Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele"

Transkriptio

1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Aika klo 14:00-17:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä Lausunto sisäministeriön raportista Päätöksi turvallisuudesta 7 Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta 158 Lausunto oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten 10 osallistumisoikeuksia selvittävän parlamentaarinen työryhmän mietinnöstä 159 Lausunto oikeusministeriön nettiäänestystä valmistelevan 11 työryhmän väliraportista 160 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi Kunnan edustus kutsunnoissa Yhtenäiskouluprojekti, urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta Keltaisen koulun ja tontin myynti Valtionperintö / Pentti Pantsari Sitoutuminen Hinku-verkoston EAKR -hankkeeseen Ilmoitusasiat Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 30

2 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Lonka Taina 14:00-17:45 puheenjohtaja Europaeus Teemu 14:00-17:45 2. varapj Kuru Katja 14:00-17:45 jäsen Lensu-Saukkonen Helena 14:00-17:45 Jäsen Tervonen Timo 14:00-17:45 jäsen Vanhatalo Mika 14:00-17:45 jäsen Tiainen Jorma 14:00-17:45 varajäsen Terävä Liisa 14:00-17:45 valtuuston pj Luumi Kari 14:00-17:45 valt 1. varapj Paajanen Timo 14:00-17:45 valt 2. varapj Anttila Harri 14:00-17:45 kj, pöytäkirjanpitäjä Hinkkanen Paula 14:00-17:45 talouspäällikkö Poissa Vuorela Harri 1. varapj Rita Annaleena kehitysjohtaja Käsitellyt asiat Allekirjoitukset Taina Lonka Puheenjohtaja Harri Anttila Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Teemu Europaeus Pöytäkirjantarkastaja Jorma Tiainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävilläpito Rautjärven kunnantalo yhteispalvelupiste klo Päivi Kujantola-Nupponen keskusarkistonhoitaja

3 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh 154 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokous todetaan Hallintosäännön 4. luvun 3. :n mukaisesti laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta Kh 155 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kunnantalon yhteispalvelupisteessä klo Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Harri Vuorela ja Teemu Europaues. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Teemu Europaeus ja Jorma Tiainen.

5 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä / /2014 Kh 156 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja p , s-posti: Ulla-Riitta Vilkko, suunnittelija p , s-posti: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri on tarjonnut rautjärveläisten kaikki so si aa li- ja terveyspalvelut vuodesta 2010 lähtien. Eksoten pal ve lu ra kentees sa ja palveluissa on tapahtunut paljon muutoksia koko toimintavuosien ai ka na ja uusin uudistus on tehty Eksoten organisaatiossa Sen kes kei se nä tavoitteena on ollut toimintojen integroiminen ja kansalaisen ase maa asiakkaana. Hallintoa on kevennetty ja yksiköiden yhdistämisen seu rauk se na esimiehiä on noin 70 vähemmän kuin aiemmin. Tässä taloudellisessa ja toiminnallisessa katsauksessa esitellään Eksoten pal ve lu jen kattavuus toimintavuosina sekä Eksoten tarjoamat lä hi pal ve lut kuntalaisen silmin. Lisäksi tarkastellaan vuoden 2014 pal ve luso pi muk ses sa listattuja palveluja ja niiden toteutumista ja esitellään uusia pal ve lu muo to ja. Keskeinen havainto on, että palvelusopimuksessa mainitut palvelut to teutu vat Rautjärven kunnassa. Palvelujen kattavuus ja käyttöaste ovat normaa lit. Valtakunnallinen hoitotakuu toteutuu lääkärin ja sairaanhoitajan vas taan otoil le pääsyssä, samoin kuin hammaslääkärin ja suuhygienistin vas taan otoil le. Vuoden 2015 sopimusneuvotteluihin toiminnallisia muutoksia ovat lai toshoi don purku, joka aloitetaan 2015 Rautjärvellä Eksoten pal ve lu verk kosuun ni tel man mukaisesti muutossuunnittelulla. Hyvinvointiaseman suunnitelmat ovat vielä kesken, lääkäri- ja ham mas lääkä ri pal ve lut säilyvät suunnitellusti Rautjärven terveysasemalla vuoden 2018 loppuun asti. Eksoten aikaisempien vuosien alijäämien kattaminen on suunniteltu vuo sille , jolloin Rautjärven maksama alijäämien vuosiosuus olisi 339 tu hat ta euroa ja jäljelle jäävä osuus maksetaan vuonna Joskin näihin suunnitelmiin vaikuttaa ratkaisevalla tavalla esimerkiksi Imatran suhde ja osuus alijäämien kattamiseen ja toiminnalliseen tai hallinnolliseen osallis tu mi seen. Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja merkitsee elvitykset tiedokseen. Suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko oli selostamassa asiaa kokouksessa. Kunnanhallitus merkitsi selvityksen tiedokseen, mutta edellytti lisäselvitystä huostaanotettujen lasten määrään, ensihoitoyksikön hitaaseen lähtöön A-tehtäviin sekä Mallu-auton käyttäjämääriin ja yksikkökustannuksiin.

6 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Timo Tervosen esityksestä kunnanhallitus yksimielisesti hyväksyi palvelusopimusneuvottelutavoitteeksi viikottaisen terveydenhoitajan vastaanoton Asemanseudulla, joka voidaa toteuttaa vuoroviikoin kiinteästä toimipaikasta ja Mallu-autosta. Liitteet Liite 1 Eksoten palvelujen toteutuminen Rautjärvellä Liite 2 Rautjärven lähipalvelut 2014 Jakelu Kehitysjohtaja Suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko

7 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto sisäministeriön raportista Päätöksi turvallisuudesta Turvallisuus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta 234/ /2014 Kh 157 Valmistelija: suunnittelija Ulla-Riitta Vilkko, Puh , sähköposti: Sisäministeriö pyytää kunnan lausuntoa Päätöksiä turvallisuudesta. Turval li suus osaksi kunnan sähköistä hyvinvointikertomusta raportista (Sisä mi nis te riön julkaisu 15/2014) mennessä osoitteisiin sekä Sähköinen hyvinvointikertomus tukee kunnissa tehtävää päätöksentekoa ja on tärkeäosa kunnan strategista toiminnan ja talouden suunnittelua, toteu tus ta ja arviointia. Sähköinen hyvinvointikertomus on tällä hetkellä käytös sä yli 200 kunnassa ja sen ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Suomen Kun ta liit to. Turvallisuussuunnitelmia on tehty lähes kaikissa kunnissa. Turval li suus suun ni tel mat tehdään yhteistyössä eri viranomaisten, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa, ja työn tavoitteena on päättää yhteisestä toimin nas ta kuntalaisten arjen turvallisuuden ja turvallisuuden tunteen pa ranta mi sek si. Valtakunnallisesti turvallisuussuunnittelua ohjaa ja kehittää ohjaus- ja seurantaryhmä, jossa on edustajat keskeisistä ministeriöistä, viran omai sis ta ja järjestöistä. Hyvinvointi ja arjen turvallisuus liittyvät kiinteästi yhteen. Kunnissa laa ditaan paljon erilaisia kuntalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta parantavia suun ni tel mia. Haasteena on, että suunnitelmien suuren määrän vuoksi niiden toimeenpano ei aina etene käytäntöön. Kokonaiskuva kuntalaisten hyvin voin tiin ja turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä saattaa jäädä ha ja naisek si, eikä suunnitteluun kohdistettu työpanos aina lisää kuntalaisten hyvin voin tia ja turvallisuutta käytännössä parhaalla mahdollisella tavalla. Turvallisuussuunnitelman historia ja nykypäivä Rautjärven kunta on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä kuntalaisten tur val li suut ta ja hyvinvointia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Imatran kih la kun taan laadittiin ensimmäinen turvallisuussuunnitelma 2000-luvun alus sa. Turvallisuussuunnittelu perustui Valtioneuvoston te kemään periaatepäätökseen kansallisesta rikoksentorjuntaohjelmasta. Suunni tel ma päivitettiin kattamaan Imatran seudun tur val li suus suun nit te lu alueen (Imatran kaupunki, Rautjärven, Ruokolahden ja Parikkalan kunnat) vuon na 2010 ja se tehtiin yhteistyössä kuntien edustajien, Etelä-Karjalan pe las tus lai tok sen, Etelä-Karjalan poliisilaitoksen ja Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiirin kanssa. Suunnitelmassa todettiin, että turvallisuus on kilpailuvaltti, ja silloisen turval li suus suun nit te lun lähtökohtana oli kokonaisturvallisuuden pa ran ta minen ja päätavoitteena ongelmien ennaltaehkäisy. Vuonna 2010 al ka neeseen ohjelmaan valittiin keskeisiksi osa-alueiksi Imatran seutukunnassa kou lu tur val li suu den edistäminen, lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen ja hoito, harvaan asuttujen alueiden turvallisuuspalvelujen turvaaminen ja lii kenne tur val li suu den kehittäminen.

8 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Rautjärven kunta nosti Imatran seudun turvallisuussuunnitelmaan (2010) li säk si seuraavat asiat: Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisy Koulujen ja päivähoidon turvallisuus KiVa-koulu- hanke Poistumisharjoitukset päiväkodeissa ja kouluilla Sosiaali- ja nuoriso-ohjaajan päivystys kouluissa Koulupudokkaiden tavoittaminen mahdollisimman var hai ses sa vaihees sa Lapsen ja nuorten ryhmätoimintoja ja kokoontumisia Kummi-, tukioppilas- ja tutortoiminta Harvaanasuttujen alueiden turvallisuuspalveluiden saa ta vuu den turvaa mi nen osoitetietoja päivittämällä, laatimalla vesihuollon strategia ja tur vaa mal la kutsutaksi- ja joukkoliikenteen palvelut. Osallistuminen Imatran seudun lii ken ne tur val li suus suun ni tel man luomi seen Hyvinvointikertomus Hyvinvointi koostuu monesta eri osatekijästä ja yksi tärkeä niistä on koettu tur val li suus. Julkaisussa työryhmä ehdottaa käytettäväksi tärkeitä kun talais ten hyvinvointiin ratkaisevasti liittyviä indikaattoreita, joita pystytään kun nis sa seuraamaan. Nämä turvallisuuteen liittyvät seikat voidaan liittää osak si sähköistä hyvinvointikertomusta ja tarkastella niiden toteutumista ja suun ni tel mien vaikuttavuutta indikaattorien avulla. Rautjärven kunnan laajan sähköisen hyvinvointikertomuksen laa ti mi nen on aloitettu ja sen indikaattoreita sekä toimenpidesuunnitelmaa tul laan esittämään valtuuston hyväksyttäväksi lokakuussa Täl löin voi daan luontevasti integroida myös turvallisuuskysymykset osaksi hy vinvoin ti suun ni tel maa. Selkeät mittarit (=indikaattorit) ovat tärkeitä Tärkeää on, että olemassa olevat sekä kehitteillä olevat seurantamittarit ovat kaikkien käytettävissä esteettömästi ja että niiden käyttäminen päätök sen teos sa ja toimintamallien vaikuttavuuden tarkastelussa ei lisää työmää rää kohtuuttomasti. Rekistereiden ja internet-sivustojen ylläpitäjien vas tuul la on se, miten helposti indikaattoritieto on saatavissa ja näin ollen mi ten niitä halutaan käyttää. Hankalasti saatava seurantatieto ei tue hyvää kään suunnitelmaa eikä tee tiedolla johtamista helpoksi ja miel lyt tä väksi. Myös indikaattorien takana oleva tieto tulisi olla ajantasaista ja helposti omak sut ta vaa. Rautjärven kunta toteaa lausuntonaan sisäministeriölle seuraavaa Rautjärven kunnan näkemys on, että turvallisuussuunnitelma voi daan sisällyttää osaksi sähköistä hyvinvointisuunnitelmaa. Turvallisuutta mittaavia indikaattoreita käytetään hy vin voin ti suun nitel mas sa siinä laajuudessa kuin kuntakohtaisia tietoja on eri vi ranomais ten rekistereistä vaivattomasti saatavissa. Hyvänä asiana pidetään sitä, että hyvinvointi- ja tur val li suus suun ni-

9 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus tel maa voi daan tarvittaessa laajentaa ja voidaan laatia erilaisia teemo ja eri ai ka jak soil le, jonka jälkeen indikaattorien mukaan voidaan ar vioi da toi men pi tei den vaikuttavuus ja ratkaista tulevat stra te giakoh teet. Hyvänä pidetään myös sitä, että voidaan paikallisesti tehdä analyysi tur val li suu des ta ja mää ri tel lä, millaisilla toimenpiteillä kuntalaisten hy vin voin ti ja turvallisuus voi daan taata. Kunnanhallitus päättää antaa sisäministeriölle ylläolevan lausunnon. Jakelu Sisäasianministeriö Ulla-Riitta Vilkko kunnanjohtaja

10 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän parlamentaarinen työryhmän mietinnöstä 241/ /2014 Kh 158 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Oikeusministeriön vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia sel vit tä vä parlamentaarinen työryhmä pyytää lausuntoja mietintöönsä en sisi jai ses ti pilottivaiheessa olevan lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta mennessä tai sähköpostitse tai postitse osoit tee seen Oikeusministeriö, PL 25, Valtioneuvosto. Tar koi tuk sena on saada käyttökokemuksia palvelun jatkokehittämistä varten. Vaalien ajankohtia ja kansalaisten osallistumisoikeuksia selvittävän, oi keus mi nis te riönaset ta man parlamentaarisen työryhmän työn taustalla on ns. puo lue sih tee ri toi mi kun nan lokakuussa 2013 tekemät esitykset. Työryhmän teh tä vä nä on ollut selvittää näidenehdotusten toteuttamista ja valmistella mah dol li set lakiehdotukset. Mietinnön keskeiset ehdotukset ovat ehdotus kunnallisvaalien siirtämisestä lo ka kuun neljännestä sun nun tais ta huhtikuun kolmanteen sunnuntaihin ja eh do tus neuvoa-antavien kunnallisten kansanäänestysten jär jes tä mi ses tä kun nal lis vaa lien yhteydessä. Työryhmä käsitteli edellä mainittujen tee mojen lisäksi muun muassa pre si den tin vaa lin ajankohtaa, kansalaisaloitteen te ke mi sen ikärajan alentamista 15 vuoteen sekä samana keväänä jär jestet tä vien eduskunta- ja eu ro par la ment ti vaa lien aikataulutust, työryhmä ei esi tä näihin teemoihin liittyen tässä vaiheessa lakimuutoksia. Lausuntopyynnössä pyydetään kunnan vastauksia kysymyksiin Mitä mieltä olette työryhmän kunnallisvaalien siirtämistä koskevista eh do tuk sis ta? Mitä ha luat te lausua työryhmän kunnallisvaalien ja kunnallisen kansan ää nes tyk sen järjestämisestä yhdessä? Mitä ha luat te lausua työryhmän mietinnöstä? Kunnanhallitus keskustelee lausuntopyynnön kysymyksistä ja antaa kunnan joh ta jal le valtuudet kirjata kunnan lausunto lausuntopalvelu.fi-palvelun kaut ta. Kunnanhallitus keskusteli lausunnon sisällöstä ja päätti esittää huolensa sii tä, että vaalin siirtäminen keväälle merkitsee sitä, että uudella val tuus tolla ei ole aikaa oman toimintansa käynnistämiseen ja kuntastrategian valmiik si saamiseen ennen seuraavan vuoden talousarvion laadinnan aloit tamis ta. Muilta osin lausunnon antajaksi valtuutettiin kunnanjohtaja. Jakelu kunnanjohtaja

11 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto oikeusministeriön nettiäänestystä valmistelevan työryhmän väliraportista 242/ /2014 Kh 159 Valmistelija: Annaleena Rita, kehitysjohtaja Puh , s-posti: Oikeusministeriön nettiäänestystä valmisteleva työryhmä pyytää lausuntoja vä li ra port tiin sa ensisijaisesti pilottivaiheessa olevan lau sun to pal velu.fi-palvelun kautta mennessä tai sähköpostitse tai postitse osoitteeseen Oi keus mi nis te riö, PL 25, Valtioneuvosto.Tarkoituksena on saada käyt tö ko ke muk sia palvelun jat ko ke hit tä mis tä varten. Oikeusministeriö on asettanut nettiäänestystä valmistelevan työryhmän alkavaksi ja päättyväksi toimikaudeksi. Tar koi tuk sena oli, että perinteisten äänestystapojen rinnalle kehitetään sähköiseen asioin tiin perustuva äänestystapa, nettiäänestys (so.äänestäminen tie tover kon välityksellä valvomattomissa olosuhteissa), ja si ten edistetään perus tus lais sa turvattujen vaali- ja osallistumisoikeuksien käyt tä mis tä. Net tiää nes tys työ ryh mä on antanut väliraportin Vä li ra port tiin voi tutus tua osoitteessa: 04.html. Lausuntopyynnössä pyydetään kunnan vastausta kysymyksiin Mitä mieltä olette nettiäänestysmahdollisuuden käyttöönotosta kunnal li sis sa kansanäänestyksissä? Uskotteko, että kunnassanne säilytettäisiin kir je ää nes tys mah dol lisuus nettiäänestyksen rinnalla? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Järjestäisikö kuntanne useammin kunnallisia kansanäänestyksiä, jos kun tien käytettävissä olisi maksutta nettiäänestysjärjestelmä? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Mitä mieltä olette suunnitelmista nettiäänestystyöryhmän jatkotyön osal ta? Mitä mieltä olette luottamuksen merkityksestä nettiäänestykselle? Miten luottamusta voidaan rakentaa ja mitkä seikat voivat horjuttaa si tä? Miten järjestelmän avoimuus voidaan parhaiten turvata? Tuetteko nettiäänestystyöryhmän ehdotuksia? (Kyllä/Ei/En osaa sanoa) Esittelijän ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee lausuntopyynnön kysymyksistä ja antaa kunnan joh ta jal le valtuudet kirjata kunnan lausunto lausuntopalvelu.fi-palvelun kaut ta. Kunnanhallitus keskusteli lausunnon sisällöstä ja totesi kantanaan, että net ti ää nes tyk sen tullessa käyttöön sen tulee olla ainoa väline. Tun nis tau tumi sen tulee olla luotettava ja helppokäyttöinen. Muilta osin kunnanhallitus an toi kunnanjohtajalle valtuudet vastata lausuntopyyntöön. Jakelu kunnanjohtaja

12 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi 434/ /2013 Kh 160 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtionvarainministeriö pyytää lausuntoa kuntalakiluonnoksesta men nes sä. Lausunnossa toivotaan käytettävän lausuntopyynön mukaista ot si koin tia tai erittelemään esitetyt huomiot luku- tai pykäläkohtaisesti. Luonnos hallituksen esitykseksi on saatavilla valtionvarainministeriön in ternet si vuil ta osoitteessa Kunnan toivotaansisällyttävän lausuntoonsa kunnassa toimivien nuo ri soval tuus to jen tai muiden nuoria edustavien tahojen näkemyksiä. Kuntalain uudistamisen lähtökohtana on ottaa huomioon kuntien muut tuvas ta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muu tos tar peet. Uusi kuntalaki korvaa vuonna 1995 voimaan tulleen kun talain. Kuntalain tulee edelleen olla kunnan hallintoa, pää tök sen te ko me nette lyä ja taloutta koskeva yleislaki, muuta uudistuksella pyritään vä hen tämään erityislainsäädännön tarvetta. Kuntalain uudistamisen kokonaisarviointia Kuntien toimintaympäristö on viimeisen kymmenen vuoden aikana muut tunut merkittävästi, kun erityslainsäädännöllä on rajoitettu palvelujen jär jestä mis oi keut ta mm. pelastustoimessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa, ympä ris tö ter vey den huol los sa ja maaseutuhallinnossa. Lisäksi muulla nor mioh jauk sel la kunnat on ohjattu yhteistoimintaan mm. toisen asteen kou lutuk ses sa, jätehuollossa ja työllisyyden hoidossa. Kunta instituutiona on tällä hetkellä täysin uudenlaisessa tilanteessa kuin ny kyi sen kuntalain voimaan tullessa. Tällöin takana oli vapaakuntakokeilun kaut ta toteutettu kuntalaitoksen aseman vahvistaminen. Kunnan asema on siis nyt selvästi heikompi. Kuntalain uudistuksessa tätä periaatteellista muutosta ei ainakaan esi tysluon nok ses sa ole juurikaan käsitelty. Esityksestä puuttuu kokonaisarvio kun nan yleiseen toimialaan liittyvistä tulevaisuuden haasteista kuten myös ana lyy si tarvittavasta toimintavapaudesta kunnan lakisääteisten tehtävien to teut ta mi ses sa. Lähtökohtaisesti kunnallishallintoon eivät kuulu sellaiset tehtävät, joiden toteut ta mis ta yksityiskohtaisesti ohjataan lainsäädännöllä. Kunnallista it sehal lin toa tarvitaan paikallisen harkintavallan käyttämiseksi. Kunnan toimialan kaventuessa ja päätösvallan siirtyessä kuntien yh teis toimin ta or ga ni saa tioil le kuntalaisten itsehallinnon turvaaminen kaikissa kunnal lis hal lin toon kuuluvissa toiminnoissa näyttää unohtuneen. Kaukana ei ole se ajatus, että kuntien tärkeimmäksi tehtäväksi tulee muodos tu maan kuntalaisten edunvalvonta suhteessa valtionhallintoon, kun nalli seen yhteistoimintaa sekä elinkeinoelämään.

13 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Huomiota on suunnattu kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien pa ran tami seen, mutta tällä ei voida kompensoida sitä, että kuntien itsenäinen mah dol li suus vaikuttaa hyvinvointipalvelujen järjestämiseen on dra maat tises ti heikentynyt. Tämän vuoksi olisi tullut kiinnittää erityistä huomiota kuntalaisten osal lis tumis mah dol li suuk sien parantamiseen kuntien yhteistoiminnassa jär jes tämis sä palveluissa ja päätöksenteossa. Kuntalain uudistamisen tulisi perustua näkemykseen kuntalaisten it se hallin non tulevaisuuden tarpeista. Tähän näkemykseen pohjautuen olisi sitten mah dol lis ta vähentää osallistumiseen liittyvää sääntelyä eri tyis lain sää dännös tä. Lakiesitysluonnokseen sisältyvät velvoitteet nuorisovaltuuston ja van husneu vos ton asettamisesta tuntuvat vanhanaikaisilta ja huonosti uuteen toimin ta ym pä ris töön sopivilta. Ensisijaista olisi säännellä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien järjes tä mi sen sisältöä ja tosiasiallista merkitystä kunnallisessa pää tök senteos sa. Lisäksi tarkoituksenmukaista olisi pohtia, miten osallistumis- ja vaikut ta mis mah dol li suuk sien turvaamisen käytännön toteutusta kunnissa voitai siin tukea ja ohjata muunlaisella kuin yksityiskohtaisella lain tasoisella sään te lyl lä. Kuntastrategian sisältöä koskevat vaatimukset ehdotetussa muodossaan ovat omiaan ohjaamaan päätöksentekoa kokonaisvaltaisempaan ja suunni tel mal li sem paan suuntaan. Kuntastrategian liittäminen osaksi muun päätöksenteon edellytyksiä voi kui ten kin hämärtää kuntastrategian poliittista vastuuta ja vakautta pai not tavaa luonnetta. Ongelmalliseksi voi muodostua velvoite laatia talousarvio kuntastrategiaa to teut ta val la tavalla. Tämä voi johtaa kuntastrategian jatkuvaan muut ta miseen vuosittaisessa talousarvioprosessissa, jolloin sen pitkän aikavälin vas tuun kan to luon ne väljähtyy. Vaarana on sama kohtalo kuin vuoden 1977 kunnallislain kuntasuunnitteluvelvoitteelle. Kunnan toiminnnan määrittely sekä toiminnallisen ja taloudellisen vastuun mää rit te ly koko kuntakonsernia koskevaksi parantaa erilaisten kuntien toimin nan vertailtavuutta ja läpinäkyvyyttä. Yksityiskohtainen lausuntoluonnos on esityslistan liitteenä. Kunnanhallitus antaa kuntalakiluonnoksesta liitteen mukaisen lausunnon. Liitteet Liite 3 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kuntalaiksi

14 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Jakelu Valtionvarainministeriö kunnanjohtaja

15 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnan edustus kutsunnoissa 261/ /2014 Kh 161 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Rautjärven vuonna 1996 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat pidetään torstaina klo 9.00 alken Pitkäjärven toimintakeskuksessa. Rautjär vellä kutsunnanalaisia on 19 nuorta. Etelä-Karjalan aluetoimisto toivoo kuntien luottamushenkilöiden ja vir kamies joh don kunnioittavan läsnäolollaan kutsuntotojen avaustilaisuutta. Kun nan edustajaa pyydetään esittämään lyhyt tervehdys avauksessa kutsun nan alai sil le. Kuntaa pyydetään niemämään edustaja kutsuntalautakuntaan ja il moit tamaan valinnasta mennessä. Tämä henkilö voi olla myös esim. so si aa li-/ terveys-/koulutusalan edustaja. Hän voisi mahdollisesti hyö dyntää työssään koko kutsuntaikäluokan henkilökohtaista tapaamista. Aluetoimisto esittää kohteliaimmin, että kunta tarjoaisi kutsunnanalaisille jo ko lounaan tai kahvin suolapaloineen. Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakunnan jäseneksi nuorisokuraattori San na Juvakan. Kunnanhallitus päättää kunnan tervehdyksen pitäjästä kutsunnan avaus tilai suu des sa sekä päättää tarjota kutsunnan alaisille lounaan / kahvin suola pa loi neen. Kunnanhallitus nimesi kunnan puheenvuoron pitäjäksi kunnanhallituksen puheenjohtaja Taina Longan. Liitteet Liite 4 Kutsunnat Etelä-Karjalassa 2014 Jakelu Etelä-Karjalan aluetoimisto nuorisokuraattori Sanna Juvakka Taina Lonka Yhteispalvelupiste

16 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Yhtenäiskouluprojekti, urakoitsijoiden kilpailutus ja valinta 37/ /2014 Tekltk Kh Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Simpeleen uuden yhtenäiskoulun urakkakilpailutuksen suunnitelmat kustan nus ar vioi neen on hyväksytty kunnanhallituksessa Hankkeen rakennuttajakonsultti on pyytänyt julkisten han kin tojen sähköisessä ilmoitusjärjestelmässä Hilmassa julkaistullla avoimella tarjous pyyn nöil lä tarjouksia Simpeleen yhtenäiskoulun rakennus- ja LVI- SA-ura kois ta. Tarjoukset piti jättää klo mennessä. Tarjousten avauskokous pidettiin Avauspöytäkirja ja tar jous vertai lu seuraavat oheisena. Saatujen tarjousten kokonaishinta ylittää selkeästi hankkeelle varatut määrä ra hat ja tavoitetalousarvion. Esittelijä alustaa asiaa kokouksessa. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että yh te näis koulu hank keen urakoitsijoiksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouk set tehneet Skanska Oy/rakennusurakka, Kenttälä Oy/sähköurakka, Lem min käi nen Oy/lv-urakka, Lemminkäinen Oy/iv-urakka, Fidelix Oy/raken nusauto maa tiourak ka. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanhavaltuusto jätti kunnanhallituksen esityksen hankkeen määrärahan korottamisesta pöydälle, joten saatujen tarjousten mukai nen kokonaishinta ylittää selkeästi ( 1,55 M ) hankkeen hyväksytyn kus tan nus ar vion. Kunnanahallituksella ei tämän vuoksi ole valtuuksia hyväk syä urakoita. Hankkeen toteutuminen tarjouskilpailun mukaisilla suunnitelmilla edellyttää hae tun Opetus- ja kultuuriministeriön avustuksen saamista rittävän suu ruise na. Kustannusarvion ylityksen johdosta myös tässä tapauksessa mahdol li sen hankintapäätöksen voi tehdä ainoastaan kunnanvaltuusto.

17 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Avustuksen käsittelyaikataulusta ei ole tarkkaa tietoa. Saadun en nak ko tiedon mukaan asiasta päätetään viimeistään kesän lopulla (elokuussa). Kunnanhallitus jättää asian pöydälle siihen asti, kun Opetus- ja kult tuu ri minis te riön hanketta koskeva avustupäätös on saatu. Tarjoajia pyydetään jatkamaan tarjousten voimassaoloaikaa elokuun 2014 lop puun saakka, jotta kunnanvaltuustolla on mahdollisuus tehdä han kin tapää tös tarjousten voimassaoloaikana. Kh 162 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan keskeyttää ra kennus hank keen, kunnes opetus- ja kultuuriministeriön avustuspäätös hankkeel le on tiedossa ja palautti asian takaisin kunnanhallituksen käsittelyyn. Kunnanhallitus pyysi kokouksessaan ra ken nut ta ja kon sultti na toimivalta Ramboll CM Oy:ltä selvityksen hankkeen tilanteesta sekä vaih to eh dois ta tilanteeseen jos OKM:n avustus ei ole riittävä. Samalla kunnan hal li tus nimesi suunnitteluryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä arvio laadi tus ta selvityksestä. Suunnittelutyöryhmän muistio ja Ramboll CM Oy:n selvitys oheisena. Hanke kus tan nuk sis sa ovat mukana myös kesällä 2013 valtuuston hylkäämän pe rus kor jaus vaih to eh don suunnittelukustannukset. Tarjousten voimassaoloaikaa on jatkettu elokuun 2014 loppuun saakka, johon mennessä kunnanvaltuuston on tehtävä hankkeen jatkamisesta sitova pää tös, jotta hanke voidaan toteuttaa kilpailutuksen pohjalta. Kunnanhallitus voi tehdä ehdollisen hankintapäätöksen, joka tulee voimaan, jos kunnanvaltuusto päättää hankkeen toteuttamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös avustuksesta voi venyä pitkälle elokuu hun, jolloin hankintapäätös on käsiteltävä kunnanhallituksessa en nakoi vas ti, jotta päätös voidaan tehdä valtuustossa ennen elokuun loppua. Val tuus ton puheenjohtajan näkemyksen mukaan kunnanvaltuusto voi taisiin kutsua käsittelemään tätä asiaan tiistaina , jolloin kun nan valtuus to on koolla kuntajakoselvityksen merkeissä. Jos opetus- ja kulttuuriministeriön päätös on tiedossa ennen valtuuston kokous ta, kunnanhallitus voi täydentää päätösehdotustaan.

18 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että hankkeen kokonaiskus tannus ar viok si hyväksytään euroa sisältäen myös valtuuston 2013 hylkäämän peruskorjausvaihtoehdon kustannukset ja että hanke to teu tetaan vain sillä edellytyksellä, että opetus- ja kulttuuri- ministeriön avus tus on vähintään euroa, jolloin kunnan omarahoitusosuus ei saa ylittää euroa. Kunnanhallitus hyväksyy ehdollisesti teknisen lautakunnan esityksen ja valitsee ura koit si joik si kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjouksen tehneet: Rakennusurakka Sähköurakka Lv-urakka Iv-urakka Rakennusautom.urakka Skanska Oy Kenttälä Oy Lemminkäinen Oy Lemminkäinen Oy Fidelix Oy Kunnanhallituksen päätös tarjouskilpailun perusteella valituista ura koit sijois ta tulee voimaan ja voidaan panna täytäntöön vain sillä edellytyksellä, et tä kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen hankkeen toteuttamisesta käydyn tarjouskilpailun pohjalta ja että kunta saa ennen elokuun 2014 loppua ope tus- ja kulttuuriministeriöltä vähintään kunnanvaltuuston päätöksen mu kai sen valtionavustuspäätöksen hankkeelle. Valitusaika kun nan hal li tuksen hankintapäätöksestä kuitenkin alkaa, kun tarjouskilpailuun osal lis tuneet ovat saaneet tiedon kunnanhallituksen päätöksestä. Liitteet Liite 5 Avauspöytäkirja, Simpeleen yhteinäiskoulu 2014 Liite 6 Selvitys Simpeleen yhteiäiskoulun rakennushankkesta ja vaihtoehdoista Liite 7 Suunnittelutyöryhmän muistio Jakelu Skanska Talonrakennus Oy Sähkötoimisto Kenttälä Oy Lemminkäinen Talotekniikka Oy Fidelix Oy Enstos Energiatekniikan Optimisäätö Oy Pertunmaan LVI-asennus Oy Suomen talotekniikka LVI-Kaari Oy Ilmastointiasennus Partanen Oy LVIS Pesoset Oy VVS-Sähkö Oy Are Oy Parikkalan Sähkötaito Oy Rakennusliike Evälahti Oy kunnanvaltuusto tekninen lautakunta Ramboll CM Oy Urpalainen

19 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Keltaisen koulun ja tontin myynti 398/ /2013 Tekltk Tekltk Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltainen koulu todettiin sisäilmatyöryhmässä tehtyjen sisäilmamittausten perusteella terveystarkastajan toimesta terveyttä vaarantavaksi rakennukseksi. Sekä yhtenäiskoulun suunnitteluvaliokunta, että sisäilmatyöryhmä esittivät rakennuksen poistoa käytöstä. Kunnanhallitus hyväksyi esitykset pitämässään kokouksessa. Lisäksi on todettu ettei rakennuksen korjaus ole taloudellisesti järkevää. Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että tekninen keskus purattaa rakennuksen ensisijaisesti myymällä sen purkukuntoisena mahdolliselle halukkaalle ostajalle ja toissijaisesti tekninen keskus esittää vuoden 2014 talousarvioon määrärahan rakennuksen purkamiseksi. Lisäksi tekninen lautakunta päättää seuraavassa kokouksessa saatuaan selvityksen ylläpitokustannuksista katkaistaanko rakennuksen talotekniikka (lämpö, vesi ja sähkö) tulevan talven ajaksi ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen. Valmistelija: Pasi Kautto, rakennustarkastaja, p , s-posti: Keltaisen koulun arvioitu lämmityksestä aiheutuva kustannus on vuodessa euroa. Lämmityksen ja ilmanvaihdon muutosten vaikutusten selvittämiseksi rakennuksen sisäilman laatuun jouduttaisiin tekemään sisäilmatutkimus ja ottamaan lukuisia näytteitä ilmanlaadun selvittämiseksi seuraavan hinnaston mukaan:

20 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Mikrobien määritys ilmanäytteistä laboratorioanalyysi 261 /kpl, arvio 10 kpl ilmanäytteiden keräys /h kilometrikorvaus ja päiväraha tulosten analysointi /h Kustannusarvio Kh Esittelijän ehdotus: Tekninen lautakunta päättää, että rakennuksen talotekniikka (lämpö, vesi ja sähkö) katkaistaan ylläpitokustannusten minimoimiseksi. Toimialajohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy valmistelijan ehdotuksen. Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja, p , s-posti: Kunnan toiminnoissa keltaisen koulun rakennuksella ei enää ole käyttöä. Sisäilma-analyysien tulosten takia kunta ei myöskään voi tarjota tiloja pysyvään vuokraukseen. Lions Club Simpele on tiedustellut mahdollisuutta käyttää rakennusta Antiikki- ja Kerälypäivillä vuosina 2014 ja Keltainen koulu on rakennuksena hyväkuntoinen ja käyttökelpoinen sisäilmaongelmia lukuunottamatta. Arvioinnin perustella rakennus olisi todennäköisesti saatavissa käyttökelpoiseksi purkamalla puolet lattiasta ja siivoamalla Simpeleentien puoleinen osan alla olevat rakennusjätteet sekä toteuttamalla uuden lattian rakentamisen yhteydessä asianmukainen alapohjan tuuletus. Toinen ilmeisen tarpeellinen toimenpide olisi yläpohjaeristeiden vaihto. Kunta voi luopua kiinteistöstä kahdella tavalla: 1. Koulurakennus tarjotaan purettavaksi 2. Kunta myy koulurakennuksen tontteineen purkukuntoisena, jolloin uusi omistaja sitoutuisi tarpeellisiin korjaustoimenpiteisiin. Kunnanhallitus päättää asettaa Keltaisen koulun tontteineen yleiseen myyntiin. Rakennus myydään purkukuntoisena, mutta tarjoajan tulee sitoutua rakennuksen korjaamiseen tai uudisrakennuksen rakentamiseen tontille.

21 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kiinteistö kuulutettiin myytäväksi ja tarjouksia pyydettiin mennessä. Tarjouksia ei saatu. Toimitusjohtaja Martti Kunttu on tehnyt ostotarjouksen Kel taises tä koulusta ja sen tontista.tarkoituksena on kunnostaa entinen koulu yrit tä jil le starttipaikaksi tai tarjota yrittäjälle sopiva tila toimintansa aloit ta misel le ja kehittämiselle. Kunnanhallitus tutustuu tehtyyn ostotarjoukseen ja päättää jat ko toi men piteis tä. Kunnanjohtaja jakoi esityksen keltaisen koulun myyntiehdoiksi kokouksessa. Kunnanhallitus suhtautui myönteisesti tarjoukseen ja hyväksyi kunnanjohtajan esityksen keltaisen koulun myyntiehdoiksi. Kh 163 Valmistelija:Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Martti Kunttu on ilmoittanut puhelimitse kunnanjohtajalle hyväksyvänsä kun nan hal li tuk sen esittämät myyntiehdot ja olevansa valmis tekemään kaup pa kir jan. Kos ka myyntiä ei tässä vaiheessa ole julkisesti kilpailutettu myyn ti pää tös edel lyt tää kunnanvaltuuston hyväksymisen. Kunnanjohtaja on laatinut kauppakirjaluonnoksen, johon on sisällytetty kun nan hal li tuk sen hyväksymät myyntiehdot. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle oheisen kauppakirjan hy väksymis tä, jolla Yrityskonsultointi Martti K Oy:lle ( ) myydään 1.000,00 euron kauppahinnasta ns. Ki vi jär ven keltaisen koulun rakennus n m2 vuokratontilla, joka on mää rä ala Kivijärven koulu tilasta kiinteis tö tun nus Tontin vuok ra-ai ka on 30 vuotta ja ker ta kaik ki-

22 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus nen vuokra 30 euroa. Kunta si tou tuu luovuttamaan tontin vastikkeetta osta jal le, kun rakennuksen pe rus kor jaus tai uudisrakentaminen on toteutettu. Martti Kunttu ilmoitti hyväksyvänä kauppakirjan, mutta esitti, että sähkön, läm mön, veden ja jäteveden mittaus järjestää aluksi alamittauksella ja myö hem min ottaa omat liittymät. Lisäksi hän esitti, että kunnan tulisi huoleh tia kulkutien ja jalkakäytävän aurauksesta ja muusta kunnossapidosta. Kunnanhallitus totesi, että korjaustöiden aikana voidaan käyttää Kivijärven kou lun verkostoja erikseen sovittavalla kulutusmittauksella, mutta käyttöön oton yhteydessä on kiinteistölle hankittava omat liittymät. Kunta ottaa vastuulleen kulkutien ja jalkakäytävän aurauksen ja muun kunnossapidon. Liitteet Liite 8 Kauppakirja ja maanvuokrasopimus Liite 9 Keltaisen koulun myyntiehdot Liite 10 Keltaisen koulun myyntikuulutus Liite 11 Tarjous keltaisesta koulusta Jakelu kunnanvaltuusto Martti Kunttu Tekninen keskus

23 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Valtionperintö / Pentti Pantsari 134/ /2014 Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtiokonttori on ilmoittanut Rautjärven kunnalle mah dol li suudes ta hakea kuolleen Pentti Kalevi Pantsarin omaisuutta mennessä. Perillisittä kuolleen henkilön kotikunnalla on oikeus hakea kuolinpesä omai suut ta luovutettavaksi kunnalle. Kuolinpesään kuuluvan kiinteistön sijain ti kun ta voi hakea kiintestöä. Kunnan tulee ilmoittaa jokin sosiaalinen tai kult tuu riin liittyvä käyttötarkoitus omaisuudelle. Hakemusta ei muuten tarvit se perustella. Pentti Pantsarin kuolinpesän omaisuus koostuu hänen omasta sekä ai emmin kuolleen veljensä Raimo Pantsarin kuolinpesän omaisuudesta. Perunkirjan mukaan pesässä on rahavaroja yli euroa sekä Asunto Oy Roihantie 3 asunto-osake sekä Parikkalan Valo Oy:n osakkeita. Kunnanhallitus päättää hakea Pentti Kalevi Pantsarin kuolinpesän omaisuut ta luovutettavaksi kunnalle käytettäväksi vanhusten ja vammaisten asu mis olo suh tei den ja palvelujen parantamiseen. Kh Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Valtiokonttori on päätöksellään päättänyt luovuttaa Pentti Pantsarin omaisuuden Rautjärven kunnalle. Kunnanhallitus päättää ottaa vastaan Pentti Pantsarin omaisuuden valtionkonttorin määrittelemin ehdoin. Roihantie 3 asunto-osake sekä Parikkalan Valo Oy:n osakkeet lunastetaan kunnan omaisuuteen perukirja-arvolla. Asunto otetaan kunnan normaaliin vuokra-asuntokäyttöön. Kertyneet nettovarat käytetään erillisillä päätöksillä vanhusten ja vammaisten asumisolosuhteiden ja palvelujen parantamiseen.

24 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kh 164 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Kunnanjohtaja on ottanut vastaan Pentti Pantsarin kuolinpesän omai suu den. Pesänhoitajan lopputilityksen mukaan kunnalle jää pesänhoitajan palkkion mak sa mi sen jälkeen käteisvaroja ,98 euroa sekä ,00 euron ar voi sek si arvostettu osakehuoneisto As. Oy Roihantie 3 C 17, joka on 35 m2 välttävässä kunnossa oleva 1h+ k sekä kunnosttettu kylpyhuone. Kunnanhallitus merkitsee pesänhoitajan lopputilityksen tiedokseen ja toteaa, että osakehuoneisto lunastetaan kunnan vuokra-asuntokantaan ,00 tasearvolla. Huoneistoon tehdään tarvittavat kunnostustyöt ennen vuokralle antamista. Liitteet Liite 12 Pesänhoitajan lopputilitys kuolinpesän pesänhoidosta, Pantsari Pentti Jakelu talouspäällikkö kirjanpito tekninen keskus

25 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Sitoutuminen Hinku-verkoston EAKR -hankkeeseen 488/14.04/2013 Kh 165 Valmistelija: Harri Anttila, kunnanjohtaja p , s-posti: Suomen ympäristökeskuksen Hinku-verkoston koordinaattori Jyrki Ten hunen kyseli huhtikuussa Hinku kunnilta halukkuutta osallistua "Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yri tyk sille ja kunnille" EAKR -hankkeeseen.tavoitteena oli saada yksi han ke työnte ki jä Etelä-Karjalaan edistämään Hinku -toimintaa. Tässä vaiheessa Etelä-Karjalan Hinku-kunnista Lappeenranta ja Rautjärvi il moit ti vat kiinnostuksensa. Parikkala ilmoitti jäävänsä hankkeen ul ko puolel le. Käytyjen keskustelujen jälkeen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ilmoitti haluk kuu ten sa lähteä hallinnoimaan hanketta Etelä-Karjalan osalta, jolloin siihen liittyisivät Imatra ja Ruokolahti. Ruokolahti liittyi sittemin yhdeksi Hinku-kun nak si. Kesäkuussa valmistui tarkennettu hankesuunnitelma, jonka tiivistelmässä to de taan: "Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kohti hiilineutraalia kuntaa HIN KU hankkeessa on havaittu, että hyviäkään keinoja vähentää kas vihuo ne kaa su pääs tö jä ja samalla parantaa taloudellisia toimintaedellytyksiä ei oteta käyttöön. Tämä koskee niin yrityksiä kuin kuntiakin. Mah dol li suudet vähähiilisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin ovat usein tiedossa. In ves tointien toteuttamiseen on tarjolla myös rahoitusinstrumentteja. Mitkä ovat teki jät, jotka muodostavat pullonkaulan käyttämättömän potentiaalin hyö dyntä mi sel le. Tähän ongelmaan tässä hankkeessa haetaan ratkaisua. HIN- KU-hank kees sa syntynyt tieto ja verkostot luovat hyvät edellytykset uu dentyyp pis ten toimintamallien kehittämiselle. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja testata uusia menettelytapoja ja toimin ta mal le ja, joilla pystytään nykyistä tehokkaammin saamaan yritykset ja kun nat ottamaan käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä cleantech-rat kai su ja, energialähteitä ja menetelmiä. Tavoitteena on myös synnyt tää kysyntää vähähiilisyyttä edesauttaville uusille ja innovatiivisille clean tech tuotteille, -ratkaisuille ja menetelmille yritysten hankinnoissa ja kuntien julkisissa hankinnoissa. Hankkeessa tuotetaan me ne tel mä kuvaus prosessista, jolla vähähiilisyyttä edistäviä cleantech-ratkaisuja yri tyksis sä ja kunnissa tulisi (julkisilla varoilla) tukea parhaan kus tan nus hyö tysuh teen saavuttamiseksi. Tavoitteena on myös tutkia ja analysoida noin 300 pk-yritystä ja 600 kiinteistöä kohdekunnissa. Yritysten ja kiinteistöjen omis ta jien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on lisätä vähähiilisyyttä pa ran ta vien ratkaisujen käyttöönottoa kohteena olevissa yrityksissä ja kiinteis töis sä. Tavoitteena on jo hankkeen aikana vähentää merkittävässä mää rin fossiilisen energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä koh de yrityk sis sä ja -kiinteistöissä. Hankkeen koordinaattorina toimii SYKE. Hankkeen toteutus tapahtuu neljäl lä alueella ja SYKEssä. Alueet ja niihin kuuluvat kunnat ja mukana ole-

26 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus vat kehitysyhtiöt ovat Etelä-Karjala (Lappeenranta, Rautjärvi, Ruokolahti, Imat ra ja Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY), Länsi-Päijänne (Asikkala, Pa das jo ki ja Kuhmoinen), Länsi-Uusimaa (Lohja, Raasepori, Hanko, Siuntio ja Novago Yrityskehitys Oy) ja Lounais-Suomi (Uusikaupunki, My nä mäki, Laitila, Masku ja Rauma). Hanke toteutetaan kolmessa rinnakkaisessa työ pa ke tis sa. Työpaketit ovat 1) Vähähiiliset liiketoimintamallit yrityksille, 2) Kun tien energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöjen clean tech-ratkai sut, 3) Vähähiiliset pk-yritysten ja kuntien clean tech-yh teis han kin ta menet te lyt. Hankkeen tavoitteena on luoda jatkuva prosessi, joka vie Suomea kohti vä hä hii lis tä yhteiskuntaa. Tarkoituksena on synnyttää uudenlainen tapa toi mia, kun halutaan pk-yritysten ja kuntien omassa toiminnassaan siir tyvän vähähiilisiin ratkaisuihin. Hankkeen tuloksia ja hankkeessa syntynyttä toi min ta ta paa tullaan toteuttamaan ja hyödyntämään hankkeen päät ty misen jälkeen SYKEn koordinoimassa Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU pro jek tis sa. HINKUn tavoite, vähentää 80 % kasvihuonekaasupäästöjä, on asetettu vuoteen 2030, joten tässä hankkeessa saatujen tulosten hyödyn tä mi sen jatkuvuus on turvattu. Tämän hankkeen tulokset ja me ne telmät ovat tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikissa Suomen pk-yrityksissä ja kun nis sa, siksi demonstraatioilla ja viestinnällä on hankkeessa tärkeä rooli." Hankkeen Etelä-Karjalan osuus olisi kolmen vuoden aikana yhteensä euroa, josta Rautjärven kuntaosuus olisi euroa, jolla kunta sai si käyttöönsä laskennallisesti 25 % hanketyöntekijän työpanoksesta sekä tiiviin yhteistyön Kehyn yritypalvelujen ja kunnan omien ener gia te hokkuus toi mien välillä. Osallistumalla hankkeeseen voitaisiin saada myös paikal li set asukkaat ja taloyhtiöt nykyistä paremmin mukaan Hinku -työhön. Hankehakemuksen jättämistä varten Jyrki Tenhunen pyyttä han ke to teut taja ja -rahoittajaorganisaatioilta sitoutumista hankkeeseen ja sen ra hoi tukseen mennessä. Kunnanhallitus päättää ilmoittaa, että Rautjärven kunta sitoutuu "Vä hä hii lisyy des tä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnil le" -hankkeeseen ja esitettyyn rahoitukseen. Liitteet Liite 13 EAKR-hankeen suunnitelma Liite 14 Alustava ilmoitus EAKR-projektin osallistumisesta Liite 15 EAKR2007 yhteistyösopimusmalli Jakelu Suomen Ympäristökeskus Jyrki Tenhunen Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy tekninen keskus talouspäällikkö

27 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kh 166 Kunnanhallitukselle tiedoksi tulleita kirjeitä ja päätöksiä: Suomen kuntaliitto - Yleiskirje , Dnro //80/2014, Laki hallintolain muuttamisesta (Laki hallintolain muuttamisesta 368/2014) Kuntien Tiera Oy - Kirje : Tieran ohjausryhmien jäsenten valinta Indekon Oy - Ylimääräinen yhtiökokous kutsu ja esityslista Imatran kaupunki, Imatran seudun ympäristötoimi - Tilinpäätös 2013 Kaakkois-Suomen ELY-keskus - Päätös hanketuesta: Retkeilyhanke , päätösnro: 45168, , Dnro 2377/ Päätös tieokohtaisen nopeusrajoituksen muuttaminen valtatiellä 6 Simpeleen kohdalla, Rautjärvi Aluehallintovirasto - Päätös ESAVI/1349/ /2014, : Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen, Kodinavux Oy; Helsinki Maanmittaustoimisto - Kutsu yksityistietoimitukseen , toimitusnnumero , Polvisenniemi, Vintturi, Joukion osakaskunta, Polvinen, Koitsanlahden osakaskunta. Kunnat: Parikkala, Rautjärvi - Kutsu lohkomiseen , toimitusnnumero , Sillankorva, Ollila, Harju. Kunta: Rautjärvi Hämeen ELY-keskus - Päätös , HAMELY/41/07.02./2010/LUO/330A/2014: Juankosken voimalaitoksen padon tarkkailuohjelman hyväksyminen, Rautjärvi ja Tarkkailuohjelma: Rautjärven Juankosken voimalaitoksen pato Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet ilmoitusasiat. Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedoksi kuntajakoselvityksen valtuusto- ja infotilaisuuden Kunnanhallitus päätti aikatauluksi: Valtuustoinfo klo Valtuuston kokous klo Kuntalaistilaisuus klo 19.00

28 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Kunnanhallitus Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset Kh 167 Rautjärven kunnan toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Kunnanjohtaja - viranhaltijapäätös , 8 : Kiinteistönluovutusilmoitukset 7/ viranhaltijapäätös , 9 : Kiinteistönluovutusilmoitukset 6/2014 Tekninen lautakunta - pöytäkirja Sivistyslautakunta - pöytäkirja Muiden toimielinten pöytäkirjajäljennöksiä ja viranhaltijapäätöksiä: Imatran seudun ympäristölautakunta - Esityslista Pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Hallituksen pöytäkirja Valtuuston pöytäkirja Saimaan ammattikorkeakoulu Oy - Yllimääräisen yhtiökokouksen esityslista Kunnanhallitus merkitsee pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset tiedokseen. Kunnanhallitus tutustui kunnanjohtajan kiin teis tön luo vu tus il moi tus pää tösten liitteisiin kokouksessa.

29 Rautjärven kunta Pöytäkirja 11/ Oikaisuvaatimusohjeet Muutoksenhakukielto ja perusteet Päätöksistä :t , ei saa tehdä Kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Oikaisuvaatimusoikeus Päätöksiin :t 161, 165 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Rautjärven kunnanhallitus Simpeleentie Simpele f: s-posti: Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä: klo Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava Rautjärven kunnanhallitukselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Tiedoksiantotodistus ( ) Lähetetty tiedoksi kirjeellä (Kuntalaki 95 ) Vastaanottaja: Rautjärvellä / 20 Lähettäjän allekirjoitus ( ) Luovutettu asianosaiselle Rautjärvellä / 20 Luovuttaja Vastaanottaja Tuomioistuinen ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 10/2014 1 Kunnanhallitus Aika 16.06.2014 klo 14:00-17:27 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 136 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/2013 220. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/2013 220. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 15/2013 220 Kunnanhallitus Aika 18.11.2013 klo 12:35-18:45 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 229 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 14/2013 186 Kunnanhallitus Aika 28.10.2013 klo 14:00-16:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2014 1 Kunnanhallitus Aika 13.10.2014 klo 14:00-17:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 214 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251. Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÖYTÄKIRJAT TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 251 Kunnanhallitus 18.08.2014 AIKA 18.08.2014 18:30-21:30 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 131 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 254 132 LAUTAKUNTIEN

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 16/2013 251 Kunnanhallitus Aika 09.12.2013 klo 14:00-16:33 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 243 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 1 Kunnanhallitus Aika 26.05.2014 klo 14:00-17:55 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 123 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2015 182 Kunnanhallitus Aika 15.06.2015 klo 14:00-18:06 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 101 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 6/2015 130 Tekninen lautakunta Aika 17.06.2015 klo 16:00-18:14 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 76 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Aika 22.12.2014 klo 14:44-17:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 268 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1

Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Rautjärven kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Kunnanhallitus Aika 03.02.2014 klo 15:00-17:10 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 25 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 2/2015 22 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 13:30-19:06 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Tekninen lautakunta Aika 21.01.2015 klo 16:00-19:21 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 13/2014 1 Kunnanhallitus 13.08.2014 AKA 17:05-20:00 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:05-20:00 Puheenjohtaja Arffman

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2015 95 Tekninen lautakunta Aika 20.05.2015 klo 15:30-18:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 12/2014 278 Kunnanhallitus Aika 01.09.2014 klo 18:00-20:20 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 132 Valitus, lausunto kunnanhallitukselle

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 411 Kunnanhallitus 02.12.2014 AIKA 02.12.2014 klo 09:00-15:00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 234 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky

17 toteutuminen 12 Neuvottelut kuntakohtaisista menovähennyksistä Ppky PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Kaupunginhallitus AIKA 20.01.2014 klo 15:00-17:43 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta

Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta ETELÄ-KARJALAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2014 19 Maakuntahallitus 13 24.02.2014 Maakuntahallitus AIKA 24.02.2014 klo 09:00 PAIKKA Kaupungintalon Lehdistö I -kokoustila, Lappeenranta KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 5/2014 1 Kunnanhallitus Aika 31.03.2014 klo 12:30-16:08 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus Aika 12.01.2015 klo 16:30-19:10 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 1 Valtuuston puheenjohtajan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 157 Kaupunginvaltuusto 29.09.2014 AIKA 29.09.2014 klo 19:00-20:50 PAIKKA Kaupungintalo, Iso auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2014 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2014 1. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 5/2014 1 Yhtymähallitus Aika 10.06.2014 klo 17:30-19:07 Paikka Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Sibeliuksenväylä 55 A, Järven pää Osallistujat Päätöksentekijät:

Lisätiedot