Työ ja ihminen. TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN AIKAKAUSKIRJA 4 / vuosikerta. Pääkirjoitus Nuorista huolehditaan Helena Taskinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ ja ihminen. TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN AIKAKAUSKIRJA 4 / 2002 16. vuosikerta. Pääkirjoitus Nuorista huolehditaan... 295 Helena Taskinen"

Transkriptio

1 Työ ja ihminen TYÖYMPÄRISTÖTUTKIMUKSEN AIKAKAUSKIRJA 4 / vuosikerta Pääkirjoitus Nuorista huolehditaan Helena Taskinen Artikkelit Turvallisuustoiminnan kehittämistarpeet yliopistoissa ja korkeakouluissa Marinka Lanne Nuorten työssä käyvien työkykyindeksi Veikko Kujala, Marita Väärälä, Ellen Ek, Tuija Tammelin, Jouko Remes ja Jaana Laitinen Näyttöpäätetyön ergonomian ohjeet täydentävät toisiaan Annele Urtamo ja Esa-Pekka Takala Antavatko mainokset virheellisen kuvan näyttöpäätetyöpisteen ergonomiasta? Annele Urtamo ja Esa-Pekka Takala Paperin valmistukseen ja käyttöön liittyvät ihottuma- ja allergiariskit: II. Kyselytutkimus Päivikki Susitaival, Riitta Jolanki, Aarno Eskelinen, Paavo Jäppinen, Tuula Estlander, Esko Talka ja Lasse Kanerva Sammandrag Summaries Kirjoittajat

2 Toimitus Anna-Liisa Karhula Taitto Kati Kaivo Kansi Susanna Virtanen Kannen kuva Darius Koehli, AGE, Lehtikuva ISSN Kirjapaino Vammalan Kirjapaino Oy 294

3 pääkirjoitus Nuorista huolehditaan T ämän numeron artikkeleissa valotetaan nuorten työelämään tulon näkökulmia useasta suunnasta. Marinka Lanne nostaa esille työsuojelullisesti ja työterveydenhuollollisesti tärkeän vaiheen työelämässä, nimittäin ammattiin kouluttautumisen. Opiskelijat osallistuessaan monenlaisiin tutkimusprojekteihin altistuvat samoille tunnetuille ja osin uusille, tuntemattomillekin altisteille kuin kyseisessä ammatissa toimivat. Opiskelu- ja harjoitteluaikana heidän työterveyshuoltonsa on järjestämättä. Nuoret naisopiskelijat ja -tutkijat tiedustelevat silloin tällöin tutkimustyön tai työharjoittelun altisteiden mahdollisia vaikutuksia raskauteen. Näissä tilanteissa työterveys- ja turvallisuustoiminnan kehittämistarve ilmenee konkreettisesti. Yliopistoissa, korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa työturvallisuuden kiinnostavuus voi jäädä tutkimustulosten tavoitteiden varjoon, joten systemaattisen mallin kehittäminen työturvallisuustoimintaan hyödyttää laajasti alalla toimivia. Myös yhteistyötä opiskelijaterveydenhuollon ja opinahjojen henkilökunnan työterveyshuollon välillä on tarpeen lisätä. Iloinen asia on, että nuoret kokevat olevansa terveitä ja työkykyisiä. Veikko Kujalan kirjoittajaryhmä selvittää nuorten työkykyä Työkykyindeksi-mittarilla. Mittarilukemat ovat niin paljon parempia kuin vanhempien ikäryhmien indeksipisteet, että nuorille ehdotetaan erillistä työkykyindeksipisteiden laskutapaa. Koulutuksella on tärkeä myönteinen vaikutus koettuun terveyteen ja työkykyyn. Tämän uskoisi edelleen motivoivan koulutukseen investoimista tukevaa päätöksentekoa yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Anneli Urtamo ja Esa-Pekka Takala ovat koonneet näyttöpäätetyön ergonomiaohjeita maailmanlaajuisesti ja arvioineet ne. Koosteen perusteella on mahdollista luoda ohjeet, joissa myös työn järjestelyt teknisistä työn organisaatioon, teknologia ja yksilöllisten työpisteiden ominaisuudet saadaan ideaaliin tasapainoon. Näin voidaan toteuttaa makroergonomian ja optimoinnin periaatteita. Toisessa mielenkiintoisessa artikkelissaan Urtamo ja Takala ovat tutkineet mainoksissa esiintyvien toimistokalusteiden ergonomiaa ja verranneet sitä näyttöpäätetyön ergonomiasuosituksiin. Mainoskuvien toimistokalusteiden ergonomia toteutuu huonosti. Tämä on huolestuttavaa, sillä koska suuri osa kalusteista työpaikoille ja koteihin hankitaan ilman tietämystä ergonomiasta, voivat mainokset ohjata kuluttajaa harhaan. Tämän analyysin toivoisi leviävän laajan lukijakunnan käyttöön, jotta liian korkealla levyaseman päällä olevat näyttöpäätekuvaruudut häviäsivät kodeista ja toimistoista ja samalla niskaa kuormittava pään nokkiva työliike ja muut ergonomiset ongelmat vähenisivät. Lähes kaikki työelämään tulevat nuoret ovat näyttöpäätteiden käyttäjiä, joten näyttöpäätetyöpisteen ergonomian huomioon ottaminen kehittää työoloja myös heidän terveydekseen. Työ ja ihminen 16 (2002):4,

4 A. pääkirjoitus Urtamo ja E.-P. Takala Päivikki Susitaipaleen tutkijaryhmä selvittää paperin valmistuksessa työskentelevien henkilöiden iho-oireita. Tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempaa tietämystä, että atooppiset oireet ja kuiva ja herkkä iho lisäävät alttiutta saada ihottumia ja iho-oireita myös paperimassan ja -kemikaalien käsittelyssä. Nuorten työolojen suunnittelussa ja joskus ammatinvalinnassakin tästä tiedosta on hyötyä. Suurella osalla työhön pyrkijöistä on atooppisia oireita (15 30 %:lla koko väestöstä), joten tietämys ihon suojaamisesta ja työaltisteiden hallinnasta on arvossaan. Nykyiset työolot ovat nuorille tulijoille paljon paremmat ja turvallisemmat kuin edellisille sukupolville. Työolojen hyvän tason ylläpitäminen vaatii jatkuvaa ponnistelua ja laadun tarkkailua, jottei hyvä kehitysote kirpoa. Nuorten työntekijöiden koulutus oman työterveyden ylläpitoon ja työolojen ja työtapojen turvallisuuteen motivoiminen on pitkä työsarka sekä koulutukselle, perehdytykselle että työterveyshuollon antamalle terveysneuvonnalle. Helena Taskinen 296

5 artikkelit Turvallisuustoiminnan kehittämistarpeet yliopistoissa ja korkeakouluissa Marinka Lanne Kokeellinen ja aiheiltaan muuttuva tutkimustoiminta, henkilökunnan vaihtuvuus, opetustoiminta sekä opiskelijoiden osallistuminen tutkimuksiin luovat yliopistoihin ja korkeakouluihin omaleimaisen ja monimuotoisen toimintaympäristön. Tällaisessa toimintaympäristössä myös turvallisuuden hallinta on haasteellista. Tässä tutkimuksessa pyrittiin kehittämään yliopisto- ja korkeakouluympäristöön soveltuva kokonaisvaltainen turvallisuuden hallintajärjestelmä, joka sisältää turvallisuusjohtamisen menettelyjä. Päätavoitteen saavuttamiseksi kartoitettiin yliopistojen ja korkeakoulujen turvallisuusasioiden hallinnan nykytilanne sekä määriteltiin turvallisuustoiminnan keskeiset kehittämistarpeet. Yliopistojen ja korkeakoulujen turvallisuusasioiden hallinnan nykytilannetta kartoitettiin vastuuhenkilöille suunnatulla kyselyllä ja haastatteluilla. Tarkastelemalla lainsäädännössä ja valmiissa johtamisjärjestelmissä esiintyneitä menettelyjä löydettiin käytäntöjä, jotka tulee sisällyttää kokonaisvaltaiseen turvallisuusjohtamiseen. Vertailemalla näitä käytäntöjä yliopistojen ja korkeakoulujen nykyisiin menettelyihin saatiin kuva lainsäädännön ja johtamisjärjestelmien vaatimusten toteutumisesta nykytilanteessa. Tutkimuksessa esiin tulleista kehitystarpeista tärkeimpiin lukeutui turvallisuusasioihin liittyvän yhteistyön lisääminen. Keskeisiksi kehittämistarpeiksi tuli esiin myös resurssien lisääminen, turvallisuusvastuiden varmistaminen, turvallisuuskulttuurin parantaminen, lainsäädännön seurannan tehostaminen, perehdyttämisen parantaminen sekä turvallisuuteen liittyvien menettelyjen mittaaminen. Tässä artikkelissa keskitytään tarkastelemaan juuri näitä kehittämistarpeita. Tutkimus osoittaa, että yliopistoissa ja korkeakouluissa yhteistyökentän laajuus sekä yliopisto- ja korkeakouluympäristöjä koskevien turvallisuusasioihin liittyvien säädösten suuri määrä vaativat turvallisuustoiminnan järjestelmällistä organisoimista. Toiminnan jatkuvaan kehittämiseen tarvitaan johdon ja henkilöstön vahvaa sitoutumista sekä systemaattista toiminnan mittaamista. Vaikka kehittämistarpeet ovat hyvin samanlaisia eri yliopistoissa ja korkeakouluissa, turvallisuusasioiden hallinnan nykyisissä käytännöissä on eroja. Myös esiin tulleita onnistuneita käytäntöjä hyödynnettiin hallintajärjestelmän kehittämisessä. Avainsanat: turvallisuusjohtaminen, kokonaisturvallisuus, yliopistoympäristö, hallintajärjestelmä, yhteistyö JOHDANTO Yliopistoissa ja korkeakouluissa toimintaympäristön monimuotoisuus luo erityisiä haasteita turvallisuusasioiden organisoinnille. Yleensä erilliset sisäiset organisaatiot huolehtivat, että työturvallisuus ja työterveys, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, ympäristö- Työ ja ihminen 16 (2002):4,

6 M. Lanne terveys sekä väestönsuojelu (pelastustoimi) toteutuvat suomalaisessa yliopisto- ja korkeakouluympäristössä. Nämä turvallisuuden eri osa-alueet kuitenkin käsittelevät usein samoja asioita, vieläpä samanaikaisesti. Suomessa on 20 yliopistoa ja korkeakoulua sekä yksi sotilaskorkeakoulu. Yliopistojen ja korkeakoulujen menot rahoitetaan valtion budjetista (n. 70 %). Käytännössä yliopistot ja korkeakoulut hankkivat kuitenkin myös muita tuloja ulkopuolisen rahoituksen kautta ja maksullisen palvelutoiminnan avulla. 4 Yliopistojen hallinnon organisoinnin pääperiaatteet ovat lainsäädännön alaisia. Yliopistolainsäädännössä sana yliopisto tarkoittaa sekä yliopistoa että korkeakoulua 35. Myös tässä artikkelissa on tästä eteenpäin tehty vastaava yleistys. Yliopistoja koskee Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus, jonka valtiovarainministeriö, AKAVA ry, Palkansaajajärjestö PARDIA ry ja Valtion yhteistyöjärjestö VTY ry ovat allekirjoittaneet vuonna Sopimus perustuu työsuojelun valvontaan liittyviin säädöksiin 2, 8. Kokeellinen, aiheiltaan muuttuva tutkimustoiminta, henkilökunnan vaihtuvuus, opetustoiminta sekä opiskelijoiden osallistuminen tutkimukseen luovat yliopistoihin omaleimaisen toimintaympäristön. Monimuotoisen toimintansa vuoksi yliopistoja koskevat useat työterveyteen, työturvallisuuteen, ympäristöturvallisuuteen sekä pelastustoimintaan liittyvät säädökset. Karkealla kartoituksella näitä säädöksiä voidaan löytää ainakin 90 kappaletta. Taulukossa 1 (s. 298) on esitetty säädöksissä yleisimmin esiintyneitä menettelyvaatimuksia. Menettelyn perässä oleva lukumäärä kertoo, kuinka monessa edellä mainitussa yliopistoja koskevassa säädöksessä menettely esiintyy. Työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä on mahdollista seurata esimerkiksi Työsuojelun tietopankin 21 kautta. Työturvallisuus- ja työterveysasioihin vaikuttaa välillisesti myös yliopistojen toteuttama henkilöstöpolitiikka. Työturvallisuuslakitoimikunnan mietinnön mukaan työntekijän jaksamista työssä edistää ratkaisevasti se, että työpaikan perusasiat, kuten työsuhteen jatkuvuus, palkkaus, johtaminen ja suhteet esimiehiin, ovat kunnossa 25. Epävarmuus työsuhteen jatkuvuudesta, epäselvyydet organisaation tehtävissä ja organisaatiorakenteissa, joustamattomuus ja yksilön kehitysmahdollisuuksien puuttuminen aiheuttavat usein liiallisen työn määrän ohella kielteistä stressiä ja jaksamisongelmia 25. Yliopistoissa määräaikaisuus on yleinen ongelma. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan yliopistojen usein määräaikaiset opetus- ja tutkimusvirat selittävät joka neljännen valtiolla työskentelevän määräaikaisuuden vuonna Taulukko 1. Yliopistoja koskevissa turvallisuuteen liittyvissä säädöksissä useimmiten esiintyvät menettelyvaatimukset. menettelyvaatimus säädösten määrä turvallisuudelle ja terveydelle vaarallisten aineiden säilytys 20 toiminnan harjoittajan velvollisuus hakea lupa tai tehdä ilmoitus 19 koulutuksen, työhönopastuksen, toimintaohjeiden tai perehdytyksen antaminen 16 vaarojen torjunta ja/tai onnettomuuksien ennaltaehkäisy 13 vaarojen tunnistaminen, riskien arviointi tai työpaikkaselvitys 11 tiedottaminen ja tiedon antaminen 11 suunniteltu ja organisoitu turvallisuustoiminta 10 seuranta: muutoksiin varautuminen, työympäristön tarkkailu ja valvonta 10 turvamerkinnät

7 Turvallisuustoiminnan kehittämistarpeet yliopistoissa ja korkeakouluissa TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tässä artikkelissa tarkasteltu tutkimus liittyi Valtion työsuojelurahaston rahoittamaan projektiin Kokonaisvaltaisen turvallisuusjohtamisjärjestelmän kehittäminen suomalaiseen yliopisto- ja korkeakouluympäristöön. Tutkimuksen päätavoitteena oli kehittää yliopisto- ja korkeakouluympäristöön soveltuva kokonaisvaltainen turvallisuuden hallintajärjestelmä. Päätavoitteen saavuttaminen edellytti yliopistojen turvallisuusasioiden hallinnan nykytilanteen kartoittamista sekä turvallisuustoiminnan keskeisten kehittämistarpeiden määrittämistä. Artikkeli keskittyy nykytilan ja kehittämistarpeiden selvittämiseen. AINEISTO JA MENETELMÄT Turvallisuusasioiden hallinnan nykytilaa, hyviä käytäntöjä, kehittämistarpeita sekä yliopistoympäristön erityispiirteitä selvitettiin kyselyllä. Tiedon keruu toteutettiin postitetun kyselylomakkeen sekä henkilöhaastatteluiden avulla. Kyselylomake suunnattiin yliopistojen työsuojelupäälliköille, kiinteistöpäälliköille, suojelujohtajille ja ympäristövastaaville. Kyselylomake muodostui viidestä erillisestä osiosta. Ensimmäinen osio sisälsi kaikille vastaajille suunnattuja turvallisuusjohtamisen yleisiin periaatteisiin liittyviä kysymyksiä. Loput neljä osiota jaettiin vastuualueittain: 1. työturvallisuus- ja terveys 2. ympäristöturvallisuus 3. kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus sekä 4. väestönsuojelu. Näiden osa-alueiden kysymysten määrä vaihteli välillä osa-alueen mukaan. Kaikki kysymykset olivat avoimia. Kyselylomake postitettiin kaikkiin Suomen yliopistoihin (20 kpl) Maanpuolustuskorkeakoulu pois luettuna. Kahteen suureen yliopistoon tehtiin haastattelukäynnit, joiden tavoitteena oli yksityiskohtaisempien vastausten saaminen sekä suurimpien yliopistojen vastaustaakan keventäminen. Kyselytutkimuksessa saatu aineisto oli luonteeltaan kvalitatiivista. Tarkastelemalla lainsäädännössä ja johtamisjärjestelmissä esiintyviä menettelyjä voitiin löytää käytäntöjä, jotka tulisi sisällyttää kokonaisvaltaiseen turvallisuusjohtamiseen. Vertailemalla näitä käytäntöjä yliopistojen nykyisiin menettelyihin saatiin kuva lainsäädännön ja johtamisjärjestelmien vaatimusten toteutumisesta nykytilanteessa. Näin voitiin tunnistaa nykyisen toiminnan puutteita. Kun näiden puutteiden ohella tarkasteltiin turvallisuuden vastuuhenkilöiden esittämiä parannustoiveita ja yliopistojen hyviä käytäntöjä, voitiin löytää yliopistojen turvallisuustoiminnan keskeiset kehittämistarpeet. Suomen kahdestakymmenestä yliopistosta neljätoista (70 %) osallistui kyselyyn tai haastatteluun. Yhdeltä yliopistolta saatiin vain kiinteistö- ja toimitilaturvallisuutta sekä väestönsuojelua koskevien osioiden vastaukset. Koska kyselylomake suunnattiin yliopistojen työturvallisuudesta ja -terveydestä, ympäristöturvallisuudesta, väestönsuojelusta sekä kiinteistö- ja toimitilaturvallisuudesta vastaaville henkilöille, vastaajia saattoi olla yksi tai useampia yhtä yliopistoa kohden. Vastaajamäärät vaihtelivat yliopistoittain, sillä henkilöiden toimenkuvat ja vastuualueet olivat eri yliopistoissa eri tavoin muodostettuja. Yhteensä eri yliopistoista vastaajia oli 26. Yhtä osa-aluetta kohden (työturvallisuus ja -terveys, ympäristöturvallisuus, väestönsuojelu sekä kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus) vastaajia oli kuitenkin korkeintaan yksi yliopistoa kohden. Myös kaikille yhteisiin kysymyksiin oli useimmissa tapauksissa vastattu yhteisesti, jolloin myös tästä osiosta saatiin vain yksi vastaus yhtä yliopistoa kohden. Näin ollen kutakin kysymystä kohden saatiin suurimmassa osassa kysymyksiä enintään 14 vastausta eli yksi vastaus kyselyyn osallistunutta yliopistoa kohden. Avoimiin kysymyksiin saadut vastaukset kvantifioitiin tulosten tarkastelua varten. Samoja asioita sisältäneet vastaukset voitiin näin liittää toisiinsa. Tuloksissa on merkitty Työ ja ihminen 16 (2002):4,

8 M. Lanne kysymykseen saatujen tiettyjä mielipiteitä edustavien vastausten määrä sulkeisiin (annettu vastaus eli mielipide asiasta/kysymykseen saatujen vastausten määrä). TULOKSET Tyytyväisyys turvallisuusasioiden hoitoon Vastaajista alle puolet (6/15) ilmoitti olevansa pääsääntöisesti tyytyväinen turvallisuusasioiden hoitoon. Ongelmia ja puutteita nähtiin eniten resurssien riittävyydessä (7/12), organisoinnissa ja yhteistyössä (5/12) sekä turvallisuuskulttuurissa ja henkilöstön asenteissa (5/12). Myös koulutus ja turvallisuusasioihin perehtyminen, riskien arviointi, tiedonkulku sekä dokumentointi mainittiin ongelmallisiksi aihealueiksi. Resurssien ja koulutuksen osalta korostettiin ajan puutetta ja henkilöresurssien vähyyttä. Organisointiasioissa toivottiin laajempaa yhteistyötä, riskienhallintaohjelmaa ja kokonaisvaltaisempaa turvallisuusasioiden hallintaa. Hyvät käytännöt olivat varsin erilaisia eri yliopistoissa, eikä selkeää yhteistä linjaa voitu havaita. Keskeiset kehittämistarpeet Turvallisuustoimintaan liittyviä kehittämistarpeita ja -kohteita voitiin löytää vertailemalla lainsäädännön ja johtamisjärjestelmien vaatimuksia sekä nykyisiä menettelyjä. Vastauksista kvantifioinnilla löydetyt yhtäläisyydet on koottu taulukkoon 2 (s. 300). Taulukossa on merkitty tummanharmaalla taustalla ne kohdat, joissa tulos heijastelee kehittämistarpeita. Turvallisuuspolitiikka Varsinainen turvallisuusasioita koskeva politiikka tai muu turvallisuuspolitiikkaa vastaava julkilausuma löytyi vain kahdelta yliopistolta (2/12). Kyselytulosten valossa näyttääkin siltä, ettei turvallisuuspolitiikan merkitystä ole vielä yleisesti yliopistoympäristössä sisäistetty. Turvallisuuspolitiikan puuttumisella voi olla vaikutusta ainakin yliopistojen turvallisuuskulttuuriin, johdon sitoutumiseen sekä käsitykseen jatkuvasta kehittämisestä. Sitoutuminen ja turvallisuuskulttuuri Yliopistojen johdon nähtiin sitoutuneen ainakin jollain tasolla turvallisuusasioihin (6/13). Johdon selvää sitoutumista osoittivat aktiivisuus ja mielenkiinto (4/11) sekä myönteinen asenne (2/11). Toisaalta vain kolmessa yliopistossa (3/11) sitoutuminen nähtiin turvallisuuden vastuuhenkilöiden päätoimisina virkoina tai muina resursseina. Yliopistojen turvallisuuskulttuurissa voidaan nähdä kehittämisen tarvetta, sillä yli puolet vastaajista Taulukko 2. Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia: vastaajien mielipiteiden prosentuaalinen jakautuminen. Seuraavat asiat ovat olemassa tai asioihin ollaan tyytyväisiä: samaa mieltä Puutteet ja ongelmat: samaa mieltä Turvallisuuden kehittämisohjelma löytyy 8 % (muu kuin työsuojelun toimintaohjelma). Turvallisuuspolitiikka löytyy. 17 % Tavoitteet asetetaan yhteistyöryhmässä. 30 % On turvallisuuden johtoryhmiä tai turvatiimejä. 42 % Johto sitoutuu turvallisuuteen. 46 % Laajamittainen riskienarviointi on tehty. 50 % Urakoitsijoiden turvallisuus otetaan huomioon. 58 % Perehdytysohjeet löytyy. 62 % Ollaan tyytyväisiä työterveyshuoltoon. 69 % Vaarat on jollain tasolla tunnistettu. 70 % Työntekijöiden perehdytys on puutteellista. 69 % Turvallisuustoimintaan ohjatut resurssit ovat riittämättömiä. 67 % Tiedonkulku on puutteellista. 64 % Henkilöstö ja esimiehet eivät ole selvillä vastuista. 64 % Oma kouluttautuminen ja tiedon hankinta on riittämätöntä. 57 % Työntekijöiden asenne on välinpitämätön. 55 % Turvallisuustoiminnan jatkuva kehittäminen ei näy. 50 % Oma työnkuva on laaja ja epäselvä. 30 % 300

9 Turvallisuustoiminnan kehittämistarpeet yliopistoissa ja korkeakouluissa (6/11) näki henkilöstön asennoituvan turvallisuusasioihin välinpitämättömästi. Turvallisuuskulttuurin heikkous saattaa johtua useista eri tekijöistä: johdon sitoutumisella, yhteistyöllä, tiedotuksella, perehdytyksellä, ohjauksella sekä henkilöstön osallistumisella on oma vaikutuksensa. Henkilöstön sitoutumiseen vaikuttaa myös henkilökunnan nopea vaihtuvuus. Määräaikaiset, lyhyet työsopimukset ja opintojen ohella laitoksilla työskentely saattaa heikentää työntekijöiden osallistumista turvallisuusasioiden hoitamiseen sekä motivaatiota kehittää työympäristöä. Yhteistyö ja tiedonkulku Tulosten mukaan yliopistoilla ei ole yhteistä menettelytapaa turvallisuuteen liittyvien tavoitteiden asettamiseksi. Vain kolmessa yliopistossa (3/10) tavoitteet asetetaan turvallisuuden eri osa-alueiden vastuuhenkilöiden muodostamassa ryhmässä. Sama asetelma on nähtävissä myös päätöksenteossa. Vaikka ennen päätöksentekoa ja tavoitteiden asettamista käytäisiinkin keskusteluja, ne käydään usein vain turvallisuuden tietyn osa-alueen toimijoiden kesken. Tällöin turvallisuuden eri osa-alueiden pyrkimykset eivät välttämättä tue mahdollisimman tehokkaasti toisiaan. Viidessä yliopistossa (5/12), joissa oli perustettu turvatiimejä ja/tai turvallisuuden johtoryhmiä, oltiin tyytyväisiä yhteistoimintaan. Vastaajista suurin osa näki tiedonkulun puutteellisena (7/11). Varsinkin yksiköiden ja turvallisuuden vastuuhenkilöiden välinen tiedonkulku on selvästi puutteellista. Tämä näkyy toisaalta siinä, etteivät yksiköt tiedosta vastuitaan turvallisuusasioissa, ja toisaalta siinä, etteivät vastuuhenkilöt pysty seuraamaan yksiköiden toimintaa. Useat vastaajat olivat tyytyväisiä työterveyshuollon toimintaan (9/13). Työterveyshuollon kanssa tehtävää yhteistyötä on kuitenkin mahdollista laajentaa. Kiinteistöturvallisuuteen liittyvistä vastauksista kävi ilmi, että kiinteistöyhtiö huolehtii osan päätöksistä, tarkastustoiminnasta ja korjaavasta toiminnasta. Näin ollen toiminnassa tulee ottaa huomioon myös kiinteistöyhtiön kanssa tehtävä yhteistyö. Noin puolet vastaajista (7/12) ilmoitti, että urakoitsijoiden valinnassa turvallisuusasiat otetaan jollakin tapaa huomioon. Tavoitteet ja ohjelmat Vain yhdessä yliopistossa (1/13) turvallisuusasioilla on työsuojelun toimintaohjelman lisäksi oma kehittämisohjelma. Tällaiset kehittämisohjelmat ovat kuitenkin tulossa yliopistoympäristöön. Yliopistoista neljällä on käytössä ympäristöohjelma ja kolmella on suunnitteilla laatujärjestelmä tai muu vastaava hanke. Yhdellä yliopistolla on suunnitteilla toimintaohjelma, joka laatu- ja ympäristöasioiden ohella kattaa myös turvallisuusasiat. Resurssit Suurin osa vastaajista (8/12) piti turvallisuustoiminnalle annettuja resursseja riittämättöminä. Erityisesti vähäisiä aikaresursseja korostettiin. Useiden kysymysten yhteydessä ajan puute tuli myös epäsuorasti esiin. Vastaajien mukaan muun muassa kouluttautuminen, lainsäädännön seuranta, yksiköiden toiminnan seuraaminen sekä suunnitelmien laatiminen ja päivitys kärsivät puutteellisten aikaresurssien vuoksi. Velvoitteet ja valtuudet Yli puolet vastaajista (7/11) arvioi, etteivät henkilöstö ja esimiehet ole kovin hyvin selvillä omista vastuistaan ja valtuuksistaan. Vastuun tiedostamisen puute tuli esiin myös turvallisuuskulttuuriin liittyvien kysymysten yhteydessä. Yli puolet vastaajista (6/11) näki henkilöstön suhtautuvan turvallisuusasioihin välinpitämättömästi. Yliopistojen ja korkeakoulujen monialaisessa toiminnassa vastuu ja toiminta on hajautettu yksiköihin. Tällöin toiminnan tasossa voi olla suuriakin eroja eri yksiköiden välillä. Tällä hetkellä ei ole käytössä menetelmiä yksiköiden turvallisuuteen liittyvän toiminnan riittävään seuraamiseen ja kannusta- Työ ja ihminen 16 (2002):4,

10 M. Lanne miseen. Esimerkiksi perehdyttämiseen, ohjeistukseen, jäteasioihin ja laitteiden kuntoon liittyvien kysymyksiin saaduista vastauksista kävi ilmi, ettei turvallisuuden vastuuhenkilöillä ole tietoa yksiköiden toimintatavoista. Edellä mainittujen asioiden hoito riippuu yksiköstä, eikä turvallisuuden vastuuhenkilöillä ole resursseja valvoa yksikkökohtaista toimintaa. Osa turvallisuuden eri osa-alueiden vastuuhenkilöistä (30 %) kokikin työnkuvansa varsin laajana ja epäselvänä. Koulutus, perehdytys ja ohjeet Turvallisuuden vastuuhenkilöistä suurin osa (57 %) kertoi oman kouluttautumisensa ja tiedon hankintansa olevan riittämätöntä. Yhdeksän työsuojelupäällikköä (9/13) näki myös puutteita työntekijöiden perehdyttämisessä. Kahdeksassa yliopistossa (8/13) kuitenkin ilmoitettiin olevan jonkinlaiset yleiset perehdytysohjeet. Ongelmana ovat lähinnä perehdytyksestä vastaavien yksiköiden toimintaerot. Onnettomuuksiin varautuminen Vastauksien mukaan turvallisuussuunnitelman vaatima vaarojen tunnistus 13 on puutteellista. Suurimmassa osassa yliopistoja (7/10) vaarat on kyllä jotenkuten tunnistettu, mutta tunnistus ei ole kattanut kaikkia vaaroja tai alueita. Tunnistus saattaa olla myös päivittämättä. Vastaajien (7/10) mukaan henkilökuntaa ei ole juuri perehdytetty turvallisuus- tai suojelusuunnitelmaan. Poistumisharjoituksia on järjestetty kuudessa yliopistossa (6/13), mutta harjoituksissa on rajoituttu vain osaan kiinteistöjä. Mittaaminen ja seuranta Yliopistoissa ei ole käytössä menetelmiä lainsäädännön vaatimusten tunnistamista tai lainsäädännön toteutumisen seurantaa varten. Yliopistoilla ja korkeakouluilla ei myöskään ole käytössä yhtenäisiä menettelyjä päämäärien toteutumisen seurantaan. Päämäärien toteutumisen seuranta vaihtelee keskusteluista raporttien tekoon. Kaikissa yliopistoissa on tehty kemikaalikartoituksia. Myös riskien arviointimenetelmät ovat yleistyneet. Kuitenkin vain puolet yliopistoista (6/12) oli toteuttanut laajamittaisen riskien arvioinnin. Riskien arvioinnit toteutetaan usein projektiluontoisina. Yliopistoissa turvallisuuden seuranta perustuu pitkälti tarkastuksiin, työpaikkakierroksiin, ilmapiirikyselyihin sekä tapaturmaja sairauspoissaolotilastoihin. Yliopistojen osalta mittareista puuttuu selkeästi johtamista ja menettelytapoja mittaava seuranta. Myös tapaturmien ja läheltä-piti-tilanteiden tutkinta jää usein pintapuoliseksi. Jatkuva kehittäminen Vastaajista puolet (5/10) oli sitä mieltä, ettei jatkuva kehittäminen näy yliopistojen turvallisuustoiminnassa. Myös tässä yhteydessä mainittiin jälleen vähäiset resurssit. Toisaalta jatkuvaan kehittämiseen tarvitaan johdon ja henkilöstön sitoutumista sekä toiminnan mittaamista, jotka ainakin jossain määrin koettiin ongelmiksi. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET Monet kyselyn kautta esiin tulleet kehittämistarpeet liittyvät turvallisuuskulttuuriin. Valtakunnallinen työtapaturmaohjelma ehdottaa turvallisuuskulttuurin kehittämisen työpaikkatason toimenpiteiksi muun muassa toimintapolitiikkaa sitoutumista suunnittelua organisointia riskien arviointia ja hallintaa työkykyä ylläpitävää toimintaa koulutusta opastusta ja perehdytystä sekä tiedon kulun tehostamista. 302

11 Turvallisuustoiminnan kehittämistarpeet yliopistoissa ja korkeakouluissa Yhteistyö Tutkimuksessa esiin tulleiden yliopistojen turvallisuustoiminnan kehittämistarpeiden perusteella voidaan erottaa joitakin avainmenettelyjä, joihin turvallisuustoiminnan suunnittelussa kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Yksi tärkeimmistä kehitystarpeista on turvallisuuden vastuuhenkilöiden, turvallisuusasioissa mukana olevien organisaatioiden, laitosten ja yksiköiden, turvallisuuteen liittyvien ulkoisten sidosryhmien ja muiden toimijoiden yhteistyön lisääminen. Kuvassa 1 (s. 303) on esitetty yliopistojen tärkeimmät turvallisuustahot sekä joitakin esimerkkejä eri osa-alueita yhdistävistä turvallisuuteen liittyvistä asioista. Yhteistyön oleellisena tavoitteena on toimintojen ja turvallisuustavoitteiden yhtenäis- täminen niiltä osin kuin se on luontevaa. Yhteistyötahojen tulee pohtia yhdessä kehitysohjelmia ja toiminnan tavoitteita. Yhteistyötä suunniteltaessa avainasemassa on myös toimivan tiedonkulun kehittäminen. Koska yliopistoissa vastuu on hajautettu laitostasolle, tulee turvallisuuden vastuuhenkilöiden olla kiinteässä yhteydessä yksiköihin. Konkreettisesti tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi valitsemalla kaikilta laitoksilta yhdyshenkilöt eli niin kutsutut turvallisuusvastaavat. Johtotasolla voidaan myös muodostaa turvallisuustiimi tai -työryhmä, joissa on mukana esimerkiksi työsuojelupäällikkö, suojelujohtaja, kiinteistö- tai tilapalvelupäällikkö, laatupäällikkö sekä henkilöstöjohtaja. Tällainen ryhmä tukee turvallisuustoiminnan yhteistyötä tavoitteiden asettelussa ja kehittämisohjelmien laatimisessa. Yhteistyön var- Kuva 1. Yliopisto- ja korkeakouluympäristön turvallisuusasioihin liittyvä yhteistyökenttä. Työ ja ihminen 16 (2002):4,

12 M. Lanne mistaminen jo suunnitteluvaiheessa vähentää eri näkökulmien ristiriitoja ja parantaa konkreettisten vaihtoehtojen löytämistä. Työsuojelun, ympäristöasioiden, suojelutoiminnan ja kiinteistöturvallisuuden ohella yhteistyötä tulisi kehittää myös henkilöstöhallinnon kanssa. Jaksamiseen, henkiseen hyvinvointiin, työilmapiiriin ja turvallisuuskulttuuriin liittyvistä tekijöistä suuri osa on yhteydessä käytössä olevaan henkilöstöpolitiikkaan 25. Henkilöstön terveyden ja työkyvyn ylläpitämisen ennakoiva toimintakulttuuri edellyttää myös työterveyshuollon kanssa tehtävän yhteistoiminnan lisäämistä. Myös kiinteistöyhtiön ja yliopiston yhteistyötä tarvitaan rakennuksiin liittyvän turvallisuuden varmistamisessa ja urakoitsijoiden valinnassa. Vastuut, koulutus ja perehdytys Jotta turvallisuusasioihin sitoutuminen voidaan varmistaa, tulee myös yksiköiden esimiehet perehdyttää turvallisuusvastuihin ja -velvollisuuksiin. Tämä edellyttää turvallisuusvastuiden selkeää määrittämistä. Yksikön turvallisuusvastaavan sekä esimiehen tulee huolehtia siitä, että henkilöstö tietää vastuunsa turvallisuusasioissa. Vastuun tiedostamista voidaan seurata esimerkiksi henkilöstölle suunnatulla kyselyllä. Vastuuasiat on myös mahdollista liittää osaksi yksikön laatukäsikirjaa. Myös henkilökunnan perehdytys tulee suunnitella tehokkaaksi ja perehdytyksen onnistumista tulee seurata keräämällä palautetta uusilta työntekijöiltä. Koulutuksella ja perehdytyksellä voidaan vaikuttaa osittain myös turvallisuuskulttuuriin. Perehdyttämällä yksiköiden esimiehiä turvallisuusvastuisiin ja -velvoitteisiin sekä toiminnan riskeihin voidaan turvallisuusajatteluun sitoutumista pyrkiä parantamaan 5, 7. Myös käytännön hätäpoistumisharjoituksilla on perehdyttävä ja opettava vaikutus hätätilanteen varalle. Turvallisuuden eri osa-alueiden vastuuhenkilöiltä ja muilta turvallisuusasioiden parissa työskenteleviltä henkilöiltä tulee kerätä palautetta. Vastuuhenkilöiden koulutustarpeen tunnistamisen tulee olla järjestelmällistä: tunnistamista varten tulee kehittää sopiva menettely. Tarpeen vaatiessa tulee järjestää 4, 5, 9, 12, 16, 17, 27 sopivaa koulutusta. Toiminnan seuranta Organisaation tulee olla selvillä turvallisuusasioihin liittyvästä lainsäädännöstä 3, 9, 12, 15, 17. Yliopistossa turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön seuraaminen ja ymmärtäminen on luonnollisesti turvallisuusorganisaatioiden vastuulla. Myös jokaisessa yksikössä ainakin yhden ihmisen tulee olla perillä kyseistä yksikköä koskevasta lainsäädännöstä. Lainsäädännön tehokas seuranta on mahdotonta ilman riittäviä aikaresursseja sekä jonkinlaista järjestelmällisyyttä. Lainsäädännön seurantaa tulee kehittää myös mittaamalla lainsäädäntövaatimusten toteutumista 12. Vaarojen tunnistusta ja selvittämistä vaaditaan lainsäädännössä 13, 19, 20, 22, 24, Vaarojen tunnistaminen kannattaa liittää osaksi laajempaa riskien arviointia, jossa tunnistetaan samalla eri säädösten vaatimat sekä muut oleelliseksi nähdyt riskit ja vaarat 3, 12. Riskienhallinta ei saisi jäädä vain projektiluontoisten arviointien varaan. Jatkuva riskienhallinta edellyttää, että henkilöstö pyrkii jatkuvasti tunnistamaan nykyisiä toiminnan riskejä, varautumaan vaaratekijöihin sekä etsimään parannuskeinoja. Riskien arvioinnin tuloksia tulee myös hyödyntää tavoitteiden asettamisessa. Arviointien päivittäminen antaa tietoa parannustoimien tehokkuudesta. 1, 7, 9, 10 Lainsäädännön ohella myös turvallisuuteen liittyviä menettelyjä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmän toimivuutta tulee mitata. Turvallisuuden mittaamisessa on tavoitteena kerätä mittaustietoa teknisistä järjestelmistä, turvallisuuskulttuurista, johtamisjärjestelmistä ja menettelytavoista sekä ei-toivotuista tapahtumista 18. Kaikilta näiltä osa-alueilta tulee valita omaan toimintaympäristöön ja tiedon- 304

13 Turvallisuustoiminnan kehittämistarpeet yliopistoissa ja korkeakouluissa saannin tavoitteisiin soveltuvat mittarit. Mittarit tulee valita siten, että ne antavat tietoa ongelmakohdista ja johtamisjärjestelmän puutteista. Eri mittareista saatava tieto tulee myös analysoida siten, että mittaamalla saadaan esiin päätöksentekoa tukevia asioita 6, 14. Tavoitteena on valita monipuolisesti erilaista tietoa antavat ennakoivat ja reagoivat mittarit 3, 12, 18. Yliopistojen osalta mittareista puuttuu selkeästi johtamista ja menettelytapoja mittaava seuranta. Yleensä johtamisjärjestelmien ja menettelytapojen mittarina voidaan käyttää toiminnan tasoa, järjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia, tavoitteiden saavuttamista, velvoitteiden toteutumista sekä järjestelmän toimeenpanon ja ylläpidon onnistumista arvioivia auditointeja 1, 3, 12, 16, 17, 18, 27. Tämän lisäksi johto voi seurata määrävälein tehtävin katselmuksien avulla turvallisuuden johtamisjärjestelmän toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista 3, 12, 16, 17. Auditoinnit on mahdollista yhdistää laatuauditointeihin. Yksikkötasoilla toimintaa voidaan seurata myös itsearvioinnin avulla. Yliopistoissa myös tapaturmien tutkinta jää usein pintapuoliseksi. Läheltä-piti-tilanteiden ilmoittamiseksi olisi kehitettävä helposti vakiinnutettava ilmoitusmenettely. Työntekijöitä tulee kannustaa ja rohkaista ilmoitusten tekemiseen. Toiminnan seurannan kannalta on oleellista kehittää toimiva tiedonhallintajärjestelmä. Tiedonhallintajärjestelmään voi liittää muun muassa mittaustietoa (työhygieeniset mittaukset, sairauspoissaolot, tapaturmat, läheltä-piti-tilanteet, muut valitut mittarit), tietoa lainsäädännön seurannasta, riskien arviointien tulokset ja parannustoimenpiteet sekä auditoinnin tulokset. Tiedonhallintajärjestelmä auttaa toiminnan pitkäjänteisessä kehittämisessä ja tavoitteiden asettelussa. Jatkuva parantaminen Eräissä yliopistoissa tavoitteiden asettaminen perustuu esille tulleiden ongelmien ratkaisemiseen ja lainsäädäntövaatimusten täyttämiseen. Käytännössä tavoitteet saatetaan asettaa vasta, kun ongelma ilmenee. Jos turvallisuustavoitteiden asettaminen perustuu vain havaittujen ongelmien korjaamiseen, unohtuu lainsäädännössä korostuva ennakoiva toiminta. Päämääriin liittyviä osatavoitteita tehtäessä tulee aina miettiä, miten tavoitteen toteutumista voidaan mitata. Näin voidaan arvioida tavoitteiden toteutumisen todelliset vaikutukset päämäärien saavuttamiseen. Jatkuvaan turvallisuuden kehittämiseen tarvitaan niin johdon kuin henkilöstön sitoutumista. Ilman systemaattista toiminnan mittaamista ja uusien tavoitteiden asettamista jatkuva kehittäminen on käytännössä mahdotonta. Kyselyn luotettavuus ja onnistuminen Kyselyn kaikki kysymykset laadittiin avoimeen muotoon, koska toimintojen organisoinnin oletettiin vaihtelevan yliopistoittain ja korkeakouluittain. Kysymysten avoimuus kuitenkin vaikeutti vastausten tulkintaa ja yhteismitallistamista. Tulosten kvantifioinnin avulla vastausten sisällöistä löytyi kuitenkin selkeitä yhtenäisiä linjoja. Kyselyn vastausprosentiksi saatiin 70 %, eli 14 yliopistoa 20:stä vastasi kyselyyn. Kaikki vastaajat eivät kuitenkaan vastanneet kaikkiin heille tarkoitettuihin kysymyksiin. Kustakin osa-alueesta (työturvallisuus- ja terveys, ympäristöturvallisuus, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus sekä väestönsuojelu) odotettiin vähintään 14 vastausta, mutta vastauksia saatiin noin Myös kaikille yhteisiin kysymyksiin oli usein vastattu yhdessä, jolloin saatujen vastausten määrä oli lähempänä 14:ää kuin 26:tta. Vastausten määrää luultavasti vähensi kysymysten suuri määrä ja avoin rakenne. Kysymysten määrä ja rakenne oli kuitenkin perusteltavissa sekä toimikentän laajuudella että pyrkimyksellä kartoittaa mahdollisimman kattavasti turvallisuusjohtamiseen ja lainsäädäntöön liittyvien oleellisten toimintojen nykyistä toteuttamis- Työ ja ihminen 16 (2002):4,

14 M. Lanne ta. Tavoite oli siis ensisijaisesti laadullisen, ei määrällisen, tiedon hankinnassa. Myös vastaajien ilmoittama resurssipula saattoi vaikuttaa vastaamatta jättämiseen. Vaikka yliopistojen toiminnoissa ja ongelma-alueissa esiintyi jonkin verran vaihtelua, voitiin keskeisimmät kehittämiskohteet kuitenkin selkeästi erottaa. Hyvät ja onnistuneet menettelyt toimivat kuitenkin enemmän yksittäisinä esimerkkeinä kuin koko yliopistojen tilannetta kuvaavina toimina. Kyselytutkimus antoi riittävät tiedot kehittämiskohteiden löytämiseksi. Lisäksi tutkimus antoi vinkkejä jatkotutkimuksessa toteutettavien kartoitusten kohteista sekä tiettyjen kysymysten tarpeellisuudesta. Kyselyn osalta tutkimusta voidaan pitää riittävän onnistuneena. Koska yliopistot eroavat huomattavasti toisistaan (esimerkiksi kauppakorkeakoulujen ja teknillisten korkeakoulujen riskit ovat hyvin erilaisia), vaatii käytännön kehittämistoiminta yliopistokohtaista lähtötilanteen arviointia. Esimerkiksi yhden yliopiston henkilökunnan näkemyksiä turvallisuusjohtamiseen liittyvistä asioista tullaan jatkossa kartoittamaan koko henkilökunnalle suunnatulla kyselyllä, jossa on sekä monivalistakysymyksiä että avoimia kysymyksiä. Jatkotoimenpiteet Projekti jatkui yliopistojen turvallisuustoimintaan liittyvien kehittämiskohteiden kartoittamisen jälkeen kokonaisvaltaisen turvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämisellä. Vuoden 2003 alusta Valtion työsuojelurahasto on myöntänyt myös lisärahoitusta kyseisen hallintajärjestelmän testaamiseen. Testaaminen toteutetaan toimintatutkimuksena Tampereen teknillisellä yliopistolla, ja se sisältää hallintajärjestelmässä esitettyjen menetelmien toimivuuden ja vaikutusten tutkimisen. Tutkimuksen aikana turvallisuuden hallinnan menettelyjä pyritään kehittämään käytännön kokemusten kautta. Konkreettinen kehittämisohjelma on jo luonnosteltu. LÄHTEET 1. Accident-Free Steel. International Iron and Steel Institute, Committee on Human resources Working Group on Improving Steel Plant Safety Asetus työsuojelun valvonnasta 954/ BS 8800:fi. Ohje työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmistä. Suomen Standardoimisliitto SFS, Helsinki EDUFI: Suomen koulutusjärjestelmä. [Verkkodokumentti.] [2002] [Viitattu ] Saatavissa: 5. Glendon I & McKenna E: Human safety and risk management. Chapman & Hall, London Henttonen T: Turvallisuuden mittaaminen. Diplomityö. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tampere Kohti 0-tapaturmaa Työtapaturmien torjunnan toimintapoliittinen muistio. Työsuojelujulkaisuja 36. Sosiaali- ja terveysministeriö, Tampere Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 131/ Liuhamo M: Turvallisuuden johtaminen pk-yrityksessä. Diplomityö. Tampereen teknillinen korkeakoulu, Tampere Murtonen M: Riskien arviointi työpaikalla työkirja. Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto, Tampere Määräaikaiset työsuhteet ja sosiaaliturvajärjestelmän kestävyys Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 9/2000. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu ] Saatavissa: 12. OHSAS 18002:fi Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Ohjeita OHSAS 18001:n soveltamiseksi. Suomen standardoimisliitto SFS. 13. Pelastustoimiasetus 857/ Reason J: Managing the Risk of Organizational Accidents. Aldershot, Ashgate Ruuhilehto K & Kuusisto A: Turvallisuuskulttuuri mitä se on? TUKES-julkaisu 3/1998. Turvatekniikan keskus, Helsinki

15 Turvallisuustoiminnan kehittämistarpeet yliopistoissa ja korkeakouluissa 16. SFS-EN ISO Laadunhallintajärjestelmät. Vaatimukset. Suomen standardoimisliitto SFS, SFS-EN ISO Ympäristöjärjestelmät. Yleisiä ohjeita periaatteista, järjestelmistä ja tukea antavista menetelmistä. Suomen standardoimisliitto SFS, van Steen J (toim.): Safety performance measurement. Institution of Chemical Engineers, Warwickshire STMp sikiön kehitykselle ja raskaudelle vaaraa aiheuttavista tekijöistä ja vaaran arvioimisesta 931/ STMp työnantajan velvollisuudeksi säädetystä se yrittäjän ja muun omaa työtään tekevän työterveyshuollosta 1348/ Työsuojelun tietopankki [WWW] Saatavissa: http//fi.osha.eu.int 22. Työterveyshuoltolaki 743/ Työturvallisuus kohti maailman kärkeä työtapaturmaohjelma Sosiaali ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto, Tampere Työturvallisuuslaki 229/ Työturvallisuuslakitoimikunnan mietintö. Komiteanmietintö 2001:13. Sosiaali- ja terveysministeriö, Helsinki. [Verkkojulkaisu.] [Viitattu ] Saatavissa: 26. Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus [Verkkodokumentti.] [Viitattu ] Saatavissa: 27. Warning A: Safety Management Systems. Chapman & Hall, Lontoo Vna kemiallisista tekijöistä työssä 715/ Vnp käsin tehtävistä nostoista ja siirroista työssä 1409/ Vnp näyttöpäätetyöstä 1405/ Vnp työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta 716/ Vnp työntekijöiden suojelemisesta työhön liittyvältä biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta 115/ Vnp työntekijöiden suojelusta työssä esiintyvän melun aiheuttamilta vaaroilta ja haitoilta 1404/ Vnp ympäristön tupakansavusta ja siihen liittyvästä syöpävaaran torjunnasta työssä 1153/ Yliopistolaki 645/1997. tutkija, DI Marinka Lanne, Tampereen teknillinen yliopisto, Turvallisuustekniikka Tampere Työ ja ihminen 16 (2002):4,

16 artikkelit Nuorten työssä käyvien työkykyindeksi Veikko Kujala, Marita Väärälä, Ellen Ek, Tuija Tammelin, Jouko Remes ja Jaana Laitinen Työkykyindeksi on kehitetty ennustamaan työkyvyttömyyttä, ja se on työterveyshuollon asiantuntijoiden laajalti käyttämä subjektiivinen työkyvyn mittari, jota käytetään myös nuorten työssä käyvien seurannassa. Parhaiten tunnetaan yli 50-vuotiaiden työkykyindeksin viitearvot, mutta nuorten työikäisten kattavat viitearvot puuttuvat. Artikkelissa kuvataan työkykyindeksin tulokset 3 725:ltä 31-vuotiaalta henkilöltä sekä työkykyindeksin jakauma koulutustason ja työtilanteen mukaan. Tämän tutkimuksen aineiston muodostivat Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin henkilöt, jotka työskentelivät vuonna 1997 Pohjois-Suomessa tai Helsingin ympäristössä. Työkykyindeksin mediaani tässä aineistossa oli miehillä 42 pistettä ja naisilla 41 pistettä. Työkykyindeksin pistearvot painottuivat sekä miehillä että naisilla korkeisiin arvoihin. Nuorten työssä käyvien työkykyindeksin pisteet olivat korkeampia kuin aiemmin kuvatut vanhempien ikäluokkien työkykyindeksipisteet. Miesten osuudet työkykyindeksin eri luokissa olivat seuraavat: 32 % luokassa erinomainen (pisteet 44 49), 57 % hyvä (37 43), 10 % kohtalainen (28 36) ja 1 % luokassa huono (7 27). Naisilla vastaavat osuudet olivat 23 %, 61 %, 14 % ja 1 %. Sekä nuorilla miehillä että nuorilla naisilla työkykyindeksi oli yhteydessä koulutustasoon. Työkykyindeksin pistearvo riippuu vahvasti iästä, joten nuorten työssä käyvien (25 35-vuotiaat) työkykyindeksin pisteluvut on tarpeen arvioida erillään vanhemmista ikäryhmistä. Avainsanat: työkyky, väestötutkimus, nuoret aikuiset, kyselytutkimus, työterveyshuolto JOHDANTO Työssä jaksaminen, työkyvyn ylläpitäminen ja työkyvyn edistäminen ovat olleet viime vuosina keskeinen osa yhteiskunnan työmarkkina- ja sosiaalipoliittista keskustelua. Suurten yritysten laatujärjestelmien ja henkilöstötilinpäätösten myötä yrityksille ja työyhteisöille on tullut tarve mitata ja seurata henkilöstön hyvinvointia 4. Työkykyä ylläpitävä toiminta on otettu usein yhdeksi työterveyshuollon ja työsuojelun painopistealueeksi. Yksilön, yrityksen ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että työkyvyn menettämisen uhka tiedostetaan mahdollisimman varhain sekä yksilö- että työyhteisötasolla, jotta voidaan käynnistää tai tehostaa tarvittavia työkykyä ylläpitäviä toimenpiteitä. Työyhteisötason tietoa tarvitaan yrityksessä henkilöstöpoliittisen päätöksenteon pohjaksi. Nuorten työssä käyvien työkyvystä ei ole Suomessa ollut paljonkaan tutkimustietoa. Kuitenkin työkykyä ylläpitävä toiminta tulee kohdistaa kaikkiin työssä oleviin heidän työuransa eri vaiheissa. Sekä julkisen että yksityisen alan työterveyshuolloissa työkykyindeksi on ainoa laajassa käytössä oleva työkykymittari. Työkykyindeksi perustuu vastaajan valintoihin annetuista vaihtoehdoista. Työkykyindeksin kysymyksiin vastaamiseen vaikuttavat yksilöllisen terveydentilan lisäksi vastaajan suku- 308

17 Nuorten työssä käyvien työkykyindeksi puoli, ikä ja työn muoto. Nämä on otettu huomioon antamalla viitearvot sukupuolen, iän ja työn perusmuodon mukaan 1, 18. Työkykyindeksi kuvaa henkilön subjektiivista työkykyä vastaushetkellä verrattuna hänen elinaikaiseen parhaimpaan subjektiiviseen työkykyynsä. Se huomioi vastaajan näkökulmasta työn ruumiilliset ja henkiset vaatimukset, psyykkiset voimavarat sekä sairauksien määrän, sairauksien aiheuttaman haitan työssä, sairauspoissolopäivien lukumäärän sekä subjektiivisen ennusteen työkyvystä kahden vuoden kuluttua. Työkykyindeksi kuvaa poikkileikkaustilanteen vastaajan sen hetkisestä työuran vaiheesta. Se ei kuitenkaan yksinään ole riittävä vastaajan työkyvyttömyyden arvioinnissa. Työyhteisön ja yhteiskunnan tila välittyy työkykyindeksiin vain vastaajan subjektiivisten kokemusten perusteella. Työkykyindeksi perustuu paljolti Työterveyslaitoksen Ikääntyvien kuntatyöntekijöiden seurantatutkimuksen tietoihin 17. Kunta-alan työntekijöiden neljän vuoden seurantatutkimuksessa alhainen työkykyindeksi ennusti näiden työntekijöiden 50-vuotiaana ilmenevää työkyvyttömyyttä. Ennenaikaisesti eläkkeelle siirtyi alhaisimman indeksiluokan henkilöistä kolmannes, kun taas hyvään työkykyindeksiluokkaan sijoittuneista eläkkeelle siirtyi vain noin yksi prosentti 20. Saman hankkeen 11-vuotisseurannan aikana siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle lähes kaksi kolmesta niistä, joiden työkyky oli todettu huonoksi. Toisaalta runsas kolmasosa niistä, jotka olivat jatkaneet samassa ammatissa seuranta-ajan ja joilla oli alussa huono työkykyindeksi, olivat pystyneet parantamaan työkykyään 19. Työterveyshuolto käyttää työkykyindeksiä usein yhtenä työkyvyn arviointikeinona terveystarkastusten ja työpaikkaselvitysten yhteydessä. Sen avulla työterveyshuolto pyrkii tunnistamaan riittävän varhain tukitoimia tarvitsevat työntekijät ja työyhteisöt, ja työkykyindeksiä käytetään myös toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin 3, 18. Menetelmä on hyvin dokumentoitu ikääntyneiden kunta-alan työntekijöiden seurannassa, mutta valitettavan vähän tiedetään työkykyindeksin soveltuvuudesta nuorten työkyvyn mittariksi. Työkyvyttömyyden uhan tunnistaminen on tarpeen myös nuoren työntekijän kohdalla, jotta tarvittavat ammatilliset kuntoutustoimet voidaan käynnistää oikea-aikaisesti. Nuorilla työntekijöillä työkykyindeksin tarkoituksena ei ehkä olekaan lääkinnällisen kuntoutustarpeen tunnistaminen tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen ennustaminen. Nuoren työikäisen kohdalla työn sopeuttaminen työntekijän edellytyksiin voi vaatia yksilön ammatillisten valmiuksien kehittämistä ja jopa ammatin vaihtoa. Ikääntyneiden työntekijöiden työkykyindeksin viitearvojen soveltaminen työyhteisöihin, joissa on paljon nuoria työntekijöitä, voi johtaa virheelliseen johtopäätökseen tukitoimenpiteiden tarpeesta, ja osa nuorten kuntoutustarpeesta jää tunnistamatta. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorten työssä käyvien miesten ja naisten työkykyindeksin viitearvot. Lisäksi tutkimuksessa kuvataan 31-vuotiaiden työkykyindeksin pistearvojen eroja koulutustason, työtilanteen ja toimialan mukaan. AINEISTO JA MENETELMÄT Aineisto on poikkileikkausaineisto, joka kerättiin vuosina osana laajaa Pohjois-Suomen vuonna 1966 syntyneiden 31- vuotistutkimusta. 11, 14 Seurantakohortti perustettiin vuonna 1966, jolloin kohorttiin otettiin kaikki Oulun ja Lapin lääneissä sinä vuonna syntyneet lapset (n = ). Tietojen keräys aloitettiin jo syntyvän lapsen äidin raskauden aikana, ja tietoja täydennettiin välittömästi tutkittavien syntymän jälkeen sekä heidän ollessaan 1-, 14- ja 31-vuotiaita. Vuonna 1997 kohorttiin kuuluvia 31-vuotiaita oli elossa henkilöä eli 95% koko kohorttiin syntyneistä. Vuoden tutkimuksessa tehtiin postikysely kaikille, joiden osoitetiedot löytyivät (n = ). Työ ja ihminen 16 (2002):4,

18 V. Kujala, ym. Tutkimusjoukon muodostivat nyt raportoitavassa tutkimuksessa ne Oulun tai Lapin läänissä vuonna 1966 syntyneet henkilöt, jotka vuonna 1997 asuivat Pohjois-Suomessa tai pääkaupunkiseudulla, vastasivat postikyselyyn, osallistuivat terveystarkastukseen ja täyttivät työkykyindeksiä koskevat kysymykset sekä antoivat kirjallisen suostumuksen käyttää kerättyjä tietoja tutkimustarkoituksessa. Tässä tutkimuksessa aineisto rajattiin lisäksi vastausajankohtana työssä käyviin henkilöihin (kuva 1 s. 310). Postikysely sisälsi taustatietojen (siviilisääty, koulutus, ammatti), työtilanteen sekä työaikamuodon lisäksi mm. nykyisiä ja aikaisempia sairauksia koskevat kysymykset. Muut työkykyindeksin kysymykset esitettiin terveystutkimuksen yhteydessä kynämikroteknologiaa hyödyntäen. Työkykyindeksi voitiin postikyselyyn ja kynämikrokysymyksiin vastanneista laskea 96 %:lle (n = 3 725) Pohjois-Suomessa tai pääkaupunkiseudulla työssä olevalle 31-vuotiaalle, vuonna 1966 Oulun tai Lapin läänissä syntyneelle henki- Kuva 1. Pohjois-Suomen 1966-syntymäkohortin 31-vuotistutkimuksen (postikysely ja terveystutkimus) vuokaavio (Kujala ym. 2002). 310

19 Nuorten työssä käyvien työkykyindeksi Taulukko 1. Aineiston kuvaus taustamuuttujien suhteen (siviilisääty, koulutus, ammatti tai toimi) Pohjois-Suomen syntymäkohortin 31-vuotistutkimuksessa (n=3725). taustamuuttuja mies nainen % (n) % (n) siviilisääty naimisissa avoliitossa naimaton asumuserossa, eronnut tai leski yhteensä (tieto puuttuu, n = 13) koulutus ei ammattikoulutusta ammattikoulu, ammattikurssi opistotasoinen koulutus, ammattikorkeakoulu korkeakoulututkinto muu koulutus, koulutus kesken yhteensä (tieto puuttuu, n = 28) ammatti tai toimi johtajat ja ylimmät virkamiehet erityisasiantuntijat asiantuntijat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät maanviljelijät, metsätyöntekijät ym rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät prosessi- ja kuljetustyöntekijät muut työntekijät ja sotilaat yhteensä (tieto puuttuu, n = 25) Taulukko 2. Tutkimusjoukon (n = 3 725) ja koko maan 31-vuotiaan työikäisen väestön (n = ) jakauma kotikunnan kuntatyypin mukaan vuonna kuntatyyppi kohortti 66 koko maa % (n) % (n) kaupunkimaiset kunnat 61 (2 256) 73 (38 967) taajaan asutut kunnat 15 (575) 12 (6 453) maaseutumaiset kunnat 24 (894) 15 (8 187) lölle. Taulukossa 1 (s. 311) kuvataan tämän tutkimusjoukon jakautuminen koulutustason, siviilisäädyn ja asuinalueen mukaan. Lisäksi taulukossa 2 (s. 311) esitetään tutkimusjoukon alueellinen jakauma tilastollisen suuralueen ja kotikunnan kuntatyypin mukaan. Työkykyindeksi koostui seitsemästä osaalueesta 18. Laajan postikyselyn ja 31-vuotiaille tyypillisten sairauksien vuoksi nuorten työikäisten tutkimuksessa sairauksia koskevat kysymykset osiossa III poikkesivat hieman yleensä käytetystä työkykyindeksistä (taulukko 3 s. 312). Työ ja ihminen 16 (2002):4,

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila. ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus Tampereen teknillinen yliopisto Raportti 31.01.2008 Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Päivi Hämäläinen, Sanna Anttila ONNISTUNEEN TYÖTERVEYS- JA TYÖTURVALLISUUSJOHTAMISEN SISÄLTÖ JA KÄYTÄNNÖT Seurantatutkimus

Lisätiedot

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ

KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ KATRI SJÖHOLM TURVALLISUUDEN NYKYTILAN KARTOITUS PALVELUALAN YRITYKSESSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö

RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA. Diplomityö RIIKKA LAURILA TYÖSUOJELUN VAHVISTAMINEN UUDELLA TOIMINTAMALLILLA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA?

TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? TSR: 08-106103 TTL: TO- 325232 TUOTTAAKO TYHY TULOSTA? Säätelevätkö työyhteisön autonomia ja esimiehen toiminta työyhteisön kehittämishankkeen vaikutuksia hyvinvointiin ja toiminnan tuloksellisuuteen?

Lisätiedot

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA

MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA MARJO REHN TURVALLISUUSJOHTAMISEN KEHITTÄMINEN KUNNOSSAPI- TOALAN HAJAORGANISAATIOSSA Diplomityö Tarkastaja: Professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty: Automaaja materiaalitekniikan

Lisätiedot

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009

Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE. Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 Johanna Peltonen TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto 2009 TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA FINNEGRIP OY:LLE Peltonen, Johanna Satakunnan

Lisätiedot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot

Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Henkilöstöraportointi, johtaminen ja työssä jaksaminen Henkilöstövoimavarojen seuranta ja sen hyödyntäminen-tutkimuksen keskeiset havainnot Guy Ahonen (Toim.) Työssä jaksamisen ohjelma Helsinki 2002 SISÄLLYS

Lisätiedot

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja

Riskien arviointi työpaikalla. työkirja Riskien arviointi työpaikalla työkirja Sosiaali- ja terveysministeriö, Työsuojeluosasto Työturvallisuuskeskus 26.2.2013 Riski Arvin selainversion mukaiset päivitykset Kerttuli Harjanne, Työturvallisuuskeskus

Lisätiedot

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä

Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Turvallisuustekniikan laitos. Raportti 9 Institute of Occupational Safety Engineering. Report 9 Piia Kiltti Työturvallisuuden hyvät käytännöt Kysely työturvallisuuden hyvistä käytännöistä Tampere 4 Tampereen

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

Mittausdata johdon työkaluksi

Mittausdata johdon työkaluksi Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Aki Jääskeläinen, Juho-Matias Roitto & Niklas Luukkanen Mittausdata johdon työkaluksi Tampereen teknillinen yliopisto. Teollisuustalouden

Lisätiedot

Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen

Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen Työturvallisuuden ennakoivan ohjauksen kehittäminen 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 20.8.2010 (julkinen versio) Reino Ratilainen 2 Tiivistelmä

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille opas terveyden, turvallisuuden ja työkyvyn edistämiseen pientyöpaikoilla Työurien jatkamisen tuki 2012 2014 -hanke Marja Heikkilä ja Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö

Lisätiedot

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS

YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS 56 YHTEISTEN TYÖPAIKKOJEN TURVALLISUUS Merja Mynttinen Opinnäytetyö YLEMPI AMK-TUTKINTO Joulukuu 2006 Tekniikka ja liikenne 1 Tekijä MYNTTINEN, Merja Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 56 Luottamuksellisuus

Lisätiedot

HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristötekniikan osasto Turvallisuustekniikka Kristiina Hänninen HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja prof. Kaija

Lisätiedot

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto

ApteekkiTyky-kansio. Apteekkien Eläkekassa. Apteekkien Työnantajaliitto. Palvelualojen ammattiliitto PAM. Suomen Apteekkariliitto ApteekkiTyky-kansio Apteekkien Eläkekassa Apteekkien Työnantajaliitto Palvelualojen ammattiliitto PAM Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Työturvallisuuskeskus Taitto: Pen & Pen 2003 Sisältö

Lisätiedot

VUOKKO PURO YRITYKSEN TURVALLISUUDEN HALLINTAMENETTELYT TYÖ- TURVALLISUUSTASON MITTARINA. Diplomityö

VUOKKO PURO YRITYKSEN TURVALLISUUDEN HALLINTAMENETTELYT TYÖ- TURVALLISUUSTASON MITTARINA. Diplomityö VUOKKO PURO YRITYKSEN TURVALLISUUDEN HALLINTAMENETTELYT TYÖ- TURVALLISUUSTASON MITTARINA Diplomityö Tarkastaja: professori Kaija Leena Saarela Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma

TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN TEOLLISUUDEN PALVELUIDEN TURVALLISUUSJOHTAMISEEN - Palveluntuottajan näkökulma Loppuraportti TSR-hankenumero 106279 Sanna Nenonen Juha Vasara Anssi Litmanen Jussi Ylinaatu Jouni

Lisätiedot

Työsuojelu ja työterveyshuolto

Työsuojelu ja työterveyshuolto 5 Työsuojelu ja työterveyshuolto Työolojen ja terveyden kehitykseen voivat vaikuttaa mm. työterveyshuollon ammattihenkilöt, työsuojeluviranomaiset ja työpaikkojen oma henkilöstö. Onnistuneen työsuojelun

Lisätiedot

Tietoturvatietoisuuden edistäminen

Tietoturvatietoisuuden edistäminen Tietoturvatietoisuuden edistäminen Seminaariraportti Tampereen teknillinen yliopisto Tietoliikennetekniikan laitos Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus (TLT-3600) Talvilukukausi 2008 2009 Jukka Koskinen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Logistiikan koulutusohjelma / merikuljetukset ja satamaoperaatiot Annika Koivistoinen TURVALLISUUSJOHTAMISJÄRJESTELMIEN TOTEUTUS SATAMISSA JA NIISSÄ TOIMIVISSA YRITYKSISSÄ

Lisätiedot

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA

TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA TYÖKYKYÄ YLLÄPITÄVÄN TOIMINNAN SUUNNITELMA Kyyhkylän kuntoutuskeskuksen yhdelle osastolle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 08TT06E Työterveyshuollon erikoistumisopinnot terveydenhoitajille ja fysioterapeuteille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor

TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor TOIMINTAKÄSIKIRJA TYÖTERVEYSHUOLLON LAADUNHALLINTAVÄLINEENÄ Case Diacor Terveysalan kehittäminen ja johtaminen SYA506S6 Opinnäytetyö 12/2008 Tarja Lounasmeri 0603303 Koulutusohjelma Terveysalan kehittämisen

Lisätiedot

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen

Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja ikääntyvien työssä pysyminen Simo Forss Eläketurvakeskuksen monisteita 52 Kansalliset kehitysohjelmat, työhyvinvointi ja

Lisätiedot

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA

TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA TURVALLISUUSJOHTAMINEN FINAVIASSA 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 9.9.2009 Panu Häikiö 2 1. JOHDANTO... 3 2. FINAVIA LYHYESTI... 4 3. TURVALLISUUSJOHTAMISEN

Lisätiedot

Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille:

Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille: TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Turvallisuusjohtamismalli pk-yrityksille: Pienyrityksen työturvallisuuskehä ja Pk-yritysten turvallisuuden hallinta TSR Hankkeen 109298 loppuraportti ISBN 978-952-15-2612-1

Lisätiedot

Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on

Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on Arviointitutkimus HKR-Tekniikan ikäohjelman toteuttamisesta, toteutumisesta ja vaikutuksista Hanna Kankainen Kuntoutussäätiö, Tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti

Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen edistäminen Loppuraportti Tampereen teknillinen yliopisto - Tampere University of Technology Sanna Anttila, Toni Hyytinen & Jouni Kivistö-Rahnasto Yritysten henkilöstön kokonaisturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen

Lisätiedot