Opetussuunnitelma. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava 2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opetussuunnitelma. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava 2)"

Transkriptio

1 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Työhön ja itsenäiseen Pirjo Ruha/Hannu Koivula elämään valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus (Valmentava 2) Opetussuunnitelma Työhön ja itsenäiseen elämään Hyväksytty 1.0/ Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Yksikkö / toimipiste Opettaja (t) Pvm, esimies

2 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Sisällysluettelo 1 Valmentava koulutus osana ammatillista peruskoulutusta... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tavoitteet Koulutuksen toteuttaminen Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Opinto-ohjaus Työelämään valmentautuminen Projektit ja hankkeet Opetusjärjestelyt Opiskelijan arviointi Toimintakyvyn ja osaamisen tunnistaminen Osaamisen tunnustaminen Opiskelijan itsearviointi Oppimisen arviointi Osaamisen arviointi Todistukset ja todistuksen liitteet Jatko-opintoihin siirtyminen Opintojen tavoitteet, sisältö ja arviointi Opiskeluvalmiudet Oppimaan oppiminen Viestintä ja vuorovaikutus Toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet Matematiikka Tietotekniikka Toimintakyvyn ylläpitäminen Yhteiskunnassa toimiminen Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot Arkielämäntaidot ja itsenäisen asumisen valmiudet Vapaa-aika Liikunta ja motoriset taidot Terveystieto Taide ja kulttuuri Työelämävalmiudet Valinnaiset opinnot Opetussuunnitelman kehittäminen... 43

3 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) 1 Valmentava koulutus osana ammatillista peruskoulutusta Ammattiopisto Luovissa valmentavaa koulutusta järjestetään ammatilliseen peruskoulutukseen sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavana ja kuntouttavana opetuksena ja ohjauksena. Yhteisesti näistä koulutuksista käytetään nimitystä valmentava koulutus. Koulutuksen tehtävänä on antaa vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun syyn vuoksi runsaasti erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille lisää valmiuksia, mahdollisuuksia ja edellytyksiä ammatilliseen peruskoulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään. Koulutuksen tehtävänä on toimia nivelvaiheen koulutuksena perusopetuksen ja ammatillisen peruskoulutuksen välillä. Lisäksi koulutus tukee aikuisena vammautuneen tai sairastuneen opiskelijan uudelleen kouluttautumista ja siirtymistä takaisin työelämään tai koulutukseen. Valmentava koulutus toteutetaan yhteistyössä opiskelijan kuntoutumista tukevien tahojen kanssa. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (valmentava 1) tavoitteena on valmentaa ja kuntouttaa opiskelija ammatilliseen peruskoulutukseen siirtymistä varten. Silloin koulutuksen laajuus on opintoviikkoa. Erityisistä syistä opintojen laajuus voi olla enintään 80 opintoviikkoa. Jos opiskelijan ei vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista siirtyä ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen, valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen laajuus on opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on tällöin valmentaa ja kuntouttaa työhön ja itsenäiseen elämään (valmentava 2). Koulutuksen järjestäjän päätöksellä opiskelija voi siirtyä opintojensa kuluessa tavoitteiden muuttuessa valmentava 1 - koulutuksesta valmentava 2 - koulutukseen tai päinvastoin. Valmentavan koulutuksen laajuus voi kuitenkin olla enintään 120 opintoviikkoa. Valmentavan koulutuksen tavoitteet ja opinnot määräytyvät joustavasti opiskelijan yksilöllisten voimavarojen ja hänen elämäntilanteensa mukaisesti. Koulutuksen aikana on tärkeää tiedon siirtyminen koulutuksen nivelvaiheissa, verkostoyhteistyö, moniammatillisen osaamisen hyödyntäminen sekä yhteistyö kodin ja oppilaitoksen välillä. Opiskelun alkaessa jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, josta käytetään lyhennettä HOJKS. Opiskelijalle laaditaan HOJKS:n osana henkilökohtainen opetussuunnitelma, josta käytetään lyhennettä HOPS. Ammattiopisto Luovissa valmentavassa koulutuksessa lähestymistapana on kokonaiskuntoutus. Kokonaiskuntoutuksella tarkoitetaan opiskelijan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemista. Kuntoutuminen ja opiskelu niveltyvät toisiinsa. Kuntoutuminen sisältyy joustavasti opiskelijan opiskelupäivään ja oppimiseen. Opetuksen järjestäminen ja toteuttamistavat tukevat opiskelijan kuntoutumista. Esimerkiksi: - opiskelu pienryhmässä, joissa on opettaja-ohjaaja työpari - opiskelijapalvelujen tuki esim. lukiopetus, keskustelutuki, vapaa-ajan ohjaus - opiskelijan oma osallisuus: omien opintojen suunnittelu (HOJKS- ja HOPS- neuvottelut) - opiskelijan kuntoutustarpeiden huomioiminen HOPS:ssa esim. opiskelupäivän/opiskeluviikon pituudessa, mahdollisuutena terapian toteutumiseen koulupäivän aikana Yhteistyö oppilaitoksen ja kodin välillä on keskeinen osa valmentavaa koulutusta koko opiskeluprosessin ajan. Yhteistyötä tehdään aina, kun se on opiskelijan edun mukaista. Lisäksi yhteistyötä tehdään opiskelijan moniammatillisen tukiverkoston kanssa.

4 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Yhteisöllisyys tukee valmentavassa koulutuksessa opiskelua ja kuntoutumista. Tavoitteena on toimintakulttuuri, joka korostaa koko yhteisön jäsenten vastuuta ja vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Yhteisöllisyyden perustana on oppilaitoksen toimintakulttuuri, arvot, tavoitteet ja toimintamallit. Yhteisöllisyyteen sisältyy opiskelijalle mahdollisuus tulla nähdyksi, kuulluksi ja osalliseksi sekä yhteisöön kuulumisen tunne. Yhteisöllisyyden rakentaminen alkaa koulutuksen alussa oman ryhmän ryhmäytymisellä. Tavoitteena on luoda erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille turvallinen ja monipuolisia oppimisen mahdollisuuksia tarjoava kasvu- ja oppimisympäristö. Yhteisöllisyyden avulla voidaan ehkäistä syrjäytymistä ja madaltaa kynnystä puuttua ongelmatilanteisiin. Yhteisöllisyys on myös kasvatus- ja ohjausvastuun jakamista opetushenkilöstön ja muun oppilaitoksen työyhteisön välillä. Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelma muodostuu opetussuunnitelman yhteisestä osasta ja sitä täydentävistä liitteistä sekä koulutus- tai tutkintokohtaisesta osasta (kuva 1). Ammattiopisto Luovin valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelma ja sen tavoitteet ja sisältö perustuvat annettuihin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohjaussuunnitelma Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Henkilöstön kehittämissuunnitelma Opetussuunnitelman yhteinen osa sekä Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijalle Kestävän kehityksen suunnitelma Työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen ja työelämään valmentautumisen toteuttamissuunnitelma Koulutus- / tutkintokohtainen - opetussuunnitelma - toteuttamissuunnitelma Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen toteuttaminen Kuva 1. Ammattiopisto Luovin opetussuunnitelma.

5 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Valmentavassa koulutuksessa toteutetaan Ammattiopisto Luovin arvoja, joita ovat luovuus, uudistajuus, osaaminen, välittäminen ja ilo. Näitä arvoja noudattamalla luodaan tasavertaiset oppimismahdollisuudet, myönteinen ja turvallinen ilmapiiri sekä yksilölliset reitit työelämään. Valmentavan koulutuksen opiskelijat saavat oppilaitoksen tarjoamia ohjaus- ja opiskelijapalveluja. Opiskelijan ohjaukseen osallistuu Luovin koko henkilöstö. Ohjauksen keskeisin toimija on opiskelija itse. Jokaiselle opiskelijaryhmälle on nimetty omat opetuksen, ohjauksen sekä opiskelijapalvelujen vastuuhenkilöt, kuten opintoneuvoja, puheterapeutti tai psykologi. Opiskelijapalvelujen toimintaa ohjaa Luovin ohjaussuunnitelma. Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma ja työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen ja työelämään valmentautumisen toteuttamissuunnitelma ohjaavat ja kuvaavat Ammattiopisto Luovin käytänteitä Opetushallituksen määräysten mukaisesti. 2 Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen tavoitteet Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa (Valmentava 2 - koulutus) opiskelijan keskeisenä tavoitteena on itsenäistyminen elämän eri osaalueilla ja valmentautuminen työhön. Opinnot tukevat opiskelijaa omatoimisuuden, toimintakyvyn ja arkielämän taitojen lisäämisessä tai ylläpitämisessä. Koulutuksen alkuvaiheessa opiskelija kartoittaa vahvuuksiaan ja tuen tarvettaan sekä vahvistaa itsetuntemustaan. Tavoitteena on, että opiskelijan itsenäisen toimimisen taidot kehittyvät ja hän kykenee ottamaan vastuuta elämästään omien edellytystensä mukaan. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija luottaa omiin kykyihinsä, selviytyy päivittäisen elämän tilanteista ja kehittää arkielämässä tarvitsemiaan valmiuksia. Koulutuksen aikana selvitetään itsenäisen elämän edellyttämät ohjaus- ja opiskelijapalvelut sekä apuvälineet. Koulutuksen tavoitteena on myös, että opiskelijalla on mahdollisimman todenmukainen kuva työelämästä, erilaisista ammateista ja työtehtävistä. Hänelle selkiytyy käsitys vahvuuksistaan ja tuen tarpeistaan, joiden pohjalta hän pystyy arvioimaan ja rakentamaan omia ammatillisia jatkosuunnitelmiaan. Koulutuksen myötä hän löytää itselleen soveltuvan tavan tehdä työtä. Tavoitteena opiskelussa on, että opiskelija osallistuu mahdollisimman itsenäisesti, pitkäjänteisesti ja vastuullisesti opiskeluunsa ja elämäänsä koskevaan suunnitteluun ja suunnitelmiensa toteuttamiseen ja kasvaa yritteliääseen elämänasenteeseen. Tällä tarkoitetaan opiskelijan halua kehittää itseään ja työskennellä tavoitteellisesti vahvuuksia hyödyntäen sekä rohkeutta kokeilla erilaisia asioita opiskelussa, työssä ja arjessa.

6 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) 3 Koulutuksen toteuttaminen Opetus toteutetaan pienryhmissä. Opetus on kokonaisopetusta, jolloin ei ole selkeitä opintojen välisiä rajoja. Opiskelu voi olla esimerkiksi projektioppimista. Projektissa toimiessaan opiskelija voi oppia hyvin erilaisia koulutuksensa tavoitteena olevia taitoja kuten vuorovaikutus-, ongelmanratkaisuja kädentaitoja. Työhön ja itsenäiseen elämään muodostuu opiskeluvalmiuksia ja työelämän valmiuksia kehittävistä opinnoista sekä toimintakyvyn ylläpitämiseen tähtäävistä opinnoista. Tämän lisäksi opintoihin kuuluu valinnaisia opintoja. Valinnaiset opinnot tukevat opiskelijan hyvinvointia, kuntoutumista ja ammatillista kasvua. Opintoihin voi sisältyä myös koulutusalakohtaisia valmentavia opintoja, joilla tarkoitetaan jonkin alan työelämään valmentavia opintoja. Tällöin opinnot tukevat opiskelijaa kiinnostuksen ja motivaation mukaisiin työtehtäviin suuntautumisessa. Koulutusalakohtaisten koulutukseen valmentavien opintojen jälkeen opiskelijan tavoitteena on alan työtehtäviin työllistyminen tai ammatillisen perustutkinnon osien tai kokonaisuuden suorittaminen. Taulukko 1. Opinnot ja niiden laajuudet opintoryhmittäin. Arvioitavien opintojen laajuudet ja opintojen sisällölliset painotukset vaihtelevat opiskelijan tavoitteiden mukaisesti. Henkilökohtainen opetussuunnitelma kuvaa kunkin opiskelijan opintojen kokonaisuutta. Opiskeluvalmiudet - Oppimaan oppiminen - Viestintä ja vuorovaikutus - Toinen kotimainen ja vieraat kielet: Ruotsi / Suomi Englanti - Matematiikka - Tietotekniikka Toimintakyvyn edistyminen - Yhteiskunnassa toimiminen - Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot - Arkielämäntaidot - Vapaa-aika - Liikunta ja motoriset taidot - Terveystieto - Taide ja kulttuuri Työelämävalmiudet - Työelämän valmiudet ja työelämään valmentautuminen Valinnaiset opinnot - henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaiset nimetyt opinnot Koulutusaika 1 vuosi Koulutusaika 2 vuotta Koulutusaika 3 vuotta 5-12 ov ov ov ov ov ov 2-20 ov 4 40 ov 6 60 ov 1 5 ov 2 10 ov 3 15 ov Yhteensä koulutuksen laajuus 40 ov 80 ov 120 ov

7 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Kuvassa 2 esitetään Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen opintopolkuesimerkkejä 1 vuoden mittaisessa (40 ov) koulutuksessa. Opintopolkuesimerkki 1. Painotuksena itsenäiseen elämään valmentavat opinnot. Opiskelu-valmiudet 5 ov Toimintakyvyn edistyminen 31 ov Työelämävalmiudet 2 ov Valinnaiset opinnot 2 ov Opintopolkuesimerkki 2. Painotuksena työelämään valmentautuminen. Opiskeluvalmiudet 8 ov Toimintakyvyn edistyminen 10 ov Työelämävalmiudet 20 ov Valinnaiset opinnot 2 ov Kuva 2. Opintopolkuesimerkkejä. 3.1 Oppimisympäristöt ja opetusmenetelmät Oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja opetusjärjestelyt vaihtelevat opintojen eri vaiheiden ja opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Turvallinen, kannustava ja innostava oppimisympäristö vahvistaa opiskelijan elämäntaitoja ja kehittymistä vastuuntuntoiseksi ja velvollisuuksistaan huolehtivaksi kansalaiseksi ja työyhteisön jäseneksi. Oppimisympäristöinä voivat olla. luokkatilat, atk-luokat, kielistudio, kieliluokka, kirjasto ja lehtilukusali, liikuntasali, kuntosali, uima-allas verkkoympäristöt esim. Internet, Moodle yksilölliset työskentelytilat varusteineen esim. työpaja, rentoutustila työelämään valmentavat työpaikat kotimaassa ja ulkomailla esim päivätoimintakeskukset, nuorten työpajat yhteiskunta erilaisine opintokäyntikohteineen esim. kaupat, pankit, Kela, työvoimatoimisto, museot, taidenäyttelyt, kahvilat, ravintolat, elokuvateatterit jne. koti, asumisyksiköt julkinen liikenne luonto Oppimisympäristöt vaihtelevat yksiköittäin ja toimipisteittäin.

8 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Opetusmenetelmiä käytetään laajasti ja monipuolisesti opiskelijaryhmän tilanne ja tavoitteet sekä kyvyt huomioiden. Tekemällä oppiminen, selkeät ja toistuvat ohjeet, erilaiset työtavat ja opiskelijan jatkuva ohjaaminen sekä suoritusten seuranta ja jatkuva palautteen antaminen ovat opetuksessa oleellisia. Opetusmenetelminä käytetään kokonaisopetusta tekemällä oppimista - toiminnallisuutta - työpaikalla tapahtuva oppimista yhdessä oppimista - pari- ja ryhmätyöskentelyä - keskusteluryhmiä - projekteja - pelejä opiskelijan oppimisprosessin tukemista - pienin askelin etenemistä - toistoja ja kertauksia - opetuksen ja tehtävien rytmitystä ja vaiheistamista - kokemuksellisuutta - osaamisen näyttämistä eri tavoilla - puhe- ja lukiopetusta - vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä kuten tukiviittomat, kuvakommunikaatio - lukemisen ja kirjoittamisen apuvälineitä opetuksen eriyttämistä - tehtävien määrän ja vaikeustason vaihtelemista - tilaratkaisujen ja pienryhmien muodostamista - ohjaajan kanssa opiskelemista havainnollistamista - isojen kirjasinkokojen käyttämistä - värien, kuvien, kuvioiden, kertomusten käyttämistä - selkeän yleiskielen käyttämistä - tukiviittomien käyttämistä tietotekniikan käyttämistä oppimisessa - verkkoympäristöjä - ohjelmia - pelejä luovien menetelmien käyttämistä - draama - kuvataide - tanssi - elokuvan tekeminen Kokonaisopetuksen menetelmä on keskeinen lähestymistapa opetuksessa ja ohjauksessa. Uutta asiaa opiskeltaessa yhdistetään useiden eri opintojen näkökulmia saman teeman ympärille. Esimerkiksi ruoan valmistamisessa yhdistyy arkielämäntaitojen ja itsenäisen asumisen valmiuksien, matematiikan, terveystiedon, viestinnän ja vuorovaikutuksen, liikunnan ja motoristen taitojen ja esimerkiksi vieraan kielen opiskelu. Näkökulmia voidaan lisätä opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti.

9 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) 3.2 Opinto-ohjaus Jokaisella valmentavan koulutuksen opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Valmentava koulutus on nivelvaiheen koulutusta, jossa tulee kiinnittää huomiota paljon tukea tarvitsevien opiskelijoiden opintojen tukemiseen. Opiskelija tarvitsee opinto-ohjausta hakeutuessaan valmentavaan koulutukseen, opintojen aikana sekä laadittaessa jatkosuunnitelmia. Valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa opinto-ohjaaja/opinto-ohjauksen järjestämisestä vastaava huolehtii ohjauskokonaisuuden suunnittelusta ja toimeenpanosta. Päävastuu opintoohjauksen toteuttamisesta on opiskelijan omalla luokanvalvojalla. Hänen tehtävänsä on ohjata ja motivoida opiskelijaa opinnoissa. Hänen tehtävänsä on myös auttaa opiskelijaa löytämään vahvuuksiaan ja kehittämään oppimisen valmiuksiaan. Opinto-ohjausta järjestetään opintoihin liittyvänä, henkilökohtaisena, ryhmäohjauksena ja muuna ohjauksena. Opinto-ohjauksen tavoitteet: tukee opiskelijaa tekemään koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja opiskelija tunnistaa opiskeluunsa ja elämäntilanteisiinsa mahdollisesti liittyviä ongelmia ja osaa hakea niihin tukea opiskelija osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja. Tavoitteiden saavuttamista tukee koulutuksen järjestäjän velvoite tiedottaa alaikäisen opiskelijan huoltajille ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijan opintojen etenemisestä. 3.3 Työelämään valmentautuminen Valmentavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä suoritettavia opintoja kutsutaan työpaikalla tapahtuvaksi työelämään valmentautumiseksi. Sen järjestämisessä tulee noudattaa, mitä lain 630/98, 16 :ssä on säädetty työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. Muutoin työelämään valmentautumista ohjaavat oppilaitoksen Työssäoppimisen, ammattiosaamisen näyttöjen ja työelämään valmentautumisen toteuttamissuunnitelman valmentavaa koulutusta koskevat osat. 3.4 Projektit ja hankkeet Projektit ja hankkeet voivat olla erilaisten tilaisuuksien järjestämistä, teemapäiviä, kilpailuja ja yritysten tilaustöitä. Silloin opiskelu on tekemällä oppimista, ratkaisujen etsimistä ja yhdessä toimimista. Valmentavassa koulutuksessa voidaan osallistua myös kansainvälisiin projekteihin. 3.5 Opetusjärjestelyt Aloitusjakso Opiskelijoilla on syksyllä koulun alkaessa aloitusjakso, jolloin opiskelijat tutustuvat opiskelijatovereihin, opettajiin, ohjaajiin ja oppilaitokseen. Aloitusjakson tavoitteena on ryhmään tutustuminen, yhteishengen luominen ja oman paikan löytäminen sekä turvallinen olo ryhmässä ja oppilaitoksessa. Tutustumismenetelminä käytetään pelejä, elämysretkiä, kaupunki- ja oppilaitossuunnistuksia sekä muita toiminnallisia tehtäviä. Opiskelun alkuvaiheessa tehdään myös toimintakyvyn kartoitus. Opiskelija ja opettaja kartoittavat opiskelijan elämäntilannetta ja tukitarpeita sekä opintojen tavoitteita aloitusjakson aikana. Ne kirjataan

10 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) opiskelijan henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS) ja henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan (HOPS). Perusopetuksen opintojen suorittaminen tai arvosanojen korotus Valmentavan koulutuksen aikana opiskelija voi suorittaa keskenjääneitä perusopetuksen opintoja tai korottaa perusopetuksen arvosanoja. Pidennetty opiskeluaika Mikäli opiskelija joutuu esim. sairausloman takia olemaan runsaasti pois opiskelun aikana, voidaan hänen opiskeluaikaansa pidentää enintään vuodella. Esityksen opiskeluajan pidentämisestä voi tehdä opiskelija, luokanvalvoja, opinto-ohjaaja tai opiskelijapalveluiden henkilöt. Lukiopetus Mikäli opiskelijan lukemis- ja kirjoittamistaidoista ei ole saatavilla riittävää tietoa ennen opintojen aloitusta, lukitaidot kartoitetaan. Kartoituksen tai aiempien tutkimustietojen perusteella mietitään tarvittavia tukitoimia opetukseen. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset apuvälineet, selkokieli tai kuvallisten ohjeiden käyttäminen. Lukiopetus voi olla yksilö- tai pienryhmäopetusta. Ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa oppijana sekä ohjata häntä omien vahvuuksiensa hyödyntämisessä. Usein lukivaikeudet ovat osa laajempaa oppimisen ongelmaa, mikä huomioidaan kokonaisvaltaisesti opetusjärjestelyissä. Ohjaaja Opiskelijan tukena luokanvalvojan kanssa yhdessä toimii ryhmäkohtainen ja/tai henkilökohtainen ohjaaja. Asuminen, vapaa-aika ja harrastukset Opiskelua tukevat asumiseen, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvät järjestelyt esimerkiksi asumisvalmennus, erilaiset iltakerhot ja vapaa-ajan ohjelmat. Myös asuntolassa työskentelee opiskelijoiden tukena ohjaajia mm. aamu- ja iltatoimissa sekä omien asioiden hoitamisessa. 4 Opiskelijan arviointi Opiskelijan arviointi ohjaa, kannustaa ja motivoi opiskelijaa omien oppimistavoitteiden ja ammattitaitovaatimusten saavuttamista. Opiskelijan arviointi jakaantuu - toimintakyvyn ja osaamisen tunnistamiseen, - osaamisen tunnustamiseen, - opiskelijan itsearviointiin, - oppimisen arviointiin ja - osaamisen arviointiin. Opiskelijan arviointi on tavoiteperusteista, jolloin opiskelijan oppimista ja osaamista verrataan opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan ja hänen edistymistään hänen omaan kehittymiseensä. 4.1 Toimintakyvyn ja osaamisen tunnistaminen Opintojen alkaessa arvioidaan opiskelijan osaamista. Tämä tehdään opiskelijan vahvuuksien, aiemmin hankitun osaamisen, tuen tarpeiden ja kehittämisalueiden tunnistamiseksi. Myös opiskelijan omat tavoitteet koulutukselle selvitetään. Arviointeja tarvitaan myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisessa ja näihin perustuen laaditaan opiskelijalle HOJKS:a ja HOPS:a.

11 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Opiskelijan osaaminen ja toimintakyky selvitetään fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja toiminnallisesta näkökulmasta hyödyntäen monipuolisia menetelmiä kuten havainnointia, kokeiluja, opiskelijan itsearviointia, testauksia ja kartoituksia sekä aikaisempia tutkimuksia ja lausuntoja. 4.2 Osaamisen tunnustaminen Osaamisen tunnustamisen tarkoituksena on välttää päällekkäisiä opintoja. Ammattiopisto Luovin valmentavassa koulutuksessa osaamisen tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan opintojen suunnittelemista opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti (HOPS). Tällöin opiskelijan opiskeluaikaa ei yleensä lyhennetä saavutetun osaamisen vuoksi vaan se kohdennetaan hänen tarpeidensa mukaisiin muihin opintoihin. 4.3 Opiskelijan itsearviointi Itsearviointi on tärkeä osa opiskelijan oppimisen ja osaamisen arviointia. Välitön ja jatkuva palaute tukee opiskelijan kykyä hahmottaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisenalueitaan. Opiskelijan itsearvioinnin menetelmiä ovat mm. oppimis- ja/tai reflektiopäiväkirja, itsearviointilomakkeet, miellekartat sekä prosessin ja/tai lopputuotoksen suullinen arviointi. 4.4 Oppimisen arviointi Oppimisen arvioinnissa opiskelija saa palautetta opettajiltaan ja ohjaajiltaan siitä, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava saavuttaakseen tavoitteensa. Arvioinnin avulla opiskelijalla on mahdollisuus muuttaa toimintaansa ja suunnata opiskeluaan kohti tavoitteiden saavuttamista. Oppimisen arvioinnissa käytetään opiskelijaa motivoivia ja kannustavia menetelmiä. Palaute on avointa, rakentavaa ja realistista. Oppimisen arviointimenetelmiä ovat esimerkiksi arviointi- ja palautekeskustelut, itsearvioinnit, suulliset ja kirjalliset tehtävät, työnäytteet, oppimispäiväkirjat. Opiskelijan kanssa käydään ohjaus- ja arviointikeskusteluja opintopolun kaikissa vaiheissa ja mahdolliset muutokset kirjataan HOJKS:iin. Itsearviointitaitoja tuetaan vuorovaikutteisella palautteen antamisella. Oppimista ei arvioida numeerisesti vaan arviointi tehdään kirjallisena tai suullisena sanallisessa ja/tai kuvallisessa muodossa. Oppimisen arviointi (väliarviointi) tehdään myös silloin, kun opiskelija siirtyy jatkamaan valmentavan koulutuksen opintoja toisessa yksikössä tai toimipisteissä. Tässä vaiheessa ei siis vielä tehdä osaamisen arviointia eikä anneta todistusta valmentavasta koulutuksesta. 4.5 Osaamisen arviointi Osaamisen eli oppimisen tuloksen arvioinnilla tarkoitetaan todistukseen tulevaa sanallista ja/tai kuvallista arviointia. Arviointimenetelmät valitaan siten, että ne mittaavat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, soveltuvat käytettyihin opiskelumenetelmiin ja tukevat opiskelijan oppimista. Valmentavan koulutuksen yhteydessä suoritetut ammatillisen perustutkinnon osat arvioidaan ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelman ja arviointikäytännön mukaisesti, jolloin ne myöhemmin tunnistetaan ja tunnustetaan ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa. Perusopetuksen arvosanojen arviointi tehdään perusopetuksen kriteereiden mukaisesti.

12 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Arvioinnissa noudatetaan Ammattiopisto Luovin Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelmaa ja toimintaohjeita. 4.6 Todistukset ja todistuksen liitteet Todistus suoritetusta koulutuksesta Vammaisten opiskelijoiden valmentavasta ja kuntouttavasta opetuksesta ja ohjauksesta ei anneta tutkintotodistusta, mutta hyväksytysti ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaisesti suoritetun koulutuksen jälkeen annetaan todistus suoritetusta koulutuksesta. Todistus on virallinen asiakirja, jonka sisällössä noudatetaan opetussuunnitelman perusteita. Opiskelija saa todistuksen suoritetusta koulutuksesta, kun valmentava 2 koulutuksen laajuus on opintoviikkoa. Valmentava 2 - koulutuksen enimmäislaajuus on 120 ov. Todistus suoritetuista opinnoista Opiskelijalle annetaan todistus suoritetuista opinnoista, kun suoritettujen opintojen laajuus on alle 40 ov mutta opiskelija on suorittanut opintonsa henkilökohtaisen opteussuunnitelmansa mukaisesti. Tällainen tilanne vo olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun opiskelija aloittaa opintonsa kesken lukuvuoden. Erotodistus Erotodistus annetaan silloin, kun opiskelija eroaa oppilaitoksesta ennen kuin on saanut päätökseen henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaiset opinnot. Jatkosuunnitelma Todistukseen liitetään jatkosuunnitelma, joka sisältää sanallisen kuvauksen opiskelijan ammatillisen koulutuksen, työllistymisen, asumisen, kuntoutuksen tai arjen hallinnan suunnitelmista ja tukitoimista. Jatkosuunnitelmassa kuvataan koulutuksen tavoite, opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet, opiskelijan vahvuudet ja kehittymistarpeet sekä erityisen tuen tarve. Lisäksi kuvataan saavutetut tulokset ja suositukset jatko-opinnoista tai työstä koulutuksen jälkeen. Jatkosuunnitelma voi olla kunkin em. todistuksen liite. Ammatillisen peruskoulutuksen opinnot Jos opiskelija on suorittanut ammatillisen perustutkinnon osia, opinnot on merkittävä todistukseen. Näiden arvioinnissa noudatetaan ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijan arvioinnin määräyksiä. Perusopetuksen opinnot Jos opiskelija on suorittanut perusopetuksen opintoja, opinnot merkitään todistukseen. Näiden arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen arviointimääräyksiä. 4.7 Jatko-opintoihin siirtyminen Opiskelijan ohjaus on elämänkulun suunnittelua, joka jäsentää nuoren ammatillista ja koulutuksellista päätöksentekoa osana opiskelijan elämänkenttää ja hyvinvointia. Valmentavan koulutuksen aikana opiskelija tutustuu itseään kiinnostaviin ammattialoihin ja koulutusmahdollisuuksiin sekä osallistuu koulutuskokeiluihin. Koulutuskokeilut muodostavat keskeisen rungon opintopolun suunnittelussa. Henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan opiskelijalle järjestetään koulutuskokeiluja joko oman oppilaitoksen eri koulutusaloilla tai muissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu koulutusalaan ja saa kokemuksen alan sopivuudesta sekä oman motivaation riittävyydestä koulutukseen.

13 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Ammattiopisto Luovissa on laadittu valmentavan koulutuksen opiskelijoiden jatkosijoittumisen suunnitteluun ja siirtymävaiheen toteutukseen toimintamalli, joka tuo opintopolun ohjauksen keskeiseksi osaksi opiskelijan elämänsuunnittelua. Opintopolun ohjauksen malli alkaa ohjauksesta opiskelijavalintavaiheessa ja jatkuu koulutuksen päätösvaiheeseen sekä siirtymäsuunnitelman toteuttamiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijan henkilökohtainen ohjaus, pienryhmäohjaus, koulutuskokeilut ja työelämään valmentautuminen sidotaan yhteen HOJKS:ssa. Työelämään opiskelijat tutustuvat työelämään valmentautumisjaksoilla. Työelämään valmentautumisen kautta työelämän ja eri ammattiryhmien tuntemus vahvistuu, mikä auttaa opiskelijaa jatko-opintojen suunnittelussa. Samalla opiskelija tutustuu erilaisiin työtehtäviin ja hankkii käytännön työkokemuksia työyhteisössä. Valmentavan koulutuksen aikana laaditaan osana HOJKStyöskentelyä jatkosijoittumisen suunnitelma, joka perustuu arviointitietoon, koulutuskokeilujen palautteeseen ja opiskelijan toiveisiin ja elämäntilanteeseen. Ammattiopisto Luovissa siirtymävaiheessa voidaan tehdä siirtopäätös, jossa valmentavan koulutuksen opiskelijan polku voi johtaa ammatilliseen perustutkintokoulutukseen tai valmentavan koulutuksen jatkumiseen. Se voi olla myös päätös siirtymisestä kuntouttavien toimenpiteiden piiriin.

14 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) 5 Opintojen tavoitteet, sisältö ja arviointi Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen lähtökohtana ovat opiskelijan tarpeet. Opintojen tavoitteet, sisältö ja laajuus valitaan ja suunnitellaan opiskelijan HOPS:n mukaisesti. Opintojen arviointi toteutetaan suhteutettuna tavoitteisiin yksilöllisesti ja joustavasti. 5.1 Opiskeluvalmiudet Opiskeluvalmiudet sisältää oppimaan oppimisen, viestinnän ja vuorovaikutuksen, vieraan kielen, matematiikan ja tietotekniikan opintoja. Opiskeluvalmiuksien laajuus voi vaihdella 5-12 ov/vuosi (15-36 ov kolme vuotta) Oppimaan oppiminen Tavoitteet kehittää elinikäisen oppimisen valmiuksia hankkii, vastaanottaa ja soveltaa tietoa sitoutuu opiskeluun työskentee tavoitteellisesti kehittää ongelmanratkaisutaitoja Syyslukukausi Sisältöjä elinikäisen oppimisen valmiudet opiskelutekniikat, oppimis- ja työskentelytyylit HOJKS -neuvotteluun osallistuminen, omien opintojen suunnitteleminen ongelmanratkaisutaitojen harjoitteleminen: omat ratkaisut, omat toiveet, erilaiset pulmatehtävät loogisen päättelykyvyn kehittäminen Opetusmenetelmiä ohjauskeskustelut palaverit koko opiskelun ajan toiminnalliset tehtävät luovat menetelmät yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely Opetusjärjestelyjä luokanvalvoja, opintoneuvoja, ohjaaja(t) vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa Nuisku-ohjaajat (nuorten ihmissuhdetaitojen ohjaaja) Oppimisympäristöjä rauhallinen ja kiireetön ympäristö opiskelijaa tukeva ja kannustava ilmapiiri luokka, koulun tilat kuten neuvotteluhuone Kevätlukukausi

15 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) muut Ammattiopisto Luovin yksiköt Oppimateriaalia Ammattiopisto Luovin opiskelijan opas Ammattiopisto Luovin opiskelijoiden Oppi-sivut Työhön ja itsenäiseen elämään opetuksen ja ohjauksen opetussuunnitelma Ohjaus- ja opetusmateriaali ATTOlisäosat : opiskelutaidot ryhmäytymismateriaalit esim. MunReitti, Nuisku artikkeli_id=27 itsetuntemusta ja itseluottamusta lisäävät materiaalit esim. Tunteesta tunteeseen oppimistyylitestit opiskelijan oma kalenteri esim. Luovin kalenteri oppimispelit Arviointimenetelmiä Oppimisen arviointi: havainnointi opiskelijan itsearviointi: lomake, oppimispäiväkirja kannustavat ja realistiset ohjaus- ja palautekeskustelut Osaamisen arviointi: opiskelijan itsearviointi: lomake, oppimispäiväkirja arviointikeskustelut jatkuva osaamisen näyttö (aktiivisuus, havainnointi, kirjalliset ja suulliset tehtävät Toteuttamisesimerkkejä oman kalenterin käyttö päivittäin: päivään orientoitumiseen, tulevan suunnitteluun, sovittujen asioiden muistamiseen HOJKS ja HOPS neuvottelut luokan omat yhteisöpalaverit päivittäin / viikoittain tutustutaan Ammattiopisto Luovin eri yksiköihin näkökulmana elinikäinen oppiminen ja jatkosuunnitelman tekeminen luokan omien sääntöjen tekeminen ja niiden allekirjoittaminen stressipallojen käyttäminen esim. opiskelijan oman toiminnallisuuden

16 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) purkamisessa

17 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Viestintä ja vuorovaikutus Tavoitteet löytää itselleen ominaisimman vuorovaikutustavan ja kommunikointimenetelmän osaa toimia ja ilmaista itseään arkielämän vuorovaikutustilanteissa osaa toimia ja ilmaista itseään työelämän vuorovaikutustilanteissa Syyslukukausi Kevätlukukausi Sisältöjä vuorovaikutustavat, kommunikointimenetelmät itsensä ilmaiseminen suullisesti, kirjallisesti, kuvallisesti ja/tai yksilöllisten kommunikaatiomenetelmien ja/tai apuvälineiden avulla sanaton viestintä itsensä ilmaisemisen harjoittelu: aggressio, tunteet, mielipiteet, ihmissuhteet vastavuoroisuus vuorovaikutustilanteissa: mm. kokoustekniikka, yhteisöpalaveri arkielämän suullinen, kirjallinen, kuvallinen ja/tai muu vaihtoehtoinen tapa viestiä työelämän suullinen, kirjallinen, kuvallinen ja/tai muu vaihtoehtoinen tapa viestiä erilaiset viestintävälineet tietojen, elämysten ja kokemusten hankkimisessa (kirjallisuus, elokuvat, teatteri, televisio, radio, tietoverkot) Opetusmenetelmiä kokonaisopetus teemaopetus keskusteluharjoitukset luovat menetelmät: draamaharjoitukset yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely luennot ja tehtävät tutustumiskäynnit, asiointikäynnit Opetusjärjestelyjä sovittu henkilö/sovitut henkilöt vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa Oppimisympäristöjä luokkahuone ja koulun omat tilat kirjasto yhteiskunta

18 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Oppimateriaalia pelit kuvat tarinat kirjat viestintävälineet: radio, televisio, sanomalehti, internet, puhelin videot soittimet vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät Papunet, Verneri (www.papunet.fi, Peili-materiaali, Kehitysvammaliitto Väestöliitto: Aggression portaat Arviointimenetelmiä Oppimisen arviointi havainnointi opiskelijan itsearviointi: lomake, oppimispäiväkirja kannustavat ja realistiset ohjaus- ja palautekeskustelut vertaisarviointi Osaamisen arviointi opiskelijan itsearviointi: lomake, oppimispäiväkirja arviointikeskustelut, jatkuva osaamisen näyttö (aktiivisuus, havainnointi, kirjalliset ja suulliset tehtävät) vertaisarviointi Toteuttamisesimerkkejä toiminnallinen yhdessä tekeminen esim. ruuan valmistaminen, kaupassa asioiminen opiskelijoiden ohjaaminen keskustelemaan ja neuvottelemaan asioista keskenään tai muiden ihmisten kanssa kokonaisopetuksena muun opetuksen yhteydessä esim. vuorovaikutuksen harjoittelu vierailukäynneillä, arkielämän taitojen harjoittelussa opiskelijan ohjaaminen ymmärtämään toisen ihmisen sanallista ja sanatonta viestintää itsensä esittelemisen harjoitteleminen

19 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Toinen kotimainen kieli ja/tai vieraat kielet Tavoitteet kehittää kielitaitoaan hyödyntää kielen osaamistaan arkielämän ja työelämän tilanteissa sekä elinikäisessä oppimisessa Syyslukukausi Kevätlukukausi Sisältöjä viestien tuottaminen ja/tai vastaanottaminen toisella kotimaisella ja/tai vieraalla kielellä suullisesti ja/tai kirjallisesti erilaisissa arki- ja työelämän tilanteissa kielitaidon merkitys sanakirjan ja tietotekniikan hyväksikäyttäminen tiedonhaussa kotikansainvälistyminen: osallistuminen kansainväliseen toimintaan kotimaassa kansainvälisyys: tutustuminen vieraisiin kulttuureihin, kansainvälisiin projekteihin osallistuminen Opetusmenetelmiä kokonaisopetuksena toiminnallisesti ja tekemällä oppien eriyttäen ja yhdessä oppien yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely projektit teemaopetuksena luovat menetelmät: draama, musiikki opintokäynnit Opetusjärjestelyjä sovittu henkilö/sovitut henkilöt vierailijat vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa Oppimisympäristöjä luokkahuone ja koulun omat tilat vierailukohteet verkkoympäristö Oppimateriaalia oppikirjat ja opetusmonisteet havainnollistava materiaali kuten kuvat, lehdet, esitteet, videot, elokuvat, äänitteet ja pelit kielten opetusohjelmat projektit ja niihin opiskelijan itse tekemät materiaalit

20 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Arviointimenetelmiä Oppimisen arviointi havainnointi, opiskelijan itsearviointi: lomake, oppimispäiväkirja kannustavat ja realistiset ohjaus- ja palautekeskustelut Osaamisen arviointi opiskelijan itsearviointi: lomake, oppimispäiväkirja arviointikeskustelut, jatkuva osaamisen näyttö (aktiivisuus, havainnointi, kirjalliset ja suulliset tehtävät) Toteuttamisesimerkkejä bingon ym. pelien pelaaminen vieraalla kielellä kirjeenvaihto ystävyyskouluihin ulkomaille vierailuihin valmistautuminen esim. itsensä tai ryhmän esittely vieraalla kielellä työskentelytuokiot kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kanssa meillä ja ulkomailla

21 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Matematiikka Tavoitteet osaa arkielämässä tarvittavia käytännön matematiikan taitoja osaa työelämässä tarvittavia käytännön matematiikan taitoja hyödyntää, ylläpitää ja kehittää peruslaskutaitojaan Syyslukukausi Sisältöjä luvut: kokonaisluvut, desimaaliluvut peruslaskutoimitukset rahojen tunnistaminen rahan arvo aikakäsitys kello (analoginen ja digitaalinen) mittayksiköt ja suureet sekä yleisimpien mittausvälineiden käyttö eri tilanteissa soveltuvien apuvälineiden kuten laskimen tai tietokoneen käyttö luokittelu Opetusmenetelmiä kokonaisopetuksena teemaopetuksena toiminnallisesti ja tekemällä oppien strukturoitu opetus esim. koritehtävät yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely projektiopetuksena Opetusjärjestelyjä sovittu henkilö/sovitut henkilöt vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa Oppimisympäristöjä luokka ja koulun tilat, kuten opetuskeittiö, työpajatilat kaupat asumisyksiköt työhönvalmentautumispaikat Oppimateriaalia oppikirjat esim. Arkimatikka Excell-taulukko-ohjelma konkreettisia apuvälineitä käyttäen: mitat, rahat, kello oppimispelit reseptit, lähetys- tai materiaaliluettelot laskimet (erilliset, tietokoneen laskin, kännykän laskin) Kevätlukukausi

22 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Arviointimenetelmiä Oppimisen arviointi havainnointi, opiskelijan itsearviointi: oppimispäiväkirjat, lomake kannustavat ja realistiset ohjaus- ja palautekeskustelut Osaamisen arviointi opiskelijan itsearviointi: oppimispäiväkirjat, lomake arviointikeskustelut, jatkuva osaamisen näyttö (aktiivisuus, havainnointi, kirjalliset ja suulliset tehtävät) Toteuttamisesimerkkejä toiminnalliset tehtävät: reseptimuunnosten tekeminen, lähetys- tai materiaaliluetteloihin kirjaaminen erilaisten asioiden luokittelu omiin luokkiin laskemisen harjoittelu myös toiminnallisten tehtävien avulla esim. kymmenen ruuvin pussittaminen säätilojen seuraaminen ja tietojen tallentaminen esim. Excell taulukkoon kirjanpidon tekeminen esim. opiskelijoiden kahvirahasto, tehtyjen tuotteiden myynti ajankulun seuraaminen mittaaminen arkielämässä: kahvijauhe, pesujauhe, jauhot, jne. rahan käytön harjoittelu ostoksilla pankkiautomaatin käytön harjoittelu verkkopankin käytön harjoittelu oman rahan käytön suunnittelu: henkilökohtainen talouslaskelma hintavertailujen tekeminen

23 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Tietotekniikka Tavoitteet osaa hyödyntää tietotekniikkaa arkielämässä osaa hyödyntää tietotekniikkaa työelämässä osaa käyttää tietoverkkoa turvallisesti hyödyntää tietotekniikkaa elinikäisessä oppimisessa Syyslukukausi Sisältöjä tietokone, sen osat tietokoneen käyttäminen mm. tekstin kirjoittamisessa, kuvan käsittelyssä, tiedon siirtämisessä internetin vaarat ja riskit tietosuoja tietokone apuvälineenä tietoverkko tiedonhankinnan ja kommunikoinnin välineenä internet ja sähköposti ergonomia ja apuvälineet sosiaalinen media Opetusmenetelmiä kokonaisopetus teemaopetus yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely Opetusjärjestelyjä sovittu henkilö/sovitut henkilöt tarvittaessa tietokoneen vaihtoehtoiset hallintalaitteet ja muut apuvälineet käytössä vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa Oppimisympäristöjä verkkoympäristöt atk-luokka, oma luokka, koulun muut tilat joissa tietokoneita koti: oma tietokone Oppimateriaalia tietokoneohjelmat esim. Office-paketti, kuvankäsittely, piirustusohjelmat muistitikut verkkoympäristöt tietokone kommunikaation apuvälineenä internet nettietiketti: eet/nettietiketti.html TIKAS Kevätlukukausi

