OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas"

Transkriptio

1 OpasKokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista Suomeen -opas

2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Kansainvälinen rekrytointi 6 3. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen Rekrytoinnin käynnistäminen Tarpeen määrittäminen Työnantajan sitoutuminen rekrytointiin Työyhteisön vastaanottovalmiuksien kehittäminen ja tukeminen aikaisessa vaiheessa Hankittavaan työvoimaan kohdistuvien vaatimusten asettaminen Ammattivaatimukset Muut vaatimukset Ulkomaisen työvoiman kartoitus ja käytetyt markkinointi- ja kumppanuuskanavat Kohdemaiden valinta Kumppaneiden valinta Työpaikasta ilmoittaminen Rekrytoitavien haastattelut ja valinnat Haastatteluiden käytännön toteutus Tarvittavien lupien järjestäminen Kielikoulutuksen toteuttaminen Työn aloittaminen Suomessa Työsopimusten solmiminen Asettautumispalveluiden toteutus Kielikoulutus Asettautuminen Suomeen ja muut palvelut Vastaanotto työyhteisössä Työyhteisön perehdyttäminen Työntekijän perehdyttäminen Koulutus 48 2

3 Liitteet Liite 1 Lisätietoa 49 Liite 2 Esimerkki työhaastattelun kysymyksistä englanniksi 51 Liite 3 Esimerkki työsopimuspohjasta 55 Liite 4 Maahanmuuttoasiat Suomessa 57 Euroopan sosiaalirahasto on osarahoittanut julkaisun tuottamisen.

4 1. Johdanto Tämä on kansainvälisten rekrytointien tueksi laadittu opas, jonka tavoitteena on toimia rekrytoijien, viranomaisten, kouluttajien ja oppilaitosten apuna. Opas toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön maahanmuutto-ohjelmien -tukirakenteen (MATTO) toimenpiteitä. Oppaasta on pyritty tekemään käytännönläheinen tuki kansainvälisen rekrytoinnin eri vaiheiden tueksi ja se tarjoaa tietoa ja neuvoja sekä muistilistoja käytännön työn avuksi. Tämä ei ole tyhjentävä esitys siitä, miten ulkomailta rekrytoidaan. Kuten aina rekrytoitaessa jokainen tapaus on oman itsensä näköinen ja ainakin jossain määrin erilainen. Oppaassa on koottu yhteen ja esimerkkien avulla kuvattu niitä kokemuksia ja opetuksia joita työvoiman maahanmuuton ESR-kehittämisohjelman projekteille on vuosina kertynyt. 4

5 Oppaassa on kuvattu rekrytointiprosessin vaiheet etenemisjärjestyksessä. Luvussa 2 käsitellään kansainvälisen rekrytoinnin käynnistämistä mm. tarpeen määrittämistä, ammattivaatimuksia sekä kohdemaiden ja kumppanien valintaa. Luvussa 3 on kuvattu hakijoiden haastattelua ja valintaa käsitellen mm. haastatteluiden toteutusta, tarvittavia lupia sekä kielikoulutusta. Luvussa 4 edetään jo työn aloittamiseen Suomessa, teemoina tässä ovat mm. työsopimukset, asettautumispalvelut, vastaanotto työyhteisössä ja työntekijän ja työyhteisön perehdyttäminen. Loppuun on koottu kansainvälisen rekrytoinnin kannalta keskeisten viranomaisten tietoja sekä linkkejä lisätietoihin. Keskeisessä roolissa oppaan laadinnassa ovat olleet MATTO-tukirakenteen projektit, joista monien työntekijät ovat osallistuneet haastatteluihin ja työpajoihin sekä kommentoineet oppaan luonnosta. Esitämme lämpimät kiitokset projekteille hyvästä yhteistyöstä ja arvokkaista keskusteluista ja kommenteista. 5

6 2 Kansainvälinen rekrytointi Seuraavassa on kuvattu kansainvälisen rekrytoinnin perusprosessi. Tähän liittyy totta kai lukuisia tapauskohtaisia eroja. Prosessista on kerrottu tarkemmin seuraavissa luvuissa. 1 3 kk 1 6 kk 2 vk Rekrytoinnin Rekrytoitavien haastattelut Työn aloittaminen käynnistäminen ja valinnat Suomessa Rekrytointitarpeen tunnistaminen Työpaikasta ilmoittaminen Haastattelujen toteutus Työvoiman kartotus Suomessa Rekrytointikumppaneiden valinta Työntekijöiden valinta Tarvittavien lupien järjestäminen Kielikoulutuksen toteuttaminen Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen Kohdemaan valinta Asumisasioiden suunnittelu Tiedotus rekrytoinnista työyhteisölle Vaatimusten määrittäminen Työsopimuksen solminen Asettautumispalvelujen toteutus Perehdytys (työyhteisö) Perehdytys (työntekijä) Mahdolliset täydennyskoulutukset 6

7 3 Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistäminen 3.1 Rekrytoinnin käynnistäminen Tarpeen määrittäminen Rekrytoinnin lähtökohtana ovat aina työnantajien työvoimaan kohdistuvat tarpeet. Ennen kansainvälisen rekrytoinnin käynnistämistä tulee työnantajan varmistua siitä, ettei hänen tarvitsemaansa työvoimaa löydy Suomesta. Tämä onnistuu helpoiten ilmoittamalla työpaikasta esimerkiksi työhallinnon sivuilla (mol.fi) tai käyttämällä muita rekrytointikanavia, kuten yksityisiä henkilöstöpalveluyrityksiä, lehti-ilmoituksia ja rekrytointisivustoja. Oman alueen Työ- ja elinkeinotoimistolta (TE-toimisto) voi kysyä apua työvoimankartoitukseen. Mikäli työnantaja ei ole löytänyt sopivaa työvoimaa yrityksistä huolimatta, kannattaa tiedustella muita keinoja rekrytoinnin hankintaan. Näitä voivat olla työvoimapoliittiset (täydennys-) koulutukset esimerkiksi ammatinvaihtajille, oppisopimukset, rekrytointikoulutukset jne. Lisätietoa työvoiman hankinnan eri vaihtoehdoista antaa oman alueen TE-toimisto. Ennen kuin kansainvälinen rekrytointiprosessi päätetään käynnistää, kannattaa työnantajan ottaa yhteyttä paikalliseen EURES-neuvojaan. EURES-neuvojalta voi tiedustella, onko järkevää harkita ulkomailta rekrytointia kyseessä olevan ammatin osalta 1. 1 EURES on vuonna 1993 perustettu yhteistyöverkko Euroopan komission sekä Euroopan talousalueen jäsenvaltioiden (EU-maat sekä Norja, Islanti, Liechtenstein ja Sveitsi) julkisten työnvälityspalveluiden ja muiden yhteistyöorganisaatioiden välillä, joka tarjoaa palveluita sekä työnhakijoille että työnantajille. Jokaisessa EU-maassa toimii EURES-neuvojia, jotka palvelevat työnhakija- ja työnantaja-asiakkaita. Suomessa EURES-neuvojat työskentelevät työ ja elinkeinotoimistoissa ja heidän avullaan on mahdollista julkaista kohdemaassa työpaikkailmoituksia ja saada muuta relevanttia tietoa ja apua rekrytoinnin toteuttamisessa. 7

8 Mikäli kansainvälinen rekrytointiprosessi päätetään käynnistää, tulee varmistaa, että päätöksen rekrytoinnin käynnistämisestä tekee työnantajalla sellainen henkilö, jolla on siihen riittävät valtuudet. Kansainvälisen rekrytoinnin käynnistämisen yhteydessä kannattaa huomioida, että muista kuin EU- ja ETA-maista ja niihin rinnastettavista maista tulevat tarvitsevat pääsääntöisesti työntekijän oleskeluluvan työskennelläkseen Suomessa (pl. tiettyjen ammattiryhmien kausityöntekijät). Päätökset työntekijöiden oleskelulupahakemuksiin tehdään valtakunnallisten ja alueellisten työlupalinjausten perusteella. Työntekijän oleskeluluvan hakemista on käsitelty oppaan luvussa 3.2. Lääkäreiden rekrytointitarve Pohjois-Karjalassa Hankkeen valmistelu alkoi vuonna Tarve rekrytoida lääkäreitä ulkomailta tuli esiin Pohjois-Karjalan kunnanjohtajilta, sillä kunnilla on ollut vaikeuksia saada lääkäreiden virkoja täytetyksi. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tekemän selvityksen mukaan reilu kolmannes kuntien ja kuntayhtymien terveyskeskuslääkäreiden viroista oli täyttämättä elokuussa Maakunnassa oli useita kuntia, joissa vähintään puolet viroista oli vailla vakinaista lääkäriä. Palveluja on järjestetty tilapäisin ratkaisuin tai tekemällä ostopalvelusopimuksia yksityisten lääkäriyhtiöiden kanssa. Lääkäritilannetta tulee tulevaisuudessa vaikeuttamaan myös eläkepoistuman jatkuva kasvu. Pohjois-Karjalan terveyskeskuslääkäreistä 63 vuoden vanhuuseläkeiän tulee saavuttamaan vuoteen 2025 mennessä 62 % vuoden 2005 lopun lääkäreistä. Luku on selvästi korkeampi kuin sairaanhoitopiirin lääkäreillä tai muiden toimialojen työntekijöillä maakunnassa. Terveyskeskusten vaikea tilanne lääkäreiden rekrytoinnissa ja nopea eläköityminen olivat siis keskeiset perusteet hankkeen käynnistämiselle. Lisätietoa työvoiman hankinnan vaihtoehdoista TE-toimistoista Lisätietoa EURES-verkostosta ja EURES-neuvojien yhteystiedot ntid=0 8

9 Muistilista: Mihin ammattiryhmiin ja työtehtäviin työnantajan tarpeet kohdistuvat? Miten on selvitetty työvoiman saatavuus Suomesta? Onko EURES-neuvojan kanssa keskusteltu kansainvälisen rekrytoinnin käynnistämisestä ko. ammatin osalta? Onko yrityksen johto hyväksynyt rekrytoinnin käynnistämisen? Työnantajan sitoutuminen rekrytointiin Kun kansainvälinen rekrytointi päätetään käynnistää, tulee työnantajan (erityisesti tuleva lähiesimies ja yrityksen johto) sitoutua rekrytointiprosessiin. Rekrytoinnin ajallinen kesto vaihtelee tapauskohtaisesti. Nopeimmat rekrytointiprosessit ovat toteutuneet noin kahdessa - neljässä kuukaudessa. Tietyistä maista kuten Kiinasta rekrytoitaessa prosessi voi kestää puoli vuotta byrokratian takia. Rekrytointiprosessi hoituu kokemusten mukaan nopeimmin kun rekrytoidaan muista EU-maista ja lähimaista. Rekrytoinnin kestoon vaikuttavat myös työntekijään kohdistuvat vaatimukset. Mikäli työnantaja vaatii uudelta työntekijältä suomen kielen alkeiden hallintaa eikä työntekijä entuudestaan puhu suomea tai ruotsia, tulee rekrytointia varten varata noin puoli vuotta aikaa, jotta työntekijä ehtii suorittaa suomen kielen opintoja ennen työn aloittamista. Mikäli työntekijä suorittaa täydennys- tai muita koulutuksia ennen työn aloittamista, pidentävät myös nämä rekrytointiprosessin kokonaiskestoa. Työnantajan kannattaa käydä jo ennen kansainvälisen rekrytoinnin käynnistämistä rekrytointiprosessin eri vaiheet (mm. haastattelujen toteutus, työyhteisön perehdyttäminen, tulijan perehdyttäminen, kielikoulutukset, tulijan asettautumispalvelut jne.) läpi ja suunnitella, miten niihin liittyvät asiat käytännössä hoidetaan. Tässä oppaassa on esitetty rekrytointiprosessiin liittyvät osiot vaiheittain. 9

10 Lisäksi on hyvä muistaa, että rekrytoinnin onnistunut toteutuminen ei takaa sitä, että työntekijä jää pysyvästi työnantajalle töihin. Työntekijä saa vaihtaa työpaikkaa tai muuttaa toiselle paikkakunnalle tai ulkomaille. Työnantajan onkin hyvä pohtia jo ennen työntekijän saapumista, miten työntekijän kotiinpaluu voidaan turvata tällaisessa tapauksessa. Työntekijän lähtemistä odotettua aiemmin voidaan pyrkiä ehkäisemään kertomalla työntekijälle etukäteen mahdollisimman tarkkaan uudesta asuinpaikkakunnasta sekä harrastusmahdollisuuksista. Vapaa-ajan harrastusten merkitystä työntekijän kotoutumisen kannalta käsitellään tarkemmin oppaan luvussa Ennen rekrytoinnin käynnistämistä työnantajan kannattaa tiedustella vertaistahoilta, kuten muilta alan toimijoilta ja etujärjestöiltä kokemuksia kansainvälisistä rekrytoinneista. Rekrytoinnin ajallinen kesto hitsaajien ja koneistajien rekrytoinnin yhteydessä Kiinasta Marraskuussa 2006 järjestettiin rekrytointimatka Kiinaan. Tätä ennen oli tapahtumaa markkinoitu Kiinassa. Työntekijät saapuivat Suomeen Työntekijöiden oletettiin saapuvan Suomeen jo maalis-huhtikuussa, mutta saapuminen lykkääntyi, koska Kiinassa passien hankinta osalle joukkoa viipyi. Myös Suomessa lupakäsittely kesti paikoin. Muistilista: Onko työnantaja varautunut siihen, että rekrytointiprosessi ulkomailta kestää useimmiten vähintään 2 4 kuukautta ja on yleensä työläämpää kuin Suomesta rekrytointi? Onko tulevan työntekijän lähiesimies sitoutunut rekrytointiin muun johdon lisäksi? Onko työnantaja varautunut siihen, että rekrytointiprosessiin liittyy useita vaiheita? Näiden toteutusta kannattaa suunnitella alustavasti jo ennen rekrytoinnin käynnistämistä (mm. haastattelujen toteutus, työyhteisön perehdyttäminen, tulijan perehdyttäminen, kielikoulutukset, tulijan asettautumispalvelut) 10

11 3.1.3 Työyhteisön vastaanottovalmiuksien kehittäminen ja tukeminen aikaisessa vaiheessa Rekrytointiaikeista kannattaa tiedottaa työyhteisölle ensimmäisen kerran heti rekrytointipäätöksen jälkeen ja toisen kerran ennen kuin työntekijät saapuvat Suomeen. Työyhteisön koosta riippuen tiedottaminen voidaan hoitaa eri tavoin tiedotustilaisuutena, sähköpostitse, epävirallisena suullisena tiedotuksena tai vaikkapa vapaamuotoisena keskustelutilaisuutena. Tiedottaminen rekrytoinnin taustoista ja siihen sovellettavista ehdoista heti rekrytointiprosessin alussa valmistaa työyhteisöä ulkomaisen työvoiman rekrytointiin ja antaa nykyisille työntekijöille mahdollisuuden kysyä heidän mieltään askarruttavia tarkentavia kysymyksiä. Työyhteisölle on keskeistä kertoa ainakin rekrytoinnin syistä sekä ulkomaisiin työntekijöihin sovellettavista työehdoista. Työnantajan nykyisillä työntekijöillä saattaa olla epäselvyyksiä esimerkiksi siitä, sovelletaanko ulkomailta rekrytoitavaan henkilökuntaan samoja työja palkkaehtoja kuin Suomesta rekrytoiduille työntekijöille. Palkkaan liittyvissä kysymyksissä työsuojeluvaltuutetulla sekä ammattiliitolla on keskeiset roolit. Avoin keskustelu rekrytointiin liittyvistä kysymyksistä ja taustoista edesauttaa myös sitä, että työyhteisö ottaa ulkomailta rekrytoitavat työntekijät hyvin vastaan ja ehkäisee kilpailuasetelman syntymistä uusien ja vanhojen työntekijöiden kesken. Kokemuksia työyhteisön vastaanottovalmiuksiin liittyen Pääsääntöisesti työyhteisö on ottanut hyvin vastaan työperäiset maahanmuuttajat. Eräässä työyhteisössä kiersi huhuja palkkauksen ja työsopimuksen epäoikeudenmukaisuudesta suhteessa työyhteisön muiden jäsenten palkkoihin ja työsopimuksiin. Luottamusmies otti asian esiin. Tämä saatiin selvitettyä ja se osoittautui pelkäksi väärinkäsitykseksi. 11

12 Muistilista Millä tavoin työyhteisölle tiedotetaan rekrytoinnin käynnistämisestä? Onko tiedotus työvoiman rekrytoinnin taustoista ja syistä toteutettu avoimella ja vuorovaikutteisella tavalla? Onko tiedotuksessa kerrottu ainakin rekrytoinnin syistä sekä ulkomaisiin työntekijöihin sovellettavista työehdoista ja palkkatasosta? 3.2 Hankittavaan työvoimaan kohdistuvien vaatimusten asettaminen Ammattivaatimukset Työnantaja asettaa rekrytoitavalle työvoimalle ammattivaatimukset. Perussääntönä voidaan pitää sitä, että työntekijät, joilla on jo aiempaa työkokemusta alalta, omaksuvat helpommin uuden asuinmaan toimintatavat, koska työn substanssiosaaminen on heillä jo hallussa eikä kaikki työhön liittyvä ole uutta. Työnhakijan koulutustausta voidaan todentaa pyytämällä nähtäväksi työnhakijan tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta. Työkokemuksen määrän voi puolestaan todentaa työtodistusten ja suosittelijoiden avulla. Joidenkin ammattien harjoittaminen Suomessa edellyttää laillistamisen. Työnantajan kannattaa selvittää hyvissä ajoin, kuuluuko ammattiryhmä, jonka edustajan tämä aikoo rekrytoida, laillistettavien ammattinimikkeiden joukkoon. Mikäli näin on, tulee ammattinimikekohtaisesti selvittää, minkälaisia vaatimuksia laillistamisprosessi sisältää. Sosiaali- ja terveysalan laillistamisesta Suomessa vastaa Sosiaalija terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Opetushallitus päättää puolestaan ulkomaisen tutkinnon tuottamasta virkakelpoisuudesta Suomessa. Tämän oppaan luvussa 3.2. kerrotaan tarkemmin tarvittavien lupien järjestämisestä. 12

13 Sairaanhoitajan tutkinnon tunnustaminen Bulgariasta rekrytoitaessa Työnantaja edellytti pätevyyttä toimia Suomessa laillistettuna sairaanhoitajana ja kykyä saavuttaa riittävä suomen kielen taito luonnollisesti mahdollisimman nopeasti. Ensin selvitettiin, mitä muodollisen pätevyyden saaminen edellytti lähtömaan tutkinnolta ja tutkintoa vastaavassa tehtävässä hankitulta työkokemukselta. Selvittämisessä tehtiin yhteistyötä THL:n Attraktiivinen Suomi -projektin kanssa ja tutkinnon tunnustamisvaiheessa tehtiin tiivistä yhteistyötä Valviran kanssa. Muistilista: Minkälaisia ammattitaidon vaatimuksia työnantajalla on? Kuinka pitkää alan työkokemusta työnantaja vaatii tulevalta työntekijältä? Edellyttääkö työntekijän ammatin harjoittaminen Suomessa laillistamisen? Muut vaatimukset Ammattitaidon lisäksi on tärkeätä, että hakijan osaaminen ja ominaisuudet vastaavat tulevan työpaikan vaatimuksia sekä työnantajan tavoiteprofiilia työntekijästä. Työnantajan vaatimukset voivat koskea työntekijän fyysisiä ominaisuuksia (voima, kyky sietää kylmyyttä jne.), työtehtävän edellyttämää kielitaitoa (suorassa asiakaskontaktissa työskentelevät, yksin, parityössä tai ryhmissä työskentelevät) tai muita ominaisuuksia (kuten kyky suoriutua itsenäisesti työtehtävistä). Myös kyky sopeutua kaupunki- tai maaseutuympäristöön on tärkeätä huomioida työntekijän valinnan yhteydessä. Työntekijät kannattaa työllistää heidän toiveitaan vastaavalle alueelle ja kertoa rehellisesti uuden asuinpaikan koosta, sijainnista ja palveluista. Ulkomaisista kaupungeista muuttaville voi Suomen harvaan asutettu maaseutu olla kulttuurisokki. 13

14 Vaatimukset elintarviketyöntekijöille Haettiin työntekijöitä, jotka soveltuvat elintarvikealan kiireiseen linjatyöhön. Työskentely tapahtuu viileissä oloissa +7 asteessa ja työ on raskasta keskeytyvää kaksivuorotyötä. Kielitaitoedellytyksenä oli joko vähän suomea tai englantia. Työnantaja toimitti tarvittavat tiedot työpaikkailmoitukseen. Muistilista: Minkälaisia kielitaitovaatimuksia työtehtävä asettaa tulevalle työntekijälle? Minkälaisia muita fyysisiin tai psyykkisiin tekijöihin liittyviä ominaisuuksia työntekijällä tulee olla? (Onko työ ulkoilma- vai sisätyötä, yksin vai ryhmässä tehtävää, liittyykö siihen asiakaspalvelutyötä, onko työ fyysisesti raskasta vai kevyttä jne) Minkälaisella paikkakunnalla työpaikka sijaitsee onko kaupungista vai maaseudulta tulevan työntekijän helpompi sopeutua sinne? 3.3 Ulkomaisen työvoiman kartoitus ja käytetyt markkinointi- ja kumppanuuskanavat Kohdemaiden valinta Kohdemaata valittaessa perussääntönä voidaan pitää sitä, että rekrytointi on helpointa EU-maista sekä niistä maista, jotka sijaitsevat maantieteellisesti lähellä Suomea. Tämä pätee erityisesti silloin, kun rekrytoidaan pysyvää työvoimaa. Lähialueilta tulevien henkilöiden kohdalla kulttuurierot ovat melko pieniä ja työntekijät voivat helpommin vierailla kotimaassaan ja siten pitää yhteyttä sukulaisiin ja vanhoihin ystäviin, mikä puolestaan helpottaa kotoutumista. Työnantajan kannattaa selvittää, missä kohdemaissa halutun ammattialan työnhakijoita on saatavilla. Tässä voivat auttaa mm. EURES-neuvojat, muut julkiset työnvälittäjät sekä yksityiset rekrytointiyritykset kohdemaassa. 14

15 Valinnassa on hyvä miettiä kohdemaasta tulijoiden tyypillistä kielitaitoa. Mikäli työnantajalla on yhteistyötä muissa maissa sijaitsevien toimijoiden kanssa, liiketoimintaa eri maissa tai vaikkapa aikomuksia laajentaa liiketoimintaansa kansainvälisille markkinoille, kannattaa harkita työntekijän palkkaamista näistä maista. Työnantajalle voi olla paljonkin hyötyä siitä, että sen työntekijä taitaa kohdemaan kieltä. Myös organisaation olemassa olevien työntekijöiden kielitaitoa on hyvä kartoittaa. Mikäli työntekijöistä osa puhuu ulkomailta rekrytoitavan työvoiman äidinkieltä, helpottaa tämä työntekijän perehdyttämistä. Ja mikäli työnantaja on aiemmin rekrytoinut työntekijöitä ulkomailta, kannattaa uusia henkilöitä monessa tapauksessa rekrytoida samasta maasta. Rekrytointialueen valinta lääkäreiden rekrytoinnissa Pohjois-Karjalaan Rekrytoinnin kohdealueeksi valikoitui Luoteis-Venäjä, koska sieltä olivat useat lääkärit olleet yhteyksissä kuntiin ja ilmaisseet halukkuutensa tulla töihin Suomeen. Lisäksi Suomen työ- ja elinkeinoministeriö oli tehnyt selvityksen inkerinsuomalaisten lääkäreiden halukkuudesta työskennellä lääkärinä Suomessa. Heidän päätöksensä hakeutua paluumuuttajana Suomeen ja halunsa työskennellä lääkärinä Suomessa puolsivat todennäköisyyttä, että he jäisivät vakituisesti asumaan ja työskentelemään Suomeen. Inkerinsuomalaiset osaavat myös jonkin verran suomen kieltä ja heillä olisi halua opiskella kieltä, koska paluumuuttajan statuksen saadakseen heidän olisi osoitettava riittävä suomen kielen taidon taso suorittamalla paluumuuttajille tehty IPAKI-kielitesti. Lisäksi Pohjois-Karjalan ja Luoteis-Venäjän alueiden maantieteellinen läheisyys ja lyhyet välimatkat helpottaisivat muuttamista ja yhteydenpitoa kotimaahan jääviin läheisiin. Näiden syiden vuoksi rekrytointi kohdistui inkerinsuomalaisiin lääkäreihin Luoteis- Venäjän alueella. 15

16 Muistilista: Etsitäänkö vakituisia työntekijöitä, joiden on tarkoitus jäädä Suomeen asumaan? Työntekijöiden rekrytointi saattaa olla helpompaa Suomen lähellä sijaitsevista maista suhteellisen pienten kulttuurierojen ja lyhyen välimatkan takia. Onko työnantajalla jo maahanmuuttajia töissä? Työntekijän perehdyttäminen voi olla helpompaa jos sen tekee tämän äidinkieltä puhuva henkilö. Onko työnantajalla liiketoimintaa tai muita yhteistyösuhteita ulkomailla? Työntekijän rekrytointi näistä maista voi olla hyödyllistä. Missä maissa työnantajan tarvitsemaa työvoimaa on tarjolla? Kumppaneiden valinta Rekrytoinnin toteutuksen onnistumisen kannalta on keskeistä löytää luotettava ja eettinen yhteistyökumppani kohdemaassa. Mahdollisia kumppaneita ovat mm. julkiset ja yksityiset työnvälittäjät. EU-maista rekrytoitaessa EURES-neuvojia voidaan hyödyntää niin työpaikkailmoittamisessa kuin työntekijäehdokkaiden löytämisessä. Julkisten työvoimapalvelujen lisäksi Suomessa ja ulkomailla on yksityisiä henkilöstöpalveluyrityksiä, jotka tekevät kansainvälisiä rekrytointeja. Myös tällöin on tärkeää arvioida eettisiä toimintatapoja. Suomessa yksi vaihtoehto on Henkilöstöpalveluliitto HPL:n jäsenyrityksen valitseminen rekrytointikumppaniksi. HPL auktorisoi jäsenyrityksiään ja auktorisoinnin yhteydessä kiinnitetään huomioita työnantajavelvoitteista huolehtimiseen ja alan toimintaperiaatteiden ja suositusten noudattamiseen. Mikäli rekrytointikumppaniksi valitaan ulkomainen henkilöstöpalveluyritys, on hyvä tarkastaa tämän auktorisoinnit tai sertifioinnit. 16

17 Lähtömaan suurlähetystöiltä voi kysyä neuvoja esimerkiksi rekrytoinnin käynnistykseen tai mahdollisesti tarvittavien tulkkien kartoittamiseen liittyen. Suurlähetystöt ovat mielellään tietoisia suomalaisten tekemistä rekrytoinneista niiden edustamissa maissa. Suurlähetystöillä on usein myös kokemusta rekrytointiprosessiin liittyvistä haasteista, sillä ne vastaanottavat työntekijöiden oleskelulupahakemuksia. Suurlähetystöt eivät kuitenkaan ole työnvälittäjiä, ne voivat lähinnä tukea rekrytointiprosessissa jakamalla tietoa käytettävissä olevien resurssiensa puitteissa. Myös Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY-keskus) voi olla apua mm. Venäjällä asuvien paluumuuttajien rekrytoinnissa. ELYkeskuksilla ja TE-toimistoilla saattaa olla valmiita kontakteja ulkomaalaisiin työnhakijoihin. Muita mahdollisia yhteistyökumppaneita ovat paikalliset keskuskauppakamarit, oppilaitokset ja muut viranomaistahot. Kokemuksia rekrytoinneista ja eri kumppaneiden käytöstä voi tiedustella myös vertaistahoilta kuten oman alan toimijoilta ja etujärjestöiltä. Suomen keskuskauppakamari lanseerasi syyskuussa 2011 FinnChamnimisen palvelun / verkoston, jonka kautta yritykset voivat etsiä maakohtaisia kontakteja. Tätä verkostoa kannattaa hyödyntää kontaktien etsinnän yhteydessä. Lisätietoa FinnCham-palvelu osoitteessa Hyödynnetyt yhteistyötahot Bulgariassa Lähtömaassa hyödynnettiin Bulgarian keskuskauppakamarin koulutuskeskuksen oppilaitosverkostoa. Muita hyödynnettejä kontakteja olivat mm. viranomaiskontaktit, ministeriöt, suurlähetystö, työvoimahallinto ja oppilaitosverkosto. Yhteistyötä tehtiin myös samassa lähtömaassa Bulgariassa toimivan ESR-hankkeen Työhön Satakuntaan hankkeen kanssa sekä työvoiman rekrytointiin liittyvien tahojen kanssa kuten EURES-verkoston kanssa. 17

18 Rekrytointikäytännöissä on kulttuurillisia eroja. Vaikka kumppani olisi luotettava, ei työnantaja voi aina välttyä esimerkiksi siltä, että työnhakijat maksavat rekrytointia hoitavalle taholle lisämaksuja siitä, että pääsevät haastatteluun. Näihin tapauksiin voi pyrkiä varautumaan sopimusehtojen, -rikesakkojen tai ohjeistusten avulla, mutta aina se ei ole mahdollista. Muistilista: Miten selvitetään rekrytoinnin yhteydessä käytettävän yhteistyökumppanin eettisyys ja toimintaperiaatteet? Onko tarpeen korostaa esim. yhteistyösopimuksessa tai muussa kirjallisessa ohjeistuksessa rekrytoinnissa sovellettavista periaatteista? Rekrytoidaanko EU-maista? Mahdollisia kumppaneita voivat olla EURES-neuvojat ja yksityiset henkilöstöpalveluyritykset. Rekrytoidaanko EU:n ulkopuolisista maista? Mahdollisia kumppaneita voivat olla yksityiset henkilöstöpalveluyritykset. Onko vinkkejä rekrytoinnin toteutukseen tiedusteltu myös muilta tahoilta kuten paikallisilta suurlähetystöiltä, muilta alan toimijoilta ja keskusjärjestöiltä sekä paikallisilta keskuskauppakamareilta? Onko paikallisten kumppaneiden etsinnän yhteydessä hyödynnetty Suomen keskuskauppakamarin FinnCham-palvelua / verkostoa, jonka kautta yritykset voivat etsiä maakohtaisia kontakteja? Palvelu löytyy osoitteesta Työpaikasta ilmoittaminen Työpaikasta ilmoittaessa tulee kiinnittää huomio kahteen seikkaan: tiedotuskanavaan sekä tiedotettavaan sisältöön. Työpaikasta ilmoittamista varten tulee varata ainakin noin kuukausi aikaa. 18

19 Seuraavassa on esitetty mahdollisia kanavia työpaikasta ilmoittamiseksi. Työnhakijoiden suora kontaktointi Joissakin tapauksissa Suomen TE-toimistoilla voi olla jo valmiiksi tietoa työnhakijoista, joita avoinna oleva työpaikka saattaa kiinnostaa. Tällöin voidaan ottaa suoraan yhteyttä näihin työnhakijoihin, eikä erillistä ilmoitusta työpaikasta ole tarpeen julkaista. Työnantajan omat verkostot Mikäli yritys on rekrytoinut jo aiemmin työntekijöitä ulkomailta tai yrityksen verkostossa on yrityksiä, jotka ovat rekrytoineet ulkomailta työntekijöitä, voivat nämä työntekijät suositella sopivia työntekijöitä kotimaastaan tai kertoa kotimaassa oleville tuttavilleen avoimesta työpaikasta. Sosiaalinen media Työpaikasta ilmoittaessa voidaan harkiten hyödyntää sosiaalista mediaa kuten Facebookia, Twitteriä tai YouTubea. Sosiaalista mediaa hyödyntämällä voidaan tavoittaa erityisesti nuoria työnhakijoita. Tällöin on kuitenkin hyvä muistaa, että yhteydenottojen määrä voi kasvaa odottamattoman isoksi eikä tiedon leviämistä voida seurata. Esim. määrältään pieniin ja kohdennettuihin rekrytointeihin sosiaalinen media tuskin sopii. EURES EURES-sivustolla on mahdollista selata työnhakijoiden ansioluetteloita sekä ilmoittaa työpaikoista. EURES-sivusto onkin kätevä tapa ilmoittaa EU:n sisällä avoimina olevista työpaikoista. Työpaikkailmoituksen voi myös toimittaa suoraan oman alueen EURES-neuvojalle, jolloin tämä voi tiedottaa työpaikasta profiiliin sopiville työnhakijoille ja rohkaista heitä hakemaan työpaikkaa. EURES-sivusto 19

20 Yksityiset kumppanit Rekrytoitaessa työntekijöitä EU:n ulkopuolelta voidaan käyttää työpaikan markkinoinnissa yksityistä kumppania kohdemaassa. Kumppani voi olla henkilöstöpalveluyritys tai vaikkapa konsultointiyritys, joka auttaa löytämään sopivan rekrytointikumppanin. Erilaiset internet-pohjaiset rekrytointisivustot tarjoavat työnantajille lisäksi kanavan työpaikasta ilmoittamista varten. Vinkkejä sopivan kumppanin löytämiseksi voi tiedustella esimerkiksi kohdemaan kauppakamarilta tai suurlähetystöltä. Sanomalehdet Työpaikasta voidaan tiedottaa kohdemaan sanomalehdissä. Hyviä vaihtoehtoja ovat mm. suuret päivälehdet, alueelliset lehdet sekä ammatti- ja alakohtaiset julkaisut. Rekrytointimessut Rekrytointimessut ovat hyväksi koettu tapa sopivien työnhakijoiden etsimiseksi ja työpaikasta tiedottamiseksi erityisesti Euroopassa. Erilaisia rekrytointimessuja ovat esimerkiksi oppilaitoksissa järjestettävät rekrytointimessut, alakohtaiset rekrytointimessut, EURESin työpaikkamessut sekä yleiset rekrytointimessut. Hyvä puoli rekrytointimessuissa on se, että potentiaalisia työnhakijoita voidaan esikarsia tai haastatella heti paikan päällä. Ennen messuille osallistumista kannattaa selvittää osallistumishintojen taso. Oppilaitokset Lähtömaan oppilaitokset voivat tiedottaa avoimesta työpaikasta opiskelijoilleen. Työpaikkailmoitus Työpaikkailmoituksessa on tärkeätä kertoa mahdollisimman tarkasti työn sisällöstä ja siihen liittyvistä ehdoista. Keskeisiä asioita ovat ainakin: Työnantajan perustiedot ja mahdollisesti linkki työnantajan internet-sivuille Tieto työnantajan sijaintipaikkakunnasta (sijainti, koko jne.) 20

21 Työtehtävän kuvaus Työnantajan vaatimukset työntekijälle (koulutuspohja, työkokemus, kielitaito, mahdolliset muut vaatimukset) Lähtöpalkka (bruttopalkka) Viikoittainen työaika Työsopimustyyppi (määräaikainen, osa-aikainen, toistaiseksi voimassa oleva) Työsuhteeseen sovellettava koeaika Muut työehdot Muut edut (esim. mahdollisuus työsuhdeasuntoon) Työpaikan hakeminen (CV, sähköinen hakemuspohja, toimitus, s-posti, postiosoite, yhteys-henkilö, jne.) Haun päättyminen (päivämäärä ja kellonaika) Työpaikasta ilmoittaminen Kiinassa hitsaajien ja koneistajien rekrytoinnin yhteydessä Työpaikkailmoituksen laadinnasta vastasi FutuVision EU-Sinon Pekingin toimisto. Ilmoituksessa kerrottiin suomalaisten yritysten etsivän hitsareita ja koneistajia. Pekingin toimiston tehtävänä oli huolehtia koko rekrytointikokonaisuudesta Kiinan päässä. Tähän kuului mm. yhteydenpito partnereihin, markkinointi sekä testauspaikkojen järjestäminen. Markkinoinnissa oli kolme tapaa, joita tarkasteltiin alueittain; tietyillä alueilla käytettiin lehti-ilmoituksia erityyppisissä ammattijulkaisuissa sekä suurilevikkisissä sanomalehdissä. Internet-markkinointia suoritettiin FutuVisionin kotisivujen lisäksi erityyppisissä nettipalveluissa ja -portaaleissa, joissa on jopa alakohtaiset työvoimapankit. Lisäksi Pekingin toimisto maksoi hakukoneiden maksullisiin palveluihin omia mainoksia ja lisäksi he maksoivat tietyistä hakusanoista, jotka linkittyivät ensimmäisinä sivuillensa tai mainoksiinsa. Esim. Suomi, työ, koneistus tai hitsaus. Kaikki kanavat tuntuivat olevan melko tasavertaisia, mutta viranomaisten kautta ehkä on saatu parhaimpia hakijoita. Netin kautta haettiin ylivoimaisesti eniten, mutta hakijoiden taso oli heikompi. 21

22 Messujen hyödyntäminen rekrytointikanavana maatalous työntekijöiden rekrytoinnissa Puolasta Samanaikaisesti Puolassa oli tarjolla Varsovassa EURESin työpaikkamessut. Tieto messuista saatiin oman maakunnan EURES-neuvojilta. Messuille lähetettiin rekisteröitymislomake ja tiedot haettavista työntekijöistä etukäteen. Projekti käännätti etukäteen työpaikkailmoituksen puolaksi. Puolassa EURES-neuvojat ohjasivat messuilla sopivia kandidaatteja osastolle. Messustandillä hyödynnettiin mm. valokuvia muutama valokuva rekrytoivasta työpaikasta kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Muistilista: Onko työpaikasta ilmoittamiseen varattu aikaa noin kuukauden verran? Minkälainen budjetti työpaikasta ilmoittamiseen on varattu? Mitä ilmoituskanavaa käytetään? Vaihtoehtoja ovat: Työnhakijoiden suora kontaktointi Työnantajan omat verkostot Sosiaalinen media EURES Yksityiset kumppanit Sanomalehdet Rekrytointimessut Oppilaitokset Onko työpaikkailmoituksessa kerrottu riittävän tarkasti työn sisällöstä, työntekijään kohdistuvista vaatimuksista sekä työhön liittyvistä ehdoista? Työpaikkailmoituksen tulisi sisältää ainakin seuraavat tiedot: Työnantajan perustiedot ja mahdollisesti linkki työnantajan internet-sivuille Tieto työnantajan sijaintipaikkakunnasta (sijainti, koko jne.) Työtehtävän kuvaus Työnantajan vaatimukset työntekijälle (koulutuspohja, työkokemus, kielitaito, mahdolliset muut vaatimukset) Lähtöpalkka 22

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς;

Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Minäkö maailmalle? Quoi? Mihin? Comment? Qué? Miten? Cómo? Was? πώς; Keski-Suomen TE-toimiston EURES-palvelut 2013 EURES European Employment Services 850 EURES-neuvojaa 32 EU/ETA-maassa, Suomessa 33. Keski-Suomen

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA

TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA TYÖVOIMAA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIHIN KEINONA KANSAINVÄLINEN REKRYTOINTI? AMMATTIJÄRJESTÖN NÄKÖKULMA Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö Tehy ry 26.3.2010 1 Kansainvälisen rekrytoinnin Lähtökohtia

Lisätiedot

Ulkomaista työvoimaa terveydenhuoltoon?

Ulkomaista työvoimaa terveydenhuoltoon? Ulkomaista työvoimaa terveydenhuoltoon? Labquality Days 6.2.2015 Helena Vertanen Työvoimapula Työvoimapulaa ammattihenkilöistä, erityisesti hoitajista on ollut noin 10 vuoden välein aina 1970-luvulta vuoteen

Lisätiedot

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua

Spurtti-projekti. Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua Rekrytointien kielikoulutusmallien vertailua 1 Lähtömaakoulutus ja Suomessa alkava kielikoulutus rekrytoidulle Mitä koulutus on: Suomen kielen koulutusta, usein työtehtävään liittyvää, perustietoa työelämästä

Lisätiedot

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira

Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 10.5.2011 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1

Ammattipätevyyden. Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Ammattipätevyyden tunnustaminen Pirjo Pennanen Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 2.2.2012 Pirjo Pennanen 1 Lainsäädäntö - Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa

Tuuleta Osaamistasi Euroopassa www.europass.fi Tuuleta Osaamistasi Euroopassa Työ- tai opiskelupaikan hakeminen ja osaamisen osoittaminen ulkomailla Näin kokoat Europassin: mistä Europassin saa, miten sitä käytetään Osaamisen osoittaminen

Lisätiedot

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa

Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työpaikan hakeminen laajentuneessa Euroopassa Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat CMI/Digital Vision Euroopan komissio 1 Mistä työtä voi hakea? Henkilöiden vapaa liikkuvuus on

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET

OLESKELULUPA SUOMEEN TIETOSIVU MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET TIETOSIVU OLESKELULUPA SUOMEEN MUUT KUIN EU/ETA-KANSALAISET Suomeen tulevat ulkomaalaiset tarvitsevat yleensä oleskeluluvan pitkäaikaista oleskelua varten Suomessa. Tässä tietosivussa selostetaan yleisluonteisesti

Lisätiedot

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri

Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Ammatinharjoittamisoikeudet ja Terhikki-rekisteri Maarit Mikkonen Ryhmäpäällikkö, Esittelijäneuvos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira 29.10.2014 Maarit Mikkonen 1 Terhikki-rekisteri

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari

Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa. Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Maailmalle - nyt! Koko tutkinto toisessa Pohjoismaassa Vaihtoehtona Pohjola 14.11.2014, Hanasaari Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, 2014 Maailmalle - nyt! Opiskelu ulkomailla 2 Ensin

Lisätiedot

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012

Ulkomaalaisten lupa-asiat. Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Ulkomaalaisten lupa-asiat Ylitarkastaja Pentti Sorsa Maahanmuuttovirasto, Maahanmuuttoyksikkö 21.5.2012 Viisumi vai oleskelulupa? Viisumi on maahantulolupa lyhytaikaista ja tilapäistä, enintään kolme kuukautta

Lisätiedot

Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Työskentely ja työnhaku ulkomailla Työskentely ja työnhaku ulkomailla Miksi lähteä töihin ulkomaille? Uudet haasteet Opit uutta Työskentelytavat, kommunikointi, kulttuuri, kieli Verkostoidut Työkokemus Työkokemus ulkomailta on sinulle eduksi

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelualan. ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Henkilöstöpalvelualan. ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt. Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Sisällys 1. Pelisääntöjen tarkoitus... 2 2. Alihankkijoiden tai muiden yhteistyökumppaneiden

Lisätiedot

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä

KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä KAVAKU: Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Kysymys: Mitkä ovat Kavakulle hakemisen muodolliset vaatimukset? Vastaus: Diplomaattiuran muodolliset kelpoisuusehdot on määritelty asetuksessa ulkoasiainhallinnosta

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

alueen ulkopuolelta: keskeiset kehittämistarpeet

alueen ulkopuolelta: keskeiset kehittämistarpeet Sairaanhoitajien ja lähihoitajien rekrytointi EU/ETA alueen ulkopuolelta: keskeiset kehittämistarpeet Hyvä-ohjelman toteutus Kehittämishankkeen suunnittelukokous 2.2.2012 Minna Vanhala-Harmanen Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille. Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Maailmalle Nyt! Opiskelijaksi ulkomaille Sari Rehèll Helsinki 31.3.2011 Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS

18.02.2015 Tina Sundqvist. 1 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto/EURES-palvelut/TS 18.02.2015 Tina Sundqvist 1 European Employment Services EUROOPPALAINEN TYÖNVÄLITYSPALVELU neuvoo työnhakijoita, jotka haluavat työskennellä ulkomailla ja työnantajia, jotka haluavat rekrytoida ulkomaisen

Lisätiedot

Maailmalle lähtijän muistilista

Maailmalle lähtijän muistilista Maailmalle lähtijän muistilista Ulkomaille lähtöön tarvitaan rohkeutta ja sisukkuutta. Arki rullaa ulkomailla helpommin, kun lähtöä suunnittelee jo ennakkoon. Muistilista auttaa ulkomaille opiskelemaan

Lisätiedot

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi

Työperäisen maahanmuuton monet kasvot. Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Työperäisen maahanmuuton monet kasvot Eve Kyntäjä Maahanmuuttoasioiden asiantuntija, SAK eve.kyntaja@sak.fi Suurimmat kansalaisuusryhmät Suomessa 2011 (pysyvästi maassa asuvat) Maa Henkilöitä Osuus ulkomaiden

Lisätiedot

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut

Oleskelu. Maistraatti KELA. Verotoimisto. TE-toimisto. Julkiset peruspalvelut 1. Työnte kijän (EU:n kansalainen ) muutto Suomeen EU -alueelta Oleskelu Ansiotyö Suomessa ei vaadi työntekijän oleskelulupaa. Mikäli työ Suomessa kestää yli 3 kk, on rekisteröitävä oleskeluoikeus paikallisella

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille

Opintovierailut. Euroopan unionin. poikittaisohjelma. opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut Euroopan unionin poikittaisohjelma opintovierailut koulutuksen asiantuntijoille Opintovierailut-ohjelma Opintovierailut on osa Elinikäisen oppimisen ohjelman poikittaisohjelmaa. Ohjelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa

Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Maahanmuuttajatyöstä Iisalmessa Riitta Topelius Kehittämispäällikkö Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi -seminaari Kuntamarkkinat 12.9.2012 27.9.2012 1 Ylä-Savo 27.9.2012 2 Väestö ja työpaikat Iisalmi noin

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi

Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Työllisyys & Euroopan sosiaalirahasto Työllisyys sosiaaliasiat Euroopan komissio 1 Eures Verkosto ulkomailla työskentelyn helpottamiseksi Eures Euroopan

Lisätiedot

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista

Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Case Id: 3089c594-b72b-4e83-859d-30a60afe4acd Date: 24/06/2015 11:15:00 Julkinen kuuleminen työvoiman muuttoliikkeeseen liittyvästä EU:n politiikasta ja EU:n sinisestä kortista Tähdellä (*) merkityt kentät

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa 21.3.2013 Ylitarkastaja Johanna Niemi Opetushallitus Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Akateeminen ja ammatillinen tunnustaminen

Lisätiedot

VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA!

VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA! VIPUVOIMAA VERKOSTOISTA! MAAHANMUUTON ESR-KEHITTÄMISTYÖN SAAVUTUKSET Helsinki 13.11.2014 Tapani Kojonsaari EUROOPPALAISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN TYÖVOIMA-, KOULUTUS JA ELINKEINOPOLITIIKASSA EDISTÄMÄLLÄ

Lisätiedot

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti

Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Ulkomaalaiset opiskelijat Etelä-Savon voimavaraksi -projekti Toteutusaika 1.1.2011 31.12.2012 Rahoittajat Manner-Suomen ESR-ohjelma, (Etelä-Savon Ely-keskus) ja Mikkelin ammattikorkeakoulu Ulkomaalaiset

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY3 1 *1159901* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖHARJOITTELUN PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka olet tulossa Suomeen työtä tai työharjoittelua varten, joka sisältyy valtioiden

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013

Suuntaa uralle! CIMO ja suomalaiset maailmalla. CIMO l Kansainvälinen harjoittelu. Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen 15.3.2013 CIMO ja suomalaiset maailmalla Kuvat ja teksti: Jaana Mutanen Mitä ominaisuuksia kansainvälisessä työssä tarvitaan? CIMOn harjoitteluohjelmat CIMOn harjoitteluohjelmat Opiskelijoille ja vastavalmistuneille,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN

SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN SIKATILOJEN TYÖNANTAJAOSAAMINEN 2.10.2012 14.2.2013 Rekrytointi REKRYTOINTI Työnantajakuva? Työn sisällöt? Osaava työvoima? Työn kannustearvo (palkkaus/palkitseminen)? Työvoiman liikkuvuus/pysyvyys? Mitä

Lisätiedot

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi

Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit. Sari Anetjärvi Työhaastattelut ja henkilöarvioinnit Sari Anetjärvi Työhaastattelu Virkaan tai työsuhteeseen hakijoiden haastattelun tarkoituksena on selvittää heidän soveltuvuuttaan tehtävään ja syventää tietoa heidän

Lisätiedot

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA

AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA AIEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT) KORKEAKOULUISSA INSSI-seminaari 30.03.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulujen vastuu 1) Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa korkeakouluissa

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Jyväskylän seudun työryhmän näkemyksiä 27.11.2008 2008 Olli Patrikainen Johtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Kannattavan Kannattavan

Lisätiedot

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011

Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät. Marika Peltoniemi 25.8.2011 Työhön ulkomaille - lähetetyt työntekijät Marika Peltoniemi 25.8.2011 Ulkomaantyöskentely lainvalintaa koskevat säännöt EI SOPIMUSTA EU/ETA -MAA SOPIMUSMAA Suomen kansallinen lainsäädäntö ja toisen maan

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA KORKEAKOULUJEN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET MAAHANMUUTTAJIEN VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA FT Pirjo Raunio Koulutuspäällikkö Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1 TAUSTAA: Millä osaamisella sinä näitä opetat? 2

Lisätiedot

Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta

Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Työpaikan ja työharjoittelupaikan hakeminen ulkomailta Vaihtoehtona Pohjola/Alternativ Norden tapahtuma 14.11.2014 Matias Fredriksson, Uudenmaan TE-toimisto 1 Uudenmaan TE-toimisto TE-palvelut -info Työkokemuksen

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013

Työhön ja työnhakuun ulkomaille. Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Työhön ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen, Kela 27.8.2013 Vakuuttaminen Suomessa asuvat ovat vakuutettuja Kelan hoitaman sosiaaliturvan osalta, jos Henkilöllä on täällä varsinainen asunto ja koti ja

Lisätiedot

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija

Kansainvälinen työharjoittelu. Kansainvälisty. kätevästi palkkaamalla. harjoittelija Kansainvälinen työharjoittelu Kansainvälisty kätevästi palkkaamalla ulkomainen harjoittelija Hyvä työnantaja! CIMO järjestää yhdessä oppilaitosten, opiskelijajärjestöjen ja työhallinnon kanssa ulkomaisille

Lisätiedot

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Rekisterin nimi Henkilötietojen käsittelytarkoitus Rekisterin tietosisältö TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 Rekisterinpitäjä Valtiokonttori Sörnäisten rantatie 13 000054 VALTIOKONTTORI Rekisterin nimi Valtiolle.fi - Valtion rekrytointijärjestelmä Henkilötietojen

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla

Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla Työsuojeluvalvonnoissa esille tullutta parannettavaa marjatiloilla 28.1.2014 Marjanviljelijän työvoima- ja palkkapäivä, Suonenjoki Itä-Suomen aluehallintovirasto, Merja Laakkonen 28.1.2014 1 Työnteko-oikeudesta

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen

Kuntarekry.fi. 100-prosenttisesti suositeltu. KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 100-prosenttisesti suositeltu KL-Kuntarekry Oy / Tuula Nurminen 1 www.kuntarekry.fi Kunta-alan työpaikkailmoitukset www.kuntarekry.fi Joka puolelta Suomea Organisaatiomuodosta riippumatta Eri asematasoilta

Lisätiedot

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.

KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11. KAKSOISTUTKINTO/DOUBLE DEGREE -KÄYTÄNTEET JAMKISSA NINA BJÖRN & KRISTIINA KORHONEN OPINTOASIAINPÄIVÄT TAMPEREELLA MARRASKUUSSA 2012 12.11.2012 1 DOUBLE DEGREE-TUTKINNOT kansainvälinen kaksoistutkinto kahden

Lisätiedot

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset

Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Ammattipätevyysdirektiivin (2005/36/EY) muutokset Hyvinvointialojen koulutustarjonnan tulevaisuus keskustelutilaisuus ammattikorkeakouluille 11.3.2014 Hallitusneuvos Maiju Tuominen Ammattipätevyysdirektiivi

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen

Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen Hyvinvointialan työvoiman turvaaminen Asiantuntijaseminaari 13.1.2011, Helsinki Tapani Kojonsaari 13.1.2011 Maahanmuuton tilannekatsaus Työvoiman maahanmuuton toimenpideohjelman väliarviointi Työvoiman

Lisätiedot

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto

Rekrytointi ja henkilöstöhallinto Rekrytointi ja henkilöstöhallinto ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Riitta Kemppainen, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 Rekrytointi 2 Henkilöstöhallinto 3 Resurssien haku 4 Usein kysyttyä Sivu 2 Rekrytointi

Lisätiedot

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti

www.helsinki.fi/bio/ Fresh Experts -ohjelma yksityiskohtaisesti Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Fresh Experts -ohjelma maistereille 2010 2011 Opiskelija - Olet meille tärkeä. Valmistu ja hyppää mukaan Fresh Experts -ohjelmaan! Herätys

Lisätiedot

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN

+ + OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN OLE_TUT 1 *1109901* OLESKELULUPAHAKEMUS TIETEELLISEN TUTKIMUKSEN SUORITTAMISTA VARTEN Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, joka haet oleskelulupaa tieteelliseen tutkimukseen tai tutkimushankkeeseen

Lisätiedot

Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat

Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Kansainvälinen rekrytointi ja työyhteisön monikulttuuristumisen haasteet ja voimavarat Työperäinen maahanmuutto/ kansainvälinen rekrytointi Helsinki 8.10.2013 Rekrytointoprosessi: Prosessi etenee eri rekrytointien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011. 377/2011 Valtioneuvoston asetus. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2011 377/2011 Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 28 päivänä

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky.

22.02.12. Oppisopimus. - väylä ammattitaitoon. Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus. www.pkky. Oppisopimus - väylä ammattitaitoon Pirjo Leskinen koulutustarkastaja Pohjois-Karjalan oppisopimuskeskus www.pkky.fi/oppisopimus Määritelmä: OPPISOPIMUS ON PÄÄOSIN TYÖPAIKALLA KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVISSÄ TAPAHTUVA

Lisätiedot

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena.

Yleislääketieteen erityiskoulutuksen pituus on 3 vuotta kokopäiväisenä koulutuksena. YLEISLÄÄKETIETEEN ERITYISKOULUTUSTA KOSKEVAT OHJEET 2011-2012, 2012-2013 1. Johdanto Yleislääketieteen erityiskoulutuksen suorittaminen on edellytys oikeudelle toimia sairasvakuutuksen piirissä Euroopan

Lisätiedot

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle

Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä. Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Opas metsä-, metsäkone- ja taimitarha-alalla toimivalle yrittäjälle Ulkomaisen työvoiman käyttö metsätöissä Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK Teksti: Aki Jouhiaho,

Lisätiedot

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin

LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 1 LinkedIn MIKÄ SE ON? MITEN JA MIKSI SITÄ KÄYTETÄÄN? Materiaalit osoitteessa: www.liiketoiminta.info/linkedin SIVU 2 Päivän ohjelma Mikä on LinkedIn palvelu? Ketkä palvelua käyttävät? Miten palvelu

Lisätiedot

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia

Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Oppimisvaikeudet pohjoismaisilla työpaikoilla kyselyn tuloksia Tutkija Jouni Puumalainen 20.01.2015 27.1.2015 1 Selvityksen toteuttaminen - Sähköinen kysely - Neljässä maassa: Suomi, Norja, Ruotsi, Islanti

Lisätiedot

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin

Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Oikeus opintotukeen ulkomailla tai Suomessa tapahtuviin opintoihin Lainsäädäntö ja ohjeistus Opintotukilaki Opintotukiasetus Kotikuntalaki Hallintolaki Ulkomaalaislaki Kelan ohjeet Oikeuskäytäntö 2 Opintotuen

Lisätiedot

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille.

TYÖNHAKUINFO. Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. TYÖNHAKUINFO Materiaali on tarkoitettu kaikille työuransa alussa oleville työnhakijoille. SISÄLTÖ: Työnhausta Työnantajan odotuksia työnhakijaa kohtaan Työnhakuprosessi Työhakemus Ansioluettelo (CV) Työhaastattelu

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari

Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti. UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari Kokkeja Kaukoidästä HOK-Elannon maukas filippiiniläisresepti UUDISTA JA UUDISTU 29.9.2011 Satu Koivusaari HOK-Elanto lyhyesti Suomen suurin alueosuuskauppa, osa S-ryhmää Toimialueena pääkaupunkiseutu ja

Lisätiedot

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija

Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa. Kuntamarkkinat, 12.9.2013. Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija Eurooppalaisen potilasliikkuvuusdirektiivin kansallinen soveltaminen Suomessa Kuntamarkkinat, 12.9.2013 Hannele Häkkinen, erityisasiantuntija EU:n direktiivi potilaan oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa,

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA

ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA ULKOMAILTA REKRYTOINTI HELSINGIN KAUPUNGILLA Työvoimaa sosiaali- ja terveyspalveluihin keinona kansainvälinen rekrytointi? 26.3.2010, henkilöstövoimavara, henkilöstökeskus HELSINGIN KAUPUNKI SUOMEN SUURIN

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11. TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista TE-palvelut ovat julkisia työ- ja elinkeinopalveluita, joita tarjoavat Työ- ja

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä

1) pe 15.7.2016 klo 15 mennessä. 2) saadaan suoraan ylioppilastutkintolautakunnalta. 3) ke 10.2.2016 klo 15 mennessä KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: Todistusten ja liitteiden ym. toimittaminen ammattikorkeakouluihin AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS Vaadittujen asiakirjojen on saavuttava perille ilmoitettuun (postileiman

Lisätiedot

Hallituksen kokous 22.9.2009 Liite 12 TERVEYDENHUOLTOALAN MAAHANMUUTTAJIEN EETTINEN REKRYTOINTI JA EDUNVALVONTA

Hallituksen kokous 22.9.2009 Liite 12 TERVEYDENHUOLTOALAN MAAHANMUUTTAJIEN EETTINEN REKRYTOINTI JA EDUNVALVONTA Tehy ry/ Okkeri & Koivuniemi 10.9.2009 TERVEYDENHUOLTOALAN MAAHANMUUTTAJIEN EETTINEN REKRYTOINTI JA EDUNVALVONTA Maahanmuuttajataustaisten määrä on Suomen työmarkkinoilla kasvanut, silti etenkin sosiaali-

Lisätiedot

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP +

+ + Syntymäpaikkakunta. Siviilisääty Naimisissa Naimaton Eronnut Leski Avoliitto OLE_TY5_130415PP + OLE_TY5 1 *1155501* OLESKELULUPAHAKEMUS TYÖNTEON PERUSTEELLA Tämä lomake on tarkoitettu sinulle, jos olet tulossa työskentelemään Suomeen suomalaisen tai Suomessa toimivan työnantajan palvelukseen ja olet

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot