SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otsikko Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2011 377. Otsikko Sivu"

Transkriptio

1 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta ASIAT Otsikko Sivu 163 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien valitseminen Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi Golfpuiston asemakaavaluonnoksen hyväksyminen nähtäville 383 asetettavaksi 167 Rakennuslupapäätös Tiilikankaan päiväkodin laajennukselle Suunnittelutarveratkaisupäätös Alexander Rikmanille Ympäristölupapäätös Erkki Huotari Urakoitsijoiden valinta Tiilikankaan päiväkodin peruskorjausja 402 laajennustöihin 171 Hissitoimittajan valinta virastotalolle Paavo Heikkisen ulkoilureittejä koskeva kansalaisaloite Levätien asukkaiden vetoomus Levätien kunnostamisesta Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kokouksen päättäminen 416

2 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ AIKA klo 16:00-18:57 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Heikkinen Pekka puheenjohtaja Herranen Kalle varapuheenjohtaja Hakkarainen Annikki jäsen Karjalainen Heikki jäsen Kotilainen Heidi jäsen Määttä Ari jäsen Partanen Alpo jäsen Rossi-Määttä Tuula jäsen Törmänen Anni-Inkeri jäsen Väisänen Unto jäsen Korhonen Päivi varajäsen POISSA Röpelinen Päivi jäsen Korhonen Aimo kunnanhallituksen pj. Niskanen Marko kunnanhallituksen edustaja MUU Piirainen Pentti palvelualuejohtaja, esittelijä Kaaresvirta Juha asiantuntija 166 Leinonen Kaarina pöytäkirjanpitäjä ALLEKIRJOITUKSET Pekka Heikkinen puheenjohtaja Kaarina Leinonen pöytä kirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sotkamo Anni-Inkeri Törmänen Ari Määttä PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kunnanviraston teknisessä toimistossa klo Kaarina Leinonen

3 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen YMPTEKLT 163 Palvelualuejohtaja Kutsu tähän kokoukseen liitteenään esityslista on toimitettu lautakunnan jäsenille ja muille vastaanottajille Kokouskutsu ja pöytäkirjan nähtä vänäolo on ilmoitettu kunnan ilmoitustaululla, koska kyseessä on poikkeava kokousaika. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan muu toimielin kuin valtuus to on päätösvalt ai nen, kun enem män kuin puolet jäsenistä on läsnä. Ehdotus Päätös Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Pöytäkirjantarkastajien valitseminen YMPTEKLT 164 Palvelualuejohtaja Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta on päättänyt, että pöytäkirjan tarkastaa ku kin jäsen vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Tarkastusvuorossa ovat jäsenet Ari Määttä ja Anni-Inkeri Törmänen. Ympäristö- ja tekninen lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajaksi Ari Määtän ja Anni-Inkeri Törmäsen. Pöy tä kirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

5 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi YMPTEKLT 165 Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta päättää hyväksyä kokouksen työjär jestykseksi esi tys listan mu kaisen työjärjestyksen. Palvelualuejohtaja kokouksessa Ehdotus Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että pöydälle jaettiin seuraavat pykälät 170 Urakoitsijoiden valinta Tiilikankaan päiväkodin peruskorjaus- ja laajennustöihin pal ve lualuejohtajan eh do tuk sella li sät tynä 171 Hissitoimittajan valinta virastotalolle pal ve lualuejohtajan eh do tuksella li sät tynä 175 Ilmoitusasiat palvelualuejohtajan ko kouk ses sa te ke mäl lä uu del la ehdo tuksella lisättynä Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

6 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Golfpuiston asemakaavaluonnoksen hyväksyminen nähtäville asetettavaksi YMPTEKLT 166 Kaavoittaja Kaavaratkaisun tarkoituksena on mahdollistaa loma-asuntorakentaminen Katinkullan kylpylähotellin välittömään läheisyyteen. Havainnekuvassa kaava-alueelle on suunniteltu 19 erillistä lomarakennusta, joissa jokaisessa olisi neljä huoneistoa. Mallina ovat toimineet ns. tähtitalot, joita HCR on rakentanut Juusonpolun varteen Jäätiönlahdelle. Kaava-alueen länsiosaan on varattu virkistys- ja urheilupalveluiden alue golfkenttää varten. Kaavamuutosalueen lounaispuolella aivan alueen välittömässä läheisyydessä on lyöntipaikka, jonka turvasektorit ulottuvat kaava-alueelle. Ratkaisulla turvataan se, että golfkenttätoiminnot kaikkine sen vaatimine turva-alueineen pysyvät sitä toimintaa varten varatulla alueella. Suunniteltu tiivis rakentaminen edellyttää alueen halkaisevan vesijohto- ja viemärilinjan siirtoa. Erilaisten vaihtoehtoselvitysten jälkeen tarkoituksenmukaisimmaksi vaihtoehdoksi todettiin johtokäytävän sijoittaminen itä-länsisuuntaisena korttelialueelle havainnekuvassa osoitetun ajoväylän ja parkkialueiden alle. Sen jälkeen johdot kulkisivat golfkenttää varten varatulla alueella pumppaamolle, joka sijaitsee kaava-alueen eteläpuolella Katintien varrella. Eräänä vaihtoehtona tutkittiin myös johtojen sijoittamista katualueen reunaan, mutta katurakenteesta, maaston muodoista ja johtojen vaatimasta työskentelytilasta johtuen tämä ratkaisu ei ollut kustannusten ja tilantarpeen vuoksi paras mahdollinen. Havainnekuva sekä kaavaluonnos merkintöjen selityksineen ovat esityslistan liitteenä. Lisätietoja asiasta antaa kaavoittaja Juha Kaaresvirta, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Ympäristö- ja tekninen lautakunta hyväksyy Golfpuiston asemakaavaluonnoksen nähtäville asetettavaksi. Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Tuula Rossi-Määttä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aika na klo Kaavoittaja Juha Kaaresvirta oli asiantuntijana tämän pykälän aikana ja pois tui ko kouk ses ta klo

7 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Rakennuslupapäätös Tiilikankaan päiväkodin laajennukselle 177/5/531/2011 YMPTEKLT 167 Rakennustarkastaja Sotkamon kunta on hakenut rakennuslupaa Tiilikankaan päiväkodin laajennukselle ja peruskorjaukselle ti lalle määräala Lisä-Suonperä Rno 1:747, Ylisot ka mo os. Tii li kan kaan tie 1, Sotkamo. RAKENNUSLUPA Rakennushanke käsittää vanhan päiväkotiosan pienimuotoisen peruskorjauksen ja 663 k-m²:n suuruisen laajennuksen rakentamisen oheisten suunnitel mien mu kai ses ti. Ra ken nuksen kokonaiskerrosala laajennuksen jälkeen on n k-m². Ra ken nuspaikan kokonaisrakennusoikeus on n.1580 k-m². Ra ken nus si joit tuu ase ma kaa voi te tulle alu eelle, jos sa kaa va mer kintä on YL eli yleis ten julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Kaavamer kintä pitää sisäl lään mm. päiväkodit. Lisäksi kaavassa on maininta, että rakennuspaikalla on säilytettävä tai istutettava puita vähintään 1 kpl rakennuksen alkavaa 200 kerrosneliömetriä kohden. Annettujen selvitysten mukaan tämä ehto tulee täyttymään ilman erillisiä istutuksia. Rakennushanke on pääosin asemakaavan mukainen. VÄHÄISET POIKKEUKSET Kaavassa kerrosluku on 1. Rakennukseen sijoittuu kuitenkin vähäisessä määrin tiloja, jotka sijoittuu toiseen kerrokseen. Tilat sisältävät toimisto- ja iv-konetiloja. Niiden pinta-ala on n. 80 k-m². Tilat sijoittuvat korkean tilan yläosaan joten niillä ei ole suurta merkitystä rakennuksen ulkoasuun. Asemapiirroksessa osa paikoitustiloista sijoittuu istutettavalle tontinosalle. NAAPURIEN KUULEMINEN Naapurit on kuultu. Ne eivät vastusta hanketta. Hankkeen yksityiskohtainen esittely kokouksessa. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Sotkamon kunnalle liitteenä olevan rakennusluvan siinä mainituin ehdoin ja seuraavin perustein: - Rakennushanke täyttää rakennusluvan myöntämisen edelly tykset asemakaava-alueella. - Poikkeamat asemakaavaan ovat vähäisiä. Ne eivät vaikeuta kaavan toteutumista.

8 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Sovelletut oikeusohjeet: MRL 135, 175. Lupamaksu määräytyy ympäristö- ja teknisen lautakunnan hyväksymän rakennusvalvonnan taksan mukaisesti. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Unto Väisänen saapui kokoukseen klo tämän pykälän käsittelyn aikana. Otteet Tekninen palvelualue Rakennustarkastaja

9 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Suunnittelutarveratkaisupäätös Alexander Rikmanille 174/5/531/2011 YMPTEKLT 168 Rakennustarkastaja Hakija Rikman Alexander Poste Restante Sotkamo Rakennuspaikka Kunta Sotkamo Kylä Ylisotkamo Rno 1:750 Tilan nimi ma Sopala Rak.paikan osoite Aurinkorannantie 4 Postiosoite Sotkamo I-koordinaatti P-koordinaatti Rakennustoimenpide Asuinrakennuksen ja autotalli/varaston rakentaminen Toimenpide eriteltynä rakennuksittain: Käyttötarkoitus Kerrosala m² Kerrosluku Asuinrakennus 137 m² II Autotalli/varasto 67 m² I Selostus rakennushankkeesta Rakennushanke käsittää asuinrakennuksen ja autotalli/varas ton rakentamisen määräalalle Sopala -tilaa. Alueella ei ole voi massa mi tään kaa vaa, mutta se sijaitsee suunnittelutarve alueella. Suun ni teltu asuinra kennus sijait see lä hes 300 m:n etäisyydellä Nivunpurosta. Ra ken nus on tar koitus liit tää alueella toi mi vaan ve si- ja vie märi osuus kun taan. Ra ken nus paikalle joh taa valmis ties tö. Sopala -tilalle on laadittu hakemuksen kohteena olevaa palstaa koskeva maankäyttösuunnitelma. Suun nitelman laatimisen yhteydessä viranomaiset ovat ohjeistaneet suunnitelman laatijaa mm. mitoituksen suhteen. Suunnittelualueen koko on n. 28,1 ha ja suunnittelualueelle on osoitettu maakäyttösuunnitelmassa yhdeksän raken nuspaikkaa. Näistä yksi on jo rakennettu, tosin maankäyttösuunnitelmasta poiketen Nivunpuron rantavyöhykkeelle. Maankäyttösuunnitelman laatimi sen yhteydessä alueelta on teetetty ympäristöselvitys. Hakemuksen kohteena olevalla rakennuspaikalla ei ole selvityksessä todettu olevan erityisiä luon toarvoja. Alueen tiestö sekä vesijohtoja viemäriverkosto on rakennettu.

10 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Maankäyttösuunnitelma ei ole oikeusvaikutteinen asiakirja, joten suunnitelman olemassa olosta huoli matta hakemuksen kohteena olevalla rakennuspaikalla luvan myöntämisen edellytykset ratkaistaan suunnittelutarveharkinnan kautta. Lisätiedot Suunnittelutarveratkaisut käsittelee hallintosäännön mukaan ympäristö- ja tekninen lautakunta. Lausunnot ja naapurien kuuleminen Naapurit on kuultu. Ne eivät ole huomauttaneet hankkeesta. Laajempi kuuleminen ei ole tarpeen. Kaavoittaja on lausunnossaan puoltanut hanketta. Lisätietoja asiasta antaa rakennustarkastaja Vesa Hakkarainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää haetun suunnittelutarveratkaisuluvan seuraavin perustein ja ehdoin: - Hanke on laaditun maankäyttösuunnitelman mukainen eikä ai heu ta hait taa kaavoi tukselle tai alueiden käytön muulle järjestämisel le. - Rakennushanke täyttää MRL:n 137 :n erityiset vaatimukset. Lisäksi rakennus sijoittuu jo olemassa olevan asuinrakennuksen tuntumaan. - Rakennushanke liitetään alueella toimivaan vesi- ja viemäriverkostoon. Päätöksen voimassaolo ja jatkotoimenpiteet Suunnittelutarveratkaisulupa on voimassa kaksi vuotta päätöksenantopäivästä lukien. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Sovelletut oikeusohjeet Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 Sotkamon kunnan rakennusjärjestys Maksu 270,00 Päätös Otteet Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Rikman Alexander, Poste Restante, Sotkamo Kainuun ELY- keskus, PL 115, Kajaani Rakennustarkastaja

11 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Päätöksen antopäivä Annettu julkipanon jälkeen Valitusosoitus Valitusviranomainen: Oulun hallinto-oikeus PL 189 (käyntios. Isokatu 4) OULU sähköposti: fax: Valitusaika: 30 päivää Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen yllä mainittuna antamispäivänä, jolloin sen on katsottava tulleen asianomaisten tietoon. Valitusaika luetaan päätöksen antamispäivästä tätä päivää lukuun ottamatta. Muutosta tähän päätökseen voidaan hakea yllä mainitulta valitusviranomaiselta kirjallisella valituksella, joka valittajan itsensä tai hänen valtuuttamansa asiamiehen on annettava tai lähetin välityksellä tai postitse toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen viraston aukioloajan päättymistä luettuna yllä mainitusta päätöksen antamispäivästä. Valituskirjelmän oheen on liitettävä tämä päätös sekä mahdollinen muu selvitys, johon valittaja haluaa vedota. Maksu Valittajalta peritään Oulun hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 euroa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta.

12 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Ympäristölupapäätös Erkki Huotari 145/5/543/2011 YMPTEKLT 169 Ympäristötarkastaja ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee eläinsuojatoimintaa. HAKIJA Erkki Huotari Autiojärventie 7a Vuokatti Ly-tunnus TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Eläinsuoja sijaitsee Sotkamon kunnan Nuaskylässä Järvelän tilalla osoittees sa Au tiojärventie 7b, Vuokatti. Tilalla harjoitetaan maidontuotantoa. Tilal la on nykyisessä karjarakennuksessa 20 lypsylehmän paikkaa, 8 hiehon paikkaa ja 8 vasikan paikkaa. Tilalle rakennetaan uusi eläinsuoja ja lieteal las (2500 m 3 ). Laajennuksen jälkeen tilalla on lypsylehmäpaikkoja 56, hie hoja+kasvavia 48 ja vasikoita 20. Vanha kuivalantala jätetään edelleen käyt töön. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Ympäristönsuojelulain 28 1 momentin ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 1 momentin kohdan 11 a mukaan toiminta on ympäristöluvanvaraista. LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n kohdan 11 a mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee eläinsuojan, joka on tarkoitettu vähintään 30 ja alle 75 lypsylehmälle ympäristöluvan. ASIAN VIREILLETULO Hakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTI- LAN NE Eläinsuojalla ei ole aiempaa ympäristölupaa tai siihen verrattavissa olevaa lupaa. Alueella ei ole yleis- eikä asemakaavaa. SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Tilakeskus sijaitsee haja-asutusalueella Sotkamon kunnassa Nuaskylässä. Eläinsuojan sijaintipaikan lähiympäristö on pelto- ja metsämaisemaa. Eläinsuojan sijoituspaikka tai pellot eivät sijaitse luokitellulla pohjavesialueella.

13 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Osa eläinsuojan pelloista rajoittuu vesistöön. Lähin tilan ulkopuolinen asuin rakennus sijaitsee noin 100 metrin etäisyydellä uudesta eläinsuojasta. (Eläinsuojan si jaintikartta on esityslistan liitteenä). ELÄINSUOJAN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Tilakeskus sijaitsee Järvelän tilalla Sotkamon Nuaskylässä noin kymmenen kilometrin päässä Sotkamon keskustasta. Tilan tuotantosuunta on lypsykarjatalous. Nykyisessä navettarakennuksessa on tilat 20 lehmälle, 8 hieholle ja 8 vasikalle ja lantajärjestelmänä on kuivalanta. Tilaa on tarkoitus laajentaa rakentamalla uusi eläinsuoja, jossa olisi tilat 56 lypsylehmälle, 48 hieholle mukaan lukien kasvavat (6-12 kk) ja 20 vasikalle. Maitoa tuo te taan vuo sittain n l ja li haa n kg. Laa jen nuk sen jäl keen mai toa tuotet taisiin vuosit tain n l ja li haa n kg. Lannan varastointi Laajennuksen jälkeen lannan käsittely tapahtuu lehmien ja hiehojen osalta lietelantana ja vasikoiden osalta kuivalantana. Lietelannalle rakennetaan uusi kattamaton säiliö (2 500 m³). Kuivalantavarastona säilyy nykyinen lan tala. Lannanlevitys Lanta käytetään lannoitteena peltoviljelyssä. Suurin osa lannasta levitetään pelloille keväällä kylvötöiden yhteydessä ja loput ensimmäisen rehunkorjuun jälkeen ja syksyllä ennen muokkausta. Hakemuksen mukaan lanta mahdollisesti ilmastetaan ennen levitystä. Toiminnanharjoittajalla on lannanlevitystä varten käytettävissä peltoa yhteensä 65 ha, josta omaa peltoa 12,15 ha. Hakemuksen mukaan pinta-ala tulee lisääntymään uusien vuokramaiden varmistuessa ja mahdollisesti myös raivaamalla. Laidunnus Lypsylehmiä laidunnetaan noin neljä kuukautta ja hiehoja 4-5 kuukautta. Osa laitu mista rajoittuu vesistöön. Laitumilla eläinten juottaminen tapahtuu juotto vaunulla. Säilörehu Eläinten ruokintaan käytettävää esikuivattua säilörehua tehdään noin 900 ton nia vuodessa. Rehu säilötään pyöröpaaleihin ja rehun säilöntäaineena käytetään biologisia säilöntäaineita. Öljyjen ja muiden kemikaalien varastointi Tila käyttää keinolannoitteita noin 25 tonnia vuodessa. Lannoitteet varastoidaan ulkona trukkilavojen päällä peiteltynä suojapeitteellä. Erilaisia kasvinsuojeluaineita käytetään noin 50 litraa vuodessa. Kasvinsuojeluaineet säilytetään luki tussa varastossa. Polttoaineita säilytetään kahdessa lukittavassa polttoaine säiliössä (1600 l ja 1350 l). Öljytuotteita (200 l) säilytetään kone-

14 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ suojassa. Vesihuolto ja jätevedet Talousvesi saadaan Naapurivaaran vesiosuuskunnalta. Hakemuksen mukaan maitohuoneen pesuvedet ja WC-vedet johdetaan lietesäiliöön. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN Toiminnassa syntyvät jätteet Tilan toiminnassa syntyviä jätteitä ovat mm. sekajäte, kuolleet eläimet, muovit, pilaantunut rehu ja metalliromu. Toiminnassa syntyvät jätteet on tarkemmin lueteltu taulukossa 1. Taulukko 1. Tilan toiminnassa syntyvät jätteet Jätelaji Määrä/a Toimituspaikka/hyödyntäminen Sekajäte 500 kg/a Sotkamon jätehuolto Kuolleet naudat n. 2 kpl/a Honkajoki Muovit ja metalliromu n kg/a Kuusakoski Pilaantunut rehu 8 t/a Lannoitteeksi pelloille Kuivikelanta 100 m³ Lannoitteeksi pelloille Lietelanta 2500 m³ Lannoitteeksi pelloille Toiminnan vaikutukset ympäristöön ja niiden rajoittaminen Tuleva maidontuotannon laajennus ei ole kokonaisuudessaan niin merkittävä, että siitä aiheutuisi haittaa lähiympäristölle. Navetta-alueen ympäristö kuuluu maa- ja metsätalousalueeseen. Lähimmät ulkopuoliset asuinrakennukset sijaitsevat noin 100 metrin päässä tulevasta eläinsuojasta. Lähistöllä ei ole luonnonsuojelualueita, eikä tuleva navetta sijaitse pohjavesialueella. Pellot eivät sijaitse pohjavesialueella, osa pelloista rajoittuu vesistöön. Vesis töihin rajoittuvilla pelloilla on asianmukaiset suojakaistat kuten ympäristötuen eh dot vaativat. Lannanlevitys aiheuttaa väliaikaisia hajuhaittoja, joita py ritään vä hentämään le vitetyn lannan pikaisella muokkauksella. Tilan tuotannon toi minta tai sen ympärillä tapahtuva liikenne ei aiheuta lähiympäristölle tai naapureille me luhaittoja. Uusi navetta ja lietesäiliö eivät ole maisemal lisia häiriötekijöitä, koska ne kuuluvat olennaisesti maalaismaisemaan. Paras käyttökelpoinen tekniikka Navettaan on valittu luonnollinen ilmanvaihto, josta ei tule meluhaittoja. Navetan toiminnassa käytetään uutta tekniikkaa (lypsy- ja lantakone), mutta vältetään liikaa automatiikkaa vikatilanteiden välttämiseksi. Liete mullataan heti levityksen jälkeen ja nurmelle ajettaessa käytetään joko pinta tai letkulevitystä. Säilörehu tehdään paaleihin käyttäen biologisia säilöntäaineita. Paalauksessa ei synny puristinnestettä.

15 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU Hakemuksessa ei ole arviota toiminnan vaikutusten tarkkailusta. POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA HÄIRIÖPÄÄSTÖT Tilan toimintaan liittyviä riskejä ovat tuotantotilojen ja varastojen vesipolttoneste-, ja kemikaalivuodot, sähkökatkot tai eläintautien leviäminen. Myös liikennöintiin liittyy riskejä. Lietesäiliön hajoaminen on epätodennäköistä koska se valmistetaan kestävästä materiaalista ammattitaidolla. Tulipalon varalle tehdään pelastussuunnitelma ja hanki taan alkusammutuskalusto. Sähkökatkojen varalle hankitaan aggregaatti. Polttoainesäiliöt ovat lukittuja ja niiden kunnosta pidetään huol ta, maata louskoneita huolletaan säännöllisin väliajoin ja kemikaalit säilyte tään asian mukaisissa tiloissa. ASIAN KÄSITTELY Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 38 :n mukaisesti kuuluttamalla Sotkamon kunnanviraston ilmoitustaululla, sekä Sotka mon kunnan internet-sivulla. Ilmoitus kuulutuksesta on julkaistu Sotkamo -lehdessä Hakemuksesta on lisäksi lähetetty eri tyistiedoksianto niille, joita asian on erityisesti katsottu koskevan. Tarkastus tilalla Tilalla on pidetty ympäristölupahakemukseen liittyvä tarkastus Tarkastuksesta ei laadittu erillistä muistiota. Lausunnot Hakemuksen johdosta on pyydetty lausunto Kainuun ELY-keskukselta ja Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuollolta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä ympäristöterveydenhuollolta on saapunut lausunto Ympäristöterveydenhuolto esittää terveydensuojeluviranomaisena hankkeesta seuraa vaa. Eläinsuojan ja lietealtaan länsi- ja pohjoispuolella on asuinkiinteistö jä, joihin on välimatkaa vain noin metriä. Jos toiminnasta aiheu tuu hajuhaittoja, tulee toimijan tehdä muutostöitä, joilla näitä haittoja eh käistään esim. ilmastamalla lietettä sekä / tai kattamal la lietesäiliö. Laidunnus tulee järjestää siten, että laiduntavat eläimet eivät pääse likaamaan vesiä ulosteilla tai virtsalla. Laidunalueen ja järven väliin tulee jättää riittävä suojavyöhyke. Muutoin terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomauttamista hankkeen suhteen, kunhan noudatetaan si tä mitä hakemuksessa esitetään. Kainuun Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta on saapunut päivätty lausunto. Lausunnossa todetaan mm. seuraavaa. Kainuun maakuntakaavassa, jonka valtioneuvosto on vahvistanut , tila jää kaavan kehittämisperiaatemerkinnöillä osoitettujen Ka-

16 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ jaani-kuhmo-vartius -käytävän (ok1) ja matkailun vetovoima-alueen (mv) sisään. Hankkeen läheisyyteen on maakuntakaavassa osoitettu yhdysrata. Myös valtakunnallisesti arvokkaan kulttuurihistoriallisen alueen (Naapurivaara) rajaus ulottuu hankkeen läheisyyteen. Ympäristölupahakemuksen mukainen toiminta ja sen laajennus ei ole ristiriidassa em. maakuntakaavan mukaisiin aluevarauksiin tai merkintöihin. Alueelle ei ole laadittu yleis- eikä asemakaavaa. Sotkamon kunnanhallitus on vuonna 2009 päättänyt käynnistää Naapurinvaaran yleiskaavan laatimisen. Alustavan kaavarajauksen mukaan hanke jää kyseisen kaava-alueen ulkopuolelle. ELY-keskuksella tiedossa oleviin uhanalaisten lajien esiintymiin hankkeella ei ole vai kutusta. Hankkeen vaikutusalueella ei ole luonnonsuojelualuei ta tai suoje luun varattuja kohteita. Pellot eivät sijaitse pohjavesialueilla. ELY -keskuk sella ei ollut mahdollisuutta tarkastella alueen kylien mahdol listen vedenot tamoiden sijaintia. Toiminta-alue vuokrapeltoineen sijaitsee Nuasjärven (59.81) ja Vihtamojoen (59.825) valuma-alueilla. Toiminnan suurimmat vesistövaikutukset kohden tuvat Autiojärveen. Rehja-Nuasjärvi on tyypitelty suureksi humusjärveksi (Sh) ja sitä voi luon nehtia lievästi reheväksi. Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmassa vuoteen 2015 Rehja-Nuasjärvi on luoki teltu hyvään ekolo giseen tilaan. Autiojärvi on tyypitelty matalaksi runsashumuksiseksi järvek si (MRh). Vesienhoitosuunnitelman osana olevassa toimenpideoh jelmassa ei ole esitetty kyseisten vesimuodostumien tilaa parantavia lisätoi menpitei tä. Autiojärvessä kesän 2011 a-klorofyllipitoisuus ilmentää lievää rehevyyt tä. Levälajistosta ei ole kuitenkaan tarkempaa tietoa. Lannanlevitykseen soveltuvaa peltoa tulee olla käytettävissä riittävästi. Lannan levityksessä on suositeltava käytettäväksi suoraan peltoon sijoittavaa menetelmää. Lannan varastointitilojen tulee olla riittävät. Luvanhakijan tulee seurata lannan käsittelyyn ja levittämiseen liittyvien tekniikkojen kehittymistä. Myös lantavarastoihin ja lannankäsittelyjärjestelmiin liittyvää uutta käyttökelpoista tekniikkaa on otettava soveltuvin osin käyttöön jatkossa, mikäli se vähentää ympäristön pilaantumisen vaaraa. Lupahakemuksessa esitetylle toiminnalle voidaan myöntää lupa edellyttäen, että noudatetaan tavanomaisia toiminnalta edellytettäviä määräyksiä ja parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia tai mielipiteitä. Hakijan kuuleminen

17 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Hakijaa ei ole ollut tarpeen kuulla annettujen lausuntojen johdosta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta myöntää Erkki Huotarin eläinsuojatoiminnalle tilalla Järvelä 41:6 ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan. Toiminnassa on noudatettava seuraavia lupamääräyksiä. LUPAMÄÄRÄYKSET Eläinmäärät 1. Eläinsuojaan saa sijoittaa enintään 56 lypsylehmää, 48 hiehoa sekä 20 alle kuuden kuukauden ikäistä nuorta karjaa. Eläinmääriä voidaan muuttaa edellyttäen, että lannantuotanto ei ylitä edellä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuo tantoa. (YSL 43 ) Lannan varastointi ja käsittely 2. Toiminnassa syntyvä lanta on varastoitava vesitiiviissä lantavarastoissa. Lannan varastointitilaa tulee olla kulloisenkin eläinmäärän mukaan laskettuna 12 kuukauden lannantuotantoa vastaava määrä. Lannanvarastointitilavuudesta voidaan vähentää laidunnettavien eläinten laidunkausi, kuitenkin enintään neljän kuukauden lantamäärä. Kyseisellä eläinmäärällä lannanvarastointitilaa tulee olla vähintään 1376 m³, huomioituna 4 kuukauden laidunnuskausi. Lie tesäiliön tilavuudessa tulee huomioida myös lietesäiliöön joh det tavat maito huoneen pesuvedet 200 m³/a ja muut eläinsuojan pesuvedet 50 m³/a. Nuor kar jan al le 6 kuu kautta lan ta käsitellään kui vi ke lan ta mene tel mällä, virt sa imey te tään kuivikkeeseen. Lan nan varas toin ti ti laa tu lee ol la nuorkar jalle 4,0 m³/vasikka. Mikäli lietesäiliötä ei kateta tulee laskettuun tilavuuteen lisätä säiliökorkeutta vähintään 300 mm. Kattamaton lietesäiliö tulee aidata sinkityllä teräsverkolla, jonka silmäkoko on enintään 100 mm. Rakennusteknisesti liete säiliön kattamisen jatkossa tulisi olla mahdollista. Lantavarastot on tyhjennettävä ja lantavarastojen kunto on tarkistettava vuosittain sekä havaitut puutteet ja vauriot on korjattava viivytyksettä. Lantavarastoja tyhjennettäessä ja lantaa kuljetettaessa on toimittava niin, että lan taa ei leviä ympäristöön. (YSL , 43, 46, NaapL 17 ) Eläinsuojan sosiaalitilojen WC-vesiä ei saa johtaa lietesäiliöön, eläinsuojan rakennuslupahakemuksen yhteydessä on esitettävä suunnitelma eläinsuojan WC-vesien käsittelystä. Lannan hyödyntäminen 3. Lanta on hyödynnettävä ensisijaisesti lannoitteena pelloilla. Lannan hyödyntämiseen tulee olla käy tössä kulloiseenkin eläinmäärään nähden riittävästi peltoalaa. Hakemuksen mukaisilla eläinmäärillä lannanlevitysalaa tulee olla vähintään 58,5 hehtaa ria. (YSL 43, VNA (931/2000) Laiduntaminen

18 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Laiduntaminen tulee järjestää siten, että vesistöjen pilaantumisen vaara on mahdollisimman vähäinen. Laidunalueet tulisi pitää kasvipeitteisinä. Eläinten juotto tulee järjestää laitumelle perustettavalla juotto pai kal la, juottopaikka tulee sijoittaa riittävän kauas vesistöstä. (YSL 7, 43 ) Hajuhaittojen vähentäminen 5. Eläintenpito, eläinsuojan ilmanvaihto, lannan käsittely, varastointi ja kuljettaminen tulee järjestää ja hoitaa siten, ettei eläinsuojan toiminnasta aiheudu kohtuutonta haittaa naapurikiinteistöille. Mikäli toiminnanharjoittajan suorittamista toimenpiteistä huolimatta ilmenee kohtuutonta haittaa, haitat on arvioitava ja haittojen torjuntaa tehostettava. (YSL 43, NaapL 17 ) Jätteet ja kemikaalien ja polttonesteiden varastointi 6. Toiminnassa syntyvien jätteiden ja käytettävien kemikaalien varastointi on järjestettävä siten, ettei varastoinnista aiheudu epäsiisteyttä, haju- tai terveyshaittaa tai maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa tai haittaa tai vaaraa ympäristölle. Kemikaalit ja ongelmajätteet on säilytettävä ehjissä, suljetuissa ja merkityissä astioissa tiiviillä alustalla tarkoitukseen soveltuvassa varastopaikassa. (YSL 43, 45, JäteL 4, 6 ) 7. Jätehuolto on hoidettava Kainuun jätehuollon kuntayhtymän jätehuoltomääräysten mukaisesti. Ongelmajätteet (esim jäteöljyt, akut, loisteputket ja öljynsuodattimet) on toimitettava riittävän usein ongelmajätteiden vastaanottopaikkaan, jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä. (YSL 43, 45, JäteL 4, 6 ) 8. Kuolleet eläimet tulee viipymättä toimittaa käsiteltäväksi asianmukaisen luvan saaneeseen laitokseen tai käsiteltävä muulla eläinlääkärin hyväksymällä tavalla. (YSL 45, JäteL 4, 6, 7 ) 9. Polttoainesäiliöt on säilytettävä katollisessa suoja-altaassa, elleivät säiliöt ole vuodonilmaisulla varustettuja kaksoisvaippaisia säiliöitä. Säiliöissä on oltava yli täytönestin ja säiliöiden tyhjennysletkuissa laponesto. Tankkauspaikan lähei syydessä on oltava imeytysainetta polttoainevuotojen varalle. (YSL 7, 8, 43, JäteL 4 ) Paras käyttökelpoinen tekniikka 10. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökel poisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava tilan oloihin soveltuvan tek niikan käyttöönottoon, mikäli se vähentää tilan toiminnasta ympäristöön kohdistuvan kuormituksen määrää. (YSL 4, 5, 43 ) Häiriö- ja poikkeustilanteet 11. Häiriötilanteista sekä vahingoista ja onnettomuuksista, joista saattaa aiheu tua merkittävää ympäristöhaittaa, on viipymättä ilmoitettava Sotkamon kun nan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä öljyvahinkotapauksista Kainuun pelastuslaitokselle. (YSA 30 )

19 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Toiminnan muuttaminen, laajentaminen tai lopettaminen 12. Tuotannon lisäämisestä, muuttamisesta tai lopettamisesta on ilmoitettava Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 28, 43 ) Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi 13. Luvanhaltijan on pidettävä kirjaa eläinsuojan toiminnasta. Vuosiyhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Vuosiyhteenvedossa tulee esittää ainakin seuraavat tiedot: - eläinmäärät - tilan lannantuotanto ja lannan varastointitilavuuden riittävyys - lannanlevitysalat - kuolleiden eläinten määrät ja muut jätemäärät sekä niiden käsittelytavat ja toimituspaikat - lantavarastojen toimintaan liittyvien rakenteiden tarkkailu - toiminnassa havaitut häiriöt ja poikkeukselliset tilanteet (YSL 46, Ysa 30, JäteL 51 ) ASETUKSEN JA MUIDEN SÄÄDÖSTEN NOUDATTAMINEN Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estä mättä noudatettava. (YSL 56 ). Luvanhaltijan tulee edellä mainittujen lupaehtojen lisäksi noudattaa seuraa via mää räyksiä ja ohjeita: Lannan varastoinnissa, käsittelyssä ja levityksessä tulee noudattaa valtioneuvoston asetuksessa maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) annettuja määräyksiä ja ohjeita. Lantavarastojen ja -kourujen rakentamistekniikassa tulee noudattaa maa- ja metsätalousministeriön rakentamismääräyksissä ja -ohjeissa: Kotieläinrakennusten ympäristönhuolto, (MMM-RMO-C 4, ) annettuja ohjeita. PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Lupaharkinnan perusteet ja luvan myöntämisen edellytykset Kun toimintaa harjoitetaan lupahakemuksessa ja tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaati mukset, jotka luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on säädetty. Lupamääräysten perustelut Lupa on myönnetty eläinsuojan enimmäispaikkaluvun mukaisesti. Eläinten ikäjakaumakohtaiset määrät saattavat vaihdella kulloisenkin tuotantotilanteen mukaisesti sekä eläinaineksen uusimisen yhteydessä. Toimintaa tulee kuitenkin harjoittaa lupapäätöksen perusteena olevien eläinten yhteenlaske-

20 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ tun eläinyk sikkömäärän puitteissa siten, että lannantuotanto tai muut ympäristövai kutukset ei ylitä mainittujen eläinmäärien yhteistä lannantuotantoa tai muita ympäristövaikutuksia. (Lupaehto 1) Määräykset lannan varastoinnista ja levittämisestä perustuvat valtioneuvoston asetukseen (VNA 931/2000) maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta. Valtioneuvoston asetuksen 931/2000 mukaan lannan ja virt san varastointitila tulee olla riittävän suuri, että siihen voidaan varastoida 12 kuukauden aikana kertynyt lanta lukuun ottamatta samana laidunkautena eläin ten laidunnuksen yhteydessä laitumelle jäävää lantaa. Tämän perus teella lantavarastojen tilavuutta voidaan pitää riittävänä. Lantavarastojen vuosittaisella perusteellisella tyhjentämisellä varmistetaan varastojen hyöty tilavuuden säilyminen suunnitelmien mukaisena. Samalla ra kenteet voidaan tarkastaa mahdollisten vaurioiden havaitsemiseksi. Päätöksessä on annettu tarpeelliset määräykset lannan hyödyntämisestä. Tilalla on käytettävissä pel toalaa 65 hehtaaria. Lupamääräyksen vähimmäispeltoala on ympäris töminis teriön kotieläintalouden ympäristönsuoje lusta antaman ohjeen mukainen. Eläinsuojien yhteydessä olevien sosiaalitilojen wc-vesiä ei saa johtaa käsittelemättöminä maahan, ojaan tai muuhun uomaan vesien pilaantumisvaaran vuoksi. Jos sosiaalitilojen wc-vesiä käsitellään paikan päällä, on katsottu tarpeelliseksi, että ympäristöön wc-vesistä aiheutuvaa kuormitusta on vähennettävä vähintään yhtä paljon, kun vastaavia asuinkiinteistöjen asumisjätevesien kuormitusta vaadi taan vähennettävän valtioneuvoston ha ja-jätevesistä annetun asetuksen (209/2011) mukaisesti. (Lupaehdot 2 ja 3) Laitumen kasvipeitteisyyden säilyttämisellä sekä juomapaikkojen oi kealla sijoittamisella voidaan oleellisesti vähentää eroosiota ja ravin teiden huuhtoutumista vesistöön ja pohjavesiin. (Lupaehto 4) Eläinsuojan ja lietesäiliön lähiympäristössä on asutusta, joten haju ja kärpäshaitan ehkäisemiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota, jottei naa purustolle aiheutuisi kohtuutonta rasitusta. (Lupaehto 5) Jätehuoltoa koskevat määräykset on annettu asianmukaisen jätehuollon varmistamiseksi. (Lupaehdot 6 ja 7) Kuolleiden eläinten asianmukaisella käsittelyllä estetään mahdollisten eläintautien leviäminen tilan ulkopuolelle. (Lupaehto 8) Polttonesteiden varastointia koskeva lupamääräys on annettu maaperän ja pohjaveden pi laantumisen ehkäisemiseksi. (Lupaehto 9) Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamiensa haitallisten vaiku-

21 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ tusten vähentämismahdollisuuksista ja siinä mielessä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä toimialallaan. (Lupaehto 10) Ympäristönsuojelulain 62 :n mukaan poikkeuksellisista tilanteista on ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Valvontaviranomainen voi kyseisten tilanteiden seurauksena antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. (Lupaehto 11) Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää luvan tarkistamista. Toiminnan lopettaminen tilalla edellyttää mm. sitä, että toimintaan liittyneet ympäristöriskit ja varastoidut jätteet on poistettu. Lupamääräyksellä varmistetaan tiedonkul ku viranomaiselle myös mainituissa tilanteissa. (Lupaehto 12) Luvanhaltijalle määrätty kirjanpito- ja raportointivelvoite eläinsuojan toiminnan osalta on annettu viranomaisen tiedonsaannin turvaamiseksi ja valvonnan järjes tämi seksi. Toiminnasta saamiensa tietojen perusteella viranomainen voi seurata laitoksen toiminnan lainmukaisuutta ja luvassa annettujen määräys ten noudattamista (Lupaehto 13) VASTAUS HAKEMUKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kainuun ELY-keskuksen ja terveydensuojeluviranomaisen lausunnoissa esi tetyt asiat on otettu huomioon lupamääräyksissä. LUVAN VOIMASSAOLO Tämä päätös on voimassa toistaiseksi. Toiminnan olennainen muuttaminen edellyttää uutta lupaa. Tämä lupapäätös on voimassa, kunnes uusi lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä viimeistään SOVELLETUT SÄÄNNÖKSET Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 4-8, 28, 31, 35-38, 41-43, 45, 46, 51-56, 62, 76, 81, 90, 96, 97, 105 :t Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) 1, 7, 16-19, 23, 30 Jätelaki (1072/93) 4, 6, 7, 12, 51 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 Valtioneuvoston asetus maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta (931/2000) Ympäristöministeriön ohje kotieläintalouden ympäristönsuojelusta YMPÄRISTÖLUPAMAKSU JA SEN PERUSTELU Tämän luvan käsittelymaksu on 630. Käsittelymaksu perustuu Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen hakemuksen vireilletulo hetkellä voimassa olevaan maksutaksaan (Ympäristö- ja tekninen lautakunta )

22 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Jäsen Heidi Kotilainen poistui kokouksesta klo tämän pykälän käsittelyn aikana. PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN Päätös annetaan julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖKSESTÄ TIEDOTTAMINEN Päätös: Päätös lähetetään hakijalle Jäljennös päätöksestä Kainuun ELY -keskus Kainuun maakunta - kuntayhtymä/ympäristöterveydenhuolto Ilmoitus päätöksestä Ympäristölupahakemuksesta YSL 38 2 momentin perusteella tiedon saaneet. Päätöksestä ilmoitetaan Sotkamon kunnan virallisella ilmoitustaululla. TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Päätöksen antamispäivä Ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valitusaika päättyy Valituskirjelmän toimittaminen Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa Sotkamon ympäristöja tekniselle lautakunnalle. Omalla vastuulla valituskirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava: - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa

23 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja, jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä: - ympäristö- ja teknisen lautakunnan päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Maksu Valittajalta peritään Vaasan hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 90 eu roa, ellei valittaja tuomioistuinten ja eräiden oikeusviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 7 :n nojalla vapaudu maksuvelvollisuudesta. Sotkamon ympäristö- ja teknisen lautakunnan osoite: Markkinatie 1 (PL 24), SOTKAMO (88601 SOTKAMO) Puh. (08) /vaihde, Fax. (08) , sähköposti.

24 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Urakoitsijoiden valinta Tiilikankaan päiväkodin peruskorjaus- ja laajennustöihin YMPTEKLT 170 Palvelualuejohtaja Tekninen toimi on pyytänyt urakkatarjoukset Tiilikankaan päiväkodin peruskorjaus- ja laajennustöistä. Ilmoitus tarjouspyynnöstä on ollut Hilmassa ja kunnan kotisivuilla. Urakkaohjelman mukaan rakennustyöt käynnistyvät vuoden alussa. Peruskorjaustyöt tehdään kesällä kahden kuukauden aikana päiväkotiväen ollessa evakossa. Laajennusosa valmistuu pihatöineen lokakuun loppuun men nessä Hankkeen lopullisesta toteutuksesta päätetään joulukuun valtuuston talousarviokokouksessa. Tarjousten avauskokous on maanantaina 5.12, jonka jälkeen avauspöytäkirja toi mitetaan lautakunnan jäsenille ennen torstain kokousta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Esitys tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat urakoitsijat: Rakennusurakka Urakkasumma, alv 0 % RPK Rakennus Kemppainen Oy Sotkamon Rakennus Oy Rakennusliike Halonen Oy Savon Julkisivurakennus Oy Sähköurakka Urakkasumma, alv 0 % Paikallis-Sähkö Oy Sähkötoimisto Murtola Oy Sotkamon Sähkötyö LV-urakka Urakkasumma, alv 0 % LVI-Palvelu Korhonen Oy LVI-Aitta Oy Sotkamon LVI-Asennus Ky IV-urakka Urakkasumma, alv 0 % RPK Rakennus Kemppainen Oy Peltityö E Tolonen Oy Sotkamon LVI-Asennus Ky

25 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Automaatio Urakkasumma, alv 0 % Siemens Oy Kap-Tek Oy Sähköins.tsto Tuomo Tuominen Oy Oy Stenfors Ab Urakkaneuvottelut on pidetty 7.12 halvimman urakkatarjousten tehneitten kanssa. Neuvottelut käytiin Sa von Jul ki si vu ra ken nus Oy:n, Pai kal lis-sähkön ja Sot ka mon LVI-Asen nus Oy:n kans sa. Sotka mon Ra kennus Oy:n kanssa pi det tiin urak kaneuvot telut Au to maatio ura kasta urak ka neuvot telut pi de tään vas ta , jo ten nii den osal ta ei tehdä päätösesitystä lauta kunnan ko koukseen Paikallis-Sähkön ja Sotkamon LVI-Asennus O:n kanssa käydyissä neuvotteluissa ei tullut esille mitään poikkeavaa tarjouksen ja tarjouspyynnön osalta. Rakennusurakka neuvotteluissa Savon Julkisivurakennus Oy:n kanssa tuli esil le, et tä yrityksen liikevaihto edelliseltä päät ty neeltä ti li vuo delta on ollut ,37 euroa. Tarjouspyynnössä on edellytetty, että yrityksen liikevaihto edelli sen päättyneeltä tilivuodelta on oltava vähintään 2 milj. euroa. Yrityksen kuluvan vuoden liikevaihto tulee menemään yli 2 milj. euron. Hankintalain 56.ssä sanotaan mm., että ehdokkaat tai tar joajat, jot ka ei vät täytä hankintayksikön asettamia vähimmäisvaatimuksia, on suljet tava tarjouskilpai lusta. Sotkamon Rakennus Oy:n kanssa käydyissä neuvotteluissa ei tul lut esille mitään poikkeavaa tarjouksen ja tarjouspyynnön osalta. Sotkamon Raken nus Oy:n liikevaihto edelliseltä päättyneeltä tilivuodelta on milj. eu roa. Ehdotus Lautakunta päättää antaa Tiilikankaan päiväkodin laajennus- ja peruskorjausurakat tarjouksen tehneille heidän tarjouksensa mukaisesti seu raa vasti: Urakoitsija Urakkasumma, alv 0 % Rakennusurakka Sotkamon Rakennus Oy Sähköurakka Paikallis-Sähkö Oy LV-urakka Sotkamon LVI-Asennus Ky IV-urakka Sotkamon LVI-Asennus Ky

26 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Lautakunta päättää sulkea tarjouskilpailusta Savon Julkisivurakennus Oy:n hallintolain 54 perusteella, koska tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksena yrityksen liikevaihdon edelliseltä päättyneeltä tilivuodelta ei ollut vaadittua 2 milj. euroa. Yrityksen liikevaihto oli 1,776 milj. euroa. Urakkasopimusten allekirjoittamisen ehtona on, et tä kun nan hal li tus ja kunnanvaltuusto hyväksyvät Tiilikankaan päiväkodin ra kenta mi seen vaa dit tavat määrärahat. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Kunnossapitomestari

27 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Hissitoimittajan valinta virastotalolle YMPTEKLT 171 Palvelualuejohtaja Tekninen toimi on pyytänyt tarjoukset hissin asentamisesta virastotalon pääsisäänkäynnin viereiseen porrashuoneeseen. Tarjouspyynnöt avataan maanantaina 5.12, jonka jälkeen tehnyt avauspöytäkirja toimitetaan lautakunnan jäsenille ennen varsinaista kokousta. Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätösesitys tehdään kokouksessa. Palvelualuejohtaja kokouksessa Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät seuraavat toimittajat: Toimittaja Urakkasumma, alv 0 % Konehissit Oy Sotkamon Rakennus Oy Urakkaneuvottelut pidettiin , jossa ei todettu mitään epäsel vyyttä tarjous pyynnön ja tarjouksen kesken. Palvelualuejohtaja Ehdotus Päätös Lautakunta päättää antaa hissin rakennusurakan halvimman tarjouksen tehneelle Sotkamon Rakennus Oy:lle heidän tarjouksensa mukaisesti kokonaishintaan euroa (alv 0 %). Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen. Otteet Tarjouksen tehneet Kunnossapitomestari

28 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Ympäristö- ja tekninen lautakunta Paavo Heikkisen ulkoilureittejä koskeva kansalaisaloite KHALL 220 Hallintojohtaja Paavo Heikkinen on jättänyt päivätyn kansalaisaloitteen Vuokatin ja vaarojen alueen reitistöjen opasteiden laittamisesta. Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloite on kokonaisuudessaan seuraavanlainen; " Teen seuraavanlaisen aloitteen koskien Vuokatin ja vaarojen alueen reitistöjen opasteiden laittamista: - opasteet tulisi olla ympärivuotisesti käyttökelpoisia siten, että niitä ei tarvitsisi vaihtaa talveksi eri opasteet ja kesäksi eri opasteet. - niistä selviäisi matkat Vuokattiin ja mahdollisiin muihin kohteisiin reitin varrella. - ne opastaisivat hiihtäjiä, patikoijia, sauvakävelijöitä ja maastopyöräilijöitä. - ne olisivat vähintään kolmella kielellä; suomeksi, englanniksi ja venä jäksi. - opasteissa voisi olla myös maininta valaistun reitin osalla valojen sammumisesta ainakin reittien lähtöpisteissä. Tällaiseen turistien ja myös paikallisten asukkaiden liikuntaa tukevien toimenpiteiden kustannuksiin uskoisin myöskin olevan saatavissa EU-rahoitusta. Sotkamossa 10 päivänä lokakuuta 2011 Paavo Heikkinen" Paavo Heikkinen on toimittanut aloitteensa tiedoksi seuraaville tahoille; TE-keskus, Kajaani, Holiday Club, Vuokatti, Vuokatti Hotelli, Vuokatti, Vuokatin Urheiluopisto sekä Vuokatinhovi, Vuokatti. Kunnanjohtaja Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että Paavo Heikkisen kansalaisaloite annetaan ympäristö- ja teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

29 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Kunnanhallitus Päätös Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen. Otteet Ympäristö- ja tekninen lautakunta YMPTEKLT 172 Kokouksessa Palvelualuejohtaja Vuokatin matkailualueen reittien opasteet ovat rakentuneet reit ti ra ken tamisen yhteydessä. Yhtenäinen koko matkailualuetta koskevaa opas tus verkosto puuttuu Vuokatista. Opastus yksittäisillä talvireiteillä on tällä hetkellä tyydyttävällä tasolla mutta heik ko ke säreiteillä. Reit tien kun nossa pi to vas tuu opasteineen kuuluu kunnalle. Kunnossapitorahojen vä hyyden vuoksi kunnossapitoa ei ole pystytty pitämään sillä tasolla millä sen kuuluisi olla. Sotkamon kunta on laatinut vuonna 2009 yhteistyössä Ely-keskuksen kanssa ko ko Sot kamoa käsittävän reittisuunnitelma. Suunnitelmassa on myös oh jeis tusta opaste asioihin. Liikuntatoimella on ollut yhtenä tavoitteena useamman vuoden ajan yh denmukaistaa Vuokatin matkailualueen opasteverkosto. Hanke ei ole edennyt kunnan päätösprosessissa ehdotusta pidemmälle. Hankkeen kokonaiskustan nuk siksi on arvioitu euroa Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirainen, puh tai Palvelualuejohtaja Ehdotus Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa aloitteen johdosta seuraavaa: Kunnan lii kun ta toi mes sa ol laan hy vin tie toi sia aloit teen te ki jän esit tä mäs tä Vuoka tin mat kai lualu een opas tei den tar peista, jot ka pal veli si käyt tä jä kuntaa mah dol li sim man monipuolisesti. Ympäristö- ja tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että käynnistetään opastesuunnitelmien valmisteleva suunnittelutyö ELY-keskuksen kanssa ja hanke toteutetaan vaiheittain. Päätös Lautakunta hyväksyi palvelualuejohtajan ehdotuksen.

30 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Otteet Paavo Heikkinen, Otrantie 7 b, Sotkamo Liikuntatoimenjohtaja Kunnanpuutarhuri Kunnanhallitus

31 SOTKAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Ympäristö- ja tekninen lautakunta Levätien asukkaiden vetoomus Levätien kunnostamisesta YMPTEKLT 173 Palvelualuejohtaja Levätien asukkaat ovat lähettäneet Sotkamon kunnan tekniselle toimistolle vetoomuksen, joka on seuraavan sisältöinen: "Ohessa on Levätien asukkaiden allekirjoittama adressi/vetoomus Sotkamo kunnalle siitä, että Levätien nykyinen huono kunto otetaan tosissaan huomioon, kun kaava-alueen tiestöjen korjauksista ja asfaltoinnista päätetään. Levätien varressa on monimuotoista omakotitalo ja rivitaloasutusta. Asukkaita on lapsiperheistä eläkeläisiin ja tien käyttö on varsin vilkasta. Katuvaloja tien varressa ei ole ja niiden puuttuminen on vaaraksi varsinkin lapsille. Tien varressa on mm. leikkikenttä ja tämän vuoksi lapsia liikkuu alueella yksin tai perhepäivähoitajien kanssa. Levätie kärsii vuosittain voimakkaista routavaurioista ja sorapinnoitteen syöpymisestä. Myös tiestön sulamis- ja sadevedet aiheuttavat varsinkin tien loppuosan varressa oleville tonteille ja niiden rakennusten salaojitukselle liian suuren kuormituksen ja siten vaa rantavat rakennusten kunnossa pysymisen. Nykyisellään Levätien sade- ja sulamisvesien pois johtaminen on puutteellinen. Edellä mainituista seikoista johtuen pyydämme kunnioitta vasti, että allekirjoittamamme vetoomus ote taan vakavasti ja huomioon." Aloitetta on teknisen infrarakentamisen työryhmässä käsitelty ja to dettu tien kunnon olevan aloitteessa esitetyn mukainen. Peruskorjauksen yh tey dessä tu lee tien kantavat rakenteet, kaukolämpö ja osittain vesihuoltoverkosto sekä kuivatusjärjestelmä uusia. Tien peruskorjauskustannukset ovat noin euroa. Vuosittain kunta osoittaa teiden peruskorjausmäärärahoja vaihtelevasti. Viimeisin pe ruskorjattu kohde on ollut Jäätiöntie vuonna Vuoden 2012 investoin tiohjelmassa ei ole yhtään peruskorjauskohdetta. Vuoden 2012 investointiohjelmaan on esitetetty euron mää rä ra ha yk sis tään tei den as fal tointiin ja valaistuksen rakentamiseen. Tei den pe ruskor jaa mista ja ver kos ton kunnostamista ei ole tar vin nut suorittaa edel lä maini tuis sa koh teissa. Tällaisia hankkeita on voitu tehdä laajuudesta riippuen 1-2 kohdetta. Palvelualuejohtaja Ehdotus Lisätietoja asiasta antaa palvelualuejohtaja Pentti Piirai nen, puh tai Ympäristö- ja tekninen lautakunta toteaa aloitteen johdosta seuraavaa: Kun nan val tuusto kä sit telee investointiohjelman jou lu kuun talousarvioko-

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa.

TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Toiminnalla on Sotkamon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämä ympäristölupa. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 115 06.06.2013 Ympäristölupapäätös, Ahti Hyvönen 98/11.01/2013 YMPTEKLT 115 Valmistelija, ympäristötarkastaja puh. 044-750 2179 ASIA Eläinsuojan ympäristöluvan muutos

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen LUPAPÄÄTÖS Nro 40/11/1 Dnro PSAVI/69/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2011 ASIA LUVAN HAKIJAT Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Nivala Kujala Juha ja Teija Takakuja 24 85500 Nivala

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 229/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/123/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA HAKIJA Hämeen Hyötymateriaalit Oy:n Vaivian jätteenkäsittelylaitoksen jätelain 120 :n mukainen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa.

Kohteen maaperän pilaantuminen ei ollut etukäteen tiedossa. Päätös annettu julkipanon jälkeen 14.5.2013 POSELY/166/07.00/2013 Pohjois-Savo ASIA YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 78 :N MUKAINEN ILMOITUS. PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTAMINEN, IISALMEN PRISMA, PARKATINTIE 2, IISALMI

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 106/2013/1 Dnro PSAVI/137/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 28.10.2013 ASIA HAKIJA Kivisuo-Suurisuon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistaminen ja toiminnanaloittamislupa vesien johtamiseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 101/2013/1 Dnro ESAVI/26/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.5.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Solvik Holdingsin autopurkamotoimintaa Tattarisuolla,

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 34, 35, 36, 39, 40 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaati musta ei kä kunnal lisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 3/2014/1 Dnro PSAVI/106/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2014 ASIA Jätemateriaalien käsittelytoimintojen ympäristölupa Kemintullin teollisuusalueella, Kemi LUVAN HAKIJA Tieysi Oy

Lisätiedot

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö

Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti kuivaamalla, Köyliö Etelä-Suomi Päätös Nro 30/2010/2 Dnro ESAVI/152/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 2.7.2010 ASIA Novagro Oy:n ympäristölupahakemus, joka koskee lannoitteiden valmistusta orgaanisista jätteistä termisesti

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1

SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 SIEVIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 Sivu 1 Ympäristölautakunta Kokousaika: 23.11.2015 ke llo 18.00-18.35 Kokouspaikka: Kunnanhallitukse n kokoushuone Saapuvilla olleet: Jäsenet: Varajäsenet: X Kangas Antti

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen

MERKINTÄ. Päätös. Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 53/2010/2 Dnro ESAVI/540/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.10.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukainen ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta, joka koskee pilaantuneen

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 94/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/23/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2013 ASIA HAKIJA Avilon Oy Mahlianmaan kaatopaikan ympäristöluvassa määrätyn vakuuden osittainen vapauttaminen

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 Kokousaika 14.10.2010 klo 18.30-19.10 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 Kokousaika 18.10.2012 klo 18.30-19.20 Kokouspaikka Kunnantalo Lapinjärventie 20 A Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 11 a) kohdan perusteella. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2008 Dnro PPO 2007 Y 351 113 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristölupahakemuksen peruuttamisesta. LUVAN HAKIJA Timo Autio Sydänmaantie 47 86710

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat) 32, 33 Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 93/2014/2 Dnro ESAVI/22/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 ASIA Karhusjärven kunnostamista ruoppaamalla koskevassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksessä nro

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 27 UIMAHALLIN KORJAUSVAIHTOEHDOT (LIITE1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kokousaika 29.04.2013 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen

Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2010/1 Dnro ESAVI/613/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen Lemminkäinen Infra Oy:n Bastukärrin louheen murskaamon toiminnan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30.

Karjarakennus sijaitsee Liperin kunnan Komperon kylän tilalla Kallio RN:o 8:30. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 5 / 2014 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 20.10.2014 ASIA HAKIJA Lypsykarjanavetan laajentaminen Ari Hyttinen Kaarnalammentie 10 a 83400 VIINIJÄRVI

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/ / 12. Tarkastuslautakunta Aika klo 15:00-17:09. Toivakkatalo neuvotteluhuone Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2016 1 / 12 Tarkastuslautakunta 15.12.2016 Aika 15.12.2016 klo 15:00-17:09 Paikka Toivakkatalo neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kittilä. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2011:0011. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 1 (5) Lupatunnus Anglo American Exploration B.V. PL 38 99601 Sodankylä VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 23.8.2011 kaivoslain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2

Päätös. Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Päätös Etelä-Suomi Nro 47/2011/2 Dnro ESAVI/192/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA Köyliön kunnan hakemus Kepolan jätevedenpuhdistamon ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi, Köyliö.

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 23/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/7/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 10.2.2014 ASIA HAKIJA Avilon Fibres Oy:n viskoosikuitutehtaan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011

ASIA HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 97/11/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Ampumarataa koskevan ympäristöluvan raukeaminen, Tervola Maavoimien Materiaalilaitoksen Esikunta Huolto-osasto

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 227/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/121/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Erkki Salminen Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3)

Päätös 1 (4) Hakija: AA Sakatti Mining Oy (Y-tunnus: 2436768-3) Päätös 1 (4) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8871, 8875, 9400, ML2013:0018,ML2013:0063, ML2013:0065,ML2012:0190, ML2012:0216,ML2013:0017, ML2014:0118 22.1.2016 AA Sakatti Mining Oy PL38 99600 SODANKYLÄ

Lisätiedot

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.

Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus. Vaasan hallinto-oikeus Päätös 1 (5) Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oilceus.fi Antopäivä Päätösnumero 24.10.2014 14/0381/1 Diaarinumero

Lisätiedot

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54

Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin urakkatarjoukset Ilmoitusasiat 54 Lappajärven kunta Pöytäkirja 5/2016 51 Tekninen lautakunta 09.08.2016 Aika 09.08.2016 klo 16:00-16:30 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 27-28 Otsikko Sivu 27 Kärnän viemärin

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen

POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1. Kunnanvirasto, valtuustosali. 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen POSION KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Toimintaympäristölautakunta 1 KOKOUSAIKA Perjantai 08.04.2016 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali 22 Rakennusmestarin määräaikaisen toimen täyttäminen Kokouksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO KAUPUNKITILAYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3. HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 (5) HENKILÖTIEDOT POISTETTU 15.3.2016 Kaupunkitilayksikön viranhaltijoiden15.3.2016 tekemät rakennuslupapäätökset 23 Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 18.3.2016,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA 1 PÄÄTÖS Nro 40/09/2 Dnro Psy-2008-y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2009 ASIA LUVAN HAKIJA Pieni-Kursanlammen luonnonravintolammikon ympäristölupa, Sodankylä Lapin Villitaimen Osuuskunta Vapaudentie

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049.

Päätös. Varausalueen sijainti: Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0049. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.9.2014 1 (5) Lupatunnus Maria ja Pauli Jokinen Keskustie 20 A 4 17500 Padasjoki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 28.8.2014 kaivoslain

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 1 PÄÄTÖS Nro 134/12/1 Dnro PSAVI/68/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2012 ASIA HAKIJA Lassila & Tikanoja Oyj, jätteiden käsittelykeskuksen ympäristölupa, KHO:n palauttama asia, Haukipudas, Punaisenladonkangas

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 LAPELY/88/07.00/2011 07.00.28.01 6/2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ VR

Lisätiedot

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4

MUUT Samola Riitta Pöytäkirjanpitäjä Hokkanen Timo Sosiaali- ja terveysjohtaja 4 PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 AIKA 14.01.2016 klo 14:00-16:00 PAIKKA Kunnanvirasto LÄSNÄ Lindemark Susanna Puheenjohtaja Piispa-Jespars Seija Varapuheenjoht. Aksels Tuulikki

Lisätiedot

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012

Päätös. Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Päätös Etelä-Suomi Nro 125/2012/1 Dnro ESAVI/148/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 115 :n mukainen hakemus, joka koskee Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001.

Päätös. Varausalueen sijainti: Kuopio Varauksen nimi: Kuopio-Kaavi 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2014:0001. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2014 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 7.1.2014

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen

Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen PÄÄTÖS Nro 77/2014/1 Dnro ISAVI/27/04.08/2014 Itä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 9.10.2014 ASIA Rämepuron koetoimintailmoitusta koskevaan päätökseen nro 57/2013/1 liittyvän kaivannaisjätealueen vakuuden

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012

Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 11/2012/2 Dnro ESAVI/80/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.1.2012 ASIA HAKIJA Vesijohto- ja viemäriverkoston rakentamista Pohjois-Kustavin saariston merialueelle koskevan Länsi-Suomen

Lisätiedot