YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA"

Transkriptio

1 1 (7) YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA Strateginen tavoite 2. Ympäristöliiketoiminnalla on merkittävä asema Pirkanmaan elinkeinotoiminnassa. Ympäristöliiketoiminnan perustana ovat tuotteet, palvelut ja teknologiat, joilla ehkäistään, rajoitetaan ja korjataan ympäristöön kohdistuvia haittoja ja säästetään luonnonvaroja. Maakunnassa tunnistetaan ympäristöliiketoiminnan globaalisti kasvavat mahdollisuudet ja hyödynnetään alan uudet innovaatiot. Ympäristöliiketoimintaa kehitetään aktiivisella otteella. Materiaalitehokkuutta ja ympäristöteknologiaa hyödyntävät toimialat nousevat keskeiseen asemaan. Elinkeinotoiminnan harjoittajat luovat myös kuluttajille uusia mahdollisuuksia elää ympäristöystävällistä elämää. Toimenpide 1. Nostetaan alueen imagoa ekoteko-maakuntana. Haetaan kasvua kansainvälistymisestä, verkostoitumisesta ja uusista yhteistoiminnallisuuden malleista (esim. yritysekosysteemit ). Lisätään ympäristöalan korkean TKI-osaamisen tunnettuutta. Parannetaan pk-yritysten kansainvälistä ympäristöliiketoiminnan osaamista. Houkutellaan ympäristöalan uusia investointeja alueelle. Raportoinnin yhdyshenkilö: Anniina Heinikangas Vuoden 2011 tilanne Alueen imagon nostaminen ekotekoja tekevänä maakuntana näkyy mm. vireässä hanketoiminnassa. Esimerkkejä Pirkanmaan maakuntaohjelmaa toteuttavista ja ekoteko-imagoa tukevista hankkeista, jotka ovat jo käynnistyneet tai todennäköisesti käynnistyvät suunnitelmakaudella (TOTSU ): Toimintalinja 1. Uudistuvat osaamis- ja elinkeinorakenteet Metsäalan innovaatio- ja osaamisverkosto (TAMK, Aalto-yliopisto, ). Luodaan metsäalan korkeakoulujen ja oppilaitosten innovaatiotoimintaan ja osaamisen kehittämiseen liittyvä valtakunnallinen verkosto, ja linkitetään se metsäalan kansainväliseen verkostoon. Projektissa kehitetään konkreettisen toiminnan avulla metsäalan pk-yritysten innovaatio- ja kehittämispalvelujen käytäntöjä, menetelmiä ja opetusmateriaaleja. (ESR-rah., PIRELY.)

2 2 (7) Protomo; Suuntana Suuntaamo (Hermia Oy, ). Elinympäristön, tuotteiden ja palveluiden avoin kehittämisympäristö (Suuntaamo). Monialaisten ammattilaisten ja spin off-yrittäjien muodostamien tiimien rakentamat tuotteiden ja palveluiden aihiot ja prototyypit jatkokehittelyyn (Protomo). (EAKR-rah., PIRELY ja PL.) Luonnonkuitukomposiittien oppimisympäristön ja koulutuksen kehittäminen (SASKY, ). Luodaan perinteiselle muoviteollisuudelle korvaavia materiaaleja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tavoitteena luoda myös uusi innovatiivinen koulutusala. Maakuntaohjelman kärkihankkeita. (EAKR-rah., PL.) Kuitusaven mahdollisuudet raaka-aineena uusiotuotteisiin, KUMARA (MW-Kehitys Oy, ). Haetaan mahdollisuuksia kuitusavimateriaalin käyttämiseksi tuotteiden teollisessa valmistamisessa sekä tuotetaan materiaalin käyttämistä ympäristörakentamisessa. Ylä-Pirkanmaan äkillisen rakennemuutoksen hanke. (EAKR-rah., PL.) ENY-Energia ja ympäristöklusterin kehittämishanke (Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry., ). Tavoitteena on kehittää alueen yritysten teknologiatasoa, lisätä innovaatioita ja niiden kaupallistamista sekä luoda mahdollisuudet uuteen osaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntymiselle alueella. (EAKR-rah., PL) Innovaatiokyvykkyyksien kehittäminen, IKK (TTY, ). TTY:n sisäisen osaamisen kehittäminen sekä yliopiston asema osana kansallista ja kansainvälistä innovaatioekosysteemiä. (TEKES-rahoitus) TEKES:n ohjelmalliset painopisteet (mm. luonnonvarat ja kestävä talous sekä älykäs rakennettu ympäristö). Toimintalinja 2. Vahvistuva ja eheytyvä infrastruktuuri Energiatehokkaan rakentamisen koulutusvienti (TAMK, ). Toteutetaan 2-3 pilottihanketta, joissa myydään energiatehokkaan rakentamisen osaamista esim. Kiinaan, Japaniin, arabimaihin tai Etelä- Amerikkaan. (PIRELY tai PL) Moteista megawateiksi (Pirkanmaan Metsäkeskus, ). Maakunnallinen puuenergiatoimialan tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on edistää kiinteiden polttoaineiden käyttöä ja siihen liittyvää yrittäjyyttä Pirkanmaalla. (EMR-rah., PIRELY) OPI ENEMPI (TAMK, ). Monialainen oppimisympäristö rakennus-, talotekniikka-, ympäristö- ja matkailualalle. (EAKR-rah., PL) Hämeenkyrö: Biovoimalaitoshanke. Yksityinen hanke Tampereen kaupunkiseutu: Tampereen kaupunkiseudun kuntien energiaohjelman toteuttaminen. Energiansäästötavoite 9 %, pyritään lisäämään uusiutuvan energian osuutta. Toimintalinja 3. Pito- ja vetovoimaiset ympäristöt Rakennusperinnön hoidon edistäminen ja hyödyntäminen (kunnat, yksityiset kiinteistönomistajat, 2012).(PIRELY) Parasta pöytään Pirkanmaalta (Ahlmanin koulun säätiö, ). Kehitetään lähiruuan saatavuuden logistiikkaa, lähiruuan markkinointia sekä tuottamista tamperelaisille suurostajille. (EMR-rah., PIRELY) Maatilojen ympäristöosaaminen korkealle (PIRELY, ProAgria, Ahlman, ). Maatalouden vesiensuojeluhanke, jossa maatiloille annetaan neuvontaa parhaista vesiensuojelukäytännöistä sekä parannetaan maatilojen kannattavuutta pellon kasvukunnon ja ravinteiden tehokkaalla hyödyntämisellä. Tavoitteena vesistökuormituksen vähentäminen maatalousalueilla. Hankkeella toteutetaan valtioneuvoston hyväksy mää vesienhoitosuunnitelmaa ja vesienhoidon toimenpideohjelmaa. (EMR rah., PIRELY ja YM)

3 3 (7) Lemmenpolku hanke (Mänttä Vilppulan kaupunki). Serlachius museot, kirkkopuiston sekä Honkahovin taidekeskuksen yhdistävä polku tarjoaisi luonto ja taide elämyksiä, ja se toimisi kulkuväylänä sekä ohjelmapalvelutuotteena. (PIRELY) Vesistöstä matkailua. Ylä Pirkanmaa. (EAKR-rah, PIRELY tai PL) Valovoimainen Pirkanmaa (Tampereen kaupunki, ). Hankkeella lisätään Tampereen seudun vetovoimaisuutta, identiteettiä, viihtyisyyttä ja valaistuksen energiatehokkuutta. (EAKR-rah, PL) Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta ja koulutuskeskus (Ekokumppanit Oy, ). Edistetään rakennuskulttuurin ja rakennusten alkuperäisiä arvoja ja arkkitehtuuria huomioon ottavaa hoitamista, kunnossapitoa ja korjaustoimintaa Pirkanmaan alueella. EAKR-rah., PL) Ympäristöliiketoiminnan tilastoitu kehitys Tilastokeskuksen ympäristöliiketoiminnan tilasto tuotetaan ainoastaan koko maan tasolla. Pirkanmaan osalta tunnuslukuja voidaan poimia esimerkiksi yritys- ja toimipaikkarekisteristä, jonka toimialatarkkuus mahdollistaa melko yksityiskohtaiset poiminnat. Yritysrekisterin mukaan vuonna 2010 Pirkanmaalla oli 84 ympäristöalaan läheisesti kytkeytyvää yritystoimipaikkaa. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 277 miljoonaa euroa. Mutta kuten kolmen viime vuoden tilastopoiminnasta näkyy, etenkin liikevaihto on vaihdellut hyvin voimakkaasti viime tilastovuosina. (pomppaus sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon liikevaihdossa -> Tampereen Sähkölaitos yhtiöitettiin v alusta, johtunee siitä) Ympäristöön liittyviä toimialoja Pirkanmaalla Toimipaikat, lkm Liikevaihto (1000 euroa) Sähkön tuotanto vesi- ja tuulivoimalla Sähkön erillistuotanto lämpövoimalla Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotanto 37 Viemäri- ja jätevesihuolto Tavanomaisen jätteen keruu Ongelmajätteen keruu Tavanomaisen jätteen käsittely ja loppusijoitus 3822 Ongelmajätteen käsittely, loppusijoitus ja hävittäminen 3831 Romujen purkaminen Lajiteltujen materiaalien kierrätys 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut Yhteensä Kaikki toimialat yhteensä Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri (ToimialaOnline)

4 4 (7) Vuoden 2012 tiedot: Haetaan kasvua kansainvälistymisestä, verkostoitumisesta ja uusista yhteistoiminnallisuuden malleista (esim. yritysekosysteemit ) Innovatiiviset kaupungit ohjelma (INKA): TEM:ssä valmisteilla olevan INKA-ohjelman tavoitteena on vahvistaa kansainvälisesti vetovoimaisten innovaatiokeskittymien syntymistä Suomeen. Ohjelman painopiste on suurilla kaupunkiseuduilla, jotka haastetaan luomaan uudenlaisia osaamiseen pohjautuvia liiketoiminnan kehitysympäristöjä ja edelläkävijämarkkinoita. Tampere tullee olemaan yksi INKA-ohjelman kaupungeista. Ohjelmalla tuetaan innovaatiopolitiikan kansallisten ja aluelähtöisten toimien synergiaa. Tarkoituksena on, että kaupunkiseudut ja valtio yhdessä vauhdittavat uusien suurten hankekokonaisuuksien aikaansaamista, joilla on myös kansainvälistä näkyvyyttä. Kaupunkien odotetaan jatkossa hyödyntävän uuden tyyppisinä innovaatioiden kehitys- ja testausympäristöinä maankäytön, asumisen ja liikenteen infrastruktuurihankkeitaan. Paikallisiin toimenpiteisiin perustuva erityisohjelma täydentää hyvin muita keskeisiä innovaatiopolitiikan instrumentteja, kuten Tekesin ohjelmia ja strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOKit). INKA-ohjelman hallinnoinnista vastaa Tekes. Ohjelma korvaa osittain vuonna 2013 päättyvän Osaamiskeskusohjelman (OSKE). Parannetaan pk-yritysten kansainvälistä ympäristöliiketoiminnan osaamista Pk-yritysten kansainvälistä liiketoimintaosaamista on parannettu lukuisin eri hankkein. Kohderyhmänä ei erityisesti ole ollut ympäristöliiketoiminnan yritykset lukuunottamatta Finpron Cleantech -klusteria. Sen tarkoituksena on lähinnä tuoda esille cleantechiä. Yritys- ja kehittäjäorganisaation edustajista koostuva delegaatio vieraili Israelissa 2012 keväällä. Tutustuttiin erityisesti Cleantech -toimintaan ja innovaatiotoimintaan. Tampereen kaupungin ECO2 -ohjelmassa on ollut yrityksiä mukana. Moni hanke tähtää pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen toimialasta riippumatta. Houkutellaan ympäristöalan uusia investointeja alueelle: Maakuntaan ei houkutella suunnitelmallisesti ympäristöalan investointeja. Maakunnan ympäristöalan investoinneista ei ole tarkkaa tietoa. Vuonna 2012 ideoitiin maakunnan johtamisen työvälineeksi innovaatioindikaattorimittaristo, jota aloitettiin tehdä Pirkanmaan liitossa. Mittariston on tarkoitus pureutua mm. kansainvälisiin investointien ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton kehitykseen maakunnassa. Tilastokeskus informoi ympäristöliiketoiminnan kehityksestä Pirkanmaalla. Vuosi 2010, joka on viimeisin tilastoitu vuosi, on esitetty vuoden 2011 seurannan yhteydessä.

5 5 (7) Esimerkkejä yksittäisistä investoinneista ympäristöliiketoimintaan Tarastejärven jätteiden hyötyvoimalaitos, joka on Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hanke. Suunnitelmien mukaan v siellä voidaan polttaa tonnia jätettä vuodessa ja tuottaa 100 gigawattituntia sähköä ja 300 gigawattituntia lämpöä. Sähköautojen latauskenttä Latvialainen Ekosatama Oy on autopurkaamo recycle busineksessä. He etsivät toimipaikkaa Pirkanmaalta. Vuoden 2013 tiedot: Punkalaitumen energiaomavaraisuushanke on esimerkillinen malli innovatiivisesta kokonaisuudesta, jolla pyritään hyödyntämään alueen varantoja ja luomaan niiden avulla uutta liiketoimintaa ja ympäristöhyötyjä. Hankkeen esiselvitysvaihe tehtiin vuoden 2013 aikana, ja se sai maakunnan kehittämisrahaa. Energiaomavaraisuushankkeella Punkalaidun pyrkii vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin selvittämällä edellytyksiä nykyistä voimakkaammalle bioenergiavarantojen hyödyntämiselle joko bioenergiapolttoaineiden teollisen jalostuksen tai energian tuotantoon pohjautuvien ratkaisujen kautta. Alueen energian omavaroiksi on tunnistettu tuuli, lanta, puu, peltobiomassat ja aurinko, joista pystytään tuottamaan biohiiltä, -kaasua ja -sähköä. Esiselvityksen perusteella energiaomavaraisuutta kehittämällä olisi mahdollista saada tuloja energian myymisestä, vero- ja vuokratuloista sekä syntyneiden työpaikkojen avulla. Ympäristövaikutuksina tunnistettiin mm. hiilijalanjäljen pieneneminen, maatalouden hajuhaittojen väheneminen sekä ravinteiden parempi kierrätys. Muita elinkeinoja ja liiketoimintaa kehittäviä hanke-esimerkkejä, jotka tähtäävät kansainvälistymiseen, verkostoitumiseen ja uusien yhteistoimintamallien tai yritysekosysteemien kehittymiseen ympäristö-, bio- tai cleantechaloilla: - Kolmenkulman energiatuotanto esiselvityshanke ( , hakijana Nokian kaupunki, myönnetty EAKRrahoitusta): Esiselvityshankkeella selvitetään edellytykset muodostaa Kolmenkulman alueelle maakunnallisena pilottihankkeena kansallisesti merkittävä uusiutuvan energian tuotannon ja bioenergian jalostuksen modulaarinen tuotantoalue ja tuotantoon liittyvää cleantech-tyyppistä yritystoimintaa. Lisäksi vahvistetaan uusiutuvan energian t&k-toimintaa Tampereen kaupunkiseudulla erityisesti uusiutuvan energian yritystoiminnan ja tuotannon lähtökohdista. Projektissa tuotetun esiselvityksen pohjalta voidaan tehdä päätökset muodostaa Kolmenkulmaan uusiutuvan energiantuotannon pilot-alue ja living lab, joka mahdollistaa konkreettisella tasolla uusiutuvan energian tuotantotoiminnan, tutkimustoiminnan, tuotekehittämistoiminnan sekä cleantech-tyyppisen yritystoiminnan muodostumisen alueelle. - BIOAKT Pirkanmaan verkostopohjainen bio-osaamislaboratorio ja HPLC-laitteen hankinta Metlan Parkanon yksikköön ( , Metsäntutkimuslaitos, EAKR-rahoitusta): Hankkeen tavoitteena on rakentaa pirkanmaalaisten toimijoiden verkostopohjainen bio-osaamislaboratorio. Eri tieteenaloja edustavien toimijoiden erityisosaamisen, yhteistyöverkostojen ja käytössä olevien laiteresurssien hyödyntämisen, uusien laiteinvestointien sekä uuden osaamisen avulla tavoitellaan parempaa kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä mm. haettaessa tutkimus- ja tuotekehitystukea kansallisista ja kansainvälisistä rahoituslähteistä. Toimijoita ovat Metsäntutkimuslaitoksen Parkanon toimipaikka, TaY:n Immunofarmakologian tutkimusryhmä ja Silmälääketieteen tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiokeskus sekä yritykset. Metsästä saatavien bioaktiivisten yhdisteiden seulonnan, testauksen ja kemiallisen karakterisoinnin huippuosaamista jalostetaan palvelemaan ja hyödyttämään terveysvaikutteisten tuotteiden valmistajien, lääketeollisuuden, funktionaalisten elintarvikkeiden, kosmetiikka-alan ja metsästä saatavien raaka-ainetuottajien yhteistyötä ja palveluja.

6 6 (7) - Energia- ja ympäristöklusterin kehittämishanke ( , Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistys ry, EAKR-rahoitusta): Tavoitteena on muodostaa hankealueelle energia- ja ympäristöklusterit sekä kehittää klusterin yrityksille innovatiivinen ja laadukas toimintaympäristö. Kehitetään yritysten teknologiatasoa, lisätään innovaatioita ja niiden kaupallistamista sekä luodaan mahdollisuudet uuteen osaamiseen perustuvan liiketoiminnan syntymiselle alueelle. Tavoitteena on niin ikään kasvattaa hankealueen veto- ja elinvoimaisuutta ja edistää potentiaalisten asuin-, hotellija lomakyläalueiden toteuttamista energiatehokkaiden ratkaisujen käyttämisen näkökulmasta. Hankkeeseen osallistuvia yrityksiä on 15 ja muita organisaatioita viisi kappaletta. - MediTech Innovaatioympäristö ihmisten varaosille ( , hakijana Tampereen yliopisto, EAKR-rahoitusta): Kehitetään sekä yliopistojen että yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä luomalla uudet innovointiympäristöt ja - toimintamenetelmät, jotka edistävät bioalueen tutkimusta ja kaupallistamista sekä uusien yritysten ja palvelujen syntyä. Pilottialueena toimii soluihin ja biomateriaaleihin pohjautuvat hoitomuodot. Hankkeen keskeisin tavoite on uudella tavalla aktiivisesti nivoa yhteen erillisinä toimivat pienet tutkimusyksiköt. Kantasolututkimus yhdistettynä biomateriaali- ja biosignaalitutkimukseen fokusoi tutkimusta ja tuotekehitystä sekä tekee toiminnasta tavoitteellisempaa. - Potkua maaseudun yritystoimintaan Pirkanmaalla ( , ProAgria Pirkanmaa ry, rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta): Hanke rohkaisee maaseudun yrittäjiä tai sellaisiksi aikovia aloittamaan, kehittämään tai laajentamaan yritystoimintaa. Hankkeeseen sisältyy mahdollisten uusien yrittäjien mahdollisuuksien tunnistamista ja ohjausta, talousosaamisen lisäämistä, investointeihin liittyvien hakemusten opastusta, yrittäjien verkostoitumista sekä toimintaympäristön muutoksista tiedottamista. Maaseutumatkailuun kehitetään Lähiruokamatkat Pirkanmaalle - tuoteperhe ja monistettava liiketoimintamalli, ja Green Care -yritystoimintaa sekä bioenergiayrittäjyyttä viedään eteenpäin Pirkanmaalla. - Kestävän tuotannon oppimisympäristö (Kettu) ( , hakijana TTY-säätiö, EAKR-rahoitusta): Kehitetään virtuaalinen oppimisympäristö, jonka avulla voidaan mallintaa koko tuotantoketju tilauksesta toimitukseen. Tavoitteena on pystyä integroimaan oppimisympäristöön eri oppilaitosten kalliita tuotantoympäristöjä, joiden käyttöaste on nykyisin alhainen ja näin lisäämään investointien hyötyjä oppimistapahtumissa. Projektin tuloksena syntyy kestävän tuotannon oppimisympäristö, joka on avoimesti käytettävissä oppilaitoksissa www-ympäristössä, TTY:n tuotanto-tekniikan laitoksen oman opetuskäytön lisäksi. Välillisinä pidemmän aikavälin tavoitteina ovat oppimisympäristön käytön kautta tuoda opiskelijoille käytännön ymmärtämystä yritysmaailmasta jo opiskelu-aikana ja alueellisen vetovoiman lisääntyminen yritysten henkilöstön osaamisen kasvamisen sekä oppilaitosten kiinnostavuuden että yritysten kilpailukyvyn kasvun myötä. - Elintarvikeketjun sivutuotteiden hyödyntäminen ( , Satafood Kehittämisyhdistys ry, rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta): Peruste hankkeelle lähtee tarpeesta löytää ratkaisuja, jotka palvelevat energian säästön ja puhtaamman ympäristön kautta koko elintarvikeketjua, tuottajista ja jalostajista aina kuluttajiin asti. Hankkeen keskeisimpänä tavoitteena on kehittää ja siirtää käytännön sivutuotteiden ja jätteiden hyödyntämisteknologioita. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Pirkanmaan alueen maataloustuottajat sekä yleisellä tasolla ruokaketjun toimijat esim. elintarviketeollisuus, kauppa, jätteiden ja sivutuotteiden jatkojalostajat sekä bioenergiayhtiöt. Hankkeen tuloksena jätteitä ja sivutuotteita voidaan hävityksen sijaan hyödyntää ja aiemmin hukkaan mennyt potentiaali voidaan hyöty käyttää energiana, lannoitteina ja muina mahdollisina uusina tuotteina. Sivutuotteiden energia- ja muuhun hyötykäyttöön liittyvä liiketoiminta lisääntyy ja haja-asutusalueilla säilyy työpaikkoja. Ympäristöliiketoiminnan tilastoitujen tunnuslukujen perusteella sektori kasvaa Pirkanmaalla sekä työllisyydellä että liikevaihdolla mitattuna:

7 7 (7) PIRKANMAA Henkilöstö, hlöä Liikevaihto (1000 euroa) Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytys Veden otto, puhdistus ja jakelu Viemäri- ja jätevesihuolto Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Maaperän ja vesistöjen kunnostus Yhteensä % Kaikista toimialoista 0,8 0,8 0,8 0,9 3,6 4,3 3,4 4,0 Kaikki toimialat Lähde: Tilastokeskus: Yritysrekisteri (Toimiala Online) INKA innovatiiviset kaupungit -ohjelman tavoitteena on synnyttää korkeaan osaamiseen perustuvia kilpailukykyisiä yrityksiä ja tällä tapaa vauhdittaa innovaatiokeskittymien muodostumista Suomeen. Ohjelma jatkoi muotoutumistaan vuonna Sen hallinnoinnista vastaa Tekes. INKA-ohjelmaan on valittu viisi teemaa ja niille vetovastuussa olevat kaupunkiseudut. Tampere on vetovastuussa teemassa Älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus (kumppanikaupunkiseudut Lahti, Oulu, pääkaupunkiseutu ja Turku) ja kumppanina Oulun vetämässä teemassa Tulevaisuuden terveys. Kolme muuta ohjelman teemaa ovat Biotalous (vetovastuussa Joensuu), Kestävät energiaratkaisut (vetää Vaasa) sekä Kyberturvallisuus (Jyväskylä). Kaupunkien odotetaan jatkossa hyödyntävän mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen infrastruktuurihankkeitaan uudentyyppisinä innovaatioiden kehitys- ja testausympäristöinä. Paikallisiin toimenpiteisiin perustuva erityisohjelma täydentää muita keskeisiä innovaatiopolitiikan instrumentteja kuten Tekesin ohjelmia ja strategisen huippuosaamisen keskittymiä (SHOKit). Maakunnan ympäristöalan investoinneista ei ole koottua tarkkaa tietoa. Huomattava investointipäätös tehtiin vuoden 2013 aikana Tampereen jätteenpolttolaitoksen osalta. Tampereen kaupungin liiketoimintalaitos päätti antaa kannatuksensa arinatekniikkaan perustuvalle hyötyvoimalalle, Tammervoiman jätteenpolttolaitokselle. Tammervoiman kanssa kilpaili Tammerpower-kaasutushanke, joka olisi perustunut Metson kaasutusteknologiaan. Osassa mediassa näkyneitä kannanottoja päätöksen kritisoitiin suosivan vanhaa tekniikkaa, sen sijaan että olisi tuettu cleantechinnovaatioita ja paikallista yritystuotantoa. Tammervoiman jätteenpolttolaitoksen on tarkoitus valmistua vuoden 2016 alkuun mennessä ennen kuin jätteen kaatopaikkakielto astuu voimaan. Laitos tuottaa noin 90 GWh sähköä ja 310 GWh lämpöä vuodessa. Voimalaitoksen rakennuskustannus on noin 100 miljoonaa euroa.

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA

YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA YMPÄRISTÖVASTUULLINEN ELINKEINOTOIMINTA Strateginen tavoite 1. Pirkanmaan elinkeinotoiminta on ekotehokasta. Fossiiliset energialähteet on korvattu pääosin kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Ekotehokkaassa

Lisätiedot

RAPORTTEJA 129 2013. Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä

RAPORTTEJA 129 2013. Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä RAPORTTEJA 129 2013 Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä Esiselvitys biotalouden verkostoista ja liiketoimintamahdollisuuksista Hämeessä Ramboll Management Consulting

Lisätiedot

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014

CLEANTECH avain. Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 CLEANTECH avain Yhteistoiminta-alueen CLEANTECH raportti 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A210 * 2014 Sisällysluettelo 1. Tausta ja tarkoitus 3 Etelä-suomen yhteistoiminta-alue: uusimaa, kanta-häme ja päijät-häme

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 5 2. VISIO 2030 7 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 9 3.1. Nykytilan kuvaus 9 3.2. Muutoshaasteita 11 3.3. Strategiset tavoitteet vuoteen 2030

Lisätiedot

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011

Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016. Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Pirkanmaan ympäristöohjelma 2011 2016 Hyväksytty maakuntahallituksessa 15.8.2011 Sisältö 1. JOHDANTO 4 2. VISIO 2030 6 3. KESTÄVÄ YHDYSKUNTARAKENNE 8 3.1. Nykytilan kuvaus 8 3.2. Muutoshaasteita 10 3.3.

Lisätiedot

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi

Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi Osaamiskeskusohjelman (2007-2013) Tampereen seudun alueellinen väliarviointi 12.8.2010 Aino Siippainen 1 Sisällysluettelo 1. Tausta, tavoite ja menetelmät...3 1.1 Tausta ja tavoite...3 1.2 Menetelmät...3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN

Jyväskylä AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN AIEHAKEMUS INKA INNOVATIIVISET KAUPUNGIT 2014 2020 -OHJELMAAN Esipuhe n kaupungin hakemus INKA Innovatiiviset kaupungit 2014 2020 -ohjelmaan syntyi avoimessa, noin vuoden mittaisessa kehittämisprosessissa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT

HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT HAKEMUS SEUTUKAUPUNKIPILOTIKSI ÄLYKKÄÄN JA VIHREÄN KASVUN KAUPUNGIT Versio 1.0/SEK/TV 27.6.2013 Vetovastuullinen hakijataho: SEK Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä yhteistyössä Kauhajoen ja Kurikan

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia Kuvat: s. 4 Shutterstock s. 10 Aarno Torvinen/ YHA kuvapankki s. 13 Pekka Rötkönen/VTT s. 15 Puuinfon kuvapankki s. 22 Pekka Väisänen/MMM Graafinen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys, luonnos 26.8.2011 LAHDEN ALUEEN KILPAILUKYKY JA ELINKEINOSTRATEGIA LUONNOS 26.8.2011 2 (23) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Puhdasta elinvoimaa Ihmislähtöisiä ratkaisuja TL1 Kannustavaa yhteisöllisyyttä Satakuntalaiset

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017

Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Kannustavaa yhteisöllisyyttä - Puhdasta elinvoimaa - Ihmislähtöisiä ratkaisuja LUONNOS 25.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Maakuntaohjelman

Lisätiedot

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen

Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen Northern Research Innovation Platform NorthChallenge raportti 4 Pohjois-Suomen ympäristö-, energia- ja luonnonvara-alan korkeakoulutuksen kehittäminen S I R PA M A RT T I L A P Ä I V I I S k A N I u S

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020. Luonnos 11.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu ITÄ-SUOMEN BIOENERGIAOHJELMA 2020 Luonnos 11.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 3 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ JA ENERGIATEHOKKUUDEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016

Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Julkaisu A:48 ISBN 978-951-766-241-3 (nide) ISBN 978-951-766-242-0

Lisätiedot

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013

Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 Luonnos 2.0 MYR 4.10.2013 TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 1 STRATEGISET VALINNAT 2014-2017 Uusimaa-ohjelman strategiset valinnat vuosille 2014-2017 ovat Kasvun mahdollisuudet, Toimiva arki ja Kestävä luonnontalous.

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Itä- ja Pohjois-Suomen alueellinen suunnitelma Luonnos 18.2.2014 Suunnitelmaa tarkistetaan, mikäli Suomen RR-ohjelmaan tulee muutoksia EU-komission

Lisätiedot

ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017. Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.

ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA. Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017. Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10. 1 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 2014-2017 toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 Hyväksytty: Maakunnan yhteistyöryhmä 17.10.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014

Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 2 Pirkanmaan toteuttamissuunnitelma muutoksen ostamiselle vuosina 2013-2014 Pirkanmaan liitto Julkaisu E 21 Pirkanmaan liitto Tampere

Lisätiedot

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011

Itä-Suomi Uusiutuu. Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020. Luonnos 28.4.2011 Itä-Suomi Uusiutuu Itä-Suomen bioenergiaohjelma 2020 ISBEO 2020 Luonnos 28.4.2011 SISÄLTÖ ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 2 ITÄ-SUOMEN NYKYTILA JA ERITYISPIIRTEET... 4 4 TAVOITTEET... 7 1. ENERGIANSÄÄSTÖ

Lisätiedot

Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus

Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus 1 Uusiutuvassa energiassa tulevaisuus Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelma UUSIUTUVASSA ENERGIASSA TULEVAISUUS 2014 Uusiutuvassa

Lisätiedot

Nivala-Haapajärven seutukunta

Nivala-Haapajärven seutukunta Päivitetty 30.04.2010 1 Nivala-Haapajärven seutukunta 30.04.2010 Arvoisa lukija, Tässä hankeluettelossa on esitelty Nivala-Haapajärven seutukunnan alueella käynnissä olevat hankkeet sekä hankkeet, joista

Lisätiedot

Yritykset. vihreän talouden. eturintamassa

Yritykset. vihreän talouden. eturintamassa Yritykset vihreän talouden eturintamassa Yritykset vihreän talouden eturintamassa Sisältö Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1. Vihreys on osa talouden kehitystä... 6 2. Yritykset vihertyvät ja viherryttävät...

Lisätiedot

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä

Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Yhteenveto kansallisista ja alueellista biotaloutta koskevista ohjelmista, strategioista ja selvityksistä Biotalous Pohjois Savossa Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää biologisia luonnonvaroja

Lisätiedot