TALOUS JA ARVO. toim. Teppo Eskelinen ja Suvi Heikkilä. [SoPhi] Taitto: Herkko Eskelinen Paperipainoksen painopaikka: Hansaprint, Vantaa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUS JA ARVO. toim. Teppo Eskelinen ja Suvi Heikkilä. [SoPhi] Taitto: Herkko Eskelinen Paperipainoksen painopaikka: Hansaprint, Vantaa"

Transkriptio

1

2 TALOUS JA ARVO toim. Teppo Eskelinen ja Suvi Heikkilä [SoPhi] Taitto: Herkko Eskelinen Paperipainoksen painopaikka: Hansaprint, Vantaa SoPhi 119 Kirjoittajat isbn (pdf) isbn (painettu) 1

3 SISÄLLYS 6 Esipuhe: Tutkimusmatkoja talouksien viidakossa Teppo Eskelinen ja Suvi Heikkilä I MIKÄ TALOUS, MIKÄ ARVO? 14 Talouden esittäminen ja talous valtana Teppo Eskelinen 34 Voiko yhteismitattomien asioiden arvoa vertailla? Arto Laitinen 68 Voiko taloustiede perustua pluralistiselle arvokäsitykselle? Ville-Pekka Sorsa 92 Maanisesti lamaantuen: Georg Simmel ja affektiivinen kapitalismi Juhana Venäläinen 2

4 II KONSTELLAATIOITA 118 Arvokas kulttuuri? Kulttuurisen vaikuttavuuden arviointi kulttuurin arvottajana Suvi Heikkilä 146 Yhteiskunnalliset yritykset ja sosiaalinen arvon muodostus Matti Kohonen 174 Ajattelua perunan kanssa: moninaisten talouksien ja ei-inhimillisen toimijuuden haasteita poliittiselle taloustieteelle Otto Bruun & Tuomo Alhojärvi 210 Taistelu tulkinnasta: perustulo Suomen julkisessa keskustelussa Johanna Perkiö 240 Omaisuusreformi uusi suunta hyvinvointivaltiolle Reima Launonen 270 Kirjoittajat 3

5 I MIKÄ TALOUS, MIKÄ ARVO?

6 ESIPUHE: TUTKIMUSMATKOJA TALOUKSIEN VIIDAKOSSA Mikä on arvokasta? Missä arvo sijaitsee? Onko arvo vain arvottajassa, vai onko itseisarvoja olemassa? Arvoteorian peruskysymykset ovat filosofiassa paljon puituja. Kuten filosofian kysymyksissä on tapana, lopullisia vastauksia ei ole tarjolla. Konsensus vallitsee vain siitä, että kyse on monimutkaisista kysymyksistä, joille ei ole yksiselitteisiä mittareita. Toisaalta talouspuheessa arvon käsitettä käytetään rutiininomaisesti. Taloudellista arvoa pyritään luomaan lisää, ja vaikka sen luontimekanismeista käydään kiistaa, itse arvon käsitteeseen suhtaudutaan varsin ongelmattomana. Talouspuheessa arvolle on yksinkertaisia rahamittareita. Voimme mitata ostovoimaa, bruttokansantuotetta, kaupan volyymia, ja niin edespäin. Vaikka ihmiset ja kulttuurit ovat erilaisia, rahaa pidetään neutraalina arvon mittana. Tämä arvoteorian ja talousteorian ristiriita on niin ilmeinen, että se herättää tyytymättömyyttä molemmissa leireissä. Arvoteorian näkökulmasta taloustiede ei edes yritä ratkaista 6

7 perustavanlaatuisia ongelmia. Talousteorian näkökulmasta tarvitaan kvantitatiivinen mittari, jotta mitään voidaan ylipäänsä tutkia. Politiikan ja kulttuurin kentillä nostetaan usein esille huoli siitä, että taloudellinen arvottamistapa mitätöi ilmiöitä, joita on vaikeaa tai mahdotonta mitata talouden käsittein. Usein nimittäin talouspuheessa rahallisen arvon puute käsitetään yleisesti arvon puuttumisena. Tuntuu kulttuuriselta totalitarismilta yrittää pakottaa ihmisyhteisöjen, ilmiöiden ja luonnon kirjavaa todellisuutta yhdelle arvomitalle. Toisaalta yhteismitallisuutta tarvitaan silloin, kun yhteisöllinen päätöksenteko edellyttää vertailtavuutta. Esimerkistä käy kiista siitä, pitäisikö kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus säilyttää, vaikka sen purkaminen toisi yhteisölle taloudellisia tuloja. Säilyttämisen puolustajat esittävät, että rahallinen vertailu (taloudellinen tuotto) on puutteellinen katsantokanta asioiden arvottamiseen. Esittäessään tämän kantansa säilyttämisen puolustajat tulevat samalla tehneeksi vertailua: he asettavat ulkotaloudelliset arvot (kulttuuriperintö) ja taloudelliset arvot tärkeysjärjestykseen pitäessään jälkimmäistä merkittävämpänä. Vertailun mahdollisuus kertoo siitä, etteivät nämä arvot ole absoluuttisen yhteismitattomia. Haluaisimme tunnustaa arvojen moninaisuuden ja nauttia tästä rikkaudesta. Arvoa on rahan ohella muuallakin, kuten taiteessa, ystävyydessä, puhtaassa luonnossa ja demokraattisessa päätöksenteossa. Kuitenkin samaan aikaan näitä eri arvoja tulisi pystyä mittaamaan; jos ei sovittamaan yhteiselle asteikolle, niin ainakin jollakin tavoin vertailemaan. Laajemminkin taloudesta puhuttaessa puhe on kummallisen kapeaa. Talous nähdään usein monoliittisena ja uhkaavana. 7

8 Ylipäänsä talous esiintyy niin vahvana imperatiivina, että monet päätyvät vastustamaan taloutta kategorisesti. Tällöin tullaan samalla valitettavasti vahvistaneeksi vallitsevaa tarinaa talouden lainalaisuuksista. Puhe talouden lainalaisuuksista on kuitenkin aina poliittista: talouden lainalaisuuksia on monenlaisia, kuten talouksiakin, samoin kuin taloudellisen arvottamisen tapoja. Taloudellisia arvoja ja talouden ulkoisia arvoja voidaan vertailla monella tavalla. Tärkeää on nähdä talous yhteiskunnalliskulttuurisena toimintana. Kyse on poliittisista instituutioista, ihmisten välisestä vallankäytöstä ja ihmisten arvovalinnoista, ei mistään eksaktista tieteestä. Ihmisyhteisöt valitsevat, minkälaisen talouden ne haluavat ja mitä asioita ne päättävät arvostaa institutionaalisesti. Tällaista näkökulmaa talouteen voidaan kutsua poliittiseksi taloustieteeksi. Tällä moniulotteisella käsitteellä tarkoitamme tässä artikkelikokoelmassa talouden tutkimusta yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä laskuharjoituksen sijaan. Poliittinen taloustiede on nouseva tutkimuskohde, jonka systematisoinnille on ajankohtainen tarve, sillä mielestämme talouden tutkimusta ei tulisi jättää ainoastaan taloustieteilijöille. Poliittisen taloustieteen ydinajatus on määritellä talous neuvottelun, vallan, oikeutuksen, tottumusten ja tilapäisten sopujen näyttämöksi, jossa politiikka tapahtuu kaikilla tasoilla. Poliittisen taloustieteen kysymys on, miten talous syntyy ja toimii ihmisten välisenä kanssakäymisenä. Kysymys arvosta ymmärretään sen mukaan, kenellä on valta määritellä arvokkuus, ja minkälaisten käytäntöjen kautta tämä määrittely tapahtuu? Nämä ovat kysymyksiä, joihin on etsitty vastauksia hämmentävän vähän, eritoten Suomessa. 8

9 Niinpä oli tarpeen järjestää seminaari. Annoimme sille otsikoksi Talous ja arvo. Seminaariin kutsuttiin alustuksia seuraavilla saatesanoilla: [Etsimme] seminaariin esitelmiä, joissa käsitellään arvonmuodostusta taloudessa, talouden ulkopuolista arvoa, taloudellisen ja muiden arvon logiikoiden ristiriitaa ja mitä tahansa muita arvojen talouksia tai talouksien arvoja koskevia teemoja. Esitelmät voivat käsitellä mitä moninaisimpia asioita. [...] Olennaista on talouden kysymysten kriittinen käsittely muuten kuin positiivisen taloustieteen menetelmin. Esitelmien toivotaan olevan luonteeltaan ennemmin provokatorisia, näkökulmiltaan ennakkoluulottomia ja uusia tutkimuskohteita avaavia puheenvuoroja kuin tiukan akateemisia kannanottoja jo pitkälle edenneisiin keskusteluihin. Esitelmistä tuli juuri sellainen moninaisuudessaan ihastuttava keitos kuin toivoa saattoi. Tämä teos on jatkoa seminaarille. Se ei kuitenkaan ole seminaariesitelmien kooste. Sellaisia tehdään turhankin paljon, ja niillä on merkitystä lähinnä seminaarien osallistujille itselleen. Kyseessä on artikkelikokoelma, jonka artikkelit pohjaavat Talous ja arvo -seminaarin esitelmiin. Artikkelit ovat itsenäisiä tekstejä, joista osan yhteys seminaariesitelmiin on lähinnä temaattinen. Aiheita on kehitelty seminaarin jälkeen, laajennettu ja saatettu tieteelliseen muotoon. Niitä on editoitu, toimitettu ja useissa tapauksissa myös referoitu. Kirja jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisen nimi on Mikä talous, mikä arvo?. Se on kokoelma teoreettisia näkökulmia talouden ja arvon ongelmaan: talouden luonteeseen, arvojen yhteismitattomuuteen ja taloudellisen arvokäsityksen yhdistämiseen muihin arvokäsityksiin. Toinen osa on nimeltään 9

10 Konstellaatiota. Se koostuu joukosta artikkeleita, jotka lähestyvät talouden ja arvon ongelmaa jonkin erityiskysymyksen, erityisen näkökulman tai yhteiskunnallisen idean kautta. Ensimmäisessä artikkelissa Teppo Eskelinen kirjoittaa taloudesta ja vallasta. Artikkelissa pyritään osoittamaan, että talous ei koskaan ole esittämänsä kaltainen teknisten ongelmien joukko, vaan joutuu olettamaan valta-asemat pysyviksi ja näkymättömän alistamisen normaalitilaksi. Tätä teemaa käsitellään artikkelissa esimerkiksi työnjaon, yhteismitattomuuden ja mallintamisen ongelmien kautta. Toisessa artikkelissa Arto Laitinen käsittelee yhteismitattomuutta filosofisemmin. Laitisen artikkelin peruskysymys on, miten erilaisia arvoja pystytään vertailemaan, vaikka ne olisivatkin periaatteessa yhteismitattomia. Argumentti auttaa sijoittamaan taloudellista arvopuhetta kontekstiinsa. Ville-Pekka Sorsa jatkaa omassa artikkelissaan yhteismitattomuudesta taloustieteen näkökulmasta. Sorsan mukaan taloustiede joutuu jossain määrin nojaamaan kvantitatiiviseen metodologiaan ja siihen liittyvään arvokäsitykseen säilyttääkseen identiteettinsä taloustieteenä, niin kiinnostavaa kuin aidosti pluralistinen taloustiede olisikin. Sorsa etsii Laitisen tapaan välimaastoa yhteismitattoman pluralismin ja yksimittaisuuden väliltä. Juhana Venäläinen tuo näkökulman nykytalouden luonteeseen. Georg Simmelin tekstien kautta Venäläinen esittää, että taloudesta on tullut affektiivista, eikä sitä voi kuvata enää perinteisen arvontuotannon logiikalla. Tuotantoa hallitsevat muodit, tunteet ja kommunikaatio. Tällaisen talouden kuvaamiseen perinteiset 10

11 arvokäsitykset ja myös perinteinen idea talouden alasta sopivat huonosti. Taloudellisen arvon tuotantoa voidaan yllättäen löytää paikoista, joiden kuviteltiin kuuluvan aivan eri elämänpiiriin. Jälkimmäisen osion avaa Suvi Heikkilän artikkeli, jossa tarkastellaan kulttuurin arvottamista. Heikkilä tutkii kulttuurin taloudellista oikeuttamista ja kulttuurin ja talouden arvottamisen historiallisia yhtymäkohtia. Tutkimalla konkreettisia taloudellisia päätöksiä kulttuurin rahoitusta Heikkilä selvittää myös kriteerejä, joita kulttuurille on pakko joskus antaa. Matti Kohonen kirjoittaa Ghanassa tekemänsä tapaustutkimuksen pohjalta. Kohonen esittelee sosiaalisen arvon ideaa tarkastelemalla Accrassa sijaitsevaa sosiaalista yritystä. Hänen mukaansa taloudellista arvoa voidaan käyttää sosiaalisen arvon luomiseen, ja sosiaalista arvoa voidaan myöskin mitata ja arvioida eri tavoin. Otto Bruun ja Tuomo Alhojärvi tutkivat omassa tekstissään talouden kenttiä ja niihin liittyviä arvojärjestyksiä käyttämällä esimerkkinä arkista viljelykasvia perunaa. Kirjoittajat esittävät, että perunanviljelyn kautta voidaan lukea muun muassa kapitalistisen ja ei-kapitalistisen arvottamisen rajanvetoa, pakoa talousjärjestelmistä ja omavaraisviljelyn arvoa. Kirjan päättää kaksi artikkelia, jotka avaavat teeman pohjalta uutta poliittista keskustelua. Johanna Perkiö on tutkinut perustulosta käytyä julkista keskustelua Suomessa. Perkiö analysoi, minkälaisiin tulkintoihin perustulokeskustelu muovautuu. Samalla hän selvittää diskurssianalyysin hengessä, minkälaiset teemat keskustelusta tuntuvat puuttuvan. Reima Launonen taas sulkee ympyrän palaamalla filosofisempiin teemoihin. Launosen käsittelyssä on John Rawlsin idea omaisuuteen perustuvasta demokratiasta. 11

12 Launonen esittää Rawlsin mallia hyvinvointivaltioprojektin uudeksi vaiheeksi ja perustelee vasemmistolibertaarissa hengessä omaisuuden merkitystä yksilöille ja täten myös omaisuuden jakamisen merkitystä. Ensimmäisen osion tekstit on toimitettu normaalin toimitusprosessin mukaan. Jälkimmäisen osion tekstit on hyväksytty ja toimitettu tieteellistä referee-menettelyä käyttäen. Toivomme, että kirja avaa lukijalle uusia näkökulmia arvon ja arvottamisen monimuotoiseen kysymysten kenttään. Valmista ei tule: uutta taloustiedettä ei keksitä, eikä kompromissia arvosubjektivismin ja arvo-objektivismin välillä synny. Taloudelliselle arvokäsitykselle ei löydetä täydellistä paikkaa kulttuurin kokonaisuudessa. Lupaamme kuitenkin tekstien avaavan näkökulmia ja antavan eväitä monille pohdinnoille. Kiitämme asianosaisia. Näitä ovat seminaarin osalta Itä-Suomen yliopiston ja ravintola Wanha Jokelan (R.I.P.) henkilökunta, kirjan osalta Sophi ja Olli-Pekka Moisio, taitosta vastannut Herkko Eskelinen, asiantuntemuksensa ja aikansa tarjonneet refereet, jotka jäävät tässä asiaankuuluvaan tapaan nimettömiksi, kirjoittajat ja kommentaattorit. Jo kirjoittajajoukko on niin riemastuttavan heterogeeninen, että toimitustyö on ollut vähintäänkin hauskaa. Jatkoa seuraa. Joensuussa ja Porissa Teppo Eskelinen ja Suvi Heikkilä 12

13 TALOUDEN ESITTÄMINEN JA TALOUS VALTANA Teppo Eskelinen Kiinnostus talouden yhteiskunnalliseen tutkimukseen on nousussa. Tutkimuskenttä on kuitenkin hajanainen, mikä käy ilmi jo kenttää yhdistävän käsitteen poliittinen taloustiede käytöstä. Käsite esiintyy hyvin erilaisissa yhteyksissä toisinaan sillä tarkoitetaan lähestulkoon mitä tahansa poliittisiin valintoihin kytkeytyvää (makro)taloudellista analyysia, toisinaan se esiintyy kattonimenä itseään hieman kodittomina pitäville heterodoksisen taloustieteen traditioille. Tässä artikkelissa argumentoin sen käsityksen puolesta, että taloutta tulisi tarkastella politiikan tutkimuksen välinein, ja poliittinen taloustiede on luontevaa ajatella yhdeksi politiikan tutkimuksen alueeksi. Eräs politiikan tutkimuksen ydinkäsitteistä on valta. Analysoinkin seuraavaksi lyhyesti vallan käsitettä. Tämän jälkeen esitän kolme yhteiskunnalliseen valtaan liittyvää erityiskysymystä, joita voi pitää keskeisinä talouden poliittisen tutkimuksen kannalta. Esitän, että näissä kysymyksissä on pohjimmiltaan kyse valtakamppailuista, minkä johdosta talouden toimintaa ei voida ymmärtää tutkimatta talouden toiminnan taustalla olevia valtarakenteita. 14

14 Vallan tulkintoja Valtaa voidaan lähestyä varsin monesta näkökulmasta. Eräs tapa on perinteinen suvereniteetin idea ja kysymys keskusvallan oikeutuksesta. Tällöin kysytään, kenellä ja millä ehdoilla voi olla oikeutettua valtaa, johon kuuluu oikeus toimia yksittäisten ihmisten intressejä vastaan laajemman kokonaisuuden intressien turvaamiseksi. Tämä kysymys on ollut keskeinen esimerkiksi oikeutettaessa kuninkaiden valtaa. Se on ollut tärkeä myös modernin kansallisvaltion syntyessä sekä keskusteluissa siitä, miten johtajien valtaa on syytä kontrolloida ja rajoittaa demokratioissa (esim Burns et al 2003; luku 1). Suvereniteetin käsitettä voi kuitenkin pitää vanhentuneena modernimman yhteiskunnan analyysiin. Moderni poliittinen valta on ennen kaikkea valtaa saattaa voimaan sääntöjä ja periaatteita, kun taas suvereenin vallassa on kyse nimenomaan vallasta poiketa säännöistä ja periaatteista. Kuninkaan vallan ilmentymä on kuninkaan oikku, parlamentin vallan ilmentymä on laki jonka soveltamisessa ei tunneta oikkuja. Nykysosiologiassa suosittu tapa ajatella valtaa on nähdä valta koko yhteiskunnallisen elämän lävistävänä ilmiönä. Vallan voi ajatella näkyvän esimerkiksi kielenkäytössä. Kyse on tällöin siitä, minkälaisin metaforin ja metonymioin kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta ja luonnollistaa sosiaalisia rakenteita (esim Lakoff & Johnson 2003). Viime kädessä valta-aspekti on läsnä kaikessa kanssakäymisessä. Neuvottelemme joka päivä erilaisista asemista sekä ylläpidämme sosiaalisia käytäntöjä ja hierarkioita ja haastamme niitä. Tähän valtakäsitykseen kuuluu myös ajatus siitä, että yhteiskunnallisen vallan analyysin kautta voidaan tarkastella myös subjektiviteetin muodostumista; valta puhuu meissä. Toisin sanoen se, että olemme sellaisia kuin olemme, on myös valtarakenteiden tuotosta. (ks esim Foucault 1982, Foucault 1980). 15

15 Nykysosiologian lähestymistapa vaikuttaa soveltuvimmalta lähtökohdalta talouden tutkimukseen, mikäli kysymykseen subjektiviteetin rakentumisesta ei keskitytä liikaa. Huomio on syytä kohdistaa pikemmin yhteiskunnallisiin instituutioihin. Instituutio voidaan määritellä miksi tahansa yhteiskuntaa konstituoivaksi, ohjaavaksi ja jaettuja merkityksiä ja normeja ylläpitäväksi sosiaaliseksi järjestelyksi (esim. Turner 1997). Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat tällöin esimerkiksi, millä tavoin instituutioiden jatkuvuutta tuotetaan, ja millä tavoin instituutioita haastetaan. Miten instituutiot tuottavat sosiaalista todellisuutta, eli faktoja tai käsityksiä mahdollisista ja mahdottomista tapahtumista? Minkälaisten yhteiskunnallisten prosessien kautta näistä käänteistä neuvotellaan? Näistä lähtökohdista huomio vallan tutkimuksessa kohdistuu institutionaalisten jatkuvuuksien yhteiskunnallisiin ehtoihin. Tämä on jyrkkä eronteko perinteiseen taloustieteen metodologiaan, jossa oletetaan jatkuvuuksia ja kuvataan niitä universaaleina lainalaisuuksina. Yhteiskunnallisissa prosesseissa ei tiukkaan ottaen ole yleisiä lainalaisuuksia. Pikemmin kyse on yleistyksistä, jotka nojaavat valtavaan määrään potentiaalisesti hyvinkin poliittisia taustaoletuksia. Esimerkiksi markkinoiden toiminta vaatii valtavaa poliittis-institutionaalista järjestelyjen joukkoa ja jaettua moraalikoodia, vaikka sitä kuvataankin rutiininomaisesti lainalaisuuksien kielellä. Kyse ei siis ole vain spontaanista tavaravaihdon ja hintainformaation välityksen järjestelystä, jonka objektiiviset lainalaisuudet paljastuvat matemaattisella analyysilla. Lainalaisuuksien esittäminen on vallitsevien kompromissien, tilapäisten yhteiskunnallisten järjestelyjen ja ihmisiä koskevien oletusten esittämistä objektiivisina ja yleisinä periaatteina. 16

16 Valtakamppailun luonteeseen kuuluu pyrkimys tehdä joistakin käsityksistä yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja sääntöjä tai ylläpitää ideaa näiden käsitysten universaalista pätemisestä. Osa käsityksistä on normatiivisia (esimerkiksi velat pitää maksaa) ja osa deskriptiivisiä (esimerkiksi optimaaliset markkinat jakavat resursseja tehokkaammin). Kun valtavirtainen taloustiede tutkii voimaan saatettuja sääntöjä lainalaisuuksina, poliittisen taloustieteen tulisi keskittyä tutkimaan näiden sääntöjen voimaan saattamisen ja voimassa pitämisen ehtoja ja haastamisen mahdollisuuksia. Tutkin seuraavassa kolmea talouteen liittyvää erityiskysymystä ja analysoin, miksi vallan ja jatkuvuuksien näkökulmaa tarvitaan näiden kysymysten ymmärtämisessä ja tulkinnassa. Kutsun näitä kysymyksiä arvon ongelmaksi, kulttuurin ongelmaksi ja mallin ongelmaksi. Arvon ongelma, eli arvon sijainti Talouden tutkimuksen eräs pohjimmaisimmista filosofisista kysymyksistä liittyy arvon käsitteeseen. Mikä on arvokasta? Mistä arvo tulee? Miten arvo kasvaa, siirtyy, hiipuu, tuhoutuu? Voiko arvoa mitata? Miten taloudellinen arvo suhteutuu muihin arvoihin? Filosofiassa arvojen tutkimusta kutsutaan aksiologiaksi. Aksiologian kysymyksenasettelu on usein ollut lähinnä ontologinen: onko arvo kohteessa vai arvottajassa? Perinteisesti aksiologia on keskittynyt tutkimaan arvon sijaintia arvoobjektivismin ja arvosubjektivismin kautta, kun taas uudemmassa teoriassa arvon paikkaa on haettu monimuotoisempien intersubjektiivisten lähestymistapojen kautta. (Schroeder 2012). 17

