â,4c-ur* W þ;unnl Ç> Timo 7r-å'. 1J*, t ir -[l*-.vç'1s. t-autat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "â,4c-ur* W þ;unnl Ç> Timo 7r-å'. 1J*, t ir -[l*-.vç'1s. t-autat

Transkriptio

1 HRVENSALMEN KUNTA 242 Aika klo :55 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Timo Gynther, varajäsen Outi Kiesilä Maritta Mynttinen Muut läsnäolijat Poissa Seija Väisänen Ari Kämppi Seppo Ruhanen Heikki lsokääntä Jukka Manninen Sigita Herrala Pirkko Luntta kunnanvaltuuston vpj. kunnanvaltuuston vpj. kunnanjohtaja, esittelijä pöytäkirjanpitäjä kunnanvaltuuston ll vpj. 244 S 245 S Ko ko us todettiin la i liseksi ja päätösva ltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Kiesilä ja Timo Gynther Pöytäkírjan allekirjoitus ja varmennus â,4c-ur* Esko Kekkonen -[l*-.vç'1s. Heikki lsokääntä ytäkirjanpitäjä o t-! Risto esonen pj.$ 256 Ruhanen pöytäkirjanpitäjä S 256 Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika W þ;unnl Ç> Outi Kiesilä Timo Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä J*, t ir 7r-å'. t-autat<unta Hattitus

2 HRVENSALMEN KUNTA 241 Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjä rjestyksen hyväksym inen Ta loussuu nn tel ma n hyvä ksym inen vuos ille 201 S-20 1 T Rakennusvalvontataksan tarkistus Maa-ai nesten ottam issu u n n tel ma n ta rkastamisesta ja ottam istoim in na n valvo nnasta suoritettavien ma ksujen tarkistus Kunnanvaltuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaal vuodeksi 201 S Kunnanhallituksen jäsenten vaali Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan asettaminen eduskuntavaaleihin 2015 Valtatien 5 parantaminen välillä Hietanen - Pitkäjärvi, yleissuunnitelma, Hirvensalmi ja Mikkeli Lisä määrärahan myö ntä m inen vuode n talousarvioon Syväsmäen kyläyleiskaava Uutelan asemakaava Urheilukentän huoltorakennuksen LV- töiden urakoitsijan valinta U rheil u kentän h uoltoraken nu ksen rakennustekn isten tö iden urakoitsijan valinta u rheilu kentän h uoltorake n nu ksen sä hkötöiden ura koitsijan valinta Lausunnon antaminen Timo ja Maarit Erosen poikkeamishakemukseen Hämeenmäen kylän tilalle Kesälä kiinteístötunnus Lausunnon antaminen Kari ja Marja-Riitta Suutarin poikkeamishakemukseen Hirvensalmen kylän tilalle Ruusuranta kiinteistötu n nus O 1 Työterveysh uollon palvel usopim uksen hyväksym i nen Vuokrasopim uksen hyväksym inen / Raud usenerg ia oy Vuokrasopimuksen tarkistuksen hyväksyminen / Hirel oy Kiinteistöosakeyhtiön perustaminen Selvitys vt. hallintojohtaja Heli Rummukaisen työkokemuksesta Hirvensalmen kunnasta llmoitusasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä Pöytäki rja ntarkastajien imiki rjaimet Hallitus úq?

3 HRVENSALMEN KUNTA 243 TYÖJÄRJESTYKSEN HWÁKSYM NEN Khall Kj Kun nanhall itus hyväksyy tä mä n esitysl istan asioiden käsitte lyjä rjestykseks i. Päätös: Hyväksyttiin Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt rarritus lúa ø

4 HRVENSALMEN KUNTA 244 TALOUSSUUNNTELMAN HWAKSYMNEN VUOSLLE Khall Taloussuunnitelma vuosille on laadittu kuntalain ja taloussuunn itelman laad i nnasta ki rjan pitolautaku n na n antam ien ohjeiden mukaisesti. Taloussuu n n itel ma käsittää käyttöta lous-, tu loslaskel ma-, rahoitusja investointiosat. Kuntatalouden yleistä kehitystä ja Hirvensalmen kunnan talouden näkymiä on kuvattu tarkemmin taloussuunnitelmassa. Keskeisintä on yli 7 o/o:tl valtionosuuksien leikkaukset, jotka alentavat kunnan tuloja yli 0,5 milj. eurolla. Vuoden 2015 talousarviota laadittaessa on lähdetty siitä periaatteesta, että vuoden 2014 hyväksyttyihin menoihin lisätään arvioid ut sopimusten m u kaiset pal kkakustann usten ko rotu kset 0,5 %o:n suuruisina ja poistojen muutokset joko lisäävänä tai vähentävänä tekijänä. Käyttötalouden menot pysyvät kuluvan vuoden talousarvion tasolla ja nettomenot laskevat0,l o/o. Vuoden 2012 alusta lukien kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut on tuotettu kokonaisuudessaan Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen pa lvelutuota ntoyksi kön toi mesta. Kusta n nu kset tu levat kun nalle kau pungin netto laskun m uodossa. Pa lvel utuotantoyksikön seuranta- ja raportointijärjestelmän kehittäminen on edelleen kesken. Vuoden 20l4lopullisista sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista ei ole olemassa varmaa tietoa ja siksi talousarviovalmistelussa on käytetty pohjana vuoden 2013 tilinpäätöstietoja. Tältä osin kunnan talousarvio on suuntaa antava. Vuonna 2010 käynnistynyttä työllisyyshanketta jatketaan ja siihen on varattu käytettäväksi euroa. Sairaalahoidon määrärahat on budjetoitu kuluvan vuoden käyttöennusteen pohjalta. Vesi- ja jäteh uollon tehtäväal ueella on vesi h uolto i nvestoi ntien avustamiseen varattu euron määräraha. Vuokratuloja Hirvensalmen Vesi Oy:ltä on merkitty euroa vuonna 2008 laaditun vuokrasopimuksen mukaisesti. lt tt ttattitus ða-7-2

5 HRVENSALMEN KUNTA 245 llttl Yksityisteiden perusparantamisiin on varattu euron määräraha. Puulan lautan kunnossapitoavustukseen on varattu euron määräraha. Kunnan tulojen kehittymiseen vaikuttavat keskeisesti veroperusteiden ja kuntien tulopohjan muutokset. Talousarvio on laadittu 9, 5 tuloveroprosenti n m u ka isesti. Tu loveroti itysten arvio id aan kasvavan vain vähän kuluvan vuoden arviosta. Yhteisöverotulot pysyvät vuoden 2013 tasolla tai laskevat hieman. Suurta epävarmuutta verotulojen kehittymiseen aiheuttaa elpymisen hitaus maailmanlaajuisesta taantumasta ja Ukrainan kriisi. Verotuloja arvioidaan kertyvän 7,2 milj. euroa, joka on 8,4 o/o enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 6,8 milj. euroa eli 7,2 % vähemmän kuin tämän vuoden talousarviossa. Valtionosuuksien vähennykset johtuvat valtionosuusleikkauksista ja uuden valtionosuuslainsäädännön voimaantulosta. Vuoden 2015 vuosikate on positiivinen euroa, joka kattaa poistot. Vuosiin liittyy niin paljon epävarmuustekijöitä, että taloussuunnitelman mainittuja vuosia koskevaan esitystä on pidettävä vai n su u ntaa-antavana ja tavoitteel lisena. Kunnalla ei ole katettavia alijäämiä Vuoden 2015 talousarviossa investointien loppusumma on euroa. lnvestointíen rahoitusosuuksien arvioidaan olevan euroa, jolloin nettoinvestoinnit ovat euroa. Ofemassa olevan rakennuskannan ylläpitämiseen on varattu euroa, elinkeinoinvestointeihin on merkitty euroa ja tietoliikenteeseen euroa. Määráraha on varattu kunnan kiinteistöjen liittämiseen laajakaistaan. Heikínkodin huonetilojen muutoksen suunnitteluun on varattu euron määräraha ja vuosille hankkeen toteuttamiseen yhteensä euron määräraha. Urheilukentän huoltorakennusta varten on varattu euron määräraha. Hankkeen tulot ovat euroa. Elomaan koulun opetuskeittiön peruskorjaukseen on varattu euron määräraha vuosille Lahnaniemen koulun peruskorjauksen suunnitteluun on vuodelle 2017 varattu euron määräraha. Hanke toteutetaan aikaisintaan vuonna 2018, mikäli siihen tuolloin saadaan valtionosuus. nattitus f?

6 HRVENSALMEN KUNTA 246 Kaavateiden rakentamiseen ja kunnostamisen on varattu euroa. Määräraha on tarkoitus käyttää mm. Junnankujan kevyenliikenteen väylän rakentamiseen välillä Koivutie ja Keskustie. Kisatien ra kentam ista jatketaan. Pitäjäntien perusko rjau ksen suun n ttelu jatkuu ja aloitetaan Allinkujan, Pajutien ja Keskustien peruskorjauksen suunnittelu. Puistojen rakentamiseen on varattu euron määräraha Linjojen rakentamiseen varattu määräraha euroa käytetään jätevedenpu hd istamon ietteen käsittelyjä rjestelmää n ja jätevesipumppaamoiden saneeraukseen. Vuonna 2014 ei ole otettu lainaa. Talousarviolainojen määrä lisääntyy eurolla vuonna Vuoden 2015lopussa arvioidaan kunnan lainamäärän olevan 366 euroa/asukas. Vuosina lainamäärän arvioidaan nousevan. Líite 1 Taloussuunnitelma vuosille on liitteenä 1. Kj hyväksyy liitteenä 1 olevan taloussuunnitelman vuosille ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hallitus 0L?

7 HRVENSALMEN KUNTA 247 RAKE N N USVALVONTATAKSAN TARK STUS Rak.ltk 85S on ohjeistanut hallintokuntia tarkistamaan vuosittain kaikkia maksuja ja taksoja keskimäärin 2-3o/o. Nykyinen rakennusvalvontataksa on tullut voimaan Ko ko u ksessa esitel lään rakenn usvalvo ntataksaehdotus muutoksineen. Pääperiaatteena on ollut nostaa taksoja keskimäärin 2,0 %. Rakennusvalvontataksaehdotus liitteenä nro 2 Rak.tark. Rakennuslautakunta hyväksyy u uden rakennusvalvo ntataksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan alkaen. Khall S Liite 2 Kj Rakennusvalvontataksaehdotus liitteenä nro 2. Kunna nha itus hyvä ksyy uuden rakenn usva lvo ntataksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Uusi rakennusvalvontataksa tulee voimaan alkaen. tt Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet t-autat<unta Harritus 0L9?

8 HRVENSALMEN KUNTA 248 MAA-A N ESTE N OTTAM SS U U N N TEL MAN TARKASTAM S ESTA JA OTTAM STO - MNNAN VALVONNASTA SUORTETTAVEN MAKSUJEN TARKSTUS Rak.ltk 86S Ku n na nha litus on ohjeistanut ha i ntoku ntia tarkistamaa n vuos ttaín kaikkia maksuja ja taksoja keskimäärin 2-3 o/o. Ra ken nusvalvontatoi mistossa on tehty maa-ai nesten ottam issuu nn itel ma n tarkastamasesta ja ottam isto im in nan valvonnasta suoritettavien maksujen tarkistus. Maa-ainestaksoissa keskimääräinen korotus on noin 2,0 o/o. Nykyinen taksa on tullut voimaan Maa-ainestaksaehdotus 2015, liite nro 3. Rak.tark Rakennuslautakunta hyväksyy laaditun taksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi. Uusi taksa tulee voimaan alkaen. Khall Liite 3 Maa-ainestaksaehdotus 2015, liite nro 3 Kj hyväksyy laaditun taksaehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Uusi taksa tulee voimaan alkaen. ^""n'"vo4

9 HRVENSALMEN KUNTA 249 KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN SEKA ENSMMÄSEN JA ToSEN VARA- PUHEENJOHTAJAN VAAL VUODEKS Khall S 250/ Kuntalain 12 $:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. n työjärjestyksen 1 g:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa, joiden toimikausi on yksi vuosi. Kj esittää kunnanvaltuustolle, että se toimittaa valtuuston puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vaalin vuodeksi Pöytäkirjantarkastajien imikirjaimet Hallitus 0q?

10 HRVENSALMEN KUNTA 250 KU N NANHALLTUKSEN JAS ENTEN VAAL Khall S 251l Kunnanhallituksen johtosäännön 2. luvun 3 $:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen ja 2. luvun 4 $:n mukaan kunnanhallituksen to mikausi on kaksi vuotta. Jäseniä ja varajäseniä valittaessa tulee ottaa huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettu laki (609/1986), jonka mukaan luottamuselimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 o/o,jollei erityisistä syistä muuta johdu. Kj esittää valtuustolle, että se valitsee toimikaudeksi kunnanhallitukseen seitsemän jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt ttattitus "ç

11 HRVENSALMEN KUNTA Päivämäärå 251 VAALLAUTAKU N NAN JA VAALTO M KU N NAN AS ETTAM N EN EDUSKU NTAVAALE - HN 2015 Khall S Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina Vaalien ennakkoäänestys kotimaassa on B Vaalilain 15 $:n mukaisesti kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava 1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtea ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuítenkin oltava vähintään kolme; sekä 2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja kotiäänestystä varten yksitai useampi vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtea ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään korme. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijat määrää kunna n keskusvaalila utakunta samalla tavalla kuin yleisen ennakkoäänestyspaikan vaaritoimitsijat (15 S). vaalilautakun nan va rajäsenet ja vaa itoimikunnan va rajäsenet laitoksissa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. vaalilautaku nta ja vaa itoimi kunta ovat päätösva lta isia ko lm ijäsenisinä. Vaa i kel poisu us vaa ilautakuntaa n ja vaalitoimi ku ntaan mää räytyy sen mukaan kuin kuntalaissa säädetään (33 ja 36 g). Europarlamenttivaaleissa ehdokkaana oleva henkilö ei voi olla vaalitoímikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. sekä vaalilautakunnan että vaalitoimikunnan jäsenten että níiden varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianosaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa eli vuoden ed uskuntavaa leissa ehdokkaita asettaneita puo uerekisteri i n merkittyjä puo lueita. Vaalila uta ku ntien ja vaal itoimikuntie n jäsenten ja varajäsenten poliittista ed ustavu utta tarkastellaan erikseen, näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Jäsenissä ja varajäsenissä on oltava naisia ja míehiä kumpiakin vähintään 40 %. Hallitus a?

12 HRVENSALMEN KUNTA 252 Vaal i lauta ku ntien ja vaalitoim i kuntien puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan keskusvaali lautakunna le. Keskusvaa i la uta kunta to ivoo, että keskusvaalilauta kuntaan ku u- luvia henkilöitä (myös varajäsenet) ei valittaisi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. H irvensa lmen kun nanvaltu usto on kokou ksessaan päättänyt, että Hirvensalmen kuntaan muodostetaan yksi äänestysalue vuodesta 2013 alkaen. Aänestysalue on 001 Kirkonkylän äänestysalue. Kunnassa on toiminut yksi vaalitoimikunta, joka on vastannut sekä laitos- että kotiäänestyksestä. Kj 1) valitsee Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakuntaan 5 jäsentä ja tarpeellisen määrän varajäseniä; 2) asettaa kunnallisvaalien toimittamista varten vaalitoimikunnan (3 jäsentä ja tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkín vähintään kolme) ja 3) määrää vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt Lautatunta Harritus

13 HRVENSALMEN KUNTA Päätös Päivämäärà 253 ) Valitsi vaalilautakuntaan Maritta Mynttinen Matti Hildén Tenho Ukkonen Jorma Yrjönen Leila Salenius Varajäsen i ksi kutsum isjärjestyksessä : Juho Palimo Ari Kämppi Marianne Suojarinne-Saxelin Susanna Leppänen Laura Torniainen 2) Asetti vaalitoimikuntaan Esko Honkanen Raija Väisänen Pirkko Luntta varajäsen Raija Kuitunen varajäsen Ari Kämppi varajäsen Niilo Paasonen 3) Määräsi vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Maritta Mynttisen ja varapuheenjohtaksi Tenho Ukkosen sekä vaalitoimikunnan puheenjohtajaksi Pirkko Luntan ja varapuheenjohtajaksi Esko Honkasen Pöytäkirjantarkastajien nim ik rjaimet Hallitus ú1,7â

14 HRVENSALMEN KUNTA 254 VALTATEN 5 PARANTAMNEN VALLLÄ HETANEN - NTELMA, HRVENSALM JA MKKEL PTKÄJARV, YLESSUUN- Khall Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt valtatien 5 parantamista koskevan yleissuunnitelman välillä Hietanen - Pitkäjärvi maantielain 27 g:n mukaisesti Hirvensalmen kunnalle lausuntoa varten. tt Yleissuunnitelma perustuu vuonna 2013 valmistuneeseen ympäristövai kutusten arvio i nti i n ja sen yhteydessä tutkittui h in päävaihtoehtoihin. Yleissuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä kolmenkymmenen (30) päivän ajan, Kunnan tulee antaa lausunto yleissuunnitelmasta ja siitä tehdyistä muístutuksista sekä toimittaa lausuntonsa (myös sähköisessä muodossa), muistutukset ja suunnitelman nähtävillä olotodistus a kuperáisenä nähtävinä o leiden suun n itel ma-asiakirjojen m u kana Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Po hjois-savon el i n kei no-, i i kenne- ja ym päristökeskus pyytää kuntaa ilmoittamaan, onko suunnitelman käsittämälle alueelle vahvistettu maakunta- tai seutukaavaa tai hyväksytty yleis- tai asemakaavaa ja onko kaava yhdenmukainen yleissuunnitelman kanssa. Kunnan tulee ilmoittaa, muuttaako se kaavan yleissuunnitelman mukaiseksi mikäli ne eivät ole yhdenmukaiset. Kuntaa pyydetään liittämään asiakirjoihin oikeaksi todístettu ote suunnitelman käsittämälle alueelle hyväksytyistä tai vahvistetuista kaavo ista (yleiskaava, asemak aava, ra nta-asemakaava). Tiehankkeen rakentamiskustannuksiksi on arvioitu 82,5 miljoonaa euroa, josta lunastus- ja korvauskustannusten osuus on 1,5 miljoonaa euroa (MAKU 2010 = 112,2).Kustannusten jakamisesta valtion ja alueen kuntien kesken sovitaan tiesuunnitteluvaiheessa. Mahdo isia kusta nn usja kokohteita ovat Otavan liityntäpysäköi ntialue ja kevyen liikenteen väylä Tikkalan eritasoliittymässä sekä radan ja tien yhteismeluntorjunta Otavassa. Hanke voidaan tarvittaessa toteuttaa vaiheittain. Hankkeen toteuttaminen ei ole Liikenneviraston tai Pohjois-Savon E LY-kesku ksen toteuttam isohjelm issa. Maantielai n m u kai nen yleissuunnitelma lisää mahdollisuuksia saada hanke esimerkiksi seu raava n hal ituskauden i iken nepol i ittiseen selo ntekoon sisältyväksi toteuttamishankkeeksi. Tämän hetken käsityksen mukaan hankkeeseen i ittyvien su u rem pien toteuttam iskokonaisu u ksien rakentaminen alkaa aikaisintaan vuoden 2020 jälkeen. Hattitus 0k- -r-r '?''

15 HRVENSALMEN KUNTA 255 Pohjois-Savon elinkei no-, liiken ne- ja ympäristökeskus toivoo saavansa lausuntonne ja asiakirjat liitteineen käyttöönsä mennessä. Nähtävänä olo aikana eitullut yhtään muistutusta yleissuunnitelmasta. suunnitelman käsittävällä alueella Hirvensalmen kunnalla ei ole hyväksyttyä yleis- tai asemakaavaa, alueella on voimassa maakuntakaava. Parantamishanke on vain 1,S km Hirvensalmen kunnan alueella Hirvensalmen kunnalla ei ole huomautettavaa valtatien 5 parantamisen yleissuunnitelmasta välillä Hietanen - Pitkäjärvi. Kj ilmoittaa lausuntonaan, että sillä ei ole huomauttamista yleissuunnitelmasta. tl Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet i Harritus ótl 22

16 HRVENSALMEN KUNTA 256 L SÄMAARANNNNru MYÖNTÄM N E N VUODE N TALOUSARV OON Khall Talousarvion lokakuun lopun seurantaraportin mukaan vuoden 2014 talousarvioon varatut määrärahat ovat ylittymässä seuraavien tehtäväalueiden osaltal Määräraha toteuma Elinkeinoelämän kehittäminen Tekninen hallinto Kaavoitus ja mittaus Oma kotitalonäyttelyn kusta nn u kset ylittyivät talo usarvioo n nähden n euroa. Omakotitalonäyttely toteutettiin laajemmalla alueella, kuin mikä oli käsitys talousarviota tehdessä. Keväällä 2O14 mukaan otettiin alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen kaksi etäkohdetta. Tämä osaltaan lisäsi näyttelyn järjestämisen kustannuksia mm. kuljetuksissa. Omakotitalonäyttelyn pysäköinnin Satulinnan alueella alkuperäisestä suu n nitel masta poiketen ai heutti en nakoimatto m ia kustan n uksia, koska pai koitusalueita jo ud utti i n rakentamaa n. Keskeisim piä kusta nnuksia nostaneita tekijöitä o livat Po klossi n ennakoitua suurempi laskutus kesä ja heinäkuulta, Satulinnan pysäkö i ntial ueen laajen n us, Näyttelyrad io sekä tarvittavat tietol iikenneyhteydet. Omakotitalonäyttely oli el i n keinoto imessa yli määräi nen ponn istus. Elinkeinotoimen toiminta ja kulut ovat muuten olleet ns. perus vuoden kaltaisia ja talousarvio toteutuu näiltä osin varsin ennakoidulla tavalla. Säästöä ei siten muusta toiminnasta juuri ole syntynyt. Elinkeinotoimen lisärahoitustarve on noin euroa. Tekn isen hall innon isärahoitustarve johtuu jou kkolii kenteen hintojen noususta sekä teknisen toimiston palkkakustannuksista Kaavoitus ja mittaus- tehtäväalueen lisämäärärahan tarve johtuu mm. Uutelan asemakaavan sekä Syväsmäen kyläyleiskaavan käsittelyn aiheuttamista kustannuksista. lnvestointiosa Uutelan alueelle on suunnitteilla rekkapesula ja polttoaineen kylmäja kel u piste. Yritystoi mintaa harjoitta isi ti loissa Savo n Powerpesu oy. Asiasta on informoitu kunnanhallitusta keväällä 2O14.Toimintamallissa kunnan uusi kiinteistöyhtiö rakentaisi tilat ja yritys hankkisi laitteiston. Yritys asettuisi tiloihin aluksi vuokralle ja lunastaisi myöhemmin kiinteistön itselleen. HallitusüL?

17 HRVENSALMEN KUNTA Pàivämäärä 257 Uuden yhtiön perustamiseksi osakepääomaa tarvitaan noin euroa. Kj esittää kunnanvaltuustolle, että tämä myöntää seu raavat isämäärärahat vuoden ta lousarvioo n : Käyttötalous - elinkeinoelämän kehittäminen - tekninen hallinto - kaavoitus ja mittaus nvestointiosa Aineeton käyttöomaisuus - kunnanhallituksen arvopaperit euroa euroa euroa euroa Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt tt nattitus olv-

18 HRVENSALMEN KUNTA SWÁSMÄEN KYLÄYLESKAAVA 258 Tekn.ltk S Tavoitteena on laatia oikeusvaikutteinen kyläyleiskaava Hirvensalmen kunnan Syväsmäen kylän alueelle. Alue käsittää Syväsmäen ydinalueet. Yleiskaavan tavoitteena on edistää rakentamista alueella, ohjata ja tukea rakennusprosessia, elinkeinojen kehittämistä sekä ympäristön- ja maisemanhoitoa. Kaava on tarkoitus laatia maankäyttöja rakennuslain 72 $:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin kaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakenn usluvat kaavaan me rkityi le rakennuspa i koi le. Yleiskaavalla pyritään ohjaamaan ja tukemaan alueen virkistyskäyttötarpeita oso ittamalla ta rvittavat u i ma ra nnat, veneva lka mat ja reitistöt (ohjeelliset polku-, latu- ja moottorikelkkaurat) sekä muut virkistysalueet. Suunnittelutyön tavoitteena on määritellä rakentaminen kyläalueella. uudet rakennuspaikat osoitetaan ympärivuotiseen asuinrakentamiseen sekä loma-asutukseen. Tavoitteena on lisäksi matkailutoiminnan tukeminen ja kehittäminen alueella. Alueella on kunnallistekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma liitteenä nro 2 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville 30 päivän ajaksija pyytää siitä tarvittavat viranomaislausunnot. Tekn.ltk 44S Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Lausunnon antoivat: Etelä-Savon Ely-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Rakennuslautakunta, Museovirasto, Savonlinnan maakuntamuseo ja Pohjois-Savon Ely-keskus. Ei muistutuksia. Kaava-asiakirjat, liite nro 3. Kaava uo nnosasiakirjat esitellää n koko u ksessa. Hallitus?

19 HRVENSALMEN KUNTA 259 Tekn.joht. Tekninen lautakunta asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksi, MRL 62 S ja MRA 30 S ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot.. Khall S Kaavaluonnos on ollut nähtävillä välisen ajan. Lausunnon antoivat: Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkelin Seud un ym päristö palvel ut, Raken nuslautakunta, Pohjo is-savon ELY-keskus. Muistutuksia saapui yksi. Kaavan laatijan vastine annettu ihin lausu ntoi h in ja muistutu kseen on kaava-asiakirjojen mukana. Kaava-asiakirjat, liite nro 4. Kj päättää asettaa Syväsmäen kyläyleiskaavaehdotuksen nähtäville 30 vuorokauden ajaksija pyytää siitä tarvittavat lausunnot. MRL 65 $ ja MRA 19 ja 20 $. Hallitus ou?

20 HRVENSALMEN KUNTA UUTELAN ASEMAKAAVA Päivämåärä 260 Tekn.ltk s Kaava-alue sijaitsee Hirvensalmen Uutelan alueella Lahdentien (Viitostie) ja Uutelantien (368) risteyskohdassa. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylän tiloja 412:1:79 (osa), 412:1:1 1 (osa), 412:1:112, 412:1:113ja maantiealueita. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet ll lt Alueelta on tehty luontoselvitys Uutelan risteysalueen osayleiskaavaa varten v (Markku Nironen, Enviro). Selvityksessä esitellään U utelan risteysalueen uon no n yleispi i rteet, arvo kkaat luontokohteet ja suojeltavien lajien esiintymät. Asema kaava-alueel le ei kohd istu arvokkaita uonto ko hteita ta i suojeltavia lajeja. Alueella sijaitsee lakkautettu huoltamorakennus, lämpölaitos ja kunnan omistuksessa oleva 2100 m2 teollisuushalli. Muilta osin alue on rakentamatonta. Uutelan alue kuuluu Hintikan vesiosuuskunnan alueeseen. Hintikan vesiosuuskunta toimii taajaman eteläpuolella lähinnä Lamminkylän alueella ja S-tien varressa. Hintikan vesiosuuskunta toimittaa alueelleen talousvettä. Osuuskunnan toimintaan ei kuulu jätevesiviemäröintiä. Osuuskunnan runkovesijohtoon on liittynyt noin 75 kiinteistöä. Hintikan vesiosuuskunnan käyttämä verkostovesi otetaan yhdestä pohjavedenottamosta, joka sijaitsee Tikanmäen pohjavesialueella. Vedenottamosta vesi johdetaan suoraan verkostoon. Jätevedet puhd istetaan omal la pu hd istamolla. Asemakaavaalueesta on tehty vesihuoltoselvitys. Liite nro 2. Alue on normaalia haja-asutusaluetta. Hintikan vesiosuuskunnan runkolinja kulkee Huruksentien varressa ja rakennetulla teollisuustontilla on pienoispuhdistamo, jossa on varauduttu alueen jätevesien käsittelyyn. Seudullisen vesihuollon tavoitteena on saada U utela kytkettyä a ueell iseen vesihuoltoverkostoon. Etelä-Savon maakuntakaava on vahvistettu Uutelan osayleiskaava on hyväksytty Kunnan tavoitteena on ohjata valtatien 5 sekä risteysalueen maankäyttöä ja luoda edellytykset alueen kehittymiselle. Alueelle on syntymässä paineita vt 5 perusparannuksen valmistuttua. Kaavalla halutaan ohjata tulevaa rakentamista hallitusti. Kunnan tavoitteena on saada alueelle liikennettä palveleva huoltamo/myymälä sekä pienteollisuustontteja. Hattitus ót(.?

21 HRVENSALMEN KUNTA 261 Osayleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet (TP) osoitetaan asema kaavassa to i m iti laraken n usten ko rttelialueiksi ( KTY- 1 ) sekä palveluiden ja hallinnon alue (P-1) osoitetaan liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KHL-1 ). Kaavan laajuus on9,2 hehtaaria KLH-1 Li i ke- ja h uoltoasemaraken n usten korttel ial ue Alueelle saa rakentaa myymälä- liike-, ravintola- ja varastotilaa sekä polttoaineen jakeluaseman. Päivittäistavarakaupan myymäläpinta-ala saa olla korkeintaan 900 m2. Nykyisen huoltamon alue on osoitettu líike- ja huoltoasemarakennusten korttelialueeksi (KLH-1 ). KTY-1 Toimitilarakennusten korttelialue Tuotantoon liittyvä myyntipinta-ala saa olla enintään 10 % kutloink i n tote uttav a n h a n kkee n ko ko n a i s ke rro s a a sta. Osayleiskaavan mukaiset työpaikka-alueet (TP) on osoitettu asemakaavassa to im iti laraken nusten korttelialueeksi (KTY- 1 ) EN Energiahuollon alue Uutelantien ja Vanhatien väliin on osoitettu alue energiahuollon aluelämpökeskusta varten. Kaava la ma hdol istetaan u uden työpaikka-alueen toteutu m i nen Uutelan risteysalueelle Hirvensalmen ja Mäntyharjun rajalle. Työpaikka-alueen toteutuminen on kunta- ja palvelurakenneuudistus - hankkeeseen liittyneen Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan laatiman kaupunkiseutuselvityksen mukainen. Uusi työpaikka-alue lisää teollisuustonttien tarjontaa alueella. Etelä-Savon ELY:n kanssa on neuvoteltu alustavasta luonnoksesta Ta rkemmat kaavaluon nosasiaki rjat esitel lään kokou ksessa. Tekn.joht. Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Uutelan asemakaavaluonnoksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman 30 vuorokauden ajaksi MRA 27 $:n mukaisestija pyytää siitä tarvittavat lausunnot, MRA 28 S. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylän tiloja 412:1:79 (osa), 412:1:111 (osa), 412:1:112,412:1:113 ja maantiealueita. tl Hallitus óø_7_?

22 HRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallítus 262 Lisäksi lautakunta totesi, että pitää tarkistaa kaavassa merkityt johtoalueet ja selvittää parkkipaikan mahdollisuus Uutelaan linjaautoliikenneyhtefitä varten. Tekn.ltk es Uutelan asemakaavaluonnos ja osallistumis- ja arviointisuunn - telma oli nähtävillä Viranomaislausuntoja saatiin 6 kpl. Etelä-Savon maakuntaliítolla, Mäntyharjun kunnalla ja Hirvensalmen rakennuslautakunnalla ei ole huomautettavaa kaavamuutokseen. Mikkelin seudun ympäristöpalvelut Esittää lausunnossaan l - Alueen vesihuolto on syytä ratkaista sekä vedenhankinnan että jätevesih uol lo n osalta riittävän yksityiskohtaisesti, osana kaavan hal i n nollista päätöstä vesi huoltolaissa tarko itettu na jä rjestettynä vesihuoltona. Myös vesihuollon toimittaja on syytä mainita kaavan laatimisen yhteydessä, koska kaavalla osoitetaan alueelle määräl- isesti su hteellisen paljo n taajaa rakentam ista. Kaavaselostu ksen suunnitelmaosassa 5.1 mainintaa "Vesiosuuskunnan verkkoon liittymisestä vastaa kukin rakentaja itse. Mahdollisen yhteisen jätevede n p u h d i sta m o n tote utta m i n e n o n ra ke ntaj i e n v a st u u a" lausunnon antaja pitää varsín yleispiirteisenä. - Kaavan hyväksymisen yhteydessä kaava-alue tulisi rajata vesihuolto-lain mukaisella erillisellä päätöksellä sisälle Hintikan vesih uolto la itoksen toim i nta-alueeseen, jo lloin verkostoo n i ittym istä voidaan ohjata vesi-huoltolain mukaisilla päätöksillä. Tällä hetkellä toiminta-alue kulkee kaistaleena kaava-alueen halki. - Jätevesihuol loin osa lta ratka isu ksi suositellaan alueen kytkem istä Hirensalmen veden viemäriverkostoon. M käli tämä osoittautuu tekn is-taloudellisesti mahdottoma ksi, suositel laan ratka isuksi toimintatapaa, jossa joku Hirvensalmen alueella toimíva riittävän vakavarainen ja järjestämistehtävän kannalta pätevä vesihuoltolaitos (esim. Hirvensalmen vesi) ottaa vastatakseen alueella syntyvien jätevesien käsittelystä paikallisesti. Vastine: Ka av a m ä ä räy ks i ä j a se/osfusfa ta rke n n etaa n ve si h u o o n o s a lt a ausunnon mukaisesû. Suosifeltavin ratkaisu on liittyminen kunn a i se e n ve s í h uo ltoj ä rje ste m ä ä n kute n a u s u n n o ssa on e s itetty. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet lltt Hattitus 0(LT

23 HRVENSALMEN KUNTA 263 tt Etelä-Savon ELY-kes kus Esittää lausunnossaan : - KHL-1 korttelialueen kaavamääräyksiä tulee täsmentää maininnalla, että alueelle ei saa sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikköä. - Asemakaaval uonno ksessa osoitettu raken nuso i keus poikkeaa merkittävä lä taval la yleiskaavassa oso itetusta rakenn usoikeudesta. Yleiskaa-vamää räyksissä TP-a ueen kokonaisra kennuso i keudeksi on osoitettu yhteensä 5000 k-m2, asemakaavassa rakennusoikeudeksi on osoitettu n k-m2. - Liike- ja toimistohuoneiden melutaso ei saa ylittää päiväohjearvoa 45 db, mikä tulee huomioida kaavassa asianmukaisella määräyksellä. - KLH-1 korttelialueelle sallitun polttoaineen jakeluasema on ympäristöllisistä ja liikenteellisistä syistä johtuen tarpeen osoittaa rakennusalalla. - saa-merkinnän esitystapa on syytä korjata kaavakarttaan ja - merkintöihin vastaamaan toisiaan Vastine: Täsmennetään ja täydennetään kaavamääräyksiä ja -karttaa ehdotetun mukaisesti. Lisätään yleismääräyksiin määräys, joka huomioi melutason ohjearuot sekä täsmennetään saa-merkinnän esitystapa. Hyväksytyssä yleiskaayassa ei ole osoíteftu lainkaan rakennusoikeuden määrää, joten huomio on sinänsä aiheeton. Lisätään kaavaan määräys toimistohuoneiden melutason päiväohjearuosta. Lisätään kaavaan KLH-1 koftteliin alue, jolle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Korjataan saa-merkinnän esitystapa kaavakarttaan. Pohjois-Savon ELY-keskus, Liikenne ja infrastruktuurivastuualue Esittää lausunnossaan: - Kaavassa huomioon otettaviin toimenpiteisiin ja vaikutustarkasteluun tulee täydentää hulevesien käsittely, tarve korostuu alueen ja toi m intojen luonteeseen ku u luvien laajojen päällystettyjen pi ntojen ta kia. Lähtökohtaisesti tien pitovi ra nomainen suhtautuu kielteisesti hulevesien johtamiseen maantien sivuojiin. Hulevesien käsittely ja johtaminen tulee olla suunniteltua ja vesilain lupamenettelyn mukaista. - Seututien liikennealueen varausmerkintä LT tulee korjata kaavamerkin-töihín Maantien alueeksi. Yleinen tiekäsite on poistunut vuonna 2006 uuden maantielain myötä. rl rattitus Vastine: Lisätään alueelle yleismääräys, jossa määrätään hulevesien kä- 0k-

24 HRVENSALMEN KUNTA Päivämàärä 264 sittelystä. Korjataan LT-merkintä esitetyn mukaisesti. Muistutuksia ei maanomistajilta tullut Lausunnot, liite 3. Kaavaehdotusasiakirjat, liite 4 Tekn.joht. Päätos Tekninen lautakunta päättää asettaa nähtäville Uutelan asemakaavaehdotuksen 30 vuorokauden ajaksi MRA 27 $:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot, MRA 2S S. Asemakaava koskee Hirvensalmen kunnan Monikkalan kylän tiroja 412:1:79 (osa), 412:1:111 (osa),412:1:112,412:1:113 ja maantiealueita. Hyväksyttíin. Kaavaan tulee merkitä kevyenliikenteen yhteydet. Khall S 256/ Kaava-asiakirjat ovat olleet nähtävinä Liite 5 Lausunnot on saatu Etelä-Savon ELY-keskukselta, Etelä-Savon maakuntali ito lta, M i kkeli n Seud u n Ym päristöpalvelu ista, Rakenn uslautakun nalta, Pohjois-Savon ELY-kesku kselta, Mäntyharju n kunnalta Kaavanlaatijan vastine annettuihin lausuntoihin on kaavaasiakirjan mukana. Kaava-asiakirjat liitteenä nro S. Kj hyväksyy Uutelan asemakaavan ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Merkittiin pöytäkirjaan, että puheenjohtajana tämän asian kohdarla toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Risto Pesonen ja pöytäkirjanpitäjänä kunnanjohtaja Seppo Ruhanen. Esko Kekkonen, Pepe Hölttä ja Heikki lsokääntä ilmoittivat esteerlisyytensä ja poistuivat asian käsittelyn ajaksi. narritus 0lL

25 HRVENSALMEN KUNTA 265 U RH E LUKENTAN H UOLTORAKEN N UKSEN LV- TÖ DEN U RAKoTS JAN VAL NTA Khall Khall S22l on perustanut 6 henkisen työryhmän jonka tehtävänä on ollut valmistella kunnanhallitukselle esitys urheilukentän rakentamistasosta ja varustuksesta. Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjouksia urheilukentän huoltorakennuksen LV{öistä. Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Rakennuskohteen esittely pidettiin kto Tilaaja pidättää itsel lään oi keudet tarjousten va paaseen vertail u u n sekä olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Tarjous oli pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 6 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 5a. urheílukentän työryhmä kokoontui ja teki omarta osaltaan esítyksen LV -töiden urakoitsijan valinnasta liite 5b. Työryhmän esitys LVl-urakoitsijaksi on velska Ky Hirvensarmerta urakkahintaan ,00 sis. alv. 24 %. Kj Ku nnanhallitus päättää valita u rhei u kentä n huoltoraken nuksen LV-urako itsija ksi ta rjouspyyntöasiakirjojen ja tarjou ksen mukaa n LV!-urakointi Velska Ky:n urakkahintaan ,00 sis. alv. 24 %. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet lt lal? Hattitus

26 HRVENSALMEN KUNTA 266 URH E LUKENTÄN H UOLTORAKEN N UKSEN RAKENNUSTEKN STEN TÖ DEN URA- KOTSJAN VALNTA Khall S 258/ Khall S on perustanut 6 henkisen työryhmän jonka tehtävänä on ollut valmistella kunnanhallitukselle esitys urheilukentän rakentamistasosta ja varustuksesta. Hírvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjousta urheilukentän huoltorakennuksen rakennusteknisistä töistä. Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Rakennuskohteen esittely pidettiin klo Ti laaja pídättää itsellään oikeudet tarjousten vapaaseen vertailuun sekä olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Tarjous oli pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 7 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 5c. U rhei u kentä n työryh mä ko koo ntut O1 4 ja teki omalta osaltaan esityksen raken n usteknisten töíden urako itsijan valinnasta li i- te 5b. Työryhmän esitys rakennusurakoitsijaksi on RV Saneeraus Ay Mikkelistä urakkahintaan ,21 sis. alv.24o/o. Kj Kun nanha itus päättä val ita urheilu kentän huoltoraken n uksen urakoitsijaksi tarjouspyyntöasiakirjojen ja tarjouksen mukaan RV Saneeraus Ay Mikkelistä urakkahintaan ,21 sis. alv.24o/o. Pövtäkirjantarkastajien îi:í,ji'füj rl l&-? naritus

27 HRVENSALMEN KUNTA 267 URHE LUKENTAN HUOLTORAKENN UKSEN SÄHKÖTÖ ottv U RAKoTS JAN VAL NTA Khall S 259/ Khall S on perustanut 6 henkisen työryhmän jonka tehtävänä on ollut valmistella kunnanhallitukselle esitys urheilukentän rakentamistasosta ja varustuksesta. Hirvensalmen kunnan tekninen toimisto on pyytänyt urakkatarjoukset urheilukentän huoltorakennuksen sähkötöistä. Ennen tarjouksen antamista urakoitsijan tuli tutustua työkohteeseen. Rakennuskohteen esittely pidettiin klo Tilaaja pidättää itsellään oikeudet tarjousten vapaaseen vertailuun sekä olla hyväksymättä yhtäkään tarjousta. Tarjous oli pyydetty toimittamaan klo mennessä. Tarjouksia tuli kaikkiaan 9 kpl. Tarjousten avauspöytäkirja liite 5d. U rheilu kentän työryh mä kokoo ntui ja teki omalta osaltaan esityksen sähkötöiden urakoitsijan valinnasta liite Sb. Työryhmän esitys sähköurakoitsijaksi on Lahnasalo Ky Mikkelistä urakkahintaan ,00 sis. alv. 24o/o. Kj Ku n nanhall itus päättää val ita urheilukentä n h uoltoraken nu ksen sä h köu ra ko its ija ksi ta rjo uspyyntöasia ki rjoje n ja ta rjo u kse n m u- kaan sähköurakointi Lahnasalo Ky:n urakkahintaan 1g 500,00 sis. alv. 24 %. t, tt nattitus ûl ø/

28 HRVENSALMEN KUNTA Päivámäärå 268 LAUSUNNON ANTAMNEN TMO JA MAART EROSEN POKKEAMSHAKEMUKSEEN HÄM EENMÄrru rvlän Tt LALLE KESÄLÄ K r NTEtsröru ru ru us osl /LUVAN MYÖNTAMNEN Rak.ltk.83 $ Timo ja Maarit Eronen hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Hämeenmäen kylän tilalle Kesälä RN:o 3:141olemassa olevan lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutosta asuinrakennukseksi. Lisäksi rakennusta laajennetaan 49 k-m2:llä. Rakennuspaikka sijaitsee Syylammen rannalla Länsiosan rantayleiskaavan (RA/2) loma-asuntokorttelissa. Tilan pinta-ala on 1,215ha. Tilalla síjaitsee rakennusluvalla 2OO7-37 rakennettu 112,0 k-mz loma-asunto. Rakennus on toteutettu rakentamisajankohdan asuinrakennuksen vaatimukset täyttävänä ja suunnitellun faajennuksen rakennusosat täyttävät tämän päivän määräykset. Loma rakennuksessa on suoritettu Länsiosan rantayleiskaavan karttaote tilan kohdalta Naapureita on kuultu 9 kpl. Nä llä ei ole ollut huomautettavaa po i kkeam islupa hakemu ksesta. Rak.tark Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 g:n m ukaisesta poikkeam ishakem u ksesta lausunto naan ku n nanha i- tukselle, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspai ka n vaati mukset. Rakenn uso i keus tontil le määräytyy H i r- vensalmen kunnan rakennusjärjestyksen ja Länsiosan iañiayleiskaavan mukaisesti. Poikkeam isluvan myöntäm isen jäl keen toi menpiteelle tu lee hakea rakennuslupa. Pöytäklrjantarkastajien nimikirjaimet tl rl narritus ól?

29 HRVENSALMEN KUNTA 269 Khall S Kj Poikkeamislupahakemusasiakirjat esillä kokou ksessa myöntää luvan rakennuslautakunnan es ttäm n perustein. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet tt t-autat<unta lr.t,t'" O"

30 HRVENSALMEN KUNTA 270 LAUSUNNON ANTAMNEN KAR JA MARJA-RTTA SUUTARN POKKEAMSHAKE- MUKSEEN HRVENSALMEN KYLÄN TLALLE RUUSURANTA KNTESTÖTUNNUS s /LUVAN MyÖNTÄn ru rru Rak.ltk.84 $ Kari ja Marja-Riitta Suutari hakevat poikkeamislupaa Hirvensalmen kunnan Hirvensalmen kylän tilalle Ruusuranta RN:o 5:101 olemassa o leva n lomaraken nu ksen käyttöta rko itu ksen mu utosta asu i n ra ken n u kseksi. Ra ken nuspa i kka sijaitsee Ryö käsveden ra n- nalla Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan (RA/f ) lomaasuntokorttelissa. Tilan pinta-ala on 6770 m2. Tilalla sijaitsee rakennusluvalla rakennettu 121,0 k-m2 loma-asu nto. Ra kennus o n toteutettu rakentam isaja n kohda n asu i n ra ken n u ksen vaati m u kset täyttävä nä. Lomara kenn u ksessa on suoritettu lopputarkastus O1 4. Liekune-Ryökäsveden rantayleiskaavan karttaote tilan kohdalta. Naapureita on kuultu 6 kpl. Näillä ei ole ollut huomautettavaa poikkeam islu pa hakemuksesta. Rak.tark Rakennuslautakunta toteaa maankäyttö- ja rakennuslain 172 g:n m u ka isesta poikkea m ishakem u ksesta lausuntonaan ku n nanhal i- tukselle, että se puoltaa hakemusta. Perustelut: Rakennuspaikka täyttää pysyvään asumiseen tarkoitetun rakennuspaikan vaatimukset. Rakennusoikeus tontille määräytyy Hirvensalmen kunnan ra ken nusjä rjestyksen ja Lieku ne- Ryökäsveden rantayleiskaavan mukaisesti. Poikkeamisluvan myöntämisen jälkeen toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. rt Hattitus óu-u;'

31 HRVENSALMEN KUNTA 271 Khall S 261l Kj Poikkeam islupahakemusasiak rjat esi lä kokouksessa. myöntää luvan rakennuslautakunnan esittäm n perustein. Pöytákirjantarkastajien nimikirjaimet lt lharitus

32 HRVENSALMEN KUNTA POYTAKRJAOTE 272 TYOTERVEYS H UOLLON PALVELUSOP M UKS EN HWÄKSYM N E N Khall S Kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä-Savon työterveys liikelaitokselta allekirjoitetulla sopimuksetla. Kuntalaki on edellyttänyt liiketaitoksen yhtiöittämistä s mennessä. Mikkelin kaupunki on perustanut Etelä-savon Työterveys oy -nimisen osakeyhtiön, joka jatkaa liikelaitoksen toimintaa. Yhtiömuodon muutos edellyttää palvelusopimusten päivittämistä Päivitetty työterveyshuollon palvelusopimus on liitteenä 6. kj Päätös hyväksyy liitteenä 6. olevan sopimuksen. Hyväksyttiin tt Harritus 6O Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkistetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi tod staa virallisesti Hirvensalmess a Heikki lsokääntä, pöytäkirjanpitäjå

33 HRVENSALMEN KUNTA 272 TYOTE RVEYS H UOLLON PALVELUSOP M U KS E N HWÂKSYM N E N Khall S Kunta on ostanut työterveyshuollon palvelut Etelä-Savon työterveys ii kelaitokselta alleki rjoitetulla sopim uksel la. Kuntalaki on edellyttänyt liikelaitoksen yhtiöittämistä mennessä. Mikkelin kaupunki on perustanut Etelä-Savon Työterveys Oy -nimisen osakeyhtiön, joka jatkaa liikelaitoksen toimintaa. Yhtiö m uodon m uutos edellyttää palvel usopimusten päivittämistä Päivitetty työterveyshuollon palvelusopimus on liitteenä 6. kj hyväksyy liitteenä 6. olevan sopímuksen. Hallitus ótc.

34 HRVENSALMEN KUNTA 273 VUOKRASOPMUKSEN HWÄKSYMNEN / RAUDUSENERGA OY Khall S 263/ Raudusenergia oy on vuokrannut toímitiloja Vastaanottohallista Yhtiö tarvitsee toiminnan laajentuessa lisää tuotantotilaa. uusi vuokrasopimus korvaa edeltävät vuokrasopimukset. Liitteenä 7 on vuokrasopimusluonnos. Kj Kunnanhall itus hyvä ksyy H i rvensal men kun nan ja Ra ud usenerg i- an välisen, liitteenä 7 olevan vuokrasopimuksen. Hallitus ALT

35 HRVENSALMEN KUNTA 274 VUOKRASOPMUKSEN TARKSTUKSEN HWÁKSYMNEN / HREL OY Khall S Hirel oy on vuokrannutt Kuusikko nimisellä kiinteistöllä, tu n nus ( ) sijaitseva n teo lisuushal i n beton ituotteiden valmistusta varten. Vuokrasopimuksessa sovittiin, että oikeus tilojen hallintaan alkaa käyttökorvauksia vastaan ja, että vuokranmaksu alkaa taijos tuotanto käynnistyy aiemmin, niin siitä hetkestä al kaen. Lähes välittömästi vuokraso pim u ksen hyvä ksym isen jälkeen Hirel oy ilmoitti halustaan harjoittaa pienimuotoista rautakau ppatoímintaa ti loissa sovitti i n, että rautaka uppato i- mintaa voi harjoittaa 600 euron kuukausivuokraa vastaan. Hirel oy on ilmoittanut, että päätuotteiden valmistus on hieman aikataulua jäljessä. Sen sijaan rautakauppatoiminta on ollut ennakoitua suurempaa. Yhtíö on tiedustellut mahdollisuutta päävuokrasopimuksen mukaisen vuo kra n maksuvelvo llisuuden lykkääm istä, ku nnes päätuotteet saadaan markkinoille. Yhtiön näkemyksen mukaan tämä tapahtuu Elokuussa Asiasta on neuvoteltu ja neuvottelutuloksesta laadittu määräaikainen esitys vuokrasopim u ksen tarkistam isesta. kj hyväksyy Hirvensalmen kunnan ja Hirel Oy:n välísen, liitteenä olevan luonnoksen vuokrasopimuksen tarkistamisesta. Hallitus 0/(

36 HRVENSALMEN KUNTA Påivämäårä 275 KNTESTÖOSNXTYHTÖN PERUSTAMNEN Khall S 265/ Savon Powerpesu Oy (ent. pro pesu 2417 oy) on kiinnostunut perustamaan rekkapesulan ja polttoaineen kylmäjakelupisteen uutelan alueelle. Toimintamallissa kunta perustaa kiinteistöyhtiön, joka rakentaa toimitilat ja hakee hankkeelle ElY-keskukselta yrityksen kehittämisavustusta. Yritys hankkii toimintaansa varten tarvittavan laitteiston. Yritys asettuu toimitiloihin vuokralle. Myöhemmässä vaiheessa yritys lunastaa perustetun kiinteistöyhtiön itselleen. kj tt tt j narritus Kun nanha llitus antaa va ltu udet ki i nteistöosakeyhtiön perustam i- seen euron osakepääomalla. Kunta merkitsee koko osakekannan. 0a-

37 HRVENSALMEN KUNTA 276 SELVTYS VT. HALLNTOJOHTAJA HEL RUMMUKASEN TYÖKoKEMUKSESTA HR- VENSALMEN KUNNASTA Khall S 266/ Kun na nva ltu uston varapu heenjohtaja Ari Kämppi vaati pidetyssä kunnanha itu ksen ko kou ksessa kirja ista selvitystä siitä, "miksí vt. hallintojohtaja Heli Rummukainen on saan ut työ kokem usta hall intojohtajan tehtävistä H i rvensalmen kunnasta". Heli Rummukaisen työkokemus Hirvensalmen kunnassa muodostuu siitä, että hän on toiminut hallintojohtajan viransijaisena ajalla kolmessa jaksossa , ja sekä vt. hallintojohtajana i4- edelleen saakka. Työkokemusta on kertynyt siis 2 vuotta 4 kuukautta. Kj Päätös Kunna n hal itus merkitsee selvityksen tiedoksi Hyväksyttiin rl tl Harritus 0a v

38 HRVENSALMEN KUNTA LMOTUSASAT 277 Khall S Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muíden yhteisöjen ym asiakirjat tai kirjeet: 1 Mikkelin kaupunginhallituksen pöytäkirjaote S 4O2 2 Mikkelin kaupunginvaltuuston pöytäkirjaote S Mikkelin kaupunki ympäristölautakunnan pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoi men tuotantolautaku n nan pöytäkirja ja Etelä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän pöytäkirja V aalijalan ku ntayhtymän hall itu ksen pöytäki rja taloussuunnitelma ja talousarvio 5 Etelä-Savon Ely-keskus päätös ESAELY 1357 l2o1 4 luonnonsuojelualueen perustaminen Kj pöytäkirjantarkastajien ïilå?fif Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. 0v-?

39 HRVENSALMEN KUNTA 278 O KASUVAATMUSOHJEET JA VALTUSOSOTUS MU UTOKSENHAKUKELLOT / n Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain g1 g:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. läl: $ 244,245,246,247,248,249,250,251,254,256,266,267 Koska päätö ksestä VO daan tehd ä kuntalai n 89 s n 1 mom m ukaan kirjall nen oika isuvaatimu s, seu raaviin päätöksiin ei saa h akea m uutosta valittam lla: Pykälät: HVal3 $:n 1 mom./muun lainsäädä nnön mukaan la seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalvalituskie n steet: $ Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan Pykälät: $ Aika 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitu sosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 $:n mukaan Pykälät: S 260,261 Aika: 30 päivää tä-suomen hallinto-oikeus Postiosoite: pl 1744, TO1O1 Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A,2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: SähKö ita-suomi fi O KASUVAAT M USOHJ E ET Oikaisuvaatim usvi ranomai nen a -a ka Seuraavii n päätöksiin tyytymätön voí tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sahköpostiosoite., Hirvensalmen kunnanhallitus osoite: Keskustie 2, s2sso Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (01S) 4S1 320 Sähköposti: h Pykä lät: S 252,259,25 4,257,258,259,262,262,26 4,26 s Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 ivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatim uksesta on käytävä ilmivaatimus steluineen se on tekijän alle Liitetään pöytäkirjaan PÖytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus tl tt r-rarritus OQ

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 7.12.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 235 Kunnanhallitus 235 Aika 7.12.2015 klo 16.00-16.17 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 157 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 158 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 159 Työjärjestyksen

Lisätiedot

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.21. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 17.03.2015 19 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2015 Kokousaika 17.03.2015 klo 15.00 16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..20

Lisätiedot

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus Kunnanhallitus 30.05.2016 102 Aika 30.5.2016 klo 16.00-17.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

Lisätiedot

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen...

1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100. 2. 66 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen...100. 3. 67 Työjärjestyksen hyväksyminen... Tekninen lautakunta 15.10.2014 99 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 7 / 2014 Kokousaika 15.10.2014 klo 16.00 Paikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...100 2. 66 Pöytäkirjan

Lisätiedot

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52

1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52. 2. 37 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen --------------------52 Tekninen lautakunta 18.6.2013 51 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4 / 2013 Kokousaika 18.6.2013 klo 15.00-15.50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus --------------------52

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.5.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 26.5.2015 Kunnanhallitus 105 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 77 Työjärjestyksen hyväksyminen 78 Vuokrasopimuksen hyväksyminen

Lisätiedot

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37. 2. 34 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen..37. 3. 35 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 17.6.2015 36 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 5/2015 Kokousaika 17.6.2015 klo 15.00-16.20 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..37 2.

Lisätiedot

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31

1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30. 2. 27 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.30. 3. 28 Työjärjestyksen hyväksyminen 31 Tekninen lautakunta 07.04.2015 29 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 4/2015 Kokousaika 07.04.2015 klo 15.00 16.22 Kokouspaikka Heikinniemi, Heikinkoti ASIAT 1. 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..30

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 1 Rakennuslautakunta Kokousaika 29.06.2015 klo 18:00-19:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallitus 18.3.2013 62 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Sivistyslautakunta 7.8.2013 43 Aika: 7.8.2013 klo 17.00-17.05 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 1 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 28 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 29 Työjärjestyksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 3/2014 24 Rakennuslautakunta Kokousaika 05.11.2014 klo 18:30-19:30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone, Petäjikönkatu 2, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu 8

Lisätiedot

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen..

ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.. 25. 2. 17 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.. 25. 3. 18 Työjärjestyksen hyväksyminen.. Rakennuslautakunta 17.2.2015 24 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2015 Kokousaika 17.2.2015 klo 15.00 15.25 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) Viestitie 2 87700 KAJAANI Tarkastuslautakunta 2.3.2010 nro 1/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(7) KOKOUSAIKA Tiistai 2.3.2010 kello 9.00 13.00 KOKOUSPAIKKA Kuhmon kaupungintalo Kaupunginhallituksen kokoushuone, Joki 88900 KUHMO SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAUS/583/10.02.03/2014 VP 9/17.3.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TIILIMÄEN (11.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 15 TONTTI 10 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1643 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS

SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS 1 SAVONLINNAN KAUPUNKI TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS, LUONNOS TURTIANNIEMEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN OSALLE TILASTA 740-577-2-3 Arkkitehtitoimisto Keijo Tolppa 12.6.2015

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 30.03.2016 16 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 2 / 2016 Kokousaika Keskiviikko 30.03.2016 klo 17:00-17:50 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.17

Lisätiedot

ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 27. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 27. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen.

ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 27. 2. 18 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen. 27. 3. 19 Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.3.2014 26 SISÄLLYSLUETTELO 2 / 2014 Kokousaika 18.3.2014 klo 15.00 15.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto

KERAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJAN OTE N:o 4/2015 Kaupunkikehitysjaosto Dnro KH/KV: 345 /2015 35 KERCA V (2301) ASEMAKAAVAN MUUTOS 20.5.2015/35 Kkj. 35 Asemakaavan muutosalue sijaitsee 9. Alikeravan kaupunginosassa, noin 3 km:n etäisyydellä kaupungin keskustasta etelään, Kercan

Lisätiedot

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos

SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos SIUNTIO 14.10.2014 Pickalan Golfkartanon asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan osana kaavatyön

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9)

ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) ALAVIESKAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 (9) Kunnanhallitus 03.02.2014 AIKA 03.02.2014 klo 17:30-18:05 PAIKKA Kunnanviraston valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36

1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35. 2 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen.35. 3 21 Kaavoituskatsaus 2009. 36 Tekninen lautakunta 7.4.2009 34 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3/2009 Kokousaika 7.4.2009 klo 16.00 17.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kokoushuone 1 ASIAT 1 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.35 2

Lisätiedot

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A

OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A TENGBOM ERIKSSON ARKKITEHDIT OY OSALLISTUMI S - JA ARVIOI NTI SUUNNI TE LM A SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄIVÄYS: 16.12.2013, TARK. 9.4.2014, 30.11.2015 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 215

Viranomainen Päivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA 16.11.2015 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 215 Kunnanhallitus 215 Aika 16.11.2015 klo 16.00-18.10 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012

Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 Sivu 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63. :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaavoitusosasto 4.10.2012 SEPÄNKYLÄ ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELISSA 45 JA SIIHEN LIITTYVILLÄ TIE- JA

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2015 KOKOUSAIKA 12.11.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 152 Toimielinten pöytäkirjat 153 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 121 Työjärjestyksen hyväksyminen 122 Kunnanvaltuuston 17.6.2013 päätösten

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 6/2009 Aika Ti 23.06.2009 klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 6/2009 Aika Ti klo 17.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 6/2009 ASIA LIITE 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 73 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa

Nousiainen Matti jäsen. kunnanhall.edustaja, poissa PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 221 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika ke 12.08.2015 klo 16:30-17:15 Paikka Kunnantalo, teknisen kokoustila OSALLISTUJAT Läsnä Helaakoski Matti puheenjohtaja Lintunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 18.1.2016 1

Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Kunnanhallitus 18.1.2016 1 Aika 18.1.2016 klo 16.00-17.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Perjantai 7.11.2014 klo 15.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 4 / 2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Perjantai 7.11.2014 klo 15.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 14 15 16 17 sivu 18 18 19-20 21 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 3/2010 23 Tekninen lautakunta. Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30. Kunnanvirasto II, kokoushuone. Tikka Raija Liisa

LEMIN KUNTA 3/2010 23 Tekninen lautakunta. Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30. Kunnanvirasto II, kokoushuone. Tikka Raija Liisa 3/2010 23 Tekninen lautakunta Torstai 25.03.2010 klo 18.00 19.30 Kunnanvirasto II, kokoushuone Punkka Olavi Vesala Hannu Taipale Heikki Tikka Raija Liisa Penttilä Arto Rämä Maija Niskala Sonja puheenjohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 82 Tekninen lautakunta Nro 8/2012 KOKOUSAIKA Torstaina 1.11.2012 klo 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalo,

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.6.2012 201. 90 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.6.2012 201. 90 Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen vuonna 2012 Kunnanhallitus 4.6.2012 201 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 87 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 88 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Harkinnanvaraisen

Lisätiedot

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset

Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tilastolomake Kaavakartta ja määräykset RAUTALAMMIN KUNTA 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ...2 1.1 KAAVAPROSESSIN VAIHEET...2 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOS...2 1.3 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TOTEUTTAMINEN...2 2 LÄHTÖKOHDAT...2 2.1 SELVITYS SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 10.2.2015 klo 15:00 16:46 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 5 6 7 Teknisen toimen taloudellisten

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 06/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 06/2015 KOKOUSAIKA 17.04.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 100 101 102 103 26, 27 Kokouksen

Lisätiedot

Pusa Leila ja Annala Tarmo

Pusa Leila ja Annala Tarmo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 16.02.2015 klo 17.00 Kihniön kunnanviraston kokoushuone Törmä Tapani Pusa Leila Annala Tarmo

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILA 10:136 KIVENKOLO Kaavaselostus 5.9.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 28.2.2012 31 Kaavan hyväksyminen: Tekninen lautakunta 18.9.2012

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS)

1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNI- TELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ( 6 ) RAUTALAMMIN KUNTA SONKARI-KIESIMÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti)

Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja osa katualuetta (Entinen Rauhan keskuskeittiön tontti) Tekninen lautakunta 94 19.03.2014 Kaupunginhallitus 131 24.03.2014 Kaupunginhallitus 235 19.05.2014 Kaupunginvaltuusto 44 02.06.2014 Asemakaavan muutos ja tonttijako 224 Rauha, kortteli 276, tontti 2 ja

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka

Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun peruskorjaus/rakennusurakka KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 29.12.2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 3.1.2012 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 2 1 Asumispalveluyksikkö Hopeapajun

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41

Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 (OAS) (MRL 63 ) 1(5) Maankäyttöpalvelut 24.2.2015, päivitetty 27.5.2015 Asemakaavan muutos (2310) Koivikontie 41 Aloite Asemakaavan muutoksen laadintaan on ryhdytty yksityisen maanomistajan aloitteesta.

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20. Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla, Kolari KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/2012 Rakennuslautakunta sivu 20 Kokousaika 21.03.2012 klo 15.00-15.21 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanhallituksen kokoushuone kunnanvirastolla,

Lisätiedot

i.--lâïr,ë* *l-' kñì". tt4 Lautakunta u^'w" fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z

i.--lâïr,ë* *l-' kñì. tt4 Lautakunta u^'w fi Maritta Mynttinen Risto sonen -ã: :Z HRVENSALMEN KUNTA 230 Aika klo 16.10-17.20 Paikka: Läsnä olleet jäsenet: Kunnanhallituksen kokoushuone Esko Kekkonen pj. Risto Pesonen Pepe Hölttä Jukka Manninen Maritta Mynttinen Sigita Herrala Outi Kiesilä

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.1 SÄKYLÄN KUNTA SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662.30 PÄIVÄYS: 16.12. 2013, TARK. 9.4. 2014 Sweco Ympäristö Oy S w e co Y m p ä r is t ö O

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Tekninen lautakunta 19.8.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.8.2015 klo 16.30 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja Keskinen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (6) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Teuvontien varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Kirkonkylän asemakaavan muutos korttelissa 2061 Kaavatunnus: 2-237 Diaarinro: xx/10.02.03/2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.11.2014 Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne Suunnittelualue

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue

ILOMANTSI Kirkonkylä OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Päiväys 30.1.2015. KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue ILOMANTSI Kirkonkylä Päiväys 30.1.2015 KURENKANKAAN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Palstatien alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Ilomantsin Kirkonkylän

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 23.8.2012 klo 13:00 15:00. RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta 16.8.2012 KOKOUSAIKA Tiistaina 21.8.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 53 43 Notkotien

Lisätiedot

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48

1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 47. 2. 44 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 47. 3. 45 Työjärjestyksen hyväksyminen 48 Tekninen lautakunta 16.7.2015 46 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 6/2015 Kokousaika Torstaina 16.7.2015 klo 15.00 15.45 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 4/2015 35 Lupa- ja toimitusjaosto Aika Paikka 28.05.2015 klo 18:00-18:30 Kunnanhallituksen kokoushuonen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 5/2010 28.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO nro 5/2010 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 40 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 41 Marsuddenin alue yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma TEKNLTK 42 Golfkartanon pohhjoispuoleisen alueen

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85

KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 KOLARIN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 7/2011 Tekninen lautakunta sivu 85 Kokousaika 29.06.2011 klo 16.00-17.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Kolari Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vimpeli, Pyhälahden ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue ja maankäytölliset lähtökohdat. Suunnittelualueena on Markku Metsäpellon omistamat tilat Rn:o 14:128 ja

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 17.2.2009 HÄMEENKYRÖN KUNTA Asemakaava koskee Hämeenkyrön kunnan Järvenkylän kylä kiinteistöjä Heiskala (2:137), Rantakoivisto (2:213) ja Kotiranta I (2:214). HÄMEENKYRÖN KUNTA HÄMEENKYRÖN KUNTA 2(7) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

32 25.02.2014 97 28.09.2015

32 25.02.2014 97 28.09.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 32 25.02.2014 97 28.09.2015 LAPIN ELY-KESKUKSEN OIKAISUVAATIMUS PURKULUVASTA TERVO ANNA-LIISA, KEMINMAA/ROVANIEMEN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ/HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO

PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO HIRVENSALMEN KUNTA PUULAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS, TILAT 2:43 HARJAKALLIO, 2:73 HÄÄHKIÄINEN, 2:42 KOKKOKALLIO Kaavaselostus 20.2.2012 Kaavan vireilletulo: Tekninen lautakunta 7.10.2011 39 Kaavan hyväksyminen:

Lisätiedot

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina.

Kaavoitukseen liittyvä aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidetään 8.4.2010. Kaava-asiakirjat esityslistan oheismateriaalina. Tekninen jaosto 35 12.04.2010 Tekninen jaosto 65 16.06.2010 Tekninen jaosto 82 08.09.2010 Kunnanhallitus 230 22.09.2010 Kunnanvaltuusto 39 10.11.2010 Kunnanhallitus 27 11.01.2011 Kunnanhallitus 252 19.12.2011

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 2/2015 7 Tarkastuslautakunta Kokousaika 02.06.2015 klo 14:30-17:00 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, valtuustosali, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt asiat Asia Sivu

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 21 Tekninen lautakunta Nro 3/2014 KOKOUSAIKA Torstaina 8.5.2014 klo 17-18.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARKKITEHTITOIMISTO KEIJO TOLPPA L I I T E 1 Savonniemenkatu 3B1 57100 Savonlinna Puh.(015) 532 203, Fax.(015) 532 098 arkkitehtitoimisto.tolppa@spynet.fi OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MÄNTYSAAREN

Lisätiedot