Ymp 296 Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ymp 296 Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh. 044 458 5927 etunimi.sukunimi@lansi-turunmaa.fi"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Jätteenkuljetusten toimintamallista päättäminen Ymp 296 Valmistelija: Ympäristönsuojelupäällikkö Carl-Sture Österman, puh Esittelijä: Kaupungininsinööri Kimmo Liianmaa, puh Entisten saaristokuntien ja Paraisten kaupungin vuonna 2009 toteutu neen yh dis ty misen jälkeen jätehuollon hallinto ja jätteenkulje tus hoidetaan nykyisin eri periaatteiden pohjalta Länsi-Turunmaan kaupungin eri osissa. Ympäristö lautakunnan tulee valmistella asiaa ja päättää, miltä pohjal ta jätteenkul jetus tullaan järjestämään jat kos sa Länsi-Turunmaalla ottaen huomioon ai kai sem mat sel vi tyk set ja käsittelyt jätehuollon tiimoilta sekä paikallisella, alu eellisella että val ta kun nalli sella tasolla. Entiset saaristokunnat käsittävän alueen jätteenkuljetus hoi detaan kunnan jär jes tämänä jätteenkuljetuksena. Klara - Saariston Puhtaanapito Oy on koor di noinut toimintaa 1980-luvun puolivälistä lähtien, kun taas pai kalliset kulje tus yritykset ovat huolehtineet jäteas tioiden tyhjennyksestä ja jät teenkulje tuk sesta. Paraisilla yh dyskunta jät teen kuljetus hoidetaan pää asiassa sopi mus perusteisesti, niin et tä jät teen haltija sopii jätteenkulje tuk sesta suoraan kul jetusyri tyk sen kans sa. Ase makaa va-alueen ulko puolisille vapaa-ajan asuk kaille on Pa rai silla jär jestetty myös vaihto ehtoinen ke räys- ja kul je tus järjestel mä, jos sa jät teen haltija vie itse mak sua vas taan talous jätteensä yleiseen jät teenkeräys pistee seen. Tällaisia ylei siä jätteen ke räyspisteitä on ny kyisin enää kolme: Vånos sa, Nils byssä ja Kotka tiellä keskus tassa. Alu een jäteyhtiö Turun Seu dun Jäte huolto Oy (TSJ), jon ka yksi osaomis taja Länsi-Tu runmaan kaupunki on, yl lä pi tää ylei siä jät teen ke räyspis teitä ny kyisin. Paraisilla pääosa jätteenkäsittelyn kunnallisista palvelutehtävistä siir rettiin TSJ:lle alkaen yhtiön aloitettua toimintansa. Vuoden 2009 aikana TSJ on ostanut Klara - Saariston Puhtaanapito Oy:n koko osakepääoman Pidä Saa ris to Puh taa na ry:ltä. TSJ:ssä yritysostoa pi dettiin luonnollisena askeleena saaristokuntien yhdistymisen jälkeen. TSJ pyr kii yh te näis tä mään ja selkiyt tä mään jät teen kä sit te lyä ja -kul je tus ta ko ko toiminta-alueellaan. Länsi-Turunmaan kaupungin tulee ottaa kantaa siihen, miten jät teenkuljetus tullaan järjestämään ja hallinnoimaan jatkossa. Kau pungin hallintosäännön mukaan ympäristölautakunta päättää jä te lain mu kaan kunnalle kuuluvista viranomaistehtävistä. Jätelainsäädännön mukaiset yleiset periaatteet Jätelainsäädännön mukaisesti sekä jätteen tuottaja ja haltija että kul je tusyritys ja kunta vastaavat jätteiden käsittelyn, keräyksen ja kul je tuksen jär jestä mi sestä ja hoitamisesta. Kunnan on järjestettävä asumisessa syntyneen jätteen sekä omi naisuu deltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rin nastetta van teolli suus-, palvelu- tai muussa toiminnassa synty neen muun kuin ongelmajät teen hyödyntäminen tai käsittely. Kunnan on järjes tet tävä myös asumises sa sekä maaja metsä taloudessa syntyneen on gelmajätteen hyödyntämi nen ja käsit tely, jollei kysymys ole koh tuuttomasta määrästä. Kunta voi jät teen haltijan kanssa tehtävästä sopimuksesta järjestää muunkin jätteen hyödyntämisen tai

2 käsitte lyn. Kunta voi myös määrätä, että jäte on toimi tettava kunnan jär jestämään jätteen käsitte lyyn. Jätelaissa käsite jätteen haltija määritellään jätteen tuottajaksi, kiin teistön haltijaksi tai toiminnan järjestäjäksi taikka muuksi luonnolli seksi henkilöksi tai oikeushenkilöksi, jonka hallinnassa jä te on. Kunta voi päättää, että tietyt jätteenkäsittelytehtävät (palvelu tehtä vät) siirretään kunnallisille liikelaitoksille tai kuntien välisille osakeyh tiöille taik ka kuntayhtymänä toimivalle jätelaitokselle. Kunnallinen ympäristönsuojeluviranomainen valvoo, että jäte lain sää dännön määräyksiä noudatetaan ja että ne täytetään. Jätelainsäädännön muutosten jälkeen kunta ei enää vastaa teolli suuden, kaupan tai yksityisen palvelutoiminnan jätteistä. Myös tuot tajavastuun osalta on tapahtunut muutoksia, uudet määräykset tuottajavastuun piiriin kuuluvista tuotteista ja tuottajista ovat tulossa. Nykyisin tuottajavastuu kattaa mm. seuraavat tuotteet: moottori käyttöisten ajoneuvojen renkaat, sanomalehdet, aikakauslehdet, toimistopaperi ja muut vastaavat paperituotteet, pakkaukset, henki löautot, pakettiautot, sähkö- ja elektroniikkalaitteet, paristot ja akut. Kunta voi antaa tai ottaa käyttöön jätteenkäsittelyn täytän töön panon täsmentämiseksi paikallisia määräyksiä jätteen ke räyksestä, lajitte lusta, säilyttämisestä, kuljetuksesta, hyödyntä misestä tai jätteen kä sittelystä sekä valvonnasta. Jätelain jätteenkuljetusta koskevat säännökset Kunnan on järjestettävä joko omana toimintanaan taikka muu ta yh teisöä tai yksityistä yrittäjää käyttäen asumisessa synty neen jätteen sekä ominaisuudeltaan, koostumukseltaan ja määrältään siihen rin nastettavan valtion, kunnan ja seurakunnan sekä julkisoikeudellisen yhteisön ja yhdistyksen julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syn ty neen muun jätteen kuin ongelmajätteen kuljetus (kunnan jär jes tä mä jätteenkuljetus). Sama koskee myös asuinkiinteistössä sijaitsevassa liikehuoneis tos sa syntynyttä muuta kuin ongelmajätettä, joka ominaisuu deltaan, koostumukseltaan ja määrältään vastaa asumisessa synty nyttä jä tettä ja joka toimitetaan kiinteistön haltijan luvalla kiinteistöllä ole vaan jätteen keräyspaik kaan. Asumisessa synty vänä jätteenä pide tään kaikkea asumisessa synty vää jätettä, kuten vakinaisessa ja va paa-ajan asunnossa sekä maatilan asuinrakennuksessa syntyvää jä tettä jätteen lajista, laadusta ja mää rästä riippumatta, sako- ja um pikaivoliete mukaan luettu na. Jätteen haltijan kanssa tehtävällä so pimuksel la kunta voi ottaa järjestämäänsä jätteenkuljetukseen muunkin jät teen kuljetuksen. Jätteenkuljetus voidaan järjestää kunnassa tai sen osassa kun nan päätöksellä ja tarkemmin määräämillä ehdoilla siten, että jätteen haltija sopii sii tä kuljetuksen suorittajan kanssa (sopimus perusteinen jätteenkuljetus). Kunnan määräämät ehdot voivat koskea kuljetet ta van jätteen lajia ja laa tua, kuljetuksesta perit tävää kohtuullista ylintä hintaa samoin kuin aluet ta, jolla kuljetuksen suorittaja voi tarjo ta kuljetuspalveluja. Kunta voi päättää, ettei jätteenkuljetusta järjestetä alueella, jossa on hankalat kulkuyhteydet tai jossa on vähän jätteen hal tijoita. Järjestetty jätteenkuljetus on suunniteltava ja hoidettava siten, että ylei set velvollisuudet tulevat hoidetuiksi ja että jätteen hal tijoiden riit tävä pal velu-

3 taso turvataan. Mikäli kiinteistökohtaista jätteenkuljetus ta ei ole jär jestetty, kunnan on pidettävä huoli sii tä, että keräyspai koille pääsee koh tuullisen helposti. Asian aikaisempi käsittely Paraisten kaupungissa Paraisten ympäristölautakunta on käsitellyt jätteenkuljetusten toimin tamallia 2006 ja Lautakunta päätti tuolloin pyytää lausuntoja TSJ:ltä, Paraisten Puhtaanapito Oy:ltä ja Paraisten Yrittäjät ry:ltä asian kä sit te lyn tueksi. Lautakunnan käsittelyyn saatiin seu raavat lausunnot, jotka esitetetään alla lyhennettyinä. Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) Yhtiö toteaa, että kotitalousjätteen kuljetukset hoidetaan Pa raisilla pää osin sopimusperusteisesti. Asemakaavoitettujen alueiden ulko puoli set vapaa-ajanasukkaat voivat vaihtoehtoi sesti käyttää kun nan yllä pi tä mää keräys- ja kuljetusjärjestelmää Paraisilla. Yhtiön ja Paraisten kaupungin väli sen so pimuksen mukaan kunnan järjestämä jätteen käsittely on siirretty TSJ:lle. Paraisten sekajärjestelmä aiheuttaa jonkin verran haittaa jät teen kuljetus ten järjestämiselle ja valvonnalle. Jätteen keräyspisteiden hoi ta mi nen kes kus taseu dun ul kopuolella aiheuttaa haittoja ja epä siis teyt tä, mis tä on seurauksena ylimää räisiä kustannuksia siivoami sesta ja puh taa na pidosta johtuen. Siirty minen kunnan järjestämiin jätteen kul je tuk siin, jotka yhtiö hoitaa, antaisi lausun non mukaan pa remmat mah dolli suudet ympäristön kannalta paremmin hoi dettuun ja kus tan nuste hokkaampaan jätteiden vastaanottoon ja kuljetuk seen. TSJ:n mu kaan lajitellun, kierrä tyskelpoisen jätteen vas taanoton ja kä sitte lyn kehittäminen olisi helpompaa kunnan järjestämän jätteen kulje tuk sen puitteissa. Lausunnossa todetaan kunnalla olevan laaja vastuu jätteenkä sit telyn jär jestämisestä, mutta sopimusperusteisten jätteenkulje tusten myötä kun nalla on pienemmät mahdollisuudet ohjata varsinaista jätteenkäsittelyä ja kierrätystä. Sopimusperusteisessa kuljetusjärjestel mässä valvovien viran omaisten on vaikea seu rata kiinteistönomista jien liittymistä järjestelmään. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuk sessa valvonta on helpompaa, kos ka yhtiö ylläpitää itse asiakasrekis teriä, johon viranomaisilla on pääsy. Kun nan järjestämässä jätteen kuljetuksessa jätteiden nouto ei keskeydy asiak kaan maksuon gel mien takia. Koska jätteiden lajittelua, kierrätystä ja käsittelyä on edelleen tehos tetta va tiukennettujen ympäristövaatimusten johdosta, kustannukset tulevat nousemaan. Tästä on riskinä se, että jät teitä voidaan ryhtyä käsittelemään "halvemmalla" virallisen jär jestelmän ohi, jota kunnat ovat joka tapaukses sa velvoitettuja ylläpitämään. Kunnan tulee siksi varmistua kunnallisesti jär jes tetyillä jätteenkuljetuksilla, että se pystyy hallitsemaan ja ohjaa maan jät teitä. TSJ:n mukaan kuljetus kus tannukset voi daan li säksi pi tää al haisem mal la tasolla, jos jäteyhtiö saa mahdollisuu den kilpailuttaa kulje tuk set ko ko Tu run seudulla. TSJ totesi, että niillä alueil la, jois sa kun nalli sesti järjestetty jät teenkuljetus on otettu käyt töön, seu rauk sena ei ole ollut kuljetus ten keskittymistä yksittäisille suu rille kulje tus yrityk sille. Li säksi yh tiö esit tää, että järjestelmällisesti laadi tut kul jetuk set on hel pompi to teuttaa kun nan järjestämäs sä jätteen kulje tusmal lissa ja et tä järjestel mässä voi daan välttää "tuplakuljetuk sis ta" mahdolli sesti ai heutu vat haitat alueilla, jois sa on useampia kil pai le via kul jetusyrityksiä. Lopuksi TSJ esitti lausunnossaan, että siirtyminen kunnan jär jestä mään jätteenkuljetukseen parantaisi yhtiön edellytyksiä järjestää jät teenkäsitte ly vastuuntuntoisesti.

4 Paraisten Puhtaanapito Oy Ab (PPP) Paikallinen kuljetusyritys Paraisten Puhtaanapito toteaa mielipi tee nään nykyisen sopimusperusteisen kuljetusmallin toimivan hyvin Pa raisilla. Yri tyk sellä on hyvä kokonaiskäsitys alasta, am mattitaitoinen henkilökunta, jolla on hyvä paikallistuntemus, ja toimivat koneet. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa yritys näkee ainoas taan haitto ja, koska - kuljetusyrittäjä menettää suoran yhteyden asiakkaaseen - järjestelmä on epävarma, sopimukset ovat lyhyitä eikä kulje tusväli neisiin haluta investoida - markkinat ovat hajautuneet, yritykset/pienteollisuus eivät ole mu ka na järjestelmässä - suuret kuljetusyritykset saavuttavat pikkuhiljaa monopoliase man, mistä on seurauksena hintojen nouseminen. Paraisten Yrittäjät ry Yhdistyksen mielestä vapaa yrittäjyys ja terve markkinatalous muo dosta vat yhteiskunnallisen hyvinvointimme kulmakivet. Li säksi pai kallinen elin keinoelämä on tärkeä. Järjestelmä, jossa yksittäinen asiakas vapaasti voi tehdä sopi muk sen kuljetusyrityksen kanssa, takaa oikean hintatason. Kun nan jär jestä mää kulje tusjärjestelmää voidaan lähinnä verrata markkinoiden häi riötekijään, josta on seurauksena epätervettä kilpailua. Pienet yrittä jät menettävät kerta heitolla koko markki na-alueensa ja kaikki toi mintaedellytykset. Sopimusperusteisissa kuljetuksissa yrittäjä hoitaa itse asiakaskon taktit ja laskutuksen, jolloin nämä toimet eivät rasita kuntaa. Haittoja voi esiintyä lähinnä siinä, että järjestelmä tarjoaa "va paamatkustajil le" mahdollisuu den hyödyntää sitä seikkaa, että kuljetusyritys ei so pi musosapuolena voi toimia "valvovana vi ranomaisena". Yrittäjäyhdistyksen mielestä kunnan järjestämän jätteenkulje tuksen edut ovat lyhytnäköisiä. Etuja on lähinnä havaittu sellai sissa maissa, joissa ei aiemmin ole ollut järjestettyä jätteenkulje tusta, jolloin toimi va järjestelmä on saatu nopeasti aikaan keski tetyn ohjauksen an siosta. Keskitetyn järjestelmän haitat ilmenevät mm. siinä, että - asiakas ei voi vaikuttaa palvelutasoon - asiakasta ei kiinnosta aiheuttamansa jätemäärän vähentämi nen - laskutus on epäoikeudenmukainen, sillä se ei pohjaudu todel lisiin mää riin vaan laskennallisiin taksoihin - vapaata kilpailua ei esiinny, sillä halvimman tarjouksen tehnyt saa koko markkina-alueen, mikä johtaa monopoliasemaan ja hinnanko rotuksiin. Yrittäjäyhdistys viittaa lopuksi siihen, että keskitetty järjestelmä vaikut taisi kiel teisesti pai kalliseen elinkeinoelämään sekä haittaisi ja vaikut taisi toiminnanharjoit tajien mahdollisuuksiin ylläpitää mo nipuolista tarjon taa. Varsinais-Suomen Yrittäjät Yrittäjäyhdistys esittää, että toimivilla markkinoilla on oltava useam pia myyjiä ja ostajia, jolloin saavutetaan laadultaan ja hinnaltaan parhaat pal velut. Yhdistyksen mielestä on hälyttä vää, että seudun jätekuljetuksia ol laan keskittämässä, niin että alueelle muodostuu ti lanne, jossa on vain yksi ostaja ja yksi myyjä. Tästä aiheutuu epä täydellinen markkinatilanne, jossa kuluttajat ovat häviäjiä. Teolli suusyrityksillä ja suurtuottajilla ei myöskään tule olemaan todellisia vaihtoehtoja.

5 Yrittäjien mielestä julkisen sektorin on edistettävä avoimia mark ki noita, jotka parantavat PK-yritysten toimintaedellytyksiä, mikä edis tää uusien työpaikkojen syntyä Paraisten ympäristölautakunta merkitsi saaneensa lau sun not tie doksi ja päätti pitämässään kokouksessa palauttaa asian, jotta: 1. Kaupungin edustajat voivat neuvotella Turun Seudun Jäte huolto Oy:n kanssa mahdollisimman optimaalisen verkoston ja vastaanot tojärjestel män muodostamisesta koskien a) lajiteltua kierrätyskelpoista jätettä b) asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolisten vapaa-ajan asukkai den ja osa-aikaisten asukkaiden kotitalousjätettä. 2. Neuvotellaan jäteyhtiön kanssa siitä, miten asiakasrekisteriä on yl läpidettävä niistä kiinteistönomistajista, jotka käyttävät kunnan jär jestämää jätteenkuljetusta Paraisilla. 3. Odotetaan Turunmaalla käynnissä olevien kunta- ja palveluraken neuudistusta koskevien neuvottelujen tuloksia ja päätöksiä. Nykytila TSJ ja kaupunki ovat vuosien 2008 ja 2009 aikana yhteistyössä raken ta neet uu del leen laji tel lun kierrätyskelpoisen jätteen keräyspisteet Paraisilla. Nykyisin sekä keskusta-alueella että keskustan ulkopuolisilla alueilla on yhteensä 20 hyvin toimivaa paperin, lasin ja pienmetallin vastaanottopistettä. Entisten saa ris tokuntien alueelle on myös rakennettu vastaavanlaiset ke räyspisteet Kla ran ja kuntien välisenä yhteistyönä. Kotitalousjätteen kuljetus toimii Paraisilla pääasiassa sopimusperus teisesti. Käytännössä kiinteistöjen omistajat ja haltijat ovat sopineet jäteastioiden tyhjennyksestä ja jätteen kuljetuksesta paikallisen kulje tusyrityksen eli Paraisten Puhtaanapidon kanssa. Paraisten keskustan ulkopuolisia vapaa-ajankiinteistöjä varten on kolme yleistä polttokel poisen kotitalousjätteen vastaanottopistettä, jotka ovat toiminnassa 1.5. ja välisenä aikana vuonna Kunnan järjestämä jät teenkulje tus toimii entisten saaristokun tien muo dos tamalla alu eella täysin yleisten vastaanottopisteiden kautta hoidetun jättei den vastaanoton pohjalta. TSJ on todennut, ettei yhtiö ota huolehtiakseen Paraisten kunta-alueella kun nan jär jes tä män jät teenkuljetuksen piiriin kuuluvien kiinteistönomistajien asiakas re kis terin kä sitte lystä ja päivityksestä, mikäli Länsi-Turunmaan kaupunki ei ko ko naisuu des saan siirry kunnan järjestämään jätteen kuljetukseen. Jos kau punki päät tää, että sen koko alueella siirrytään kunnan järjestämään jät teenkul jetuk seen, myös asiakasrekisterin hoi to siirtyy TSJ:lle. Kaupungilla ei ole resursseja seurata kiinteistöjen liittymistä järjestet tyyn jätteenkuljetukseen ja jätehuollon tämän osan valvontaan. Pa raisilla tätä tarkoitusta varten olleet henkilöstöresurssit siirrettiin TSJ:lle yhtiön perustamisen myötä. Lisäksi Klaran ostamisen myötä myös Klaran henkilöstöresurssit on siirretty TSJ:lle. Länsi-Turunmaa on toiminta-alueena kuljetusten kannalta haastava. Saaristo-olosuhteet lauttayhteyksineen ja yhdistävien rengasteiden puuttuminen vaikeuttavat tar koi tuk sen mu kais ten ajo reit tien luomis ta. Kattava vapaa-ajan asutuksen sekä kiinteää tieyhteyttä vailla ole vien pienten saarten suuren lukumäärän johdosta yhteisiä jät teen vastaanottopisteitä ei voida poistaa kokonaan, eikä koko alu eella voida ottaa käyttöön kiinteistökoh-

6 taista jätteenkeräysjärjestel mää. Kokonaan sopimusperusteiseen jätteenkuljetukseen siirtyminen on tästä johtuen käytännössä mahdotonta. Kunnan valvontaviran omaisten on vaikea seurata rinnakkaisia järjestelmiä. Ehdotus: Ympäristölautakunta päättää, että Länsi-Turunmaan kaupunki siirtyy alkaen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen mukaiseen toimintamalliin koko kaupungin osalta. Kuntien omistama jäteyhtiö Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) vastaa tämän jälkeen käytännössä kokonaisuudessaan Länsi-Turunmaan kaupungin jätehuollon toteuttamisesta. Valvontatehtävät säilyvät kunnallisella valvontaviranomaisella. Ympäristölautakunta toteaa, että jäteyhtiön tehtävänä on tiedottaa voimassa ole vien jätteenkuljetussopimusten päättymisestä sekä tämän jälkeen kil pailuttaa ja pyytää tarjouksia jätteenkul jetuksista. Ympäristölautakunta toteaa myös, että TSJ:n tehtävänä on hoitaa jätteenkuljetuksiin liittyvä asiakaspalvelu. Palveluihin sisältyy suoran asiakaspalvelun ja -neuvonnan lisäksi myös laskutus sekä kunnan jär jestämää jätteenkuljetusta käyttävien kiinteistöjen omistajista ja hal tijoista muodostuvan asiakasrekisterin hoitaminen ja ylläpitäminen. Päätös: Jäsen Ilkka Heinaro peräänkuulutti lisämateriaalia päätöksenteon tueksi ja Kurt Lundqvist ehdotti tämän jälkeen, että elinkeinotoimikunnalta pyydetään lausuntoa asiassa. Kaupunginhallituksen edustaja Heikki Mäkinen esitti sen selvittämistä, tuleeko asia alistaa valtuuston hyväksyttäväksi. Ym päristölautakunta yhtyi yksimielisesti ehdotukseen. Keskustelun jälkeen Ilkka Heinaro ehdotti asian palauttamista Brita Söderlun din ja Kurt Lund qvis tin kannattamana. Lautakunta päätti siten palauttaa asian. Jakelu: Turun Seudun Jätehuolto Oy

KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA

KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA KIINTEISTÖJEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄN VALINTA 919/49.499/2013 JATELK 15 Alueellisen jätelautakunnan alueella yhdyskuntajätteen kuljetus on jär jestet ty tällä hetkellä kiinteistön haltijan

Lisätiedot

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä

Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Jämsän kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 26.08.2015 klo 17:00-18:15 Paikka Tekninen tukikohta (II-kerros), Teollisuuskatu 10, 42100 Jämsä Läsnäolleet Järvenpää Esko puheenjohtaja Riihinen Pertti varapuheenjohtaja

Lisätiedot

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa

1. toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja mahdollisuus kiinteis töit täi seen jätehuoltoon kunnassa Jätelautakunta 26 16.06.2015 Jätteenkuljetuksen järjestäminen Sastamalan kaupungissa 74/14.06.00/2015 JÄTELK 26 Forssan kaupungin jätelautakunta teki 11.6.2013 ( 10) jätelain 149 :n mukaisen päätöksen

Lisätiedot

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun

Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 19.08.2015 Lausunto Joensuun alueelliselle jätelautakunnalle sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmän valintaa koskevan päätöksen valmisteluun 88/14.06/2013

Lisätiedot

Jätteen kuljetusjärjestelmät

Jätteen kuljetusjärjestelmät Ympäristölautakunta 146 13.11.2013 Lausunto Ylä-Savon jätelautakunnan tarkasteluraportista 444/11.03.02/2013 Ymplk 146 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puh. 0400 144 452 Ylä-Savon

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32. Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2013 32 Kymen jätelautakunta 23.05.2013 Aika 23.05.2013 klo 14:00-17:40 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Nro Asia Sivu

Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski. Nro Asia Sivu 1/2014 1 (50) Aika 20.02.2014 klo 14:00 Paikka Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Asialista Nro Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajat

Lisätiedot

26.2.2014 klo 9.00-15.00 Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa Valtakatu 33 Kuusankoski

26.2.2014 klo 9.00-15.00 Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa Valtakatu 33 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 Kymen jätelautakunta 20.02.2014 Aika 20.02.2014 klo 14:00-15:45 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA Kunnanhallitus 163 15.09.2014 Kunnanvaltuusto 45 24.09.2014 Kunnanhallitus 174 06.10.2014 LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu:

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Joensuun alueellinen jätelautakunta Aika 17.09.2015 klo 17:00-19:19 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Ympäristölautakunta AIKA 21.09.2010 kello 17:00-19:07 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla

Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen Suomen Kuntavalo Oy:n avulla Tekninen lautakunta 173 24.10.2013 Kaupunginhallitus 427 04.11.2013 Kaupunginvaltuusto 119 14.11.2013 Katuvalaistusverkkoon liittyvä alueellinen yhteistyö ja toiminnan tehostaminen perustettavan yhteisyrityksen

Lisätiedot

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen

Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Kunnanhallitus 211 15.09.2014 Kunnanhallitus 271 24.11.2014 Jämsän kaupungin lausuntopyyntö / Sosiaali- ja terveystoimen kokonaisulkoistaminen Khall 211 Valmistelija: hallintojohtaja, puh. 040 091 5660.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro 3 Lakeuden jätelautakunta sivu 1 Kokousaika 19.8.2015, kello 18.00 19.50 Kokouspaikka Ilmajoen kunta, teknisen osaston kokoushuone, llkantie 17 Päätöksentekijät llmajoki:

Lisätiedot

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu

El Sayed Seija valtuutettu Haaparanta Jukka valtuutettu Jämsän kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Kaupunginvaltuusto Aika 03.11.2014 klo 19:00-22:50 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Läsnäolleet Lahtinen Merja puheenjohtaja Rajala Sanna I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen

Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen Kaupunginhallitus 268 17.11.2014 Kaupunginhallitus 281 01.12.2014 Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnan kilpailuttaminen 1840/00.01/2014 Khall 17.11.2014 268 Valmistelija: kaupunginjohtaja,

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7

Sisällysluettelo. 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4. 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 7 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 24/2015 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 291 Luvan antaminen Birgittakodin sairaanhoitajan toimen täyttämiseen 4 292 Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 21/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 15.12.2014 klo 15:00-17:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokosuhuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Aika: 15.04.2015 klo 19:00-21:30 Paikka: Kaupunginvaltuuston istuntosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 85 Kokouksen järjestäytyminen 3 86 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Jämsän kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 12.01.2015 klo 17:00-20:18 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolleet Rantanen Piritta puheenjohtaja Kyrö Mika I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kaupunginhallitus 12.01.2015 Aika 12.01.2015 klo 15:00-16:00 Paikka Kaupunginhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26

PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 488 Kaupunginhallitus AIKA 14.07.2014 klo 15:05-18:08 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, Ollintie 26 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 245 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lapuan kaupunki Pöytäkirja 15/2015 1 (56) Kaupunginhallitus Aika 25.06.2015 klo 17:07-19:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot