OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA"

Transkriptio

1 OPAS TAPAHTUMAN VIESTINTÄÄN & MARKKINOINTIIN TAMPEREELLA

2 Mitä ja miksi? Markkinointi on yksi tärkeimmistä avaimista onnistuneeseen tapahtumaan. Tämä markkinointiopas on tehty käyttöösi tapahtumajärjestämisen tueksi. Oppaan tarkoitus on auttaa sinua tapahtuman markkinoinnin ja tiedottamisen suunnittelussa ja toteutuksessa Tampereella. Opas sisältää paljon hyviä käytännön vinkkejä ja ohjeita tapahtuman markkinointityön tueksi. Opas on laadittu opinnäytetyönä Humanistiselle Ammattikorkeakoululle Jyväskylän kampuksen kulttuurituottajaohjelmassa. Oppaan on tilannut Tampereen kaupungin Tapahtumatoimisto. Mukana oppaan teossa on ollut myös Pirkanmaan Festivaalit ry. Antoisia lukuhetkiä! Toimittaja: Henrietta Tapio Tilaaja: Tampereen kaupungin Tapahtumatoimisto Taitto: Mari Weir Kuvat: Tampereen kaupunki Kannen kuva: Tredea Oy Julkaisuvuosi: 2013

3 Mitä on markkinointi ja tiedottaminen? Tapahtumia on monenlaisia. Olivatpa ne pieniä tai suuria, niitä lähes poikkeuksetta markkinoidaan. Lisäksi niistä tehdään monipuolista tiedottamista. Tässä oppaassa tiedottamisella tarkoitetaan tapahtumasta tehtävää virallista tiedottamista, joka kohdistetaan erilaisille tiedotusvälineille sekä viranomaisille. Tapahtuman markkinoinnilla puolestaan tarkoitetaan vapaamuotoisempaa tiedottamista, joka kohdistetaan tapahtuman kohderyhmälle ja asiakkaille.

4 KARTOITA, SUUNNITTELE JA TÄHTÄÄ KORKEALLE Markkinointisuunnitelma Hyvä markkinointisuunnitelma antaa vankan pohjan markkinoinnille. Tapahtuman koosta riippumatta suunnitelman laatiminen on tärkeää tapahtuman toimivuuden ja kehittymisen kannalta. Pienikin tapahtuma vaatii suunnitelman, jotta jokainen tapahtumaorganisaation jäsen tietää mitä tavoitteita kohti kuljetaan. Suunnitelmasta selviää käytännön toimet sekä niiden aikataulut. Alla on listattuna markkinointisuunnitelman vaiheet, jotka on hyvä käydä läpi, kirjata paperille ja tiedottaa niistä myös koko tapahtumaorganisaatiolle. Isoa tapahtumaa järjestettäessä markkinointisuunnitelmasta tehdään luonnollisesti laajempi ja yksityiskohtaisempi. Hyvä markkinointi edellyttää aina suunnitelmaa, jonka avulla markkinointia voidaan seurata, arvioida ja kehittää. MARKKINOINTISUUNNITELMA 2. STRATEGIAN LUOMINEN 6. TOTEUTUKSEN ARVIONTI 1. ALKUKARTOITUS 5. KÄYTÄNNÖN TOTEUTUS 4. TOIMINTAOHJEIDEN LAATIMINEN 3. TAVOITTEIDEN ASETTAMINEN

5 Markkinointisuunnitelman vaiheet: 1. Alkukartoitus: Vastaamalla seuraaviin kysymyksiin, voidaan selvittää tapahtuman lähtötilanne: Mistä ponnistetaan liikkeelle, missä ollaan nyt, mihin ollaan menossa ja mihin halutaan mennä? Mikä on tapahtuman ydinajatus? Mikä on tapahtumaorganisaation tilanne? Entä mitä tapahtuu muualla? Voit tarkastella monia muuttuvia tekijöitä kuten esimerkiksi samalla kentällä toimivia kilpailijoita, heidän toimiaan, ajankohtia, tapahtumapaikkoja, yhteistyökumppanuuksia. Mikä on tapahtuman pääasiallinen kohderyhmä? Voit tarkastella myös tapahtuman mahdollisia asiakkaita Yksi helppo tapa on koota asiat yhteen SWOT- analyysiä hyödyntäen. SWOT-analyysiin kirjataan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat. VAHVUUDET HEIKKOUDET MARKKINOINNIN SUUNNITTELU lähde: OK-osaamiskeskus UHAT MAHDOLLISUUDET 2. Alkukartoituksen jälkeen luodaan *strategia, joka tukee tapahtuma organisaation yhteistä näkemystä. * Strategia on pieni suunnitelma, jossa hahmotellaan organisaation tulevaisuuden suunta. Strategiaa ei pystytä määrittelemään tarkasti etukäteen, vaan se kehittyy ajan mittaan. Strategia ei siis ole tarkka suunnitelma, vaan markkinointisuunnitelman osa, jonka avulla määritellään yhteisen näkemyksen punainen lanka. 3. Strategian pohjalta asetetaan tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla selkeitä ja konkreettisia. Aluksi on hyvä asettaa välitavoitteita ja lopuksi määritellä ytimekkäästi kokonaistavoite.

6 Tavoitteita asetettaessa voi pohtia seuraavia kysymyksiä: Mitä markkinoinnilla halutaan saavuttaa? Ketkä ovat markkinoinnin keskeinen kohderyhmä? Mihin markkinoinnissa erityisesti halutaan panostaa? Kuinka paljon markkinointiin voidaan sijoittaa rahaa, henkilöitä, aikaa jne? 4. Tavoitteiden asettamisen jälkeen aletaan suunnitella käytännön toimia sekä luoda toimintaohjelma, jonka mukaan edetään. Toimintaohjelman suunnittelu pitää sisällään budjetin, aikataulujen ja tiedotussuunnitelman laadinnan. Kiinnitä huomiota tarkkaan, selkeään aikatauluun, joiden pohjalta markkinoinnin toteuttaminen on sujuvaa. 5. Seuraavaksi käynnistyy tapahtuman markkinoinnin käytännön toteutus. Markkinoinnin toteutuksen aikana on tärkeää seurata kuinka asetettuja tavoitteita saavutetaan. Seurannan perusteella tapahtuman markkinointia voidaan tarvittaessa edelleen muokata ja kehittää esiin nousseita tarpeita vastaavaksi. Tässä vaiheessa on hyvä pohtia seuraavia asioita ja arvioida markkinoinnin toteutusta: Onko toivottua kohderyhmää tavoitettu odotetulla tavalla? Kirkastaako markkinointi tapahtuman ydinajatusta? Edetäänkö sovitussa aikataulussa? Ovatko kaikki tapahtumaorganisaation jäsenet sitoutuneita valittuun markkinointilinjaan?

7 Segmentointi = kohderyhmän määrittely ja rajaaminen Segmentoinnilla tarkoitetaan asiakasryhmän rajaamista sekä oman toiminnan kannalta helpoimmin lähestyttävän kohderyhmän valitsemista. Tarkkaan rajatulle kohderyhmälle on helpompaa luoda puhuttelevaa markkinointia. Erilaisia kohderyhmiä voi valita useamman ja kohdistaa kummallekin ryhmälle sopivaa markkinointia tai keskittää kaikki resurssit yhteen kohderyhmään. Esimerkiksi Lasten kulttuurifestivaalin kohderyhmäksi voidaan rajata lapset sekä heidän vanhempansa. Heille tapahtuman sisältöä, ohjelmaa ja tarjontaa on luonnollisinta markkinoida olemassa olevia kanavia pitkin. Kohderyhmän rajaamisessa voi lähteä liikkeelle seuraavien kysymysten avulla: Miksi tapahtuma tehdään ja ketä varten? Mitkä ovat pääpalvelut ja/tai tuotteet? Kenelle voin markkinoida tapahtumaa? Ketkä ovat potentiaalisia lipunostajia? Miksi juuri he ostavat lipun? Koska ja mistä he todennäköisimmin ostavat lipun? Asiaa voi lähteä pohtimaan myös oman itsensä kautta. Ostaisinko itse lipun tapahtumaan, miksi ostaisin, miksi en ostaisi? Mistä ja koska sen mieluiten ostaisin? Ensimmäisenä tapahtumavuonna ostajaryhmän määrittely voi olla haastavaa. Toisena vuonna se helpottuu, kun tapahtuman kävijöitä voidaan suoraan tarkastella ja tutkia. Havainnoinnin lisäksi erilaiset asiakas- ja kävijäkyselyt ovat hyvä tapa saada lisää tietoa asiakkaista.

8 Tiedottaminen jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen. Tiedottaminen tarkoittaa tiedon välittämistä organisaation sisällä sekä sen ulkopuolella. Tiedon kulkiessa hyvin organisaation sisällä kaikki sen jäsenet osaavat vastata kysymyksiin sekä neuvoa ja opastaa tapahtumaan liittyvissä asioissa. Sisäistä tiedotusta voi hoitaa esimerkiksi sähköpostitse, tekstiviesteillä, keskustelufoorumeilla, tiedotetaululla, infokirjeellä tai esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluissa. Suuren tapahtuman kohdalla kaikki organisaation jäsenet ovat harvoin saman pöydän ääressä, jolloin tiedottamisen tulisi olla pääosin kirjallista. KARTOITA, SUUNNITTELE JA AIKATAULUTA Tiedotussuunnitelmaa tehdessä on hyvä pitää mielessä seuraavat kysymykset: Mitä? Kenelle? Milloin? Kuka? Mitkä ovat tiedottamisen tavoitteet? Suunnitelma on hyvä olla olemassa, sillä se helpottaa huomattavasti itse tiedottamisen toteutustyötä, eivätkä keskeiset asiat pääse matkan varrella unohtumaan. Tiedottamisessa aikataulujen noudattaminen on avainasemassa. Tiedotteet on hyvä lähettää tarpeeksi ajoissa. Ota selvää valitsemistasi tiedotuskanavista ja siitä kenelle tiedote osoitetaan. Pohdi milloin tiedote on hyvä lähettää. Hyvän perustiedotteen malli Tiedotteen alkuun tulee merkitä päivämäärä, tiedotteen lähettäjä ja milloin tiedotteen saa julkaista. Tiedotteen ollessa valmis julkaistavaksi heti, voi kirjoittaa ainoastaan tekstin julkaisuvapaa. Merkitse tiedotteen vasempaan ylälaitaan päivämäärä ja organisaation nimi, oikeaan ylälaitaan julkaisuvapaa/vapaa julkaistavaksi ja päivämäärä. Tärkein osa tiedotetta on otsikko, sillä sen perusteella tiedote päätetään lukea tai jättää lukematta. Ensimmäisessä varsinaisessa tekstikappaleessa tarkennetaan otsikon tietoja ja täydennetään kaikki siitä puuttuva, olennainen tieto. Toisessa kappaleessa kerrotaan seuraavaksi tärkein asia. Seuraavassa osiossa voi kirjoittaa yksityiskohdista ja taustoista. Kannattaa pohtia onko lukijan kannalta olennaista tietää vastaukset myös kysymyksiin: kuka, mitä, miksi. Loppuun merkitään tiedotteen kirjoittaja ja se, mistä saa lisätietoja. Tähän kohtaan voi lisätä puhelinnumeron, sähköpostin, organisaation osoitteen ja linkit nettisivuille ja sosiaaliseen mediaan.

9 Hyvä tiedote on aina huomiota herättävä, lyhyt ja ytimekäs. Sen tulee mahtua yhdelle A4-arkille. Sähköisen uutiskirjeen malli Erilaisia mainoksia ja uutiskirjeitä lähetetään paljon ja ne ovat usein luonteva osa tapahtuman tiedottamista. Uutiskirjeen otsikon tulee olla tarpeeksi mielenkiintoinen, jotta vastaanottaja haluaa avata sen. Hyvä otsikko ei tyrkytä, ei sisällä sanaleikkejä tai arvoituksia, vaan on selkeä, henkilökohtainen ja mielenkiintoinen. Henkilökohtainen viesti herättää vastaanottajan kiinnostuksen, vetoaa lukijan kiinnostuksen kohteisiin, asuinpaikkaan tai muuhun tärkeään asiaan. Uutiskirje ei saa olla liian hyökkäävä, vaan sen tulee keskittyä nostamaan esille hyötyjä, joita siitä on lukijalle. Uutiskirjettä varten yhteystietoja voi kerätä asiakkailta esimerkiksi asiakaskyselyn yhteydessä. Tämän li säksi asiakasrekisteriä voi kasvattaa esimerkiksi lisäämällä sosiaalisen median si vuille tai omille nettisivuille kohdan, josta voi tilata uutiskirjeen. TIEDOTUKSEN SUUNNITTELU Asiakasrekisterin keräämistä ja tallentamista koskevat lainalaisuudet löytyvät henkilötietolaista, johon voit tutustua osoitteessa: Hyvä muistaa uutiskirjettä laatiessa: Kohdista kirje. Voit aloittaa esimerkiksi: Hei hyvän ruuan ja kulttuurin ystävä tai Arvoisa teatterista kiinnostunut henkilö. Kirjeen tulee olla markkinointihenkinen, mutta samalla johdonmukaisesti ja asiallisesti kirjoitettu. Käytä teitittelyä tai sinuttelua, olennaista on pitää sama tyyli läpi viestin. Muista merkitä yhteystiedot selkeästi. Voit luvata lisäedun nopeille vastaajille, jos uutiskirjeeseen toivotaan vastausta. Uutiskirjeeseen kannattaa liittää kuvia. Ne elävöittävät viestiä. Vältä kuitenkin tekemästä uutiskirjeestä liian pitkää. Lisää kirjeeseen ohjeistus miten lukija voi halutessaan lopettaa uutiskirjeen tilaamisen. Erilaisia uutiskirjeen malleja on ladattavissa osoitteesta: /office.microsoft.com/fi-fi/templates/results.aspx?qu=uutiskirje&ex=2&av=all

10 MAINONNAN TOTEUTTAMINEN ROHKEASTI, RAUTAISESTI,ROCKISTI JA ASENTEELLA. Mainonnalla tarkoitetaan maksettua, yleensä suurelle kohderyhmälle kohdistettua tavoitteellista tiedottamista. Mainonnan tarkoitus on erottua positiivisella, mieleenpainuvalla tavalla kilpailijoista, tavoittaa asiakkaat sekä herättää kiinnostusta tapahtumaa kohtaan. Mainonnan suunnitteluun kannattaa paneutua huolella. Mainonnan tuottaessa haasteita, voi kääntyä mainostoimistojen puoleen ja pyytää apua ja näkemystä alan ammattilaisilta. Lehtimainonta - houkuttele aamupalapöydissä, kahviloissa ja taukohuoneissa. Lehtimainonta on suosittu tapa ilmoittaa tapahtumista. Lehdet ovat nopea media, jonne ilmoituksen voi parhaimmillaan saada jo seuraavaksi päiväksi. Viestin sisältöön ja ulkonäköön kannattaa panostaa. Ilmoituksen hintaan vaikuttaa muun muassa ilmoituksen koko, siinä käytetyt värit, ilmoitusluokka, ilmoitussivu ja julkaisupäivä. Kaupunki- ja paikallislehdet Erilaisia lehtiä kiinnostavat eri asiat ja tiedotteet kannattaa kirjoittaa sen mukaisesti. Kaupunkilehtiä ja paikallislehtiä kiinnostavat vahvasti paikalliset asiat sekä uutiset. Lehdille suunnatut tiedotteet on hyvä kirjoittaa valmiiksi uutisen muotoon. Paikallislehdet poimivat ajoittain juttuja myös valtakunnallisista lehdistä. Jos haluat jutun paikallislehteen, se kannattaa laatia ja lähettää itse, jotta saat haluamasi näkökulman lehden juttuun. Lehdille kannattaa tarjota valmiita kuvia, sillä ne herättävät enemmän mielenkiintoa juttua kohtaan. Sanomalehdet Sanomalehtiä kiinnostaa myös paikallisuus, mutta kannattaa huomioida, että usein kyseessä on laajempi levikkinen lehti. Tapahtumaorganisaation tulee olla selvillä sanomalehden jakelualueesta ja oikeasta kontaktihenkilöstä lehden oikealla osastolla (esimerkiksi kulttuuri, urheilu ja niin edelleen). Aikakauslehdet Sanomalehtien ja ilmaisjakelulehtien lisäksi myös aikakauslehteen voi lähettää tiedotteen tai maksaa mainoksesta lehdessä. Aikakauslehti on sanomalehteä hitaampi media, sillä lehdet ilmestyvät harvemmin. Aikakauslehdissä on laadukkaampi painojälki kuin sanomalehdissä ja niissä julkaistut jutut eivät vanhene niin nopeasti. Niitä luetaan paljon myös hotelleissa, busseissa, kahviloissa, kampaamoissa ja terveyskeskuksissa.

11 Aikakauslehden mainos on helppo suunnata tietylle ryhmälle valitsemalla kohderyhmän suosima alan lehti. Kannattaa myös tarkistaa onko aikakauslehdellä sähköistä keikka/tapahtumaka- lenteria, jonne omasta tapahtumasta voisi ilmoittaa. Suositut lehdet Tampereella Tampereella mm. Aamulehti ja Tamperelainen tarjoavat hyvät mahdollisuudet kattavalle lehtimainonnalle. Aamulehteen on helppo jättää ilmoitus nettisivujen kautta. Sieltä löytyvät selkeät ohjeet ilmoituksen jättämiseen sekä hinnasto. www2.aamulehti.fi/ilmoittaminen Tamperelaiseen voi lähettää uutisvinkkejä tai tehdä oman uutisen. Omaa tapahtumaa kannattaa miettiä näiden molempien kannalta ja käydä netissä tutustumassa lisää asiaan. Läpi menneitä uutisjuttuja on hyvä selailla ja ottaa niistä vinkkejä. Tamperelaisen uutisista löytyy myös Rock City osio, josta näkee Tampereella järjestettävät keikat. Molemmilla lehdillä on myös tapahtumakalenteri, jonne voi jättää ilmaiseksi ilmoituksen tapahtumasta. Aiheesta lisää kohdassa ilmaiset tiedotusvälineet. MAINONTA JA MEDIOILLE TIEDOTTAMINEN Tampereen ja sen lähiseudun muita keskeisiä sanoma- ja ilmaisjakelulehtiä: Akaan Seutu, City, Hervannan sanomat, Ideapark Uutiset, Kangasalan sanomat, Lempäälän-Vesilahden Sanomat, Metropoli, Moro, Suur-Tampere, Sydän-Hämeen lehti, Voima, Ylöjärven Uutiset,

12 Radio- ja tv-mainonta kerro se äänin ja kuvin. Radioita on kahdenlaisia: pienempiä paikallisradioita ja suurempia valtakunnallisia radioita. Suuri osa radioista on paikallisradioita, jotka toimivat vain tietyllä kuuluvuusalueella. Radioilmoituksen tulee olla selkeä ja erottuva. Radiomainoksissa käytetään usein tehokeinoina huumoria tai musiikkia, joiden tarkoituksena on jäädä kuulijan mieleen. Tärkeää on myös toisto, mainosta tulee esittää tarpeeksi usein. Radioiden kanssa toimiessa nopeus ja ajankohtaisuus ovat valttia. Paikallisradiota voi lähestyä lyhyellä ja ytimekkäällä tiedotteella, jossa on selkeät yhteystiedot. Toimitusta kiinnostaa pääsääntöisesti aseman kuuluvuusalueellaan tapahtuvat asiat. On hyvä muistaa, että tiedotteen tulee koskettaa teemallaan useampaa kuin muutamaa ihmistä tai tiettyä ihmisryhmää. Kaupallista valtakunnallista radiota kiinnostavat aiheet, jotka liittyvät ihmisten arkielämään. Tiedon tulee olla tavallista ihmistä koskevaa. Radiolle voi tarjota myös valmista äänimateriaalia. Valtakunnallisille radioille voi tiedottaa mihin aikaan tahansa, mutta paikallisradiot eivät päivystä ympäri vuorokauden. Tiedotustilaisuutta järjestettäessä tulee ottaa huomioon toimittajien työajat, usein paras aika järjestää tiedotustilaisuus on työajalla, arkipäivänä. Televisiolle tiedotettaessa jutun tulee olla huomattavasti isompi ja kiinnostavampi. Uutisten loppukevennykseen on mahdollisuus päästä kiinnostavalla, pienemmälläkin jutulla ja hyvin suunnitellulla materiaalilla. Tärkeintä on huomiota herättävä ja erikoinen juttu. Televisiolle ei yleensä riitä pelkkä tiedote. Heille on hyvä tarjota kuvausmahdollisuutta ja valmiita haastateltavia. Kuvausasioiden kanssa on hyvä olla tarkka ja huomioida, että kaikki luvat ovat kunnossa. Tiedotteen mukana kannattaa aina laittaa kuvia. Yhteistä lehdillä, radioilla ja televisiolla on se, että kaikkia medioita on helpoin lähestyä sähköpostitse. Lehtien tai television toimittajille voi soittaa myös tiedotteen lähettämisen jälkeen. Näin tiedote ei jää pelkästään toimittajan sähköpostiin. Muista kiinnittää huomiota siihen, että tiedote on suunnattu tuksessa oikealle tiedo- henkilölle.

13

14 PYSÄYTÄ JA HEHKUTA KAUPUNGIN SYDÄMMESSÄ Ulkomainonnan tarkoitus on tavoittaa kaupungissa liikkuvat ihmiset. Ulkomainontaa sijoitetaan yleensä keskustaan, torien läheisyyteen tai muihin paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä. Ulkomainontaan kuuluvat banderollit, tapahtumailmoitustaulut, tienvarsimainokset ja muut mahdolliset katujenvarsi- ja mainostaulut. Ulkomainonta on suoraan esillä ja kaikkien nähtävillä, siksi mainoksen on hyvä olla huomiota herättävä, värikäs ja kiinnostava. Sen lisäksi mainoksen on tärkeää olla selkeä, sillä sitä katsellaan yleensä vain hetken aikaa ohikulkumatkalla. Ulkomainontaa on hyvä käyttää tapahtuman muun markkinoinnin tukivälineenä. K eskitä ja panosta ulkomarkkinointiin juuri ennen tapahtumaa. Näin saat tapahtumalle näkyvyyttä katukuvaan, herätät ihmisten mielenkiintoa, nostatat tunnelmaa sekä saat mahdollisesti viime hetken spontaanit tapahtumakävijät liikkeelle. Banderollit Tampereen kaupungilta voi varata banderollipaikkoja tapahtuman mainostamista varten. Varaaminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella, joka osoitetaan Tampereen kaupungin kiinteistötoimelle. Banderollien asennuksen ja poistamisen hoitaa Tampereen Vera Oy. Banderolli toimitetaan myös erikseen Vera Oy:lle kiinnittämistä varten. Banderolli-mainostamisen kokonaishinta on: banderollin valmistus + paikkavuokra (eri hintoja paikasta riippuen) + asennus- ja poistotyö. Tarkemmat ohjeet vapaamuotoisen hakemuksen sisällöstä, banderollipaikoista ja niiden hinnoista: banderolliohje_ja_hinnastot_2011.pdf Tapahtumailmoitustaulut Tampereella keskustan alueella on yhteensä kymmenen tapahtuman mainostamista varten tarkoitettua maksutonta tapahtumailmoitustaulua. Nämä ilmoitustaulut ovat Tampereen kaupungin sijoittamia virallisia ilmoitustauluja. Julisteita tai muita mainoksia ei ole sallittua kiinnittää muualle. Kartta ilmoitustaulujen sijainnista:

15 Abribus-mainostaulut JCDecaux Finland Oy on ulkomainosyhtiö, jonka mainostauluja löytyy ymmainostauluja on lukuisia, niitä voi nähdä esimerkiksi isoissa pyörivissä pilareissa, katujen varsilla, ostoskeskuksissa tai bussipysäkeillä. Tampereen kaupungin Tapahtumatoimisto välittää tapahtumajärjestäjille mainospaikkoja ympäri kaupunkia oleviin JCDecaux n Abribus-mainostauluihin. Tapahtumatoimisto hallinnoi tällä hetkellä kolmen taulusarjan varauksia. Kolmessa taulusarjassa on yhteensä lähes 100 kappaletta JCDecaux n Abribus -mainostaulujen B-pintoja. Kaikki taulut sijoittuvat kaupungin keskusta-alueelle. Tauluja voivat varata eri tapahtumatoimijat, jotka tuovat taulujen mainonnassa esiin esimerkiksi konsertin maksutonta, kaikille suunnattua ohjelmallista sisältöä. Varaaminen on maksutonta. Mainoksissa ei voi olla puhtaasti kaupallista sisältöä. Esimerkiksi kaupalliset sponsorien logot eivät voi olla näissä mainoksissa näkyvillä. ULKOMAINONTA Taulusarjan varaajalle kustannukseksi jää vastata mainostaulujen julisteiden ja niiden teettämisestä muodostuvista kuluista. Lisäksi varaaja toimittaa julisteet erikseen julisteiden kiinnittäjille. Taulusarjojen sähköiseen varaamisjärjestelmään löytyy linkki Tapahtumatoimiston nettisivuilta. Lisätietoja taulusarjoista ja niiden varaamisesta sekä varauksien ehdoista saa Tapahtumatoimistosta. Halutessasi voit lisäksi tutustua muihin JCDecaux- katujenvarsitauluihin osoitteessa: Medianäytöt Mainostaulujen lisäksi Tapahtumatoimistolla on medianäyttöjä, joita voi myös käyttää tapahtumien mainostamiseen. Medianäytöt ovat sähköisiä mainostauluja katujen varsilla. Tapahtumatoimistolla on tällä hetkellä sopimus kahdesta, Lempääläntiellä ja Hervannan valtaväylällä, olevasta medianäytöstä. Mainostaulut ja medianäytöt on tarkoitettu tapahtumien järjestämisestä kertomiseen eikä niissä saa näkyä kolmannen osapuolen markkinointia. Medianäyttöihin mainoksen voi tehdä itse ja lähettää sen Tapahtumatoimistoon. Vapaata tilaa kaupungin medianäytöistä voi kysyä Tapahtumatoimistosta: Lisäksi maksullisia palveluntarjoajia on medianäyttöjen osalta useita Tampereella.

16 SÄVÄYTÄ, KOHTAUTA JA JÄÄ MIELEEN Erikoismedioilla tarkoitetaan kaikkia epätavallisia medioita, jotka auttavat markkinoinnissa olematta kuitenkaan varsinaista perinteistä mainontaa. Erikoismedioiksi voidaan lukea esimerkiksi puskaradio ja sissimarkkinointi. Erikoismedioita kannattaa hyödyntää tapahtuman markkinoinnissa, sillä usein tätä kautta tuleva tieto koetaan mielekkääksi, henkilökohtaiseksi ja jopa salaperäiseksi. Erikoismediat ovat usein myös edullinen tapa markkinoida ja saada viesti leviämään nopeasti suurellekin joukolle. Puskaradio Nykypäivänä puskaradio toimii monen median tukijana. Esimerkiksi Facebookissa pääsee näkemään kaveriensa tykkäykset ja näin juttu leviää nopeasti eteenpäin. Sosiaalisessa mediassa pyörivistä aiheista puhutaan mielellään myös vapaa-ajalla. Tapahtuman markkinointia suunniteltaessa ja arvioitaessa pohditaan usein asiakkaiden ostopäätöksiä. Miksi asiakas osti lipun tapahtumaan? Mikä media onnistui tuomaan asiakkaan juuri tähän tapahtumaan? Ostopäätöksiin vaikuttavat voimakkaasti epäkaupallisesti saadut viestit tapahtumasta, kuten ystävän, tuttavan tai työ/opiskelukaverin antama suositus. Ystävien positiiviset kokemukset ja suositukset vaikuttavat ostopäätöksiin enemmän kuin mikään suunniteltu markkinointi. Kokemusperäinen tieto vakuuttaa. Muista, että tapahtuma on viesti itsessään ja jokaisen ulospäin näkyvän viestin suunnittellun tai puskaradion kautta levinneen tulee vastata tapahtuman arvoja. Sissimarkkinointi Sissimarkkinoinnilla tarkoitetaan markkinointia epätavallisin, joskus radikaaleinkin keinoin. Sissimarkkinoinnin ydinajatus on käyttää mediaa luovasti. Yleisesti käytettyjä sissimarkkinoinnin keinoja ovat erilaiset kampanjat. Kampanjoita voidaan toteuttaa erityisesti sosiaalisessa mediassa, kadulla, ostoskeskuksissa tai yrityksen nettisivuilla. Sissimarkkinoinnin päätarkoitus on herättää huomiota ja keinot sen toteuttamiseen voivat olla melko voimakkaita, pysäyttäviä. Sissimarkkinointiin ei yleensä käytetä paljoa rahaa, vaan tarkoitus on saada suuria tuloksia pienin panoksin.

17 ERIKOISMEDIAT Esimerkkejä sissimarkkinoinnista on epätavalliset huomiota herättävät otsikot, sosiaalisessa mediassa liikkeelle laitetut pelit tai kilpailut ja kauppakeskuksissa tai kadulla esitetyt performanssit. Muista, että sissimarkkinoinnin kanssa tulee kuitenkin olla tarkkana, jotta tempaus ei loukkaa ja se noudattaa lakeja ja määräyksiä. Muun muassa kauppakeskuksissa ja kadulla järjestetyt tempaukset vaativat luvat.

18 TAVOITA, KOHTAA JA TIEDOTA Julisteet ja flyerit Julisteet ja flyerit toimivat yleensä muun markkinoinnin tukena. Niiden tarkoitus on vaikuttaa suoraan kaduilla liikkuviin ihmisiin, herättää huomiota ja mielenkiintoa. Molempien ulkoasun tulee olla erottuva ja selkeä. Julisteita suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon, että julisteen hintaan vaikuttaa painoksen määrä, julisteen koko ja käytettyjen värien määrä. Julisteiden ja flyereiden suunnitteluun ja teettämiseen kannattaa aina varata aikaa Kannattaa kysyä tarjous useammalta painota- lolta. Tarjoukset voi pyytää esimerkiksi köpostitse. säh- Esitteet Esitettä voidaan jakaa esimerkiksi markkinointikirjeen mukana. Aluksi on tärkeää päättää missä esitettä jaetaan, sillä se vaikuttaa esitteen suunnitteluun sekä painosmäärään. Erikseen jaettavaan esitteeseen tulee sisällyttää enemmän tietoa tapahtumaorganisaatiosta ja sen toiminnasta. Esitteen tulee aina olla markkinointihenkinen. Esitettä luetaan yleensä vain hetken aikaa ja siksi sisällön tulee olla napakka ja selkeä. Liikaa tekstiä tulee siis välttää.

19 SUORAMAINONTA

20 TYKKÄÄ, TWIITTAA, KUVAA JA KOMMENTOI Sosiaalinen media on vallannut tapahtumamarkkinoinnin kentän ja samalla muuttanut viestintämaailmaa radikaalisti. Jokaisen hyvän tapahtumamarkkinoijan tulee tuntea sosiaalisen median tarjoamat mahdollisuudet ja haasteet. Tärkeää on olla siellä missä asiakaskin on. Ihmisillä on tarve päästä osallistumaan, jakamaan mielipiteitään ja keskustelemaan. Olennaista sosiaalisen median käytössä on juuri vuorovaikutus. Sosiaalisen median käytetyimpiä kanavia ovat Facebook, Twitter ja Youtube sekä erilaiset blogit. Palvelut kehittyvät jatkuvasti ja siksi niihin liittyviä muutoksia, päivityksiä ja rakenteita kannattaa seurata aktiivisesti. Jokaisella sosiaalisella medialla on omat erikoispiirteensä ja säännönmukaisuutensa joita tulee noudattaa. Näiden oppimisen ja sisäistämisen jälkeen sosiaalisella medialla on tapahtumaa markkinoivalle paljon annettavaa. Facebook Facebookin toiminta perustuu käyttäjien väliseen vuorovaikutukseen, jonka pohjana on sosiaalisten suhteiden luonti ja ylläpitäminen. Facebookissa kommunikointi on hyvin samanlaista kuin kommunikointi kasvotusten. Liikkeelle ei kannata lähteä tapahtuman myynnin näkökulmasta, vaan tarkoitus on saada luotua positiivisia tuntemuksia ja kerättyä tapahtumalle seuraajia. Seuraajien avulla saadaan uusia seuraajia ja edelleen uusia seuraajia. Facebookin käyttö alkaa oman henkilökohtaisen profiilin luomisesta. Profiilin luonti tapahtuu Facebookin etusivulta. Oman profiilin luomisen jälkeen päästään luomaan tapahtuman Facebook-sivu. Tapahtumalle voi luoda oman sivun, kun olet kirjautuneena sisään. Sivun luomisen jälkeen sen käyttö kannattaa aloittaa julkaisemalla sivulla postauksia eli lyhyitä kirjoituksia tapahtumaan liittyen. Kirjoituksiin voidaan liittää myös kuvia ja videoita. Tarkoituksena on siis saada sivuille sisältöä, joita sivun seuraajat voivat lukea tai katsella. Muista, että ilmituksia voi tehdä jo tapahtuman valmisteluvaiheesta alkaen ja jatkaa niitä aina purkuun ja loppufiilistelyyn asti. Tämä tekee tapahtumasta mielenkiintoisen kokonaisuuden, jossa mayleisön on helppo elää tapahtumukana.

21 ILMAISET VIESTINÄKANAVAT

22

23 Sisällön luomisen jälkeen voidaan kutsua kavereita tykkäämään tapahtumasivusta. Aina kun siitä tykätään, se näkyy tykkääjän omassa profiilissa hänen kavereilleen. Lisäksi tykkääjä näkee kaikki tapahtumasivulla tehdyt julkaisut, ja tykkääjä voi myös kirjoittaa ja julkaista sivulla. Kaikki oman sivun julkaisut voidaan tarvittaessa poistaa jos sinne päätyy jotakin asiatonta. Tarkista aina oman julkaisun sisältö pariin otteeseen, ettet va- hingossa julkaise tekstiä, joka voidaan helposti ymmärtää jan toimesta lukiväärin. Tunnettuutta ja positiivista julkisuutta voi ansaita olemalla aktiivinen keskustelupalstoilla varmistaen positiivisen näkyvyyden. Sivuille ilmestyneisiin kommentteihin vastaaminen on tärkeää. Yksi tehokkaimmista keinoista levittää tietoa omasta tapahtumasivustaan on järjestää kilpailu tai kysely tapahtuman sivulla. Voit muun muassa rakentaa poll-kyselyn, jonka avulla voit kerätä tietoa esimerkiksi siitä, mistä kävijät ovat saaneet tietää tapahtumasta yms. Kyselyyn vastanneiden kesken voidaan sitten arpoa palkintoja. Kilpailun järjestämisen jälkeen on kuitenkin hyvä pysähtyä miettimään, kuinka tykkääjän saa pysymään seuraajana myös kilpailun päätyttyä. Toinen tehokas tapa levittää sanomaa omasta tapahtumasta on luoda Facebookkiin tapahtuma. Tapahtuman luominen tapahtuu menemällä kohtaan tapahtumat. Tapahtumaan tulee merkitä tapahtuman nimi, tiedot eli kuvaus tapahtumasta sekä missä ja milloin tapahtuma järjestetään. Samalla pääsee myös päättämään tapahtuman yksityisyydestä. Yleisötapahtumaa järjestettäessä tapahtuma kannattaa olla julkinen, jotta kaikki pääsevät osallistumaan ja näkemään tapahtuman. Tapahtuman seinällä voidaan julkaista kirjoituksia tapahtuman etenemisestä, kommentteja, kuvia ja videoita. Facebook-tapahtuman luomisen tarkoitus on kertoa olennaisia asioita tapahtumasta ja sen sisällöstä. Samalla se antaa kuvaa siitä, kuinka moni tapahtuman tykkääjistä aikoo osallistua. Tapahtumaan voi ja kannattaa kutsua omia Facebook-kavereita. Tapahtumaa luodessa kannattaa laittaa rasti kohtaan, jossa antaa myös kavereilleen luvan kutsua omia kavereitaan mukaan. Lisäksi tapahtuman voi jakaa omassa profiilissaan kohdasta jaa (omalla seinällä).

24 Facebookissa mainonta on pääasiallisesti ilmaista, mutta lisää näkyvyyttä voidaan myös ostaa. Rahallisten palveluiden kautta voidaan varmistaa, että oma sivu tai tapahtuma saa enemmän näkyvyyttä. Lisää tietoa palveluiden hinnoista ja Facebook mainonnasta saa osoitteesta: https://www.facebook.com/advertising/faq Twitter Twitterin käyttö aloitetaan luomalla käyttäjätili. Twitter on mikroblogipalvelu, jonne ei voida kirjoittaa kovin pitkiä juttuja, käytössäsi on vain 140 merkkiä per twiittaus (julkaisu). Twiittaus voi esimerkiksi antaa esimakua tapahtuman esiintyjistä tyyliin: Tässä bändin X uusi video antamaan esimakua tulevasta! Bändi X esiintyy tapahtumassa perjantaina (päivämäärä).. Tekstin jatkeeksi voi laittaa linkin videoon. Tilin luomisen jälkeen Twitterin käyttö jatkuu seurattavien etsimisellä. Seurata voi ystäviä, bändejä, tapahtumia sekä erilaisia yrityksiä. Seurattavia voi etsiä haku-toiminnon avulla tai selaamalla erilaisia luokkia. Twitter myös tarjoaa esimerkkejä seurattaviksi. Seuraamalla muita on tarkoitus saada muut seuraamaan omaa profiilia. Alussa omaa profiilia kannattaa täyttää ahkerasti twiittaamalla (eli kirjoittamalla tai linkittämällä jotakin) sinne aiheista, jotka kiinnostavat. Twitterissä on hyvä jakaa esimerkiksi linkkivinkkejä, sillä omaa tekstiä ei mahdu paljon. Palvelussa voi myös osallistua kommentoimalla muiden linkkejä tai twiittauksia. Vuorovaikutus on tärkeää myös Twitterissä. Käyttäjät, jotka seuraavat toisiaan voivat lähettää yksityisiä viestejä keskenään. Yksityisten viestien mitta on sama, maksimissaan 140 merkkiä. Omaan Twitter-tiliin voi luoda erilaisia listoja. Listoja luodaan halutulla tavalla esimerkiksi jakamalla seurattavat listoihin kuten musiikki, tapahtumat, näyttelyt, kaupungit, urheiluseurat ja niin edelleen. YouTube ja Googlen palvelut YouTube on palvelu, jonne voi lisätä erilaisia videoita. Tulevasta tapahtumasta voi tehdä esimerkiksi esittelyvideon, joka antaa esimakua tulevasta tai kuvata videon itse tapahtuman aikana ja julkaista sen YouTubessa. Linkkiä videosta voi sitten levittää Facebookissa ja Twitterissä.

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti

Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti Tiedepuisto // Sähäkkä-hanke Miten hyödyntää sosiaalista mediaa tehokkaasti mainonta markkinointi rekrytointi Santeri Lanér, VTM Tietotekniikan ammattilainen vuodesta 1996 Yrittäjänä ja konsulttina vuodesta

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen

Vinkkejä hankeviestintään. Sykettä-hanke Jenni Tiainen Vinkkejä hankeviestintään Sykettä-hanke Jenni Tiainen Sivu 1 8.3.2016 Tiedottaminen Hankerahoituksen pelisääntöihin kuuluu, että hankkeista tiedotetaan avoimesti. Hankkeet ovat julkisia sen jälkeen, kun

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus

Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään. Tuettujen hankkeiden koulutus Hei me tiedotetaan! Vinkkejä hankeviestintään Tuettujen hankkeiden koulutus 12.1.2015 Tiedottaminen vs. viestintä Tiedottaminen on tiedon tuottamista lähettäjän näkökulmasta ja viestin yksisuuntaista tuuttaamista

Lisätiedot

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila

MARTAT VERKOSSA. Jouko Marttila MARTAT VERKOSSA Jouko Marttila 1.10.2016 Mobiili-internet on ykkönen Lähes puolet asiakkaista hakee tietoa sosiaalisesta mediasta ostopäätösten tueksi Facebook Yritykset käyttävät markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut

Facebook-sivu tehokäyttöön. Osa 2 Facebook-sivun julkaisut Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 2 Facebook-sivun julkaisut 2013-3-8 1 Mitä opit tänään Mitä laaja tutkimus kertoo erilaisten julkaisujen saamasta palautteesta Miten luot sisältöstrategian Facebook-sivullesi

Lisätiedot

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO

TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO TIEDOTTEEN JA VIESTINTÄSUUNNITELMAN TEKO Katja Reinikainen Kansalaisareena 2016 Taustaa Tiedotteen kirjoittaminen lähtee tarpeesta tiedottaa yhteisöä/organisaatiota koskevasta asiasta. Tiedotteen tarkoitus

Lisätiedot

Hiekkis. Some-strategia

Hiekkis. Some-strategia Hiekkis Some-strategia Some-strategian sisällys Valitsimme tähän some-strategiaan neljä tämän hetken suosituinta ja käytetyintä some-kanavaa nuorten keskuudessa. Projekti suunniteltiin ja toteutettiin

Lisätiedot

Miksi tiedottaa (median kautta)?

Miksi tiedottaa (median kautta)? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma VIESTINTÄSUUNITELMA 1(10) Viestintäsuunnitelma Tervarit Juniorit ry VIESTINTÄSUUNITELMA 2(10) Sisällys 1. Johdanto 2. Tervarit Juniorit 3. Arvot 4. Viestinnän kohteet ja tavoitteet 5. Tervarit Juniorit

Lisätiedot

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen?

Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? Aloittavan yrittäjän markkinointiopas - mitä tarvitsen kun perustan yrityksen? 1 Olet päättänyt perustaa yrityksen tai olet sen jo perustanut. Kertoaksesi potentiaalisille asiakkaillesi, että olet olemassa,

Lisätiedot

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä

Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Tutkija somessa Jenni Valta Turun yliopiston viestintä Mitä some antaa tutkijalle? Oma ääni kuuluviin Toimituksellisissa medioissa toimittaja päättää sisällön ja rakenteen somessa voit itse päättää, mitä

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta

FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma Viestintävaliokunta FC WILD Seuran viestintäsuunnitelma 31.1.2013 Viestintävaliokunta Sisältö Viestinnän nykytila Viestinnän tavoitteet Viestinnän osapuolet Viestinnän foorumit ja kanavat Viestinnän vuosikello Viestinnän

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA

MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA MILLAISIA JUTTUVINKKEJÄ JA TIEDOTTEITA Viestintä- ja markkinointiseminaari 2.-3.6.2015 Kari Ikonen twitter @IkonenKari 3.6.2015 Alma Aluemedia Maakuntalehdet Alma Aluemedia 4 maakuntalehteä 14 tilattavaa

Lisätiedot

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia.

Aloitus. Kuvaile profiilissasi lyhyesti itseäsi ja lisää myös kuva. Kuvaton profiili ja tyhjä esittelyteksti eivät erityisemmin houkuttele seuraajia. Opas Twitteriin Twitter on mikroblogipalvelu, jonka käyttäjäkunta kasvaa koko ajan. Monet uutistoimitukset seuraavat päivän aikana mitä twitterissä tapahtuu ja poimivat sieltä uutisoitavia aiheita. Palvelu

Lisätiedot

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius

Tiedottaminen. Yritystoiminta Pauliina Stranius Tiedottaminen Tiedottaminen sisäinen tiedottaminen tehtävät informointi henkilöstölle keskustelu henkilöstön/yksittäisen henkilön kanssa perehdyttäminen sisäinen markkinointi vuorovaikutus keinot henk.kohtaiset

Lisätiedot

Facebook-sivun ylläpito

Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun ylläpito Facebook-sivun viestinnän tehostaminen 2013-5-29 Materiaaleista Koulutuksen videotallenteet ja muut materiaalit ovat käytössänne osoitteessa http://akatemia.fi/fbyk-tilaajien-alue/

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut

Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Somevinkkejä seurakuntavaalien ehdokkaille 16.9.2014 Eija Harju, Espoon seurakunnat, viestintäpalvelut Some on vuorovaikutusta Kuuntelemista, oppimista ja jakamista Keskusteleva äänensävy Viestitään samanaikaisesti

Lisätiedot

Facebook-sivu tehokäyttöön

Facebook-sivu tehokäyttöön Facebook-sivu tehokäyttöön Osa 3 Facebook-sivun maksulliset viestintäkeinot 2013-3-15 1 Mitä opit tänään Miksi käyttää maksullisia keinoja näkyvyyden hankkimiseksi Miten tehostat sivujulkaisun näkyvyyttä

Lisätiedot

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA?

PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? PLUSMARK PRINTTI TÄNÄÄN JA MITÄ SE MAKSAA? HENGÄHDYSTAUKO PRINTTI ON KUOLLUT? Mieti, jos postilaatikostasi tulisi yhtä paljon mainoksia kuin mitä näät päivän aikana sähköisessä muodossa? Et ehkä edes

Lisätiedot

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas

Työnhaku 2.0. #viestikoulu. 11.2.2016 Sanna Saarikangas Työnhaku 2.0 A s i a n t u n t i j a b r ä n d i v e r k o s s a, t y ö n h a k u s o m e s s a j a v i s u a a l i n e n C V 11.2.2016 Sanna Saarikangas Mitä? Ohjelmassa Miten ja miksi työnhaku on muuttunut

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry

Sosiaalisen median pelisäännöt. FC Honka ry Sosiaalisen median pelisäännöt FC Honka ry 16.05.2016 Honkalaisuus on tukemista, jakamista ja arvostamista Honkalaiseen perheeseen kuuluvat niin pelaajat kuin heidän läheisensä, joukkueiden ja seuran toimijat

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015. Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus Järjestöseminaari 31.1.2015 Maj Rasilainen Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Mikä on ainejärjestön tarkoitus ja tavoitteet? Järjestää kivaa toimintaa

Lisätiedot

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali

Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Uuden etusivun ja uusien toiminnallisuuksien esittelymateriaali Asiakaspalvelun Oma Yritys-Suomi -työtila Päivämäärä: 19.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 TERMISTÖ 2 JOHDANTO 3 YHTEENVETO 1 4 MUUTOKSET 5 USEIN

Lisätiedot

Edulliset vaalipaketit

Edulliset vaalipaketit Edulliset vaalipaketit Hyödyntämällä kampanjassasi Kalevan kaikkia medioita tavoitat äänestäjät kattavammin ja kampanjasi jää paremmin mieleen. Valitse valmiista esimerkkipaketeista tarpeisiisi ja budjettiisi

Lisätiedot

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen

Klikit Myynniksi. Raahe Jaakko Suojanen Klikit Myynniksi Raahe 31.10.2016 Jaakko Suojanen Sisältö Verkossa myyminen Tehokas verkkosivu Liikennemäärän kehittäminen Hakukoneoptimointi Google Adwords Facebook Konversion kehittäminen Jaakko Suojanen

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Verkkosivut tuloskuntoon

Verkkosivut tuloskuntoon Verkkosivut tuloskuntoon 10 tapaa kasvattaa yrityksen verkkosivuston markkinointivoimaa Jari Juslén 2013-2-7 Jari Juslén Jari Juslén KTM, MBA Yrittäjä, Akatemia 24/7 Oy Konsultoint, koulutukset, markkinointpalvelut

Lisätiedot

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa

Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Jatkokehittämisen ideoita nuorten vastavuoroisesta palautteesta Ohjaamoissa Juva 8.12.2016 Heikki Kantonen TKI asiantuntija Välittömän palautteen kerääminen Etelä-Savossa on kokeiltu palautteen keräämistä

Lisätiedot

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville?

Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mitä saamme aikaan 20 miljoonalla eurolla? ja miten kerromme siitä tuloksista kiinnostuneille ja kiinnostuville? Mikä on tutkimusohjelman tai hankkeen tulos? Tutkijoille työtä, opinnäytteitä, meriittejä

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller

Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller Ideasta hankkeeksi Kulttuurihankkeen suunnittelu Novgorod 2013 Marianne Möller 23.9.2013 Hankeidea Hankesuunnitelma budjetti yhteistyösopimus Esityksen sisältö Hankkeen toteuttaminen tavoitteet ja välitavoitteet

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST

OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST OTTELUMARKKINOINNIN JA -VIESTINNÄN CHECKLIST Käytä ottelutapahtumaa rakentaaksesi pysyviä SUHTEITA katsojien kanssa Ottelut eivät ole vain hetkiä ajassa, ne ovat SISÄLTÖÄ, joita voidaan hyödyntää monella

Lisätiedot

Kristina Ruuskanen TV09S1M1

Kristina Ruuskanen TV09S1M1 Kristina Ruuskanen TV09S1M1 1/24 1. Johdanto 2. Digitaalinen markkinointi 3. Digitaalisen markkinoinnin muotoja 4. Suosituimmat digitaalisen markkinoinnin keinot 5. Digitaalisen markkinoinnin käytön syyt

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon)

Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: Toisen vaiheen tehtävien maksimipisteet (älä tee merkintöjä taulukkoon) Täytä selkeällä käsialalla: Nimi: Syntymäaika: Kotikunta: Sähköpostiosoite: @ Tarkista, että sinulla on neljä erikseen nidottua tehtävää (tehtävät 1 4, 9 sivua), kaksi liitettä sekä konseptipaperi. Mikäli

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu

Google Forms / Anna Haapalainen. Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms Googlen lomake-työkalu Google Forms / Anna Haapalainen Googlen lomaketyökalulla on helppoa tehdä sähköisiä kyselyitä, tehtäviä tai kokeita. Voidaksesi luoda Googlen lomakkeita, sinulla tulee

Lisätiedot

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke

VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke VERKKOMARKKINOINNIN MAHDOLLISUUDET Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin -hanke Eveliina Toivonen 9.9.2016 www.hamk.fi TIETOISKUN SISÄLTÖ 1. Markkinoinnin perusperiaatteet 2. Verkkomarkkinoinnin kolme teemaa

Lisätiedot

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen

Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä. Sirkku Hirvonen Sosiaalinen media pk-yritysten markkinoinnissa ja myynnissä Sirkku Hirvonen Millä alkuun sosiaalisessa mediassa Sosiaalisen median strategia vs. kevytsuunnitelma Strategia kirosana Suunnitelma kuitenkin

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050

Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja. #sitoumus2050 Sometetaan Sitoumusta! Sitoumuksen yhteinen sosiaalisen median kampanja #sitoumus2050 Tervetuloa mukaan! Suomi osallistuu tänä vuonna ensimmäistä kertaa Euroopan kestävän kehityksen viikkoon. Kestävän

Lisätiedot

Suomen joukkueen Viestintä

Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen Viestintä Suomen joukkueen viestintä Jamposti * Suomen joukkueen virallinen tiedotuslehti, joka ilmestyy ennen leiriä neljä kertaa, leirillä joka päivä ja leirin jälkeen kerran. * Nro

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS

SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS SOSIAALISEN MEDIAN VALMENNUS Eveliina Toivonen 21.3.2016 VALMENNUKSEN SISÄLTÖ 1. Sosiaalinen media yleisesti 2. Sosiaalisen median kanavat 3. Käyttöönotto 4. Sosiaalisen median suunnitelma 5. Sisältömarkkinointi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VIESTINTÄSUUNNITELMA VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS 2016 Maakunnan viestintäryhmä Varsinais-Suomen liitto YDINVIESTIT Suodatamme

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten?

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Miksi tiedottaa median kautta? Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti laajan yleisön tietoisuuteen Viestintäkanava valitaan

Lisätiedot

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä

Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin ekijä ja päivämäärä 1 Sähköposti - muistuttaa tavallista kannettavaa postia monin tavoin 14.2.2012ekijä ja päivämäärä Sähköpostiviestin kirjoitusohjeita 2 Kirjoita lyhyitä ja kieliasultaan moitteettomia viestejä (isot alkukirjaimet

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja

SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry. Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA, EduBerry Hannakaisa Markkanen, tiedottaja SOSIAALINEN MEDIA 2. OSIO Facebook ja Whatsapp fokuksessa Facebook-tehtävän purku ja harjoitteita Whatsapp-ryhmä EduBerry Miten Whatsapp-ryhmää

Lisätiedot

ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA MAINOSPAIKKASI MENNESSÄ

ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA MAINOSPAIKKASI MENNESSÄ ITIS ALE -KAMPANJA TULE MUKAAN KEVÄÄN TARJOUSLEHTEEN. MEDIAKORTTI VARAA PAIKKASI 11.1. MENNESSÄ ITIS SALE -KAMPANJA JA TARJOUSLEHTI Itis Ale -kampanja järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Kampanja on keväällä

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä,

Sosiaalinen media matkailualalla. Harto Pönkä, Sosiaalinen media matkailualalla Harto Pönkä, 23.02.2010 83 prosenttia vastaajista toteaa, ettei sosiaalisilla medioilla ole roolia yritysten markkinoinnissa, 74 prosentin mukaan ei viestinnässäkään. Lähde:

Lisätiedot

ITK Näytteilleasettajan ABC Miten varmistat parhaan mahdollisen tuloksen

ITK Näytteilleasettajan ABC Miten varmistat parhaan mahdollisen tuloksen ITK Näytteilleasettajan ABC Miten varmistat parhaan mahdollisen tuloksen Päivitetty 18.8.2016. konferenssi Sisaltö: 1. Miksi ITK-konferenssiin kannattaa satsata 2. Miten varautua ITK-konferenssiin? 3.

Lisätiedot

ecommerce Growth

ecommerce Growth MITEN TEEN TULOKSELLISTA YHTEISTYÖTÄ SISÄLLÖNTUOTTAJIEN KANSSA ecommerce Growth 15.9.2016 INNA- PIRJETTA LAHTI @innastus Inna-Pirjetta Lahti Kohtaamistoimisto Innastus PING Helsinki Elämyksiä, valmennuksia

Lisätiedot

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012

HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN. Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 HÄME KUIN SADUISSA IKÄÄN Viiden tähden kampanja Mediakortti 2012 YHDESSÄ OLEMME HÄME Häme on alueellisen yhteismarkkinoinnin edelläkävijä. Yli kymmenvuotiaan historiamme aikana olemme yhdessä useiden eri

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA

Sosiaalinen media. Google. Reijo Fält G4S Cash Services (Finland) Oy IT-Koordinaattori PL 2525, 01741 VANTAA Sosiaalinen media Google Tutustuin ensin Googlen palveluihin ottamalla käyttöön GMail tunnukset ja kirjautumalla asiakkaaksi. Osoittautui, että Googlen tarjoamat palvelut ovat moninaisuudessaan ja laajuudessaan

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 3.3.2008 1 (10) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen

Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Hankkeen viestintä ja tuloksista kertominen Koonti Näkyy, kuuluu ja vaikuttaa! -tulosviestinnän koulutuksen (Tampere 8.12.2016) materiaaleista. Kaikki päivän materiaalit löydät: https://1drv.ms/f/s!anjvcgvt_x1ehddqn-tspw6v2x_ffg

Lisätiedot

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa!

Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Sosiaalinen markkinointi kasvattaa tunnettuutta ja liiketoimintaa! Pitkä matka on tultu, muttei ikinä pidä unohtaa mistä on lähdetty. Ilman tavoitteita et voi niitä saavuttaa. Mitä haluat somelta? Mieti

Lisätiedot

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI

Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Baarit & kahvilat WW.SIGNALPARTNERS.FI Signal WiFillä saatat tehokkuuden ja hyvän asiakaskokemuksen yhteen Signal WiFi sopii esimerkiksi vierailijaverkoksi tai mobiilien maksupäätteiden yhteydeksi. Raportointityökalun

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu!

Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu! Organisaation tiedottamisen kehittäminen: Case Centria-ammattikorkeakoulu Mika Mars Account Manager, FM epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän

Lisätiedot

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi

Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Google-työkalut: Dokumenttien jakaminen ja kommentointi Dokumenttien jakaminen Google työkaluilla luodut dokumentit on jaettavissa muille käyttäjille Jaa painikkeella, joka sijaitsee työkalujen oikeassa

Lisätiedot

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company

Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011. a Sanoma company Esittely Oikotie.fi Työpaikat 2011 Suomen johtava kaupallinen verkon työpaikkapalvelu Ilmoittajalle Oikea mediaympäristö tavoittaa parhaimmat työnhakijat. Yhteistyöverkostomme kautta tavoitat monipuolisesti

Lisätiedot

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh

Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh Kaupunginhallitus 467 16.11.2015 Kaupunkikonsernin virallisten ilmoitusten julkaiseminen 887/07.02.01.00.00/2015 KH 467 Valmistelija/lisätiedot: II kaupunginsihteeri Alina Kujansivu, puh. 040 724 8776

Lisätiedot

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF

NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NÄYTTEILLEASETTAJIEN KICK-OFF NHTEF 2015 Annika Puotsaari, Tiia Paananen 01-12-15 1 FAKTAA JA LUKUJA Aktiivinen näytteilleasettaja = tyytyväinen näytteilleasettaja Aktiivinen näytteilleasettaja saa jopa

Lisätiedot

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka

Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka Vaikuttavuutta EU-tiedotukseen EU-tiedottaja Riikka Vitikka 1.12.2015 2 Rakennerahastoviestintä Perusteet: miksi? Kohderyhmät: kenelle? Aiheet: mistä? Kanavat: miten? Tehostaminen: mistä apua? 3 Rakennerahastoviestinnän

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN

VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN VINKKEJÄ VIESTINTÄÄN KERRO TAPAHTUMASTASI VERKOSSA www.reformaatio2017.fi Lähetä tapahtuman aika, paikka, lyhyt kuvaus sisällöstä, yhteyshenkilö ja käyttövapaa kuva osoitteeseen turku.reformaatio@evl.fi.

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media

Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Verkkoviestinnän keinot ja sosiaalinen media Some-markkinoinnin suunnittelun lähtökohdat opiskelijarekrytoinnissa Esimerkkejä maailmalta Ryhmätyöharjoitus Etenemisehdotuksia Keskustelua Businesses don

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Sisältömarkkinointi Suomessa

Sisältömarkkinointi Suomessa Sisältömarkkinointi Suomessa 2014 Vastaajat Vastaajien asema Ylin johto 11 % Päällikkötaso 36 % Asiantuntija 43 % Yrittäjä 4 % Jokin muu, mikä 7 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Kaikki (KA:2.6, Hajonta:0.97)

Lisätiedot

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN

KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN KULUTTAJIEN MUUTTUNUT OSTOKÄYTTÄYTYMINEN Kuinka myyn heille? JANNE HEPOLA 17.11.2016 JANNE HEPOLA Markkinoinnin tohtorikoulutettava Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa Erityisosaaminen kuluttajakäyttäytyminen,

Lisätiedot