Lääkärirekrytointipalvelun hankkiminen MediApu-yritykseltä - Upphandling av läkarrekryteringstjänster av företaget MediApu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lääkärirekrytointipalvelun hankkiminen MediApu-yritykseltä - Upphandling av läkarrekryteringstjänster av företaget MediApu"

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Lääkärirekrytointipalvelun hankkiminen MediApu-yritykseltä - Upphandling av läkarrekryteringstjänster av företaget MediApu 360/02/08/00/2014 SosTe 74 Kokkolan terveyskeskuksessa on 34,5 lääkärin virkaa ja Kruunupyyn ter veys kes kuk ses sa on 4 lääkärin virkaa. Kälviän terveysaseman pal ve lui den ollessa kilpailutuksen jälkeen ulkoistettuna Coronaria Oy:lle on 2,5 lääkärin virkaa Kokkolan kokonaislääkärimäärästä jäädy tet ty sopimuskauden ajaksi. Myös Kruunupyyn vas taan ot to pal ve lut on lääkäripulan vuoksi ulkoistettu Attendo Oy:lle. Sekä Co ronari an sopimus Kälviän vastaanottopalveluita koskien että Attendon so pimus Kruunupyyn vastaanottopalveluita koskien on päättymässä vuoden 2014 lopussa. Kilpailutuksen pohjalta tehtyihin sopimuksiin em. palveluntuottajien kanssa sisältyy optiomahdollisuus vuodelle Lakisääteisten velvoitteiden lisääntymisen, väestön kasvuun, väestön ikääntymiseen sekä lääketieteen hoitokeinojen kehittymiseen perus tu vien lisääntyneiden palvelutarpeiden sekä sähköiseen po ti lastie to jär jes tel mään, kansalliseen tilastointiin (AvoHILMO) sekä säh köiseen lääkemääräykseen liittyvien lisääntyneiden tehtävien myö tä perusterveydenhuollon käytössä oleva lääkäriresurssi on jää nyt niukaksi lakisääteiset velvoitteet huomioiden. Kokkolan 34,5 lää kä rivi ran kokonaismäärä sisältää myös johtavan yli lää kä rin/ter veys pal velu joh ta jan, avohoidon ylilääkärin, radiologin sekä kardiologin vi rat. Terveyskeskussairaala, kotisairaala, palliatiivinen poliklinikka, muis tipo li kli nik ka, kotihoito sekä tehostetun palveluasumisen yksiköt si tovat 6 lääkärin vuosityöpanoksen. Ennaltaehkäisevä ter vey den huol to (neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto) sitoo 6 lääkärin vuo sityö pa nok sen. Näin ollen päivystykselliseen sekä ei-kiireelliseen lääkä rin vastaanottotoimintaan jää Kokkolassa asukkaan väestö poh jal le käyttöön noin 18 lääkärin vuosityöpanos. Ope tus ter veyskes kus toi min taan kohdentuvan työpanoksen, täy den nys kou lu tus velvoit tei den, reseptien uusinnan vaatiman työpanoksen vuoksi vastaan ot to toi min taan kohdentuva työpanos on todellisuudessa pie nempi kuin 18 henkilötyövuotta. Laskennallisesti avo sai raan hoi to toi minnas sa väestön osuus on asukasta yhtä lääkäriä koh den. Aktiivisista rekrytointitoimenpiteistä huolimatta Kokkolan ter veys keskuk ses sa on ollut vaihtelevasti lääkärivajetta johtaen mm. ai em min mainittuihin Kälviän ja Kruunupyyn vastaanottopalveluiden kokonaisul kois tuk siin. Lääkärivajeen aikana resurssivaje kohdentuu pää sään töi ses ti kiireettömiin avosairaanhoidon vas taan ot to pal ve luihin.

2 Terveydenhuoltolain ( /1326) 51 (Perusterveydenhuollon hoi toon pääsy) mukaan hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lää ketie teel li ses ti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa ole va kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmes sa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Kokkolan terveyskeskuksessa syksyn 2013 lääkäritilanne on ollut koh tuul li sen hyvä ja käytettävissä oleva lääkärien vuosityöpanos lähes virkapohjaa vastaava. Tästä huolimatta on ollut sään nön mu kaises ti tilanteita, joissa on todettu Terveydenhuoltolain 51 mukaan hoi don tarve, mutta aikaa potilaalle ei ole ollut antaa, vaan potilas on otet tu jonoon. Helmikuussa 2014 Kokkolan terveyskeskuksessa oli noin 1000 potilasta jonossa odottamassa vastaanottoaikaa. Ter veyden huol to lain 51 mukainen hoitoon pääsy on ollut vaarassa ylittyä. Li säk si pitkän viiveet hoitoon pääsyssä ovat riski po ti las tur val li suudel le, koska hoitojonossa olevilla potilailla saattaa olla kiireellistä hoitoa ja jatkotutkimuksia vaativia sairauksia. Näin ollen kevään 2014 aikana syntynyt jono ja tyydyttämätön palvelukysyntä on hoi det tu lääkäripalvelua ostamalla virkalääkärien tueksi. Kokkolan terveyskeskuksen lääkärien virkamäärän niukkuuden vuok si lakisääteiset tehtävät huomioiden on tärkeää pitää virkojen täyt tö as te mahdollisimman korkeana, jotta jonoja ei pääse syn tymään ja jotta ei ajauduta kalliiden ja osin epätarkoitustenmukaisten os to pal ve lui den käyttöön suunnittelemattomasti lakisääteisten pal velui den tuotannossa. Lääkärirekrytointi on osoittautunut työlääksi ja runsaasti johtavan ylilää kä rin, avohoidon ylilääkärin sekä muun lääkärikunnan aikaa vieväk si. Myös kustannukset erilaisissa tapahtumissa esillä olosta rekry toin tiin liittyen ovat merkittäviä. Kruunupyyn kunta on edellyttänyt vastuukuntana sosiaali- ja ter veyspal ve lut Kruunupyylle tuottavalta Kokkolan kaupungilta toimenpiteitä so si aa li- ja terveydenhuollon kustannuskehityksen taittamiseksi. Kokko lan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tilanneet Nordic Health Ca re Groupilta selvityksen Kruunupyyn sosiaali- ja ter veys pal ve lui den palvelutuotannon nykytilasta ja uudistamisesta. Ter vey den huol lon vastaanottotoiminnan kustannusten on todettu olevan korkeat suhtees sa käyttöön ja väestön sairastavuuteen. Ke hit tä mis eh do tuk si na NHG on tuonut esille mm. seuraavia vaihtoehtoja: - lääkäriulkoistuksesta luopuminen ja korvaaminen omilla lää kä ri resurs seil la - uuden ulkoistuskilpailutuksen järjestäminen, minkä avulla on mahdol li suus tavoitella edullisempaa kokonaisratkaisua muokkaamalla esi mer kik si palvelusopimusta ja sen insentiiveja

3 Useat julkiset terveydenhuollon palveluntuottajat ovat hakeneet lisää re surs sia ja voimaa lääkärirekrytointityöhön ulkoistamalla lää kä ri rekry toin nin ko. palvelua tuottavalle yritykselle. Palvelukonseptissa lääkä ri rek ry toin nis ta huolehtiva yritys vastaa lääkärirekrytoinnista ja toimii tiiviissä yhteistyössä terveydenhuollon palveluorganisaation johdon kanssa. Rekrytoitavat lääkärit tulevat suoraan julkisen pal ve lutuot ta jan palvelukseen ja palvelussuhteen ehdoista päättää nor maalis ti julkinen palveluntuottajaorganisaatio. Toiminnassa ei ole ky symys lääkärivuokrauksesta eikä vastaanottotoimintojen ko konaisulkois tuk sis ta. Kokkolan terveyskeskus on yhdessä peruspalveluliikelaitos Jytan kans sa käynyt neuvottelua lääkärirekrytointipalvelua tuottavan MediApu-yri tyk sen kanssa. MediApu tuottaa tällä hetkellä lää kä ri rek rytoin ti pal ve lua Kittilän, Sodankylän, Kemijärven, Rovaniemen, Kuu samon, Posion, Taivalkosken, Seinäjoen, Joensuun, Juukan sekä Ilomant sin kunnille/kaupungeille sekä Raahen seudun hy vin voin ti kun tayh ty mäl le, peruspalvelukuntayhtymä Kalliolle sekä Seu tu ter veys keskuk sel le Keski-Suomessa. Kokemukset MediAvun tuottamasta rek rytoin ti pal ve lus ta ovat olleet positiivisia. Useat em. or ga ni saa tiois ta ovat saaneet parannettua lääkärin virkojen täyttöastetta ja vä hen nettyä lääkäriostopalveluiden määrää. MediApu on tarjonnut sopimusta, jossa ajalle mää ritel lään kiinteä kuukausihinta rekrytointipalvelun tuottamisesta. Tämän jälkeen laskutus perustuu sopimuksessa määriteltyyn hin ta portaik koon (kuukausilaskutus perustuu rekrytointitulokseen ja virkojen täyt tö as tee seen, kannustava malli, onnistuneesta lopputuloksesta pal ki taan palveluntuottajaa). MediApu ottaa vastuun lää kä ri rek ry toinnis ta Kokkolan 34,5 lääkärin viran, Kruunupyyn 4 viran sekä Jytan 18 viran osalta ja kustannukset palvelusta jaetaan virkamäärien suhtees sa (Kokkola 61 %, Kruunupyy 7 %, Jyta 32 %). Sopimus ei koske Per hon terveyskeskusta. Neuvotteluissa on päädytty Kokkolan ja Jy tan yhteissopimukseen ko. yrityksen kanssa suorahankintana. Ke vään 2014 aikana käynnistetään kilpailutus rekrytointipalvelusta. Me diavun kanssa solmittava sopimus on voimassa enintään siihen as ti kunnes valmisteluun tuleva kilpailutus rekrytointipalvelusta on teh ty, hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kilpailun voittanut palve lun tuottaja pystyy aloittamaan toiminnan. Yhteyshenkilönä MediApu-yri tyk seen päin toimii sekä Kokkolan terveyskeskuksen että pe rus pal ve lu lii ke lai tos Jytan osalta Kokkolan ter ve ys pal ve lu joh taja/joh ta va ylilääkäri. MediApu-yrityksen lääkärirekrytointipalveluun antamat resurssit ja so pi muk seen liittyvät kustannukset vähentävät Kokkolan ter veys keskuk sen ja peruspalveluliikelaitos Jytan oman henkilöstön rekrytointiin käyt tä mää työaikaa ja suorat rekrytointikustannukset (mes su ta pah tumat, ilmoitukset, painokustannukset) vähenevät. Jatkossa lää kä ri-

4 rek ry toin ti pal ve lun myötä myös tarve kalliisiin jononpurkupalveluihin vä he nee ja asteittain mahdollisesti päästään myös omaan pal ve lutuo tan toon ulkoistettujen terveysasemien osalta, jolloin lää kä ri rek rytoin tiin kohdennetut kustannukset tuovat säästön ostopalveluissa. Sotejohtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää 1 hyväksyä sopimuksen lää kä ri rek ry toin ti-pal ve lua koskien MediApu-yrityksen kanssa. So pi mus kau si ja yhteistyö alkaa antaa terveyspalvelujohtajalle luvan valmistella lää kä rirek ry toin ti pal ve lun kilpailutuksen. Vuoden 2014 aikana Kok ko lan terveyskeskus ja peruspalveluliikelaitos Jyta suo rit ta vat lääkärirekrytointi-palvelun kilpailutuksen. Sopimus rekrytointipalvelusta on voi mas sa enintään siihen asti kunnes valmisteluun tuleva kil pai lu tus rekrytointipalvelusta on tehty, saanut lain voi man ja kilpailun voittanut palvelun tuottaja pystyy aloit ta maan toiminnan. 3 että lääkärirekrytointi-palvelun hankinnan ja sopimuksen voimaantulo edellyttää, että myös toinen sopimuksen tilaaja-osapuoli eli pe rus pal ve lu lii ke lai tos Jyta tekee myönteisen päätöksen so pi muk sen hyväksymisen ja rekrytointipalvelun hankinnan osal ta. Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi päätösesityksen kohdat 1-3. Soc. o. h. direktören Social- och hälsovårdsnämnden beslutar 1 godkänna avtalet vilket gäller upphandling av läkarrekryteringstjänster av företaget MediApu. Avtalsperioden och samarbetet inleds den 1 maj ge direktören för hälsovårdstjänster tillstånd att bereda en konkurrensutsättning av läkarrekryteringstjänsterna. Karleby hälsocentral och basserviceaffärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta konkurrensutsätter läkarrekryteringstjänsterna under Avtalet om läkarrekryteringstjänsterna är i kraft längst till dess att den konkurrensutsättning av rekryteringstjänsterna vilken nu ska beredas har genomförts och vunnit laga kraft och den serviceproducent som har vunnit tävlingen kan inleda sin verksamhet

