Tilastokatsaus 2012: III. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilastokatsaus 2012: III. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics"

Transkriptio

1 Tilastokatsaus 2012:I I I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly, quarterly and annual time series trends or seasonally adjusted series indices international comparison data text in three languages: Finnish, Swedish and English. The economy, markets and economic trends change. The Bulletin of Statistics is the publication for those who want to know the direction of the change. Bulletin of Statistics Statistisk översikt innehåller de viktigaste statistikuppgifterna som beskriver utvecklingen av ekonomin och samhället inom olika ämnesområden. Publikationen utkommer fyra gånger om året och innehåller: tidsserier på månads-, kvartals- och årsnivå trender eller säsongrensade statistikserier index internationella jämförelseuppgifter texten är på tre språk: finska, svenska och engelska. Ekonomin, marknadsstrukturen och konjunkturerna förändras. Statistisk översikt är till för alla som vill följa med utvecklingen. Statistisk översikt Tilastokatsaus sisältää keskeiset talouden ja yhteiskunnan kehitystä kuvaavat tilastotiedot eri aihealueilta. Tästä neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä julkaisusta löydät: kuukausi-, neljännesvuosi-, ja vuositason aikasarjat trendit tai kausitasoitetut tilastosarjat indeksit kansainvälistä vertailutietoa kolmikielinen teksti: suomi, ruotsi, englanti. Talous, markkinat ja suhdanteet muuttuvat. Tilastokatsaus sopii kaikille niille, jotka haluavat tietää muutoksen suunnan. Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) ISSN (print) Tuotenumero 3351 Tietopalvelu, Tilastokeskus Informationstjänst, Statistikcentralen puh tel Information Service, Statistics Finland tel Julkaisutilaukset, Edita Publishing Oy Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy puh tel Publication orders, Edita Publishing Oy tel : III

2 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012: III 87. vuosikerta Årgång 87 Volume 87 Helsinki Helsingfors 2012

3 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Tarja Ruuskanen (09) Palautteet: tilastokeskus.fi/palaute Synpunkter: Comments: Kansikuva Pärmbild Cover photograph: Kannen suunnittelu Pärmdesign Cover design: Irene Koumolou Painopaikka Tryckeri Printed by: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 ISSN = Suomen virallinen tilasto ISSN (pdf) ISSN (print) 2012 Tilastokeskus Tietoja lainattaessa lähteenä on mainittava Tilastokeskus. Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa. Quoting is encouraged provided Statistics Finland is acknowledged as the source.

4 Sisällys Innehåll Contents Väestö Sivu 1. Väkiluku Väestönmuutokset Väestönmuutokset maakunnittain Teollisuus 4. Tuotetilastoa Teollisuuden suhdannebarometri Teollisuuden liikevaihtokuvaaja 2005 = Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2005 = Teollisuuden uudet tilaukset 2005 = Energia 9. Eräiden energialähteiden kulutustietoja Polttonesteiden kuluttajahintoja Rakentaminen 11. Asuntotuotanto Talonrakentaminen Rakentamisen liikevaihtokuvaaja 2005 = Kauppa 14. Kaupan myynti 2005 = Ulkomaankauppa Maksutase Palvelut 17. Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2005 = Asuminen 18. Asuntojen vuokrat Asuntojen hinnat Kiinteistöjen hinnat Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2005 = Liikenne ja matkailu 22. Ulkomaan meriliikenne Moottoriajoneuvot Rautatieliikenne Suomen lentoasemien liikenne Tieliikenteen tavarankuljetukset Matkailu Tieliikenneonnettomuudet Rahoitus ja vakuutus 29. Keskeisiä euron kursseja Euron muuntokurssit Suomen rahalaitosten uudet lainat yrityksille ja kotitalouksille Suomen rahalaitosten lainat yleisölle sektoreittain ja rahalaitosryhmittäin Suomen rahalaitoksiin tehdyt yleisön talletukset sektoreittain ja rahalaitosryhmittäin Keskeisiä korkoja Osakemarkkinat (NASDAQ OMX Helsinki) Valtion takaukset Kansantalous 37. Bruttokansantuote ja nettokansantulo Bruttokansantuote toimialoittain Bruttokansantuote asukasta kohti Tuotannon suhdannekuvaaja 2000 = Julkinen talous 41. Valtiontalouden rahavirtalaskelma Valtiontalouden tasapaino Valtionvelka Julkisyhteisöjen velka Befolkning Sida 1. Folkmängd Befolkningsförändringar Befolkningsförändringar landskapsvis Industri 4. Produktstatistik Industrins konjunkturbarometer Omsättningsindex för industrin 2005 = Volymindex för industriproduktionen 2005 = Industrins orderingång 2005 = Energi 9. Förbrukningsuppgifter för vissa energikällor Konsumentpriser för flytande bränslen Byggande 11. Bostadsproduktion Husbyggande Omsättningsindex för byggverksamhet 2005 = Handel 14. Handelns försäljning 2005 = Utrikeshandel Betalningsbalansen Tjänster 17. Omsättning inom servicebranschen 2005 = Boende 18. Bostadshyror Bostadspriser Fastighetspriser Kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2005 = Transport och turism 22. Utrikessjöfart Motorfordon Järnvägstrafik Trafiken på Finlands flygplatsen Varutransporter inom vägtrafiken Turism Vägtrafikolyckor Finansiering och försäkring 29. Viktiga eurokurser Omräkningskurser för euron Finländska monetära finansinstituts nyutlåning till företag och hushåll Finländska monetära finansinstituts (MFI) utlåning till allmänheten efter sektor och MFI-kategorig Finländska monetära finansinstituts (MFI) inlåning från allmänheten efter sektor och MFI-kategori Viktiga räntor Aktiemarknaden (NASDAQ OMX Helsingfors) Statsgarantier Nationalräkenskaper 37. Bruttonationalprodukt och nettonationalinkomst Bruttonationalprodukt efter näringsgren Bruttonationalprodukt per invånare Konjunkturindikator för produktionen 2000 = Offentlig ekonomi 41. Statsekonomins finansieringsanalys Statsekonomins balans Statsskulden Offentliga sektorns skuld Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lIl 3

5 Sisällys Innehåll Contents Työmarkkinat Sivu 45. Työllisyys Työlliset ja tehdyt työtunnit toimialoittain Työttömyys Työttömyysaste maakunnittain Työnvälitys Avoimet työpaikat Palkansaajat työsuhteen tyypin mukaan Palkansaajat työnantajasektorin mukaan toimialoittain 86 Palkat ja työvoimakustannukset 53. Palkansaajien ansiotasoindeksi Palkansaajien keskimääräisiä kuukausiansioita Työvoimakustannusindeksi 2008 = Teollisuuden ja rakentamisen palkkasummakuvaajat 2005 = Kaupan ja muiden palvelujen palkkasummakuvaajat 2005 = Tulot ja kulutus 58. Kuluttajabarometri Hinnat ja kustannukset 59. Indeksilukujen vuosimuutoksia Rakennuskustannusindeksi Maarakennuskustannusindeksi 2005 = Maarakennusalan ja metsäalan konekustannusindeksit Liikenteen kustannusindeksejä 2010 = Kuluttajahintaindeksi Palvelujen tuottajahintaindeksi 2005 = Julkisten menojen hintaindeksit 2005 = Teollisuuden tuottajahintaindeksi 2010 = Vientihintaindeksi 2010 = Tuontihintaindeksi 2010 = Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010 = Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 2010 = Tukkuhintaindeksi 1949 = Tuotannon hintaindeksi 1949 = Viennin hintaindeksi (FOB) 1949 = Tuonnin hintaindeksi (CIF) 1949 = Elintarvikkeiden vähittäishintoja Maatalouden hintaindeksejä 2005 = Oikeus 78. Poliisin tietoon tulleet rikokset, liikenteen vaarantamiset, liikennerikkomukset, päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet Vireillepannut konkurssit Trendit/kausitasoitetut sarjat Ulkomaat 80. Bruttokansantuote 2005 = Teollisuustuotannon määrä 2005 = Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot 2005 = Työttömyysaste Kauppatase Lyhytaikaiset markkinakorot Pitkäaikaiset markkinakorot Kuluttajahintaindeksi 2005 = Inflaatio Rahanarvonkertoimet Arbetsmarknaden Sida 45. Sysselsättning Sysselsatta och utförda arbetstimmar efter näringsgren Arbetslöshet Relativt arbetslöshetstal landskapsvis Arbetsförmedling Lediga arbetsplatser Löntagare efter typ av anställningsförhållande Löntagare näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor. 86 Löner och arbetskraftskostnader 53. Löntagarnas förtjänstnivåindex Löntagarnas genomsnittliga månadsinkomster Arbetskraftskostnadsindex 2008 = Lönesummaindex för industrin och byggverksamheten 2005 = Lönesummaindex för handeln och övriga tjänster 2005 = Inkomst och konsumtion 58. Konsumentbarometern Priser och kostnader 59. Förändringar på årsnivå i indextalen Byggnadskostnadsindex Jordbyggnadskostnadsindex 2005 = Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och skogsmaskiner Kostnadsindex för trafik 2010 = Konsumentprisindex Producentprisindex för tjänster 2005 = Prisindex för offentliga utgifter 2005 = Producentprisindex för industrin 2010 = Exportprisindex 2010 = Importprisindex 2010 = Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010 = Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter 2010 = Partiprisindex 1949 = Produktionsprisindex 1949 = Exportprisindex (FOB) 1949 = Importprisindex (CIF) 1949 = Minutpriser på livsmedel Prisindex för lantbruk 2005 = Rättsväsende 78. Brott som kommit till polisens kännedom, äventyrande av trafiksäkerheten, trafikförseelse, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel Anhängiggjorda konkurser Trender/säsongrensade serier Utlandet 80. Bruttonationalprodukten 2005 = Volymen av industriproduktionen 2005 = Timinkomster inom tillverkningsindustrin 2005 = Relativt arbetslöshetstal Handelsbalansen Kortfristiga marknadsräntor Långfristiga marknadsräntor Konsumentprisindex 2005 = Inflation Koefficienter för penningvärde Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:Ill

6 Sisällys Innehåll Contents Population Page 1. Population Vital statistics Vital statistics by region Manufacturing 4. Product statistics Business tendency survey Index of turnover in industry 2005 = Volume index of industrial output 2005 = New orders in manufacturing 2005 = Energy 9. Energy derived from certain energy sources Consumer prices of liquid fuels Construction 11. Housing construction Building construction Index of turnover of construction 2005 = Trade 14. Wholesale and retail trade sales 2005 = Foreign trade Balance of payments Services 17. Turnover of service industries 2005 = Housing 18. Rents of dwellings Prices of dwellings Real estate prices Index of real estate maintenance costs 2005 = Transport and Tourism 22. Shipping between Finland and foreign countries Motor vehicles Railway traffic Traffic at Finnish airports Goods transport by road Tourism Road traffic accidents Financing and Insurance 29. Key euro exchange rates Euro conversion rates New loans by Finnish monetary financial institutions to non-financial corporations and households Loans to the public by Finnish monetary financial institutions (MFIs) by sector and MFI sub-category Deposits held by the public in Finnish monetary financial institutions (MFIs) by sector and MFI sub-category Key interest rates Stock market (NASDAQ OMX Helsinki) Central government guarantees National Accounts 37. Gross domestic product and net national income Gross domestic product by branch of industry Gross domestic product per capita Trend indicator of output 2000 = Government Finance 41. Funds statement for central government finances Balance of central government finances Central government debt General government debt Labour Market 45. Employment The employed and hours worked by industry Unemployment Unemployment rate by region Employment service Open job vacancies Employees by type of employment relationship Employees by employer sector and industry Wages, Salaries and Labour Costs 53. Index of wage and salary earnings Average monthly earnings of wage and salary earners Labour cost index 2008 = Wage and salary indices in industry and construction 2005 = Wage and salary indices in trade and other services 2005 = Income and Consumption 58. Consumer survey Prices and Costs 59. Year-on-year changes in index numbers Building cost index Cost index of civil engineering works 2005 = Cost indices for earth movers and forest machinery Cost indices for traffic 2010 = Consumer price index Producer price index for services 2005 = Price indices of public expenditure 2005 = Producer price index 2010 = Export price index 2010 = Import price index 2010 = Basic price index for domestic supply 2010 = Basic price index for domestic supply, including taxes 2010 = Wholesale price index 1949 = Production price index 1949 = Export price index (FOB) 1949 = Import price index (CIF) 1949 = Retail prices of food products Price indices for agriculture 2005 = Justice 78. Offences known to the police, endangering of traffic safety, traffic infraction, intoxicated persons taken into custody and parking offences Bankruptcy proceedings instituted Trends/seasonally adjusted series International 80. Gross domestic product 2005 = Volume of industrial output 2005 = Hourly earnings (manufacturing) 2005 = Unemployment rates Trade balance Short-term interest rates Long-term interest rates Consumer price index 2005 = Inflation Coefficients for monetary value Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lIl 5

7 Sisällys Innehåll Contents Tietojen laatu Tilastokatsaus on osa Suomen virallisen tilaston (SVT) julkaisusarjaa. Suomen virallisen tilaston piiriin hyväksyttyjen tilastojen tulee täyttää Suomen virallisen tilaston neuvottelukunnan hyväksymät laatukriteerit. Taulukoiden lähteissä mainittujen SVT-tilastojen kotisivuilta saa tarkempia kuvauksia tilastoissa käytetyistä käsitteistä, menetelmistä ja laatukriteereistä. Tilastokatsauksessa julkaistaan myös muiden kuin SVT-tuottajien tilastoja. Näiden tiedontuottajien tilastot sisältävät myös luotettavia ja ajantasaisia tietoja omasta aihealueestaan ja niiden laatuselosteet löytyvät ko. julkaisijan internetsivuilta. Tilastokeskus ylläpitää viralliseen tilastoon hyväksytyistä tilastoista luetteloa Uppgifternas kvalitet Statistisk översikt ingår i publikationsserien Finlands officiella statistik (FOS). Den statistik som godkänts inom ramen för FOS ska uppfylla de kvalitetskriterier som godkänts av delegationen för Finlands officiella statistik. Detaljerade beskrivningar av begreppen, definitionerna och kvalitetskriterierna i statistiken finns på ingångssidorna till den FOS-statistik som anges i tabellernas källor. I Statistisk översikt publiceras också statistik som sammanställts av andra än FOS-producenter. Dessa dataproducenters statistik innehåller också tillförlitliga och aktuella uppgifter om producenternas egna ämnesområden. Kvalitetsbeskrivningarna för statistiken finns på resp. utgivares webbplats. Statistikcentralen upprätthåller en förteckning över den statistik som godkänts att ingå i den officiella statistiken Quality of statistics The Bulletin of Statistics is published as part of the Official Statistics of Finland (OSF) series. All OSF statistics must fulfil the quality criteria approved by the Advisory Board of Official Statistics of Finland. Detailed descriptions of the concepts, methods and quality criteria used in the statistics are available from the homepages of OSF statistics mentioned in the sources.the Bulletin of Statistics also includes statistics from sources other than OSF producers. The statistics provided by these producers also contain reliable and timely information on their field and the quality descriptions of their statistics can be found on their Internet sites. Statistics Finland maintains a list of the statistics accepted into the OSF series Symbolit ja lyhenteet Teckenförklaring och förkortningar Symbols and Abbreviations» Toisto Upprepning Repetition Ei yhtään Värdet noll Magnitude nil EU TOL Euroopan unioni Europeiska unionen European Union Toimialaluokitus Näringsgrensindelningen Standard Industrial Classification 0 0,0 Suure pienempi kuin puolet käytetystä yksiköstä Mindre än hälften av den använda enheten Magnitude less than half of unit employed ISIC International Standard Industrial Classification of All Economic Activities.. Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd Data not available or too uncertain for presentation, or subject to secrecy. Tieto epälooginen esitettäväksi Uppgift kan inte förekomma Category not applicable * Ennakkotieto Preliminär uppgift Preliminary data./. Miinus Minus Minus Jakomerkki Divisionstecken Division SITC CPA ILO EMU OECD Standard International Trade Classification Classification of Products by Activities International Labour Organization Economic and Monetary Union Organization for Economic Cooperation and Development Vaaka- tai pystysuora viiva, joka katkaisee aikasarjan, osoittaa, että viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin vertailukelpoisia En horisontal eller vertikal linje, som avskär en tidsserie, markerar att uppgifterna på ömse sidor om linjen inte är fullt jämförbara A horizontal or vertical line drawn across a time series indicates substantial breaks in the homogeneity of a series. 6 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:Ill

8 Väestö Befolkning Population 18 Elävänä syntyneet ja kuolleet Levande födda och döda Live births and deaths Syntyneet Födda Births Syntyneiden enemmyys Födelseöverskott Excess of births Kuolleet Döda Deaths * Lähteet Källor Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna OSF: Statistics Finland: Births, Deaths 8 15 Solmitut avioliitot ja avioerot Ingångna äktenskap samt äktenskapsskillnader Marriages contracted and divorces granted Avioliitot Äktenskap Marriages Avioerot Äktenskapsskillnader Divorces * Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus: Siviilisäädyn muutokset FOS: Statistikcentralen: Ändringar i civilstånd OSF: Statistics Finland: Changes in marital status 0 10 Maahanmuutto ja maastamuutto Invandring och utflyttning Immigration and emigration Maahanmuutto Invandring Immigration Nettomaahanmuutto Nettoinflyttning Net immigration Maastamuutto Utflyttning Emigration * Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Muuttoliike FOS: Statistikcentralen: Flyttningsrörelsen OSF: Statistics Finland, Migration 0 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lll 7

9 Väestö Befolkning Population 1. Väkiluku Folkmängd Population Keski- Väkiluku vuoden lopussa Folkmängd vid utgången av år Population on 31 December Väkiluku vuosiväkiluku neljänneksen lopussa Medelfolk- Yhteensä Miehet Naiset Kaupunkimaiset Taajaan asutut Maaseutumaiset Ikä Ålder Age Folkmängd vid Vuosi mängden Totalt Män Kvinnor kunnat 1) kunnat 1) kunnat 1) utgången av kvartalet År Mean Total Males Females Urbana Tätorts- Landsbygds Population at the end Year population kommuner 1) kommuner 1) kommuner 1) of the quarter Urban Semi-urban Rural municipalities 1) municipalities 1) municipalities 1) % ,0 66,7 14, l ,9 66,6 14,5 ll ,7 66,7 14,6 lll ,4 66,9 14,7 lv ,2 66,9 14, ,1 66,9 15, l ,9 66,9 15,2 ll ,8 66,9 15,3 lll ,6 66,8 15,6 lv ,5 66,7 15, ,3 66,7 16, l ,1 66,5 16,5 ll ,9 66,6 16,5 lll ,7 66,5 16,8 lv ,6 66,4 17, ,5 66,0 17,5 *2012 l ,5 65,4 18,1 ll ) aluejaon mukaan Enligt områdesindelningen According to the regional division of 1 January 2012 Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Väestörakenne FOS: Statistikcentralen, Befolkningsstruktur OSF: Statistics Finland, Population structure 2. Väestönmuutokset Befolkningsförändringar Vital statistics Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahanmuutto Maastamuutto Netto- Väestön- Avioliitot Avioerot syntyneet Döda enemmyys Invandring Utvandring maahan- lisäys Äkten- Äktenskaps- Vuosi ja Levande Deaths Födelse- Immigration Emigration muutto Folk- skap skillnader neljännes födda överskott Netto- ökning Marriages Divorces År och Live births Excess of Yhteensä EU-maista 1) Pohjois- Yhteensä EU-maihin 1) Pohjois- invandring Population kvartal births Totalt Från EU- maista Totalt Till EU- maihin Net increase Year and Total länder 1) Från Norden Total länder 1) Till Norden immigration quarter From EU From Nordic To EU To Nordic countries 1) countries countries 1) countries keskiväkiluvusta På av medelfolkmängden Per mean population ,1 9,3 1,8 4,9 2,4 0,8 2,4 1,6 0,8 2,6 4,4 5,6 2, ,2 9,2 2,0 5,5 2,6 0,9 2,6 1,6 0,8 2,9 4,9 5,8 2, ,3 9,3 2,0 5,0 2,4 0,8 2,3 1,6 0,7 2,7 4,7 5,6 2, ,4 9,5 1,9 4,8 2,3 0,7 2,2 1,5 0,7 2,6 4,4 5,6 2, ,1 9,4 1,7 5,5 2,8 0,8 2,3 1,6 0,7 3,1 4,9 5,3 2,5 Määrä Antal Number l ll lll lv l ll lll lv *2012 l ll ) 27 jäsenmaata 27 medlemsländer 27 member states Lähteet Källor Sources: SVT: Tilastokeskus: Syntyneet, Kuolleet, Muuttoliike, Väestön ennakkotilasto, Siviilisäädyn muutokset FOS: Statistikcentralen: Födda, Avlidna, Flyttningsrörelsen, Förhandsuppgifter om befolkningen, Ändringar i civilstånd OSF: Statistics Finland: Births, Deaths, Migration, Preliminary population statistics, Changes in marital status 8 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lll

10 Väestö Befolkning Population 3. Väestönmuutokset maakunnittain 1) Befolkningsförändringar landskapsvis 1) Vital statistics by region 1) Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestön- Väkiluku 3) Avioliitot Avioerot Alue, vuosi ja syntyneet Döda muuttoliike, Invandring Utvandring lisäys 2) Folkmängd 3) Äktenskap Äktenskapsvuosineljännes Levande Deaths nettomuutto Immigration Emigration Folkökning 2) Population 3) Marriages skillnader Område, år och födda Omflyttning Population Divorces kvartal Live births mellan kommuner, increase 2) Area, year and quarter nettoflyttning Inter-municipal migration, net Koko maa Hela landet Whole country ll *2012 ll Uusimaa Nyland ll *2012 ll Varsinais-Suomi Egentliga Finland ll *2012 ll Satakunta ll *2012 ll Kanta-Häme Egentliga Tavastland ll *2012 ll Pirkanmaa Birkaland ll *2012 ll Päijät-Häme Päijänne Tavastland ll *2012 ll Kymenlaakso Kymmenedalen ll *2012 ll Etelä-Karjala Södra Karelen South Karelia ll *2012 ll Etelä-Savo Södra Savolax ll *2012 ll Pohjois-Savo Norra Savolax ll *2012 ll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lll 9

11 Väestö Befolkning Population 3. Väestönmuutokset maakunnittain 1) (jatk.) Befolkningsförändringar landskapsvis 1) (forts.) Vital statistics by region 1) (cont.) Elävänä Kuolleet Kuntien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestön- Väkiluku 3) Avioliitot Avioerot Alue, vuosi ja syntyneet Döda muuttoliike, Invandring Utvandring lisäys 2) Folkmängd 3) Äktenskap Äktenskapsvuosineljännes Levande Deaths nettomuutto Immigration Emigration Folkökning 2) Population 3) Marriages skillnader Område, år och födda Omflyttning Population Divorces kvartal Live births mellan kommuner, increase 2) Area, year and quarter nettoflyttning Inter-municipal migration, net Pohjois Karjala Norra Karelen North Karelia ll *2012 ll Keski Suomi Mellersta Finland Central Finland ll *2012 ll Etelä Pohjanmaa Södra Österbotten South Ostrobothnia ll *2012 ll Pohjanmaa Österbotten Ostrobothnia ll *2012 ll Keski-Pohjanmaa Mellersta Österbotten Central Ostrobothnia ll *2012 ll Pohjois-Pohjanmaa Norra Österbotten North Ostrobothnia ll *2012 ll Kainuu Kajanaland ll *2012 ll Lappi Lappland Lapland ll *2012 ll Ahvenanmaa Åland ll *2012 ll ) aluejaon mukaan Enligt områdesindelningen According to the regional division of 1 January ) Lopullisten vuositietojen osalta kokonaismuutos Slutliga årsuppgifter: hela förändringen Total change in final annual data 3) Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa I slutet av året eller kvartalet At the end of the year or quarter Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Väestön ennakkotilasto FOS: Statistikcentralen, Förhandsuppgifter om befolkningen OSF: Statistics Finland, Preliminary population statistics 10 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lll

12 Teollisuus Industri Manufacturing Teollisuuden suhdannenäkymät 1) Konjunkturutsikter inom industrin 1) Economic outlook on manufacturing 1) Saldoluku Nettotal Balance ) Seuraavan 3 kk:n aikana Under följande 3 månader During the next 3 months Lähde Källa Source: Elinkeinoelämän keskusliitto EK Finlands Näringsliv EK Confederation of Finnish Industries EK Tilauskanta Orderstock Volume of orders Tuotannon määrä Produktionsvolym Volume of output Teollisuuden ja kaivostoiminnan liikevaihdon kuvaaja Omsättning för industri och gruvdrift Index of turnover in industry and mining 2005 = Alkuperäinen Original Original Trendi Trend Trend * 2012* Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuuden liikevaihtokuvaaja FOS: Statistikcentralen, Omsättningsindex för industrin OSF: Statistics Finland, Index of turnover in industry Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Volymindex för industriproduktionen Monthly volume index of industrial output 2005 = Alkuperäinen Original Original Trendi Trend Trend * 2012* Lähde Källa Source: SVT: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi FOS: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen OSF: Statistics Finland, Volume index of industrial output Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lll 11

13 Teollisuus Industri Manufacturing 4. Tuotetilastoa Produktstatistik Product statistics Liha 1) Meijeri- Maito- Meijerivoi 6) Juusto Munat 8) Kotimaisen teollisuuden viljan ostot 9) Kött 1) maito 4) jauhe 5) Mejerismör 6) ja rahka 7) Ägg 8) Den finländska industrins spannmålsköp 9) Meat 1) Mejeri- Mjölk- Dairy Ost och Eggs 8) The flow of grain to domestic industrial users 9) mjölk 4) pulver 5) butter 6) kvark 7) Vuosi ja Yhteensä 2) Naudanliha Sianliha 3) Dairy Milk Cheese Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura kuukausi Totalt 2) Nötkött Svinkött 3) milk 4) powder 5) and Totalt Vete Råg Korn Havre År och Total 2) Beef and Pork 3) curd 7) Total Wheat Rye Barley Oats månad veal Year and month kg l kg kg ,1 86,7 213, , ,7 560,4 90,8 795,5 178, ,0 80,3 216, , ,0 482,6 115,5 660,2 247, ,5 81,1 205, , ,4 552,7 27,3 919,0 508, ,6 82,1 203, , ,2 613,6 44, ,3 518, ,3 82,7 201, , ,1 597,0 58,5 586,2 503, l 32,9 7,1 17, ,6 ll 32,0 6,8 17, ,3 lll 33,8 7,0 18, ,5 441,3 125,0 5,8 192,1 118,3 lv 30,2 6,3 16, ,6 V 29,2 5,7 16, ,9 Vl 32,5 6,3 17, ,4 528,9 126,0 6,5 290,9 105,5 Vll 33,5 7,0 17, ,4 Vlll 30,2 6,6 15, ,2 lx 32,6 7,2 16, ,3 704,7 157,5 12,3 305,8 229,1 X 32,2 7,3 16, ,5 Xl 31,2 7,2 16, ,5 Xll 32,2 6,7 17, ,0 332,5 144,2 2,8 130,1 55, l 28,0 6,2 15, ,7 ll 28,6 6,4 15, ,9 lll 34,9 7,5 18, ,6 569,0 170,4 6,6 271,3 120,7 lv 24,0 5,0 11, ,0 V 30,6 5,5 17, ,1 Vl 34,6 7,0 18, ,1 581,5 132,8 7,3 338,0 103,5 Vll 33,5 6,8 18, ,1 Vlll 33,5 7,3 17, ,1 lx 33,2 7,5 16, ,1 586,4 151,6 13,7 243,4 177,6 X 31,9 7,4 16, ,7 Xl 35,5 8,0 18, ,2 Xll 34,4 7,5 18, ,3 461,3 158,8 16,8 168,6 117, l 31,7 7,1 16, ,2 ll 30,0 6,4 16, ,1 lll 34,8 7,6 19, ,8 416,7 162,3 12,6 136,6 105,2 lv 29,7 6,0 16, ,1 V 33,9 6,7 18, ,5 Vl 30,7 6,0 16, ,3 336,0 130,8 9,7 117,3 78,1 Vll 30,2 6,2 15, ,0 Vlll 34,0 7,4 17, ,5 lx 32,9 7,5 16, ,1 532,7 148,6 22,2 170,9 191,0 X 32,6 7,4 16, ,9 Xl 34,8 7,7 17, ,1 Xll 31,9 6,5 16, ,7 459,7 155,3 13,9 161,4 129, l *32,0 *7,3 *16,0 *189 *1 704 *3 580 * ,8 ll *31,1 *6,6 *16,2 *180 *1 801 *3 526 * ,6 lll *33,2 *6,7 *17,3 *194 *2 597 *3 825 * ,8 466,4 181,2 16,7 149,6 119,0 lv *29,7 *5,9 *15,5 *187 *2 659 *3 812 * ,7 V *32,2 *6,5 *16,3 *192 *2 531 *3 781 * ,2 Vl *30,1 *6,0 *14,9 *185 *2 709 *3 582 * ,9 397,4 183,8 10,6 122,1 81,0 1) Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä, pl. kotiteurastukset Kött från djur som slaktats i slakterier, exkl. hemslakt Meat from livestock slaughtered in slaughterhouses, excl. animals slaughtered on farms 2) Pl. porot ja hirvet. Ml. vuohet Exkl. renar och älgar. Inkl. getter Excl. reindeer and elks. Incl. goats. 3) Ml. karjut Inkl. galtar Incl. boars 4) Ml. luomumaito Inkl. ekomjölk Incl. organic milk 5) Pl. herajauhe Exkl. vasslepulver Excl. powdered whey 6) Pl. rasvaseosten voiosuus Exkl. smörandelen i fettblandningar Excl. proportion of butter in fat mixtures 7) Tilastoinnin kattavuus laajentunut vuodesta 2008 alkaen. Ml. maustettu rahka Statistikföringen har blivit mera omfattande fr.o.m Inkl. smaksatt kvarg Coverage of statistics extended from 1 January Incl. curd with additives 8) Pl. suoramyynti ja maatilojen kotikäyttö Exkl. direktförsäljning och gårdarnas hemmabruk Excl. direct selling and home use on farms 9) Vuosina kotimaisen teollisuuden leipä-, siemen- ja rehuviljan ostot, ml. ulkomainen vilja. Vuodesta 2009 alkaen teollisuuden ja kaupan viljan ostot maatiloilta neljännesvuosittain, pl. siemenvilja Deninhemska industrins köpavbrödsäd, utsäde ochfodersäd, inkl. utländsk spannmålåren Fr.o.m. år2009industins och handelns köp av säd från gårdar efter kvartal, exkl. utsäde In purchases of bread cereals, feed grain and seed grain by domestic industry, incl. imported grain. From 2009 grain purchases by industry and trade from farms by quarter, excl. feed grain 12 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:Ill

14 Teollisuus Industri Manufacturing 4. Tuotetilastoa (jatk.) Produktstatistik (forts.) Product statistics (cont.) Ihmisravintotuotteiden valmistukseen käytetty vilja 10) Suklaa ja Kivennäis- Makeat Viinit yms. Mallas- Väkevät Spannmål som använts för tillverkning av människoföda 10) suklaatuotteet vedet juomat miedot juomat juomat 12) Cereals used for human consumption 10) Choklad och Mineral- Söta alkoholi- Malt- Spritchoklad- vatten drycker juomat 11) drycker drycker 12) Vuosi ja produkter Mineral Soft Vin o.d. svaga Malt Spirits 12) kuukausi Yhteensä Vehnä Ruis Ohra Kaura Chocolate waters drinks alkohol- beverages År och Totalt Vete Råg Korn Havre and chocolate drycker 11) månad Total Wheat Rye Barley Oats products Wines and other low- alcohol beverages 11) Year and month kg kg l ,2 281,2 60,7 6,0 50, ,6 278,0 30,8 5,7 58, ,1 267,3 25,9 5,7 50, ,7 254,1 24,6 5,5 57, * ) 357,7 263,1 26,1 5,3 63, * ) l 27,4 20,4 2,4 0,5 4, ll 27,4 20,3 2,4 0,4 4, lll 32,0 24,3 2,4 0,6 4, lv 29,7 22,4 2,3 0,5 4, V 28,4 22,2 1,8 0,4 4, Vl 28,2 22,1 1,9 0,3 3, Vll 28,9 21,9 2,2 0,5 4, Vlll 28,1 22,0 2,1 0,4 3, lx 29,6 23,7 2,1 0,5 5, X 29,8 23,0 2,1 0,5 4, Xl 30,2 23,3 2,0 0,6 4, Xll 28,4 21,7 2,2 0,5 4, *2010 l 24,6 18,2 1,9 0,4 4, ll 26,1 18,9 2,2 0,5 4, lll 29,8 22,5 2,2 0,5 4, lv 26,1 19,9 1,9 0,5 3, V 29,0 21,6 2,0 0,5 4, Vl 26,8 19,9 2,0 0,4 4, Vll 26,4 20,2 1,9 0,4 4, Vlll 27,6 20,2 1,8 0,5 5, lx 32,3 24,4 2,2 0,4 5, X 29,2 21,2 2,1 0,5 5, Xl 33,0 24,7 2,1 0,5 5, Xll 30,8 22,4 2,3 0,4 5, *2011 l 29,5 21,7 2,2 0,4 5, ll 25,6 18,3 1,9 0,5 4, lll 33,9 25,7 2,1 0,5 5, lv 29,1 20,9 1,8 0,5 5, V 32,1 24,0 2,1 0,5 5, Vl 27,1 20,4 1,8 0,3 4, Vll 28,0 19,9 2,0 0,3 5, Vlll 30,2 21,8 2,6 0,5 5, lx 33,1 24,9 2,4 0,5 5, X 27,7 21,3 2,3 0,3 3, Xl 32,4 22,8 2,5 0,6 6, Xll 29,0 21,4 2,4 0,4 4, *2012 l 26,4 17,7 2,2 0,5 6, ll 26,8 19,8 1,7 0,4 4, lll 29,8 20,9 2,2 0,5 6, lv 26,1 19,0 1,8 0,3 5, V 30,6 22,7 2,1 0,5 5, Vl 27,0 19,4 2,0 0,4 5, ) Sekä kotimaisten että vientituotteiden valmistukseen (jauhoiksi ja suurimoiksi) käytetyn viljan määrä Den spannmålsmängd som använts för tillverkning av både inhemska produkter och exportprodukter (mjöl och gryn) Amount of ground cereals and grits destined for both the domestic and the export market 11) Vain alkoholilain alaiset juomat. Ml. long-drinkit Bara drycker som lyder under alkohollagen. Inkl. long-drinks Only beverages subject to the Alcohol Act. Incl. long drinks 12) Tislattujen alkoholijuomien valmistus Framställning av destillerade, alkoholhaltiga drycker Manufacture of distilled potable alcoholic beverages 13) Ennakolliset kuukausi- javuositiedot otospohjaisia, lopullisissa vuositiedoissa mukanakokotuotanto Depreliminära månads- ochårsuppgifterna ärurvalsbaserade; de slutgiltiga årsuppgifterna gäller hela produktionen Preliminary monthly and annual data are based on samples; final annual data are based on total output Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lll 13

15 Teollisuus Industri Manufacturing 4. Tuotetilastoa (jatk.) Produktstatistik (forts.) Product statistics (cont.) Markkinahakkuut Marknadsavverkningar Commercial roundwood removals Vuosi ja Yhteensä 14) Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä kuukausi Totalt 14) tukkipuu tukkipuu tukkipuu tukkipuu kuitupuu kuitupuu kuitupuu 14) kuitupuu 14) År och Total 14) Tallstock Granstock Lövstock Stock Tall- Gran- Löv- Massaved månad Pine logs Spruce Non- totalt massaved massaved massaved 14) totalt 14) Year and logs coniferous Total Pine pulp- Spruce Non- Pulpwood month logs logs wood pulpwood coniferous total 14) pulpwood 14) m *2009 l ll lll lv V Vl Vll Vlll lx X Xl Xll *2010 l ll lll lv V Vl Vll Vlll lx X Xl Xll *2011 l ll lll lv V Vl Vll Vlll lx X Xl Xll *2012 l ll lll lv V Vl ) Ml. polttopuu Inkl. ved Incl. fuelwood 14 Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:Ill

16 Teollisuus Industri Manufacturing 4. Tuotetilastoa (jatk.) Produktstatistik (forts.) Product statistics (cont.) Sahatavara Selluloosa 15) Öljy- Sähkövoima 16) Nahka Jalkineet Vaneri yms. Sågvaror Cellulosa 15) tuotteet Elektrisk energi 16) Läder Skodon kerrostettu Sawn goods Cellulose 15) Olje- Electric energy 16) Leather Footwear puu Vuosi ja produkter Faner o.d. kuukausi Oil Yhteensä Vesivoimalla trälaminat År och products Totalt Vattenkraft Plywood månad Total Hydro and Year and electricity veneers month m t Milj. kwh Mill. kwh nj 17) paria m 3 par pairs * ) * ) l ll lll lv V Vl Vll Vlll lx X Xl Xll *2010 l ll lll lv V Vl Vll Vlll lx X Xl Xll *2011 l ll lll lv V Vl Vll Vlll lx X Xl Xll *2012 l ll lll lv V Vl ) Kokonaistuotanto kuivaa painoa Bruttoproduktion torr vikt Gross production dry weight 16) Nettotuotanto Nettoproduktion Net production 17) Neliöjalka Kvadratrot Square foot Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2012:lll 15

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics

Tilastokatsaus 2012: I. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics Tilastokatsaus 2012: I The Bulletin of Statistics contains the key statistical data describing the development of the economy and society on different topics. This quarterly publication includes: monthly,

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014:lll Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: lll 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I

Tilastokatsaus. Statistisk översikt. Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I Tilastokatsaus Statistisk översikt Bulletin of Statistics 2014: I 89. vuosikerta Årgång 89 Volume 89 Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut

Lisätiedot

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics

Maatilatilastollinen vuosikirja 2013. Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Lisätiedot

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland

Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikennetilastollinen vuosikirja 2014 Årsboken om transporter och kommunikationer Transport and Communications Statistical Yearbook for Finland Liikenne ja matkailu 2014 Transport och turism Transport

Lisätiedot

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004

MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 SVT Maa-, metsä- ja kalatalous 2004: 61 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery MAATILATILASTOLLINEN VUOSIKIRJA 2004 Lantbruksstatistisk årsbok Yearbook of Farm Statistics Maa-

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1958 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIV Vuonna 1958 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LIV

Lisätiedot

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census

Maatalouslaskenta. Lantbruksräkningen Agricultural Census Maa-, metsä- ja kalatalous 2013 Jord- och skogsbruk samt fiske Agriculture, forestry and fishery Maatalouslaskenta 2010 Lantbruksräkningen Agricultural Census Maatalous- ja puutarhayritykset, työvoima

Lisätiedot

102. vuosikerta l årgång

102. vuosikerta l årgång 102. vuosikerta l årgång Helsingin kaupunki, tietokeskus Helsingfors stad, faktacentralen City of Helsinki Urban Facts Osoite PL 5500, 00099 Helsingin kaupunki (Siltasaarenkatu 18 20 A) Adress PB 5500,

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND i llllllllllllllllllll!lllllll!l!ll!lllllllllll!l!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllll!llllllllllllllltllllfllllllllllllflllllllllllli 96 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA SUOMEN STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 1959 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK

Lisätiedot

Väestönmuutokset 2013

Väestönmuutokset 2013 Väestönmuutokset 2013 Befolkningsförändringar Vital Statistics Väestö 2014 Befolkning Population Väestö 2014 Befolkning Population Väestönmuutokset 2013 Befolkningsförändringar Vital Satistics Helsinki

Lisätiedot

Tuottajahintaindeksit

Tuottajahintaindeksit Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland Hinnat ja kustannukset 2009 Priser och kostnader 2009 Prices and Costs 2009 Tuottajahintaindeksit Producentprisindex

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 1965 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LXI Vuonna 1965 STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny serie LXI

Lisätiedot

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 Väestö 2013 Befolkning Population Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 Utlänningar och migration Foreigners and migration Väestö 2013 Befolkning Population Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2012 Utlänningar

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND 963 SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA Uusi sarja LIX Vuonna 9 6 a STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND Ny s e r ie -L

Lisätiedot

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register

Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register Maatilarekisteri Lantbruksregister Farm Register 2009 Maa-, metsä- ja kalatalous 2010 Jord- och skogsbruk samt fi ske Agriculture, forestry and fi shery Maatilarekisteri 2009 Lantbruksregister 2009 Farm

Lisätiedot

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Environment Statistics Yearbook 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och

Lisätiedot

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001

Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto. Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tilastokeskus SVT Tilastokirjasto Statistikcentralen Statistikbiblioteket Statistics Finland Library of Statistics Tilastojulkaisut Statistiska publikationer Statistical publications 2000/2001 Tiedustelut:

Lisätiedot

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011 Väestö 2012 Befolkning Population Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011 Utlänningar och migration Foreigners and migration Väestö 2012 Befolkning Population Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus 2011 Utlänningar

Lisätiedot

KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015

KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015 Käsikirjoja 28 Handböcker Handbooks KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2014 KUNNAT JA KUNTAPOHJAISET ALUEJAOT 2015 KOMMUNER OCH KOMMUNBASERADE INDELNINGAR MUNICIPALITIES AND REGIONAL DIVISIONS BASED ON

Lisätiedot

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND

SUOMEN TILASTOLLINEN VUOSIKIRJA STATISTISK ÅRSBOK FÖR FINLAND STATISTICAL YEARBOOK OF FINLAND Illlllll!llllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllll1lllllllllllllllllllllilllllllllllilllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll> I9 6 0 S U O M E N T I L A S T O L L I N

Lisätiedot

Tilastokeskuksen julkaisut

Tilastokeskuksen julkaisut Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland Tilastokirjasto Statistikbiblioteket Library of Statistics Tilastokeskuksen julkaisut Statistikcentralens publikationer Statistical Publications 1992/1993

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008

Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja 2008 Statistisk årsbok om socialvård och hälso- och sjukvård 2008 Statistical Yearbook on Social Welfare and Health Care 2008 SVT Sosiaaliturva 2008

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 2012

Lapsen elatus ja huolto 2012 Sosiaaliturva 2013 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Lapsen elatus ja huolto 2012 Underhåll och vårdnad av barn 2012 Child maintenance and custody 2012 Anne

Lisätiedot

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012

Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure and financing 2012 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcAL report Sosiaalimenot ja rahoitus 2012 Sociala utgifter och deras finansiering 2012 Social protection expenditure

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media. Kulttuuritilasto 2013. Cultural Statistics

Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media. Kulttuuritilasto 2013. Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto 2013 Cultural Statistics Kulttuuri ja viestintä 2014 Kultur och massmedier Culture and the Media Kulttuuritilasto

Lisätiedot

Tukku- ja vähittäiskauppa

Tukku- ja vähittäiskauppa SVT Kauppa 2008 Handel Trade Tukku- ja vähittäiskauppa Parti- och detaljhandel 2008, marraskuu november Ennakkotiedot marraskuu 2008 Tarkennetut tiedot lokakuu 2008 Preliminära uppgifter november 2008

Lisätiedot

Alkoholijuomien hintakehitys 2010 Prisutveckling för alkoholdrycker 2010 Alcoholic Beverage Price Trends 2010

Alkoholijuomien hintakehitys 2010 Prisutveckling för alkoholdrycker 2010 Alcoholic Beverage Price Trends 2010 Hinnat ja kustannukset 2011 Priser och kostnader Prices and Costs TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Alkoholijuomien hintakehitys 2010 Prisutveckling för alkoholdrycker 2010 Alcoholic

Lisätiedot