PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta AIKA kello 17:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 3 Rakennuslupa , Asumispalvelusäätiö ASPA, L1, Marianpolku 13, Suolahti 4 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 6

2 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Alatalo Tuire 17:00-17:50 puheenjohtaja Tuikka Kimmo 17:00-17:50 varapuheenjohtaja Autio Arto 17:00-17:50 jäsen Hytönen Meeri 17:00-17:50 jäsen Jauhiainen-Maukonen Helena 17:00-17:50 jäsen Laitila Jukka 17:00-17:50 jäsen Pasanen Kauko 17:00-17:50 jäsen Pekonen Paula 17:00-17:50 jäsen Ruuska Virva 17:00-17:50 jäsen Tarvainen Veikko 17:00-17:50 jäsen POISSA Hamkar Hasif jäsen Paavonen Raili jäsen Tammelin Helena jäsen Kiiskinen Kari kh:n puheenjohtaja Lunttila Tommi kh:n edustaja MUU Sihvonen Pirkko 17:00-17:50 ympäristöpäällikkö Tavaststjerna Arto 17:00-17:50 Rakennustarkastaja ALLEKIRJOITUKSET Tuire Alatalo Puheenjohtaja Pirkko Sihvonen Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT 1-4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Meeri Hytönen Virva Ruuska PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ klo rakennusvalvontatoimistossa

3 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPL 1 Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ympäristölautakunta on päättänyt hallintosäännön 29 :n perusteella, että kokouskutsu varsinaiseen kokoukseen toimitetaan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta jaettavalla esityslistalla. Tämä kokouskutsu on postitettu Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.

4 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen YMPL 2 Hallintosäännön 40 :n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Ympäristölautakunta on päättänyt, että lautakunta valit see keskuudestaan kutakin kokousta varten kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kokousta seuraavana perjantai na tai mikäli se on pyhäpäivä, ensimmäisenä sitä seuraavana arki päivänä. Tar kas tettu pöy tä kirja pi de tään ylei sesti näh tä vä nä tar kas tusta seu raa vana maanantaina, tai mi käli se ei ole työpäivä, en sim mäisenä työ päi vä nä sen jäl keen klo ym pä ristötoi mis tossa, osoite Ki sa katu 4, Suo lahti. Edellisen pöytäkirjan tarkastajina olivat Arto Autio ja Hasif Hamkar. Ehdotus: Päätös: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Meeri Hytönen ja Virva Ruuska.

5 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölautakunta Rakennuslupa , Asumispalvelusäätiö ASPA, L1, Marianpolku 13, Suolahti YMPL 3 Toimenpide: Erityisryhmien vuokra-asuintalo Liite Nro 1 - rakennuslupaehdotus Johtavan rakennustarkastajan esitys: Maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myönnetään haettu rakennuslupa sekä vahvistetaan esitetyt piirustukset rakennuslupaehdotuksen mukaisin ehdoin. Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelija: Mikko Jokelainen Lupapiirustukset käydään vielä ennen kokousta läpi työryhmässä, jossa on edustus rakennusvalvonnasta kaavoituk ses ta ja ym pä ristönsuojelusta sekä pihasuunnittelun asiantuntijana kau pun gin puutar huri. Hyväksytään rakennuslupa valmistelijan esityksen mukaisesti (päätösliite nro 1). Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 YMPL Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 :n mukaan "kunnanvaltuusto voi antaa tämän lain täytäntöön panemiseksi tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, kuntaa tai kunnan osaa koskevia yleisiä määräyksiä, jotka koskevat muuta kuin tämän lain mukaan luvanvaraista toi mintaa taikka 61, 62 tai 78 :n mukaan ilmoitusvelvollista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa (kunnan ympäristönsuojelumääräykset). Äänekosken kaupungin ympäristölautakunta päätti ympäristönsuo jelumääräysten laatimisen aloittamisesta kokouksessaan , 16. Mää räysten laatiminen eteni luonnosvaiheeseen ja laajaan lau sunto kierrokseen asti vuonna Valmistelu kuitenkin keskeytyi, kun kaupungissa alettiin valmistella kuntaliitosta. Suolahden kau pun gissa ja Sumiaisten kunnassa ei aloitettu määräysten valmiste lua. Asian käynnistäminen uudelleen on ajankohtaista nyt, kun paikal lisia olosuhteita eri osissa uutta Äänekoskea on käsitelty mm. kaa voitusprosessien ja muun valmistelun ja päätöksenteon yh tey des sä. Ym pä ris tö lau ta kun nan ta voit tee na on ku lu valla val tuus to kau della ympäristönsuojelun oh jaus kei nojen te ho kas käyt töön otto. Sito vana ta voit tee na vuo del le 2009 on ym pä ris tön suo je lu mää räys ehdo tuk sen val mis tumi nen. Määräyk set hy väk syy kau pun ginval tuus to. Määräykset voivat ympäristönsuojelulain 19 :n 2. mom. mukaan koskea 1) toimia, rajoituksia ja rakennelmia, joilla ehkäistään päästöjä tai nii den haitallisia vaikutuksia 2) erityisen häiritsevän tilapäisen melun tai tärinän torjuntaa; 3) toimintojen sijoittumisen ympäristönsuojelullisia edellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella 4) alueita, joilla ympäristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön tai vesilain1 luvun 2 :n mukaiseen uomaan 5) vyöhykkeitä tai alueita, joilla lannan ja lannoitteiden sekä maataloudessa käytettävien ympäristölle haitallisten aineiden käyttöä rajoitetaan 6) valvontaa varten tarpeellisten tietojen antamista ( /1300)

7 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ se kä vesien tilan parantamista koskevia toimia, jotka ovat vesienhoidon järjestämisestä annetun lain 1299/2004 mukaisen vesienhoitosuunnitelman mu kaan tarpeellisia ( /1300). Valmistelija: Pirkko Sihvonen puh Ympäristöpäällikön ehdotus: Päätös: Ympäristölautakunta päättää käynnistää Äänekosken kaupungin ym päris tönsuojelumääräys ten valmistelun. Hyväksyttiin. YMPL Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on ollut keskeytyneenä haja-asutuksen jätevesihuoltoa koskeneiden säädösmuutosten vuoksi. Ympäristönsuojelulain muutoksella (196/2011) lisättiin lakiin uusi 3 a luku "talousjätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla". Muutos tuli voimaan Valtioneuvosto antoi tähän perustuen asetuksen (2009/2011) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla" (uusi hajajätevesiasetus). Asetus tuli voimaan Suomen kuntaliitto on antanut muutosten johdosta kunnille yleiskirjeen 6/80/2011 ( ). Koska Äänekoskella ei ole voimassa olevia ympäristönsuojelumääräyksiä, ei kiireellisiä toimenpiteitä määräysten sovittamiseksi muuttuneisiin säädöksiin tarvittu. On kuitenkin syytä tarkastella sitä, ovatko aikaisempaa lievemmät säädökset riittäviä paikallisesti suojelemaan erityisen herkkiä alueita kuten tärkeitä pohjavesialueita ja rantoja jätevesien aiheuttamalta pilaantumiselta. Ympäristösuojelulain 19 :n, joka koskee ympäristönsuojelumääräyk siä, on muutoksella /588 tullut alkaen muutos, jonka mukaan määräykset voivat koskea (kohta 4) alueita, joilla ym päristön erityisen pilaantumisvaaran vuoksi on kielletty jäteveden johtaminen maahan, vesistöön taikka ojaan, lähteeseen, tekolammikkoon, tai vesilain 1 luvun 3 :n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muutos liittyy uuden vesilain säätämiseen.

8 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristönsuojelulain muutoksella /253 säädettiin, että ympäristönsuojelumääräykset eivät voi koskea toimintaa, jonka ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa ja joka rekisteröidään tietojärjestelmään siten kuin lain 65 :n 1 tai 2 momentissa säädetään. Tällaisia toimintoja ovat asfalttiasemat, polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiantuotantolaitokset ja eräät polttoaineiden jakeluasemat. Ympäristönsuojelumääräykset annetaan ympäristönsuojelulain lähtökohdista ja tavoitteena on siten ehkäistä ympäristön pilaantumista. Pilaantumisen käsite sinänsä on laaja ja pitää sisällään mm. terveyshaitan, yleisen viihtyisyyshaitan ja haitan luonnolle ja sen toiminnoille. Ympäristönsuojelumääräyksiä vastaavia kunnallisia sääntöjä ovat jätehuoltomääräykset, terveydensuojelujärjestykset (ei Äänekoskella) sekä rakennusjärjestykset. Myös kaavamääräyksissä ja järjestyslain (612/2001) voimaantulon yhteydessä kumoutuneissa kuntien järjestyssäännöissä saattaa olla/on saattanut olla määräyksiä, jotka koskevat ympäristönsuojelua. Kunnan rakennusjärjestyksen (MRL 14 ) määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia, rakentamista koskevia seikkoja. Kunnallisia jätehuoltomääräyksiä (jätelaki 17 ) puolestaan voi antaa jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, lajittelusta, säilyttämisestä, edelleen välittämisestä, hyödyntämisestä tai käsittelystä ja niitä koskevista teknisistä vaatimuksista, terveys- tai ympäristövaaran tai -haitan ehkäisemiseksi tarvittavista toimista sekä jätehuollon valvonnasta. Terveydensuojelulain 51.3 :ään perustuvassa terveydensuojelujärjestyksessä kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveydellisen haitan poistamiseksi tai sen syntymisen ehkäisemiseksi. Järjestyslaissa suojeltavana arvona on erityisesti yleinen järjestys ja turvallisuus. Yleiskaavamääräykset (MRL 41 ) ja asemakaavamääräykset (MRL 57 ) voivat koskea mm. haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista kaava-alueella tai siinä määritellyllä alueella. Lisäksi kaavassa voidaan antaa suojelumääräyksiä maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuuriarvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen suojelemiseksi.

9 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristönsuojelumääräyksissä on syytä keskittyä ympäristönsuojelun täytäntöönpanon kannalta tarpeellisiin seikkoihin. Esimerkiksi jätehuollon järjestämistä ja teknistä toteuttamista koskevat määräykset annetaan jätehuoltomääräyksillä ja ympäristönsuojelumääräyksiin otetaan, mikäli tarvetta on, vain määräyksiä, joilla pyritään ehkäisemään jätteestä aiheutuvaa ympäristön pilaantumista. Vastaavasti jätevesien käsittelyn osalta rakentamista ja osin myös rakenteiden sijoittumista koskevat määräykset annetaan rakennusjärjestyksessä ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevat yleiset määräykset ympäristönsuojelumääräyksissä. Ristiriitaisuuksia ei saa olla määräysten välillä. Mahdollisten päällekkäisten määräysten osalta periaatteena on se, että tiukempi määräys ylittää lievemmän määräyksen. Määräyksillä voidaan silloin kun ympäristönsuojelulaissa on tästä erikseen säädetty, myös lieventää laissa muutoin säädettyä velvollisuutta: Ympäristönsuojelulain 60 :n tarkoittamaa ilmoitusta melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta ei tarvitse tehdä sellaisesta tilapäisestä toiminnasta, josta kunta on antanut ympäristönsuojelumääräykset 19 :n nojalla ja samalla määrännyt, ettei ilmoitusvelvollisuutta ei ole. Määräysten hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto. Hyväksymismenettelyyn kuuluu yleinen nähtävillepano ja 30 päivän kuulutusmenettely. Lausunto on ympäristönsuojelulain mukaan pyydettävä ELY-keskukselta. Muut kuultavat tahot kunta määrittelee itse. Valtuuston päätöstä seuraa kuuluttaminen ja 30 päivän valitusaika. Valitusoikeus on kunnan jäsenillä ja asianosaisilla. Ympäristönsuojelulainsäädännön yhtenäistämisen tavoitteena on ollut parantaa kansalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon. Kuntaliitto suosittelee, että valmistelun aikana oltaisiin yhteydessä yhteisöihin ja sidosryhmiin, joiden toimialaa määräykset tulisivat koskemaan. Tällaisia ovat mm. asukasyhdistykset, kylätoimikunnat, maatalous- ja viljelijäyhdistykset, metsänhoito-, yrittäjä- ja ympäristönsuojeluyhdistykset sekä muut vastaavat kansalaisjärjestöt. Kattavaa rekisteriä yhteystietoineen järjestöistä ja yhdistyksistä ei kuitenkaan ole käytettävissä, joten laaja ja avoin valmisteluvaiheen tiedottaminen on asiassa tarpeellista, minkä jälkeen kootaan saatu palaute ja laaditaan varsinainen ehdotus nähtäville asetettaviksi ympäristönsuojelumääräyksiksi.

10 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristönsuojeluyksikössä on työstetty alustava luonnos Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi. Ennen luonnoksen valmisteluvaiheen kuulemista on tarpeen hakea yhdessä toimielimen kanssa linjauksia määräysten rakenteesta ja paikallisesti keskeisistä ympäristönsuojeluasioista. Alustava luonnos on esillä lautakunnan kokouksessa. Ympäristöpäällikön ehdotus: Valmistelijat: Pirkko Sihvonen, puh Jouni Kurkela, puh Unto Huttunen, puh Ympäristölautakunta päättää keskustella ympäristönsuojelumääräysten alustavan luonnoksen rakenteesta sekä keskeisistä, paikallisesti ym pä ristön pilaamisen vaaraa aiheuttavista lupa- ja rekisteröin ti me nette lyn ulkopuolelle jäävistä toiminnoista sekä herkistä alueis ta, jotka ovat tarpeen ottaa huomioon luonnoksen valmistelussa. Päätös: Lautakunta keskusteli ympäristönsuojelu mää räyk sis tä ja valtuutti viranhaltijat jatkamaan valmistelua esillä ol leen alus ta van luon nok sen rakenteen pohjalta: Yleiset määräyk set, jäte vedet ja jä te vesi lietteet, jätteet ja puhtaanapito (siltä osin kuin on tar peen täy dentää jätehuoltomääräyksiä ympäristönsuojelu lain nä kö kulmas ta), ke mi kaa lit, ilman suo je lu, me lun tor junta, muut määräykset YMPL Ympäristönsuojelumääräysten luonnoksen valmistelua on jatkettu ym pä ris tön suojelun, rakennusvalvonnan, kaavoituksen ja teknisen hal lin non työryhmässä. Tilapäisten tapahtumien järjestämispaikkoja on kar toi tettu myös yh dessä va paa-ai kapal ve lujen kans sa. Luonnoksen yleiset perustelut

11 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Määräysten rakenne perustuu perinteisesti käytössä olevaan ympäristönsuojelun osa-aluejaotteluun. Paikalliset asiat, jotka määräyksillä halutaan nostaa tär keik si, ovat ympäristöturvallisuuden edistäminen (Äänekosken kau pun gin ympäristöpolitiikka vuoteen 2016) sekä vesiensuojelu (mm. kau pun ginvaltuusto ). Vesiensuojelu Isojen vesimuodostumien kuten edellä mainitussa valtuuston päätöksessä mainitun Keiteleen lait ta mi seen suo je lu tar peen perus teel la eri ase maan mui den vesial tai den kanssa ei ole riit tävää tieto poh jaa tai pe rustetta. Yh tä lail la tar peel lista on pi tää Kes ki-suo men toi menpi de oh jel man mu kai sesti yl lä hy vää suo je lun ta soa Keiteleessä ja Saarijärven ra jalla olevassa Pyhäjärvessä kuin pyr kiä nosta maan ei hy vässä ti lassa ole vien vesimuo dos tu mien ku ten Kuhnamojärven tila hyväksi. Myös ve sien hoito suunnitel man ulko puo li sis sa jär vissä on eri tyisiä kohteita, esimerkiksi kirkkaat Naturajärvet Iso- ja Pieni- Jurvo. Niissä ra joissa kuin ym pä ris tön suoje lu laki mah dol lis taa, koskevat ympäris tösuojelumääräykset kaikkia tasoja ja toimijoita, joilla tai joiden toi menpi tein ve sien suoje lua voi daan edistää. Ym pä ristö lupaa tar vit se via toi mijoi ta, ku ten yli 100 asuk kaan jäteve den puh distamoja, yli 20 ha:n turve tuo tanto alueita sekä puunjalostuslaitoksia määräykset ei vät voi koskea. Oji tus asiat kä si tel lään ve si lain mu kai sesti ja ojituk seen liit tyvän ve sis tön pi laan tu mis vaa ran ar vioi ELY-keskus ojitus lausun tojen yhtey dessä tai AVI lupakäsittelyssään. Ym päristönsuojelumääräysten luonnokseen on otettu vesien suo je lu asioi ta, jotka koskevat kiinteistökohtaista talousjäte ve sien kä sit te lyä, ajoneu vojen ja tekstiilien pesua, luparajan alitta vaa turve tuo tantoa sekä maata loutta. Talousjätevesien käsittelyssä lähtökohtana on pidetty sitä, että perustason käsittelyvaatimukset ovat voimassa kaikilla muilla alueilla paitsi pohjavesialueilla ja rannoilla, joita koskevat tiukennetut vaatimukset. Ha ja-asu tus alu eel la si jait se vat ja vesihuoltolaitoksen toi minta-alu eella sijait sevat, mut ta ver kos toon luvallisesti liittämättömät kiin teistöt ovat ve sien käsit tely vaati mus ten suhteen keskenään samas sa ase mas sa. Ympäristönsuojelulain 27 :n ns. ikä poik keus - säännös koskee vain vesihuolto lai toksen toi min ta-alu een ul ko puolisia kiin teistöjä.

12 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Jätteet Jätteitä koskevia määräyksiä on jä te huol to mää räyksiä täy den tä vänä otettu mukaan omana lukunaan. Ongelmajätteiden osal ta määräykset si säl tyvät kemikaalien va ras toin tia koskevaan lukuun, koska nestemäiset ongel ma jät teet ku ten jäteöljy, rin nastu vat vas taa vaan käyttä mättömään tuotteeseen. Lumi on näissä määräyksissä yleisten vastaanottopaikkojen osalta rin nas tet tu jätteeseen. Jatkossa on tärkeätä so vit taa ym pä ris tön suoje lu määräykset ja jätehuol to mää räyk set kes ke nään. Jä te huol to määräykset tulee uusia voimaan tulevan uu den jä te lain täytäntöön panemiseksi. Kemikaalit Paikallisesti tärkeäksi asiaksi koettu ve sien suo je lu, lä hi men nei syydessä tapahtunut iso ja lukuisat pienet öljyva hin got se kä kau pun gin ympäristöpolitiikkaan sisältyvä ympäristötur valli suu den edis tämi nen korostavat ke mikaalien varastointiin liitty vien en nalta eh käi sevien toimenpitei den tarpeelli suutta ympäristön suoje lu mää räyk sissä. Kemikaalivalvonta jakaantuu monien viran omais ten kesken. Määräyk set liittyvät ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun haitan kuten maa pe rän ja poh ja veden pilaantu misen eh käi semi seen. Meluntorjunta Suhtautuminen meluun ja sen häiritsevyyteen jakaa mielipiteitä. Raken ta mi seen ja välttä mättö mään työ hön liit tyvä tila päi nen melu hyväksy tään yleises ti, mutta va paa-ajan me luun suh tau dutaan kaksijakoisesti. Osa asuk kais ta toi voo kau pun kiin li sää vi rik keitä ja tapahtumia. Myös kau pungin ta voitteena on osoit taa joi ta kin puis to ja, tore ja, lii kunta paik koja ja ran to ja ta pah tu ma käyt töön. Toi nen osa asuk kais ta ja ke sä asuk kais ta toi voo saa van sa lo mal laan naut tia luon nonrau has ta. Yö- tai vuo ro työtä te ke vät, vau va ikäis ten vanhemmat, van hukset ja sai raat kai paa vat koh tuullis ta hil jai suut ta myös päivi sin. Meluntorjuntaa koskevilla ympäristönsuojelumääräyksillä on pyritty edistämään en nak ko toi mia me lun rajoittamiseksi mm. velvoittamalla tiedottamaan tapahtumista ja ottamaan äänen suun tauk ses sa häiriin ty vät koh teet huomioon. Toi saalta on py rit ty helpot ta maan toimijoita pyrkimällä määrittelemään paik koja, jois sa äänentoisto lait tei-

13 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ den käyt tö oli si mah dol lis ta ilman ras kaaksi koet tua etukäteis menettelyä kuu le mi si neen ja pää töksente koi neen. Va pau tus il moi tusvel vollisuu desta kos kisi kui ten kin vain yksi päi väi siä, ker ta luon teisia ta pahtu mia, jotka päätty vät vii meis tään klo Jatkovalmistelu Ympäristönsuojelumääräysten luonnos on aihetta laittaa laajalle kuulemis- ja lausuntokierrokselle ennen toista käsittelyä lautakunnassa. Lakisääteisesti kuultavan ELY-keskuksen lisäksi muita viranomaisi a, joi den toi mi alaa mää räyk set si vua vat, ovat ainakin pe las tus vi ranomainen (ke mi kaa lien va ras tointi ym), poliisi (me luil moi tus me nettely ym.), tekninen lau ta kun ta (jätehuoltoa toteuttava/jätehuolto viranomainen) ja maaseutuelinkeinoviranomainen. Terveydensuoje luviranomaisen ja ra ken nus val von tavi ranomaisen tehtä vät kuulu vat ympäristö lauta kun nalle ja vi ranhal tijoi den kommentit ote taan huo mi oon val miste lussa. Kuntalaisten kuuleminen on tärkeää, koska määräykset koskevat tavalla tai toisella jokaista. Myös etu- ja kansalaisjärjestöille tu lee varata mah dol li suus lausua mielipiteensä luonnoksesta. Kaik kia tahoja, joiden elinympäristöön, työn te koon tai mui hin oloihin mää räykset vaikut tavat, on mah do ton erik seen nimetä, joten laaja ja nä kyvä tiedotta minen asiasta on tarpeen. Oheisaineistona nro 1 esityslistan mukana toimitetaan luonnos ympäristönsuojelumääräyksiksi. Valmistelija: Pirkko Sihvonen, Ympäristöpäällikön ehdotus: Ympäristölautakunta päättää lisätä hyväksytyksi tulleen val mis te luvai heen luon nok sen pöytäkirjan liitteeksi ja asettaa luonnok sen yleisesti nähtä ville ajal la Luonnoksesta pyydetään lausunto Keski-Suomen ELY-keskukselta, pelastusviran omaiselta, poliisiviranomaiselta, maaseutuelinkeinoviranomaiselta se kä tekniseltä lau ta kunnalta.

14 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Asukasyhdistyksille ja kylätoimikunnille, vesihuoltolaitokselle ja -osuuskunnille, Äänekosken maataloustuottajille, Ää ne seu dun yrit täjil le, luon non suojeluyhdistykselle, vapaa-aikalautakunnalle ja muil le ta pah tumien järjestäjille sekä nuorisovaltuustolle va ra taan mah dol lisuus esit tää kir jalli sia mie lipi teitä näh tä villä olo ai ka na. Luonnosta esitellään tiedotustilaisuudessa, joka järjestetään vii kolla 9 tai 10. Määräykset ovat seuraavan kerran esillä lautakunnan kokouksessa Päätös: Hyväksyttiin. YMPL Ympäristönsuojelumääräysten vireilläolosta ja mahdollisuudesta esittää luonnoksesta mielipiteitä on kuuluttu kaupungin vi ral li sella ilmoitustaululla ajalla , kaupungin kotisivuilla sekä viral li sis sa ilmoituslehdissä (Sisä-Suomen Lehti ja Äänekosken Kaupunkisanomat). Li säk si on jär jes tet ty kuu le mis ti laisuus. Ti lai suu den jär jes tä mi sestä ja mah dol li suu desta esit tää kir jallisesti mieli pi teitä il moi tettiin paikal lisleh dessä ja erik seen sähköpos titse kylätoi mi kunnille, Ää ne kos ken yrit tä jille Ala-Kei te leen luonnon ys tävät ry:lle, Äänekos ken maataloustuottajille, va paa-aika lauta kunnalle, nuoriso valtuustol le ja vesi huolto laitok selle. Myös pai kal lislehdille esitettiin kutsu saa pua ti lai suuteen. Ti lai suu des ta laa dit tiin muis tio. Viranomaislausunto on saatu Kes ki-suomen poliisilaitoksen Äänekosken poliisi aseman lu pa yk si költä, Ääne kosken maaseutuelinkeinovi ranomaisel ta (maataloussihteeriltä), Äänekosken maataloustuottajilta, Kes ki-suo men ELY-kes kuk selta sekä tek ni seltä lautakunnalta. Teknisellä lautakunnalla ( ) ei ollut huomautettavaa luonnoksesta. Keski-Suomen poliisilaitoksen lupapalvelulinja on pitänyt saapuneessa lausunnossaan meluntorjuntaa koskevia määräyksiä hy vi nä. Lau sun nos sa on li säk si tuotu esil le poliisin roolia ilotulitusnäy tös ten jär jestä mi ses sä ja ko koontu mislain mukaan il moi tusvel-

15 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ vol listen ta pah tu mien jär jestä mi sessä. Maaseutuelinkeinoviranomaisen lausunnossa esitetään luon nok sen hylkäämistä, koska viranomainen ei katso olevan paikallista tar vet ta ny kyi sen lain sää dännön täsmentämiseen. Lausunnonantaja pi tää ongelmallisena määräysten saamista ymmärrettävään, val vot ta vis sa olevaan ja ym pä ristönsuojelun tavoitteita palve levaan muo toon. Lausunnon antaja on antanut lisäksi erikseen 24 määräys koh taista komment tia. MTK Äänekoski ry kiinnittää saapuneessa lausunnossaan huo mio ta sii hen, et tä pai kallisista olosuhteista johtuvia määräyksiä ei ole esi tetty riit tä vän tar kasti eikä pe rus tel tu riittävästi. Lausunnonantaja on yksi tyis koh tai sesti ja pe rus telleen kommentoinut luonnokses sa 13 :n koh dalla annettuja hyö ty eläin ten lietelannan, virtsan ja säilö re hun pu riste nes teen levi tystä koskevia määräystä. MTK Ää nekoski pi tää vil je lijöi den vapaa ehtoisuuteen perustuvia vesien suo jelutoi men pi teistä pit källä tähtäi mellä tehok kaampina ja elinkei noelä män kehit tä misen kannal ta myönteisempä nä tapana edistää vesien suojelua kuin uusia kun nallisia määräyksiä ja kieltoja. Keski-Suomen ELY-keskus on päivätyssä lau sun nos saan siteerannut lakitekstiä ja todennut, et tä mää räys ten pe rus te luista tulisi käydä ilmi, mil laisia pääs töjä kul la kin mää räyk sellä py ri tään vähen tä mään ja mitkä ovat ne paikal liset olo suh teet, joiden vuoksi mää räykset ovat tar peellisia. Määritel mien, sito vien mää räysten ja suo situsten ja viittausten tulee olla vai vatta erotettavissa toi sistaan ja suo si tukset ja viit taukset tulee ilmais ta yhdenmukaisesti. Tältä osin lau sunto vastaa sitä, mitä oli aikomuskin luonnosvaiheesta esitysvai heeseen siirryttäessä toteuttaa. Lisäksi ELY-keskus on an ta nut li säksi 25 mää räys koh taista komment tia. Lau sun nos sa kiin ni te tään huo miota mm. määri telmiin (esim. ve sistö, ranta-alue) ja ote taan kan taa siihen, olisi ko joiden jätteitä koskevien määräyksen paikka en nem min jäte huolto- kuin ympäristönsuojelumääräyksissä. Lausunnossa pide tään nit raatti asetuk ses sa ole via lan nanle vi tystä kos ke via suo ja etäi syyk siä ve sis töstä riittä vä nä sekä huo maute taan, et tä ym pä ris tön suo jelu mää räyksillä ei voi pe rus taa uu sia il moitus vel voit teita esim. tur vetuo tan toa kos kien ja että asu kas vasti nelu vultaan suu rui sille ta lous jäteve den puh dis ta moille ei voi an taa sijain nista riippu mattomia tiuken nettuja puh dis tus vaati muksia. Lausunto on pe rus teel linen ja juridi sesti asian tun teva. Huol ta jat ko val mis te lun suh teen aiheut taa se,

16 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ et tä eri ai kaan mää räyk siä laa ti vat tai eri ELY-kes kus ten alu eella sijait sevat kun nat näyt tävät saa van varsin eri tasoisia ja eri asioihin huo miota kiin nit täviä lausun toja. Tä män seu rauk sena mää räysten si sältö saat taa muodostua kun nit tain hy vin kin erilaiseksi muistakin syistä kuin pai kalli sista olois ta joh tuen. Saaduissa lausunnoissa esiin tulleet, ympäristönsuoje lutavoitteiden edistämistä rajoittavat reunaehdot ja lausuntojen kes kinäiset ristiriitai suudet huo mi oon ot taen on syytä vielä miettiä, onko ympä ris tönsuojelumääräyksiä ylipäätänsä tarpeen antaa. Jos jatko valmis te lu arvioidaan aiheelliseksi, on siihen syy tä pe reh tyä huo lel li sesti ajan kanssa. Joiltakin osin saatetaan siinä ta pauk sessa tar vita tar kentavia lisälausuntoja. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan esillä ko kouk ses sa. Lausunnot ja niihin kirjoi tet tava vasti ne lii te tään valmisteluaineistoon, ellei määräysten antamisesta päätetä kokonaan luopua. Valmistelija: Pirkko Sihvonen Ympäristöpäällikön ehdotus: Esitetään kokouksessa. Päätös: Ympäristölautakunta päätti käydyn keskustelun jälkeen ympäristöpäällikön ehdotuksesta yksimielisesti, että ympäristönsuojelumää räysten valmis telua jatketaan ja että lautakunta käsittelee asiaa seuraa van kerran syys kaudella. YMPL Ympäristönsuojelumääräysten valmistelua on jatkettu laatimalla yksityiskohtai nen vastine kuhunkin lausuntoon, jossa on ollut huomautettavaa luonnoksesta, pyytämällä li sä lau sun to ELY-kes kukselta ja lau sun to uu del leen Kes ki-suo men pe las tus lai tokselta. Keski-Suomen pe las tus lai toksen lau sunto on saatu ja Keski-Suomen ELY-kes kuk sen täydentävä lausunto Keski-Suomen elinkeino- lii ken ne- ja ympäristökeskuksel ta on saapunut kirje Kes ki-suo men kun tien ym päris tön suojelu- ja raken nusvalvontaviran omaisille kos kien maa lämpö kai voja ja maalämpö kenttiä pohjavesi alueilla.

17 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lausuntokierroksella olleen luonnoksen ja siitä saatu jen huomautusten ja kommenttien sekä viranhaltijavalmistelun perusteella on laa dit tu eh do tus Ää ne kos ken kau pungin ympäristönsuojelumääräyksiksi, mutta ELY-keskuksen lisälausuntoa ja maalämpökaivoja koskevaa kirjettä ei ole ehdotuksessa aikataulusyistä voitu ottaa huomioon. Tältä osin tarvittavat tarkennukset tehdään lautakunnan kokouksessa. Määräysten rakenne on pidetty lähes ennallaan. Valvon taa kos ke vat määräykset on liitetty 1 lu kuun (yleiset määräykset) ja otsikoita muokattu. Määräykset on erotettu selkeästi erilleen oh jeis ta, viit teis tä ja li sä tiedoista, jotka koskevat esimerkiksi muita samaa asiaa kos kevia säädök siä ja viranomaisia. Määräykset on varustettu pykälä-merkillä ( ) ja nu meroitu. Viitteet ja lisätiedot on ym pä röity teks ti ke hyk sellä. "Paikalliset olosuhteet ja määritelmät" on jaettu kahteen pykälään, jot ka ovat "Määräysten alueellinen kattavuus" ja "Määritelmät". Määrittelyihin on lisätty ELY-keskuksen lausunnon perusteella useita mää räyk sis sä käy tet tyä termejä, mutta toi saalta poistettu termi taajaan rakennettu alue, jolle ei ole löydettävissä ym päris tön suoje lumää räys ten tar koi tus ta palvelevaa, riittävän yksiselitteistä määritelmää. Teks tiin si säl tyy kui ten kin edel leen mää räyk siä, joil la ra joi tetaan ym pä ristö hait taa ai heut tavaa toi mintaa alueilla, jois sa on asutusta tai muuta her kästi häiriin ty vää maankäyt töä. Jätevesiä vesiensuojelua koskevaa lukua on selkeytetty ja muutettu ELY-kes kuksesta, maataloustuottajilta ja maaseutuelinkeinoviranomaiselta saadun lausunnon perusteella. Kaikkien talousjäte vesien imeyttäminen maahan on kielletty I luokan pohjavesialueella. II luokan pohjavesialueella on kielletty WC-vesien imeyttäminen maahan. Suojavyöhyke talousjätevesien käsittelyjärjestelmästä talousvesi kai voon on määritelty samaksi kuin maataloutta koskeva lannoitusalueen suojavyöhyke ( m). Hyötyeläinten lietelannan, virtsan ja puristenesteen levitystä koskevaa pykälää on lievennetty ja sen sisältö vastaa ns. nitraattiasetuksen suo si tuksia karjanlannan käsittelytapoihin liittyviltä osin lukuun ot tamatta levityskieltoa pohja vesialueella ja talousveden hankintaan käytettä vien kaivojen ja läh teiden läheisyydessä. Näiden osalta suositus on kirjoi tettu määräyk seksi.

18 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Asukasvastineluvultaan olevien jätevesijärjestelmien osal ta on säilytetty tiukennetut käsittely vaa ti muk set ja pin ta-alal taan al le ympäristölupamenettelyn sovelta mi sen jää vien turve tuo tanto alueiden osalta edellytet ty tiedon ja pyy det täes sä suun nitel man toi mittamista kun nan ympäristönsuojeluviranomaisille. Lukuun 3 (jätteitä koskevat määräykset) on lisätty otsik koon ja tekstiin, että se koskee myös sivutuotteita. Käsite "ongelma jäte" on korvat tu käsitteellä "vaarallinen jäte " uuden voi maan tul leen jätelain vastaavan muutoksen joh dos ta. Kyllästetyn jätepuun käyttöön liittyvät mää räyk set on pois tet tu mm- ELY-keskuksen lausuntoon perustuen asiaan liittyvien ohjeiden ja ja tie don puut teelli suu den ja ristiriitaisuuden vuoksi. Lumen vastaanottopaikkojen siistinä pitämiseen kohdistettua määräystä on muotoiltu uu delleen. Lukuun 4 (kemikaalit) on tehty vain vähäisiä tarkennuksia pelastuslaitoksen lausun toon ja organisaatiomuutoksiin perustuen. Tur vatekniikan kes kus on ny ky ään ke mi kaa li- ja turvallisuusvirasto. Lukua 5 (ilmansuojelu) on selkeytetty mm. otsikoinnin ja viittausten osalta. Lukuun 6 (meluntorjunta) on tehty täsmennyksiä mm. asettamalla aika ra ja toiminnanharjoittajalle melun vai ku tus pii rissä olevien toiminto jen tiedottami sesta. Äänentoistolaitteiden jatkuva käyttö on korvattu ää nentois tolaitteiden pysyväisluonteisella käytöllä ja lisätty viit taus järjestyslakiin. Ympäristönsuojelumääräykset astuisivat voimaan , osa määräyksistä kuitenkin vasta kohtuulliseksi kat sotun siir ty mä ajan jälkeen. Siirtymäaikoja sisältyy öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksiin ja matonpesupaikkojen jä te ve sien kä sitte lyyn. Voimaantuloa kos ke vassa py kä lässä on aiheellista tuo da esil le ne alu eelliset rajaukset, joita voidaan muuttaa tai jotka voivat muuttua muuten kuin valtuuston päätöksellä määräyksiä muut ta mal la. Näi tä ovat pohja vesialueiden rajaukset ja luokitukset, vesi huolto lai tok sen toimin ta-alueet sekä sellaiset yleisötapahtumien jär jestä mis alu eet, joil la voi daan hyväksyä yksipäiväset kertaluontei set ta pahtu mat il-

19 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöpäällikön ehdotus: man me luil moitusmenettelyä. Viimeksi mainituista päät täisi alu een haltijan ha kemuk sesta ympäristölautakunta. Esityslistan mukana oheismateriaalina toimitetaan ympäristönsuojelumääräyksiä koskevat lausunnot ja vastineet niihin. Myös eh do tus ym pä ristön suojelu mää räyksiksi jae taan oheisaineistona, kos ka ehdo tusta ei ole vielä käyty läpi ELY-kes kuk sen täy den tävän lau sunnon ja maa läm pökai voja ja -kenttiä kos ke van oh jeen huomi oon ottami seksi. Luonnokseen nähden muutetut kohdat on merkitty sinisellä värillä. Tarkistettu eh do tus se kä pe ruste lu osa jae taan ko kouk ses sa. Oheisaineisto nro 2: Ympäristönsuojelumääräyksiä koskevat lausun not ja vastineet lausuntoihin Oheisaineisto nro 3 : Tarkistamaton ehdotus ympäristönsuojelumääräyksiksi valmistelija: Pirkko Sihvonen, puh Ympäristölautakunta päättää kokouksessa tehtävien mahdollisten lisäysten ja muutosten jälkeen hyväksyä Ää ne kos ken kau pun gin ympäristönsuojelumääräysehdotuksen perusteluineen liitettäväksi pöytä kir jaan ja esi tet täväksi kau pun gin halli tuk sen ja edel leen val tuus ton hy väk syttä väksi. Määräysten on tarkoitus astua voimaan alkaen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa jaetun tarkistetun mää räysehdotuksen mukaisena, joka lisätään pöytä kir jan liitteeksi. Muutokset: - talousjä tevesien käsittely pohjavesialueilla muu tet tiin Keski-Suomen ELY-kes kuk sen lisälausunnon pe rustella muo toon, joka kieltää kaik kien talousjä tevesien imeyttämi sen maahan pohjavesi alueilla (10 ) - palautettiin ELY-keskuksen uutta ohjetta mukaillen maa läm mön käyt töön liit ty vä py kä lä seu raa vas sa muo dossa: Maa lämpö kai vojen ja -kent tien si joitta mi nen käy tössä olevien erittäin tär keiden ve denotta moi den suo ja vyö hyk keelle on kielletty, Ellei suo ja vyöhy kettä ole

20 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ KH määrät ty, ei maa läm pö kaivoja tai -kenttiä saa si joit taa 500 metriä lähem mäksi erit täin tär keää ve den ottamoa tai 200 met riä lähem mäksi muuta tärkeää vedenottamoa, joka on ve si huol to laitok sen tai vesiosuus kun nan käy tössä. Määrittelyosaan lisättiin yleisen alueen käsite maankäyttö- ja rakennuslain 83 : mukaisena Kaupunginjohtajan ehdotus: Esitetään liitteenä olevat ympäristönsuojelumääräykset kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian ympäristölautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi Tommi Lunttila ja Matti Tiusanen poistuivat kokouksesta esteellisinä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi YMPL 4 Ehdotus Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiksi on asetettu uudelleen nähtäväksi ajalla Kuulutuksella, joka on julkaistu virallisen ilmoitustaulun lisäksi Sisä-Suomen lehdessä ja Äänekosken kaupunkisanomissa sekä kaupungin verkkosivuilla, on varattu kunnan jäsenille, yhdistyksille ja muille toimijoille, joiden elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin määräykset voivat huomattavasti vaikuttaa, mahdollisuus esittää ehdotuksesta kirjallisia mielipiteitä. Ehdotus perusteluineen on ollut esillä ympäristö- ja rakennusvalvonnan toimistossa sekä luettavissa verkkosivuilla. ELY-keskukselta sekä tärkeillä pohjavesialueilla sijaitsevien vedenottamoiden haltijoilta (Ääneseudun Energia Oy, Valio Oy, Kalaniemen vesiosuuskunta, Vähälän vesiosuuskunta sekä Ruotinkylän vesiosuuskunta ja Kovalan vesiosuuskunta, joilla on yhteinen ottamo

21 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Kovalankin vedenottamon yhteydessä) on pyydetty erikseen lausunto maalämpökaivoja koskevasta ympäristönsuojelumääräysten kohdasta (16 ). ELY-keskukselta saatu lausunto sisältää otteita Keski-Suomen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaiselle marraskuussa 2012 toimitetusta ohjeesta "maalämpökaivot ja maalämpökentät pohjavesialueilla." Ääneseudun Energia Oy:n vesiliiketoiminnasta vastaava Peter Rinne toteaa, että kaikki käytössä olevat vedenottamot (Mutapohja, Kovala, Liimattala) ovat erittäin tärkeitä. Myös Sumiaisten nykyisin varalla oleva Vihijärven vedenottamo on erittäin tärkeä. Suojaustarpeen laajuuden lausunnonantaja jättää ympäristönsuojelun asiatuntijoiden harkittavaksi, samoin sen, miten muut luokitellut pohjavesialueet ja mahdolliset uudet vedenottoalueet, kuten Sumiaisten Syvälahti otetaan huomioon. Valio Oy:n Äänekosken meijerin edustaja Markku Luhtala näkee, että samat suojavyöhykkeet kuin kunnallisilla vedenottamoilla tulisi ol la myös valion pohjavedenottamon kaivoilla. Jouni Kaastinen Kovalan vesiosuuskunnasta ehdottaa suoja-alueeksi 150 metriä, jolloin kaikille talouksille jäisi mahdollisuus maalämpöön. Riistanhoitoyhdistyksille on erikseen varattu mahdollisuus lausua riistan käsittelyjätettä koskevasta määräyksestä. Sumiaisten-Suolahden riistanhoitoyhdistys/toiminnanohjaaja Matti Tiusanen vaatii muutettavaksi määräyksen seuraavan sisältöiseksi: 21 Riistan käsittelyjäte Riistan sisälmyksien ja käsitettypaikalla syntyvien hyödyntämättä jäävien osien jättäminen maastoon haaskoiksi on sallittu. Perusteluna esitetään, että riistaeläinten teurasjätteet eivät ole lainsäädännön tarkoittamaa eläinjätettä. Niiden käsittelystä ei siten ole mitään erityisiä määräyksiä. Riistaeläinten teurasjätteistä voi esimerkiksi käyttää kettuhaaskana. Uudelleen nähtävillä ollut ehdotus perusteluineen on luettavissa

22 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöpäällikön ehdotus: osoitteessa asukkaalle/asuminenjaymprist/ymparistonsuojelu/. Mahdolliset uudelleenvalmistelusta aiheutuvat muutokset ja niiden perustelut määräysten kohtiin 16 ja 21 esitetään kokouksessa. Esitetään kokouksessa Päätös: Ympäristölautakunta päätti ympäristöpäällikön ehdotuksesta yksimielisesti, että palautettuun ympäristönsuojelumääräysesitykseen ja perusteluihin (liitteenä) tehdään muutos maalämmön käyttöä ja riistan käsittelyjätettä koskeviin pykäliin seuraavasti: 16 Maalämmön käyttö Uusien maalämpöjärjestelmien rakentaminen on kielletty Mutapohjan vedenottamon suoja-alueelle, Kovalanniemen pohjavesialueelle, Valionrannan pohjavesialueelle ja Kurikkaharjun pohjavesialueelle. Määräyksestä voi poiketa aluehallintoviraston päätöksellä. Viitteet Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 :n 1 momentin 12-kohdan mukaan maalämpökaivojen ja - kenttien rakentamiseen tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslain 126 :n mukainen toimenpidelupa. Sen antaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Lupavelvollisuus on voimassa myös pohjavesialueen ulkopuolella. Ennen maalämpökaivojen ja - kenttien rakentamista pohjavesialueelle on selvitettävä sijoittamisedellytykset Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa ja tarvittaessa haettava hankkeelle vesilain mukainen lupa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta. Perustelut Keski-Suomen ELY-keskus on päivätyllä kirjeellä ohjeistanut kuntia mm. kieltämään uudet maalämpöjärjestelmät sellaisilla pohjavesialueilla tai niiden osilla, jotka ovat kunnan vedenhankinnan kannalta erittäin tärkeitä. Äänekosken kaupungin vesihuollosta vastaa Ääneseudun Energia Oy:n vesihuoltotoimiala, jonka lausunnon mukaan kaikki käytössä olevat eli Mutapohjan ottamo, Kovalan ottamo ja Kurikkaharjun poh-

23 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ javesialueella sijaitseva Liimattalan vedenottamo, ovat erittäin tärkeitä. Em. vedenottamoilla on voimassa oleva Itä-Suomen vesioikeuden myöntämä vedenottolupa, mutta vain Mutapohjan vedenottamolla lupaan sisältyvä suoja-aluepäätös. Vihijärven laitos on varavedenottamona tärkeä, mutta ei täysin rinnastettavissa edellisiin. Valionrannan pohjavesialue on elintarviketeollisuuden kannalta erittäin tärkeä. Ruotinkylän ja Kovalan vesiosuuskuntien yhteinen ottamo sijaitsee Kovalan vedenottamon yhteydessä ja saa siten maalämpöjärjestelmien osalta saman pohjavesialuekohtaisen suojauksen kuin päävedenottamo. Muut vesiosuuskunnat eivät ole esittäneet lausuntoja ja niiden suojaustarve jää tältä osin tapauskohtaisen harkinnan varaan. ELY-keskuksen lausunnon mukaan maalämpöjärjestelmien sijoittamista koskevilla hankkeilla on oltava aluehallintoviraston lupa, jos maalämpöjärjestelmä voi muuttaa pohjaveden laatua tai määrää ja tämä muutos olennaisesti vähentää tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesiesiintymän antoisuutta tai muutoin huonontaa sen käyttökelpoisuutta taikka muulla tavalla aiheuttaa vahinkoa tai haittaa vedenotolle tai veden käytölle talousvetenä. Nämä vaikutukset olisivat lamauttavia edellä mainittujen yhdyskunnan ja elintarviketeollisuuden käytössä olevien pohjavesiesiintymien osalta. Muilla pohjavesiesiintymillä vaikutusten arviointi ei ole mahdollista käytössä olevien tietojen perusteella, joten se tulee tehdä tapauskohtaisesti. ELY-keskus kuitenkin korostaa, että pohjavesialueiden maa- ja kallioperän rakenne sekä pohjavesiolosuhteet ovat niin monimutkaisia ja pienipiirteisiä, että on ennalta arvioituna mahdotonta täysin varmasti arvioida, mitä vaikutuksia maalämpöjärjestelmien rakentaminen aiheuttaa alueen pohjavedelle. Näin ollen tapauskohtaisellakaan arvioinnilla ei voida pohjavedelle tai naapurien kaivoille aiheutuvan vahingon mahdollisuutta sulkea täysin pois. 21 Riistan käsittelyjäte Riistan käsittelystä syntyvän jätteen hautaaminen maahan on kielletty pohjavesialueella, ranta-alueilla sekä 150 metriä lähempänä asuttua rakennusta. Suolistusjäte voidaan jättää maastoon, mikäli toimenpiteestä ei aiheudu ympäristöhaittaa, kuten hajua tai epäsiisteyttä asuin- tai virkistysalueilla. Viitteet

24 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Elintarviketurvallisuusvirasto EVIRA on antanut ohjeen 16027/1 luonnonvaraisen riistan käsittelystä ja toimittamisesta myyntiin elintarvikevalvontaviranomaisten, alan toimijoiden, metsästäjien ja liha-alan yrittäjien käyttöön. Roskaaminen on kielletty jätelain 72 :n nojalla. Perustelut Metsästyksestä on säädetty metsästyslaissa ja - asetuksessa ja metsästettävien luonnonvaraisten eläinten ja niistä saatavien tuotteiden käytöstä ja myynnistä elintarvikkeena elintarvikelainsäädännössä. Elintarviketurvallisuutta ja metsästystä koskevat lait ja ohjeet eivät sulje pois muita lakeja valvovien viranomaisten, kuten ympäristönsuojeluviranomaisen, toimivaltaa antaa määräyksiä silloin kun ne perustuvat laissa olevaan toimivaltaan. Määräykset riistan käsittelyssä syntyvän aineksen hautaamisen osalta on annettu ympäristönsuojelulain pilaamiskieltoihin perustuen sekä asutukselle aiheutuvan viihtyisyys- ja terveyshaitan ehkäisemiseksi (ympäristönsuojelulaki 2, 3, 6 ja 7 ). Kunnan ympäristönsuojelumääräykset (ympäristönsuojelulaki 19 ) voivat koskea mm. toimia, ja rajoituksia, joilla ehkäistään päästöjä tai niiden haitallisia vaikutuksia. Riistan käsittelyssä syntyvä aines voidaan hallitsemattomasti hoidettuna tai ympäristöön jätettynä tulkita päästöksi. Mätänevä orgaaninen aine voi ainakin suurina määrinä pilata paikallisesti tai tilapäisesti pohja- tai pintaveden ja aiheuttaa haju- ja hygieniahaittaa asutuksen läheisyydessä. Vähimmäisetäisyydeksi maahan kaivamiselle sekä suolistusjätteen sijoittamiselle lähimpään asuttuun rakennukseen nähden on määrätty 150 metriä, joka on myös metsästyslain 25 :ssä määritelty ampumista koskeva turvaetäisyys asutuksesta. Jätehuoltomääräyksissä voitaisiin antaa määräyksiä toimista roskaantumisen ehkäisemiseksi (jätelaki 91 ). Roskaamiskielto (jätelaki 72 ) kuuluu seuraavasti: Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto)

25 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 1, 2,4 Kiellon peruste Asiat Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisu vaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä hallintolainkäyttölain 5.1 :n mu kaan hallintovali tusta, koska päätös ei sisällä sellaista toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkit tavaksi ottamatta. Asiat - Kiellon peruste

26 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Oikaisuvaatimusohje, kunnallisasiat Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaa timusoikeus Oikaisuvaatimuk sen maksu Oikaisuvaatimusai ka Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena ympäristölautakun nalta. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. Oikaisuvaatimus on jätettävä ympäristölautakunnalle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksianto todistukseen merkittynä aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (pp.kk.vvvv). Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräai kaan. Oikaisuvaatimuk sen muoto, sisältö ja liitteet Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuk sen toimittaa ensimmäisenä sen jälkei senä arkipäivänä. Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa vaati muksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaisille. Oikaisuvaatimuk sen toimittaminen vi ranomaiselle Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot Lisätietoja Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoi tettava. Kirjel mässä on mainittava oikaisuvaatimuksen tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös alle kirjoittajan nimi, asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat ilmoi tukset voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamie hen toimitettava ym päristölautakunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaati musajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tar vitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lä hettäjästä eikä asiakirjan alkupe räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomai selle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus lä hetetään aina lähettäjän omalla vastuulla. Äänekosken kaupunki Ympäristölautakunta Kisakatu Suolahti Asiakirjat ovat nähtävissä Äänekosken kaupungin ympäristötoimistossa, osoite Kisakatu 4, Suolahti. Päätös on lainvoimainen oikaisuvaati musajan jälkeen, ellei siihen ole haettu muutosta eikä sitä ole otettu ylem män toimielimen käsiteltäväksi.

27 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Valitusosoitus, hallintoasiat Asiat Valitusviranomai nen ja valitusoikeus Muutoksenhaun maksu Valitusaika Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oi keu teen. Valituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen velvolli suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty laissa tuomioistuinten ja eräiden oi keushallintoviranomaisten suoritteista pe rittävistä maksuista (701/93). Niissä tapauksissa, joissa maksu peritään, se on 91 euroa. Valitus on jätettävä hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tie doksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai erilliseen tiedoksisaan titodistukseen merkittynä aikana. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. Valituksen muoto, sisältö ja liitteet Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhan nusaatto tai arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäi senä sen jälkeisenä arkipäivänä. Valitus on tehtävä kirjallisena. Valituksessa on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan valittajan nimi ja kotikunta puhelinnumero ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset valittajal le voidaan toi mittaa. Valitukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljen nöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka misesta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu vi ranomaiselle. Valituksen toimittami nen Valitus on valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava. Jos valittajan puhe valtaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valitus on valittajan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen toimitettava vali tusviranomaiselle virka-aikana ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täy dentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Valitusviranomai sen yhteystiedot Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomai selle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Valitus lähetetään ai na lähettäjän omalla vastuulla. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna Puhelin: Faksi:

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012

Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset 145/110003/2012 Ympäristölautakunta 24 17.03.2009 Ympäristölautakunta 82 20.12.2011 Ympäristölautakunta 14 21.02.2012 Ympäristölautakunta 37 15.05.2012 Ympäristölautakunta 83 27.11.2012 Äänekosken kaupungin ympäristönsuojelumääräykset

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1. Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2010 1 Ympäristölautakunta AIKA 21.09.2010 kello 17:00-19:07 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Ympäristölautakunta. AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30. PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.08.2014 kello 17:00-19:30 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 44 Kokouksen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.10.2010 kello 15:00-17:35 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 71 Kokouksen

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 146 Kunnanhallitus 30.03.2015 AIKA 30.03.2015 15:00-19:05 PAIKKA kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 26 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Joensuun alueellinen jätelautakunta Aika 17.09.2015 klo 17:00-19:19 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 1 Aika: 19.08.2015 klo 19:00-21:15 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 157 Kokouksen järjestäytyminen 3 158 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 56 Ympäristölautakunta 25.04.2013 AIKA 25.04.2013 klo 18:30-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25. Kaupungintalon valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 29.04.2013 kello 18:00-19:25 PAIKKA Kaupungintalon valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 51 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan

616 käyttöselvitys 310 Pyhäjärven Kolmikanta ry:n maksuvalmiuslainan PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 604 Kaupunginhallitus AIKA 08.09.2014 klo 15:00-17:00 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 301 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 169 Tekninen lautakunta 10.09.2014 AIKA 10.09.2014 klo 17:30-20:25 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Pohjanmaan Potku II:n osahankkeen 1.11.2012-31.10. Lapuan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (32) Perusturvalautakunta Aika 04.11.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Palvelukeskus Hopearinne, Sairaalantie 5 A Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 18.06.2013

Tekninen lautakunta 18.06.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 6/2013 213 Tekninen lautakunta 18.06.2013 Aika 18.06.2013 klo 18:09-19:25 Paikka Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 215 65 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 5/2015 1 Kunnanhallitus Aika Maanantaina 30.3.2015 klo 18:10-21:05 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.02.2014

Kaupunginhallitus 24.02.2014 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 3/2014 87 Kaupunginhallitus 24.02.2014 Aika 24.02.2014 klo 18:00-20:33 Paikka Kaupunginhallituksen kokushuone Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot