ALUEJÄRJESTÖSELVITYS 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEJÄRJESTÖSELVITYS 2013"

Transkriptio

1 KAIKKI TOIMINTA LÄHTEE PAIKALLISTASOLTA Paikallistason liikunnan kehittämisestä ja koordinoinnista vastaavat liikunnan 15 aluejärjestöä yhdessä paikallisten urheiluseurojen, kuntien ja liikuntaa tukevien yhteisöjen kanssa. ALUEJÄRJESTÖSELVITYS 2013 Timo Haukilahti

2 Sisällysluettelo 1. TAUSTAA 3 2. ALUETOIMINNAN NYKYTILA Päätulosalueet OKM:n tulosohjaustyöryhmän esityksen mukaisesti Muu toiminta alueilla Jäsentietoja koulutuksessa vuosittain mukana yli osanottajaa Talous alueiden valtionapuprosentti on KYSELY LAJILIITOILLE Lajiliittojen vastauksia 7 4. SELVITYSMIEHEN KANNANOTOT JA ESITYKSET Yleisiä huomioita Suuret linjat Muut esitykset Tiedotus ja viestintä Lajiliittojen työntekijät alueilla samaan, yhteiseen toimistoon HELP DESK, hallintopalvelujen saatavuus alueilla Palvelujen hinnoittelu Lajien ja alueiden päällekkäinen koulutustarjonta Alueet omilla laduillaan, palvelua vain suurille tai pienille lajeille, liikaa lapsi- ja nuorisoliikuntaa tai lasten leiritoimintaa, liikaa KKI-toimintaa Luottamusmiesten valinnat Edunvalvonta Lisää yhteisiä työntekijöitä lajiliittojen ja alueiden yhteistyöhön Alueet ja urheiluakatemiat Käytännön yhteistyö aluejärjestöjen ja Valon kanssa Alueita liikaa ja vahvempi yhteistyö keskusjärjestö Valon kanssa SELVITYSMIEHEN ESITYKSIÄ, JOITA EI OLE JOHDETTU VASTAUKSISTA Aluejärjestöjen tulosalueiden ja kriteerien tarkistaminen Uuden aluestrategian luominen Alueiden yhteistoimintaelin Seuratuki 17 2

3 1. TAUSTAA Taustana tälle alueiden selvitystyölle on se, että VALO ry:n hallitus on päättänyt keväällä 2013 käynnistää yhdessä mukaan lähtevien liikuntajärjestöjen kanssa eri liikunnan ja urheilun toimijoiden roolien selkiyttämisen ja työtavoista sopimisen. Keskeinen osa tätä työtä on selkiyttää alueellisen ja maakunnallisen toiminnan toteuttaminen. Työskentely aloitetaan kuvaamalla eri toimijoiden nykyiset roolit. Aluejärjestöt ovat käynnistäneet omalta osaltaan työskentelyn lähtemällä selvittämään alueiden toiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Laajemmin roolien selkiyttäminen ja työtavoista sopiminen käynnistettiin elokuussa, Elokuun tilaisuuden järjestäjänä ja vastuutahona toimi Valo. Selvitystyötä aluetoiminnan nykytilasta sekä mahdollisista kehittämistarpeista liikunnan uuden järjestörakenteen kiinteyttämiseksi ja lajiliittopalvelujen tehostamiseksi on lähtenyt tekemään liikuntaneuvos Timo Haukilahti yhdessä liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Työskentely on aloitettu kuvaamalla aluejärjestöjen nykytilaa, toiminnan päämuotoja ja taloutta. Seuraavaksi on siirrytty kuvaamaan kehittämistarpeita erityisesti yhteistyön ja palvelukyvyn lisäämiseksi muun liikunnan järjestökentän kanssa. Tämä selvitys kuvaa erityisesti lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteistyön tilannetta, ei laajemmin aluejärjestöjen toiminnan laajuutta ja erityispiirteitä. Liikuntaneuvos Timo Haukilahti aloitti yhdessä aluejärjestöjen työryhmän ja VALO ry:n edustajien kanssa selvitystyön lähettämällä kyselyn lajiliitoille ja liikunnan aluejärjestöille. Kyselyssä lajiliittojen osalta keskityttiin eri lajien yhteistyön nykytilaan alueiden kanssa sekä kehittämistarpeisiin. Liikunnan aluejärjestöille osoitetussa kyselyssä tiedusteltiin yhteistyön nykytilaa lajiliittojen kanssa sekä alueiden ajantasaisia toiminnan määrätietoja. Kuva ESLU 3

4 2. ALUETOIMINNAN NYKYTILA Suomen Liikunta ja Urheilu, SLU, aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 1994 alusta. Laajassa liikunnan eri tahoja edustavassa aluejärjestöjen strategiatyössä (ALSTRA) vuosina , jossa työssä myös lajiliittojen edustus oli mukana, luotiin seitsemän aluejärjestön kokonaisuus. Pian kuitenkin selvisi, että pitkien etäisyyksien takia aluejärjestöjen palvelukyky ei vastannut paikallisten urheiluseurojen tarpeita eivätkä myöskään seurojen päätukijat kunnat kokeneet tilannetta hyväksi. Usean maakunnan alueelle ulottuvia suuralueita ei myöskään tunnettu omiksi ja varsin pian siirryttiin alueiden aloitteesta vahvalla paikallispoliittisella ja valtakunnan tason painostuksella sekä opetusministeriön päätöksin pääosin maakuntapohjaisiin aluejärjestöihin, jolloin alueiden määräksi tuli nykyinen 15. Aluejärjestöjen tulosalueet ja tulostavoitteet perustuvat nykyisen opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tehtyihin työryhmämuistioiden mukaisiin tulossopimuksiin. Lisäksi SLU:n syntymiseen liittyvä järjestörakenteen muutos loi osaltaan alueille sovitut tehtävät. OKM:n edustajat ovat toimineet em. työryhmien puheenjohtajina tai hyväksyneet muutokset aikaisempiin tulosohjauskriteereihin. Näin valtionapujen myöntö aluejärjestöille ja valtionapujen määrä nykyiselle tasolleen on perustunut OKM:n tahtotilaan ja alueiden ministeriön kanssa sovittuihin tulosalueiden ja kriteerien tuloksiin Päätulosalueet OKM:n tulosohjaustyöryhmän esityksen mukaisesti Lasten ja nuorten liikunta Terveyttä edistävä liikunta Seuratoiminnan kehittäminen Opetusministeriön ja alueiden yhteisenä tavoitteena on ollut saada kullekin tulosalueelle kaikille aluejärjestöille vähintään yksi työntekijä vastaaman toiminnan täysipainoisesta kehittämisestä Muu toiminta alueilla Alueet ovat sitoutuneet visioon Olemme maailman liikkuvin urheilukansa Alueiden tärkein toimintakenttä on lapset ja nuoret, siihen liittyvä koulutustoiminta yhdessä paikallistason tärkeimpien toimijoiden urheiluseurojen kanssa. Alueiden kohderyhmiin kuuluvat niin organisoidun liikunnan toimijat kuin tavalliset arkiliikkujat. Aluejärjestöt ovat kaikissa ikäryhmissä terveysliikunnan vahvimmat toteuttajat järjestökentässä. Samoin lisäksi koulutuksen keskeiset kohteet ovat päiväkodit sekä ala- ja yläkoulut. Seuratoiminnan kehittäminen ja konsultointi käytännön talous- ja hallintoasioissa on alueilla normaalia, päivittäistä toimintaa. Alueet toimivat liikunnan etujärjestöinä ministeriöihin, kuntiin, maakuntien liittoihin, ELY- ja AVI-hallintoon sekä myös suoraan poliittisiin päättäjiin sekä mediaan paikallisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti. 4

5 Alueet tekevät tuloksellista yhteistyötä valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa suurtapahtumien toteuttajina, perustason koulutuksessa (VOK1), sinettiseura-auditoinnissa, seurakehittämisessä (SEKE), leiritoiminnassa, urheiluakatemioissa ja kouluttajatapaamisissa. Useilla alueilla lajiliittojen maakunnassa toimivat työntekijät ovat sijoittuneet alueiden tiloihin. Lisäksi alueilla ja järjestöillä on yhteisiä työntekijöitä. Alueet hoitavat monen lajin alueorganisaation ja myös useiden seurojen taloushallinnon. Alueet ovat erittäin aktiivisia EU-hankkeiden toteuttajia. Liikunnan aluejärjestöjen hanketoiminta vuosina on tuonut uutta rahoitusta liikuntakulttuurin kehittämiseen yli 30 M ja mukana on ollut satoja tuesta nauttineita urheiluseuroja. Hankkeissa oin säännöllisesti oltava mukana kuntarahoitusta. Vuoden 2000 jälkeen aluejärjestöt ovat saaneet paikallis- ja maakuntatason rahoittajilta tukea yli 100 hankkeelle. Tällä hetkellä EU-rahoituksen tai maakuntatason rahoituksen saaneita hankkeita on käynnissä 11 aluejärjestössä. Painotuksina hankkeissa ovat olleet terveyttä edistävä liikunta, osaamisen kehittäminen, uusien palvelujen ja tapahtumien luominen, työttömien aktivointi liikunta-alan tehtäviin seuratasolla. Nykyisillä aluejärjestöillä on kaksi yhteistä työntekijää, joista toinen keskittyy pääasiassa EU-hankkeiden kehittämiseen alueiden ja muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Viimeisin EU-hankkeen suunnittelu tapahtui Suomen Olympiakomitean aloitteesta. Toinen työntekijä vastaa Liikkuva Koulu aluekoordinaatiosta valtakunnallisesti Jäsentietoja koulutuksessa vuosittain mukana yli osanottajaa Liikunnan aluejärjestöissä on 2400 jäsentä. Selkeästi suurin osa jäsenistä on paikallisia urheiluseuroja. Vuosittain alueilla on yli 2200 koulutustapahtumaa ja niissä osallistujia yli henkilöä. Lähes osallistuu lasten ja nuorten koulutukseen, seura ja järjestökoulutukseen yli sekä loput kunta- ja aikuisten liikunnan koulutukseen. Leiritoiminnassa on mukana vuosittain lähes lasta ja nuorta Talous alueiden valtionapuprosentti on 29 Kokonaistulokertymä alueilla on noin 13 miljoonaa euroa. Tästä opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-avustusta on noin 3,7 miljoonaa euroa. Näin valtionapuprosentiksi muodostuu 29, jota voidaan pitää erittäin alhaisena. Tämä on osoitus aluejärjestöjen toiminnan vireydestä ja kustannustehokkuudesta sekä toiminnan tarpeellisuudesta. Aluejärjestöjen toiminta on vuosien aikana kehittynyt kysyntäpainotteisesti siten, että toiminta ohjautuu paikallisista ja maakunnallisista tarpeista. 5

6 3. KYSELY LAJILIITOILLE Suurempien lajiliittojen puheenjohtajille ja toiminnanjohtajille lähetettiin kirjallinen kysely. Kysely lähetettiin 32 lajiliitolle. Vastaus saatiin 23 järjestöltä. Aluejärjestöille lähetettiin myös kysely, jossa tiedusteltiin keskeisesti niiden yhteistyöstä lajiliittojen kanssa. Vastausprosentti lajiliitoilla oli yli 70 ja alueilla 100. Lajiliittokyselyssä tiedusteltiin: 1. Liiton yhteistyö alueiden kanssa, kokemukset sekä mahdolliset erot eri alueiden kanssa; 2. Liiton toiveet yhteistyön ja palvelukyvyn kehittämiseksi. Vastaukset kyselyyn vaihtelivat tasoltaan. Suomen Palloliiton aluekohtainen selvitys oli laajin ja perusteellisin, mutta myös moni muu liitto kiireisestä ajankohdasta huolimatta toi hyviä kehittämisnäkökohtia alueiden työn kehittämiseksi. Kuva Mika Kanerva/EYOF 6

7 3.1. Lajiliittojen vastauksia Seuraavassa lajiliittojen kriittisiä huomioita ja kehittämisehdotuksia, joita on esittänyt enemmän kuin yksi lajiliitto: Tiedotus ja viestintä, mitä alueet tekevät, miksi tieto ei kulje. Tieto alueiden koulutuksesta puutteellista, kontaktien puute lajiliittojen suuntaan, alueiden väki ei tunne lajeja riittävästi, seurat eivät osaa hyödyntää alueiden palveluksia; Hinnoittelu, miksi koulutus ja peruspalvelut maksavat eri alueilla toisistaan poikkeavasti; Alueiden palvelukyvyssä suuriakin eroja, eri alueet keskittyvät eri asioihin, palvelujen tulisi olla yhteismitallisia; Pitäisi olla Help Desk seuroille seurajohtamiseen ja liikunnan eri hallintopalveluihin liittyen; VOK-perustaso yhteismitalliseksi kaikilla alueilla, samoin seurakehittäjäkoulutus ja sinettiseura-auditointi; Lajien ja alueiden koulutustarjonta liian samantyyppistä ja päällekkäistä; Alueet hiihtelevät omia latujaan ; Alueet keskittyvät vain suurten lajien seuroihin tai liikaa pieniin lajeihin, liikaa KKI-toimintaan ja/tai lasten ja nuorten leiri- muuhun lasten toimintaan; Luottamusihmisten valinnassa mielipidettämme ei ole huomioitu, erityisesti Palloliiton piirien huolena; Lisää otetta koulumaailman edunvalvontaan, seurojen kehittäminen edunvalvonnassa kuntiin sekä eniten vaikuttamiseksi kuntien liikuntapaikkarakentamiseen; Lisää yhteisiä työntekijöitä lajiliittojen ja alueiden yhteistyöhön, jolloin matkakustannukset edullisemmiksi; Alueita liikaa ja vahvempi yhteistyö keskusjärjestön kanssa. 7

8 4. SELVITYSMIEHEN KANNANOTOT JA ESITYKSET 4.1. Yleisiä huomioita Lajiliittojen vastaukset toivat selkeästi esille tarpeen yhteistyön lisäämisestä ja kehittämisestä Valon, lajiliittojen ja alueiden välillä. Samalla vastauksista välittyi, että monissa lajiliitoissa ei tunnettu oman lajin yhteistoimintaa aluejärjestöjen kanssa, joka toiminta todellisuudessa oli useassa tapauksessa huomattavasti aktiivisempaa ja monipuolisempaa kuin vastaaja ilmoitti näkemyksenään. Erityistä huomiota tulee tulevaisuudessa kohdistaa alueiden peruspalveluihin ja niiden laatuun. Kaikilta alueilta tulee saada sovittavat peruspalvelut ja niiden laatutason tulee olla kattava. Alueiden tulisi tarjota niin laadukasta seuratoiminnan koulutusta, että lajiliitot voisivat keskittyä lajikoulutukseen, kuten Suomen Jääkiekkoliiton vastauksessa esitetään. Vaikka aluejärjestöjen palvelukyvyssä tulee tulevaisuudessakin olemaan eroja jo niiden koon erilaisuudesta johtuen, tulee selvitysmiehen mielestä erityisesti VOK 1 perustason ja seurakehittämisen peruskoulutuksen olla kaikilla alueilla samaa, hyvää tasoa. Valon ja lajiliittojen suurtapahtumien osalta aluejärjestöjen osaamisen kehittäminen yksin ja yhdessä naapurialueiden kanssa on tärkeä kehittämisen alue, jolla samalla turvataan entistä paremmin suurtapahtumien onnistuminen. Valtaosa lajiliittojen kritiikistä on kuitenkin aiheellista ja tulee toimimaan tärkeänä kehittämisvälineenä aluejärjestöjen oman toiminnan vahvistamiseksi ja yhteistyön kehittämiseksi aluejärjestöjen kesken Suuret linjat Valtakunnallisen liikuntaorganisaatio Valo ry:n ja liikunnan aluejärjestöjen kolme päätulosaluetta ovat samat hieman eri sanakääntein. Sama koskee lajiliittoja, joiden päätulosalueet opetus- ja kulttuuriministeriön tulosohjauksessa keskittyvät myös vastaaviin kolmeen tulosalueeseen, jotka tulosalueet ovat: lapset ja nuoret aikuisten liikunta seuratoiminnan kehittäminen Selvitysmiehen esitys Aluejärjestöjen tulee käynnistää välittömästi prosessi yhdessä lajiliittojen kanssa, jonka tavoitteena on luoda toimintaverkosto, jonka avulla aluejärjestöt lajiliittojen kanssa yhteisesti sopien luovat kaikille alueille mahdollisimman pitkälle samaa tasoa olevat peruspalvelut kaikille kolmelle, yhteiselle päätulosalueelle. Paikalliset urheiluseurat ovat lajiliittojen jäseniä ja alueiden palvelukyvyn parantamiseksi lajiliittojen tulo mukaan prosesseihin on tärkeää. 8

9 4.3. Muut esitykset Tiedotus ja viestintä Lajiliitoilta saadun palautteen sekä myös aluetyöryhmän oman käsityksen mukaan alueiden tiedotus ja viestintä ei ole ollut riittävän lajiliittoja saavuttavaa ja tehokasta. Kyvyssä ottaa viestintää ja tiedotusta vastaan on myös ollut haasteita. Alueiden toimintaa ei lajiliittotasolla tunneta ja siitä on liikaa juuri tästä syystä vääriä käsityksiä. Parantamisen varaa alueilla on myös tiedottamisessaan alueensa seuroille. On myös tullut palautetta, etteivät alueiden työntekijät tuntisi lajeja riittävästi. Alueiden ja Valon tulee aloittaa tiedotuksen ja viestinnän kehittämisprosessi, jossa myös lajiliittoedustus on mukana. Prosessia tulee laajentaa siten, että nyt menneillään olevan alueselvityksen esille tuomat heikkoudet viestinnässä otetaan kehittämisessä huomioon. Alueiden tulee myös käynnistää oma viestintä- ja tiedotusstrategian päivitys, jolla taataan jokaisella alueella tiedotuksen ja viestinnän samantasoinen perustaso niin seura- kuin liittotasolla. Luodaan aluejärjestöille verkosto, jossa lajeilla on kullakin omalla alueellaan tai yhdessä naapurialueen kanssa oma vastuuhenkilö, jolla on perusasiantuntemus kustakin lajista Lajiliittojen työntekijät alueilla samaan, yhteiseen toimistoon Joillakin alueilla on onnistuneesti voitu sijoittaa alueella toimivien lajiliittojen työntekijät yhteisiin toimitiloihin. Alueilla ja lajeilla on myös yhteisiä työntekijöitä. Yhteisö, jossa alueorganisaation ja eri lajien työntekijät ovat päivittäisessä kanssakäymisessä, antaa mahdollisuuden tukea toinen toisen työpanosta sekä helpottaa erityisesti tiedon perille kulkua paikallisesti ja valtakunnallisesti. Myös Valon ja lajiliittojen suurtapahtumien tukeminen helpottuisi olennaisesti, kun paikallinen palkattu liikuntaväki olisi saman katon alla. Alueilla, joissa yhteistä toimitilakäytäntöä ei ole, tulee aloittaa aluejärjestön ja lajien kesken neuvottelu, jossa selvitetään mahdollisuudet ja tarve siirtyä yhteisiin toimitiloihin. Hyvinä esimerkkeinä tällaisesta käytännöstä ovat ainakin HLU Tampereella ja LiiKu Turussa. 9

10 HELP DESK, hallintopalvelujen saatavuus alueilla Monet lajiliitoista näkivät alueiden tärkeänä tehtävänä toimia nykyistä tehokkaammin seurojen palveluorganisaatioina erilaisten seurajohtamisen ja hallintopalvelujen tarjoajana. Jo nykyisin monet alueet tarjoavat taloushallintopalveluja, kirjanpitoa ja neuvovat seuroja yhdistyslain vaativissa haasteissa. Tarve tällaiseen asiantuntemuksen välittämiseen on kuitenkin selkeästi suurempi kuin mikä on nykytilanne. Alueiden tulee määrittää perustaso hallintopalvelutarjonnalleen. Mikäli alue ei pysty itse tarjoamaan peruspalveluja, sen tulee pystyä osoittamaan yhteistyötaho, joka pystyy riittävään palvelun tarjoamiseen kohtuullisella korvauksella. Lähtökohtana tulee kuitenkin olla, että seurojen peruspalvelut voidaan hoitaa aluejärjestön toimesta Palvelujen hinnoittelu Palvelujen hinnoittelu oli usean vastaajan huolenaiheena ja erityisesti hinnoittelun vaihtelevuus eri alueilla. Vastaavalla tavalla kuin lajiliitot ovat eri kokoisia ja pystyvät eritasoiseen toimintaan, niin samaa ongelmaa on myös aluejärjestöillä. Alueiden varainhankinta yhteiskumppaneilta ja erityisesti kunnilta, ovat vaikuttaneet hinnoitteluun. Tämä on ollut yksi keskeinen syy hintatason vaihteluun eri aluejärjestöillä. Jos alue pystyy tarjoamaan jäsenilleen palveluja edullisesti, siihen ei selvitysmiehen käsityksen mukaan tule puuttua, sillä urheiluseurojen palvelu on vapaaehtoistyön tukemisen peruslähtökohtia. Kun näin ei kuitenkaan ole kaikilla alueilla eikä kaikkia palveluja koskien, tulee alueiden sopia perushinnoittelun raameista erityisesti peruspalveluja koskien. Hinnoittelu on myös asia, josta tulee määräajoin aluejärjestön yleisessä kokouksessa keskustella, jotta alueen seurat ymmärtävät, miksi määrätyillä palveluilla on hintalappuja. Tiedotuksen hinnoittelun perusteista tulee yltää jokaiseen lajiliittoon Lajien ja alueiden päällekkäinen koulutustarjonta Lajiliittojen vastauksissa tuli esille ongelma päällekkäisestä koulutustarjonnasta ja sen samantyyppisyydestä. Tällaisesta tilanteesta kärsii luonnollisesti niin aluejärjestön, kuin lajiliiton tarjonta. Vastausten perusteella oli kuitenkin mahdotonta arvioida kumpi osapuoli oli tilanteeseen enemmän syyllinen, muta luonnollista on, että tilanne pitää pyrkiä korjaamaan. 10

11 Niiden lajien, jotka kokevat oman ja alueidensa koulutustarjonnan olevan päällekkäistä tai liian samantyyppistä, tulee olla kontaktissa aluejärjestöön ja pyrkiä selvittämään tilanne. Aluejärjestöjen tulee vastaavasti yhdessä selvittää asiaa keskuudessaan ja luoda tilanne, jossa häiriötä tältä osin ei ole tai se on vähäistä Alueet omilla laduillaan, palvelua vain suurille tai pienille lajeille, liikaa lapsi- ja nuorisoliikuntaa tai lasten leiritoimintaa, liikaa KKI-toimintaa Lajien näkemykset tämän otsikon osalta risteilivät toinen toisiaan kumoten. Alueilla, kuten lajiliitoilla on omat OKM:n asettamat tulosalueensa ja niiden noudattaminen on luonnollinen asia. Kun lapsi- ja nuorisoliikunta on lajiliitollakin tärkein tulosalue, niin luonnollisesti myös alueet painottavat tätä toiminnassaan. Sama koskee seurakehittämistä ja sen keskeistä asemaa alueen toiminnassa. Kun siellä on myös terveysliikunta ja alueet ovat tämän toiminnan tärkein toimijaryhmä, niin tälläkin toiminnan saralla on syytä olla suorituksia. Pienet, suuret lajit on usein esillä oleva asia, jota on edistettävä neuvotellen. Lajiliittojen ja sen seurojen tulee neuvotella alueiden johdon kanssa, mikäli kokevat jonkin osa-alueen painottuvan liikaa aluejärjestön toiminnassa. Aluejärjestön yleinen kokous on myös paikka, jossa asian ja oman kantansa voi saattaa laajemmin alueen toimijoiden tietoon. Paras tie on kuitenkin varmasti neuvottelu ja sen kautta vaikuttaminen oman lajin edistämiseen alueilla. Kuva KKI-ohjelma 11

12 Luottamusmiesten valinnat Valinnat eri luottamuselimiin ovat usein esillä eri yhteyksissä. Tässä kyselyssä lähinnä Suomen Palloliiton joissakin piireissä oltiin huolestuneita, koska lajin edustajia ei ole huomioitu riittävällä tavalla aluejärjestöjen hallituksiin. Kukin aluejärjestö valitsee hallitukseensa tai alueelliseen liikuntaneuvostoon jäsenet demokraattisesti järjestön sääntöjen mukaisesti. Kun valintoja kuitenkin yleisesti valmistellaan huolellisesti ennen valintakokouksia, on tarkoituksenmukaista huolehtia riittävästä rotaatiosta erityisesti suurempien lajien osalta. Päätösvalta on kuitenkin aina järjestöllä ja sen jäsenillä itsellään Edunvalvonta Useissa lajiliittojen vastauksista kehotettiin alueita olemaan terävämpiä edunvalvonnassa erityisesti suhteessa koulumaailmaan sekä suhteessa kuntiin eri lajeille tärkeän liikuntapaikkarakentamisen kehittämiseksi. Kouluihin vaikuttaminen, samoin kuin liikuntapaikkarakentamisen edistäminen eri lajien näkökulmasta on valtakunnallinen haaste. Uusi liikunnan keskusjärjestö Valo on tämän jo huomioinut ja lajien tulisi Valon kanssa yhteistyössä luoda valtakunnalliset tavoitteet niin koulujen osalle kuin lajikohtaisesti liikuntapaikkarakentamisen kehittämiseksi. Myös käyttövuoropolitiikka on tärkeä asia, josta on paikallisesti sovittava liikunnan järjestöväen ja kuntien kesken. Alueellisissa liikuntaneuvostoissa, jotka vaikuttavat liikuntapaikkojen rakentamisen ja peruskorjaamisen määrärahoihin, on lähes kaikissa ellei jokaisessa myös aluejärjestön valitsema edustaja, johon on syytä olla tarvittaessa yhteydessä Lisää yhteisiä työntekijöitä lajiliittojen ja alueiden yhteistyöhön Paikallistasolla toimivien seurojen ja niiden toimijoiden tukeminen on nostettu sekä lajiliittokyselyssä että uudessa järjestörakenteessa keskiöön. Paikallistason toimijat tarvitsevat osaavaa, ammattitaitoista ja läheltä nopeasti saatavaa tukea, koulutusta ja kehittämisapua. Yhtenä suurena mahdollisuutena tavoitteen toteuttamiseen on lajiliittojen ja lajien yhteispalkkauksella tai kustannustenjakosopimuksella palkkaamat 12

13 tekijät. Tässä toimintamallissa on tärkeää löytää lajin ja alueen yhteiset sisältötavoitteet ja toimintamallit. Esimerkkinä PLU:n ja Etelä-Pohjanmaan Yleisurheilu ry:n mallissa keskiössä molemmilla on koulutusyhteistyö, tapahtumatoiminta sekä valmentajien ja ohjaajien osaamisen lisääminen Alueet ja urheiluakatemiat Urheiluakatemioiden kehittäminen on suuressa murrosvaiheessa ja akatemioiden taustavoimat ovat hyvin eri lailla organisoituneet. Yhdestä akatemian hallinnoinnista vastaa liikunnan aluejärjestö ja lähes kaikki aluejärjestöt ovat mukana tavalla tai toisella omilla alueillaan akatemian toiminnassa. Aluejärjestöjen tulee selvittää keskuudessaan ja neuvotella urheiluakatemioiden kanssa paikallisesti, millainen tapa tukea tätä toimintaa ja samalla huippu-urheilua olisi tarkoituksenmukaisinta alueverkostolle. Sen jälkeen tai tämän työn ohessa tulee neuvotella huippu-urheiluyksikön edustajien kanssa alueiden panoksesta tällä alueella Käytännön yhteistyö aluejärjestöjen ja Valon kanssa Aluejärjestöt ja Valo ry ovat sopineet aluejohdon neuvottelupäivillä 2013 helmikuussa Espoossa aikaisempaa kiinteämmästä yhteistyöstä. Selvitysmiehen näkemyksen mukaan juuri tässä suunnassa on edettävä ja luotava yhteinen johtamisen verkostomainen tapa kehittää toimintaa perustasolla koko maan alueella siten, että toiminta on yhteisesti johdettua ja että myös lajiliitot ovat tässä toiminnassa aktiivisesti mukana. Ei pidä unohtaa, että perustason toimijat ovat eri lajien urheiluseuroja. Yhteisesti valittujen sisältöjen osalta Valon ja aluejärjestöjen toiminnallista yhteistyötä johdetaan yhteisen johtamisjärjestelmän avulla. Tähän kokonaisuuteen voidaan liittää myös muita toimijoita, joista tärkeimmät ovat lajiliitot. Yhteisen johtamisjärjestelmän vahvuutena on yhteisen viestinnän tehokkaampi vahvistaminen, toiminnan tulosten mittaaminen ja arviointi sekä pidemmälle ulottuva suunnittelun mahdollisuus. Tärkeimpiä toimintakokonaisuuksia ovat Valon ja aluejärjestöjen kolme päätulosaluetta perustason toimintana: lapset ja nuoret, terveyttä edistävä liikunta ja seuratoiminnan kehittäminen. 13

14 Alueita liikaa ja vahvempi yhteistyö keskusjärjestö Valon kanssa Kuten alkutekstissä on todettu, aluejärjestöjen määrä oli vuonna 1994 seitsemän, kun SLU aloitti toimintansa. Tämä malli ei kuitenkaan toiminut ja seuraväki maakunnissa halusi täysin toiminnallisista syistä omat, maakuntiin pitkälle rajoittuvat aluekokonaisuutensa. Näin tapahtui ja asiaa vauhditti myös maakunnista tullut poliittinen vaikuttaminen. Vaikka osa alueista on pieniä, ne ovat elinvoimaisia ja usein osa maakuntansa yleistä kehittämiskoneistoa. Joillakin lajiliitoilla omien alueorganisaatioidensa määrä on suunnilleen sama samoista syistä. Palautteessa ei juurikaan, mutta määrättyjen liitojen puheissa on tullut esille aluejärjestöjen toiminnan vahvempi yhteistyö keskusjärjestö Valon kanssa tai yhdessä palautteessa toiminnan siirtäminen keskusjärjestöjohteiseksi. Toiminnan täysipainoisuus ja alueiden perusyksiköiden urheiluseurojen tyytyväisyys aluejärjestöjen palvelukykyyn on olennainen lähtökohta aluerakenteen tarkastelussa. Rakenteiden kehittymistä suomalaisessa yhteiskunnassa on menneillään eivätkä liikuntarakenteet ole siitä irrallinen osa. On oleellista nähdä, miten maakunta- ja kuntarakenne tulee kehittymään lähivuosina ja vetää sen jälkeen johtopäätökset myös aluerakenteen kehittämiseksi. Aluejärjestöt ovat liikuntarakenteemme aktiivisin ja aikaansaavin kokonaisuus liikunnan EU-rahoituksen hankkijoina ja toiminnan toteuttajina yhdessä alueidensa urheiluseuraverkoston kanssa. EU-rahoituksen valmistelu tapahtuu maakuntaliitoissa ja tämän rahoituksen osalta itsenäinen alueverkosto on välttämätön säilyttää jo alueen seurojen, kuntien, työllistämisen ja muiden EU-hankkeiden takia. EU-hankkeet tukevat sekä seurojen että lajin toimintaa paikallisella tasolla. Aluejärjestöjen toiminnan siirtäminen suoraan osaksi Valoa liittyy laajemmin koko urheilurakenteen kehittymiseen. Siinä vaiheessa kun Valo liikunnan keskusjärjestönä ottaa ja saa vastuulleen avustuksien jaon lajiliitoille ja muille liikuntajärjestöille, kuten muissa pohjoismaissa ja lähes koko Länsi-Euroopassa on tapana autonomisilla urheilun keskusjärjestöillä, on luonnollista että myös aluejärjestöt ovat osa tätä samaa järjestelmää. 14

15 5. SELVITYSMIEHEN ESITYKSIÄ, JOITA EI OLE JOHDETTU VASTAUKSISTA Aluejärjestöjen tulosalueiden ja kriteerien tarkistaminen Haasteet liikunnan kentässä ovat kasvaneet erityisesti liikuntaorganisaatioiden viime aikaisessa muutoksessa. Tämä merkitsee liikuntajärjestöjen ja niiden joukossa myös aluejärjestöjen toiminnan terävöittämistä samantasoisen palvelutoiminnan näkökulmasta. Myös tulosalueet ja kriteerit kaipaavat tarkistamista. Esitän, että opetusministeriö perustaa työryhmän, jossa on mukana OKM:n edustajien lisäksi aluejärjestöjen, Valon ja lajiliittojen edustus tarkistamaan aluejärjestöjen tulosalueet ja kriteerit sekä tekemään yhteistyössä aluejärjestöjen kanssa muut toiminnan tehostamiseen liittyvät kehittämisehdotukset. Kuva KKI-ohjelma 15

16 Uuden aluestrategian luominen Lajiliitojen vastaukset ja tekemäni kehittämisesitykset tulevat toteutuessaan olemaan suuri ponnistus alueilla. Alueet ovat erikokoisia ja sijaitsevat eri puolilla Suomea. Niistä monella on oma muista poikkeava paikallinen kulttuurinsa. Tulosalueet ja kriteerit ovat kuitenkin samat ja sen takia alueiden tulee ensi itse arvioida keskuudessaan, miten niihin päästään ja onko kaikilla alueilla edellytyksiä suoriutua asetetuista tavoitteista. Jos todetaan, ettei palvelukyky riitä kaikilla alueilla samaan, tulee alueet ryhmitellä palvelukykynsä mukaan. Toisena keskeisenä asiana on alueiden yhteistyön mahdollisuudet esimerkiksi lajien tai liikunnan suurten yhteistapahtumien järjestäjänä. Tälle toiminnalle on luotava selvät, läpinäkyvät yhteiset toimintatavat. Aluejärjestöt aloittavat pikaisesti koko aluejärjestötoimintaa käsittävän oman, laajan aluestrategiatyönsä, jossa käydään lävitse lajiliittojen esitysten pohjalta tulleet ehdotukset sekä selvitysmiehen esitykset. Yhtenä tärkeänä osana selvitystyötä tulee luoda toimiva suunnitelma palvelemaan Valon, lajiliittojen ja muiden liikuntajärjestöjen suurtapahtumia aluekohtaisesti. Mikäli aluejärjestön voimavarat eivät yksin riitä, niin silloin tulee koota naapurialueiden kanssa toimintarypäs, joka vastaa tapahtuman tukemisesta järjestäjäorganisaation kanssa neuvotellen. Työn yhtenä perustavoitteena tulee olla taata kaikilla 15 alueella saman tasoiset, sovittavat peruspalvelut Alueiden yhteistoimintaelin Lajiliitoilla on ollut vaikeuksia saada neuvottelukosketusta alueisiin yhden luukun perusteella selviää Suomen Voimisteluliiton palautteesta. Tämä johtunee siitä tosiasiasta, että alueilla on vain epävirallinen yhteistyöelin, joka ei muodosta varsinaista organisaatiorakennetta. Selvitysmiehen mielestä on kohtuullista, että koko toimintaaluetta koskevissa asioissa pitää jokaisen alueen kanssa sopia ja neuvotella erikseen yksinkertaisistakin toiminnan kehittämisasioista. Aluejärjestöjen tulee muodostaa yhteinen elin, joka toimii linkkinä lajiliitoille, kun ne haluavat neuvotella yhteistyöstä toimintansa kehittämiseksi. Alueiden tulee myös sitoutua tähän toimintaan ottaen kuitenkin huomioon kunkin alueen koon ja voimavarat. 16

17 Seuratuki Opetusministeriö on valmistellut yli tuhannen seuratukihankkeen avustuskokonaisuuden vuonna Nämä valtioneuvostotasolle poikkeuksellisen pienten hankkeiden käsittely OKM:ssä on johtunut valtiontalouden tarkastusviraston kannasta muutaman vuoden takaa. Aikaisemmin valmistelu tehtiin SLU:ssa yhteistyössä OKM:n kanssa. Mikäli OKM:ssä löydetään ratkaisu siirtää avustusten käsittely takaisin järjestötasolle, aluejärjestöt olisi sopiva tämän työlään kokonaisuuden hoitajaksi. Aluejärjestöt alueensa seurojen toiminnan parhaiten tuntevina kansalaistoiminnan yksikköinä yhdessä lajiliittojen kanssa olisivat selvitysmiehen näkemyksen mukaan parhaat ja samalla kustannustehokkaimmat seuratukihankkeiden valmistelijat. OKM:n tehtävänä olisi myöntää aleille talouskiintiöt, joiden puitteissa alueilla paikallisesti ja lähinnä seurojen toimintakenttää tehtäisiin valmistelu avustuksista. Kuva HLU 17

18 18

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA:

SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: SELVITYSTYÖ ALUETOIMINNASTA: Kysely lajiliitoille touko-kesäkuussa 2013 1 Saate ja kysymykset 21.5.2013 UUSI: KYSELY LAJILIITOILLE Hyvä lajiliittojohtaja, VALO ry:n hallitus on päättänyt käynnistää yhdessä

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat... 3 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa

Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Nina Laakso Lasten ja nuorten liikuntaohjelma vaikuttaa, liikuttaa ja puhuttaa Opetusministeriön ja Nuori Suomi ry:n näkemyksiä ja arvioita Lasten ja nuorten liikuntaohjelmasta nuorten liikuntaohjelmasta

Lisätiedot

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8

1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 3 2. Toiminnan analyysi ja yhteenveto 4 3. Hallitus ja kehittämisryhmät 6 4. Lasten ja nuorten liikunta 8 4.1 KOLIKO, Koulun liikuntakoordinaattorit

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2015

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2015 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodeksi 2015 Kesäkuussa 2012 perustettu uusi liikunnan yhteinen, valtakunnallinen järjestö

Lisätiedot

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2

Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2012:2 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999 2011 Yhteisjulkaisu LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa Kati Lehtonen (toim.) NUORTEN HARRASTELIIKUNNAN KEHITTÄMINEN 1999 2011 1 Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUS-

TOIMINTA- JA TALOUS- Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 2 SEURATOIMINNAN LAADUN KEHITTÄMINEN 3 Valmentaja- ja ohjaajakoulutus 3 Seurakohtainen kehittämistyö

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

Onks yhteistä todellisuu a? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009 2012. Ka Lehtonen

Onks yhteistä todellisuu a? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009 2012. Ka Lehtonen Onks yhteistä todellisuu a? Liikuntajärjestöjen rakenneuudistus 2009 2012 Ka Lehtonen Suomalaisia liikuntajärjestöjä koskettaa suurin muutos sitten 1990-luvun. Järjestöjen asema, tehtävät ja rakenteet

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry

Etelä-Karjalan Liikun. nta ja Urheilu ry Etelä-Karjalan Liikun nta ja Urheilu ry TOIMINTA- JA A TALOUSSUUNNITELM MA 2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 2 Hallinto ja toimisto 3 Liikunnan ja urheilun edunvalvonta 3 Lasten ja nuorten liikunta 4 Kouluyhteistyö

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014. Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu ry, ESLU Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 Sisältö 1 YLEISTÄ... 2 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 2 1.2 Strategiset valinnat... 4 1.3 Toiminnan johtolinjat ESLU alueensa osaajana... 4 1.4 Toiminnan

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

1 YLEISTÄ. 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet

1 YLEISTÄ. 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 1 1.1 Toiminta-alueen erityispiirteet ja haasteet... 1 1.2 Yhteistyö Uudenmaan maakuntaliiton ja ELY keskuksen kanssa... 3 1.3 Strategiset valinnat...

Lisätiedot

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö.

Kainuun Liikunta on maakunnallinen liikunnan ja urheilun kehittämis-, yhteistyö- ja palvelujärjestö. Kainuun Liikunta ry - SISÄLLYS KAINUUN LIIKUNTA Yleistä... 4 Strategia... 4 Arvot... 4 Missio, toiminta-ajatus... 4 Visio, tahtotila... 4 Toimintatapa... 4 Painopistealueet... 5 Kainuun Liikunnan yhteistyö-

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA

KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen 2011

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Metropolialueen liikunnan edistämisohjelma 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 5 KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA 7 SEURATOIMINTA 9 VIESTINTÄ 11

TOIMINTASUUNNITELMA Metropolialueen liikunnan edistämisohjelma 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 5 KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA 7 SEURATOIMINTA 9 VIESTINTÄ 11 SISÄLTÖ TOIMINTASUUNNITELMA Metropolialueen liikunnan edistämisohjelma 2 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 5 KUNTO- JA TERVEYSLIIKUNTA 7 SEURATOIMINTA 9 VIESTINTÄ 11 KOULUTUS 12 HALLINTO 13 TALOUS 13 1 Etelä-Suomen

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

Seuratuki 2013 2014. Toimintavuoden tulokset. Johanna Paukku Kati Lehtonen Salla Turpeinen

Seuratuki 2013 2014. Toimintavuoden tulokset. Johanna Paukku Kati Lehtonen Salla Turpeinen Seuratuki 2013 2014 Toimintavuoden tulokset Johanna Paukku Kati Lehtonen Salla Turpeinen Seuratuki 2013 2014 Toimintavuoden tulokset Johanna Paukku, Kati Lehtonen ja Salla Turpeinen Liikunnan ja kansanterveyden

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot

Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014

Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014 Selvitys uimaseurojen harjoitus- ja kilpailuolosuhteista 2014 Yhteenveto uimaseurojen, uimahallihenkilökunnan ja kunnan liikuntaviranomaisten kyselystä 1 Suomen Uimaliitto ry Finska Simförbundet rf 2014

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander. Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi. TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 2015 Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Lähiruokaohjelman laadullinen arviointi TK-Eval Arviointiraportti 19.5.2015 1 SISÄLTÖ YHTEENVETO... 3 1 LÄHIRUOKAOHJELMA... 7 2 TEHTÄVÄ JA OHJAAVA AJATTELUTAPA... 8

Lisätiedot

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9

Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6. Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 - SISÄLLYS Kainuun Liikunta Yleistä... 4 Strategia... 4 Hallinto... 6 Arvostus ja Resurssit Valtakunnallinen yhteistyö... 8 Maakunnallinen yhteistyö... 9 Liikunnallinen Elämäntapa Lasten, nuorten ja perheiden

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle

cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle cupore Vientiä, vaihtoa, vaikuttavuutta Selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien merkityksestä Suomelle Riina Kontkanen, Pasi Saukkonen ja Ritva Mitchell Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi

Kati Lehtonen. Löydä liikunta -kerhojen arviointi Kati Lehtonen Löydä liikunta -kerhojen arviointi Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 206 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö LINET ISBN

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot