Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä Lausunto sisäministeriön raportista Päätöksi turvallisuudesta 7 Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta 158 Lausunto oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten 10 osallistumisoikeuksia selvittävän parlamentaarinen työryhmän mietinnöstä 159 Lausunto oikeusministeriön nettiäänestystä valmistelevan 11 työryhmän väliraportista 160 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Kunnan edustus kutsunnoissa Yhtenäiskouluprojekti, urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta Keltaisen koulun ja tontin myynti Valtionperintö / Pentti Pantsari Sitoutuminen Hinku-verkoston EAKR -hankkeeseen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 30

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:45 puheenjohtaja Europaeus Teemu 14:00-17:45 2. varapj Kuru Katja 14:00-17:45 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-17:45 Jäsen Tervonen Timo 14:00-17:45 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-17:45 jäsen Tiainen Jorma 14:00-17:45 varajäsen Terävä Liisa 14:00-17:45 valtuuston pj Luumi Kari 14:00-17:45 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-17:45 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-17:45 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-17:45 talouspäällikkö Poissa Vuorela Harri 1. varapj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Teemu Europaeus Pöytäkirjantarkastaja Jorma Tiainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo yhteispalvelupiste klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 154 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 155 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä klo Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaues. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Europaeus ja Jorma Tiainen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä / /2014 Kh 156 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja p , s-posti: Ulla-Riitta Vilkko, suunnittelija p , s-posti: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on tarjonnut rautjärveläisten kaikki so si aa li- ja terveyspalvelut vuodesta 2010 lähtien. Eksoten pal ve lu ra kentees sa ja palveluissa on tapahtunut paljon muutoksia koko toimintavuosien ai ka na ja uusin uudistus on tehty Eksoten organisaatiossa Sen kes kei se nä tavoitteena on ollut toimintojen integroiminen ja kansalaisen ase maa asiakkaana. Hallintoa on kevennetty ja yksiköiden yhdistämisen seu rauk se na esimiehiä on noin 70 vähemmän kuin aiemmin. Tässä taloudellisessa ja toiminnallisessa katsauksessa esitellään Eksoten pal ve lu jen kattavuus toimintavuosina sekä Eksoten tarjoamat lä hi pal ve lut kuntalaisen silmin. Lisäksi tarkastellaan vuoden 2014 pal ve luso pi muk ses sa listattuja palveluja ja niiden toteutumista ja esitellään uusia pal ve lu muo to ja. Keskeinen havainto on, että palvelusopimuksessa mainitut palvelut to teutu vat Rautjärven kunnassa. Palvelujen kattavuus ja käyttöaste ovat normaa lit. Valtakunnallinen hoitotakuu toteutuu lääkärin ja sairaanhoitajan vas taan otoil le pääsyssä, samoin kuin hammaslääkärin ja suuhygienistin vas taan otoil le. Vuoden 2015 sopimusneuvotteluihin toiminnallisia muutoksia ovat lai toshoi don purku, joka aloitetaan 2015 Rautjärvellä Eksoten pal ve lu verk kosuun ni tel man mukaisesti muutossuunnittelulla. Hyvinvointiaseman suunnitelmat ovat vielä kesken, lääkäri- ja ham mas lääkä ri pal ve lut säilyvät suunnitellusti Rautjärven terveysasemalla vuoden 2018 loppuun asti. Eksoten aikaisempien vuosien alijäämien kattaminen on suunniteltu vuo sille , jolloin Rautjärven maksama alijäämien vuosiosuus olisi 339 tu hat ta euroa ja jäljelle jäävä osuus maksetaan vuonna Joskin näihin suunnitelmiin vaikuttaa ratkaisevalla tavalla esimerkiksi Imatran suhde ja osuus alijäämien kattamiseen ja toiminnalliseen tai hallinnolliseen osallis tu mi seen. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee elvitykset tiedokseen. Suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko oli selostamassa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tiedokseen, mutta edellytti lisäselvitystä huostaanotettujen lasten määrään, ensihoitoyksikön hitaaseen lähtöön A-tehtäviin sekä Mallu-auton käyttäjämääriin ja yksikkökustannuksiin.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Timo Tervosen esityksestä kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi palvelusopimusneuvottelutavoitteeksi viikottaisen terveydenhoitajan vastaanoton Asemanseudulla, joka voidaa toteuttaa vuoroviikoin kiinteästä toimipaikasta ja Mallu-autosta. Liitteet Liite 1 Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä Liite 2 Rautjärven lähipalvelut 2014 Jakelu Kehitysjohtaja Suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto sisäministeriön raportista Päätöksi turvallisuudesta Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta 234/ /2014 Kh 157 Valmistelija: suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko, Puh , sähköposti: Sisäministeriö pyytää kunnan lausuntoa Päätöksiä turvallisuudesta. Turval li suus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta raportista (Sisä mi nis te riön julkaisu 15/2014) mennessä osoitteisiin sekä Sähköinen hyvinvointikertomus tukee kunnissa tehtävää päätöksentekoa ja on tärkeäosa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteu tus ta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on tällä hetkellä käytös sä yli 200 kunnassa ja sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen Kun ta liit to. Turvallisuussuunnitelmia on tehty lähes kaikissa kunnissa. Turval li suus suun ni tel mat tehdään yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa, ja työn tavoitteena on päättää yhteisestä toimin nas ta kuntalaisten arjen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen pa ranta mi sek si. Valtakunnallisesti turvallisuussuunnittelua ohjaa ja kehittää ohjaus- ja seurantaryhmä, jossa on edustajat keskeisistä ministeriöistä, viran omai sis ta ja järjestöistä. Hyvinvointi ja arjen turvallisuus liittyvät kiinteästi yhteen. Kunnissa laa ditaan paljon erilaisia kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta parantavia suun ni tel mia. Haasteena on, että suunnitelmien suuren määrän vuoksi niiden toimeenpano ei aina etene käytäntöön. Kokonaiskuva kuntalaisten hyvin voin tiin ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä saattaa jäädä ha ja naisek si, eikä suunnitteluun kohdistettu työpanos aina lisää kuntalaisten hyvin voin tia ja turvallisuutta käytännössä parhaalla mahdollisella tavalla. Turvallisuussuunnitelman historia ja nykypäivä Rautjärven kunta on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä kuntalaisten tur val li suut ta ja hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Imatran kih la kun taan laadittiin ensimmäinen turvallisuussuunnitelma 2000-luvun alus sa. Turvallisuussuunnittelu perustui Valtioneuvoston te kemään periaatepäätökseen kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta. Suunni tel ma päivitettiin kattamaan Imatran seudun tur val li suus suun nit te lu alueen (Imatran kaupunki, Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan kunnat) vuon na 2010 ja se tehtiin yhteistyössä kuntien edustajien, Etelä-Karjalan pe las tus lai tok sen, Etelä-Karjalan poliisilaitoksen ja Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiirin kanssa. Suunnitelmassa todettiin, että turvallisuus on kilpailuvaltti, ja silloisen turval li suus suun nit te lun lähtökohtana oli kokonaisturvallisuuden pa ran ta minen ja päätavoitteena ongelmien ennaltaehkäisy. Vuonna 2010 al ka neeseen ohjelmaan valittiin keskeisiksi osa-alueiksi Imatran seutukunnassa kou lu tur val li suu den edistäminen, lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja hoito, harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen turvaaminen ja lii kenne tur val li suu den kehittäminen.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Rautjärven kunta nosti Imatran seudun turvallisuussuunnitelmaan (2010) li säk si seuraavat asiat: Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy Koulujen ja päivähoidon turvallisuus KiVa-koulu- hanke Poistumisharjoitukset päiväkodeissa ja kouluilla Sosiaali- ja nuoriso-ohjaajan päivystys kouluissa Koulupudokkaiden tavoittaminen mahdollisimman var hai ses sa vaihees sa Lapsen ja nuorten ryhmätoimintoja ja kokoontumisia Kummi-, tukioppilas- ja tutortoiminta Harvaanasuttujen alueiden turvallisuuspalveluiden saa ta vuu den turvaa mi nen osoitetietoja päivittämällä, laatimalla vesihuollon strategia ja tur vaa mal la kutsutaksi- ja joukkoliikenteen palvelut. Osallistuminen Imatran seudun lii ken ne tur val li suus suun ni tel man luomi seen Hyvinvointikertomus Hyvinvointi koostuu monesta eri osatekijästä ja yksi tärkeä niistä on koettu tur val li suus. Julkaisussa työryhmä ehdottaa käytettäväksi tärkeitä kun talais ten hyvinvointiin ratkaisevasti liittyviä indikaattoreita, joita pystytään kun nis sa seuraamaan. Nämä turvallisuuteen liittyvät seikat voidaan liittää osak si sähköistä hyvinvointikertomusta ja tarkastella niiden toteutumista ja suun ni tel mien vaikuttavuutta indikaattorien avulla. Rautjärven kunnan laajan sähköisen hyvinvointikertomuksen laa ti mi nen on aloitettu ja sen indikaattoreita sekä toimenpidesuunnitelmaa tul laan esittämään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuussa Täl löin voi daan luontevasti integroida myös turvallisuuskysymykset osaksi hy vinvoin ti suun ni tel maa. Selkeät mittarit (=indikaattorit) ovat tärkeitä Tärkeää on, että olemassa olevat sekä kehitteillä olevat seurantamittarit ovat kaikkien käytettävissä esteettömästi ja että niiden käyttäminen päätök sen teos sa ja toimintamallien vaikuttavuuden tarkastelussa ei lisää työmää rää kohtuuttomasti. Rekistereiden ja internet-sivustojen ylläpitäjien vas tuul la on se, miten helposti indikaattoritieto on saatavissa ja näin ollen mi ten niitä halutaan käyttää. Hankalasti saatava seurantatieto ei tue hyvää kään suunnitelmaa eikä tee tiedolla johtamista helpoksi ja miel lyt tä väksi. Myös indikaattorien takana oleva tieto tulisi olla ajantasaista ja helposti omak sut ta vaa. Rautjärven kunta toteaa lausuntonaan sisäministeriölle seuraavaa Rautjärven kunnan näkemys on, että turvallisuussuunnitelma voi daan sisällyttää osaksi sähköistä hyvinvointisuunnitelmaa. Turvallisuutta mittaavia indikaattoreita käytetään hy vin voin ti suun nitel mas sa siinä laajuudessa kuin kuntakohtaisia tietoja on eri vi ranomais ten rekistereistä vaivattomasti saatavissa. Hyvänä asiana pidetään sitä, että hyvinvointi- ja tur val li suus suun ni-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus tel maa voi daan tarvittaessa laajentaa ja voidaan laatia erilaisia teemo ja eri ai ka jak soil le, jonka jälkeen indikaattorien mukaan voidaan ar vioi da toi men pi tei den vaikuttavuus ja ratkaista tulevat stra te giakoh teet. Hyvänä pidetään myös sitä, että voidaan paikallisesti tehdä analyysi tur val li suu des ta ja mää ri tel lä, millaisilla toimenpiteillä kuntalaisten hy vin voin ti ja turvallisuus voi daan taata. Kunnanhallitus päättää antaa sisäministeriölle ylläolevan lausunnon. Jakelu Sisäasianministeriö Ulla-Riitta Vilkko kunnanjohtaja

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän parlamentaarinen työryhmän mietinnöstä 241/ /2014 Kh 158 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia sel vit tä vä parlamentaarinen työryhmä pyytää lausuntoja mietintöönsä en sisi jai ses ti pilottivaiheessa olevan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta mennessä tai sähköpostitse tai postitse osoit tee seen Oikeusministeriö, PL 25, Valtioneuvosto. Tar koi tuk sena on saada käyttökokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten. Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän, oi keus mi nis te riönaset ta man parlamentaarisen työryhmän työn taustalla on ns. puo lue sih tee ri toi mi kun nan lokakuussa 2013 tekemät esitykset. Työryhmän teh tä vä nä on ollut selvittää näidenehdotusten toteuttamista ja valmistella mah dol li set lakiehdotukset. Mietinnön keskeiset ehdotukset ovat ehdotus kunnallisvaalien siirtämisestä lo ka kuun neljännestä sun nun tais ta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin ja eh do tus neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten jär jes tä mi ses tä kun nal lis vaa lien yhteydessä. Työryhmä käsitteli edellä mainittujen tee mojen lisäksi muun muassa pre si den tin vaa lin ajankohtaa, kansalaisaloitteen te ke mi sen ikärajan alentamista 15 vuoteen sekä samana keväänä jär jestet tä vien eduskunta- ja eu ro par la ment ti vaa lien aikataulutust, työryhmä ei esi tä näihin teemoihin liittyen tässä vaiheessa lakimuutoksia. Lausuntopyynnössä pyydetään kunnan vastauksia kysymyksiin Mitä mieltä olette työryhmän kunnallisvaalien siirtämistä koskevista eh do tuk sis ta? Mitä ha luat te lausua työryhmän kunnallisvaalien ja kunnallisen kansan ää nes tyk sen järjestämisestä yhdessä? Mitä ha luat te lausua työryhmän mietinnöstä? Kunnanhallitus keskustelee lausuntopyynnön kysymyksistä ja antaa kunnan joh ta jal le valtuudet kirjata kunnan lausunto lausuntopalvelu.fi-palvelun kaut ta. Kunnanhallitus keskusteli lausunnon sisällöstä ja päätti esittää huolensa sii tä, että vaalin siirtäminen keväälle merkitsee sitä, että uudella val tuus tolla ei ole aikaa oman toimintansa käynnistämiseen ja kuntastrategian valmiik si saamiseen ennen seuraavan vuoden talousarvion laadinnan aloit tamis ta. Muilta osin lausunnon antajaksi valtuutettiin kunnanjohtaja. Jakelu kunnanjohtaja

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto oikeusministeriön nettiäänestystä valmistelevan työryhmän väliraportista 242/ /2014 Kh 159 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Oikeusministeriön nettiäänestystä valmisteleva työryhmä pyytää lausuntoja vä li ra port tiin sa ensisijaisesti pilottivaiheessa olevan lau sun to pal velu.fi-palvelun kautta mennessä tai sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Oi keus mi nis te riö, PL 25, Valtioneuvosto.Tarkoituksena on saada käyt tö ko ke muk sia palvelun jat ko ke hit tä mis tä varten. Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä valmistelevan työryhmän alkavaksi ja päättyväksi toimikaudeksi. Tar koi tuk sena oli, että perinteisten äänestystapojen rinnalle kehitetään sähköiseen asioin tiin perustuva äänestystapa, nettiäänestys (so.äänestäminen tie tover kon välityksellä valvomattomissa olosuhteissa), ja si ten edistetään perus tus lais sa turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien käyt tä mis tä. Net tiää nes tys työ ryh mä on antanut väliraportin Vä li ra port tiin voi tutus tua osoitteessa: 04.html. Lausuntopyynnössä pyydetään kunnan vastausta kysymyksiin Mitä mieltä olette nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönotosta kunnal li sis sa kansanäänestyksissä? Uskotteko, että kunnassanne säilytettäisiin kir je ää nes tys mah dol lisuus nettiäänestyksen rinnalla? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Järjestäisikö kuntanne useammin kunnallisia kansanäänestyksiä, jos kun tien käytettävissä olisi maksutta nettiäänestysjärjestelmä? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Mitä mieltä olette suunnitelmista nettiäänestystyöryhmän jatkotyön osal ta? Mitä mieltä olette luottamuksen merkityksestä nettiäänestykselle? Miten luottamusta voidaan rakentaa ja mitkä seikat voivat horjuttaa si tä? Miten järjestelmän avoimuus voidaan parhaiten turvata? Tuetteko nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Esittelijän ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee lausuntopyynnön kysymyksistä ja antaa kunnan joh ta jal le valtuudet kirjata kunnan lausunto lausuntopalvelu.fi-palvelun kaut ta. Kunnanhallitus keskusteli lausunnon sisällöstä ja totesi kantanaan, että net ti ää nes tyk sen tullessa käyttöön sen tulee olla ainoa väline. Tun nis tau tumi sen tulee olla luotettava ja helppokäyttöinen. Muilta osin kunnanhallitus an toi kunnanjohtajalle valtuudet vastata lausuntopyyntöön. Jakelu kunnanjohtaja

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi 434/ /2013 Kh 160 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa kuntalakiluonnoksesta men nes sä. Lausunnossa toivotaan käytettävän lausuntopyynön mukaista ot si koin tia tai erittelemään esitetyt huomiot luku- tai pykäläkohtaisesti. Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavilla valtionvarainministeriön in ternet si vuil ta osoitteessa Kunnan toivotaansisällyttävän lausuntoonsa kunnassa toimivien nuo ri soval tuus to jen tai muiden nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Kuntalain uudistamisen lähtökohtana on ottaa huomioon kuntien muut tuvas ta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tar peet. Uusi kuntalaki korvaa vuonna 1995 voimaan tulleen kun talain. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, pää tök sen te ko me nette lyä ja taloutta koskeva yleislaki, muuta uudistuksella pyritään vä hen tämään erityislainsäädännön tarvetta. Kuntalain uudistamisen kokonaisarviointia Kuntien toimintaympäristö on viimeisen kymmenen vuoden aikana muut tunut merkittävästi, kun erityslainsäädännöllä on rajoitettu palvelujen jär jestä mis oi keut ta mm. pelastustoimessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympä ris tö ter vey den huol los sa ja maaseutuhallinnossa. Lisäksi muulla nor mioh jauk sel la kunnat on ohjattu yhteistoimintaan mm. toisen asteen kou lutuk ses sa, jätehuollossa ja työllisyyden hoidossa. Kunta instituutiona on tällä hetkellä täysin uudenlaisessa tilanteessa kuin ny kyi sen kuntalain voimaan tullessa. Tällöin takana oli vapaakuntakokeilun kaut ta toteutettu kuntalaitoksen aseman vahvistaminen. Kunnan asema on siis nyt selvästi heikompi. Kuntalain uudistuksessa tätä periaatteellista muutosta ei ainakaan esi tysluon nok ses sa ole juurikaan käsitelty. Esityksestä puuttuu kokonaisarvio kun nan yleiseen toimialaan liittyvistä tulevaisuuden haasteista kuten myös ana lyy si tarvittavasta toimintavapaudesta kunnan lakisääteisten tehtävien to teut ta mi ses sa. Lähtökohtaisesti kunnallishallintoon eivät kuulu sellaiset tehtävät, joiden toteut ta mis ta yksityiskohtaisesti ohjataan lainsäädännöllä. Kunnallista it sehal lin toa tarvitaan paikallisen harkintavallan käyttämiseksi. Kunnan toimialan kaventuessa ja päätösvallan siirtyessä kuntien yh teis toimin ta or ga ni saa tioil le kuntalaisten itsehallinnon turvaaminen kaikissa kunnal lis hal lin toon kuuluvissa toiminnoissa näyttää unohtuneen. Kaukana ei ole se ajatus, että kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi tulee muodos tu maan kuntalaisten edunvalvonta suhteessa valtionhallintoon, kun nalli seen yhteistoimintaa sekä elinkeinoelämään.

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Huomiota on suunnattu kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien pa ran tami seen, mutta tällä ei voida kompensoida sitä, että kuntien itsenäinen mah dol li suus vaikuttaa hyvinvointipalvelujen järjestämiseen on dra maat tises ti heikentynyt. Tämän vuoksi olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota kuntalaisten osal lis tumis mah dol li suuk sien parantamiseen kuntien yhteistoiminnassa jär jes tämis sä palveluissa ja päätöksenteossa. Kuntalain uudistamisen tulisi perustua näkemykseen kuntalaisten it se hallin non tulevaisuuden tarpeista. Tähän näkemykseen pohjautuen olisi sitten mah dol lis ta vähentää osallistumiseen liittyvää sääntelyä eri tyis lain sää dännös tä. Lakiesitysluonnokseen sisältyvät velvoitteet nuorisovaltuuston ja van husneu vos ton asettamisesta tuntuvat vanhanaikaisilta ja huonosti uuteen toimin ta ym pä ris töön sopivilta. Ensisijaista olisi säännellä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien järjes tä mi sen sisältöä ja tosiasiallista merkitystä kunnallisessa pää tök senteos sa. Lisäksi tarkoituksenmukaista olisi pohtia, miten osallistumis- ja vaikut ta mis mah dol li suuk sien turvaamisen käytännön toteutusta kunnissa voitai siin tukea ja ohjata muunlaisella kuin yksityiskohtaisella lain tasoisella sään te lyl lä. Kuntastrategian sisältöä koskevat vaatimukset ehdotetussa muodossaan ovat omiaan ohjaamaan päätöksentekoa kokonaisvaltaisempaan ja suunni tel mal li sem paan suuntaan. Kuntastrategian liittäminen osaksi muun päätöksenteon edellytyksiä voi kui ten kin hämärtää kuntastrategian poliittista vastuuta ja vakautta pai not tavaa luonnetta. Ongelmalliseksi voi muodostua velvoite laatia talousarvio kuntastrategiaa to teut ta val la tavalla. Tämä voi johtaa kuntastrategian jatkuvaan muut ta miseen vuosittaisessa talousarvioprosessissa, jolloin sen pitkän aikavälin vas tuun kan to luon ne väljähtyy. Vaarana on sama kohtalo kuin vuoden 1977 kunnallislain kuntasuunnitteluvelvoitteelle. Kunnan toiminnnan määrittely sekä toiminnallisen ja taloudellisen vastuun mää rit te ly koko kuntakonsernia koskevaksi parantaa erilaisten kuntien toimin nan vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksityiskohtainen lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta liitteen mukaisen lausunnon. Liitteet Liite 3 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Jakelu Valtionvarainministeriö kunnanjohtaja

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnan edustus kutsunnoissa 261/ /2014 Kh 161 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven vuonna 1996 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat pidetään torstaina klo 9.00 alken Pitkäjärven toimintakeskuksessa. Rautjär vellä kutsunnanalaisia on 19 nuorta. Etelä-Karjalan aluetoimisto toivoo kuntien luottamushenkilöiden ja vir kamies joh don kunnioittavan läsnäolollaan kutsuntotojen avaustilaisuutta. Kun nan edustajaa pyydetään esittämään lyhyt tervehdys avauksessa kutsun nan alai sil le. Kuntaa pyydetään niemämään edustaja kutsuntalautakuntaan ja il moit tamaan valinnasta mennessä. Tämä henkilö voi olla myös esim. so si aa li-/ terveys-/koulutusalan edustaja. Hän voisi mahdollisesti hyö dyntää työssään koko kutsuntaikäluokan henkilökohtaista tapaamista. Aluetoimisto esittää kohteliaimmin, että kunta tarjoaisi kutsunnanalaisille jo ko lounaan tai kahvin suolapaloineen. Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakunnan jäseneksi nuorisokuraattori San na Juvakan. Kunnanhallitus päättää kunnan tervehdyksen pitäjästä kutsunnan avaus tilai suu des sa sekä päättää tarjota kutsunnan alaisille lounaan / kahvin suola pa loi neen. Kunnanhallitus nimesi kunnan puheenvuoron pitäjäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Longan. Liitteet Liite 4 Kutsunnat Etelä-Karjalassa 2014 Jakelu Etelä-Karjalan aluetoimisto nuorisokuraattori Sanna Juvakka Taina Lonka Yhteispalvelupiste

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yhtenäiskouluprojekti, urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta 37/ /2014 Tekltk Kh Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Simpeleen uuden yhtenäiskoulun urakkakilpailutuksen suunnitelmat kustan nus ar vioi neen on hyväksytty kunnanhallituksessa Hankkeen rakennuttajakonsultti on pyytänyt julkisten han kin tojen sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa julkaistullla avoimella tarjous pyyn nöil lä tarjouksia Simpeleen yhtenäiskoulun rakennus- ja LVI- SA-ura kois ta. Tarjoukset piti jättää klo mennessä. Tarjousten avauskokous pidettiin Avauspöytäkirja ja tar jous vertai lu seuraavat oheisena. Saatujen tarjousten kokonaishinta ylittää selkeästi hankkeelle varatut määrä ra hat ja tavoitetalousarvion. Esittelijä alustaa asiaa kokouksessa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että yh te näis koulu hank keen urakoitsijoiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouk set tehneet Skanska Oy/rakennusurakka, Kenttälä Oy/sähköurakka, Lem min käi nen Oy/lv-urakka, Lemminkäinen Oy/iv-urakka, Fidelix Oy/raken nusauto maa tiourak ka. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhavaltuusto jätti kunnanhallituksen esityksen hankkeen määrärahan korottamisesta pöydälle, joten saatujen tarjousten mukai nen kokonaishinta ylittää selkeästi ( 1,55 M ) hankkeen hyväksytyn kus tan nus ar vion. Kunnanahallituksella ei tämän vuoksi ole valtuuksia hyväk syä urakoita. Hankkeen toteutuminen tarjouskilpailun mukaisilla suunnitelmilla edellyttää hae tun Opetus- ja kultuuriministeriön avustuksen saamista rittävän suu ruise na. Kustannusarvion ylityksen johdosta myös tässä tapauksessa mahdol li sen hankintapäätöksen voi tehdä ainoastaan kunnanvaltuusto.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Avustuksen käsittelyaikataulusta ei ole tarkkaa tietoa. Saadun en nak ko tiedon mukaan asiasta päätetään viimeistään kesän lopulla (elokuussa). Kunnanhallitus jättää asian pöydälle siihen asti, kun Opetus- ja kult tuu ri minis te riön hanketta koskeva avustupäätös on saatu. Tarjoajia pyydetään jatkamaan tarjousten voimassaoloaikaa elokuun 2014 lop puun saakka, jotta kunnanvaltuustolla on mahdollisuus tehdä han kin tapää tös tarjousten voimassaoloaikana. Kh 162 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan keskeyttää ra kennus hank keen, kunnes opetus- ja kultuuriministeriön avustuspäätös hankkeel le on tiedossa ja palautti asian takaisin kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanhallitus pyysi kokouksessaan ra ken nut ta ja kon sultti na toimivalta Ramboll CM Oy:ltä selvityksen hankkeen tilanteesta sekä vaih to eh dois ta tilanteeseen jos OKM:n avustus ei ole riittävä. Samalla kunnan hal li tus nimesi suunnitteluryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä arvio laadi tus ta selvityksestä. Suunnittelutyöryhmän muistio ja Ramboll CM Oy:n selvitys oheisena. Hanke kus tan nuk sis sa ovat mukana myös kesällä 2013 valtuuston hylkäämän pe rus kor jaus vaih to eh don suunnittelukustannukset. Tarjousten voimassaoloaikaa on jatkettu elokuun 2014 loppuun saakka, johon mennessä kunnanvaltuuston on tehtävä hankkeen jatkamisesta sitova pää tös, jotta hanke voidaan toteuttaa kilpailutuksen pohjalta. Kunnanhallitus voi tehdä ehdollisen hankintapäätöksen, joka tulee voimaan, jos kunnanvaltuusto päättää hankkeen toteuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös avustuksesta voi venyä pitkälle elokuu hun, jolloin hankintapäätös on käsiteltävä kunnanhallituksessa en nakoi vas ti, jotta päätös voidaan tehdä valtuustossa ennen elokuun loppua. Val tuus ton puheenjohtajan näkemyksen mukaan kunnanvaltuusto voi taisiin kutsua käsittelemään tätä asiaan tiistaina , jolloin kun nan valtuus to on koolla kuntajakoselvityksen merkeissä. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on tiedossa ennen valtuuston kokous ta, kunnanhallitus voi täydentää päätösehdotustaan.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeen kokonaiskus tannus ar viok si hyväksytään euroa sisältäen myös valtuuston 2013 hylkäämän peruskorjausvaihtoehdon kustannukset ja että hanke to teu tetaan vain sillä edellytyksellä, että opetus- ja kulttuuri- ministeriön avus tus on vähintään euroa, jolloin kunnan omarahoitusosuus ei saa ylittää euroa. Kunnanhallitus hyväksyy ehdollisesti teknisen lautakunnan esityksen ja valitsee ura koit si joik si kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouksen tehneet: Rakennusurakka Sähköurakka Lv-urakka Iv-urakka Rakennusautom.urakka Skanska Oy Kenttälä Oy Lemminkäinen Oy Lemminkäinen Oy Fidelix Oy Kunnanhallituksen päätös tarjouskilpailun perusteella valituista ura koit sijois ta tulee voimaan ja voidaan panna täytäntöön vain sillä edellytyksellä, et tä kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen hankkeen toteuttamisesta käydyn tarjouskilpailun pohjalta ja että kunta saa ennen elokuun 2014 loppua ope tus- ja kulttuuriministeriöltä vähintään kunnanvaltuuston päätöksen mu kai sen valtionavustuspäätöksen hankkeelle. Valitusaika kun nan hal li tuksen hankintapäätöksestä kuitenkin alkaa, kun tarjouskilpailuun osal lis tuneet ovat saaneet tiedon kunnanhallituksen päätöksestä. Liitteet Liite 5 Avauspöytäkirja, Simpeleen yhteinäiskoulu 2014 Liite 6 Selvitys Simpeleen yhteiäiskoulun rakennushankkesta ja vaihtoehdoista Liite 7 Suunnittelutyöryhmän muistio Jakelu Skanska Talonrakennus Oy Sähkötoimisto Kenttälä Oy Lemminkäinen Talotekniikka Oy Fidelix Oy Enstos Energiatekniikan Optimisäätö Oy Pertunmaan LVI-asennus Oy Suomen talotekniikka LVI-Kaari Oy Ilmastointiasennus Partanen Oy LVIS Pesoset Oy VVS-Sähkö Oy Are Oy Parikkalan Sähkötaito Oy Rakennusliike Evälahti Oy kunnanvaltuusto tekninen lautakunta Ramboll CM Oy Urpalainen

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keltaisen koulun ja tontin myynti 398/ /2013 Tekltk Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltainen koulu todettiin sisäilmatyöryhmässä tehtyjen sisäilmamittausten perusteella terveystarkastajan toimesta terveyttä vaarantavaksi rakennukseksi. Sekä yhtenäiskoulun suunnitteluvaliokunta, että sisäilmatyöryhmä esittivät rakennuksen poistoa käytöstä. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset pitämässään kokouksessa. Lisäksi on todettu ettei rakennuksen korjaus ole taloudellisesti järkevää. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen keskus purattaa rakennuksen ensisijaisesti myymällä sen purkukuntoisena mahdolliselle halukkaalle ostajalle ja toissijaisesti tekninen keskus esittää vuoden 2014 talousarvioon määrärahan rakennuksen purkamiseksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää seuraavassa kokouksessa saatuaan selvityksen ylläpitokustannuksista katkaistaanko rakennuksen talotekniikka (lämpö, vesi ja sähkö) tulevan talven ajaksi ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen. Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltaisen koulun arvioitu lämmityksestä aiheutuva kustannus on vuodessa euroa. Lämmityksen ja ilmanvaihdon muutosten vaikutusten selvittämiseksi rakennuksen sisäilman laatuun jouduttaisiin tekemään sisäilmatutkimus ja ottamaan lukuisia näytteitä ilmanlaadun selvittämiseksi seuraavan hinnaston mukaan:

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mikrobien määritys ilmanäytteistä laboratorioanalyysi 261 /kpl, arvio 10 kpl ilmanäytteiden keräys /h kilometrikorvaus ja päiväraha tulosten analysointi /h Kustannusarvio Kh Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että rakennuksen talotekniikka (lämpö, vesi ja sähkö) katkaistaan ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnan toiminnoissa keltaisen koulun rakennuksella ei enää ole käyttöä. Sisäilma-analyysien tulosten takia kunta ei myöskään voi tarjota tiloja pysyvään vuokraukseen. Lions Club Simpele on tiedustellut mahdollisuutta käyttää rakennusta Antiikki- ja Kerälypäivillä vuosina 2014 ja Keltainen koulu on rakennuksena hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen sisäilmaongelmia lukuunottamatta. Arvioinnin perustella rakennus olisi todennäköisesti saatavissa käyttökelpoiseksi purkamalla puolet lattiasta ja siivoamalla Simpeleentien puoleinen osan alla olevat rakennusjätteet sekä toteuttamalla uuden lattian rakentamisen yhteydessä asianmukainen alapohjan tuuletus. Toinen ilmeisen tarpeellinen toimenpide olisi yläpohjaeristeiden vaihto. Kunta voi luopua kiinteistöstä kahdella tavalla: 1. Koulurakennus tarjotaan purettavaksi 2. Kunta myy koulurakennuksen tontteineen purkukuntoisena, jolloin uusi omistaja sitoutuisi tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin. Kunnanhallitus päättää asettaa Keltaisen koulun tontteineen yleiseen myyntiin. Rakennus myydään purkukuntoisena, mutta tarjoajan tulee sitoutua rakennuksen korjaamiseen tai uudisrakennuksen rakentamiseen tontille.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kiinteistö kuulutettiin myytäväksi ja tarjouksia pyydettiin mennessä. Tarjouksia ei saatu. Toimitusjohtaja Martti Kunttu on tehnyt ostotarjouksen Kel taises tä koulusta ja sen tontista.tarkoituksena on kunnostaa entinen koulu yrit tä jil le starttipaikaksi tai tarjota yrittäjälle sopiva tila toimintansa aloit ta misel le ja kehittämiselle. Kunnanhallitus tutustuu tehtyyn ostotarjoukseen ja päättää jat ko toi men piteis tä. Kunnanjohtaja jakoi esityksen keltaisen koulun myyntiehdoiksi kokouksessa. Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti tarjoukseen ja hyväksyi kunnanjohtajan esityksen keltaisen koulun myyntiehdoiksi. Kh 163 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Martti Kunttu on ilmoittanut puhelimitse kunnanjohtajalle hyväksyvänsä kun nan hal li tuk sen esittämät myyntiehdot ja olevansa valmis tekemään kaup pa kir jan. Kos ka myyntiä ei tässä vaiheessa ole julkisesti kilpailutettu myyn ti pää tös edel lyt tää kunnanvaltuuston hyväksymisen. Kunnanjohtaja on laatinut kauppakirjaluonnoksen, johon on sisällytetty kun nan hal li tuk sen hyväksymät myyntiehdot. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle oheisen kauppakirjan hy väksymis tä, jolla Yrityskonsultointi Martti K Oy:lle ( ) myydään 1.000,00 euron kauppahinnasta ns. Ki vi jär ven keltaisen koulun rakennus n m2 vuokratontilla, joka on mää rä ala Kivijärven koulu tilasta kiinteis tö tun nus Tontin vuok ra-ai ka on 30 vuotta ja ker ta kaik ki-

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus nen vuokra 30 euroa. Kunta si tou tuu luovuttamaan tontin vastikkeetta osta jal le, kun rakennuksen pe rus kor jaus tai uudisrakentaminen on toteutettu. Martti Kunttu ilmoitti hyväksyvänä kauppakirjan, mutta esitti, että sähkön, läm mön, veden ja jäteveden mittaus järjestää aluksi alamittauksella ja myö hem min ottaa omat liittymät. Lisäksi hän esitti, että kunnan tulisi huoleh tia kulkutien ja jalkakäytävän aurauksesta ja muusta kunnossapidosta. Kunnanhallitus totesi, että korjaustöiden aikana voidaan käyttää Kivijärven kou lun verkostoja erikseen sovittavalla kulutusmittauksella, mutta käyttöön oton yhteydessä on kiinteistölle hankittava omat liittymät. Kunta ottaa vastuulleen kulkutien ja jalkakäytävän aurauksen ja muun kunnossapidon. Liitteet Liite 8 Kauppakirja ja maanvuokrasopimus Liite 9 Keltaisen koulun myyntiehdot Liite 10 Keltaisen koulun myyntikuulutus Liite 11 Tarjous keltaisesta koulusta Jakelu kunnanvaltuusto Martti Kunttu Tekninen keskus

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionperintö / Pentti Pantsari 134/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtiokonttori on ilmoittanut Rautjärven kunnalle mah dol li suudes ta hakea kuolleen Pentti Kalevi Pantsarin omaisuutta mennessä. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesä omai suut ta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijain ti kun ta voi hakea kiintestöä. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kult tuu riin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei muuten tarvit se perustella. Pentti Pantsarin kuolinpesän omaisuus koostuu hänen omasta sekä ai emmin kuolleen veljensä Raimo Pantsarin kuolinpesän omaisuudesta. Perunkirjan mukaan pesässä on rahavaroja yli euroa sekä Asunto Oy Roihantie 3 asunto-osake sekä Parikkalan Valo Oy:n osakkeita. Kunnanhallitus päättää hakea Pentti Kalevi Pantsarin kuolinpesän omaisuut ta luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi vanhusten ja vammaisten asu mis olo suh tei den ja palvelujen parantamiseen. Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtiokonttori on päätöksellään päättänyt luovuttaa Pentti Pantsarin omaisuuden Rautjärven kunnalle. Kunnanhallitus päättää ottaa vastaan Pentti Pantsarin omaisuuden valtionkonttorin määrittelemin ehdoin. Roihantie 3 asunto-osake sekä Parikkalan Valo Oy:n osakkeet lunastetaan kunnan omaisuuteen perukirja-arvolla. Asunto otetaan kunnan normaaliin vuokra-asuntokäyttöön. Kertyneet nettovarat käytetään erillisillä päätöksillä vanhusten ja vammaisten asumisolosuhteiden ja palvelujen parantamiseen.

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 164 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanjohtaja on ottanut vastaan Pentti Pantsarin kuolinpesän omai suu den. Pesänhoitajan lopputilityksen mukaan kunnalle jää pesänhoitajan palkkion mak sa mi sen jälkeen käteisvaroja ,98 euroa sekä ,00 euron ar voi sek si arvostettu osakehuoneisto As. Oy Roihantie 3 C 17, joka on 35 m2 välttävässä kunnossa oleva 1h+ k sekä kunnosttettu kylpyhuone. Kunnanhallitus merkitsee pesänhoitajan lopputilityksen tiedokseen ja toteaa, että osakehuoneisto lunastetaan kunnan vuokra-asuntokantaan ,00 tasearvolla. Huoneistoon tehdään tarvittavat kunnostustyöt ennen vuokralle antamista. Liitteet Liite 12 Pesänhoitajan lopputilitys kuolinpesän pesänhoidosta, Pantsari Pentti Jakelu talouspäällikkö kirjanpito tekninen keskus

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Sitoutuminen Hinku-verkoston EAKR -hankkeeseen 488/14.04/2013 Kh 165 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Suomen ympäristökeskuksen Hinku-verkoston koordinaattori Jyrki Ten hunen kyseli huhtikuussa Hinku kunnilta halukkuutta osallistua "Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yri tyk sille ja kunnille" EAKR -hankkeeseen.tavoitteena oli saada yksi han ke työnte ki jä Etelä-Karjalaan edistämään Hinku -toimintaa. Tässä vaiheessa Etelä-Karjalan Hinku-kunnista Lappeenranta ja Rautjärvi il moit ti vat kiinnostuksensa. Parikkala ilmoitti jäävänsä hankkeen ul ko puolel le. Käytyjen keskustelujen jälkeen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ilmoitti haluk kuu ten sa lähteä hallinnoimaan hanketta Etelä-Karjalan osalta, jolloin siihen liittyisivät Imatra ja Ruokolahti. Ruokolahti liittyi sittemin yhdeksi Hinku-kun nak si. Kesäkuussa valmistui tarkennettu hankesuunnitelma, jonka tiivistelmässä to de taan: "Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kohti hiilineutraalia kuntaa HIN KU hankkeessa on havaittu, että hyviäkään keinoja vähentää kas vihuo ne kaa su pääs tö jä ja samalla parantaa taloudellisia toimintaedellytyksiä ei oteta käyttöön. Tämä koskee niin yrityksiä kuin kuntiakin. Mah dol li suudet vähähiilisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin ovat usein tiedossa. In ves tointien toteuttamiseen on tarjolla myös rahoitusinstrumentteja. Mitkä ovat teki jät, jotka muodostavat pullonkaulan käyttämättömän potentiaalin hyö dyntä mi sel le. Tähän ongelmaan tässä hankkeessa haetaan ratkaisua. HIN- KU-hank kees sa syntynyt tieto ja verkostot luovat hyvät edellytykset uu dentyyp pis ten toimintamallien kehittämiselle. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata uusia menettelytapoja ja toimin ta mal le ja, joilla pystytään nykyistä tehokkaammin saamaan yritykset ja kun nat ottamaan käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä cleantech-rat kai su ja, energialähteitä ja menetelmiä. Tavoitteena on myös synnyt tää kysyntää vähähiilisyyttä edesauttaville uusille ja innovatiivisille clean tech tuotteille, -ratkaisuille ja menetelmille yritysten hankinnoissa ja kuntien julkisissa hankinnoissa. Hankkeessa tuotetaan me ne tel mä kuvaus prosessista, jolla vähähiilisyyttä edistäviä cleantech-ratkaisuja yri tyksis sä ja kunnissa tulisi (julkisilla varoilla) tukea parhaan kus tan nus hyö tysuh teen saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös tutkia ja analysoida noin 300 pk-yritystä ja 600 kiinteistöä kohdekunnissa. Yritysten ja kiinteistöjen omis ta jien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on lisätä vähähiilisyyttä pa ran ta vien ratkaisujen käyttöönottoa kohteena olevissa yrityksissä ja kiinteis töis sä. Tavoitteena on jo hankkeen aikana vähentää merkittävässä mää rin fossiilisen energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä koh de yrityk sis sä ja -kiinteistöissä. Hankkeen koordinaattorina toimii SYKE. Hankkeen toteutus tapahtuu neljäl lä alueella ja SYKEssä. Alueet ja niihin kuuluvat kunnat ja mukana ole-

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus vat kehitysyhtiöt ovat Etelä-Karjala (Lappeenranta, Rautjärvi, Ruokolahti, Imat ra ja Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY), Länsi-Päijänne (Asikkala, Pa das jo ki ja Kuhmoinen), Länsi-Uusimaa (Lohja, Raasepori, Hanko, Siuntio ja Novago Yrityskehitys Oy) ja Lounais-Suomi (Uusikaupunki, My nä mäki, Laitila, Masku ja Rauma). Hanke toteutetaan kolmessa rinnakkaisessa työ pa ke tis sa. Työpaketit ovat 1) Vähähiiliset liiketoimintamallit yrityksille, 2) Kun tien energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöjen clean tech-ratkai sut, 3) Vähähiiliset pk-yritysten ja kuntien clean tech-yh teis han kin ta menet te lyt. Hankkeen tavoitteena on luoda jatkuva prosessi, joka vie Suomea kohti vä hä hii lis tä yhteiskuntaa. Tarkoituksena on synnyttää uudenlainen tapa toi mia, kun halutaan pk-yritysten ja kuntien omassa toiminnassaan siir tyvän vähähiilisiin ratkaisuihin. Hankkeen tuloksia ja hankkeessa syntynyttä toi min ta ta paa tullaan toteuttamaan ja hyödyntämään hankkeen päät ty misen jälkeen SYKEn koordinoimassa Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU pro jek tis sa. HINKUn tavoite, vähentää 80 % kasvihuonekaasupäästöjä, on asetettu vuoteen 2030, joten tässä hankkeessa saatujen tulosten hyödyn tä mi sen jatkuvuus on turvattu. Tämän hankkeen tulokset ja me ne telmät ovat tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikissa Suomen pk-yrityksissä ja kun nis sa, siksi demonstraatioilla ja viestinnällä on hankkeessa tärkeä rooli." Hankkeen Etelä-Karjalan osuus olisi kolmen vuoden aikana yhteensä euroa, josta Rautjärven kuntaosuus olisi euroa, jolla kunta sai si käyttöönsä laskennallisesti 25 % hanketyöntekijän työpanoksesta sekä tiiviin yhteistyön Kehyn yritypalvelujen ja kunnan omien ener gia te hokkuus toi mien välillä. Osallistumalla hankkeeseen voitaisiin saada myös paikal li set asukkaat ja taloyhtiöt nykyistä paremmin mukaan Hinku -työhön. Hankehakemuksen jättämistä varten Jyrki Tenhunen pyyttä han ke to teut taja ja -rahoittajaorganisaatioilta sitoutumista hankkeeseen ja sen ra hoi tukseen mennessä. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa, että Rautjärven kunta sitoutuu "Vä hä hii lisyy des tä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnil le" -hankkeeseen ja esitettyyn rahoitukseen. Liitteet Liite 13 EAKR-hankeen suunnitelma Liite 14 Alustava ilmoitus EAKR-projektin osallistumisesta Liite 15 EAKR2007 yhteistyösopimusmalli Jakelu Suomen Ympäristökeskus Jyrki Tenhunen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy tekninen keskus talouspäällikkö

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 166 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Suomen kuntaliitto - Yleiskirje , Dnro //80/2014, Laki hallintolain muuttamisesta (Laki hallintolain muuttamisesta 368/2014) Kuntien Tiera Oy - Kirje : Tieran ohjausryhmien jäsenten valinta Indekon Oy - Ylimääräinen yhtiökokous kutsu ja esityslista Imatran kaupunki, Imatran seudun ympäristötoimi - Tilinpäätös 2013 Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Päätös hanketuesta: Retkeilyhanke , päätösnro: 45168, , Dnro 2377/ Päätös tieokohtaisen nopeusrajoituksen muuttaminen valtatiellä 6 Simpeleen kohdalla, Rautjärvi Aluehallintovirasto - Päätös ESAVI/1349/ /2014, : Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Kodinavux Oy; Helsinki Maanmittaustoimisto - Kutsu yksityistietoimitukseen , toimitusnnumero , Polvisenniemi, Vintturi, Joukion osakaskunta, Polvinen, Koitsanlahden osakaskunta. Kunnat: Parikkala, Rautjärvi - Kutsu lohkomiseen , toimitusnnumero , Sillankorva, Ollila, Harju. Kunta: Rautjärvi Hämeen ELY-keskus - Päätös , HAMELY/41/07.02./2010/LUO/330A/2014: Juankosken voimalaitoksen padon tarkkailuohjelman hyväksyminen, Rautjärvi ja Tarkkailuohjelma: Rautjärven Juankosken voimalaitoksen pato Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kuntajakoselvityksen valtuusto- ja infotilaisuuden Kunnanhallitus päätti aikatauluksi: Valtuustoinfo klo Valtuuston kokous klo Kuntalaistilaisuus klo 19.00

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 167 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Kunnanjohtaja - viranhaltijapäätös , 8 : Kiinteistönluovutusilmoitukset 7/ viranhaltijapäätös , 9 : Kiinteistönluovutusilmoitukset 6/2014 Tekninen lautakunta - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Imatran seudun ympäristölautakunta - Esityslista Pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Hallituksen pöytäkirja Valtuuston pöytäkirja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy - Yllimääräisen yhtiökokouksen esityslista Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Kunnanhallitus tutustui kunnanjohtajan kiin teis tön luo vu tus il moi tus pää tösten liitteisiin kokouksessa.

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t , ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 161, 165 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: klo Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 27.01.2016 klo 16:00-18:30 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Vesihuoltoliikelaitoksen

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 17.02.2015 klo 14:00-16:00 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 12/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 12/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 12/2014 1 Kunnanhallitus Aika 26.08.2014 klo 16:00-16:42 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 168 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014

Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 Sivistyslautakunta 15 27.03.2014 Sivistyslautakunta 44 21.10.2014 Sivistyslautakunta 52 02.12.2014 OSIKONMÄEN KOULUN LAKKAUTTAMINEN SIVLTK 27.03.2014 15 Kunnanvaltuuston on hyväksynyt 21.3.2011 11 kouluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Kyllönen ja Pekka Sinkkonen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 31 Vapaa-aikalautakunta Aika 26.05.2016 klo 18:16-18:45 Paikka Kunnantalo, alakerran kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 216, 217, 220, 224, 225, 227, 228 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2016 35 Tarkastuslautakunta Aika 07.09.2016 klo 14:00-15:05 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 19.03.2014 klo 16:00-16:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12. Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2012 12 Elämänlaatujaosto AIKA 12.04.2012 klo 17:00-18:25 PAIKKA Kaupungintalon kokoustilat, kokoushuone KH KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 6 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus 239 28.11.2016 Kunnanvaltuusto 59 12.12.2016 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2016 167/02.02/2016 KHALL 239 Vuoden 2016 talousarvioon on tullut tarve tehdä muutoksia sekä meno jen että tulojen osalta.

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 25, 26, 28, 33 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). VALITUSOSOITUS,

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 21.04.2016 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 7 Nurmijärven Työterveys -liikelaitoksen tulevan toimintamallin selvitys 8 Viranhaltijapäätökset 4 9 Kehitys- ja keskusteluasiat 5

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh

LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA. Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh LAUSUNTO SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISLAIN HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA KHALL 163 Valmistelu: talousjohtaja Tuula Marttinen puh. 050-5645271. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 AIKA 16.01.2013 klo 10:00 PAIKKA Kärsämäen kunnanvirasto, Keskuskatu 14 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Nurmijärven työterveys -liikelaitoksen johtokunta 19.01.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 1 Kuntalain 2 a muutoksen edellyttämä kunnallisten liikelaitosten yhtiöittäminen,

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUKIELTO Tekninen lautakunta :t 28, 29, 37, 38 Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta Sovellettava lainkohta: Kunta laki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2016 16 Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta Aika 15.03.2016 klo 16:00-18:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 13

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Kaupunginvaltuusto 100 16.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa

Lisätiedot

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen.

Liitteenä on Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän pe rus ta mis suun ni tel ma liitteineen. Kunnanhallitus 146 21.09.2015 Kunnanvaltuusto 47 28.09.2015 Kunnanhallitus 7 22.01.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalueen kuntayhtymän perustaminen 108/010/013/2015 KHALL 146 Selostus: Etelä-Savossa

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10. Kunnanhallitus 11.06.2015. Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 12/2015 1 / 10 Kunnanhallitus 11.06.2015 Aika 11.06.2015 klo 18:00-19:05 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 166 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 167

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali.

Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14. Tekninen lautakunta. Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50. Kunnantalon valtuustosali. Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 2/2016 14 Tekninen lautakunta Aika 23.02.2016 klo 18:00-18:50 Paikka Kunnantalon valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 11 Toimintakertomus vuodelta 2015 / tekninen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %).

Koko hankkeen laajuus on 2350 m2 ja kustannusarvio 4 025 000 (alv 0 %). Joutsan kunnanhallitus 215 19.09.2011 Kunnanvaltuusto 55 26.09.2011 Joutsan kunnanhallitus 29 30.01.2012 Joutsan kunnanhallitus 120 21.05.2012 Joutsan kunnanhallitus 210 22.10.2012 Kunnanvaltuusto 35 29.10.2012

Lisätiedot

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016

Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 Kaupunginhallitus 327 07.09.2015 Asuntotoimen järjestäminen Lohjan kaupungissa vuonna 2016 297/00.01.02/2015 PERLJ 16.06.2015 59 Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2014 vuoden 2015 talousarvion.

Lisätiedot

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen

Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset alkaen Sivistyslautakunta 40 16.05.2017 Veittijärvi-Moision ja Vuorentausta-Soppeenharjun kouluyksiköiden nimien muutokset 1.8.2017 alkaen 606/01.017/2016 SIVLTK 16.05.2017 40 Sivistysjohtaja Matti Hursti: Sivistysjohtajan

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41. Vammaisneuvosto 20.10.2015. Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 41 Vammaisneuvosto 20.10.2015 Aika 20.10.2015 klo 16:00-17:12 Paikka Läsnä Toimitila Veturi, Kauppamiehenkatu 4 (Pohjola-talo) 2. krs Luettelon mukaan Pykälät 26-31

Lisätiedot

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj.

- Sosiaalipalvelut 0,442 milj. - Terveyspalvelut 0,380 milj. - Toimintakyvyn tukipalvelut 0,982 milj. - Ikäihmisten hyvinvointipalvelut 0,528 milj. Perusturvalautakunta 124 27.10.2016 Kunnanhallitus 400 05.12.2016 Perusturvan vuoden 2016 talousarvion määrärahan korotusesitys 909/02.02.02/2015 Perusturvalautakunta 27.10.2016 124 Perusturvan toimintakatteen

Lisätiedot

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi

KHALL Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kunnanhallitus 137 29.05.2017 Kunnan luottamushenkilövalinnat 1/00.00.01/2017 KHALL 29.05.2017 137 Asian valmistelija: hallinto-/kunnanjohtaja Juha Rinta-Jouppi Kuntalain (410/2015) 30 :n mukaan kunnassa

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus. :t 90, 92. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Kaupunginhallitus :t 90, 92 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kau pun gin hal li tuk sel le.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta. :t 100, 101. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Lasten ja nuorten lautakunta :t 100, 101 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan kaupungin lasten

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/ Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tarkastuslautakunta Kokousaika 15.04.2015 klo 08:00-10:10 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta

Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset. Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 24 19.05.2016 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston valmistelutoimikunta 19.05.2016 24 Toimielinrakenteeseen tehtävät muutokset Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone.

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Ympäristölautakunta. Aika Torstai klo 18:00-19:15. Kunnantalo, kokoushuone. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 20 Ympäristölautakunta Aika Torstai 14.04.2016 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen

Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3. Kärkkäinen Eero jäsen Pöytäkirja 2/2015 1 Hallituksen henkilöstöjaosto Aika 23.09.2015 klo 14:06-14:27 Paikka P-K:n ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri, kokoushuone E215, Peltolankatu 4, Joensuunkatu 3 Osallistujat

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 10.04.2017 AIKA 10.04.2017 klo 16:00 PAIKKA Kunnanvirasto, Luotosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 58 Kokouksen avaus 3 59 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 12.02.2014 AIKA 12.02.2014 klo 18:00-19:30 PAIKKA Elisenvaaran oppimiskeskus, kirjaston lukusali ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone

KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/ kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KARSTULAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2015 1 Kunnanhallitus 05.10.2015 Kokousaika 05.10.2015 klo 17:30-17:41 Kokouspaikka kunnantalo Himmeli, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 187 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00. Kaupunginhallitus 312 05.12.2016 Kaupunginvaltuusto 87 12.12.2016 Periaatepäätös tulevasta päätöksenteko-organisaatiosta 36/00.00/2016 Khall 05.12.2016 312 Valmistelija: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka

Lisätiedot

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013

MAASEUTULAUTAKUNNAN (RANTASALMI, JUVA, SULKAVA, JOROINEN) PUHEENJOHTAJAN VALINTA VUODEKSI /00.00/2013 Kunnanhallitus 24 14.01.2013 Kunnanvaltuusto 11 28.01.2013 Kunnanhallitus 75 25.02.2013 Kunnanvaltuusto 29 04.03.2013 Kunnanhallitus 102 07.04.2015 Kunnanvaltuusto 8 20.04.2015 Kunnanhallitus 64 08.03.2016

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Aika 10.01.2012 klo 12:00-13:55 PÖYTÄKIRJA 1/2012 1 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/

Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/ Rautjärven kunta Pöytäkirja 3/2016 22 Vanhusneuvosto Aika 13.09.2016 klo 14:00-15:33 Paikka Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 28 Kokouksen avaaminen 24 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 25 30 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/ Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 10/2016 1 Tarkastuslautakunta (2013-2016) Aika 06.10.2016 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3 43 Musiikkiopiston rehtorin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015

Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015. Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 Kunnanhallitus 88 02.03.2015 Valtuusto 18 26.03.2015 Vuonna 2014 jätetyt aloitteet 63/00.01.02/2015 KHALL 88 Hallintojohtaja Kuntalain 28 :n mukaan kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita

Lisätiedot

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1.

Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien nimeäminen 28 16 Hankintaoikaisu päätökseen 13, 30.1. Pöytäkirja 2/2014 25 Johtokunta Aika 06.02.2014 klo 18:00-19:15 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2.krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 27 15 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä.

Selitykset esityslistan ja pöytäkirjan liitteenä. Kunnanhallitus 162 26.05.2016 Kunnanvaltuusto 40 20.06.2016 Kunnanhallitus 237 16.08.2016 Kunnanvaltuusto 54 29.08.2016 Korkeimman hallinto-oikeuden tiedoksianto kunnanvaltuustolle Anna Mäkelän ja Inkeri

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.03.2017 Aika 09.03.2017 klo 13:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.

Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06. Perusturvalautakunta 11 19.01.2016 Kunnanhallitus 27 15.02.2016 Perusturvalautakunta 65 24.05.2016 Perusturvalautakunta 71 21.06.2016 71 Pihtiputaan suun terveydenhuollon kilpailutus 641/240/2015 Perusturvalautakunta

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Maaninka-neuvottelukunta Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 18:00-19:45 Paikka Maaningan kunnantalo, Maaningantie 32 Saapuvilla olleet jäsenet Aarne Blom, puheenjohtaja Marko Huttunen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015

Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanhallitus 96 16.03.2015 Kunnanhallitus 106 30.03.2015 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yrityksen vaatimus oikeudellinen asiantuntija Pertti Eilavaaran laskussa mainittujen asiakirjojen luovuttamisesta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/ Sivu. 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat 4 OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 11.05.2016 klo16:30-19:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 34

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1. Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2009 1 tarkastusta varten 02.09.2009 AIKA 02.09.2009 klo 16:30-18:00 PAIKKA Kajaanin ammattikorkeakoulu, hallintorakennus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa.

Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p. 0400 559 034, s-posti: harri.anttila@rautjarvi.fi. Kunnanjohtaja selostaa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus 174 12.08.2013 Kunnanhallitus 227 28.10.2013 Kunnanvaltuusto 60 11.11.2013 Kunnanhallitus 29 15.02.2016 Esisopimus ja maankäyttösopimus K Vizitin Oy:n kanssa 47/14.02/2013 Kh 12.08.2013

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4.

Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista 13.4. KEURUUN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA Kaupunginhallitus 82 05.03.2012 Kaupunginhallitus 96 26.03.2012 Valtuusto 9 02.04.2012 Lausuntopyyntö Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen

Lisätiedot

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513

Valmistelu: Sosiaali- ja terveysjohtaja Eliisa Tornberg, p. 050-3771 513 Sosiaali- ja terveyslautakunta 41 23.04.2013 Kunnanhallitus 121 06.05.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 68 27.08.2013 Kunnanhallitus 217 16.09.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 60 26.08.2014 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna

Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU- PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Kuntayhtymän hallitus 16.07.2014 AIKA 16.07.2014 klo 13:00-13:40 PAIKKA Sokos Hotel Seurahuone, Aida-neuvotteluhuone, Savonlinna KÄSITELLYT ASIAT Otsikko

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Ympäristölautakunta 06.02.2014 AIKA 06.02.2014 klo 16:00-17:10 PAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot