ARVIOINTIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARVIOINTIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

2 SISÄLTÖ Tiivistelmä suosituksista 3 1 Kajaanin kaupungin tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnan kokoonpano Tarkastuslautakunnan toiminta Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus ja lähtökohdat 5 3 Kajaanin kaupungin strategian mukainen toiminta 5 4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toimialakohtainen toteutuminen Kaupunginhallituksen alainen toiminta Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos Investoinnit Tilinpäätösanalyysi Kaupunki (peruskunta ja liikelaitokset) Kaupunkikonserni 14 5 Kaupungin määräämisvallassa oleville yhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutuminen Kajaanin kaupungin liikelaitokset Kajaanin kaupungin tytäryhtiöt 16 6 Sisäisen valvonnan järjestämisen arviointi 18 7 Talouden tasapainotuksen toteutuma 20 8 Kaupungin elinkeinopolitiikka 23 9 Vuoden 2010 arviointikertomuksen sisältämien huomautusten käsittely Kiitokset Yhteenveto Allekirjoitukset 24 Liitteet 2

3 Tiivistelmä suosituksista 1. Jotta kaupunginvaltuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuman ja onnistumisen arviointi olisi tarkempaa, tarkastuslautakunta uudistaa kehotuksensa, että strategisiin ja vuositavoitteisiin tulee liittää arviointitapa, kriteerit ja tavoitetasot, jotta voidaan luotettavasti arvioida, onko edetty strategisten ja vuositavoitteiden suuntaisesti ja onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuuston tulee asettaa myös taloudellisia sitovia tavoitteita määrärahojen lisäksi, koska kaupungin taloudenhallinta vaatii ohjauksen tehostamista. 2. esittää, että kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä rakennuskohteiden kustannusarvioiden pitävyyttä tulee parantaa, jotta toiminta on suunnitelmallista ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaista. 3. esittää, että kaupungin on panostettava toimintatapojen uudistamiseen, jotta tuottavuus ja taloudellisuus paranevat ja kustannuskehitys hidastuu. Samalla on tarkoin harkittava kaupungin investointeja, jotta kaupungin talous ei ylivelkaannu. 4. uudistaa harkittavaksi esityksensä, että kaupunginvaltuusto käyttää ohjausvaltaansa ja laajentaa sitovuustasoaan koskemaan myös liikelaitosten toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tunnuslukuineen. 5. uudistaa suosituksensa, että valtuusto asettaisi sellaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet mittareineen tytäryhtiöilleen, jotta niiden avulla pystytään seuraamaan tytäryhtiöiden toiminnallista ja taloudellista merkitystä omistajalleen. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittaa, että Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin vuokrausasteita seurataan tarkoin ja tarpeen vaatiessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin riittävän ajoissa. Kiinteistö Oy Lohtajan palvelukeskuksessa olevan tyhjän tilan omistajuus on ratkaistava pikaisesti, koska se aiheuttaa nykyisellään turhia kustannuksia. suosittaa edelleen, että täytettäessä tytäryhtiöiden hallituspaikkoja, kiinnitettäisiin huomiota siihen, että jäsenillä on monipuolista kokemusta ja osaamista ohjata yhtiön johtoa ja riittävästi mahdollisuutta kehittää yhtiön toimintaa kuntalaisten parhaaksi. 6. uudistaa esityksensä, että kaupungin toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä kehotetaan kaikilla toimintatasoilla kiinnittämään huomiota sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan, jotta toimitaan taloudellisesti, tuottavasti ja tarkoituksenmukaisesti ohjeita noudattaen sekä johdon ja talouden raportointi on luotettavaa. Lisäksi lautakunta suosittaa, että sisäisen valvonnan ohjeen päivityksessä ennakoitaisiin kuntalain muutokset. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kaupungin toimielimet, työryhmät, toimikunnat ja tilivelvolliset toimivat toimivaltansa puitteissa ja toiminta on kaikin puolin hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. 7. toteaa, että talouden sopeuttamisohjelma on edesauttanut rakenteellisten muutosten aikaansaamista ja hillinnyt menojen kasvua. Vuosien toteuma osoittaa, ettei ohjelmaan kirjatuilla toimenpiteillä saada kertyneitä alijäämiä katettua. esittää, että kaupunginhallitus yhdessä toimialojen, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden kanssa laatii uuden talouden tasapainottamisohjelman, joka nimetään kaupungin tuottavuusohjelmaksi. Sosiaali- ja terveysmenot tulevat kasvamaan tulevina vuosina, joten uuden kuntayhtymän tulee myös sitoutua valtakunnalliseen tuottavuustavoitteeseen. 3

4 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano Vuosiksi valittuun tarkastuslautakuntaan ovat kuuluneet seuraavat jäsenet ja varajäsenet: jäsen varajäsen Paavo Enroth Maarit Rantakurtakko Ritva Mikkonen Minna Haataja Pertti Ahlqvist Seppo Elfving Markku Tolonen Johanna Autio saakka, Aila Alasalmi alkaen Leena Törrö Heikki Hekkala Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi on nimetty Paavo Enroth ja varapuheenjohtajaksi Ritva Mikkonen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut sisäinen tarkastaja Seija Huttunen. 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta Tarkastuslautakunnan arviointi on vaaleilla valittujen luottamushenkilöiden suorittamaa kaupungin talouden ja hallinnon arviointia ja valvontaa, jonka tavoitteena on hankkia uutta tietoa toiminnan suuntaamiseksi ja parantamiseksi. Tehtävänsä mukaisesti lautakunta on kaupunginvaltuuston hyväksymän vision ja kaupungin strategian pohjalta arvioinut toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista viitekehyksenä tasapainotettu tuloksellisuusmalli. Arviointi, seuranta ja valvonta ovat päätöksentekoprosessin olennaisia osia. Niiden tarkoituksena on tukea päätösten tekemistä ja toimeenpanoa osoittamalla, onko käytettävissä olevia voimavaroja ollut riittävästi ja ovatko ne kohdentuneet tarkoituksenmukaisesti. Tarkastuslautakunnan keskeisenä painopistealueena vuonna 2011 ovat olleet lakisääteisten arviointitehtävien lisäksi kaupungin elinkeinopolitiikka ja investointikohteet sekä tytäryhtiöistä Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari. Lautakunta on laatinut arviointimuistion ajalta ja jättänyt sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi. Kaupunginvaltuusto on käsitellyt sen ja merkinnyt sen tiedoksi. Kertomusvuonna tarkastuslautakunta on pitänyt 8 kokousta. Lisäksi lautakunta on kokoontunut neljä kertaa vuonna 2012 arviointikertomuksen laadintaa varten. Kainuun kuntien tarkastuslautakuntien koulutuspäivään osallistui kolme lautakunnan jäsentä, valtuustoseminaariin kolme lautakunnan jäsentä ja Arviointiseminaariin yksi lautakunnan jäsen. 1.3 Tilintarkastus Kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin ulkoisesta tilintarkastuksesta vuonna 2011 on huolehtinut KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Toimeksiannon vastuunalaisena JHTT tilintarkastajana on toiminut JHTT, HM, YM Paula Hellén Toivanen ja hänen varahenkilönään JHTT, KHT, KTM Antti Kääriäinen. Tilintarkastusryhmään ovat kuuluneet myös JHTT, KHT, KTM Sari Ukkola, KTK Sanna Tapaninen, ja tradenomi Katja Koivusipilä, IT- asiantuntija. Kaupungin tilintarkastuksen laajuus tilikaudella 2011 on ollut 58 tarkastuspäivää. Tilintarkastussuunnitelma on esitelty tarkastuslautakunnalle ja siihen perustuva vuoden 2011 tarkastussuunnitelma/työohjelma Tarkastuksen painopistealueet ovat olleet hallinnon tarkastaminen, tilikauden ai- 4

5 kainen tarkastus, valtionosuuksien tarkastaminen ja sisäinen valvonta. Tilintarkastajat ovat raportoineet kolme kertaa havainnoistaan tarkastuslautakunnalle. KPMG Julkishallinnon palvelut Oy on huolehtinut myös kaupungin tytäryhtiöiden ulkoisesta tilintarkastuksesta. 2 ARVIOINNIN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT Tarkastuslautakunnan arviointitehtävä on kuntalain 71 :n mukaisesti osa kaupungin ulkoista tarkastusta, jonka toisen osan muodostaa tilintarkastajan suorittama lainmukaisuuden tarkastaminen ja tilintarkastus. Tilintarkastaja keskittyy kuntalain 73 :ssä tilintarkastajan tehtäväksi säädettyihin tarkastustehtäviin. Toiminnan tavoitteellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja tuloksellisuuden arviointi kuuluu tarkastuslautakunnalle. Kaupungin strategisena johtajana valtuusto päättää kuntalain 13 :n nojalla mm. kaupungin toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista sekä konserniohjauksen periaatteista. Kaupunkiorganisaation hallinnosta vastaa ja sitä johtaa kaupunginhallitus, jonka tehtävänä on panna täytäntöön valtuuston päätökset. Toimielimillä, toimialoilla ja tilivelvollisilla viranhaltijoilla on velvollisuus toimia asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja selvittää kaupunginvaltuustolle perustellusti, mikäli asetetuista tavoitteista on poikettu. valvoo ja arvioi valtuuston puolesta ja apuna kaupunginhallituksen johtamaa täytäntöönpanoprosessia ja tuloksia sekä toimialoille, liikelaitoksille ja tytäryhtiöille valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Arviointi on nähtävä oleellisena osana kaupungin johtamisjärjestelmää ja keinona kehittää kaupungin toimintaa ja palveluja. Arvioinnin lähtökohtana ovat valtuuston visio, tavoitteet ja palvelustrategia. Arviointi on kaupungin toiminnan tuloksellisuuden, tarkoituksenmukaisuuden ja vaikuttavuuden kokonaisvaltaista arviointia, jossa on mukana myös kuntalaisen näkökulma. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on myös arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä ja realistisuutta. Kaupunginhallituksen rooli tasapainottavan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman laatimisessa ja tasapainotusta koskevan selonteon antamisessa on keskeinen. Tarkastuslautakunnan arviointi perustuu pääasiassa kaupunginhallituksen tilinpäätöksessä esittämiin tietoihin. Lisäksi lautakunta on kuullut toiminta- ja talousasioissa kaupunginjohtajaa, talousjohtajaa, vastuualueiden ja tulosyksiköiden esimiehiä sekä liikelaitosten ja tytäryhtiöiden edustajia. Kokouksissa on käsitelty tilintarkastukseen liittyviä asioita, tarkastuksen raportointia ja arviointikohteita. Toimialojen raportit, selvitykset ja asiakaskyselyjen tulokset ovat olleet tarkastuslautakunnan käytettävissä. 3 KAJAANIN KAUPUNGIN STRATEGIAN MUKAINEN TOIMINTA Kaupungin strategia on tarkistettu vuonna 2010 ja se on hyväksytty vuoden 2011 talousarvion hyväksynnän yhteydessä. Kaupungin strategia muodostuu arvoista, perustehtävästä, visiosta, strategista tavoitteista vuosille ja toiminnallisista tavoitteista vuosille Arvojen ja vision tehtävänä on sitouttaa sekä luottamushenkilöorganisaatio että henkilöstö yhteisesti hyväksyttyjen arvostusten omaksumiseen ja toteuttamiseen sekä ne edesauttavat luomaan ja tukemaan hyvää toimintatapaa ja onnistumista. Strategiaan kirjatut arvot ovat oikeudenmukaisuus, suvaitsevaisuus, turvallisuus ja luottamus tulevaisuuteen. Visioon on kirjattu kuntalaisille annettu lupaus luovuuden, osaa- 5

6 misen ja vaivattoman arjen kaupungista. Kaupungin strategiaa tukevat elinkeino- ja henkilöstöstrategiat sekä muut toimintaohjelmat. Kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset tavoitealueet ovat olleet osaamisperusteinen elinkeinopolitiikka ja alueiden käyttö, hyvä ja arvostettu työnantaja, tuloksellisesti järjestetyt palvelut sekä talouden tasapainottaminen. Näiden toteuttamiseksi on kirjattu toiminnalliset tavoitteet vuosille Kuntalain mukaisesti talousarviossa esitettävien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden tulee perustua kunnan strategiaan ja strategisiin tavoitteisiin. Vuositavoitteen tulee olla osa strategisen tavoitteen toteuttamista. Kaupunginvaltuusto on hyväksyessään talousarvion vuodelle 2011 päättänyt, että valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat - Kajaanin kaupungin strategiassa esitetyt toiminnalliset tavoitteet/mittarit ja - toimialojen toiminnalliset tavoitteet/mittarit. Kaupunginvaltuusto ei ole asettanut sitovia taloudellisia tavoitteita määrärahoja lukuun ottamatta. Taloudellisia tavoitteita voidaan asettaa mm. menojen kasvulle, tulorahoituksen riittävyydelle ja kaupungin lainamäärälle. Strategisista tavoitteista on johdettu vuositavoitteet, jotka on kirjattu toimenpiteiden muotoon. Ne on raportoitu toimintakertomuksessa (Tilinpäätös 2011, 58-62). Osaamisperusteisen elinkeinokeinopolitiikan ja alueiden käytön osalle kirjatut vuositavoitteet ovat edistäneet strategisten tavoitteiden toteutumista. Toimintaympäristön parantamisella ja toimivilla kaavoitusratkaisuilla on tuettu kaupungin kasvua ja luotu edellytyksiä hyvinvoinnin edistämiselle. Kaavoitusohjelmaa on toteutettu ja keskitytty täydennysrakentamisen eteenpäin viemiseen. Hyvinä onnistumisina ovat olleet keskikaupungin asuttaminen. Uusia asuinalueita on avattu ja uusia asuinrakennuksia valmistui 74 kpl ja vapaaajanrakennuksia 25 kpl. Rakennuslupia myönnettiin 81 asuinrakennukselle ja 16 vapaaajanrakennukselle. Kaukametsän toimesta on laadittu kokouspaketteja ja tarjottu erilaisia kokous-, koulutus- ja kulttuuritilaisuuksia. Kajaanin Matkailu Oy:n toiminta ja matkailun yritysvetoinen yhteismarkkinointi on käynnistynyt kuluneena vuonna. Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos ja tytäryhtiöistä Measurepolis Development Oy ovat vastanneet osaamiskeskustoiminnasta ja edistäneet uusien yritysten perustamisedellytyksiä. Yhteensopivat koulutusketjut ovat turvanneet osaajien saatavuutta. Lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulun omistaja- ja päätösvalta on säilytetty Kajaanin kaupungilla. ELY- keskuksen tilaston mukaan Kajaanissa ja koko Kainuussa työllisyys kehittyi myönteisesti vuoden 2011 aikana. Keskimääräinen työttömyysprosentti oli 12,6, kun se oli 13,4 % vuonna Positiivista on ollut nuorten alle 25 vuotiaiden työllistyminen. Nuorten yhteiskuntatakuu tulee voimaan täysimääräisesti vuoden 2013 alussa. Tästä seuraa, että peruskunta on vastuussa mm. perusopetuksen päättävien nuorten ohjauksesta, nuorten työpajatoiminnan vahvistamisesta ja etsivän nuorisotyön toiminnasta. Nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisessa on paljon tehtävää, mutta Kajaanissa on hyvin ennakoitu tilannetta. Hyvä ja arvostettu työnantaja tavoitealueen osalta toimintaa on ohjannut henkilöstöstrategia ja henkilöstösuunnitelma. Tavoitteena on ollut henkilöstömäärän supistuminen eläköi- 6

7 tymisen johdosta, mutta supistukset eivät ole toteutuneet. Poissaolot sairauden ja työtapaturmien vuoksi ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 10,1 poissaolopäivä/ henkilö vuoteen 2011 poissaolopäivä/ henkilö 11,6. Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä oli vuonna vuotta, kun se vuonna 2011 oli 60,5 vuotta eli eläkkeelle jäämisikä ei ole noussut. Syksyllä 2011 toteutettu työyhteisön toimivuustutkimus osoitti kuitenkin parannusta edelliseen tutkimuskertaan verrattuna. Tuloksellisesti järjestettyjä palveluja on ollut saatavilla vastaten kysyntää, mutta palvelujen kustannustaso on noussut edellisiin vuosiin verrattuna. Yhteistyötä maakunta kuntayhtymän ohella on tehty Sotkamon kunnan ja Kuhmon kaupungin kanssa. Kainuun maakuntamallin jatkumisesta ei päästy yhteisymmärrykseen, mutta neuvottelujen tuloksena saatiin kuitenkin ns. kunnanjohtajamalli, jota hyödynnetään uudessa kuntayhtymässä. Talouden tasapainottaminen ei ole onnistunut, vaikka tasapainottamisohjelmaa ja siihen liittyvää henkilöstösuunnitelmaa on pyritty toteuttamaan. Positiivista taloudenhoidossa oli se, että toimialojen budjetointi onnistui hyvin ja toiminta oli talousarvion mukaista. Tasapainottamisohjelman toteutuman tarkempi arviointi on myöhemmin luvussa 7. pitäytyy subjektiivisessa arvioinnissa, koska kaupungin strategiasta johdettuihin vuositavoitteisiin ei ole liitetty sellaisia arviointitapoja, jotta objektiivinen arviointi olisi mahdollista. Talouden osalta löytyy tarkat toteutumistiedot tulos-, rahoitus- ja taselaskelmista ja niiden tunnusluvuista. Suositus Tarkastuslautakunnan subjektiivisen arvion mukaan kaupunkia on johdettu talousarvioon kirjattujen strategisten ja vuositavoitteiden suuntaisesti. Jotta kaupunginvaltuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuman ja onnistumisen arviointi olisi tarkempaa, tarkastuslautakunta uudistaa kehotuksensa, että strategisiin ja vuositavoitteisiin tulee liittää arviointitapa, kriteerit ja tavoitetasot, jotta voidaan luotettavasti arvioida, onko edetty strategisten ja vuositavoitteiden suuntaisesti ja onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää, että kaupunginvaltuuston tulee asettaa myös taloudellisia sitovia tavoitteita määrärahojen lisäksi, koska kaupungin taloudenhallinta vaatii ohjauksen tehostamista. Perustelu pitää tärkeänä, että toimitaan kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti. Kaupungin toiminnan ja talouden kehitys on turvattava, jotta kaupunki pystyy pitämään palvelulupauksensa luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunkina. Kohde Koordinoijana kaupunginhallitus ja operatiivinen johto sekä koskettaa luottamushenkilöorganisaatiota että koko henkilöstöä Aikataulu Vuoden 2013 talousarvio ja taloussuunnitelma , seuranta ja arviointi talouden ja toiminnan osavuosiraportointi, tilinpäätös ja arviointikertomus 7

8 4 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOIMIALAKOHTAINEN TOTEUTUMINEN 4.1 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginhallituksen toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen ohella keskushallinto ja työllisyyden hoito sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän maksuosuudet. Kaupunginhallituksen toimialan strategiset tavoitteet ovat samat kuin kaupungin strategiassa. Kaupungin maksuosuudet Kainuun maakunta kuntayhtymälle vuosilta ja arvio vuodelle 2012 selviävät alla olevasta taulukosta. Vuonna 2011 Kainuun maakunta kuntayhtymän alijäämä oli 11,2 milj. euroa, josta Kajaanin osuus oli 5,2 milj. euroa. KAO ja Kainuun terveys tekivät ylijäämää, joista kaupungin osuus oli 1,7 milj. euroa, joten kaupungin osuus maakunnan alijäämästä muodostui 3,5 milj. euroksi, joka on otettu pakolliseksi varaukseksi kaupungin tilinpäätökseen. Taulukko 1. Kaupungin maksuosuudet Kainuun maakunta kuntayhtymälle ja arvio vuodelle 2012 Vuosi Maksuosuus - Maksu Lisäys ed. Kasvu- % /asukas % TP vuoteen , , , , , , , , , , , , , varaus yhteensä , , , Lähde: Kajaanin kaupungin ja Kainuun maakunta yhtymän tilinpäätökset ja rahoitusosuudet Työllisyyden hoidossa (Tilinpäätös 2011, 69-70) on toimittu perustehtävän mukaisesti ja asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Tavoitteeksi asetettu työmarkkinatuen kuntaosuuden 5 %:n pienentyminen on toteutunut hyvin eli toteutuma oli 15,8 %. Kelalle maksettava työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus on pienentynyt eurosta euroon eli euroa vuodesta 2009 vuoteen Alla olevasta kuviosta nähdään, että työmarkkinatuen kuntarahoitusosuudessa on ollut laskeva suunta useamman vuoden ajan. Syitä onnistumiseen ovat olleet kuntouttavan työtoiminnan kehittyminen ja työllisyystilanteen parantuessa yhä useampi henkilö työllistyy normaaleille työmarkkinoille. Lisäksi osa henkilöistä ikääntyy ja jää eläkkeelle. Kuvio 1. Kajaanin kaupungin työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuden kehitystä 8

9 4.2 Sivistystoimiala Sivistystoimiala toteuttaa kaupungin strategisia linjauksia ja tavoitteita omalta osaltaan keskittyen perustehtävänsä toteuttamiseen. Varhaiskasvatuksen palvelujen kysyntä on ollut edelleen kasvussa. Kysyntään on pystytty vastaamaan hyvin. Kuluneena vuonna avattiin Kettukallion päiväkoti ja Huuhkajanvaaran päiväkotiin perustettiin lisää lapsiryhmiä. Perusopetuksessa toiminta on toteutunut hyvin sopeutusohjelmaan päätetyn kouluverkkoratkaisun toteuttamisen jälkeen. Perusopetuksen päättävät nuoret ovat saaneet 100 %:sesti 2. asteen koulutuspaikan. Nuorisolain mukainen etsivän nuorisotyön toiminta on aloitettu ja sen avulla on pystytty edistämään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Taloudellisten resurssien (Tilinpäätös 2011, 75-78) osalta toimialan toimintatuotot ylittyivät euroa ja toimintamenot ylittyivät euroa, joten toimintakate alittui eurolla. Suurimmat poikkeamat syntyivät palvelujen ostoissa euroa ja henkilöstökuluissa euroa. Sivistystoimialalla on hyvin noudattanut tarkastuslautakunnan suositusta ja vuoden 2012 asetettuihin vuositavoitteisiin on kirjattu arviointitavat ja osiin myös mittarit erittäin hyvin. 4.3 Ympäristötekninen toimiala Kaupunkirakennetta tiivistävien asemakaavamuutosten ja toteutetun maapolitiikan avulla Kajaania on kehitetty maakuntakeskuksena (Tilinpäätös 2011, 95-96). Vuonna 2011 laillistui viisi asemaakaavaa, joista Petäisenrannan 2. vaihe ja Renforsin rannan laajennus olivat merkittävimmät. (kaavakatsaus 2012). Kuva 1. Asemakaavatilanne vuonna

10 Henkilöstöresurssien edistämiseksi on toteutettu hyväksyttyä rekrytointisuunnitelmaa. Prosesseja ja rakenteita on järjestetty uudelleen henkilöstöjärjestelyjen johdosta. Taloudellisten resurssien osalta toimiala on pysynyt hyvin sille annetuissa raameissa. on kehottanut vuoden 2010 arviointikertomuksessa, että kaupungin rakennusomaisuudesta laaditaan mahdollisimman pikaisesti selvitys korjausvelan määrästä omana työnä tai ostopalveluna yhteistyössä käyttäjien kanssa. Toimitilapäällikkö on päättänyt hankkia Kajaanin kaupungin rakennusten arvojenja korjausvelan määritystyön Trellum Consulting Oy:ltä. Korjausvelkaraportti valmistuu mennessä. Peruskunnan tilat ovat vähentyneet 2076 m 2 eli 1,1 % vuonna 2011 tavoitteen ollessa 1,5 %. Peruskunnan toimitiloja oli yhteensä m Yhdessä liikelaitos Vilakkeen kanssa toimitiloja oli käytössä yhteensä m Kainuun pelastuslaitos -toimiala Uusi pelastuslaki astui voimaan vuonna 2011 ja sen myötä on käynnistetty uuden palvelutasopäätöksen valmistelu. Voimassa olevan palvelutasopäätöksen mukaisesti Kainuun pelastuslaitos on toiminut tyydyttävästi vuonna 2011 (Tilinpäätös 2011, ). Pelastustoimella on ollut yhteensä 1496 tehtävää, joissa kiireellisiä on ollut 1029 kpl ja kiireettömiä 482 kpl. Näistä tulipaloja oli 266 kpl ja onnettomuuksia 311 kpl. Toimintavalmiusaika 1. yksikön mukaan oli keskimäärin 13,48 minuuttia, kun se oli koko maassa 8,65 minuuttia. 4.5 Investoinnit Muutetussa talousarviossa investointeihin (Tilinpäätös 2011, ) oli varattu bruttona euroa, joka toteutui eurona eli ylitystä syntyi euroa. Tuloarvio oli euroa, joka toteutui eurona, eli ylitystä syntyi euroa. Kaupungin nettoinvestoinnit olivat euroa, josta poistonalaiset nettoinvestoinnit olivat euroa. Nettoinvestointien määrään vaikuttaa maanomaisuuden myyntitulot. Talonrakennusinvestoinneista merkittävimmät kohteet ovat olleet Keskuskoulun ja Lohtajan päiväkodin peruskorjaukset, vesiliikuntakeskuksen rakentamisen aloitus ja kaupungintalon perusparannus- ja palvelurakennemuutoksen keskeiset työt. Kuva 2. Vesiliikuntakeskuksen työmaa 10

11 Merkittävimmät kunnallistekniset hankkeet olivat Kajaanin Vesi- liikelaitoksen kanssa yhdessä toteutetut kadun ja vesihuollon saneeraukset Purolan ja Kätönlahden alueilla. Petäisen rannan 1. vaiheen kunnallistekniikan rakentaminen jatkui Nuaskadun liikennejärjestelyjen ja Ahontien Paltaniementien liittymän parantamisella. Kaupunki panostaa uuteen infrastruktuuriin ja ennen kaikkea olemassa olevan rakennuskannan peruskorjauksiin ja korvausinvestointeihin. Tämä on vaikuttanut ja tulee jatkossa lisäämään kaupungin tulorahoitusvajetta. Tähän saakka tulorahoituksen riittävyyttä ja talouden tasapainoa on tarkasteltu, miten vuosikate riittää suunnitelmapoistojen määrään. Mikäli vuosikate on siitä vähennettävien poistojen suuruinen, kuntarahoituksen on katsottu olevan riittävä. Tarkasteltaessa kaupungin taloutta edellä mainitulla tunnusluvulla, nähdään, ettei vuosikate ole riittänyt poistojen kattamiseen vuonna Tilannetta huonontaa lisäksi poistojen riittämättömyys uudistamiseen. Poistojen riittämättömyys johtuu siitä, että poistot tehdään tuotantovälineiden historiallisesta hankintamenosta, eikä nykyarvosta, jossa kustannusten ja teknisen laatutason nousu on otettu huomioon. Näin kirjanpidolliset poistot jäävät jälkeen palvelurakenteen kulumista korvaavien investointien vaatimasta rahoitustarpeesta ja lisäävät kaupungin tulorahoitusvajetta. Kuvio 2. Kaupungin vuosikatteet ja poistot Kaupunginvaltuusto hyväksymät sitovuustasot ovat rakennusten osalta hankekohtainen ja kiinteiden rakenteiden ja laitteiden osalta tulosaluekohtainen. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää kaupunginvaltuusto lukuun ottamatta Investointiosassa kohdissa Rakennukset ja Kiinteät rakenteet ja laitteet säästyneen määrärahan siirrosta kohteelta toiselle päättää ympäristötekninen lautakunta silloin, kun kyse on valtuuston hyväksymistä investointikohteista eikä muutos aiheuta nettomäärärahan ylittymistä (TA 2011 s. 6). Viime vuosina monien kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä peruskorjauskohteiden alkuperäiset budjetit ovat ylittyneet merkittävästi ja ympäristötekninen lautakunta on sitovuustason puitteissa joutunut muuttamaan talousarvioita. Jotta olisi pysytty kaupunginvaltuuston hyväksymässä sitovuustasossa, on jouduttu myös monia kohteita siirtämään tuleville vuosille. Esimerkkejä rakennuskohteiden siirroista ovat Variskankaan toimintakeskuksen, Y-sairaalan, Nakertajan koulun ja Lyseon remonttien siirrot. 11

12 Näissä tapauksissa ei ole ollut kyse säästyneistä määrärahoista, joita olisi ollut mahdollista siirtää kohteelta toiselle. Toiminta ei ole ollut kaupunginvaltuuston hyväksymän sitovuustason mukaista. Taulukko 2. Esimerkkejä kaupungin korjausinvestointien ylityksistä vuonna 2011 kohde alkuper. TA 2011/ muutettu TA/euro (ymp.tek.ltk Toteutuma/ euro Ylitys alkuperäisestä/ euro euro ) Rakennukset Vuolijoen paloasema Vuolijoen terveysaseman keittiö Kätönlahden koulu Lohtajan päiväkoti Kaupungintalo Home- ja vesikattokorjaukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Suunnittelu ja tutkimus Kunnallistekniikan rakentaminen Sillat Yhteensä Suositus esittää, että kiinteiden rakenteiden ja laitteiden sekä rakennuskohteiden kustannusarvioiden pitävyyttä tulee parantaa, jotta toiminta on suunnitelmallista ja kaupunginvaltuuston päätösten mukaista. Perustelu Investointiohjelman pitävyys ja kaupunginvaltuuston päätöksen mukainen toiminta Kohde Ympäristötekninen lautakunta, toimiala ja tulosyksiköt sekä tilivelvolliset viranhaltijat Aikataulu Vuoden 2013 talousarvio 4.6 Tilinpäätösanalyysi Kaupunki (peruskunta ja liikelaitokset) Taloudenhallintaa kuvataan toimintakatteen ja tulorahoituksen (sis. verotulot ja valtionosuudet) kasvuprosenteilla. Kaupungin ja liikelaitosten osalta toimintakate kasvoi 5,99 % ja tulorahoitus vain 0,09 % vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin verotulot pienenivät ,56 euroa (-0,93 %) ja valtionosuudet kasvoivat euroa (+2,52 %), joten tästä syystä tulorahoitus pysyi hieman positiivisena (Tilinpäätös 2011, 30). Tarkasteltaessa vuosia talous on ollut hallinnassa, mutta sen jälkeen menot ovat kasvaneet tuloihin verrattuna liian paljon. Mikäli ei mitään tehdä, arvion mukaan tilanne tulee jatkumaan samansuuntaisena tulevaisuudessa ja velkaantuminen tulee lisääntymään. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan käyttömenojen voimakasta supistamista, jotta toimintakatteen ja verotettavan tulon kasvu olisivat tasapainossa. 12

13 Taulukko 3. Tulorahoituksen ja toimintakatteen kasvu vuosina v.2005 v v v v v v tulorahoituksen kasvu - % 1,04 6,67 15,86 8,12 3,50 7,95 0,09 toimintakatteen kasvu - % -2,08 4,74 13,01 9,81 5,04 12,05 5,99 Suurelta osin kaupungin menot ovat lakisääteisiä, joten niihin vaikuttaminen on vaikeaa. Avustukset ovat sellaisia menoeriä, joihin voi jonkin verran vaikuttaa. Mm. avustuksia kaupunki on maksanut 11,7 milj. euroa, joista voidaan tulkita olevan lakisääteisiä 7,8 milj. euroa ja 3,9 milj. euroa ei-lakisääteisiä. Kaupunki on jonkin verran leikannut maksamiaan avustuksia tasapainottamisohjelman mukaisesti, sillä maksetut avustukset olivat 12,2 milj. euroa Avustukset on avattu kohteittain liitteessä 2. Vuosikate asukasta kohden oli 223 ja se on huonontunut edelliseen vuoteen verrattuna merkittävästi. Yhdessä liikelaitosten kanssa kaupungin tulos oli ,87 euroa alijäämäinen. Vuosikate kertoo kaupungin tulorahoituksen riittävyydestä ja se ilmoittaa kaupungin tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuonna 2011 vuosikate ei kattanut edes suunnitelmapoistoja. Tämä tarkoittaa sitä, että erotus on katettu ja tullaan kattamaan lainarahoituksella. Kestävään kuntatalouteen pääsemiseksi vuosikatetta tulisi verrata poistonalaisiin investointeihin. Kaupungin vuosikate on vuosina 2007 ja 2010 riittänyt poistonalaisiin investointeihin ja negatiivista tulorahoitusjäämää on muodostunut 19,2 milj. euroa vuosina Tilanne tulee entisestään huononemaan tulevina vuosina, jolloin on toteutettavana suuria investointeja. Negatiivista tulorahoitusvajetta arvioidaan kertyvän yhteensä 72,32 milj. euroa vuosina Kuvio 3. Kaupungin vuosikate ja poistojen alaiset investoinnit Taulukko 4. Kaupungin (peruskunta ja liikelaitokset) tulos-, rahoituslaskelmien sekä taseen tunnusluvut vuosina Tuloslaskelma toimintatuotot %:na toim. 26,9 26,5 25,5 18,9 18,1 kuluista vuosikate %:na poistoista 129,5 106,4 106,0 162,4 75,5 vuosikate, /as Rahoituslaskelma investointien tulorahoitus, % 42,5 36,3 65,1 102,5 40,2 pääomamenojen tulorahoitus, % 46,2 40,7 42,4 63,8 28,2

14 lainanhoitokate, 1,5 1,0 1,3 2,0 1,0 kassan riittävyys, pv 13,5 12, Tase omavaraisuus - % 64,3 63,6 61,4 62,9 60,4 suhteellinen velkaantuneisuus - % 38,6 38,3 39,5 36,5 37,5 kertynyt yli-/alijäämä, milj ,9-13,3-15,7 kertynyt yli-/alijäämä, /asukas lainasaamiset, milj lainakanta , milj lainat, /asukas asukasmäärä Kaupungin (peruskunta ja liikelaitokset) rahoituslaskelma (Tilinpäätös 2011, 36) osoittaa, että investoinneista on pystytty rahoittamaan vain 40,2 % tulorahoituksella. Tilanne on huonontunut merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Pääomamenojen tulorahoitus on myös huonontunut edellisestä vuodesta. Tarkasteltaessa maksuvalmiutta yhdessä liikelaitosten kanssa, tilanne on hyvä. Lainanhoitokate osoittaa, että tulorahoitus riittää juuri lainojen hoitoon. Omavaraisuusprosentti ja suhteellinen velkaantuneisuus ovat hieman huonontuneet edelliseen vuoteen verrattuna (Tilinpäätös 2011, 39 40). Kaupungin ja liikelaitosten taseessa on yhteensä 15,7 miljoonaa alijäämää ja se tarkoittaa 413 euroa/ asukas. Kriisikunnan kriteerit ovat 1) negatiivinen vuosikate /as, 2) tuloveroprosentti vähintään 0,5 korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti, 3) lainakanta /as ylittää maan keskimääräisen lainamäärän vähintään 50 %, 4) taseessa alijäämää /as, 5) omavaraisuusaste alle 50 prosenttia ja 6) suhteellinen velkaantuneisuus vähintään 50 prosenttia. Kaupunki yhdessä liikelaitosten kanssa kriisikunnan kriteerit täyttyvät kahden kriteerin osalta eli taseessa on alijäämää ja tuloveroprosentti on 0,83 korkeampi kuin koko maan painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti. (Liitteessä 1 on kuvattu kriisikuntakriteerit ajalta ) Kaupunkikonserni Konserniin yhdistettävien yhteisöjen tulos romahti; vuonna 2010 tulos oli yhteensä 13,1 milj. euroa, kun se vuonna 2011 oli vain 1,6 milj. euroa eli pudotusta tapahtui 11,5 milj. euroa. Toimintakulujen voimakas kasvu aiheutti tuloksen pienentymisen. Taulukko 5. Kaupunkikonsernin lainamäärien kehitys ja tunnuslukuja vuosina tunnusluku kaupungin lainakanta, milj. 58,9 62,6 66,3 61,7 63,3 kaupungin lainat, /as kaupungin omavaraisuusaste, % 59,5 59,1 56,4 59,2 56,6 kaupunki ja liikelaitokset, 60,6 67,0 71,0 68,4 71,5 lainakanta milj. lainat, /as omavaraisuusaste, % 64,3 63,6 61,4 62,9 60,4 kaupunkikonsernin lainat, milj. 157,8 157,9 165,3 165,0 164,0 konsernilainat, /as konsernin omavaraisuusaste, % 40,5 42,6 45,0 46,9 46,9 14

15 Konsernitase (Tilinpäätös 2011, 51) osoittaa, että konsernin omavaraisuusaste on 46,9 %, joten konsernilla on merkittävä velkarahoitus kannettavanaan. Tilanne on ollut heikoimmillaan vuonna Suositus Tarkastuslautakunnan arvion mukaan kaupungin taloudellinen tila ei parane suunnitelmakaudella, talouden tasapainoa ei saavuteta, vuosikate ei riitä poistojen kattamiseen korkean investointitason vuoksi ja kaupungin velkarasitus kasvaa merkittävästi. esittää, että kaupungin on panostettava toimintatapojen uudistamiseen, jotta tuottavuus ja taloudellisuus paranevat ja kustannuskehitys hidastuu. Samalla on tarkoin harkittava kaupungin investointeja, jotta kaupungin talous ei ylivelkaannu. Perustelu Tulos-, rahoitus- ja taseen tunnusluvut Kohde Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja, toimialajohto, liikelaitosten johtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Aikataulu Kuukausiseuranta, toiminnan ja talouden osavuosiraportointi, tilinpäätös ja arviointikertomus 5 KAUPUNGIN MÄÄRÄÄMISVALLASSA OLEVILLE YHTEISÖIILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 5.1 Kajaanin kaupungin liikelaitokset Sitovia tuloutustavoitetta on asetettu vain Kajaanin Vedelle ja Kajaanin Mamsellille. Kaikilta liikelaitoksilta on edellytetty korvaus peruspääomasta. Liikelaitokset saavuttivat talousarviossa niille asetetut ei-sitovat toimintatavoitteensa. Liikelaitosten tunnuslukuja tarkasteltaessa Mamselliin sijoitettu pääoma antaa hyvän tuloksen, Kajaanin Vesi tyydyttävän ja Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos välttävän tuloksen. Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Kajaanin kaupunginteatterin tulokset ovat olleet tappiollisia. Liikelaitoksista tarkemmin tarkastellaan vain Kajaanin ammattikorkeakoulun toteutumaa. Taulukko 6. Kajaanin kaupungin liikelaitosten tunnuslukuja vuonna 2011 Liikelaitos Kajaanin Kajaanin Kaupunginteatteri Mamselli Vilake amk Vesi Kunnan sijoittaman -18,97 6,0-12,77 18,69 3,14 pääoman tuotto, % Voitto, % -5,40 3,1-23,62 2,39 3,69 Investointien tulorahoitus, % -108,9 104, ,64 38,59 Kassan riittävyys, pv 68 35, ,68 Omavaraisuusaste, % 67,4 88,3 41,34 50,65 48,61 suhteellinen velkaantuneisuus, % 9,6 50,1 14,94 13,79 288,11 kertynyt ylijäämä, Kajaanin ammattikorkeakoulun (Tilinpäätös 2011, ) osalta korkeakoulukonsortio on edennyt suunnitelmien mukaisesti, sillä aikuis- ja täydennyskoulutuksen yhteinen suunnittelu- ja palveluyksikkö AIKOPA ja CEMIS käynnistyivät ja toiminta vakiinnutettiin. 15

16 Ammattikorkeakoulun vetovoimatavoite on toteutunut ja työllistyminen on parantunut edellisestä vuodesta merkittävästi, vaikka se on edelleen haaste, johon koulu pyrkii vastaamaan INNOVA:n toiminnan avulla. Keskeyttäneiden määrä on saatu alenemaan vuodesta 2010 vuoteen ,7 %:sta 8,38 %:iin. Muutoinkin toiminnoiltaan ammattikorkeakoulu onnistui hyvin ja sai tunnustusta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että asiakkailtaan eli opiskelijoilta. Kehittämistoimenpiteiden toteuttamisessa taloudelliset reunaehdot unohdettiin ja talous oli ensimmäistä kertaa koko ammattikorkeakoulun toiminnan aikana alijäämäinen euroa. Kajaanin ammattikorkeakoulun alijäämän syntyyn vaikuttaneita syitä: - henkilöstökulujen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna euroa eli kasvu 12,35 % opetushenkilöstön ylityöt eläkevastuiden kasvu kehittäjien lisäpalkkiot matkustus- ja kuljetuspalvelujen lisäys euroa asiantuntijoiden matkakulut ja opiskelijaryhmien opintomatkat - opetus- ja kulttuuripalvelujen lisäykset euroa - laskeva aloituspaikkamäärä suhteessa henkilöstöön, rahoituksen pienentyminen euroa - vuokrakustannusten nousu euroa - leasing-vuokrien nousu euroa - strategisten hankkeiden valmistelukustannusten nousu euroa Suositus uudistaa harkittavaksi esityksensä, että kaupunginvaltuusto käyttää ohjausvaltaansa ja laajentaa sitovuustasoaan koskemaan myös kaupungin liikelaitosten toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita tunnuslukuineen. Perustelu Valtuuston toimivallasta liikelaitoksen tavoitteiden asettamisessa säädetään kuntalain 13 :ssä. Liikelaitokselle asetettavat tavoitteet ovat ensisijaisesti tuotantotavoitteita, mutta voivat olla myös vaikuttavuutta koskevia tavoitteita (esim. toiminnan laajuus, kannattavuus, ympäristötavoite ja investoinnit). Kohde Kaupunginvaltuusto, liikelaitosten johtokunnat, johtajat ja henkilöstö Aikataulu Talousarvio, seuranta ja arviointi toiminnan ja talouden osavuosiraportointi, tilinpäätös ja arviointikertomus 5.2 Kajaanin kaupungin tytäryhtiöt Kajaanin kaupungin tytäryhtiöitä ovat Kajaanin Elokuvakeskus Oy, Measurepolis Development Oy, Kajaanin Teknologiakeskus Oy, Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari ja Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskus. Kaupunginvaltuusto ei ole asettanut lainkaan sitovia tavoitteita tytäryhtiöilleen. Tytäryhtiöistä tarkastellaan vain Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin ja Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskuksen toimintaa. Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarilla on yhteensä 2996 asuntoa, joista aravavuokra-asuntoja on 2356 kpl, vapaarahoitteisia asuntoja 233 kpl ja opiskelija-asuntoja 407 kpl. Aravaasuntojen vuokrausaste oli 97,49 %, vapaarahoitteisten ja opiskelija-asuntojen vuokrausas- 16

17 te 91,07 %. (Ei sisällä Vuolijoen asuntojen vuokrausastetta). Vuokratut asuinneliöt olivat yhteensä ,5 m 2 vuonna Arava-asuntojen vuokrausaste on hyvä, mutta vapaarahoitteisten, opiskelija-asuntojen ja Vuolijoen asuntojen vuokrausaste on yhtiölle suuri riski. Peruskorjauskohteita ovat olleet vuonna Laajankankaankatu 7, Kaikukatu 8 talot 5 ja 6 sekä Maahisentie 3. Kyseisiin peruskorjauksiin yhtiö on ottanut uutta velkaa 10,1 milj. euroa eli peruskorjaukset on rahoitettu lainarahoituksella (Tilinpäätös 2011, ). Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) valvoo kuntien omistamia vuokrataloyhtiöitä ja kerää tilinpäätöstietoja kyseisistä yhtiöistä SART- järjestelmän avulla. Järjestelmä on otettu käyttöön vuonna Tunnuslukuja on yhteensä 30, joista alla olevaan taulukkoon on kerätty olennaisimpia. Taulukko 7. Tilinpäätösvertailua kuntien omistamista vuokrataloyhtiöistä vuonna 2011 Tunnusluku Kiinteistö Oy Vertailu Ero % Kajaanin Pietari x) Käyttöaste (%) 96,62 97,31-1 Vaihtuvuus (%) 39,49 21,48 84 Vuokrasaamiset ( /asm 2 /kk) 0,27 0,15 75 Vuokrasaamisten suhde liikevaihtoon (%) 2,74 1,59 73 Peritty keskineliövuokra ( /m 2 /kk) 9,91 9,26 7 Keskimääräiset hoitokulut ( /asm 2 /kk 5,22 5,50-5 Korjauskustannukset ( /asm 2 /kk) 0,78 1,21-35 Pääomamenot ( /asm 2 /kk) 4,55 3,79 20 Pitkäaikainen vieraspääoma ( /asm 2 ) 532,18 559,63-5 Omavaraisuusaste (%) 14,36 11,55 24 Hoitokate (%) 52,46 60,12-13 Vuokramenetykset tyhjistä asunnoista ( /m 2 /kk) 0,32 0,25 27 Korkokulut ( /asm 2 /kk) 1,22 1,37-11 Keskimääräinen korko (%) 2,21 2,02 10 Veden kulutus (l/asukas/vrk) 148,60 138,39 7 Sähkönkulutus (kwh/rakennus-m 3 ) 8,31 5,15 61 Lämpöenergian kulutus (kwh/rakennus-m 2 ) astepäiväluvulla korjattu 48,24 53,04-9 x) vertailuryhmä m 2 ja vertailuryhmän koko 6 Peruskorjausten määrä näkyy hoitokuluissa, jotka ovat 5 % pienemmät kuin vertailukohdissa. Vastaavasti suuresta velkamäärästä johtuen yhtiön pääomamenot ovat 20 % korkeammat kuin vertailuryhmän yhtiöissä. Tilinpäätöksen mukaan yhtiöllä on ,39 euroa pitkäaikaista velkaa ja lyhytaikaista velkaa ,06 euroa eli yhteensä ,45 euroa Lainamäärä on kasvanut nopeasti, sillä yhtiön vuosittaiset peruskorjaukset ovat olleet suuret. Vuodesta 2012 alkaen on vain yksi peruskorjauskohde/ vuosi ja lainoja lyhennetään n. 6 milj. /vuosi. Lämpöenergian kulutus on saatu korjausten johdosta laskemaan, mutta parannuskohteita ovat edelleen veden- ja sähkönkulutus. Vertailulukuihin vaikuttaa jonkin verran se, että osassa Pietarin opiskelija-asuntojen vuokrat sisältävät sähkön. Yhtiön tulee panostaa vuokrausasteensa nostamiseksi, jotta se pysyy vähintään 97 %:ssa kaikkien vuokrattavien asuntojen osalta. Mikäli vuokrausasteet alkavat pudota, yhtiön on mietittävä, miten vuokra-asuntokantaa saadaan hallitusti pienenemään. Monilla kaupungeil- 17

18 la on kunnallisia vuokra-asuntoja, mutta Kajaanilla on enemmän asuntoja/ asukas kuin vastaavan kokoisilla kunnilla. Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan palvelukeskuksesta Kajaanin kaupunki omistaa 74,8 % ja kaksi liikkeenharjoittajaa yhteensä 25,2 % (Tilinpäätös 2011, 273). Kaupungin osuus yhtiöstä on tasearvolla mitattuna ,34 euroa Toisen liikkeenharjoittajan tiloista ei ole saatu vastikkeita vuosilta Vastikevelka vuodesta 2004 vuoteen 2009 oikeudenkäyntikuluineen on yhteensä ,40 euroa, joka on kirjattu luottotappioihin. Vastikevelkaa on ajalta 1/2010 4/2012 yhteensä ,91 euroa korkoineen. Tämän hetken vastike on 425, 88 euroa/kk. Saataville on haettu yksipuolinen tuomio Kajaanin Käräjäoikeudesta ja päätökset on laitettu perintään Kajaanin kihlakunnanvoudille. Perinnän kautta on saatu vähäisiä suorituksia mm. 719,47 euroa vuonna 2011 ja se sisältyy edellä mainittuihin saataviin. Yhtiölle on kertynyt saatavia kyseiseltä yrittäjältä tähän mennessä yhteensä ,31 euroa. Kyseinen tila (52 m 2 ) on tyhjillään ja myynnissä. Hintapyyntö on euroa ja osakekirjat ovat pankilla panttina. Suositus uudistaa suosituksensa, että valtuusto asettaisi sellaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet mittareineen tytäryhtiöilleen, jotta niiden avulla pystytään seuraamaan tytäryhtiöiden toiminnallista ja taloudellista merkitystä omistajalleen. Lisäksi tarkastuslautakunta suosittaa, että Kiinteistö Oy Kajaanin Pietarin vuokrausasteita seurataan tarkoin ja tarpeen vaatiessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin riittävän ajoissa. Kiinteistö Oy Lohtajan palvelukeskuksessa olevan tyhjän tilan omistajuus on ratkaistava pikaisesti, koska se aiheuttaa nykyisellään turhia kustannuksia. suosittaa edelleen, että täytettäessä tytäryhtiöiden hallituspaikkoja, kiinnitettäisiin huomiota siihen, että jäsenillä on monipuolista kokemusta ja osaamista ohjata yhtiön johtoa ja riittävästi mahdollisuutta kehittää yhtiön toimintaa kuntalaisten parhaaksi. Perustelu Tytäryhtiöiden vahva rooli kaupungin elinkeinopolitiikan toimijoina Kohde Konsernijohto, yhtiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat Aikataulu Tavoitteiden asetanta vuoden 2012 talousarvioon ja omistajapolitiikan uudistaminen viimeistään vuoden 2012 aikana. 6 SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISEN ARVIOINTI Kaupunginhallitus on uudistanut vuonna 2009 sisäisen valvonnan yleisohjeen, johon on kirjattu valvonnan tavoitteet, vastuuhenkilöt, seuranta ja arviointi. Kaupunginhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja konsernivalvonta on järjestetty. Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 27 :n mukaan valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Kaupun- 18

19 19 gin valtuusto ei ole päättänyt eräille yhteisöille annettujen välirahoituksen myöntämisen periaatteista. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa ja arvioida valtuuston puolesta ja apuna kaupunginhallituksen johtamaa täytäntöönpanoprosessia ja tuloksia. Vaikka valtuusto ei ole päättänyt lainanantamisesta tai periaatteista, kaupunginhallitus on myöntänyt eri yhdistyksille vuosina välirahoituksia yhdistysten vetämien hankkeiden alkurahoituksen toteuttamiseksi yhteensä euroa. Yhdistykset ovat maksaneet saamiaan lainoja pois mennessä euroa, joten lainaa on vielä maksamatta euroa. Lainojen takaisinmaksuista on laadittu takaisinmaksusuunnitelmat ja viimeisin kyseisistä lainoista tulee maksuun Jatkossa kannattaa myös seurata, että asiat hoituvat kuten on edellytetty, sillä eritoten kolmannen sektorin ongelmana ovat puutteet liiketoimintaosaamisessa ja alhainen toimintavarmuus. Kyseiset välirahoituskohteet ovat olleet Santamäen moottoriradan rakentaminen, uusia toimintamalleja ja käytänteitä vaikeasti työllistyvien henkilöiden auttamiseksi, työttömien työmarkkinavalmiuksien parantaminen, nuorten ammatinvalintaan ohjaava toiminta ja maahanmuuttajien työllistyminen ja kotouttaminen Kainuuseen. Kaupunginhallitus on edellä mainittujen välirahoituspäätösten osalta ylittänyt toimivaltansa. Tili- ja vastuuvapaudet on myönnetty vuosille , joten asian käsittelyä ei enää näiden osalta jatketa. Asia on saatettu kuntoon, sillä viimeisin välirahoitusesitys on hoidettu oikein, koska se on viety kaupunginvaltuuston päätettäväksi Kaupunginhallituksen tehtävät ovat laaja-alaisia ja monipuolisia huolehtiessaan kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä valtuuston asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Monien tehtävien hoitamiseksi ja valmistelemiseksi kaupunginhallituksen on paikallaan nimetä valmistelutyöryhmiä tai toimikuntia. Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaisesti nimetessään työryhmiä tai toimikuntia kaupunginhallituksen on ratkaistava, millaisin toimivaltuuksin ja oikeutuksin toimikunta hoitaa annettua tehtävää. Sisäisen valvonnan yleisohjeen ajan tasalla pitämiseksi ohjeeseen on kirjattu maininta, että ohje tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn vähintään valtuustokausittain. Valtiovarainministeriön asettama kunnan taloustyöryhmä esittää mm. kuntalain 13 säännöstä täydennettäväksi siten, että valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Säännös tulisi lisätä kuntalakiin siten, että sitä sovellettaisiin viimeistään tilikaudella Sisäisen valvonnan ohjetta päivitettäessä kuluvana vuonna edellä kerrottu kuntalain muutos tulisi ottaa huomioon jo ennakoivasti. Suositus uudistaa esityksensä, että kaupungin toimialoja, liikelaitoksia ja tytäryhtiöitä kehotetaan kaikilla toimintatasoilla kiinnittämään huomiota sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan, jotta toimitaan taloudellisesti, tuottavasti ja tarkoituksenmukaisesti ohjeita noudattaen sekä johdon ja talouden raportointi on luotettavaa. Lisäksi lautakunta suosittaa, että sisäisen valvonnan ohjeen päivityksessä ennakoitaisiin kuntalain muutokset. Erityisesti on huolehdittava siitä, että kaupungin toimielimet, työryhmät, toimikunnat ja tilivelvolliset toimivat toimivaltansa puitteissa ja toiminta on kaikin puolin hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Perustelu Kuntalain 16 :n mukaan kunta päättää hallintonsa järjestämisestä tässä laissa säädetyllä tavalla. Hallinnon järjestämiseksi valtuusto hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

20 Kohde Konsernijohto, toimialajohto ja henkilöstö, liikelaitosten johtajat ja henkilöstö, tytäryhtiöiden toimitusjohtajat ja henkilöstö Aikataulu Sisäinen valvonta on jatkuvaa toimintaa ja sitä seurataan ja arvioidaan toiminnan ja talouden osavuosiraporteissa, tilinpäätöksessä ja arviointikertomuksessa. 7 TALOUDEN TASAPAINOTUKSEN TOTEUTUMA Kuntalaki velvoittaa kuntaa huolehtimaan tulorahoituksen riittävyydestä ja maksuvalmiuden säilyttämisestä. Kuntalain 71 :n nojalla jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyyttä. Kaupungin toimenpideohjelma, joka on nimetty talouden tasapainottamisohjelmaksi, hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa talousarvion 2010 ja taloussuunnitelman hyväksynnän yhteydessä. Ohjelman varsinainen toteutus alkoi vuonna 2010 ja ohjelman toteutusta on jatkettu vuonna Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteena on kattaa syntyneet alijäämät vuoden 2016 loppuun mennessä. Se on samalla kaupungin raamibudjetti vuoden 2016 loppuun saakka. Talouden tasapainottamisohjelman myötä kaupungin alijäämiä saatiin hieman pienennettyä vuonna 2010, mutta tilanne huononi tilinpäätösvuonna 2011 ja alijäämät kasvoivat ollen 15,71 milj. euroa Tilanteeseen vaikutti merkittävästi Kainuun maakunta kuntayhtymän tekemä 11,2 milj. alijäämä, josta 3,5 milj. euroa kirjattiin kaupungin pakollisiin varauksiin. Lisäksi kaupungin nettoinvestoinnit olivat kuluneena vuonna 15,1 milj. euroa ja suunnitelmien mukaan investointitaso säilyy korkeana myös tulevina vuosina. Vuoden 2011 loppuun mennessä kaupungin menojen tuli pienentyä ohjelman mukaan 3,56 milj. euroa, mutta toteutuma oli 1,3 milj. euroa, joten tavoitteesta jäätiin 2,3 milj. euroa. Vaikka tavoitteesta jäätiin merkittävästi, tasapainottamisohjelmalla saatiin kuitenkin hillittyä menojen kasvua. Talouden tasapainottamisohjelma perustui hyvin pitkälti henkilöstön supistuksiin, mutta henkilöstön rekrytoinneissa olisi pitänyt noudattaa vielä tiukempaa linjaa, mikäli olisi pysytty suunnitelmissa (taulukko 7). Laadittaessa ohjelmaa siinä ei otettu huomioon varhaiskasvatuksen palvelutarpeen kasvua ja siitä johtuvia lakisääteisiä velvoitteita ja vuosittain tapahtuvia palkkojen sopimuskorotuksia, jotka vaikuttivat siihen, ettei asetettua tavoitetta saavutettu. Taulukko 8. Peruskunnan henkilöstö toimialoittain ja HTV:n arvo euroina ja kustannukset Toimiala htv vähennys- htv Toteutuma tavoite Kaupunginhallitus 74,68-1,8 74,72 +0,04, ei tot. Sivistystoimiala 823,07-14,2 840,48 +17,40, ei tot. Ympäristötekninen toimiala 185,59-3,7 183,02-2,57, ei tot, suunta oikea Kainuun Pelastuslaitos 68,70-8,05 75,18 +6,47, ei tot. Yhteensä 1152,04-27, ,40 +21,34 20

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset

Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntalain taloutta ja tarkastusta koskevat muutosehdotukset Kuntamarkkinat 10.-11.9.2014 Sari Korento kehittämispäällikkö Taloutta koskevat muutosehdotukset Talousarvio ja suunnitelma 111 Talousarviossa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009

Ulkoinen tarkastus. Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala. Tampereen kaupunki 19.2.2009 Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Kaupunginreviisori Erja Viitala 1 Kuntaorganisaation valvontajärjestelmä OMAEHTOINEN VALVONTA ULKOINEN VALVONTA valtuuston alainen Tavoitteiden arviointi JHTT tilintarkastus

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa

Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Talouden sääntely uudessa kuntalaissa Kuntaliiton ja Etelä-Savon maakuntaliiton ajankohtaisseminaari 7.5.2015 Mikkeli Kehittämispäällikkö Sari Korento Uusi kuntalaki (410/2015) Hyväksyttiin eduskunnassa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014. 1. Tarkastuslautakunta M Ä N T T Ä - V I L P P U L A N K A U P UN K I MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Tarkastuslautakunta Saap. t 3 / L 20 1 5 Dnro x.015 20 K v a 1 t. 1 20 L 5 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINVALTUUSTOLLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA

ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2015 ALAVIESKAN KUNNAN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastuslautakunnan keskeisimpänä tehtävänä on arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista ja kuntalaisten tarvitsemien palveluiden

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas

Uusi Oulu Oulun kaupungin ulkoinen valvonta. Kaupunginvaltuutettujen koulutus Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Oulun kaupungin ulkoinen valvonta Kaupunginvaltuutettujen koulutus 15.11.2012 Kaupunginreviisori Annikki Parhankangas Uusi Oulu 1.1.2013 Kunnan valvontajärjestelmä Muu ulkoinen valvonta - valtion valvonta:

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään.

Kuntalain 112 :n mukaan kunnan tilinpäätöksestä on lisäksi voimassa, mitä kirjanpitolaissa säädetään. Kaupunginhallitus 115 31.03.2016 Tilinpäätös vuodelta 2015 50/04.047/2016 KH 31.03.2016 115 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntalain taloutta koskevat muutokset

Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntalain taloutta koskevat muutokset Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Anneli Heinonen Kehittämispäällikkö Kuntalain muutos 15.6.2012/325 HE 24/2012 vp. HaVM 9/2012 vp Lähtökohta kuntalain uudistamiselle hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2015 1 (14) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:45 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalon 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 17.6.2016 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2015 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2015 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,4 % (-18) -0,6 % (-60) -0,9 % (-13)

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Ulkoinen tarkastus ja arviointi

Ulkoinen tarkastus ja arviointi Ulkoinen tarkastus ja arviointi Luottamushenkilöiden koulutus 28.1.2013 Tarkastuspäällikkö Tarja Saarelainen Ulkoinen tarkastus ja arviointi kuntakonsernissa Kuntalain 9. luku. Hallinnon ja talouden tarkastus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta

RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.2014 Kuntatalo. Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta RAHOITUSRISKIEN HALLINNAN KOULUTUSPÄIVÄ 7.5.214 Kuntatalo Kunnan talouslukujen mahdollisuudet ja haasteet erityisesti velanhoidon kannalta Ilari Soosalu Johtaja, Kuntatalousyksikkö Sisältö Talouden ohjaus

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Raision kaupunki Tilintarkastus 2015 TILINTARKASTUSMUISTIO VUODEN 2015 TILINPÄÄTÖKSEN TARKASTUKSESTA

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA ARVIOINTIKERTOMUS 2009 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 SISÄLTÖ Tiivistelmä 3 1 4 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano 4 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta 4 1.3 Tilintarkastus 4 2 Arvioinnin tarkoitus

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012

HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 LEHDISTÖTIEDOTE julkaisuvapaa 21.3.2012 HAMINAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2012 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuonna 2012 Haminan elinkeinoelämässä tapahtui merkittäviä muutoksia. E18 Haminan kehätien rakentaminen

Lisätiedot

Talouden kehitys 2016

Talouden kehitys 2016 KARKKILAN KAUPUNKI Talouden kehitys 2016 Valtuustoseminaari 24.4.2015 TALOUSARVIOPROSESSI 2016 *:llä merkityt päivämäärät ovat viitteellisiä Kaupunginvaltuusto 7.12.2015* Tavoite- ja Kehysseminaari 24-25.4.2015

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 1 SISÄLTÖ 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 3 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano... 3 1.2 Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot