Socca. HALOO- huomaako kukaan -seminaari VKK- Metro/ Katse lapseen hanke Kiris Tarkka. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Socca. HALOO- huomaako kukaan -seminaari 18.12.2012 VKK- Metro/ Katse lapseen hanke Kiris Tarkka. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus."

Transkriptio

1 Socca Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus HALOO- huomaako kukaan -seminaari VKK- Metro/ Katse lapseen hanke Kiris Tarkka Socca

2 VKK Metro/Katse lapseen -hanke Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen ja neuvolan yhteinen kehittämishanke Teemana lapsen hyvinvointi Mukana 20 päivähoitoyksikköä ja 11 neuvolaa (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) Kehittäminen arjen kokoista. Pienet askeleet.

3 Katse lapseen!?

4 Hankkeen kolme polkua: 1. Neuvolan ja päivähoidon yhteistyön kehittäminen erityisesti laajennettuun 4-vuotitarkastukseen liittyvän Hyve-prosessin tiimoilla. 2. Päivähoitoyksiköiden omat kehittämistehtävät hyvinvointiteemaan liittyen Katse lapseen 3. Yliopiston tutkimus hyvinvointitiedon lisääminen

5 Mikä on Hyve-malli? Hyve-malli koostuu päivähoidossa käytävästä 4- vuotiaan lapsen varhaiskasvatuskeskustelusta (vasu) ja neuvolan laajasta terveystarkastuksesta, joka sisältää neuvolaterveydenhoitajan sekä neuvolalääkärin tarkastuksen. Päivähoidon ja neuvolan yhteinen kutsukirje vanhemmille Strukturoitu varhaiskasvatuskeskustelurunko 4-v Tiedonsiirtolomake päivähoidon ja neuvolan välille

6 1. Neuvolan ja päivähoidon yhteistyön kehittäminen erityisesti laajennettuun 4- vuotitarkastukseen liittyvän Hyve-prosessin tiimoilla ESIIN NOUSSEITA HAVAINTOJA YHTEISEEN KEHITTÄMISEEN LIITTYEN: Yhteisen prosessin kehittäminen edellyttää yhteistä keskustelua tapaamisia Yhteisen kielen löytäminen eri työ- ja kehittämiskulttuurien välille. Avataan mikä on varhaiskasvatuksen asiantuntijuutta, mikä terveydenhuollon realistiset odotukset toisen työlle. Perheen osallistaminen prosessin jokaisessa vaiheessa. Yhteiset käytännöt tärkeitä perheen informoimisessa sovitut periaatteet (kuka, mitä, milloin, kenelle?) Yhteydenpito päivähoidon ja neuvolan välillä: virkanumerot, soittopyyntö ( keskitetty puhelinpalvelu) Yhteisen ymmärryksen ja kielen löytäminen neuvolan, päivähoidon sekä vanhempien välillä Lapsen hyvinvoinnin edistäminen Katse lapseen!

7 PARASTELUN PAIKAT 1/3: Päivähoidossa tapahtuva lapsen kasvun ja kehityksen havainnointi ja dokumentointi Jälleen huomasin, että lapsen havainnointi on jäänyt aivan minimiin Tarkoitukseni oli ottaa taas viimehetken kontrollit hienomotoriikasta sekä kognitiivisista taidoista, mutta niinhän siinä kävi, että aikataulut eivät pitäneet ja minulle jäin vain pieni hetki ennen välipalaa (hyve-keskustelua edeltävänä päivänä) käydä tytön kanssa läpi muutamia asioita. Minkälaiseen näkemykseen lapsesta havainnointi perustuu. Mitä havainnoidaan? Ovatko vahvuudet vai ongelmat lähtökohtana? Tehdäänkö testaustilanteita vai havainnoidaanko eri osa-alueita arjen tilanteissa? Tulkinnat tehdään vasta havainnointiprosessin jälkeen Kuka havainnoi ja milloin? (Omahoitaja, lto?) Mitä kirjataan ja mihin? Mitä havainnointityökaluja on käytössä? Onko havainnointiin varatusta ajankäytöstä sovittu? Tiimin yhteinen keskustelu yhteisen näkemyksen edellytys. Miten havainnoimalla saatu tieto lapsesta näkyy toiminnan suunnittelun tasolla arjessa?

8 Evan havainnointi SOVITTU TIIMISSÄ: Ennen Hyve-keskustelua, että omahoitaja havainnoi tarkemmin Evaa erilaisissa tilanteissa päivän mittaan n. kahden viikon ajan. Omahoitaja kirjaa havaintoja vihkoon päivittäin nukkarihetken aikana. Pohjana Hyve- keskustelurunko. Keskustelua edeltävässä tiimipalaverissa jutellaan yhdessä havainnoista ja muodostetaan yhteinen tulkinta ja näkemys Evasta. HAVAINTOJA: Eva ns. helppo lapsi, ei etsi huomiota negatiivin keinoin. Ei myöskään näytä negatiivisia tunteitaan ryhmässä. Hakee paljon aikuisen huomiota ja tykkää istua sylissä ja puuhastella yhdessä aikuisen kanssa. Hakee kaikkien aikuisten huomiota ja riippuu lahkeessa Kielellisesti taitava, muistaa asioita hyvin. Nauttii satujen kuuntelemisesta ja saduttamisesta. Hyvä mielikuvitus. Vetäytyy leikeissä ja muissa ryhmän yhteisissä toiminnoissa. Saattaa istua pitkiä aikoja itsekseen, jos aikuinen ei ehdi olla läsnä ohjaamassa. Ei ole ystäviä ryhmässä. Vaikea muodostaa käsitystä Eevan motorisista taidoista, koska ei juurikaan osallistu ryhmän yhteiseen toimintaan (istuu sivussa tai aikuisen sylissä). Evan hakee usein 14-vuotias isosisko Nadja, tämä mietityttää henkilökuntaa. TIIMIN ARVIO: Huoli Evan sosiaalisten- ja tunne-elämän taitojen kehityksestä. Tunteiden pidättely ja ystävien puute mietityttää ja tästä päätetään puhua myös yhdessä vanhempien kanssa. Myös perheen tilanne ja äidin jaksaminen mietityttää.

9 Keskustelu vanhempien kanssa Keskustelussa lastentarhanopettaja kuvaa Evan vahvuuksia ja nostaa esiin huolen Evan vetäytyväisyydestä ja lapsikontaktien puutteesta. Äiti kertoo väsymyksestään ja turhautumisestaan Evan huomionhakuisuuteen myös kotona. Kotona lapsi on hyvin vaativa ja myös kiukuttelee paljon. Illat raskaita. Todetaan, että päiväkodissa jatkossakin rohkaistaan Evaa osallistumaan leikkeihin ja toimintaan ensin pienessä ryhmässä siten, että aikuinen on mahdollisimman usein tukena tilanteissa. Nostetaan esiin Evan vahvuutta kielellisen ilmaisun saralla ja vahvistetaan myönteistä kuvaa lapsesta. Jutellaan äidin jaksamisesta ja siitä, että asiasta olisi Hyvä puhua myös neuvolassa.

10 PARASTELUN PAIKAT 2/3: Tiedonsiirto päivähoidosta neuvolaan Neuvola: liian pitkiä ja monisanaisia kuvauksia, vaikea erottaa oleellista Kirjaa vain keskeiset asiat se riittää! Neuvola kiinnostunut erityisesti ryhmässä esiin nousevista asioista; mm. kielellinen kehitys, sosiaaliset taidot, vuorovaikutus, tunne-elämä. Kuvaa mahdollinen huoli, johon neuvolan toivotaan puuttuvan konkreettisesti kuvailevin esimerkein. Keskustelussa tärkeää nostaa esiin lapsen vahvuuksia ja korostaa positiivista näkemystä. Neuvolaan kaikkea ei kuitenkaan ole tarpeen kirjata. Jos vanhempien kanssa ei olla samaa mieltä jostain asiasta, sekin kirjataan lomakkeelle..

11 Tiedonsiirto neuvolaan Päivähoidossa on huoli Evan haluttomuudesta osallistua yhteiseen toimintaan tai leikkeihin toisten lasten kanssa. Eva hakeutuu mieluimmin aikuisen seuraan. Tarvitsee aina aikuisen tukea ja rohkaisua päästäkseen mukaan yhteiseen toimintaan tai muiden lasten touhuihin. Ei ole yhtään ystävää. Eva ei näytä negatiivisia tunteitaan päiväkodissa. Vanhemmat eivät ole asiasta huolissaan, Evalla kotona yksi hyvä ystävä, jonka kanssa hän leikkii. Äiti myöntää olevansa väsynyt Evan tarvitsevuuteen myös kotona. Kotona kiukuttelee paljon. Nämä asiat kirjataan hyve-lomakkeeseen ja lähetetään se neuvolaan!

12 Neuvolan laaja 4-vuotistarkastus Terveydenhoitaja on perehtynyt päivähoidon kuvaukseen lapsesta ja on siten tietoinen Evan haasteista ryhmässä toimimisessa. Lene testauksessa ei nouse erityisiä huolen aiheita. Aikuisen kanssa työskennellessään Eva pystyy keskittymään tehtäviin hyvin. Keskusteltu äidin kanssa päivähoidon kuvauksessa esiin nousseesta huolesta sosiaalisten taitojen suhteen ja siitä, ettei Eeva oma-aloitteisesti osallistu leikkeihin tai muuhun toimintaan. Terveydenhoitaja ottaa puheeksi äidin väsymyksen ja Audit kyselyssä esiin nousseen korkean pistemäärän. Äiti tunnistaa ongelmansa alkoholin kanssa ja lupaa miettiä mahdollista hoitoon hakeutumista. Terveydenhoitaja antaa äidille tietoa asiasta.

13 PARASTELUN PAIKAT 3/3: Neuvolan palaute päivähoitoon Päivähoito; Neuvolan palaute usein lyhytsanainen eikä päivähoidon esittämiä huolia kommentoitu. Terveydenhoitaja kuvaa lyhyesti palautteessa lapsen suoriutumista Lenetestauksessa. Terve tyttö on useimmiten riittävä kuvaus, jos kaikki sujunut hyvin. Th kommentoi lyhyesti myös päivähoidon esittämiä huolenaiheita ja sitä, että vanhempien kanssa keskusteltu myös niistä. Tärkeää osata perustella miksi lapsi toimii eri tavoin neuvolassa kuin päivähoidossa. Th kirjaa, jos lapsi ohjattu esim. jatkotutkimuksiin. Kaikki tieto kulkee vain vanhempien luvalla. PALAUTELOMAKE SIIRTYY LÄÄKÄRILLE, JOKA TEKEE OMAT MERKINTÄNSÄ TARKASTUKSEN JÄLKEEN. TÄMÄN JÄLKEEN LOMAKE POSTITETAAN PÄIVÄHOITOON. (N. 2-3KK MENEE)

14 Neuvolan palaute päivähoitoon Terveydenhoitaja kommentoi lyhyesti päivähoidon esittämiä huolenaiheita! EVAN PALAUTE Testien mukaan normaalisti kehittynyt tyttö. Terveydenhoitaja kommentoi keskustelleensa äidin kanssa päivähoidon huolesta lapsen sosiaalisten taitojen ja tunne-elämän suhteen. Neuvolaterveydenhoitaja ehdottanut äidille, kokoontumista moniammatillisen tiimin kesken perheen jaksamisen tukemiseksi. Äiti ei ole kokenut tätä tällä hetkellä tarpeelliseksi. Äidin väsymyksen todettu vaikuttavan lapsen käytökseen. Äidin kanssa keskusteltu säännöllisistä iltarutiineista Evan kanssa. Äidin toivoo, ettei päivähoitoon välitetä tietoa perheen muista ongelmista. Terveydenhoitaja luottaa, että äiti hakeutuu hoitoon ja siten kynnys esim. lastensuojeluilmoituksen tekemiseen ei ylity.

15 2. Päivähoitoyksiköiden omat kehittämistehtävät hyvinvointiteemaan liittyen Miten voimme lisätä lasten hyvinvointia päivähoidon arjessa varhaispedagogiikkaa kehittämällä? Havainnointi Oppimisympäristön kehittäminen Kiusaamisen ehkäisy Lasten vuorovaikutustaitojen tukeminen erilaisin keinoin Liikunnan lisääminen päivähoidon arjessa Maahanmuuttajataustaisten perheiden osallistaminen Huomaa hyvä lapsessa, vahvuuksien löytäminen lapsessa, positiivisen psykologian hyödyntäminen ja myönteisen minäkuvan rakentaminen.

16 Mitä sitten tapahtuu? Evan vasuun kirjataan tuen tarve sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Tämä pyritään ryhmän toiminnan suunnittelussa huomioimaan siten, että Evaa rohkaistaan vuorovaikutukseen ensin yhden lapsen kanssa ja hiljalleen kasvatetaan leikkiryhmää. Vahvistetaan itsetuntoa hyödyntämällä Eva innostusta luovaan ilmaisuun. Kehutaan ja kiitetään herkästi pienistäkin asioista. Aikuinen pyrkii huomioimaan, ettei Eva jää pitkiksi ajoiksi yksin istuskelemaan. Lto pitää säännöllisesti vuorovaikutusleikkikerhoa, jossa Eva mukana

17 AJATUKSIA Suurin osa lapsista kasvaa ja kehittyy normaalisti. Painopiste niiden lasten huomaamisessa, joista suurin huoli. Prosessi ei saa olla joustamaton, eikä liian raskas. Laitetaan ruuti sinne missä eniten tarvitaan! Varhaiskasvatuksella tärkeä rooli löydetään lasta suojaavia tekijöitä arjessa. Mitä voin tehdä tässä ja nyt juuri näiden lasten hyvinvoinnin eteen?

18 Huoli perheen tilanteesta kasvaa. Eva usein likaisissa vaatteissa, isosisko Nadja 14v. toistuvista huomautuksista huolimatta tulee usein hakemaan Evaa. Tuhrimista alkaa esiintyä Äidin kanssa keskustellaan lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, joka lopulta päivähoidosta tehdään.

19

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA

Varhaiskasvatuksen LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Lapset Puheeksi keskustelu. Lapsen ja nuoren kehitystä tukeva toiminnallinen työmuoto: Liite 1: LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA, VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatuksen LAPSET PUHEEKSI LOKIKIRJA Tytti Solantaus 2013

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

KATSEET LAPSEEN. lastentarhanopettajien kokemuksia Hyve 4 - mallin havainnoinnista Espoossa. Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma

KATSEET LAPSEEN. lastentarhanopettajien kokemuksia Hyve 4 - mallin havainnoinnista Espoossa. Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö (AMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaalipalvelutyö 2013 Clarissa Peura KATSEET LAPSEEN lastentarhanopettajien kokemuksia Hyve 4 - mallin havainnoinnista Espoossa OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA

OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA OMAHOITAJUUS ESPOON PÄIVÄHOIDOSSA Omahoitajalta äidille ja isälle Autan lastasi muistamaan sinut. Vaikka hän oppii tuntemaan minut, ja luottamaan minuun, hän turvautuu sinuun. Minä olen lapselle laina.

Lisätiedot

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä

Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012. Monikulttuurisuus Helsingissä Neuvolatyö, varhaiskasvatus ja alkuopetus 2012 Monikulttuurisuus Helsingissä Sisällysluettelo Esipuhe 3 1 Monikulttuurisuus Helsingin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 4 1.1 Kulttuurien välinen kohtaaminen

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SUOMUSSALMEN KUNNAN VARHAISKASVASTUSSUUNNITELMA 1. VARHAISKASVATUS SUOMUSSALMELLA.. 1 Johdanto Suomussalmen kunta Varhaiskasvatuksen toiminnan kuvaus; Kunnallinen

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

Päivähoidon ja neuvolan välinen yhteistyö

Päivähoidon ja neuvolan välinen yhteistyö Päivähoidon ja neuvolan välinen yhteistyö Katse lapseen -hankkeen tuloksia Rinkelin päiväkoti, Espoon kaupunki Muutoksen tuulia yhteistyöhön päiväkodin ja neuvolan välillä Rinkelin päiväkodin kehittämishankkeessa

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2014-2015 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla

HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ Työryhmä: Kristiina Korpi Helena Laitila Kati Mäki Sari

Lisätiedot

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Jämsän ja Jämsänkosken VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2006 1 SAATTEEKSI Seudullinen päivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma on viimeisin saavutus Jämsän ja Jämsänkosken kunnallisen päivähoidon yhteistyössä.

Lisätiedot

TYÖKALUJA KASVATUSKUMPPANUUTEEN Asiakkaana uusperhe

TYÖKALUJA KASVATUSKUMPPANUUTEEN Asiakkaana uusperhe TYÖKALUJA KASVATUSKUMPPANUUTEEN Asiakkaana uusperhe Maret Kosola ja Mervi Mäkelä-Lehtola Uusperheneuvojakoulutus 2014 Kehittämistyö 0 Sisältö 1. JOHDANTO... 2 2. AIHEEN TAUSTAA... 4 3. UUSPERHEMÄÄRITELMÄ

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ

LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ LAPSEN VASU-PROSESSI KUUMAKUNNISSA JA HYVINKÄÄLLÄ 1 JOHDANTO Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2005) velvoittaa varhaiskasvattajia vanhempien kanssa tasa-arvoiseen yhteistyöhön. Tätä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA

VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA VENÄJÄNKIELISTEN LASTEN ÄIDINKIELEN TUKEMINEN PÄIVÄKODISSA Äidinkielen kerho Nina Holmström Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

Orientaatioseminaarin koonti 2010

Orientaatioseminaarin koonti 2010 Orientaatioseminaarin 15.1.2010, ryhmäkeskusteluiden kooste: Päälliköiden ryhmäkokoontuminen orientaatioseminaarissa 15.10.2010. Paikalla Espoon ja Helsingin päälliköitä. Kirjaajana toimi Tuulikki. Vilkkaan

Lisätiedot

Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella

Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella Alle kouluikäisten lasten kuntoutuspalveluiden kartoitus Korpilahden alueella Metropolia Ammattikorkeakoulu Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projekti (VLK ry) v. 2010

Lisätiedot

Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Herttoniemenrannan Montessori-leikkikoulu VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 7.6.2013 1 SISÄLLYS 1. LEIKKIKOULUN ESITTELY... 2 2. TOIMINTA-AJATUS... 4 3. LAPSI- JA OPPIMISKÄSITYS... 5 4. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen

Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON KEHITTÄMISHANKE LAPPEENRANNASSA Ratkaisukeskeisen toimintakulttuurin sekä valmennuksen kehittäminen TUTKIMUS LUKUVUODEN 2013 2014 TOIMINNASTA SISÄLLYS Sisällys Tutkimuksen tausta

Lisätiedot