RAYML 81 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Hanna Sivén, puh

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAYML 81 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Hanna Sivén, puh. 040 777 3460"

Transkriptio

1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Lausunto Röjsuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta / Kotkan Energia Oy 811/ /2010 RAYML 81 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Hanna Sivén, puh Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Y-vastuualue on pyytänyt Loviisan kaupungilta lausuntoa Röjsjön turvetuo tantohankkeen ym päris tö vai ku tusten ar viointiselostuksesta. Loviisan kaupunginhallitus pytää edelleen rakennus- ja ympäristölautakunnalta lausuntoa asiassa. Kotkan Energia Oy suunnittelee turvetuotannon aloittamista Loviisan Pernajassa sijaitsevalla Röjsjön suoalueella. Hankkeen tarkoituksena on hyödyntää Röjsjön turvevaroja energiaturpeena. Turve käytetään maakaasun ohella Kotkan Energian Hovinsaaren voimalaitoksella. Röjsjön suunnitellulla turvetuotantoalueella pystyttäisiin tuottamaan noin 20 vuoden ajan lähemmäs puolet Kotkan Energian Hovinsaaren voimalaitoksen käyttämästä polttoturpeesta. Röjsjön kokonaispinta-ala on noin 340 hehtaaria, josta turvetuotantopinta-alaa on noin hehtaaria. Tuotantohanke jakautuu kolmeen päävaiheeseen: suon kunnostusvaihe kestää 2-5 vuotta, tuotantovaihe noin 20 vuotta ja jälkihoitovaihe 2-4 vuotta. Arvioitavia hankkeen toteutusvaihtoehtoja on kolme sekä lisäksi tarkastellaan vaihtoehtoa nolla, jossa hanketta ei toteuteta. Toteutusvaihtoehdot eroavat tuotantoon otettavan alueen osalta. Vaihtoehdossa 1 hankealueen pohjoinen osa (98,8 ha), vaihtoehdossa 2 eteläinen osa (110,6 ha) ja vaihtoehdossa 3 koko hankealue (213,4 ha) otetaan tuotantoon. Vahvistetussa maakuntakaavassa Röjsjön alue on osoitettu maa- ja metsä talousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityisiä ympäristöarvoja (MY). Alueelle on osoitettu myös viheryhteystarpeita. Heli-radan linjaus on Röjsjölle suunnitellun turvetuotantoalueen pohjoisreunalla. Röjsjön tur ve tuo tan to hankkeen to teu tu mi sen edel ly tyk se nä on et tä alue mer ki tään tur ve tuo tan to alueeksi vai he maa kunta kaa vas sa. Vai he maa kunta kaa van hy väk symi nen ta pahtunee vuon na Röjsjön turvetuotantoalueelta tulevien kuivatusvesien aiheuttamia haittoja lievennetään vesienkäsittelytoimilla. Ulkopuolisten valumavesien pääsy tuotantoalueelle estetään, tuotantoalueen sarkaojat varustetaan lietteenpidättimillä ja lietesyvennyksillä ja tuotantoalat laskeutusaltailla. Alustavan tuo-

2 tantosuunnitelman mukaan vesiensuojelutoimena käytettävien pintavalutuskenttien koko on ylimitoitettu ympäristöhallinnon suosituksiin nähden, jotta varmistetaan riittävä valumavesien puhdistustehokkuus kaikissa tilanteissa. Tuotantoalueen kuivatus- ja valumavedet johdetaan ympärivuotisesti yhden tai kahden pintavalutuskentän ja laskuojien kautta alapuolisiin vesistöihin. Purkureitistönä toimii suolta länteen purkava oja, joka kulkee Röjsjöträsketin ja Niinijärven kautta Koskenkylänjokeen. Vaihtoehtoisena purkuratkaisuna on YVA-menettelyn loppuvaiheessa tunnistettu eteläinen purkureittivaihtoehto, joka laskee Karjalaiskylän itä- ja eteläpuolelta ojana suoraan Per najanlah teen. Tässäkin ratkaisussa ympäröiviltä alueilta eristysojiin kertyvä vesi joh detaan nykyistä reittiä pitkin Koskenkylänjokeen. Suunnitelmien mukaan turpeen kuljetus Röjsjöltä tapahtuisi ensisijaisesti olemassa olevia metsäautoteitä pitkin etelään valtatie 7 ali vanhalle Pernajantielle ja siitä edelleen Kotkaan. Vaihtoehtoisesti selostuksessa tarkastellaan myös reittiä suolta koilliseen Lapinjärventielle (1761) ja siitä 176-tielle tai suoraan itään 176-tielle ja siitä edelleen Kotkaan. Suon länsipuolella kulkevaa metsäautotietä Koskenkylän kautta valtatie 7:lle käytetään lähinnä huolto- ja palohälytysajoon. Tuotanto alueen sisällä rakennetaan uudet tieyhteydet kuljetusreittinä toimiville met säautoteille. Liite 48 Koko ympäristövaikutusten arviointiselvitys löytyy myös täältä: tai Esittelijä: ympäristönsuojelusihteeri Maud Östman, puh Ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Loviisan kaupunginhallitukselle Röjsjön tur ve tuo tanto hank keen ym pä ris tö vai ku tusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon: 1. YVA-menettelyn lop puvaiheessa ilmennyttä vaihtoehtoa johtaa suon kuivatus- ja valumavesiä ojia pitkin Karja laiskylän itä- ja ete läpuolelta suoraan Per na jan lah teen pitää tarkastella lisää, jotta sitä voidaan pitää to dellisena vaih to ehto na. Arvioiden mukaan käytettäessä eteläistä purkuvaihtoehto a Pernajanlahteen, voi lah den ve den laa tu heikentyä purkupaikan välittömäs sä läheisyydessä. Per na jan lahti on Per najan ranni kon ja saa riston osa yleiskaavassa luon non suojelu alueeksi va rattu alue ja kuuluu Natu ra-aluei siin. Pernajanlahti on myös kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Pernajanlahteen kohdis tuu ny kyi sel lään kuor mi tus ta Kos ken ky län joen kaut ta maata loudesta, kun nalli sista jäte ve denpuh dista moista sekä ha ja-asu tuk sen osalta. Pernajanlahteen laskee ojaa pitkin myös Perna jan Kir konky län jäte veden puhdistamon pur kuvedet. Per najan lahti on rehe vöity nyt ja vii me vuo sina lahden umpeenkas vu on kiihty nyt voimak kaasti.

3 Edellä mainittuun vedoten ja tehtyjen selvi tysten perusteella raken nus- ja ympäristölauta kunta pitää Röjsjön pur kuve sien joh tamisessa parem pana vaihtoehtona reit tiä suolta länteen kulke vaa oja Röj sjöträsket Nii nijärvi Koskenkylän joki. 2. Turpeen kuljetusvaihtoehdoista en sisijaisena vaihtoehtona pidetään reit tiä met säautotiet valtatie 7 ali vanha Perna jan tie Kotka. Käytettäessä vaihto ehtoista reittiä suolta koilliseen Lapinjär ventielle ja siitä 176-tielle ja edelleen Kotkaan, aiheuttaisi liikenteen lisään tyminen Lapin järventiellä mahdollisia vaaratilanteita, sillä tiellä ei ole eril listä kevyen lii kenteen väy lää eikä leveitä pientareita. Lapinjärventien lii kenneturvallisuus on huono jo nykyisessä tilanteessaan. 3. Arviointiselostuksesta ei käy selkeästi ilmi miten turvesuo voi vaikuttaa ympäröivien alueiden met siin ja metsätalouteen. Tätä osa-aluetta tulisi jatkossa vielä tar kentaa. 4. Tämän hetkisessä tilanteessa Röjsjön turvetuotantoalueen hankesuunnitelmat ovat voimasssa olevan maakuntakaavan vastaisia. Päätös: Keskustelun pohjalta esittelijä muutti ehdotuksensa seuraavanlaiseksi: Rakennus- ja ympäristölautakunta antaa Loviisan kaupunginhallitukselle Röjsjön turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta seuraavan lausunnon: 1. YVA-menettelyn loppuvaiheessa ilmennyttä vaihtoehtoa johtaa suon kuivatus- ja valumavesiä ojia pitkin Karjalaiskylän itä- ja etelä puolelta suoraan Pernajanlahteen pitää tarkastella lisää, jotta sitä voidaan pitää todellisena vaihtoehtona. Arvioiden mukaan käytettäessä eteläistä pur kuvaihtoehtoa Pernajanlahteen, voi lahden veden laatu heikentyä purkupai kan välittömässä läheisyydessä. Pernajanlahti on Pernajan rannikon ja saa riston osayleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi varattu alue ja kuuluu Natu ra-alueisiin. Pernajanlahti on myös kansainvälisesti arvokas lintuvesi. Per najanlahteen kohdistuu nykyisellään kuormitusta Koskenkylänjoen kautta maataloudesta, kunnallisista jätevedenpuhdistamoista sekä haja-asutuksen osalta. Pernajanlahteen laskee ojaa pitkin myös Pernajan Kirkonkylän jäte vedenpuhdistamon purkuvedet. Pernajanlahti on rehevöitynyt ja viime vuo sina lahden umpeenkasvu on kiihtynyt voimakkaasti. Edellä mainittuun vedoten tulee vasta tarkempien selvitysten jälkeen verrata purkuvesien johtamisesta aiheutuvia haittoja ns. Koskenkyläjokivaihtoehdon ja eteläisen vaihtoehdon välillä. Vertailun jälkeen valitaan näistä kokonaisuuden kannalta parempi vaihtoehto.

4 2. Turpeen kuljetusreittien osalta tulee selvittää huolto- ja palohälytysajoon ajatellun tien käyttömahdollisuutta ensisijaisena turpeen kuljetustienä. Tä mä on myös lyhyin reitti valtatie 7:lle. Turpeen kuljetusreittinä toissijaisena vaihtoehtona pidetään reittiä metsäautotie valtatie 7 ali tie 170 Kotka. Itäinen ja pohjoinen vaihtoehto soveltuvat molemmat huonosti turpeen kuljetuskäyttöön. Käytettäessä vaih to eh toista reit tiä suol ta koil li seen La pinjärventielle ja siitä 176-tielle ja edel leen Kot kaan, ai heut taisi lii ken teen lisääntyminen Lapin järventiellä mah dollisia vaa rati lanteita, sillä tiellä ei ole erillistä kevyen lii kenteen väy lää ei kä levei tä pien tareita. Lapin jär ventien liikenneturvallisuus on huono jo ny kyisessä ti lan teessaan. 3. Arviointiselostuksesta ei käy selkeästi ilmi miten turvesuo voi vaikuttaa ympäröivien alueiden metsiin ja metsätalouteen. Tätä osa-aluetta tulisi jatkossa vielä tarkentaa. 4. Tämän hetkisessä tilanteessa Röjsjön turvetuotantoalueen hankesuunnitelmat ovat voimasssa olevan maakuntakaavan vastaisia. Liite 48 Tiedoksi: Kaupunginhallitus --- KH 384 Liite no 134. Valmistelija ja esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan; 1) että vasta tarkempien selvitysten jälkeen voidaan ottaa kantaa purkuvesien johtamisesta aiheutuviin haittoihin ns. Koskenkylänjokivaihtoehdon ja eteläisen vaihtoehdon välillä, 2) että arviointiselostuksesta ei käy selkeästi ilmi miten turvesuo voi vaikuttaa ympäröivien alueiden metsiin ja metsätalouteen, tätä asiaa pitäisi tarkastella perusteellisemmin, 3) että kuljetusreittien osalta pitää yhdessä maanomistajien ja yksityisteiden osakkaiden kanssa löytää paras ja toimivin ratkaisu, 4) että Röjsjön turvetuotantoalueen hankesuunnitelmat ovat voimassaolevan maakuntakaavan vastaisia. Päätös: Esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunginhallitus toteaa lau sun to naan; 1) että Röjsjön turvetuotantoalueen hankesuunnitelmat ovat voimassaolevan

5 maakuntakaavan vastaisia, 2) että vasta tarkempien selvitysten jälkeen voidaan ottaa kantaa purkuvesien johtamisesta aiheutuviin haittoihin ns. Koskenkylänjokivaihtoehdon ja eteläisen vaihtoehdon välillä. Arvioiden mukaan käytettäessä eteläistä purkuvaihtoehtoa Pernajanlahteen, voi lahden veden laatu heikentyä purkupaikan välittömässä läheisyydessä. Pernajanlahti on Pernajan rannikon ja saariston osayleiskaavassa luonnonsuojelualueeksi varattu alue ja kuuluu Natura-alueisiin, 3) että arviointiselostuksesta ei käy selkeästi ilmi miten turvesuo voi vaikuttaa ympäröivien alueiden metsiin, metsätalouteen, järviin ja pohjaveden laatuun ja tasoon. Tätä asiaa pitäisi tarkastella perusteellisemmin, 4) että kuljetusreittien osalta pitää yhdessä maanomistajien ja yksityisteiden osakkaiden kanssa löytää paras ja toimivin ratkaisu. ---

Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselle Vapo Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n Luodesuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselle Vapo Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n Luodesuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Ympäristölautakunta 166 12.12.2012 Lausunto Pohjois-Savon ELY-keskukselle Vapo Oy:n ja Kuopion Energia Oy:n Luodesuon turvetuotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 627//2012 Ymplk 166

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015

Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 73 03.06.2015 Lausunto kaupunginhallitukselle Ekokem-Palvelu Oy:n teollisuusjätekeskuksen laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 4072/11.00.01/2014

Lisätiedot

150 12.08.2015. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, 044-7809 305

150 12.08.2015. Valmistelija: ympäristöpäällikkö Michael Hagström, 044-7809 305 Rakennus- ja ympäristölautakunta 150 12.08.2015 Päätös /ympäristölupahakemus / Ullavan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo, jätevesien johtaminen Ullavanjokeen ja Perhonjokeen, Kokkolan Vesi / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 27/2014 1 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 03.11.2014 klo 16:30-19:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 302 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta

Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta Kaupunginhallitus 225 08.09.2014 Härmän Teollisuuskiinteistöt Oy:n ostotarjous Kauhavan kaupungille ja väliaikaisen tieyhteyden rakentaminen kaupungin omistaman tilan kautta 423/5.52.522/2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Ympäristölautakunta 56 18.09.2013. Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Ympäristölautakunta 56 18.09.2013 Lausunto Valtatien 4 parantamishankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta YMPL 56 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäris tö ja luonnonvarat

Lisätiedot

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta

Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh. 06 438 4003, 044 438 4003. Työryhmän tehtävät ja tausta Kaupunginhallitus 4 25.05.2015 Lausunnon antaminen oikeusministeriön työryhmän mietinnöstä "Käräjäoikeusverkoston kehittäminen" 253/00.01.00/2015 Kh 4 Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh.

Lisätiedot

Lisätietoa Östersundomin yhteisen yleiskaavan verkkosivuilta: http://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/

Lisätietoa Östersundomin yhteisen yleiskaavan verkkosivuilta: http://yhteinenostersundom.fi/yleiskaava/ Hallitus 32 20.03.2015 LAUSUNTO ÖSTERSUNDOMIN YHTEISESTÄ YLEISKAAVAEHDOTUKSESTA 947/00.02.022.0220/2015 Hallitus 32 Esittelijä Valmistelijat Määräaika 31.3.2015 Toimitusjohtaja Raimo Inkinen Tulosaluejohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1. Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 335 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1. Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 335 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 14.09.2015 klo 16:00-18:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 334 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55

Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Viranomaislautakunta Kokousaika 21.04.2015 kello 16:00-17:55 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kokoushuone 1 Asiat Otsikko Sivu 18 Maa-aineslupahakemus, Ekokem-Palvelu

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot

Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot Maakuntahallitus 45 28.04.2014 Pöytäkirjat, viranhaltijapäätökset ja lausunnot 50/81.812/2014, 53/8/2013, 49/81.812/2014, 405/81.813/2013, 48/91.911/2014, 227/81.812/2013, 90/1/2014, 81/8/2014, 73/8/2014,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 40 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 24.02.2015 klo 16:00-17:56 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella Kaupunkisuunnittelulautakunta 62 19.05.2015 Kaupunginhallitus 239 01.06.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 25.08.2015 Kaupunginhallitus 323 07.09.2015 Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 Kuntasuunnittelulautakunta 18.11.2014 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 KEHITYS- JA KESKUSTELUASIAT 4 133 VALTUUSTOALOITE RAJAMÄEN VANHAN TEHDASYHDYSKUNNAN HYÖDYNTÄMISESTÄ

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229. Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4. Heikkinen Sinikka jäsen saapui 17:45 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2011 229 Tekninen lautakunta AIKA 25.10.2011 klo 17:30-19:45 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone, II krs. Raatihuone, Mannerheiminkatu 4 LÄSNÄ Kokko Ismo puheenjohtaja Skogster

Lisätiedot

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta

Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta Kaupunginhallitus 510 21.10.2013 Lausunto Kaakkois-Suomen ELY- keskukselle Joutsenon puupohjaista biokaasua tuottavan laitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta 336/11.01.00.03/2013 KH 510 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta

Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta Puheenjohtajiston työryhmä 4 03.03.2015 Kaupunginhallitus 4 30.03.2015 Valtuustoaloite Alangon hankesuunnitelman hylkäämisestä ja uuden hinnaltaan toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatimisesta 393/00.05.00/2014

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 10.11.2014 klo 18:10-20:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014. Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013

Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014. Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013 Kaupunkirakennelautakunta 4 14.01.2014 Lausunto Joensuun ratapihan yleissuunnitelmasta 1756/10.03.01/2013 KRAKLK 4 Liikennevirasto on teettänyt ratalain (110/2007) 11 mukaisen yleissuunnitelman Joen suun

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani

KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KAINUUN LIITTO PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Maakuntahallitus 28.04.2014 AIKA 28.04.2014 Klo 10:00-13:35 PAIKKA Kainuun liitto, kokoushuone Kuukkeli 4. krs., Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 20/2013 1 Kunnanhallitus Aika Maanantai 25.11.2013 klo 18:15-20:35 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kurtelius

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 1(75) Aika 30.03.2015 klo 16:00-20:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos TEKNINEN LAUTAKUNTA 3 20.01.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 41 16.04.2015 TEKNINEN LAUTAKUNTA 55 03.06.2015 KAUPUNGINHALLITUS 251 15.06.2015 Akm 231: Tokolan teollisuusalueen asemakaava ja asemakaavan muutos

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360. Kaupunginhallitus 19.05.2014. Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58. Kaupunginhallituksen kokoushuone Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 360 Kaupunginhallitus 19.05.2014 Aika 19.05.2014 klo 16:00 17:58 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 134 161 Allekirjoitukset Jari

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot