EU:n nautaela inpalkkiot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EU:n nautaela inpalkkiot"

Transkriptio

1 EU:n nautaela inpalkkiot 1 EU:n nautaeläinpalkkion hakeminen Kaikkien tuen hakijoiden tulee palauttaa osallistumisilmoitus EU:n nautaeläinpalkkiojärjestelmiin vuonna EU:n nautaeläinpalkkioita haetaan osallistumisilmoituksella sähköisesti Vipu-palvelun kautta tai paperilomakkeella 184 viimeistään Osallistuminen palkkiojärjestelmään on voimassa toistaiseksi. Viljelijän ei näin ollen tarvitse hakea palkkiota joka vuosi, vaan palkkio maksetaan automaattisesti nautarekisteristä poimittujen palkkiokelpoisten eläinten perusteella. Osallistumisilmoituksen voimassaolo päättyy, jos palkkiojärjestelmä lakkautetaan, viljelijä lopettaa tuotannon tai viljelijä suljetaan järjestelmän ulkopuolelle esim. virheellisen ilmoituksen vuoksi. Viljelijä voi itse peruuttaa osallistumisensa palkkiojärjestelmään lomakkeella 184 Ilmoitus osallistumisesta/osallistumisen perumisesta EU:n ja kansallisiin tukijärjestelmiin. Viljelijä ei kuitenkaan voi peruuttaa nauta- tai lypsylehmäpalkkiosta yksittäisiä eläimiä. Jos viljelijä aloittaa naudanlihantuotannon tai lypsykarjanpidon esim. elokuussa 2015, hänen on jätettävä lomake 184 jo keväällä vuoden 2015 päätukihaun yhteydessä, jotta hänelle voidaan maksaa nautaeläinpalkkiot jo elokuulta 2015 lähtien. Jos palkkiojärjestelmään haluaa liittyä myöhemmin, se on mahdollista jättämällä lomake 184 ennen seuraavan vuoden päätukihaun päättymistä, tällöin osallistuminen koskee tukivuotta Kun maatila jaetaan tai maatilat yhdistetään (esim. kuolinpesät, yhtymät), osallistumisilmoitus on annettava uudestaan. Osallistumisilmoitusta ei tarvitse antaa erikseen, jos: - ilmoitus koko tilan hallinnan siirrosta 156 on toimitettu kuntaan, - toiminta jatkuu entisellä tilatunnuksella ja - jos kysymyksessä on koko tilan sukupolvenvaihdos, kauppa, vuokraus tai koko tilan yhtiömuodon muutos. Viljelijän on ilmoitettava hallinnassaan oleva maatalousmaa joka vuosi riippumatta siitä hakeeko sille tukea vai ei. Hakuohje on ladattavissa ja tulostettavissa Maaseutuviraston internetsivuilta. Lomakkeet ja hakuohjeen saa tarvittaessa myös kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Lomakkeet voi tulostaa internetistä osoitteesta 1

2 Osallistumisilmoituksen jättäminen Osallistumisilmoituksen voi jättää sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 184 viimeistään Paperilomakkeella hakevan tulee jättää osallistumisilmoitus hakuaikana sen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jossa tilan talouskeskus sijaitsee. Osallistumisilmoitus voidaan jättää suoraan maaseutuelinkeinoviranomaiselle tai se voidaan lähettää postitse. Postitse lähetetty osallistumisilmoitus on saapunut ajoissa, jos se on leimattu postissa viimeisenä hakupäivänä maatilan sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle osoitettuna. Viljelijä on yksin vastuussa siitä, että osallistumisilmoitus on kaikilta osin huolellisesti täytetty ja toimitettu määräpäivään mennessä maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Osallistumisilmoituksen myöhästyminen Osallistumisilmoituksen myöhästymisestä 1 25 kalenteripäivää seuraa palkkiomäärän väheneminen (kyseisestä eläinpalkkiosta) 1 prosentilla myöhästynyttä työpäivää kohden. Työpäivällä tarkoitetaan arkipäiviä, lukuun ottamatta lauantaita. Kalenteripäiviin luetaan mukaan sekä arki- että pyhäpäivät. Osallistumisilmoituksen myöhästyminen alentaa sen vuoden palkkiota, jolloin se toimitetaan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maatilan perustietoja koskevien lomakkeiden ja maatalousmaan ilmoittamiseen liittyvien lomakkeiden myöhästymisestä seuraa eläinpalkkiomäärän väheneminen 1 prosentilla työpäivää kohden. Jos eläinpalkkiolomake tai muu pakollinen lomake myöhästyy yli 25 kalenteripäivää, arki- ja pyhäpäivät mukaan lukien, se hylätään. Jos osallistumisilmoitusta ei ole voitu jättää määräajassa ylivoimaisen esteen vuoksi, ei palkkion määrää vähennetä. Ylivoimainen este on todistettava hyväksyttävällä tavalla. Ylivoimaisesta esteestä johtuvissa tapauksissa palkkio myönnetään, vaikka hakemus on myöhästynyt yli 25 päivää. Tiedot ylivoimaisesta esteestä ja osallistumisilmoitus on kuitenkin jätettävä 10 työpäivän kuluessa päivästä, jona viljelijä voi ne ilmoittaa; kuitenkin ennen ensimmäisen erän maksamista. Osallistumisilmoituksen muuttaminen Viljelijä voi muuttaa osallistumisilmoitusta hakuaikana ja 25 kalenteripäivän kuluessa hakuajan päättymisestä. Kun viljelijä muuttaa osallistumisilmoitustaan, hän toimittaa maaseutuelinkeinoviranomaiselle uuden osallistumisilmoituksen. Uuden osallistumisilmoituksen jättäminen peruuttaa alkuperäisen osallistumisilmoituksen automaattisesti. Jos viljelijä muuttaa osallistumisilmoitusta hakuajan päättymisen jälkeen, kuluvan vuoden palkkiota vähennetään 1 prosentilla työpäivää kohti. Jos uusi osallistumisilmoitus myöhästyy yli 25 päivää hakuajan loppumisesta, uutta ilmoitusta ei huomioida. 2

3 Esimerkki Viljelijä on jättänyt osallistumisilmoituksen 184 koskien kansallista nautojen yksikkötukea. Lomakkeen palauttamisen jälkeen viljelijä huomaa, että hän olisi voinut hakea myös EU:n lypsylehmäpalkkioita. Viljelijä peruuttaa ensin jätetyn osallistumisilmoituksen ja jättää uuden osallistumisilmoituksen, josta on rastitettu molemmat edellä mainitut tuet. - Jos hakuaika ei ole vielä päättynyt, uusi osallistumisilmoitus tulee voimaan ilman prosenttivähennyksiä. - Jos jälkimmäinen osallistumisilmoitus on jätetty hakuajan päättymisen jälkeen, mutta ennen kuin on kulunut 25 päivää hakuajan loppumisesta, myöhästyminen aiheuttaa molempien tukien haun myöhästymisen. - Yli 25 päivää myöhässä jätettyä uutta hakemusta ei huomioida. Kyseisessä esimerkissä viljelijä ei saa EU:n lypsylehmäpalkkiota. Osallistumisilmoituksen peruuttaminen Viljelijä voi halutessaan peruuttaa osallistumisensa palkkiojärjestelmään. Palkkiota ei tällöin makseta yhdestäkään osallistumisilmoituksen eläimestä. Osallistumisilmoituksen voi perua sähköisesti Vipupalvelussa tai jättämällä paperilomake 184 kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ennen tehty peruminen kohdistuu tukivuoteen Tällöin peruuntuvat nautaeläinpalkkion molemmat erät. Vain toista erää ei ole mahdollista peruuttaa. Jos osallistumisilmoituksen peruuttaminen on tehty jälkeen, se kohdistuu tukivuoteen Tällöin viljelijälle maksetaan vielä kuluvan vuoden nautaeläinpalkkio. Ylivoimainen este Ylivoimaisiksi esteiksi hyväksytään mm. seuraavat tapahtumat: - viljelijän kuolema; - viljelijän pitkäaikainen työkyvyttömyys; - vakava luonnononnettomuus, joka koskee merkittävää osaa tilan maatalousmaasta; - kotieläintuotantoon tarkoitettujen tilan rakennusten tuhoutuminen onnettomuudessa; - eläinkulkutauti, joka koskee viljelijän koko karjaa tai osaa siitä. Tiedot ylivoimaisesta esteestä ja osallistumisilmoitus on toimitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle 10 työpäivän kuluessa siitä, kun viljelijä voi ne ilmoittaa. Jos tyydyttäviä todisteita ylivoimaisesta esteestä ei ole toimitettu kirjallisesti kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle määräajassa, laiminlyönnistä seuraa palkkion alentaminen. Jos eläinmäärä vähenee ylivoimaisen esteen vuoksi, eikä sillä ole vaikutusta osallistumisilmoituksen jättämiseen, EU:n nautaeläinpalkkioissa ei tarvitse toimittaa kuntaan erillistä lomaketta. EU:n 3

4 nautaeläinpalkkio maksetaan nautarekisteristä saatavien tietojen perusteella. Ilmoitus eläinten lukumäärän vähenemisestä on tehtävä nautarekisteriin 7 päivän kuluessa. Eläinten lukumäärän väheneminen on lisäksi kirjattava nautaeläinluetteloon 3 päivän kuluessa. Viranomaiset päättävät tapauskohtaisesti, onko kysymyksessä ollut ylivoimainen este. 2 Nautapalkkion yleiset edellytykset Nautapalkkioita maksetaan koko maassa. Nautapalkkioiden maksamisen edellytyksenä on että tilan kaikki nautaeläimet myös mahdollisesti palkkiokelpoiset eläimet (esim. vasikat) on merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti (ks. luku merkintä ja rekisteröinti). Lisäksi eläinten tulee olla ilmoitetussa pitopaikassa. Nautapalkkiota hakeneen tilan on myytävä eläimiä eloon tai teuraaksi ja noudatettava muutoinkin tavanomaista tuotantotapaa. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi. Hakijan tulee olla aktiiviviljelijä (ks. lisätietoa hakuoppaasta), joka on ilmoittautunut palkkiojärjestelmään viimeistään sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeella 184. Käyttötapa Eläimen käyttötapa on erittäin merkityksellinen uusissa EU:n nautaeläinpalkkioissa, erityisesti hiehojen kohdalla käyttötapaan on syytä kiinnittää huomiota. Käyttötavalla voit vaikuttaa mitä palkkiota hieholle maksetaan. Palkkio emolehmähieho saaristohieho teurashieho Käyttötapa emolehmä maidontuotanto muu kuin emolehmä Nautarekisteriotteen saatekirjeessä ilmoitetaan viimeinen nautarekisteritietojen muutospäivä, tähän päivämäärään mennessä tehdyt muutokset huomioidaan poimittaessa nautojen tietoja tukijärjestelmään. Huomioi, että hiehon käyttötapa tietojen poiminta hetkellä määrää sen mitä hiehopalkkiota eläimelle tullaan maksamaan. Ole siis tarkkana hiehojen käyttötavan suhteen! Esimerkki Ostaessasi 8 kk täyttäneen liharotuisen hiehon teurashiehoksi kasvatettavaksi selvitä myyjältä mikä on hiehon käyttötapa nautarekisterissä. Jos hiehon käyttötapa on emolehmä, siitä on saatettu maksaa tai voidaan tulevaisuudessa maksaa emolehmähiehopalkkiota, tällöin eläin ei ole oikeutettu teurashiehopalkkioon. Jos haluat hiehosta teuraspalkkion, muuta sen käyttötavaksi 4

5 lihantuotanto. Pyydä myös myyjää muuttamaan käyttötapa lihantuotannoksi. Eläimen käyttötapa on omistajakohtainen tieto. Hieholle ei voida maksaa kahta EU-rahoitteista hiehopalkkiota (emolehmähiehonpalkkio, teurashiehopalkkio tai saaristohiehopalkkio). Jos eläimelle on maksettu palkkiota esim. emolehmähiehona, eläimelle ei tulla maksamaan teurashiehonpalkkiota. Kansallisiin nautatukiin maksetuilla EU:n nautapalkkioilla ei ole vaikutusta. Esimerkiksi voit saada emolehmähiehosta C- tukialueella EU:n rahoittamaa emolehmähiehopalkkiota sekä kansallista eläinyksikkötukea. 3 EU:n nautapalkkio Nautapalkkio sonneista ja häristä Sonneille ja härille maksetaan nautapalkkiota koko maassa. Palkkio määräytyy nautarekisteristä saadun keskimääräisen eläinmäärän mukaan. Täysipalkkio maksetaan eläimestä, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko tukivuoden ( ). Keskimääräisen eläinmäärän laskeminen Tilan keskimääräinen eläinmäärä määräytyy tukivuoden ( ) aikana viljelijän hallinnassa olleiden palkkion ehdot täyttävien sonnien ja härkien tukikelpoisuuspäivien perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan nautarekisterin tietojen perusteella, laskemalla yhteen tilan kaikkien sonnien ja härkien tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla tämä luku 365. Palkkiokelpoiset sonnit ja härät Palkkiokelpoisia sonneja ja härkiä ovat lihantuotantotarkoitukseen kasvatettavat tai kasvatetut vähintään 6 kuukauden mutta alle 20 kuukauden ikäiset eläimet. Myös jalostussonnit hyväksytään palkkikelpoisiksi eläimiksi, jos niiden käytön tarkoituksena on lihan- tai emolehmätuotannon lisääminen. Nautapalkkion määrä sonneista ja häristä Nautapalkkioksi sonnista ja härästä on säädetty tällä hetkellä AB-tukialueen ulkosaaristossa 860 euroa, Manner-Ahvenanmaalla 560 euroa, Muulla AB-alueella 480 euroa ja C-tukialueella 160 euroa eläintä kohden. Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain sonnien ja härkien lopullisen määrän mukaan. 5

6 Nautapalkkio emolehmistä ja emolehmähiehoista Emolehmille ja emolehmähiehoille maksetaan nautapalkkiota koko maassa. Palkkio määräytyy nautarekisteristä saadun keskimääräisen eläinmäärän mukaan. Täysipalkkio maksetaan eläimestä, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko tukivuoden ( ). Huomioi, että emolehmät ja emolehmähiehot lasketaan yksilöeläiminä nautarekisteristä. Sinulle voidaan maksaa palkkiota emolehmähiehoista, vaikka hallinnassasi ei olisi yhtään emolehmää. Keskimääräisen eläinmäärän laskeminen Tilan keskimääräinen eläinmäärä määräytyy tukivuoden ( ) aikana viljelijän hallinnassa olleiden palkkion ehdot täyttävien emolehmien ja emolehmähiehojen tukikelpoisuuspäivien perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan nautarekisterin tietojen perusteella, laskemalla yhteen tilan kaikkien emolehmien ja emolehmähiehojen tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla tämä luku 365. Palkkiokelpoiset emolehmät ja emolehmähiehot Palkkiokelpoisia emolehmiä ovat liharotuiset tai vähintään 50 prosenttisesti liharotuiset naudat (ks. liite liharodut). Emolehmän tulee olla poikinut tukivuonna tai vähintään kerran sitä edeltäneinä kahtena vuotena. Lisäksi eläimen käyttötavan tulee nautarekisterissä olla emolehmä. Palkkiokelpoisia emolehmähiehoja ovat vähintään 8 kuukauden, mutta enintään 4 vuoden ikäiset liharotuiset tai vähintään 50 prosenttisesti liharotuiset naudat. Emolehmähiehon tulee olla poikimaton ja eläimen käyttötavan tulee nautarekisterissä olla emolehmä. Poikimaton emolehmähieho menettää palkkiokelpoisuutensa täytettyään 4 vuotta. Eläin tulee palkkiokelpoiseksi emolehmänä, kun hieho poikii ensimmäisen kerran. Huomioi, että hieho on oikeutettu vain yhteen hiehopalkkioon (emolehmähiehonpalkkio, teurashiehopalkkio tai saaristohiehopalkkio). Jos eläimelle on maksettu palkkiota esim. emolehmähiehona, eläimelle ei tulla maksamaan teurashiehonpalkkiota. Hiehon käyttötavalla (ks. luku Käyttötapa) voit vaikuttaa siihen mitä hiehopalkkiota eläimelle tullaan maksamaan. Rotu Emolehmäksi ja emolehmähiehoksi hyväksytään nautaeläin, joka on: - puhdasta liharotua. Naudan molemmat vanhemmat ovat puhdasta liharotua eli eivät kuulu maitorotuihin. - liha- ja maitorodun risteytys, jossa liharodun osuus on vähintään 50 %. Naudan vanhemmista vähintään toinen on puhdasta liharotua tai molemmat vanhemmat ovat vähintään 50 % liharotuisia. 6

7 Viljelijän on tarvittaessa pystyttävä todistamaan emolehmän ja emolehmähiehon polveutuminen. Poikiminen ja tuotantotapa Emolehmä on palkkiokelpoinen, kun se on poikinut vähintään kerran. Luominen katsotaan poikimiseksi, jos tiineys on kestänyt vähintään 7 kuukautta. Poikiminen tarkastetaan nautarekisterin tiedoista. Jos vasikka kuolee ennen korvamerkintää tai luominen tapahtuu tiineyden kestettyä vähintään 7 kuukautta, vasikan kuoleminen on syytä ilmoittaa nautarekisteriin. EU:n nautapalkkiota (emolehmät ja emolehmähiehot) hakevan viljelijän on noudatettava tilallaan tavanomaista tuotantotapaa. Palkkioon oikeuttavan emolehmän on hoidettava (= imetettävä) vasikkaansa. Emolehmän vasikoita on kasvatettava lihantuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen. Myös jalostusemolehmät hyväksytään palkkioeläimiksi, jos näiden eläinten tarkoituksena on lihan- tai emolehmätuotannon lisääminen ja nautarekisterissä käyttötavaksi on merkitty "emolehmä". Tavanomaiseen tuotantotapaan kuuluu emolehmän säännöllinen poi ittaminen. Pääosan emolehmistä on poi ittava vuosittain. Säännöllisellä poi ittamisella tarkoitetaan sitä, että emolehmä on poikinut vähintään kerran tukivuonna tai sitä edeltäneinä kahtena vuonna. Jos eläin ei ole poikinut säännöllisesti, sille ei kerry tukikelpoisuuspäiviä. Nauta ei menetä palkkiokelpoisuuttaan pysyvästi poikimattomuuden takia, jos se jatkossa poikii. Kun eläin poikii, se alkaa jälleen kerryttää tukikelpoisuuspäiviä. Nautapalkkion määrä emolehmästä ja emolehmähiehosta Nautapalkkioksi emolehmästä ja emolehmähiehosta on säädetty tällä hetkellä AB-tukialueen ulkosaaristossa 600 euroa, Manner-Ahvenanmaalla ja muulla AB-alueella 360 euroa sekä C- tukialueella 140 euroa eläintä kohden. Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain emolehmien ja emolehmähiehojen lopullisen määrän mukaan. Nautapalkkio teurashiehosta Nautapalkkiota teurashiehoista maksetaan AB-tukialueella, lukuun ottamatta AB-tukialueen ulkosaaristoa. Palkkio perustuu nautarekisterin tietoihin. Palkkio määräytyy aktiiviviljelijän hallinnassa olleiden teurashiehojen lukumäärän mukaan. Palkkio maksetaan tukivuoden ( ) aikana nautarekisteriin ilmoitettujen teurastusilmoitusten perusteella. 7

8 Teurashiehopalkkiota maksetaan vain eläimistä, jotka on teurastettu Maaseutuviraston hyväksymässä teurastamossa. Lista Maaseutuviraston hyväksymistä teurastamoista löytyy Maaseutuviraston internetsivuilta. Lihantarkastuksessa ruho on todettava ihmisravinnoksi kelpaavaksi. Teurastuksen yhteydessä kokonaan hylätystä ruhosta ei makseta palkkiota. Jos ruho on hylätty teurastamon tekemän teurastusvirheen takia siten, että eläimestä on maksettu teurastili, ruhosta voidaan maksaa palkkio. Eläimestä ei makseta palkkiota, jos eläin kuolee kuljetuksen aikana tai teurastamon eläinsuojassa. Teurastettujen hiehojen tiedot poimitaan suoraan nautarekisteristä teurastamon tekemän teurastusilmoituksen perusteella. Huom. - Viljelijän on tehtävä eläinten poisto- ja muut ilmoitukset nautarekisteriin voimassa olevien säädösten mukaisesti. - Eläinten on oltava nautarekisterissä rekisteröitynä sille tilatunnukselle, jolla teurashiehonpalkkiota haetaan. - Palkkio maksetaan teurastamon nautarekisteriin tekemän teurastusilmoituksen perusteella. - Teurashiehonpalkkiota ei makseta sellaisista hiehoista, joista on maksettu emolehmähiehopalkkiota tai saaristohiehopalkkiota. Hiehon käyttötavalla voit vaikuttaa mitä hiehopalkkiota hieholle tullaan maksamaan (ks. Käyttötapa). Hallinta-aika Hiehon on oltava aktiiviviljelijän hallinnassa yhtäjaksoisesti vähintään 60 vuorokautta teurastusta edeltävien 90 vuorokauden aikana, jotta viljelijä on oikeutettu teuraspalkkioon. Hallinta-aika varmistaa, että teuraspalkkio maksetaan hiehon kasvattajalle eikä esimerkiksi välittäjälle. Tiedot hiehon hallinnasta saadaan nautarekisteristä. Viljelijän on huolehdittava nautarekisterin tietojen ajantasaisuudesta ja ilmoitusten tekemisestä asianmukaisesti. Palkkiokelpoinen teurashieho Palkkiokelpoinen teurashieho on enintään neljän vuoden ikäinen poikimaton naaraspuoleinen nauta. Hiehon käyttötapana nautarekisterissä tulee olla joku muu kuin emolehmä (esimerkiksi lihantuotanto tai maidontuotanto ). Lisäksi teurashiehon ruhopainon tulee olla vähintään 170 kiloa. 8

9 Teurashiehopalkkion määrä Teurashiehopalkkioksi on säädetty tällä hetkellä AB-tukialueella lukuun ottamatta AB-alueen ulkosaaristoa 250 euroa teurashiehoa kohden. Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain teurashiehojen lopullisen määrän mukaan. Nautapalkkio saaristohiehosta Saaristohiehonpalkkiota maksetaan AB-tukialueen ulkosaaristossa. Palkkio määräytyy nautarekisteristä saadun keskimääräisen eläinmäärän mukaan. Täysipalkkio maksetaan eläimestä, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko tukivuoden ( ). Palkkiokelpoinen saaristohieho Palkkiokelpoinen saaristohieho on vähintään 6 kuukauden, mutta enintään 4 vuoden ikäinen poikimaton nauta. Rodultaan saaristohieho on maitorotuinen hieho tai simmental-rotuinen hieho, jonka käyttötapana on nautarekisterissä maidontuotanto. Saaristohiehopalkkion määrä Saaristohiehopalkkioksi on säädetty tällä hetkellä AB-tukialueen ulkosaaristossa 300 euroa hiehoa kohden. Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain teurashiehojen lopullisen määrän mukaan. 4 EU:n lypsylehmäpalkkio Lypsylehmäpalkkion yleiset edellytykset Lypsylehmäpalkkiota maksetaan AB-tukialueella. Palkkion määrä määräytyy keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Täysipalkkio maksetaan lypsylehmästä, joka on ollut tilalla palkkiokelpoisena koko tukivuoden ( ). Lypsylehmäpalkkion maksamisen edellytyksenä on että lypsylehmät sekä tilan mahdollisesti tukikelpoiset eläimet (esim. vasikat ja hiehot) tulee olla merkitty ja rekisteröity voimassa olevien säädösten mukaisesti. Lisäksi eläinten tulee olla ilmoitetussa pitopaikassa. Lypsylehmän tulee olla poikinut vähintään kerran tukivuonna tai sitä edeltäneinä kahtena vuonna. Hakijan tulee olla rekisteröitynyt eläintenpitäjäksi. Hakijan tulee olla aktiiviviljelijä (ks. lisätietoa hakuoppaasta), joka on ilmoittautunut palkkiojärjestelmään Vipu-palvelussa tai lomakkeella

10 Keskimääräisen eläinmäärän laskeminen Tilan keskimääräinen eläinmäärä määräytyy tukivuoden ( ) aikana viljelijän hallinnassa olleiden palkkion ehdot täyttävien lypsylehmien tukikelpoisuuspäivien perusteella. Keskimääräinen eläinmäärä lasketaan nautarekisterin tietojen perusteella, laskemalla yhteen tilan kaikkien lypsylehmien tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla tämä luku 365. Tuotantotapa ja poikiminen Lypsylehmäpalkkiota hakevan viljelijän on noudatettava tilallaan tavanomaista tuotantotapaa. Tavanomaiseen tuotantotapaan kuuluu lypsylehmillä säännöllinen poikiminen ja maidontuotanto. Lypsylehmätilan on toimitettava maitoa myyntiin tai jalostettava sitä. Säännöllisellä poi ittamisella tarkoitetaan sitä, että lehmä on poikinut vähintään kerran tukivuonna tai sitä edeltäneinä kahtena vuonna. Jos lehmä ei ole poikinut säännöllisesti, sille ei kerry tukikelpoisuuspäiviä. Lehmä ei menetä palkkiokelpoisuuttaan pysyvästi poikimattomuuden takia, jos se jatkossa poikii. Kun lehmä poikii uudelleen, se alkaa jälleen kerryttää tukikelpoisuuspäiviä. Lypsylehmä on palkkiokelpoinen, kun se on poikinut vähintään kerran. Luominen katsotaan poikimiseksi, jos tiineys on kestänyt vähintään 7 kuukautta. Poikiminen tarkastetaan nautarekisterin tiedoista. Jos vasikka kuolee ennen korvamerkintää tai luominen tapahtuu tiineyden kestettyä vähintään 7 kuukautta, vasikan kuoleminen on syytä ilmoittaa nautarekisteriin. Palkkiokelpoinen lypsylehmä Palkkiokelpoinen lypsylehmä on maidontuotantoon käytettävä poikinut nauta, joka on rodultaan ayrshire, jersey, brown swiss, guernsey, holstain, montbéliarde, simmental, itäsuomenkarja, länsisuomenkarja tai pohjoissuomenkarja. Lisäksi lypsylehmän käyttötavaksi tulee olla nautarekisterissä merkitty maidontuotanto. Viljelijän on tarvittaessa pystyttävä todistamaan lehmän polveutuminen. Lypsylehmäpalkkion määrä Lypsylehmäpalkkioksi on säädetty tällä hetkellä AB-tukialueen ulkosaaristossa 800 euroa, Manner- Ahvenanmaalla 700 euroa ja Muulla AB-alueella 520 euroa lypsylehmää kohden. Palkkion määrä tarkistetaan vuosittain lypsylehmien lopullisen määrän mukaan. 10

11 5 Palkkion määräytyminen ja maksaminen Nautaeläinpalkkiot maksetaan rekisteriperusteisesti, eli palkkion perustana olevat eläimet poimitaan yksilöeläiminä suoraan nautarekisteristä. Palkkio tukikelpoisuuspäivien perusteella Palkkio määräytyy välisenä aikana (mainitut päivät mukaan lukien) nautarekisterin perusteella viljelijän hallinnassa olleiden palkkiokelpoisten emolehmien, emolehmähiehojen, sonnien, härkien, saaristohiehojen ja lypsylehmien keskimääräisen eläinmäärän perusteella. Palkkio maksetaan kahdessa erässä. Palkkioon oikeuttavien eläinten keskimääräinen eläinmäärä saadaan laskemalla yhteen yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät ja summa jaetaan 365 (karkausvuonna 366). Lukumäärä lasketaan 1 desimaalin tarkkuudella. Palkkio teurastuksen perusteella Palkkio määräytyy välisenä aikana (mainitut päivät mukaan lukien) nautarekisterin perusteella viljelijän hallinnassa olleiden teurashiehojen nautarekisteriin ilmoittelujen teurastusten perusteella. Palkkio maksetaan yhdessä erässä, viimeistään kesäkuun loppuun mennessä vuonna Palkkion suuruus Tukivuoden tukikelpoisuuspäiviin perustuvat palkkiot maksetaan kahdessa erässä. Teurasperusteiset palkkiot maksetaan yhdessä erässä (2.erä). Ensimmäinen erä voidaan maksaa EU-säädösten mukaisesti aikaisintaan alkaen, mutta kuitenkin vasta kun valvonnat on suoritettu. Tukivuonna 2015 ensimmäinen erä määräytyy nautarekisteriin kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella. Toinen erä määräytyy välisenä aikana viljelijälle kertyneiden tukikelpoisuuspäivien perusteella. Palkkion toinen erä maksetaan, kun koko tukivuoden lopulliset eläinmäärät ovat tiedossa, ja valvonnat on saatu päätökseen, kuitenkin viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Täysipalkkio maksetaan viljelijälle, joka on pitänyt palkkion ehdot täyttävää eläintä tilallaan koko vuoden. Palkkio maksetaan yhdestäkin palkkion myöntämisen edellytykset täyttävästä eläimestä. Vuoden 2015 lopulliset eläinmäärät selviävät vasta vuonna 2016, lopullisia palkkiotasoja ( /eläin) ei vielä tiedetä tarkalleen. 11

12 Eläintä kohti maksettavaa palkkiota (Taulukko 1) joudutaan leikkaamaan, jos enimmäistukimäärä uhkaa ylittyä. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava nauta- tai lypsylehmäpalkkion määrä ylittää palkkion enimmäismäärän, yksikkötuen tasoa joudutaan alentamaan suhteessa ylittymiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien kyseistä palkkiota hakeneiden viljelijöiden palkkio alenee samassa suhteessa. Taulukko 1 emolehmä ja emolehmähieho AB-alueen ulkosaaristo /eläin Manner- Ahvenanmaa /eläin Muu AB-alue /eläin C-alue /eläin sonni ja härkä saaristohieho 300 teurashieho lypsylehmä

KANSALLISET KOTIELÄINTUET

KANSALLISET KOTIELÄINTUET KANSALLISET KOTIELÄINTUET Hakijan edellytykset Yli 18-v. Puolisolla voi täyttää ikäehtoa Yhteisössä väh. yksi osallinen yli 18-v. Ei enää 68 v yläikärajaa ja MYEL-ehtoa Hallinnassa väh. 5 ha peltoa AB-alue

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Euroopan unionin nautaeläinpalkkiot. (Nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Euroopan unionin nautaeläinpalkkiot. (Nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Euroopan unionin nautaeläinpalkkiot (Nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio) ISBN 978-952-453-832-9 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-833-6 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429

Lisätiedot

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015

Eläintuet 2015-2019. Puttonen Markku ProAgria Etelä-Suomi Tampere 23.3.2015 Eläintuet 2015-2019 Yleistä: kansalliset + eu:n tuet - Palauta lomake 184 (osallistuminen nautalammas- ja vuohieläinten tukijärjestelmään) tai täytä ilmoitus vipu-palvelussa viimeistään 30.4.2015 - Osallistuminen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015. 137/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 23 päivänä helmikuuta 2015 137/2015 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2015 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, lammas- ja vuohipalkkioista sekä peltokasvipalkkiosta

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot,

Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, Eläinten merkintä ja rekisteröinti, EUeläinpalkkiot, kansalliset kotieläintuet ja eläinten hyvinvointikorvaus vuonna 2016 EU-tukikoulutus 2016 19.4.2016 Eläinpalkkioiden (EU ja kansalliset) osallistumisilmoitus

Lisätiedot

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat

Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat Nautatilojen tukiehtojen valvonnassa huomioitavat asiat IsoValkeinen 26.4.2016 Arja Nuutinen Eläinvalvonnassa katsottavaa Korvamerkit oltava kaikilla tilalla olevilla naudoilla korvissa tai tilattuna,

Lisätiedot

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1

TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TUKIHAKUKOULUTUS 2015 23.3.2015 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2015 aikavälillä 01.01-31.12.2015 Hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1

ELÄINKOULUTUS 2016. Paula Gustafsson 31.3.2016 1 ELÄINKOULUTUS 2016 Paula Gustafsson 31.3.2016 1 TÄYDENTÄVÄT EHDOT Tukihakemuksen jättänyt viljelijä on vastuussa täydentävien ehtojen noudattamisesta vuonna 2016 aikavälillä 01.01-31.12.2016 Hyvän maatalouden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta /2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta /2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2013 141/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais-

Lisätiedot

Eläintuet Eläinrekisteri

Eläintuet Eläinrekisteri Eläintuet Eläinrekisteri Isovalkeinen 14.4.2016 Arja Nuutinen Nautapalkkio Määräytyy nautarekisteristä saadun keskimääräisen eläinmäärän mukaan ajalta 1.1-31.12.2016 Mavi 2 Nautapalkkio, emolehmähieho

Lisätiedot

EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM

EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE. Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM EU:n PALKKIOT JA ELÄINTEN HYVINVOINTIKORVAUS NAUDOILLE Varsinais-Suomen ELY-keskus.Lähde: Mavi, MMM Tukikelpoisuusikä LYPSYLEHMÄT EMOLEHMÄT EMOLEHMÄHIEHOT SAARISTOHIEHOT SONNIT JA HÄRÄT TEURASHIEHOT lypsylehmä,

Lisätiedot

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys

Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Eläinten rekisteröinti ja ruhojen hävitys Minna Norismaa Yritysneuvoja, maatilat ProAgria Pohjois-Karjala Lähde: Evira (diat joissa ei erillistä mainintaa) Nautaeläinten merkitseminen ja rekisteröinti

Lisätiedot

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM

ELÄINTUET 2016. Lähde: Maaseutuvirasto, MMM ELÄINTUET 2016 Lähde: Maaseutuvirasto, MMM Kansalliset eläintuet EU- palkkiot Eläinten hyvinvointikorvaus 2 Kansalliset eläintuet Yleiset ehdot Tuenhakijan on oltava vähintään 18 vuotta (31.12.2015) Voidaan

Lisätiedot

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016

MAASEUTUVIRASTON MÄÄRÄYS KANSALLISTEN TUKIEN HAKUAJOISTA VUONNA 2016 MÄÄRÄYS Pvm. 8.2.2016 Dnro 44/03.00.00/2016 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 2/16 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 13 3 mom., 15 2 mom., 18 2 mom. Voimassaoloaika:

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: toistaiseksi MÄÄRÄYS Pvm. 8.4.2015 Dnro 850/54/2015 Maaseutuviraston määräyskokoelma nro 23/15 Valtuutussäännökset: Laki maatalouden tukien toimeenpanosta (192/2013) 15 2 mom. Voimassaoloaika: 9.4.2015 toistaiseksi

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2015 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki, sikaja siipikarjatalouden pohjoinen tuki sekä sikatalouden kriisituki Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansalliset kotieläintuet (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) ISBN 978-952-453-812-1 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-813-8

Lisätiedot

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje

Sähköinen tukihaku. Sähköinen tukihaku. Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sähköinen tukihaku Sähköinen tukihaku Uuhipalkkion, uuhituen ja kansallisten kotieläintukien ennakoiden sähköisen haun ohje Sisältö 1 Yleistä eläintukien sähköisestä hausta... 3 2 Uuhipalkkio, sen lisäpalkkio

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma

Maaseutuviraston määräyskokoelma MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 19.3.2013 Dnro 725/54/2013 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 9/13 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM

Eläintuet 2015. Lähde: Mavi,MMM Eläintuet 2015 Lähde: Mavi,MMM Muutoksia 2015 Sika- ja siipikarjan tuotannosta irrotettu tuki jatkuu. C-tukialueella maksetaan edelleen pohjoista tukea emolehmille, emolehmähiehoille, sonneille, häreille,

Lisätiedot

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013

Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT. Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Eläintiheydet tukiehdoissa Rekisterit ja merkintä EHT Minna Mustonen Tukihakukoulutus 2013 Luonnonhaittakorvaus lisäosa Eläintiheys 0,4 ey/ tukikelpoinen ha tai 10 ey ja 0,2ey/ tukikelpoinen ha Edellisen

Lisätiedot

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11

Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011. Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 MAASEUTUVIRASTO Maaseutuelinkeino-osasto PL 405 60101 SEINÄJOKI MÄÄRÄYS Pvm 26.1.2011 Dnro 64/22/2011 Maaseutuviraston määräyskokoelma Nro 2/11 Valtuutussäännökset: Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista

Lisätiedot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot

Kotieläintuet ja EHK. kotieläintilan täydentävät ehdot Kotieläintuet ja EHK kotieläintilan täydentävät ehdot EU:n eläinpalkkiot Kaikkien tuenhakijoiden tulee jättää osallistumisilmoitus viimeistään päätukihaun yhteydessä sähköisesti tai lomakkeella 184 Aktiiviviljelijä

Lisätiedot

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1

Eläinten hyvinvointikorvaus. Naudat 2015 9.4.2015 1 Eläinten hyvinvointikorvaus Naudat 2015 9.4.2015 1 Yleistä sitoumuksesta Sitoumus tehdään 1.5.2015 31.12.2016 väliseksi ajaksi Seuraava mahdollisuus hakea sitoumusta 11/2016, koskien vuotta 2017 (vuonna

Lisätiedot

EU-avustajatilaisuus. MTK Pirkanmaa 9.3.2015. Leena Ala-Orvola asiantuntija / MTK Maatalouslinja

EU-avustajatilaisuus. MTK Pirkanmaa 9.3.2015. Leena Ala-Orvola asiantuntija / MTK Maatalouslinja EU-avustajatilaisuus MTK Pirkanmaa 9.3.2015 Leena Ala-Orvola asiantuntija / MTK Maatalouslinja Sisältö Luonnonhaittakorvaus Tuotantoon sidotut EU-palkkiot ja kansalliset tuet Vuoden 2015 tukihakuun liittyviä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015. 45/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2015 45/2015 Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maatalouden tuissa Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2015 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä

Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ilmoitukset ja lomakkeet tilan omistajan vaihdoksessa tai luovuttaessa viljelystä Ajankohta Hallinnollisesti paras ajankohta SPV:lle ja yrittäjävaihdokselle on vuodenvaihde tai alkuvuosi Jatkaja hakee

Lisätiedot

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki)

VUODEN 2013 HAKUOHJEET. Kansalliset kotieläintuet. (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) VUODEN 2013 HAKUOHJEET Kansalliset kotieläintuet (= Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki ja pohjoinen kotieläintuki) ISBN 978-952-453-761-2 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-762-9

Lisätiedot

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet.

Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Tukiuudistus. Perustuki ja EU:n tuotantosidonnaiset tuet. Pöytyä ja Salo 16.12.2014 Paavo Myllymäki / Aino Launto-Tiuttu MTK-Varsinais-Suomi HUOM! Materiaali perustuu 10.12.2014 tiedossa olleisiin tietoihin

Lisätiedot

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS

NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS NUOREN VILJELIJÄN TUKI (EU) RAHOITUSKURIN PALAUTUS Kevät 2015. Yleistä Suora tuki Aktiiviviljelijän määritelmä Rahoituskuri Täydentävät ehdot Suorien tukien 200 euron alaraja Maksetaan koko maassa Haetaan

Lisätiedot

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta.

Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä ja jolla on määräysvalta. 1 (8) Nuoren viljelijän tuki (EU), kevään 2015 koulutuksen taustamateriaali 1. Tukiehdot Tukea maksetaan aktiiviviljelijälle, joka on aloittanut tilanpidon ensimmäistä kertaa sen pääasiallisena yrittäjänä

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Euroopan unionin uuhipalkkio ja teuraskaritsan laatupalkkio

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Euroopan unionin uuhipalkkio ja teuraskaritsan laatupalkkio VUODEN 2014 HAKUOHJEET Euroopan unionin uuhipalkkio ja teuraskaritsan laatupalkkio ISBN 978-952-453-803-9 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-805-5 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Milloin/miksi eläinilmoituksia ja mihin vaikuttavat

Milloin/miksi eläinilmoituksia ja mihin vaikuttavat Milloin/miksi eläinilmoituksia ja mihin vaikuttavat Miksi eläinmääristä tulee tehdä ilmoituksia? Ovat tavalla tai toisella tuen perusteena Ovat tuen myöntämisen ehtona Täydentävät ehdot Ovat osa jäljitettävyyttä

Lisätiedot

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2016 hakuohjeet

Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2016 hakuohjeet Kansalliset kotieläintuet - vuoden 2016 hakuohjeet Sika- ja siipikarjatalouden Etelä-Suomen tuki, pohjoinen kotieläintuki ja sika- ja siipikarjatalouden pohjoinen tuki Sisällysluettelo 1 UUTTA VUONNA 2016................................

Lisätiedot

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle

Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Kelan elatustukilain mukaiset tehtävät elatustuki lapselle Johanna Aholainen 9.10.2014 Kelan tehtävät elatustukiasioissa Elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta Elatusavun periminen

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3638/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2014 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) ensimmäisen hakukerran maksaminen Liitteenä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta /2014 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2014 297/2014 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2014 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 11.12.2012 Dnro 1974/22/2012 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset Vuoden 2012 täydentävien ehtojen tilaneuvontatuen (1990) maksaminen, toinen hakukerta Liitteenä

Lisätiedot

EU:n lammas- ja vuohipalkkiot

EU:n lammas- ja vuohipalkkiot EU:n lammas- ja vuohipalkkiot 1 EU:n lammas- ja vuohipalkkioiden hakeminen Kaikkien tuen hakijoiden tulee palauttaa osallistumisilmoitus EU:n eläinpalkkiojärjestelmiin vuonna 2015. EU:n lammas- ja vuohipalkkioita

Lisätiedot

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014

Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Eläin- ja erikoistukien muutokset vuonna 2014 Maatalousalan De minimis -tuki Maatalousalan De minimis tuesta annettiin uusi asetus 18.12.2013 Komission asetus (EU) N:o 1408/2013, Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö

Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö Varainhoito-osasto 30.5.2014 Dnro 3637/54/2014 Tukien maksatusyksikkö ELY-keskukset Vuoden 2014 maatalousyrittäjien opintorahaa (2521) koskevien hakemusten käsittelyssä noudatettavista menettelyistä Liitteenä

Lisätiedot

Tukiuudistus

Tukiuudistus Tukiuudistus 2015-2020 20.2.2015 Jari Kajan Valmistelutilanne Tukihakumateriaali Sähköinen tukihaku Aktiiviviljelijä Pysyvä nurmi Täydentävät ehdot Tukiehdot Rahastoraami Nitraattiasetus Kriisituki Sisältö

Lisätiedot

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus

Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015. Hämeen ELY-keskus Täydentävät ehdot Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Hämeen ELY-keskus 1 MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI (naudat, siat, lampaat, vuohet) Yksi täydentävien ehtojen osa-alueista -> valvontaseuraamukset aiheuttavat

Lisätiedot

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10

Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 MAASEUTUVIRASTO MÄÄRÄYS Maaseutuelinkeino-osasto PL 256 00101 HELSINKI Pvm 29.4.2010 Dnro 760/22/2010 Maaseutuviraston määräyskokoelma 38/10 Valtuutussäännökset: L Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2007 MANNER-SUOMESSA

LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2007 MANNER-SUOMESSA LUONNONHAITTAKORVAUKSEN KANSALLISEN LISÄOSAN SITOUMUSEHDOT 2007 MANNER-SUOMESSA 1. Sitoutuminen Viljelijä Luonnonhaittakorvauksen kansallista lisäosaa (jäljempänä LFA-lisäosa) voidaan maksaa LFA-lisäosan

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto

Koulutuksen sisältö. Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Perustuki Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus Kuva uudesta jaottelusta Entinen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013. 378/2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2013 378/2013 Valtioneuvoston asetus vuodelta 2013 maksettavien kansallisten kasvintuotannon tukien ja kotieläintukien valvonnasta Annettu

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta

Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015. 121/2015 Valtioneuvoston asetus. eläinten hyvinvointikorvauksesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä helmikuuta 2015 121/2015 Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015 Valtioneuvoston päätöksen

Lisätiedot

AULIKIN JA HEIKIN VINKIT

AULIKIN JA HEIKIN VINKIT AULIKIN JA HEIKIN VINKIT Valvonnassa 2012 havaittuja epäkohtia Sadonkorjuu täydentävät ehdot Tavanomainen viljelytapa Hankalat sääolosuhteet vaikeuttivat arviointia 2013 Lannan varastointi ja lanta-analyysit

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 45/06 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINTUKIEN VALVONNASTA

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 45/06 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS ELÄINTUKIEN VALVONNASTA MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 45/06 24.5.2006 Dnro 2380/01/2006 Voimassaoloaika 31.5.2006 toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 50/05 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN ASETUS

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001

SISÄLLYS. N:o 204. Maa- ja metsätalousministeriön asetus. peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta vuonna 2001 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2001 N:o 204 212 SISÄLLYS N:o Sivu 204 Maa- ja metsätalousministeriön asetus peltokasvien tuen vuoden 1991 viljelyvaatimuksesta poikkeamisesta

Lisätiedot

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta

Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Vasikoiden hyvinvointi Keski-Suomessa eläinsuojelusta ja vasikan elosta ja kuolosta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Läänineläinlääkäri Taina Kingelin Jyväskylä 29.11.2011 Lihavasikka teemapäivä

Lisätiedot

Vuoden 2014 hakuohjeet. Maidon tuotantotuki

Vuoden 2014 hakuohjeet. Maidon tuotantotuki Vuoden 2014 hakuohjeet Maidon tuotantotuki Sisältö 1 Johdanto... 4 1.1 Käsitteitä... 4 2 Tukitasot... 5 3 Tuotantotuen hakeminen... 7 3.1 Osallistumisilmoituksen toimittaminen... 7 3.1.1 Osallistumisilmoituksen

Lisätiedot

.RPLVVLR MXONLVWDD VHLWVHPlQ NRKGDQ VXXQQLWHOPDQQDXGDQOLKDNULLVLQUDWNDLVHPLVHNVL

.RPLVVLR MXONLVWDD VHLWVHPlQ NRKGDQ VXXQQLWHOPDQQDXGDQOLKDNULLVLQUDWNDLVHPLVHNVL ,3 Brysselissä 13. helmikuuta.rplvvlr MXONLVWDD VHLWVHPlQ NRKGDQ VXXQQLWHOPDQQDXGDQOLKDNULLVLQUDWNDLVHPLVHNVL (XURRSDQ NRPLVVLR K\YlNV\L WlQllQ ULSHlQ WRLPLQQDQ VLWRXPXVWDDQ QRXGDWWDHQ KlWlVXXQQLWHOPDQ

Lisätiedot

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen

HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen HAKEMUSTEN TÄYTTÖ Laukaan YTA Jari Halttunen Sähköinen vai paperinen Sähköiseen kannustetaan, mutta kummallakin tavalla vastaan otetaan Toimitettu hakemus tarkastetaan eri käsittely vaiheessa, sisällön

Lisätiedot

Tukihaku, maksatukset

Tukihaku, maksatukset Tukihaku, maksatukset Aino Launto-Tiuttu, Terhi Löfstedt ja Paavo Myllymäki MTK-Varsinais-Suomi Muista tarkistaa viimeiset ohjeet Mavin nettisivuilta, tukiehdoista! Tukihaku 2016 Päätukihaku avautuu 9.5

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015. 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 2015 348/2015 Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2015 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset

Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset Nautojen rekisterivirheet ja seuraamukset Mitä muuttui? Miten seuraamukset toimii? Mitä virheitä ja kuinka ne syntyy? Täydentävät ehdot Hyvien käytäntöjen luominen 17.2.2016 Esim. 1 RT ajon peruste valvontaan

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

Tukikoulutus 2015. Visa Merikoski MTK-Pirkanmaa

Tukikoulutus 2015. Visa Merikoski MTK-Pirkanmaa Tukikoulutus 2015 Visa Merikoski MTK-Pirkanmaa Asiat - MTK-Pirkanmaan rooli tukikoulutuksessa - Mistä lisätietoa tukien ehdoista jne. - Vain jäsenille Reppu, siellä videoituja esityksiä tuki kerrallaan

Lisätiedot

Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen)

Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen) Alkuperäiskasvien ylläpito (maatalouden geenivarojen säilyttäminen) Toimenpide on ylläpitoa, korvauksen hakijan ei tarvitse olla aktiiviviljelijä, sopimukseen ei vaadita ympäristösitoumusta eikä pinta-alaa

Lisätiedot

MAIDON TUOTANTOTUKI HAKUOHJE VUONNA 2010

MAIDON TUOTANTOTUKI HAKUOHJE VUONNA 2010 MAIDON TUOTANTOTUKI HAKUOHJE VUONNA 2010 HUOM! Saadakseen maidon kansallista tuotantotukea tuottajan tulee toimittaa Maaseutuviraston vahvistama osallistumisilmoitus maidon tuotantotuen maksatusjärjestelmään

Lisätiedot

SikaNautahanke. Opintomatkan raportti Emolehmätuotannon opintomatka Ranskaan 6. 9.10.2009

SikaNautahanke. Opintomatkan raportti Emolehmätuotannon opintomatka Ranskaan 6. 9.10.2009 SikaNautahanke Opintomatkan raportti Emolehmätuotannon opintomatka Ranskaan 6. 9.10.2009 Opintomatkalla tutustuttiin ranskalaiseen emolehmätuotantoon. Opiskelu- ja tutustumiskohteina olivat kolme emolehmätilaa,

Lisätiedot

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus

ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen tuotannon korvaus Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELÄINMÄÄRÄILMOITUS 2015 sika- ja siipikarjatalouden tuki, luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotus ja luonnonmukaisen

Lisätiedot

Valvontahavaintoja Pohjois- Karjalassa. Peltovalvonta 2012 Lannoitusvalvonta Eläinvalvonta 2012

Valvontahavaintoja Pohjois- Karjalassa. Peltovalvonta 2012 Lannoitusvalvonta Eläinvalvonta 2012 Valvontahavaintoja Pohjois- Karjalassa Peltovalvonta 2012 Lannoitusvalvonta Eläinvalvonta 2012 Valvonta v.2012 Peltovalvonnassa n.200 tilaa Pinta-alojen ristiintarkastus tiloja n. 205 kpl EU:n eläinpalkkio

Lisätiedot

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1

Tukihaku 2016. Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa. 29.3.2016 ja 31.3.2016. Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Tukihaku 2016 Päätukihaun aikataulut, muutokset hakemisessa ja materiaaleissa 29.3.2016 ja 31.3.2016 Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto 1 Päätukihaun aikataulu Alkaa huhtikuun loppupuolella Päättyy 15.6.2016

Lisätiedot

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 Eläinten merkintä ja rekisteröinti 2015 NEUVO 2020, 3.12. Seinäjoki, 5.12. Vaasa, 10.12. Järvenpää. 1 Miksi merkintää ja rekisteröintiä? Eläintaudin puhjetessa on tiedettävä missä kukin eläin on ollut

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

13/05/14. Emolehmien kestävyysominaisuudet. Tässä esityksessä. Mistä kestävyys? Emolehmäseminaari 2014 Ikaalinen 04.02.

13/05/14. Emolehmien kestävyysominaisuudet. Tässä esityksessä. Mistä kestävyys? Emolehmäseminaari 2014 Ikaalinen 04.02. Emolehmien kestävyysominaisuudet Emolehmäseminaari 2014 Ikaalinen 04.02.2014 Maiju Pesonen Tässä esityksessä Kestävyyden anatomia Kolme kotimaista aineistoa: ü Poiston syyt ü Poikimahelppous/ poikimavaikeus

Lisätiedot

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI

LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI LAMPAIDEN JA VUOHIEN MERKINTÄ JA REKISTERÖINTI 1 Idea ja merkitys Eläimen jäljitettävyys koko sen elinkaaren ajalta Mahdolliset eläintautitilanteet Taudin lähtöpaikan nopea selvitys Tartunta-alueen järkevä

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille

Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille Lammas- ja vuohirekisterisovellus Pikaohje eläintenpitäjille SISÄLLYSLUETTELO 1. Käyttäjätunnukset 2 2. Kirjautuminen järjestelmään 2 3. Eläintenpitäjän eläimet ja rekisterin valinta 4 4. Ilmoitukset 4.1

Lisätiedot

Lisää luomulihaa. Luomupäivä 14.11.2012 Tampere

Lisää luomulihaa. Luomupäivä 14.11.2012 Tampere Lisää luomulihaa Luomupäivä 14.11.2012 Tampere Luomueläintilastoja v. 2010 - lypsylehmiä 4809 - emolehmiä 10473 - lihanautoja 2525-0,24 lihanautaa / emolehmä v. 2011 - lypsylehmiä 5776 - emolehmiä 11865

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015

Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Ryhmärakennuttamiseen varattujen tonttien hakeminen jatkuvan tonttihaun kautta / hakuehdot 10.6.2015 1 Hakukohteet Jatkuvaan tonttihakuun on siirretty neljä ryhmärakennuttamiseen tarkoitettua tonttia

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 270. Valtioneuvoston asetus. vuoden 2009 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista

SISÄLLYS. N:o 270. Valtioneuvoston asetus. vuoden 2009 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2010 N:o 270 275 SISÄLLYS N:o Sivu 270 Valtioneuvoston asetus vuoden 2009 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista...

Lisätiedot

KOTIELÄINTUET Lähde: Mavi, MMM

KOTIELÄINTUET Lähde: Mavi, MMM KOTIELÄINTUET 2015 Lähde: Mavi, MMM Muutoksia vuodelle 2015 Etelä-Suomen kansallinen kotieläintuki naudoille, lampaille, kutuille ja hevosille ei ole enää haettavissa AB-alueella Sika- ja siipikarjatalouden

Lisätiedot

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki

Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Maaseutuyksikkö KaseKa/ Mervi Vähäsöyrinki Tukihaku 2014 Aikataulut Viimeinen hakupäivä on 30.4. ja muutospäivä 16.6. Hakuopas on jo julkaistu mavi.fissä Tukihakumateriaali on tiloilla maaliskuun loppuun

Lisätiedot

ORILISENSSIEN HAKEMINEN HEPPA-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

ORILISENSSIEN HAKEMINEN HEPPA-JÄRJESTELMÄN KAUTTA ORILISENSSIEN HAKEMINEN HEPPA-JÄRJESTELMÄN KAUTTA SUOMEN HIPPOS RY 2015 Päivitetty 22.1.2015 Sisällys 1. Yleistä... 3 2. Orilisenssin hakeminen Heppa-järjestelmän kautta... 3 2.1 Orilisenssin hakeminen

Lisätiedot

Alkuperäiseläinten kasvattaminen

Alkuperäiseläinten kasvattaminen Toimenpide on geneettistä monimuotoisuutta edistävä ympäristösopimus. Toimenpiteen avulla estetään suomalaisiin alkuperäisrotuihin kuuluvien eläinten kuoleminen sukupuuttoon lisäämällä rotuihin kuuluvien

Lisätiedot

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö

Eini Mäkelä, opintotukipäällikkö 1 OPINTOTUKI JA HARJOITTELU ULKOMAILLA Harjoitteluun voi saada opintotukea kun Opiskelija saa harjoittelustaan opintopisteitä opintopisteitä ei tarvitse kertyä 5 op/tukikuukausi/harjoittelukuukausi Lukuvuoden

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle

Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle TURKU Hyvinvointitoimiala 2015 Henkilökohtaisen avun toimintaohje avustajana toimivalle - kaupunki sijaismaksajana Vammaispalvelut PL 364, 20101 Turku Puh. 02 330 000 Faksi 02 262 6448 Sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi

Lisätiedot

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen

Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö. Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Varainhoito-osasto 21.11.2013 Dnro 2478/54/2013 Tukien maksatusyksikkö Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset ELY-keskukset Vuoden 2013 luonnonhaittakorvauksen toisen erän maksaminen Liitteenä on maksamista

Lisätiedot

Tukikoulutus Aktiiviviljelijä, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio. Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaa

Tukikoulutus Aktiiviviljelijä, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio. Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaa Tukikoulutus 2016 Aktiiviviljelijä, nuoren viljelijän tuki, peltokasvipalkkio Jaakko Ahola MTK-Pirkanmaa Aktiiviviljelijä Kaikki viljelijät, jotka ovat saaneet suoria tukia 2015 enintään 5000 euroa, ovat

Lisätiedot

Perustuki. (ent. Tilatuki v )

Perustuki. (ent. Tilatuki v ) Perustuki (ent. Tilatuki v. 2006-2014) Koulutuksen sisältö Tukialueuudistus Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti Tukioikeuksien käyttö Siirrot ja aktiiviviljelijä Kansallinen varanto Tukialueuudistus

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa

Tukihakuinfot MTK Keski-Pohjanmaa Tukihakuinfot 2014 MTK Keski-Pohjanmaa 14.3.2014 Keskeiset asiat Tukien kokonaissumma ja siinä tapahtuvat muutokset Tilatukioikeudet Vuokrasopimukset Tukioikeuksien siirrot Ympäristötukea (ja LFA-tukea)

Lisätiedot

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta

Viljelijätukihakukoulutus 2015. Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Viljelijätukihakukoulutus 2015 Maalis-huhtikuu 2015, 16 tilaisuutta Kevät 2015 Tukihakumuistutus Lähetetty maaliskuun ensimmäisellä viikolla Ilmoitus tukihaun alkamisesta Yhteenveto maatilan esitäytetyistä

Lisätiedot

uudistuvat vuonna 2015

uudistuvat vuonna 2015 marraskuussa 2014. Esitteen tiedot perustuvat valmistelutilanteeseen Varmistathan lopulliset ehdot ennen tukihakua 2015. Maataloustuet uudistuvat vuonna 2015 mikä muuttuu? SISÄLLYS 2 3 Ennakoivaa tietoa

Lisätiedot

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012

MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki. Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 MAATALOUDEN RAKENNETUET Nuoren viljelijän aloitustuki Varsinais-Suomen ELY-keskus 2012 ALKUVOIMAA ALOITUSTUESTA Nuoren viljelijän aloitustuki helpottaa elinkeinon siirtymistä sukupolvelta toiselle ja takaa

Lisätiedot

Markku Paija, Loimaan maaseutupalvelut

Markku Paija, Loimaan maaseutupalvelut Markku Paija, Loimaan maaseutupalvelut Petoeläinvahinko Valtion varoista korvataan susien, ilvesten, ahmojen ja karhujen aiheuttamia vahinkoja viljelyksille, eläimille ja irtaimistolle Vahingon tapahduttua:

Lisätiedot

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010

PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 PALVELUKAUPAN ALV JA VEROTILI 2010 Leena Juusela Palvelujen arvonlisäverotuksen muutokset Elinkeinonharjoittajille myytävien palvelujen yleissääntö päinvastainen nykyiseen verrattuna: Palvelut l verotetaan

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja

Tarkastuksen tekijä Virka-asema Ell. nro Puh. nro. Tilalla Vasikoita (<6kk) Lypsylehmiä Emolehmiä Muita yht. kpl. nautoja Laiminlyönnit kursiivilla merkityissä kohdissa voivat johtaa tukiseuraamuksiin. ELÄINSUOJELUTARKASTUS VASIKKA JA NAUTA YLI 6 KK Eläinsuojelulain (247/1996) 48 :n tarkoittama selvitys vasikoiden suojelua

Lisätiedot

Maatalouden investointitukien maksatus

Maatalouden investointitukien maksatus Maatalouden investointitukien maksatus 21.4.2015 1 Miten saada myönnetty investointituki maksuun? Hyrrän kautta Maksua ja nostolupaa on mahdollista hakea myös lomakkeella Tuki maksetaan/lainaa myönnetään

Lisätiedot

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015

Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Tukihaku 2015 Haku aukeaa aikaisintaan 15.4.2015 Mitä muuttuu??? Lähes kaikki muuttuu, joten kuunnelkaa ja kyselkää.. ESITYKSEN SISÄLTÖ Tukihaku 2015 / Laukaan YTA AKTIIVIVILJELIJÄ TUKIHAKUMATERIAALI TUKIEN

Lisätiedot

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1

Perustuki. Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio. 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Perustuki Tukialue uudistus Tukioikeuksien leikkaus Kansallinen varantohaku Nuoren viljelijän tuki Peltokasvipalkkio 1.4.2015 P Pethman Haikula Oy 1 Tukialue uudistus Tukialueet 2014 Uusi tukialue 2015

Lisätiedot