24 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Arviointimenetelmiä Oppimisen arviointi havainnointi, opiskelijan itsearviointi: oppimispäiväkirjat, lomake kannustavat ja realistiset ohjaus- ja palautekeskustelut Osaamisen arviointi portfolio eli osaamiskansio, itsearviointilomake arviointikeskustelut, jatkuva osaamisen näyttö (aktiivisuus, havainnointi, kirjalliset ja suulliset tehtävät) Toteuttamisesimerkkejä tietotekniikka osana muuta opetusta esim. päivittäisessä päiväkirjan kirjoittamisessa, säätilaa koskevien tietojen hakemisessa, reseptien hakemisessa, kuvien hakemisessa luokkalehden tekeminen lukukausittain henkilökohtaisen portfolion tekeminen reittien ja karttojen tutkiminen internetistä valokuvien ottaminen ja niiden käsitteleminen kuvankäsittelyohjelmalla albumien tekeminen tietokoneella oman kalenterin tekeminen

25 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) 5.2 Toimintakyvyn ylläpitäminen Toimintakyvyn ylläpitämiseen liittyy opintoja yhteiskunnassa toimimisesta, itsetuntemuksesta ja sosiaalisista taidoista, arkielämäntaidoista ja itsenäisen asumisen valmiuksista, vapaa-ajasta, liikunnasta ja motorisista taidoista, terveystiedosta sekä taiteesta ja kulttuurista. Opintojen laajuus vaihtelee ov / vuosi (30 96 ov / kolme vuotta) Yhteiskunnassa toimiminen Tavoitteet toimii yhteiskunnan jäsenenä tuntee yhteiskunnan palveluja hyödyntää yhteiskunnan palveluja tuntee omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan osallistuu oman lähiyhteisönsä toimintaan Syyslukukausi Sisältöjä yhteiskunnan palvelut ja niiden käyttäminen oikeudet ja velvollisuudet yhteiskunnan jäsenenä yhteiskunnassa ajankohtaisten tapahtumien seuraaminen: uutiset, vaalit, tapahtumat omat henkilötiedot kuluttajatietoisuus opiskelijayhteisön toiminta: oppilaskunta, juhlat, vapaa-ajan toiminta Opetusmenetelmiä kokemuksellisuus tekemällä oppiminen luovat menetelmät ohjauskeskustelut projektit esim. oppilaskuntavaalit yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely opintokäynnit asiointikäynnit Opetusjärjestelyjä sovittu henkilö/sovitut henkilöt vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa vierailevat asiantuntijat Oppimisympäristöjä luokka ja koulun muut tilat yhteiskunta esim. kirjasto, kauppa, pankki, apteekki, virastot, toimistot, matkahuolto, taidenäyttelyt, museot juhlat, tapahtumat internet Kevätlukukausi

26 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Oppimateriaalia uutiset käyttäen eri viestintävälineitä Selkouutiset tapahtumien seuraaminen, esim. urheilukisat, vaalit, euroviisut (tv, radio, netti) Arkielämän ABC -materiaali yhteiskunnan säännöt ja toimintatavat jokamiehenoikeudet selkokieliset materiaalit suomalaisesta yhteiskunnasta, pyhäpäivistä ja tavoista (www.papunet.fi ) erilaiset symbolit yhteiskunnassa (esim. wc, info, hätätie) liikennemerkit kuluttajaviraston materiaalit ( Peili-materiaali, Kehitysvammaliitto Minä päätän materiaali, (www.hkapu.fi/) Kehitysvammaisten palvelusäätiön materiaalia Ohjaus- ja opetusmateriaali ATTOlisäosat : asiointitaidot Arviointimenetelmiä Oppimisen arviointi havainnointi opiskelijan itsearviointi: oppimispäiväkirjat, lomake kannustavat ja realistiset ohjaus- ja palautekeskustelut Osaamisen arviointi opiskelijan itsearviointi: oppimispäiväkirjat, lomake arviointikeskustelut, jatkuva osaamisen näyttö (aktiivisuus, havainnointi, kirjalliset ja suulliset tehtävät) Toteuttamisesimerkkejä aikuisena toimiminen yhteiskunnassa: aikuisen rooli esim. oma pankkitili käytännönharjoitukset ja tehtävät ( asioiminen ja osallistuminen tapahtumiin ) vastuun ottaminen omista palveluista esim. oman avun tarpeen määrittely, oman sosiaalityöntekijän ja/tai edunvalvojan luona asiointi vaalit, äänestäminen omaan kuntaan tutustuminen

27 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) kauppakeskuksessa erilaisten symbolien kuten uloskäynti etsiminen, kuvaaminen ja tunnistaminen

28 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Itsetuntemus ja sosiaaliset taidot Tavoitteet ottaa vastuuta omasta elämästään osaa arvioida toimintakykyään, mahdollisuuksiaan ja elämäntilannettaan tunnistaa voimavaransa, vahvuutensa ja kehittämistarpeensa rakentaa omaa realistista minäkuvaansa tunnistaa omia tunteitaan vahvistaa itsetuntoaan toimii erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa tilanteen- ja tarkoituksenmukaisella tavalla suunnittelee tulevaisuuttaan Syyslukukausi Kevätlukukausi Sisältöjä oma toimintakyky elämäntilanteen ja sosiaalisen toimintaympäristön kartoitus minäkuva: omien vahvuuksien, kehittämis- ja tuentarpeiden tunnistaminen itsetunto ja sen vahvistaminen tunteiden käsittely sosiaaliset vuorovaikutustaidot: ystävyys, kaverit, seurustelu avun, neuvojen ja ohjauksen pyytäminen suvaitsevaisuus asiallinen ja tilanteenmukainen käytös itsensä ja toisen ihmisen arvostaminen nuoruus ja aikuisuus Opetusmenetelmiä yksilöllinen ohjaus keskustelu kokonaisopetus toiminnallisuus luovat menetelmät esim. draama yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely porinaryhmät opetuspelit internet: Verneri Opetusjärjestelyjä sovittu henkilö/sovitut henkilöt vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa Nuisku-ohjaajat Oppimisympäristöjä luokka ja koulun muut tilat verkkoympäristö opintokäyntikohteet

29 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) luonto asumisyksiköt Oppimateriaalia opetuspelit verkkomateriaali käyttäytymisen etiketti esim. Käytöksen kultainen kirja Arkielämän ABC -materiaali Peili-materiaali MunReitti ja Nuisku materiaali Ohjaus- ja opetusmateriaali ATTOlisäosat : Ihmissuhdetaidot kokovartalopeili Arviointimenetelmiä Oppimisen arviointi havainnointi, opiskelijan itsearviointi: oppimispäiväkirjat, lomake kannustavat ja realistiset ohjaus- ja palautekeskustelut Osaamisen arviointi portfolio eli osaamiskansio opiskelijan itsearviointi: lomake, oppimispäiväkirjat arviointikeskustelut, jatkuva osaamisen näyttö (aktiivisuus, havainnointi, kirjalliset ja suulliset tehtävät) Toteuttamisesimerkkejä opiskelija valmistaa minä-kirjan, jossa hän kuvaa ja kertoo itsestään omien vahvuuksien kuvaaminen esim oman nimen alkukirjaimilla tunteiden tunnistaminen kuvien avulla tunnejanan käyttäminen esim. tunteiden tunnistamisessa, itsearvioinnissa mittarina vuorovaikutustilanteiden harjoitteleminen käytännössä esim. kahvipöydässä tai ruokailussa

30 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Arkielämäntaidot ja itsenäisen asumisen valmiudet Tavoitteet selviytyy arkielämään liittyvistä toimista mahdollisimman itsenäisesti tuntee erilaisia asumisen muotoja selviytyy asumiseen liittyvistä toimista mahdollisimman itsenäisesti osaa hyödyntää jokapäiväiseen toimintaan liittyviä tukipalveluja, apuvälineitä ja avustajapalveluja ottaa vastuuta omasta elämästään edellytystensä mukaan ja tekee omaan arkielämään liittyviä päätöksiä ja valintoja Syyslukukausi Kevätlukukausi Sisältöjä terveellinen ja taloudellinen kotiruoka ja välipala terveelliset ruokailutottumukset ja ruoka-ajat henkilökohtainen hygienia, siisteys ja puhtaus sään ja tilanteen mukainen pukeutuminen aikataulujen noudattaminen vuorokausirytmi: työ, vapaa-aika, lepo asuinympäristön siisteys ja viihtyisyys rahan käyttö mahdollisimman aidoissa ympäristöissä tukipalvelut, apuvälineet ja avustajapalvelut erilaiset asumismuodot tavallisimmat liikennemerkit, liikkuminen liikenteessä ja julkisissa kulkuvälineissä kotitapaturmat ja niiden välttäminen kestävä kehitys Opetusmenetelmiä kokonaisopetus tekemällä oppiminen kokemuksellisuus yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely opintokäynnit asiointikäynnit kalenterin käyttäminen Opetusjärjestelyjä sovittu henkilö/sovitut henkilöt vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa Oppimateriaalia keittokirjat kuvamateriaali, esim. kuvallinen

31 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) toimintaohje opetusohjelmat esim. oikeat työvälineet, pesu- ja puhdistusaineet liikennemerkit aikataulut (netti, asemat, aikataulukirjat ) kierrätys ja jätteiden lajittelu materiaalit Arkielämän ABC materiaali Asumisen ABC, Nettinappi, Rahankäytön opas, kuluttajavirasto Papunet, Verneri Amme-materiaali Omaan kotiin, Muutto-opas sinulle, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Ohjaus- ja opetusmateriaali ATTOlisäosat : Arjentaidot FI/makukoulu/_files/ /default/Makukoulu.pdf kukoulu.htm Arviointimenetelmiä Oppimisen arviointi havainnointi, opiskelijan itsearviointi: oppimispäiväkirjat, lomake kannustavat ja realistiset ohjaus- ja palautekeskustelut Osaamisen arviointi opiskelijan itsearviointi: oppimispäiväkirjat, lomake arviointikeskustelut, jatkuva osaamisen näyttö (aktiivisuus, havainnointi, kirjalliset ja suulliset tehtävät) Toteuttamisesimerkkejä opiskelijasta otetaan kuvat kun hän esim. siivoaa ja näistä tehdään kuvallinen toimintaohje vaihe vaiheelta opiskelijan tarpeiden mukaan opetus toteutetaan yhteistyössä tiimin kanssa esim. asuntolassa - asumiseen liittyvä tehtävät, hygienian hoitaminen, ruoan valmistaminen ruoka-aineympyrän, -pyramidin,

32 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) lautasmallin tekeminen esim. luokan seinälle omien hankintojen suunnitelmallinen tekeminen ja oman rahan käyttäminen asiointikäynneillä tutustutaan erilaisiin asumisyksiköihin, aloitus mieluiten jonkun opiskelijan omasta asumis- /asumisvalmennusyksiköstä oman luokan/ opetuskeittiön siivous säännöllisesti pyykin peseminen: omat pyykit, luokan pyykit

33 Opetussuunnitelma 2.0/ (43) Vapaa-aika Tavoitteet tutustuu erilaisiin vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin hyödyntää harrastuksia ja vapaa-aikaansa oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja sosiaalisten suhteiden luomiseksi ymmärtää vapaa-ajan merkityksen työn ja opiskelun vastapainona Syyslukukausi Kevätlukukausi Sisältöjä vapaa-ajantoiminnot harrastusmahdollisuudet hyvinvointi ja sen edistäminen vapaa-ajalla vapaa-ajan ihmissuhteet työn ja vapaa-ajan erot Opetusmenetelmiä yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely vierailut ja tutustumiskäynnit leirit paikalliseen harraste- ja / tai seuratoimintaan tutustuminen ja osallistuminen ohjattu ja/ tai itsenäinen tiedonhankinta toiminnalliset harjoitteet kokemuksellisuus kokonaisopetuksellisuus Avartti-menetelmä Opetusjärjestelyjä sovittu henkilö/sovitut henkilöt vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät ja materiaalit saatavilla tarvittaessa tarvittaessa apuvälineet käytössä opettajan ohella koulun muu henkilökunta ja opiskelijan lähiverkosto osallistuu vapaa-ajan taitojen ohjaukseen Avartti-ohjaajat Oppimisympäristöjä luokka ja koulun muut tilat oppilaitoksen liikunta- ja harrastetilat kansalaisopisto erilaiset harrastuspaikat (esim. kuntosalit, uimahallit, keilahallit) asumisyksiköt

Opetussuunnitelma. Ammatilliseen peruskoulutukseen

Opetussuunnitelma. Ammatilliseen peruskoulutukseen Opetussuunnitelma 2.0/1.6.2011 1 (45) Opetussuunnitelma Hyväksytty 1.0/9.6.2010 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Yksikkö / toimipiste Opettaja (t) Pvm, esimies Opetussuunnitelma 2.0/1.6.2011 2

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1 1 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1 Opetussuunnitelma 2 1. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani... 4. 2 Tutkinnon toteuttaminen... 7. 3 Opiskelijan arviointi... 12

1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani... 4. 2 Tutkinnon toteuttaminen... 7. 3 Opiskelijan arviointi... 12 Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan, datanomi Käytön tuen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (120) Sisällysluettelo 1 Tieto- ja viestintätekniikan,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Opetussuunnitelma. Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Opetussuunnitelma Autoalan perustutkinto Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (109) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan perustutkinto Kokin koulutusohjelma, kokki. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Hotelli-, ja ravintola- ja catering-alan Kokin koulutusohjelma, kokki Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/19.11.2012 2 (110) Sisällysluettelo 1 Hotelli-,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja

Opetussuunnitelma. Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Opetussuunnitelma Kiinteistönhoidon koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (125) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (113) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä

Opetussuunnitelma. Puutarhatalouden perustutkinto Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri. Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma, puutarhuri Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0./13.8.2013 2 (123) Sisällysluettelo 1... 4 1.1 Tavoitteet... 4 1.2 Opetussuunnitelma...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja

Opetussuunnitelma. Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Opetussuunnitelma Rakennusalan perustutkinto Talonrakennuksen koulutusohjelma, talonrakentaja Hyväksytty 1.0/18.6.2008 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/1.8.2012 2 (102) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä

Opetussuunnitelma. Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Opetussuunnitelma Maatalousalan perustutkinto Maatilatalouden koulutusohjelma, maaseutuyrittäjä Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 5.0/22.1.2014 2 (128)

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Opetussuunnitelma. Metsäalan perustutkinto Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Opetussuunnitelma Metsäalan perustutkinto Metsätalouden koulutusohjelma, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 1.0/24.6.2010 2 (109) Sisältö 1 Metsäalan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija

Opetussuunnitelma. Verhoilu- ja sisustusalan perustutkinto Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija Opetussuunnitelma Verhoilualan koulutusohjelma, verhoilija Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.6.2010 2 (91) Sisällysluettelo 1, verhoilija... 4 1.1

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus 31.8.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja

Opetussuunnitelma. Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma, sähköasentaja Opetussuunnitelma koulutusohjelma, sähköasentaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (105) Sisällysluettelo 1, sähköasentaja... 4 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja

Opetussuunnitelma. Kone- ja metallialan perustutkinto Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja Opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneistaja levyseppähitsaaja Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/15.12.2011 2 (150) Sisällysluettelo 1... 5 1.1 Tavoitteet...

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma

Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.5.2013 Sisällysluettelo 1 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN KUVAUS

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti

OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2.AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot