Graphic. Arts in Finland. Volyymi 26 Numero 1B 1997

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graphic. Arts in Finland. Volyymi 26 Numero 1B 1997"

Transkriptio

1 Graphic Arts in Finland 1997 Volyymi 26 Numero 1B 1997

2

3 Graphic Arts in Finland Volyymi 26 Numero 1B Huhtikuu 1997 VIESTINNÄN TEKNIIKAN TUTKIMUKSEN VIITEKEHITYS Oittinen, P., Saarelma, H., Huhtanen, H., Tiivistelmä 1 Tavoite 3 2 Tutkimustarpeen arvioinnin lähtökohdat 3 3 Viestinnän tekniset megatrendit Teknologia Tuotteet Prosessi 10 4 Loppupäätelmät 12 5 Aineistoa 12 Julkaisija Graafisen teollisuuden tutkimussäätiö Osoite Tekniikantie 3 FIN Espoo Finland Puhelin Telefax Vastaava toimittaja Pirkko Oittinen Toimittaja Tiina Hartikainen

4

5 , 3 12 Viestinnän tekniikan tutkimuksen viitekehitys 3 Oittinen, P.*, Saarelma, H.*, Huhtanen, H.** * Teknillinen korkeakoulu, Viestintätekniikka. PL 6400, TKK. ** Sanoma Osakeyhtiö, PL 240, Helsinki. TIIVISTELMÄ Esitys on laadittu Graafisen teollisuuden tutkimussäätiön toimeksiannosta. Se on luonteeltaan analyysi, jota on tarkoitus hyödyntää alan tutkimuslinjojen määrittelyssä. Lähtökohtana on graafisen teollisuuden kehittyminen painettua, sähköistä ja verkkoviestintää integroidusti harjoittavaksi viestintäteollisuudeksi. 1 TAVOITE Tässä esityksessä tarkastellaan mediaviestinnän teknistä viitekehystä ja kehityksen mukanaantuomia uusia käsitteitä. Tavoitteena on luoda pohjaa viestintään kohdistuvan teknisen tutkimuksen suuntaamista koskeville keskusteluille ja päätöksenteolle. Tarkastelun rajaus tarkoittaa, että viestinnän muut lohkot kuten esimerkiksi teollisuus-, yritys-, ja opetusviestintä on rajattu ulkopuolelle. Näiden osalta on Teknillisessä korkeakoulussa käynnissä selvitystyötä. Mediaviestinnällä tarkoitetaan viestintäteollisuuden toimialaa. Graafisen Teollisuuden Liiton toimesta laadittiin vuonna 1995 toimialastrategia. Tässä strategiassa toimiala määriteltiin aiempaa painoviestintää laajemmin viestinnäksi yleensä. Uudelleenmäärittelyn taustana on tekniikan ja tätä seuraava tuotteiden ja viestintäprosessien voimakas muutos. Tutkimuksen aihealueista tehdään yleisellä tasolla ehdotuksia. Lähtökohdanomaisesti teollisuuden yhteistukimus pitäisi suunnata sellaisen perustiedon synnyttämiseksi, jota yritykset voivat käyttää pohjatietona liiketoiminnan kehittämisessä uuteen viestintäympäristöön. Jatkotarkasteluun sisältyisi tutkimuksen toteuttamisen edellytysten ja muotojen arviointia. 2 TUTKIMUSTARPEEN ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT Voimakkaasta tiedon käsittelyn ja viestinnän tekniikoiden kehittymisestä on seurauksena teknistaloudellinen murros. Sen tuloksena ei vain viestintä vaan tuotantotoiminta ja kaupankäynti muuttuvat globaalisti. Murros nähdään yhteiskunnan siirtymisenä teollisesta jälkiteolliseen yhteiskuntaan, jota luonnehditaan sanoin tietoyhteiskunta ja informaatioyhteiskunta. Tämänhetkisen, esimerkiksi EU:n piirissä vallitsevan, näkemyksen mukaan informaatioyhteiskunnassa viestinnän sisällöillä ja näin ollen sisältöteollisuuden toimialalla on keskeinen asema. Alueen toimijoiden lukumäärä lisääntyy ja toisaalta tuotantotoiminta erikoistuu ja verkottuu. Vuosikymmenen alkupuolella talouspoliittinen ajattelu Suomessa pohjasi vahvasti teollisuuden klusteriajatteluun. Klustereita on analysoitu usein käyttäen Porterin timanttimallia. Tässä mallissa ala sijoitetaan tuotantotekijöiden, strategian, kysyntäolojen ja lähialojen monikulmioon, jota valotetaan kansainvälisen toiminnan, julkisen vallan ja esimerkiksi sattuman vaikutuksilla. Klusteriajattelu on osin alan ympäristöstään eristävä. Viestintäklusterin puuttuminen kiinnitti vuoden 1993 teollisuuspolitiikan kirjauksissa huomiota. Klusteriajattelu sopinee hyvin esimerkiksi metalliteollisuudelle, puunjalostusteollisuudelle ja tietoliikennevälineitä valmistavalle teollisuudelle, koska näillä on selvät raaka-aineet, lähialat ja rajatut markkinat.

6 4 Vuosikymmenen puolivälissä on yleisestikin ottaen eri toimialojen sisäinen ja välinen verkostoituminen ja strategiset allianssit nousseet klusterilähestymistavan rinnalle ajattelua suuntaavaksi tekijäksi. Etenkin viestintäalaa voitaneen tarkastella klusterin asemesta klusterien välisenä liitäntäverkkona /kuva 1/. Näin siksi, että jokainen yhteiskunnan fyysinen ja juridinen henkilö on potentiaalisesti suhteessa viestintäteollisuuteen eri funktioissa kuten tiedontuottajan, prosessitoimijan ja asiakkaan muodossa. Kuva 1 Viestintäala klustereita yhdistävänä verkkona. 3 VIESTINNÄN TEKNISET MEGATRENDIT Teknisen näkökulman mukaan viestintäalaa voidaan tarkastella jaottelemalla se teknologiaan, tuotteisiin ja palveluihin ja viestintäprosessiin. Edelleen teknisen näkökulman mukaan nämä muodostavat keskinäisen hierarkian; tuotteet ja palvelut rakentuvat teknologialle ja käyttöprosessi tuote- ja palvelutarjonnalle. Viestinnän funktionaalinen tarkastelu korostaa puolestaan tuotteiden ja palvelujen funktiota. Pääfunktioita ja myös päätuoteryhminä ovat uutisointi ja informatointi, mainonta, opetus, viihde ja transaktiot. 3.1 Teknologia Teknologian megatrendit voidaan nyt näkyvissä olevan ajan osalta jakaa neljään, osin vaiheistetusti ja osin samanaikaisesti kehittyvään alueeseen: digitalisoituminen, verkottuminen älykkäät sisällöt ja luonnolliset käyttöliittymät. Digitalisoituminen Vastaanottajalle näkymättömien viestintäprosessien digitalisoituminen alkoi 1960-luvulla tekstinkäsittelystä ja eteni vähitellen sisällön luontiin ja painamiseen. Puhelin digitoitiin luvulla. Lukija ja soittaja eivät muutosta huomanneet. Joukkoviestintäympäristöä jakeluteknologioina 1990-luvulle asti eriytyneinä teknologioina hallinneet paino-, radio- ja TV-tekniikka / kuva 2/ ovat digitalisoitumassa /kuva 3/.

7 5 Kuva 2 Joukkoviestintäympäristö ennen v Jakelun digitalisoituminen on luonnollinen sisältötiedon käsittelyn digitalisoitumista seuraava kehityskulku. Jakelun digitalisoitumisen myötä viestintäprosessi, tiedon tuottajaa ja loppukäyttäjää lukuunottamatta, digitalisoituu ( all digital work flow ). Prosessi muuntuu enenevästi integroiduksi digitaaliseksi järjestelmäksi, jossa järjestelmän eri osien tulisi olla si vain sisäisesti vaan myös toisiinsä nähden toimivia. Seurauksena automaation kehitystarpeita syntyy uudestaan sisältötiedon käsittelyn, tiedonhallinnan ja digitaalisen tallennuksen alueille, jotka ovat jo aiemmin läpikäyneet digitaalisen kehitysvaiheen. Automatisoinnin tarvetta lisää digitalisoitumisen sähköisen jakelun kanavien määrää moninkertaistava vaikutus. Kuva 3 Viestintäympäristö v Digitaalisuus ulottuessaan painokoneeseen asti siirtää painamisen informaatioaikaan ja tekee painokoneesta tietokoneen oheislaitteen. Digitaalinen eli elektroninen painatus on toistaiseksi kehittynyt tietokone-, tietojenkäsittely- ja toimistoympäristölähtöisesti. Graafisen teollisuuden perinteisen tuotantotekniikan, mekaanisen painotekniikan kehitys pyrkii myös digitalisoitumiseen. Digitaalisen painatuksen perusajatus on, että tulostetut peräkkäiset sivut voivat olla erilaisia. Tällä hetkellä tätä rajoittaa tiedonkäsittelyn hitaus. Mekaanisen painatuksen täysdigitalisoitumisen esteenä on puolestaan painolevyn valmistuksen energiantarve. Vaikka levyt olisivatkin kestokäyttöisiä, uudelleenkäytettäviä reseptoreita, levyjen valmistus kierrosnopeuden tahdissa ei ole mahdollista lähitulevaisuudessa. Käsityksen mukaan jollain aikataululla kaikki painaminen kuitenkin muuttuu digitaaliseksi, mutta se mitkä teknologiat ovat käytössä on avoin kysymys.

8 6 Laakaoffsetmenetelmä on mekaanisista painomenetelmistä digitalisoitumiskehityksessä pisimmällä, levyjen valmistus on mahdollista painokoneessa koneen seisoessa. Kilpailevan elektronisen painatuksen menetelmän elektrofotografian pullonkaulana on laatu. Kehityspanokset maailmanlaajuisesti ovat huomattavasti suuremmat kuin perinteisten painomenetelmien digitalisoitumisessa. Piennopeusalueella ink jet eli mustesuihkutulostus on voimakkaan kehityksen alaisena. Muilla menetelmällä on tällä hetkellä erikoiskäyttöalueensa. Painavan sisältöteollisuuden edun mukaista on tukea t&k-panoksin painatuksen digitalisoitumiskehityksen mahdollisimman nopeata etenemistä. Verkottuminen Jakelun digitalisoitumiseen liitty viestinnän eri jakelukanavien verkottuminen. Verkottuminen on tehnyt mahdolliseksi sisältöaineistojen globaalin ja lokaalin sähköisen siirron. Kehittyvä ohjelmistotarjonta puolestaa tukee käyttöä eri viestintävälineissä. Kehitys on vasta alkuvaiheessa. Painamisen osalta kehitys on mahdollistanut distribute-and-print -toimintotavan. Digitalisoitumisen ja verkottumisen yhdessä synnyttämä tietoverkkoviestintä (CMC, computer mediated communication) on viestinnän kokonaiskehityksen kannalta tällä hetkellä merkittävin muutos. TV ja audio broadcastviestinnän digitalisoituminen vaikuttanee tilannetta muuttavasti. Terrerstriaalisen, kaapeli- ja satelliittiverkon digitalisoituminen tuonee kotitalouksiin sekä digitaalitelevisiot että mahdollisuudet liikennöidä näissä verkoissa kaksisuuntaisesti suurella datasiirtokapasiteetilla. Digitaalinen televisio tarjoaa teknisesti samat viestintäpalvelut samassa verkossa kuin verkkotietokone ja päinvastoin. Digitaalinen televisioverkko tarvitsee uudet lähettimet, uudet vastaanottimet ja uudet ohjelmat. Yleistyminen saattaa kohdata odottamattomiakin vaikeuksia. Optimaalisimmat ennusteet lupaavat, että puolella kotitalouksista on noin kymmenen vuoden kuluttua digitaalitelevisio ja puolella kotitietokone. On kuitenkin luultavaa, että näiden esiintymiskorrelaatio on suuri, joten puolet kotitalouksista lukee tällöin pelkästään paperilta ja katsoo analogiatelevisiota, kuten ennenkin. TV- ja tietoverkkoviestinnän piirissä on käsitys raaka-aineettomuudesta ja energeettisestä sekä ekologisesta ylivertaisuudesta paperipohjaiseen viestintään nähden. Tämän uskomuksen validiteetti joutunee kehityksen edetessä analysoitavaksi. Viestinnän verkottumiskehitykseen liittyy sisältöjen monikäytettöisyyden kehittäminen. Aihealue liittyy seuraavaan älykkäät sisällöt alueeseen. Älykkäät sisällöt Älykästä koneellista sisältötiedon käsittelyä hyödynnetään tällä hetkellä sisältötuottajien ohjelmistotyökaluissa siinä mielessä, että reproduktio- ja dokumentinvalmistusoperaatioita toteutetaan enenevästi automaattisesti. Automaattisuus laajenee käsittämään dokumenttitietokannat. Yhtenä kehityksen painopisteenä onkin suurten tekstimassojen sisällön tulkinta ja tuotteiden koostaminen automaattisesti sisällön perusteella. Sisältöihin liitettyä tai niistä pääteltävissä olevaa älykkyyttä tarvitaan enenevästi myös loppukäyttötilanteessa. Näin siitä syystä, että sisältötiedosta koostetaan enenevästi tuotteita ja palveluja käyttäjän toimesta, jolloin toiminnan tulisi olla mahdollisimman automaattista. Ajankohtainen aihe on esimerkiksi automatisoitu sisältöaineiston hankinta halutulla profiililla kaupallisista tietokannoista. Toinen loppukäyttöön liittyvä aihealue on verkon syöttämän tiedon karsinta annetun profiilin mukaan. Molempien aihealueiden kehittyminen on sisältöviestinnän kannalta keskeisiä. Luonnolliset käyttöliittymät Luonnollinen käyttöliityntä, esimerkiksi puhetta hyvin ymmärtävä tietokone toimii toistaiseksiopetettuna yksittäin rajoitetulla sanavarastolla sanat yksittäin lausuttuna. Sisältötuottajat identifioivat tarpeen vaiheessa, jossa tekstinkäsittely tietokoneistui. Loppukäytön rajapinnan yksinkertaisuusvaatimus on tähän tarpeeseen nähden huomattavasti uudempi.

9 7 Oletettavaa on, että vielä kymmenen vuoden kuluttua operoidaan tietokonetta näppäimistöllä. Loppukäyttäjälle TV:n kaukosäädin kehittyy toiseksi vaihtoehdoksi. Muissa kuin mediaviestinnän sovelluksissa, kuten vammaishuollossa, luonnollisten käyttöliittymien kehitys etenee nopeammin. Kymmenen vuoden aikajakson loppupuolella uudentyyppisten, luonnollisten käyttöliittymien uskotaan kuitenkin yleistyvän nopeasti. Koska kiinnostus ja panostukset luonnollisten käyttöliittymien kehittämiseen on tietotekniikan piirissä laaja-alaista, ei viestintäteollisuuden tutkimuspanoksia Suomessa ole tarkoituksenmukaista kohdentaa ko. alueelle. TUTKIMUSALUEITA TEKNOLOGIA: Sisällönvalmistuksen automaatio Sisältöaineiston käyttö eri viestintävälineissä Informaation hallinta Digitaalinen painatus Viestinnän elinkaaritarkastelut 3.2 TUOTTEET Tuotedifferentiointi Viestintätekniikan päätuotteet olivat muuttunut 1990 luvun alkuun mennessä sangen vähän. Sata vuotta sitten elänyt ihminen tunnistaisi vaivatta kirjan ja lehden. Käytettävät televisiostandardit ovat kuutisenkymmentä vuotta vanhoja. Tekninen kehitys oli kohdistunut tuotannolliseen kustannustehokkuuteen. Voidaan sanoa, että nykyiset viestintätuotteet ovat kehittyneet teknologian ehdoilla. Tietyn tuotteen jakeluteknologian vaihto tuotetta muuttamatta ei tästä syystä ole tehokas lähtökohta, vaikka uutta teknologiaa käyttöönotettaessa näin tyypillisesti ensimmäisessä vaiheessa menetellään. Uusi teknologia nähdään ensin vain toimintaan tuottavuutta tuovana tekijänä. Tuotetasolla digitalisoituminen ja verkottuminen ovat tehneet verkkoviestinnästä ja digitaalisesta painatuksesta lukutuotteiden jakelukanavia. Tällä hetkellä lähes 10 prosenttia painotuotteista tehdään digitaalisesti painaen, tästä kasvava osa hajautetusti. Niin ikään kymmenkunta prosenttia lukutuotteisiin käytettävästä ajasta luetaan tietokonepäätteeltä, enenevästi vaihtoehtona saman tuotteen painetulle versiolle. Uusista tuotetyypeistä multimediatuotteet määritelmän mukaan sisältävät useita eri viestintäsignaaleja kuten tekstiä, dataa, kuvaa, ääntä ja liikkuvaa kuvaa /kuva 4/ ovat löytämässä multimediaalisuuden vahvuuksia hyödyntävät käyttöalueet. Tätä voisi edistää nykyistä parempi ymmärtämys siitä miten ihminen pystyy rekisteröimään ja prosessoimaan samanaikaisesti esiintyviä viestintäsignaaleja ilman että toinen muodostuu toiseen nähden kohinalähteeksi. Koska kaikki multimedian signaalit ovat jo käytössä eri viestintävälineissä, viestinnän tavoitteista irrallista itseisarvoa multimediaalisuudella ei ole. Kuva 4 Viestintätuotteet.

10 8 Viimeaikainen viestinnän tuote- ja palvelukehitys hyödyntää enenevästi uuden teknologian omia ominaispiirteitä eikä imitoi vanhoja tuotteita. Tämä käy ilmeiseksi tarkastelemalla taulukossa 1 esitettyä koostetta eri medioiden tämänhetkisestä tuotepaletista. Taulukko 1 Eri medioiden viestintätuoteryhmät. Media Tuotefunktio Broadcast Print Net Uutiset Informaatio Mainonta Opetus Viihde uutis- ja ajankohtaislähetykset dokumenttiohjelmat mainokset, kustannetut ohjelmat, ostosohjelmat opetusohjelmat viihdeohjelmat ja draamasarjat, urheilu, elokuvat sanomalehdet, segmentoidut sanomalehdet yleis-, ammatti- ja erikoisaikakauslehdet lehtimainonta, mainospainotuotteet, personoitu mainonta vakiolliset ja räätälöidyt oppikirjat ja muu oppimateriaali kirjallisuus verkkolehdet, räätälöidyt lehdet, uutispalvelut tietokannat, verkkosivut, keskusteluryhmät, multimedialehdet verkkosivut, CD-ROM luettelot verkkokaupankäynti tietokoneopetus; CD- ROM oppimateriaali verkkoaineisto, opintoryhmät pelit, keskusteluryhmät Verkkoviestintä profiloituu räätälöityihin tietotuotteisiin ja -palveluihin, kaupankäyntiin, keskusteluryhmiin ja multimediatuotteisiin. Muiden viestimien kyky tarjota samoja tuotetyyppejä on huono. Toisaalta olennainen kysymys on mitä tarpeita tuote täyttää ja missä käyttötilanteissa sitä käytetään. Veto ( pull )-tyyppisten verkkotuotteiden ja palvelujen rinnalle ovat nopeasti kehittymässä työntö -tyyppiset tuotteet ja palvelut. TV-toiminta digitalisoituessaan mahdollistaa myös loppukäyttäjävetoisen veto -toimintotavan. Digitalisoituvan painetun viestinnän kehitys johtaa myös sekä työntö - että veto -tyyppisten tuotteiden tarjontaan. Lähitulevaisuus osoittaa miten hyvin verkkotaltiointi soveltuu globaaliseksi arkistoksi. Uhkana on verkkoaineiston muodostuminen ylivuotoinformaation kaatopaikaksi. Tuote- ja palvelutarjonnan tehokkaaksi differentioimiseksi niiden käyttötavat tulisi tuntea. Kokemusperäisen tiedon rinnalla systemaattisella tietämyksellä olisi hyödynnettävyyttä. Median lukutaito Viestinnän välineellistymisestä johtuen se edellyttää käyttäjältä tulevaisuudessa enenevästi aktiivisuutta. Tätä ei liene syytä epäillä ammatillisissä, opetuksellisissa ja koulutuksellisissa yhteyksissä, jotka ovat performance -luonteisia ja joissa tavoitteet on ulkopuolelta asetettu. Sen sijaan avoin kysymys on missä määrin aktiivisuusmalli siityy viestinnän käyttöön vapaa-aikana. Aktiivisuuden voidaan olettaa olevan sitä suurempi mitä parempi käyttäjän käyttövalmius on. Television katseluun riittää kaukosäätimen käytön jonkinasteinen osaaminen ja käyttäjälle jaeltujen painotuotteiden käyttöön lukutaito. Tietoverkkoviestinnässä käyttövalmius-vaatimukset koskevat ensisijaisesti teknologian käyttöä. Käsitteen lukutaito merkitystä laajentaa ajankohtaistunut käsite median lukutaito ( media literacy ). Sanalla media tarkoitetaan tällöin mitä tahansa viestintään käytettyä välinettä. Käsitteen sisällöstä esiintyy eriäviä tulkintoja, jotka vaihtelevat akselilla through media... about media eli median välityksellä... mediasta / taulukko 2/. Edellisessä painottuu teknologinen näkemys, jonka mukaan median lukutaidossa on kyse median käytöstä eli kyvystä lukea, kirjoittaa, puhua, kuunnella ja katsella käyttäen eri vies-

11 9 tintävälineitä. Jälkimmäinen painottaa sosiologista asennetta mediaan ja on määriteltävissä kykynä ymmärtää ja analysoida median välittämiä viestejä. Jälkimmäinen edustaa epäilemättä kriittisempää asennetta joukkoviestintään kuin edellinen. Taulukko 2 Käsitteen median lukutaito tulkinnat. Median lukutaito through media llukea kirjoittaa puhua kuunnella katsella käyttäen eri viestintävälineitä ymmärtää analysoida about media viestintävälineiden välittämiä viestejä Median lukutaidon edistäminen on Suomessa valittu keskeiseksi koulutuspoliittiseksi päämääräksi. Multimediaalisissa oppimisympäristöissä lukeminen voi jäädä taka-alalle. Viimeaikaiset tilastot osoittavat huolen aiheellisuuden. Lukutuotteiden tulevaisuuden kannalta lukutaidon ylläpitäminen ja käyttö ovat olennaisia. Tietoisuutta tästä ilmentää vastikäinen päätös peruskoulun äidinkielen oppiaineen muuttamisesta äidinkielen ja kirjallisuuden käsittäväksi oppiaineeksi. Loppukäyttäjän viestintävaste Käsitteellä viestintävaste tarkoitetaan viestinnän käyttäjässä aikaansaamaa responsia. Vaste voi olla luonteeltaan impulssi, tieto- tai kokemusimpulssi, analyysi tai synteesi. Vasteet voivat esiintyä erillisinä, samanaikaisina tai peräkkäisinä /kuva 5/. Merkityksellisintä on viestintä, joka impulssia seuraavan analyysin ja sen pohjalta syntyvän sisäisen synteesin kautta tuottaa henkilölle tietämys. Kuva 5 Viestintävasteen osatekijät. Eri viestintätuoteryhmät poikkevat toisistaan sen suhteen minkälaisia vasteita ne ensisijaisesti saavat aikaan. Eroja hahmotellaan kuvassa 6.

12 10 Kuva 6 Viestintävaste eri tuotetyypeillä. Viihde yksinkertaisimmillaan tuottaa kertakokemuksen mutta ei johda muuhun. Mainostajan tavoitteena on, että mainos johtaa analyysiin tuotteesta ja sen kautta synteesinä ostopäätökseen. Uutiset ja informaatio määritelmänomaisesti pyrkivät välittämään tietoa. Vastaanottaja arvioi sitä mahdollisesti hankkimalla lisätietoa, perehtymällä tiedon analyyseihin ja vertailemalla lähteitä. Synteesiä edustaa esimerkiksi mielipiteenmuodostus tai asenteen muodostuminen. Infomercials tyyppisellä mainonnalla ja infotainment tyyppisellä tiedotuksella pyritään kaikkien viestintävasteen osatekijöiden aikaansaamiseen. Oppimisen ehtona on synteesinomainen käsitteellistäminen; tiedon muuttuminen tietämykseksi. Edutainment lähestymistapa pyrkii positiiviseksi koetun impulssin kautta synnyttämään oppijassa halun edetä analyysi- ja synteesivaiheisiin. On ilmeistä, että viestintävasteen osatekijöiden painoarvossa on eri välineitä käyttävässä viestinnässä eroja. TV-viestinnässä korostuu tieto- ja (yhteisten) kokemusimpulssien välittäminen. TVtoimii globaalina ja lokaalina yleisimmän tason tietolähteenä. Painettu viestintä tarjoaa aineksia luontaisesti enemmän lisäksi myös analyysiin ja synteesiin. Verkkoviestinnässä on painottunut tiedon saanti yksilökohtaisista tarpeista lähtien. Tiedon analyysiin nopeimman joskaan ei kenties asiantuntevimman tien tarjoavat tällä hetkellä keskusteluryhmät. Ajankohtainen kysymys on miten eri viestintävälineiden yhdistelevällä käytöllä, hybridituotteilla saavutetaan maksimaalinen viestintävaste. TUTKIMUSALUEITA TUOTE: Viestintäsignaalien havainnoinnin psykologia Viestintätuotteiden käyttöanalyysi Viestinnän vasteet Näyttötekniikka Elektroninen paperi 3.3 Viestintäprosessi 1...n-suuntainen viestintä Joukkoviestintä on ollut loppukäyttäjän kannalta ensisijaisesti yksisuuntaisia /kuva 7/. Tietovirralla suunta on ollut tiedon tuottajalta vastaanottajan asemassa olevalle loppukäyttäjälle. Loppukäyttäjän näkymä prosessiin on ollut viestintätuotteen tai -palvelun välityksellä eli loppukäyttäjä on kuluttajana eikä toimijana prosessissa. Digitaalisuus ja verkottuminen mahdollistavat kaksija monisuuntaiset viestintäprosessit ja sen myötä on-demand-saatavuuden myös joukkoviestinnässä. Loppukäyttäjä saa toimijan aseman prosessissa.

13 11 Kuva 7 Viestinnän osa-alueet joukkoviestintä, yksilöviestintä ja ryhmäviestintä. Tekniseltä kannalta viestinnän kehitystä arvioitaessa on korostettu digitaalisen TV:n, multimediatuotteiden ja verkkopalvelujen merkitystä. Kaksisuuntaisuus nähdään joukkoviestinnän näkökulmasta asiakaspalautteen ja asiakaskommunikaation nykyistä edistyksellisempänä ja vuorovaikutuksellisempana muotona. Samoista lähtökohdista monisuuntaisuus saa tulkinnan asiakaskommunikaation jatkumona, asiakkaiden keskustelusivuina. Viestinnälliseltä ja sosiaalispsykologiselta kannalta tarkasteltaessa kaksi- ja monisuuntaisuus ovat keskeisiä viestinnän muutoksia. Tästä on osoituksena esimerkiksi termin uusi media käyttö. Sanalla digitaalinen media on myös joissain yhteyksissä sama merkitys. Uusi media tuo uuden viestintämuodon, ryhmäviestinnän, yksilö- ja joukkoviestinnän aiemmin määrittelemään viestintäkenttään /vrt. kuva 7/. Ryhmäviestintä on tietoverkkoviestintää. Ryhmäviestinnällä nähdään olevan laajakantaisia seuraamuksia syntyvien ajasta ja maantieteellisestä paikasta riippumattomien virtuaaliyhteisöjen kautta. Käsitteelle tieto muodostuu virtuaaliyhteisössä sosiaalisen tilan luonne sen sijaan, että se on kauppatavara; sosiaalisen tilan luomista voidaan tosin käyttää kauppatavarana. Ryhmäviestinnän arvioidaan myös luovan edellytyksiä kansalaisyhteiskunnan muodostumiselle, jossa demokratia voisi toteutua suoran vaikuttamisen kautta ns. teledemokratiana. Tämä ajattelu korostaa loppukäyttäjää kansalaisena eikä joukkoviestinnän kuluttajana. Integroitu viestintä Graafisen Teollisuuden Liiton toimialastrategia määritteee käsitteen integroitu viestintä /kuva 8/ eli eri viestimien käytön yhden viestintätuotekokonaisuuden toteuttamisessa. Integroitua viestintää on myös viestinnän integroituminen yritysten logistiikkaverkkoihin ja tuotantojärjestelmiin. Integroitumista on niin ikään liittyminen yksittäisen kuluttajan tietojärjestelmään; tietokoneeseen ja digitaalitelevisioon ja näihin liitettyyn tulostimeen. Integroitumista on myöskin sisällön tuottaminen geneerisillä, kaikkiin viestimiin soveltuvilla työkaluilla, joita käyttävät sisällön tekijät. Kuva 8 Integroidun viestinnän määrittely.

14 12 Integroituminen merkitsee, että yksittäisen viestintäketjun tarkastelu ei riitä, vaan tarkastelun kohteeksi tulee ottaa useista viestintäketjuista muodostuvia järjestelmiä ja niitä osana muita järjestelmiä. Integroitumisnäkökulma korostaa viestinnän verkottumis- ja systeemiluonnetta. TUTKIMUSALUEITA PROSESSI: Viestinnän systeemianalyysi Viestintäsysteemien arviointimetodiikan kehittäminen Viestintäsovellusten laboratorio-, pilot- ja kenttäkokeilut 4 Loppupäätelmät Tekniikan kehityksen myötä viestinnän alue on kehittymässä nykyistä huomattavasti laajemmaksi ja toimijoiden luku siinä suuremmaksi. Tästä seurauksena sisältöteollisuuden rahoittaman tutkimuksen fokusointi on entistä tärkeämpää. Ensisijaisina kohdealueina on identifioitu sisältöjen automatisoitu käsittely ja käyttö, digitaalinen painotekniikka ja viestintäjärjestelmien systeemianalyysi. Aihealueiden valinnassa painottuu viestintäteollisuuden asema sisällön tuottajana, painotuotteiden valmistajana ja viestintäintegraattorina. 5 Aineistoa 1. Anon. Strategic Developments for the European Publishing Industry towards the Year European Commission DG XIII/E, Anon. Joukkoviestintätilasta. Kulttuuri ja viestintä 1995:2. Tilastokeskus. Helsinki 1995, 259 s Birkerts, S., The Gutenberg Elegies. Fawcett Columbine, New. York 1994, 231 p. 6. Hintikka, K.A., Tarkka, M., Johdatus uuteen mediaan. EDITA, Helsinki s. 7. Kerttula, E., Multimedialla tiedon valtatielle. EDITA, Helsinki 1996, 396 s. 8. Keskinen, A. (toim.) Teledemokratia. Painatuskeskus, Helsinki s. 9. Kuusinen, J., (toim.) Kasvatuspsykologia. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva s. 10. Maney, K., Megamedia Shakeout. Wiley, New York 1995, 358 p. 11. Oittinen, P., Saarelma, H., Löppönen, J-M., Juhola, H., Lindqvist, U., Elektroninen painoviestintä tietoverkosta painotuotteeksi. Esiselvitys. TKK/VTT s. 12. Wiio, O.A., Johdatus Viestintään. Weilin+Göös. WSOY, Porvoo s. 13. Graafisen teollisuuden toimialastrategia. Graafisen Teollisuuden Liitto Lammi, M., Paperin, koneiden ja osaamisen menestystarina. ETLA Mäenpää, K., Luukkainen, S., Teletekniikasta monimuotoiseen viestintään. ETLA Niiniluoto, I., Informaatio, tieto ja yhteiskunta. 5. painos. EDITA, Helsinki 1996, 136 s. 18. Porter, M.E., The Competitive Advantage of Nations. MacMillan Press. London Teollisuuspoliittinen visio. Kauppa- ja teollisuusministeriön julkaisuja 2/1996. Helsinki Yleisradion strategiaselvitys. Liikenneministeriö. Julkaisuja V 45/95. Helsinki 1995.

15

16 ISSN YLIOPISTOPAINO, Helsinki 1997

Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja

Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja VTT TIEDOTTEITA MEDDELANDEN RESEARCH NOTES 1901 Digitaalinen painaminen osana toimintoketjuja Helene Juhola Asta Bäck Timo Siivonen Tatu Lindberg Mikko Pitkänen Caj Södergård Olli Nurmi VTT Tietotekniikka

Lisätiedot

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA

PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 23 Susanna Kivelä & Tuija Marstio (toim.) PK-YRITYKSET SOSIAALISEEN MEDIAAN AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN ROHKAISEMINA Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja

Lisätiedot

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää

Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Cd-rom ja internet osana yhteisöviestintää Tiia Lipsanen Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Turun yksikkö Viestinnän koulutusohjelma Medianomi (AMK) TIIVISTELMÄ Tiia Lipsanen. Cd-rom

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Yleisradiotoiminta tietoyhteiskunnassa. E. Blomberg, I. Silvo, M. Soramäki, M. Vakkilainen ja J.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Yleisradiotoiminta tietoyhteiskunnassa. E. Blomberg, I. Silvo, M. Soramäki, M. Vakkilainen ja J. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Yleisradiotoiminta tietoyhteiskunnassa E. Blomberg, I. Silvo, M. Soramäki, M. Vakkilainen ja J. Wiio SITRA 173 Helsinki 1998 1 Tämä teos kuuluu Suomen itsenäisyyden juhlarahaston

Lisätiedot

SANOMALEHDEN MONIKANAVAINEN UUTISTOIMITUSPROSESSI

SANOMALEHDEN MONIKANAVAINEN UUTISTOIMITUSPROSESSI Kirsi Ahvenainen SANOMALEHDEN MONIKANAVAINEN UUTISTOIMITUSPROSESSI Tapauksena sanomalehti Keskisuomalainen Pro gradu -tutkielma 29.9.2004 Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Jyväskylä

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012

Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys. Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle. Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Tietojenkäsittelyalan osaamistarveselvitys Selvitystyön loppuraportti Opetushallitukselle Jari Järvinen, Ilkka Vataja ja Tommi Tuominen 05/2012 Foredata Oy Sisällys Johdanto... 2 Kehittämishankkeet

Lisätiedot

Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista.

Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista. Saija Mäki-Komsi Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat, muuttuuko oppimis- ja opettamiskulttuuri heijastuksia opetuksen kehittämisprojekti OpinNetista. SAATESANAT Opettaminen ja oppimisen muodot muuttuvat,

Lisätiedot

TEM raportteja 25/2014

TEM raportteja 25/2014 TEM raportteja 25/2014 Kuva median murroksesta - Mitä käy kasvulle ja työpaikoille? Timo Argillander - Virpi Martikainen - Jari Muikku Elinkeino- ja innovaatio-osasto 20.10.2014 Käyntiosoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET

3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET 42 uusien teknologioiden luomat mahdollisuudet 3. UUSIEN TEKNOLOGIOIDEN LUOMAT MAHDOLLISUUDET Tässä luvussa tarkastellaan tulevaisuuden kehityssuuntia teknologian näkökulmasta. Esitys ei ole tarkkuudeltaan

Lisätiedot

Digitaalisen jakelun ekosysteemit

Digitaalisen jakelun ekosysteemit 1 Digitaalisen jakelun ekosysteemit Digital Media Finland 26.11.2012 Timo Argillander, Seppo Kalli, Virpi Martikainen, Jari Muikku, Timoteus Tuovinen 2 Digitaalisia sisältöjä ja palveluita kv-markkinoille

Lisätiedot

TEOLLISELLA ALALLA TOIMIVAN TIETOINTENSIIVISEN ASIANTUNTIJA- PALVELUYRITYKSEN STRATEGINEN VIESTINTÄ

TEOLLISELLA ALALLA TOIMIVAN TIETOINTENSIIVISEN ASIANTUNTIJA- PALVELUYRITYKSEN STRATEGINEN VIESTINTÄ TEOLLISELLA ALALLA TOIMIVAN TIETOINTENSIIVISEN ASIANTUNTIJA- PALVELUYRITYKSEN STRATEGINEN VIESTINTÄ Case Elomatic Oy Liiketaloustiede, markkinoinnin pro gradu -tutkielma Laatija: Misme Yrjölä Ohjaajat:

Lisätiedot

ICT-OSAAMINEN 2010. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki ja Mari Tammi

ICT-OSAAMINEN 2010. Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi. Tarja Meristö, Sami Leppimäki ja Mari Tammi ICT-OSAAMINEN 2010 Tietoteollisuuden ja digitaalisen viestinnän osaamisen ennakointi Tarja Meristö, Sami Leppimäki ja Mari Tammi Hanke on toteutettu oheisten järjestöjen ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR)

Lisätiedot

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia

Odotuksen tuntua. Medo-projektin loppuraportti. Erkki Kupari. Projektin rahoittaja on Opetusministeriö. Arcada, Helia, Stadia Odotuksen tuntua Medo-projektin loppuraportti Erkki Kupari Projektin rahoittaja on Opetusministeriö Arcada, Helia, Stadia Tiivistelmä Viestintäalalla on selvää odotuksen tuntua. Kaksi vuotta kestänyt taloudellinen

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7

AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 AIKAKAUSLEHDET JA UUSI TEKNOLOGIA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 7 2 AIKAKAUSLEHTIEN TALOUS... 9 2.1 Aikakauslehtialan rakenne... 9 2.2 Mediaanitunnusluvut... 12 2.3 Tulevaisuussimulaatio... 14 3 TEKNOLOGIASELVITYS...

Lisätiedot

TELEVISIOMAINOKSET, DIGITALISOITUMINEN JA ANSAINTA

TELEVISIOMAINOKSET, DIGITALISOITUMINEN JA ANSAINTA TELEVISIOMAINOKSET, DIGITALISOITUMINEN JA ANSAINTA Minna Tasanto Pro gradu -tutkielma 2006 Oulun yliopiston Taideaineiden ja antropologian laitos Mediatuottajan maisteriohjelma Johdanto...3 1 Tutkimuksen

Lisätiedot

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti

tietoyhteiskuntaneuvoston raportti tietoyhteiskuntaneuvoston raportti helmikuu 2005 TIETOYHTEISKUNTANEUVOSTON RAPORTTI HALLITUKSELLE Tulevaisuuden verkottuva Suomi HELMIKUU 2005 4 tietoyhteiskuntaneuvoston raportti 2005 Esipuhe Valtioneuvosto

Lisätiedot

Monikanavaiset palvelut eduskuntatyössä

Monikanavaiset palvelut eduskuntatyössä Monikanavaiset palvelut eduskuntatyössä Sari Helisniemi EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU EKJ 10/2005 Monikanavaiset palvelut eduskuntatyössä Sari Helisniemi EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 10/2005 2 ISBN 951-53-2752-0

Lisätiedot

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi

Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi ETLA ETLA Raportit Reports 5.1.2015 No 42 Suomalainen teollinen internet haasteesta mahdollisuudeksi Taustoittava kooste Jari Juhanko * (toim.), Marko Jurvansuu ** (toim.), Toni Ahlqvist, Heikki Ailisto,

Lisätiedot

Korkeakoulut ja alueellisen innovaatiopolitiikan visiot 1

Korkeakoulut ja alueellisen innovaatiopolitiikan visiot 1 1 Jari Kolehmainen & Mika Kautonen & Pasi Koski Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto jari.kolehmainen@uta.fi p. 03-215 7875 Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto mika.kautonen@uta.fi p.

Lisätiedot

Markkinointiviestintäsuunnitelma - Case ProVoice Oy

Markkinointiviestintäsuunnitelma - Case ProVoice Oy Markkinointiviestintäsuunnitelma - Case ProVoice Oy Karhu, Miia 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Markkinointiviestintäsuunnitelma - Case ProVoice Oy Karhu, Miia Liiketalouden

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma Toiminta- ja taloussuunnitelma 2008 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön hyvinvointia huolehtimalla siitä,

Lisätiedot

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista

Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Esiselvitys kansallisesta paikkatietoportaalista Maa- ja metsätalousministeriö Tiina Jäppinen 30.11.2004 i Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Portaali tietoyhteiskunnan osana... 2 3. Verkkoviestintä ja paikkatietoportaali...

Lisätiedot

Viestintäalasta voittaja

Viestintäalasta voittaja 1 Viestintäalan toimialastrategia Kansi Viestintäalasta voittaja Viestintäalan toimialastrategia 2 3 Esipuhe Viestintäala on monipuolinen, yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti merkittävä toimiala Suomessa.

Lisätiedot

Virtuaaliyliopiston. JORMA ENKENBERG Joensuun yliopisto Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Jorma.Enkenberg@joensuu.fi

Virtuaaliyliopiston. JORMA ENKENBERG Joensuun yliopisto Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Jorma.Enkenberg@joensuu.fi Virtuaaliyliopiston pedagogisesta ja teknisestä tuesta JORMA ENKENBERG Joensuun yliopisto Savonlinnan opettajankoulutuslaitos Jorma.Enkenberg@joensuu.fi LEIF LAAKSONEN CSC Tieteellinen laskenta Oy Leif.Laaksonen@csc.fi

Lisätiedot

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset

Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat ja yritykset Matikka, Laura 2009 Laurea Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Hyvinkää Internet ja markkinointi siellä: näkökulmana kuluttajat

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Sähköistyvä arki. Kuluttajat ja sähköisten markkinoiden mahdollisuudet

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Sähköistyvä arki. Kuluttajat ja sähköisten markkinoiden mahdollisuudet Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sähköistyvä arki Kuluttajat ja sähköisten markkinoiden mahdollisuudet Kaarina Hyvönen, Hannele Hallman, Eila Kilpiö ja Pirjo Laaksonen SITRA 175 Helsinki 1998 1 Tämä teos

Lisätiedot

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa

Pk-yritys 2.0. - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Pk-yritys 2.0 - miten toimia sähköisesti verkottuvassa, yhteentoimivassa ja digitalisoituvassa maailmassa 1 VILLE SAARIKOSKI 2 Julkaisija: TIEKE

Lisätiedot

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan

Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan VTT Automaatio/Teollisuusautomaatio ETLA Teknologiakatsaus 111/2001 Uuden tietotekniikan vaikutukset liiketoimintaan Kim Jansson, Iris Karvonen, Veli-Pekka

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA

SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Mira Päätalo SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta sosiaalisen median käyttäjänä SOSIAALINEN MEDIA OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ ALAKOULUSSA Tapaustutkimus luokanopettajasta

Lisätiedot