Tase, mk. Tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tase, mk. Tilinpäätös 31.12.1990"

Transkriptio

1 20 Tase, mk Vastaavaa Kulta ja valuuttasaamiset (1 ). Kulta ,91 Erityiset nosto-oikeudet ,74 Varanto-osuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa ,93 Vaihdettavat valuutat ,27 Sidotut valuutat , ,05 Muut ulkomaiset saamiset (1) Markkaosuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa ,07 Määräaikainen saaminen , ,01 Saamiset rahoituslaitoksilta (2) Sijoitustodistukset ,43 Arvopaperit takaisinmyyntisitoumuksin ,48 Käteisvaraluotot ,00 Joukkovelkakirjat ,00 M uut , ,91 Saamiset julkiselta sektorilta (3) Joukkovelkakirjat ,00 Valtion metallirahavastuu , ,20 Saamiset yrityksiltä (4) Kotimaisten toimitusten rahoitus (K T R ) ,00 Joukkovelkakirjat: K T R ,70 Joukkovelkakirjat: M uut ,00 M uut , ,51 Muut saamiset (5) Tilinpäätös Rahamarkkinoiden vakauttamislainat ,00 Siirtosaamiset ,14 M uut , ,05 Yhteensä , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,42 Vastattavaa Valuuttavelat (1) Vaihdettavat valuutat , ,71 Sidotut valuutat , , , ,45 Muut ulkomaiset velat (1) Kansainvälisen valuuttarahaston markkatilit , ,67 Osoitetut erityiset nostooikeudet , , , ,97 Liikkeessä oleva raha (6) Setelit , ,00 Metalliraha , , , ,40 Sijoitustodistukset (7) ,00 Velat rahoituslaitoksille (8) Päivätalletukset , ,24 Kassavarantotalletukset , ,00 M uut , , , ,96 Velat julkiselle sektorille (9) Sekkitilit ,79 Suhdannetalletukset M uut , , , ,52 Velat yrityksille (10) Investointi- ja alushankintatalletukset , , , ,63 Muut velat (11) Siirtovelat , ,12 M uut , , , ,32 Arvonjärjestelytili ja varaukset (1 2 ) , ,61 Sitran pääoma ( 1 3 )... _ ,00 Oma pääoma (14) Kantarahasto , ,00 Vararahasto , ,56 Tilikauden v oitto , ,56 Yhteensä , ,42 21

2 Korkotuotot Kotimaiset (1) Päiväluotoista , ,45 Sijoitustodistuksista ja valtion velkasitoumuslainoista , ,53 Arvopapereiden takaisinmyyntisitoumuksista ,79 Määräaikaisista luotoista , ,20 KTR-luotoista , ,68 Joukkovelkakirjoista , ,31 Muista saamisista , , , ,12 Ulkomaiset (2) Kansainväliseltä valuuttarahastolta , ,78 Arvopapereista , ,59 Muista valuuttasaamisista , , , ,72 Korkotuotot yhteensä , ,84 Korkokulut Kotimaiset (3) Päivätalletuksista , ,64 Sijoitustodistuksista , ,20 Määräaikaisista talletuksista ,60 Kassavarantotalletuksista , ,94 Investointitalletuksista , ,03 Muista veloista , , , ,61 Nettokorot termiinikaupoista , ,02 Ulkomaiset Kansainväliselle valuuttarahastolle , ,89 Muista veloista , , , ,91 Korkokulut yhteensä , ,54 Korkokate ( 4 ) , ,30 Muut tuotot (5) Toimitusmaksut ja palkkiot , ,50 M uut , , , ,70 Muut kulut (6) Tuloslaskelma, mk Palkat , ,98 Sosiaalikulut , ,00 Setelien valmistus , ,04 Poistot , ,95 M uut , , , ,56 Kulut rahamarkkinoiden vakauden turvaamisesta (7) Poistot saam isista ,00 Poistot osakehankinnoista , ,00 Tulos ennen kurssieroja ja varauksia , ,44 Ulkomaisten arvopapereiden kurssierot ( 8 ) , ,44 Valuuttakurssierot (9) , ,34 Eläkevarauksen lisäys (10) , ,00 Ohjesäännön 30 :n mukaisen varauksen lisäys (10) , ,66 Tilikauden tulos (11) Tilinpäätöksen liitteet Setelinanto, mk Setelinanto-oikeus ,05 K äytössä ,11 Setehnantovara ,94 Markka/valuuttatermiinisopimukset, mk (keskikurssi ) Termiiniostosopimukset ,00 Termiinimyyntisopimukset Valuutta/valuuttatermiinisopimukset, mk (ostetun valuutan keskikurssi ) ,51 Osakkeet ja osuudet, nimellisarvo, mk (sulkeissa Suomen Pankin omistusosuus) Scopulus O y ,00 Sponda O y ,00 Solidium O y ,00 Setec O y ,00 Helsingin Rahamarkkinakeskus O y ,00 Bank for International Settlements ^80 Asunto-osakkeet Kiinteistöosakkeet ^00 Muut osakkeet ja osuudet Yhteensä Takaukset, m k... SKOP:n riskikeskittymien siirtoon liittyvät tilapäiset takausvastuut ,00 Muut takaukset ,82 Yhteensä ,82 Eläkesitoumuksista johtuva vastuu, milj. mk Suomen Pankin eläkevastuu tästä varauksilla katettu Setelipainon eläkevastuu... Kokonaisvastuu yhteensä Suomen Pankin kiinteistöt Kiinteistö Helsinki Joensuu Jyväskylä Kotka Kuopio Lahti Mikkeli Oulu Pori Rovaniemi Tampere Turku Vaasa Vantaa Inari pääkonttori» >» asuinrakennus huvila haarakonttori maksuvälinekeskus tunturimaja Osoite Rauhankatu 16 Rauhankatu 19 Unioninkatu 33 Snellmaninkatu 23 Liisankatu 14 Ramsinniementie 7 Torikatu 34 Kauppakatu 21 Keskuskatu 19 Kauppakatu Torikatu 3 Päiviönkatu 15 Kajaaninkatu 8 Valtakatu 11 Valtakatu Hämeenkatu 13 Linnankatu 20 Kirkkopuistikko 22 Suometsäntie 1 Saariselkä (100%) (100 %) ( 100%) ( 100%) (52 %) (1,67%) , , , , ,00 Valmistumisvuosi 1883/ / / / / , , , , , , , , , (100 %) (52 %) (1,67%) Tilavuus noin rm

3 24 25 Tilinpäätöksen kommentit Yleiset tilinpäätös- ja kirjausperiaatteet Suomen Pankin tase noudattaa sektorijakoa, mikä antaa kuvan keskuspankin ja ulkomaiden sekä kotimaan sektoreiden välisistä rahoitussuh teista. Taseessa noudatetut arvostusperiaatteet on selostettu kommentoitavien tase-erien yhtey dessä. Käyttöomaisuus ja pitkävaikutteiset me not kirjataan kokonaan kuluiksi hankintavuon na Suomen Pankin ohjesäännön edellyttämällä tavalla, eivätkä ne niin ollen sisälly taseeseen. Käyttöomaisuudesta on tehty selkoa taseen liite tiedoissa. Ulkomaan rahan määräiset saamiset ja velat on muutettu markoiksi tilinpäätöspäivänä voi massa olleiden keskikurssien mukaisesti. Kaikki valuuttakurssien muutoksista johtuvat saamis ten ja velkojen arvon muutokset on kirjattu tulosvaikutteisesti, ja ne sisältyvät tuloslaskel massa valuuttakurssieroihin. Taseen kommentit 1. Kulta ja ulkomaiset erät Kulta on aiempien vuosien tapaan kirjattu ta seessa arvoon 35 mk/g. Kultaa oli vuoden lopus sa kg, ja sen markkinahintainen arvo oli milj. markkaa. Valuuttasaamisissa esiintyviä erityisiä nostooikeuksia Kansainvälisessä valuuttarahastossa vastaa velkapuolen erä osoitetut erityiset nostooikeudet (SDR). Molemmista eristä maksetaan SDR-koron suuruista korkoa. SDR-määräinen varanto-osuus sekä markkaosuus Kansainvälisessä valuuttarahastossa muo dostavat yhdessä Suomen jäsenosuuden valuut tarahastossa. Markkaosuuden vastaerä sisältyy ulkomaisissa veloissa erään Kansainvälisen va luuttarahaston markkatilit. Markkaosuus ja sitä vastaavat markkatilit on sidottu erityisten nostooikeuksien kurssiin Kansainvälisen valuuttara haston soveltaman käytännön mukaisesti. Vaihdettavat valuutat koostuvat pääosin ul komaisista valtioiden liikkeeseen laskemista tai takaamista arvopapereista sekä pankkitalletuk sista. Erään sisältyvät myös ulkomaiset avistatilit sekä pankin hallussa olevat ulkomaiset maksuvälineet. Vaihdettavaan valuuttavarantoon kuuluvat arvopaperit on arvostettu nimellisarvoon tai sitä alempaan käypään arvoon Suomen Pankin ohje säännön 6. :n mukaisesti. Sidotut valuutat sisältävät Bulgarian selvitystilin saldon. Määräaikainen saaminen on Vneshekonombankin kanssa sovittu korollinen erityistili, jonka viimeinen maksuerä erääntyi vuoden 1991 lopussa. Entisen Neuvostoliiton julkisten velkojen maksulykkäyksestä Pariisissa tehdyn sopimuksen mukaisesti myös tämän julkisen luoton takaisinmaksua lykättiin. Vaihdettavat valuutta velat sisältävät kansain välisten järjestöjen ja ulkomaisten pankkien vaihdettavat markkasaamiset Suomen Pankilta. Sidotut valuuttavelat sisältävät clearingjärjestelyn lopetustilin saldon. 2. Saamiset rahoituslaitoksilta Päiväluotot ovat keskuspankkirahoitukseen oi keutettujen rahalaitosten sekkitilien saldoja. Päiväluottoja ei ollut tilikauden 1991 viimeisenä päivänä. Sijoitustodistukset ovat pankkien liikkeeseen laskemia markkinahintaisia arvopapereita. Sijoi tustodistukset on arvostettu hankintahintaan. Samaan tase-erään sisältyy sijoitustodistusten kertynyt korko, 192 milj. markkaa. Tilikauden alussa otettiin rahamarkkinainterventioissa käyttöön pankkien sijoitustodistusten rinnalle arvopapereiden takaisinostosopimukset eli ns. repo-kaupat. Käteisvaraluotot, joilla rahoitetaan rahalai tosten hallussaan pitämiä seteli- ja metallirahakassoja, ovat korottomia. Rahalaitosten joukkovelkakirjalainat ovat luonteeltaan pääasiassa sijoitusomaisuutta. Ne on arvostettu nimellisarvoon. jalainoina, joten ne on esitetty taseessa erikseen. Joukkovelkakirjalainat on arvostettu nimellisar voon. KTR-luotoille on pankkien takaus. Korko vaihtelee pelkästä peruskorosta peruskorkoon lisättynä 2.5 prosenttiyksiköllä. Muut joukkovelkakirjalainat sisältävät lähin nä sijoitusomaisuudeksi luokiteltavia arvopape reita, jotka on arvostettu nimellisarvoon. 5. Muut saamiset Muihin saamisiin on lisätty uutena eränä raha markkinoiden vakauttamislainat. Näillä lainoilla rahoitetaan Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin tervehdyttämistä ja riskikeskittymien hallintaa varten perustettujen kol men holdingyhtiön toiminta. Merkittävimpien riskikeskittymien siirtosopi mukset Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin ja holdingyhtiöiden välillä allekirjoitettiin sekä Rahamarkkinoiden vakauttamislainojen määrä tulee kasvamaan merkittävästi vuoden 1992 alkupuolella, kun holdingyhtiöt maksavat ostetut omaisuuserät ja lainat Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankille. Siirtosaamiset sisältävät pääasiassa korkosaamisia. Muihin saamisiin sisältyy 123 milj. mark kaa henkilökunnan asuntolainoja. Asuntolaino jen korko on peruskoron suuruinen. Liikkeessä oleva raha on yleisön ja rahalaitosten hallussa oleva setelistö ja metalliraha. Suhdannetalletukset olivat lääninverovirastojen liiketoiminnan harjoittajilta keräämiä talletuk sia. Näitä talletuksia ei enää ollut vuoden 1991 lopussa. 10. Velat yrityksille Investointi- ja alushankintatalletukset ovat in vestointi- ja alushankintavarauksen tehneiden yritysten lakisääteisiä talletuksia Suomen Pan kissa. Talletukset ovat korollisia, ja korko mää räytyy talletus- ja käyttöajankohdan mukaan. Korko vaihtelee 3 prosentista peruskorkoon vä hennettynä 2.5 prosenttiyksiköllä. 11. Muut velat Siirtovelat ovat pääasiassa korkojen jaksotuk sesta aiheutuneita eriä. Muut velat sisältävät 9 milj. markkaa liikkees sä olevan vanhan rahayksikön määräisiä setelei tä. 12. Arvonjärjestelytili ja varaukset Tase-erä koostuu seuraavista eristä: 7. Sijoitustodistukset Joukkovelkakirjalainat sisältävät kuntien liik keeseen laskemia arvopapereita; ne on arvostettu nimellisarvoon. Valtion metallirahavastuu osoittaa rahapajan Suomen Pankille toimittamien metallirahojen nettomäärän. Suomen Pankin liikkeeseen laskemat sijoitusto distukset on arvostettu nimellisarvoon. Nimellis arvon ja emissiohinnan erotus on kirjattu siirtosaamisiin ja jaksotetaan korkomenoihin juoksuajan kuluessa. Kotimaisia toimitusluottoja on myönnetty sekä yksittäisvelkakirjalainoina että joukkovelkakir 9. Velat julkiselle sektorille 6. Liikkeessä oleva raha 3. Saamiset julkiselta sektorilta 4. Saamiset yrityksiltä Kassavarantotalletukset olivat vuoden lopus sa 4 % kassavarantopohjasta. Kassavarantotalletusten korko on 3 kuukauden heliborkorko vähennettynä 3 prosenttiyksiköllä, kuitenkin vä hintään 8 % Muutos milj. mk Arvonjärjestelytili Ohjesäännön 30. :n mukainen varaus Eläkevaraus Arvostuserot 299 Yhteensä Velat rahoituslaitoksille Päivätalletukset ovat keskuspankkirahoitukseen oikeutettujen rahalaitosten sekkitilien saldoja. Tilikauden lopussa päivätalletuskorko oli 4 % U Arvonjärjestelytiliä ja pankin varauksia on kartutettu oman pääoman reaaliarvon turvaa miseksi sekä valuuttamääräisiin saamisiin ja rahamarkkinoiden vakauden turvaamiseen liit-

4 26 27 tyvien riskien kattamiseksi. Vuoden 1991 tilin päätöksessä tehtiin milj. markan varauk sen lisäys näihin tarkoituksiin. Vuoden 1991 tilinpäätöksessä tehtiin 300 milj. markan varaus eläkevastuun osittaiseksi katta miseksi. Eläkevarauksen määrä kasvoi näin milj. markkaan. Suomen Pankin eläkevas tuun kokonaismäärä on milj. markkaa, ja tästä on varauksilla katettu 75.4 %. Vaihdettavaan valuuttavarantoon kuuluvat ulkomaiset arvopaperit on ohjesäännön mukai sesti arvostettu nimellisarvoon, jos se on hankin tahintaa ja markkinahintaa alempi. Nimellisar von ja tuloslaskelmassa laskentaperusteena ole van ns. alimman arvon erotus on taseessa kirjat tu arvonjärjestelytilin vähennykseksi. 1. Kotimaiset korkotuotot Kotimaiset korkotuotot vähenivät edellisvuoti sesta milj. markkaa. Tämä johtui pääasias sa sijoitustodistusten korkotuottojen supistumi sesta. Päiväluottojen korkotuotot olivat 186 milj. markkaa, sijoitustodistusten korkotuotot milj. markkaa ja arvopaperien takaisinmyyntisitoumusten korkotuotot 623 milj. mark kaa. 2. Ulkomaiset korkotuotot Ulkomaiset korkotuotot vuonna 1991 olivat milj. markkaa. Vähennys vuoden 1990 korkotuottoihin verrattuna oli 393 milj. mark kaa. 13. Sitran pääoma Sitrasta tuli valtiovarainministeriön alainen jul kinen rahasto Sitran ja sen rahoittami seen liittyvien velvoitteiden siirtyessä valtiolle siirrettiin samalla Suomen Pankin taseessa ollut Sitran peruspääoma valtiolle. 3. Kotimaiset korkokulut Kotimaiset korkokulut vähenivät milj. markkaa. Kassavarantotalletusten korkokulut olivat 610 milj. markkaa pienemmät ja sijoitus todistusten korkokulut 336 milj. markkaa suu remmat kuin vuonna Oma pääoma 4. Korkokate Pankin oma pääoma säilyi muuttumattomana. Korkokate oli milj. markkaa Muutos milj. mk Kantarahasto Vararahasto Tilikauden voitto Yhteensä Tuloslaskelman kommentit Tilikauden tulosta pienensivät Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankin tervehdyttämiseen liitty vistä toimenpiteistä kirjatut kulut. Tilikauden tulosta puolestaan paransivat ulkomaisten arvo papereiden kaupasta kirjatut kurssivoitot sekä valuuttakurssivoitot. Suomen Pankin tulos ennen varaussiirtoja oli milj. markkaa. Tulos käytettiin täysimää räisesti pankin varausten kartuttamiseen. 5. Muut tuotot Muut tuotot olivat 91 milj. markkaa. Erään sisältyy vuokratuottoja 38 milj. markkaa, kiin teistöjen myyntituottoja 25 milj. markkaa ja osinkotuottoja Kansainväliseltä jäijestelypankilta 6 milj. markkaa. 6. Muut kulut Sosiaalikulut sisältävät 51 milj. markkaa mak settuja eläkkeitä. Käyttöomaisuus ja pitkävaikutteiset menot kirjataan poistoina kuluksi hankintavuonna Suomen Pankin ohjesäännön mukaisesti. Poistot sisältävät siis tilikauden aikana hankitun käyttö omaisuuden ja muut pitkävaikutteiset menot kokonaisuudessaan. Poistoihin sisältyy kiinteis töjen rakentamis- ja perusparannustöiden pois- toja 36 milj. markkaa, koneiden ja kalustojen poistoja 31 milj. markkaa sekä Helsingin Rahamarkkinakeskuksen osakepääoman korotus 16 milj. markkaa. Setelipaino yhtiöitettiin vuoden 1991 alussa Setec Oy:ksi. Suomen Pankki merkitsi kokonai suudessaan Setec Oy:n osakepääoman, 40 milj. markkaa, luovuttamalla setelipainon tuotanto välineet apporttina. Yhtiömuodon muutoksen yhteydessä Setec Oy:n palveluksessa olleelle henkilökun nalle ostettiin vanhojen sopimusten mukainen lisäeläketurva. Tästä aiheutui 133 milj. markan kertakulu, joka sisältyy muihin kuluihin. 7. Kulut rahamarkkinoiden vakauden turvaami sesta Kulut rahamarkkinoiden vakauden turvaami sesta liittyvät Säästöpankkien Keskus-OsakePankin tervehdyttämiseen ja sen riskikeskitty mien siirtoon Suomen Pankin omistamille hol dingyhtiöille. Siirtosopimuksien mukaisesti Suo men Pankki luopui milj. markan sijoitustodistussaamisistaan Säästöpankkien KeskusOsake-Pankilta. Siirrettyjen riskikeskittymien hallintaa varten perustettuihin holdingyhtiöihin sijoitettu oma pääoma, 700 milj. markkaa, kirjattiin tilinpää töksessä kuluiksi Suomen Pankin noudattaman poistokäytännön mukaisesti. 8. Ulkomaisten arvopapereiden kurssierot Ulkomaisten arvopapereiden kurssierot sisältä vät arvopapereiden myynnistä realisoituneet kurssivoitot ja -tappiot sekä salkussa olevien arvopapereiden hankintahinnan ja sitä alemman markkinahinnan erotuksen. 9. Valuuttakurssierot Valuuttakurssieroihin kiijataan valuuttakurs sien muutoksista aiheutuneet saamisten (valuut tavaranto) ja velkojen arvon muutokset sekä valuutanvaihtotuotot nettomääräisinä. Pankki kirjasi milj. markan kurssivoitot. Kurssieroihin vaikuttavat erityisesti tärkeän varantovaluutan Yhdysvaltain dollarin sekä markan ulkoista arvoa ilmaisevan ecun markkakurssi. 10. Varausten muutos Ohjesäännön 30. :n mukaisia varauksia lisättiin milj. markkaa ja eläkevarausta 300 milj. markkaa. 11. Tilikauden tulos Tulos käytettiin täysimääräisesti varausten kar tuttamiseen.

5 29 PANKKIVALTUUSMIESTEN KÄSITTELEMIÄ ASIOITA Tilintarkastus Vuoden 1990 valtiopäivillä valitut tilintarkastajat, taloustieteiden maisteri Markus Aaltonen, kauppatieteiden kandidaatti Esko Seppänen, oikeustieteen kandidaatti Ben Zyskovvicz, kaupunkitarkastaja Kalevi Mattila ja merkantti Pentti Kettunen suorittivat helmikuuta Suomen Pankin tilinpäätöksen ja kirjanpidon sekä hallinnon tarkastuksen vuodelta Tilintarkastajien lausunnon mukaisesti pankkivaltuusmiehet myönsivät kokouksessaan 15. helmikuuta johtokunnalle vastuuvapauden pankin hoidosta vuodelta Lainausliikkeen ja valuuttakaupan tarkastus Pankkivaltuusmiehet ovat kertomusvuoden aikana toimittaneet johtosääntönsä 5 :n määräämän pankin lainausliikkeen ja valuuttakaupan sekä muiden sijoitusten tarkastuksen seuraavina aikoina: 15. helmikuuta, 15. toukokuuta, 22. elokuuta, 27. syyskuuta ja 19. marraskuuta. Inventoinnit ja haarakonttorien tarkastukset Johtosääntönsä 6 :n mukaisesti pankkivaltuusmiehet ovat inventoineet pääkonttorin kassat ja kassaholvit, laina- ja vakuusasiakirjat sekä pantit ja talletukset. Inventoinneissa ei havaittu aihetta muistutuksiin. Pankkivaltuusmiehet ovat valvoneet, että haarakonttorien valvojat ovat inventoineet haarakonttorien käsikassat ja holvit kerran kuukaudessa sekä vekselit, velkakirjat ja pantit vähintään kolmesti vuodessa. Kaikissa haarakonttoreissa on toimitettu pankin johtosäännön 2 :ssä säädetty tarkastus. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto (Sitra) Pankkivaltuusmiehet ovat hyväksyneet Sitran tilit vuodelta 1990 ja lähettäneet jäljennökset toimintakertomuksesta ja tilinpäätöksestä eduskunnan pankkivaliokunnalle. Koronmaksu erityistilillä oleville varoille Elokuun 22. päivän kokouksessaan pankkivaltuusmiehet päättivät Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla, että Suomen Pankki voi maksaa Neuvostoliiton Ulkomaantalouspankin lukuun Suomen Pankkiin perustetulla tilillä oleville varoille enintään markkinakorkoa. Tämä tili perustettiin Suomen ja Neuvostoliiton tekemän sopimuksen mukaisesti erikois- ja muun materiaalin maksuliikennettä varten. Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:n luottoihin sovellettavat korot Syyskuun 20. päivän kokouksessaan pankkivaltuusmiehet päättivät Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:n luottoihin sovellettavista koroista. Johtokunnan esitys asiasta 18. syyskuuta kuului seuraavasti: "Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy on Suomen Pankin, valtion, pankkien ja tärkeimpien rahamarkkinoilla toimivien osapuolten yhteisesti omistama yhtiö. Sen tarkoituksena on selvittää rahamarkkinoilla tehdyt kaupat ja selvityksen perusteella toimittaa arvopaperit ja välittää maksut kauppojen osapuolille. Suomen Pankki omistaa yhtiöstä osake-enemmistön. Selvitystoiminnan häiriöttömyyden varmistamiseksi on välttämätöntä, että selvitysyhteisö on

6 30 31 etukäteen sopinut järjestelystä, jonka perusteella se voi jonkin selvitysosapuolen maksuhäiriötilanteessa saada välittömästi luottoa syntyneen rahoitusvajeen kattamiseksi. Asian valmistelussa on lähdetty siitä, että Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy voisi tällaisessa tilanteessa velkaantua Suomen Pankkiin. Luoton saamisen edellytykse nä olisi, että rahamarkkinakeskus antaisi luotos ta Suomen Pankin määräämät vakuudet. Luotto myönnettäisiin päiväksi kerrallaan. Suomen Pankilla olisi oikeus päivän kuluttua realisoida vakuudet. Rahoitusluotto olisi tarkoitettu vain tarkoin rajattuun tarkoitukseen, eikä se saisi tulla muun keskuspankkirahoituksen vaihtoeh doksi. Tämän vuoksi luoton korko pitäisi aset taa niin korkeaksi, että se tulisi käyttöön vasta kun muut keskuspankkiluottokanavat on käy tetty loppuun. Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy hyväksyy selvitykseen vain sellaiset rahamarkldnakaupat, joista se on saanut määräämänsä vakuudet. Vakuuksiksi hyväksytään arvopaperit sekä rahavakuudet. Valmistelussa on lähdetty siitä, että Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy tallettaisi saamansa vakuustalletukset sen hyväksi Suomen Pankissa avattavalle vakuustalletustilille. Edellä sanottuun viitaten ja kun eduskunnan pankki valtuusmiesten asiana on määrätä Suomen Pan kin peruskorko sekä muut Suomen Pankin so veltamat korot tai niiden rajat, johtokunta kun nioittaen esittää, että eduskunnan pankkival tuusmiehet Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 1 kohdan nojalla päättäisivät, että Suomen Pankki voi periä Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:lle myönnettä västä rahoitusluotosta vuotuisen koron, joka on kulloinkin Suomen Pankin päiväluotosta perittävä korko kaksinkertai sena lisättynä viidellä (5) prosenttiyksi köllä, ja että Suomen Pankki voi maksaa Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:n va kuustalletustilille tehtäville talletuksille kulloinkin voimassa olevan päivätalle tuskoron. Pankkien keskuspankkiluotoissa ja -talletuksissa sekä Suonien Pankin raha- ja pääomamarkkinatoiminnassa sovellettavien korkojen rajat Marraskuun 14. päivän kokouksessaan pankki valtuusmiehet tarkistivat pankkien keskuspank kiluotoissa ja -talletuksissa sekä Suomen Pankin raha- ja pääomamarkkinatoiminnassa sovellet tavien korkojen rajoja. Peruskorkojärjestelmän uudistaminen Pankkivaltuusmiehet keskustelivat tammikuun 16. päivän ja lokakuun 25. päivän kokouksis saan johtokunnan selonteon pohjalta perus korkojärjestelmän uudistamisen vaihtoehdoista. Päätöksiä korkojärjestelmän muuttamisesta ei tehty. Suonien Pankin ulkomainen luotonotto Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät kokoukses saan 25. lokakuuta johtokunnan esityksen Suo men Pankin ulkomaisesta luotonotosta. Johto kunnan esitys asiasta 21. lokakuuta kuului seu raavasti: "Eduskunnan pankkivaltuusmiehet hyväksyi vät ulkomaisten pankkien kanssa so vittavien luottovarausten enimmäismäärän ko rottamisen miljoonasta dollarista mil joonaan dollariin. Valuuttamarkkinat ovat sen jälkeen kasva neet merkittävästi, ja valuutansäännöstelyn pur kamisen myötä valuuttaliikkeet voivat olla aikai sempaa huomattavasti suuremmat. Viime päi vien valossa miljoonan dollarin luottovaltuutus on riittämätön. Tämän vuoksi ja kun pankkivaltuusmiesten asiana on Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 6 kohdan nojalla päättää Suomen Pankin ulkomaisesta luotonotosta, johtokunta kunnioittaen esittää, että Suomen Pankki voi tarvittaessa ottaa ulkomaisilta pankeilta luottoa enintään miljoonaa dollaria. Rahalain 2 :n muuttaminen (ecukytkentä) Ruotsi kytki kruununsa Euroopan yhteisöjen maiden viralliseen valuutta- ja laskentayksik köön ecuun 17. toukokuuta. Tämä herätti uudel leen jo aikaisemmin keväällä Suomen valuutta markkinoilla syntyneen levottomuuden, joka nosti korkoja ja johti pääoman ulosvirtaukseen touko kesäkuun vaihteessa. Kesäkuun 4. päivän kokouksessaan pankki valtuusmiehet päättivät johtokunnan esityksestä ehdottaa hallitukselle, että tämä antaisi edus kunnalle lakiesityksen rahalain 2 :n muuttami sesta. Esitysluonnoksen mukaan markka sidot taisiin tiiviimmin eurooppalaisiin valuuttoihin määrittelemällä sen ulkoinen arvo Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioiden valuuttojen kurssien perusteella. Hallitus antoi samana päivänä eduskunnalle luonnoksen mukaisen lakiesityksen. Samassa yhteydessä ilmoitettiin, että markan ulkoinen arvo pysyy valuuttakorin muutoksen yhteydessä ennallaan ja että valuuttakurssin vaihteluväli säilyy entisellään ± 3 prosenttina. Kesäkuun 7. päivän kokouksessaan pankki valtuusmiehet totesivat, että eduskunta oli sa mana päivänä hyväksynyt hallituksen esityksen (40/91) rahalain 2 :n muuttamisesta ja että tasa vallan presidentti oli vahvistanut lain tulevaksi voimaan samana päivänä. Rahalain muutetun 2 :n 1 ja 2 momentissa säädetään seuraavasti: Markan ulkoinen arvo määritellään Euroo pan yhteisöjen jäsenvaltioiden valuuttojen pe rusteella. Valtioneuvosto vahvistaa Suomen Pankin esi tyksestä markan ulkoisen arvon laskentaperus teet ja sen vaihtelualueen rajat. Esityksen teke misestä päättävät eduskunnan pankkivaltuus miehet Suomen Pankin johtokunnan ehdotuk sen perusteella. Pankkivaltuusmiehet päättivät rahalain uuden 2 :n 2 momentin sekä Suomen Pankin ohje säännön 17 :n 11 kohdan nojalla esittää valtio neuvostolle, että tämä antaisi uusitun lain kohdan nojalla päätöksen markan ulkoisesta arvosta. Lisäksi pankkivaltuusmiehet esittivät, että valtioneuvoston päätös tulisi voimaan 7. päivä nä kesäkuuta Myöhemmin samassa kokouksessaan pankki valtuusmiehet totesivat, että valtioneuvosto oli rahalain 2 :n nojalla, sellaisena kuin se on 7. päivänä kesäkuuta 1991 annetussa laissa (877/ 91), tehnyt Suomen Pankin esityksestä seuraavan päätöksen markan ulkoisesta arvosta (882/91): 1 Markan ulkoinen arvo määritellään Euroo pan yhteisöjen valuuttayksikön ecun (European Currency Unit) vasta-arvona markoissa. Ecu muodostuu kiinteistä määristä jäsen valtioiden kansallisia valuuttoja. Ecun arvo las ketaan näiden määrien ja kyseisten valuuttojen markkinakurssien perusteella. Kunkin valuutan määrä on Euroopan yhteisöjen neuvoston kul loinkin voimassa olevan päätöksen mukainen. Ecun vasta-arvo markoissa lasketaan 2 mo mentissa tarkoitettujen valuuttojen markkinoilla noteerattujen kurssien perusteella. 2 Ecun vasta-arvo markoissa voi vaihdella markasta markkaan. 3 Suomen Pankki laskee markan ulkoisen ar von, ja se julkaistaan siten kuin Suomen Pankin johtosäännön (48/26) 20 :ssä säädetään pankin kursseista. 4 Tämä päätös tulee voimaan 7. päivänä kesä kuuta Tällä päätöksellä kumotaan markan ulkoises ta arvosta 28. päivänä lokakuuta 1977 annettu valtioneuvoston päätös (761/77) siihen myöhem min tehtyine muutoksineen. Markan ulkoisesta arvosta 7. kesäkuuta 1991 annetun valtioneuvoston päätöksen (882/91) 2 :n muuttaminen Marraskuun 14. päivän kokouksessaan pankki valtuusmiehet päättivät johtokunnan esityksestä rahalain 2 :n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna säädetyllä lailla (877/91), saattaa valtioneuvoston käsiteltäväksi johtokunnan ilmoituksen markan kurssin laske misesta kellumaan vaihteluvälin rajoja noudat tamatta. Johtokunnan esitys asiasta 14. marras kuuta kuului seuraavasti: Johtokunta saattaa pankkivaltuusmiesten käsiteltäväksi rahalain 2 :n 3 momentin nojalla seuraavan. Suomen Pankki joutui tänään ilta päivällä valuuttamarkkinoilla vallinneen vaka van häiriön johdosta tilanteeseen, jossa ei ollut mahdollista noudattaa valtioneuvoston kesä kuun 7. päivänä 1991 tekemällään päätöksellä (882/91) vahvistamia markan ulkoisen arvon ra joja. Sanotun päätöksen 1 :n mukaan markan ulkoinen arvo määritellään Euroopan yhteisöjen valuuttayksikön ecun (European Currency Unit) vasta-arvona markoissa. Päätöksen 2 :n mu kaan ecun vasta-arvo markoissa voi vaihdella markasta markkaan. Tämän vuoksi johtokunta teki päätöksen markan kurssin laskemisesta kellumaan vaihte lualueen rajoja noudattamatta.

7 32 Johtokunta ehdottaa kunnioittaen, että pank kivaltuusmiehet saattaisivat asian valtioneuvos ton käsiteltäväksi ja toteaisivat, että katsottuaan sanotun toimenpiteen välttämättömäksi, pank kivaltuusmiehet ilmoittavat, että rahalain 2 :n 2 momentin edellyttämä esitys markan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajoista tehdään niin pian kuin se on mahdollista. Neuvoteltuaan asiasta valtioneuvoston kans sa johtokunta ehdotti eduskunnan pankkivaltuusmiehille, että nämä tekisivät valtioneuvos tolle esityksen ecun markkakurssin vaihtelurajo jen nostamisesta 14 prosentilla, mikä merkitsisi markan devalvoimista 12.3 prosentilla. Marraskuun 15. päivän kokouksessaan pank kivaltuusmiehet päättivät hyväksyä johtokun nan ehdotuksen ja tekivät valtioneuvostolle esi tyksen markan ulkoisesta arvosta annetun val tioneuvoston päätöksen (882/91) 2 :n muutta misesta ehdotetulla tavalla. Johtokunnan ehdo tus asiasta 15. marraskuuta kuului seuraavasti: "Rahalain 2 :n 1 ja 2 momentin mukaan, sellaisena kuin ne ovat muutettuina annetulla lailla (877/91), markan ulkoinen arvo määritellään Euroopan yhteisöjen jäsenvaltioi den valuuttojen perusteella. Valtioneuvosto vah vistaa Suomen Pankin esityksestä markan ulkoi sen arvon laskentaperusteet ja sen vaihtelualueen rajat. Esityksen tekemisestä päättävät eduskun nan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johto kunnan ehdotuksen perusteella. Johtokunta ehdottaa rahalain 2 :n 2 momen tin sekä Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 11 kohdan nojalla kunnioittaen, että eduskunnan pankkivaltuusmiehet 33 Rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaaminen / Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankkia koskevat järjestelyt Pankkivaltuusmiehille 20. syyskuuta lähettämäs sään kirjelmässä johtokunta totesi seuraavasti: "Suomen Pankin tehtävänä on pankin ohje säännön 1 :n mukaan Suomen rahalaitoksen pitäminen vakavalla ja turvallisella kannalla sekä maan rahaliikkeen edistäminen ja helpotta minen. Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki, koko säästöpankkiryhmä ja sen lähipiirissä olevat yh tiöt ovat kannattavuudeltaan heikkoja, SKOP:n saatavien arvo on pienentynyt ja koko ryhmän vakavaraisuus on uhanalainen. Tämän vuoksi SKOP-ryhmä on muodostunut vakavaksi uhaksi Suomen rahoitus- ja pankkijärjestelmän vakau delle sekä maan maineelle ja luottokelpoisuudel le. Lisäksi markkinoiden epäluottamus voi joh taa jopa talletuspakoon. Oy Tampella Ab:hen ja muihin sijoituksiin liittyvien suurten riskikeskittymien ja luottotappiovaaran vuoksi Suomen Pankki ja pankkitar kastusvirasto ovat jo noin vuosi sitten edellyttä neet SKOP:n Tampella- ja muiden vastuiden pienenevän tietyn aikataulun mukaisesti. Tähän SKOP ei ole kyennyt. Tilanne rahoitusmarkkinoilla kärjistyi eilen siihen pisteeseen, että SKOP:n kotimaisen ja ulkomaisen rahoituksen saatavuus markkinahin taa korkeammallakin korolla vaarantui muodos tuen akuutiksi uhaksi maan rahajärjestelmälle. Tämän vuoksi Suomen Pankki joutui ilmoit tamaan markkinoille, että se vastaa kaikista SKOP:n koti- ja ulkomaisista sitoumuksista ja tekisivät valtioneuvostolle esityksen, takaa SKOP:n maksuvalmiuden kaikissa olo että valtioneuvosto rahalain 2 :n nojalla suhteissa. päättäisi muuttaa markan ulkoi Tässä tilanteessa johtokunta katsoo, että sesta arvosta antamansa päätöksen (882/ ainoa keino, joka palauttaa luottamuksen 91) 2 :n kuulumaan seuraavasti: SKOP:n toimintaa ja tulevaisuutta kohtaan on 2. Ecun vasta-arvo markoissa voi SKOP:n ottaminen holdingyhtiön/-yhteisön vaihdella markasta kautta Suomen Pankin omistukseen. SKOP:n markkaan. tilanteen vakauttaminen edellyttää myös, että pankki vapautetaan suurimmista osake-, kiin Lisäksi pankkivaltuusmiehet teistö- ja Tampellakinterpolator-riskeistä eris esittänevät, että valtioneuvoston pää tämällä ne niin ikään Suomen Pankin omista tös tulisi voimaan 15. päivänä marras maan holdingyhtiöön/-yhteisöön. Ratkaisu vaa tii myös uudelleenjärjestelyjä SKOP:n johdossa. kuuta Suurimmista riskeistä puhdistetulle ja kan Valtioneuvosto päätti samana päivänä hyväk sainväliset vakavaraisuusvaatimukset täyttävälle syä pankkivaltuusmiesten esityksen markan ul SKOP:lle etsitään aikanaan muu omistaja kuin koisesta arvosta annetun valtioneuvoston pää Suomen Pankki. SKOP:sta irrotetut riskikeskit töksen 2 :n muuttamisesta. tymät puretaan olosuhteiden salliessa. Käytännössä edellä kuvatut toimenpiteet on tarkoitus suorittaa siten, että SKOP:n osake-enemmistö ja määräysvalta siirretään suunnatulla osakeannilla Suomen Pankin tähän tarkoitukseen perustamalle holdingyhtiölle tai vastaavalle yhteisölle. Samoin on tarkoitus me netellä SKOP:n vapauttamiseksi sen suurim mista osake-, kiinteistö- ja Tampella-/Interpolator-riskeistä. Asiaa on valmisteltu ja se to teutetaan yhteistyössä pankkitarkastusviraston kanssa. Edellä olevaan viitaten ja kun eduskunnan pankkivaltuusmiesten tehtävänä on päättää Suomen Pankin varojen sijoittamisesta osakkei siin, johtokunta kunnioittaen esittää, että edus kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin ohjesäännön 1 :n, 12 :n 2 momentin ja 17 :n 1 momentin 5 kohdan nojalla oikeuttaisivat Suomen Pankin perustamaan yhden tai useampia hol dingyhtiöitä tai vastaavia yhteisöjä SKOP:n osake-enemmistön ja sen suu rimpien osake-, kiinteistö- ja Tampella-/ Interpolator-riskien siirtämiseksi näihin yhteisöihin sekä merkitsemään näiden holdingyhtiöiden koko osakepääoman tai sijoittamaan vastaavien yhteisöjen pääomaksi kokonaismäärältään enin tään 5 miljardia markkaa. Koska edellä kuvattu järjestely saattaa edel lyttää myös sitä, että Suomen Pankki rahoittaa pääomapanoksen lisäksi järjestelyn osapuolia markkinaehtoista rahoitusta alempikorkoisella luotolla, johtokunta vielä kunnioittaen esittää, että eduskunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 1 koh dan nojalla päättäisivät, että Suomen Pankki voi edellä kerrotun järjestelyn toteuttamiseksi mahdollisesti tarvittavissa luottojärjestelyissä soveltaa korkoa, joka on alhaisempi kuin olemas sa olevat valtuudet (peruskorko ± 2 V2 prosenttiyksikköä p.a.) sallivat. Kokouksessaan 20. syyskuuta pankkivaltuus miehet päättivät hyväksyä johtokunnan esityk sen. Edelleen pankkivaltuusmiehet hyväksyivät kokouksessaan 3. joulukuuta johtokunnan esi tyksen SKOP:n riskikeskittymien siirrosta. Joh tokunnan esitys asiasta kuului seuraavasti: U 'Tiedotteessaan SKOP:n haltuun otosta Suomen Pankki ilmoitti siirtävänsä pois merkittävimmät riskikeskittymät SKOP:sta niin, että SKOP tämän jälkeen täyttää kansainväliset vakavaraisuusvaatimukset ja on kannattavuusedellytyksiltään terve pankki. Tämä tavoite jul kistettiin ja siitä on pidettävä kiinni ennen kaik kea Suomen ulkoisen maksuvalmiuden turvaa miseksi; varsinkaan tämän hetken raha- ja va luuttapoliittinen tilanne ei salli pienintäkään häi riötä SKOP:n eikä muiden pankkien ulkomai sessa rahoituksessa. Johtokunta viittaa pankkivaltuusmiesten tekemään päätökseen SKOP-järjestelyissä noudatettavista menettelytavoista ja ohei siin selvityksiin, joissa on tarkasteltu eri vaihto ehtoja riskikeskittymien siirrosta SKOP:sta ja Oy Tampella Ab:n pääomittamista, sekä esittää kunnioittaen, että eduskunnan pankkivaltuus miehet omalta osaltaan antavat suostumuksen siihen, että Suomen Pankin omistama hol dingyhtiö Sponda Oy ostaa SKOP:lta Fifo Oy:n osakekannan yhden markan kauppahinnasta ja ottaa samalla vasta takseen miljoonan markan arvosta yhtiölle annettuja luottoja (velallisen siir to) sekä SKOP-ryhmään kuuluvilta yh tiöiltä pääosan niiden kiinteistösijoituk sista yhteensä miljoonan markan arvosta ja että Suomen Pankin omistama hol dingyhtiö Solidium Oy ostaa SKOPkonsemin Tampella-konsemille myön tämiä luottoja miljoonan markan arvosta (velkojan siirto), josta Oy Tam pella Ab:n osakepääomaksi saadaan muuttaa noin 530 miljoonaa markkaa yhtiön Solidium Oy:lle suuntaaman osa kepääoman korotuksen yhteydessä. Pankkivaltuusmiesten tehtävänä on Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 3 koh dan nojalla "myöntää pankin velallisille niitä helpotuksia, joita olosuhteet voivat vaatia, niin myös päättää akordiehdotuksista sekä saatavien siirtämisestä epävarmoihin ja niiden tileistä pois tamisesta. Tämän vuoksi johtokunta kunnioit taen esittää, että pankkivaltuusmiehet em. ohje säännön kohdan perusteella päättäisivät oikeuttaa Suomen Pankin johtokun nan tarkemmin määrättävillä ehdoilla luopumaan Suomen Pankin SKOP:lta

8 34 35 olevista enintään 1900 miljoonan markan saatavista, mikäli SKOP puolestaan jou tuu antamaan anteeksi Tampella-konsernille myöntämiään luottoja. Edellä mainittujen päätösten lisäksi pankki valtuusmiehet käsittelivät SKOP-järjestelyjä johtokunnan suullisten ja kirjallisten raporttien perusteella kokouksissaan 27. syyskuuta, 1. lo kakuuta, 18. lokakuuta, 29. lokakuuta, 19. mar raskuuta ja 3. joulukuuta. Suomen Pankin eläkesäännön muutoksia Pankkivaltuusmiehille 14. lokakuuta lähettä mässään kirjelmässä johtokunta totesi mm. seu raavasti: "Valtion eläkelakia (VEL) on muutettu annetulla lailla (618/91), joka tuli voi maan Lain muutoksella kuntoutusta koskevat säännökset otettiin valtion eläkelakiin, jossa niitä ei aikaisemmin ollut. Kuntoutusjärjestelmä uudistettiin kokonai suudessaan Tällöin muutettiin myös yksityisen sektorin työeläkelakien ja kansanelä kelain kuntoutusta koskevat kohdat sekä säädet tiin uusia kuntoutusta koskevia lakeja, kuten kuntoutusrahalaki ja laki kuntoutuksen asiakaspalveluyhteistyöstä. Hallituksen esityksessä kun toutusta koskevan lainsäädännön uudistamisek si mainitaan, että kuntoutusta koskevat sään nökset otettaisiin yksityisen sektorin työeläke lakien ja valtion eläkelain lisäksi myös muihin eläkejärjestelmiin joko viittaussäännöksin tai muuttamalla omia eläkesäännöksiä. Koska Suomen Pankin eläkejärjestelmä pan kin ohjesäännön 24 :n mukaisesti noudattaa soveltuvin osin kulloinkin voimassa olevaa val tion eläkejärjestelmää, johtokunta pitää asian mukaisena, että kuntoutusta koskevat säännök set otetaan myös Suomen Pankin vahvistettuun eläkesääntöön. Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät johtokun nan esityksen Suomen Pankin eläkesäännön muuttamisesta kokouksessaan 25. lokakuuta. Pankkivaltuusmiehille 31. lokakuuta lähettä mässään kirjelmässä johtokunta totesi mm. seu raavasti: Suomen Pankin henkilöstön vanhuuseläke ikä on pankin eläkesäännön mukaan 60 vuotta eli kolme vuotta alhaisempi kuin valtiolla, jossa vanhuuseläkeikä on 63 vuotta. Suomen Pankin henkilöstön eläkeikä oli alku jaan sama kuin valtiolla. Poikkeuksena olivat autonkuljettajan, -asentajan ja vartijan tehtävis sä toimivat, joiden eläikä oli 60 vuotta, ja naistoimenhaltijat, joiden eläkeikä oli 55 vuotta. Pankkivaltuusmiehet muuttivat johtokunnan esityksestä pankin eläkesäännön 3 :n 1 momenttia siten, että 63 vuoden eläkeikä alennettiin 60 vuoteen. Esitystä perusteltiin sillä, että pankin henkilöstö piti toivottavana naisten ja miesten eläkkeellepääsyn ikäeron kaventa mista kahdeksasta viiteen vuoteen ja sillä, että ikärajan alentamisesta saattoi olla etua myös työnantajalle. Silloisissa olosuhteissa pankin palkkataso oli jäljessä yksityisen sektorin palk katasosta ja pankissa oli tarve lisähenkilöstön ottamiseen. Vanhuuseläkeikää koskevaa eläkesäännön pykälää muutettiin seuraavan kerran pankkival tuusmiesten tekemällä päätöksellä, jol loin naistoimenhaltijain eläkeikä nostettiin 55 vuodesta 60 vuoteen eli samaksi kuin muilla pankin palveluksessa olevilla. Eläkeiän korotta mista perusteltiin mm. sillä, että naisten eläkeikä oli tuntuvasti alempi kuin muualla työelämässä. Korkeampaa eläkeikää sovellettiin vasta niihin, jotka tulivat pankin palvelukseen tai sen jälkeen. Joustavat eläkeiät otettiin Suomen Pankin eläkejärjestelmään lukien eli samasta ajankohdasta kuin valtion eläkelakiin. Joustavat eläkeiät antavat mahdollisuuden pankin palve luksessa oleville henkilöille jäädä halutessaan varhennetulle vanhuuseläkkeelle tai osa-aikaeläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeikää 58-vuotiaana tai saada heikentyneen terveydentilan ja työn rasittavuuden perusteella yksilöllisen var haiseläkkeen 55-vuotiaana. Ottaen huomioon nykyisen eläkepoliittisen suuntauksen, jossa eläkeikää esitetään yleisesti korotettavaksi ja sitä on jo korotettukin useissa liikepankeissa ja yrityksissä, on tarkoituksen mukaista, että Suomen Pankin henkilöstön vanhuuseläkeikä muutettaisiin samaksi kuin val tiolla eli 63 vuodeksi, jotta se ei olisi poikkeuk sellisen alhainen muihin eläkejärjestelmiin ver rattuna. Eläkeiän korottamisen kolmella vuo della arvioidaan säästävän tulevaisuudessa myös eläkekustannuksia noin 5 prosentilla. Muutos toteutettaisiin niin, ettei eläkeiän korotus koskisi pankin nykyistä henkilöstöä vaan vasta muutok sen jälkeen pankkiin tulevia uusia toimenhalti joita ja johtokunnan jäsenen virkaan nimitettä viä. Edellä sanotuilla perusteilla johtokunta esitti pankkivaltuusmiehille, että nämä muuttaisivat Suomen Pankin eläkesääntöä siten, että eläkeikä korotettaisiin 60 vuodesta 63 vuoteen. Lisäksi johtokunta esitti, että eläkesäännön muutos tuli si voimaan lukien ja että sitä sovellettai siin edunsaajiin, joiden palvelussuhde pankissa alkaa em. päivänä tai sen jälkeen, sekä johtokun nan jäseniin, jotka nimitetään virkoihinsa tai sen jälkeen. Pankkivaltuusmiehet hyväksyivät johtokun nan esityksen Suomen Pankin eläkesäännön muuttamisesta esitetyllä tavalla kokouksessaan 19. marraskuuta. Eräiden Suomen Pankin haarakonttoreiden lakkauttaminen Pankkivaltuusmiehille 19. syyskuuta lähettämäs sään kirjelmässä johtokunta totesi seuraavasti: Suomen Pankilla on 12 haarakonttoria, joi den tehtävänä on vastata oman alueensa maksuvälinehuollosta. Uudenmaan maksuvälinehuollosta vastaa maksuvälineosaston asiakaspalvelutoimisto. Rahankäsittelytekniikan kehitys on 1980-luvulla ollut nopeata. Suomen Pankki on kehittä nyt maksuvälineiden jakelu-, kuljetus-, varas tointi- ja käsittelytekniikkaa, joka on tällä het kellä johtavaa tasoa koko maailmassa. Tämä on tapahtunut mm. seteleiden lajittelun ja metalli rahan käsittelyn koneellistamisella. Tällä hetkellä kaikista käsitellyistä seteleistä lajitellaan Suomen Pankissa koneellisesti yli 90 %. Seteleiden koneellisen käsittelyn avulla voidaan myös kattavasti ja riittävällä nopeudella valvoa seteleiden oikeellisuutta. Kansainvälinen kehitys on johtanut setelistön turvallisuusteki jöiden korostamiseen sekä väärennösmahdollisuuksien tehokkaaseen ehkäisemiseen. Rahankäsittelylaitteiden huomattavan käsit tely kapasitee tin vuoksi on ollut tarkoituksen mukaista sijoittaa laitteet rahahuollollisesti kes keisiin yksiköihin. Tällaisia yksiköitä ovat maksuvälineosasto Vantaalla sekä Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun haarakonttorit. Ko ko maan maksuvälinehuollon hoitamiseen näis tä yksiköistä käsin on jo tällä hetkellä tekniset valmiudet. Rahankäsittelytekniikan kehitys on vaikutta nut erityisesti Suomen Pankin haarakonttorei den keskinäiseen työnjakoon. Kahdeksan pie nimmän haarakonttorin tehtävät ovat supistu neet tai supistumassa paikalliseksi rahanvaihtotoiminnaksi. Raha- ja valuuttapolitiikassa ta pahtuneen kehityksen johdosta ei konttoreilla enää ole viranomais- eikä pankkipalvelutehtäviä. Rahankäsittelytekniikan lisäksi pankkien ja postin kanssa yhteistoiminnassa käyttöön otettu uusi rahantilausjärjestelmä sekä postin kuljetus ten tehostuminen ovat mahdollistaneet myös rahatilausten ja -palautusten keskittämisen pää konttoriin sekä Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun haarakonttoreihin. Tämä on ollut perus teltua jo kustannussyistä. Rahahuoltoalueiden siirrot on toteutettu kokonaisuudessaan jo kulu van vuoden loppuun mennessä. Tällöin Joensuun, Jyväskylän, Kotkan, Lah den, Mikkelin, Porin, Rovaniemen ja Vaasan konttoreiden tehtävänä on enää paikallisia pankkeja palveleva rahanvaihtotoiminta, jonka hoitaminen on mahdollista keskitetysti myös alueellisesti suuremmista yksiköistä käsin. Tällä hetkellä neljän pienimmän konttorin Joensuun, Mikkelin, Porin ja Rovaniemen osuus Suomen Pankin setelienkäsittelystä on enää 6.4 %, kun viiden suurimman yksikön Vantaan, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun vastaava osuus on yli 70 %. Neljän pienimmän konttorin osuus haarakonttoreiden henkilöstöstä on n % (koko maksuvälinehuollon henkilöstöstä 10.4%), joten henkilöresurssipanoksen tuotta vuus näiden yksiköiden osalta on heikko. Maan rahahuollon hoitamisen kannalta mui den kuin Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun haarakonttoreiden toiminta on käymässä paitsi tarpeettomaksi myös kustannukselliseksi rasit teeksi. Neljän haarakonttorin verkosto on riittä vä myös poikkeuksellisia oloja ajatellen. Haarakonttoreiden henkilöstön määrä on luonnollisen kehityksen kautta vähentynyt % eli 132 henkilöä. Haarakontto reissa paikalla olevan henkilöstön määrä oli 1991 alussa 182 henkilöä. Elokuun 1. päivänä 1991 paikalla oli haara konttoreissa 170 henkilöä, joista pankkityössä oli 150 henkilöä ja muissa tehtävissä (siivous, emäntä, kiinteistönhoito) yhteensä 20 henkilöä. Mikäli nykyisessä konttoriverkostossa ei ta pahdu muutoksia, niin tapahtuneen rahahuollon kehityksen ja henkilöstömäärien muutosten vuoksi pankki saattaa joutua rekrytoimaan hen kilöstöä pienimpien konttoreiden valmiuksien säilyttämiseksi esim. turvallisuustason ylläpitoa varten. Suomen Pankin Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun haarakonttoreiden tuleva henkilöstötarve on yhteensä n. 120 henkilöä, joten kont

9 36 37 toriverkostossa henkilökuntaa on noin 50 yli tarpeen. Pankki on neuvotellut tämän ylimää räisen henkilöstön sijoittamisesta pankkiin mui hin tehtäviin tai muihin konttoreihin, koulutta misesta jne. henkilöstöyhdistyksen kanssa. Tä mänhetkisen neuvottelutilanteen perusteella näyttää todennäköiseltä, että vain noin kymme nen henkilön osalta ei ole löydetty luontevaa sijoitusratkaisua. Haarakonttoriverkostoa koskevat supistamissuunnitelmat ja muut henkilöstöä koskevat asiat on saatettu henkilöstön tietoon säännöllisissä YT-kokouksissa. Henkilöstön edustajat ovat hyväksyneet muu tosten väistämättömyyden, eikä konttoreiden lak kauttamiselle esiinny henkilöstössä yleisesti vas tustusta. Edellä sanotun nojalla johtokunta kunnioitta vasti esittää, että voidaan pankkivaltuusmiesten päätöksellä lak kauttaa. Päätöksen mukaan Joensuun, Mikke lin, Porin ja Rovaniemen konttorit lakkau tetaan mennessä ja Jyväskylän, Kot kan, Lahden ja Vaasan konttorit men nessä. Pankkivaltuusmiehet päättivät, että haara konttorit lakkautetaan yllä mainittuihin ajan kohtiin mennessä. Johtokunnan tehtävänä on informoida tulevissa pankkivaltuuston kokouk sissa pankkivaltuusmiehiä konttoreiden tarkasta lopettamispäivästä. Tällöin pankkivaltuusmies ten tehtäväksi jää lopettamispäivän toteaminen ja haarakonttoreiden johtajien toimien lakkaut taminen kyseisestä päivästä lukien. eduskunnan pankkivaltuusmiehet päät täisivät Suomen Pankin ohjesäännön (365/25) 17 :n 1 momentin 15 kohdan nojalla ryhtyä toimenpiteisiin Suomen Pankin Joensuun, Jyväskylän, Kotkan, Lahden, Mikkelin, Porin, Rovaniemen ja Vaasan haarakonttoreiden lakkaut tamiseksi ja että pankkivaltuusmiehet pyytäisivät sanotun lainkohdan nojalla valtioneuvostolta suostumuksen lakkaut tamisille. Pankkivaltuusmiehet päättivät kokouksessaan 27. syyskuuta, että Suomen Pankin Kuopion konttorin uusi toimitalo rakennetaan kokouk sessa esitettyjen, arkkitehtiryhmä Elomaa Oy:n laatimien rakennuspiirustusten sekä liitteenä ole van muistion mukaisesti ja että johtokunta val tuutetaan ryhtymään kaikkiin rakentamisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Toimitalo rakenne taan uudelle tontille, joka muodostetaan Kuo pion kaupungilta ostettavasta tai vuokrattavasta tontinosasta. Tämä tontinosa sijaitsee Kuopion kolmannessa kaupunginosassa korttelissa nro 37 ja kuuluu tonttiin nro 11. Johtokunnan esitys asiasta 15. elokuuta: Suomen Pankin johtokunta totesi eduskun nan pankkivaltuusmiehille lähettä mässään kirjeessä, että setelinlajittelutyön auto matisointi aiheuttaa merkittäviä muutoksia Suo men Pankin haarakonttoreiden töiden organi soinnissa ja työvoiman tarpeessa. Johtokunta arvioi, että setelinkäsittelyn automatisointi sekä Suomen Pankin rahalaitosten ja Posti- ja tele laitoksen välinen rahahuoltosopimus tullessaan voimaan pääosin vuonna 1991 aiheuttavat sen, että lajittelevan konttorin käsittelemien rahalähetysten ja -palautusten kappalemäärä kasvaa nykyiseen verrattuna kolme-neljäkertaiseksi. Tämän vuoksi myös työvoiman tarve kasvaa niissä konttoreissa, joihin lajittelukoneet sijoite taan. Lajittelevan konttorin henkilöstömääräksi arvioitiin 25 henkeä. Suomen Pankin Kuopion konttori on yksi niistä konttoreista, joihin johtokunta on päät tänyt sijoittaa automaattisen setelinlajittelu- Varsinaisen lakkautuspäätöksen eduskunnan pankkivaltuusmiehet tekisivät vasta saatuaan valtioneuvostolta siihen suostumuksen. Lakkauttaminen toteutettaisiin tämän jälkeen siten, että neljä pienintä haarakonttoria Joen suu, Mikkeli, Pori ja Rovaniemi lakkautetaan mennessä sekä Jyväskylän, Kotkan, Lahden ja Vaasan haarakonttorit men nessä. Pankkivaltuusmiehet päättivät kokoukses saan 27. syyskuuta hyväksyä johtokunnan esi tyksen ja pyytää valtioneuvoston suostumusta edellä mainittujen Suomen Pankin kahdeksan haarakonttorin lakkauttamiselle. Pyynnössään pankkivaltuusmiehet viittasivat johtokunnan kirjelmässä esitettyihin perusteluihin sekä Suo men Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 15 kohtaan. Kokouksessaan 25. lokakuuta pankkivaltuus miehet totesivat, että valtioneuvosto oli pidetyssä esittelyssä päättänyt antaa suostu muksensa siihen, että kahdeksan haarakonttoria Kuopion konttorin uudisrakennushanke koneen. Muut koneet sijoitetaan siten, että Tam pereelle, Turkuun ja Ouluun tulee yksi kone kuhunkin konttoriin. Vielä johtokunta totesi, että Suomen Pankin Kuopion konttorin nykyisen kiinteistön tilat ovat näissä muuttuneissa olosuhteissa tarkoitus taan vastaamattomia ja nimenomaan varsinaisil ta työskentelytiloiltaan liian pieniä, jotta ne voisivat asianmukaisella tavalla palvella lajittele van konttorin tehtävien suorittamista. Edelleen johtokunta totesi, että Kuopion konttorista puuttuvat myös mahdollisuudet minkäänlaiseen maksuvälineiden varmuusvarastointiin ja että turvallisuusnäkökohtiakaan ei vanhassa kiinteis tössä voida riittävästi huomioida. Pankkivaltuusmiehet päättivät pi tämässään kokouksessa oikeuttaa johtokunnan myymään Suomen Pankin Kuopion konttorin nykyisen kiinteistön, hankkimaan Kuopion kau pungilta kolmannessa kaupunginosassa Puutar hakadun varrella sijaitsevasta tontista nro 11 korttelissa nro 37 noin m2:n suuruisen tontinosan Kuopion kaupungin kanssa käytä vissä neuvotteluissa sovittavaan hintaan ja muu toin johtokunnan sopiviksi katsomilla ehdoilla. Lisäksi pankkivaltuusmiehet oikeuttivat johto kunnan aloittamaan em. tontille rakennettavan uuden pankkirakennuksen suunnittelun. Uudisrakennuksen suunnittelu alkoi keväällä 1990 ja on edennyt siihen vaiheeseen, että urak katarjoukset voitaisiin pyytää rakennusurakoit sijoilta vielä kuluvan syksyn aikana. Hankkeen pääsuunnittelijana toimii arkkiteh tiryhmä Elomaa Oy. Viitaten tämän esityksen liitteenä olevaan muistioon ja pankkivaltuusmiesten kokouksessa esitettäviin rakennuspiirustuksiin, joista ilmene vät hankkeen yksityiskohdat, johtokunta kun nioittaen esittää, että eduskunnan pankkival tuusmiehet Suomen Pankin ohjesäännön 17 :n 1 momentin 5 kohdan nojalla päättäisivät, että Suomen Pankin Kuopion konttorin uusi toimitalo rakennetaan Kuopion kaupungilta kolmannessa kaupungin osassa korttelissa nro 37 sijaitsevasta ton tista nro 11 ostettavasta tai vuokrattavas ta tontinosasta muodostettavalle uudelle tontille kokouksessa esitettyjen arkkiteh tiryhmä Elomaa Oy:n laatimien raken nuspiirustusten sekä liitteenä olevan muistion mukaisesti ja että johtokunta valtuutetaan ryhtymään kaikkiin raken tamisesta aiheutuviin toimenpiteisiin. Osakemerkintöjä ja -ostoja Tammikuun 9. päivänä pankkivaltuusmiehille lähettämässään kirjelmässä johtokunta totesi, että Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy perus tettiin Yhtiön osakepääoma on 37.5 miljoonaa markkaa. Tästä pääomasta Suomen Pankki on eduskunnan pankkivaltuusmiesten ja antamin suostumuksin merkinnyt 19.5 miljoonaa markkaa eli 52%. Muina osakkaina ovat keskenään yhtä suurin osuuksin Suomen valtio, KOP, OKO, PSP, SYP ja SKOP. Tähän mennessä merkitty osakepääoma sitoutuu kokonaisuudessaan rahamarkkinakeskuksen tietojärjestelmän ensim mäiseen vaiheeseen, joka valmistuu kesällä Yhtiön toiminnan on tarkoitus käynnistyä ensi elokuussa siten, että valtion velkasitoumuk set ja pankkien sijoitustodistukset ovat koko naisuudessaan järjestelmän piirissä vuoden 1992 alussa. Tietojärjestelmän toinen vaihe käsittää jouk kovelkakirjalainat, repo-kaupat sekä raportointiosuuden laajentamisen ja kolmas vaihe johdannaisinstrumentit sekä yritystodistukset. Toisen ja kolmannen vaiheen kustannusarvio ilman vara järjestelmää on vähintään 22 miljoonaa mark kaa. Tulevien investointien ja käyttökulujen ra hoittamiseksi Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:n hallitus on yksimielisesti päättänyt esittää, että yhtiön osakepääomaa korotetaan 37.5 mil joonasta markasta 60.0 miljoonaan markkaan antamalla kappaletta uusia tuhannen markan nimellisarvoisia osakkeita. Osakkeista on viimeistään maksettava yhtiölle koko niiden nimellisarvo, markkaa. Uudet osakkeet tarjotaan yhtiön osakkaiden merkittä viksi näiden aikaisemmin omistamien osakkei den suhteessa. Ne osakkeet, joihin ei liity ulkomaalaisomistuskieltoa, tarjotaan Suomen Pan kin merkittäviksi. Lisäksi rahamarkkinakeskuksen hallitus on esittänyt, että yhtiökokous val tuuttaisi Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy:n hallituksen vuoden 1991 aikana päättämään osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä. Korotus olisi miljoonaa markkaa, ja se toteutettaisiin antamalla enintään kappa letta uusia tuhannen markan nimellisarvoisia osakkeita. Osakepääoman korottaminen on tar koitus toteuttaa suunnattuna osakeantina osa kassopimuksen periaatteiden mukaisesti arvo paperikauppaa harjoittaville rahoituslaitoksille, pankkiiriliikkeille ja sijoitustoimintaa harjoitta

Rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristö uudistui

Rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristö uudistui 19 18 SSP aloitti toimintansa syyskuussa. Vuoden lopussa Valtion vakuusrahasto myönsi Suomen Säästöpankille jälleen 4.7 mrd. markkaa pääomatukea. Aikaisemmat pääomatuet mukaan lukien rahasto on myöntänyt

Lisätiedot

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen

Maksuvalmiusjärjestelmän käyttöönotosta Suomen Pankin soveltamiin korkoihin aiheutuvat muutokset Markan ulkoisen arvon vaihteluvälin rajojen 38 39 sestä luotosta peritään korkoa, joka on sama kuin luoton nostopäivän kolmen kuukauden markkinakorko, ja että Valtion vakuusrahastolle edellä mainituin ehdoin avattavalle talletustilil le maksetaan

Lisätiedot

milj. m arkkaa ja korvasi Suomen Pankille omaisuudenhoitoyhtiöiden Tilinpäätöksen kommentit 4. Korkokate korkotappioita 1 760 milj. m arkkaa.

milj. m arkkaa ja korvasi Suomen Pankille omaisuudenhoitoyhtiöiden Tilinpäätöksen kommentit 4. Korkokate korkotappioita 1 760 milj. m arkkaa. 38 39 Tilinpäätöksen kommentit Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytäntö Suomen Pankin tase noudattaa sektorijakoa, mikä antaa kuvan keskuspankin ja ulkomaiden sekä kotim aan sektoreiden välisistä rahoitussuhteista.

Lisätiedot

Vientiteollisuus.. Kotimarkkinateol lisuus... 23.2 Voimalaitokset.. 7.3 Kauppa... Muu liike-elämä.. 0.3 34,896

Vientiteollisuus.. Kotimarkkinateol lisuus... 23.2 Voimalaitokset.. 7.3 Kauppa... Muu liike-elämä.. 0.3 34,896 14 15 vuoden viimeisenä päivänä. Nämä muu tokset, jotka viikosta viikkoonkin saattoi vat olla huomattavan jyrkät, johtuivat pää asiallisesti kausiluontoisista syistä, mutta ilmeisesti vientisuhdanteiden

Lisätiedot

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3

/O 54.o % 42.0 47.4. Vientiteollisuus Kotimarkkinateolli 49.3 13 12 raan diskontattujen vekselien määrä pysyt teli pitkin vuotta, talouselämän vilkastumi sesta huolimatta, alemmalla tasolla kuin edel lisenä vuonna ja oli kertomusvuoden päät tyessä 1871 milj. markkaa

Lisätiedot

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302

35,023 34,502 35,409 37,682 37,904 37,225 39,904 39,725 40,569 40,310 40,302 14 15 kosta tasapainosta, ja se tapahtui siitä huo limatta, että keskuspankki koetti nousua jarruttaa. Esimerkkinä tästä pyrkimyk sestä mainittakoon, että joulukuun 24 päi vänä pankki nimenomaan ilmoitti,

Lisätiedot

Suhde yksityisiin asiakkaisiin

Suhde yksityisiin asiakkaisiin 13 12 miinikauppojen johdosta lainan "kotimaisiin obligaatioihin kirjattuja velkakirjoja oli pankin hallussa vuoden päättyessä vain 10 milj. mar kan arvosta. Suhde yksityisiin asiakkaisiin Pankin tilisuhteet

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978 Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus vuodelta 1978 S H e tm d 1979 1979 vp. n:o 4 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1978 * EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1979 SISÄLLYS Sivu

Lisätiedot

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4

19.975.6 19.022.6 19.160.5 20 212.6 20.709.8 21.049.8 21.183.1 22.584.9 22.852.5 23.966.5 23.229.1 24.270.1 22,397.4 17 16 elämälle antama luotto siten lisääntyi 1,571.8 milj. markkaa eli lähes 71 %. Suomen Pankin luotonannon pääosana oli kertomusvuonna, niinkuin aikaisemmin kin, vekselien diskonttaaminen. Kertomus vuoden

Lisätiedot

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit..

943.7. Vastattava Liikkeessä olevat setelit.. 11 10 Kertomusvuonna jatkettiin rahalaitosten kanssa lyhytaikaisia termiinikauppoja val tion vuoden 1962 ensimmäisen 8 % : n raha laitoslainan obligaatioilla. Niitä oli pankin omistuksessa vuoden lopussa

Lisätiedot

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA

PANKKIVALTUUSTON KÄSITTELEMIÄ ASIOITA 38 39 5. M uut saamiset R aham arkkinoiden vakauttam islainojen m äärä ei m uuttunut vuoden 1995 aikana. Säästöpankkien K eskus-o sake-pankin haltuunottoon ja riskikeskittym ien siirtoon sitoutui 1991

Lisätiedot

Erinäisiä Pankkivaltuusm iesten käsittelem iä asioita.

Erinäisiä Pankkivaltuusm iesten käsittelem iä asioita. 10 päivältä, jolloin setelinanto-oikeus uusien säännösten rallikaan oli 1,734.070,137 markkaa. Käyttämätön setelinanto-oikeus on vaihdellut 7.369,012 mankan (syyskuun 30 p:nä) ja 125,5

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA . HELSINKI 1962 42. VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA . HELSINKI 1962 42. VUOSIKERTA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS SUOMEN PANKKI 1961 VUOSIKIRJA LAATINUT SUOMEN PANKIN TALOUSTIETEELLINEN TUTKIMUSLAITOS 42. VUOSIKERTA. HELSINKI 1962 HELSINKI 1962 VALTIONEUVOSTON KIRJAPAINO Käsillä oleva Suomen Pankin vuosikirja. toimintavuodelta

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus

Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus Eduskunnan pankkivaltuusmiesten kertomus 1990 HeMnM 1991 1991 vp K 1 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS 1990 * EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1991 S IS Ä L L Y S S U O M E N P A N K IN T

Lisätiedot

--- 2 535 190. Suhde rahalaitoksiin

--- 2 535 190. Suhde rahalaitoksiin 10 11 hellivät 596 milj. markkaa luottojen lyhen nysten johdosta. Kun vielä otetaan huomioon eräät muut luotot sekä toisaalta vastattavien puolella esiintyvät velat, voidaan todeta pan kin koko nettoluotonannon

Lisätiedot

Kuntarahoitus Oyj 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Osaaminen ja vakaus Suomen valtteja 6. Toimintakertomus 1998 7. Pohjoismaiset yhteistyökumppanit 12

Kuntarahoitus Oyj 3. Toimitusjohtajan katsaus 4. Osaaminen ja vakaus Suomen valtteja 6. Toimintakertomus 1998 7. Pohjoismaiset yhteistyökumppanit 12 1998 VUOSIKERTOMUS 2 KUNTARAHOITUS OYJ VUOSIKERTOMUS 1998 Sisällysluettelo Kuntarahoitus Oyj 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Osaaminen ja vakaus Suomen valtteja 6 Toimintakertomus 1998 7 Pohjoismaiset yhteistyökumppanit

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön. uudistamisessa. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme

Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön. uudistamisessa. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme Hallituksen esitys Eduskunnalle kirj^npitnlaini^iäriännön uudistamiseksi. Voimassaoleva kirjanpitolainsäädäntömme on peräisin 1940-luvulta. Nyt runsaan kahden vuosikymmenen jälkeen se on eräiltä osiltaan

Lisätiedot

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki

Tarjousesite. Kalannin Säästöpankin konttorit. Debentuurilaina 2003. Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Tarjousesite Kalannin Säästöpankin Debentuurilaina 2003 Liikkeeseenlaskija: Kalannin Säästöpankki Korko: Kurssi: 3,50% kiinteä vuotuinen korko. (Efektiivinen tuotto vaihtelee emissiokurssin mukaisesti.

Lisätiedot

STJOM^N PAMEIN KIRJASTO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1952 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1953

STJOM^N PAMEIN KIRJASTO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1952 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1953 STJOM^N PAMEIN KIRJASTO EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1952 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE HELSINKI 1953 EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1952 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 30.10.2008 1 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA HELSINKI 1974 54. VUOSIKERTA

SUOMEN PANKKI VUOSIKIRJA HELSINKI 1974 54. VUOSIKERTA SUOMEN PANKKI 1973 VUOSIKIRJA 54. VUOSIKERTA HELSINKI 1974 HELSINKI 1974 VALTION PAINATUSKESKUS SISÄLLYSLUETTELO 1. Vuoden 1973 taloudellinen kehitys IDkomainen kysyntä.................. 5 Kotimainen kysyntä...

Lisätiedot

Konserniesittely. Talletuspankkitoiminta. Muu rahoitustoiminta. Arvopaperisijoitukset. Treasury ja pääomamarkkinat. Kiinteistöt

Konserniesittely. Talletuspankkitoiminta. Muu rahoitustoiminta. Arvopaperisijoitukset. Treasury ja pääomamarkkinat. Kiinteistöt Konserniesittely 1 Konserniesittely Kansallis-Osake-Pankki on vuonna 1889 perustettu liikepankki. Pankin liiketoiminta-alueita ovat talletuspankkitoiminta, treasury ja pääomamarkkinat, muu rahoitustoiminta,

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Helsinki 2007 K 10/2007 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2006 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2007 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1972 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 1972 EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 72 * EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSMIESTEN KERTOMUS VUODELTA 72 * EDUSKUNNAN PANKKIVALIOKUNNALLE S H E LSIN K I 73 SISÄLLYS Suomen

Lisätiedot

ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1

ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1 ESTOLA: MAKROTALOUSTEORIA 1 1 Sisältö 1 SUOMEN PANKIN KESKUSPANKKIPOLITIIKAN HIS- TORIA 2 1.1 Rediskonttausehdot rahapolitiikan välineinä.......... 2 1.2 Pankkien antolainauskoron säätely...............

Lisätiedot

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007

EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007 K 9/2008 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSToN KERTOMUS 2007 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2008 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu) EDITA PRIMA OY, HELSINKI 2008 SISÄLLYS Sivu EKP:N RAHAPOLITIIKKA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41. Kunnanvaltuusto 18.05.2015. Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 3/2015 41 Kunnanvaltuusto 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 18:00-19:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 150/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan rahoitusvakausvälineelle annettavista valtiontakauksista annetun lain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Euroopan rahoitusvakausvälineelle

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION

T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION T OIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1997 RAHOITUSTARKASTUS FINANSINSPEKTIONEN FINANCIAL SUPERVISION JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS LUOTTOLAITOSTEN TALOUDELLINEN TILA PÄÄOMAMARKKINAT LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot