â,4c-ur* W þ;unnl Ç> Timo 7r-å'. 1J*, t ir -[l*-.vç'1s. t-autat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "â,4c-ur* W þ;unnl Ç> Timo 7r-å'. 1J*, t ir -[l*-.vç'1s. t-autat

Transkriptio

1 HRVENSALMEN KUNTA 242 Aika klo :55 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Timo Gynther, varajäsen Outi Kiesilä Maritta Mynttinen Muut läsnäolijat Poissa Seija Väisänen Ari Kämppi Seppo Ruhanen Heikki lsokääntä Jukka Manninen Sigita Herrala Pirkko Luntta kunnanvaltuuston vpj. kunnanvaltuuston vpj. kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä kunnanvaltuuston ll vpj. 244 S 245 S Ko ko us todettiin la i liseksi ja päätösva ltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kiesilä ja Timo Gynther Pöytäkírjan allekirjoitus ja varmennus â,4c-ur* Esko Kekkonen -[l*-.vç'1s. Heikki lsokääntä ytäkirjanpitäjä o t-! Risto esonen pj.$ 256 Ruhanen pöytäkirjanpitäjä S 256 Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika W þ;unnl Ç> Outi Kiesilä Timo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä J*, t ir 7r-å'. t-autat<unta Hattitus

2 HRVENSALMEN KUNTA 241 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjä rjestyksen hyväksym inen Ta loussuu nn tel ma n hyvä ksym inen vuos ille 201 S-20 1 T Rakennusvalvontataksan tarkistus Maa-ai nesten ottam issu u n n tel ma n ta rkastamisesta ja ottam istoim in na n valvo nnasta suoritettavien ma ksujen tarkistus Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaal vuodeksi 201 S Kunnanhallituksen jäsenten vaali Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen eduskuntavaaleihin 2015 Valtatien 5 parantaminen välillä Hietanen - Pitkäjärvi, yleissuunnitelma, Hirvensalmi ja Mikkeli Lisä määrärahan myö ntä m inen vuode n talousarvioon Syväsmäen kyläyleiskaava Uutelan asemakaava Urheilukentän huoltorakennuksen LV- töiden urakoitsijan valinta U rheil u kentän h uoltoraken nu ksen rakennustekn isten tö iden urakoitsijan valinta u rheilu kentän h uoltorake n nu ksen sä hkötöiden ura koitsijan valinta Lausunnon antaminen Timo ja Maarit Erosen poikkeamishakemukseen Hämeenmäen kylän tilalle Kesälä kiinteístötunnus Lausunnon antaminen Kari ja Marja-Riitta Suutarin poikkeamishakemukseen Hirvensalmen kylän tilalle Ruusuranta kiinteistötu n nus O 1 Työterveysh uollon palvel usopim uksen hyväksym i nen Vuokrasopim uksen hyväksym inen / Raud usenerg ia oy Vuokrasopimuksen tarkistuksen hyväksyminen / Hirel oy Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen Selvitys vt. hallintojohtaja Heli Rummukaisen työkokemuksesta Hirvensalmen kunnasta llmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Pöytäki rja ntarkastajien imiki rjaimet Hallitus úq?

3 HRVENSALMEN KUNTA 243 TYÖJÄRJESTYKSEN HWÁKSYM NEN Khall Kj Kun nanhall itus hyväksyy tä mä n esitysl istan asioiden käsitte lyjä rjestykseks i. Päätös: Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt rarritus lúa ø

4 HRVENSALMEN KUNTA 244 TALOUSSUUNNTELMAN HWAKSYMNEN VUOSLLE Khall Taloussuunnitelma vuosille on laadittu kuntalain ja taloussuunn itelman laad i nnasta ki rjan pitolautaku n na n antam ien ohjeiden mukaisesti. Taloussuu n n itel ma käsittää käyttöta lous-, tu loslaskel ma-, rahoitusja investointiosat. Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. Keskeisintä on yli 7 o/o:tl valtionosuuksien leikkaukset, jotka alentavat kunnan tuloja yli 0,5 milj. eurolla. Vuoden 2015 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, että vuoden 2014 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioid ut sopimusten m u kaiset pal kkakustann usten ko rotu kset 0,5 %o:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä. Käyttötalouden menot pysyvät kuluvan vuoden talousarvion tasolla ja nettomenot laskevat0,l o/o. Vuoden 2012 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettu kokonaisuudessaan Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen pa lvelutuota ntoyksi kön toi mesta. Kusta n nu kset tu levat kun nalle kau pungin netto laskun m uodossa. Pa lvel utuotantoyksikön seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen on edelleen kesken. Vuoden 20l4lopullisista sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista ei ole olemassa varmaa tietoa ja siksi talousarviovalmistelussa on käytetty pohjana vuoden 2013 tilinpäätöstietoja. Tältä osin kunnan talousarvio on suuntaa antava. Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen on varattu käytettäväksi euroa. Sairaalahoidon määrärahat on budjetoitu kuluvan vuoden käyttöennusteen pohjalta. Vesi- ja jäteh uollon tehtäväal ueella on vesi h uolto i nvestoi ntien avustamiseen varattu euron määräraha. Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty euroa vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. lt tt ttattitus ða-7-2

5 HRVENSALMEN KUNTA 245 llttl Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu euron määräraha. Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu euron määräraha. Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperusteiden ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 9, 5 tuloveroprosenti n m u ka isesti. Tu loveroti itysten arvio id aan kasvavan vain vähän kuluvan vuoden arviosta. Yhteisöverotulot pysyvät vuoden 2013 tasolla tai laskevat hieman. Suurta epävarmuutta verotulojen kehittymiseen aiheuttaa elpymisen hitaus maailmanlaajuisesta taantumasta ja Ukrainan kriisi. Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,2 milj. euroa, joka on 8,4 o/o enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 6,8 milj. euroa eli 7,2 % vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Valtionosuuksien vähennykset johtuvat valtionosuusleikkauksista ja uuden valtionosuuslainsäädännön voimaantulosta. Vuoden 2015 vuosikate on positiivinen euroa, joka kattaa poistot. Vuosiin liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaan esitystä on pidettävä vai n su u ntaa-antavana ja tavoitteel lisena. Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä Vuoden 2015 talousarviossa investointien loppusumma on euroa. lnvestointíen rahoitusosuuksien arvioidaan olevan euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat euroa. Ofemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu euroa, elinkeinoinvestointeihin on merkitty euroa ja tietoliikenteeseen euroa. Määráraha on varattu kunnan kiinteistöjen liittämiseen laajakaistaan. Heikínkodin huonetilojen muutoksen suunnitteluun on varattu euron määräraha ja vuosille hankkeen toteuttamiseen yhteensä euron määräraha. Urheilukentän huoltorakennusta varten on varattu euron määräraha. Hankkeen tulot ovat euroa. Elomaan koulun opetuskeittiön peruskorjaukseen on varattu euron määräraha vuosille Lahnaniemen koulun peruskorjauksen suunnitteluun on vuodelle 2017 varattu euron määräraha. Hanke toteutetaan aikaisintaan vuonna 2018, mikäli siihen tuolloin saadaan valtionosuus. nattitus f?

6 HRVENSALMEN KUNTA 246 Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamisen on varattu euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää mm. Junnankujan kevyenliikenteen väylän rakentamiseen välillä Koivutie ja Keskustie. Kisatien ra kentam ista jatketaan. Pitäjäntien perusko rjau ksen suun n ttelu jatkuu ja aloitetaan Allinkujan, Pajutien ja Keskustien peruskorjauksen suunnittelu. Puistojen rakentamiseen on varattu euron määräraha Linjojen rakentamiseen varattu määräraha euroa käytetään jätevedenpu hd istamon ietteen käsittelyjä rjestelmää n ja jätevesipumppaamoiden saneeraukseen. Vuonna 2014 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisääntyy eurolla vuonna Vuoden 2015lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan 366 euroa/asukas. Vuosina lainamäärän arvioidaan nousevan. Líite 1 Taloussuunnitelma vuosille on liitteenä 1. Kj hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hallitus 0L?

7 HRVENSALMEN KUNTA 247 RAKE N N USVALVONTATAKSAN TARK STUS Rak.ltk 85S on ohjeistanut hallintokuntia tarkistamaan vuosittain kaikkia maksuja ja taksoja keskimäärin 2-3o/o. Nykyinen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan Ko ko u ksessa esitel lään rakenn usvalvo ntataksaehdotus muutoksineen. Pääperiaatteena on ollut nostaa taksoja keskimäärin 2,0 %. Rakennusvalvontataksaehdotus liitteenä nro 2 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy u uden rakennusvalvo ntataksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan alkaen. Khall S Liite 2 Kj Rakennusvalvontataksaehdotus liitteenä nro 2. Kunna nha itus hyvä ksyy uuden rakenn usva lvo ntataksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan alkaen. tt Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet t-autat<unta Harritus 0L9?

8 HRVENSALMEN KUNTA 248 MAA-A N ESTE N OTTAM SS U U N N TEL MAN TARKASTAM S ESTA JA OTTAM STO - MNNAN VALVONNASTA SUORTETTAVEN MAKSUJEN TARKSTUS Rak.ltk 86S Ku n na nha litus on ohjeistanut ha i ntoku ntia tarkistamaa n vuos ttaín kaikkia maksuja ja taksoja keskimäärin 2-3 o/o. Ra ken nusvalvontatoi mistossa on tehty maa-ai nesten ottam issuu nn itel ma n tarkastamasesta ja ottam isto im in nan valvonnasta suoritettavien maksujen tarkistus. Maa-ainestaksoissa keskimääräinen korotus on noin 2,0 o/o. Nykyinen taksa on tullut voimaan Maa-ainestaksaehdotus 2015, liite nro 3. Rak.tark Rakennuslautakunta hyväksyy laaditun taksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi taksa tulee voimaan alkaen. Khall Liite 3 Maa-ainestaksaehdotus 2015, liite nro 3 Kj hyväksyy laaditun taksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Uusi taksa tulee voimaan alkaen. ^""n'"vo4

9 HRVENSALMEN KUNTA 249 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKA ENSMMÄSEN JA ToSEN VARA- PUHEENJOHTAJAN VAAL VUODEKS Khall S 250/ Kuntalain 12 $:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. n työjärjestyksen 1 g:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on yksi vuosi. Kj esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin vuodeksi Pöytäkirjantarkastajien imikirjaimet Hallitus 0q?

10 HRVENSALMEN KUNTA 250 KU N NANHALLTUKSEN JAS ENTEN VAAL Khall S 251l Kunnanhallituksen johtosäännön 2. luvun 3 $:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja 2. luvun 4 $:n mukaan kunnanhallituksen to mikausi on kaksi vuotta. Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986), jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 o/o,jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kj esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt ttattitus "ç

11 HRVENSALMEN KUNTA Päivämäärå 251 VAALLAUTAKU N NAN JA VAALTO M KU N NAN AS ETTAM N EN EDUSKU NTAVAALE - HN 2015 Khall S Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on B Vaalilain 15 $:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtea ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuítenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksitai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtea ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään korme. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunna n keskusvaalila utakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaaritoimitsijat (15 S). vaalilautakun nan va rajäsenet ja vaa itoimikunnan va rajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. vaalilautaku nta ja vaa itoimi kunta ovat päätösva lta isia ko lm ijäsenisinä. Vaa i kel poisu us vaa ilautakuntaa n ja vaalitoimi ku ntaan mää räytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 g). Europarlamenttivaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoímikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että níiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianosaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden ed uskuntavaa leissa ehdokkaita asettaneita puo uerekisteri i n merkittyjä puo lueita. Vaalila uta ku ntien ja vaal itoimikuntie n jäsenten ja varajäsenten poliittista ed ustavu utta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Jäsenissä ja varajäsenissä on oltava naisia ja míehiä kumpiakin vähintään 40 %. Hallitus a?

12 HRVENSALMEN KUNTA 252 Vaal i lauta ku ntien ja vaalitoim i kuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaali lautakunna le. Keskusvaa i la uta kunta to ivoo, että keskusvaalilauta kuntaan ku u- luvia henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. H irvensa lmen kun nanvaltu usto on kokou ksessaan päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue vuodesta 2013 alkaen. Aänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue. Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta, joka on vastannut sekä laitos- että kotiäänestyksestä. Kj 1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 2) asettaa kunnallisvaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkín vähintään kolme) ja 3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt Lautatunta Harritus

13 HRVENSALMEN KUNTA Päätös Päivämäärà 253 ) Valitsi vaalilautakuntaan Maritta Mynttinen Matti Hildén Tenho Ukkonen Jorma Yrjönen Leila Salenius Varajäsen i ksi kutsum isjärjestyksessä : Juho Palimo Ari Kämppi Marianne Suojarinne-Saxelin Susanna Leppänen Laura Torniainen 2) Asetti vaalitoimikuntaan Esko Honkanen Raija Väisänen Pirkko Luntta varajäsen Raija Kuitunen varajäsen Ari Kämppi varajäsen Niilo Paasonen 3) Määräsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Maritta Mynttisen ja varapuheenjohtaksi Tenho Ukkosen sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Pirkko Luntan ja varapuheenjohtajaksi Esko Honkasen Pöytäkirjantarkastajien nim ik rjaimet Hallitus ú1,7â

14 HRVENSALMEN KUNTA 254 VALTATEN 5 PARANTAMNEN VALLLÄ HETANEN - NTELMA, HRVENSALM JA MKKEL PTKÄJARV, YLESSUUN- Khall Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt valtatien 5 parantamista koskevan yleissuunnitelman välillä Hietanen - Pitkäjärvi maantielain 27 g:n mukaisesti Hirvensalmen kunnalle lausuntoa varten. tt Yleissuunnitelma perustuu vuonna 2013 valmistuneeseen ympäristövai kutusten arvio i nti i n ja sen yhteydessä tutkittui h in päävaihtoehtoihin. Yleissuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan, Kunnan tulee antaa lausunto yleissuunnitelmasta ja siitä tehdyistä muístutuksista sekä toimittaa lausuntonsa (myös sähköisessä muodossa), muistutukset ja suunnitelman nähtävillä olotodistus a kuperáisenä nähtävinä o leiden suun n itel ma-asiakirjojen m u kana Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Po hjois-savon el i n kei no-, i i kenne- ja ym päristökeskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu maakunta- tai seutukaavaa tai hyväksytty yleis- tai asemakaavaa ja onko kaava yhdenmukainen yleissuunnitelman kanssa. Kunnan tulee ilmoittaa, muuttaako se kaavan yleissuunnitelman mukaiseksi mikäli ne eivät ole yhdenmukaiset. Kuntaa pyydetään liittämään asiakirjoihin oikeaksi todístettu ote suunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytyistä tai vahvistetuista kaavo ista (yleiskaava, asemak aava, ra nta-asemakaava). Tiehankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 82,5 miljoonaa euroa, josta lunastus- ja korvauskustannusten osuus on 1,5 miljoonaa euroa (MAKU 2010 = 112,2).Kustannusten jakamisesta valtion ja alueen kuntien kesken sovitaan tiesuunnitteluvaiheessa. Mahdo isia kusta nn usja kokohteita ovat Otavan liityntäpysäköi ntialue ja kevyen liikenteen väylä Tikkalan eritasoliittymässä sekä radan ja tien yhteismeluntorjunta Otavassa. Hanke voidaan tarvittaessa toteuttaa vaiheittain. Hankkeen toteuttaminen ei ole Liikenneviraston tai Pohjois-Savon E LY-kesku ksen toteuttam isohjelm issa. Maantielai n m u kai nen yleissuunnitelma lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi seu raava n hal ituskauden i iken nepol i ittiseen selo ntekoon sisältyväksi toteuttamishankkeeksi. Tämän hetken käsityksen mukaan hankkeeseen i ittyvien su u rem pien toteuttam iskokonaisu u ksien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen. Hattitus 0k- -r-r '?''

15 HRVENSALMEN KUNTA 255 Pohjois-Savon elinkei no-, liiken ne- ja ympäristökeskus toivoo saavansa lausuntonne ja asiakirjat liitteineen käyttöönsä mennessä. Nähtävänä olo aikana eitullut yhtään muistutusta yleissuunnitelmasta. suunnitelman käsittävällä alueella Hirvensalmen kunnalla ei ole hyväksyttyä yleis- tai asemakaavaa, alueella on voimassa maakuntakaava. Parantamishanke on vain 1,S km Hirvensalmen kunnan alueella Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa valtatien 5 parantamisen yleissuunnitelmasta välillä Hietanen - Pitkäjärvi. Kj ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista yleissuunnitelmasta. tl Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i Harritus ótl 22

16 HRVENSALMEN KUNTA 256 L SÄMAARANNNNru MYÖNTÄM N E N VUODE N TALOUSARV OON Khall Talousarvion lokakuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden 2014 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraavien tehtäväalueiden osaltal Määräraha toteuma Elinkeinoelämän kehittäminen Tekninen hallinto Kaavoitus ja mittaus Oma kotitalonäyttelyn kusta nn u kset ylittyivät talo usarvioo n nähden n euroa. Omakotitalonäyttely toteutettiin laajemmalla alueella, kuin mikä oli käsitys talousarviota tehdessä. Keväällä 2O14 mukaan otettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kaksi etäkohdetta. Tämä osaltaan lisäsi näyttelyn järjestämisen kustannuksia mm. kuljetuksissa. Omakotitalonäyttelyn pysäköinnin Satulinnan alueella alkuperäisestä suu n nitel masta poiketen ai heutti en nakoimatto m ia kustan n uksia, koska pai koitusalueita jo ud utti i n rakentamaa n. Keskeisim piä kusta nnuksia nostaneita tekijöitä o livat Po klossi n ennakoitua suurempi laskutus kesä ja heinäkuulta, Satulinnan pysäkö i ntial ueen laajen n us, Näyttelyrad io sekä tarvittavat tietol iikenneyhteydet. Omakotitalonäyttely oli el i n keinoto imessa yli määräi nen ponn istus. Elinkeinotoimen toiminta ja kulut ovat muuten olleet ns. perus vuoden kaltaisia ja talousarvio toteutuu näiltä osin varsin ennakoidulla tavalla. Säästöä ei siten muusta toiminnasta juuri ole syntynyt. Elinkeinotoimen lisärahoitustarve on noin euroa. Tekn isen hall innon isärahoitustarve johtuu jou kkolii kenteen hintojen noususta sekä teknisen toimiston palkkakustannuksista Kaavoitus ja mittaus- tehtäväalueen lisämäärärahan tarve johtuu mm. Uutelan asemakaavan sekä Syväsmäen kyläyleiskaavan käsittelyn aiheuttamista kustannuksista. lnvestointiosa Uutelan alueelle on suunnitteilla rekkapesula ja polttoaineen kylmäja kel u piste. Yritystoi mintaa harjoitta isi ti loissa Savo n Powerpesu oy. Asiasta on informoitu kunnanhallitusta keväällä 2O14.Toimintamallissa kunnan uusi kiinteistöyhtiö rakentaisi tilat ja yritys hankkisi laitteiston. Yritys asettuisi tiloihin aluksi vuokralle ja lunastaisi myöhemmin kiinteistön itselleen. HallitusüL?

17 HRVENSALMEN KUNTA Pàivämäärä 257 Uuden yhtiön perustamiseksi osakepääomaa tarvitaan noin euroa. Kj esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää seu raavat isämäärärahat vuoden ta lousarvioo n : Käyttötalous - elinkeinoelämän kehittäminen - tekninen hallinto - kaavoitus ja mittaus nvestointiosa Aineeton käyttöomaisuus - kunnanhallituksen arvopaperit euroa euroa euroa euroa Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt tt nattitus olv-

18 HRVENSALMEN KUNTA SWÁSMÄEN KYLÄYLESKAAVA 258 Tekn.ltk S Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava Hirvensalmen kunnan Syväsmäen kylän alueelle. Alue käsittää Syväsmäen ydinalueet. Yleiskaavan tavoitteena on edistää rakentamista alueella, ohjata ja tukea rakennusprosessia, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttöja rakennuslain 72 $:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin kaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakenn usluvat kaavaan me rkityi le rakennuspa i koi le. Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan ja tukemaan alueen virkistyskäyttötarpeita oso ittamalla ta rvittavat u i ma ra nnat, veneva lka mat ja reitistöt (ohjeelliset polku-, latu- ja moottorikelkkaurat) sekä muut virkistysalueet. Suunnittelutyön tavoitteena on määritellä rakentaminen kyläalueella. uudet rakennuspaikat osoitetaan ympärivuotiseen asuinrakentamiseen sekä loma-asutukseen. Tavoitteena on lisäksi matkailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen alueella. Alueella on kunnallistekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 2 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksija pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Tekn.ltk 44S Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Lausunnon antoivat: Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Rakennuslautakunta, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo ja Pohjois-Savon Ely-keskus. Ei muistutuksia. Kaava-asiakirjat, liite nro 3. Kaava uo nnosasiakirjat esitellää n koko u ksessa. Hallitus?

19 HRVENSALMEN KUNTA 259 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 62 S ja MRA 30 S ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.. Khall S Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seud un ym päristö palvel ut, Raken nuslautakunta, Pohjo is-savon ELY-keskus. Muistutuksia saapui yksi. Kaavan laatijan vastine annettu ihin lausu ntoi h in ja muistutu kseen on kaava-asiakirjojen mukana. Kaava-asiakirjat, liite nro 4. Kj päättää asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksija pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 $ ja MRA 19 ja 20 $. Hallitus ou?

20 HRVENSALMEN KUNTA UUTELAN ASEMAKAAVA Päivämåärä 260 Tekn.ltk s Kaava-alue sijaitsee Hirvensalmen Uutelan alueella Lahdentien (Viitostie) ja Uutelantien (368) risteyskohdassa. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylän tiloja 412:1:79 (osa), 412:1:1 1 (osa), 412:1:112, 412:1:113ja maantiealueita. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ll lt Alueelta on tehty luontoselvitys Uutelan risteysalueen osayleiskaavaa varten v (Markku Nironen, Enviro). Selvityksessä esitellään U utelan risteysalueen uon no n yleispi i rteet, arvo kkaat luontokohteet ja suojeltavien lajien esiintymät. Asema kaava-alueel le ei kohd istu arvokkaita uonto ko hteita ta i suojeltavia lajeja. Alueella sijaitsee lakkautettu huoltamorakennus, lämpölaitos ja kunnan omistuksessa oleva 2100 m2 teollisuushalli. Muilta osin alue on rakentamatonta. Uutelan alue kuuluu Hintikan vesiosuuskunnan alueeseen. Hintikan vesiosuuskunta toimii taajaman eteläpuolella lähinnä Lamminkylän alueella ja S-tien varressa. Hintikan vesiosuuskunta toimittaa alueelleen talousvettä. Osuuskunnan toimintaan ei kuulu jätevesiviemäröintiä. Osuuskunnan runkovesijohtoon on liittynyt noin 75 kiinteistöä. Hintikan vesiosuuskunnan käyttämä verkostovesi otetaan yhdestä pohjavedenottamosta, joka sijaitsee Tikanmäen pohjavesialueella. Vedenottamosta vesi johdetaan suoraan verkostoon. Jätevedet puhd istetaan omal la pu hd istamolla. Asemakaavaalueesta on tehty vesihuoltoselvitys. Liite nro 2. Alue on normaalia haja-asutusaluetta. Hintikan vesiosuuskunnan runkolinja kulkee Huruksentien varressa ja rakennetulla teollisuustontilla on pienoispuhdistamo, jossa on varauduttu alueen jätevesien käsittelyyn. Seudullisen vesihuollon tavoitteena on saada U utela kytkettyä a ueell iseen vesihuoltoverkostoon. Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu Uutelan osayleiskaava on hyväksytty Kunnan tavoitteena on ohjata valtatien 5 sekä risteysalueen maankäyttöä ja luoda edellytykset alueen kehittymiselle. Alueelle on syntymässä paineita vt 5 perusparannuksen valmistuttua. Kaavalla halutaan ohjata tulevaa rakentamista hallitusti. Kunnan tavoitteena on saada alueelle liikennettä palveleva huoltamo/myymälä sekä pienteollisuustontteja. Hattitus ót(.?

21 HRVENSALMEN KUNTA 261 Osayleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet (TP) osoitetaan asema kaavassa to i m iti laraken n usten ko rttelialueiksi ( KTY- 1 ) sekä palveluiden ja hallinnon alue (P-1) osoitetaan liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KHL-1 ). Kaavan laajuus on9,2 hehtaaria KLH-1 Li i ke- ja h uoltoasemaraken n usten korttel ial ue Alueelle saa rakentaa myymälä- liike-, ravintola- ja varastotilaa sekä polttoaineen jakeluaseman. Päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla korkeintaan 900 m2. Nykyisen huoltamon alue on osoitettu líike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KLH-1 ). KTY-1 Toimitilarakennusten korttelialue Tuotantoon liittyvä myyntipinta-ala saa olla enintään 10 % kutloink i n tote uttav a n h a n kkee n ko ko n a i s ke rro s a a sta. Osayleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet (TP) on osoitettu asemakaavassa to im iti laraken nusten korttelialueeksi (KTY- 1 ) EN Energiahuollon alue Uutelantien ja Vanhatien väliin on osoitettu alue energiahuollon aluelämpökeskusta varten. Kaava la ma hdol istetaan u uden työpaikka-alueen toteutu m i nen Uutelan risteysalueelle Hirvensalmen ja Mäntyharjun rajalle. Työpaikka-alueen toteutuminen on kunta- ja palvelurakenneuudistus - hankkeeseen liittyneen Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan laatiman kaupunkiseutuselvityksen mukainen. Uusi työpaikka-alue lisää teollisuustonttien tarjontaa alueella. Etelä-Savon ELY:n kanssa on neuvoteltu alustavasta luonnoksesta Ta rkemmat kaavaluon nosasiaki rjat esitel lään kokou ksessa. Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Uutelan asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 30 vuorokauden ajaksi MRA 27 $:n mukaisestija pyytää siitä tarvittavat lausunnot, MRA 28 S. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylän tiloja 412:1:79 (osa), 412:1:111 (osa), 412:1:112,412:1:113 ja maantiealueita. tl Hallitus óø_7_?

22 HRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallítus 262 Lisäksi lautakunta totesi, että pitää tarkistaa kaavassa merkityt johtoalueet ja selvittää parkkipaikan mahdollisuus Uutelaan linjaautoliikenneyhtefitä varten. Tekn.ltk es Uutelan asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunn - telma oli nähtävillä Viranomaislausuntoja saatiin 6 kpl. Etelä-Savon maakuntaliítolla, Mäntyharjun kunnalla ja Hirvensalmen rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Esittää lausunnossaan l - Alueen vesihuolto on syytä ratkaista sekä vedenhankinnan että jätevesih uol lo n osalta riittävän yksityiskohtaisesti, osana kaavan hal i n nollista päätöstä vesi huoltolaissa tarko itettu na jä rjestettynä vesihuoltona. Myös vesihuollon toimittaja on syytä mainita kaavan laatimisen yhteydessä, koska kaavalla osoitetaan alueelle määräl- isesti su hteellisen paljo n taajaa rakentam ista. Kaavaselostu ksen suunnitelmaosassa 5.1 mainintaa "Vesiosuuskunnan verkkoon liittymisestä vastaa kukin rakentaja itse. Mahdollisen yhteisen jätevede n p u h d i sta m o n tote utta m i n e n o n ra ke ntaj i e n v a st u u a" lausunnon antaja pitää varsín yleispiirteisenä. - Kaavan hyväksymisen yhteydessä kaava-alue tulisi rajata vesihuolto-lain mukaisella erillisellä päätöksellä sisälle Hintikan vesih uolto la itoksen toim i nta-alueeseen, jo lloin verkostoo n i ittym istä voidaan ohjata vesi-huoltolain mukaisilla päätöksillä. Tällä hetkellä toiminta-alue kulkee kaistaleena kaava-alueen halki. - Jätevesihuol loin osa lta ratka isu ksi suositellaan alueen kytkem istä Hirensalmen veden viemäriverkostoon. M käli tämä osoittautuu tekn is-taloudellisesti mahdottoma ksi, suositel laan ratka isuksi toimintatapaa, jossa joku Hirvensalmen alueella toimíva riittävän vakavarainen ja järjestämistehtävän kannalta pätevä vesihuoltolaitos (esim. Hirvensalmen vesi) ottaa vastatakseen alueella syntyvien jätevesien käsittelystä paikallisesti. Vastine: Ka av a m ä ä räy ks i ä j a se/osfusfa ta rke n n etaa n ve si h u o o n o s a lt a ausunnon mukaisesû. Suosifeltavin ratkaisu on liittyminen kunn a i se e n ve s í h uo ltoj ä rje ste m ä ä n kute n a u s u n n o ssa on e s itetty. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet lltt Hattitus 0(LT

23 HRVENSALMEN KUNTA 263 tt Etelä-Savon ELY-kes kus Esittää lausunnossaan : - KHL-1 korttelialueen kaavamääräyksiä tulee täsmentää maininnalla, että alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. - Asemakaaval uonno ksessa osoitettu raken nuso i keus poikkeaa merkittävä lä taval la yleiskaavassa oso itetusta rakenn usoikeudesta. Yleiskaa-vamää räyksissä TP-a ueen kokonaisra kennuso i keudeksi on osoitettu yhteensä 5000 k-m2, asemakaavassa rakennusoikeudeksi on osoitettu n k-m2. - Liike- ja toimistohuoneiden melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db, mikä tulee huomioida kaavassa asianmukaisella määräyksellä. - KLH-1 korttelialueelle sallitun polttoaineen jakeluasema on ympäristöllisistä ja liikenteellisistä syistä johtuen tarpeen osoittaa rakennusalalla. - saa-merkinnän esitystapa on syytä korjata kaavakarttaan ja - merkintöihin vastaamaan toisiaan Vastine: Täsmennetään ja täydennetään kaavamääräyksiä ja -karttaa ehdotetun mukaisesti. Lisätään yleismääräyksiin määräys, joka huomioi melutason ohjearuot sekä täsmennetään saa-merkinnän esitystapa. Hyväksytyssä yleiskaayassa ei ole osoíteftu lainkaan rakennusoikeuden määrää, joten huomio on sinänsä aiheeton. Lisätään kaavaan määräys toimistohuoneiden melutason päiväohjearuosta. Lisätään kaavaan KLH-1 koftteliin alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Korjataan saa-merkinnän esitystapa kaavakarttaan. Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuurivastuualue Esittää lausunnossaan: - Kaavassa huomioon otettaviin toimenpiteisiin ja vaikutustarkasteluun tulee täydentää hulevesien käsittely, tarve korostuu alueen ja toi m intojen luonteeseen ku u luvien laajojen päällystettyjen pi ntojen ta kia. Lähtökohtaisesti tien pitovi ra nomainen suhtautuu kielteisesti hulevesien johtamiseen maantien sivuojiin. Hulevesien käsittely ja johtaminen tulee olla suunniteltua ja vesilain lupamenettelyn mukaista. - Seututien liikennealueen varausmerkintä LT tulee korjata kaavamerkin-töihín Maantien alueeksi. Yleinen tiekäsite on poistunut vuonna 2006 uuden maantielain myötä. rl rattitus Vastine: Lisätään alueelle yleismääräys, jossa määrätään hulevesien kä- 0k-

24 HRVENSALMEN KUNTA Päivämàärä 264 sittelystä. Korjataan LT-merkintä esitetyn mukaisesti. Muistutuksia ei maanomistajilta tullut Lausunnot, liite 3. Kaavaehdotusasiakirjat, liite 4 Tekn.joht. Päätos Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Uutelan asemakaavaehdotuksen 30 vuorokauden ajaksi MRA 27 $:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot, MRA 2S S. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylän tiroja 412:1:79 (osa), 412:1:111 (osa),412:1:112,412:1:113 ja maantiealueita. Hyväksyttíin. Kaavaan tulee merkitä kevyenliikenteen yhteydet. Khall S 256/ Kaava-asiakirjat ovat olleet nähtävinä Liite 5 Lausunnot on saatu Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntali ito lta, M i kkeli n Seud u n Ym päristöpalvelu ista, Rakenn uslautakun nalta, Pohjois-Savon ELY-kesku kselta, Mäntyharju n kunnalta Kaavanlaatijan vastine annettuihin lausuntoihin on kaavaasiakirjan mukana. Kaava-asiakirjat liitteenä nro S. Kj hyväksyy Uutelan asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtajana tämän asian kohdarla toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Risto Pesonen ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen. Esko Kekkonen, Pepe Hölttä ja Heikki lsokääntä ilmoittivat esteerlisyytensä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. narritus 0lL

25 HRVENSALMEN KUNTA 265 U RH E LUKENTAN H UOLTORAKEN N UKSEN LV- TÖ DEN U RAKoTS JAN VAL NTA Khall Khall S22l on perustanut 6 henkisen työryhmän jonka tehtävänä on ollut valmistella kunnanhallitukselle esitys urheilukentän rakentamistasosta ja varustuksesta. Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjouksia urheilukentän huoltorakennuksen LV{öistä. Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Rakennuskohteen esittely pidettiin kto Tilaaja pidättää itsel lään oi keudet tarjousten va paaseen vertail u u n sekä olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Tarjous oli pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 6 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 5a. urheílukentän työryhmä kokoontui ja teki omarta osaltaan esítyksen LV -töiden urakoitsijan valinnasta liite 5b. Työryhmän esitys LVl-urakoitsijaksi on velska Ky Hirvensarmerta urakkahintaan ,00 sis. alv. 24 %. Kj Ku nnanhallitus päättää valita u rhei u kentä n huoltoraken nuksen LV-urako itsija ksi ta rjouspyyntöasiakirjojen ja tarjou ksen mukaa n LV!-urakointi Velska Ky:n urakkahintaan ,00 sis. alv. 24 %. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet lt lal? Hattitus

26 HRVENSALMEN KUNTA 266 URH E LUKENTÄN H UOLTORAKEN N UKSEN RAKENNUSTEKN STEN TÖ DEN URA- KOTSJAN VALNTA Khall S 258/ Khall S on perustanut 6 henkisen työryhmän jonka tehtävänä on ollut valmistella kunnanhallitukselle esitys urheilukentän rakentamistasosta ja varustuksesta. Hírvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjousta urheilukentän huoltorakennuksen rakennusteknisistä töistä. Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Rakennuskohteen esittely pidettiin klo Ti laaja pídättää itsellään oikeudet tarjousten vapaaseen vertailuun sekä olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Tarjous oli pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 7 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 5c. U rhei u kentä n työryh mä ko koo ntut O1 4 ja teki omalta osaltaan esityksen raken n usteknisten töíden urako itsijan valinnasta li i- te 5b. Työryhmän esitys rakennusurakoitsijaksi on RV Saneeraus Ay Mikkelistä urakkahintaan ,21 sis. alv.24o/o. Kj Kun nanha itus päättä val ita urheilu kentän huoltoraken n uksen urakoitsijaksi tarjouspyyntöasiakirjojen ja tarjouksen mukaan RV Saneeraus Ay Mikkelistä urakkahintaan ,21 sis. alv.24o/o. Pövtäkirjantarkastajien îi:í,ji'füj rl l&-? naritus

27 HRVENSALMEN KUNTA 267 URHE LUKENTAN HUOLTORAKENN UKSEN SÄHKÖTÖ ottv U RAKoTS JAN VAL NTA Khall S 259/ Khall S on perustanut 6 henkisen työryhmän jonka tehtävänä on ollut valmistella kunnanhallitukselle esitys urheilukentän rakentamistasosta ja varustuksesta. Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjoukset urheilukentän huoltorakennuksen sähkötöistä. Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Rakennuskohteen esittely pidettiin klo Tilaaja pidättää itsellään oikeudet tarjousten vapaaseen vertailuun sekä olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Tarjous oli pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 9 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 5d. U rheilu kentän työryh mä kokoo ntui ja teki omalta osaltaan esityksen sähkötöiden urakoitsijan valinnasta liite Sb. Työryhmän esitys sähköurakoitsijaksi on Lahnasalo Ky Mikkelistä urakkahintaan ,00 sis. alv. 24o/o. Kj Ku n nanhall itus päättää val ita urheilukentä n h uoltoraken nu ksen sä h köu ra ko its ija ksi ta rjo uspyyntöasia ki rjoje n ja ta rjo u kse n m u- kaan sähköurakointi Lahnasalo Ky:n urakkahintaan 1g 500,00 sis. alv. 24 %. t, tt nattitus ûl ø/

28 HRVENSALMEN KUNTA Päivámäärå 268 LAUSUNNON ANTAMNEN TMO JA MAART EROSEN POKKEAMSHAKEMUKSEEN HÄM EENMÄrru rvlän Tt LALLE KESÄLÄ K r NTEtsröru ru ru us osl /LUVAN MYÖNTAMNEN Rak.ltk.83 $ Timo ja Maarit Eronen hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Hämeenmäen kylän tilalle Kesälä RN:o 3:141olemassa olevan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutosta asuinrakennukseksi. Lisäksi rakennusta laajennetaan 49 k-m2:llä. Rakennuspaikka sijaitsee Syylammen rannalla Länsiosan rantayleiskaavan (RA/2) loma-asuntokorttelissa. Tilan pinta-ala on 1,215ha. Tilalla síjaitsee rakennusluvalla 2OO7-37 rakennettu 112,0 k-mz loma-asunto. Rakennus on toteutettu rakentamisajankohdan asuinrakennuksen vaatimukset täyttävänä ja suunnitellun faajennuksen rakennusosat täyttävät tämän päivän määräykset. Loma rakennuksessa on suoritettu Länsiosan rantayleiskaavan karttaote tilan kohdalta Naapureita on kuultu 9 kpl. Nä llä ei ole ollut huomautettavaa po i kkeam islupa hakemu ksesta. Rak.tark Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 g:n m ukaisesta poikkeam ishakem u ksesta lausunto naan ku n nanha i- tukselle, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspai ka n vaati mukset. Rakenn uso i keus tontil le määräytyy H i r- vensalmen kunnan rakennusjärjestyksen ja Länsiosan iañiayleiskaavan mukaisesti. Poikkeam isluvan myöntäm isen jäl keen toi menpiteelle tu lee hakea rakennuslupa. Pöytäklrjantarkastajien nimikirjaimet tl rl narritus ól?

29 HRVENSALMEN KUNTA 269 Khall S Kj Poikkeamislupahakemusasiakirjat esillä kokou ksessa myöntää luvan rakennuslautakunnan es ttäm n perustein. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt t-autat<unta lr.t,t'" O"

30 HRVENSALMEN KUNTA 270 LAUSUNNON ANTAMNEN KAR JA MARJA-RTTA SUUTARN POKKEAMSHAKE- MUKSEEN HRVENSALMEN KYLÄN TLALLE RUUSURANTA KNTESTÖTUNNUS s /LUVAN MyÖNTÄn ru rru Rak.ltk.84 $ Kari ja Marja-Riitta Suutari hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Hirvensalmen kylän tilalle Ruusuranta RN:o 5:101 olemassa o leva n lomaraken nu ksen käyttöta rko itu ksen mu utosta asu i n ra ken n u kseksi. Ra ken nuspa i kka sijaitsee Ryö käsveden ra n- nalla Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan (RA/f ) lomaasuntokorttelissa. Tilan pinta-ala on 6770 m2. Tilalla sijaitsee rakennusluvalla rakennettu 121,0 k-m2 loma-asu nto. Ra kennus o n toteutettu rakentam isaja n kohda n asu i n ra ken n u ksen vaati m u kset täyttävä nä. Lomara kenn u ksessa on suoritettu lopputarkastus O1 4. Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan karttaote tilan kohdalta. Naapureita on kuultu 6 kpl. Näillä ei ole ollut huomautettavaa poikkeam islu pa hakemuksesta. Rak.tark Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 g:n m u ka isesta poikkea m ishakem u ksesta lausuntonaan ku n nanhal i- tukselle, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan vaatimukset. Rakennusoikeus tontille määräytyy Hirvensalmen kunnan ra ken nusjä rjestyksen ja Lieku ne- Ryökäsveden rantayleiskaavan mukaisesti. Poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. rt Hattitus óu-u;'

31 HRVENSALMEN KUNTA 271 Khall S 261l Kj Poikkeam islupahakemusasiak rjat esi lä kokouksessa. myöntää luvan rakennuslautakunnan esittäm n perustein. Pöytákirjantarkastajien nimikirjaimet lt lharitus

32 HRVENSALMEN KUNTA POYTAKRJAOTE 272 TYOTERVEYS H UOLLON PALVELUSOP M UKS EN HWÄKSYM N E N Khall S Kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä-Savon työterveys liikelaitokselta allekirjoitetulla sopimuksetla. Kuntalaki on edellyttänyt liiketaitoksen yhtiöittämistä s mennessä. Mikkelin kaupunki on perustanut Etelä-savon Työterveys oy -nimisen osakeyhtiön, joka jatkaa liikelaitoksen toimintaa. Yhtiömuodon muutos edellyttää palvelusopimusten päivittämistä Päivitetty työterveyshuollon palvelusopimus on liitteenä 6. kj Päätös hyväksyy liitteenä 6. olevan sopimuksen. Hyväksyttiin tt Harritus 6O Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkistetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi tod staa virallisesti Hirvensalmess a Heikki lsokääntä, pöytäkirjanpitäjå

33 HRVENSALMEN KUNTA 272 TYOTE RVEYS H UOLLON PALVELUSOP M U KS E N HWÂKSYM N E N Khall S Kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä-Savon työterveys ii kelaitokselta alleki rjoitetulla sopim uksel la. Kuntalaki on edellyttänyt liikelaitoksen yhtiöittämistä mennessä. Mikkelin kaupunki on perustanut Etelä-Savon Työterveys Oy -nimisen osakeyhtiön, joka jatkaa liikelaitoksen toimintaa. Yhtiö m uodon m uutos edellyttää palvel usopimusten päivittämistä Päivitetty työterveyshuollon palvelusopimus on liitteenä 6. kj hyväksyy liitteenä 6. olevan sopímuksen. Hallitus ótc.

34 HRVENSALMEN KUNTA 273 VUOKRASOPMUKSEN HWÄKSYMNEN / RAUDUSENERGA OY Khall S 263/ Raudusenergia oy on vuokrannut toímitiloja Vastaanottohallista Yhtiö tarvitsee toiminnan laajentuessa lisää tuotantotilaa. uusi vuokrasopimus korvaa edeltävät vuokrasopimukset. Liitteenä 7 on vuokrasopimusluonnos. Kj Kunnanhall itus hyvä ksyy H i rvensal men kun nan ja Ra ud usenerg i- an välisen, liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen. Hallitus ALT

35 HRVENSALMEN KUNTA 274 VUOKRASOPMUKSEN TARKSTUKSEN HWÁKSYMNEN / HREL OY Khall S Hirel oy on vuokrannutt Kuusikko nimisellä kiinteistöllä, tu n nus ( ) sijaitseva n teo lisuushal i n beton ituotteiden valmistusta varten. Vuokrasopimuksessa sovittiin, että oikeus tilojen hallintaan alkaa käyttökorvauksia vastaan ja, että vuokranmaksu alkaa taijos tuotanto käynnistyy aiemmin, niin siitä hetkestä al kaen. Lähes välittömästi vuokraso pim u ksen hyvä ksym isen jälkeen Hirel oy ilmoitti halustaan harjoittaa pienimuotoista rautakau ppatoímintaa ti loissa sovitti i n, että rautaka uppato i- mintaa voi harjoittaa 600 euron kuukausivuokraa vastaan. Hirel oy on ilmoittanut, että päätuotteiden valmistus on hieman aikataulua jäljessä. Sen sijaan rautakauppatoiminta on ollut ennakoitua suurempaa. Yhtíö on tiedustellut mahdollisuutta päävuokrasopimuksen mukaisen vuo kra n maksuvelvo llisuuden lykkääm istä, ku nnes päätuotteet saadaan markkinoille. Yhtiön näkemyksen mukaan tämä tapahtuu Elokuussa Asiasta on neuvoteltu ja neuvottelutuloksesta laadittu määräaikainen esitys vuokrasopim u ksen tarkistam isesta. kj hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Hirel Oy:n välísen, liitteenä olevan luonnoksen vuokrasopimuksen tarkistamisesta. Hallitus 0/(

36 HRVENSALMEN KUNTA Påivämäårä 275 KNTESTÖOSNXTYHTÖN PERUSTAMNEN Khall S 265/ Savon Powerpesu Oy (ent. pro pesu 2417 oy) on kiinnostunut perustamaan rekkapesulan ja polttoaineen kylmäjakelupisteen uutelan alueelle. Toimintamallissa kunta perustaa kiinteistöyhtiön, joka rakentaa toimitilat ja hakee hankkeelle ElY-keskukselta yrityksen kehittämisavustusta. Yritys hankkii toimintaansa varten tarvittavan laitteiston. Yritys asettuu toimitiloihin vuokralle. Myöhemmässä vaiheessa yritys lunastaa perustetun kiinteistöyhtiön itselleen. kj tt tt j narritus Kun nanha llitus antaa va ltu udet ki i nteistöosakeyhtiön perustam i- seen euron osakepääomalla. Kunta merkitsee koko osakekannan. 0a-

37 HRVENSALMEN KUNTA 276 SELVTYS VT. HALLNTOJOHTAJA HEL RUMMUKASEN TYÖKoKEMUKSESTA HR- VENSALMEN KUNNASTA Khall S 266/ Kun na nva ltu uston varapu heenjohtaja Ari Kämppi vaati pidetyssä kunnanha itu ksen ko kou ksessa kirja ista selvitystä siitä, "miksí vt. hallintojohtaja Heli Rummukainen on saan ut työ kokem usta hall intojohtajan tehtävistä H i rvensalmen kunnasta". Heli Rummukaisen työkokemus Hirvensalmen kunnassa muodostuu siitä, että hän on toiminut hallintojohtajan viransijaisena ajalla kolmessa jaksossa , ja sekä vt. hallintojohtajana i4- edelleen saakka. Työkokemusta on kertynyt siis 2 vuotta 4 kuukautta. Kj Päätös Kunna n hal itus merkitsee selvityksen tiedoksi Hyväksyttiin rl tl Harritus 0a v

38 HRVENSALMEN KUNTA LMOTUSASAT 277 Khall S Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muíden yhteisöjen ym asiakirjat tai kirjeet: 1 Mikkelin kaupunginhallituksen pöytäkirjaote S 4O2 2 Mikkelin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote S Mikkelin kaupunki ympäristölautakunnan pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoi men tuotantolautaku n nan pöytäkirja ja Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja V aalijalan ku ntayhtymän hall itu ksen pöytäki rja taloussuunnitelma ja talousarvio 5 Etelä-Savon Ely-keskus päätös ESAELY 1357 l2o1 4 luonnonsuojelualueen perustaminen Kj pöytäkirjantarkastajien ïilå?fif Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 0v-?

39 HRVENSALMEN KUNTA 278 O KASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS MU UTOKSENHAKUKELLOT / n Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain g1 g:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. läl: $ 244,245,246,247,248,249,250,251,254,256,266,267 Koska päätö ksestä VO daan tehd ä kuntalai n 89 s n 1 mom m ukaan kirjall nen oika isuvaatimu s, seu raaviin päätöksiin ei saa h akea m uutosta valittam lla: Pykälät: HVal3 $:n 1 mom./muun lainsäädä nnön mukaan la seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalvalituskie n steet: $ Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan Pykälät: $ Aika 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitu sosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 $:n mukaan Pykälät: S 260,261 Aika: 30 päivää tä-suomen hallinto-oikeus Postiosoite: pl 1744, TO1O1 Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A,2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: SähKö ita-suomi fi O KASUVAAT M USOHJ E ET Oikaisuvaatim usvi ranomai nen a -a ka Seuraavii n päätöksiin tyytymätön voí tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sahköpostiosoite., Hirvensalmen kunnanhallitus osoite: Keskustie 2, s2sso Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (01S) 4S1 320 Sähköposti: h Pykä lät: S 252,259,25 4,257,258,259,262,262,26 4,26 s Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 ivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatim uksesta on käytävä ilmivaatimus steluineen se on tekijän alle Liitetään pöytäkirjaan PÖytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus tl tt r-rarritus OQ

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 28.4.2014 VPJ. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Outi Kiesilä

Kokouspäivämäärä 28.4.2014 VPJ. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pepe Hölttä ja Outi Kiesilä 110 Aika: Paikka 28.4.201 4 klo 16.00-1 7. 1 0 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet Esko Kekkonen Pepe Hölttä Outi Kiesilä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Risto Pesonen PJ VPJ Muut läsnäolijat:

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 121 Työjärjestyksen hyväksyminen 122 Kunnanvaltuuston 17.6.2013 päätösten

Lisätiedot

1. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35. 2. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 35. 3. 27 Työjärjestyksen hyväksyminen 36

1. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35. 2. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 35. 3. 27 Työjärjestyksen hyväksyminen 36 Tekninen lautakunta 14.5.2013 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2013 Kokousaika 14.5.2013 klo 15.00 16.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 2.

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallitus 26.11.2007 389 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 272 Työjärjestyksen hyväksyminen 273 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013 Kunnanhallitus 30.9.2013 198 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk.

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA. Uutelan asemakaava. Kaavaselostus, ehdotus. Hyväksytty: KVALT pp.kk. S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HIRVENSALMEN KUNTA Uutelan asemakaava Kaavaselostus, ehdotus Hyväksytty: KVALT pp.kk.vvvv xx FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.2.2014 P188-P18868 Kaavaselostus, ehdotus

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 21 Kunnanhallitus 12.02.2014 AIKA 17:00-19:54 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 9 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 24 10 ASKOLAN KUNNAN VUODEN 2013

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 88 Työjärjestyksen hyväksyminen 89 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 27.4.2009 42 Kokousaika Maanantaina 27.4.2009 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Keskitalo Tarja Peltoniemi Raino jäsen PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 359 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika 11.05.2015 klo 17:00-20:05 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Pahkala Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 Kunnanhallitus 12.3.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 33 Työjärjestyksen hyväksyminen 34 Aloite/tervaleppäkujan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallitus 24.8.2009 217 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 165 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 166 Työjärjestyksen hyväksyminen 167 Urmaslahden

Lisätiedot

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI-

Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN PRESIDENTIN VAALIN VAALI- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 21/2011 558 Kunnanhallitus 17.10.2011 AIKA 17.10.2011 klo 15:00-16:50 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 264 VUODEN 2012 TASAVALLAN

Lisätiedot