HANKKEESTA LIIKETOIMINTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKKEESTA LIIKETOIMINTAA"

Transkriptio

1 HANKKEESTA LIIKETOIMINTAA Mitä jokaisen hankeammattilaisen tulisi tietää hankkeiden kaupallistamisesta ja aineettomasta pääomasta? Julkisilta kehittämishankkeilta odotetaan jatkossa enemmän vaikuttavuutta sekä pysyviä tuloksia. Samaan aikaan hankkeita toteuttavat organisaatiot joutuvat pohtimaan keinoja rahoituspohjansa monipuolistamiseksi. Yksi ratkaisu olisi hankkeiden kaupallistaminen liiketoiminnaksi. Henkisen tai juridisen omistajuuden puuttuminen julkisessa kehittämistyössä on usein kuitenkin keskeinen syy, miksi vain harva hanke päätyy kaupallistetuksi. Selkeämpi omistajuus toisi kannustimia tulosten hyödyntämiselle sekä vähentäisi viivettä ja epäselvyyksiä. Omistajuus sitoo Kärjistetysti voi sanoa, että aineeton pääoma (intellectual property) on viime kädessä ainoa hankkeesta jäljelle jäävä asia, jolla on rahallista arvoa sen päättymisen jälkeen. Ratkaisevaa hankkeiden onnistumiselle on kuka ottaa aktiivisen omistajuuden. Tyypillisiä esimerkkejä, miten hanke voi siirtyä eteenpäin kaupallisesti: uusi palvelu tai tuote, jota hankeorganisaatio myy eteenpäin uusi yritys aineettoman pääoman siirtäminen toiselle osapuolelle hyödynnettäväksi (lisenssi, franchising, jne.) Tämä opas on laadittu erityisesti ESR- ja EAKR-rakennerahastohankkeiden näkökulmasta, mutta monet ideat ovat sovellettavissa myös muuhun hanketoimintaan, kuten tutkimushankkeisiin. Miksi eri tahojen pitäisi kiinnostua hankkeiden kaupallistamisesta? Hankeorganisaatio: Parhaimmillaan hyvät hankkeet tekevät rohkeita avauksia. Monipuolisempi rahoitus - onnistuneimmat kaupallistukset auttavat katkaisemaan hankeriippuvaisten organisaatioiden kierteen. Hanketoteuttaja: Kaupallistaminen on usein riippuvaista hanketta toteuttaneen asiantuntijan osaamisesta. Kukaan muu ei juuri pysty sitä tekemään. Kaupallistaminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia asiantuntijuuden kasvattamiselle sekä urakehitykselle. Tutkija: Hyvät kehittämishankkeet ovat edelläkävijyyden väylä soveltaa omaa osaamistaan, hankkia aineistoa, uusia tutkimuskohteita ja rahoitusta. Niitä toteuttavat organisaatiot usein hallitsevat työelämäyhteydet. Rahoittaja: Vaikka kaupallistaminen ei olekaan hankkeiden päätarkoitus, tematiikan käsittely auttaa Vinkki: Hyödynnä hankkeessa kuin hankkeessa Creative Commons -lisenssiä. Hankkeiden tuottama tieto on usein julkista ja avoimesti koko yhteiskunnan käytettävissä. Kerro se suoraan varustamalla materiaalit Creative Commons -lisenssillä. Näin asia ei jää kenellekään epäselväksi. Muista toki, että tekijänoikeudet syntyvät aina - joskin eri organisaatiossa on omat käytäntönsä asiaan liittyen. suuntaamaan ajatuksia kohti tuloksellisempia ja vaikuttavampia hankkeita.

2 HANKEMYYTINMURTAJAT - TYYPILLISIÄ VÄITTEITÄ Hanke on täysin julkista, ei sitä voi kaupallistaa Häviävän pieni osa hankkeessa syntyvästä aineettomasta pääomasta on itse asiassa julkista. Suurin osa on hiljaista tietoa ja verkostoja - jotka ovat toteuttajan yksinoikeutta. Sitä paitsi tulosten julkisuus tarkoittaa ainoastaan, ettei tiedon hyödyntämiseen saa yksinoikeutta. Edelleen, se että tieto on julkista harvoin tarkoittaa, että joku hyödyntäisi sitä. Mikä kuuluu hankkeen piiriin? Hankesuunnitelma määrittää pitkälle hankkeen piiriin kuuluvat asiat - älä siis tee itsellesi ansoja. Jos hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli, se on hankkeen tulos, jonka pitää olla dokumentoituna julkisesti esillä. Kukaan ei kuitenkaan estä hankkeesta syntyvien johdannaisten hyödyntämistä, esimerkiksi tarjoamalla niihin liittyvää liittyvää koulutusta. Olen työsuhteessa hankkeessa - eivätkö tekijänoikeudet ja voitot kuulu työnantajalle? Tekijänoikeus syntyy aina tekijälle myös työsuhteessa, kun teoskynnys ylittyy. Tarkista työsopimuksestasi, mitä se kertoo asiasta ja katso alakohtaiset käytännöt. Tilanteeseen vaikuttaa myös tilanne, missä IPR on syntynyt. Esimerkiksi mikäli sopimustutkimusta hankkeelle tekevä yliopistotutkija tekee löydöksen, yliopisto voi ottaa itselleen oikeudet, mutta tutkijalla on kuitenkin lähtökohtaisesti oikeus kohtuulliseen korvaukseen ja mahdollisuus yrittäjyyteen. Taustalla vaikuttavat myös sopimuskumppaneiden kanssa tehdyt linjaukset. Eivät hankkeet luo brändejä. Päinvastoin. Hankkeet saavat kasvot brändien kautta. Ne kertovat itsestään juuri erilaisten mielikuvien, tarinoiden, ilmeiden ja tunnusten kautta. Ne jäävät elämään, vaikka hanke loppuukin. Tarkastelussa täytyy erottaa hankkeen aikana hankkeen brändin alla tuotetut materiaalit, joiden tulisi olla lähtökohtaisesti vapaasti ja julkisesti kaikkien hyödynnettävissä. Tämä ei kuitenkaan koske brändiä itsessään - varsinkin jos sen suojaa hankkeen päätyttyä. ESIMERKKI: Palveluita kehittävät hankkeet voisivat verrata itseään franchising -yritykseen. Globaali hampurilaisyritys myy ravintolayrittäjille brändiä ja valmista konseptia, joka pitää sisällään esimerkiksi koulutuksen, toteutussuunnitelman, laadunvalvonnan ja jakelukanavat. Mitä jos hankkeen tulokset siirrettäisiin vastaavalla tavalla? HANKKEEN KAUPALLISTAMISEEN VAIKUTTAVAT ASIAT Tyypillisesti ainakin seuraavat asiat vaikuttavat hankkeen kaupallistamiseen: oman organisaation työsopimukset oman organisaation IPR-linjaukset ja suhtautuminen yritystoiminnan käynnistämiseen hankehakemus: mitä se rajaa hankkeen toiminnan ulkopuolelle, minkä osaksi hanketta hankekumppanit: mikä on heidän osuutensa syntyneestä tiedosta, mitä heidän kanssaan on sovittu ja mitkä ovat heidän IPR-käytänteensä? rahoittaja: ole avoin ja läpinäkyvä heidän suuntaansa Hiljainen tieto ja kokemukset ESIMERKKI: Eräässä hankkeessa oli alusta alkaen tahtotila kaupallistaa hankkeen toimintamalli uutena yrityksenä. Hankeorganisaation ohjeistus ei kuitenkaan taipunut henkilöstön tekemään sivutyöhön. Hanketyöntekijät siirrettiin toisen hankekumppanin palvelukseen, joka salli asian ja antoi hanketyöntekijöille palkatonta vapaata, jonka he käyttivät uuden yrityksen käynnistämiseen. Käynnistynyt yritys hyödyntää nykyään hankkeen luomaa kanavaa, brändiä ja levittää toimintamallia. Virallinen raportointi ja materiaalit Verkostot ja yhteydet

3 MIKSI YHDISTÄÄ KORKEAKOULULÄHTÖINEN TUTKIMUS JA HANKKEIDEN KAUPALLISTAMINEN? Kehittämishankkeet ja korkeakoulujen tutkijat ovat liian harvoin hyödynnetty kombinaatio, vaikka molemmat osapuolet hyötyisivät. Tutkijoille: Hyvät kehittämishankkeet tarjoavat tutkijoille edelläkävijyyttä, mielenkiintoisia tutkimushypoteeseja sekä pääsyn käsiksi tutkimusaineistoon. Kehittämishankkeet ovat valmis väylän tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, jota myös useammat ulkopuoliset rahoittajat edellyttävät. Tutkimusosaamisen siirtoon ja kaupallistamisen korkeakoulujen omat innovaatiopalvelut tarjoavat apua esimerkiksi tekijän- ja teollisuusoikeuksien osalta. Käyt heidän apuaan Hankkeille: Tutkimustiedolla voidaan vuorostaan validoida hankkeen väitteet ja tulokset. Korkeakoulun kanssa tehtävää tutkimushanketta voidaan käyttää toimintamallin kansainväliseen siirtämiseen ja kansainvälisten referenssien keräämiseen. MITEN HANKKEEN TOTEUTTAJAN TULISI HUOMIOIDA HANKKEEN AINEETON PÄÄOMA ERI VAIHEISSA? Hanke = kokeilun ja todistamisen työkalu Seuraa tästä listasta miten voit paremmin huomioida hankkeessa syntyvän aineettoman pääoman ja kaupallistamisen suunnittelusta päätökseen. Ennen hanketta Pohdi hanketta toteuttavassa organisaatiossa etukäteen onko hankkeen tavoitteena luoda kaupallistettavaa liiketoimintaa olemassa olevaan organisaatioon tai uusi yritys? Olkaa avoimia ja seikkaperäisiä sekä neuvotelkaa asiasta rahoittajan kanssa. Osoittakaa, ettei hankkeella subventoida liiketoimintaa. Onko hankeorganisaatiolla kykyä hoitaa ja hyödyntää IPR-portfoliota? Jos ei, miettikää pitäisikö hankkeessa ohjata syntyvä aineeton pääoma ulkopuolisten tahojen hyödynnettäväksi. Voitte esimerkiksi kytkeä yritykset tai yrittäjät mukaan tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen. He tuovat mukaan markkinavetoisuuden, joka ohjaa toimintaa ripein askelin. Tällöin aikaikkuna ei ehdi umpeutumaan. Lisäksi hanketta toteuttava organisaatio voi lopuksi perustaa erillisen uuden osakeyhtiön. Ennakointi mahdollisesta aineettomasta pääomasta sovittuna paperilla osapuolten kesken. Pohdi etukäteen aineettoman pääoman syntymisten paikkojen ja hetkien tunnistaminen. Huomioi aineeton pääoma eri sopimuksissa: partnerit, rahoittaja, työntekijät (sekä ostopalvelut). Vältä perinteiset hankehakemuksen ansat. Mikä kuuluu osaksi hanketta, mikä ei? Tarkastele kuka on asiakas. Palvelun loppukäyttäjät sekä ulkoiset ja sisäiset asiakkaat arvostavat eri asioita. Kenelle sinun pitää myydä mikäkin hyöty tai rahallinen arvo?

4 Osoita hankkeesi hyödyt omaehtoisen vaikuttavuuden arvioinnin kautta. Voit hyödyntää tulosten validoimisessa myös korkeakoulujen apua. Hankkeen aikana Vaikuttavuuden ja hyötyjen kuvaaminen. Kaikki hankkeet myyvät loppupeleissä hyötyjä, olit sitten kaupallistamassa sitä tai et. Virallinen hankeraportointi ei kuitenkaan kerro todellista kokonaiskuvaa. Usein omaehtoinen vaikuttavuuden ja hyötyjen kuvaaminen on välttämätöntä kaikille hankkeille. Hankkeesi on tehtävä jotakin entistä paremmin tai enemmän - tai sitten sen on tuotava tai säästettävä rahaa. Muuten se ei tarjoa mitään uutta. Jos et tiedä lukuja, pohdi mitä sinun pitäisi selvittää, jotta pystyt myymään hankkeesi tulosten merkittävyyden. Sitä kautta pystyt kuvaamaan sen rahallisen arvon ja kertomaan hankkeesi panostuotos -suhteen. Spontaani T&K: Palveluiden tutkimus- ja kehitysprosessi lähtee usein vapaamuotoisesti soljumaan eteenpäin tutkijoiden, hyödyntäjien ja muiden tahojen kesken. Takana on tähän ehdittyä epävirallisia päätöksiä, herrasmiessopimuksia ja neuvotteluita. Tutkimus onnistuu usein ilman erityistä sopimusta - yllätyksiä tulee vastaan kaupallistamisessa. Ennakoi Loppujen lopuksi kaupallisesti tärkein hyödynnettävä asia voikin olla jotain odottamatonta. Siispä älä lyö sopimusten sisältöjä lukkoon liian aikaisin. Missä vaiheessa arvoketjua hankkeen todellinen liiketoiminta-arvo syntyy? Et välttämättä tiedä asiaa ilman kokeiluja. Tuotteista. Omistajuus täsmentyy ja elää markkinoiden vetämänä. Pohdi onko tehtävä sopimuksia? Mitä voidaan soveltaa suoraan ja ottaa käyttöön? Julkaise, ole esillä Julkisesti raportoitavat tulokset, jotka selkeästi kuuluvat hankkeen piiriin, ovat osoitus hankkeen vaikuttavuudesta. Kasvata asiantuntijuuttasi. Älä käytä hankkeen vähäisiä voimavaroja uusien tiedotuskanavien järjestämiseen, vaan keskity mielenkiintoisen sisällön tuottamiseen olemassa oleviin kanaviin. Ota tarvittaessa mukaan ulkopuolinen sparraaja. Käytä apunasi jotakuta toista, joka ei ole liian syvällä tekemisessä ja arjessa. Hankkeen jälkeen Lisenssi eli käyttöoikeus voi olla monelle hankkeessa syntyneelle tulokselle paras levittämisen keino. Suutari pysykööt lestissään - hyvä tutkija on jatkossakin hyvä tutkija eikä julkinen (hanke)organisaatio ole välttämättä ketterin kaupallistaja. Sama voi päteä hankeammattilaiseen. Usein vauhtipyörä saadaan pyörimään, kun ratkaisun kehittäjät tekevät esimerkiksi lisenssisopimuksen yrityksen kanssa, joka jatkokehittää ja kaupallistaa tulosta eteenpäin. Suojaa ja rekisteröi hankkeesi aineeton pääoma, kuten erilaiset tuotemerkit. Suojaamisella tehdään hiljainen tieto näkyväksi. Se on askel kohti aktiivista omistajuutta. Suojaaminen ei tarkoita sen enempää eikä vähempää kuin kielto-oikeutta. Hyödynnä sinulle hankkeen aikana kertynyt hiljainen kokemustietosi ja verkostosi. Kukaan muu kuin sinä et pääse niihin käsiksi.

5 CASE: IKIHYVÄN MATKA KOHTI KANSAINVÄLISTÄ LIIKETOIMINTAA Päijät-Hämeessä on 2000-luvun alusta tukittu ja kehitetty diabeteksen ennaltaehkäisyä Ikihyvä-hankeperheen alla. Toimintaan on osallistunut useita kehittäjiä ja tutkijoita ympäri Etelä-Suomea. Käytännön soveltaminen oli mukana alkumetreiltä asti, mutta kaupallinen näkökulma tuli vasta myöhemmin mukaan, kertoo alusta alkaen mukana ollut Raisa Valve Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmeniasta. Diabeteksen ehkäisykokeilut aloitettiin jo vuonna 2002, kun toimintamalli suunniteltiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa ja kuntien terveyden- ja sairaanhoitajia sekä fysioterapeutteja koulutettiin toimintamallin käyttöön. Vaikuttavuusseuranta toi esiin tulosten erinomaisuuden. Ikihyvän ratkaisu diabeteksen ennaltaehkäisyyn, Ikihyvä -elintapaohjausmalli, oli yksinkertainen, kustannustehokas ja vaikuttava. Puolivahingossa tapahtunut kansainvälistyminen ja siitä alkanut kaupallistaminen Hankkeen matkalle mahtuu kansainvälistymiskokeilu, joka vaikutti myöhempään päätökseen kaupallistaa Ikihyvän tulokset ja suunnata ulkomaille. Eräs Suomen toiminnassa mukana ollut henkilö lähti työtehtäviin Australiaan, jossa kiinnostuttiin Ikihyvän kokemuksista. Aloitettiin Suomen ja Australian välinen tutkimushanke, jossa myös tehtiin paikallinen pilottikokeilu. Australiasta saadut tulokset olivat niin ikään erinomaisia. Mallin siirto onnistui hyvin ja Ikihyvä sai erinomaisen kansainvälisen referenssin. Myös kotimaiset asiantuntijat kiinnostuivat Päijät-Hämeen tuloksista. Syntyi tarve organisoida Ikihyvän elintapaohjausmalliin perustuvaa koulutustoimintaa, jolla ryhmänohjaajat ympäri Suomen koulutettaisiin sen käyttöönottoon. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä PHSOTEY on vuodesta 2009 lähtien kouluttanut suomalaisia asiantuntijoita Ikihyvä -elintapaohjausmallin salojen pariin palvelumyynnin kautta. Vaikka Ikihyvä on tunnettu brändi alan ammattilaisten keskuudessa, sen suojaaminen ja tuotteistaminen on vielä kesken. Minkä organisaation tulisi tehdä suojaus? Entä mikä osa kehitystyöstä kuuluu kenellekin? Ikihyvä-brändin moraalinen omistajuus on joka tapauksessa PHSOTEY:llä. Palmenia on ollut keskinen katalysaattori yhdessä muiden kumppaneiden kesken. Kaupallistuksen yhteydessä on jouduttu pohtimaan, miten pidemmälle viety liiketoiminta organisoitaisiin. On käyty perustavanlaisia keskusteluita siitä, voiko esimerkiksi kuntien perusterveydenhoidosta vastaava kuntayhtymä harjoittaa vientitoimintaa ja tehdä palvelumyyntiä ulkomaille? Onko se sen tehtävä? Ikihyvän kohdalla todennäköinen ratkaisu on perustaa uusi yritys, joka ottaa kopin elintapaohjausmallin viennistä ulkomaille. Tällöin Ikihyvää kehittäneet henkilöt voisivat esimerkiksi tulla mukaan osakaspohjalta ja Päijät-Hämeen kehittäjäorganisaatiot saisivat lisenssimaksua mallin viennistä. Kaikki voisivat kuitenkin edelleen keskittyä ydintehtäviinsä. Valinta: kohti kansainvälisiä markkinoita Ikihyvän taustatahot ovat päättäneet keskittää kaupallistamistoimet kansainvälisille markkinoille. Suomessa tehty työ diabeteksen ennaltaehkäisyssä on ollut kansainvälisesti edistyksellistä. Ikihyvällä on myös merkittäviä kansainvälisiä referenssejä. Lisäksi kansainväliset asiakkaat ovat maksukykyisempiä. Raisa kertoo, että Suomessa esimerkiksi erilaiset hankkeet ovat ostaneet meiltä palvelumyyntinä siirrettynä Ikihyvä-toimintaa. Sen hinta on kuitenkin ollut julkisilla tuilla subventoitua. Kansainvälinen toiminta vaatii erilaisen toiminta- ja ansaintalogiikan kuin kotimaa. Elintapaohjausmallin siirto ulkomaille voisi tapahtua moduuleittain. Aluksi voitaisiin tarjota nykytilan kartoituspakettia, jonka pohjalta jatketaan toimintamallin lokalisoinnilla, kouluttajien kouluttamisella, interventioiden pilotoinnilla sekä ylläpidolla. LADECin asiantuntijat ovat olleet Ikihyvän tukena kaupallistamis- ja kansainvälistymistyössä, mikä saa eritystä kiitosta.

6 Neuvot kaupallistamista harkitseville hanketoimijoille Raisa Valveella on kaikille kaupallistamista harkitseville hankkeille kolme neuvoa: Huomioi tuotteistaminen jo hankkeen alkuvaiheessa tai vähintäänkin puolessavälissä matkaa. Hyödynnä tuotteistamisessa ja kaupallistamisessa apuna ulkopuolista sparraajaa. Jos olet liian syvällä itse sisällöissä, se saattaa vaikeuttaa asioita. Et osaa riittävästi yksinkertaistaa. Ole herkkänä hankkeen sivutuotteena syntyvien spin-offien varalta. Mielenkiintoiset tulokset ja tuotteistukset saattavat syntyä yllättävinä hetkinä yllättävistä paikoista. Raisa ei usko, että hanketoiminnan vaatimus julkisuudelle estää kaupallistamista. Kuka tahansa voisi ottaa Ikihyvän palvelusalkkuunsa. Kaikki tieto on julkista. Kukaan ei kuitenkaan ole niin tehnyt eikä kuka tahansa siihen kykene. YHTEENVETO - MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA? Hankkeet luovat usein sosiaalisia palveluinnovaatioita, joilla voi olla kaupallista vetovoimaa kotimaassa ja kansainvälisesti. Kaupallistamisen huomioiminen auttaa luomaan vaikuttavampia hankkeitta. Keskeistä onnistumiselle on aktiivinen omistajuus. Toivottavasti tämän oppaan käytännölliset neuvot auttavat sinua eteenpäin Tämän oppaan ovat laatineet Mikko Korpela ja Toni Pienonen (Business Arena Oy) SportHealthFeeling -hankkeen toimeksiannosta. Piirrokset: Jaakko Mehtälä, Kuvituskonttori Kynä & Kumi.

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015

OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS. Mikko Pesonen 8.10.2015 OBN UUDEN INNOVAATION KAUPALLISTAMINEN - PIENEN JA SUUREN TOIMIJAN KUMPPANUUS Mikko Pesonen 8.10.2015 INNOVAATIO MISTÄ ON NYT KYSE INNOVAATIO ON JOKIN UUSI TAI OLENNAISESTI PARANNETTU, TALOUDELLISESTI

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos

Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Tekijänoikeudet sopimustutkimuksessa Esityksessä esitetyt kannat ja tulkinnat perustuvat virkamiehen omaan käsitykseen ja tulkintaan Suomen oikeusjärjestelmästä Viveca Still OTT, tekijänoikeusneuvos Korkeakoulussa

Lisätiedot

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut

UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm UEF KINO- hanke kaupallistamisen ratkaisut Mikko Juuti, PhD, liiketoiminnan kehityspäällikkö 7.6.2016 1 Itä- Suomen yliopisto 3 kampusta (Joensuu, Kuopio,

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE

VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE VIHREÄN KASVUN KESKUS HANKE Hanketreffit, Metsäkeskus 11.2.2016 Niina Huikuri HANKETIEDOT Toteutusaika: 1.1.2015-31.12.2016, 2v. Toteuttajat: PIKES, KETI, Joensuun Tiedepuisto (hallinnoija), LuKe Henkilöstö:

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma?

KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? KIRA-klusteri osaamis- ja innovaatiojärjestelmän haaste tai ongelma? Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) ja osaamisen hallinto kiinteistö- ja rakennusalalla VTV:n työpaja, Helsinki, 11.4.2013

Lisätiedot

Tero Oinonen

Tero Oinonen Tekes ja Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma 15.6.2011 Tero Oinonen DM 797721 Tekesin strategia DM 797721 Tekesin strategia Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Tekes rahoittaa

Lisätiedot

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy

1 Hakuaika Haku aukeaa ja päättyy Tekesin Innovation Scout rahoitus julkisille tutkimusorganisaatioille kansainvälisen innovaatio-osaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja tutkimusorganisaatioissa (ent. KINO) 1 Hakuaika Haku aukeaa 15.8.2016

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./

Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa. Maija Lönnqvist 23.9./4.10./ Innovaatiot Poikimaan Rahaa IPR:t Tekesin rahoituksessa Maija Lönnqvist 23.9./4.10./6.10.2016 Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. DM 1506263 4-2016 Tekesin rahoituspäätökset

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa

Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa Lähilämpöverkoista ja uusista energiaratkaisuista liiketoimintaa matalaenergiarakentamisessa matalaenergiarakentamisessa 26.3.2009 matalaenergiarakentamisessa 1 Kestävä Yhdyskunta 2007-2012ohjelma Lähtökohtia

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla?

Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan liikenteen alalla? Liikennepoliittiset teemat Ari-Pekka Manninen Liikennepolitiikan päämäärä ja uuden ajan liikennepolitiikka Liikennepolitiikan päämäärä on

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus Sanna Piiroinen 1.2.2012 Esityksen sisältö 1. Tekesin julkisen tutkimusrahoituksen uudistuksen suhde

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo

Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi Maaseuturahaston rahoitusinfo Maaseuturahaston hankemuodot ohjelmakausi 2014-2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Kukka Kukkonen, asiantuntija maaseuturahasto.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi puh. 0295 038 232 Maaseuturahaston rahoitusinfo

Lisätiedot

Katetta kumppanuudelle

Katetta kumppanuudelle JUKKA VESALAINEN Katetta kumppanuudelle Hyöty ja sen jakaminen asiakas-toimittaja-suhteessa Esipuhe T ämä teos on jatkoa vuonna 2002 julkaistulle Kaupankäynnistä kumppanuuteen -kirjalle, jossa tarkastelin

Lisätiedot

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten?

Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Hyvät t käytännöt t julkisiksi miksi ja miten? Olemme kaikki kuulleet sanottavan, että virheistä opitaan ja kantapää on hyvä opettaja. Tekevälle tapahtuu virheitä ja niiden salliminen on välttämätöntä,

Lisätiedot

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL

Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL Miten ideoidaan ja kehitetään uusia toimintatapoja? Juha Koivisto, THL 1 Hankekohelluksesta ketterään ja kokeilevaan toimintatapojen kehittämiseen Hankesuunnittelu, -arviointi ja -raportointi on usein

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki

Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille. Kimmo Kanto / Markku Lämsä , Helsinki Innovation Scout -rahoituksen haku julkisille tutkimusorganisaatioille Kimmo Kanto / Markku Lämsä 21.9.2016, Helsinki Hallituksen kärkihanke 5: Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa?

Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? Miten suojaat aineettoman omaisuuden yritystoiminnassa? 8:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit 9:00 9:20 Tervetuloa - seminaarin avaus Aineeton oikeus käytännössä ja julkinen rahoitus Tapani Saarenpää, asiantuntija,

Lisätiedot

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen

Tekesin rahoitus nuorille yrityksille. Jaana Rantanen Tekesin rahoitus nuorille yrityksille Jaana Rantanen 20.4.2017 Tekesin rahoitus nuorille kasvuyrityksille Tempo Asiakastarve Kohdemarkkina Konseptin testaus Tiimi T&K Tuotteen, palvelun, liiketoimintamallin

Lisätiedot

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki

Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä. Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki Avoin innovaatioalusta kaupunkikehittämisessä Nina Mustikkamäki / Tampereen kaupunki YHTEISÖ Mitä avoimella innovaatioalustalla tarkoitetaan? Verkostovaikutus TILA TOIMINTA (Raunio ym. 2016) Mitä avoimella

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä

Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lohja Forum 29.4.2010 Hyvinvointia palveluseteleillä kunnat ja yrittäjät yhteistyössä Lääkäripalveluyritykset ry Ismo Partanen 040 518 5799 ismo.partanen@lpy.fi www.lpy.fi Palvelusetelilain tavoitteet

Lisätiedot

Paja 3, Tampere

Paja 3, Tampere Paja 3, Tampere 3.12.2015 Aikataulu 9.15-9.30 Aamukahvit 9.30-9.45 Tervetuloa 9.45-11.30 Kotitehtävän purku 11.30-12.15 Lounas 12.15-13.30 Työskentelyä 13.30-14.00 Pajojen arviointi 14.00 14.15 Kahvi 14.15-14.30

Lisätiedot

Tulokset ja tuotteet kumppanuushankkeissa

Tulokset ja tuotteet kumppanuushankkeissa Tulokset ja tuotteet kumppanuushankkeissa Tulos = osaamisen kehittyminen, muutokset työtavoissa, koulutuksen laadun paraneminen jne. intangible results Tuote = opas, opetusmateriaali, koulutuskokonaisuus,

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet

Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Maaseutuohjelman hanketukien valintaperusteet Valintaperusteet muodostuvat alueella valittavissa toimenpiteissä neljästä aihealueesta, joiden alla esitetään tätä avaavia alakohtia, jotka konkretisoivat

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset

VYYHTI II -hanke. Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset VYYHTI II -hanke Riina Rahkila Projektipäällikkö ProAgria Oulu Oulun Maa- ja kotitalousnaiset 5.4.2016 Kuva Arto Lehto VYYHTI II hanke 2016-2018 Kuva Arto Lehto Hanke pähkinänkuoressa Toteutusalue Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Verkostoitumispäivä Mikko Korpela, Toni Pienonen, ,

Verkostoitumispäivä Mikko Korpela, Toni Pienonen, , Verkostoitumispäivä 19.5.2016 Mikko Korpela, 0400 499 242 mikko.korpela@businessarena.fi Toni Pienonen, 0400 737 238, toni.pienonen@businessarena.fi Jaana Fedotoff Koordinaatti 10:00 - Tervetuloa! koulutuspäivän

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa

Osaamisen hallinta ja kehittäminen. Turvallinen Pirkanmaa Osaamisen hallinta ja kehittäminen tiedot kokemus kontaktit taidot henkinen ja fyysinen energia motivaatio henkilökohtaiset taidot arvot ja asenteet Yksilön osaaminen Lähde. Otala 2002 Osaaminen Tieto

Lisätiedot

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS Koodipankit ja kansainvälinen yhteistyö Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS www.coss.fi 2 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa koodipankki ja mihin sellaisia tarvitaan Koodipankin lähtökohtia: dokumentointi,

Lisätiedot

Päätöksenteon mallit

Päätöksenteon mallit Prosesseja! Mitä luvattiin? Prosessi on helposti tapahtumanjärjestäjälle kirosana, mutta kelvollista työtä on helvetin vaikea tehdä ilman ainakin jonkinlaista prosessia. Käymme läpi mielestämme tärkeimpiä

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus!

Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Projektikehitys ja julkinen rahoitus! Maksimoi yrityksesi arvostus! Kuka?! Timo Haanpää, COO, The Curious AI Company! Markkinointi, rahoitus, projekti- ja liiketoimintakehitys! Teknologia-alalla v. 1999,

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2. Lasse Salmi

RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2. Lasse Salmi RATKAISUKESKEINEN TYÖSKENTELY ASIAKASTYÖSSÄ 1-2 Lasse Salmi www.stepbystep.fi Ratkaisukeskeisyys lyhyesti Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä Kun tiedät mikä toimii, tee lisää sitä Jos jokin

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia?

IPR-opas. Immateriaalioikeudet yliopistossa. Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? IPR-opas Immateriaalioikeudet yliopistossa Kuka omistaa ja kuka voi hyödyntää yliopistossa syntyneitä immateriaalioikeuksia? Tutkimustuloksia sekä osaamista hyötykäyttöön ja liiketoiminnaksi Kiinnostaako

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy

Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina. SFS-seminaari Matti Lanu VTT Expert Services Oy Standardisointi ja standardit tutkimusohjelman työkaluina SFS-seminaari 3.9.2014 Matti Lanu VTT Expert Services Oy SISÄLTÖ Käsitteistä Poliitiikka standardien hyödyntämisestä Standardit tulosten käyttöönotossa

Lisätiedot

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9

Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola LIITE 9 Elävät jokivarret Toimelias ja yritteliäs Peräpohjola 2014-2020 LIITE 9 Peräpohjolan kehitys ry:n valintakriteerit hankkeille Kaikkien rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät

Lisätiedot

Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa

Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa Miten arvioidaan? vertaisoppiminen tuotosten (hyvien käytäntöjen) arvioinnissa tuotoksen (hyvän käytännön) kehittäjä järjestää työpajan, jossa käytäntöä esitellään (työpajan voi myös organisoida ulkopuolinen

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist

Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist Hankintojen erityispiirteet onko meillä työkaluja? Loviisan ja Porvoon Yrittäjät 11.1.2017 Jouni Malmivaara/ Pontus Palmqvist 1 Mottomme! Me yrittäjät elämme myymällä mutta me teemme voitot ja tulokset

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE

VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE VIESTINTÄSUUNNITELMA CITIZEN MINDSCAPES TUTKIMUSRYHMÄLLE Joulukuu 2015 Mira Matilainen LÄHTÖKOHDAT Kohderyhmät: Rahoittajat, tutkijakollegat, muut sosiaalisen median tutkimuksesta ja hankkeesta kiinnostuneet

Lisätiedot

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy

Ideasta Liiketoimintaan, Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy Ideasta Liiketoimintaan, 23.11.2016 Marjut Lattu-Hietamies, Eurooppapatenttiasiamies / Berggren Oy LIIKEIDEASI JA LIIKETOIMINTA- SUUNNITELMASI KIRKASTAMINEN Mihin tarpeeseen tuotteesi on vastaus? Mitä

Lisätiedot

Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio

Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio Tutkimustulosten kaupallistaminen - kuinka kotiutan kahisevan? Antti Hautamäki Professori (emeritus), Jyäskylän yliopisto Dosentti, Helsingin yliopisto Konsultonti Kestävä Innovaatio Innovaatioilla osaaminen

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla

Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Verkoston kehittäminen Oppivat tuotantokonseptit -oppaan avulla Oppivat tuotantokonseptit välineitä verkoston kehittämiseen 17.4.2012 Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulu Helsingin yliopisto Lappeenrannan

Lisätiedot

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa

Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Kohti luovaa arkea- kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa Laura Huhtinen-Hildén, FT, MuM 6/2/15 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Kulttuurinen vanhustyö on näkökulma,

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä

Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hyvinvointitiedon vertaisjakaminen Innokylässä Hankepankki Kehittämismenetelmät Yhteistyötilat Innopajat 1 Mitä erityistä saat Innokylästä? Verkkopalvelu Ideaa ja inspiraatiota: Terveyden edistämisen käytäntöjä

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) Palvelukuvaus 5036/ / PALVELUKUVAUS. Hankittavan palvelun yksilöinti TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) PALVELUKUVAUS Hankittavan palvelun yksilöinti Espoon kaupunki (jäljempänä myös Asiakas) hankkii johdon konsultointipalveluja kolme vuotta kestävään espoolaisen johtamisen

Lisätiedot

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut

Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut Työsuhteen säännöstys ja neuvottelut 1 Työsuhteen säännöstys ja sääntelyjärjestys Työehtosopimus ja soveltamisala Paikallinen sopiminen Työsäännöt Työlainsäädäntö Vakiintunut käytäntö Työsopimus TYÖSUHDE

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot