Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta"

Transkriptio

1 Yritysten osaamis- ja työvoimantarve kartoitus osana mhealth booster hanketta Erika Tarvainen Minna-Maria Mäkäräinen Liiketalouden koulutusohjelma

2 Sisällys 1 Johdanto Tutkimusongelma ja työn tavoite Tutkimusasetelma, -kohde ja otanta Tiedonkeruu menetelmät Kerätyn aineiston analyysimenetelmät Tutkimustulokset Vastanneiden yritysten taustatiedot mhealt-boosterissa mukana olevien tuotteiden teknisiä tietoja Yritystoiminnan kehittämistarpeet Osaamisen lisääminen koulutuksen avulla Osaamisen lisääminen uusien työntekijöiden avulla Verkostoituminen Odotuksia mhealth-booster-hankkeelle ja kiinnostus opiskelijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä kohtaan Tutkimuksen luotettavuus Reliabiliteetti Validiteetti Tulosten analysointi, johtopäätökset sekä jatkotutkimusaiheet Lähteet Liitteet... 35

3 3(46) 1 Johdanto Osana mhealth booster-hanketta tehtiin yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden kartoituskysely. mhealth booster hanke on ESR:n (Euroopan sosiaalirahaston) ja ELY-keskuksen (Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen) rahoittama hanke, joka toteutetaan välisenä aikana. Hanketta koordinoi Laurea-ammattikorkeakoulu ja toteutuksesta vastaavat Tikkurilan ja Otaniemen yksiköt. Yritysten osaamis- ja työvoimatarpeiden kartoituskyselyssä kerättiin ensisijaisesti tietoa siitä, millaista lisäosaamis- ja työvoimatarpeita hyvinvointiteknologia-alan yrityksillä on. Tämän lisäksi kerättiin tietoa yritysten kiinnostuksesta laajentaa verkostoaan sekä siitä, millaiset koulutustilaisuudet sopisivat yrityksille parhaiten. Myös yritysten tuotteista ja toiminnasta kerättiin tietoa riittävien otanta taustatietojen saamiseksi. Kysely tehtiin puhelinhaastatteluina ja haastattelijoina toimi kaksi liiketalouden opiskelijaa. Kyselyyn osallistui 35 yritystä, jotka tarjoavat hyvinvointi- ja terveysteknologia tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Joukossa oli myös vähemmistönä hoivapalveluja tarjoavia yrityksiä. Kysely tehtiin, jotta yrityksille voitaisiin järjestää vuoden 2014 aikana yritysten tarpeita vastaavia koulutusja muita tilaisuuksia, kuten ICT-osaajien rekrytointitapahtumia ja verkostoitumistilaisuuksia. Tässä raportissa esitellään ensin tutkimuksen tutkimusongelma ja työn tavoite. Sen jälkeen käsitellään tutkimusasetelma, -kohde ja otanta, tiedonkeruu menetelmiä, kerätyn aineiston analyysimenetelmiä, tutkimustuloksia, tutkimustulosten luotettavuutta (reliabiliteettia ja validiteettia) ja viimeisenä on tulosten analysointi, johtopäätökset sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet. Työn liitteiksi on koottu mhealth booster-hankkeen saatekirje, haastattelijoiden saatekirje yrityksille, suostumuslomake tutkimukseen osallistuville yrityksille, haastattelulomake sekä yhteenveto haastattelijoiden kokemuksista ja havainnoista. 2 Tutkimusongelma ja työn tavoite Tutkimusongelma kartoituksen taustalla oli ensisijaisesti yritysten työvoima- ja koulutustarpeiden selvittäminen. Kyselyssä siis haluttiin selvittää, millaista lisäosaamis- ja työvoimatarpeita kyselyyn osallistuneilla yrityksillä on, millä osa-alueilla yritysten henkilökunnan osaamista haluttaisiin lisätä, millaisiin koulutuksiin yritykset haluaisivat osallistua, olisiko heillä kiinnostusta osallistua ICT-

4 4(46) osaajien rekrytointitilaisuuksiin ja niiden järjestämiseen sekä ovatko yritykset kiinnostuneita laajentamaan yhteistyöverkostoaan. Kartoituksen tavoite oli koota tietoa hyvinvointiteknologia- ja hoiva-alan yritysten tarpeista, jotta kyselyn tulosten perusteella yrityksille voitaisiin järjestää vuoden 2014 aikana yritysten tarpeita vastaavia koulutus- ja muita tilaisuuksia, kuten erilaisia ICT-osaajien rekrytointitapahtumia. Kartoituksen avulla haluttiin myös koota ideoita ja toiveita koulutuksiin sekä esimerkiksi muiden yritysten tai opiskelijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen. 3 Tutkimusasetelma, -kohde ja otanta Kyselyyn osallistui 35 yritystä, jotka tarjoavat hyvinvointi- ja terveysteknologia tuotteita ja niihin liittyviä palveluja. Yritysten joukossa oli myös muutama hoivapalveluita tarjoava yritys. Vastanneista 94 % on yrityksiä, joiden tuotteeseen/ palveluun, joka on mhealth boosterhankkeessa mukana, kuuluu laite tai laite osana tuotetta. Kartoitukseen osallistuneet yritykset ovat mukana mhealth booster hankkeessa. Yritykset ovat lähteneet hankkeeseen mukaan jollain tuotteella tai palvelulla esimerkiksi testaamaan tuotettaan tai saadakseen tietoa, näkökulmia ja ideoita tuotteensa ja liiketoimintansa tueksi. Alkuperäinen haastateltavien määrä oli 40 hyvinvointiteknologia alan yritystä, mutta haastattelujakson loppupuolella mukaan tuli vielä muutamia yrityksiä. Näin ollen kokonaismäärä, joille tutkimukseen suostumislomake lähetettiin, oli 45. Haastatteluiden aloittamisen jälkeen otantaryhmästä jäi pois 10 yritystä. Syynä pois jääntiin oli muun muassa kiire ja haastattelujen teon deadline. Haastattelijat kokivat, että pois jääntiin saattoi edellä mainittujen ohella vaikuttaa monikanavainen tiedotus haastatteluista, mikä aiheutti toisinaan epäselvyyttä haastattelujen aikana. Lopullinen vastaajamäärä oli siis 35. Otannasta on tarkempia tietoja tutkimustulokset-osion alussa. 4 Tiedonkeruu menetelmät Yritysten osaamis- ja työvoimantarvekartoitus haastattelut tehtiin puhelinhaastatteluina hankkeen tutkijaryhmän toiveesta. Yhden puhelinkeskustelun arvioitu kesto oli 35 minuuttia. Todellisuudessa puhelinhaastattelut kestivät noin minuuttia riippuen haastateltavasta.

5 5(46) Kaikkiin haastatteluihin käytettiin samaa haastattelulomaketta. Ennen haastattelujen aloitusta molemmat haastattelijat tutustuivat hieman haastattelujenteko kirjallisuuteen. Haastattelulomake oli lähetetty haastateltaville etukäteen, jotta he voisivat tutustua kysymyksiin. Haastattelijat toivoivat haastateltaville lähetetyssä sähköisessä saatekirjeessä, että haastateltavat pystyisivät pitämään haastattelulomaketta näkyvillä vastatessaan haastatteluun. Tällä pyrittiin saamaan haastatteluista mahdollisimman sujuvia. Haastattelujen aikana haastattelijat tekivät haastateltavien vastauksista kirjallisia muistiinpanoja, sillä haastatteluja ei nauhoitettu. Haastattelujen jälkeen vastaukset purettiin Exceliin. Kartoituksessa on käytetty sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tutkimusmenetelmää. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa keskitytään erityisesti syihin ja seurauksiin sekä johtopäätösten tekoon (Taloustutkimus Oy 2014). Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa käsitellään tutkimustuloksia numeroiden avulla. Tällöin tutkimustieto voidaan saada joko numeerisena tai se voidaan myöhemmin ryhmitellä numeeriseen muotoon. (Niemi 2009.) Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän käytön yhdistelmään päädyttiin, koska osa kysymyksistä oli vaikea saattaa strukturoituun muotoon. Tämän takia haastattelulomakekin oli vain osittain strukturoitu. Haastattelun vastauksista osa oli näin ollen jo valmiiksi numeerisessa muodossa ja osa avoimina vastauksina. 5 Kerätyn aineiston analyysimenetelmät Haastatteluissa saadut vastaukset koottiin valmiiksi tehtyyn Excel-pohjaan. Vastauksista tehtiin Excelin avulla erilaisia taulukoita ja kaavioita vastausten analysoinnin helpottamiseksi. Saadut kaaviot tulkittiin sanallisesti tähän raporttiin. Tämä kävi varsin helposti monivalintakysymysten kohdalla. Avoimien kysymysten osalta vastaukset kerättiin myös Exceliin ja niitä ryhmiteltiin erilaisiin kategorioihin ja näin niistäkin saatiin muodostettua erilaisia kaavioita. Ryhmittelykategoriat valittiin muun muassa sen perusteella, minkä tyyppisiä vastauksia esiintyi eniten. Joidenkin kysymysten vastauksista ei ollut mielekästä tehdä minkäänlaisia kaavioita, joten vastaukset tällaisten kysymysten osalta käsitellään raportissa ainoastaan kirjallisesti. Näissä kysymyksissä korostuu nimenomaan kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä.

6 yrityksen henkilöstömäärä 6(46) 6 Tutkimustulokset 6.1 Vastanneiden yritysten taustatiedot Kyselyhaastatteluun osallistui yhteensä 35 hyvinvointiteknologia- ja hoiva-alan yritystä. Haastattelututkimukseen osallistuneiden yritysten toimiala-nimet vaihtelivat suuresti, joten yritykset ryhmiteltiin haastatteluissa saatujen toimiala nimikkeiden perusteella karkeasti viiteen eri ryhmään. Haastattelututkimukseen vastasi täten: 14 Tietokoneohjelmisto-, ohjelmointi-, mobiilisovellusalan yritystä 10 Terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yritystä 5 Turvallisuusalan yritystä 3 Terveydenhuolto- ja hoivapalvelualan yritystä 3 Muiden alojen yritystä Haastatteluihin osallistuneiden yritysten henkilöstömäärät vaihtelivat yhden henkilön ja 99 henkilön välillä. 60 % vastanneista yrityksistä oli alle 5 henkilön yrityksiä, 20 % vastanneista 7-9 henkilön, 11,4 % henkilön, 2,8 % henkilön ja 5,7 % henkilön yrityksiä. Yritysten henkilöstömäärät HLÖ HLÖ HLÖ HLÖ HLÖ 5-9 HLÖ ALLE 5 HLÖ kpl yrityksistä Yrityksistä suurin osa (46 %) on toiminut hyvinvointiteknologia-/ hoiva-alan yrityksenä alle 3 vuotta, 29 % vastanneista 5 vuotta tai enemmän, 14 % vastanneista alle vuoden ja 11 % alle 5 vuotta. Yritysten markkina-alueet jaettiin puolestaan viiteen kategoriaan. Vastausten mukaan yritysten markkina-alueet jakautuivat niin, että suurimman osan (48 %:n) markkina-alue on Suomi tai aloittelevien yritysten markkina-alue tulee olemaan Suomi. 26 %:n markkina-alue on globaali ja 14

7 7(46) % toimii Pohjoismaissa ja/ tai Baltiassa. 9 %:n markkina-alue on nyt Suomi, mutta sitä laajennetaan lähiaikoina. Loppujen 3 %:n markkina-alue on Eurooppa. Globaalisti toimiviin yrityksiin katsottiin yritykset, joiden markkina-alueeseen kuuluu mm. jokin tai joitkin seuraavista USA, Kanada, Aasian maat ja Lähi-itä. Eurooppa 3 % Globaali 26 % Pohjoismaat ja/tai Baltia 14 % MARKKINA-ALUE Suomi nyt, mutta laajentuu lähiaikoina 9 % Suomi tai alottelevat yritykset: tulee olemaan Suomi 48 % TOIMINUT HYVINVOINTITEKNOLOGIA- ALAN YRITYKSENÄ 5 vuotta tai enemmän 29 % alle 5 vuotta 11 % alle 1 vuoden 14 % alle 3 vuotta 46 % Yritykset jaoteltiin kahdeksaan eri ryhmään liikevaihdon perusteella. Yritysten liikevaihdot vaihtelivat 0 ja lähes15 miljoonan välillä. Suurin osa (31 %) yrityksistä oli aloittelevia yrityksiä, esimerkiksi lanseerausvaiheessa olevia, joten heillä ei ole vielä liikevaihtoa. Toiseksi suurimmalla osalla vastanneista liikevaihto on tuhatta ja kolmanneksi suurimmalla osalla 1-5 miljoonaa. Muita liikevaihto-haarukoita edusti melko pieni ja tasainen joukko. Muutama yritys ei halunnut vastata liikevaihtoa koskevaan kysymykseen. VASTANNEIDEN YRITYSTEN SUURUUS LIIKEVAIHDON PERUSTEELLA 6 % 31 % 8 % 6 % 3 % 26 % 6 % 14 % miljoonaa 1-5 miljoonaa tuhatta alle 100 tuhatta 50 tuhatta tai alle alle 5 tuhatta Ei halua vastata Ei vielä ole

8 8(46) Kyselyyn osallistui erilaisia hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä tuotteita ja palveluja tarjoavia yrityksiä. Kyselyyn vastanneiden mhealth-booster-hankkeessa mukana olevien yritysten tuotteet ja/ tai palvelut on jaoteltu kuuteen ryhmään, jotta hahmottuisi, minkä tyyppisillä tuotteilla yritykset ovat lähteneet mhealth booster-hankkeeseen mukaan. Tuote ryhmät Turvalaite ja siihen liitettävät palvelut sekä lisätoiminnot Laite terveydentilan mittaamiseen ja seurantaan sekä siihen liitettävät sovellukset ja palvelut Mobiilisovellus tai ohjelmisto terveystietojen seurantaan, ymmärtämiseen tai terveyspalveluiden tavoittamiseen Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja viihtymistä tukevat laitteet, ohjelmat ja sovellukset Muut tuotteet/ palvelut HANKKEESSA MUKANA OLEVA LAITE JA/ TAI PALVELU Henkilökohtaista yhteydenpitoa ja viihtymistä tukevat laitteet, ohjelmat ja sovellukset 11 % Muut 9 % Turvalaite ja siihen liitettävät palvelut sekä lisätoiminnot 34 % Mobiilisovellus tai verkkokurssi oman aktiivisuuden, terveellisten elämäntapojen ja hyvinvoinnin tukemiseksi 23 % Mobiilisovellus tai ohjelmisto terveystietojen surantaan, ymmärtämiseen tai terveyspalveluiden tavoittamiseen 14 % Laite terveydentilan mittaamiseen ja seurantaan sekä siihen liitettävät sovellukset ja palvelut 9 % Eräässä kysymyksessä yrityksiä pyydettiin valitsemaan ne väitteet, jotka kuvaavat parhaiten heidän tuotetta ja/ tai palvelua, joka on mhealth booster-hankkeessa mukana. 35 yrityksestä 34 vastasi tähän kohtaan ja yksi totesi, etteivät väitteet kuvaa lainkaan heidän tuotettaan. Vastaajia pyydettiin myös numeroimaan valitut väitteet tärkeysjärjestykseen seuraavasti: parhaiten kuvaava väite numero 1, toiseksi parhaiten kuvaava väite numero 2 jne. Kuusi vastanneista yrityksistä ei määrittänyt väitteitä tärkeysjärjestykseen, sillä niiden katsottiin olevan

9 9(46) esimerkiksi yhtä hyvin tuotetta/ palvelua kuvaavia suhteessa toisiinsa. Useinten tuotetta ja/ tai palvelua kuvaavaksi väitteeksi valittiin oman terveydentilanseuranta ja oma hoito. Se valittiin 1. eli parhaiten kuvaavaksi väitteeksi useinten (10 kertaa). Toiseksi useinten tuotetta tai palvelua kuvaavaksi väitteeksi nousi yhteydenpito, sosiaaliset suhteet ja vertaistuki. Kolmanneksi useinten tuotetta/ palvelua valittiin kuvaamaan väite henkilökohtainen turvallisuus. Seuraavassa kaaviossa on huomioitu 34 vastaajan vastaukset ja kaavio perustuu siihen, monestiko kyseinen väite valittiin kaikista väitteistä. MIKÄ VÄITE VALITTIIN USEITEN KUVAAMAAN PALVELUA/TUOTETTA yhteydenpito, sosiaaliset suhteet ja vertaistuki 19 % asumisen turvallisuus 14 % virkistyminen ja viihtyminen 13 % henkilökohtainen turvallisuus 16 % liikunta ja ravitsemus 15 % oman terveydentilan seuranta ja omahoito 23 % Se miten monta kertaa väite valittiin väitevaihtoehdoista ja se miten hyvin väitteen koettiin kuvaavan tuotetta tai palvelua eivät kulje täysin rinnakkain. Tätä päätelmää tukee seuraava kaavio, josta näkyy, miten monta kertaa väite valittiin kuvaamaan tuotetta tai palvelua parhaiten, toiseksi parhaiten jne. 28 vastanneista yrityksistä asetti väitteet edellä mainituin ohjein järjestykseen, joten seuraavassa kaaviossa on huomioitu vain 28 yrityksen vastaukset.

10 ääniä per väite 10(46) Miten hyvin tuotetta / palvelua kuvaavaksi väite koettiin parhaiten kuvaava parhaiten kuvaava 4. parhaiten kuvaava 3. parhaiten kuvaava 2. parhaiten kuvaava parhaiten kuvaava Suurin osa haastatteluun vastanneista yrityksistä on kohdistanut tuotteensa ja/ tai palvelunsa kaikille seuraaville: yksityisyrityksille, julkiselle sektorille ja yksityishenkilöille. Toiseksi suurin ryhmä, joille tuote ja/ tai palvelu on kohdistettu, on ryhmä: julkinen sektori ja yksityishenkilöt. Kolmanneksi suurin kohderyhmä on yksityisyritykset ja yksityishenkilöt. Yritykset kohdistavat tuotteita ja palveluitaan vähiten ainoastaan yksityishenkilöille ja muille. Muut vastanneet tarkoittivat pääasiassa kolmannen sektorin toimijoita, kuten yhdistyksiä. Asiakasryhmät, joille tuote/palvelu on kohdistettu JULKINEN SEKTORI YKSITYISHENKILÖT JA MUUT YKSITYISHENKILÖT JULKINEN SEKTORI JA YKSITYISHENKILÖT JULKINEN SEKTORI YKSITYISYRITYKSET YKSITYISYRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT YKSITYISYRITYKSET JA JULKINEN SEKTORI YKSITYISYRITYKSET, JULKINEN SEKTORI JA YKSITYISHENKILÖT YKSITYISYRITYKSET, JULKINEN SEKTORI, YKSITYISHENKILÖT JA MUUT kpl yrityksistä, jotka ovat johdistaneet tuotteen ryhmälle

11 11(46) Kyselyyn vastanneista 35 yrityksestä 28:lla oli maksavia asiakkaita. Lopuista seitsemästä yrityksestä osa ei halunnut kertoa asiakasmääristään tai he ovat tällä hetkellä aloittavia toimijoita, eikä heillä siksi ole vielä maksavia asiakkaita. Asiakasmääristä saatuja tietoja ei voitu jaotella selkeisiin ryhmiin, sillä avoin kysymys aiheesta tuotti hyvin monenlaisia vastauksia, koska asiakasta ei ollut määritelty kysymyksessä riittävän tarkasti. Tuloksista saatiin kuitenkin selville, että vastanneiden yritysten asiakasmäärät vaihtelivat suuresti. Yritysasiakkaiden määrä per yritys vaihteli yhdestä kuuteensataan ja loppukäyttäjien määrä muutamista kymmeniin tuhansiin (pois sulkien yritykset, joilla asiakkaita ei vielä ole tai eivät vastanneet kysymykseen). Yleisin asiakasmäärä yritysasiakkaissa oli kymmeniä ja loppukäyttäjissä tuhansia. Suurimmaksi ostajaryhmäksi/ tulevaksi ostajaryhmäksi nousee ryhmä yksityisyritykset, julkinen sektori ja yksityishenkilöt. Toiseksi suurimmiksi ryhmiksi muodostuivat yksityisyritykset ja julkinen sektori sekä ryhmä yksityisyritykset ja yksityishenkilöt. Pienimmiksi yksittäisiksi ostajaryhmiksi muodostuivat yksityishenkilöt sekä ryhmä julkinen sektori, yksityishenkilöt ja muut. Seuraavaan taulukkoon on koottu nämä tulokset. Vertailun mahdollistamiseksi kaavio tehty samoin jaotteluperiaattein kuin edellinen kaavio asiakkaat, joille tuote/palvelu on kohdistettu. Erona kuitenkin on se, että ostaja tiedot on kerätty avoimista vastauksista. Ostajat/ tulevat ostajat JULKINEN SEKTORI,YKSITYISHENKILÖT JA MUUT YKSITYISHENKILÖT JULKINEN SEKTORI JA YKSITYISHENKILÖT JULKINEN SEKTORI YSITYISYRITYKSET YKSITYISYRITYKSET JA YKSITYISHENKILÖT YSITYISYRITYKSET JA JULKINEN SEKTORI YSITYISYRITYKSET, JULKINEN SEKTORI JA YKSITYISHENKILÖT YSITYISYRITYKSET, JULKINEN SEKTORI, YKSITYISHENKILÖT JA MUUT kpl yrityksistä, joiden asiakasryhmä on tällainen

12 12(46) Kyselyyn vastanneet tarkensivat, mitä he yksityisyrityksillä, julkisella sektorilla, yksityishenkilöillä ja muilla tarkoittivat. Seuraavassa taulukossa on mainittu joitakin esimerkkejä. Yksityisyritys Julkinen sektori Yksityishenkilö Muut palvelutalot/ hoivakodit palvelutalo/ hoivakodit ikäihmiset urheiluseurat kotisairaanhoidon organisaaatiot kaupungit/ kunnat omaiset kolmassektori ( esim. järjestöt) valmennuspalveluita tarjoavat yritys terveyskeskukset vammaiset sairaalat liikuntarajoitteiset kodinhoidon yksiköt diabeetikot koulut asumisen tukea tarvitsevat päiväkodit muistisairaat lapset 6.2 mhealt-boosterissa mukana olevien tuotteiden teknisiä tietoja Kartoituksen toisessa osassa kysyttiin hankkeessa mukana olevien tuotteiden teknisiä tietoja. Ensimmäinen kysymys koski madollisen mobiilisovelluksen tai ohjelmien toimivuutta eri alustoilla. Suurin osa, eli 44 % tuotteista, toimi selaimella. 18 % tuotteista toimi ios - käyttöjärjestelmällä, 16 % Androidilla ja 10 % Windowsilla. 12 % hankkeessa mukana olevista tuotteista/ palveluista ei ollut mobiilisovelluksia tai ohjelmia/ niihin ei ole liitetty sellaista tai kysymykseen ei haluttu vastata. Tuotteen toimiminen eri alustoilla Selain 44 % Ei liitetty/ halunnut vastata 12 % Android 16 % ios 18 % Windows 10 % Tuotteiden teknisten vaatimusten kirjo oli melko laaja. Kysymys oli avoin ja vastaukset on koottu jälkeenpäin eri kategorioittain. 11 %:lla tuotteista/ palveluista ei ollut mitään teknisiä rajoitteita tai vaatimuksia. 6 % tuotteista vaati sähköä jatkuvasti toimiakseen tai se ei ollut langattomasti toimiva. Nettiyhteyttä tarvitsi 34 %. Netin ja lisälaitteen, esimerkiksi mikrofonin, tarvitsi toimiakseen 9 % tuotteista. Tietokoneen ja netin vaati 3 %. Älypuhelimen tai tablettitietokoneen tarvitsi 3 %. Joidenkin tuotteiden toimivuutta älypuhelimella oli rajattu vielä erikseen, eli esimerkiksi sovellus toimi vain Nokia Lumia puhelimilla. 6 % tuotteista vaati SIM kortin/ GSM yhteyden. SIM kortin ja lisälaitteen esimerkiksi netin tarvitsi 6 %. Muita rajoitteita oli 11 %:lla tuotteista. Tällaisista rajoitteista mainittakoon esimerkiksi tuotteen sijoittelu.

13 13(46) Tuotteiden/palvelujen tekniset vaatimukset ja rajoitukset SIM kortti+lisälaite 6 % SIM kortti/gsm yhteys 6 % Muu 11 % Ei vaatimuksia/rajoitteita 11 % Ei langaton/vaatii sähköä 6 % Älypuhelin/tabletti 14 % Netti 34 % Tietokone+netti 3 % Netti+lisälaitteita 9 % Kartoituksessa mukana olevien yritysten tuotteilla oli monia käyttöönoton vaatimuksia. Vain 3 % tuotteista oli käyttöönottovalmiita. Toimivan sähköpostiosoitteen vaati 3 % laitteista. 6 % tuotteista vaati käyttäjien kouluttamista käyttöönottovaiheessa. Tietojen syöttöä, esimerkiksi kenelle laitteella otetaan yhteyttä milläkin toiminnolla, tarvitsi 8 % tuotteista. 20 % tuotteista tuli asentaa käyttöön. Osa näistä tuotteista vaati ulkopuolista asentajaa. Suurin kategoria oli rekisteröitymistä/ tilaamista/ sovelluksen lataamista ja mahdollisen lisälaitteen hankintaa vaativat tuotteet. Näitä oli yhteensä 31 %. Useamman kategorian toiminnon yhdistämistä vaati 6 % tuotteista. Muita käyttöönoton vaatimuksia (esimerkiksi laitteen äänenkäyttö mahdollisuutta) tai ei vaatimuksia kategoriaan kuuluu 23 % tuotteista. Ei vaatimuksia-kategoriaan kuuluivat myös ne yritykset, joilla ei ole mhealth booster-hankkeessa mukana mitään laitetta, vaan ne ovat mukana hankkeessa jollakin palvelulla. Mukana tutkimuksessa oli myös muutama tuote, joihin liittyi esimerkiksi sekä mobiilisovellus että jokin muuten hankittava tuote. Näitä tuotteita ei ole erikseen kategorioituna niiden vähäisyyden vuoksi, vaan ne on sijoitettu muut kategoriaan.

14 14(46) KÄYTTÖÖNOTON TEKNISET VAATIMUKSET Muu/ ei vaatimuksia 23 % Tietojen syöttö 8 % Sähköposti 3 % Useamman yhdistelmä 6 % Käyttöönotto valmis 3 % Koulutus käyttöönottoon 6 % Asennus/ulkopuollinen asennus 20 % Rekisteröityminen/ tilaaminen/ ostaminen/ sovelluksen lataaminen ja mahdollinen lisälaite 31 % Kartoituksessa haastateltujen yritysten tuotteilla oli joitakin tuotteen käyttöön liittyviä vaatimuksia asiakkaalle. Seuraavassa kaaviossa on tässä yhteydessä tuotteen varsinaiseksi käyttäjäksi määritelty tuotteen jatkuva käyttäjä. Esimerkiksi jollekin taholle ilmoituksia tekevien laitteiden osalla käyttäjäksi ei ole määritelty niitä, jotka vastaanottavat hälytyksen. Tällaisissa tilanteissa tuotteen käyttö saattaa vaatia (muilta kuin tässä yhteydessä käyttäjäksi määritellyltä henkilöltä) esimerkiksi internetiä. Sähköisesti toimivien laitteiden pakollista latausta ei ole myöskään huomioitu kaaviossa. Netin/ tietokoneen/ puhelimen vaativampi käyttö 6 % Tuotteen käyttö vaatii asiakkaalta Ei mitään 23 % Muu 11 % (Äly)puhelimen/ tabletin käyttö 11 % Itse tuotteen käyttö 29 % Netin/ tietokoneen peruskäyttö 20 %

15 15(46) 20 % tuotteista vaatii netin tai tietokoneen peruskäyttötaitoja, esimerkiksi tiettyyn nettiosoitteeseen menemistä. 11 % tuotteista vaati puhelimen, älypuhelimen tai tabletin peruskäyttötaitoa, esimerkiksi kosketusnäytön käyttötaitoa ja sovellusten avaamista. Ainoastaan 6 % tuotteista vaati netin, tietokoneen tai puhelimen vaativampaa käyttöä, esimerkiksi selaimen käytön tuli olla hyvin hallussa, jotta tuotetta pystyy käyttämään. 11 % tuotteista tai palveluista vaati muita taitoja esimerkiksi tuotteen jatkuvaa mukana pitoa. 29 % tuotteista vaati ainoastaan tuotteen itsensä käyttötaitoa. Useimmat näistä tuotteista olivat hyvin helppoja käyttää (vain muutama tai 1 nappi) tai mukana oli hyvä ohjekirja. 23 % tuotteista ei vaatinut vastausten mukaan varsinaiselta käyttäjältä minkäänlaisia teknisiä taitoja. Suurin osa hankkeessa mukana olevista tuotteista oli erilainen eri käyttäjäryhmille. Tällaisia tuotteita oli 54 %. Suurin osa tuotteista tai palveluista oli muokattavissa sisällön, ulkonäön, käyttäjäliittymän tai sen sisältävien ominaisuuksien mukaan. 46 % tuotteista ei ollut muokattavissa, vaan samanlainen ratkaisu myydään kaikille ostajille. Kysymykseen vastaamatta jättäminen on tulkittu tuotteen tai palvelun olevan samanlainen kaikille. Suurinta osaa tuotteista on mahdollista kuitenkin räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan. 23 % tuotteista pystyi räätälöimään sisällön osalta. Myös henkilökohtaisten tietojen ja tarpeiden mukaisesti räätälöitäviä tuotteita oli 23 %. Tällaisia tuotteita voidaan räätälöidä esimerkiksi sen mukaan, keneen saadaan yhteyttä laitteen kautta ja millä tavoin tuotteen on reagoitava mihinkin komentoon. 6 % tuotteista pystytään räätälöimään erilaisilla käyttöliittymillä ja 3 % tuotteista oli räätälöitävissä ulkonäön osalta. Esimerkiksi tuotteen väri oli mahdollista valita itse. 17 % tuotteista pystytään räätälöimään useamman kategorian mukaisesti. Tuotteen/palvelun räätälöinti mahdollisuudet asiakkaan trapeiden mukaan Useamman kategoran mukaisesti 17 % Käyttöliittymä 6 % Ulkonäköä 3 % Muuten 17 % Ei 11 % Sisältöä 23 % Henkilökohtaisten tietojen ja tarpeiden mukaan 23 % Muilla tavoilla esimerkiksi lapsilukolla räätälöitäviä tuotteita oli 17 %. 11 %:lla tuotteista ei ollut räätälöinti mahdollisuuksia. Myös vastaamatta jättäminen on tulkittu kuuluvan tähän osioon.

16 16(46) Suurin osa eli 69 % yrityksistä ilmoitti tuotteensa tai palvelunsa valmistukseen osallistuvan muita yrityksiä ja/ tai alihankkijoita. Yleisin vastaus oli, että tuottamiseen ja ylläpitoon osallistuu useita eri toimijoita. Vastaukset vaihtelivat kuitenkin yhdestä alihankkijasta koko tuotteen tai palvelun tuotannon ulkoistukseen. 31 % ilmoitti, että tuotteen tai palvelun tuottamiseen tai ylläpitoon ei osallistu muita yrityksiä tai alihankkijoita. Lukuun on lisätty myös ne, jotka eivät halunneet vastata kysymykseen. 6.3 Yritystoiminnan kehittämistarpeet Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen kysymykseen yritykset saivat antaa ääniä niin monelle vastausvaihtoehdolle kun halusivat, joten äänten yhteenlaskettu määrä on todellisuudessa huomattavasti suurempi kuin vastanneiden yritysten lukumäärä. Annettujen äänten perusteella 19 % yrityksistä halusi parantaa markkinointiaan. 17 % äänistä sai vastausvaihtoehto haluamme kehittää tuotettamme/ palveluamme. 14 % annetuista äänistä meni kategorialle asiakkuuksien hallinta. 14 % äänistä sai kansainvälistymisen kehittäminen. 11 % äänistä meni strategiaosaamisen lisäämiselle ja 10 % rahoitusosaamisen edistämiselle. 6 % äänistä sai kategoria henkilöstöjohtaminen ja toiset 6 % taloushallinto. Vastausvaihtoehto joku muu sai 3 % äänistä ja siiihen tarkennukseksi saatiin mm. tekninen osaaminen ja myynti. Kaikkien yritysten mielestä yrityksestä löytyy jotain kehitettävää. Henkilöstöjohtaminen 6 % Kansainvälistyminen 14 % Yritystoiminnan osa-alueiden kehitykskohteet Strategiaosaaminen 11 % Taloushallinto 6 % Muu 3 % Markkinointi 19 % Ei kehitettävää 0 % Tuote/palvelu 17 % Rahoitusosaa minen 10 % Asiakkuuksien hallinta 14 %

17 17(46) 20 % yrityksistä vastasi, että kaikki luetellut osa-alueet ovat kehittämisen arvoisia. Melkein kaikki haastateltavat, jotka vastasivat näin, kertoivat kuitenkin oman erityispainotuksensa. Kaikki osa-alueet vastanneista 40 % halusi panostaa tuotteeseensa/ palvelunsa kehittämiseen ja 20 % kansainvälistymiseen. Markkinointia, asiakkuuksien hallintaa, henkilöstöjohtamista ja strategia osaamista korostettiin kutakin 10 %. Henkilöstöjohtaminen 10 % Kansainvälistyminen 20 % Rahoitusosaaminen 0 % "Kaikki" vastanneiden erityispainotukset Taloushallinto 0 % Asiakkuuksien hallinta 10 % Stategiaosaaminen 10 % Tuote/palvelu 40 % Markkinointi 10 % Yrityksen osaamisen tarvetta käsittelevässä kysymyksessä yritykset saivat antaa ääniä niin monelle vastausvaihtoehdolle kuin vain halusivat (seuraavan sivun kaavio). Markkinointiosaamisen tarve sai 17 % annetuista äänistä. Kansainvälistymisosaamisen tarve sai 15 % äänistä. Tuotekehitysosaamisen sekä asiakasosaamisen tarve saivat kumpikin 14 % äänistä. Rahoitusosaaminen sekä strategiaosaaminen keräsivät molemmat 11 % äänistä. 6 % sai sekä henkilöstöjohtaminen että taloushallinnon osaaminen. Muuta osaamista vastaus vaihtoehto keräsi 4 % äänistä. Tällaista osaamista olivat esimerkiksi myyntiosaaminen, tekninen osaaminen sekä tekninen ymmärtäminen. 2 % äänistä keräsi kohta ei kehitettävää. Ne yritykset, jotka vastasivat kaikki osa-alueet ovat tärkeitä, painottivat erityisesti tuotekehitysosaamista, markkinointiosaamista, asiakasosaamista ja kansainvälistymisosaamista.

18 18(46) Yritysten osaamistarve Strategiaosaamista 11 % Muuta 4 % Ei kehitettävää 2 % Tuotekehitysosaamista 14 % Taloushallinnonosaamista 6 % Henkilöstön johtamisosaamista 6 % Markkinointiosaami sta 17 % Kansainvälistymisosaamista 15 % Rahoitusosaamista 11 % Asiakasosaamista 14 % 6.4 Osaamisen lisääminen koulutuksen avulla Suurimmiksi osa-alueiksi, joihin yrityksen henkilöstö tarvitsisi koulutuksen avulla lisäosaamista, ovat markkinointi, kansainvälisyys ja juridiset kysymykset. Myös verkostoituminen ja kilpailuttaminen nousivat osa-alueiksi, joihin monet yritykset toivoisivat osaamisen lisäämistä koulutuksen avulla. Hankintaan ja muuta osaamista osa-alueisiin yritykset kokivat tarvitsevansa vähiten koulutusta. Muuta osaamista vaihtoehto käsittää mm. julkiselle sektorille sekä b-to-b puolelle kohdistettuun myynnin sekä rahoitusosaamisen. 5 % vastaajista totesi, ettei HENKILÖSTÖN KOULUTUSTARVE ERI OSA-ALUEILLA koulutusta tarvita (vaihtoehto: ei kehitettävää ). Osa yrityksistä tarkensi vastaustaan kysymyksessä; millaista osaamista he tarvitsevat esim. juuri markkinointiin ja näitä tarkennuksia käsitellään seuraavissa kappaleissa. muuta osaamista 8 % kansainvälisy ys 19 % verkostoitu minen 15 % ei kehitettävää 5 % hankinta 2 % markkinointi 21 % juridiset kysymykset 17 % kilpailuttaminen 13 %

19 19(46) Markkinoinnissa yritykset kokevat tarvitsevansa lisäkoulutusta kansainväliseen markkinointiin; yhteistyön kehittämiseen; miten julkishallintoon voisi vaikuttaa ja siten edistää markkinointia; digitaalialiseen markkinointiin niin Suomessa kuin ulkomailla; digitaaliseen asiakassuhteiden hallintaan; sosiaalisen median hyödyntämiseen markkinoinnissa; kokonaismarkkinointiin yleensä ja markkinoinnin napakoittamiseen sekä vähän yhteneväisyyksiä omaaville ryhmille kohdistettuun markkinointiin. Juridisissa kysymyksissä yritykset toivoisivat lisäkoulutusta mm. sopimusasioissa (esim. jälleenmyynti ja ulkomaankauppa); patentointi ja tekijänoikeus asioissa; kysymyksiin, joita aloitteleva yrittäjä kohtaa (esim. verotus ja verkkokauppa); kilpailutusjuridiikkaan; yritysten väliseen toimintaa liittyvään juridiikkaan sekä uusien tuotteiden juridisiin kysymyksiin. Kilpailuttamisen osalta koulutusta tarvittaisiin mm. sopimusasioissa, julkisen sektorin kilpailuttamisja hankinta-asioissa ja täten myös julkisen sektorin prosessien ymmärtämisessä. Hankinnassa puolestaan koettiin verkostoituminen haasteeksi. Verkostoitumiseen kaivattaisiin puolestaan lisäkoulutusta esimerkiksi kumppaneiden ja jakeluteiden löytämiseen; yhteistyön kehittämiseen; viennin edistämiseen tähtäävään verkostoitumiseen sekä siihen, miten verkostoitumista voi ja kannattaa tehdä, jotta saavuttaisi oman tavoitteen (esim. tietynlaista näkyvyyttä). Kansainvälistymiseen toivottiin koulutusta ja siten lisäosaamista mm. seuraavissa kansainvälistymiseen liittyvissä asioissa: uusien tuotteiden myynti sekä mobiilimarkkinointiin; Venäjän sekä Kaukoidän ja Aasian markkinat; miten aloittaa kansainvälistyminen ja kansainvälinen (KV) markkinointi; strategioihin ja toimintamalleihin eri KV markkina-alueilla. Muut osiossa lisäkoulutusta toivottiin uuden tuotteen, julkisen sektorin ja b-to-b puolen myyntiin sekä myynnissä siihen, miten toimia suurten globaaleiden toimijoiden kanssa. Myös rahoitus ja talous asioissa toivottiin lisäkoulutusta. Sosiaali- ja terveysalan osa-alueilla koulutusta kerrottiin tarvittavan eniten sosiaali- ja terveysalan hallintoon/ päätöksentekoon liittyen; julkisten hankintojen päätöksenteon ymmärtämiseen; ongelmakohtien tunnistamiseen, joihin tuotekehitys tulisi kohdistaa sekä kohderyhmien toiminta-/ osaamisedellytysten ymmärtämiseen. Nämä neljä osa-aluetta muodostivat lähes 70 % kysymyksen Millä sosiaali- ja terveysalan osa-alueilla yrityksenne henkilöstö tarvitsee lisäkoulutusta, millaista? vastauksista. Loput 30 % vastauksista jakautui melko tasaisesti (2-8 % per osa-alue) seuraavien vaihtoehtojen kesken: tietoturvallisuus; viranomaishyväksyntä; ikääntymisen vaikutukset; sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö; muu ja ei kehitettävää. Osa yrityksistä tarkensi vastaustaan myös tässä osiossa. Seuraavan kaavion jälkeen on kerrottu, miten vastauksia tarkennettiin osa-alueittain.

20 20(46) HENKILÖSTÖN KOULUTUSTARVE SOSIAALI- JA TERVEYSALAN OSA- ALUEILLA viranomaishyväksyntä 7 % tietoturvallisuus 6 % muu 2 % ei kehitettävää 2 % sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö 8 % ikääntymisen vaikutukset 8 % julkisten hankintojen päätöksenteon ymmärtäminen 17 % kohderyhmien toiminta-/ osaamisedellytysten ymmärtäminen 15 % sosiaali- ja terveysalan alan hallinto/ päätöksenteko 19 % ongelmakohtien tunnistaminen, joihin tuotekehitys tulisi kohdistaa 16 % Sosiaali- ja Terveysalan (sote-alan) lainsäädäntöä haluttaisiin ymmärtää paremmin ja saada ajankohtaista tietoa, koska se muuttuu jatkuvasti (mm. sote- uudistusten myötä) ja se liittyy sekä vaikuttaa viranomaishyväksyntään. Ikääntymisen vaikutuksiin liittyen koulutusta toivottiin dementian ja muistisairauksien vaikutuksiin. Myös kohderyhmien toiminta-/ osaamisedellytysten ymmärtämiseen tarvittaisiin koulutusta dementiaan ja muistisairauksiin liittyen. Tämän lisäksi kohderyhmien toiminta-/ osaamisedellytyksistä tarvittaisiin koulutusta kuntien kohderyhmien osaamisedellytyksiin sekä siihen, miten saadaan systemaattisesti tietoa oman kohderyhmän toiminta- ja osaamisedellytyksistä. Ongelmakohtien tunnistamisessa, joihin tuotekehitys tulisi kohdistaa, lisäkoulutusta kaivattaisiin mm. siihen, miten tunnistaa loppukäyttäjien, yritysten ja yhteisöjen ongelmat, joihin tuotekehitys tulisi kohdistaa; mitä siihen tarvitaan, että tunnistaa yritykselle keskeiset ongelmakohdat; miten lähteä työstämään mahdollista ongelmaa; kohderyhmien ymmärtämiseen ja sen arviointiin, ymmärretäänkö kohderyhmiä oikeasti. Sosiaali- ja terveysalan alan hallintoon/ päätöksentekoon ja julkisten hankintojen päätöksenteon ymmärtämiseen kaivattaisiin lisäkoulutusta pitkälti samantyyppisiin asioihin. Näitä olivat mm.: julkisen sektorin prosessien ymmärtäminen; kunnallinen päätöksenteko, julkisen sektorin

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE

Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Hoito- ja hoivapalvelualan tila ja tulevaisuudennäkymät OTE Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja TEM raportteja 3/2015 26 4.5 Yksityisen sektorin asema Nykyisessä sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmässä

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen

Yrittäjäkoulutus. Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 1 Yrittäjäkoulutus Yrityksen toimintaperusteiden selvittäminen 2 Markkinaselvitys Markkinaselvityksessä selvitetään ennen yritystoiminnan aloittamista, onko aiotulla yritysidealla kannattavan liiketoiminnan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN

KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN Riitta Sutinen KOULUTUS LIIKETOIMINNAN VAUHDITTAJANA - KATSAUS HEALTHBION KOULUTUSOHJELMIIN BioTurku aamiaisinfo 27.1.2012 Riitta Sutinen 1) HealthBIO-klusterin kv. myynti- ja markkinointikoulutuksen tarveselvitys

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely

Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekysely Raportti Heidi Oinonen Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry osallisuushanke Salli Toukokuu 2013 Vertaistoiminnan ja vertaistoimintaoppaan palautekyselyn

Lisätiedot

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN

KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN KOTIHOIDON ASIAKKAIDEN KOKEMUKSIA ARJEN SUJUVUUDESTA, SAAMISTAAN PALVELUISTA SEKÄ OSALLISUUDESTAAN NIIDEN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTUKSEEN Kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm Liittyminen KKE -hankekokonaisuuteen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille

Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Palveleva Helsinki hanke Uusia mahdollisuuksia pk-yrityksille Katajanokka 14.11.2007 Projektipäällikkö Hanna Hietala 16.11.2007 1 Kysely julkisista hankinnoista Helsingin Yrittäjien nettikysely jäsenyrityksille

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin

Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Avoimen julkisen tiedon vaikutus suomalaisiin yrityksiin Maankäyttötieteiden laitos Geoinformatiikan tutkimusyhmä Julkisen tiedon avaaminen - tutkimustietoa avaamispäätöksen tueksi Tarve Paikkatietojen

Lisätiedot

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE

Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 1 Susanna Kähkönen, Rovaniemen ammattikorkeakoulu Sanna Riipinen, Rovaniemen Kehitys Oy MAKUJEN LAPPI -RUOKATAPAHTUMAN OSALLISTUJIEN PALAUTE 2 1 JOHDANTO 5.-6.5.1 Rovaniemellä järjestetty MAKUJEN LAPPI

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma

OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma OIVA matkailuyrittäjien koulutusohjelma 2010-2012 Hämeen Matkailu Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Janakkalan kunta 13.10.2010 Forssan Seudun Kehittämiskeskus Oy Projektin

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka

Kartoitus sijaisisien asemasta. Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Kartoitus sijaisisien asemasta Hakala, Joonas Murtonen, Veikka Tutkimuksen taustaa Idea sijaisisiä koskevasta opinnäytetyöstä syntyi PePPihankkeen toimesta, kyseltyämme sähköpostitse opinnäytetyön aihetta

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA

YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA YKSITYISTEN TIEISÄNNÖINTIPALVEUJEN TARVE PUUMALAN JA RISTIINAN TIEKUNTIEN KESKUUDESSA Yhteenveto Lähes kaikki vastanneet tiekunnat eivät ole käyttäneet aikaisemmin yksityisiä tieisännöintipalveluja. Vastaajat

Lisätiedot

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1

Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin. Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Työttömien nuorten kiinnittyminen terveyttä edistäviin aktivointitoimiin Seppo Soine-Rajanummi 9.12.2015 Seppo Soine-Rajanummi 15.12.2015 1 Tavoitteena terveyserojen kaventaminen Työttömillä on tutkimusten

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016

Oma Yritys-Suomi. Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi Tuija Marnela, Pirkanmaan TE-toimisto 8.6.2016 Oma Yritys-Suomi -työtila Käyttäjien profiilitietojen (toimiala, paikkakunta, kiinnostuksen kohteet) mukaan rakentuva sähköinen työtila,

Lisätiedot

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys (Verkkoasioinnissa asiointi.ray.fi täytettävän selvityksen täyttöohje) Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys on osa vuosiselvitystä. Selvitys tehdään tällä lomakkeella,

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 2016 Degerby skola Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan laadun arviointi 0 toteutti perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan seurantakyselyn lapsille ja huoltajille huhtikuussa 0. Vuoden 0 seurantaan liittyvä kysely

Lisätiedot

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta

Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta Palaute kuvapuhelinpalveluiden toteuttamisesta ammattilaisen näkökulmasta virtu.fi sähköiset palvelut lappilaisille Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Käyttäjien osallistuminen suunnitteluprosessiin

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen

Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely. Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Juhta 11.6.2014 Kuntien tietotekniikkakartoituksen esittely Erityisasiantuntija Elisa Kettunen Aiheet Tunnusluvut ja tietohallinnon organisointi Toiminnan kehittäminen ja haasteet Avoin data, avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena?

1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen toteuttamaan ryhmämuotoisena? Tarjouspyyntö UUDELY/5434/2015 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TARJOUSPYYNTÖ UUSIMAA KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. KYSYMYS Taloushallinnon koulutus on volyymihankintapyyntö. Tiedustelisin pystyykö tämän koulutuksen

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille

Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille Liiketoiminnan siirtäminen uusille IT alustoille AKVAn Syysseminaari Pia Ek, Counsel Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 26.9.2012 Castrén & Snellman Rakenne Taustatietoja Markkinointi uusien kanavien

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012

Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Asumispalvelutarpeen kartoitus kotona asuville kehitysvammaisille 2012 Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 Pohjois-Karjalan osahanke Kehittämissuunnittelija Leena Suhonen Projektityöntekijä

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Lassi Hurskainen Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 Sivu 1 Kaksi lähestymistapaa matkailuhankkeen koordinaatioon Kylämatkailuhanke

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1

S Ihminen ja tietoliikennetekniikka. Syksy 2005, laskari 1 Syksy 2005, laskari 1 Sisältö Tarvekartoituksen periaatteet Tutkimusmenetelmät Raportin laatiminen Tehtävä Kirjaa ylös: mitä tarvekartoituksen menetelmiä tunnet? Mitä hyötyjä tai haasteita tiedät niihin

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Tulevaisuuden uimaseura.

Tulevaisuuden uimaseura. Tulevaisuuden uimaseura #urheiluseura @SipiKoo Ennen oli paremmin? Ennen oli helpompaa? Ennen oli ennen. Nyt on nyt. Hyvän seuran ulottuvuudet Resurssien hankintakyky Jatkuvuus, toimintaympäristön lukutaito

Lisätiedot

LAADUKAS MATKAILUTUOTE

LAADUKAS MATKAILUTUOTE LAATUJÄRJESTELMÄT JA LAADUKAS MATKAILUTUOTE Kajaani 9.2.2010 2010 Mitä laatu on? Kokonaisvaltainen johtamismalli, joka kattaa kaikki yrityksen toiminnot strategisesta suunnittelusta asiakaspalveluun. 80

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä

Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Sosiaali- ja terveyssektorin edunvalvonta Suomen Yrittäjissä Edunvalvonta monipuolista mm. erilaisissa neuvottelukunnissa ja lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä Vahvaa asiantuntemusta toimialajärjestöissä

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä

DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä DNA:n kysely esikoulu- ja ala-asteikäisten matkapuhelinten käytöstä Yhteenveto medialle 1 Yhteenveto Ala-asteikäiset lapset ovat jo hyvin aktiivisia puhelimen käyttäjiä. Kahdeksalla kymmenestä on oma puhelin

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu

SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto. Hannu Palmu SATL jälkimarkkinointibarometri 2015 Yhteenveto Hannu Palmu 6.2.2015 Kyselyn tavoite Tavoitteena oli selvittää kyselyn avulla jälkimarkkinoinnin johdon oma näkemys siitä, miten jälkimarkkinoinnissa nähdään

Lisätiedot

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia

15 askelta kohti. Parempia kyselyitä ja tutkimuksia 15 askelta kohti Parempia kyselyitä ja tutkimuksia Onnittelut! Lataamalla Webropol-tutkimusoppaan olet ottanut ensimmäisen askeleen kohti entistä parempien kyselyiden ja tutkimusten tekoa. Tämä opas tarjoaa

Lisätiedot

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

Venninen, Leinonen 2013

Venninen, Leinonen 2013 Varhaiskasvatuksen seudullinen tutkimus- ja kehittämisverkosto Tampereen yliopisto/kasvatustieteiden yksikkö Tampereen kaupunkiseutu/varhaiskasvatuspalvelut Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015

Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 1 Minna Heinonen Sosionomi (AMK) opiskelija, Karelia-ammattikorkeakoulu Tohmajärven vanhusneuvoston asiakaskysely ikäihmisille suunnatuista sosiaali- ja terveyspalveluista 2015 Tämä asiakaskysely on koottu

Lisätiedot

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään

Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Opettajan pikaopas Opintojaksopalaute-järjestelmään Yleistä... 3 Sijainti... 3 Kirjautuminen... 3 Kyselyn rakenne... 3 Opettajan toiminnot kirjautumisen jälkeen... 3 Lukuvuoden opintojaksojen listaaminen...

Lisätiedot

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta

Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta Ikäihmisten arjen ja palvelujen parantamiseksi 2014-2016 Webropol -kysely kotihoidon henkilöstölle kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta ja toteutuksesta WEBROPOL -KYSELY Kuntoutumissuunnitelmien laadinnasta

Lisätiedot

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus

Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Luonnonvarakeskus Mitä on tutkimus ja tutkijan työ? Tutkiminen on jokapäiväinen asia Tutkit usein itse - esimerkiksi: Verkko ei toimi. Et kuitenkaan ajattele, että netti on noiduttu vaan että vika on tekninen. Vaihtoehtoisia

Lisätiedot

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä

Henkilöstömäärän muutos ja yritysten kokoluokittain, henkilöä Henkilöstömäärän muutos 2001 2011 ja 2001 2012 yritysten kokoluokittain, henkilöä 55 000 50 397 2001 2011 45 000 35 000 25 000 15 000 5 000-5 000 43 698 21 017 20 053 16 826 18 500 12 494 10 856 10 2049

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

ICT kiinteistöliiketoiminnassa

ICT kiinteistöliiketoiminnassa TÄHÄN VOI LISÄTÄ HALUTUN TEEMATEKSTIN ICT kiinteistöliiketoiminnassa Kiinteistöhallintaohjelmistojen yleiskatsaus Pekka Metsi JP-Talotekniikka Oy Kiinteistöhallinta KIINTEISTÖTIETO- JÄRJESTELMÄT / TOIMINTOMODUULIT

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista

TYÖMIELI-hanke. Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien. - yhteenvetoa haastattelutuloksista TYÖMIELI-hanke Johtaminen ja esimiestyö Työnantajien kokemuksia Työnantajien sosiaali- palveluohjaus terveysalalla -mallin pilotoinnista 30 op - yhteenvetoa haastattelutuloksista Aikuisopiskelu ja opiskeluvalmiudet

Lisätiedot

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen

Futurex. Helmikuu 2011 Tuire Palonen Futurex Helmikuu 2011 Tuire Palonen Missio! Korkea-asteen täydennyskoulutuksen tehtävänä on yhdessä työympäristöjen oman toiminnan kanssa pitää huolta siitä että koulutus, tutkimus ja työelämässä hankittu

Lisätiedot