5 3 att en förutsättning för att avtalet om upphandling av läkarrekryteringstjänster ska träda i kraft är att också den andra beställarparten i avtalet, d.v.s. basserviceaffärsverket Peruspalveluliikelaitos Jyta, fattar ett postivt beslut i fråga om godkännandet av avtalet och upphandlingen av rekryteringstjänsterna. Beslut Social- och hälsovårdsnämnden godkände punkterna 1-3 i beslutsförslaget.

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

Kuntalaisaloite koskien Koivuhaan terveyskeskuspalveluita ja niiden säilyttämistä

Kuntalaisaloite koskien Koivuhaan terveyskeskuspalveluita ja niiden säilyttämistä Sosiaali- ja terveyslautakunta 138 19.08.2015 Kaupunginhallitus 426 31.08.2015 Kuntalaisaloite koskien Koivuhaan terveyskeskuspalveluita ja niiden säilyttämistä 605/00/01/02/2015 SosTe 138 Valmistelijat;

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen.

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Lausteela Jorma jäsen. Makkonen Hannu jäsen Paakkunainen Lotta jäsen Pesonen Seppo jäsen. PÖYTÄKIRJA 9/2014 379 Perusturvalautakunta 18.11.2014 AIKA 18.11.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Flink Tarmo jäsen Friberg Raimo jäsen

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija

Fäldt Marja-Leena jäsen. Kuurto Annmarie jäsen Makkonen Hannu jäsen Pesonen Seppo jäsen. Ranta-Salonen Heli asiantuntija PÖYTÄKIRJA 6/2015 244 Perusturvalautakunta 01.09.2015 AIKA 01.09.2015 klo 18:00-20:50 PAIKKA Lohjantähti, kokoushuone 1 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Laine Maaret puheenjohtaja Lemberg Monica varapuheenjohtaja Flink

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 4/2015 1 Perusturvalautakunta Aika 28.04.2015 klo 12:00-16:16 Paikka Kiteen perusturvalakeskuksen hallintorakennus, Savikontie 15, 82500 Kitee Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

56 10.03.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset;

56 10.03.2015. 1) väestön suun terveyden edistäminen ja seuranta; 2) terveysneuvonta ja terveystarkastukset; Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 56 10.03.2015 Hammashoitolaverkko PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Suun terveydenhuollon palveluista säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010).

Lisätiedot

Hammashoitolaverkko. PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila. 1.1. Palvelun lähtökohdat

Hammashoitolaverkko. PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila. 1.1. Palvelun lähtökohdat Palveluverkko- ja 56 10.03.2015 organisaatiotyöryhmä Perusturvalautakunta 78 01.09.2015 Hammashoitolaverkko PALRYH 20.01.2015 25 1. Nykytila 1.1. Palvelun lähtökohdat Suun terveydenhuollon palveluista

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 74 16.02.2015. Vastaus terveyskeskuksen ajanvarausjärjestelmän kehittämiseen 5144/06.00.00/2015

Kaupunginhallitus 74 16.02.2015. Vastaus terveyskeskuksen ajanvarausjärjestelmän kehittämiseen 5144/06.00.00/2015 Kaupunginhallitus 74 16.02.2015 Vastaus terveyskeskuksen ajanvarausjärjestelmän kehittämiseen 5144/06.00.00/2015 KH 74 Kaupunginhallitus 19.1.2015 36/Terveyskeskuksen ajanvarausjärjestelmän kehit tä mi

Lisätiedot

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava

Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Pöytäkirja 7/2015 153 Yhtymähallitus 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo 17:45-20:20 Paikka Virastotalon neuvotteluhuone, Nikolaintie 6 A, 62200 Kauhava Asiat 79-88 Otsikko Sivu 79

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Alueellisen yhteisen potilastietokannan rakentaminen Uppgörande av en gemensam regional patientdatabas

Alueellisen yhteisen potilastietokannan rakentaminen Uppgörande av en gemensam regional patientdatabas Sosiaali- ja terveyslautakunta 245 20.11.2013 Alueellisen yhteisen potilastietokannan rakentaminen Uppgörande av en gemensam regional patientdatabas 1054/07/03/02/2013 SosTe 245 Valmistelija; laatu- ja

Lisätiedot

Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö

Kumotun valtuuston päätöksen asiasisältö Kaupunginhallitus 220 16.06.2015 Kaupunginvaltuusto 53 22.06.2015 Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon ulkoistaminen 1840/00.01/2014 Khall 16.06.2015 220 Valmistelijat: sosiaali- ja ter veys toi

Lisätiedot

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä

Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Aika 22.04.2015 klo 16:30-18:40 Paikka Kelhänkadun 2. kerroksen kokoushuone, Kelhänkatu 3, Jämsä Läsnäolleet Poti Jorma puheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN

SAARIJÄRVEN ASPA-PALVELUTALON HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN JA SUUNNITTELUTYÖN JATKAMINEN Omistajaohjauksen jaosto 30 11.08.2014 Kaupunginhallitus 138 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 24 25.08.2014 Omistajaohjauksen jaosto 46 20.10.2014 Kaupunginhallitus 188 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 39 03.11.2014

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

71 24.03.2015. Resurssit jakautuvat tulosyksiköittäin seuraavasti:

71 24.03.2015. Resurssit jakautuvat tulosyksiköittäin seuraavasti: Palveluverkko- ja 30 29.01.2015 organisaatiotyöryhmä Perusturvalautakunta 23 03.03.2015 Palveluverkko- ja organisaatiotyöryhmä 71 24.03.2015 Terveysasemaverkko PALRYH 29.01.2015 30 1. Nykytila 1.1. Palvelun

Lisätiedot

Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen

Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen Sosiaali- ja terveyslautakunta 46 30.09.2014 Inarin nuorisovaltuuston kärkihankelista: Psykologin, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sekä koulukuraattorin palvelujen saatavuuden varmistaminen 216/07.02.02.02/2014

Lisätiedot

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja

Paakkari Päivi 16:30-20:25 jäsen. Kanniainen Sisko 16:30-20:25 jäsen. 16:30-20:25 khallituksen edustaja PÖYTÄKIRJA 6/2010 Aika 24.08.2010 klo 16:30-20:25 Paikka Simppulankartanon kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Similä Pertti 16:30-20:25 puheenjohtaja Kanniainen Heikki 16:30-19:25 varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 59 04.03.2014 Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 85/06.00/2014 Khall 59 Valmistelija va. kunnanjohtaja Marjatta Laukkanen,

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1. Sivu. 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen 3 74 Talousarvio 2013 5 PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Perusturvalautakunta 08.11.2012 AIKA 08.11.2012 kello 17:30-19:40 PAIKKA Sosiaaliosaston neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 73 Tutkimuslupa/Kallioinen ja Numminen

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Kunnanhallitus 209 22.09.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 233/05.00.00/2013 Kunnanhallitus 209 Nastolan perusturvalautakunta 28.08.2014 56 Sosiaali-

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 (55) Yhtymähallitus Aika 22.01.2015 klo 15:00-19:24 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaosto Aika 25.03.2015 klo 16:30-17:27 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 6 Kokouksen

Lisätiedot