tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.8.2015 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika klo 16:30-18:33 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Käki puheenjohtaja Kirsi Kaalinpää sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Kirsi Seppälä Vesa Kaarlampi Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, Kuusankoski Kirsi Kaalinpää hallintosihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Osallistujat Jäsenet Käki Jari puheenjohtaja Seppälä Kirsi Hasari Eine Kaarlampi Vesa varapuheenjohtaja jäsen jäsen Koivikko Stefan jäsen saapui 91 käsittelyn aikana klo 17:03 Laine Raimo jäsen Saarela Kirsti Aho Kati Lonka Mirja jäsen varajäsen Muut Ryynänen Tapani esittelijä Friman Hannu Kaalinpää Kirsi kaupunginhallituksen edustaja esittelijä sihteeri Poissa Lehtomäki Maija kaupunginhallituksen edustaja Laurila Julia nuorisovaltuuston edustaja Pollari Paavo nuorisovaltuuston edustaja Luotonen Hannu tekninen johtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Sivu 85 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ympäristöluvan myöntäminen, Destia Oy, Venäläistöyryn 327 maankaatopaikka 88 Päätös Osatuonti Felke Oy:n käytettyjen autojen kierrätykselle 339 myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 89 Päätös Markantalo Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun 341 vastaanotolle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 90 Päätös Oy Motor Trading Ltd:n puhdistusaineiden 343 valmistukselle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 91 Hakemus terveysvalvonnan maksujen vapautuksesta Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti Oikaisuvaatimus maisematyölupapäätöksestä kiinteistölle , Oy Woikoski Ab 94 Ilmoitusasiat 352

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Rymla 85 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheen johtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa ku kin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen lail lisuus ja päätösvaltaisuus. Ympäristöjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen Rymla 86 Ympäristöjohtajan ehdotus: Lautakunta va lit see tä män ko kouk sen pöy tä kirjan tar kas ta jiksi Stefan Koivikon ja Kirsi Seppälän. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Seppälä ja Vesa Kaarlampi.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöluvan myöntäminen, Destia Oy, Venäläistöyryn maankaatopaikka 8343/ /2015 Rymla 87 Ympäristölupahakemuksesta on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilme nee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus rakennus- ja ym päris tö lau ta kun nan ratkaisuksi perusteluineen. Kyseessä on uusi toi min ta ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta lupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Destia Oy Kauppamiehenkatu Kouvola Yhteyshenkilö: Jussi Vanhala, , LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Lupahakemus koskee maankaatopaikan toimintaa Venäläistöyryssä kiinteis töil lä (om. Risto Mäkelä) ja (Petri Hie ta la). Hakemuksen liitteenä oli suostumustodistukset kiinteistöjen käyt tä mi ses tä maankaatopaikkatoimintaan 10 vuodeksi. Kyseessä on uu si toiminta. LUPAVELVOLLISUUS Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 :ssä mai nitun taulukon 2 kohdan 13 (jätteiden ammattimainen ja lai tos mai nen käsittely sekä jätevesien käsittely) mukaan. LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee alle t vuo des sa käsittelevän maankaatopaikan ympäristöluvan ym pä ris tön suo je lu ase tuksen 1 luvun 2 :n kohdan 12 a perusteella. HAKEMUS Hakemuksen vireille tulo Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluihin ja sitä on täydennetty lisäselvityksin Lupatilanne Alueella ei ole aiempia ympäristölupia.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Sijaintipaikka ja sen ympäristö Alue sijaitsee Kouvolan kaupungissa, Maunukselan kylässä, Korian Na pan läheisyydessä valtateiden 6 ja 12 välissä. Suunnitelma-alueelle on ai emmin läjitetty maa-aineksia, maanomistajien mukaan mm. entisen Eli mäen kunnan toimesta. Alue on maakuntakaavassa merkitty maa- ja met sä talous alu eek si. Alue ei sijoitu uuden valtatien liittymien kohdalle. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä suun ni tel ma-aluees ta sen lounaispuolella. Samalla suunnalla, noin 100 m pääs sä on erittäin uhanalaisen isonuijasammalen esiintymä sekä so pi vaa elinympäristöä liito-oravalle. Suunnitelma-alueesta länteen, noin 300 m päässä on erittäin arvokas luontokohde (jyrkänne). Lähin poh ja ve si alue sijaitsee etelässä n. 800 m päässä. Toiminnan kuvaus Alue on vanha soranottoalue, johon on läjitetty maa-aineksia myös ai emmin. Vanhan sorakuopan reunat ovat vielä näkyvissä ja tarkoitus on täyttää alue sen alkuperäiseen maanpinnan korkeuteen asti. Alueella tullaan välivarastoimaan ja loppusijoittamaan maan ra ken nus toimin nas ta syntyviä puhtaita leikkausmaita Destia Oy:n omilta ra ken nus kohteil ta. Välivarastointia on vuosittain enintään t ja lop pu si joi tet ta van maa-aineksen määrä enintään t/v. Maastomallien mu kai sel la laskennalla alueelle mahtuisi loppusijoitukseen n m 3 eli n t maa-ainesta. Välivarastoitavia maa-aineksia varastoidaan alueelle ja käytetään myöhem min rakennuskohteissa. Loppusijoitettavat maa-ainekset läjitetään alueel le sen koillisreunasta alkaen, kasoja tasataan tarvittaessa maan siir to koneel la. Läjitysalueen täyttyessä suunniteltuun tasoon se muo toil laan ja annetaan metsittyä luontaisesti. Tarvittaessa istutetaan taimikko. Alueelle tuotavien maiden puhtaus selvitetään rakennusurakan suun nit telun yhteydessä. Maa-ainesten laatua arvioidaan lisäksi aistinvaraisesti ennen maankaatopaikalle tai varastoalueelle tuomista. Alueelle tuo ta vis ta kuormista pidetään kirjaa, josta tehdään vuosittain yhteenveto val von ta viran omai sel le. Liikenne Liikenne alueelle tapahtuu vt. 6 ja 12 väliseltä Venäläistöyryntieltä Te rästiel le ja siitä edelleen Heimalantielle. Alueen katuosoite on Hei ma lan tie 69. Polttoaineet, energia ja veden käyttö Alueella ei varastoida polttoainetta tai kemikaaleja. Toiminnassa ei käy te tä vettä eikä kuluteta energiaa. Alueelle ei ole tarvetta työmaakopille tai kemikaalivarastolle. Tukitoiminta-alueet ovat Destia oy:n omilla työ mail la.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Päästöt ilmaan Kuorma-autoista ja työkoneista aiheutuvat päästöt. Melu ja tärinä Työkoneista ja liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Maaperä ja pinta- ja pohjavesi Toiminnasta ei synny päästöjä vesistöön tai viemäriin. Alueelle vas taan otetaan vain puhtaita leikkausmaita omilta työkohteilta, joista ei tule pääs tö jä maaperään tai pohjaveteen. Toiminnanharjoittaja on teettänyt maaperätutkimuksen ennen ym pä ris tö lupa ha ke muk sen jättämistä. Tutkimuksissa ei havaittu maaperän pi laan tumis ta, mutta alueella oli jonkin verran jätetäyttöä. Alueelle ei vastaanoteta sinne kuulumattomia jätteitä esim. ra ken nus jä tet tä tai pilaantuneita maa-aineksia. Alueelle kuulumattoman tavaran tu le mi nen alueelle estetään lukittavalla puomilla ja viikoittaisella val von nal la. Mikäli havaitaan, että alueelle on tuotu sinne kuulumatonta ta va raa, ilmoitetaan asiasta valvontaviranomaiselle ja ryhdytään heti tar peel li siin toimiin ympäristövahingon estämiseksi ja haittojen mi ni moi mi sek si. Vaikutukset luontoarvoihin Suunnitelma-alue on vanha sorakuoppa, joka on osittain täytetty. Alu een lä hei syy des sä ei ole luonnonsuojelualueita eikä alueella ole mer kit tä viä luon to ar vo ja. Toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon. Maa-ai nesten kierrätys vähentää neitseellisten maa-ainesten ottamisen tar vet ta ja edesauttaa kestävää kehitystä. Vaikutukset viihtyisyyteen Toiminnanharjoittaja ei katso toiminnan aiheuttavan haitallisia vai ku tuk sia yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Jätteet ja niiden käsittely Toiminnasta ei synny jätettä. Tukitoiminta-alueet sekä työntekijöiden tauko ti lat sijaitsevat Destia Oy:n työmailla. Päästötarkkailu Aistinvarainen, viikoittainen tarkkailu. Havaituista poikkeamista il moi te taan välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvonta ja turvallisuus Alueella on lukittava portti, jolla estetään luvattomat kuormien tuojat. Alueel le ei oteta vastaan yksityishenkilöiden peräkärrykuormia vaan ai noastaan rakennusliiketoiminnan maanrakennuskohteista tulevia puh tai ta

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta leikkausmaita. Tarvittaessa alueelle tuotava maa-aines hy väk sy te tään lupaviranomaisella. Aluetta valvotaan ja tarkastellaan sil mä mää räi ses ti viikoittain. Toiminnassa käytetään hyvässä kunnossa olevaa auto- ja konekalustoa ja niiden kuntoa tarkkaillaan päivittäin. Koneissa on mukana imey tys ai net ta sekä imeytysmattoja. Mikäli koneesta vuotaa öljyä, poistetaan pi laan tu nut maa-aines ja toimitetaan se asianmukaisen luvan omaavaan kä sit te ly keskuk seen. Alueella työskentelee Destia Oy:n henkilökuntaa, joka on perehdytetty työteh tä viin sä ja joilla on pitkä kokemus maanrakennusalan maan siir to töis tä. Alueella työskentelevät henkilöt perehdytetään toimimaan ym pä ris tö lu van ja suunnitelmien mukaisesti. Paras käyttökelpoinen tekniikka Maa-ainesten välivarastointi hyötykäyttöä varten on parasta käyt tö kel poista tekniikkaa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla Hakemuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sa nomis sa. Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kou vo lan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa. Ha ke muk ses ta on lähetetty tieto kirjeellä naapureille ja muille asianosaisille. Tarkastukset ja neuvottelut Toiminta-alueelle on tehty tarkastus , jolloin paikalla olivat ym päris tö tar kas ta ja Jenni Ojala sekä Destia Oy:ltä Matti Varjus ja Tero Tuu nanen. Tarkastuksella käytiin läpi tulevaa toimintaa sekä tutustuttiin toi minta-alu ee seen. Pyydetyt lisäselvitykset on toimitettu Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk sel ta sekä Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Kouvolan kaupun gin ter vey den suo je lu vi ran omai nen ilmoitti , ettei heillä ole lausut ta vaa asiasta. Lu pa ha ke muk ses ta keskusteltiin myös kaupungin yleiskaa voi tuk sen kanssa , eikä heillä ollut asiasta sa not ta vaa. ELY-keskus esitti lausunnossaan seuraavaa: Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, ettei alueelle välivarastoida tai loppusijoiteta pilaantuneisuudeltaan kynnysarvon ylittäviä maa-aineksia. Muil ta osin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. Hakijan kuuleminen Hakijalle on varattu mahdollisuus toimittaa vastine annetusta lau sun nos ta. Destia Oy on jättänyt lausuntoon vastineensa, jossa to de taan seuraavaa: Alueelle ei välivarastoida tai loppusijoiteta pilaantuneisuudeltaan kyn nys arvon ylittäviä maa-aineksia. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on tarkastanut Destia Oy:n lupahakemuksen koskien maankaatopaikan toimintaa ja maa-aines ten välivarastointia Venäläistöyryssä. Toiminnan tulee ta pah tua lupahakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti: Lupamääräykset: Kaatopaikan toiminta 1. Maankaatopaikka luokitellaan pysyvän jätteen kaatopaikaksi, jonne saa sijoittaa vain puhtaita ja vaarattomia maa- ja ki vi ai nes jät teitä yhteensä enintään t/v ja kokonaistäyttönä lupakautena t. Alueella voi välivarastoida puhtaita maa- ja kiviaineksia hyö ty käyttöä varten enintään t/v. Kutakin erää voi säilyttää kor keintaan 3 vuoden ajan. Varastot on tyhjennettävä luvan voi mas sa oloai ka na. Toimintaa voi harjoittaa arkisin ma-pe klo Poik keuk selli sis ta toiminta-ajoista tulee ilmoittaa Kouvolan kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le. (YSL 52, 58, Vna 713/ ) 2. Maankaatopaikan ylin korkeus pintarakenteet mukaan lukien saa ol la korkeintaan tasolla + 94 suunnitelmakartan mukaisesti. Alue on mer kit tä vä maastoon selkeästi. Ylijäämämaiden läjitys on toteutettava siten, että estetään ja tor jutaan haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat ja veden lam mi koi tumi nen. Hyötykäytettäville maa-aineksille on oltava oma, merkattu alu een sa. Hyötykäytettävät maa-ainekset on jaettava kynnysarvon alit ta viin ja ylittäviin kasoihin. Alueelle kuulumattomat jätteet, joita maaperäselvityksissä ha vaittiin, tulee poistaa alueelta ennen toiminnan aloittamista. Alueen ylei ses tä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti ja tarkkailtava mah dol lis ten vieraslajien leviämistä ja tarvittaessa torjua niitä. (YSL 49, 52, 58, Vna 713/ , JäteL 72, Vna 217/2007) 3. Alueelle ei saa vastaanottaa eikä varastoida yhdyskuntajätettä, sii-

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta hen verrattavaa jätettä, vaarallisia jätteitä tai pilaantunutta maata ei kä purkujätteitä. Pilaantuneeksi maaksi katsotaan alemman ohje ar von ylittävät haitta-ainepitoisuudet. Maa-aineksesta on erotettava yli 10 cm kokoiset kan not, puu yms. ja toimitettava ne uusio- tai hyötykäyttöön. Mikäli maan puh tau desta ei ole varmuutta, tulee se varmistaa analyysein ja toimittaa asian mu kai seen vastaanottopaikkaan. (YSL 16, 17, 49 ja 58, Vna 713/ , JäteL 29, 30 ja 31, Vna 214/2007) 4. Kaatopaikan pitäjän on toimittava jätelain etusijajärjestyksen mukaan ja vähennettävä pysyvästi sijoitettavan maa- ja ki vi ai nes jätteen määrää. (JäteL 6 ja 8, Vna 179/ , 15 ) 5. Kaatopaikan sisääntulotien varressa on oltava infotaulu, jossa on näh tä vis sä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteys tie dot. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä. (YSL 7 ja 52, Vna 713/ ) 6. Toiminnalla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vas taava hoitaja, jonka vastuulla on mm. jätteiden vastaanotto, alueen käyt tö, valvonta, sulkeminen ja jälkihoito. Hoitajan tulee olla selvillä ym pä ris tö lu pa pää tök ses sä annetuista määräyksistä ja tiedottaa niis tä riittävästi myös alueella työskenteleville ja asiakkaille. Hoi tajan yhteystietojen vaihtuessa tulee uudet tiedot ilmoittaa Kouvolan kau pun gin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. (YSL 49 ) Melu ja tärinä 7. Toiminnasta ei saa aiheutua lähimpien asuntojen kohdalla melua, jo ka päivällä ( ) ylittää ekvivalenttitason 55 db (LAeq) ja yöl lä ( ) arvon 50 db (LAeq). (Vnp 993/d1992) Päästöt ilmaan 8. Läjitettävät maa-ainekset on kuljetettava ja sijoitettava siten, että maa-ai nes ta tai pölyä ei leviä ympäristöön. Maankaatopaikan aluet ta, kasoja sekä työmaaliikenteeseen käytettävää tietä on tarvit taes sa kasteltava pölyämisen välttämiseksi. (YSL 49, 52, JäteL 13 ) Päästöt pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään 9. Toiminnasta ei saa aiheutua pinta- ja pohjavesien eikä maaperän pi laan tu mis ta. Täyttöalueelta tulevat hulevedet tulee johtaa hal litus ti niin, ettei kiintoaines aiheuta haittaa ympäristölle tai vesistölle. Tar vit taes sa hulevedet ohjataan maastoon selkeytysaltaan kautta. (YSL 16, 17 ja 43, Vna 713/ , JäteL 13 ) 10. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huol to ja, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka es tä vät polttonesteiden pääsyn maaperään. Alueella ei saa tarpeet to mas ti säilyttää koneita tai laitteita.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Mahdollinen poltto- ja voiteluaineiden sekä muiden kemikaalien käsit te ly- ja jakelualueen on oltava nesteitä läpäisemätön ja reu noiltaan korotettu. Mikäli alueella varastoidaan öljytuotteita tai ke mikaa le ja, tulee varaston olla lukittava ja varustaa valuma-altaalla sekä katoksella. (YSL 16, 17, 49 ja 52 ) Jätteet 11. Alueella syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista eikä haittaa tai vaaraa tervey del le tai ympäristölle. Jätteiden syntyä tulee ehkäistä. Kaikki alu eel la syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin vas taan ot topaik koi hin säännöllisesti. (YSL 7, 52, 58, JäteL 8, 13 ja 72 ) 12. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää niille varatuissa tiivispohjaisessa, ka te tus sa ja reunakorokkein varustetussa tilassa omissa as tioissaan. Vaarallisista jätteistä tulee olla merkinnät astian sisällöstä ja muut varoitusmerkinnät. Vaarallisten jätteiden siirrosta on laa dit tava siirtoasiakirja. (YSL 16, 17, 49, 52, 58, JäteL 16, 121, VNa 179/2012) Häiriötilanteet 13. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta varaa mal la mm. riittävä määrä imeytysainetta ja varmistamalla täyttö pen ke rei den vakaus. Onnettomuuden tai häiriön sattuessa toiminnanharjoittajan on viipy mät tä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä pe lastus vi ran omai sel le ja ryhdyttävä toimenpiteisiin ympäristön pi laan tumi sen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutuksien vä hentä mi sek si. Korjaavat toimenpiteet on tehtävä vastaavien tapausten tois tu mi sen estämiseksi.(ysl 7, 52, 123 ) Paras käyttökelpoinen tekniikka 14. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyt tö kelpoi sen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon. (YSL 7, 52, 53 ) Tarkkailu ja raportointi 15. Maankaatopaikan toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkkail ta va säännöllisesti toiminnan aikana aistinvaraisesti sekä tarkis tet ta va koneiden kunto säännöllisesti. Jätetäytön pinta-alaa, ti lavuut ta, koostumusta ja painumista on tarkkailtava säännöllisesti. Tar vit taes sa päästöjä on tarkkailtava mittauksin tai näytteenotoin, mi kä li epäillään ympäristöhaittaa. Ympäristöviranomainen voi tarvit taes sa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa. (YSL 52, 62, 65 ) 16. Laitoksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, jossa on mai nit ta va ainakin:

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta laitoksen toiminta-ajankohta - vastaanotettujen ylijäämämaiden määrä, laatu, alkuperä - täytön korkeus ja mahdollinen rakenteiden painuminen - nykyinen sekä jäljellä oleva täyttöala - pois toimitetuista jätteistä on kirjattava ainakin jätteen laatu sekä tu le va sijoittamiskohde - toiminnassa mahdollisesti muodostuneet jätteet jätelajeittain ja nii den toimituspaikat ja poikkeukselliset tilanteet Yhteenveto toiminnasta on toimitettava Kouvolan kaupungin ym päris tön suo je lu vi ran omai sel le seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nes sä. (YSL 5, 62, 123 ja 172, JäteL 119, 120 ja 122 ) Toiminnan muutos ja lopettaminen 17. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta muutoksesta, lo pet ta mises ta tai toiminnanharjoittajan vaihdoksesta on hyvissä ajoin il moitet ta va Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 94, 123 ja 170 ) 18. Toiminnan lopettamisesta on esitettävä suunnitelma mahdollisten ra ken tei den poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mah dolli sen pilaantumisen selvittämistä sekä suunnitelluista puh dis tus toimen pi teis tä. Suunnitelma alueen maisemointityöstä on toimitettava Kou vo lan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hy väk syt täväk si viimeistään kuusi kuukautta ennen alueen sulkemista. Maise moin ti työ on saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa täyt tötoi min nan päättymisestä Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai hait taa terveydelle. Toiminta-alue on siistittävä ja maisemoitava viipy mät tä käytöstä poistamisen jälkeen maisemaan ja ympäristöön so vel tu vak si. Maisemoinnissa ja siistimisessä tulee varmistaa kulku yh teyk sien ja alueen turvallisuus myös jatkokäytön kannalta. Läji tys toi min taan kuulumattomat jätteet on toimitettava hyö dyn net tävik si tai käsiteltäviksi. (YSL 54, 62,94 ) Vakuus 19. Hakijan on asetettava Kouvolan kaupungin rakennus- ja ym pä ristö lau ta kun nal le 5000 vakuus jätteen käsittelytoiminnan vuoksi. Va kuu den on oltava voimassa kunnes viimeistelytyöt on saatettu lop puun. (YSL 59 ) RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti to teu tet tu na toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 49 :ssä esi te tyt vaatimukset luvan myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tek nii kan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan ter vey del lis tä haittaa,

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luon non olo jen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, ei kä kohtuutonta haittaa naapuristolle. Lupamääräysten perustelut: Lupamääräykset 1 ja 3-5. Maankaatopaikka on luokiteltu pysyvän jät teen kaatopaikaksi, joten sinne saa sijoittaa vain puhtaita maa-aineksia. Maa-ai nek sen katsotaan olevan puhdasta kun sen hait ta-ai ne pi toi suu det alittavat alemman ohjearvon. Mi kä li alueelle si joi te taan yli jää mä maa ta yli t/v tai vä li va ras toi ta vien yli jää mä mas so jen määrä ylit tää t/v, siirtyy laitoksen lupa alue hal lin to vi ras tol le ja hank keel le täy tyy tehdä YVA. Etusijajärjestystä nou dat ta mal la vä hen ne tään jätteen mää rää ja neitseellisten raa ka-ai nei den tarvetta. Infotaulu se kä ul ko puo lis ten pääsyn estäminen alueelle li sää alueen asian mu kais ta käyt töä ja vähentää maankaatopaikalle kuu lu mat to man ma te ri aa lin pää ty mis tä sinne. Lupamääräykset 2 ja 6. Maankaatopaikkaa ja välivarastointialuetta tu lee hoitaa asianmukaisesti ja se tulee merkitä maastoon selkeästi, jotta sen käyttö pysyy hallinnassa ja haitalliset vaikutukset ympäristöön es te tään. Maa-ainesten jatkokäytön kannalta on oleellista jakaa maa-ai nek set kynnysarvot alittaviin ja ylittäviin kasoihin. Haitta-aineiden pi toi suu det vaikuttavat hyötykäyttökohteiden valintaan. Esimerkiksi poh ja ve si alueil la ei voida käyt tää kynnysarvot ylittäviä maa-aineksia, ellei alueen taus ta pi toisuu det ole korkeampia kuin käytettävien maa-ainesten. Lupamääräykset 7 ja 8. Lupamääräyksessä 7 on annettu raja-arvot me luta sol le, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi ter veyshait taa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melutasorajat pe rus tu vat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Toi minnan suunnittelulla voidaan vähentää siitä aiheutuvaa pölyämistä. Mää räyksil lä vähennetään myös mahdollisia viihtyvyys- ja ter veys hait to ja. Lupamääräyksien 9-12 mukaisesti toimimalla voidaan estää maa pe rän, poh ja ve den sekä vesistöjen pilaantuminen ja alueen ros kaan tu mi nen. Tark kai lus ta voidaan määrätä erikseen valvonnan yhteydessä. Tiedottaminen ja ohjeistaminen määräyksen 13 mukaisesti on tarpeen, jotta poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan arvioida mahdolliset ym pä ris tö- ja terveysriskit sekä aloittaa tarvittavat toimenpiteet. Lupamääräys 14. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toi mintan sa ympäristövaikutuksista ja - riskeistä sekä pyrittävä kaikessa toi minnas saan vähentämään haitallisia vaikutuksia mm. parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan avulla. Lupamääräykset 15 ja 16 ovat tarpeen laitoksen toiminnan ja ym pä ris tö luvan valvomisen sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta. Ym pä ristön suo je lu vi ran omai nen päättää mittauksista tarvittaessa. Toiminnan olennainen muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Toimin nan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ym pä ristö ris kit on poistettu, mahdollinen pilaantunut maaperä puh dis tet tu ja

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta varastoidut jätteet poistettu toiminta-alueelta. Tämän vuoksi toi min nan muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava val von ta vi ran omai sel le lupamääräysten 17 ja 18 mukaisesti. Lupamääräyksen 19 mukainen vakuus on vaadittu ym pä ris tön suo je lu lain 59 :n mukaan jätehuollon varmistamiseksi. Lausuntojen ja mielipiteiden huomioonottaminen ELY-keskuksen lausunnossa on esitetty, ettei alueelle saisi vas taan ot taa kynnysarvot ylittäviä maa-aineksia. Ympäristöluvassa on sallittu myös kynnysarvot ylittävien, mutta alemmat ohjearvot alittavien maa mas so jen vastaanotto. Valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puh dis tus tarpeen arvioinnista (214/2007) 4 :n mukaan maaperän katsotaan ole van pilaantunutta teollisuus-, varasto- tai liikennealueella taikka muul la vas taaval la alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylit tää sää de tyn ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla maaperän katsotaan ole van pilaantunutta alemman ohjearvon ylittyessä. Ympäristöministeriön päivätyssä muistiossa (Kaivetut maa-ai nekset- jäteluonne ja käsittely) on esitetty, että maankaatopaikalle voi daan vastaanottaa alemman ohjearvon alittavia maa-aineksia. Mikäli maa kaa topaik ka sijaitsee pohjavesialueella, alueelle saisi ottaa vastaan vain kynnysarvot alittavia maa-aineksia. Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole herkkiä kohtei ta. Toiminnanharjoittaja selvittää maa-aineksien puhtauden ra ken nusura kan suunnittelun yhteydessä. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puh dis tus tar peen arvioinnista (214/2007) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä ympäristölupa on voimassa asti. Maan kaa to paik ka toi minnan osalta lupa raukeaa jo tätä aiemmin, mikäli lupamääräyksessä 1 ilmoitettu mas sa mää rä on täynnä. Maa-ainesten välivarastointia voi daan harjoittaa asti. Uusi ym pä ris tö lu pa ha ke mus tulee toi mit taa hyvissä ajoin ennen lupapäätöksen rau kea mis ta, mikäli toimintaa ai o taan jat kaa.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tä män luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poik kea via säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on ase tus ta tämän luvan estämättä noudatettava. (YsL 70 ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympä ris tön suo je lu vi ran omai sen taksan Toiminnan lupapäätöstä koskevan hakemuksen käsittelymaksu maan kaato pai kal le sekä jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja kä sit te lyl le on kummallekin Hakijalla on ympäristöasioiden hal lin ta jär jes tel mä, jolloin maksua peritään 70 % listan mukaisesta taksasta. Tässä tapauksessa maksun suuruudeksi tulee Kuulutuskustannukset peritään hakijalta todellisten kustannusten mu kai sina. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös kirjallisena Destia Oy Päätös sähköpostilla Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ilmoitus päätöksestä kirjallisena Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto lu pa ha ke muk sen vireille tulosta. Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Lisäksi pää tök ses tä ilmoitetaan Kouvolan Sanomissa. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Jenni Ojala, puh , jenni.ojala(a)kouvola.fi

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää ym pä ris tön suo je lu lain 27 :n mukaisen ympäristöluvan Destia Oy:n maankaatopaikalle kiin teistöil lä ja Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös Osatuonti Felke Oy:n käytettyjen autojen kierrätykselle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 8663/ /2015 Rymla 88 YMPÄRISTÖLUPA Kuusankosken kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan myöntänyt Osatuonti Felke Oy:lle ympäristöluvan käytettyjen au to jen maahantuontia, myyntiä ja kierrätystä koskevalle toiminnalle Kouvo lan kaupungissa osoitteessa Kuusaantie 15 (kiinteistötunnus ). Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voi mas sa ole vana. Ympäristöluvassa oleva osoite Kuusaantie 15 on virheellinen. To del li suudes sa toiminta on sijainnut osoitteessa Kuusaantie 20. Toiminta kiinteistöllä on loppunut omistajanvaihdoksen jälkeen ja suoritetussa tarkastuksessa (ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen) on todettu, ettei kiinteistöllä enää har joi te ta luvan mukaista toimintaa. Lisäksi on tiedossa, että kiinteistöllä toimii nykyisin toinen jätealan yritys, jonka lupa-asia on käsitelty erikseen. YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 :n kohdan 1 mukaan luvan myön tänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskey ty nee nä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Luvan mukainen toiminta kiinteistöllä on ollut keskeytyneenä vuodesta 2008 lähtien. ASIAN KÄSITTELY Kiinteistöllä viimeisenä luvan mukaista toimintaa harjoittanutta virolaista toi min nan har joit ta jaa ei ole tavoitettu. Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin il moi tustau lul la ja internetsivuilla sekä ilmoitettu Virallisessa Lehdes sä Asiassa ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Luvan raukeamisesta ei ole pyydetty lausuntoja. Alueelle ei asian käsittelyn yhteydessä ole tehty erillistä tarkastusta. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU YM PÄ RIS TÖ- LU VAN RAUKEAMISESTA Lupa raukeaa, koska luvan mu kai nen toiminta kiinteistöllä on yhtäjaksoisesti ollut keskeytyneenä yli viisi vuotta.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tar vit ta vista toimista, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 :n mu kaan annettava tätä tarkoittavat määräykset. Kiinteistölle ei toiminnan lo pet ta misen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä. KÄSITTELYMAKSU Asian käsittelystä ei peritä mak sua koska toiminnanharjoittajaa ei tavoiteta. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan sähköpostitse Kaakkois-Suomen elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi Vi ral li ses sa Lehdessä. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja in ter net sivuil la. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Hannu Friman, ympäristöpäällikkö, p , hannu.friman(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 :n no jal la, että käytettyjen autojen maahantuontia, myyntiä ja kierrätystä koske val le toiminnalle Kouvolan kaupungissa osoitteessa Kuusaantie 15 (kiinteistötunnus , oikea osoite Kuusaantie 20) myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on ollut kes key ty nee nä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta ja toiminnan on todettu loppuneen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös Markantalo Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotolle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 9215/ /2015 Rymla 89 YMPÄRISTÖLUPA Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä on kokouksessaan myöntänyt Markantalo Oy:lle ympäristöluvan sähkö- ja elekt roniik ka ro mun vastaanottoon Kouvolan kaupungissa osoitteessa Puhjontie 17 (kiinteistötunnus ). Ympäristölupa on myönnetty tois taisek si voimassaolevana. Toiminta kiinteistöllä on loppunut vuonna YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 :n kohdan 1 mukaan luvan myön tänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskey ty nee nä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Luvan mukainen toiminta kiinteistöllä on ollut keskeytyneenä vuodesta ASIAN KÄSITTELY Ympäristöluvan rauettamiseksi on oltu yhteydessä toiminnanharjoittajaan (Markantalo Oy) huhtikuussa 2015 ja rauettamismenettelystä on lisäksi ilmoitettu toiminnanharjoittajalle kirjeellä Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin il moi tustau lul la ja internetsivuilla Asiassa ei jätetty muis tu tuk sia tai mielipiteitä. Luvan raukeamisesta ei ole pyydetty lausuntoja. Alueelle on tehty tarkastus RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU YM PÄ RIS TÖ- LU VAN RAUKEAMISESTA Lupa raukeaa, koska luvan mu kai nen toiminta kiinteistöllä on yh tä jak soises ti ollut keskeytyneenä yli viisi vuotta. Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tar vit ta vista toimista, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 :n mu kaan annettava tätä tarkoittavat määräykset. Kiinteistölle ei toiminnan lo pet ta misen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta KÄSITTELYMAKSU Asian käsittelystä peritään Kouvolan kaupungin rakennus- ja ym pä ris tö lauta kun nan hyväksymän taksan "muu ym pä ris tön suo je lu lain mukaisen asian käsittely" -kohdan mukainen maksu 61,50 /h. Asian valmis te luun on käytetty aikaa 3 h, joten käsittelystä pe ri tään yh teen sä 184,50 euroa. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan kirjallisena Markantalo Oy:lle ja sähköpostitse Kaakkois-Suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja in ter net sivuil la. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Hannu Friman, ympäristöpäällikkö, p , hannu.friman(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 :n no jal la, että Markantalo Oy:lle sähkö- ja elektroniikkaromun vas taan ot toon osoitteessa Puhjontie 17 myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toi minta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta ja toiminnan on todettu loppuneen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös Oy Motor Trading Ltd:n puhdistusaineiden valmistukselle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 8665/ /2015 Rymla 90 YMPÄRISTÖLUPA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on ko kouk ses saan myöntänyt Oy Motor Trading Ltd:lle ympäristöluvan puh dis tus ainei den, nesteiden ja suihkushampoon valmistukselle Kouvolan kau pun gin Korjalan kaupunginosaan, osoitteeseen Kaupinkatu 3. Ym pä ris tö lu pa on myönnetty toistaiseksi voimassaolevana. Toiminta kiinteistöllä on loppunut. Kiinteistölle suoritetussa tarkas tuk ses sa (vs. ympäristötarkastaja Miia Torkell) on todettu, ettei kiinteistöllä enää harjoiteta luvan mukaista toi min taa. Kyseistä osoitetta ei enää ole, eikä kiinteistötunnustakaan ole selvillä. Alueella, missä toiminta on si jain nut, toimii tällä hetkellä Turun Konekeskus/Konefarmi Oy osoit teenaan Kaupinkatu 22 sekä Kouvolan Laatulasi Oy osoitteenaan Kau pin ka tu 24. YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 :n kohdan 1 mukaan luvan myön tänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskey ty nee nä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Luvan mukainen toiminta kiinteistöllä on ollut yhtäjaksoisesti keskeytyneenä yli vii si vuotta. Tarkkaa toiminnan päättymisajakohtaa ei ole selvillä, mutta yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan yritys on poistunut kaupparekisteristä vuonna ASIAN KÄSITTELY Luvan mukaista toimintaa kiinteistöllä viimeksi harjoittanutta toi min nan harjoit ta jaa ei ole tavoitettu. Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin il moi tustau lul la sekä ilmoitettu Virallisessa Lehdessä Asiassa ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Luvan raukeamisesta ei ole pyydetty lausuntoja. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU YM PÄ RIS TÖ- LU VAN RAUKEAMISESTA Lupa raukeaa, koska luvan mu kai nen toiminta kiinteistöllä on yhtäjaksoisesti ollut keskeytyneenä yli viisi vuotta Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tar vit ta vista toimista, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 :n mu kaan

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta annettava tätä tarkoittavat määräykset. Kiinteistölle ei toiminnan lo pet ta misen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä. KÄSITTELYMAKSU Asian käsittelystä ei peritä mak sua koska toiminnanharjoittajaa ei tavoiteta. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan sähköpostitse Kaakkois-Suomen elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan Vi ral li ses sa Lehdessä. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja in ter net sivuil la. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Hannu Friman, ympäristöpäällikkö, p , hannu.friman(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 :n no jal la, että puhdistusaineiden, nesteiden ja suihkushampoon val mis tuksel le Kouvolan kaupungin Korjalan kaupunginosaan, osoitteeseen Kau pinka tu 3 myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on ollut kes key tynee nä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta ja toiminnan on todettu lop pu neen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Hakemus terveysvalvonnan maksujen vapautuksesta 9249/ /2015 Rymla 91 Karjalan Tuki - Kuusankoski ry on toimittanut Kouvolan kaupungin ra kennus- ja ympäristölautakunnalle hakemuksen terveysvalvonnan mak suis ta vapauttamisesta. Hakemuksen ovat allekirjoittaneet myös Kymijoen Tukipuu ry ja Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry. Hakemus on päivätty ja se on saa pu nut ympäristöpalveluihin Hakemus on oheismateriaalina nro 1 Hakemuksen mukaan Kouvolan alueella toimii useita pieniä järjestöjä, jotka toimivat sosiaalisektorilla järjestäen mm. ruokapankkitoimintaa ja pie nimuo tois ta kahvilatoimintaa vähävaraisille kuten työttömille, van huk sil le ja vammaisille. Koska kyseinen toiminta on elin tar vi ke huo neis to toi min taa, se edellyttää, että ko. järjestöt kuuluvat elintarvikevalvonnan pii riin. Elintarvikevalvonnasta peritään valvontamaksu, jonka Kouvolan ra ken nusja ympäristölautakunta on vahvistanut. Kyseisiä pal ve lu yk sik kö jä on Kouvolan alueella 9 kappaletta. Hakemuksen mukaan tar kas tuk sia valvontakohteisiin tehdään minimissään kerran vuodessa, joten tar kas tusmak sut (á 100 ) tekisivät yhteensä 900 vuodessa. Koska Kar ja lan tuki - Kuusankoski ry, Kymijoen Tukipuu ry ja Kouvolan Kort te liko ti yh dis tys ry toimivat elintarvikevalvonnan ohjeiden mukaan ja tii viis sä yhteistyössä kaupungin viranomaisten kanssa ja niiden ra hoi tus poh ja on hyvin kapea, ne hakevat rakennus- ja ympäristölautakunnalta va pau tus ta terveysvalvonnan maksuista. Elintarvikelain (23/2006) 71 :n mukaan kunnan on perittävä elin tar vi kealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu mm. elin tar vi ke huoneis ton ilmoituksen käsittelystä ja valvontasuunnitelmaan kuu lu vas ta tarkastuksesta. Elintarvikelain mukaan maksun periminen on pa kol lis ta eikä harkinnanvaraista ja laki velvoittaa viranomaisia kohtelemaan kaik kia valvontakohteita yhdenvertaisesti. Evira on laatinut ohjeen ruoka-apuun luovutettavista elintarvikkeista (Eviran ohje 16035/1). Mikäli hyväntekeväisyysjärjestö luovuttaa sään nöl li ses ti helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee sen tehdä ilmoitus toi min nas ta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kunnassa ilmoitus kä si tel lään, kohde rekisteröidään valvontakohteeksi ja hy vän te ke väi syys jär jes töl le toimitetaan tästä ilmoituksen käsittelystä todistus. Kou vo las sa ilmoituksen käsittelystä peritään 100 ja maksu on ker ta luon teinen. Ruoka-aputoimijat eivät kuitenkaan Eviran ohjeen mukaan kuu lu säännölliseen valvontaan, vaan niitä valvotaan ainoastaan valitus- tai epäi ly ta pauk sis sa. Mikäli kohteessa on ravintola- tai kahvilatoimintaa ja ti la on avoin myös yhdistyksen tai järjestön ulkopuolisille henkilöille, koh de kuuluu säännölliseen elintarvikevalvontaan, koska ravintola- ja kah vi la toi min nan riski on suurempi kuin pelkän ruoka-aputoiminnan ris ki. Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonnan kohdetietojärjestelmässä on tällä hetkellä vain kolme valvontakohdetta, jotka kuuluvat sään nöl li sen valvonnan piiriin kyseisistä hakemuksen tehneistä järjestöistä. Mak sut eivät näin ollen muodostu niin suuriksi kuin hakemuksessa on il moi tet tu, koska suurin osa hakemuksessa mainittujen järjestöjen toi min nas ta ei kuulu säännölliseen

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta valvontaan. Lisätietoja: Vastaava terveystarkastaja Saija Lassila puh , saija.lassila(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Edellisen selvityksen perusteella rakennus- ja ympäristölautakunta päät tää hylätä Karjalan Tuki - Kuusankoski ry:n hakemuksen ter veys val von nan maksujen vapautuksesta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Stefan Koivikko saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17:03.

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti / /2015 Rymla 92 Taustaa Kouvolan kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2012 hyväksymän ym pä ris töoh jel man ja ympäristöjärjestelmän toteutumista seurataan vuosittain julkais ta vas sa ympäristöraportissa sekä ympäristötilinpäätöksen ja elo kuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Poikkihallinnollinen ympäristöryhmä käsitteli vuoden 2014 raportin ko koukses saan Kokouksessaan ryhmä päätti, että vuo si ra portit viedään tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan, kau pun gin johtoryhmään, kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon. Ympäristöohjelman vuosiraportti 2014 on liitteenä nro 1 Kaupungin ympäristötyö näkyi asukkaille monin eri tavoin vuonna 2014 Ympäristöohjelmaan liittyvä toiminta ilmeni kaupungin asukkaille v mm. joukkoliikenteen parempina pysäkki- ja aikatauluinfoina, uu si na kevyen liikenteen väylinä, päiväkotien ja koulujen lähiruokana, puu ra kentei sen ja maalämpöä hyödyntävän päiväkodin avaamisena sekä mak sut toma na energia- ja jätevesineuvontana. Kuusankosken Niivermäelle perustettiin vuonna 2014 uusi luon non suo je lualue sekä avattiin luontopolku, joka on suunnattu lapsille. Ym pä ris tön hyvään tilaan panostettiin mm. tukemalla haja-asutusalueiden ve si huolto-osuus kun tia ja seuraamalla ilmanlaatua. Kesällä kaupungissa kier si vieraslajien torjuntatiimi, jonka työn ansiosta esim. Pentsojan jät ti pal sa miesiin ty mä saatiin lähes kokonaan hävitettyä. Asukkaat osallistuivat aktiivisesti kaupungin järjestämiin erilaisiin ym pä ristö tem pauk siin. Esimerkiksi kevään 2014 Siisti Siti -talkoisiin osallistui yli asukasta ja syksyn 2014 Liikkujan viikon Fillariaamupalan kävi naut timas sa 200 työmatkapyöräilijää. Päiväkodeissa osallistuttiin myös Energian sääs tö viik koon ja Earth Hour:iin. Energian kokonaiskulutus kaupungin toiminnoissa kasvoi v Kaupungin rakennusten, katuvalaistuksen, liikennevalojen ja ve si huol lon kokonaisenergiankulutus nousi 2 % vuonna Kaupungin säh kön ku lutus laski 3,5 %, mutta rakennusten lämmönkulutus nousi. Kiin teis tö jen energiankulutuksesta ei saada riittävästi ajantasaista tietoa, jot ta muutosten syitä pystyttäisiin arvioimaan tarkemmin. Kaupungin energiankulutuksen vähentämiseksi on tehty erittäin paljon niin toimintatapojen muuttamisen kuin erilaisten ener gia te hok kuus in ves toin tien muodossa. Sähkönkulutusta vähentäviä toimia vuonna 2014 oli vat mm. katuvalaistussaneeraus, jäähallin valaistuksen uusiminen ja ka tu va lo jen

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta sammuttaminen kesäksi. On ilmeistä, että tätä työtä pitää jat kaa ja edelleen tehostaa, jotta kehitys saadaan käännettyä oikeaan suun taan. Jätteen määrä ja vedenkulutus vähentyivät kaupungin omissa ra kennuk sis sa v Kaupungin omien rakennusten jätehuoltoon panostaminen näkyi ym pä ristö oh jel man tuloksissa: lajittelemattoman loppujätteen osuus on las ke nut jo lähes 25 % vuodesta 2010 vuoteen Samalla materiaalina hyö dynnet tä vän jätteen osuus on kasvanut. Tehostunut jätehuolto on vä hen tä nyt kustannuksia. Kaupungin rakennusten vedenkulutus laski 7 % vuonna Veden ku lutuk sen väheneminen säästi kaupungille noin siitä huo li mat ta, että veden hinta nousi. Tulosten takana on useita toimintatapojen muutoksia kaupungin työ pai koilla. Esimerkiksi yhdistyksille tarjottava koulujen ylijäämäruoka, ruo ka ti lausten tarkentaminen ruokailijoiden määrän mukaan ja hukkaan hei te tyn ruuan määrän seuraaminen ovat vähentäneet biojätettä. Alueen kasvihuonekaasupäästöt laskivat v Kouvolan kaupungin koko alueen kuluttajien sähkönkulutuksen, säh kö lämmi tyk sen, kaukolämmön, erillislämmityksen, tieliikenteen, maa ta lou den ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt laskivat 3 % vuonna Pääs töt ovat laskeneet 20 % vuodesta 2004 vuoteen Lukemat ei vät sisällä teollisuuden CO2-päästöjä. Asenteet ja osaaminen avainasemassa Ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii oikeaa asennetta, osaa mis ta, valmiutta muuttaa toimintatapoja sekä kykyä yhteistyöhön. Kau pun gin 200 vapaaehtoista, koulutettua ekotukihenkilöä ovat oiva esimerkki vaa dit tavas ta asenteesta ja osaamisesta. Ekotukihenkilöt luovat työ pai kal laan ekoarkea yhdessä muun työyhteisön kanssa. Ekotukitoiminta nä kyi kaupungin työpaikoilla esim. toimivana jätteiden lajitteluna, tur haan päällä olevien laitteiden ja valojen sammuttamisena sekä jä te mää rien vähenemisenä. Vuonna 2014 ekotukihenkilöille järjestettiin kou lu tuk sia, tutustumiskäyntejä ympäristöalan kohteisiin ja tyhy-tilaisuus. Ekotukihenkilöt olivat myös aktiivisesti mukana kiinteistökierroksilla, joi den aikana käytiin yhteistyössä läpi kiinteistöjen energian- ja ve den ku lu tuk seen sekä jätehuoltoon liittyvät asiat. Kierrokset osoittautuivat erin omai sek si toimintamalliksi, joka vähensi kustannustehokkaasti kiin teis tö jen energianja vedenkulutusta ja tehosti jätehuoltoa. Samalla kiin teis tön käyttäjien yhteistyö ja vuoropuhelu lisääntyi. Vuonna 2014 kiin teis tö kier rok sia toteutettiin noin 15 kpl. Ympäristöohjelman päivitys käynnistyy syksyllä 2015 Ympäristöohjelman tavoitteet ja mittarit sekä ympäristöjärjestelmä päi vi tys käynnistetään syksyllä Tavoitteena on, että kau pun gin val tuus to

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöohjelman ja -järjestelmän kesäkuussa Lähteet: - Kasvihuonekaasupäästöt: CO2-raportti (v luvut en nak ko tie to ja) - Kouvolan ympäristöohjelman vuosiraportti 2014 Lisätietoja: - - ympäristötarkastaja Katja Kangas, p , katja.kangas(at)kouvola.fi - ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen, p , anna-riikka.karhunen(at)kouvola.fi - ympäristöpäällikkö Hannu Friman, p , hannu.friman(at)kouvola.fi, Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojelu Valtakatu 33, 2. krs, PL 32, Kuusankoski Ympäristöpäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2014

29 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Oikaisuvaatimus maisematyölupapäätöksestä kiinteistölle , Oy Woikoski Ab 9456/ /2015 Rymla 93 Oy Woikoski Ab on jättänyt oikaisuvaatimuksen ra ken nus val von ta pääl li kön maisematyölupapäätöksestä , päätöspäivämäärä , antopäivä Maisematyölupaa on haettu kiin teis tölle , Kinansaaren kylän (431). Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 2. Oy Woikoski Ab vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että maisematyölupa tu li si myöntää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnoissaan mää rit te lemien ehtojen mukaisena. Woikoski on perustellut vaatimustaan rantayleiskaavan määräyksen tulkin nal la koh dassa, jossa todetaan, että alueella on kielletty maaperän kaiva mi nen ja maiseman luonnotilaa muuttavat toimenpiteet kunnes sii tä on muo dos tet tu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue, kui ten kin enintään 5 vuotta kaavan laillistamisesta alkaen. Tämän jäl keen alu eel la on voimassa MRL 128 :n mukainen toimenpidekielto. Woikosken mielestä metsänhakkuukiellon 5 vuoden määräajan um peu duttua alueella voidaan harjoittaa metsätaloutta normaalisti mai se ma työ lu pame net te lyn mukaisesti huomioimatta rantayleiskaavan ko. toi men pi de alueel le esitettyä käyttötarkoitusta (luonnosuojelualue, SL). Lisäksi Woikoski perustelee vaatimustaan sillä, että Kaakkois-Suomen ELY-kes kus on lausunnossaan todennut, että mikäli hakkuut to teu te taan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnoissa esitetyn tavalla muu tet tuna, hanke ei merkittävästi heikennä Repoveden Natura 2000-alu een suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Lisätietoja: Rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen, puh , tapani.ryynanen(at)kouvola.fi. Rakennusvalvontapäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hylkää Oy Woikoski Ab:n oi kai su vaa timuk sen ra ken nus val von ta pääl li kön maisematyölupapäätöksestä perusteettomana. Perustelut: Maisematoimenpidealue on merkitty maakuntakaavassa ja Val kea lan pohjois-osan rantayleiskaavassa luon non suo je lu alu eek si (SL). Toi men pi de alueel la on voimassa MRL 128 :n mukainen toi men pi de kiel to. Toi men pi dekiel lon tarkoitus on, että mai se ma työ lu paa tulee ha kea yleis kaa va-alu eel la puiden kaatamiseksi viiden vuoden täydellisen toi men pi de kiel lon jälkeen. Kuitenkin rantayleiskaavassa toi men pi de alu eel le merkitty luonnossuojelulain mukaisen suojelualueen pe rus ta minen tu lee ottaa huomioon maisematyölupaharkinnassa ensisijaisesti.

87 12.08.2015. Ympäristöluvan myöntäminen, Destia Oy, Venäläistöyryn maankaatopaikka

87 12.08.2015. Ympäristöluvan myöntäminen, Destia Oy, Venäläistöyryn maankaatopaikka Rakennus- ja ympäristölautakunta 87 12.08.2015 Ympäristöluvan myöntäminen, Destia Oy, Venäläistöyryn maankaatopaikka 8343/11.00.01/2015 Rymla 87 Ympäristölupahakemuksesta on laadittu seuraava päätösehdotus,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen:

146 16.12.2014. MELAYMP 16.12.2014 146 Valmistelija ympäristötarkastaja Minna Karhunen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 146 16.12.2014 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ/LAMPINEN 851-411-25-35 663/11.01.05/2014

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta

Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 87 05.06.2013 Ympäristölautakunta 99 27.06.2013 Ympäristölautakunta 78 12.08.2014 Ympäristölautakunta 88 11.09.2014 Autojen varastointi Kiuruveden Autosähkö Ky:n kiinteistöllä 239/11.03.04/2013

Lisätiedot

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk

Lautakunta on päättänyt vapauttamisen periaatteista 23.4.2015 kokouk Ympäristölautakunta 193 27.10.2015 Ympäristölautakunta 233 15.12.2015 MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MIRJA JA RAIMO LIETZÉNIN VALITUKSESTA

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille

Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille Ympäristölautakunta 50 01.09.2015 Päijät-Hämeen Metalliromu Ky:n ympäristölupahakemus jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja tilapäiselle varastoinnille 601/11.01.00/2015 YMPLTK 50 1.9.2015 ASIA Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Ympäristölautakunta Ypv/3 18.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 270 Alfrane Oyn ympäristöluvan raukeaminen HEL 2012-011699 T 11 01 00 00 Päätös Asian käsittely Luvanhaltija päätti Alfrane Oy:n kalankäsittelylaitoksen ympäristöluvan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 23.8.2004 Kokouspvm 19.8.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon

Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 29 12.03.2015 Lausunto vesiliikennelain mukaisesta hakemusasiasta / Nopeusrajoitus Airismaan länsikärjen ja Väliluodon väliseen kapeikkoon 114/10.05.01/2015 Kaavoitus-

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 Kaupunginhallitus 117 31.03.2014 Kaupunginhallitus 192 16.06.2014 Kiteen kaupungin talouden tasapainottaminen ja toimenpideohjelma vuosille 2014 2018 434/02.00/2013 Kaupunginhallitus 31.03.2014 117 Kuntalain

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0

29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014. Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 Rakennus- ja Rakennus- ja Rakennus- ja 29 12.02.2014 136 03.09.2014 167 12.11.2014 Ympäristölupavelvoitteen raukeaminen, Nikkasen Konepaja Oy, 734-402-11-0 2413/11.01.00.00.01/2013 Rakennus- ja 12.02.2014

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs.

Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 122 Tarkastuslautakunta 21.10.2015 Aika 21.10.2015 klo 16:00-18:07 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, kokoushuone Aimo, 2. krs. Luettelon mukaan Pykälät

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen:

78 18.08.2015. MELAYMP 18.08.2015 78 Valmistelija ympäristötarkastaja Veera Pikkarainen ja ym pä ris tönsuo je lu sih tee ri Kai Virtanen: Meri-Lapin ympäristölautakunta 78 18.08.2015 VAPAUTUSHAKEMUS VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUEELLA SIJAITSEVAN KIINTEISTÖN VAPAUTTAMISEKSI VIEMÄRIVERKOSTOON LIITTYMISESTÄ / ESA HARJUTSALO, 851-411-35-49 279/11.01.05/2015

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA

1 (5) MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 ASIA 1 (5) Lohjan kaupungin ympäristölautakunta ASIA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPA- MÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA Ympäristölautakunta 12.4.2012 73 Dnro 208/67/678/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2012 Ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.

Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015. Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01. Kunnanhallitus 56 30.03.2015 Kunnanhallitus 143 07.09.2015 Valtuustoaloite, ilmainen matkustuskortti koululaisille 1029/01.016/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 56 Valtuuston kokouksessa 9.2.2015 jätettiin

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym.

Valtuustoaloite paperittomaan kokouskäytäntöön siirtymisestä / Maarit Pekkola ym. Kaupunginvaltuusto 125 27.08.2012 Kaupunginhallitus 395 10.09.2012 Kaupunginhallitus 94 09.03.2015 Kaupunginvaltuusto 31 23.03.2015 Kaupunginhallitus 129 13.04.2015 Kaupunginhallitus 143 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 211 08.06.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/doc Finland Oy 543/61/616/2011 STLTK 211 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavi rasto (Valvira) on

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit:

Syksyn 2014 tarkastuksessa havaittiin seuraavat lai min lyön nit: Ympäristölautakunta 151 11.11.2014 Ympäristölautakunta 34 17.02.2015 Ympäristölautakunta 68 21.04.2015 Ympäristölautakunta 102 16.06.2015 Maa-ainesluvan valvonta tilalla Korpimaa Kaiharin kylässä 1107/51.518/2009

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen

Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen Kunnanhallitus 144 27.05.2013 Ranuan kunnan henkilökuljetustarjousten hyväksyminen 170/10/2013 Kunnanhallitus 144 Ranuan kunnan henkilökuljetuksista on järjestetty tarjouskilpailu. Ky sees sä on EU-kynnysarvot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri)

Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) Tekninen lautakunta 166 26.08.2014 Oikaisuvaatimus jätehuoltopäällikön varastosiirtopäätökseen 1553 (Baidel Oy / Havila Harri) 5583/14.06/2014 Tela 166 Baidel Oy /Harri Havila on tehnyt oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

72 29.08.2013 29 19.03.2015

72 29.08.2013 29 19.03.2015 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 72 29.08.2013 29 19.03.2015 Vastine Murskepojat Oy:lle kallion louhintaan ja murskaukseen myönnetystä ympäristöluvasta tehdyistä valituksista

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa.

Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa. Tilapäinen valiokunta on kokoontunut kolme kertaa. Tilapäinen valiokunta 4 13.03.2015 Valtuusto 15 23.03.2015 Valtuuston tilapäisen valiokunnan ehdotus sivistyslautakunnan erottamista koskevassa asiassa 23/00.02.04/2015 TILAPVAL 13.03.2015 4 Valtuusto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN

69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN Rakennus- ja ympäristölautakunta 69 23.06.2015 LAUSUNNON ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUDELLE JUKKA SUNISEN TEKEMÄÄN VALITUKSEEN LAUTAKUNNAN 24.3.2015 35 TEHTYYN PÄÄTÖKSEEN 658/66.661/2011 RAKYMPLA 69 Kolikeskus

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Luvan hakemisen peruste Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 :n 1 momentti Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 25.03.2015 Siikaisten kunnan maankaatopaikan ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 16 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.2.2013 28 kä si tel lyt Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminnan jär jes tä mis tä. Sivistyslautakunta 33 05.03.2013 Kunnanhallitus 94 11.03.2013 Valtuusto 58 27.03.2013 Kunnanhallitus 373 11.11.2013 Valtuusto 143 11.12.2013 Ruukin yläkoulun ja Siikajoen lukion toiminta 1449/45.451/2009

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa.

Kaupunki maksaa välirahana satakymmenentuhatta (110 000) euroa. 1 Kaupunginhallitus 23.6.2014 liite nro 2 (1/5) VAIHTOKIRJA OSAPUOLET Star Capital Oy, 1933709-2 Atrainpolku 3, 13900 Pekola LUOVUTUKSEN KOHTEET Äänekosken kaupunki, 2045520-5 Hallintokatu 4, 44100 Äänekoski

Lisätiedot