NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NOKIAN KAUPUNKI 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS. NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014)"

Transkriptio

1 14-5 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI, KAAVOITUSYKSIKKÖ, (Dno TEKE 285 / 2014) Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 14. kaupunginosan kortteli 5 ja virkistysaluetta. Kortteliin muodostetaan sitova tonttijako. Suunnittelualue sijaitsee Nokian kartanoalueen lounaispuolella 0,8 kilometrin päässä kaupungin ydinkeskuksesta etelään. Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa Kaavoitusjaosto Kh Kv

2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kaavaselostus koskee päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 14. kaupunginosan korttelia 5 ja puistoaluetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 14. kaupunginosan kortteli 5 ja virkistysaluetta. Kortteliin muodostetaan sitova tonttijako. Kaavan laatija: Nokian kaupunki, tekninen keskus, kaavoitusyksikkö, Jorma Hakola. 1.2 Kaava-alueen sijainti Suunnittelualue on kooltaan noin 1,5 ha ja sijaitsee Nokian kartanoalueen lounaispuolella Matti Kurjenkadun, Emäkoskentien, Viholanraitin ja kartanonraitin välissä vajaan kilometrin päässä kaupungin ydinkeskustasta etelälounaaseen.

3 1.3 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista - Asemakaavan seurantalomake - Osallistumis- ja arviointisuunnitelma - Ote ajantasa-asemakaavasta - Ote asemakaavan hakemistokartasta 1.5 Luettelo selostuksen taustaselvityksistä - Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, Pirkanmaan liitto, Nokianvirran yläjuoksun inventointi ja ympäristöselvitys, Ark.tsto Eija Teivas Nokian renkaat OYJ Ympäristömeluselvitys, 2010 AXsuunnittelu ympäristö - Nokian renkaat OYJ Hajujen leviämismalli, 2010 AXsuunnittelu ympäristö - Nokian Emäkoskentien melusuojauksen yleissuunnitelma 2007, Pöyry infra Oy - Nokian arvokkaat luontokohteet, Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Nokian kulttuuriympäristöohjelma, Pirkanmaan ympäristökeskus, TIIVISTELMÄ Kaavoituksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Alla kaavoituksen käynnistämissopimuksen sopimusalue

4 3 LÄHTÖKOHDAT 3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista Luonnonympäristö Kaavoitettava alue rajoittuu Nokian kartanoalueeseen, Matti Kurjenkatuun ja Emäkoskentiehen. Alueella on Nokian kartanon vanha navetta ja talousrakennus. Nokian arvokkaat luontokohteet (Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö 2005) mukaan alueella ei ole suojelukohteita Rakennettu ympäristö Yhdyskuntarakenne Muutosalueen ympäristö on harvaa kaupunkirakennetta. Eteläpuolella on pientaloasutusta, Itäpuolella on päiväkoti, Pohjoispuolella Nokian kartanon talouskeskus, puistoa ja viljelyksiä ja länsipuolella Emäkoskentie ja Koskenmäki. Kaavamuutosalueella on jäljellä Nokian kartanon navetta ja talousrakennus. Alueen halki kulkee tie. Alueella ei asuta. Alla talousrakennus ja navetta

5 NOKIAN KAUPUNKI Navetta yllä ja alla, alinna autotalli talousrakennus

6 Liikenne Ajoyhteys alueelle on etelästä Nuijamiestentieltä Matti Kurjenkadun kautta. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot Kaava-alueella oleva Nokian kartanon navetta on Nokian virran yläjuoksun inventointi ja ympäristöselvityksen kohdeinventointitietojen mukaan rakennettu 1902 ja muutettu Navetta rakennettiin uudelle paikalle koska vanha navetta purettiin karjan tuberkuloosin takia tehdyissä muutoksissa rehu-ullakkoa suurennettiin ja välikatto tehtiin betonista, jolloin rakennuksen ilme muuttui täysin. Itäpäässä sijaitsevasta maitokamarista myytiin maitoa, ja sitä toimitettiin myös kartanon pirtissä toimineeseen leipomoon. Karja huutokaupattiin n Viimeksi navettaa on käytetty ampumaratana. Kaava-alueella oleva navetta on asemakaavassa suojeltu merkinnällä sr-1, kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus. Rakennuslain 135 :n 1 momentin nojalla voimassa olevassa asemakaavassa määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen kaupunkikuvallista arvoa. Lähiympäristöstä mainitaan että Viholaan johtava soratie kulkee kumpareella sijaitsevan navetan pohjoispuolitse. Idästä lähestyttäessä navetan pääty on näkymän päätteenä. Rakennuksen itäpuolella on entisen auto- ja traktoritallin rajaama piha. Ympäristö on heinikoitunut. Takapihalla on romua. Nokian kartanon auto- ja traktoritallista todetaan että se rakennettiin alun perin 1930 kartanon autoja varten. Tiiliosaa laajennettiin 1984 katoksen suuntaan. Rakennuksessa toimi myös paja. Katoksen aukkojen muoto on muutettu ko. osalla. Rakennus rajaa L-muotoisena sorapintaisen pihan. Inventointikortin mukaan rakennuksen säilymisedellytykset ovat kohtalaiset. Rakennus on voimassa olevan asemakaavan rakennusalan mukainen mutta kaava sallii kaksikerroksisen rakennuksen. Nokian tehdaslaitosten valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristörajaus ei ulotu kaava-alueelle eikä alueella ole muinaisjäännöksiä.

7 Kaava-alue on osa maakunnallisesti arvokasta maisema-aletta vuoden 2007 rajaus (musta katkoviiva). Pirkanmaan maakunnallisten arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventointi: Ehdotus maakunnallisiksi maisema-alueiksi 2013 (Pirkanmaan liitto) maisema-alueen tarkennuksessa kaava-alue ja Nokian kartanon talouskeskuksen alue on rajattu pois (vihreä viiva). Ympäristöhäiriöt Alueen merkittävimmät ympäristöhäiriöt ovat Nokian renkaiden tehdasalueen hajuhaitat ja Emäkoskentien liikennemelu. Nokian Renkaiden tehdasalueelta syntyy melua ja hajuhaittoja. Tehtaan meluvaikutus vaimenee kaava-alueelle tultaessa. Hajuhaitta on ajoittaista epämiellyttävää kumin hajua johon tehtaan viereen kasvaneena kaupunkina on totuttu. Vallitsevat tuulet vievät satunnaiset hajuhaitat todennäköisimmin muualle kuin kaava-alueelle.

8 Tehdasalue muodostaa mahdollisessa suuronnettomuustilanteessa riskitekijän lähinnä paksun nokisen savun muodossa. Kumitehdas on yli 0,5 km :n päässä kaava-alueesta. Onnettomuustilanteessa sopivan tuulen vallitessa haittojen ulottuminen alueelle on mahdollista mutta epätodennäköistä. Kumitehtaan aiheuttama meluhaitta ei selvityksen mukaan ulotu juurikaan kaava-alueelle. Nokian Emäkoskentien melusuojauksen yleissuunnitelman (Pöyry 2007) mukaan päiväajan meluarvot (55 dba) ylittyvät navetan länsipuolellla.

9 3.1.3 Maanomistus Alueen korttelialueet ovat yksityisessä omistuksessa ja katu- sekä puistoalueet kaupungin omistuksessa. 3.2 Suunnittelutilanne Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset: Pirkanmaan maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta ja Nokian kartanon maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä akm. Kaava-alue on merkitty ellipsillä. Oikeusvaikutteisessa hyväksytyssä keskustaajaman osayleiskaavassa alueella on palvelujen ja hallinnon aluetta (P) ja lähivirkistysaluetta VL sekä asemakaavalla jo suojeltu rakennus ks 2. Alueella on merkintä kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä alueen osa sk 1-4 jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Kaava-alue on merkitty ellipsillä.

10 Alueella on voimassa seuraavat asemakaavat: Arkistotunnus Hyväksymis- tai vahvistuspäivä 14: : Ajantasakaavaote Voimassa olevassa asemakaavassa alue on K, liike-, ja toimistorakennusten korttelialuetta sekä puistoaluetta. Lisäksi alueelle on osoitettu sr-1 merkinnällä yksi kaupunkikuvan kannalta tärkeä rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat sen kaupunkikuvallista arvoa. Alueella on rakennusoikeutta yhteensä 2700 kerrosalaneliömetriä ja kerrosluku on II. Lisäksi alueen itäpäässä on johtorasite. Autopaikkoja on tehtävä liike- ja toimistotiloissa 1 autopaikka / 100 m 2. - Nokian kaupungin rakennusjärjestys on hyväksytty valtuustossa Pohjakarttana on kaupungin kartta- ja tonttiyksikön ylläpitämä pohjakartta.

11 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve Kaava on pantu vireille maanomistajien aloitteesta (kaavamuutosanomus ). Kaavamuutoksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupungin tavoitteena on saada alue rakentumaan viihtyisäksi, turvalliseksi ja vetovoimaiseksi asuinkortteliksi, joka ottaa huomioon alueen kulttuuriset arvot. 4.2 Osallistuminen ja yhteistyö Osalliset Osallisia ovat naapurikiinteistöjen omistajat ja asukkaat, rakennus- ja ympäristölautakunta sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa Vireilletulo Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt Asemakaavan muutos asetetaan nähtäville luonnosvaiheessa ja ehdotusvaiheessa osallisten kuulemista ja tarvittavia lausuntoja varten. 4.3 Asemakaavan suunnittelun aikaiset tavoitteet Asemakaavan muutoksen tavoitteita tarkennetaan tarvittaessa saadun palautteen perusteella Asemakaavaluonnos 4.4 Suunnitteluvaiheiden käsittelyt ja päätökset kaavoitusjaosto päätti asettaa kaavaluonnoksen laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtäville kaavamuutosluonnos oli nähtävillä. Yksi mielipide jätettiin.

12 5 ASEMAKAAVAN KUVAUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kartanoalueen eteläpuolista Riihipuistoa ja korttelia 14-5 jossa on kartanon vanha navetta sekä talousrakennus. Voimassa olevassa asemakaavassa liike- ja toimistorakennusten korttelialue halutaan muuttaa paremmin asumiskäyttöön soveltuvaksi. Alueen rakennusoikeus kasvaa 2700 m 2 :sta 3800 m 2 :n ja kortteliin muodostetaan kaksi tonttia. Pieni pala Riihipuistosta liitetään korttelialueeseen tontin takaosan ajoyhteyden muodostamista varten. Nokian kartanon vanha navettarakennus on suojeltu jo nykyisessä asemakaavassa. 5.1 Aluevaraukset Riihipuisto osoitetaan lähivirkistysalueeksi ja kortteli 14-5 AKR-8 asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta osoitetaan 3800 kerros m2. Kaavaan merkityn kerrosalan lisäksi saa rakentaa talous-, varasto- ja huoltotiloja enintään 10% rakennusoikeudesta. Alueen itäosalle osoitetaan johtovaraukset kaukolämpöä, vesijohtoa, sähköjohtoa ja hulevesiviemäriä varten. Kerrosluvuksi osoitetaan II. Autopaikkoja edellytetään rakennettavaksi 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti. Navettarakennus osoitetaan suojeltavaksi merkinnällä sr-13 Kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokas rakennus, jota ei saa purkaa. Korjaus- ja muutostöissä tulee huolehtia, että rakennuksen arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot säilyvät. 5.2 Kaavan vaikutukset Rakentuessaan kortteli täydentää alueen kaupunkirakennetta monipuolistaen alueen asuntotarjontaa rivitaloasunnoilla pienkerrostaloilla ja navettaan rakennettavilla loft-asunnoilla. Alueen kaupunkikuvaa saa uuden kehittyvän kerrostuman kun navetta säilyy ja viereen rakennetaan uutta. Riihipuisto säilyy käytännöllisesti katsoen entisellään koska kortteliin liitettävä osa on entistä tiealuetta joten alueen rakentumisella ei ole havaittavaa vaikutusta luontoon. Alueen rakentumisella ei ole myöskään oleellista vaikutusta maisemaan koska uusi rakentaminen on matalaa ja sijoittuu varsinaisen maisema-alueen reunalle. Matti Kurjenkadun liikenne kasvaa mutta pysyy rakentumisen jälkeenkin vähäisenä. Teknisen huollon verkostot ovat olemassa korttelialueen vieressä. Alueen asukasluku kasvaa noin sadalla. Vieressä on päiväkoti joten lapsiperheet voivat olla alueesta kiinnostuneita. Koulu ja kaupalliset palvelut ovat myös lähellä eikä keskustan palvelutkaan ole kaukana.

13 6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS Kaavasta laaditaan maankäyttö- ja luovutussopimus koska korttelialueen ja puiston pinta-ala muuttuvat. Sopimuksen periaatteet on kirjattu kaupunginvaltuuston hyväksymään sopimukseen asemakaavoituksen käynnistämisestä. Nokia Jorma Hakola kaavoitusarkkitehti

14 Liite 1 Asemakaavan seurantalomake Asemakaavan perustiedot ja yhteenveto Kunta 536 Nokia Täyttämispvm Kaavan nimi Nokian kaupungin 14. (Vihola) kaupunginosan kortteli 5 sekä virkistysaluetta Hyväksymispvm Ehdotuspvm Hyväksyjä Vireilletulosta ilm. pvm Hyväksymispykälä Kunnan kaavatunnus Generoitu kaavatunnus Kaava-alueen pinta-ala [ha] 1,5354 Uusi asemakaavan pinta-ala [ha] Maanalaisten tilojen pinta-ala [ha] Asemakaavan muutoksen pinta-ala [ha] 1,5354 Ranta-asemakaava Rakennuspaikat [lkm] Rantaviivan pituus [km] Omarantaiset Ei-omarantaiset Lomarakennuspaikat [lkm] Omarantaiset Ei-omarantaiset Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,25 0, A yhteensä 1, , ,36 1, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -1, T yhteensä V yhteensä 0, ,1-0,0317 R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä Maanalaiset tilat Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Yhteensä Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Rakennussuojelu Suojellut rakennukset Suojeltujen rakennusten muutos [lkm] [k-m²] [lkm +/-] [k-m² +/-] Yhteensä

15 Alamerkinnät Aluevaraukset Pinta-ala [ha] Pinta-ala [%] Kerrosala [k-m²] Tehokkuus [e] Pinta-alan muut. [ha +/-] Kerrosalan muut. [k-m² +/-] Yhteensä 1, , ,25 0, A yhteensä 1, , ,36 1, AKR 1, , ,36 1, P yhteensä Y yhteensä C yhteensä K yhteensä -1, K -1, T yhteensä V yhteensä 0, ,1-0,0317 VP -0,5252 VL 0, ,0 0,4935 R yhteensä L yhteensä E yhteensä S yhteensä M yhteensä W yhteensä

16 Liite 2 OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA 14 KAUPUNGINOSA KORTTELI 5 HANKE ALOITE Nokian kaupunki, asemakaavan muutos, 14. kaupunginosan kortteli 5, sekä puistoaluetta. (Dnro TEKE 285 / 2014) Kaava on pantu vireille maanomistajien aloitteesta. Hanke on ollut vireillä kaavoituskatsauksessa 2014 ja SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Nokian kartanoalueen lounaispuolella 0,8 km kaupungin ytimestä etelään.

17 LÄHTÖTIEDOT JA NYKYTILANNE MAANOMISTUS Asemakaavan muutosalue on osin yksityisessä omistuksessa ja osaksi Nokian kaupungin omistuksessa (puistot). Suunnittelualue on kooltaan noin 1,5 ha SUUNNITTELUTILANNE MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava on vahvistettu Maakuntakaavassa alue on keskustatoimintojen aluetta ja Nokian kartanon maakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä akm. Maakuntakaavaote seuraavalla sivulla

18 YLEISKAAVA Kaava-alue Oikeusvaikutteisessa hyväksytyssä keskustaajaman osayleiskaavassa alueella on palvelujen ja hallinnon aluetta (P) ja lähivirkistysaluetta VL sekä asemakaavalla jo suojeltu rakennus ks 2. Lisäksi alueella on merkintä kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä alueen osa sk 1-4 jonka arvot ja suojelu tulee ottaa huomioon asemakaavoituksessa. Alla yleiskaavaote. Kaava-alue

19 ASEMAKAAVA Pääosin alueella on voimassa vahvistettu asemakaava ja alueen länsipäässä on voimassa hyväksytty asemakaava. Asemakaavassa kortteli on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta (K). Alueella on osoitettu sr-1 kaupunkikuvallisesti tärkeä rakennus. Rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- ja muutostöitä, jotka turmelevat rakennuksen kaupunkikuvallista arvoa. Alueella on rakennusoikeutta yhteensä 2700 kerrosalaneliömetriä ja kerrosluku on II. Lisäksi alueen itäpäässä on johtorasite. Autopaikkoja on tehtävä liike- ja toimistotiloissa 1 autopaikka / 100 m 2. Alla ajantasakaavaote. TAVOITTEET Kaava on pantu vireille maanomistajien aloitteesta (kaavamuutosanomus ). Kaavamuutoksen käynnistämissopimus hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kaupungin tavoitteena on saada alue rakentumaan viihtyisäksi, turvalliseksi ja vetovoimaiseksi asuinkortteliksi, joka ottaa huomioon alueen kulttuuriset arvot. OSALLISET

20 Osallisia ovat kohdealueen ja naapurikiinteistöjen omistajat, asukkaat ja yritykset, rakennus- ja ympäristölautakunta, Turvallisuus- ja kemikaliovirasto TUKES, Pirkanmaan aluepelastuslaitos, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan maakuntamuseo sekä kaikki, joiden oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. OSALLISTUMISEN JA VUOROVAIKUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN Asemakaavoituksen vireilletulosta on ilmoitettu kaavoituskatsauksessa Kaavaluonnos pidetään laatimisvaiheen mielipiteiden kuulemista varten nähtävillä kaupungin teknisen viraston ilmoitustaululla ja Internetissä kaupungin kotisivulla. Asiasta kuulutetaan Nokian Uutisissa. Lisäksi asiasta ilmoitetaan kirjeitse kohdealueen maanomistajille ja naapureille. Kaavaluonnoksesta pyydetään lausunto rakennus- ja ympäristölautakunnalta, Pirkanmaan ELY - keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta, Pirkanmaan aluepelastuslaitokselta sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolta. Laadittavassa asemakaavaehdotuksessa mielipiteet ja lausunnot otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville teknisen keskuksen ilmoitustaululle ja Internetiin kaupungin kotisivulle. Asiasta kuulutetaan Nokian Uutisissa. Kaavaehdotuksesta pyydetään tarpeellisiksi katsottavat lausunnot. Kaupunginhallituksen päätös, josta ilmenee kaupungin perusteltu kannanotto mahdollisiin muistutuksiin, lähetetään sellaisille osallisille, jotka ovat muistutuksensa yhteydessä jättäneet yhteystietonsa. Kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan, ja päätöksestä ilmoitetaan kuulutuksella ilmoitustaululla ja Nokian Uutisissa. Valtuuston päätökseen voi valittamalla hakea muutosta 30 päivän kuluessa. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SELVITYKSET Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huomioon kaavamuutoksen tarkoitus, aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeellisuuteen vaikuttavat seikat. Asemakaavan ympäristövaikutuksista ei ole tarpeen laatia erillistä arviointiselvitystä. Asemakaavan vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja rakennettuun ympäristöön, luontoon ja maisemaan, liikenteeseen ja tekniseen huoltoon sekä sosiaalisiin oloihin arvioidaan kaupungin omana työnä ja tulokset esitetään kaavaselostuksen yhteydessä. - Pirkanmaan maakunnallisesti arvokkaat rakennetut kulttuuriympäristöt, Pirkanmaan liitto, Nokianvirran yläjuoksun inventointi ja ympäristöselvitys, Ark.tsto Eija Teivas Nokian renkaat OYJ Ympäristömeluselvitys, 2010 AXsuunnittelu ympäristö - Nokian renkaat OYJ Hajujen leviämismalli, 2010 AXsuunnittelu ympäristö - Nokian Emäkoskentien melusuojauksen yleissuunnitelma 2007, Pöyry infra Oy

21 - Nokian arvokkaat luontokohteet, Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö, Nokian kulttuuriympäristöohjelma, Pirkanmaan ympäristökeskus, 2001 KÄSITTELYAIKATAULU VALMISTELU Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville vuoden 2015 aikana ja tavoitteena on hyväksyä kaavamuutos samana vuonna. Kaava laaditaan Nokian kaupungin kaavoitusyksikössä. Kaavan yhteydessä laaditaan maankäyttö- ja luovutussopimus. Kaavan valmistelijana toimii kaavoitusarkkitehti Jorma Hakola (p ), jolta saa tarvittaessa lisätietoja hankkeesta. Osoite: Nokian kaupunki, kaavoitusyksikkö, PL 2, Nokia. Sähköpostiosoite: Nokialla Jorma Hakola Kaavoitusarkkitehti Liitteenä maanomistajan teettämä maankäyttöluonnos.

22

23

24

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS NOKIAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Asemakaavan muutos koskee Nokian kaupungin 16. kaupunginosan erityisaluetta ja 26. kaupunginosan kortteleita 7 ja 8 sekä erityis-, katu- ja liikennealueita.

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KORTTELIN 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Korttelin 17 asemakaavan muutos Pöytyän kunta, Yläneen

Lisätiedot

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava

Uusi-Kurkelan rantaasemakaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi-Kurkelan rantaasemakaava Kaavaselostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22840 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kaavaselostus 1 (20) 1 PERUS-

Lisätiedot

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa.

Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos. Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Rauman kaupunki EHDOTUS Kaunisjärvenkadun kiertoliittymän asemakaavan muutos AK Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 10.4.2015 päivättyä asemakaavakarttaa. Viistoilmakuva suunnittelualueesta ja ympäristöstä

Lisätiedot

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE

KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKIRANTA/SARKKIRANTA (102/008) SARKKIRANNAN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA ALANGONTIE KEMPELEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SARKKRANTA/SARKKRANTA (/00) SARKKRANNAN PÄVÄKODN LAAJENNUS JA ALANGONTE Asemakaavan muutos koskee Sarkkirannan kortteleita 0, 0 ja 0 sekä niihin liittyviä viheralueita ja Alangontien

Lisätiedot

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO

KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO ASEMAKAAVASELOSTUS KOULUKATU 13, CITYKORTTELI ASEMAKAAVAMUUTOS JA TONTTIJAKO 14.8.2013 2/41 14.8.2013 Koulukatu 13, Citykortteli, asemakaavamuutos ja tonttijako LA ASEMAKAAVASELOSTUS Dnro 870/10020300/2013

Lisätiedot

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s

V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s Työ nro 1657 4.3.2015 KAUPUNKIRAKENNEYKSIKKÖ, YHDYSKUNTASUUNNITTELU, KAAVOITUS V E H K A L A H D E N T I E 1 8 A s e m a k a a v a n m u u t o s K A A V A S E L O S T U S Kaavoitusohjelman työ nro 1657

Lisätiedot

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA K Y R Ö N T A A J A M A PAPPILANMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus EHDOTUS 26.3.2012 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Kyrön taajama, Pappilanmäen asemakaavan

Lisätiedot

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA

KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA VALKEAKOSKEN KAUPUNKI KOULUKADUN ASEMAKAAVAMUUTOS ASEMAKAAVA NRO 402 ASEMAKAAVAN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 15.11.2010 PÄIVÄTTYÄ ASEMAKAAVAKARTTAA Alueen määrittely Alueen sijainti Asemakaavan muutos koskee

Lisätiedot

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS

PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS tark. 9.9.2014 PISPANMÄKI IV A ASEMAKAAVAN SELOSTUS 1 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan selostus, joka koskee 24. päivänä huhtikuuta 2014 päivättyä asemakaavakarttaa Pispanmäki

Lisätiedot

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2

LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.04.2015 LÄHTEENMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 RUSKO,LÄHTEENMÄEN

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos

ASEMAKAAVAN SELOSTUS. Holvikiven alue asemakaavan muutos ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.6.2014 Holvikiven alue asemakaavan muutos Diaarinumero YLEISHAL 658/2012 Kaavatunnus 210010 Vireilletulosta ilmoittaminen kuulutus 9.5.2012 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128

REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 128 REISJÄRVEN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS VILJAMÄEN ALUEEN KORTTELISSA 18 ASEMAKAAVASELOSTUS kaavaehdotus 1.4.1 tark..4.1 14.1.9, 1 Kunnanhallituksen kaavamuutospäätös.... Kunnanhallituksen päätös asemakaavan

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK OY:N ALUE A R K K I T E H T I T O I M I S T O T A R M O M U S T O N E N O Y L E H M US T I E 27 A 2 0 7 2 0 T U R K U 02-2424 963 10.03.2014 RUSKON KUNTA VAHTO, KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, VAK

Lisätiedot

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS

HIU, 19. KAUPUNGINOSAN KORTTELIT 20-21 ASEMAKAAVAN MUUTOS Uudenkaupungin kaupunki Ak 1904 Hallinto- ja kehittämiskeskus Maankäyttöpalvelut 1. Perus- ja tunnistetiedot 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee: HIU, 19. kaupunginosan kortteleita 20-21 (AO)

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE

LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE LAPUAN KAUPUNKI 1. KESKUSTAN, 8. LIUHTARIN, 10. SIIRILÄN JA 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSAT ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS RATAHANKE Asemakaavan muutos koskee kortteleita 143 ja 1006 osakorttelia 136 sekä

Lisätiedot

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS

SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA. Kumpulan asemakaava SELOSTUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA SELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 16.9.2013 P19737 SELOSTUS 1 (15) Seppänen Pekka 16.9.2013 Sisällysluettelo 1 Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1 Tunnistetiedot...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie Kaavatunnus: 2-231 Asianumero: 779/10.02.03/2013 Kaav.ltk: nn.nn.nnnn Kh: nn.nn.nnnn ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS (LUONNOS) 15.10.2013 Kirkonkylä, Mahlamäentie 1 Suunnittelualue sijaitsee Nurmijärven

Lisätiedot

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013

Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vesilahti Savelanmetsänhelmen asemakaava Kaavaselostus 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Vireilletulo: 19.9.2011 Kaavaluonnos: 5.1.2012 Kaavaehdotus: 20.12.2012, tark. 20.5.2013 Kaavatoimikunta: 6.6.2013 Kunnanhallitus:

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015

ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 ÄÄNEKOSKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS KAAVAEHDOTUS 5.3.2015 KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT..2015 1 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS, JOKA KOSKEE 5. PÄIVÄNÄ MAALISKUUTA 2015 PÄIVÄTTYÄ

Lisätiedot

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS P Ä L K Ä N E TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS 17.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 Tampere Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Espoo ja Oulu

Lisätiedot

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos

Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Dnro KAUKE 1556/2014 Kaavatunnus 020039 17.9.2014 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 63 ) Kortteli 252 (Harjutie 17) Asemakaavan muutos Sisällys 1 Mitä tapahtuu ja missä? 2 2 Mitä on suunnitteilla?

Lisätiedot

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS

KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS PÖYTYÄN KUNTA Y L Ä N E E N T A A J A M A KALIKAN ALUEEN KORTTELIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS asemakaavan muutoksen selostus 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT Yläneen taajama, Kalikan alueen asemakaavan

Lisätiedot

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOKEMÄEN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN SELOSTUS LUONNOS 26.11.2014 HALLINTOKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Sisällysluettelo 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELIN 18/OSA KAAVASELOSTUS 17.11.2014 (tark. 14.1.2015) SISÄLLYS 2/12 1 Tiivistelmä... 3 1.1 Kaava-alue... 3 1.2 Hankkeelle asetetut tavoitteet...

Lisätiedot

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005

Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 Kaavaselostus Ehdotus 16.2.2012 16WWE0247 UPM-KYMMENE OYJ JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 86. kaupunginosa Tervamäen ranta-asemakaavan muutos ja kumoaminen Rn86:005 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Ranta-asemakaavan selostus,

Lisätiedot

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228

Hausjärven kunta. Asemakaavan muutos, selostus. Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Korttelit 200-201, 212-214, 223 ja 228 Hausjärven kunta Oitti Savilaukuntie-Katajatie, ns. Maxitin alue Ehdotus 12.4.2010, tarkistukset 20.5.2011 KValt 24.1.2012 9 Lainvoimainen 1.3.2012 1 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan

Lisätiedot

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS

VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS PORIN KAUPUNKI VÄHÄ-VÄKKÄRÄN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS RANKUN KYLÄ (432) TILAT SOPUKKA RN:o 6:68 SVÄLSÖ RN:o 6:70 (osa) KAAVASELOSTUSEHDOTUS 13.5.2014 PORIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUUNNITTELU OY

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ

KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KIIKOISTEN KYLÄ EHDOTUS A 042 Asemakaavan selostus 5.6.2014 OAS Kiikoisten kunnanhallitus 19.3.2012, 64 Vireilletulosta kuulutettu 3/2012 Kaavaluonnos nähtävillä 31.5.-2.7.2012,

Lisätiedot