELEISSA 140, 141 JA 142, YLEISELLÄ PYSÄKÖINTIALUEELLA JA NIIHIN LIITTYVILLÄ KATU-, URHEILU-, JA VIRKISTYS-, VESI- SEKÄ RETKEILY- JA ULKOILUALUEILLA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA

SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA SUOLAHDEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELEISSA 9, 14 JA KUKKULANPUISTOSSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.7.2006 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Voimassa olevan kaavan

Lisätiedot

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän

Merikarvia Sata aurinkoista päivää enemmän Sata aurinkoista päivää enemmän OSALLISUTMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Kirkonkylän asemakaavan muutos - Värenmäki MERIKARVIAN KUNTA 3.2.2016 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen

Lisätiedot