Valmistelija Tanja Mikkola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Pekka Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistelija Tanja Mikkola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 09 4258 3455 Pekka Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p."

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Vihdin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Asunto Oy Nummelan Kisarinteen valitukseen koskien Vaasan hallinto-oikeuden vesitalousasiassa antamaa päätöstä nro 14/0299/2 / Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö , Diaarin:o 3378/1/14 664/ /2011 Ympa Etelä-Suomen Aluehallintovirasto on antamallaan vesilain mukaisella päätöksellä nro 214/2012/2 hylännyt Asunto Oy Nummelan Kisarinteen vesilain mukaisen vesitalouslupahakemuksen, joka koskee lämpökaivojen rakentamisesta Nummelaan kiinteistölle Kisarinne, Vihti. Asunto Oy Nummelan Kisarinne on jättänyt päätöksestä Vaasan hallinto-oi keu del le osoitetun valituksen, jossa taloyhtiö vaatii, että sille on myönnettävä hakemuksen mukaisesti vesilain tarkoittama vesitalouslupa lämpökaivojen rakentamiseen yhtiön omistamalle kiinteistölle , Vihdin kunnassa. Ete lä-suo men alue hal lin to vi ras to pyy tää vas ti net ta va lituk ses ta asian osai silta sekä yleistä etua val vo vilta vi ran omai silta men nessä. Oheismateriaali om: Etelä-Suomen aluehallintoviraston vastinepyyntö Asunto Oy Ki sa rin teen valituksen johdosta liitteineen om: päätösote, toimenpidelupapäätös T Valmistelija Tanja Mikkola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Pekka Laitinen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus Tekninen ja ympäristöjohtaja Vihdin kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisena toimiva ympäristölautakunta esittää vastineenaan seuraavaa: Ympäristönsuojeluviranomainen Hakija ei ole esittänyt valituksessaan mitään uutta sellaista, jonka perusteella ve si ta lousluvan myöntämisen edellytysten voitaisiin katsoa muuttuneen. Hakijaa edustava isännöitsijä on tiedustellut ympäristövalvonnasta puhelimitse yleisellä tasolla kunnan kan taa maalämpöön poh jave si alu eel la. Ympäristö tarkastaja on tuolloin lähettänyt isännöitsijälle ha kijan vali tuk sen liit tee nä esittämän rakennusvalvonnan ja ympäristövalvonnan laati man yleisohjeen maa läm pö jär jes tel mien ra ken ta mi ses ta. Maalämpö järjes tel mien ra kenta minen ei tuol loin ole ollut Vihdin kun nas sa toi menpide- eikä rakennusluvanvaraista. Vihdin kunnan ympäristönsuojelumääräysten pohjavesialueita koskeva maalämpökaivojen rakentamiskielto ei tuolloin vielä ollut voimassa. Ympäristövalvonnan tietoon tuli , että osoitteessa Enäjärventie 3

2 porataan maalämpökaivoja. Ympäristötarkastaja kävi tuolloin toteamassa, että Asunto Oy Nummelan Kisarinteen kiinteistölle oli porattu viisi maalämpökaivoa. Tämän jälkeen ympäristövalvonta selvitti, oliko kohteelle haettu/ myönnetty toimenpidelupaa, maalämpöjärjestelmien rakentamisen tultua toi men pi de lu van varai siksi tou ko kuussa Ym pä ris tö val von nan saamien tie to jen mu kaan Asun to Oy Num me lan Kisa rin teen toi menpi delu pahake mus 14 maa läm pö kaivon ra kenta mi selle oli tul lut vireil le Vih din kunnan ra ken nus val von taan , mutta lupakä sittely oli kes ken. Ym päristö val vonta il moitti joh ta valle ra kennus tarkas ta jal le, talo yh tiön isän nöitsijälle sekä maalämpö ura koitsijalle, että hank keen laa juu desta johtuen, tulee hank keesta pyytää lausuntoa ve silain mu kaisen lu van tar pees ta toi mival taiselta viranomaiselta eli Uuden maan ELY-kes kuk sel ta. Ympäristö valvon ta suo sit te li sa mas sa yh tey dessä että maaläm pö kaivo jen rakenta mista ei jat keta. Ym pä ristö val vonta sai tie don, että ura koitsija oli pyytä nyt ELY-kes kukselta hank keesta edellytetyn lau sunnon. ELY-keskuk sen lau sunto toi mitettiin hakijalle sekä ympäristötarkastajal le Lau sun nossa to dettiin, et tä hank keelle ei tule myön tää lu paa, sillä se saat taa ai heuttaa pohjave den pilaa miskiel lon vas taisia seu rauksia. Sen li säk si, et tä että kiin teistö si jait see ve den otolle tär keäl lä poh ja ve si alueel la, jos ta on vir taus Luon tolan ve den otta mon suun taan, Asunto Oy Numme lan Ki sa rin teen vä littö mässä lä hei syy dessä on to dettu liuottimil la erittäin li kaan tu nutta pohja vettä ja maa läm pö kaivojen po raami sessa on ris kinä, että li kaantunut poh javesi lähtee vir taa maan hal lit semat tomasti kohti lämpökai voja tai jo honkin sellai seen en nalta arvaa mat tomaan suun taan ja saattaa liata sel laista poh ja vettä, jo ka vielä on säi lynyt puhtaa na. Ympäristövalvonta saat toi lausun non välittömästi tie doksi raken nusval vontaan ja pyysi rakennus tarkastajaa keskeyttämään välittö mästi toimin nan, mikäli toimintaa on. Maalämpökai voja oli porattu ympäris töval vonnan saamien tietojen mukaan tuolloin 11 kpl. Asunto Oy Nummelan Kisarinteen valituksesta ilmenee että maalämpöputkia on porattu kiinteistölle 12. Ympäristövalvonta sai tiedon hankkeelle myönnetystä toimenpideluvasta , jolloin pää tök sen va li tus ajan mää rä ai ka oli jo päätty nyt. Pää tök sestä ei oltu valitettu. ELY-keskuksen kanssa käydyssä Asunto Oy Nummelan Kisarinteen maalämpöjärjestelmän rakentamista koskevassa viranomaisneuvottelussa Vih din kun nan ra ken nus val von nan ja ym pä ris tö val von nan kesken sovit tiin, et tä ra kennus val vonta il moit taa ta lo yh tiölle vel voit teesta hakea maa lämpö jär jes telmälle ve silain mu kaista lu paa. Asun to Oy Num melan Ki sa rinteen ve si lain mukai nen lupa ha kemus tuli vi reille Ete lä-suo men alue hallintovi ras tos sa Rakennusvalvontaviranomainen Toimenpidelupahakemuksessaan As Oy Nummelan Kisarinne on hakenut lupaa aloittaa toimenpide vakuutta vastaan ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Hakemuksesta poiketen toimenpidelupapäätöksen yhteydessä ei kuitenkaan ole myönnetty MRL 144 mukaista aloittamisoikeutta ja päätöksen mukaisesti toimenpiteeseen olisi saanut ryhtyä vasta toimenpidelupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi Rakennustyöt on määrätty keskeytettäväksi Koska toi men pi tee seen oli ryhdytty en nen kuin toi men pi de lu pa pää tös oli tullut lain voi mai sek si, voidaan maan-

3 käyttö- ja ra kennus lain mo mentin mu kais ten ra kennustöiden keskeyttämi sen edelly tysten kat soa tuolloin täyt ty neen. Muilta osin rakennusvalvontaviranomaisella ei ole asiaan lisättävää ympäristönsuojeluviranomaisen edellä esittämien seikkojen lisäksi. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti Ympa 48 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vastine Asunto Oy Nummelan Kisarinteen valitukseen koskien Vaasan hallinto-oikeuden vesitalousasiassa antamaa päätöstä nro 14/0299/2 / Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö , Diaarin:o 3378/1/14 Korkein hallinto-oikeus pyytää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalta vas tinet ta mennessä Asunto Oy Nummelan Kisarinteen va li tuk ses ta koskien Vaasan hallinto-oikeuden vesitalousasiassa an ta maa pää tös tä nro 14/0299/2, dnro 00098/13/5208. Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Asunto Oy Nummelan Kisarinteen va lituk sen Aluehallintoviraston päätöksestä vesitalousasiassa koskien maaläm pö kai vo jen rakentamista kiinteistölle Vihdin kunnassa osoit tees sa Enäjärventie 3. Hallinto-oikeus katsoo perusteluissaan, että "läm pö kai vo jen rakentaminen ja käyttäminen Nummelanharjun I luokan poh ja ve si alu eel la voi heikentää pohjaveden laatua. Toiminnasta voi ai heutua myös ympäristönsuojelulain 8 :n tarkoittamaa pohjaveden pi laan tumis ta. Näin ollen yleiseltä kannalta arvioituna hankkeesta yleisille tai yk sityi sil le eduille saatava hyöty ei ole huomattavaa verrattuna siitä yleiselle tai yk si tyi sel le edulle koituviin menetyksiin. Koska vesilain 3 luvun 4 :n 1 momen tin 2 kohdan mukainen edellytys vesitalousluvan myöntämiselle ei siten täyty, aluehallintoviraston on tullut hylätä hakemus." (Vaasan hal linto-oi keu den päätös liitteessä) Asunto Osakeyhtiö Nummelan Kisarinteen valitus on kokonaisuudessaan liit tee nä (KHO:n vastinepyyntö Asunto Oy Nummelan Kisarinteen va li tukses ta Vaasan hallinto-oikeuden vesitalousasiassa antamaan pää tök seen nro 14/0299/2). Asunto Oy Nummelan Kisarinne vaatii Vaasan hal lin to-oi keu den päätöksen kumoamista ja luvan myöntämistä neljäntoista (14) 220 metriä syvän maalämpökaivon rakentamiselle kiinteistölle Ki sa rinne ( ). Asunto-osakeyhtiö on esittänyt valituksessaan mm. seu raa vaa (tiivistelmä): - Rakentamishanke käynnistyi johtavan rakennustarkastajan myön tä mäl lä toimenpide- ja aloitusluvalla. Rakentaminen aloitettiin vä lit tömäs ti luvan myöntämisen jälkeen rakennustarkastajan suullisen suos tumuk sen perusteella. Missään vaiheessa ei lupaviranomaisten taholta kerrot tu, että hanke vaatisi vesilain mukaisen lupamenettelyn. Ra ken nus hanke keskeytettiin noin viikon kuluttua töiden aloittamisesta. Maa läm pö kaivois ta oli ehditty porata kaksitoista kappaletta. - Kunnan lupaviranomaisille on aikanaan riittänyt, ettei valittajan kiinteistö si jain nut vedenottamon suoja-alueella lupaa myöntäessään

4 - Poraus on ulotettu vähintään kahden metrin syvyydelle kallioon tii vis tet tynä siten, etteivät pintavedet pääse porareiän kautta syvempiin ve si ker roksiin. Lisäksi teräsputken syöpyminen on estetty porareiän kautta tiiviillä muo vi put ki tii vis tyk sil lä. - Mitään ELY-keskuksen tai hallinto-oikeuden ennakoimia ym pä ris tö va hinko ja ei ole havaittu tapahtuneen jatkuvasta tarkkailusta huolimatta. Mah dolli set maaperän liuotinjäämät ovat pysyneet paikallaan. Puhtaana tuol loin ollut pohjavesi on edelleen pysynyt puhtaana. Ajan kuluminen on tässä tapauk ses sa ollut vahvana näyttönä siitä, että poraamisessa ei ole ollut lu pavi ran omai sen näkemiä riskejä ja luvan myöntämisen edellytykset täyt ty vät. - Hanke on maksanut tähän mennessä noin Laitteiston pur kami nen ja toiseen lämmitysjärjestelmään siirtyminen tulee kustantamaan noin Lisäksi valittaja menettää noin viiden vuoden ajalta energian ku lu tuk ses ta aiheutuvat säästöt. Liitteet KHO:n vastinepyyntö Asunto Oy Nummelan Kisarinteen valituksesta Vaasan hallinto-oikeuden vesitalousasiassa antamaan päätökseen nro 14/0299/2 (diaarinumero 00098/13/5208), (sisältää As. Oy Nummelan Ki sa rin teen valituksen ja Vaa san hallinto-oikeuden päätöksen, jota se koskee) Valmistelija Tanja Mikkola, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p Esittelijä Ehdotus ympäristöpäällikkö Vihdin kunnan ym pä ris tö lau ta kun ta esittää vastineenaan seuraavaa: Asunto Oy Nummelan Kisarinne on rakentanut kokonaisuudessaan kak sitois ta (12) maalämpökaivoa ennen lainvoimasta toimenpidelupaa kiin teistöl le osoitteeseen Enäjärventie 3, Nummela. Maa läm pö kaivo jen poraamiseen oli ryhdytty jo huomattavasti ennen toi men pi de lu pa päätök sen an ta mis ta. Vesilain mukaista lupaa hankkeelle on haettu ke ho tukses ta vasta jäl ki kä teen, vaikka valittaja on tullut tietoiseksi vesilain mu kaises ta me net te lys tä ennen toimenpidelupapäätöksen antamista ja sen lainvoi mai seksi tu le mis ta. Ympäristövalvonta on todennut , että osoitteeseen Enäjärventie 3 oli porattu viisi (5) maalämpökaivoa. Hanketta koskeva maankäyttö- ja ra ken nus lain mu kai nen toimenpidelupahakemus oli tullut vireille ra ken nusval von ta vi ran omai sel le Ympäristövalvonta on saattanut isän nöit si jän ja rakennusvalvonnan tietoon, että Asun to Oy Num me lan Ki sa rin teen maalämpökaivojen rakentamista kos ke vas ta vireillä ole vas ta toi men pi de lu pa ha ke muk ses ta edellytetään vesilain mu kais ta lu pahar kin taa ja lausunto vesilain mukaisesta lupatarpeesta on pyy det tä vä ELY-kes kuk sel ta. Hankkeen urakoitsija ilmoitti ympäristövalvontaan, ra kennus val von taan ja taloyhtiön isännöitsijälle pyytäneensä lausuntoa ELY-keskuk ses ta Tämän jälkeen maalämpökaivojen ra ken ta mis ta on edelleen jatkettu. Päätös hankkeen toi men pi de lu vas ta oli annettu Uu den maan ELY-keskus antoi lausuntonsa Ra kennus val von ta määräsi koh teen rakennustyöt keskeytettäväksi , jolloin valmiina oli 11 maa läm pö kai voa. Maankäyttö- ja ra ken nus lain mukainen lupa olisi saanut lain voi man vasta Ra ken nus val vonnas ta saatujen tietojen mu kaan Asunto Oy Nummelan Kisarinne on lisäksi

5 ottanut maa läm pö jär jes tel män käyt töön ilman maankäyttö- ja ra ken nus lain mukaista lainvoimaista toi men pi de lu paa ja sen edellyttämää hy väk syn tää/ lopputarkastusta. Edellä mainitut seikat huomioiden ympäristölautakunnan käsityksen mukaan valittajan hyväksi ei voida hyö ty jen ja menetysten arvioinnissa katsoa ve si ta lous lu pa-asian ratkaisemisessa kuluja, jotka ovat aiheutuneet va lit tajal le il man lainvoimaista lupaa rakennetusta hankkeesta. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidelupamenettely, jossa toimi val tai nen lupaviranomainen on kunnan rakennusvalvontaviranomainen ja nyt kyseessä oleva vesitalouslupamenettely, jossa toimivaltainen lu pa vi ranomai nen on aluehallintovirasto, ovat toisistaan erillisiä lupamenettelyjä. Kun nan ympäristönsuojeluviranomaisella ei ole toimivaltaa ve si ta lous lupa-asiois sa lukuunottamatta vesilain 5 luvussa määriteltyjä ojitusasioita. Maan käyt tö- ja rakennuslain mukaiset lupa-asiat ja vesitalouslupa-asiat käsi tel lään niistä säädetyn lainsäädännön edellyttämällä tavalla toi mi val taises sa viranomaisessa. Asunto Oy Nummelan Kisarinteen isännöitsijää on tie do tet tu siitä, että hanke edellyttää vesilain mukaista lu pa harkin taa. Ympäristölautakunnan käsityksen mukaan valittajan esittämät toimenpiteet maa läm pö jär jes tel mäs tä pohjavedelle aiheutuvien riskien vähentämiseksi, ku ten pintavesien pääsyn estäminen porareiän kautta syvempiin ve si kerrok siin, eivät riitä sulkemaan pois hankkeesta poh ja ve del le aiheutuvia pilaan tu mis ris ke jä kyseisellä alueella. Vihdin kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tietoon ei ole tul lut, että Asun to Oy Nummelan Kisarinteen maalämpöjärjestelmän ra ken ta mi sen/ toi min nan aikaisia vaikutuksia olisi tarkkailtu, kuten valituksessa on esi tet ty. Valituksesta ei myöskään il me ne tarkemmin mistä tarkkailusta on kyse, eikä tällaisia seu ran ta-/tark kai lu tu lok sia ole kunnan ym pä ris tön suo je lu vi ranomai sel le toimitettu. Hakija ei ole esittänyt valituksessaan mitään uutta sellaista, jonka pe rusteel la vesitalousluvan myöntämisen edellytysten voitaisiin katsoa muut tuneen. Valitus tulee näin ollen hylätä. Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi.

7 / / / / 66y. Asiassa aiemmin kertyneet asiakirjat ovat korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Ne voidaan pyynnöstä toimittaa nähtäväksi. KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Vihdin kunnan ympäristölautakunta Päivämäärä Diaarin:o 05.11.2014 337811114 7 / / / / 66y VASTINEPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää Vihdin kunnan ympäristölautakunnalle jäljennöksen

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) Ympäristölautakunta 52 02.09.2014 Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus polttonesteiden jakeluasemalle tilalle Kuutosrinne (16-401-21-7) YMPLTK 52 2.9.2014 Asia Neste Markkinointi Oy on jättänyt

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat

Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 25/11/01/00/2013. Rakennus- ja ympäristölautakunta 230. Asiakirjat Rakennus- ja ympäristölautakunta 230 06.11.2013 Päätös / ympäristölupa / Biokaasulaitoksen lietteiden jatkokäsittely ja tuotteistaminen sekä piha- ja puutarhajätteiden vastaanotto ja kompostointi, Kokkolan

Lisätiedot

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27

52/11.01.00.00.02/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 12.02.2014 27 Rakennus- ja ympäristölautakunta 27 12.02.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 102 11.06.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta 138 03.09.2014 Ympäristöluvan 8-2010 lupamääräysten 18, 21 ja 23 täytäntöönpanon

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi

Yhteyshenkilö: Paula Puotiniemi, puh. 0400 431 655, fax (09) 803 0004, etunimi.sukunimi@st1.fi Ympäristölautakunta 89 19.09.2013 Polttoaineiden jakeluaseman ympäristölupa / ST1 Oy 509/11.01.00/2012 YMPLTK 89 19.9.2013 Asia St1 Oy on toimittanut ympäristölautakunnalle ympäristölupahakemuksen, joka

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. -----

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää em. valtuustoaloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. ----- Kaupunginvaltuusto 38 21.02.2013 Kaupunginhallitus 115 11.03.2013 Ympäristölautakunta 68 14.05.2013 Kaupunginhallitus 240 27.05.2013 Kaupunginvaltuusto 91 13.06.2013 Kaupunginhallitus 314 12.08.2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy

Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 76 20.08.2014 Ympäristölupa / Isosuon murskauslaitos, Palovuoren Kivi Oy 243/11.02.00/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 20.08.2014 76 Ympäristönsuojelutarkastaja

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8

Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 69/551/2015 YMPL 04.02.2015 8 Ympäristölautakunta 8 04.02.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Noormarkun Murske Oy:lle/ siirrettävälle kivenmurskaamolle Järilän kylän kiinteistöille 271-411-3-26, 271-411-3-33 ja 271-411-3-34 69/551/2015

Lisätiedot

62 25.03.2015. Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas

62 25.03.2015. Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas Rakennus- ja ympäristölautakunta 62 25.03.2015 Ympäristölupa kiinteän betoniaseman toiminnalle, Rudus Oy / Punkaharjun tehdas 773/58/585/2014 RAKYL 62 Selostus: Rudus Oy on hakenut Savonlinnan rakennus-

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi

Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi Rakennus- ja ympäristölautakunta 26 19.02.2014 Rakennusliike Soimu Oy:n hakemus liittyen kiinteistöllä 167-4-44-13 olevien yhdyskuntalaitteiden poistamiseksi 2834/10.01.00/2014 RAKYMPLK 26 Rakennusliike

Lisätiedot

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015.

Lupahakemus on tullut vireille 15.1.2015. Hakija on täy den tä nyt hakemustaan 24.3.2015. Ympäristölautakunta 99 16.06.2015 Ympäristölupahakemus autopurkamolle / Rimwood Tmi 187/54.540/2015 YMPLTK 16.06.2015 99 Ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Rimwood Tmi hakee ympäristölupaa

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1. Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 65 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Rakennus- ja ympäristölautakunta Aika 18.06.2014 klo 16:30-18:02 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22

Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 Ympäristölautakunta 13 04.02.2014 Ympäristölupahakemus eläinsuojalle / Petäjalammin kylän tilalle Pohja RN:o 2:22 594/54.540/2013 YMPLTK 13 Vs. ympäristötarkastaja Erkka Hurtola Hakijatiedot Pertti Pohja

Lisätiedot

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö

36 19.06.2013 15 10.06.2015. YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija rakennustarkastaja Leo Lindström 040 576 9251 ja ympäristöpäällikkö Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) Ympäristölautakunta (Rantasalmi, Juva, Sulkava) 36 19.06.2013 15 10.06.2015 TALOUSRAKENNUKSEN SIJAINTI / JUVA 139/10.09/2013 YMP.LTK 19.06.2013 36 (valmistelija

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 27.01.2015 klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen

Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen Ympäristölupahakemus / Simpsiön koirakouluyhdistys ry / tuhkajätteen hyödyntäminen 219/11.01.00.01/2015 Ympla 75 Valmistelija: Ympäristöinsinööri Mirva Korpi Ympäristöinsinööri: Ympä ristölautakunta tekee

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 1/2014 1 / 26 Ympäristölautakunta Aika 28.01.2014 klo 14:00-15:42 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

85 16.10.2014 84 19.11.2014. Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen

85 16.10.2014 84 19.11.2014. Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 85 16.10.2014 84 19.11.2014 Tuhkasentie 3:n rakennelmat / vastine Ulla ja Markku Ruuthin 8.9.2014 lähettämään ilmoitukseen 3462/10.03.00/2014

Lisätiedot

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella

Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkamisesta Lieviön-Paunin alueella Kaupunkisuunnittelulautakunta 62 19.05.2015 Kaupunginhallitus 239 01.06.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 94 25.08.2015 Kaupunginhallitus 323 07.09.2015 Lausunto valitukseen rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen

Lisätiedot

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen

378 Vanhustenkotiyhdistys ry:n Pohjola Pankki Oyj:n lainalle 187 Asunto Oy Hiskinrivin maanvuokrasopimuksen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 347 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 15:00-18:24 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 171 Kokouksen avaaminen 349

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Aika 16.10.2014 klo 18:00-19:07 Paikka Kaupungintalo II-krs, kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kauppinen Kari 18:00-19:07

Lisätiedot

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61

Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 Lupa- ja valvontalautakunta 19 09.10.2014 Maa-aineslupapäätös Soraliike Möttönen Ky ja Maanrakennus Möttönen, Kariharju RN:o 2:61 80/418/2014 VALV 19 Esittelijänä: ympäristösihteeri Mikko Karjalainen,

Lisätiedot

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen

45 02.04.2014. Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen Rakennus- ja ympäristölautakunta 45 02.04.2014 Asfaltti-System Oy:n suihkupuhallustoimintaa koskevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen 3513/11.00.01/2014 Rymla 45 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa

Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa Lupa- ja valvontalautakunta 28 07.11.2012 Lupa- ja valvontalautakunta 9 28.02.2013 Lausunto Oulun hallinto-oikeudelle Hanneli Seppäsen ym. vastaselitykseen valitusasiassa 94/13/134/2012 VALV 28 Valmistelijana:

Lisätiedot