tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, Kuusankoski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "19.8.2015 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski"

Transkriptio

1 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika klo 16:30-18:33 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, Kuusankoski Luettelon mukaan Pykälät Allekirjoitukset Jari Käki puheenjohtaja Kirsi Kaalinpää sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Allekirjoitukset Kirsi Seppälä Vesa Kaarlampi Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Todistaa tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, Kuusankoski Kirsi Kaalinpää hallintosihteeri

2 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Osallistujat Jäsenet Käki Jari puheenjohtaja Seppälä Kirsi Hasari Eine Kaarlampi Vesa varapuheenjohtaja jäsen jäsen Koivikko Stefan jäsen saapui 91 käsittelyn aikana klo 17:03 Laine Raimo jäsen Saarela Kirsti Aho Kati Lonka Mirja jäsen varajäsen Muut Ryynänen Tapani esittelijä Friman Hannu Kaalinpää Kirsi kaupunginhallituksen edustaja esittelijä sihteeri Poissa Lehtomäki Maija kaupunginhallituksen edustaja Laurila Julia nuorisovaltuuston edustaja Pollari Paavo nuorisovaltuuston edustaja Luotonen Hannu tekninen johtaja

3 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Sivu 85 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastaminen Ympäristöluvan myöntäminen, Destia Oy, Venäläistöyryn 327 maankaatopaikka 88 Päätös Osatuonti Felke Oy:n käytettyjen autojen kierrätykselle 339 myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 89 Päätös Markantalo Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun 341 vastaanotolle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 90 Päätös Oy Motor Trading Ltd:n puhdistusaineiden 343 valmistukselle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 91 Hakemus terveysvalvonnan maksujen vapautuksesta Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti Oikaisuvaatimus maisematyölupapäätöksestä kiinteistölle , Oy Woikoski Ab 94 Ilmoitusasiat 352

4 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Laillisuus ja päätösvaltaisuus Rymla 85 Hallintosäännön 42 :n mukaan avattuaan kokouksen puheen johtajan on todettava läsnä olevat sekä missä ominaisuudessa ku kin on läsnä. Lisäksi puheenjohtajan on todettava kokouksen lail lisuus ja päätösvaltaisuus. Ympäristöjohtajan ehdotus: Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Pöytäkirjan tarkastaminen Rymla 86 Ympäristöjohtajan ehdotus: Lautakunta va lit see tä män ko kouk sen pöy tä kirjan tar kas ta jiksi Stefan Koivikon ja Kirsi Seppälän. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Seppälä ja Vesa Kaarlampi.

6 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöluvan myöntäminen, Destia Oy, Venäläistöyryn maankaatopaikka 8343/ /2015 Rymla 87 Ympäristölupahakemuksesta on laadittu seuraava päätösehdotus, josta ilme nee hakemuksen sisältö, asian käsittely ja ehdotus rakennus- ja ym päris tö lau ta kun nan ratkaisuksi perusteluineen. Kyseessä on uusi toi min ta ja lupaa haetaan 10 vuodeksi. ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta lupahakemuksesta. LUVAN HAKIJA Destia Oy Kauppamiehenkatu Kouvola Yhteyshenkilö: Jussi Vanhala, , LAITOKSEN TOIMINTA JA SIJAINTI Lupahakemus koskee maankaatopaikan toimintaa Venäläistöyryssä kiinteis töil lä (om. Risto Mäkelä) ja (Petri Hie ta la). Hakemuksen liitteenä oli suostumustodistukset kiinteistöjen käyt tä mi ses tä maankaatopaikkatoimintaan 10 vuodeksi. Kyseessä on uu si toiminta. LUPAVELVOLLISUUS Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain 27 :ssä mai nitun taulukon 2 kohdan 13 (jätteiden ammattimainen ja lai tos mai nen käsittely sekä jätevesien käsittely) mukaan. LUPAVIRANOMAINEN Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee alle t vuo des sa käsittelevän maankaatopaikan ympäristöluvan ym pä ris tön suo je lu ase tuksen 1 luvun 2 :n kohdan 12 a perusteella. HAKEMUS Hakemuksen vireille tulo Hakemus on saapunut Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluihin ja sitä on täydennetty lisäselvityksin Lupatilanne Alueella ei ole aiempia ympäristölupia.

7 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Sijaintipaikka ja sen ympäristö Alue sijaitsee Kouvolan kaupungissa, Maunukselan kylässä, Korian Na pan läheisyydessä valtateiden 6 ja 12 välissä. Suunnitelma-alueelle on ai emmin läjitetty maa-aineksia, maanomistajien mukaan mm. entisen Eli mäen kunnan toimesta. Alue on maakuntakaavassa merkitty maa- ja met sä talous alu eek si. Alue ei sijoitu uuden valtatien liittymien kohdalle. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä suun ni tel ma-aluees ta sen lounaispuolella. Samalla suunnalla, noin 100 m pääs sä on erittäin uhanalaisen isonuijasammalen esiintymä sekä so pi vaa elinympäristöä liito-oravalle. Suunnitelma-alueesta länteen, noin 300 m päässä on erittäin arvokas luontokohde (jyrkänne). Lähin poh ja ve si alue sijaitsee etelässä n. 800 m päässä. Toiminnan kuvaus Alue on vanha soranottoalue, johon on läjitetty maa-aineksia myös ai emmin. Vanhan sorakuopan reunat ovat vielä näkyvissä ja tarkoitus on täyttää alue sen alkuperäiseen maanpinnan korkeuteen asti. Alueella tullaan välivarastoimaan ja loppusijoittamaan maan ra ken nus toimin nas ta syntyviä puhtaita leikkausmaita Destia Oy:n omilta ra ken nus kohteil ta. Välivarastointia on vuosittain enintään t ja lop pu si joi tet ta van maa-aineksen määrä enintään t/v. Maastomallien mu kai sel la laskennalla alueelle mahtuisi loppusijoitukseen n m 3 eli n t maa-ainesta. Välivarastoitavia maa-aineksia varastoidaan alueelle ja käytetään myöhem min rakennuskohteissa. Loppusijoitettavat maa-ainekset läjitetään alueel le sen koillisreunasta alkaen, kasoja tasataan tarvittaessa maan siir to koneel la. Läjitysalueen täyttyessä suunniteltuun tasoon se muo toil laan ja annetaan metsittyä luontaisesti. Tarvittaessa istutetaan taimikko. Alueelle tuotavien maiden puhtaus selvitetään rakennusurakan suun nit telun yhteydessä. Maa-ainesten laatua arvioidaan lisäksi aistinvaraisesti ennen maankaatopaikalle tai varastoalueelle tuomista. Alueelle tuo ta vis ta kuormista pidetään kirjaa, josta tehdään vuosittain yhteenveto val von ta viran omai sel le. Liikenne Liikenne alueelle tapahtuu vt. 6 ja 12 väliseltä Venäläistöyryntieltä Te rästiel le ja siitä edelleen Heimalantielle. Alueen katuosoite on Hei ma lan tie 69. Polttoaineet, energia ja veden käyttö Alueella ei varastoida polttoainetta tai kemikaaleja. Toiminnassa ei käy te tä vettä eikä kuluteta energiaa. Alueelle ei ole tarvetta työmaakopille tai kemikaalivarastolle. Tukitoiminta-alueet ovat Destia oy:n omilla työ mail la.

8 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Päästöt ilmaan Kuorma-autoista ja työkoneista aiheutuvat päästöt. Melu ja tärinä Työkoneista ja liikenteestä aiheutuva melu ja tärinä. Maaperä ja pinta- ja pohjavesi Toiminnasta ei synny päästöjä vesistöön tai viemäriin. Alueelle vas taan otetaan vain puhtaita leikkausmaita omilta työkohteilta, joista ei tule pääs tö jä maaperään tai pohjaveteen. Toiminnanharjoittaja on teettänyt maaperätutkimuksen ennen ym pä ris tö lupa ha ke muk sen jättämistä. Tutkimuksissa ei havaittu maaperän pi laan tumis ta, mutta alueella oli jonkin verran jätetäyttöä. Alueelle ei vastaanoteta sinne kuulumattomia jätteitä esim. ra ken nus jä tet tä tai pilaantuneita maa-aineksia. Alueelle kuulumattoman tavaran tu le mi nen alueelle estetään lukittavalla puomilla ja viikoittaisella val von nal la. Mikäli havaitaan, että alueelle on tuotu sinne kuulumatonta ta va raa, ilmoitetaan asiasta valvontaviranomaiselle ja ryhdytään heti tar peel li siin toimiin ympäristövahingon estämiseksi ja haittojen mi ni moi mi sek si. Vaikutukset luontoarvoihin Suunnitelma-alue on vanha sorakuoppa, joka on osittain täytetty. Alu een lä hei syy des sä ei ole luonnonsuojelualueita eikä alueella ole mer kit tä viä luon to ar vo ja. Toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia luontoon. Maa-ai nesten kierrätys vähentää neitseellisten maa-ainesten ottamisen tar vet ta ja edesauttaa kestävää kehitystä. Vaikutukset viihtyisyyteen Toiminnanharjoittaja ei katso toiminnan aiheuttavan haitallisia vai ku tuk sia yleiseen viihtyvyyteen tai ihmisten terveyteen. Jätteet ja niiden käsittely Toiminnasta ei synny jätettä. Tukitoiminta-alueet sekä työntekijöiden tauko ti lat sijaitsevat Destia Oy:n työmailla. Päästötarkkailu Aistinvarainen, viikoittainen tarkkailu. Havaituista poikkeamista il moi te taan välittömästi ympäristönsuojeluviranomaiselle. Valvonta ja turvallisuus Alueella on lukittava portti, jolla estetään luvattomat kuormien tuojat. Alueel le ei oteta vastaan yksityishenkilöiden peräkärrykuormia vaan ai noastaan rakennusliiketoiminnan maanrakennuskohteista tulevia puh tai ta

9 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta leikkausmaita. Tarvittaessa alueelle tuotava maa-aines hy väk sy te tään lupaviranomaisella. Aluetta valvotaan ja tarkastellaan sil mä mää räi ses ti viikoittain. Toiminnassa käytetään hyvässä kunnossa olevaa auto- ja konekalustoa ja niiden kuntoa tarkkaillaan päivittäin. Koneissa on mukana imey tys ai net ta sekä imeytysmattoja. Mikäli koneesta vuotaa öljyä, poistetaan pi laan tu nut maa-aines ja toimitetaan se asianmukaisen luvan omaavaan kä sit te ly keskuk seen. Alueella työskentelee Destia Oy:n henkilökuntaa, joka on perehdytetty työteh tä viin sä ja joilla on pitkä kokemus maanrakennusalan maan siir to töis tä. Alueella työskentelevät henkilöt perehdytetään toimimaan ym pä ris tö lu van ja suunnitelmien mukaisesti. Paras käyttökelpoinen tekniikka Maa-ainesten välivarastointi hyötykäyttöä varten on parasta käyt tö kel poista tekniikkaa. HAKEMUKSEN KÄSITTELY Tiedottaminen Hakemuksesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla Hakemuksesta on ilmoitettu Kouvolan Sa nomis sa. Hakemus ja siihen liittyvät asiakirjat ovat olleet nähtävillä Kou vo lan kaupungin Tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa. Ha ke muk ses ta on lähetetty tieto kirjeellä naapureille ja muille asianosaisille. Tarkastukset ja neuvottelut Toiminta-alueelle on tehty tarkastus , jolloin paikalla olivat ym päris tö tar kas ta ja Jenni Ojala sekä Destia Oy:ltä Matti Varjus ja Tero Tuu nanen. Tarkastuksella käytiin läpi tulevaa toimintaa sekä tutustuttiin toi minta-alu ee seen. Pyydetyt lisäselvitykset on toimitettu Lausunnot Hakemuksesta on pyydetty lausunto Kaakkois-Suomen ELY-kes kuk sel ta sekä Kouvolan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta. Kouvolan kaupun gin ter vey den suo je lu vi ran omai nen ilmoitti , ettei heillä ole lausut ta vaa asiasta. Lu pa ha ke muk ses ta keskusteltiin myös kaupungin yleiskaa voi tuk sen kanssa , eikä heillä ollut asiasta sa not ta vaa. ELY-keskus esitti lausunnossaan seuraavaa: Toiminnanharjoittajan tulee varmistaa, ettei alueelle välivarastoida tai loppusijoiteta pilaantuneisuudeltaan kynnysarvon ylittäviä maa-aineksia. Muil ta osin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa.

10 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei jätetty yhtään muistutusta tai mielipidettä. Hakijan kuuleminen Hakijalle on varattu mahdollisuus toimittaa vastine annetusta lau sun nos ta. Destia Oy on jättänyt lausuntoon vastineensa, jossa to de taan seuraavaa: Alueelle ei välivarastoida tai loppusijoiteta pilaantuneisuudeltaan kyn nys arvon ylittäviä maa-aineksia. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on tarkastanut Destia Oy:n lupahakemuksen koskien maankaatopaikan toimintaa ja maa-aines ten välivarastointia Venäläistöyryssä. Toiminnan tulee ta pah tua lupahakemuksen ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti: Lupamääräykset: Kaatopaikan toiminta 1. Maankaatopaikka luokitellaan pysyvän jätteen kaatopaikaksi, jonne saa sijoittaa vain puhtaita ja vaarattomia maa- ja ki vi ai nes jät teitä yhteensä enintään t/v ja kokonaistäyttönä lupakautena t. Alueella voi välivarastoida puhtaita maa- ja kiviaineksia hyö ty käyttöä varten enintään t/v. Kutakin erää voi säilyttää kor keintaan 3 vuoden ajan. Varastot on tyhjennettävä luvan voi mas sa oloai ka na. Toimintaa voi harjoittaa arkisin ma-pe klo Poik keuk selli sis ta toiminta-ajoista tulee ilmoittaa Kouvolan kaupungin ym pä ristön suo je lu vi ran omai sel le. (YSL 52, 58, Vna 713/ ) 2. Maankaatopaikan ylin korkeus pintarakenteet mukaan lukien saa ol la korkeintaan tasolla + 94 suunnitelmakartan mukaisesti. Alue on mer kit tä vä maastoon selkeästi. Ylijäämämaiden läjitys on toteutettava siten, että estetään ja tor jutaan haitat ja vaaratilanteet, kuten sortumat ja veden lam mi koi tumi nen. Hyötykäytettäville maa-aineksille on oltava oma, merkattu alu een sa. Hyötykäytettävät maa-ainekset on jaettava kynnysarvon alit ta viin ja ylittäviin kasoihin. Alueelle kuulumattomat jätteet, joita maaperäselvityksissä ha vaittiin, tulee poistaa alueelta ennen toiminnan aloittamista. Alueen ylei ses tä siisteydestä on huolehdittava jatkuvasti ja tarkkailtava mah dol lis ten vieraslajien leviämistä ja tarvittaessa torjua niitä. (YSL 49, 52, 58, Vna 713/ , JäteL 72, Vna 217/2007) 3. Alueelle ei saa vastaanottaa eikä varastoida yhdyskuntajätettä, sii-

11 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta hen verrattavaa jätettä, vaarallisia jätteitä tai pilaantunutta maata ei kä purkujätteitä. Pilaantuneeksi maaksi katsotaan alemman ohje ar von ylittävät haitta-ainepitoisuudet. Maa-aineksesta on erotettava yli 10 cm kokoiset kan not, puu yms. ja toimitettava ne uusio- tai hyötykäyttöön. Mikäli maan puh tau desta ei ole varmuutta, tulee se varmistaa analyysein ja toimittaa asian mu kai seen vastaanottopaikkaan. (YSL 16, 17, 49 ja 58, Vna 713/ , JäteL 29, 30 ja 31, Vna 214/2007) 4. Kaatopaikan pitäjän on toimittava jätelain etusijajärjestyksen mukaan ja vähennettävä pysyvästi sijoitettavan maa- ja ki vi ai nes jätteen määrää. (JäteL 6 ja 8, Vna 179/ , 15 ) 5. Kaatopaikan sisääntulotien varressa on oltava infotaulu, jossa on näh tä vis sä alueen käyttötarkoitus ja aukioloajat sekä tarvittavat yhteys tie dot. Ulkopuolisten pääsy alueelle on estettävä. (YSL 7 ja 52, Vna 713/ ) 6. Toiminnalla on oltava asianmukaisen pätevyyden omaava vas taava hoitaja, jonka vastuulla on mm. jätteiden vastaanotto, alueen käyt tö, valvonta, sulkeminen ja jälkihoito. Hoitajan tulee olla selvillä ym pä ris tö lu pa pää tök ses sä annetuista määräyksistä ja tiedottaa niis tä riittävästi myös alueella työskenteleville ja asiakkaille. Hoi tajan yhteystietojen vaihtuessa tulee uudet tiedot ilmoittaa Kouvolan kau pun gin ym pä ris tön suo je lu vi ran omai sel le. (YSL 49 ) Melu ja tärinä 7. Toiminnasta ei saa aiheutua lähimpien asuntojen kohdalla melua, jo ka päivällä ( ) ylittää ekvivalenttitason 55 db (LAeq) ja yöl lä ( ) arvon 50 db (LAeq). (Vnp 993/d1992) Päästöt ilmaan 8. Läjitettävät maa-ainekset on kuljetettava ja sijoitettava siten, että maa-ai nes ta tai pölyä ei leviä ympäristöön. Maankaatopaikan aluet ta, kasoja sekä työmaaliikenteeseen käytettävää tietä on tarvit taes sa kasteltava pölyämisen välttämiseksi. (YSL 49, 52, JäteL 13 ) Päästöt pinta- ja pohjavesiin sekä maaperään 9. Toiminnasta ei saa aiheutua pinta- ja pohjavesien eikä maaperän pi laan tu mis ta. Täyttöalueelta tulevat hulevedet tulee johtaa hal litus ti niin, ettei kiintoaines aiheuta haittaa ympäristölle tai vesistölle. Tar vit taes sa hulevedet ohjataan maastoon selkeytysaltaan kautta. (YSL 16, 17 ja 43, Vna 713/ , JäteL 13 ) 10. Koneiden huoltotoimenpiteet tulee pääsääntöisesti tehdä muualla kuin toiminta-alueella. Mikäli alueella on tarpeen tehdä koneiden huol to ja, tulee käyttää imeytysmattoja tai vastaavia alustoja, jotka es tä vät polttonesteiden pääsyn maaperään. Alueella ei saa tarpeet to mas ti säilyttää koneita tai laitteita.

12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Mahdollinen poltto- ja voiteluaineiden sekä muiden kemikaalien käsit te ly- ja jakelualueen on oltava nesteitä läpäisemätön ja reu noiltaan korotettu. Mikäli alueella varastoidaan öljytuotteita tai ke mikaa le ja, tulee varaston olla lukittava ja varustaa valuma-altaalla sekä katoksella. (YSL 16, 17, 49 ja 52 ) Jätteet 11. Alueella syntyvät jätteet tulee lajitella ja varastoida laitosalueella niin, ettei niistä aiheudu roskaantumista eikä haittaa tai vaaraa tervey del le tai ympäristölle. Jätteiden syntyä tulee ehkäistä. Kaikki alu eel la syntyvät jätteet tulee toimittaa asianmukaisiin vas taan ot topaik koi hin säännöllisesti. (YSL 7, 52, 58, JäteL 8, 13 ja 72 ) 12. Vaaralliset jätteet tulee säilyttää niille varatuissa tiivispohjaisessa, ka te tus sa ja reunakorokkein varustetussa tilassa omissa as tioissaan. Vaarallisista jätteistä tulee olla merkinnät astian sisällöstä ja muut varoitusmerkinnät. Vaarallisten jätteiden siirrosta on laa dit tava siirtoasiakirja. (YSL 16, 17, 49, 52, 58, JäteL 16, 121, VNa 179/2012) Häiriötilanteet 13. Vahinkotilanteisiin ja niiden hoitoon on varauduttava ennalta varaa mal la mm. riittävä määrä imeytysainetta ja varmistamalla täyttö pen ke rei den vakaus. Onnettomuuden tai häiriön sattuessa toiminnanharjoittajan on viipy mät tä ilmoitettava ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä pe lastus vi ran omai sel le ja ryhdyttävä toimenpiteisiin ympäristön pi laan tumi sen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutuksien vä hentä mi sek si. Korjaavat toimenpiteet on tehtävä vastaavien tapausten tois tu mi sen estämiseksi.(ysl 7, 52, 123 ) Paras käyttökelpoinen tekniikka 14. Toiminnanharjoittajan tulee seurata toimialansa parhaan käyt tö kelpoi sen tekniikan kehittymistä ja varautua sen käyttöönottoon. (YSL 7, 52, 53 ) Tarkkailu ja raportointi 15. Maankaatopaikan toimintaa ja sen ympäristövaikutuksia on tarkkail ta va säännöllisesti toiminnan aikana aistinvaraisesti sekä tarkis tet ta va koneiden kunto säännöllisesti. Jätetäytön pinta-alaa, ti lavuut ta, koostumusta ja painumista on tarkkailtava säännöllisesti. Tar vit taes sa päästöjä on tarkkailtava mittauksin tai näytteenotoin, mi kä li epäillään ympäristöhaittaa. Ympäristöviranomainen voi tarvit taes sa muuttaa tarkkailusuunnitelmaa. (YSL 52, 62, 65 ) 16. Laitoksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa, jossa on mai nit ta va ainakin:

13 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta laitoksen toiminta-ajankohta - vastaanotettujen ylijäämämaiden määrä, laatu, alkuperä - täytön korkeus ja mahdollinen rakenteiden painuminen - nykyinen sekä jäljellä oleva täyttöala - pois toimitetuista jätteistä on kirjattava ainakin jätteen laatu sekä tu le va sijoittamiskohde - toiminnassa mahdollisesti muodostuneet jätteet jätelajeittain ja nii den toimituspaikat ja poikkeukselliset tilanteet Yhteenveto toiminnasta on toimitettava Kouvolan kaupungin ym päris tön suo je lu vi ran omai sel le seuraavan vuoden maaliskuun loppuun men nes sä. (YSL 5, 62, 123 ja 172, JäteL 119, 120 ja 122 ) Toiminnan muutos ja lopettaminen 17. Toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta muutoksesta, lo pet ta mises ta tai toiminnanharjoittajan vaihdoksesta on hyvissä ajoin il moitet ta va Kouvolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 94, 123 ja 170 ) 18. Toiminnan lopettamisesta on esitettävä suunnitelma mahdollisten ra ken tei den poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mah dolli sen pilaantumisen selvittämistä sekä suunnitelluista puh dis tus toimen pi teis tä. Suunnitelma alueen maisemointityöstä on toimitettava Kou vo lan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle hy väk syt täväk si viimeistään kuusi kuukautta ennen alueen sulkemista. Maise moin ti työ on saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa täyt tötoi min nan päättymisestä Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai hait taa terveydelle. Toiminta-alue on siistittävä ja maisemoitava viipy mät tä käytöstä poistamisen jälkeen maisemaan ja ympäristöön so vel tu vak si. Maisemoinnissa ja siistimisessä tulee varmistaa kulku yh teyk sien ja alueen turvallisuus myös jatkokäytön kannalta. Läji tys toi min taan kuulumattomat jätteet on toimitettava hyö dyn net tävik si tai käsiteltäviksi. (YSL 54, 62,94 ) Vakuus 19. Hakijan on asetettava Kouvolan kaupungin rakennus- ja ym pä ristö lau ta kun nal le 5000 vakuus jätteen käsittelytoiminnan vuoksi. Va kuu den on oltava voimassa kunnes viimeistelytyöt on saatettu lop puun. (YSL 59 ) RATKAISUN PERUSTELUT Luvan myöntämisen edellytykset Hakemuksen ja edellä esitettyjen lupamääräysten mukaisesti to teu tet tu na toiminnan voidaan katsoa täyttävän ympäristönsuojelulain 49 :ssä esi te tyt vaatimukset luvan myöntämiselle sekä parhaan käyttökelpoisen tek nii kan vaatimukset. Toiminnasta ei voida katsoa aiheutuvan ter vey del lis tä haittaa,

14 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luon non olo jen huononemista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella, ei kä kohtuutonta haittaa naapuristolle. Lupamääräysten perustelut: Lupamääräykset 1 ja 3-5. Maankaatopaikka on luokiteltu pysyvän jät teen kaatopaikaksi, joten sinne saa sijoittaa vain puhtaita maa-aineksia. Maa-ai nek sen katsotaan olevan puhdasta kun sen hait ta-ai ne pi toi suu det alittavat alemman ohjearvon. Mi kä li alueelle si joi te taan yli jää mä maa ta yli t/v tai vä li va ras toi ta vien yli jää mä mas so jen määrä ylit tää t/v, siirtyy laitoksen lupa alue hal lin to vi ras tol le ja hank keel le täy tyy tehdä YVA. Etusijajärjestystä nou dat ta mal la vä hen ne tään jätteen mää rää ja neitseellisten raa ka-ai nei den tarvetta. Infotaulu se kä ul ko puo lis ten pääsyn estäminen alueelle li sää alueen asian mu kais ta käyt töä ja vähentää maankaatopaikalle kuu lu mat to man ma te ri aa lin pää ty mis tä sinne. Lupamääräykset 2 ja 6. Maankaatopaikkaa ja välivarastointialuetta tu lee hoitaa asianmukaisesti ja se tulee merkitä maastoon selkeästi, jotta sen käyttö pysyy hallinnassa ja haitalliset vaikutukset ympäristöön es te tään. Maa-ainesten jatkokäytön kannalta on oleellista jakaa maa-ai nek set kynnysarvot alittaviin ja ylittäviin kasoihin. Haitta-aineiden pi toi suu det vaikuttavat hyötykäyttökohteiden valintaan. Esimerkiksi poh ja ve si alueil la ei voida käyt tää kynnysarvot ylittäviä maa-aineksia, ellei alueen taus ta pi toisuu det ole korkeampia kuin käytettävien maa-ainesten. Lupamääräykset 7 ja 8. Lupamääräyksessä 7 on annettu raja-arvot me luta sol le, joka toiminnasta saa aiheutua ilman, että se aiheuttaisi ter veyshait taa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Melutasorajat pe rus tu vat valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992). Toi minnan suunnittelulla voidaan vähentää siitä aiheutuvaa pölyämistä. Mää räyksil lä vähennetään myös mahdollisia viihtyvyys- ja ter veys hait to ja. Lupamääräyksien 9-12 mukaisesti toimimalla voidaan estää maa pe rän, poh ja ve den sekä vesistöjen pilaantuminen ja alueen ros kaan tu mi nen. Tark kai lus ta voidaan määrätä erikseen valvonnan yhteydessä. Tiedottaminen ja ohjeistaminen määräyksen 13 mukaisesti on tarpeen, jotta poikkeuksellisissa tilanteissa voidaan arvioida mahdolliset ym pä ris tö- ja terveysriskit sekä aloittaa tarvittavat toimenpiteet. Lupamääräys 14. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä toi mintan sa ympäristövaikutuksista ja - riskeistä sekä pyrittävä kaikessa toi minnas saan vähentämään haitallisia vaikutuksia mm. parhaan käyt tö kel poi sen tekniikan avulla. Lupamääräykset 15 ja 16 ovat tarpeen laitoksen toiminnan ja ym pä ris tö luvan valvomisen sekä ympäristövaikutusten seurannan kannalta. Ym pä ristön suo je lu vi ran omai nen päättää mittauksista tarvittaessa. Toiminnan olennainen muuttuminen voi edellyttää luvan tarkistamista. Toimin nan lopettaminen edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ym pä ristö ris kit on poistettu, mahdollinen pilaantunut maaperä puh dis tet tu ja

15 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta varastoidut jätteet poistettu toiminta-alueelta. Tämän vuoksi toi min nan muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava val von ta vi ran omai sel le lupamääräysten 17 ja 18 mukaisesti. Lupamääräyksen 19 mukainen vakuus on vaadittu ym pä ris tön suo je lu lain 59 :n mukaan jätehuollon varmistamiseksi. Lausuntojen ja mielipiteiden huomioonottaminen ELY-keskuksen lausunnossa on esitetty, ettei alueelle saisi vas taan ot taa kynnysarvot ylittäviä maa-aineksia. Ympäristöluvassa on sallittu myös kynnysarvot ylittävien, mutta alemmat ohjearvot alittavien maa mas so jen vastaanotto. Valtioneuvoston asetuksen maaperän pilaantuneisuuden ja puh dis tus tarpeen arvioinnista (214/2007) 4 :n mukaan maaperän katsotaan ole van pilaantunutta teollisuus-, varasto- tai liikennealueella taikka muul la vas taaval la alueella, jos yhden tai useamman aineen pitoisuus ylit tää sää de tyn ylemmän ohjearvon. Muilla alueilla maaperän katsotaan ole van pilaantunutta alemman ohjearvon ylittyessä. Ympäristöministeriön päivätyssä muistiossa (Kaivetut maa-ai nekset- jäteluonne ja käsittely) on esitetty, että maankaatopaikalle voi daan vastaanottaa alemman ohjearvon alittavia maa-aineksia. Mikäli maa kaa topaik ka sijaitsee pohjavesialueella, alueelle saisi ottaa vastaan vain kynnysarvot alittavia maa-aineksia. Alue ei sijaitse pohjavesialueella eikä sen läheisyydessä ole herkkiä kohtei ta. Toiminnanharjoittaja selvittää maa-aineksien puhtauden ra ken nusura kan suunnittelun yhteydessä. SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (527/2014) Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) Jätelaki (646/2011) Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992) Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puh dis tus tar peen arvioinnista (214/2007) LUVAN VOIMASSAOLO JA LUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMINEN Päätöksen voimassaolo Tämä ympäristölupa on voimassa asti. Maan kaa to paik ka toi minnan osalta lupa raukeaa jo tätä aiemmin, mikäli lupamääräyksessä 1 ilmoitettu mas sa mää rä on täynnä. Maa-ainesten välivarastointia voi daan harjoittaa asti. Uusi ym pä ris tö lu pa ha ke mus tulee toi mit taa hyvissä ajoin ennen lupapäätöksen rau kea mis ta, mikäli toimintaa ai o taan jat kaa.

16 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla tä män luvan määräyksiä ankarampia säännöksiä tai tästä luvasta poik kea via säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on ase tus ta tämän luvan estämättä noudatettava. (YsL 70 ) KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on hyväksynyt ympä ris tön suo je lu vi ran omai sen taksan Toiminnan lupapäätöstä koskevan hakemuksen käsittelymaksu maan kaato pai kal le sekä jätteen ammattimaiselle hyödyntämiselle ja kä sit te lyl le on kummallekin Hakijalla on ympäristöasioiden hal lin ta jär jes tel mä, jolloin maksua peritään 70 % listan mukaisesta taksasta. Tässä tapauksessa maksun suuruudeksi tulee Kuulutuskustannukset peritään hakijalta todellisten kustannusten mu kai sina. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös kirjallisena Destia Oy Päätös sähköpostilla Kaakkois-Suomen ELY-keskus Ilmoitus päätöksestä kirjallisena Toiminnan sijoituspaikan naapurit, joille on lähetetty tieto lu pa ha ke muk sen vireille tulosta. Ilmoittaminen ilmoitustaululla ja lehdessä Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla. Lisäksi pää tök ses tä ilmoitetaan Kouvolan Sanomissa. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Ympäristötarkastaja Jenni Ojala, puh , jenni.ojala(a)kouvola.fi

17 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää myöntää ym pä ris tön suo je lu lain 27 :n mukaisen ympäristöluvan Destia Oy:n maankaatopaikalle kiin teistöil lä ja Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös Osatuonti Felke Oy:n käytettyjen autojen kierrätykselle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 8663/ /2015 Rymla 88 YMPÄRISTÖLUPA Kuusankosken kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan myöntänyt Osatuonti Felke Oy:lle ympäristöluvan käytettyjen au to jen maahantuontia, myyntiä ja kierrätystä koskevalle toiminnalle Kouvo lan kaupungissa osoitteessa Kuusaantie 15 (kiinteistötunnus ). Ympäristölupa on myönnetty toistaiseksi voi mas sa ole vana. Ympäristöluvassa oleva osoite Kuusaantie 15 on virheellinen. To del li suudes sa toiminta on sijainnut osoitteessa Kuusaantie 20. Toiminta kiinteistöllä on loppunut omistajanvaihdoksen jälkeen ja suoritetussa tarkastuksessa (ympäristötarkastaja Marleena Naukkarinen) on todettu, ettei kiinteistöllä enää har joi te ta luvan mukaista toimintaa. Lisäksi on tiedossa, että kiinteistöllä toimii nykyisin toinen jätealan yritys, jonka lupa-asia on käsitelty erikseen. YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 :n kohdan 1 mukaan luvan myön tänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskey ty nee nä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Luvan mukainen toiminta kiinteistöllä on ollut keskeytyneenä vuodesta 2008 lähtien. ASIAN KÄSITTELY Kiinteistöllä viimeisenä luvan mukaista toimintaa harjoittanutta virolaista toi min nan har joit ta jaa ei ole tavoitettu. Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin il moi tustau lul la ja internetsivuilla sekä ilmoitettu Virallisessa Lehdes sä Asiassa ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Luvan raukeamisesta ei ole pyydetty lausuntoja. Alueelle ei asian käsittelyn yhteydessä ole tehty erillistä tarkastusta. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU YM PÄ RIS TÖ- LU VAN RAUKEAMISESTA Lupa raukeaa, koska luvan mu kai nen toiminta kiinteistöllä on yhtäjaksoisesti ollut keskeytyneenä yli viisi vuotta.

19 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tar vit ta vista toimista, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 :n mu kaan annettava tätä tarkoittavat määräykset. Kiinteistölle ei toiminnan lo pet ta misen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä. KÄSITTELYMAKSU Asian käsittelystä ei peritä mak sua koska toiminnanharjoittajaa ei tavoiteta. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan sähköpostitse Kaakkois-Suomen elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi Vi ral li ses sa Lehdessä. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja in ter net sivuil la. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Hannu Friman, ympäristöpäällikkö, p , hannu.friman(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 :n no jal la, että käytettyjen autojen maahantuontia, myyntiä ja kierrätystä koske val le toiminnalle Kouvolan kaupungissa osoitteessa Kuusaantie 15 (kiinteistötunnus , oikea osoite Kuusaantie 20) myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on ollut kes key ty nee nä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta ja toiminnan on todettu loppuneen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös Markantalo Oy:n sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotolle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 9215/ /2015 Rymla 89 YMPÄRISTÖLUPA Kouvolan seudun kansanterveystyön kuntayhtymä on kokouksessaan myöntänyt Markantalo Oy:lle ympäristöluvan sähkö- ja elekt roniik ka ro mun vastaanottoon Kouvolan kaupungissa osoitteessa Puhjontie 17 (kiinteistötunnus ). Ympäristölupa on myönnetty tois taisek si voimassaolevana. Toiminta kiinteistöllä on loppunut vuonna YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 :n kohdan 1 mukaan luvan myön tänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskey ty nee nä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Luvan mukainen toiminta kiinteistöllä on ollut keskeytyneenä vuodesta ASIAN KÄSITTELY Ympäristöluvan rauettamiseksi on oltu yhteydessä toiminnanharjoittajaan (Markantalo Oy) huhtikuussa 2015 ja rauettamismenettelystä on lisäksi ilmoitettu toiminnanharjoittajalle kirjeellä Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin il moi tustau lul la ja internetsivuilla Asiassa ei jätetty muis tu tuk sia tai mielipiteitä. Luvan raukeamisesta ei ole pyydetty lausuntoja. Alueelle on tehty tarkastus RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU YM PÄ RIS TÖ- LU VAN RAUKEAMISESTA Lupa raukeaa, koska luvan mu kai nen toiminta kiinteistöllä on yh tä jak soises ti ollut keskeytyneenä yli viisi vuotta. Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tar vit ta vista toimista, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 :n mu kaan annettava tätä tarkoittavat määräykset. Kiinteistölle ei toiminnan lo pet ta misen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä.

21 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta KÄSITTELYMAKSU Asian käsittelystä peritään Kouvolan kaupungin rakennus- ja ym pä ris tö lauta kun nan hyväksymän taksan "muu ym pä ris tön suo je lu lain mukaisen asian käsittely" -kohdan mukainen maksu 61,50 /h. Asian valmis te luun on käytetty aikaa 3 h, joten käsittelystä pe ri tään yh teen sä 184,50 euroa. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan kirjallisena Markantalo Oy:lle ja sähköpostitse Kaakkois-Suo men elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja in ter net sivuil la. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Hannu Friman, ympäristöpäällikkö, p , hannu.friman(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 :n no jal la, että Markantalo Oy:lle sähkö- ja elektroniikkaromun vas taan ot toon osoitteessa Puhjontie 17 myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toi minta on ollut keskeytyneenä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta ja toiminnan on todettu loppuneen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

22 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Päätös Oy Motor Trading Ltd:n puhdistusaineiden valmistukselle myönnetyn ympäristöluvan raukeamisesta 8665/ /2015 Rymla 90 YMPÄRISTÖLUPA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on ko kouk ses saan myöntänyt Oy Motor Trading Ltd:lle ympäristöluvan puh dis tus ainei den, nesteiden ja suihkushampoon valmistukselle Kouvolan kau pun gin Korjalan kaupunginosaan, osoitteeseen Kaupinkatu 3. Ym pä ris tö lu pa on myönnetty toistaiseksi voimassaolevana. Toiminta kiinteistöllä on loppunut. Kiinteistölle suoritetussa tarkas tuk ses sa (vs. ympäristötarkastaja Miia Torkell) on todettu, ettei kiinteistöllä enää harjoiteta luvan mukaista toi min taa. Kyseistä osoitetta ei enää ole, eikä kiinteistötunnustakaan ole selvillä. Alueella, missä toiminta on si jain nut, toimii tällä hetkellä Turun Konekeskus/Konefarmi Oy osoit teenaan Kaupinkatu 22 sekä Kouvolan Laatulasi Oy osoitteenaan Kau pin ka tu 24. YMPÄRISTÖLUVAN RAUKEAMINEN Ympäristönsuojelulain (527/2014) 88 :n kohdan 1 mukaan luvan myön tänyt viranomainen voi päättää, että lupa raukeaa, jos toiminta on ollut keskey ty nee nä yhtäjaksoisesti vähintään viisi vuotta. Luvan mukainen toiminta kiinteistöllä on ollut yhtäjaksoisesti keskeytyneenä yli vii si vuotta. Tarkkaa toiminnan päättymisajakohtaa ei ole selvillä, mutta yritys- ja yhteisötietojärjestelmän mukaan yritys on poistunut kaupparekisteristä vuonna ASIAN KÄSITTELY Luvan mukaista toimintaa kiinteistöllä viimeksi harjoittanutta toi min nan harjoit ta jaa ei ole tavoitettu. Ympäristöluvan raukeamisesta on kuulutettu Kouvolan kaupungin il moi tustau lul la sekä ilmoitettu Virallisessa Lehdessä Asiassa ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Luvan raukeamisesta ei ole pyydetty lausuntoja. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU YM PÄ RIS TÖ- LU VAN RAUKEAMISESTA Lupa raukeaa, koska luvan mu kai nen toiminta kiinteistöllä on yhtäjaksoisesti ollut keskeytyneenä yli viisi vuotta Jos lupa ei sisällä riittäviä määräyksiä toiminnan lopettamiseksi tar vit ta vista toimista, lupaviranomaisen on ympäristönsuojelulain 94 :n mu kaan

23 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta annettava tätä tarkoittavat määräykset. Kiinteistölle ei toiminnan lo pet ta misen johdosta katsota tarpeelliseksi antaa määräyksiä. KÄSITTELYMAKSU Asian käsittelystä ei peritä mak sua koska toiminnanharjoittajaa ei tavoiteta. PÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös toimitetaan sähköpostitse Kaakkois-Suomen elin kei no-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Lisäksi päätöksestä ilmoitetaan Vi ral li ses sa Lehdessä. Päätöksestä kuulutetaan Kouvolan kaupungin ilmoitustaululla ja in ter net sivuil la. MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hal lin to-oi keuteen. Valitusosoitus on liitteenä. Lisätietoja: Hannu Friman, ympäristöpäällikkö, p , hannu.friman(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta päättää ympäristönsuojelulain 88 :n no jal la, että puhdistusaineiden, nesteiden ja suihkushampoon val mis tuksel le Kouvolan kaupungin Korjalan kaupunginosaan, osoitteeseen Kau pinka tu 3 myönnetty ympäristölupa raukeaa, koska toiminta on ollut kes key tynee nä yhtäjaksoisesti yli viisi vuotta ja toiminnan on todettu lop pu neen. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

24 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Hakemus terveysvalvonnan maksujen vapautuksesta 9249/ /2015 Rymla 91 Karjalan Tuki - Kuusankoski ry on toimittanut Kouvolan kaupungin ra kennus- ja ympäristölautakunnalle hakemuksen terveysvalvonnan mak suis ta vapauttamisesta. Hakemuksen ovat allekirjoittaneet myös Kymijoen Tukipuu ry ja Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry. Hakemus on päivätty ja se on saa pu nut ympäristöpalveluihin Hakemus on oheismateriaalina nro 1 Hakemuksen mukaan Kouvolan alueella toimii useita pieniä järjestöjä, jotka toimivat sosiaalisektorilla järjestäen mm. ruokapankkitoimintaa ja pie nimuo tois ta kahvilatoimintaa vähävaraisille kuten työttömille, van huk sil le ja vammaisille. Koska kyseinen toiminta on elin tar vi ke huo neis to toi min taa, se edellyttää, että ko. järjestöt kuuluvat elintarvikevalvonnan pii riin. Elintarvikevalvonnasta peritään valvontamaksu, jonka Kouvolan ra ken nusja ympäristölautakunta on vahvistanut. Kyseisiä pal ve lu yk sik kö jä on Kouvolan alueella 9 kappaletta. Hakemuksen mukaan tar kas tuk sia valvontakohteisiin tehdään minimissään kerran vuodessa, joten tar kas tusmak sut (á 100 ) tekisivät yhteensä 900 vuodessa. Koska Kar ja lan tuki - Kuusankoski ry, Kymijoen Tukipuu ry ja Kouvolan Kort te liko ti yh dis tys ry toimivat elintarvikevalvonnan ohjeiden mukaan ja tii viis sä yhteistyössä kaupungin viranomaisten kanssa ja niiden ra hoi tus poh ja on hyvin kapea, ne hakevat rakennus- ja ympäristölautakunnalta va pau tus ta terveysvalvonnan maksuista. Elintarvikelain (23/2006) 71 :n mukaan kunnan on perittävä elin tar vi kealan toimijalta hyväksymänsä taksan mukainen maksu mm. elin tar vi ke huoneis ton ilmoituksen käsittelystä ja valvontasuunnitelmaan kuu lu vas ta tarkastuksesta. Elintarvikelain mukaan maksun periminen on pa kol lis ta eikä harkinnanvaraista ja laki velvoittaa viranomaisia kohtelemaan kaik kia valvontakohteita yhdenvertaisesti. Evira on laatinut ohjeen ruoka-apuun luovutettavista elintarvikkeista (Eviran ohje 16035/1). Mikäli hyväntekeväisyysjärjestö luovuttaa sään nöl li ses ti helposti pilaantuvia elintarvikkeita, tulee sen tehdä ilmoitus toi min nas ta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle. Kunnassa ilmoitus kä si tel lään, kohde rekisteröidään valvontakohteeksi ja hy vän te ke väi syys jär jes töl le toimitetaan tästä ilmoituksen käsittelystä todistus. Kou vo las sa ilmoituksen käsittelystä peritään 100 ja maksu on ker ta luon teinen. Ruoka-aputoimijat eivät kuitenkaan Eviran ohjeen mukaan kuu lu säännölliseen valvontaan, vaan niitä valvotaan ainoastaan valitus- tai epäi ly ta pauk sis sa. Mikäli kohteessa on ravintola- tai kahvilatoimintaa ja ti la on avoin myös yhdistyksen tai järjestön ulkopuolisille henkilöille, koh de kuuluu säännölliseen elintarvikevalvontaan, koska ravintola- ja kah vi la toi min nan riski on suurempi kuin pelkän ruoka-aputoiminnan ris ki. Kouvolan kaupungin elintarvikevalvonnan kohdetietojärjestelmässä on tällä hetkellä vain kolme valvontakohdetta, jotka kuuluvat sään nöl li sen valvonnan piiriin kyseisistä hakemuksen tehneistä järjestöistä. Mak sut eivät näin ollen muodostu niin suuriksi kuin hakemuksessa on il moi tet tu, koska suurin osa hakemuksessa mainittujen järjestöjen toi min nas ta ei kuulu säännölliseen

25 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta valvontaan. Lisätietoja: Vastaava terveystarkastaja Saija Lassila puh , saija.lassila(a)kouvola.fi Ympäristöpäällikön ehdotus: Edellisen selvityksen perusteella rakennus- ja ympäristölautakunta päät tää hylätä Karjalan Tuki - Kuusankoski ry:n hakemuksen ter veys val von nan maksujen vapautuksesta. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Stefan Koivikko saapui tämän asian käsittelyn aikana klo 17:03.

26 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti / /2015 Rymla 92 Taustaa Kouvolan kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2012 hyväksymän ym pä ris töoh jel man ja ympäristöjärjestelmän toteutumista seurataan vuosittain julkais ta vas sa ympäristöraportissa sekä ympäristötilinpäätöksen ja elo kuun osavuosikatsauksen yhteydessä. Poikkihallinnollinen ympäristöryhmä käsitteli vuoden 2014 raportin ko koukses saan Kokouksessaan ryhmä päätti, että vuo si ra portit viedään tiedoksi rakennus- ja ympäristölautakuntaan, kau pun gin johtoryhmään, kaupunginhallitukseen ja kaupunginvaltuustoon. Ympäristöohjelman vuosiraportti 2014 on liitteenä nro 1 Kaupungin ympäristötyö näkyi asukkaille monin eri tavoin vuonna 2014 Ympäristöohjelmaan liittyvä toiminta ilmeni kaupungin asukkaille v mm. joukkoliikenteen parempina pysäkki- ja aikatauluinfoina, uu si na kevyen liikenteen väylinä, päiväkotien ja koulujen lähiruokana, puu ra kentei sen ja maalämpöä hyödyntävän päiväkodin avaamisena sekä mak sut toma na energia- ja jätevesineuvontana. Kuusankosken Niivermäelle perustettiin vuonna 2014 uusi luon non suo je lualue sekä avattiin luontopolku, joka on suunnattu lapsille. Ym pä ris tön hyvään tilaan panostettiin mm. tukemalla haja-asutusalueiden ve si huolto-osuus kun tia ja seuraamalla ilmanlaatua. Kesällä kaupungissa kier si vieraslajien torjuntatiimi, jonka työn ansiosta esim. Pentsojan jät ti pal sa miesiin ty mä saatiin lähes kokonaan hävitettyä. Asukkaat osallistuivat aktiivisesti kaupungin järjestämiin erilaisiin ym pä ristö tem pauk siin. Esimerkiksi kevään 2014 Siisti Siti -talkoisiin osallistui yli asukasta ja syksyn 2014 Liikkujan viikon Fillariaamupalan kävi naut timas sa 200 työmatkapyöräilijää. Päiväkodeissa osallistuttiin myös Energian sääs tö viik koon ja Earth Hour:iin. Energian kokonaiskulutus kaupungin toiminnoissa kasvoi v Kaupungin rakennusten, katuvalaistuksen, liikennevalojen ja ve si huol lon kokonaisenergiankulutus nousi 2 % vuonna Kaupungin säh kön ku lutus laski 3,5 %, mutta rakennusten lämmönkulutus nousi. Kiin teis tö jen energiankulutuksesta ei saada riittävästi ajantasaista tietoa, jot ta muutosten syitä pystyttäisiin arvioimaan tarkemmin. Kaupungin energiankulutuksen vähentämiseksi on tehty erittäin paljon niin toimintatapojen muuttamisen kuin erilaisten ener gia te hok kuus in ves toin tien muodossa. Sähkönkulutusta vähentäviä toimia vuonna 2014 oli vat mm. katuvalaistussaneeraus, jäähallin valaistuksen uusiminen ja ka tu va lo jen

27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta sammuttaminen kesäksi. On ilmeistä, että tätä työtä pitää jat kaa ja edelleen tehostaa, jotta kehitys saadaan käännettyä oikeaan suun taan. Jätteen määrä ja vedenkulutus vähentyivät kaupungin omissa ra kennuk sis sa v Kaupungin omien rakennusten jätehuoltoon panostaminen näkyi ym pä ristö oh jel man tuloksissa: lajittelemattoman loppujätteen osuus on las ke nut jo lähes 25 % vuodesta 2010 vuoteen Samalla materiaalina hyö dynnet tä vän jätteen osuus on kasvanut. Tehostunut jätehuolto on vä hen tä nyt kustannuksia. Kaupungin rakennusten vedenkulutus laski 7 % vuonna Veden ku lutuk sen väheneminen säästi kaupungille noin siitä huo li mat ta, että veden hinta nousi. Tulosten takana on useita toimintatapojen muutoksia kaupungin työ pai koilla. Esimerkiksi yhdistyksille tarjottava koulujen ylijäämäruoka, ruo ka ti lausten tarkentaminen ruokailijoiden määrän mukaan ja hukkaan hei te tyn ruuan määrän seuraaminen ovat vähentäneet biojätettä. Alueen kasvihuonekaasupäästöt laskivat v Kouvolan kaupungin koko alueen kuluttajien sähkönkulutuksen, säh kö lämmi tyk sen, kaukolämmön, erillislämmityksen, tieliikenteen, maa ta lou den ja jätehuollon kasvihuonekaasupäästöt laskivat 3 % vuonna Pääs töt ovat laskeneet 20 % vuodesta 2004 vuoteen Lukemat ei vät sisällä teollisuuden CO2-päästöjä. Asenteet ja osaaminen avainasemassa Ympäristötavoitteiden saavuttaminen vaatii oikeaa asennetta, osaa mis ta, valmiutta muuttaa toimintatapoja sekä kykyä yhteistyöhön. Kau pun gin 200 vapaaehtoista, koulutettua ekotukihenkilöä ovat oiva esimerkki vaa dit tavas ta asenteesta ja osaamisesta. Ekotukihenkilöt luovat työ pai kal laan ekoarkea yhdessä muun työyhteisön kanssa. Ekotukitoiminta nä kyi kaupungin työpaikoilla esim. toimivana jätteiden lajitteluna, tur haan päällä olevien laitteiden ja valojen sammuttamisena sekä jä te mää rien vähenemisenä. Vuonna 2014 ekotukihenkilöille järjestettiin kou lu tuk sia, tutustumiskäyntejä ympäristöalan kohteisiin ja tyhy-tilaisuus. Ekotukihenkilöt olivat myös aktiivisesti mukana kiinteistökierroksilla, joi den aikana käytiin yhteistyössä läpi kiinteistöjen energian- ja ve den ku lu tuk seen sekä jätehuoltoon liittyvät asiat. Kierrokset osoittautuivat erin omai sek si toimintamalliksi, joka vähensi kustannustehokkaasti kiin teis tö jen energianja vedenkulutusta ja tehosti jätehuoltoa. Samalla kiin teis tön käyttäjien yhteistyö ja vuoropuhelu lisääntyi. Vuonna 2014 kiin teis tö kier rok sia toteutettiin noin 15 kpl. Ympäristöohjelman päivitys käynnistyy syksyllä 2015 Ympäristöohjelman tavoitteet ja mittarit sekä ympäristöjärjestelmä päi vi tys käynnistetään syksyllä Tavoitteena on, että kau pun gin val tuus to

28 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksyy ympäristöohjelman ja -järjestelmän kesäkuussa Lähteet: - Kasvihuonekaasupäästöt: CO2-raportti (v luvut en nak ko tie to ja) - Kouvolan ympäristöohjelman vuosiraportti 2014 Lisätietoja: - - ympäristötarkastaja Katja Kangas, p , katja.kangas(at)kouvola.fi - ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen, p , anna-riikka.karhunen(at)kouvola.fi - ympäristöpäällikkö Hannu Friman, p , hannu.friman(at)kouvola.fi, Kouvolan kaupunki, Tekniikka- ja ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojelu Valtakatu 33, 2. krs, PL 32, Kuusankoski Ympäristöpäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi. Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Liitteet 1 Kouvolan kaupungin ympäristöohjelman vuosiraportti 2014

29 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 7/ Rakennus- ja ympäristölautakunta Oikaisuvaatimus maisematyölupapäätöksestä kiinteistölle , Oy Woikoski Ab 9456/ /2015 Rymla 93 Oy Woikoski Ab on jättänyt oikaisuvaatimuksen ra ken nus val von ta pääl li kön maisematyölupapäätöksestä , päätöspäivämäärä , antopäivä Maisematyölupaa on haettu kiin teis tölle , Kinansaaren kylän (431). Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 2. Oy Woikoski Ab vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että maisematyölupa tu li si myöntää Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnoissaan mää rit te lemien ehtojen mukaisena. Woikoski on perustellut vaatimustaan rantayleiskaavan määräyksen tulkin nal la koh dassa, jossa todetaan, että alueella on kielletty maaperän kaiva mi nen ja maiseman luonnotilaa muuttavat toimenpiteet kunnes sii tä on muo dos tet tu luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue, kui ten kin enintään 5 vuotta kaavan laillistamisesta alkaen. Tämän jäl keen alu eel la on voimassa MRL 128 :n mukainen toimenpidekielto. Woikosken mielestä metsänhakkuukiellon 5 vuoden määräajan um peu duttua alueella voidaan harjoittaa metsätaloutta normaalisti mai se ma työ lu pame net te lyn mukaisesti huomioimatta rantayleiskaavan ko. toi men pi de alueel le esitettyä käyttötarkoitusta (luonnosuojelualue, SL). Lisäksi Woikoski perustelee vaatimustaan sillä, että Kaakkois-Suomen ELY-kes kus on lausunnossaan todennut, että mikäli hakkuut to teu te taan Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lausunnoissa esitetyn tavalla muu tet tuna, hanke ei merkittävästi heikennä Repoveden Natura 2000-alu een suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Lisätietoja: Rakennusvalvontapäällikkö Tapani Ryynänen, puh , tapani.ryynanen(at)kouvola.fi. Rakennusvalvontapäällikön ehdotus: Rakennus- ja ympäristölautakunta hylkää Oy Woikoski Ab:n oi kai su vaa timuk sen ra ken nus val von ta pääl li kön maisematyölupapäätöksestä perusteettomana. Perustelut: Maisematoimenpidealue on merkitty maakuntakaavassa ja Val kea lan pohjois-osan rantayleiskaavassa luon non suo je lu alu eek si (SL). Toi men pi de alueel la on voimassa MRL 128 :n mukainen toi men pi de kiel to. Toi men pi dekiel lon tarkoitus on, että mai se ma työ lu paa tulee ha kea yleis kaa va-alu eel la puiden kaatamiseksi viiden vuoden täydellisen toi men pi de kiel lon jälkeen. Kuitenkin rantayleiskaavassa toi men pi de alu eel le merkitty luonnossuojelulain mukaisen suojelualueen pe rus ta minen tu lee ottaa huomioon maisematyölupaharkinnassa ensisijaisesti.

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi

19 13.05.2015. Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 19 13.05.2015 Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa koskeva ympäristölupahakemus, Pudasjärvi OULYMP 19 ASIA LUVAN HAKIJA Kuljetuspudas Oy:n purkujätteen kierrätysasemaa

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453. Hakijan yhteyshenkilö: Reijo Ronkainen p. 0400 576144 Ympäristölautakunta 70 12.08.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Ylä-Savon Sora Ay 138/11.01.00/2013 Ymplk 70 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400 144 453 1. ASIA

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA

LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta 63 19.05.2015 LÄNSI-SUOMEN PROSESSIVESI OY:N KOMPOSTILAITOKSEN YMPÄRISTÖLUPA JA LUPA ALOITTAA TOIMINTA MUUTOKSEN HAUSTA HUOLIMATTA 488/64.641/2014 PJSYMPLK 63 LUVAN

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

Toiminnalla ei ole muita lupia.

Toiminnalla ei ole muita lupia. Ympäristölautakunta 89 11.09.2014 Ympäristölupa jätteen käsittelypaikalle, Reteko Oy 334/11.01.00/2014 Ymplk 89 Valmistelija ympäristönsuojelutarkastaja Osmo Koivistoinen, puhelin 0400 144 452. 1 HAKIJA

Lisätiedot

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 119 20.11.2014 Ympäristölupa louhinnalle ja murskaukselle, Savon Maa- ja Piharakentajat Oy 786/11.01.00/2012 Ymplk 119 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. 0400

Lisätiedot

11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski

11.9.2013 tekniikka- ja ympäristötalon kansliassa, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 8/2013 417 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.09.2013 Aika 04.09.2013 klo 16:30-18:55 Paikka Läsnä Tekniikka- ja ympäristötalo, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski Luettelon mukaan

Lisätiedot

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi. Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh. Ympäristölautakunta 51 21.05.2015 Ympäristölupa kiinteälle valmisbetoniasemalle, Lujabetoni Oy, Iisalmi 122/11.01.00/2015 Ymplk 21.05.2015 51 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit Walta, puh.

Lisätiedot

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite

29 08.04.2015. Ympäristölupahakemus, erillisliite Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaosto 29 08.04.2015 Päätös Kainuun jätehuollon kuntayhtymän ympäristölupahakemuksesta; risu- ja haravointijätteen vastaanotto, varastointi ja murskaus tilalla Mattila

Lisätiedot

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 19 22.01.2014 Ympäristölupa / Maankaatopaikka / Yliviirre, määräala kiinteistöstä RN:o 272-424-11-2, Destia Oy / Rakennus- ja ympäristölautakunta 961/11/01/00/2013 Rakennus-

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 (92) Ympäristölautakunta Aika 26.03.2015 klo 09:00-11:21 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi

Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 86 05.06.2013 Ympäristölupa kalliokiven louhinta- ja murskaustoiminnan muutokselle, Pieni-Varttimäki, Savon Kuljetus Oy, Kiuruvesi 199/11.01.00/2013 Ymplk 86 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e

Kallion louhinta ja murskaus. Ympäristönsuojelulaki 28 1 momentti Ympäristönsuojeluasetus 1 1 momentti kohta 7 c ja e Ympäristölautakunta 5 23.01.2014 Ympäristölupa kallion louhintaan ja murskaukseen / Destia Oy 393/11.01.00/2014 YMP 5 Asian valmistelija: ympäristöpäällikkö Kirsi Anttila Asia Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (58) Ympäristölautakunta Aika 06.02.2014 klo 09:00-11:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/2015 1 (80) Ympäristölautakunta Aika 11.06.2015 klo 09:11-10:17 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 58 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy

Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy Ympäristölautakunta 32 03.04.2014 Ympäristölupa soran murskaukselle kiinteistölle Honkahiekka (925-409-3-65), Savon Kuljetus Oy 901/11.01.00/2012 Ymplk 32 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Maarit

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa

Otsikko Sivu. 6 14:32 Äänekosken Sirkkaharjun sora-alueella 80 Ilmoitus jakeluasematoiminnan lopettamisesta: ST1 Suolahti osoitteessa ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2012 1 Ympäristölautakunta AIKA 27.11.2012 kello 17:00-18:52 PAIKKA Äänekosken kaupungintalon kahvio LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari)

Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) Ympäristölautakunta 47 25.05.2015 Ympäristölupa / Kuljetus Villman Oy (Kivirinne 931-408-5-51, Viitasaari) 206/610/2015 Ympäristölautakunta 25.05.2015 47 ASIA Kuljetus Villman Oy hakee ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 62 11.06.2015 Ympäristölupa eläinsuojalle, Komulainen Jani-Martti, Vieremä 277/11.01.00/2015 Ymplk 11.06.2015 62 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Olli Hirsimäki, puh. 040 568

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2014 1 (91) Ympäristölautakunta Aika 03.04.2014 klo 09:00-10:40 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 29 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi

Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi Ympäristölautakunta 9 06.02.2014 Eläinsuojan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen, Ruhanen Mika ja Teija, Kiuruvesi 236/11.01.00/2013 Ymplk 9 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi,

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619 Ympäristölautakunta 124 10.10.2013 Ympäristölupa eläinsuojan muutokselle, Huttunen Kaisa, Kiuruvesi 381/11.01.00/2013 Ymplk 124 Valmistelija: ympäristönsuojelutarkastaja Johanna Narvi, puh. 040 568 2619

Lisätiedot