NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Liikuntalautakunnan kokoukset Liikuntapalveluiden vuoden 2015 käyttösuunitelman hyväksyminen 3 Urheiluseurojen avustukset vuonna Vuoden 2015 liikuntapaikkarakentamisen ohjelman päivittäminen 8 5 Hyväksymis- ja asiatarkastusoikeudet 10 6 Liikuntapalveluiden toimintakertomus vuodelta Koirahiihtolatu Alhonniittuun 13 8 Ilmoitusasiat 15 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 16 5

2 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Aika klo 17:00-17:45 Paikka Teknisen kokoushuone Osallistujat Läsnä Kivisaari Yrjötapio, KESK puheenjohtaja Nykopp Mia, KOK vpj Heinonen Marko, SDP jäsen Nurmi Ismo, KOK jäsen Tuomisto Leena, VAS jäsen Martin Miia, KESK jäsen Virtanen Harry, VIHR jäsen Poissa Meros Päivi, VIHR kh:n edustaja Muut Suomela Rasmus nuorisovaltuuston edustaja Lempiö Antero liikuntapäällikkö Vanhakangas Paula sihteeri Vänni Mika liikuntasuunnittelija Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Miia Marti ja Ismo Nurmi Käsitellyt asiat 1-9 Allekirjoitukset Yrjötapio Kivisaari puheenjohtaja Paula Vanhakangas pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Miia Martin Ismo Nurmi Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Liikuntapalvelussa Todistaa Antero Lempiö liikuntapäällikkö

3 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Liikuntalautakunnan kokoukset 2015 LIIK 1 Kunnan hallintosäännössä on määrätty, että lautakunta kokoontuu päättämänään aikana ja paikassa. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Kutsu on lähetettävä jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Liikuntapäällikön esitys: Liikuntalautakunta päättää lautakunnan vuo den 2015 kokousten osalta seuraavaa: klo Teknisen kokoushuone klo Teknisen kokoushuone klo Myllykoski, kävelykokous klo Teknisen kokoushuone, avustuskokous klo Teknisen kokoushuone klo Teknisen kokoushuone klo Teknisen kokoushuone klo Teknisen kokoushuone Esityslistat on nähtävissä jäsenille sähköisessä muodossa luottamushenkilöiden extranetissä. Jäsenille ilmoitetaan sähköpostilla esityslistan julkaisemisesta. Samoin ilmoitetaan varajäsenille, kunnanhallituksen edustajalle lautakunnassa, kunnanhallituksen puheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle. Lisäksi esityslistat laitetaan nähtäville kun nan kotisivuille. Lisätietoja: liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh Päätös: Esitys hyväksyttiin

4 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Liikuntapalveluiden vuoden 2015 käyttösuunitelman hyväksyminen LIIK 2 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelmat vuosille Talousarviossa on esitetty euromääräiset resurssit, sitovat tavoitteet ja niiden mittarit. Hallintokunnat laativat näistä käyttötaloussuunnitelmat vuodelle Käyttötaloussuunnitelmat toimitetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeen aikataulun mukaisesti mennessä talouspalveluihin toimitettavaksi edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Valtuuston hyväksymä liikuntapalveluiden talousarvio vuodelle 2015 (vertai lussa 2013-TP ja 2014-KS): 2013-TP 2014-KS 2015 TA Toimintatuotot Toimintamenot Toimintakate Liikuntapalveluiden vuoden 2015 talousarviossa (nettomenot) ovat euroa pienemmät kuin vuonna Liikuntalautakuntaan nähden sitovia määrärahatavoitteita ovat tulosalueen toimintakatteet ja valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2015 määritellyt kuntastrategiasta johdetut toiminnalliset tavoitteet. Liikuntalautakunta seuraa tavoitteiden toteutumista osavuosikatsauksilla. Osavuosikatsaus I ajalta käsitellään siten, että raportti voidaan toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään Osavuosikatsaus II ajalta käsitellään siten, että raportti voidaan toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään Toimintakertomus koko vuodelta 2015 käsitellään siten, että toimintakertomus voidaan toimittaa kunnanhallitukselle viimeistään Samoin lautakunnalle toimitetaan sen kokouksiin raportti kirjanpidon perusteella sen hetkisestä taloudellisesta tilanteesta. Taloudelliset vaikutukset ovat taloussuunni telman mukaiset. Ei erityistä vaikutusta ympäristöön ja ilmastonmuu tokseen. Hallintopäällikön esitys: Liikuntalautakunta hyväksyy liitteen mukaisen käyttösuunnitelman vuodelle 2015, seurannan aikataulun ja lähettää käyttösuunnitelman edelleen tiedoksi kunnanhallitukselle ja valtuustolle. Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh Päätös: Esitys hyväksyttiin Päätökseen kuuluu liite

5 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Urheiluseurojen avustukset vuonna 2015 LIIK 3 Liikuntapalveluiden vuoden 2014 talousarviossa on varattuna liikuntatoimintoja järjestävien yhdistysten avustamiseen euroa. Voimassa olevan urheiluseurojen avustussäännön mukaan lautakunta päättää vuosittain tammi-helmikuussa avustusmäärärahojen jakoperusteista. Avustukset voidaan lautakunnan päätöksen mukaan jakaa perus-, toimitila- ja kohdeavustuksiin. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Taloudelliset vaikutukset on avus tusmäärä rahan suuruinen. Ei merkittäviä vaikutuksia ympäristöön ja ilmas toon. Liikuntapäällikön esitys: Liikuntalautakunta päättää kohdentaa talousarviossa ole van avustusmäärärahan euroa seuraavasti: 1) Perusavustus ) Toimitila-avustus; Urheiluseurojen majojen avustamiseen 600 Toimitilojen avustamiseen Liikuntalautakunta ei myönnä koh deavustuksia. Toimitila-avustusta myönnetään järjestöille, jotka käyttävät ulkopuolisia maksullisia liikuntapaikkoja, sekä urheiluseurojen ylläpitämien majojen kustannuksiin. Avustusta ei myönnetä kunnan ylläpitämien liikuntapaikkojen käyttö maksuihin (liikuntasalit, jäähalli, kentät ym.). Avustusta ei myös kään myönnetä järjestöjen toimisto- ja kerhotilo jen vuokriin. Toimitila-avustuksen osalta tulee hakijoiden toimittaa sel vitys aiheu tuneista kustannuksista (tarvittaessa laskujäljennök set). Toimiti la-avustusta myönnet täessä lasketaan käytettävissä ole van määrä rahan prosenttiosuus hakijoi den esittämistä hyväksyttä vistä menois ta. Seu roil le myönnettävä avustus on tuon prosentti osuuden suurui nen. Liikuntalautakunta voi lopullista avustuspäätöstä tehdessään vielä muuttaa eri avustusten osuuksia. Avustukset on haettava klo mennessä. Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh Päätös: Esitys hyväksyttiin

6 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Vuoden 2015 liikuntapaikkarakentamisen ohjelman päivittäminen LIIK 4 Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosäännön mukaan liikuntalautakunta tekee esitykset tekniselle lautakunnalle val tuus ton päät tä mien liikuntapaikkojen rakentamisen investoin ti määrä ra hojen käytöstä. Liikunta- ja virkistysalueiden rakentamiseen on talousarviossa varattuna euroa. Valtion avustuksia on arvioitu saatavan euroa. Talonrakennus hankkeissa on varattu Kirkonkylän liikuntapuiston huoltorakennuksen rakentamiseen euroa. Alkuperäistä investointiesitystä on jouduttu muuttamaan jotta Klaukkalan urheilualueella toteutettavat tennis- ja monitoimikenttien siirrot pystytään toteuttamaan. Liikuntapäällikkö on neuvotellut asiasta teknisen keskuksen viranhaltijoiden kanssa. Kunnallistekniikan rakentamisohjelma hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa Liikuntalautakunnan esitys investoinneiksi oli: Kirkonkylän liikuntapuisto Tenniskenttien siirto Monitoimikentän siirto Lähiliikuntapaikat Rajamäen skeittipaikka perustamistyöt Liikuntapäällikön esitys: Liikuntalautakunta merkitsee tiedoksi liikunta- ja virkistysalueiden rakentamisohjelmaan tehdyt muutokset. Toteutusohjelma on: Kirkonkylän liikuntapuisto Tenniskenttien siirto Monitoimikentän siirto Muut nimeämättömät kohteet Rajamäen skeittipaikka perustamistyöt Skeittipaikkaan varatulla määrärahalla pystytään tässä vaiheessa tekemään vain perustamistöitä. Teknisen lautakunnan kokouksessa tehtiin päätös että Rajamäen skeit ti pai kan rakentamiseen siirrettäisiin euroa rahaa muista investoinneista, mikäli skeittipaikka voidaan rakentaa yhdellä ker taa valmiiksi vuonna Asian käsittely on kesken. Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen: Taloudelliset vaikutukset ovat hankkeiden toteutuneiden kustannusten mukaiset. Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh

7 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Suunnittelupäällikkö Juha Oksanen puh Rakennuspäällikkö Ville Könönen puh Päätös: Esitys hyväksyttiin

8 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Hyväksymis- ja asiatarkastusoikeudet LIIK 5 Kunnan taloudenhoidossa noudatetaan valtuuston hyväksymää hallintosääntöä ja kunnanhallituksen antamia sisäisen valvonnan ohjeita. Ohjeissa on selvitetty vastaanotto- ja hyväksymiskäytännöt. Hallintokunnan hyväksymis-, vastaanotto- ja asiatarkistusoikeudet myön tää käyttösuunnitelman hyväksyjä. Liikuntalautakunta hyväksyy lii kuntapalveluiden vas taanotto- ja hyväksymiskäytännöt. Tavaran tai palvelun vastaanottaja todentaa vastaanottomerkinnällään, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelu on vastaanotettu tai saatu. Hyväksyjä vastaa tositteen oikeudellisuudesta, tiliöinnistä ja siitä, että laskun suorittamista varten on määräraha. Laskun tarkastajan ratkaisee hyväksyjä. Vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö Hyväksymisoikeudet myönnetään toistaiseksi ja se liitetään virkaan tai toimeen. Liikuntalautakunnan päätösvaltaan kuuluvat käyttötalousosassa laskentayksiköt Liikuntapäällikön esitys: Liikuntalautakunta päättää vastaanotto- ja hyväksymiskäytännöt liikuntapalveluiden osalta liitteen mukaisesti. Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh Päätös: Esitys hyväksyttiin Päätökseen kuuluu liite

9 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Liikuntapalveluiden toimintakertomus vuodelta 2014 LIIK 6 Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilin päätöstä. Toimintakertomuksen antamisesta vastaa kunnanjohtaja ja kun nanhallitus. Toimintakertomus on koko talousarviovuotta koskeva raportti ja selvitys talousarvion sitovien tavoitteiden ja palvelutuotannon toteutumisesta. Kertomuksessa selvitetään myös - kunnan strategian toteutumista koko strategian ajalta - erillisohjelmien kuten palvelutuotanto-ohjelman toteutuminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa kahdelta aikaisemmalta vuodelta esittämien havaintojen käsittelystä ja suoritetuista jatkotoimenpiteistä annetaan myös selvitys toimintakertomuksessa. Lisäksi annetaan selvitys mm. - selvitys sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan järjestämisestä ja johtopäätök sistä - tieto hallintokunnan tilivelvollisista - tieto keskeisistä oikeudenkäynneistä ja muista mahdollisista oikeudellisista tai viranomaisen toimenpiteisiin liittyvistä riskeistä. - olennaiset muut asia, joita ei ole toimintakertomuksessa muualla selvitetty. Hallintokuntien toimintakertomukset viedään sellaisenaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle yhteen koottuna monisteena tilinpäätöksen oheistietona. Toiminta kertomukset on toimitettava viimeistään Arvio liikuntapalveluiden sitovien tavoitteiden toteutumises ta: Valtuustoon nähden sitovien taloudellisten ja toiminnallisten tavoittei den to teu tu mis ta on ar vioi tu lii kuntapalveluiden toimintakertomuksessa. Liikuntalautakunnan toimintakertomus sisältää myös liikuntapalveluiden ohjaustoimintaan ja salivuorojen jakoon liittyvää tilasto tie toa.

10 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Hallintopäällikön esitys: Liikuntalautakunta päättää hyväksyä liitteiden 1 ja 2 mukaisen liikun ta pal ve luiden toi min ta ker tomuksen vuodelta Liitteen 1 mukainen toimintakertomus toimitetaan kunnanhallitukselle. Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh Perustelut päätöksen taloudellisille vaikutuksille sekä vaikutukset ym pä ris töön ja ilmastonmuutokseen. Taloudelliset vaikutukset ovat olleet talousarvion toteutumisen suuruiset. Ei erityistä vaikutusta ympäristöön ja ilmastonmuutokseen. Päätös: Esitys hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että liite 2 toimitetaan tiedoksi sosiaali- ja terveyslautakunnalle. Päätökseen kuuluu liitteet 1 ja 2

11 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Koirahiihtolatu Alhonniittuun LIIK 7 Nurmijärven kuntaan on ottanut yhteyttä useampi koiran kanssa hiihtoa harrastava ja toivonut, että Nurmijärven kunta huomioisi paremmin harrastuksen hiihtolatuja hoitaessaan. Yhteydenotoissa on esitetty, että valaistulta hiihtoladulta/laduilta varattaisiin koirahiihtovuoroja. Koirahiihtolatu voidaan toteuttaa sellaisille latu-urille, jotka ovat selkeästi erillään laajemmasta latuverkostosta, jotta hiihtäjät ja koirahiihtäjät selkeästi tiedostavat mistä lenkistä on kyse. Nurmijärvellä tällaisia hiihtolatuja on: Alhonniitun hiihtoladut Rajamäen liikuntapuiston lenkki Parkkimäen kuntorata (esim. lyhyempi lenkeistä) Tornimäen kuntorata Nykyisin on varattu Alhonniitun hiihtoladuista valaisematon n. 5 km:n lenkki koiran kanssa tapahtuvaan hiihtoon. Tämän lenkin käyttöön ei ole esitetty erillisiä vuoroja koirahiihtäjille. Mahdollisuudesta on tiedotettu mm. Nurmijärven kunnan painetussa latukartassa ja netissä Mski ohjelmassa. Kuntaan yhteyttä ottaneet harrastajat ovat toivoneet, että koiran kanssa hiihtämistä voisi harrastaa myös jollain valaistulla ladulla. Nykyisellään harrastus rajoittuu vain valoisaan aikaan. Liikuntapäällikkö on neuvotellut liikuntapaikkojen hoidosta vastaavien kanssa mahdollisuudesta laajentaa koirahiihto mahdollisuuksia Nurmijärvellä myös valaistulle ladulle. Liikuntapäällikön esitys: Liikuntalautakunta päättää esittää tekniselle keskukselle: 1) Nurmijärvellä koirahiihto mahdollisuudet keskitetään Alhonniitun ulkoilualueelle. Hiihtoladuista varataan nykyisin jo käytössä olevan koirahiihtoladun lisäksi myös valaistu 1,3 km pitkä latuosuus koirahiihtoladuksi. 2) Koirahiihtovuoro ko. latuverkostossa ovat maanantaina, keskiviikkona sekä lauantaina klo ) Lautakunta esittää, että Alhonniitun rakennuksen edessä olevalle pellolle kunnostetaan hiihtolatu, joka on myös koirahiihtäjien käytettävissä. Hiihtolatujen lähtöpisteelle Alhonniitun rakennuksen lähelle valmistetaan asiasta kertovat tiedotteet. Laajennettu koirahiihto mahdollisuus otetaan käyttöön hiihtokaudella

12 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh Liikuntapaikkamestari Hannu Kokkonen puh Päätös: Esitys hyväksyttiin

13 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Ilmoitusasiat LIIK 8 1) Rajamäen Rykmentti on toimittanut vuoden 2015 karttasuunnitelman tiedoksi (liite). Karttojen tekemiseen on määrärahaa liikuntapalveluiden budjetissa euroa. 2) Etelä-Suomen AVI on lähettänyt tiedotteen hankkeiden ilmoittamisesta vuosille laadittavaan liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan. Ilmoitukset tulee tehdä mennessä. Nurmijärven osalta rahoitussuunnitelmaan esitetään Arkadian yhteislyseon liikuntahallin rakentamista v ) Teknisen keskuksen ja liikuntapalveluiden kutsumana pidettiin neuvottelu ensilumiladun saamiseksi Nurmijärvelle. Neuvottelussa oli kunnan edustajien lisäksi Rajamäen Kehityksen ja Nurmijärven Hiihtoseuran edustajia. Neuvottelussa sovittiin, että tekninen keskus selvittää tykkilumiladun tekemistä Sääksin uimarannan P-paikan läheisyyteen, siten että se olisi mahdollista hiihtokaudelle Ladun pituus olisi noin 1,3 km ja lumetus hoidettaisiin ostopalveluna. Alustava kustannusarvio on euroa. Ensilumilatu olisi vapaasti kuntalaisten käytettävissä. Seuroilla olisi mahdollisuus lisäksi ostaa omiin tarpeisiinsa tykkilunta. 4) Kiljavan osa-päiväkuntoutuksen yhteenvetoraportti vuodelta 2014 liite. 5) Kunnanhallituksen edustaja liikuntalautakunnassa toimintakaudella on Päivi Meros. Liikuntapäällikön esitys: Merkitään tiedoksi. Lisätietoja: Liikuntapäällikkö Antero Lempiö puh Päätös: Esitys hyväksyttiin Päätökseen kuuluu liite

14 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta Kehitys- ja keskusteluasiat LIIK 9 Ei kehitys- ja keskusteluasioita Lisätietoja:

15 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Liikuntalautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :issä 3, 5, 6 ja 7 tehtyyn päätökseen voi hakea Nurmijärven liikuntalautakun nalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka on toimitettava Nurmijärven kunnan viraston kirjaamoon viimeistään ennen kunnanviraston aukioloajan päättymistä neljäntenätoista (14) päivänä päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja kunnan jäsen. :stä 1, 2, 4, 8 ja 9 ei voi tehdä oikaisuvaatimusta, koska a) päätökset koskevat vain val mistelua tai täytäntöönpanoa tai b) niistä voi tehdä kunnallisvalituksen. 2. VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta asianosainen ja kunnan jäsen. :stä 3, 5, 6 ja 7 ei saa valittaa, koska päätöksestä tehdään ensimmäisessä vaiheessa 1. kohdan mukaisesti oikaisuvaatimus. :stä 1, 2, 4, 8 ja 9 ei saa valittaa, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöön panoa. OHJEITA MUUTOKSENHAUSTA Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmä Oikaisuvaatimus/valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava: 1) valittajan nimi, ammatti ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot); 2) päätös, johon haetaan muutosta; 3) miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, jota siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 4) muutosvaatimuksen perusteet. Kirjelmä on vaatimuksen tekijän itsensä tai hänen valtuuttamansa asia miehen allekirjoitettava ja siihen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta sekä selvitys siitä, mistä päivästä oikaisuvaatimuksen/valituksen tekemisen aika seuraavassa todetun mukaisesti lasketaan. Oikaisuvaatimus-/valitusaika Oikaisuvaatimus- ja valitusaika lasketaan tiedoksisaannista. Asianosaiselle (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

16 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) lähetetään päätöstä koskeva pöytäkirjanote erikseen tiedoksi kirjeellä. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville. Oikaisuvaatimuksen/valituksen toimittaminen muutoksenhakuviranomaiselle Oikaisuvaatimus- tai valituskirjelmä on muutoksenhakijan itsensä tai hänen valtuutta mansa asiamiehen toimitettava taikka postitse tai sähköpostina lähetettävä oikaisuvaatimus- tai valitusviranomaisen kirjaamoon ennen valitusajan päättymistä. Muutoksenhakuviranomaisten osoitteet: Nurmijärven liikuntalautakunta Katuosoite: Keskustie 2, Nurmijärvi Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Sähköposti: kunta(at)nurmijarvi.fi Markkinaoikeus Katuosoite: Radanrakentajantie 5 Postiosoite: Helsinki Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa euroa ja markkinaoikeudessa 244 euroa. 3. HANKINTAOIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS MARKKINA- OIKEUTEEN :n osalta Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä teh-tyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain :n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

17 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katso-taan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Nurmijärven liikuntalautakunta Postiosoite: PL 37, Nurmijärvi Käyntiosoite: Keskustie 2 A, Nurmijärvi Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräai-kaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi teke mällä valituk sen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

18 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankinta-yksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katso-taan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Li-säksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoituk-set valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen

19 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va punpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus HELSINKI Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5 puh fax sähköposti:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 5/2015 Aika: Maanantai 31.8.2015 klo. 19.10 20.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014

RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 RAKENNUSLAUTAKUNTA 6/2014 Aika: Keskiviikko 20.8.2014 klo. 17.00 17.40 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Pekka Niskala puheenjohtaja Jaana Vähäsavo varapuheenjohtaja Kari

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2013 125 Tekninen lautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 19:00-19:53 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 25.4.2013 18:30 Kokousaika Torstaina 25.4.2013 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 - ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 18.6.2014 18:30

-2, KV 18.6.2014 18:30 -2, KV 18.6.2014 18:30 Kokousaika Torstaina 18.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17. Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 17 Perusturvalautakunta 17.02.2015 AIKA 17.02.2015 klo 17:30-19:07 PAIKKA Pöytyän perusturvapalvelujen keskus, Turuntie 639, Riihikoski ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2015 Aika: Torstai 13.8.2015 klo. 18.00 19.42 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1. Yhtymähallitus. Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 8/2014 1 Yhtymähallitus Aika 15.08.2014 klo 08:30-10:55 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot