Työfysioterapeutti lehden toimitus. tai yhteistyössä muun työterveys- Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry. Jäsenlehti: 4 krt vuodessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työfysioterapeutti lehden toimitus. tai yhteistyössä muun työterveys- Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry. Jäsenlehti: 4 krt vuodessa"

Transkriptio

1

2 Työfysioterapeutti 1/2009 sisällys 3 Yhteistyössä työhyvinvointia kehittämään 9 AinoActivelta uusi tuloksellinen sydänkuntoutusmalli 11 Stressin mittaaminen 14 Hallitus tiedottaa 15 Työfysioterapeutit lääkäripäivillä 18 Työfysioterapeutit ry yrittäjäilta 19 Satakunnan työfysioterapeutit 21 Duodeciminin uudet työterveyden verkkopalvelut 25 Alueet esittäytyvät 27 Työterveyshuollon ja maahanmuuttajien kohtaaminen Pääkirjoitus Pidät kädessäsi vuoden 2009 ensimmäistä Työfysioterapeutti lehteä. Me lehden toimituksessa pyrimme keräämään ja kokoamaan jäsenistöä kiinnostavia ja monipuolisia artikkeleita eri aloilta ja hieman eri näkökulmista. Tämän lukupaketin aiheet liittyvät työhyvinvointiin ja monikulttuurisiin työyhteisöihin, mukana on myös kahden kaupallisen konseptin esittelyt sekä artikkeli Duodecimin uusista verkkopalveluista. Työfysioterapeutit ry:n jäsenillähän on mahdollisuus käyttää Duodecimin Työterveyskirjastoa ilmaiseksi vuonna 2009 Työfysioterapeutit ry:n www-sivujen kautta. Tässä lehdessä esitellään myös hallituksen uusista jäsenistä Helena Nieminen Tampereelta, Sari Poutasen Kiipulasta haastattelu on lehdessä nro 2, lisäksi tässä lehdessä esittelemme lyhyesti Työfysioterapeutit ry:n yhteistyötahoja. Olemme saaneet tähän lehteen myös artikkelit alueilla tapahtuvasta toiminnasta kiitos niistä, odotamme nyt samanlaisia kuulumisia myös muualta Suomesta! Artikkelit Työfysioterapeuttien osallistumisesta Lääkäripäiville ja pääkaupunkiseudun yrittäjien yhteisestä tapaamisesta tammikuussa tuovat työfysioterapian näkyvyys- ja verkostoitumisnäkökulman hieman lähemmäksi. Tulevissa lehdissä käsittelemme työfysioterapian tuotteita ja koulutustahoja sekä verkostoitumismahdollisuuksia, lehden toimituksessa otamme innolla vastaan ideoita ja ajatuksia millaisia juttuja haluatte tänä vuonna lukea! Kevättalvisia lukuhetkiä toivottaen, Työfysioterapeutti lehden toimitus TYÖFYSIOTERAPEUTTI: TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Jäsenlehti: 4 krt vuodessa tai yhteistyössä muun työterveys- Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Perustettu: 1976 Koulutusta: 2 krt vuodessa henkilöstön kanssa. Varsinaisen Taitto: Mainostoimisto Hasardi Jäsenmäärä: 700 Varsinaiseksi jäseneksi hyväksy- jäsenen on oltava Suomen Fysio- Jäsenmaksu: 35e/vuosi tään fysioterapeutti, joka toimii terapeutit ry:n jäsen työterveyshuollossa

3 Tämä artikkeli pohjautuu kokemuksiimme, joita olemme saaneet Työterveyslaitoksen toteuttamasta laajasta keittiöergonomiatutkimuksesta ja useista eri yrityksissä toteutetuista muutospajoista. Olemme analysoineet kehittämishankkeita erityisesti niiden menetelmälliseltä kannalta ja kiinnittäneet huomiota osallistavalla otteella toteutetun ergonomisen kehittämishankkeen ja kehittävään työntutkimukseen perustuvan muutospaja mentelmän erikoispiirteisiin. Yhteistyössä työhyvinvointia kehittämään Sirpa Rauas-Huuhtanen Irmeli Pehkonen Laura Seppänen Yhteistyö työpaikalla on keskeinen piirre työn kehittämisessä, olipa kyse liikuntaelinvaivojen ehkäisemisestä tai työssä jaksamisen edistämisestä organisaatiomuutosten yhteydessä. Kehittämishanke työpaikalla on sijoittamista tulevaisuuteen. Vaikka yhteinen kehittäminen vie kallista työaikaa, se parhaimmillaan luo uusia, tehokkaita käytäntöjä, yhteistyöverkostoja ja parantaa sekä työn tuottavuutta että työhyvinvointia. Työterveyslaitoksen osallistavissa ergonomian kehittämishankkeissa ja kehittävää työntutkimusta hyödyntävissä muutospajoissa on monia yhtymäkohtia. Mistä syntyy tarve kehittää työtä? Aloite työhön kohdistuvasta kehittämishankkeesta voi saada alkunsa monelta taholta työpaikalla. Aloite voi tulla johdolta, esimiestasolta, työsuojelusta, henkilöstöhallinnosta, työterveyshuollosta, omasta työyhteisöstä tai myös eri henkilöstöryhmien yhteisestä päätöksestä. Esimerkiksi eräässä yrityksessä henkilöstön kehittäjien, työsuojelun ja työterveyshuollon muodostama työhyvinvointiryhmä pohti tapoja tukea ja edistää henkilöstön työssä jaksamista nopeiden työ- ja organisaatiomuutosten yhteydessä ja teki yhteispäätöksellä aloitteen muutospajojen aloittamisesta tietyssä työyksikössä. Ergonomian tutkimus- ja kehittämishankkeissa hanke käynnistyy usein ongelmalähtöisesti - esimerkiksi työtilat tai työpisteet eivät sovellu tiloissa työskenteleville työntekijöille, liikuntaelinoireita esiintyy toistuvasti tai jokin työtehtävä tai -vaihe on todettu fyysisesti tai psyykkisesti kuormittavaksi. Työpaikan kehittämishankkeet voivat saada alkunsa myös työpaikkaselvityksistä ja työsuojelutarkastuksista, joiden taustalla on tietoa työsuojelun ja työterveyshuollon tapaturmaja sairauspoissaolotilastoista. Hanke voi käynnistyä myös uusien työtilojen suunnittelun tai vanhojen tilojen korjauksen yhteydessä. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 3

4 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 Hyrkkänen, Ursula Oppimista ja ajatuksenvaihtoa Kummassakin lähestymistavassa työpaikan kehittäminen aloitetaan aina työtilanteen arvioinnilla ja toiminnan analyysilla. Keskeisiä toimijoita kehittämishankkeissa ovat työyhteisön työntekijöiden lisäksi esimiehet, henkilöstöhallinto, työsuojelu- ja työterveyshuoltohenkilöstö ja tarvittaessa myös mm. teknisen alan ja suunnittelun asiantuntijat. Kehittämisprosessissa selvitetään toiminnan nykytilaa ja kartoitetaan niitä työtehtäviä, jotka aiheuttavat työssä kuormittumista tai työtehtävien sujumattomuutta. Kehittämisprosessissa selvitetään toiminnan nykytilaa ja kartoitetaan niitä työtehtäviä, jotka aiheuttavat työssä kuormittumista tai työtehtävien sujumattomuutta. Osallistavan ergonomiatoiminnan painopiste on muuttunut asiantuntijakeskeisestä kehittämisotteesta yhteistyömäiseen työtapaan. Ergonomiatietoa pyritään viemään entistä enemmän erilaisiin työpaikan suunnitteluprosesseihin, jolloin lähtökohtana on ongelmien ennaltaehkäisy ja työntekijöiden terveyden edistäminen. Kehittävän työntutkimuksen otteella toteutettavissa muutospajoissa kartoitetaan erityisesti työpaikan muutoksiin liittyviä vaiheita ja pyritään selvittämään kehityspolku, joka on johtanut nykyiseen kuormittavaan tilanteeseen. Työtoimintaa analysoimalla työyhteisö kartoittaa pajan vetäjän/vetäjien avustuksella arkityössä esiintyviä työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä ja ongelmia, jotka työntekijät kokevat tuottavan häiriöitä jokapäiväisen työn sujuvuudessa. Ergonomian kehittämishankkeessa kehittämisen kohde/alue tai havainnoitava työ/työtehtävä on useimmiten ennalta määritelty, esimerkiksi perustyöpaikkaselvityksen perusteella. Ergonomian periaatteiden mukaan tarkastelun kohteena oleva työtehtävä pilkotaan edelleen pienempiin työvaiheisiin, tarvittaessa työnosavaiheisiin, joiden haitallisuutta ihmisen terveyden kannalta analysoidaan tarkemmin erilaisten ergonomiamenetelmien ja/tai tarkastuslistojen avulla (esim. Tikka, Näppärä, Toisto=Repe). Kehittämisprosessin seuraavassa vaiheessa mietitään yhteisellä foorumilla, muutospajaistunnoissa tai ergonomian työpajoissa, kehittämisen kohteita, priorisoidaan kehittämisehdotuksia sekä valitaan toimintatavat ja -mallit, joita kokeillaan käytännössä. Sekä osallistavalla otteella toteutetusta ergonomian kehittämishankkeessa että muutospajassa hyödynnetään työpajatyöskentelyä koko kehittämisprosessin ajan. Kehittämistapaamisten tavoitteena on, että ryhmä oppii arvioimaan ja kehittämään itsenäisesti työtään. Työskentelyä pajaistunnossa Osallistujat etsivät yhdessä ratkaisuja työhön liittyviin ongelmakysymyksiin ja tätä kautta vaikuttavat omaan työhyvinvointiinsa. Itsenäisen kehittämisprosessin toivotaan käynnistyvän työyhteisössä, johtavan työpaikan oma-aloitteiseen kehittämistoimintaan ja synnyttävän jokaiselle työntekijälle oivalluksen mahdollisuudestaan vaikuttaa oman työnsä kehittämiseen. Keittiöergonomiahankkeessa työntekijät kokoontuivat neljän keittiön ryhmissä työpajoihin analysoimaan työtään erityisesti liikuntaelinten kuormittumisen kannalta. Hankkeessa käytettiin ryhmätyömallia, jossa työntekijät oppivat tunnistamaan kuormittavat työvaiheet työssään ja etsimään yhdessä ratkaisuja kuormituksen vähentämiseksi. Pajoissa he saivat lisäoppia työn vaikutuksista liikuntaelinten kuormittu- 4

5 miseen. Pajat järjestettiin vuorotellen kussakin yhteen ryhmään kuuluvista keittiöistä, jolloin työntekijät saivat mahdollisuuden tutustua muiden keittiöiden toimintaan. Hankkeen aikana keittiöissä toteutettuja ja hyviksi havaittuja ideoita koottiin "vinkkikansioon", mikä edesauttoi hyvien käytäntöjen leviämistä hankkeessa mukana olleista keittiöistä toiseen. Projektissa tuotetut hyvät käytännöt ovat kaikkien käytettävissä osoitteessa Muutospajoissa työyhteisön työtä ja sen muutoksia tutkitaan yhdessä kehittävän työntutkimuksen toimintajärjestelmä -mallin avulla. Pajaprosessin kuluessa osallistujat kokoavat erilaisia aineistoja ja kuvauksia omasta työstään, jotka pajan vetäjät tiivistävät yhteisissä pajaistunnoissa käsiteltäviksi aineistoiksi. Tällaisia aineistoja voivat olla esimerkiksi kuvaukset onnistuneista ja epäonnistuneita kokemuksista ja tilanteista työssä tai työn muutoksen kuvaukset. Keskeistä muutospajaprosessissa ovat osallistujien suunnittelemat ja toteuttamat kokeiluhankkeet, joiden myötä ymmärretään paremmin työtä ja sen kehittämisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on, että pajat kokeiluineen tukevat sekä työn kehittämistä että työhyvinvointia. Kehittämiskokeiluja seurataan ja ne raportoidaan. Kehittämishankkeiden toteutumista pitää arvioida sekä prosessin onnistumisen että organisaation hyödyn kannalta, esimerkiksi onko ratkaisu ollut merkittävä työpaikan strategisten tavoitteiden ja/tai työntekijöiden toiminnan kannalta. Kokeilujen toteuttamiselle olisi varattava riittävästi aikaa ja mahdollisuuksien mukaan ne tulisi integroida organisaation omaan kehitystoimintaan. Muutospajojen arviointikäytäntöön kuuluu kahdentasoinen arviointi. Pajan loputtua suunnittelijat, vetäjät ja työhyvinvointiasiantuntijat (esim. työterveyshuolto, työsuojelu, henkilöstöhallinto) arvioivat sitä, mitä organisaatio oppi muutospajasta. Pajan osallistujat ja pajan suunnittelija- ja totetuttajaryhmä arvioivat 3-5 kuukautta pajan loputtua sitä, mihin kehittämiskokeilut ovat johtaneet ja miten kehittämistoiminnan on suunniteltu etenevän työpaikalla. Työntekijöiden ja johdon vuorovaikutus Työpaikan kehittämishanketta aloitettaessa mahdollisimman laaja-alainen edustus työpaikalta tulisi olla aktiivisesti mukana hankkeessa. Tämä luo hyvän pohjan yhteistyölle, jolloin jo hankkeen neuvottelu- ja suunnitteluvaiheessa voidaan parhaiten ottaa kaikkien osapuolten näkemykset ja toivomukset huomioon. Asioiden yhteinen käsittely lisää ymmärrystä itse työstä ja organisaation strategisista linjauksista eri ryhmien välillä. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 5

6 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 Tavarantoimittajien kanssa pohdittiin mm. tavaratoimitusten aikatauluja ja rullakoiden pakkausta. Olemme käytännössä havainneet, että mitä huolellisemmin kehittämisprosessin käynnistäminen toteutetaan, sitä paremmin hankkeet onnistuvat ja niistä seuraa työkäytäntöjen todellista kehittämistä. Työpaikan kehittämishanke on parhaimmillaan myös työyhteisön yhteinen oppimisprosessi, jossa osallistujilla on mahdollisuus ottaa oman työnsä muutokset paremmin hallintaan ja kehittää pitkäjänteisiä ratkaisuja toiminnan haasteiden ylittämiseksi. Keittiöhankkeessa todettiin, että yhteistyö työntekijöiden, ruokapalvelun johdon ja teknisen toimen välillä oli tärkeää muutosten toteutumisen kannalta. Ruokapalvelun johtoa ja teknisen toimen edustajia kannustettiin osallistumaan työpajoihin, joissa heillä oli mahdollisuus saada arvokasta tietoa keittiöiden ongelmakohdista. Tekninen toimi osallistui projektiin huonosti eivätkä he suhtautuneet aina keittiön työntekijöiden muutosehdotuksiin myönteisesti. Esimerkiksi jokapäiväistä työtä hankaloittavan kynnyksen poistamista jouduttiin pyytämään tekniseltä toimelta useampaan kertaan. Keittiötyön ergonomian kehittämishanke Kehittämistapaamisten koettiin parantavan yhteistyötä omassa keittiössä. Kun ergonomiaa keittiöissä kehitettiin vuoden ajan, asioita opittiin pohtimaan yhdessä. Työntekijät kertoivat, että myös apua oli helpompi pyytää: aina ei välttämättä lähdetty nostamaan painavaa taakkaa yksin, vaan pyydettiin työkaveria avuksi. Kehittämistapaamisissa työntekijät saivat mahdollisuuden tutustua toisten keittiöiden työntekijöihin ja keskustelu toisten samalla alalla työskentelevien työntekijöiden kanssa koettiin hedelmälliseksi. Jos omassa keittiössä havaittuun ongelmaan ei löydetty ratkaisua oman keittiön työntekijöiden toimesta, asia saattoi ratketa, kun ongelmia pohdittiin isommalla porukalla. Hankkeen aikana yhteistyötä edistettiin myös muiden yhteistyötahojen, kuten koulun tai päiväkodin henkilökunnan ja tavarantoimittajien kanssa. Tavarantoimittajien kanssa pohdittiin mm. tavaratoimitusten aikatauluja ja rullakoiden pakkausta. Usein tavarat toimitettiin keittiöihin kiireisimpään aikaan aamupäivällä, jolloin käytävillä seisovat rullakot hankaloittivat työskentelyä ja ahtauden ja tavaroiden pilaantumisriskin vuoksi työntekijät joutuivat purkamaan kuormat muiden töiden lomassa. Tavaroiden sijoittamisessa rullakoihin oli myös usein ergonomian kannalta toivomisen varaa: painavat tavarat oli saatettu sijoittaa kuorman päällimmäiseksi, jolloin niiden nostaminen aiheutti hankaluutta erityisesti lyhyimmille työntekijöille. Koulukeittiöiden työntekijöiden kuormitusta saatiin vähennettyä myös neuvottelemalla selkeät pelisäännöt opettajien ja oppilaiden kanssa. Tuolit nostettiin ruokailun jälkeen paikoilleen, ylimääräisten juomalasien käytöstä luovuttiin ja oppilaat toimivat kukin vuorollaan ruokalassa järjestyksenvalvojina. Muutospajat Muutospajojen osallistujapalautteiden mukaan yhteisissä kehittämistapaamisissa on opittu ymmärtämään tilanteita ja asioita toisen osapuolen näkökulmasta. Yhteinen tekeminen ja yhteisen ymmärryksen tärkeys on koettu antoisaksi sekä se, että omaa työskentelyä muuttamalla voi saada muutosta aikaan myös työkaverin työskentelytavoissa. Hyödylliseksi on koettu myös vuorovaikutus yli oman työyhteisön rajojen. Osallistujan kommentti erään pajan arvioinnista: "Tärkeimpänä pidin pajassa, että sain kuulla nähdä mitä kaikki ajattelee. Oivallus itselle oli se, kuinka eri tavalla ihmiset ajattelee. Se oli taas kerran hyvä huomata.(...) Pajasta seurasi ymmärrys millaisessa yhteiskunnassa me ollaan ja kuinka kaikki on koko ajan muutoksessa. Tavallaan on helpompi hyväksyä epätäydellisyys, ehkä kaikilla on stressinsieto noussut. (...)" Muutospajoihin osallistuneiden työyhteisöjen kommentit osoittavat, 6

7 että johdon ja henkilökunnan yhteiset kehittämistapaamiset ovat olleet erityisen antoisia puolin ja toisin. On havaittu, että vastaavanlaisia yhteistilaisuuksia on liian vähän, jolloin esimerkiksi johdon ymmärrys työyhteisön työn arjen sujuvuudesta jää vähäiseksi. Sahalla toteutetun muutospajan jälkeen yrityksen yhteistyökäytännöissä ja toimintatavoissa tapahtui merkittävä muutos, sillä työntekijät pääsivät mukaan suunnittelemaan, valmistelemaan ja tekemään investointiesityksiä. Esimerkiksi sahan lajitteluosaston prosessin kehittämistyö johti yhtiötasoiseen investointiehdotukseen. Muutospajojen kehittämiskokeilut yltivät myös koko sahausprosessin kehittämiseen, sillä (yhteisissä) kehittämistapaamisissa tuotiin esille tuotannon alkupäässä ilmenneiden tuotantovirheiden haitallinen vaikutus koko sahausprosessissa. Muutospajoissa on synnytetty erilaisia yhteistyöfoorumeita. Esimerkiksi vanhainkodin keittiön ja perunantuottajan välillä siirryttiin suullisista tilauksista nettitilauksiin tuottajan kehittämän nettisivun avulla eli kehitettiin yhteistyötä edistävä ja helpottava väline toimijoiden käyttöön. Lastensuojelutyössä toteutetussa muutospajassa päätettiin kokeilla nuorten asiakkaiden tapaamista kuppiloissa eli pyrittiin tekemään yhteistyötä nuorille tutummassa paikassa, jolloin oli mahdollista saada parempi kontakti nuoriin asiakkaisiin. Osallistavan ergonomian ja muutospajan erityispiirteitä Ergonomian kehittämishankkeissa pyritään sovittamaan työtä, työolosuhteita ja työympäristöä vastaamaan ihmisen ominaisuuksia, kykyjä ja tarpeita. Tavoitteena on tuottaa ratkaisuja, jotka soveltuvat mahdollisimman monille käyttäjille. Osallistavalla otteella toteutettavissa hankkeissa, kuten keittiöergonomiahankkeessa, korostuu työyhteisön ja eri yhteistyötahojen aktiivinen osallistuminen kehittämisprosessiin. Muutospajan lähtökohtana on muuttuva työ ja sen kehittämishaasteet. Keskeistä menetelmässä on yhteisöllisen toiminnan tukeminen. Muutospaja soveltuu erityisesti työorganisaatiolle, joissa työ on muuttunut tai työn muutoksia on tapahtumassa. Muutospajatyöskentelyn avulla pyritään paljastamaan kehityspolkuja ja tuottamaan yhteisesti ratkaisuja yrityksen toiminnan kehityshaasteisiin. Osallistavan ergonomian hankkeissa työhyvinvointia edistetään kehittämällä työtä ja työolosuhteita, mutta toiminta kohdistuu ensisijaisesti ympäristön ja ihmisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, kun taas kehittävä työntutkimus korostaa enemmän yhteisöllistä oppimista. Em. lähestymistavat tuottavat kehittämistoiminnallaan erilaista tietoa kohteestaan, mutta käytännön työssä lähestymistavat voisivat täydentää toisiaan. YHTEISTYÖ LUO POHJAN KEHITYSTYÖLLE Kaikki kantavat vastuuta työyhteisössä työnsä kehittymisestä. OPITAAN TOISILTA Työpaikan asioihin ja ongelmiin vaikuttaa moni näkökulma. On hyödyllistä koota saman asian ympärillä työskenteleviä vaihtamaan ideoita ja ajatuksia, myös yli hierarkia- ja organisaatiorajojen. KOHTEENA TYÖ Keskustellaan ensisijaisesti työstä, ei henkilöistä. EI YHTÄ OIKEAA RATKAISUA Ongelmiin on aina monenlaisia ratkaisuja. Ratkaisujen sekä hyvistä että huonoista puolista kannattaa keskustella. KOKEILEMALLA OPPII Toimintamallin soveltuvuus selviää usein vasta käytännössä. Jos uusi malli ei toimi, kannattaa etsiä uutta vaihtoehtoa tai palata vanhaan. PYSYVÄT FOORUMIT Pyritään pysyviin foorumeihin, jotta toiminnalla on jatkuvuutta. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 7

8 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 Työn kehittäminen kannattaa aina Kehittämistoiminta vaatii aina aikaa ja energiaa niin johdolta kuin työntekijöiltäkin. Se on kuitenkin pitkällä tähtäimellä tärkeää investointia osaamiseen, hyvinvointiin ja työn sujumiseen. Työyhteisön yhteinen työn tutkiminen ja kehittäminen auttaa ymmärtämään työn muutoksia ja lisää yhteisen työn hallintaa. Parhaimmillaan se lisää motivoitumista ja sitoutumista työhön ja sitä kautta edistää työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Useissa tutkimuksissa on todettu yhteys työntekijän vaikutusmahdollisuuksien lisääntymisen ja työhyvinvoinnin välillä. Työyhteisön kehittämishankkeissa, etenkin niiden neuvottelu- ja suunnitteluvaiheissa työterveyshuolloilla on merkittävä rooli, jossa myös työfysioterapeutin asiantuntemus on tärkeä. Työpaikan kehittämishankkeissa työfysioterapeuttien asiantuntemusta tulisikin käyttää työterveyshuollon ammattihenkilöiden työn tukena. Ohjaajien rooli, sekä osallistavan ergonomian hankkeissa että kehittävän työntutkimuksen otteella toteutetuissa muutospajoissa, on työyhteisön ryhmäprosessin ohjaaminen ja tukeminen kehittämistyössä. Esimerkki puuhuollossa toteutetusta muutospajasta Esiselvitys Analyysivaihe (nykytila ja kehityspolku) Tulkintavaihe (uusi konsepti-idea) Kokeilu- ja kehittämisvaihe (3 kk) Arviointivaihe Keittiöhankkeen interventioprosessi Analyysivaihe (nykytilan selvittäminen ja toiminnan ergonominen analysointi) Kehittämisvaihe Puuhuollon toimintakonseptin arviointi Selvityksen suunnittelu, toteutus ja raportin valmistelu ja muutospajaprosessin räätälöinti puuhuoltoon Pajaistunto 1. NYKYTILA Puuhuoltoprosessin nykyisten toimintatapojen kuvaaminen ja prosessin jännitteiden ja haasteiden tarkastelu Pajaistunto 2.AIEMPI KEHITYSPOLKU Mikä toiminnassamme on muutoksessa? Pajaistunto 3. TULEVAISUUS JA LÄHIKEHITYS Oman työn muutoksen täsmentäminen, puuhuollon konseptin kehitysvaiheen ja tulevaisuuden näkymien arviointi Pajaistunto 4. KEHITTÄMISKOKEILUT Kehittämiskokeilujen suunnittelu, konkretisointi ja vastuuttaminen Pajaistunto 5. ARVIOINTI Kehittämiskokeilujen arviointi ja jatkosuunnitelmat Työpaja 1 Nykytilanteen kartoitus Ongelmakohtien tunnistaminen Työtehtävien analysointi työpaikalla Työntekijät jatkavat työtehtävien analysointia työpaikalla Ergonomi tukee (yksi käynti ja yksi soitto / työpaikka) Työpaja 2 Ensimmäisten kehittämiskokeilujen suunnittelu, vastuutus ja aikataulutus Kirjoittajat Työterveyslaitokselta: Sirpa Rauas-Huuhtanen, kehittämiskonsultti, tft Irmeli Pehkonen, tutkija Laura Seppänen, erikoistutkija Toteutus- ja arviointivaihe: Uusien kehittämissuunnitelmien laatiminen, toteutus ja arviointi Työpajat 3-8 Kussakin työpajassa oma opetuksellinen teema. Käydään läpi toteutettuja muutoksia yhteisesti. Suunnitellaan uusia kehittämiskokeiluja Vinkkikansio kehittämisideoiden jakamiseksi kaikkien käyttöön Ergonomin lisäkäynnit keittiöihin tarvittaessa Yhteydenpito johdon kanssa Kokoukset yhteistyötahojen kanssa 8

9 AinoActivelta uusi tuloksellinen sydänkuntoutusmalli Uusi kuntoutusmalli tuo tehokkaan harjoittelun mm. sydänsairaille ja -leikatuille potilaille. Se antaa mahdollisuuden toipua ja kuntouttua laitosten ulkopuolella, lähellä kodin tai työpaikan arkea AinoActiven malli tuo myös aivan uusia mahdollisuuksia turvalliseen ja tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn ja terveyden riskitekijöiden hallitsemiseen. Se sopii henkilöille, joilla on sepelvaltimotauti, diabetes, ylipainoa, korkea kolesteroli tai verenpaine. Myös huonokuntoiset ja vähän liikuntaa harrastaneet pääsevät näkyviin tuloksiin uudella kuntoutusmallilla. Ohjelma voidaan räätälöidä myös muille riskiryhmille, kuten tuki- ja liikuntaelinongelmista kärsiville asiakasryhmille. Tutkitusti tehokas Kuntoutusohjelman toteutus aloitettiin Aino-keskuksessa Helsingin Konalassa vuoden 2009 alussa. Sitä ennen toiminta on pyörinyt tehokkaasti Jyväskylässä viimeisen kolmen vuoden ajan. Harjoittelusta tehdyt tutkimukset osoittavat, että säännöllisellä kestävyysharjoittelulla voidaan pienentää sydäntapahtumien vaaraa sekä riskiryhmään kuuluvilla että sepelvaltimotautiin sairastuneilla. Erityisesti diabetesta sairastavat hyötyvät kuntoharjoittelusta, jos se on riittävän tehokasta. Sepelvaltimotautia ehkäisevään kuntoutukseen osallistuvien verensokeritaso on laskenut keskimäärin 20 prosenttia puolessa vuodessa ja myös kolesterolitasoihin on saatu merkitseviä muutoksia kontrolliryhmään verrattuna. (Valkeinen H. ym tulossa oleva vielä julkaisematon lähde.) Uusi teknologia tuo tehokkuutta ja turvallisuutta Terveysriskien hallintaan suunniteltu ohjelma yhdistää ohjatun liikuntaharjoittelun kahdesti viikossa sekä henkilökohtaisen ravinto- ja liikuntaneuvonnan seitsemänä päivänä viikossa Ainon peruspalveluna. Ohjelman harjoittelu toteutetaan enintään kahdeksan hengen ryhmässä, jossa kaikilla on samanlaisia terveysongelmia. Turvallinen ja tuloksellinen kuuden kuukauden ohjelma yhdistää aerobisen- ja voimaharjoittelun yksilöllisistä lähtökohdista 9

10 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 käsin. Turvallisuuden yhtenä takuuna on jokaisella harjoituskerralla käytössä oleva langaton ja reaaliaikainen ekg-seurantajärjestelmä. Järjestelmä koostuu älyvaatteesta, tietokoneohjelmistosta sekä toimintamalliprosessista. Joustavasta kankaasta valmistetun t-paidan sisäpuolelle on kiinnitetty kolme tekstiilielektrodia, jotka keräävät ekg-signaalia harjoittelun aikana. Ekg-signaali välittyy reaaliaikaisesti paidan lähettimestä tietokoneen näyttöpäätteelle. Tietokoneen ohjelmat analysoivat sydänkäyrän informaation ja tekevät liikuntaryhmän ohjaajalle hälytyksen, jos liikunta on rasittanut sydäntä liikaa. Hälytys näkyy näyttöruudulla esimerkiksi, jos ST-taso laskee liian alas. Lasku on merkki sydämen hapenpuutteesta, jolloin harjoitus on syytä keskeyttää. Ohjelman avulla on siis mahdollista seurata rytmiä sekä iskemiaa, myös rytmihäiriöt antavat hälytyksen. Hälytyksen tultua ruudulla näkyy reaaliaikainen ekg-käyrä. Lääkäri voi analysoida tietokoneelle tallentuneen ekg-käyrän jälkikäteen ja laatia sen perusteella esim. ennustemallin sepelvaltimotaudin etenemisestä ja liikunnan vaikutuksesta sen torjumiseksi. Järjestelmä soveltuu salissa tapahtuvaan kuntoutukseen, jossa on korkeintaan kahdeksan liikkujaa. Langattomia lähettimiä on ollut aikaisemminkin käytössä sairaaloissa, mutta haasteena on ollut niiden toiminta henkilön liikkuessa, eikä niitä voi samanaikaisesti käyttää näin monta henkilöä. Reaaliaikaisen ekgseurannan avulla harjoittelu voidaan turvallisesti nostaa sellaiselle tasolle, että siitä on todellista hyötyä jo sairastuneille tai ennaltaehkäisevässä mielessä harjoittelemaan tuleville henkilöille. Kuuden kuukauden monipuolinen kuntoutus Harjoittelu etenee progressiivisesti. Asteittain edeten päästään rankalle tasolle kehittämällä yhdessä aerobista- ja lihaskuntoa. Aerobisen liikkumisen muotona käytetään pyöräilyä ja voimaharjoittelun tukena käytetään mm. kehon omaa vastusta, käsipainoja, gymstickiä, theraband-nauhaa tai kuntosalilaitteita. Ryhmäharjoittelun tukena asiakkaat tekevät säännöllisesti mm. ravitsemukseen, painonhallintaan tai liikuntaan liittyviä kirjallisia viikkotehtäviä. Jokaiselle laaditaan myös oma henkilökohtainen kotiharjoitusohjelma tavoitteidensa tueksi. Ohjelmaan sitoutuminen kuudeksi kuukaudeksi takaa henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisen: mm. sydämen kunnon edistämisen sekä verenpaineen, kolesterolin ja painon laskun. Ohjattu harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen valvonnassa ja ohjaajat koulutetaan järjestelmän käyttäjiksi. Ryhmiä myös työpaikoille AinoActive lanseeraa uuden toimintamallin kuluvan vuoden aikana useisiin eri toimipisteisiin ja ensimmäistä kertaa myös suoraan työpaikoille. Työpaikalle asennetaan kiinteä Aino HealthLab-asema. Ryhmään valitut henkilöt harjoittelevat seuraavan puolen vuoden ajan kahtena päivänä viikossa tunnin kerrallaan työpäivän aikana. Ryhmäharjoitteluaikojen lisäksi AinoActiven ohjaaja on henkilökunnan tukena 2-3 päivänä viikossa. Näin asiakkaat saavat riittävän usein henkilökohtaista ja yksilöllistä tukea elämäntapamuutosmatkansa aikana. Asiakkaiden henkilökohtaisten tavoitteiden lisäksi työnantajan näkökulmasta tarkoituksena on pienentää sairauspoissaolojen määrää ja vähentää ennenaikaisia eläkkeelle siirtymisiä. AinoActiven kuntoutusmalli on tarkoitettu yrityksille suunnatun kokonaisvaltaisen työhyvinvointiohjelman tueksi. Uusi kuntoutusohjelma on nyt myös jokaisen kuluttajan saatavilla Ainokeskuksessa Helsingin Konalassa. Kuntoutuksesta saa Kela-korvausta lääkärin SV3 FM lähetteellä, jos henkilöllä on esim. diagnosoitu sepelvaltimotauti. Jos kiinnostuit AinoActiven toiminnasta, ota yhteyttä: tai

11 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 Juho Tuppurainen, Firstbeat Technologies Oy.. Stressia voidaan mitata ja hallita Työelämän kiireisyys, korkeat tulostavoitteet sekä uhka työvoiman supistamisesta aiheuttavaa kiirettä, paineita ja stressiä työpaikoilla. Työasiat pyörivät yhä useammin mielessä myös öisin. Tiedetään myös, että viiden huonosti nukutun yön jälkeen aivojen toimintakapasiteetti vähenee 40% onko sinun asiakasorganisaatiolla varaa tähän? JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 11

12 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 Vaikka päivittäiset ponnistelut koettaisiin mielekkäiksi, elimistö tarvitsee säännöllisesti aikaa palautua. Tunnolliset ja motivoituneet osaajat voivat ajatella, ettei uupuminen uhkaa heitä. Minähän nautin työstäni! Työpäivien venyessä toistuvasti pitkiksi riittävän unen ja palautumisen kustannuksella ns. hyväkin stressi alkaa ennen pitkää kasautua ja muuttua haitalliseksi. Työ ei kuitenkaan ole ainoa ihmistä kuormittava tekijä. Siksi on tärkeää päästä käsiksi myös työntekijän vapaa-aikaan ja palautumiseen unen aikana. Hyvinvointianalyysilla kuormittuminen voidaan helposti todentaa ja havahduttaa työntekijä sykevälimittauksen avulla pohtimaan omia elämäntapojaan. Hyvinvointianalyysi on terveydenhuollon ammattilaisen työkalu, jolla voidaan tarttua kiinni työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ensin mitataan sykettä esimerkiksi parin vuorokauden ajan työssä ja vapaa-ajalla, jonka jälkeen syketieto siirretään Hyvinvointianalyysi-ohjelmistoon ja analysoidaan. Firstbeatin kehittämän teknologian avulla sydämen sykevälimittauksesta pystytään tuottamaan tarkkaa tietoa kehon kuormittumisesta ja elämäntapojen terveysvaikutuksista. Hyvinvointianalyysi tarjoaa havainnollistavaa tietoa mm. seuraaviin yksityiskohtiin: - Onko stressin ja palautumisen - Mikä oli mittausjakson määrä tasapainossa? energiankulutus ja miten paljon arkiaktiivuus lisäsi - Onnistuuko palautuminen unen energiankulutusta? aikana? Kuva 1. Tässä esimerkkimittauksessa Hyvinvointianalyysin stressinmittaus havainnollisti, ettei päivän aikana palautumista esiintynyt lainkaan. Myöhään illalla suoritettu juoksulenkki ja työsähköpostin lukeminen juuri ennen nukkumaanmenoa pitivät elimistöä ylikierroksilla ja viivästyttivät tehokkaan palautumisen alkamista vuorokauden tärkeimpänä palautumisen jaksona eli unen aikana. 12

13 Hyvinvointianalyysi on monipuolinen työkalu myös fyysistä työtä tekeville Työn fyysistä kuormittavuutta arvioitaessa on usein jouduttu tyytymään pelkkään työntekijän subjektiiviseen arvioon kuormittumisestaan. Hyvinvointianalyysin avulla fyysistä kuormitusta voidaan mitata objektiivisesti, työn aikana: - Työn suunnittelu: jaksotus ja työtehtäväketjut - Parannettavaa työssä vai työntekijässä? Onko työ itsessään liian kuormittava vai onko työntekijän suorituskyky liian alhainen työtehtävistä suoriutumiseen - Kuinka monen MET:n kuntoa työ vaatii - Työntekijään kohdistuvien kuormitustekijöiden muuttaminen/vähentäminen: uudet työmenetelmät, työolosuhteet sekä tarvittavien apuvälineiden käyttö ja ohjaus Kuinka Hyvinvointianalyysi tehdään? - Runsaasti sairauspoissaoloja tai muita tunnistamattomia pahoinvoinnin merkkejä: Halutaan selvittää mahdollisia kuormitustekijöitä, joita ei aikaisemmin ole havaittu. Lue lisää 1. Asiakas saa tallentavan sykepannan ja täyttää taustatietolomakkeeseen perustiedot (ikä, pituus, paino ja arvio liikunta-aktiivisuudesta). 2. Suoritetaan 2-3 vuorokauden sykevälimittaukset tyypillisesti yhden arki ja yhden vapaavuorokauden ajalta. Samalla pidetään päiväkirjaa vuorokauden keskeisistä tapahtumista ja omista tuntemuksista. 3. Hyvinvointianalyysia käyttävä ammattilainen syöttää taustatiedot ja sykevälidatan ohjelmaan ja tekee tarvittavat raportit. 4. Asiakas saa selkeiden raporttien kautta henkilökohtaisen tai ryhmäpalautteen ja henkilökohtaiset suositukset toimenpiteistä, joilla esimerkiksi unenaikaista palautumista voidaan tehostaa. 13

14 Hallitus tiedottaa Uudet verkkosivut WWW-sivuilla on kaikille avoin osio, josta löytyy yhdistykseen liittyvää yleistä tietoa. Jäsensivuille kirjaudutaan tunnuksilla ja salasanalla, tunnus on oma sukunimi etunimi, salasana on jäsennumero, joka löytyy Työfysioterapeutti-lehden osoitelipukkeesta (nro 03/2008 alkaen). Jäsensivuilta löytyy yhdistyksen jäsenille kohdistettua tietoa, mm. työfysioterapian tuotteet sekä työfysioterapeutti yrittäjille kohdistettua tietoa. Sivuja pyritään päivittämään säännöllisesti. Kevätkokouspäivä Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokouspäivä on päätetty. Kevätkokous pidetään ti , klo 13 alkaen. Seuraa nettisivuja: Paikka ja muu ohjelma vahvistetaan maaliskuun aikana. Työterveyskirjasto Työfysioterapeutit ry:n jäsenillä on Työterveyskirjaston käyttöoikeus vuodeksi 2009 www-sivujen jäsenosion kautta. Täytäthän Työterveyskirjaston alkukyselyn nettisivujen jäsenosiossa! Hallitus kokoontuu Työfysioterapeutit ry:n hallituksen kevään kokouspäivät ovat: ke 18.3., ja Asialistalle toivottavia asioita voi toimittaa kahta viikkoa ennen kokouspäivämäärää hallituksen puheenjohtajalle tai sihteerille Jos haluat keskustella tai tavata hallituksen pj:n Oulussa huhtikuun alussa , laita sähköpostia pe mennessä Stipendit Alaan liittyviä opintoja, jatko-opintoja tai tutkimustyötä? Hae Työfysioterapeutit ry:n stipendirahastosta itsellesi stipendiä! Katso hakuohjeet / jäsenille Mentorointihanke Mentorointihanke jatkuu keväällä 2009 asiasta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Aija Moilaseen tai Leena Noroseen. 14

15 TYÖFYSIOTERAPEUTIT RY LÄÄKÄRIPÄIVILLÄ Jenni Jauhiainen Anne Rouvinen Helsingin Messukeskuksessa Työfysioterapeutit ry oli hyvin esillä Valtakunnallisilla Lääkäripäivillä Helsingin Messukeskuksessa vuoden alussa. Tänä vuonna Lääkäripäivät oli tarkoitettu lääkäreille, lääketieteen kandidaateille, proviisoreille ja farmaseuteille. Näyttelyalueella oli näyttelyn lisäksi maksuttomia luentoja ja tietoiskuja joka päivä. Työfysioterapeuttien 36 neliön messuosastolla oli neljä työfysioterapeuttia (Johanna Jussila, Jenni Jauhiainen, Anne Rouvinen ja Anna Wallendahr) antamassa henkilökohtaista neuvontaa työasentoihin ja työpisteen säätämiseen jne. lisäksi kerroimme työfysioterapeuttien toiminnasta, Työfysioterapeutit ry:stä sekä työterveyshuollon palveluista. Messuosastolla kävi neljän päivän aikana n. 200 kiinnostunutta messuilijaa. Erityisesti hammaslääkärit olivat kiinnostuneita työfysioterapiasta. He toivat esiin työnsä ongelmakohdista muun muassa yläraajojen hankalista työasennoista keskusteltiiin. Koimme, että potentiaalinen ja tärkeä ryhmä, joihin olisi hyvä vaikuttaa, oli lääketieteen opiskelijat, kandit. Heidän olisi hyvä heti työuransa alusta asti olla tietoisia työterveyshuollosta ja sen moniammatillisesta toiminnasta. Ortopedit ovat toinen ryhmä, joiden tulisi tietää työfysioterapeuttien toimenkuvasta ja työstä. Tämä siksi, että ortopedit pystyvät ohjaamaan asiakkaita työterveyshuoltoon asiakkaan kannalta parhaan hoidon saamiseksi operaatioiden jälkeen. Työfysioterapeutit ry:n osastolla oli yhteistyökumppaneilta lainaksi saatu sähkösäätöinen työpiste sekä istumaergonomiaan liittyviä välineitä. Ständillä oli myös esitteitä muun muassa Työfysioterapeutit ry:stä, hyvistä työasennoista ja nostotekniikoista sekä taukojumpasta. KIITOS yhteistyökumppaneille: Diacor terveyspalvelut Oy Ergo-Forum Oy Fagerhult Oy Lojer Oy Martela Oyj Suomen Selkäliitto 15

16 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 Hallituksen jäsen Helena Nieminen Tampereen Työterveys ry Valmistuin lääkintävoimistelijaksi 1984, työfysioterapiaan erikoistuin 1993 ja erikoislääkintävoimistelijaksi valmistuin1994. Tällä hetkellä opiskelen työn ohessa Kuopion yliopistossa ja pääaineena on ergonomia. Työfysioterapeuttina olen toiminut 13 vuotta Tampereen Työterveys ry:ssä. Tampereen Työterveys on yritysten yhteisesti omistama työterveyshuoltopalveluja tuottava yritys. Meillä työterveyshuollossa on asiakasta ja 700 yritystä. Työterveyshuollon ammattilaisia meillä työskentelee 120, joista 12 on työfysioterapeuttia. Olen työfysioterapeuttina teollisuusyrityksissä, vastuualueellani on tällä hetkellä noin 1600 asiakasta. Etenkin ison yrityksen työfysioterapeutin työtehtävissä on haastetta työn laajaalaisuuden vuoksi. 16 Työskentelen tiimissä työterveyslääkärin ja työterveyshoitajan kanssa. Yhteistyö muiden työterveyshuollon ammattilaisten kanssa on tarpeen ja edellytys sille, että työterveyshuolto pystyy tarjoamaan laadukasta hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista palvelua yrityksille. Kaikkien ammattilaisten osaamista tarvitaan työterveyshuollossa sekä yrityksissä, joihin palvelua tuotetaan. Mielestäni työterveyslääkärit ja työterveyshoitajat, joiden kanssa olen työskennellyt ovat osanneet monipuolisesti käyttää osaamistani hyödyksi. Teollisuudessa olen saanut toteuttaa monipuolisesti osaamistani työfysioterapeuttina. Työssäni pääpainopiste on työpaikkaan kohdistuvassa toiminnassa. Vaikka tehtaissa töitä on paljon viime vuosina automatisoitu, niin edelleen siellä on fyysisesti kuormittavia töitä ja pääosa työntekijöiden sairauspoissaoloista johtuvat tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Työterveyshuollon tekemää työpaikkaselvitystä ja yrityksen riskinarviointia on viime vuosina pyritty yhdistämään ja siinä työterveyshuolto on tehnyt tiivistä yhteistyötä työsuojelun kanssa. Työssäni on ollut myös mahdollista osallistua työpaikkojen ergonomiseen suunnitteluun. Työympäristön kehittämisen lisäksi olen päässyt insinöörien mukaan kone- ja laitesuunnitteluun, jotta uudella koneella työntekijälle saataisiin aikaan mahdollisimman optimaalinen työkuormitus. Suunnatuilla ja ergonomisilla erillisselvityksillä on myös ollut vaikutusta kone- ja laiteinvestointeihin. Olemme yksikkömme työterveyshuollon tiimin kanssa ottaneet käyttöön uusimuotoisen työlähtöisen menetelmän, mikä perustuu toiminnan teoriaan ja kehittävän työn tutkimiseen. Osallistuin yhdessä tiimini työterveyshoitajan ja työterveyslääkärin kanssa vuonna ESR-hankkeeseen, missä olimme mukana kehittämässä työterveyshuollolle uusia työlähtöisiä menetelmiä, lähinnä terveystarkastusta sekä työpaikkaselvitystä. Hankkeessa pyrimme lisäksi edistämään työterveyshuollon ja kuntoutuksen yhteistyötä ja siinä työlähtöisen menetelmän ottamista yhteiseksi työkaluksi. Tämän menetelmän käyttöön otto

17 Motto työhyvinvointiin: Terveenä työstä kotiin! työterveyshuollossa ja yrityksissä on asettanut uusia haasteita itselleni ja lisännyt moniammatillista yhteistyötä. Työelämässä muutokset ovat arkipäivää ja niillä saattaa olla vaikutusta työntekijän työhyvinvointiin. Työlähtöisessä työpaikkaselvityksessä muutoksesta aiheutuvia häiriöitä tarkastellaan ei niinkään yksilötason ongelmina vaan työtoimintaa kokonaisuudessaan. Työlähtöisen työpaikkaselvityksen avulla päästään kiinni työssä oleviin työn sujuvuutta haittaaviin häiriötekijöihin, jotka ovat yhteydessä työhyvinvointiin. Työfysioterapia on 10 vuoden aikana kehittynyt ja työfysioterapeuttien ammattitaitoa on alettu arvostaa enemmän työterveyshuollossa kuin vuosia sitten. Työterveyshuollossa ennaltaehkäisevän työn merkitys on korostunut ja sitä kautta mielestäni työfysioterapeutit ovat saaneet enemmän jalansijaa työterveyshuollossa ja yrityksissä. Tulevaisuuden visio työfysioterapiasta on positiivinen ja näen, että meidän mukaan otto tasavertaiseksi moniammatillisen tiimin jäseneksi tulee parantumaan entisestään. nin edistämiseksi, myös moniammatillisuus ja tiimissä tehtävä työ korostuu. Koen, että uuden menetelmän kautta olen päässyt ergonomian asiantuntijasta työn tutkijaksi ja ohjaajaksi sekä kehittäjäksi yhteistyössä työpaikan kanssa. Kuopion yliopiston opiskeluun liittyen suoritan tällä hetkellä pitkänä sivuaineena Tampereen Teknillisessä yliopistossa turvallisuuden johtamista ja suunnittelua. Ergonomia pitäisi ottaa mukaan yrityksen turvallisuusjohtamisen strategiaan kokonaisvaltaisemmin eikä nähdä sitä vain operatiivisena toimintana. Tätä kautta voitaisiin saada pidempiaikaisia vaikutuksia tuki- ja liikuntaelinoireiden vähenemiseen sekä työhyvinvoinnin paranemiseen. Työskentelen työfysioterapeuttina, koska koen työterveyshuollon erittäin mielenkiintoiseksi ja monipuoliseksi alueeksi. Asiakkaan tutkimisen, ohjaamisen ja neuvomisen lisäksi tässä työssä pitää olla tietoa myös yrityksestä, työstä, prosesseista, strategiasta sekä myös työterveyshuollon toiminnasta. Tärkeää on oivaltaa se, että toimimme yrityksen kanssa kumppanina. ESR-hankkeen jälkeen olen jatkanut valtakunnallisessa TYÖLÄS-hankkeessa (työlähtöisen työterveyshuollon ja kuntoutuksen oppimisverkosto), minkä tarkoitus on kehittää edelleenkin työlähtöisiä menetelmiä ja jalkauttaa niitä työterveyshuoltoon. Ennakkoluulottomuus uusien menetelmien käyttöön ottamisessa työterveyshuollossa luo erilaista perspektiiviä työhyvinvoin- 17

18 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 Työfysioterapeutit ry:n yrittäjäilta Piuska Espola työfysioterapeutti Työfysioterapeutit ry:n vuoden ensimmäinen yrittäjäilta kokoontui Yrittäjäiltojen ideana on luoda työfysioterapeuttiyrittäjille yhteinen foorumi, jossa voidaan keskustella eri alustusten pohjalta mieleen nousevista asioista. Tammikuun illan emäntänä toimi Pirkko Pello Pro-Fit:stä. Tutustuimme aluksi yrityksen toimitiloihin Helsingin Hotelli Kalastajatorpalla ja Pirkko kertoi yrityksensä toiminnasta. Yritys tuottaa hyvinvointiin ja työssäjaksamiseen asiantuntijapalveluita yrityksille ja yksityisille henkilöille. Tervetulokierroksen jälkeen asiakkuusvastaavana Firstbeat Technologies Oy:ssä työskentelevä fysioterapeutti Hanna Rinta esitteli Firstbeat hyvinvointianalyysin. Hyvinvointianalyysi on sykeanalyysiohjelmisto, josta sykevälimittauksen kautta voidaan saada tietoa mm. fyysisestä kuormittumisesta, terveysliikunnan tehosta tai kehon palautumisesta esimerkiksi stressitilassa. Hyvinvointianalyysi on käytössä eri puolilla Suomea erilaisisissa yrityksissä, joukossa mm. kaupunkeja, lääkärikeskuksia ja kuntoutus- ja hyvinvointikeskuksia. Firstbeat kouluttaa hyvinvointianalyysin käyttöön ja ohjelman voi hankkia käyttöön eri tavoin (vuosilisenssi, vuokraus, sykemittauspalveluiden osto Firstbeatilta). Osalla illan osallistujista oli kokemuksia analyysin käytöstä, ja keskustelua syntyikin hyvinvointiana- 18 lyysin käyttökokemuksista ja myös sen käyttömahdollisuuksista. Yleisesti oltiin keskustelussa nousi esille, että hyvinvointianalyysi on kohdennettu työkalu esimerkiksi työterveyshuollon käyttöön. Keskusteltiin myös siitä, että joissakin tapauksissa mittaus voisi olla ns. herätys työntekijälle, jotta päästäisiin esimerkiksi keskustelemaan stressaantumisesta tai työn kuormittavuudesta. Työkalua pitää myös osata käyttää eli pelkkä mittaus ei riitä, vaan tulosten analysointi on tärkeä osa analyysin käyttöä, jotta tuloksista saadaan hyödyt irti. Lisää tietoa hyvinvointianalyysistä saa osoitteesta Tulevista yrittäjätapaamisista kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Työfysioterapeutit ry:n yrittäjäyhteyshenkilöön Maarit Laineeseen: Maarit Laine Terveyskunto Oy Kuunkehrä 2 A, Espoo Puh. (09) ,

19 ALUEET ESITTÄYTYVÄT Keski-Suomen alueen Työfysioterapeutit sivulla 25. vieraiksi. Tämä ei ole moite yhdistyksen aktiivisille toimijoille vaan sitä käytännön hankaluutta, mitä pitkät etäisyydet ja vapaa-ajan niukkuus tuovat mukanaan. Yhteistyön pääpaino meille on ollut lähinnä Lounais-Suomen työfysioterapeuttien suuntaan Turkuun ja hyvää yhteistyötä on tehty myös Työterveyslaitoksen Turun toimipisteen kanssa koulutusten ja tutustumiskäyntien merkeissä. Satakunnan Työfysioterapeutit Työfysioterapeutit ry:n vuodelle 2009 laadittuun tuloskorttiin on yhtenä strategisena linjauksena kirjattu alueellisten verkostojen käynnistämisen tukeminen ja tavoitteena on luoda toimivia alueellisia verkostoja. Tavoitetasoksi on kirjattu toiminnan käynnistyminen usealla alueella. Läntisessä Suomessa eli Satakunnan alueella on toiminut oma aktiivinen työfysioterapeuttien porukka vuodesta Alkujaan toiminta oli epävirallisempaa ja selvästi tarvelähtöistä, sillä yksittäisissä työpisteissä työskennelleet kollegat hakivat toisiltaan tukea ja varmistusta omille työtavoilleen. Virallisena yhdistyksenä on toimittu vuodesta Työfysioterapeutit ry teki oman aktivoitumisemme aikoihin merkittävää työtä jäsenistönsä yhteyselimenä, mutta aktiivinen toiminta oli painottunut pääkaupunkiseudulle. Näin läntisestä Suomesta katsottuna fyysinen etäisyys tuntui olevan ajoittain esteenä yhdistyksen toimintaan osallistumiselle. Myös yhdistyksen toimijat jäivät siksi ehkä hieman Omaksi yhdistykseksi rekisteröityminen toi omaan toimintaamme selkeyttä ja järjestelmällisyyttä - vaikkakin myös lisätöitä omine velvoitteineen. Yhdistyksessämme on tällä hetkellä 34 jäsenmaksun maksanutta jäsentä. Jäsenillemme on vuosittain pyritty järjestämään pari yleensä puolen päivän koulutustilaisuutta halutuista aiheista, sekä olemme tehneet tutustumiskäyntejä toistemme työpaikkoihin tai alueen erilaisiin yrityksiin. Vaikka Satakunnan Työfysioterapeutit ry:n toiminnan tarkoitus on toimia alueen työfysioterapeuttien ammatillisena tukena ja tuoda työfysioterapeuttien toimintaa tunnetuksi toiminta alueellaan, on yhdistyksellä myös muitakin tavoitteita. Yhdistyksen säännöissä on kirjattu tavoitteeksi myös yhdistyksen työfysioterapeuttien psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen hyvinvoinnin edistäminen sekä kaikinpuolinen arvokkaan vanhenemisen tukeminen. Tätä hyvinvoinnin edistämistä on yhdistyksessämme ansiokkaasti JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 19

20 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 pyritty ylläpitämään monin hyvin erilaisin toiminnoin. Yhdistyksellä on ollut laivaristeilyä, pikkujouluja, piknikkejä, rannaltaongintaa tai on muuten vaan kokoonnuttu pitämään hauskaa ja viihtymään yhdessä, arvokkuudesta kuitenkaan tinkimättä. Uskomme, että nyt tuloskorttiin kirjattu tavoite alueellisten verkostojen käynnistämisen tukemisesta on toimintaa, jolla työfysioterapeuttien yhteistyötä parannetaan tulevaisuudessa niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Kokemustemme pohjalta uskallamme rohkaista myös muita vastaavia alueellisia toimijoita olemaan aktiivisia ja luomaan kiinteitä yhteistyöverkkoja ja suhteita oman alueen kollegoihin. Vaikka toimintaa ei virallistaisi yhdistysmuotoiseksi toiminnaksi, on yhdessä tekeminen ja asioiden pohtiminen varmasti mielekästä kaikille osallistujille. Erilaisissa työympäristöissä työskentelevillä voi olla hyvinkin antoisia näkökulmia uusien toimintatapojen kehittämiseksi. Hyvää kevättä ja arvokasta vanhenemista kaikille kollegoille toivottavat Satakunnan alueen työfysioterapeutit. Mikko Koivisto Satfy ry:n puheenjohtaja Työfysioterapeutti Sachtleben Pigments Oy Titaanitie Pori, Finland Tel GSM Kun mietit uraa tai haluat kehittää nykyistä ammattitaitoasi, Metropolia Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalta löydät monipuolisia ja joustavia koulutusratkaisuja. Uutta näkemystä työhön! Syksyllä 2009 alkavaan aikuiskoulutukseen on hakuaika Tutkintoon johtava aikuiskoulutus: Fysioterapeutti (AMK), 60 ja 90 op (opintopistettä) Erikoistumisopintoja täydentämään aikaisempia opintoja: Työterveyden edistäminen moniammatillisesti 30 op Ylempään amk-tutkintoon johtava koulutus: Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen 90 op Kuntoutus 90 op Sosiaaliala: Geronomi (ylempi AMK) 90 op Lisätietoja aikuiskoulutuksista löydät nettisivuilta. 20

21 Duodecimin uudet työterveyden verkkopalvelut Kustannus Oy Duodecimin toteutti vuoden 2008 aikana kaksi uutta työterveyteen ja työterveyshuoltoon liittyvää verkkopalvelutuotetta, Työterveyshuollon tietokannat ja Työterveyskirjasto-verkkopalvelun. Työterveyshuollon tietokannat on osa Terveysporttia ja kyse on vain uuden sähköisen sisältökokonaisuuden tarjoamisesta. Työterveyskirjasto sen sijaan on täysin uusi organisaatioille myytävä verkkopalvelu. Sekä Työterveyshuollon tietokannoista että Työterveyskirjastosta on hyötyä kaikille työterveyshuollossa työskenteleville. Alan ammattilaisten kannattaa tutustua sekä Työterveyshuollon tietokantoihin että Työterveyskirjastoon, sillä ne ovat nopea ja helppo kanava alan keskeisiin tietolähteisiin. Duodecim on saanut kumppanikseen sekä Työterveyslaitoksen että Työturvallisuuskeskuksen. Näin alan keskeinen tieto on saatu sähköisessä muodossa käytettäväksi. Palvelutuotanto ja yhteistyö on vielä alkuvaiheessa, joten on todennäköistä, että sisällöt laajenevat ja toiminnot kehittyvät etenkin lähivuosien aikana. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 21

22 TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2009 Työterveyshuollon tietokannat Mistä? Kenelle? Mitä? Terveysportista, osoite Terveydenhuollon ammattilaisille, erityisesti työterveyshuollossa toimiville Verkkoversiot kirjoista: Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Työterveyshuolto, Toimintakyky ja Fysiatria. Lisäksi: Työterveyshuollon käsikirjaan koottuja erillisiä artikkeleita, Työterveyshuollon hyvät käytännöt-sarja, FACULTAS toimintakyvyn arviointi, Työterveyslääkäri-lehti sekä laskureita ja lomakkeita. Miten? Vuoden 2009 alussa maksuttomassa koekäytössä. Yksittäisen käyttäjän vuoden käyttöoikeuden hinta on 154 euroa. Usean käyttäjän lisenssit ja organisaatiokäyttö hinnoitellaan erikseen, tilaukset Duodecimin verkkokauppa, organisaatiotilaukset: Työterveyshuollon tietokannat (kuva 1) on tehty terveydenhuollon ammattilaisille. Tietokanta sisältää neljä työterveyshuollon toiminnan kannalta tärkeää kirjaa: Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Työterveyshuolto, Toimintakyky ja Fysiatria. Teosvalikoima tulee täydentymään mm. Kuntoutus-kirjan verkkoversiolla vuoden 2009 aikana ja ilona on, ettei kirjaa tarvitse lähteä etsimään mistään, vaan tieto löytyy oman tietokoneen ruudulta. Lisäksi hakutoiminto on yleensä nopeampi tapa tiedon löytämiseen kuin kirjan selailu. Tarvittaessa tärkeän artikkelin saa tulostettua ja kopioitua vaikka mukaan muistin ja konsultaation tueksi työpaikkakäynnille. Työterveyshuollon tietokannat ovat vuoden 2009 alussa maksuttomassa koekäytössä. Myöhemmin käyttö muuttuu maksulliseksi. Vuosilisenssin hinta on yksittäiselle käyttäjälle 154 euroa. Tilauksen voi tehdä Duodecimin verkkokaupan kautta. Usean käyttäjän lisenssit ja organisaatiokäyttö hinnoitellaan erikseen. Lisäksi tietokannassa on Työterveyshuollon käsikirjaan koottuja erillisiä artikkeleita, Työterveyshuollon hyvät käytännöt-sarja, FACULTAS toimintakyvyn arviointi, Työterveyslääkäri-lehti sekä tarpeellisia laskureita ja lomakkeita. Työterveyshuollon tietokantoja voi käyttää samallalailla kuin muitakin Terveysportin aineistoja. Materiaalit ovat tuttuja työterveyshuollossa toimiville. Esimerkiksi Työterveyslaitoksen julkaisema Terveystarkastukset työterveyshuollossa -kirja ja Työterveyshuolto-kirjan löytyvät monelta työpaikalta. Sähköisen version etuna 22

23 Työterveyskirjasto Mistä? Oma sivusto, osoite Kenelle? Mitä? Miten? Palvelun ostaneiden yritysten työntekijöille, työturvallisuudesta vastaaville, esimiesasemassa työskenteleville, henkilöstöasioista vastaaville Mm. Lääkärikirja Duodecimin, pitkäaikaissairauksien hoitoa käsitteleviä teoksia (Diabetes, Sydänsairaudet jne), sanakirjoja (mm. Lääketieteen termit), Käypä hoito -suositusten potilasversiot, Työterveyshuolto-kirjan, Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kirjojen verkkoversioita. Koko kirjastossa on yhteensä yli artikkelia. Yritys ostaa työntekijöidensä käyttöön, työterveyshuollonpalveluja tuottava yritys ostaa ammattilaisten käyttöön. Palvelua voi käyttää myös etänä. Työterveyskirjasto Terveyskirjasto on monelle terveydenhuollon ammattilaiselle tuttu verkkopalvelu. Uutta Työterveyskirjastoa voi pitää Terveyskirjaston vantterana siskona. Työterveyskirjastossa on monia samoja aineistoja kuin Terveyskirjastossa, esimerkiksi Lääkärikirja Duodecim, mutta lisäksi Työterveyskirjastossa on runsaasti työterveyteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvää materiaalia, mm. uutisia ja tiedotteita (kuva 2). Vuoden 2008 aikana palvelu oli kokeilukäytössä ja maksullinen käyttö käynnistyi vasta kuluvan vuoden alussa. Pilottiyrityksistä saatuja kokemuksia ja asiakaspalautteita hyödynnetään sisällön ja toimintojen kehittämisessä. Työterveyteen liittyvä aineisto on jaettu neljään osakokonaisuuteen, jotka ovat: 1) työkyvyn ylläpito, 2) työsuojelun ja työterveyshuollon tehtävät, 3) työturvallisuus ja ensiapu, 4) työolosuhteet ja ergonomia ja 5) työyhteisön hyvinvointi. Sisältö on siis erittäin monipuolinen jo nyt ensimmäisen varsinaisen toimintavuoden alkaessa. JATKUU SEURAAVALLA SIVULLA 23

TULE kuntoon. Niska- ja yläraajaongelmat. -malli moniammatillisen yhteistyön tukena

TULE kuntoon. Niska- ja yläraajaongelmat. -malli moniammatillisen yhteistyön tukena TULE kuntoon Niska- ja yläraajaongelmat -malli moniammatillisen yhteistyön tukena TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi Työfysioterapeutti 1/2012 SISÄLLYS

Lisätiedot

Mukavia lukuhetkiä kevättä ja aurinkoa odotellessa! Työfysioterapeutti lehden toimitus

Mukavia lukuhetkiä kevättä ja aurinkoa odotellessa! Työfysioterapeutti lehden toimitus Työfysioterapeutti 1/2010 sisällys 3 Hallitus tiedottaa 4 Puheenjohtajan palsta 5 Jäsenkyselyn satoa 9 Nuorikin tarvitsee tukea työssäjaksamiseen 13 Osallistuimme ranka ja raajat kilpailuun 16 Tiedosta

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry SISÄLLYS Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

Kesälomat on vietetty ja syksyn aloitus edessä, syksyn ensimmäisessä Työfysioterapeutti

Kesälomat on vietetty ja syksyn aloitus edessä, syksyn ensimmäisessä Työfysioterapeutti Työfysioterapeutti 3/2009 sisällys 3 Hallitus tiedottaa 4 ICOH 2009 7 IEA 2009 12 Kunnon laiva 13 Syysopintopäivät 17 Puheenjohtajan palsta 18 Työntekijän seuranta niskakuntoutuskurssin jälkeen Pääkirjoitus

Lisätiedot

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi

Viime keväänä Työfysioterapeutit ry:n hallituksen toiminta oli erittäin aktiivista. Yhdistys tarjosi 3_08.indd 1 28.9.2008 12:51:27 Työfysioterapeutti 3/2008 sisällys 3 Hallituksen ilmoitustaulu 6 Työfysioterapeuttiyrittäjän monet haasteet 9 Onko sattumaa olemassa? 11 NES-konferenssi 13 Työkyky, Kansallinen

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat taitto1-14.indd 1 4.3.2014 19:23:22 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700

Lisätiedot

3 Työpaikkaselvitys. 8 Tyken palvelukartta. 13 Masennusta kannattaa hoitaa. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen asiakaslehti

3 Työpaikkaselvitys. 8 Tyken palvelukartta. 13 Masennusta kannattaa hoitaa. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen asiakaslehti 3 Työpaikkaselvitys Johtaa räätälöityihin ratkaisuihin 8 Tyken palvelukartta Osoitteet ja yhteystiedot 13 Masennusta kannattaa hoitaa Masennuksessa työ voi olla kuntouttavaa Pääkirjoitus Hyvän edistäminen

Lisätiedot

Pirteää kevään alkua hyvät kollegat! Talven selkä on jälleen taittunut ja olemme menossa kohti valoisaa ja energistä

Pirteää kevään alkua hyvät kollegat! Talven selkä on jälleen taittunut ja olemme menossa kohti valoisaa ja energistä TYÖFYSIOTERAPEUTTI 1/2007 Pääkirjoitus Pirteää kevään alkua hyvät kollegat! Talven selkä on jälleen taittunut ja olemme menossa kohti valoisaa ja energistä vuodenaikaa. Tässä lehdessä käännämme katseet

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 2/2011 TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen

OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT. Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen 1 OPISKELIJALIIKUNNAN JA TYÖPAIKKALIIKUNNAN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Päämääränä opiskelijoiden ja työikäisten hyvinvoinnin tukeminen Niina Seppänen Opinnäytetyö Humanistinen ammattikorkeakoulu Kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi SISÄLLYS TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009. Teemanumero: T YÖELÄMÄ

Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009. Teemanumero: T YÖELÄMÄ Päähenkilö POHJANMAA-HANKKEEN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2009 Teemanumero: T YÖELÄMÄ Sisällys 1/2009 3 Pääkirjoitus: Miksi teet työtä? 4 Hyvä vuorovaikutus opettajan hyvinvoinnin lähteenä 6 Auttaisiko ammatillinen

Lisätiedot

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni

YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN. Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni YRITTÄJÄIN TERVEYS JA TOIMINTAKYKY - YRITYKSEN RISKIN PIENENTÄMINEN Lassi Pakkala Tiina Suomala Riitta Kuusela Heikki Saarni Turun aluetyöterveyslaitos Turku 2002 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa.

Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. TYÖFYSIOTERAPEUTTI 4/2007 Pääkirjoitus Vuosi on taas vierähtänyt ja yhdistyksellä on ollut 31. toimintavuotensa. Toimintakertomuksesta voikin lukea, että vuosi on ollut työn täyteinen ja haasteita riittää

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat TYÖFYSIOTERAPEUTTI Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu: 35e/vuosi Jäsenlehti:

Lisätiedot

Pieni opas muistimentorille

Pieni opas muistimentorille Kotona Paras 2008 2011 Ko Pieni opas muistimentorille w w w.kotonaparas.fi Pieni opas muistimentorille Hyvä lukija, Julkaisija ja tilaukset: ry Fredriksberginkatu 2 00240 Helsinki Sähköposti: info@muistiasiantuntijat.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointia apteekkeihin

Työhyvinvointia apteekkeihin Työhyvinvointia apteekkeihin Sisällysluettelo Johdanto......................................... 3 Työhyvinvointi...................................... 4 Työhyvinvointia johtamalla...............................

Lisätiedot

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi

raportteja 71 Muutospajaohjaajan opas Muutospajaohjaajan opas HELSINKI 2010 www.tykes.fi Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Kirsti Launis Marika Schaupp Annarita Koli Sirpa Rauas-Huuhtanen Muutospajaohjaajan opas

Lisätiedot

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet...

Tapahtuu tänään la 11.9.: Ajankohtaista akavalaisille. Tänään! Mikä on Akava Kainuu?... s. 10. Akavan hallitusohjelmatavoitteet... Kuva: Esko Pääskylä Työhyvinvointi Selvitys kainuulaisesta työhyvinvoinnista... s. 2-3 Kansanedustajien terveiset... s. 4-5 Työhyvinvointi osaksi elinkeinopolitiikkaa... s. 5 Nuorten työkyvyttömyyden estäminen...

Lisätiedot

Viisi hyvää kysymystä viikossa

Viisi hyvää kysymystä viikossa T yöterveyshuollon erikoislääkäriksi opiskellaan suureksi osaksi käytännön työssä kokeneemman kollegan ohjauksessa. Kouluttajalääkärin tehtävänä on toimia kanssakulkijana ja kannustajana, kun erikoistuva

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 3/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu: 1976 Jäsenmäärä: 700 Jäsenmaksu:

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ

OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ OSAAMISEN KEHITTÄMINEN PK-YRITYKSISSÄ Niina Kokko, Merituuli Herrala, Marika Ahola, Stina Immonen, Milla Hailikari ja Antti Salminen Euroopan sosiaalirahasto SAATESANAT Hyvät käytännöt -julkaisusarjassa

Lisätiedot

Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia historiaan

Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia historiaan 1/2011 Verven uusi toimipaikka Jyväskylään Esimiehiin kohdistuu suuria odotuksia Merikoski jää historiaan Työlähtöinen ote innostaa eri toimialoilla Matti Anttonen johtaja Työkyky Kuntoutuspoliittinen

Lisätiedot

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit:

Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: vaan aina yhdessä, alla kuvatuilla tavoilla) Elementit: Päävärit: Oulun seudun Yritys- maailma Maaliskuu 1/2014 Paljon enemmän kuin pelkkä hiiri Royalti-elementtejä voi käyttää seuraavasti: RollerMouse (Huom. logoa ja Justusta Red ei saa plus koskaan on käyttää käyttäjän

Lisätiedot