17 Taloustieteessä arvon sijainnista on esitetty lukuisia eri teorioita. Kaikki niistä eivät ole kuitenkaan erityisen eksplisiittisiä, eikä asiaa yleensä esitetä aksiologisen kysymyksenasettelun kielellä. Kuitenkin on selvää, että talous pyrkii kuvaamaan nimenomaan arvoa ja arvokasta arvon tuotantoa, haltuunottoa ja vaihtoa. Niinpä taloustieteelliset teoriat yleensä sisältävät myös teorian arvon sijainnista, oli teoria julkilausuttu tai ei. Marxilaisen teorian sekä useiden Marxia edeltävien historiallisten teorioiden mukaan (esim Locke 1988/1690, II kirja, V luku, 27) arvo tulee työstä. Työ mielletään prosessiksi, jossa ihminen muokkaa fyysistä - tai miksi ei kulttuuristakin - ympäristöään, tuottaen koneita, tavaroita, ruokaa, ja niin edespäin (Marx 1990 [1867], luku 7, osa 1). Työ on prosessi, jossa taloudellinen arvo syntyy, koska ihminen sekoittaa työtään paljaaseen ja arvottomaan luontoon. Taloudellinen arvonmuodostus on näin ajateltuna todellisuuden fyysistä muokkaamista. Marxilainen teoria analysoi myös riistoa tästä lähtökohdasta: kuinka paljon arvoa työtä tekemättömät omistajat pystyvät ulosmittaamaan arvon varsinaisten tuottajien (työntekijöiden) kustannuksella (ibid, luku 9, osa 1)? Toinen tapa ajatella asiaa on, että taloudellista arvoa ei ole niinkään työssä vaan työn tuloksessa eli tavarassa tai tavaramuotoisessa artefaktissa. Näin voisimme erotella taloudellisesti arvokkaat objektit muista objekteista. Käytännössä arvokkuuden kriteeriksi muodostuvat tällöin niukkuus ja kysyntä: taloudellisesti arvokas objekti on sellainen, jota halutaan ja jota ei ole rajattomasti saatavilla kaikkien käyttöön. Tällöin päädytään uusklassiseen käsitykseen, jonka mukaan taloudellinen arvo syntyy kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Ajatuksen mukaan taloudellista arvoa on vain sellaisella, mihin kohdistuu markkinoilla ilmastuja 18

18 preferenssejä. Tarjonta (niukkuus) ja kysyntä (halu) määrittävät arvon tyhjentävästi. Arvo paikantuu näin markkinaprosessin ominaisuudeksi ilman välitöntä tarvetta viitata tuotteen valmistamiseen tai muihin vaihdannan ulkopuolisiin tekijöihin. Toisaalta arvoa ajatellaan ulosmitattavan kulutustapahtumassa, mikä tekee arvosta totaalisesti kulutustapahtuman sisään palautuvan ongelman: arvo syntyy ja tyhjenee kulutuksessa (Weintraub 2008). Käsitys on kuitenkin turhan kapea, koska on olemassa paljonkin taloudellisesti arvokkaita tai taloudellisen arvonmuodostuksen kannalta välttämättömiä toimintoja, joiden arvoa ei voi lukea markkinavaihdon välinein. Asiaa valaisee kysymys työnjaosta ja arvon tuotannosta: millainen työ on arvokasta? Työnjakoa on syytä analysoida koko yhteiskunnan tasolla: millä ihmisryhmillä on jokin funktio yhteiskunnan kokonaistoiminnoissa ja millainen tämä funktio on? Mikäli yhteiskunnallisessa työnjaossa tarvitaan toimintoja A, B ja C, ja ryhmät A1, B1 ja C1 organisoituvat suorittamaan vastaavia toimintoja, jokainen osallistuu yhteiskunnallisen arvon tuotantoon. Jos A1 määrittelee olevansa ainoa arvoa tuottava ja katsoo muiden vain kuluttavan A1:n tuottamaa arvoa, täytyisi näyttää toteen että kyse ei ole yhteiskunnallisesta työnjaosta. Tällöin A1:n tuottaman arvon tulisi olla riippumatonta B1:n ja C1:n toiminnasta. Pyrkimykset arvontuotannon yksipuoliseen tulkintaan yhteiskunnallisessa työnjaossa ovat erittäin tyypillinen vallankäytön muoto. Pyrkimyksenä on nostaa työnjaon sisäisessä arvotuskamppailussa oma rooli muiden roolin yläpuolelle. Klassinen esimerkki on (ideaalityyppisessä) fordistisessa yhteiskunnassa vallinnut sukupuolten välinen työnjako (esim Sainsbury 1996, luku 3). Tuolloin vallinneen jonkinlaisen kulttuurisen yhteiskuntasopimuksen mukaan miesten rooliksi 19

19 katsottiin palkkatöissä käyminen ja naisten rooliksi kodista ja lasten kasvatuksesta huolehtiminen. Yksittäisen perheen tasolla järjestely oli symbioottinen. Molemmat osapuolet olivat riippuvaisia työnjaon toisesta osapuolesta. Jossain määrin molemmat osapuolet myös ymmärsivät työnjaon samalla tavalla 1. Näistä huolimatta taloudellinen arvo esitettiin tuolloin niin, että ainoastaan miehet tuottivat arvoa, kun naiset vain kuluttivat sitä. Kuvaus on kuitenkin heikko juuri asian työnjakoluonteen vuoksi. Miehet olivat riippuvaisia naisten toimista, ja siksi mallissa oli kyse yhteiskunnallisesta työnjaosta eikä miesten yksipuolisesti suorittamasta arvontuotannosta. Samassa hengessä uusoikeistolaisessa diskurssissa usein esitetään, että yksityinen sektori tuottaa arvoa siinä missä julkinen sektori kuluttaa sitä. Kuitenkin näiden sektorien funktiot perustuvat keskinäisriippuvaiseen suhteeseen. Jälleen kyse on työnjaosta. Voidaan edelleen kysyä esimerkiksi, onko työttömillä rooli työnjaossa vai ainoastaan asema sen ulkopuolella. Jos modernissa taloudessa katsotaan tarvittavan työvoimareserviä, työttömien voidaan nähdä täyttävän yhtä työnjaon funktiota. Riippumatta siitä, miten tällaisia yksittäisiä tapauksia tulkitaan, lienee selvää, että arvo sijaitsee työssä on ongelmallinen väite, ellei väitettä uloteta tunnustetusta arvontuotannosta koko yhteiskunnalliseen työnjakoon. Vastaavasti työnjakoon liittyvää vallankäyttöä voidaan tutkia analysoimalla pyrkimyksiä määritellä vain jokin työnjaon osapuolista arvoa tuottavaksi. 1 Tämä ei tietenkään itsessään tarkoita että asetelma olisi ollut oikeutettu, ja työnjako romahtikin hyvistä syistä. 20

20 Arvon ongelman ytimessä on etsiä mainittujen vaihtoehtojen ulkopuolelta pohjaa mielekkäälle teorialle. Uusklassisen teorian arvokäsitys tuntuu sivuuttavan yhteiskunnalliset prosessit vaihdantaa lukuun ottamatta, ja pelkkään subjektiiviseen haluun viittaava arvoteoria taas tuntuu sisältävän kaikki perinteisen arvosubjektivismin ongelmat. Toisaalta formaaliin palkkatyöhön nojaava käsitys tuntuu yhteiskunnallista työnjakoa kapeasti katsovalta. Työn käsitteen hämärtyessä myös arvon käsite hämärtyy, ainakin kun työhön yritetään viitata jonkinlaisena mielekkään ihmiselämän ehtona eikä ainoastaan uusklassisen taloustieteen hengessä työvoiman osto- ja myyntitapahtumana. Mikäli työ määritellään merkitykselliseksi tekemiseksi erotuksena mistä tahansa ajallisen panoksen myymisestä, tuloksena on normatiivinen tautologia arvokas = arvokas. Toinen kiinnostava lähestymistapa arvon ongelmaan on katsoa taloudellisen arvon konkreettisinta sijaintipaikkaa - rahaa - ja kysyä, mistä rahan arvo tulee. Esimerkiksi itävaltalaisen koulukunnan mukaan rahalla ei juuri ole arvoa muuten kuin kvantifioidun vaihtokaupan välineenä (Menger 2007, luku 8). Klassisen poliittisen taloustieteen ajatus taas on, että raha on eräänlainen arvon varasto. Raha säilöö menneisyydessä tehdyn työn arvoa. Arvo on siis työssä, mutta raha kannattelee sitä. Uudempi chartalistinen teoria on haastanut tämän käsityksen osoittamalla, että rahan arvo on lopulta siinä, että valtio takaa sen olemassaolon ja että se on kollektiivisesti hyväksytty velan merkitsijäksi (Wray 2006). Rahan arvoa ei ole ilman kollektiivista luottamusta, ja luottamuksen viimekätinen tae on valtion valta. Tällöin raha käsitetään itsessään valtasuhteena: raha on valtaa periä keneltä tahansa saman monetaarisen yhteisön jäseneltä rahan summaa vastaava määrä tavaroita tai palveluita. Raha voidaan siis nähdä yhteisön velkana rahan haltijalle. 21

21 Tästä näkökulmasta raha voidaan tulkita menneisyydessä tuotetun arvon varaston sijaan tulevaisuuden hallinnaksi. Jo rahan olemassaolo merkitsee yhteisön tulevaisuuden sitomista, ennakointia ja hallinnointia. Rahataloudellisten suhteiden kasvu merkitsee jonkinlaista yhteisöllistä optimismia suhteessa tulevaisuuteen: tulevaisuudessa nähdään taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Raha instituutiona toimii myös velkasuhteiden merkitsijänä ja taloudellisten instituutioiden uusintajana. Toisaalta raha ei ole neutraali velkasitoumus, vaan jatkuvan kamppailun kenttä. Velkasitoumuksissa ei ole kyse ainoastaan siitä, kenellä on valta vaatia maksua ja kenen velkoja voidaan mitätöidä, vaan myös neuvottelusta rahan arvosta. Jokainen rahapoliittinen päätös on yhteisön valtasuhteiden dynamiikan manipulointia. Tämä huomio palauttaa arvon analyysiin sen poliittisen ulottuvuuden (ks esim Auvinen 2010; Ingham 2004). Tästä näkökulmasta voidaan sanoa, että taloudellinen arvo piilee vallassa. Rahalle antaa arvon valta laskea liikkeelle maksuvälinettä, valta määritellä rahan institutionaalisia piirteitä, valta vaatia velkasitoumusten täyttämistä, ja valta määritellä velan saannin ehtoja eli sitä, millä ehdoilla rahaa on olemassa. Kulttuurin ongelma Toinen yhteiskunnallisen vallan peruskysymys on kulttuurin ongelma. Kyse on siitä, mitä on kapitalismin kulttuuri ja miten se liittyy arvojen yksimitallisuuteen ja toisaalta niiden moninaisuuteen. Kapitalismin kulttuuri tarkoittaa kulttuuria, jossa taloudelliset suhteet lävistävät sosiaalisen todellisuuden poikkeuksellisen voimakkaasti 2. 22

22 Peruskysymys kuuluu, miksi tätä kapitalismin kulttuuria samaan aikaan juhlitaan yksilöllisyytenä, kun toiset kokevat, että kyseessä on tukahduttava ja monotonistinen kulttuuri, joka pakottaa kaikki toiminnot noudattamaan samaa arvon asteikkoa ja logiikkaa. Molemmat tulkinnathan ovat yhteiskunnallisessa keskustelussa yleisiä. Kapitalismin kulttuurinen oikeutus perustuu nimenomaan yksilöllisyyteen, yksilöllisiin valintoihin ja valinnanvapauteen, ja yhtenäiskulttuurien ja kollektiivisten traditioiden pirstomiseen. Toisaalta pyrkimykset paeta kapitalismin kulttuuria perustellaan usein juuri yksilöllisyyden kielellä, ja nykykulttuurin kritiikki esitetään nimenomaan moniarvoisuuden vaatimuksen kautta, erotuksena yhdelle arvoasteikolle pakottavalle rahan kulttuurille. Asetelman keskeisin tausta on yhteismitattomuuden metodologinen ongelma. Vaikka ongelma on artikuloitu useiden eri tieteiden parissa, taloustieteellinen käsittelytapa on kenties selväpiirteisin. Taloustieteessä ajateltiin pitkälle 1900-luvulle, että talouden tehtävä on tuottaa suurin mahdollinen määrä utiliteetteja, eli hyvinvointia tai onnellisuutta (Hausman & MacPherson 1996; luku 7). Onnellisuuden peruskomponenttien katsottiin olevan yhteismitallisia ja objektiivisesti ihmisyydestä seuraavia: ruokaa, juomaa ja katon päämme päälle tarvitsemme kaikki. 2 Tässä yhteydessä ei tarvitse siis ottaa kantaa pääoman kasautumisen ongelmaan tai kapitalismin variantteihin. Yhtä hyvin voitaisiin puhua rahavälitteisten suhteiden kulttuurista. Ks esim Simmel 1997 [1900] 23

23 Ennen toista maailmansotaa syntyi taloustieteellinen katsanto, jonka mukaan preferenssit ovat täysin yhteismitattomia, ja tutkimuksessa voidaan ainoastaan analysoida niiden ilmaisuja. Tästä paradigmasta tuli myöhemmin valtavirtainen, minkä vuoksi tutkimus alkoi keskittyä markkinoihin. Näkemyksen mukaan markkinat ovat paikka, jossa ilmaistaan preferenssijärjestyksiä: ostohalu on ilmaisu siitä, miten paljon jotakin tavaraa tai palvelua halutaan ja arvostetaan (käsityksen esittelystä ja kritiikistä ks Hausman 2011). Nämä haluamisen syyt joko ilmaistaan yksilöllisellä kielellä tai ne on ainakin mahdollista palauttaa yksilölliselle kielelle. Syntyy yhteismitallisuuden paradoksi. Uusklassinen talousteoria korostaa radikaalisti yksilöllisyyttä. Mikään yleisinhimillinen ei kelpaa tässä teoriassa. Kysymykseen miksi X on Y:lle arvokas, täysin riittävä vastaus on koska Y sattuu haluamaan X:ää. Talousteoriassa sovelletaan liberaalia vahingoittamattomuusperiaatetta (jokaisella ihmisellä on oikeus yksilölliseen tilaan) erittäin kovana tulkintana (yksilöiden preferenssi-ilmaisuja ei voi yrittää tulkita jaetulla kielellä) (van Staveren 2007). Uusklassisen taloustieteen kuvaama sosiaalinen ontologia on omista satunnaisista syistään eri asioita haluavien irrallisten subjektien todellisuus. Uusklassisen taloustieteen moraaliteoria taas kieltää astumasta yksilöiden määrittelyvallan alueelle. Teorian kiero puoli on, ettei siinä katsota tarpeelliseksi ottaa kantaa alistavimpiinkaan tulojen ja omaisuuden jakaumiin, vaikka yksilöllistä oikeutta noiden resurssien käyttöön vahditaan tarkasti. Tämän radikaalin yhteismitattomuuden paradoksaalinen seuraus on totaalinen yhteismitallisuuteen pakottaminen. Koska yhteistä kieltä hyvinvoinnille ei ole, ainoastaan markkinakommunikaatio kelpaa analyysin lähtökohdaksi, ja markkinakommunikaatio 24

24 tuntee vain rahan arvon mittana. Näin raha saa roolin jonkinlaisena mittaamisen ulkopuolisena yhteismitallisena hyvänä. Raha ei siis ole arvottamisen mittari, vaan sen mittari, miten kovasti jotain halutaan. Ongelma ei ole yhteismitallisuuteen pakottaminen sinänsä, vaan tämän pakottamisen oikeuttaminen moniarvoisuuden kielellä, ja toisaalta yhteismitallisuuden totaalisuus. Esimerkiksi oikeudenmukaisuudesta puhutaan lähinnä kielellä, jota Marx olisi kutsunut porvarilliseksi tasa-arvoksi: oikeudenmukaisuudesta puhuminen palautetaan kysymykseksi rahan jakautumisesta, kun tavoitteena tulisi olla radikaali monimuotoisuus, jossa jokainen mittaa omaa arvoaan. Samaan ilmiöön liittyy keskustelu tuotannon ekologisista ulkoisvaikutuksista. Ympäristönsuojelun ajatellaan edellyttävän ympäristöarvojen (negatiivista) rahallistamista (esim Tisdell 1993), niin mieletön kuin tämä käännös onkin. Onhan ympäristönsuojelun perimmäinen motiivi se, että ympäristöön katsotaan liittyvän rahaan palautumattomia arvoja. Vallan näkökulma osoittautuu jälleen hyödylliseksi. Eräs taloudellisen vallankäytön aspekteista on kyky pakottaa yhtä arvon mittaria entistä läpileikkaavammaksi, jopa ainoaksi yhteiskunnalliseksi arvon mittariksi. Rahallisen arvon asemaan liittyy paljon tällaisia pyrkimyksiä. Luonnollisesti kiinnostuneimpia tästä pakottamisesta ovat tahot, joiden hallussa rahallista arvoa on paljon. Todellisesta yhteismitattomuudesta kiinni pitäminen taas merkitsee velkasuhteista kieltäytymistä. Rahan hallinta merkitsee velkasuhdetta vain taloudellisen arvon kentällä. Tässä mielessä yhteismitattomuudessa on kyse myös eräästä vallankäytön muodosta vapautumisesta. 25

25 Näin ymmärrettynä valtavirtaisen taloustieteen yhteismitattomuuskäsitys on kaikessa radikaalissa subjektivismissaan yhteiskuntaa konstituoivan valtajärjestelmän universaaliksi pakottamista. Yhteismitattomuuden voi siis selvästi tulkita täysin päinvastaisilla tavoilla. Kyse onkin siitä, minkälainen tulkinta yksilöllisyydestä ja yhteismitattomuudesta on hallitseva. Mallin ongelma Mallin ongelma liittyy kysymykseen tieteellisestä selittämisestä ja ennustamisesta. Yhteiskuntatieteiden filosofisiin ongelmiin kuuluu sen erottelu, missä mielessä yhteiskuntatieteet tuottavat yleistettävissä olevaa tietoa, ja missä mielessä ainoastaan näkökulmaspesifejä tulkintoja partikulaareista ilmiöistä (yhteiskuntatieteellisen tiedon luonteesta ks esim Raatikainen 2004; ). Siinä missä suuri osa yhteiskuntatieteistä on erilaisten kielellisten ja kulttuuristen käänteiden myötä tunnustanut, ettei niiden tavoitteena ole mekaanisen maailmankaikkeuden mallin mukaisten liikelakien etsintä, valtavirtainen taloustiede nojaa edelleen matemaattisempaan todellisuuden konstruktioon. Tällaisen konstruktion puitteissa etsitään sitten objektiivisiksi ja mekaaniseksi tulkittuja talouden liikelakeja, joiden esitys nojaa luonnontieteille ominaiseen tiedonintressiin. Merkillepantavaa on, että kyse ei ole ainoastaan yleistyksistä vaan myös ennustuksista. Puheenaiheena ovat yleiset lainalaisuudet, jotka saavat asian X toimimaan tavalla Y. Periaatteessa esimerkiksi taloudellisen kasvun taustalla olevien syiden selvittäminen tuottaa ennustuksia siitä, että samojen olosuhteiden luominen tuottaa talouskasvua missä tahansa yhteiskunnallisessa todellisuudessa. Taloustieteilijä Jeffrey Sachs muisteli Bolivian-komennustaan 26

26 paljonpuhuvin sanoin: onneksi makrotaloustieteen lait pätevät myös korkeassa ilmanalassa (Sachs 2005). Sachsin ei siis mielestään tarvinnut tietää Bolivian yhteiskunnasta mitään nähdäkseen, mikä Bolivian taloudessa toimi ja mikä ei toiminut luvut riittivät. Jossain mielessä taloustieteen lähtökohtainen motiivi on löytää todellisuuteen jo koodatut, mutta varsin vaikeasti löydettävissä olevat talouden lait. Periaatteessa vaikkapa rahan luonteeseen kuuluu toki tiettyjä lainalaisuuksia. Esimerkiksi keskuspankin ohjauskoron lasku aiheuttaa rahan määrän lisääntymistä ja tämä taas aiheuttaa talouskasvua ja kysyntäinflaatiota. Toisaalta kaikkia vastaavia esimerkkejä voidaan pitää myös kontekstisidonnaisina tätä kontekstisidonnaisuutta on vaan vaikea tunnistaa, koska olosuhteet, joissa tietyt lainalaisuudet pätevät, ovat niin yleisiä. Kuitenkaan vastaesimerkkejä ei tarvitse hakea esikapitalistista yhteiskuntamuodoista. Esimerkiksi Venäjällä 1990-luvulla hinnat laskivat Primakovin hallituksen lisättyä rahan määrää taloudessa (Kagarlitsky 2010), mikä on tietysti lakien vastaista. Mallin ongelmaa voidaan lähestyä ainakin kolmella tavalla, jotka ovat metodologinen tapa, marxilainen tapa ja ontologinen tapa. Metodologinen tapa kuvata ongelmaa on todeta, että taloustieteen lainalaisuudet nojaavat lukuisiin oletuksiin ihmisten motiiveista, markkinoiden luonteesta ja muista tekijöistä. Oletukset voivat olla parempia tai huonompia, mutta joitakin oletuksia tarvitaan. Marxilainen tapa kuvata ongelmaa on kritisoida porvarillisen taloustieteen abstraktia muotoa eli puhetta illusorisista yleisistä kategorioista. Esimerkiksi työtä missään yleisessä mielessä ei ole syytä olettaa olemassa olevaksi (Marx 1993 [1939], ; Holloway 2010). Tämä johtaa voimakkaaseen mallien kritiikkiin. 27

27 Ontologinen jäsennys näkee taloustieteen osana tieteitä, joiden sosiaalinen kosmologia on objektien välisiä matemaattisia liikelakeja korostavan newtonilaisen mekaniikan perua. Taloustieteen ontologiaa voidaan tutkia eräänä maailmanjäsennyksenä, johon taloustiede nojaa ja jota se myös levittää. Newtonilaisen mekaniikan maailmankuva on historiallinen kuriositeetti, josta tuli sattumalta modernin ajan hallitseva maailmanjäsennys. Ei ole mitään erityistä tieteellistä syytä sille, miksi talouden tutkimus ei voisi yhtä hyvin nojata vaikkapa Leibnizin metafysiikkaan, joka perustui potentiaalin ideaan ja aukikääriytymisen ontologiaan (Leibniz 1995 [1714], Deleuze 2006) Poliittisen talouden kannalta kiinnostavin jatkokysymys on: onko talouden liikelakeja ylipäänsä olemassa? Jos institutionaaliset asetelmat, kulttuuriset tilanteet ja ärsykkeisiin reagoinnin tavat vaihtelevat, ei ennustusvoimaisia abstraktioita voida tehdä uskottavasti. Käytännöllisen esimerkin voi hakea vaikkapa Kiinasta. Kiina on tällä hetkellä se paikka, jota taloustieteilijät yrittävät innokkaimmin selittää. Heitä kiinnostaa se, miksi Kiinan talous kasvaa niin nopeasti. Jos kaikkien muiden, erityisesti kehitysmaiden, tulisi seurata Kiinan menestystarinaa, mitä niiden tarkkaan ottaen tulisi tehdä? Mikä Kiinan lukemattomissa poliittisissa ja institutionaalisissa ratkaisuissa ja olosuhteissa on kontingenttia ja mikä taas olemuksellinen osa Kiinan mallia? Mikä Kiinan politiikassa on menestyksen yleistä ja universaalia kaavaa ja mikä taas satunnaista tai paikallista? On olemassa huomattava määrä havaintoja erilaisten tekijöiden heikommista tai vahvemmista korrelaatioista, joista pyritään syvälukemaan todellisuuden lainalaisuuksia. Näiden perusteella onkin luotu paljon teorioita, jotka ovat kaikki jostain näkökulmasta uskottavia. Tällaisia ovat Kiinan talouskasvun tapauksessa 28

28 esimerkiksi kaupan vapauttaminen, vapaatuotantoalueilta leviävä teknologia, valtion ohjauksen pitäminen vahvana, asteittainen lähestymistapa shokkiterapian sijaan, valtiollis-yksityiset yhteisyritykset ja koulutukseen panostaminen. On kuitenkin todennäköistä, että kyse on vain satunnaisista korrelaatioista. On otettava huomioon mahdollisuus, että Kiinan kulttuuris-poliittinen tilanne on niin uniikki, ettei siitä voida löytää yleisempää kasvun kaavaa. On myös mahdollista, että Kiinaan investoidaan, koska kaikki muutkin tekevät niin. Tämä on taloudessa yleistä. Finanssitalouden analyysissa ja kritiikissä tämä talouden massapsykologisen luonteen tutkimus on tuttua (Skidelsky 2009; luku 1), eikä liene erityistä syytä sille, miksi sama ei voisi päteä myös reaalitaloudessa. Kiinan talouskasvun kaltaisen ilmiön selittäminen mallina on ongelmallista kahtaalta: toisaalta suuret yhteiskunnalliset ristiriidat kätketään teknisen ja objektivoivan kasvun käsitteen sisään, toisaalta luodaan keinotekoista uskoa abstrakteihin talouden lakeihin. Kiinan kasvun selittäminen uskottavasti onkin luultavasti mahdotonta ilman viittauksia niihin jatkuviin diskursiivisiin ja institutionaalisiin valtakamppailuihin, joita käydään liike-elämän ja hallinnon kaikilla tasoilla. Mallin ongelman analyysi herättää siis kysymyksen, minkälaisia metodologisia ja ontologisia oletuksia tehdään yleisillä malleilla selittämisen mahdollistamiseksi, ja ovatko nämä perusteltuja? 29

29 Lopuksi Käsitellyt talouden erityisteemat johtavat siihen johtopäätökseen, että taloutta on hedelmällisintä tutkia politiikan ja vallankäytön kenttänä, eikä valtavirtaisen taloustieteen tapaan luonnontieteeseen vertautuvana tutkimuskohteena. Talouteen kuuluu massapsykologia ja sen liikkeellepanevat voimat, mutta tätäkin olennaisempia ovat politiikantutkimuksen perinteiset kohteet: valta ja instituutiot. Jos lähdetään siitä, että talouden lainalaisuuksia ei sanan varsinaisessa merkityksessä ole, tai että ainakin niitä on paljon väitettyä vähemmän, päädytään politiikan kentälle. Tällöin keskeinen huomio on se, että ihmisyhteisössä on jatkuvaa neuvottelua, jatkuvuuksia ja jatkuvuuksien haastamista, ja aina myös diskursiivista kamppailua. Menestyksellinen instituutioiden ja niiden diskursiivisen logiikan saattaminen osaksi yhteiskunnallista itsestäänselvyyksien kenttää ei merkitse, että tällaiset instituutiot olisivat objektiivisesti totta. Näiden havaintojen avulla pyrin tarjoamaan lähtökohtaa sen tutkimiselle, mitä talous politiikkana voi merkitä. Politiikassa on kyse vallasta, institutionaalisista neuvotteluista ja jatkuvuuksista sekä määrittelykamppailuista. Merkillepantavaa valtavirtaisessa taloustieteessä on se, että pitkällä aikavälillä neutraalin rahan ja markkinoiden konstruktioiden kautta se pyrkii häivyttämään näköpiiristä valtaan liittyvien kysymyksenasettelujen joukon, joiden kysyminen on välttämätöntä talouden ymmärtämiseksi. Poliittisen talouden tutkimuksessa on kyse viime kädessä siitä, että talouden myönnetään olevan yhteiskunnallista toimintaa. 30

30 Lähteet Auvinen, Tero (2010) On money. Lapland university press, Rovaniemi. Deleuze, Gilles (2006) The Fold. Leibniz and the baroque. Continuum books, Lontoo. Foucault, Michel (1982) The Archaeology of Knowledge & The Discourse on Language. Pantheon Books, New York NY. Foucault, Michel (1980) Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, Edited by Colin Gordon. Vintage. Hausman, Daniel (2011) Why satisfy preferences? Papers on economics and evolution #24. Max Planck Institute of Economics, Jena. Hausman, Daniel & MacPherson, Michael (2006) Economic analysis, moral philosophy and public policy. Second edition. Cambridge University press, Cambridge. Holloway, John (2010) Crack capitalism. Pluto press, Lontoo. Ingham, Geoffrey (2004) The nature of money. Polity press, Cambridge. Kagarlitski, Boris (2010) Neukkulaan ja takaisin. Into kustannus, Helsinki. Lakoff, George & Johnson, Mark (2003) Metaphors we live by. University of Chicago press, Chicago. 31

31 Leibniz, Gottfried Wilhelm (1995) Monadologia. Gaudeamus, Helsinki. Alkuteos Locke, John (1988[1690]) Two treatises of government. Edited by Peter Laslett. Cambridge University press, Cambridge. Marx, Karl (1990 [1867]) The capital. A critique of political economy. Penguin books, Lontoo. Marx, Karl (1993 [1939]) Grundrisse. Penguin books, Lontoo. Menger, Carl (2007 [1871]) Principles of economics. Ludwig von Mises institute. Auburn, AL. Raatikainen, Panu (2004) Ihmistieteet ja filosofia. Gaudeamus, Helsinki. Sachs, Jeffrey (2005) The end of poverty. Economic possibilities for our time. Penguin books, New York. Sainsbury, Diane (1996) Gender, equality and welfare state. Cambridge University press, Cambridge. Schroeder, Mark (2012) Value theory. Teoksessa Edward N Zalta (ed) The Stanford encyclopedia of philosophy (summer 2012 edition). value-theory/ Simmel, Georg (1997) Rahan filosofia. Saksankielinen alkuteos Doroga, Turku. Skidelsky, Robert (2009) Keynes. The return of the master. Penguin press, Lontoo. 32

32 van Staveren, Irene (2007) The ethics of efficiency. Sceme working paper no 18. University of Stirling, Stirling. Tisdell, Clement (1993) Environmental economics: Policies for environmental management and sustainable development. Edward Elgar, Cheltenham. Turner, Jonathan (1997) The institutional order. Longman, New York NY. Weintraub, E Roy (2008) Neoclassical economics. Teoksessa David Henderson (ed): The concise encyclopedia of economics. Liberty Fund. Wray, L Randall (2006) Understanding modern money. Edward Elgar, Cheltenham. 33

33 VOIKO YHTEISMITATTOMIEN ASIOIDEN ARVOA VERTAILLA? Arto Laitinen Voiko kahden arvon, esimerkiksi ystävyyden ja oikeudenmukaisuuden, tärkeyttä verrata toisiinsa? Tai voiko verrata kahden vaihtoehtoisen teon arvoa, joista toinen toteuttaa ystävyyttä ja toinen oikeudenmukaisuutta? Voiko kahta taiteilijaa tai taideteosta, jotka edustavat eri genreä tai taidemuotoa laittaa arvojärjestykseen? Entä kahta tieteellistä paradigmaa tai kahta kulttuuria? Kuinka tehdä päätöksiä sellaisten asioiden kesken, jotka ovat eri suhteissa hyviä tai arvokkaita: kirjaston vai jäähallin rakentaminen; lisävelan ottaminen, verottaminen vai palveluiden karsiminen; tuotteliaan tutkijan vai ansioituneen opettajan palkkaaminen; liittyminen vastarintajoukkoihin tai sairaan äidin tueksi jääminen; ura lakimiehenä tai klarinetin soittajana? Onko näiden eri tavoin hyvien asioiden vertailemiseen olemassa mitään yhteistä asteikkoa tai kriteeriä vai ovatko ne yhteismitattomia? Erilaisten arvojen ja näitä arvoja toteuttavien asioiden 1 vertailukelpoisuus jakaa mielipiteitä jyrkästi. Joidenkin 34

34 lähestymistapojen mukaan asiat ovat yhteismitallisia ja niiden arvoa voi (ainakin periaatteessa) verrata suoraviivaisesti asioiden arvoille voi antaa numeeriset arvot ja näiden lukujen suuruutta voi vertailla. Tällaisia ovat taloudelliset teoriat arvosta, samoin kuin tyypilliset rationaalisen valinnan, peliteorian ja seurausetiikan teoriat. Näiden teorioiden mukaan vaihtoehtojen paremmuusjärjestykselle on olemassa yhteinen standardi, kuten hyöty-kustannus analyysi, tai odotettavissa oleva arvo eli vaihtoehdon toteutumisen todennäköisyys kerrottuna sen arvolla, eli hyvyydellä tai utiliteetilla. Tällainen kertolasku edellyttää, että asioiden arvolle voidaan asettaa lukuarvo: vaihtoehdon toteutumisen todennäköisyys vaihtelee nollasta yhteen, ja sen hyvyys vaihtelee niin ikään jonkin minimin ja maksimin välillä (esimerkiksi miinus yhden ja plus yhden välillä siten, että mitä suurempi lukuarvo, sitä toivottavampi vaihtoehto, negatiiviset lukuarvot merkitsevät itsessään epätoivottavia vaihtoehtoja) Vastakkaisten lähestymistapojen mukaan arvot ovat yhteismitattomia ja vertailukelvottomia, numeraalisen tarkastelun mahdollisuudesta puhumattakaan. Täsmällisiin lukuarvoihin nojaavan kardinaalisen vertailun sijaan arvojen tarkastelussa voi enintään yltää ordinaaliseen vertailuun, jossa asiat laitetaan paremmuusjärjestykseen ilman numeroarvojen antamista. Ordinaaliseen paremmuusjärjestykseen laittaminenkin 1 Termiä arvot voi käyttää yhtäältä i) henkilöiden arvostuksista tai näkemyksistä ( X arvostaa ystävällisyyttä ja oikeudenmukaisuutta ), toisaalta niistä erilaisista ii) hyväksi tekevistä ominaisuuksista (ystävällisyys, oikeudenmukaisuus) jotka tekevät iii) arvokkaista asioista, arvonkantajista (esim. yhteiskunnat, ihmiset tai abstraktimmin asiaintilat ) jossain suhteessa iv) hyviä tai arvokkaita eli saavat aikaan sen että kyseisellä asialla on arvoa. Käytän näistätermejä i) arvostukset, ii) arvot (monikossa), iii) (arvokkaat) asiat ja iv) asioiden arvo (yksikössä). 35

35 saattaa kuitenkin olla mahdotonta. Kenties eri arvojen, arvoulottuvuuksien ja niitä kantavien asioiden kesken voi tehdä ainoastaan mielivaltaisia valintoja. Yksilöiden ja yhteiskuntien täytyy kuitenkin tehdä valintoja, sillä useimpiin päätöksiin liittyy myös kustannuksia eivätkä resurssit riitä kaikkiin haluttuihin asioihin. Täyttä mielivaltaisuutta vastaan puhuu se, että monissa tilanteissa toimijat osaavat arvioida, mitkä vaihtoehdot olisivat kaikin tavoin huonoja, joten ainakaan niitä ei kannata valita. Tässä artikkelissa tarkastelen edellä mainittujen kysymysten filosofisia taustoja ja käyn läpi erilaisia yhteismitallisuuden ja vertailukelpoisuuden merkityksiä aiheesta virinneen filosofisen keskustelun näkökulmasta. 2 Kaikkiaan käsittelen viittä eri kysymystä, joiden yhteydessä yhteismitattomuudesta on puhuttu. Keskeisimmät teesit sisältyvät kolmanteen ja neljänteen alalukuun. Niissä puolustan mahdollisuutta, että ainakin periaatteessa on mahdollista vertailla eri tavoin hyviä asioita, vaikka helppoja tai täsmällisiä menetelmiä siihen ei olekaan käytössä. Esitän myös, että asioiden arvon vertailun logiikka tai laskuoppi poikkeaa perusmatematiikasta siinä, että toisinaan kumpikaan vaihtoehto ei ole toistaan parempi, eivätkä ne silti ole täsmälleen yhtä hyviäkään, vaan ne ovat samalla tasolla (on a par). Muissa alaluvuissa esittelen lyhyemmin yhteismitallisuuden muita aspekteja. 2 Nojaan erityisesti Ruth Changin ja hänen kommentoijiensa keskusteluun. Hyviä johdantoja ovat Stanford Encyclopedia of Philosophystä löytyvät esittelyt sekä Ruth Chang (toim.) 1997, erityisesti Changin oma esipuhe kyseisessä teoksessa. Varhaisempia puheenvuoroja ovat Raz 1986, Griffin 1986 sekä Dancy Ks. myös O Neill 1998, jossa tarkastellaan yhteismitattomuuskysymyksen roolia sosialististen markkinoiden mahdollisuuden kannalta Misesin, Hayekin ja Neurathin debateissa. 36

36 Yhteismitallisuudesta on keskusteltu viidessä kontekstissa eri merkityksissä, ja artikkelin viisi alalukua käsittelevät kukin yhtä niistä: Ensinnäkin eräs paljon keskusteltu yhteismitattomuuden merkitys on tieteellisten tutkimusperinteiden tai inhimillisten kulttuurien välisten käännösten tai keskinäisen ymmärryksen tai vertailun mahdottomuus tai asiattomuus. Erilaisiin käsitejärjestelmiin nojaavat henkilöt elävät eri maailmoissa, jotka eivät palaudu toisiinsa (Kuhn 1994/1962, Winch 1979/1958, Foucault 2010/1966, Rorty 1989, Huntington 1996). Esittelen lyhyesti kantaa, jonka mukaan eri kulttuurit (ja tutkimusperinteet) voivat kommunikoida ja oppia toisiltaan, käytännössä tosin varsin haasteellisesti (MacIntyre 1988, Taylor 1995), vaikka mitään universaalia Arkhimedeen pistettä ei olisikaan olemassa. (ks. alaluku 1). Muut neljä yhteismitallisuuteen liittyvää kysymystä nousevat kunkin kulttuurin tai perinteen sisällä. Toiseksi varhaisin puhe yhteismitattomuudesta liittyy mahdottomuuteen kuvata asioiden arvoa tai muita ominaisuuksia täsmällisillä lukuarvoilla. Tässä suhteessa Aristoteleen varoitus liiallisen täsmällisyyden tavoittelemisesta tuntuu yhä pitävän paikkansa, joskin termi yhteismitaton varataan yleensä nykyisin muihin neljään käyttötapaan, jotka tässä luetellaan. (ks. alaluku 2). Kolmanneksi kiistaton yhteismitattomuuden ja vertailukelvottomuuden muoto liittyy formaaliin mahdottomuuteen vertailla asioita, joilla ei ole yhteistä nimittäjää (Chang 1997, 2001, 2002a, 2002b, 2005). Emme esimerkiksi voi vertailla numeroa viisi ja viimeistä jääkautta siitä näkökulmasta kumpi on huonomuistisempi kummallakaan ei ole kyseistä ominaisuutta. Chang (ibid.) kuitenkin argumentoi, ettei tämä ole ongelma asioiden arvosta puhuttaessa: vaikka asiat olisivat hyviä 37

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY

Yhteiskuntafilosofia. - alueet ja päämäärät. Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY Yhteiskuntafilosofia - alueet ja päämäärät Olli Loukola / käytännöllisen filosofian laitos / HY 1 Yhteiskunnan tutkimuksen ja ajattelun alueet (A) yhteiskuntatiede (political science') (B) yhteiskuntafilosofia

Lisätiedot

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi

Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Politiikka-asiakirjojen retoriikan ja diskurssien analyysi Perustuu väitöskirjaan Sukupuoli ja syntyvyyden retoriikka Venäjällä ja Suomessa 1995 2010 Faculty of Social Sciences Näin se kirjoitetaan n Johdanto

Lisätiedot

Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni?

Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni? Mikä on tieteenfilosofinen positioni ja miten se vaikuttaa tutkimukseeni? Jyväskylä 31.5.2017 Petteri Niemi Relativismi ja Sosiaalinen konstruktivismi Relativismi (Swoyer 2010) Relativismi on näkemysten

Lisätiedot

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mitä on laadullinen tutkimus? Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Määritelmiä Laadullinen tutkimus voidaan määritellä eri tavoin eri lähtökohdista Voidaan esimerkiksi korostaa sen juuria antropologiasta

Lisätiedot

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti

SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti SP 11: METODOLOGIAN TYÖPAJA Kevät 2010 Yliopistonlehtori, dosentti Inga Jasinskaja-Lahti Työpajan tavoitteet 1. Johdattaa sosiaalipsykologian metodologisiin peruskysymyksiin, niiden pohtimiseen ja niistä

Lisätiedot

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA

Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa. Professori Lasse Lipponen PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Tutkiva Oppiminen Varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen 09.10.2017 PED0031, VARHAISPEDAGOGIIKKA Hakkarainen K., Lonka K. & Lipponen L. (1999) Tutkiva oppiminen. Älykkään toiminnan rajat ja niiden

Lisätiedot

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman

Laadullinen tutkimus. KTT Riku Oksman Laadullinen tutkimus KTT Riku Oksman Kurssin tavoitteet oppia ymmärtämään laadullisen tutkimuksen yleisluonnetta oppia soveltamaan keskeisimpiä laadullisia aineiston hankinnan ja analysoinnin menetelmiä

Lisätiedot

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari

MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN. Pertti Alasuutari MONOGRAFIAN KIRJOITTAMINEN Pertti Alasuutari Lyhyt kuvaus Monografia koostuu kolmesta pääosasta: 1. Johdantoluku 2. Sisältöluvut 3. Päätäntäluku Lyhyt kuvaus Yksittäinen luku koostuu kolmesta osasta

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 3 1 Epäyhtälöitä Aivan aluksi lienee syytä esittää luvun itseisarvon määritelmä: { x kun x 0 x = x kun x < 0 Siispä esimerkiksi 10 = 10 ja 10 = 10. Seuraavaksi listaus

Lisätiedot

Mitä kaikkea voit tutkia kun haluat tutkia yhteiskuntavastuuta 2000-luvun alussa?

Mitä kaikkea voit tutkia kun haluat tutkia yhteiskuntavastuuta 2000-luvun alussa? Mitä kaikkea voit tutkia kun haluat tutkia yhteiskuntavastuuta 2000-luvun alussa? Yritysten yhteiskuntavastuu: onko sitä ja missä se näkyy? -seminaari Suomen Akatemia 12.6.2007 Ville-Pekka Sorsa assistentti

Lisätiedot

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto

Fakta- ja näytenäkökulmat. Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Fakta- ja näytenäkökulmat Pertti Alasuutari Tampereen yliopisto Mikä on faktanäkökulma? sosiaalitutkimuksen historia: väestötilastot, kuolleisuus- ja syntyvyystaulut. Myöhemmin kysyttiin ihmisiltä tietoa

Lisätiedot

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla

Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla Osallisuuden ja kokemuksen prosessointia tehtävän avulla POIMU Sosiaalityön käytännönopettajien koulutus Kirsi Nousiainen 13.11.2014 Lahti 13.11.2014 Kirsi Nousiainen 1 Kolme näkökulmaa ohjaukseen 1. Ihminen

Lisätiedot

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto

KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto KTKP040 Tieteellinen ajattelu ja tieto Tutkimuksellisia lähestymistapoja 15.2.2016 Timo Laine 1. Miksi kasvatusta tutkitaan ja miksi me opiskelemme sen tutkimista eikä vain tuloksia? 2. Tutkimisen filosofiset

Lisätiedot

"Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein

Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein "Emme voi ratkaista ongelmia ajattelemalla samalla tavalla kuin silloin, kun loimme ne. Albert Einstein Maarit Kairala Sosiaalityön e- osaamisen maisterikoulutus Lapin yliopisto/ Oulu 18.4.2013 Lähtökohtiani:

Lisätiedot

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä

Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Tieteiden välinen kommunikaatio oikeus- ja yhteiskuntatieteiden välillä Kaisa Raitio Yhteiskuntapolitiikan laitos Joensuun yliopisto Monitieteisen ympäristötutkimuksen metodit 12.-13.10.2006 SYKE Esityksen

Lisätiedot

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014

Yhtälönratkaisusta. Johanna Rämö, Helsingin yliopisto. 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisusta Johanna Rämö, Helsingin yliopisto 22. syyskuuta 2014 Yhtälönratkaisu on koulusta tuttua, mutta usein sitä tehdään mekaanisesti sen kummempia ajattelematta. Jotta pystytään ratkaisemaan

Lisätiedot

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA 5

KIRJALLISUUTTA 1. Tieteen etiikka KIRJALLISUUTTA 3 KIRJALLISUUTTA 2 KIRJALLISUUTTA 4 KIRJALLISUUTTA 5 KIRJALLISUUTTA 1 Tieteen etiikka 11 Tieteellinen maailmankatsomus I: maailmankatsomusten aineksia Clarkeburn, Henriikka ja Arto Mustajoki, Tutkijan arkipäivän etiikka, Vastapaino, Tampere 2007. Hallamaa,

Lisätiedot

Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa

Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa Susipolitiikan opetukset suojelutoimien suunnittelussa Saimaannorppa, ilmastonmuutos ja kalastus seminaari ja kokous Rantasalmi 28.5.2010 Outi Ratamäki Suomen ympäristökeskus Väitöskirja: Yhteiskunnallinen

Lisätiedot

Rahan synty ja historia. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014

Rahan synty ja historia. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014 Rahan synty ja historia Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 21.10.2014 Luennon sisältö Fiktiivinen valtavirtainen rahatarina Rahatarinan ja todellisuuden väliset ristiriidat Raha velkana ennen

Lisätiedot

Sulkevat ja avaavat suhteet

Sulkevat ja avaavat suhteet Sulkevat ja avaavat suhteet Nuoret, vertaisuus ja yhteisöllinen kiinnittyminen Sosiaalipedagogiikan päivät Mikkeli 7.4.2017 Riikka Korkiamäki riikka.korkiamaki@uta.fi Lähtökohta-ajatus Intiimikään suhde

Lisätiedot

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto

yhteiskuntana Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Suomi palkkatyön yhteiskuntana Harri Melin Sosiaalitutkimuksen laitos Tampereen yliopisto Nopea muutos Tekninen muutos Globalisaatio Työmarkkinoiden joustot Globalisaatio ja demografinen muutos Jälkiteollisesta

Lisätiedot

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA

TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA TUTKIMUSOTTEITA TIEDONINTRESSIN NÄKÖKULMA Hanna Vilkka KVANTITATIIVINEN ANALYYSI ESIMERKKINÄ TEKNISESTÄ TIEDONINTRESSISTÄ Tavoitteena tutkittavan ilmiön kuvaaminen systemaattisesti, edustavasti, objektiivisesti

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 2 Matematiikan tukikurssi kurssikerta 1 Relaatioista Oletetaan kaksi alkiota a ja b. Näistä kumpikin kuuluu johonkin tiettyyn joukkoon mahdollisesti ne kuuluvat eri joukkoihin; merkitään a A ja b B. Voidaan

Lisätiedot

Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena

Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena Arki vastaanottokeskuksessa sosiaalipedagogiikan tutkimuskohteena Sosiaalipedagogiikan päivät, Mikkeli 7.4.2017 Elina Nivala, Sanna Ryynänen & Päivikki Rapo Taustaa Elämä tauolla? Turvapaikanhakijoiden

Lisätiedot

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E

Kant Arvostelmia. Informaatioajan Filosofian kurssin essee. Otto Opiskelija 65041E Kant Arvostelmia Informaatioajan Filosofian kurssin essee Otto Opiskelija 65041E David Humen radikaalit näkemykset kausaaliudesta ja siitä johdetut ajatukset metafysiikan olemuksesta (tai pikemminkin olemattomuudesta)

Lisätiedot

Joukot. Georg Cantor ( )

Joukot. Georg Cantor ( ) Joukot Matematiikassa on pyrkimys määritellä monimutkaiset asiat täsmällisesti yksinkertaisempien asioiden avulla. Tarvitaan jokin lähtökohta, muutama yleisesti hyväksytty ja ymmärretty käsite, joista

Lisätiedot

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos

Tekstianalyysi Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Viestinnän menetelmät I Tekstianalyysi 03.12. 2008 Lotta Lounasmeri Viestinnän laitos Tekstintutkimuksen konstruktivistinen lähtl htökohta Sosiaalinen konstruktivismi -> > todellisuuden sosiaalinen rakentuminen.

Lisätiedot

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto opetttajankoulutuslaitos Educamessut 2012 Miksi aurinko on keltainen Miten tuuli voi heiluttaa

Lisätiedot

Mikä on taloustieteilijän kuva alastaan?

Mikä on taloustieteilijän kuva alastaan? Talous ja talouspolitiikka: luento 2, ma 8.9.2008 Onko taloushistoria erilaista? Klassinen taloustiede ja taloushistoria Taloustieteellisen ajattelun perusta Suhde poliittiseen ajatteluun Klassisen taloustieteen

Lisätiedot

Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki?

Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Onko empiirinen käänne vain empirian kääntötakki? Tommi Nieminen 40. Kielitieteen päivät, Tampere 2. 4.5.2013 Empiria (kielitieteessä)? lähtökohtaisesti hankala sana niin käsitteellisesti kuin käytöltään

Lisätiedot

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi

Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa. Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Ihmis- ja oppimiskäsitykset taideopetuksessa Kevät 2012 Eeva Anttila eeva.anttila@teak.fi Kurssin tarkoituksesta ja tavoitteista Kurssilla avataan ja pohditaan keskeisimpiä oppimiseen liittyviä käsitteitä

Lisätiedot

Maailmankansalaisen etiikka

Maailmankansalaisen etiikka Maailmankansalaisen etiikka Olli Hakala Maailmankansalaisena Suomessa -hankkeen avausseminaari Opetushallituksessa 4.2.2011 Maailmankansalaisen etiikka Peruskysymykset: Mitä on maailmankansalaisuus? Mitä

Lisätiedot

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN.

UUSI AIKA. Sisällys NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. UUSI AIKA NYT ON AIKA VALITA HYVÄ ELÄMÄ JA TULEVAISUUS, JOKA ON MAHDOLLINEN. Me voimme päästä irti nykyisestä kestämättömästä elämäntavastamme ja maailmastamme ja luoda uuden maailman, joka ei ole enää

Lisätiedot

Vasemmistoliiton perustava kokous

Vasemmistoliiton perustava kokous VASEMMISTOLIITTO - VÄNSTERFÖRBUNDET Sturenkatu 4 00510 Helsinki Puh. (90) 77 081 Vasemmistoliiton perustava kokous 28. - 29.4.1990 - huhtikuun julistus - ohjelma - liittohallitus - liittovaltuusto Vasemmistoliiton

Lisätiedot

Ihmistieteet vs. luonnontieteet: Ihmistieteet vs. luonnontieteet: inhimillinen toiminta. Tieteiden erot ja ihmistieteiden suhde luonnontieteisiin

Ihmistieteet vs. luonnontieteet: Ihmistieteet vs. luonnontieteet: inhimillinen toiminta. Tieteiden erot ja ihmistieteiden suhde luonnontieteisiin Tieteiden erot ja ihmistieteiden suhde luonnontieteisiin Johdatus yhteiskuntatieteiden filosofiaan 7. Luento 4.2. Ihmistieteet vs. luonnontieteet: inhimillinen toiminta Inhimillinen toiminta on intentionaalista

Lisätiedot

Luonnollisten lukujen ja kokonaislukujen määritteleminen

Luonnollisten lukujen ja kokonaislukujen määritteleminen Luonnollisten lukujen ja kokonaislukujen määritteleminen LuK-tutkielma Jussi Piippo Matemaattisten tieteiden yksikkö Oulun yliopisto Kevät 2017 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Esitietoja 3 2.1 Joukko-opin perusaksioomat...................

Lisätiedot

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi

Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu. Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi Kommentteja Robert Arnkilin puheenvuoroon Tutkimuksen ja käytännön vuoropuhelu Keijo Räsänen keijo.rasanen@aalto.fi 1. Mitä Robert sanoi, ymmärrykseni mukaan 2. Kommenttieni tausta, osin samanlaisessa

Lisätiedot

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille

Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Verkostoitumisen saloja VoimaNaisille Jos on riittävästi aikaa, rahaa ja onnea, voi kaiken tehdä yksin. Mutta kenellä niitä on tarpeeksi? Leila Kontkanen 1.10.2013 1 Oliver E. Williamson, taloustieteen

Lisätiedot

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen

Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kompleksisuus ja kuntien kehittäminen Kuntatutkijoiden seminaari 25.5.2011, Lapin yliopisto, Rovaniemi Pasi-Heikki Rannisto, HT Tampereen yliopisto Haasteita johtamiselle ja johtamisteorioille Miksi ennustaminen

Lisätiedot

Johdatus maantieteeseen tieteenalana. Juha Ridanpää 2017

Johdatus maantieteeseen tieteenalana. Juha Ridanpää 2017 Johdatus maantieteeseen tieteenalana Juha Ridanpää 2017 Aluemaantiede Taustalla 1800-luvulle (ja kauemmaksi) asti ulottuva tarve paloitella maailma toisistaan irrallisiksi osiksi. Alexander von Humboldt

Lisätiedot

Kaupunkitilan esteettisyys kohtaamisen alustana

Kaupunkitilan esteettisyys kohtaamisen alustana Työryhmä: Kaupunkitilan yhteisöllinen suunnittelu ja tuottaminen Vesa Vihanninjoki Esitelmän abstrakti Filosofista estetiikkaa on koko sen olemassaolon ajan määrittänyt esteettistä arvottamista koskeva

Lisätiedot

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely

Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely Yllättävän, keskustelun aikana puhkeavan ristiriidan käsittely TOIMI NÄIN Pysäytä keskustelu hetkeksi ja sanoita havaitsemasi ristiriita. Kysy osallistujilta, mitä he ajattelevat havainnostasi. Sopikaa

Lisätiedot

OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN

OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN OPERAATIOTUTKIMUKSEN AJATTELUTAPA TUTKIMUSMAAILMASTA TEOLLISUUTEEN MIKKO SYRJÄNEN FORS-ILTAPÄIVÄ 2012 1 / 1 Wärtsilä 3 July 2009 Alku operaatiotutkijana Systeemianalyysin laboratorio, DI 1999 Johdatus

Lisätiedot

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla

Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Puolison rooli nais- ja miesjohtajien urilla Suvi Heikkinen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu NaisUrat-hanke Työn ja yksityiselämän tasapaino 6.5.2014 Väitöskirjatutkimus Pyrkimyksenä on selvittää

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Supremum ja inmum Tarkastellaan aluksi avointa väliä, Tämä on joukko, johon kuuluvat kaikki reaaliluvut miinus yhdestä yhteen Kuitenkaan päätepisteet eli luvut ja

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4):

Ilpo Halonen Aristoteleesta uuteen retoriikkaan LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (1/4): LISÄÄ KIRJALLISUUTTA. Retoriikan synty (3/4): 6. Aristoteleesta uuteen retoriikkaan KIRJALLISUUTTA: Aristoteles, Retoriikka. Runousoppi. Teokset IX, Gaudeamus, Helsinki 1997. Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa, Puhetaito, Helsingin Kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15

Tietoteoria. Tiedon käsite ja logiikan perusteita. Monday, January 12, 15 Tietoteoria Tiedon käsite ja logiikan perusteita Tietoteoria etsii vastauksia kysymyksiin Mitä tieto on? Miten tietoa hankitaan? Mitä on totuus? Minkälaiseen tietoon voi luottaa? Mitä voi tietää? Tieto?

Lisätiedot

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto

Kuvattu ja tulkittu kokemus. Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Kuvattu ja tulkittu kokemus Kokemuksen tutkimus -seminaari, Oulu 15.4.2011 VTL Satu Liimakka, Helsingin yliopisto Esityksen taustaa Tekeillä oleva sosiaalipsykologian väitöskirja nuorten naisten ruumiinkokemuksista,

Lisätiedot

Kielellisten merkitysten tilastollinen ja psykologinen luonne: Kognitiivisia ja filosofisia näkökulmia. Timo Honkela.

Kielellisten merkitysten tilastollinen ja psykologinen luonne: Kognitiivisia ja filosofisia näkökulmia. Timo Honkela. Kielellisten merkitysten tilastollinen ja psykologinen luonne: Kognitiivisia ja filosofisia näkökulmia Timo Honkela timo.honkela@helsinki.fi Helsingin yliopisto 29.3.2017 Merkityksen teoriasta Minkälaisista

Lisätiedot

Propositioista. Lause ja propositio. Sisältö/merkitys. väite, väittämä arvostelma propositio ajatus. lause merkkijonona

Propositioista. Lause ja propositio. Sisältö/merkitys. väite, väittämä arvostelma propositio ajatus. lause merkkijonona Propositioista Tutkittaessa argumenttien ja päätelmien pätevyyttä ja selvitettäessä ajatusten sekä käsitteiden merkityksiä on argumentit, ajatukset ja käsitteet yleensä ilmaistava kielellisesti. Semantiikassa

Lisätiedot

5.12 Elämänkatsomustieto

5.12 Elämänkatsomustieto 5.12 Elämänkatsomustieto Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen. Filosofian ohella se hyödyntää niin ihmis-, yhteiskunta- kuin kulttuuritieteitäkin. Elämänkatsomustiedon opetuksessa

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1

Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 Matematiikan tukikurssi, kurssikerta 1 1 Joukko-oppia Matematiikassa joukko on mikä tahansa kokoelma objekteja. Esimerkiksi joukkoa A, jonka jäseniä ovat numerot 1, 2 ja 5 merkitään A = {1, 2, 5}. Joukon

Lisätiedot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot

Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Laajennettu tiedonkäsitys ja tiedon erilaiset muodot Totuudesta väitellään Perinteinen käsitys Tutkimuksella tavoitellaan a. On kuitenkin erilaisia käsityksiä. Klassinen tiedon määritelmä esitetään Platonin

Lisätiedot

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Sosiaalinen oikeudenmukaisuus positiivisen identiteetin mahdollistajana Valtakunnalliset lastentarhanopettajapäivät 23.9.2017 Helsingin yliopisto SOSIAALINEN OIKEUDENMUKAISUUS Yksilöt ja ryhmät tulisi

Lisätiedot

JOHTAJUUS ORGANISAATIOISSA A21C00200 Susan Meriläinen. Susan Meriläinen - 5/28/2016 1

JOHTAJUUS ORGANISAATIOISSA A21C00200 Susan Meriläinen. Susan Meriläinen - 5/28/2016 1 JOHTAJUUS ORGANISAATIOISSA A21C00200 Susan Meriläinen Susan Meriläinen - 5/28/2016 1 Fleming & Spicer 2006 Valta pakottamisena perinteinen näkemys vallasta valta on kuin hyödyke, jonka joku omistaa ja

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 2 Lisää osamurtoja Tutkitaan jälleen rationaalifunktion P(x)/Q(x) integrointia. Aiemmin käsittelimme tapauksen, jossa nimittäjä voidaan esittää muodossa Q(x) = a(x x

Lisätiedot

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi

Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi Heikosta vastauksesta puuttuvat konkreettiset faktat, mikä näkyy esimerkiksi asioiden esittämisenä ympäripyöreästi esimerkkien puuttumisena siten, ettei tehtävässä annettuja tai vastauksen kannalta olennaisia

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 5/3/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen historiankirjoitus

Lisätiedot

SOSIAALIPOLITIIKKA & INTERSEKTIONAALISUUS MARIA OHISALO, YT T, TUTKIJA, Y -SÄÄTIÖ

SOSIAALIPOLITIIKKA & INTERSEKTIONAALISUUS MARIA OHISALO, YT T, TUTKIJA, Y -SÄÄTIÖ SOSIAALIPOLITIIKKA & INTERSEKTIONAALISUUS MARIA OHISALO, YT T, TUTKIJA, Y -SÄÄTIÖ UCLA School of Law Professor Intersektionaalisuus lyhyesti Teoria ja menetelmä, työkalu tarkastella risteäviä eroja Crenshaw

Lisätiedot

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna!

Anonyymi. Äänestä tänään kadut huomenna! Anonyymi Äänestä tänään kadut huomenna! 2007 Yhteiskunnassamme valtaa pitää pieni, rikas, poliittinen ja taloudellinen eliitti. Kilpailu rahasta ja vallasta leimaa kaikkia aloja. Suuryritysten rikastuessa

Lisätiedot

Luento 9. June 2, Luento 9

Luento 9. June 2, Luento 9 June 2, 2016 Otetaan lähtökohdaksi, että sopimuksilla ei voida kattaa kaikkia kontingensseja/maailmantiloja. Yksi kiinnostava tapaus on sellainen, että jotkut kontingenssit ovat havaittavissa sopimusosapuolille,

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki)

A. Kestävyys. Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella (ekologinen jalanjälki) A. Kestävyys Kestävyydessä ydinkysymyksenä ekologia ja se että käytettävissä olevat [luonnon]varat riittäisivät Ihmiskunta tarvitsisi tällä hetkellä suunnilleen 1,5 maapalloa nykyisenkaltaisella kulutuksella

Lisätiedot

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA?

Mitä eroa on ETIIKALLA ja MORAALILLA? ETIIKKA on oppiaine ja tutkimusala, josta käytetään myös nimitystä MORAALIFILOSOFIA. Siinä pohditaan hyvän elämän edellytyksiä ja ihmisen moraaliseen toimintaan liittyviä asioita. Tarkastelussa voidaan

Lisätiedot

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi

Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta. Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Työryhmä 2. Hyväksi havaittuja käytäntöjä tutkimuseettisestä koulutuksesta Keskiviikko 29.10.2014 Tieteiden talo, 405 Puheenjohtajana Petteri Niemi Eettinen tutkija... Tunnistaa asioiden eettisen puolen

Lisätiedot

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT

KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT KIRJOITTAMINEN JA ROOLIPELIT Antti Eronen ae_anttieronen@hotmail.com http://anttieronen.blogspot.fi PROFIILI: ANTTI ERONEN Dreamland Aavekomppania (2008) Talvi (2011) Operaatio: Harmageddon (2013) AIHEITAMME

Lisätiedot

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan?

Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Johanna Lammintakanen FT Ma. professori Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Mitä priorisoinnilla tarkoitetaan? Terveydenhuollon priorisointi Käsitteestä: Mistä on kyse? Muutama ajatus ilmiöstä Keskustelun,

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015

ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 ESSE 1, PUUKAUPUNKISTUDIO 2015 Ida Fraser 2.11.2015 Kurssia aloitettiin pohtimalla annettua teema ryhmässä. Ryhmämme teemana oli identiteetti. Jouduimme aluksi määrittelemään itsellemme mitä identiteetti

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN UUSI AIKA ON TIE ETEENPÄIN Nykyinen kapitalistinen taloudellinen ja poliittinen järjestelmämme ei ole enää kestävällä pohjalla Se on ajamassa meidät kohti taloudellista ja sosiaalista kaaosta sekä ekologista

Lisätiedot

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5

MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 MS-C2105 Optimoinnin perusteet Malliratkaisut 5 Ehtamo Demo 1: Arvaa lähimmäksi Jokainen opiskelija arvaa reaaliluvun välillä [0, 100]. Opiskelijat, joka arvaa lähimmäksi yhtä kolmasosaa (1/3) kaikkien

Lisätiedot

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa.

Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille tarvittaessa. NIMI: OPPILASNUMERO: ALLEKIRJOITUS: tehtävä 1 2 3 4 yht pisteet max 25 25 25 25 100 arvosana Kaikkiin kysymyksiin vastataan kysymys paperille pyri pitämään vastaukset lyhyinä, voit jatkaa paperien kääntöpuolille

Lisätiedot

Miksi olette tällä kurssilla?

Miksi olette tällä kurssilla? Miksi olette tällä kurssilla? Tämän vuoden peruskurssit Ideat ja aatevirtaukset (I & II & III periodi) Politiikka ja diplomatia (II periodi) Kulttuuri ja yhteiskunta (II periodi) Talous ja talouspolitiikka

Lisätiedot

1.4 Funktion jatkuvuus

1.4 Funktion jatkuvuus 1.4 Funktion jatkuvuus Kun arkikielessä puhutaan jonkin asian jatkuvuudesta, mielletään asiassa olevan jonkinlaista yhtäjaksoisuutta, katkeamattomuutta. Tässä ei kuitenkaan käsitellä työasioita eikä ihmissuhteita,

Lisätiedot

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 1 / vko 8

Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 1 / vko 8 Diskreetin matematiikan perusteet Laskuharjoitus 1 / vko 8 Tuntitehtävät 1-2 lasketaan alkuviikon harjoituksissa ja tuntitehtävät 5- loppuviikon harjoituksissa. Kotitehtävät 3-4 tarkastetaan loppuviikon

Lisätiedot

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit

Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Nollasummapelit ja bayesilaiset pelit Kristian Ovaska HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos Seminaari: Peliteoria Helsinki 18. syyskuuta 2006 Sisältö 1 Johdanto 1 2 Nollasummapelit 1 2.1

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12

TIEDONINTRESSI. Hanna Vilkka. 10. huhtikuuta 12 TIEDONINTRESSI Hanna Vilkka JÜRGEN HABERMASIN TEORIA TIEDONINTRESSEISTÄ Kokemukset organisoituvat yhteiskunnalliseksi tiedoksi pysyvien ja luonnollisten maailmaa kohdistuvien tiedon intressien avulla.

Lisätiedot

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA

SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA SOSIAALITYÖN MAHDOLLISUUKSIA Päihdealan sosiaalityön päivä 22.11.2012 Aulikki Kananoja ESITYKSEN JÄSENNYS Kulttuurinen muutos ( William Ogburn) Globaali ympäristö Väestörakenteen muutos Suomalaisen hyvinvointipolitiikan

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 4 Jatkuvuus Jatkuvan funktion määritelmä Tarkastellaan funktiota f x) jossakin tietyssä pisteessä x 0. Tämä funktio on tässä pisteessä joko jatkuva tai epäjatkuva. Jatkuvuuden

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 7 1 Useamman muuttujan funktion raja-arvo Palautetaan aluksi mieliin yhden muuttujan funktion g(x) raja-arvo g(x). x a Tämä raja-arvo kertoo, mitä arvoa funktio g(x)

Lisätiedot

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät

Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys. Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät Toimintamahdollisuuksien etiikka ja henkilökohtaisen avun merkitys Simo Vehmas Henkilökohtaisen avun päivät 21.9.2010 Poliittinen filosofia Pyrkimyksenä hahmottaa parhain tapa järjestää ihmisyhteisöjen

Lisätiedot

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita

Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Juhani Anttila kommentoi: Timo Hämäläinen, Sitra: Hyvinvointivaltiosta arjen hyvinvointiin Suomessa tarvitaan yhteiskunnallisia visioita Kommentoitu esitysmateriaali: http://www.futurasociety.fi/2007/kesa2007/hamalainen.pdf

Lisätiedot

Taloustieteen perusopetus yliopistossa. Matti Pohjola

Taloustieteen perusopetus yliopistossa. Matti Pohjola Taloustieteen perusopetus yliopistossa Matti Pohjola Kauppatieteen uuden kandidaattiohjelman rakenne Aalto-yliopistossa Perusopinnot 60 op - taloustiede 6 Erikoistumisopinnot 42 op - pakolliset kurssit

Lisätiedot

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo

Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo Nuorten ääni vai tutkijan tulkintoja? Veronika Honkasalo 31.10.2008 Ääntä etsimässä Mikä ääni? Käytetty usein poliittisessa mielessä, nuorten ääni politiikassa, kirkossa, kulttuurien välisessä vuoropuhelussa.

Lisätiedot

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri?

VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? VISUAALISEN KULTTUURIN MONILUKUTAITO? Kulttuuri? Visuaalinen kulttuuri? Kulttuuri = jonkin ryhmän ominaislaatu, joka ilmenee erilaisina arvoina ja toimintatapoina sekä aineellisina ja aineettomina tuotteina.

Lisätiedot

Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos

Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos Demokratian edistäminen: uusliberaali vs. sosiaalidemokraattinen telos Heikki Patomäki Maailmanpolitiikan professori Politiikan ja talouden tutkimuksen laitos, HY Mikä on demokratian edistämisen päämäärä

Lisätiedot

Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella?

Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella? Mitä sisältöjä yhteiskuntatieteellisellä metsätutkimuksella? Rauno Sairinen Professori MYY osaamiskeskittymä (Metsä, yhteiskunta ja ympäristö) rauno.sairinen@joensuu.fi Yhteiskuntatieteellisen metsätutkimuksen

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013

Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013 Luoko tarjonta oman kysyntänsä? Lauri Holappa Sayn laki 210 vuotta juhlaseminaari 20.11.2013 1 Sayn laki modernissa uusklassisessa talousteoriassa Sayn laki: tarjonta luo oman kysyntänsä Moderni versio:

Lisätiedot

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014

Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä. Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Kapitalismi rahatalousjärjestelmänä Rahatalous haltuun -luentosarja Jussi Ahokas 28.10.2014 Luennon sisältö Kertaus: Moderni raha ja rahatalous Toimintamotiivit rahataloudessa miksi kerrytämme rahavarallisuutta?

Lisätiedot

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008

Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon. Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 Työelämäläheisyys ja tutkimuksellisuus ylemmän amktutkinnon opinnäytetöissä Teemu Rantanen yliopettaja 31.10.2008 aiheita Tutkimuksen ja kehittämisen suhde Laatusuositukset ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetöille

Lisätiedot

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski

Taiteen ja sosiaalityön rajalla. Arja Honkakoski Taiteen ja sosiaalityön rajalla Aikuissosiaalityön i i päivät ä 18.-19.1.201119 1 Työryhmä 19.1.2011: Taiteen avaamat mahdollisuudet d sosiaalityössä Arja Honkakoski Mahdollisuus enemmän kuin todellisuus?

Lisätiedot

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita

-mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään. -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita Juhani Koponen 1/11/04 -mitä historia on, mihin sitä tarvitaan ja käytetään -historia, kehitysmaat ja kehitysmaatutkimus -Tansanian kehityshistoria hanke: päälinjoja ja metodologisia haasteita - akateeminen

Lisätiedot

Matematiikan tukikurssi

Matematiikan tukikurssi Matematiikan tukikurssi Kurssikerta 1 1 Matemaattisesta päättelystä Matemaattisen analyysin kurssin (kuten minkä tahansa matematiikan kurssin) seuraamista helpottaa huomattavasti, jos opiskelija ymmärtää

Lisätiedot

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti

Käsitteistä. Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen. Reliabiliteetti. Reliabiliteetti ja validiteetti Käsitteistä Reliabiliteetti, validiteetti ja yleistäminen KE 62 Ilpo Koskinen 28.11.05 empiirisessä tutkimuksessa puhutaan peruskurssien jälkeen harvoin "todesta" ja "väärästä" tiedosta (tai näiden modernimmista

Lisätiedot

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen

Fenomenografia. Hypermedian jatko-opintoseminaari Päivi Mikkonen Fenomenografia Hypermedian jatko-opintoseminaari 12.12.2008 Päivi Mikkonen Mitä on fenomenografia? Historiaa Saksalainen filosofi Ulrich Sonnemann oli ensimmäinen joka käytti sanaa fenomenografia vuonna

Lisätiedot