3.4 Perustehtävä, visio ja arvot. 3.5 Strateginen kehittäminen. Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.4 Perustehtävä, visio ja arvot. 3.5 Strateginen kehittäminen. Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot."

Transkriptio

1 Perustehtävä, visio ja arvot Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot. Perustehtävä Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme alueen työelämää. Edistämme työllisyyttä, yrittäjyyttä ja hyvää elämää. Visio Huippukouluttaja 2020 Visio on saavutettu, kun kuntayhtymä on tuloksellisuuskriteereissä suurten ja monialaisten koulutuksen järjestäjien 10 %:n kärjessä ja kuntayhtymälle on myönnetty valtakunnallinen laatupalkinto. Arvo Luottamus 3.5 Strateginen kehittäminen Kuntayhtymän strategiseksi työkaluksi vakiinnutettiin sähköinen tuloskortti vuoden 2014 aikana. Sähköisen tuloskortin näkökulmat noudattelevat tasapainotetun tuloskortin näkökulmia. Kuntayhtymän ja tulosalueiden tuloskortit julkaistiin intrassa, josta henkilöstö pystyi seuraamaan kuntayhtymän ja tulosalueiden tavoitteiden kehittymistä ja toteutumista tuloskortin näkökulmissa. Kuntayhtymän tuloskortin tavoitteiden kehittymistä seurattiin säännöllisesti kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johtoryhmän kokouksissa. Tuloskortin kehittämistyö jatkuu edelleen. Kehitysohjelmat jalostettiin strategisiksi toimenpiteiksi laajassa yhteistyössä luottamushenkilöiden, henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän kanssa kevään 2014 aikana. Yhtymähallitus hyväksyi strategiset toimenpiteet vuosille Strategiset toimenpiteet on laadittu tasapainotetun tuloskortin näkökulmiin. Menettelyllä vahvistetaan tasapainotettuun tuloskorttiin liittyvän ajattelun vahvistumista kuntayhtymässä. Samassa kokouksessa yhtymävaltuusto hyväksyi kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet alkaen. Kuntayhtymä osallistui OKM:n järjestämään ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailuun vuonna Kuntayhtymän toimintaa arvioi noin 200 henkilöä. Arviointiin osallistui henkilöitä kuntayhtymän yhtymävaltuustosta ja hallituksesta, kuntayhtymän henkilöstöstä, opiskelijoista ja työelämänedustajista. Laatupalkintokilpailuun osallistui 15 koulutuksen järjestäjää ja kilpailutoimikunnan antaman arviointipalautteen mukaan kuntayhtymä sijoittui kilpailussa seitsemän parhaan joukkoon. Opetushallituksen ammatillisen koulutuksen laatustrategian tukihankkeisiin liittyen kuntayhtymä osallistui laatujärjestelmien kriteerien ja arviointimenettelyn pilotointiin ja kuntayhtymässä toteutettiin laatujärjestelmän itsearviointi 7.2. ja Arviointiin osallistui kuntayhtymän henkilöstön lisäksi yhtymähallituksen jäseniä ja työelämän edustajia.

2 22 Kuntayhtymän sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla on varmistettu - päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuus ja riittävyys, - toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, ohjeiden, lakien, määräysten noudattaminen mm. virheiden ja väärinkäytösten ehkäisemiseksi, - resurssien taloudellinen ja tarkoituksen mukainen käyttö, - tavoitteiden saavuttaminen ja tuloksellisuus sekä - toimintojen tehokkuus ja tarkoituksenmukaisuus. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta on seurattu talousarviovuoden aikana osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain ja tuloskortin tavoitteiden saavuttamista kuukausittain. Hallitus antaa tässä toimintakertomuksessa luvussa 5 arvion myöhemmin selonteon merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Hallituksen selonteko perustuu sen alaisten tilivelvollisten laatimiin selontekoihin. Kuntayhtymän sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty vuoden 2014 aikana. Sisäisellä valvonnalla on varmistettu, että vuoden 2014 aikana toiminta- ja taloussuunnitelma on ollut ohjauksen välineenä organisaation kaikilla tasoilla. Työelämäyhteydet on pyritty pitämään laadukkaina alueen elinkeinoelämän kanssa säännöllisillä tapaamisilla.

3 38 5 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen Savon koulutuskuntayhtymän selonteko sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta vuodelta 2014 perustuu tulos- ja toimialueiden antamiin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selontekoihin ja raportteihin. Yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja toimivuudesta. Muut tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat kukin omilla vastuualueillaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallintosääntö uudistettiin ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vahvistettiin vuoden 2014 kuntayhtymän organisaatiouudistuksen yhteydessä. Yhtymävaltuusto vahvisti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet kokouksessa ja hallintosäännön 31. Tilivelvolliset viranhaltijat yhtymävaltuusto on määritellyt kokouksessaan Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Kuntayhtymässä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät, vastuut ja velvollisuudet on määritelty yhtymävaltuuston hyväksymissä johtosäännöissä sekä hallituksen hyväksymän johtamisen, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen linjausten mukaisesti. Kuntayhtymän toimialueille on tehty vuoden aikana kahdeksan (8) seitsemän (7) johdon katselmusta, joiden yhteydessä on arvioitu myös toimialueen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Kuntayhtymän tulos- ja toimialueiden johto on raporteissaan arvioinut vastuualueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisuutta ja riittävyyttä sekä antanut arvionsa oman sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan onnistumisesta. Toimialueilla on valvottu toiminnan lainmukaisuutta, tavoitteiden toteutumista, omaisuuden ja sopimusten valvontaa ja valvonnassa ei ole havaittu suuria raportoitavia puutteita. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Vuonna 2014 henkilökunnan rekrytointeja tehtiin Kuntarekryssä yhteensä 57. Yhteistoimintaneuvottelun tuloksena noin 160 työntekijään kohdistui toimenpiteitä ja näistä oikaisuvaatimuksia tehtiin 17 päätökseen. Myöhemmin kaksi (2) oikaisuvaatimusta peruutettiin. Vuoden 2015 alussa oli vireillä 15 oikaisuvaatimusta, jotka yhtymähallitus käsitteli ja päätti hylätä kaikki kokouksessaan tammikuussa Kuntayhtymän tietoon on tullut mennessä, että kolmesta (3) koulutuspäällikkönimityksestä on valitettu edelleen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Irtisanomista koskeva jatkovalitus on ollut Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO), joka päätti ratkaista asian kuntayhtymän eduksi tammikuussa 2015.

4 39 Henkilöstön osalta purettiin kaksi (2) palvelussuhdetta johtuen ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Todettujen epäselvyyksien ja virheiden poistamiseksi on toimialueilla lisätty valvontaa sekä korostettu johtavien viranhaltijoiden vastuita ja toimivaltuuksia. Kuopion hallinto-oikeuteen tehtiin yksi (1) oikaisuvaatimus opiskelijavalintaan kohdistuvasta päätöksestä, jonka tekijä perui myöhemmin. Hankintailmoituksia julkaistiin Hilma-sivustolla kolme (3) yli EU-kynnysarvon ylittävää kilpailutusta ja 10 kansallista kilpailutusta. Yhtymähallitukselle tehtiin kaksi (2) oikaisuvaatimusta liittyen hankintoihin, joista toisesta on valitettu markkinaoikeuteen ja edelleen KHO:hon ja toinen peruttiin myöhemmin. Hankintaosaamiseen on kiinnitetty huomiota ja hankintoihin sisältyvät riskit on tunnistettu. Kuntayhtymään on valmisteilla hankintastrategia, jonka yhteydessä myös hankintaohjeet uusitaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut kaksi (2) työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomusta opiskelijalle tapahtuneen työtapaturman johdosta ja yhden (1) kertomuksen henkilöstölle tapahtuneesta työtapaturmasta. Näissä ei ollut huomautettavaa. AVI:iin on jätetty neljä (4) hallintovalitusta koskien opiskelijavalintaa ja yksi kantelu opintojen viivästymisestä, joista kolme (3) on ratkaistu kuntayhtymän eduksi. Yksi (1) opiskelijavalintaan liittyvä oikaisuvaatimus ja opintojen viivästymiseen liittyvän kantelun käsittely ovat vielä kesken. Valitus SORA-toimielimen päätökseen Opiskelijan erottaminen määräajaksi peruttiin. Kuntayhtymän selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että kuntayhtymän johtava viranhaltija ja kaksi työsopimussuhteista henkilöä ovat omistajina ja työntekijöinä yhtiössä, joka harjoittaa kuntayhtymän kanssa kilpailevaa toimintaa. Yhtymähallitus on kokouksessa päättänyt purkaa johtavan viranhaltijan virkasuhteen Viranhaltija on toimittanut asiamiehen välityksellä yhtymähallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen yhtymähallitukselle Työsopimussuhteisten henkilöiden osalta työsopimukset on purettu Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talouden ja talousarvion seuranta on tulos- ja toimialueilla systemaattista ja säännöllistä (kuukausi- ja osavuosiraportointi). Kuukausiraportit käsiteltiin tulosalueiden johtoryhmissä ja osavuosiraportointi yhtymähallitukselle laadittiin neljä (4) kertaa ja toiminnalliset tavoitteet kaksi (2) kertaa vuodessa. Käteisvarojen valvontaa suoritetaan kassatarkastuksin annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksissa ilmeni huomautettavaa. Kiinteistöyksikön investointiohjelma ei toteutunut johtuen toimitilaratkaisujen linjapäätösten viivästymisestä. Investoinnit jäivät noin 1,7 milj. euroa alle talousarvion.

5 40 Sopimustoiminta Toimialueiden raporttien perusteella sopimusten hallinta on ajantasaista ja niihin liittyvät riskit tiedostettiin. Riskejä on vastuiden määrittelyssä, sopimusehtojen noudattamisessa ja seurannassa. Sopimuksia puuttui kirjaamosta ja allekirjoituksissa oli puutteita. Sopimusriskit voivat aiheuttaa toteutuessaan merkittäviä taloudellisia tappioita kuntayhtymälle. Sopimusten hallintaa kuntayhtymässä uudistetaan ja kehitetään osana asiahallinnan kokonaisuutta. Vuonna 2014 käytössä ollut Dynasty-asiahallintaohjelma palvelee käyttäjää sopimustoiminnan seurannassa ja valvonnassa heikosti. Vuonna 2014 kuntayhtymässä käytössä ollut Dynasty-asiahallintaohjelman sopimusosa on palvellut käyttäjiä sopimusten seurannassa ja valvonnassa heikosti. Sopimusten hallinnan uudistaminen on aloitettu ja sitä kehitetään osana asiahallinnan kokonaisuutta. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan toteuttamisen yleiset periaatteet Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Riskienhallinnan vastuut ja päämäärät on määritelty yhtymähallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa. Kuntayhtymän johtoryhmä toimii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmänä. Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskienhallintapolitiikassa määritellään periaatteet riskien tunnistamiselle, arvioinnille ja hallintamenettelyille sekä raportoinnille ja seurannalle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyöryhmä pyrki säännöllisen ja järjestelmällisen riskienhallinnan toimintamallin luomiseen koko kuntayhtymässä. Toimintamallia on suunniteltu vuosien 2013 ja 2014 aikana ja se konkretisoituu vuoden 2015 loppuun mennessä laadittavassa riskienhallinnan ja sisäisenvalvonnan yleisohjeessa. Vuoden 2014 aikana otettiin käyttöön merkittävien päätösten yhteydessä suoritettava vaikutusten arviointi. Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ja tavoitteisiin liittyvät uudet mahdollisuudet tunnistettiin ja arvioitiin osana toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden asettamisprosessia (liite 8) sekä säännöllisesti tilikauden aikana. Tavoitteiden toteutumisen arviointi on selkeästi parantunut käyttöönotetun ajantasaisen tuloskortin myötä.

6 41 Riskien tunnistamisen ja arvioinnin apuvälineitä on kehitetty, mutta niistä ei ole saatu parasta mahdollista hyötyä yhteisen toimintamallin puuttuessa. Riskeihin vastaaminen Merkittävimpien riskien hallitsemiseksi, jokaisella organisaatiotasolla seurattiin säännöllisesti ennalta sovittuja tuloskortin mittareita, tavoitteiden toteutumista sekä niihin liittyviä riskejä. Merkittävimmät riskit arvioitiin, vastuutettiin sekä aikataulutettiin toimenpiteet ja niiden seuranta. Riskeihin vastaamisen menettelyt kuvataan ja ohjeistetaan tarkemmin vuoden 2015 aikana laadittavan riskienhallinnan yleisohjeen yhteydessä. Tulos- ja toimialueilla riskeihin ja erilaisiin häiriötilanteisiin varauduttiin laatimalla tarvittavat suunnitelmat etukäteen. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan osalta ei ollut huomautettavaa. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntayhtymässä toiminnanohjaus on kokonaisvaltainen toiminta, joka palvelee strategista suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on määritelty kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloskorttiin. Tuloskortin mittarit ovat määritelty talous- asiakas-, prosessi- ja henkilöstönäkökulmista. Vuoden 2014 riskit on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä tuloskortin näkökulmasta. Yleisellä tasolla tavoitteet on saavutettu ja toiminta on ollut tavoitteiden mukaista vuoden 2014 aikana. Merkittäviä tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia riskejä ei ole toteutunut. Mahdollisuuksia on toimintavuoden aikana pystytty hyödyntämään mm. myymällä kuntayhtymän kiinteistöjä sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa solmittujen kumppanuussopimusten kautta. Kuntayhtymän kehittymiseen, kasvamiseen ja toiminnan jatkuvuuteen vaikuttaa merkittävästi onnistuminen perustehtävässä. Toiminnan kehittymiseen vaikuttavina riskeinä ovat koulutustarpeen mukaiset järjestämisluvat, rahoituksen riittävyys, koulutuksen vetovoimaisuus, opiskelijoiden tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen tavoiteajassa sekä työllistyminen ja jatko-opinnot. Kuntayhtymän omistamissa kiinteistöissä on kiinteistöjen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä taloudellisia ja terveydellisiä riskejä. Nämä vaikuttavat sekä opiskelijoiden että henkilöstön terveyteen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, motivaatioon ja työssä jaksamiseen. Sisäilmaongelmien hallintaa kehitetään kuntayhtymässä jatkuvasti. Kuntayhtymässä nähdään myös henkilöstön ikääntyminen ja sen mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset merkittävänä toiminnallisena riskinä. Myös henkilöstön osaaminen, rekrytointi ja kuntayhtymän houkuttelevuus työnantajana sisältävät sekä mahdollisuuksia että uhkia. Henkilöstön tapaturmien määrä ja niihin

7 42 liittyvät poissaolot ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana. Toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuuteen liittyviin riskeihin tapaturmien vähentämiseksi. OKM:n suunnittelemat leikkaukset rahoitukseen vaikuttavat kuntayhtymän tulevaan toimintaan ja talouteen sekä henkilöstön asemaan. Tuloksellisen toiminnan edellytys on onnistuminen perustehtävän toteuttamisessa. Kuntayhtymän eri tulos- ja toimialueilta saatujen selontekojen perusteella merkittävimmät uhat nähdään valtion talouden epävarmuudessa. Raporteista poimittuja epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät julkisen toimintaympäristön, rahoitusperusteiden, opiskelijoiden aloituspaikkojen säilymiseen sekä taloudellisen tilanteen muutokseen. Valtioneuvoston tekemät leikkaustoimenpiteet ammatilliseen ja lukiokoulutukseen vaikuttavat kuntayhtymään vuosien aikana arviolta yli 10 miljoonaa euroa. Lisäksi oppimisympäristöjen investointitarpeiden selkeä lisääntyminen vaikuttaa kuntayhtymän perustehtävän hoitamiseen. Tulevat investointitarpeet on arvioitu yli 70 miljoonaksi euroksi. Omaisuuden hallinnassa, hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole tapahtunut merkittäviä menetyksiä eikä arvonalennuksia. Kuntayhtymä ei ole joutunut vuonna 2014 korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Kuntayhtymän vakuutukset on tarkastettu ja ne ovat asianmukaiset. Lisäksi tehdyissä arvioinneissa ja katselmuksissa on noussut esille mm. seuraavat epävarmuustekijät: osaamisen varmistaminen toimintaympäristön muuttuessa, henkilöstön tehtäväkuvien ajantasaisuus, ikääntyminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen sekä varahenkilöjärjestelmän puuttuminen. Kuntayhtymän toiminnassa on huomioitu edellä esitetyt asiat vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmaa tehtäessä. Sisäinen tarkastus Kuntayhtymässä on sisäinen tarkastaja, joka toimii kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Tehtäviin 2014 kuului avustaa ylintä johtoa tarkastamalla ja arvioimalla tulos-, toimi- ja vastuualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta kuntayhtymän johtajalta saamien toimeksiantojen perusteella. Lisäksi tehtäviin sisältyy tarkastuslautakunnan avustaminen. Sisäisen tarkastajan työ painottui sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseen, ohjeistuksen valmisteluun ja konsultointiin. Päättyneellä tilikaudella sisäisen valvonnan yhteydessä tuli ilmi yksi kavallus sekä yksi pienempi rahan katoaminen. Sisäisen tarkastuksen kassantarkastusten yhteydessä kävi ilmi, että kassaeroja on jonkin verran, yhdessä kassakaapissa oli rahaa kirjekuoressa sekä yksi alitilittäjä, mitä ei ole määritelty kuntayhtymän alitilittäjäksi. Näihin puututtiin heti ja painotettiin käteisen rahan käsittelyn huolellisuutta. Valvontaa on tehostettava ja kassantarkastukset on tehtävä esimiehen toimesta ohjeiden mukaisesti ennalta ilmoittamatta vähintään kaksi kertaa vuodessa.

8 43 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistarpeet Suunnittelukaudella sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään edelleen kiinnittämällä huomiota ohjeistuksen toimeenpanoon sekä riskienhallinnan toimenpideohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen tulosalueilla, niin että kokonaisvaltainen riskienhallinta on vakiintunut. Sisäisen valvonnan dokumentointia tehdyn sisäisen valvonnan osalta on kehitettävä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on kirjattu mahdolliset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit talouden, asiakkaiden, prosessien ja henkilöstön näkökulmista.

9 48(49) Toiminnan ja investointien rahavirta -välituloksen tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden kertymän avulla voidaan seurata investointien omarahoituksen toteutumista pitemmällä aikavälillä. Omarahoitusvaatimus täyttyy, jos kertymä viimeksi päättyneenä tilinpäätösvuonna on positiivinen, kuntayhtymässä kertymä tilinpäätöksessä 2014 oli 7,072 milj. euroa positiivinen. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Kuntayhtymässä toiminnan ja investointien rahavirran kertymä tilinpäätösvuoden ja neljän edellisen vuoden ajalta on positiivinen, 18,7 milj. euroa. Investointien tulorahoitus, % (728,7 %) Tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta (=rahoituslaskelman investointimenot, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet) on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden (käyttöomaisuuden) myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä. Edellisenä vuonna tunnusluku oli 242,5 %. Vuonna 2014 kuntayhtymässä oli nettoinvestoinnit saatu katettua kassavaroilla, vuosikate oli 8,3 milj. euroa ja nettoinvestoinnit olivat 1,1 milj. euroa. Saadaan kaavasta: 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Lainanhoito Lainanhoitokate (5,6) Lainanhoitokate kertoo tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan omaisuutta tai vähentämään rahavaroja. Kuntayhtymän lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Savon koulutuskuntayhtymässä tunnusluku vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan on 5,6. Edellisenä vuonna tunnusluvun arvo oli 4,5. Tulevaisuudessa tulorahoituksen tasoon (vuosikate) on edelleen kiinnitettävä huomiota, että pystymme selviämään lainamäärän aiheuttamien korkokulujen ja lainan lyhennysten maksuista. Saadaan kaavasta: (Vuosikate + Korkokulut) + (Korkokulut + Lainanlyhennykset) Saadaan kaavasta: (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

10 52(54) 6.11 Kiinteistöyksikkö Kiinteistöyksikön tulos tilinpäätöksessä oli milj. euroa negatiivinen, tulos oli 0,942 milj. euroa alle budjetin. Tilikauden tulos oli ennakoitu 0,703 milj. euroa positiiviseksi. Toteutuneita toimintatuottoja oli 12,1 milj. euroa. Sisäisiä vuokria oli peritty 11,7 milj. euroa, summa oli arvioidun mukainen. Toimintakulut ylittivät budjetin 0,4 milj. eurolla. Henkilöstökulut, 1,4 milj. euroa, ja olivat lähes arvioidun mukaiset. Aine-, tarvike- ja tavarahankinnoissa kulut jäivät 0,4 milj. euroa alle budjetin, toteuma oli 2,3 milj. euroa. Vastaavasti vuokrakulut ja muut toimintakulut ylittivät budjetin 0,5 milj. eurolla. Suurimpia eroja aiheuttivat kiinteistöverot, jotka olivat euroa arvioitua suuremmat sekä rakennusten ja huoneistojen vuokrat, jotka olivat euroa arvioitua suuremmat. Vuokrakulujen toteuma oli 1,9 milj. euroa ja muiden toimintakulujen toteuma oli 1,0 milj. euroa. Myös palvelujen ostot ylittivät budjetin 0,4 milj. euroa, suurimpia menoeriä olivat toimitilaratkaisuun liittyvät asiantuntijapalvelut ja rakentamispalvelut. Muut toimintakulut ylittyivät arvioidusta 0,4 milj. euroa. Muut kulut sisälsivät 0,2 milj. euroa Suonenjoen kiinteistön kaupasta aiheutuvien mahdollisten palautusten takaisinmaksuun opetus- ja kulttuuriministeriölle. Rahoitustuottojen ja -kulujen nettokulu oli arvion mukainen. Nettokulujen toteuma oli 0,4 milj. euroa. Kiinteistöyksiköltä on peritty opetustoimen pääomasijoitukselle sisäistä korkoa, korko on sama, jonka kuntayhtymä maksaa jäsenkunnille. Jäsenkunnille perussopimuksen mukaan maksettava korko on 1 % peruspääomasta eli vuodelta 2014 se oli ,00 euroa. Peruspääoman määrä oli ,07 euroa. Maksetun koron määrä vastaa vuoden lopussa 0,485 %:n korkoa ,32 euron pääomasijoitukselle. Korkosumma on käsitelty kuntayhtymässä sisäisinä erinä muissa rahoitustuotoissa ja -kuluissa. Oman pääoman rahasto oli päättyneessä tilinpäätöksessä ,14 euroa. Tilinpäätöksessä poistot ylittyivät 0,7 milj. euroa. Toteutuneiden poistojen määrä oli 3,2 milj. euroa. Poistot ylittyivät, koska poistoihin kohdistuu Muuruveden toimipisteessä puretun verstashallin ja Kuopiossa Presidentinkatu 3:n käytöstä poistettujen asuntolarakennusten tasearvojen kirjaamiset lisäpoistoina tuloslaskelmaan, yhteensä euroa. Kiinteistöyksikön sitovuustasona käyttötalouden osalta oli toimintakate euroa. Toimintakatteen toteuma oli euroa. Kiinteistöyksikkö jäi sitovuustavoitteestaan euroa. Ennakoimattomia kuluja ovat aiheuttaneet mm. sisäilmaongelmien vuoksi tehdyt toimitilaratkaisujen selvitykset

11 74(75) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LIITETIETO 1 TILINPÄÄTÖSTÄ LAADITTAESSA NOUDATETUT ARVOSTUSPERIAATTEET Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Valtuustossa ( ) hyväksyttyä voimassa olevaa poistosuunnitelmaa on muutettu siten, että Savon koulutuskuntayhtymässä noudatetaan lähtien yhtenäisiä poistoaikoja noudattavaa poistosuunnitelmaa. Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto , voimassa saakka Yhtymävaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman perusteet lukien Yhtymähallitus on hyväksynyt poistosuunnitelman lukien Vaihto-omaisuuden arvostus Vaihto-omaisuus on merkitty hankintamenoon. Johdannaissopimusten käsittely Johdannaiset sisältävät koronvaihtosopimuksia. Kaikki koronvaihtosopimukset on tehty suojaamistarkoituksessa. Kuntayhtymä on sitonut pitkäaikaisten lainojen vaihtuvan koron koronvaihtosopimuksilla kiinteään korkoon. Yleissopimus voimassa toistaiseksi. Koronvaihtosopimukset voimassa ja asti. LIITETIETO 2 LIITETIETO 3 LIITETIETO 4 LIITETIETO 5 LIITETIETO 6 LIITETIETO 7 TULOSLASKELMAN ESITTÄMISTAVAN MUUTOS -ei muutosta edelliseen tilikauteen OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN -ei tapahtumia EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOJEN VERTAILUKELPOISUUS - ei muutosta edelliseen tilikauteen AIKAISEMPIIN TILIKAUSIIN KOHDISTUVAT TUOTOT JA KULUT SEKÄ KÄSITTELY -ei tapahtumia YKSITTÄISEEN TASE-ERÄÄN SISÄLTYVÄT OSAT -ei tapahtumia VALUUTTAMÄÄRÄISET ERÄT -ei tapahtumia

12 80(81) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LIITETIETO 17 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Rakennukset Rakennukset Poistoero , ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella, , ,45 vähennetty poistojen suhteessa Poistoero , ,55 Normaalien poistojen suhteessa on lisäksi tehty seuraavat poistoerojen tulouttamiset Käyttökiellossa olevien ja purettujen jäljellä olevien tasearvojen kirjaaminen lisäpoistoina tuloslaskelmaan sekä poistoerojen tulouttaminen tilinpäätöksessä ,60 Suonenjoen kinteistön myyntiin kohdistuva poistoeron tulouttaminen v ,98 Poistoerojen tulouttaminen ,58 LIITETIETO 18 LIITETIETO 19 LIITETIETO 20 KULUKSI KIRJAAMATTOMAT MENOT JA PÄÄOMA-ALENNUKSET -ei tapahtumia ARVONKOROTUKSET ei tapahtumia AKTIVOIDUT KORKOMENOT ei tapahtumia

13 uusi sivu 82 KÄYTTÖKIELLOSSA OLEVIEN JA PURETTUJEN TILOJEN JÄLJELLÄ OLEVIEN TASEARVOJEN KIRJAAMINEN LISÄPOISTOINA TULOSLASKELMAAN SEKÄ TILOIHIN TEHTYJEN POISTOEROJEN TULOUTTAMINEN TILINPÄÄTÖKSESSÄ 2014 Muuruvesi, verstashalli poistettavat tase-arvot Muuruvesi, vestashallin peruskorjaus v , Tuloutettu poistoero ,63 Kuopio, Presidentinkatu 3, opiskelija-asuntolarakennukset A- ja B-osa Opiskelija-asuntolat, A- ja B-rakennukset , Opiskelija-asuntola, rakennus A, korjaus tehty v , Tuloutettu poistoero , Opiskelija-asuntolan (rakennus A) peruskorjaus v , Tuloutettu poistoero , Asuntolan sisäovien uusiminen, E-osa, v ,99 Yhteensä poistojen purku ,46 Yhteensä poistoerojen tuloutus ,60 tilikauden tappio ,86

14 uusi sivu 90 SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ VAIHTO-OMAISUUS Rak.kust. Kirjanpito Valmius- Tili Kirjanpito lisäys aste % Keskeneräiset tuotteet (tase) v.2014 tase Kuopio Haukkaniemenkatu , , ,85 40 Haukkaniemenkatu , , ,75 40 Haukkaniemenkatu , , ,94 99 Haukkaniemenkatu , , ,84 99 Havukkalahdenkatu , , ,38 2 Havukkalahdenkatu , , ,99 2 Siilinjärvi Takakaarre , , ,04 99 Pientalot yhteensä , , ,79 As Siilinjärven Haaparinne ,80 0, ,80 6 osaketta , , , , , Vaihto-omaisuus yhteensä , , ,59

15 92(95) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LIITETIETO 29 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Rakennukset Rakennukset Poistoero , ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella, , ,45 vähennetty poistojen suhteessa Poistoero , ,55 Normaalien poistojen suhteessa on lisäksi tehty seuraavat poistoerojen tulouttamiset Käyttökiellossa olevien ja purettujen jäljellä olevien tasearvojen kirjaaminen lisäpoistoina tuloslaskelmaan sekä poistoerojen tulouttaminen tilinpäätöksessä ,60 Suonenjoen kinteistön myyntiin kohdistuva poistoeron tulouttaminen v ,98 Poistoerojen tulouttaminen ,58

16 116(119) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖYKSIKKÖ LIITETIETO 17 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Rakennukset Rakennukset Poistoero , ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella, , ,45 vähennetty poistojen suhteessa Poistoero , ,55 Normaalien poistojen suhteessa on lisäksi tehty seuraavat poistoerojen tulouttamiset Käyttökiellossa olevien ja purettujen jäljellä olevien tasearvojen kirjaaminen lisäpoistoina tuloslaskelmaan sekä poistoerojen tulouttaminen tilinpäätöksessä ,60 Suonenjoen kinteistön myyntiin kohdistuva poistoeron tulouttaminen v ,98 Poistoerojen tulouttaminen ,58

17 124(127) SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ KIINTEISTÖYKSIKKÖ LIITETIETO 29 ERITTELY POISTOERON MUUTOKSISTA Rakennukset Rakennukset Poistoero , ,00 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella, , ,45 vähennetty poistojen suhteessa Poistoero , ,55 Normaalien poistojen suhteessa on lisäksi tehty seuraavat poistoerojen tulouttamiset Käyttökiellossa olevien ja purettujen jäljellä olevien tasearvojen kirjaaminen lisäpoistoina tuloslaskelmaan sekä poistoerojen tulouttaminen tilinpäätöksessä ,60 Suonenjoen kinteistön myyntiin kohdistuva poistoeron tulouttaminen v ,98 Poistoerojen tulouttaminen ,58

18 Liite 5 Kansainvälinen opiskelija-, opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus vuonna 2014 Kuntayhtymästä ulkomaille lähteneet opiskelijat Vähintään kahden viikon pituinen jakso 138 Alle kahden viikon pituinen jakso 17 Opiskelijat yhteensä 155 Kuntayhtymästä ulkomaille lähteneet opettajat tai muu henkilöstö Vähintään viiden työpäivän pituinen jakso 19 Alle viiden työpäivän pituinen jakso 68 Opettajat tai muu henkilöstö yhteensä 87 Ulkomailta kuntayhtymään tulleet Opiskelijaliikkuvuus 40 Opettaja- ja asiantuntijaliikkuvuus 54 Liikkuvuus ulkomailta kuntayhtymään yhteensä 94

19 Kuntayhtymän riskit Liite 8 Näkökulmat Tavoitteet Tavoitteen saavuttamista mahdollisesti uhkaavat riskit Talous Toimintatuotot Täyttöaste alle 100 % Koulutus- ja palvelutarjonta Osaaminen Vuosikate toimintatuotoista Investoinnit Kustannustehottomuus toimipisteverkosto osaaminen oppimisympäristö Ennakointi koulutus- ja palvelutarjonta Ennakointi Virheellinen investointipäätös Asiakas Tutkintojen määrä Maine Työelämäyhteydet Ennakointi koulutus- ja palvelutarjonta Osaaminen Oppimisympäristö Opiskelijapalaute Työelämäpalaute Vetovoimaisuus Osaaminen Oppimisprosessi Oppimisympäristö Hyvinvointi Maine työelämäyhteydet tunnettuus Ennakointi koulutus- ja palvelutarjonta Osaaminen Maine tunnettuus Viestintä ja markkinointi Koulutustarjonta Prosessi Läpäisyaste Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Yksilölliset oppimispolut Opetussuunnitelma Opetuksen toteutus Keskeyttäminen Markkinointi ja viestintä Opiskelijahuolto Osaaminen opetuksen laatu opetuksen sisältö opetuksen toteutus Oppimisympäristö Ilmapiiri

20 39 Henkilöstön osalta purettiin kaksi (2) palvelussuhdetta johtuen ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Todettujen epäselvyyksien ja virheiden poistamiseksi on toimialueilla lisätty valvontaa sekä korostettu johtavien viranhaltijoiden vastuita ja toimivaltuuksia. Kuopion hallinto-oikeuteen tehtiin yksi (1) oikaisuvaatimus opiskelijavalintaan kohdistuvasta päätöksestä, jonka tekijä perui myöhemmin. Hankintailmoituksia julkaistiin Hilma-sivustolla kolme (3) yli EU-kynnysarvon ylittävää kilpailutusta ja 10 kansallista kilpailutusta. Yhtymähallitukselle tehtiin kaksi (2) oikaisuvaatimusta liittyen hankintoihin, joista toisesta on valitettu markkinaoikeuteen ja edelleen KHO:hon ja toinen peruttiin myöhemmin. Hankintaosaamiseen on kiinnitetty huomiota ja hankintoihin sisältyvät riskit on tunnistettu. Kuntayhtymään on valmisteilla hankintastrategia, jonka yhteydessä myös hankintaohjeet uusitaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut kaksi (2) työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomusta opiskelijalle tapahtuneen työtapaturman johdosta ja yhden (1) kertomuksen henkilöstölle tapahtuneesta työtapaturmasta. Näissä ei ollut huomautettavaa. AVI:iin on jätetty neljä (4) hallintovalitusta koskien opiskelijavalintaa ja yksi kantelu opintojen viivästymisestä, joista kolme (3) on ratkaistu kuntayhtymän eduksi. Yksi (1) opiskelijavalintaan liittyvä oikaisuvaatimus ja opintojen viivästymiseen liittyvän kantelun käsittely ovat vielä kesken. Valitus SORA-toimielimen päätökseen Opiskelijan erottaminen määräajaksi peruttiin. Kuntayhtymän selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että kuntayhtymän johtava viranhaltija ja kaksi työsopimussuhteista henkilöä ovat omistajina ja työntekijöinä yhtiössä, joka harjoittaa kuntayhtymän kanssa kilpailevaa toimintaa. Yhtymähallitus on kokouksessa päättänyt purkaa johtavan viranhaltijan virkasuhteen Viranhaltija on toimittanut asiamiehen välityksellä yhtymähallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen yhtymähallitukselle Työsopimussuhteisten henkilöiden osalta työsopimukset on purettu Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talouden ja talousarvion seuranta on tulos- ja toimialueilla systemaattista ja säännöllistä (kuukausi- ja osavuosiraportointi). Kuukausiraportit käsiteltiin tulosalueiden johtoryhmissä ja osavuosiraportointi yhtymähallitukselle laadittiin neljä (4) kertaa ja toiminnalliset tavoitteet kaksi (2) kertaa vuodessa. Käteisvarojen valvontaa suoritetaan kassatarkastuksin annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksissa ilmeni huomautettavaa. Kiinteistöyksikön investointiohjelma ei toteutunut johtuen toimitilaratkaisujen linjapäätösten viivästymisestä. Investoinnit jäivät noin 1,7 milj. euroa alle talousarvion.

21 40 Sopimustoiminta Toimialueiden raporttien perusteella sopimusten hallinta on ajantasaista ja niihin liittyvät riskit tiedostettiin. Riskejä on vastuiden määrittelyssä, sopimusehtojen noudattamisessa ja seurannassa. Sopimuksia puuttui kirjaamosta ja allekirjoituksissa oli puutteita. Sopimusriskit voivat aiheuttaa toteutuessaan merkittäviä taloudellisia tappioita kuntayhtymälle. Sopimusten hallintaa kuntayhtymässä uudistetaan ja kehitetään osana asiahallinnan kokonaisuutta. Vuonna 2014 käytössä ollut Dynasty-asiahallintaohjelma palvelee käyttäjää sopimustoiminnan seurannassa ja valvonnassa heikosti. Vuonna 2014 kuntayhtymässä käytössä ollut Dynasty-asiahallintaohjelman sopimusosa on palvellut käyttäjiä sopimusten seurannassa ja valvonnassa heikosti. Sopimusten hallinnan uudistaminen on aloitettu ja sitä kehitetään osana asiahallinnan kokonaisuutta. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan toteuttamisen yleiset periaatteet Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Riskienhallinnan vastuut ja päämäärät on määritelty yhtymähallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa. Kuntayhtymän johtoryhmä toimii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmänä. Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskienhallintapolitiikassa määritellään periaatteet riskien tunnistamiselle, arvioinnille ja hallintamenettelyille sekä raportoinnille ja seurannalle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyöryhmä pyrki säännöllisen ja järjestelmällisen riskienhallinnan toimintamallin luomiseen koko kuntayhtymässä. Toimintamallia on suunniteltu vuosien 2013 ja 2014 aikana ja se konkretisoituu vuoden 2015 loppuun mennessä laadittavassa riskienhallinnan ja sisäisenvalvonnan yleisohjeessa. Vuoden 2014 aikana otettiin käyttöön merkittävien päätösten yhteydessä suoritettava vaikutusten arviointi. Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ja tavoitteisiin liittyvät uudet mahdollisuudet tunnistettiin ja arvioitiin osana toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden asettamisprosessia (liite 8) sekä säännöllisesti tilikauden aikana. Tavoitteiden toteutumisen arviointi on selkeästi parantunut käyttöönotetun ajantasaisen tuloskortin myötä.

22 41 Riskien tunnistamisen ja arvioinnin apuvälineitä on kehitetty, mutta niistä ei ole saatu parasta mahdollista hyötyä yhteisen toimintamallin puuttuessa. Riskeihin vastaaminen Merkittävimpien riskien hallitsemiseksi, jokaisella organisaatiotasolla seurattiin säännöllisesti ennalta sovittuja tuloskortin mittareita, tavoitteiden toteutumista sekä niihin liittyviä riskejä. Merkittävimmät riskit arvioitiin, vastuutettiin sekä aikataulutettiin toimenpiteet ja niiden seuranta. Riskeihin vastaamisen menettelyt kuvataan ja ohjeistetaan tarkemmin vuoden 2015 aikana laadittavan riskienhallinnan yleisohjeen yhteydessä. Tulos- ja toimialueilla riskeihin ja erilaisiin häiriötilanteisiin varauduttiin laatimalla tarvittavat suunnitelmat etukäteen. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan osalta ei ollut huomautettavaa. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntayhtymässä toiminnanohjaus on kokonaisvaltainen toiminta, joka palvelee strategista suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on määritelty kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloskorttiin. Tuloskortin mittarit ovat määritelty talous- asiakas-, prosessi- ja henkilöstönäkökulmista. Vuoden 2014 riskit on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä tuloskortin näkökulmasta. Yleisellä tasolla tavoitteet on saavutettu ja toiminta on ollut tavoitteiden mukaista vuoden 2014 aikana. Merkittäviä tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia riskejä ei ole toteutunut. Mahdollisuuksia on toimintavuoden aikana pystytty hyödyntämään mm. myymällä kuntayhtymän kiinteistöjä sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa solmittujen kumppanuussopimusten kautta. Kuntayhtymän kehittymiseen, kasvamiseen ja toiminnan jatkuvuuteen vaikuttaa merkittävästi onnistuminen perustehtävässä. Toiminnan kehittymiseen vaikuttavina riskeinä ovat koulutustarpeen mukaiset järjestämisluvat, rahoituksen riittävyys, koulutuksen vetovoimaisuus, opiskelijoiden tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen tavoiteajassa sekä työllistyminen ja jatko-opinnot. Kuntayhtymän omistamissa kiinteistöissä on kiinteistöjen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä taloudellisia ja terveydellisiä riskejä. Nämä vaikuttavat sekä opiskelijoiden että henkilöstön terveyteen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, motivaatioon ja työssä jaksamiseen. Sisäilmaongelmien hallintaa kehitetään kuntayhtymässä jatkuvasti. Kuntayhtymässä nähdään myös henkilöstön ikääntyminen ja sen mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset merkittävänä toiminnallisena riskinä. Myös henkilöstön osaaminen, rekrytointi ja kuntayhtymän houkuttelevuus työnantajana sisältävät sekä mahdollisuuksia että uhkia. Henkilöstön tapaturmien määrä ja niihin

23 42 liittyvät poissaolot ovat vähentyneet vuoden 2014 aikana. Toiminnassa on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuuteen liittyviin riskeihin tapaturmien vähentämiseksi. OKM:n suunnittelemat leikkaukset rahoitukseen vaikuttavat kuntayhtymän tulevaan toimintaan ja talouteen sekä henkilöstön asemaan. Tuloksellisen toiminnan edellytys on onnistuminen perustehtävän toteuttamisessa. Kuntayhtymän eri tulos- ja toimialueilta saatujen selontekojen perusteella merkittävimmät uhat nähdään valtion talouden epävarmuudessa. Raporteista poimittuja epävarmuustekijöitä, jotka liittyvät julkisen toimintaympäristön, rahoitusperusteiden, opiskelijoiden aloituspaikkojen säilymiseen sekä taloudellisen tilanteen muutokseen. Valtioneuvoston tekemät leikkaustoimenpiteet ammatilliseen ja lukiokoulutukseen vaikuttavat kuntayhtymään vuosien aikana arviolta yli 10 miljoonaa euroa. Lisäksi oppimisympäristöjen investointitarpeiden selkeä lisääntyminen vaikuttaa kuntayhtymän perustehtävän hoitamiseen. Tulevat investointitarpeet on arvioitu yli 70 miljoonaksi euroksi. Omaisuuden hallinnassa, hankinnassa, luovutuksessa tai käyttöarvossa ei ole tapahtunut merkittäviä menetyksiä eikä arvonalennuksia. Kuntayhtymä ei ole joutunut vuonna 2014 korvausvastuuseen tai muuhun oikeudelliseen vastuuseen. Kuntayhtymän vakuutukset on tarkastettu ja ne ovat asianmukaiset. Lisäksi tehdyissä arvioinneissa ja katselmuksissa on noussut esille mm. seuraavat epävarmuustekijät: osaamisen varmistaminen toimintaympäristön muuttuessa, henkilöstön tehtäväkuvien ajantasaisuus, ikääntyminen ja hiljaisen tiedon siirtyminen sekä varahenkilöjärjestelmän puuttuminen. Kuntayhtymän toiminnassa on huomioitu edellä esitetyt asiat vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmaa tehtäessä. Sisäinen tarkastus Kuntayhtymässä on sisäinen tarkastaja, joka toimii kuntayhtymän johtajan alaisuudessa. Tehtäviin 2014 kuului avustaa ylintä johtoa tarkastamalla ja arvioimalla tulos-, toimi- ja vastuualueiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta kuntayhtymän johtajalta saamien toimeksiantojen perusteella. Lisäksi tehtäviin sisältyy tarkastuslautakunnan avustaminen. Sisäisen tarkastajan työ painottui sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiseen, ohjeistuksen valmisteluun ja konsultointiin. Päättyneellä tilikaudella sisäisen valvonnan yhteydessä tuli ilmi yksi kavallus sekä yksi pienempi rahan katoaminen. Sisäisen tarkastuksen kassantarkastusten yhteydessä kävi ilmi, että kassaeroja on jonkin verran, yhdessä kassakaapissa oli rahaa kirjekuoressa sekä yksi alitilittäjä, mitä ei ole määritelty kuntayhtymän alitilittäjäksi. Näihin puututtiin heti ja painotettiin käteisen rahan käsittelyn huolellisuutta. Valvontaa on tehostettava ja kassantarkastukset on tehtävä esimiehen toimesta ohjeiden mukaisesti ennalta ilmoittamatta vähintään kaksi kertaa vuodessa.

24 43 Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistarpeet Suunnittelukaudella sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään edelleen kiinnittämällä huomiota ohjeistuksen toimeenpanoon sekä riskienhallinnan toimenpideohjelmien laatimiseen ja toteuttamiseen tulosalueilla, niin että kokonaisvaltainen riskienhallinta on vakiintunut. Sisäisen valvonnan dokumentointia tehdyn sisäisen valvonnan osalta on kehitettävä. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille on kirjattu mahdolliset tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit talouden, asiakkaiden, prosessien ja henkilöstön näkökulmista.

25 Kuntayhtymän riskit Liite 8 Työllistyminen valmistumisen jälkeen Maine Ennakointi koulutus- ja palvelutarjonta Henkilöstö Työolobarometri Johtaminen Tiedottaminen ja vuorovaikutus Esimiestyö Työhyvinvointi Opettajien muodollinen kelpoisuus Opettajien työelämäjaksot Henkilöstön kehittämismenot Dokumentoidut kehityskeskustelut Maine Rekrytointi Johtaminen ei osallistuta työelämäjaksoille osaamisvaje Resurssit tiukkeneva talous Työelämäyhteydet ei tarvetta vastaavia paikkoja Johtaminen Resurssit tiukkeneva talous Johtaminen Esimiestyö

26 39 Henkilöstön osalta purettiin kaksi (2) palvelussuhdetta johtuen ohjeiden ja sääntöjen noudattamatta jättämisestä. Todettujen epäselvyyksien ja virheiden poistamiseksi on toimialueilla lisätty valvontaa sekä korostettu johtavien viranhaltijoiden vastuita ja toimivaltuuksia. Kuopion hallinto-oikeuteen tehtiin yksi (1) oikaisuvaatimus opiskelijavalintaan kohdistuvasta päätöksestä, jonka tekijä perui myöhemmin. Hankintailmoituksia julkaistiin Hilma-sivustolla kolme (3) yli EU-kynnysarvon ylittävää kilpailutusta ja 10 kansallista kilpailutusta. Yhtymähallitukselle tehtiin kaksi (2) oikaisuvaatimusta liittyen hankintoihin, joista toisesta on valitettu markkinaoikeuteen ja edelleen KHO:hon ja toinen peruttiin myöhemmin. Hankintaosaamiseen on kiinnitetty huomiota ja hankintoihin sisältyvät riskit on tunnistettu. Kuntayhtymään on valmisteilla hankintastrategia, jonka yhteydessä myös hankintaohjeet uusitaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on antanut kaksi (2) työsuojelutarkastuksen tarkastuskertomusta opiskelijalle tapahtuneen työtapaturman johdosta ja yhden (1) kertomuksen henkilöstölle tapahtuneesta työtapaturmasta. Näissä ei ollut huomautettavaa. AVI:iin on jätetty neljä (4) hallintovalitusta koskien opiskelijavalintaa ja yksi kantelu opintojen viivästymisestä, joista kolme (3) on ratkaistu kuntayhtymän eduksi. Yksi (1) opiskelijavalintaan liittyvä oikaisuvaatimus ja opintojen viivästymiseen liittyvän kantelun käsittely ovat vielä kesken. Valitus SORA-toimielimen päätökseen Opiskelijan erottaminen määräajaksi peruttiin. Kuntayhtymän selvitysten perusteella on käynyt ilmi, että kuntayhtymän johtava viranhaltija ja kaksi työsopimussuhteista henkilöä ovat omistajina ja työntekijöinä yhtiössä, joka harjoittaa kuntayhtymän kanssa kilpailevaa toimintaa. Yhtymähallitus on kokouksessa päättänyt purkaa johtavan viranhaltijan virkasuhteen Viranhaltija on toimittanut asiamiehen välityksellä yhtymähallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen yhtymähallitukselle Työsopimussuhteisten henkilöiden osalta työsopimukset on purettu Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Talouden ja talousarvion seuranta on tulos- ja toimialueilla systemaattista ja säännöllistä (kuukausi- ja osavuosiraportointi). Kuukausiraportit käsiteltiin tulosalueiden johtoryhmissä ja osavuosiraportointi yhtymähallitukselle laadittiin neljä (4) kertaa ja toiminnalliset tavoitteet kaksi (2) kertaa vuodessa. Käteisvarojen valvontaa suoritetaan kassatarkastuksin annettujen ohjeiden mukaisesti. Tarkastuksissa ilmeni huomautettavaa. Kiinteistöyksikön investointiohjelma ei toteutunut johtuen toimitilaratkaisujen linjapäätösten viivästymisestä. Investoinnit jäivät noin 1,7 milj. euroa alle talousarvion.

27 40 Sopimustoiminta Toimialueiden raporttien perusteella sopimusten hallinta on ajantasaista ja niihin liittyvät riskit tiedostettiin. Riskejä on vastuiden määrittelyssä, sopimusehtojen noudattamisessa ja seurannassa. Sopimuksia puuttui kirjaamosta ja allekirjoituksissa oli puutteita. Sopimusriskit voivat aiheuttaa toteutuessaan merkittäviä taloudellisia tappioita kuntayhtymälle. Sopimusten hallintaa kuntayhtymässä uudistetaan ja kehitetään osana asiahallinnan kokonaisuutta. Vuonna 2014 käytössä ollut Dynasty-asiahallintaohjelma palvelee käyttäjää sopimustoiminnan seurannassa ja valvonnassa heikosti. Vuonna 2014 kuntayhtymässä käytössä ollut Dynasty-asiahallintaohjelman sopimusosa on palvellut käyttäjiä sopimusten seurannassa ja valvonnassa heikosti. Sopimusten hallinnan uudistaminen on aloitettu ja sitä kehitetään osana asiahallinnan kokonaisuutta. Riskienhallinnan järjestäminen Riskienhallinnan toteuttamisen yleiset periaatteet Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymähallitus vastaa riskienhallinnan järjestämisestä ja yhteensovittamisesta sekä päättää omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Riskienhallinnan vastuut ja päämäärät on määritelty yhtymähallituksen hyväksymässä riskienhallintapolitiikassa. Kuntayhtymän johtoryhmä toimii sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjausryhmänä. Riskien tunnistaminen ja arviointi Riskienhallintapolitiikassa määritellään periaatteet riskien tunnistamiselle, arvioinnille ja hallintamenettelyille sekä raportoinnille ja seurannalle. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistyöryhmä pyrki säännöllisen ja järjestelmällisen riskienhallinnan toimintamallin luomiseen koko kuntayhtymässä. Toimintamallia on suunniteltu vuosien 2013 ja 2014 aikana ja se konkretisoituu vuoden 2015 loppuun mennessä laadittavassa riskienhallinnan ja sisäisenvalvonnan yleisohjeessa. Vuoden 2014 aikana otettiin käyttöön merkittävien päätösten yhteydessä suoritettava vaikutusten arviointi. Tavoitteiden toteutumista uhkaavat riskit ja tavoitteisiin liittyvät uudet mahdollisuudet tunnistettiin ja arvioitiin osana toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteiden asettamisprosessia (liite 8) sekä säännöllisesti tilikauden aikana. Tavoitteiden toteutumisen arviointi on selkeästi parantunut käyttöönotetun ajantasaisen tuloskortin myötä.

28 41 Riskien tunnistamisen ja arvioinnin apuvälineitä on kehitetty, mutta niistä ei ole saatu parasta mahdollista hyötyä yhteisen toimintamallin puuttuessa. Riskeihin vastaaminen Merkittävimpien riskien hallitsemiseksi, jokaisella organisaatiotasolla seurattiin säännöllisesti ennalta sovittuja tuloskortin mittareita, tavoitteiden toteutumista sekä niihin liittyviä riskejä. Merkittävimmät riskit arvioitiin, vastuutettiin sekä aikataulutettiin toimenpiteet ja niiden seuranta. Riskeihin vastaamisen menettelyt kuvataan ja ohjeistetaan tarkemmin vuoden 2015 aikana laadittavan riskienhallinnan yleisohjeen yhteydessä. Tulos- ja toimialueilla riskeihin ja erilaisiin häiriötilanteisiin varauduttiin laatimalla tarvittavat suunnitelmat etukäteen. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonnan osalta ei ollut huomautettavaa. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Kuntayhtymässä toiminnanohjaus on kokonaisvaltainen toiminta, joka palvelee strategista suunnittelua, kehittämistä ja päätöksentekoa. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on määritelty kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloskorttiin. Tuloskortin mittarit ovat määritelty talous- asiakas-, prosessi- ja henkilöstönäkökulmista. Vuoden 2014 riskit on määritelty toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun yhteydessä tuloskortin näkökulmasta. Yleisellä tasolla tavoitteet on saavutettu ja toiminta on ollut tavoitteiden mukaista vuoden 2014 aikana. Merkittäviä tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavia riskejä ei ole toteutunut. Mahdollisuuksia on toimintavuoden aikana pystytty hyödyntämään mm. myymällä kuntayhtymän kiinteistöjä sekä alueen työ- ja elinkeinoelämän kanssa solmittujen kumppanuussopimusten kautta. Kuntayhtymän kehittymiseen, kasvamiseen ja toiminnan jatkuvuuteen vaikuttaa merkittävästi onnistuminen perustehtävässä. Toiminnan kehittymiseen vaikuttavina riskeinä ovat koulutustarpeen mukaiset järjestämisluvat, rahoituksen riittävyys, koulutuksen vetovoimaisuus, opiskelijoiden tutkintojen ja tutkinnon osien suorittaminen tavoiteajassa sekä työllistyminen ja jatko-opinnot. Kuntayhtymän omistamissa kiinteistöissä on kiinteistöjen kuntoon ja sisäilmaan liittyviä taloudellisia ja terveydellisiä riskejä. Nämä vaikuttavat sekä opiskelijoiden että henkilöstön terveyteen, turvallisuuteen, hyvinvointiin, motivaatioon ja työssä jaksamiseen. Sisäilmaongelmien hallintaa kehitetään kuntayhtymässä jatkuvasti. Kuntayhtymässä nähdään myös henkilöstön ikääntyminen ja sen mahdolliset terveydelliset ja taloudelliset vaikutukset merkittävänä toiminnallisena riskinä. Myös henkilöstön osaaminen, rekrytointi ja kuntayhtymän houkuttelevuus työnantajana sisältävät sekä mahdollisuuksia että uhkia. Henkilöstön tapaturmien määrä ja niihin

3.4 Perustehtävä, visio ja arvot. 3.5 Strateginen kehittäminen. Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot.

3.4 Perustehtävä, visio ja arvot. 3.5 Strateginen kehittäminen. Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot. 18 3.4 Perustehtävä, visio ja arvot Vuonna 2014 uudistimme perustehtävän, vision ja arvot. Perustehtävä Lisäämme nuorten ja aikuisten osaamista, vastaamme alueen työelämän osaamistarpeisiin ja kehitämme

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VAL- VONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys Johdanto... 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet

Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet Toivakan kunnan sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteet 1 (5) 1. Soveltamisala Sisäisen valvonnan ja siihen osana sisältyvän kokonaisvaltaisen riskienhallinnan perusteilla luodaan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Heinolan kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Kaupunginhallitutuksen käsittely xx.xx.2014 Kaupunginvaltuuston käsittely xx.xx.2014 Voimaantulo 1.1.2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1 (8) Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymäkonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 2 (8) Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta

Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Yhteenveto tilinpäätöksen 31.12.2014 tilintarkastuksesta Raportin sivumäärä 6 2015 KPMG Oy Ab, 8 Finnish Iimited Iiability company and 8 member firm of the KPMG network of independent member firma affiliated

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto

MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. 1. Johdanto MÄNTSÄLÄN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1. Johdanto Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015

Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Ruokolahden kunta Loppuraportti 2015 Tarkastuslautakunta 29.3.2016 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2015 Tarkastuksessa on käyty läpi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 19.12.2005 Dnro 388/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO SEKÄ POISTOSUUNNITELMIEN LAATIMINEN JA POISTOJEN KIRJAAMINEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot