Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä Lausunto sisäministeriön raportista Päätöksi turvallisuudesta 7 Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta 158 Lausunto oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten 10 osallistumisoikeuksia selvittävän parlamentaarinen työryhmän mietinnöstä 159 Lausunto oikeusministeriön nettiäänestystä valmistelevan 11 työryhmän väliraportista 160 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Kunnan edustus kutsunnoissa Yhtenäiskouluprojekti, urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta Keltaisen koulun ja tontin myynti Valtionperintö / Pentti Pantsari Sitoutuminen Hinku-verkoston EAKR -hankkeeseen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 30

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:45 puheenjohtaja Europaeus Teemu 14:00-17:45 2. varapj Kuru Katja 14:00-17:45 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-17:45 Jäsen Tervonen Timo 14:00-17:45 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-17:45 jäsen Tiainen Jorma 14:00-17:45 varajäsen Terävä Liisa 14:00-17:45 valtuuston pj Luumi Kari 14:00-17:45 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-17:45 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-17:45 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-17:45 talouspäällikkö Poissa Vuorela Harri 1. varapj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Teemu Europaeus Pöytäkirjantarkastaja Jorma Tiainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo yhteispalvelupiste klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 154 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 155 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä klo Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaues. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Europaeus ja Jorma Tiainen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä / /2014 Kh 156 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja p , s-posti: Ulla-Riitta Vilkko, suunnittelija p , s-posti: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on tarjonnut rautjärveläisten kaikki so si aa li- ja terveyspalvelut vuodesta 2010 lähtien. Eksoten pal ve lu ra kentees sa ja palveluissa on tapahtunut paljon muutoksia koko toimintavuosien ai ka na ja uusin uudistus on tehty Eksoten organisaatiossa Sen kes kei se nä tavoitteena on ollut toimintojen integroiminen ja kansalaisen ase maa asiakkaana. Hallintoa on kevennetty ja yksiköiden yhdistämisen seu rauk se na esimiehiä on noin 70 vähemmän kuin aiemmin. Tässä taloudellisessa ja toiminnallisessa katsauksessa esitellään Eksoten pal ve lu jen kattavuus toimintavuosina sekä Eksoten tarjoamat lä hi pal ve lut kuntalaisen silmin. Lisäksi tarkastellaan vuoden 2014 pal ve luso pi muk ses sa listattuja palveluja ja niiden toteutumista ja esitellään uusia pal ve lu muo to ja. Keskeinen havainto on, että palvelusopimuksessa mainitut palvelut to teutu vat Rautjärven kunnassa. Palvelujen kattavuus ja käyttöaste ovat normaa lit. Valtakunnallinen hoitotakuu toteutuu lääkärin ja sairaanhoitajan vas taan otoil le pääsyssä, samoin kuin hammaslääkärin ja suuhygienistin vas taan otoil le. Vuoden 2015 sopimusneuvotteluihin toiminnallisia muutoksia ovat lai toshoi don purku, joka aloitetaan 2015 Rautjärvellä Eksoten pal ve lu verk kosuun ni tel man mukaisesti muutossuunnittelulla. Hyvinvointiaseman suunnitelmat ovat vielä kesken, lääkäri- ja ham mas lääkä ri pal ve lut säilyvät suunnitellusti Rautjärven terveysasemalla vuoden 2018 loppuun asti. Eksoten aikaisempien vuosien alijäämien kattaminen on suunniteltu vuo sille , jolloin Rautjärven maksama alijäämien vuosiosuus olisi 339 tu hat ta euroa ja jäljelle jäävä osuus maksetaan vuonna Joskin näihin suunnitelmiin vaikuttaa ratkaisevalla tavalla esimerkiksi Imatran suhde ja osuus alijäämien kattamiseen ja toiminnalliseen tai hallinnolliseen osallis tu mi seen. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee elvitykset tiedokseen. Suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko oli selostamassa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tiedokseen, mutta edellytti lisäselvitystä huostaanotettujen lasten määrään, ensihoitoyksikön hitaaseen lähtöön A-tehtäviin sekä Mallu-auton käyttäjämääriin ja yksikkökustannuksiin.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Timo Tervosen esityksestä kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi palvelusopimusneuvottelutavoitteeksi viikottaisen terveydenhoitajan vastaanoton Asemanseudulla, joka voidaa toteuttaa vuoroviikoin kiinteästä toimipaikasta ja Mallu-autosta. Liitteet Liite 1 Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä Liite 2 Rautjärven lähipalvelut 2014 Jakelu Kehitysjohtaja Suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto sisäministeriön raportista Päätöksi turvallisuudesta Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta 234/ /2014 Kh 157 Valmistelija: suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko, Puh , sähköposti: Sisäministeriö pyytää kunnan lausuntoa Päätöksiä turvallisuudesta. Turval li suus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta raportista (Sisä mi nis te riön julkaisu 15/2014) mennessä osoitteisiin sekä Sähköinen hyvinvointikertomus tukee kunnissa tehtävää päätöksentekoa ja on tärkeäosa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteu tus ta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on tällä hetkellä käytös sä yli 200 kunnassa ja sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen Kun ta liit to. Turvallisuussuunnitelmia on tehty lähes kaikissa kunnissa. Turval li suus suun ni tel mat tehdään yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa, ja työn tavoitteena on päättää yhteisestä toimin nas ta kuntalaisten arjen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen pa ranta mi sek si. Valtakunnallisesti turvallisuussuunnittelua ohjaa ja kehittää ohjaus- ja seurantaryhmä, jossa on edustajat keskeisistä ministeriöistä, viran omai sis ta ja järjestöistä. Hyvinvointi ja arjen turvallisuus liittyvät kiinteästi yhteen. Kunnissa laa ditaan paljon erilaisia kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta parantavia suun ni tel mia. Haasteena on, että suunnitelmien suuren määrän vuoksi niiden toimeenpano ei aina etene käytäntöön. Kokonaiskuva kuntalaisten hyvin voin tiin ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä saattaa jäädä ha ja naisek si, eikä suunnitteluun kohdistettu työpanos aina lisää kuntalaisten hyvin voin tia ja turvallisuutta käytännössä parhaalla mahdollisella tavalla. Turvallisuussuunnitelman historia ja nykypäivä Rautjärven kunta on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä kuntalaisten tur val li suut ta ja hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Imatran kih la kun taan laadittiin ensimmäinen turvallisuussuunnitelma 2000-luvun alus sa. Turvallisuussuunnittelu perustui Valtioneuvoston te kemään periaatepäätökseen kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta. Suunni tel ma päivitettiin kattamaan Imatran seudun tur val li suus suun nit te lu alueen (Imatran kaupunki, Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan kunnat) vuon na 2010 ja se tehtiin yhteistyössä kuntien edustajien, Etelä-Karjalan pe las tus lai tok sen, Etelä-Karjalan poliisilaitoksen ja Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiirin kanssa. Suunnitelmassa todettiin, että turvallisuus on kilpailuvaltti, ja silloisen turval li suus suun nit te lun lähtökohtana oli kokonaisturvallisuuden pa ran ta minen ja päätavoitteena ongelmien ennaltaehkäisy. Vuonna 2010 al ka neeseen ohjelmaan valittiin keskeisiksi osa-alueiksi Imatran seutukunnassa kou lu tur val li suu den edistäminen, lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja hoito, harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen turvaaminen ja lii kenne tur val li suu den kehittäminen.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Rautjärven kunta nosti Imatran seudun turvallisuussuunnitelmaan (2010) li säk si seuraavat asiat: Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy Koulujen ja päivähoidon turvallisuus KiVa-koulu- hanke Poistumisharjoitukset päiväkodeissa ja kouluilla Sosiaali- ja nuoriso-ohjaajan päivystys kouluissa Koulupudokkaiden tavoittaminen mahdollisimman var hai ses sa vaihees sa Lapsen ja nuorten ryhmätoimintoja ja kokoontumisia Kummi-, tukioppilas- ja tutortoiminta Harvaanasuttujen alueiden turvallisuuspalveluiden saa ta vuu den turvaa mi nen osoitetietoja päivittämällä, laatimalla vesihuollon strategia ja tur vaa mal la kutsutaksi- ja joukkoliikenteen palvelut. Osallistuminen Imatran seudun lii ken ne tur val li suus suun ni tel man luomi seen Hyvinvointikertomus Hyvinvointi koostuu monesta eri osatekijästä ja yksi tärkeä niistä on koettu tur val li suus. Julkaisussa työryhmä ehdottaa käytettäväksi tärkeitä kun talais ten hyvinvointiin ratkaisevasti liittyviä indikaattoreita, joita pystytään kun nis sa seuraamaan. Nämä turvallisuuteen liittyvät seikat voidaan liittää osak si sähköistä hyvinvointikertomusta ja tarkastella niiden toteutumista ja suun ni tel mien vaikuttavuutta indikaattorien avulla. Rautjärven kunnan laajan sähköisen hyvinvointikertomuksen laa ti mi nen on aloitettu ja sen indikaattoreita sekä toimenpidesuunnitelmaa tul laan esittämään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuussa Täl löin voi daan luontevasti integroida myös turvallisuuskysymykset osaksi hy vinvoin ti suun ni tel maa. Selkeät mittarit (=indikaattorit) ovat tärkeitä Tärkeää on, että olemassa olevat sekä kehitteillä olevat seurantamittarit ovat kaikkien käytettävissä esteettömästi ja että niiden käyttäminen päätök sen teos sa ja toimintamallien vaikuttavuuden tarkastelussa ei lisää työmää rää kohtuuttomasti. Rekistereiden ja internet-sivustojen ylläpitäjien vas tuul la on se, miten helposti indikaattoritieto on saatavissa ja näin ollen mi ten niitä halutaan käyttää. Hankalasti saatava seurantatieto ei tue hyvää kään suunnitelmaa eikä tee tiedolla johtamista helpoksi ja miel lyt tä väksi. Myös indikaattorien takana oleva tieto tulisi olla ajantasaista ja helposti omak sut ta vaa. Rautjärven kunta toteaa lausuntonaan sisäministeriölle seuraavaa Rautjärven kunnan näkemys on, että turvallisuussuunnitelma voi daan sisällyttää osaksi sähköistä hyvinvointisuunnitelmaa. Turvallisuutta mittaavia indikaattoreita käytetään hy vin voin ti suun nitel mas sa siinä laajuudessa kuin kuntakohtaisia tietoja on eri vi ranomais ten rekistereistä vaivattomasti saatavissa. Hyvänä asiana pidetään sitä, että hyvinvointi- ja tur val li suus suun ni-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus tel maa voi daan tarvittaessa laajentaa ja voidaan laatia erilaisia teemo ja eri ai ka jak soil le, jonka jälkeen indikaattorien mukaan voidaan ar vioi da toi men pi tei den vaikuttavuus ja ratkaista tulevat stra te giakoh teet. Hyvänä pidetään myös sitä, että voidaan paikallisesti tehdä analyysi tur val li suu des ta ja mää ri tel lä, millaisilla toimenpiteillä kuntalaisten hy vin voin ti ja turvallisuus voi daan taata. Kunnanhallitus päättää antaa sisäministeriölle ylläolevan lausunnon. Jakelu Sisäasianministeriö Ulla-Riitta Vilkko kunnanjohtaja

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän parlamentaarinen työryhmän mietinnöstä 241/ /2014 Kh 158 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia sel vit tä vä parlamentaarinen työryhmä pyytää lausuntoja mietintöönsä en sisi jai ses ti pilottivaiheessa olevan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta mennessä tai sähköpostitse tai postitse osoit tee seen Oikeusministeriö, PL 25, Valtioneuvosto. Tar koi tuk sena on saada käyttökokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten. Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän, oi keus mi nis te riönaset ta man parlamentaarisen työryhmän työn taustalla on ns. puo lue sih tee ri toi mi kun nan lokakuussa 2013 tekemät esitykset. Työryhmän teh tä vä nä on ollut selvittää näidenehdotusten toteuttamista ja valmistella mah dol li set lakiehdotukset. Mietinnön keskeiset ehdotukset ovat ehdotus kunnallisvaalien siirtämisestä lo ka kuun neljännestä sun nun tais ta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin ja eh do tus neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten jär jes tä mi ses tä kun nal lis vaa lien yhteydessä. Työryhmä käsitteli edellä mainittujen tee mojen lisäksi muun muassa pre si den tin vaa lin ajankohtaa, kansalaisaloitteen te ke mi sen ikärajan alentamista 15 vuoteen sekä samana keväänä jär jestet tä vien eduskunta- ja eu ro par la ment ti vaa lien aikataulutust, työryhmä ei esi tä näihin teemoihin liittyen tässä vaiheessa lakimuutoksia. Lausuntopyynnössä pyydetään kunnan vastauksia kysymyksiin Mitä mieltä olette työryhmän kunnallisvaalien siirtämistä koskevista eh do tuk sis ta? Mitä ha luat te lausua työryhmän kunnallisvaalien ja kunnallisen kansan ää nes tyk sen järjestämisestä yhdessä? Mitä ha luat te lausua työryhmän mietinnöstä? Kunnanhallitus keskustelee lausuntopyynnön kysymyksistä ja antaa kunnan joh ta jal le valtuudet kirjata kunnan lausunto lausuntopalvelu.fi-palvelun kaut ta. Kunnanhallitus keskusteli lausunnon sisällöstä ja päätti esittää huolensa sii tä, että vaalin siirtäminen keväälle merkitsee sitä, että uudella val tuus tolla ei ole aikaa oman toimintansa käynnistämiseen ja kuntastrategian valmiik si saamiseen ennen seuraavan vuoden talousarvion laadinnan aloit tamis ta. Muilta osin lausunnon antajaksi valtuutettiin kunnanjohtaja. Jakelu kunnanjohtaja

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto oikeusministeriön nettiäänestystä valmistelevan työryhmän väliraportista 242/ /2014 Kh 159 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Oikeusministeriön nettiäänestystä valmisteleva työryhmä pyytää lausuntoja vä li ra port tiin sa ensisijaisesti pilottivaiheessa olevan lau sun to pal velu.fi-palvelun kautta mennessä tai sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Oi keus mi nis te riö, PL 25, Valtioneuvosto.Tarkoituksena on saada käyt tö ko ke muk sia palvelun jat ko ke hit tä mis tä varten. Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä valmistelevan työryhmän alkavaksi ja päättyväksi toimikaudeksi. Tar koi tuk sena oli, että perinteisten äänestystapojen rinnalle kehitetään sähköiseen asioin tiin perustuva äänestystapa, nettiäänestys (so.äänestäminen tie tover kon välityksellä valvomattomissa olosuhteissa), ja si ten edistetään perus tus lais sa turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien käyt tä mis tä. Net tiää nes tys työ ryh mä on antanut väliraportin Vä li ra port tiin voi tutus tua osoitteessa: 04.html. Lausuntopyynnössä pyydetään kunnan vastausta kysymyksiin Mitä mieltä olette nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönotosta kunnal li sis sa kansanäänestyksissä? Uskotteko, että kunnassanne säilytettäisiin kir je ää nes tys mah dol lisuus nettiäänestyksen rinnalla? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Järjestäisikö kuntanne useammin kunnallisia kansanäänestyksiä, jos kun tien käytettävissä olisi maksutta nettiäänestysjärjestelmä? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Mitä mieltä olette suunnitelmista nettiäänestystyöryhmän jatkotyön osal ta? Mitä mieltä olette luottamuksen merkityksestä nettiäänestykselle? Miten luottamusta voidaan rakentaa ja mitkä seikat voivat horjuttaa si tä? Miten järjestelmän avoimuus voidaan parhaiten turvata? Tuetteko nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Esittelijän ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee lausuntopyynnön kysymyksistä ja antaa kunnan joh ta jal le valtuudet kirjata kunnan lausunto lausuntopalvelu.fi-palvelun kaut ta. Kunnanhallitus keskusteli lausunnon sisällöstä ja totesi kantanaan, että net ti ää nes tyk sen tullessa käyttöön sen tulee olla ainoa väline. Tun nis tau tumi sen tulee olla luotettava ja helppokäyttöinen. Muilta osin kunnanhallitus an toi kunnanjohtajalle valtuudet vastata lausuntopyyntöön. Jakelu kunnanjohtaja

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi 434/ /2013 Kh 160 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa kuntalakiluonnoksesta men nes sä. Lausunnossa toivotaan käytettävän lausuntopyynön mukaista ot si koin tia tai erittelemään esitetyt huomiot luku- tai pykäläkohtaisesti. Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavilla valtionvarainministeriön in ternet si vuil ta osoitteessa Kunnan toivotaansisällyttävän lausuntoonsa kunnassa toimivien nuo ri soval tuus to jen tai muiden nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Kuntalain uudistamisen lähtökohtana on ottaa huomioon kuntien muut tuvas ta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tar peet. Uusi kuntalaki korvaa vuonna 1995 voimaan tulleen kun talain. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, pää tök sen te ko me nette lyä ja taloutta koskeva yleislaki, muuta uudistuksella pyritään vä hen tämään erityislainsäädännön tarvetta. Kuntalain uudistamisen kokonaisarviointia Kuntien toimintaympäristö on viimeisen kymmenen vuoden aikana muut tunut merkittävästi, kun erityslainsäädännöllä on rajoitettu palvelujen jär jestä mis oi keut ta mm. pelastustoimessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympä ris tö ter vey den huol los sa ja maaseutuhallinnossa. Lisäksi muulla nor mioh jauk sel la kunnat on ohjattu yhteistoimintaan mm. toisen asteen kou lutuk ses sa, jätehuollossa ja työllisyyden hoidossa. Kunta instituutiona on tällä hetkellä täysin uudenlaisessa tilanteessa kuin ny kyi sen kuntalain voimaan tullessa. Tällöin takana oli vapaakuntakokeilun kaut ta toteutettu kuntalaitoksen aseman vahvistaminen. Kunnan asema on siis nyt selvästi heikompi. Kuntalain uudistuksessa tätä periaatteellista muutosta ei ainakaan esi tysluon nok ses sa ole juurikaan käsitelty. Esityksestä puuttuu kokonaisarvio kun nan yleiseen toimialaan liittyvistä tulevaisuuden haasteista kuten myös ana lyy si tarvittavasta toimintavapaudesta kunnan lakisääteisten tehtävien to teut ta mi ses sa. Lähtökohtaisesti kunnallishallintoon eivät kuulu sellaiset tehtävät, joiden toteut ta mis ta yksityiskohtaisesti ohjataan lainsäädännöllä. Kunnallista it sehal lin toa tarvitaan paikallisen harkintavallan käyttämiseksi. Kunnan toimialan kaventuessa ja päätösvallan siirtyessä kuntien yh teis toimin ta or ga ni saa tioil le kuntalaisten itsehallinnon turvaaminen kaikissa kunnal lis hal lin toon kuuluvissa toiminnoissa näyttää unohtuneen. Kaukana ei ole se ajatus, että kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi tulee muodos tu maan kuntalaisten edunvalvonta suhteessa valtionhallintoon, kun nalli seen yhteistoimintaa sekä elinkeinoelämään.

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Huomiota on suunnattu kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien pa ran tami seen, mutta tällä ei voida kompensoida sitä, että kuntien itsenäinen mah dol li suus vaikuttaa hyvinvointipalvelujen järjestämiseen on dra maat tises ti heikentynyt. Tämän vuoksi olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota kuntalaisten osal lis tumis mah dol li suuk sien parantamiseen kuntien yhteistoiminnassa jär jes tämis sä palveluissa ja päätöksenteossa. Kuntalain uudistamisen tulisi perustua näkemykseen kuntalaisten it se hallin non tulevaisuuden tarpeista. Tähän näkemykseen pohjautuen olisi sitten mah dol lis ta vähentää osallistumiseen liittyvää sääntelyä eri tyis lain sää dännös tä. Lakiesitysluonnokseen sisältyvät velvoitteet nuorisovaltuuston ja van husneu vos ton asettamisesta tuntuvat vanhanaikaisilta ja huonosti uuteen toimin ta ym pä ris töön sopivilta. Ensisijaista olisi säännellä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien järjes tä mi sen sisältöä ja tosiasiallista merkitystä kunnallisessa pää tök senteos sa. Lisäksi tarkoituksenmukaista olisi pohtia, miten osallistumis- ja vaikut ta mis mah dol li suuk sien turvaamisen käytännön toteutusta kunnissa voitai siin tukea ja ohjata muunlaisella kuin yksityiskohtaisella lain tasoisella sään te lyl lä. Kuntastrategian sisältöä koskevat vaatimukset ehdotetussa muodossaan ovat omiaan ohjaamaan päätöksentekoa kokonaisvaltaisempaan ja suunni tel mal li sem paan suuntaan. Kuntastrategian liittäminen osaksi muun päätöksenteon edellytyksiä voi kui ten kin hämärtää kuntastrategian poliittista vastuuta ja vakautta pai not tavaa luonnetta. Ongelmalliseksi voi muodostua velvoite laatia talousarvio kuntastrategiaa to teut ta val la tavalla. Tämä voi johtaa kuntastrategian jatkuvaan muut ta miseen vuosittaisessa talousarvioprosessissa, jolloin sen pitkän aikavälin vas tuun kan to luon ne väljähtyy. Vaarana on sama kohtalo kuin vuoden 1977 kunnallislain kuntasuunnitteluvelvoitteelle. Kunnan toiminnnan määrittely sekä toiminnallisen ja taloudellisen vastuun mää rit te ly koko kuntakonsernia koskevaksi parantaa erilaisten kuntien toimin nan vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksityiskohtainen lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta liitteen mukaisen lausunnon. Liitteet Liite 3 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Jakelu Valtionvarainministeriö kunnanjohtaja

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnan edustus kutsunnoissa 261/ /2014 Kh 161 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven vuonna 1996 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat pidetään torstaina klo 9.00 alken Pitkäjärven toimintakeskuksessa. Rautjär vellä kutsunnanalaisia on 19 nuorta. Etelä-Karjalan aluetoimisto toivoo kuntien luottamushenkilöiden ja vir kamies joh don kunnioittavan läsnäolollaan kutsuntotojen avaustilaisuutta. Kun nan edustajaa pyydetään esittämään lyhyt tervehdys avauksessa kutsun nan alai sil le. Kuntaa pyydetään niemämään edustaja kutsuntalautakuntaan ja il moit tamaan valinnasta mennessä. Tämä henkilö voi olla myös esim. so si aa li-/ terveys-/koulutusalan edustaja. Hän voisi mahdollisesti hyö dyntää työssään koko kutsuntaikäluokan henkilökohtaista tapaamista. Aluetoimisto esittää kohteliaimmin, että kunta tarjoaisi kutsunnanalaisille jo ko lounaan tai kahvin suolapaloineen. Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakunnan jäseneksi nuorisokuraattori San na Juvakan. Kunnanhallitus päättää kunnan tervehdyksen pitäjästä kutsunnan avaus tilai suu des sa sekä päättää tarjota kutsunnan alaisille lounaan / kahvin suola pa loi neen. Kunnanhallitus nimesi kunnan puheenvuoron pitäjäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Longan. Liitteet Liite 4 Kutsunnat Etelä-Karjalassa 2014 Jakelu Etelä-Karjalan aluetoimisto nuorisokuraattori Sanna Juvakka Taina Lonka Yhteispalvelupiste

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yhtenäiskouluprojekti, urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta 37/ /2014 Tekltk Kh Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Simpeleen uuden yhtenäiskoulun urakkakilpailutuksen suunnitelmat kustan nus ar vioi neen on hyväksytty kunnanhallituksessa Hankkeen rakennuttajakonsultti on pyytänyt julkisten han kin tojen sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa julkaistullla avoimella tarjous pyyn nöil lä tarjouksia Simpeleen yhtenäiskoulun rakennus- ja LVI- SA-ura kois ta. Tarjoukset piti jättää klo mennessä. Tarjousten avauskokous pidettiin Avauspöytäkirja ja tar jous vertai lu seuraavat oheisena. Saatujen tarjousten kokonaishinta ylittää selkeästi hankkeelle varatut määrä ra hat ja tavoitetalousarvion. Esittelijä alustaa asiaa kokouksessa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että yh te näis koulu hank keen urakoitsijoiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouk set tehneet Skanska Oy/rakennusurakka, Kenttälä Oy/sähköurakka, Lem min käi nen Oy/lv-urakka, Lemminkäinen Oy/iv-urakka, Fidelix Oy/raken nusauto maa tiourak ka. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhavaltuusto jätti kunnanhallituksen esityksen hankkeen määrärahan korottamisesta pöydälle, joten saatujen tarjousten mukai nen kokonaishinta ylittää selkeästi ( 1,55 M ) hankkeen hyväksytyn kus tan nus ar vion. Kunnanahallituksella ei tämän vuoksi ole valtuuksia hyväk syä urakoita. Hankkeen toteutuminen tarjouskilpailun mukaisilla suunnitelmilla edellyttää hae tun Opetus- ja kultuuriministeriön avustuksen saamista rittävän suu ruise na. Kustannusarvion ylityksen johdosta myös tässä tapauksessa mahdol li sen hankintapäätöksen voi tehdä ainoastaan kunnanvaltuusto.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Avustuksen käsittelyaikataulusta ei ole tarkkaa tietoa. Saadun en nak ko tiedon mukaan asiasta päätetään viimeistään kesän lopulla (elokuussa). Kunnanhallitus jättää asian pöydälle siihen asti, kun Opetus- ja kult tuu ri minis te riön hanketta koskeva avustupäätös on saatu. Tarjoajia pyydetään jatkamaan tarjousten voimassaoloaikaa elokuun 2014 lop puun saakka, jotta kunnanvaltuustolla on mahdollisuus tehdä han kin tapää tös tarjousten voimassaoloaikana. Kh 162 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan keskeyttää ra kennus hank keen, kunnes opetus- ja kultuuriministeriön avustuspäätös hankkeel le on tiedossa ja palautti asian takaisin kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanhallitus pyysi kokouksessaan ra ken nut ta ja kon sultti na toimivalta Ramboll CM Oy:ltä selvityksen hankkeen tilanteesta sekä vaih to eh dois ta tilanteeseen jos OKM:n avustus ei ole riittävä. Samalla kunnan hal li tus nimesi suunnitteluryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä arvio laadi tus ta selvityksestä. Suunnittelutyöryhmän muistio ja Ramboll CM Oy:n selvitys oheisena. Hanke kus tan nuk sis sa ovat mukana myös kesällä 2013 valtuuston hylkäämän pe rus kor jaus vaih to eh don suunnittelukustannukset. Tarjousten voimassaoloaikaa on jatkettu elokuun 2014 loppuun saakka, johon mennessä kunnanvaltuuston on tehtävä hankkeen jatkamisesta sitova pää tös, jotta hanke voidaan toteuttaa kilpailutuksen pohjalta. Kunnanhallitus voi tehdä ehdollisen hankintapäätöksen, joka tulee voimaan, jos kunnanvaltuusto päättää hankkeen toteuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös avustuksesta voi venyä pitkälle elokuu hun, jolloin hankintapäätös on käsiteltävä kunnanhallituksessa en nakoi vas ti, jotta päätös voidaan tehdä valtuustossa ennen elokuun loppua. Val tuus ton puheenjohtajan näkemyksen mukaan kunnanvaltuusto voi taisiin kutsua käsittelemään tätä asiaan tiistaina , jolloin kun nan valtuus to on koolla kuntajakoselvityksen merkeissä. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on tiedossa ennen valtuuston kokous ta, kunnanhallitus voi täydentää päätösehdotustaan.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeen kokonaiskus tannus ar viok si hyväksytään euroa sisältäen myös valtuuston 2013 hylkäämän peruskorjausvaihtoehdon kustannukset ja että hanke to teu tetaan vain sillä edellytyksellä, että opetus- ja kulttuuri- ministeriön avus tus on vähintään euroa, jolloin kunnan omarahoitusosuus ei saa ylittää euroa. Kunnanhallitus hyväksyy ehdollisesti teknisen lautakunnan esityksen ja valitsee ura koit si joik si kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouksen tehneet: Rakennusurakka Sähköurakka Lv-urakka Iv-urakka Rakennusautom.urakka Skanska Oy Kenttälä Oy Lemminkäinen Oy Lemminkäinen Oy Fidelix Oy Kunnanhallituksen päätös tarjouskilpailun perusteella valituista ura koit sijois ta tulee voimaan ja voidaan panna täytäntöön vain sillä edellytyksellä, et tä kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen hankkeen toteuttamisesta käydyn tarjouskilpailun pohjalta ja että kunta saa ennen elokuun 2014 loppua ope tus- ja kulttuuriministeriöltä vähintään kunnanvaltuuston päätöksen mu kai sen valtionavustuspäätöksen hankkeelle. Valitusaika kun nan hal li tuksen hankintapäätöksestä kuitenkin alkaa, kun tarjouskilpailuun osal lis tuneet ovat saaneet tiedon kunnanhallituksen päätöksestä. Liitteet Liite 5 Avauspöytäkirja, Simpeleen yhteinäiskoulu 2014 Liite 6 Selvitys Simpeleen yhteiäiskoulun rakennushankkesta ja vaihtoehdoista Liite 7 Suunnittelutyöryhmän muistio Jakelu Skanska Talonrakennus Oy Sähkötoimisto Kenttälä Oy Lemminkäinen Talotekniikka Oy Fidelix Oy Enstos Energiatekniikan Optimisäätö Oy Pertunmaan LVI-asennus Oy Suomen talotekniikka LVI-Kaari Oy Ilmastointiasennus Partanen Oy LVIS Pesoset Oy VVS-Sähkö Oy Are Oy Parikkalan Sähkötaito Oy Rakennusliike Evälahti Oy kunnanvaltuusto tekninen lautakunta Ramboll CM Oy Urpalainen

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keltaisen koulun ja tontin myynti 398/ /2013 Tekltk Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltainen koulu todettiin sisäilmatyöryhmässä tehtyjen sisäilmamittausten perusteella terveystarkastajan toimesta terveyttä vaarantavaksi rakennukseksi. Sekä yhtenäiskoulun suunnitteluvaliokunta, että sisäilmatyöryhmä esittivät rakennuksen poistoa käytöstä. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset pitämässään kokouksessa. Lisäksi on todettu ettei rakennuksen korjaus ole taloudellisesti järkevää. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen keskus purattaa rakennuksen ensisijaisesti myymällä sen purkukuntoisena mahdolliselle halukkaalle ostajalle ja toissijaisesti tekninen keskus esittää vuoden 2014 talousarvioon määrärahan rakennuksen purkamiseksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää seuraavassa kokouksessa saatuaan selvityksen ylläpitokustannuksista katkaistaanko rakennuksen talotekniikka (lämpö, vesi ja sähkö) tulevan talven ajaksi ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen. Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltaisen koulun arvioitu lämmityksestä aiheutuva kustannus on vuodessa euroa. Lämmityksen ja ilmanvaihdon muutosten vaikutusten selvittämiseksi rakennuksen sisäilman laatuun jouduttaisiin tekemään sisäilmatutkimus ja ottamaan lukuisia näytteitä ilmanlaadun selvittämiseksi seuraavan hinnaston mukaan:

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mikrobien määritys ilmanäytteistä laboratorioanalyysi 261 /kpl, arvio 10 kpl ilmanäytteiden keräys /h kilometrikorvaus ja päiväraha tulosten analysointi /h Kustannusarvio Kh Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että rakennuksen talotekniikka (lämpö, vesi ja sähkö) katkaistaan ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnan toiminnoissa keltaisen koulun rakennuksella ei enää ole käyttöä. Sisäilma-analyysien tulosten takia kunta ei myöskään voi tarjota tiloja pysyvään vuokraukseen. Lions Club Simpele on tiedustellut mahdollisuutta käyttää rakennusta Antiikki- ja Kerälypäivillä vuosina 2014 ja Keltainen koulu on rakennuksena hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen sisäilmaongelmia lukuunottamatta. Arvioinnin perustella rakennus olisi todennäköisesti saatavissa käyttökelpoiseksi purkamalla puolet lattiasta ja siivoamalla Simpeleentien puoleinen osan alla olevat rakennusjätteet sekä toteuttamalla uuden lattian rakentamisen yhteydessä asianmukainen alapohjan tuuletus. Toinen ilmeisen tarpeellinen toimenpide olisi yläpohjaeristeiden vaihto. Kunta voi luopua kiinteistöstä kahdella tavalla: 1. Koulurakennus tarjotaan purettavaksi 2. Kunta myy koulurakennuksen tontteineen purkukuntoisena, jolloin uusi omistaja sitoutuisi tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin. Kunnanhallitus päättää asettaa Keltaisen koulun tontteineen yleiseen myyntiin. Rakennus myydään purkukuntoisena, mutta tarjoajan tulee sitoutua rakennuksen korjaamiseen tai uudisrakennuksen rakentamiseen tontille.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kiinteistö kuulutettiin myytäväksi ja tarjouksia pyydettiin mennessä. Tarjouksia ei saatu. Toimitusjohtaja Martti Kunttu on tehnyt ostotarjouksen Kel taises tä koulusta ja sen tontista.tarkoituksena on kunnostaa entinen koulu yrit tä jil le starttipaikaksi tai tarjota yrittäjälle sopiva tila toimintansa aloit ta misel le ja kehittämiselle. Kunnanhallitus tutustuu tehtyyn ostotarjoukseen ja päättää jat ko toi men piteis tä. Kunnanjohtaja jakoi esityksen keltaisen koulun myyntiehdoiksi kokouksessa. Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti tarjoukseen ja hyväksyi kunnanjohtajan esityksen keltaisen koulun myyntiehdoiksi. Kh 163 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Martti Kunttu on ilmoittanut puhelimitse kunnanjohtajalle hyväksyvänsä kun nan hal li tuk sen esittämät myyntiehdot ja olevansa valmis tekemään kaup pa kir jan. Kos ka myyntiä ei tässä vaiheessa ole julkisesti kilpailutettu myyn ti pää tös edel lyt tää kunnanvaltuuston hyväksymisen. Kunnanjohtaja on laatinut kauppakirjaluonnoksen, johon on sisällytetty kun nan hal li tuk sen hyväksymät myyntiehdot. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle oheisen kauppakirjan hy väksymis tä, jolla Yrityskonsultointi Martti K Oy:lle ( ) myydään 1.000,00 euron kauppahinnasta ns. Ki vi jär ven keltaisen koulun rakennus n m2 vuokratontilla, joka on mää rä ala Kivijärven koulu tilasta kiinteis tö tun nus Tontin vuok ra-ai ka on 30 vuotta ja ker ta kaik ki-

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus nen vuokra 30 euroa. Kunta si tou tuu luovuttamaan tontin vastikkeetta osta jal le, kun rakennuksen pe rus kor jaus tai uudisrakentaminen on toteutettu. Martti Kunttu ilmoitti hyväksyvänä kauppakirjan, mutta esitti, että sähkön, läm mön, veden ja jäteveden mittaus järjestää aluksi alamittauksella ja myö hem min ottaa omat liittymät. Lisäksi hän esitti, että kunnan tulisi huoleh tia kulkutien ja jalkakäytävän aurauksesta ja muusta kunnossapidosta. Kunnanhallitus totesi, että korjaustöiden aikana voidaan käyttää Kivijärven kou lun verkostoja erikseen sovittavalla kulutusmittauksella, mutta käyttöön oton yhteydessä on kiinteistölle hankittava omat liittymät. Kunta ottaa vastuulleen kulkutien ja jalkakäytävän aurauksen ja muun kunnossapidon. Liitteet Liite 8 Kauppakirja ja maanvuokrasopimus Liite 9 Keltaisen koulun myyntiehdot Liite 10 Keltaisen koulun myyntikuulutus Liite 11 Tarjous keltaisesta koulusta Jakelu kunnanvaltuusto Martti Kunttu Tekninen keskus

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionperintö / Pentti Pantsari 134/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtiokonttori on ilmoittanut Rautjärven kunnalle mah dol li suudes ta hakea kuolleen Pentti Kalevi Pantsarin omaisuutta mennessä. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesä omai suut ta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijain ti kun ta voi hakea kiintestöä. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kult tuu riin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei muuten tarvit se perustella. Pentti Pantsarin kuolinpesän omaisuus koostuu hänen omasta sekä ai emmin kuolleen veljensä Raimo Pantsarin kuolinpesän omaisuudesta. Perunkirjan mukaan pesässä on rahavaroja yli euroa sekä Asunto Oy Roihantie 3 asunto-osake sekä Parikkalan Valo Oy:n osakkeita. Kunnanhallitus päättää hakea Pentti Kalevi Pantsarin kuolinpesän omaisuut ta luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi vanhusten ja vammaisten asu mis olo suh tei den ja palvelujen parantamiseen. Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtiokonttori on päätöksellään päättänyt luovuttaa Pentti Pantsarin omaisuuden Rautjärven kunnalle. Kunnanhallitus päättää ottaa vastaan Pentti Pantsarin omaisuuden valtionkonttorin määrittelemin ehdoin. Roihantie 3 asunto-osake sekä Parikkalan Valo Oy:n osakkeet lunastetaan kunnan omaisuuteen perukirja-arvolla. Asunto otetaan kunnan normaaliin vuokra-asuntokäyttöön. Kertyneet nettovarat käytetään erillisillä päätöksillä vanhusten ja vammaisten asumisolosuhteiden ja palvelujen parantamiseen.

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 164 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanjohtaja on ottanut vastaan Pentti Pantsarin kuolinpesän omai suu den. Pesänhoitajan lopputilityksen mukaan kunnalle jää pesänhoitajan palkkion mak sa mi sen jälkeen käteisvaroja ,98 euroa sekä ,00 euron ar voi sek si arvostettu osakehuoneisto As. Oy Roihantie 3 C 17, joka on 35 m2 välttävässä kunnossa oleva 1h+ k sekä kunnosttettu kylpyhuone. Kunnanhallitus merkitsee pesänhoitajan lopputilityksen tiedokseen ja toteaa, että osakehuoneisto lunastetaan kunnan vuokra-asuntokantaan ,00 tasearvolla. Huoneistoon tehdään tarvittavat kunnostustyöt ennen vuokralle antamista. Liitteet Liite 12 Pesänhoitajan lopputilitys kuolinpesän pesänhoidosta, Pantsari Pentti Jakelu talouspäällikkö kirjanpito tekninen keskus

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Sitoutuminen Hinku-verkoston EAKR -hankkeeseen 488/14.04/2013 Kh 165 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Suomen ympäristökeskuksen Hinku-verkoston koordinaattori Jyrki Ten hunen kyseli huhtikuussa Hinku kunnilta halukkuutta osallistua "Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yri tyk sille ja kunnille" EAKR -hankkeeseen.tavoitteena oli saada yksi han ke työnte ki jä Etelä-Karjalaan edistämään Hinku -toimintaa. Tässä vaiheessa Etelä-Karjalan Hinku-kunnista Lappeenranta ja Rautjärvi il moit ti vat kiinnostuksensa. Parikkala ilmoitti jäävänsä hankkeen ul ko puolel le. Käytyjen keskustelujen jälkeen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ilmoitti haluk kuu ten sa lähteä hallinnoimaan hanketta Etelä-Karjalan osalta, jolloin siihen liittyisivät Imatra ja Ruokolahti. Ruokolahti liittyi sittemin yhdeksi Hinku-kun nak si. Kesäkuussa valmistui tarkennettu hankesuunnitelma, jonka tiivistelmässä to de taan: "Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kohti hiilineutraalia kuntaa HIN KU hankkeessa on havaittu, että hyviäkään keinoja vähentää kas vihuo ne kaa su pääs tö jä ja samalla parantaa taloudellisia toimintaedellytyksiä ei oteta käyttöön. Tämä koskee niin yrityksiä kuin kuntiakin. Mah dol li suudet vähähiilisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin ovat usein tiedossa. In ves tointien toteuttamiseen on tarjolla myös rahoitusinstrumentteja. Mitkä ovat teki jät, jotka muodostavat pullonkaulan käyttämättömän potentiaalin hyö dyntä mi sel le. Tähän ongelmaan tässä hankkeessa haetaan ratkaisua. HIN- KU-hank kees sa syntynyt tieto ja verkostot luovat hyvät edellytykset uu dentyyp pis ten toimintamallien kehittämiselle. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata uusia menettelytapoja ja toimin ta mal le ja, joilla pystytään nykyistä tehokkaammin saamaan yritykset ja kun nat ottamaan käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä cleantech-rat kai su ja, energialähteitä ja menetelmiä. Tavoitteena on myös synnyt tää kysyntää vähähiilisyyttä edesauttaville uusille ja innovatiivisille clean tech tuotteille, -ratkaisuille ja menetelmille yritysten hankinnoissa ja kuntien julkisissa hankinnoissa. Hankkeessa tuotetaan me ne tel mä kuvaus prosessista, jolla vähähiilisyyttä edistäviä cleantech-ratkaisuja yri tyksis sä ja kunnissa tulisi (julkisilla varoilla) tukea parhaan kus tan nus hyö tysuh teen saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös tutkia ja analysoida noin 300 pk-yritystä ja 600 kiinteistöä kohdekunnissa. Yritysten ja kiinteistöjen omis ta jien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on lisätä vähähiilisyyttä pa ran ta vien ratkaisujen käyttöönottoa kohteena olevissa yrityksissä ja kiinteis töis sä. Tavoitteena on jo hankkeen aikana vähentää merkittävässä mää rin fossiilisen energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä koh de yrityk sis sä ja -kiinteistöissä. Hankkeen koordinaattorina toimii SYKE. Hankkeen toteutus tapahtuu neljäl lä alueella ja SYKEssä. Alueet ja niihin kuuluvat kunnat ja mukana ole-

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus vat kehitysyhtiöt ovat Etelä-Karjala (Lappeenranta, Rautjärvi, Ruokolahti, Imat ra ja Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY), Länsi-Päijänne (Asikkala, Pa das jo ki ja Kuhmoinen), Länsi-Uusimaa (Lohja, Raasepori, Hanko, Siuntio ja Novago Yrityskehitys Oy) ja Lounais-Suomi (Uusikaupunki, My nä mäki, Laitila, Masku ja Rauma). Hanke toteutetaan kolmessa rinnakkaisessa työ pa ke tis sa. Työpaketit ovat 1) Vähähiiliset liiketoimintamallit yrityksille, 2) Kun tien energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöjen clean tech-ratkai sut, 3) Vähähiiliset pk-yritysten ja kuntien clean tech-yh teis han kin ta menet te lyt. Hankkeen tavoitteena on luoda jatkuva prosessi, joka vie Suomea kohti vä hä hii lis tä yhteiskuntaa. Tarkoituksena on synnyttää uudenlainen tapa toi mia, kun halutaan pk-yritysten ja kuntien omassa toiminnassaan siir tyvän vähähiilisiin ratkaisuihin. Hankkeen tuloksia ja hankkeessa syntynyttä toi min ta ta paa tullaan toteuttamaan ja hyödyntämään hankkeen päät ty misen jälkeen SYKEn koordinoimassa Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU pro jek tis sa. HINKUn tavoite, vähentää 80 % kasvihuonekaasupäästöjä, on asetettu vuoteen 2030, joten tässä hankkeessa saatujen tulosten hyödyn tä mi sen jatkuvuus on turvattu. Tämän hankkeen tulokset ja me ne telmät ovat tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikissa Suomen pk-yrityksissä ja kun nis sa, siksi demonstraatioilla ja viestinnällä on hankkeessa tärkeä rooli." Hankkeen Etelä-Karjalan osuus olisi kolmen vuoden aikana yhteensä euroa, josta Rautjärven kuntaosuus olisi euroa, jolla kunta sai si käyttöönsä laskennallisesti 25 % hanketyöntekijän työpanoksesta sekä tiiviin yhteistyön Kehyn yritypalvelujen ja kunnan omien ener gia te hokkuus toi mien välillä. Osallistumalla hankkeeseen voitaisiin saada myös paikal li set asukkaat ja taloyhtiöt nykyistä paremmin mukaan Hinku -työhön. Hankehakemuksen jättämistä varten Jyrki Tenhunen pyyttä han ke to teut taja ja -rahoittajaorganisaatioilta sitoutumista hankkeeseen ja sen ra hoi tukseen mennessä. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa, että Rautjärven kunta sitoutuu "Vä hä hii lisyy des tä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnil le" -hankkeeseen ja esitettyyn rahoitukseen. Liitteet Liite 13 EAKR-hankeen suunnitelma Liite 14 Alustava ilmoitus EAKR-projektin osallistumisesta Liite 15 EAKR2007 yhteistyösopimusmalli Jakelu Suomen Ympäristökeskus Jyrki Tenhunen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy tekninen keskus talouspäällikkö

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 166 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Suomen kuntaliitto - Yleiskirje , Dnro //80/2014, Laki hallintolain muuttamisesta (Laki hallintolain muuttamisesta 368/2014) Kuntien Tiera Oy - Kirje : Tieran ohjausryhmien jäsenten valinta Indekon Oy - Ylimääräinen yhtiökokous kutsu ja esityslista Imatran kaupunki, Imatran seudun ympäristötoimi - Tilinpäätös 2013 Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Päätös hanketuesta: Retkeilyhanke , päätösnro: 45168, , Dnro 2377/ Päätös tieokohtaisen nopeusrajoituksen muuttaminen valtatiellä 6 Simpeleen kohdalla, Rautjärvi Aluehallintovirasto - Päätös ESAVI/1349/ /2014, : Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Kodinavux Oy; Helsinki Maanmittaustoimisto - Kutsu yksityistietoimitukseen , toimitusnnumero , Polvisenniemi, Vintturi, Joukion osakaskunta, Polvinen, Koitsanlahden osakaskunta. Kunnat: Parikkala, Rautjärvi - Kutsu lohkomiseen , toimitusnnumero , Sillankorva, Ollila, Harju. Kunta: Rautjärvi Hämeen ELY-keskus - Päätös , HAMELY/41/07.02./2010/LUO/330A/2014: Juankosken voimalaitoksen padon tarkkailuohjelman hyväksyminen, Rautjärvi ja Tarkkailuohjelma: Rautjärven Juankosken voimalaitoksen pato Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kuntajakoselvityksen valtuusto- ja infotilaisuuden Kunnanhallitus päätti aikatauluksi: Valtuustoinfo klo Valtuuston kokous klo Kuntalaistilaisuus klo 19.00

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 167 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Kunnanjohtaja - viranhaltijapäätös , 8 : Kiinteistönluovutusilmoitukset 7/ viranhaltijapäätös , 9 : Kiinteistönluovutusilmoitukset 6/2014 Tekninen lautakunta - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Imatran seudun ympäristölautakunta - Esityslista Pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Hallituksen pöytäkirja Valtuuston pöytäkirja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy - Yllimääräisen yhtiökokouksen esityslista Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Kunnanhallitus tutustui kunnanjohtajan kiin teis tön luo vu tus il moi tus pää tösten liitteisiin kokouksessa.

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t , ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 161, 165 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: klo Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15.

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/ Kuntayhtymän hallitus Aika klo 09:00-10:15. Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 5/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 15.05.2016 Aika 15.05.2016 klo 09:00-10:15 Paikka Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Hallituksen kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2016 22 Vanhusneuvosto Aika 13.09.2016 klo 14:00-15:33 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen 24 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1

Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Sonkajärven kunta Pöytäkirja 3/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika Perjantai 01.04.2016 klo 12:00-16:15 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2011 1 tarkastusta varten 23.02.2011 AIKA 23.02.2011 klo 16:30-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta

Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 14 27.02.2014 Kaupunginhallitus 107 10.03.2014 Kaupunginhallitus 364 12.10.2015 Lausunnon antaminen Paras-puitelain velvoitteiden jatkamisesta 720/00.01.00.00/2013 Sosiaali-

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 144, 145, 146, 150, 151, 154, 156, 158, 160 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2016 176 Sivistyslautakunta Aika 07.12.2016 klo 15:00-15:35 Paikka Kalajoen kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 86 Merenojan yhtenäiskoulun

Lisätiedot

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa

Ehdotus Nellimintien peruskorjauksen rahoittamiseksi / talousarvion muuttaminen / sopimus Lapin ELY-keskuksen kanssa Kunnanhallitus 451 01.12.2014 Valtuusto 71 11.12.2014 Kunnanhallitus 3 18.01.2016 Valtuusto 4 17.03.2016 Kunnanhallitus 222 22.08.2016 Valtuusto 25 12.09.2016 Kunnanhallitus 312 08.11.2016 Ehdotus Nellimintien

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto

Vuoden 2015 arviointikertomus / Konsernihallinnon lausunto astuslautakunta 2013-2016 32 16.11.2015 astuslautakunta 2013-2016 4 20.01.2016 astuslautakunta 2013-2016 8 09.03.2016 astuslautakunta 2013-2016 13 06.04.2016 astuslautakunta 2013-2016 18 25.05.2016 astuslautakunta

Lisätiedot

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta)

Hankittavia palveluita ovat: A. Ammatillinen tukihenkilötyö B. Perhetyö C. Tehostettu perhetyö. Ammatillinen tukihenkilötyö (27 tarjousta) Yhtymähallitus 54 30.08.2016 Ammatillisen tukihenkilötyön, perhetyön ja tehostetun perhetyön hankinta 40/05.02.09/2016 Yhtymähallitus 54 Sosiaalihuollon ja lastensuojelun avohuollon ja jälkihuollon tukitoimet

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 LAPIN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Lapin liiton kuntataloustyöryhmä 25.04.2016 AIKA 25.04.2016 klo 10:00-11:35 PAIKKA Lapin liiton virasto, Hallituskatu 20 B, Rovaniemi KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 58 Tarkastuslautakunta AIKA 19.03.2013 klo 08:00-14:10 PAIKKA Emolahden koulu, kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 AIKA 01.04.2015 kello 17:00-18:00 PAIKKA Loimaan Veden kokoustila, Kanta-Loimaantie 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 12

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 18/2015 1 AIKA 16.11.2015 klo 17:30 PAIKKA Kärsämäki-sali, Frosteruksenkatu 25 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Galina Punkkinen ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 76 Koululautakunta Aika 17.08.2016 klo 18:01-18:25 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02

Pöytäkirjan tarkastajat: PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116. Tarkastuslautakunta1. AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2016 116 Tarkastuslautakunta1 AIKA 13.05.2016 klo 08:30-15:02 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 75 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kalevi Manner ja Esa Pelkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Ympäristölautakunta Aika Torstai 19.03.2015 klo 18:00-19:02 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016

Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 Kunnanhallitus 72 31.03.2016 Kunnanhallitus 90 14.04.2016 Tarkastuslautakunta 10 26.04.2016 Kunnanvaltuusto 6 15.06.2016 6 Tilinpäätös sekä tili- ja vastuuvapaus vuodelta 2015 KH 31.03.2016 72 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1

JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 JUUAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Käsitellyt asiat Asia Otsikko Sivu 44 Kokouksen järjestäytyminen 4 45 Juuan Vuokratalot Oy:n toiminta vuonna 2015 5 46 Arviointikertomuksen 2015 valmisteluun liittyvä 6

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta

Y-tunnus: 0151364-1 PL 4, 15561 Nastola. Y-tunnus: 2657326-1 Selkotie 11, 15560 Nastola Omistusosuus: 1/1 kaupan kohteesta Kunnanhallitus 38 16.03.2015 Kauppakirja, Saremia Oy Kunnanhallitus 38 Nastolan kunnan ja Saremia Oy:n kesken on laadittu seuraavan sisäl töi nen kauppakirja. Kauppa perustuu kunnanhallituksen lainvoimaiseen

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita

Kokonaisuudessaan toimialan nettomenot arvioidaan ylittävän talous ar vion ilman hankkeita Kasvun ja oppimisen 74 13.10.2016 laukun Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kasvun ja oppimisen toimialan lisämääräraha KASVOPPI 13.10.2016 74 lousarviomääräysten mukaan laukuna on informoiva siten, et tä

Lisätiedot

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen

Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen TEKNINEN LAUTAKUNTA 108 15.09.2016 KAUPUNGINHALLITUS 386 03.10.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 147 12.12.2016 Kaupunginmetsän teollisuustonttien hinnoittelun ja luovutusehtojen hyväksyminen 1327/10.1000.100001/2016

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2010 1 tarkastusta varten 03.03.2010 AIKA 03.03.2010 klo 16:30-18:05 PAIKKA Kaupungintalo kokoushuone Karvonen KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli

NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä Pöytäkirja 9/2016 1 Kuntayhtymän hallitus 23.09.2016 Aika 23.09.2016 klo 14:00-15:35 Paikka NC-rakennus neuvotteluhuone, Prikaatinkatu 3, Mikkeli Käsitellyt asiat

Lisätiedot

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Kunnanhallitus 200 06.10.2014 Valtuusto 51 13.10.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta 310/00.04.00/2014 KHALL 200 6.10.2014 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin

Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus, jatkoaika urakoihin Ympäristölautakunta 36 28.09.2011 Ympäristölautakunta 44 02.11.2011 Ympäristölautakunta 49 30.11.2011 Ympäristölautakunta 39 09.10.2014 Kirkonkylän kunnan katujen ja piha-alueiden talviauraus sekä talvihiekoitus,

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu

Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu. Otsikko Sivu Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 2/2013 1 Yhteistyötoimikunta 28.08.2013 Aika 28.08.2013 klo12:05-13:50 Paikka Yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis, Kiviharjuntie 11, 90220 Oulu Käsitellyt

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot