PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 9.10.2012 178"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 104, 105, 106 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 104 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 105 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Marko Poikelan ja Eija Hietalan, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 106 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

2 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja esitti ilmoitus asioihin lisättäväksi kohdan 4. KHO Korkeimman hallinto-oikeuden päätös /1/11.

3 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 107 LISÄMÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN YLÄKOULUN KORJAUKSIIN Tekn.ltk 80 Tekninen toimisto teetti maaliskuussa 2012 työterveyslaitokselta sisäilmasto selvityksen Pelkosenniemen yläkoulun kiinteistöstä. Selvityksessä ilmeni korjattavia kohteita mm. yläpohjarakenteissa, sisäverhouslevyissä, liittymärakenteissa, ilmanvaihtokanavan eristeissä ja ilmastoinnissa. Kesällä 2012 tehtiin pääosin omana työnä kunnostaen esitetyt kohteet. Lisäksi tehtiin jo aikaisemmin sovitun mukaisesti yläkoulun pihajärjestelyihin ja perustusten kuivatukseen mm. sadevesiviemärien ja salaojien kunnostus, sekä niihin liittyvän siirtoputkiston rakentaminen. Työn yhteydessä tuli välttämättömäksi asfaltoida piha-alueet osin uudelleen noin 800 m2 alueelta. Lisäksi tehtäväksi tulee vielä syys- ja joululomien aikana ilmastoinnin puhdistus sekä tasapainotus, jotta kiinteistön olosuhteet saadaan tarvittavalle tasolle. Tällä hetkellä varattu määräraha ei kuitenkaan kokonaisuudessaan riitä uusiin ilmenneisiin korjauskohtiin. Rakennusmestari: Tekn.ltk: Khall 107 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa yläkoulun korjausinvestointeihin kohtaan 9710 rakennukset, Yläkoulu. * * * Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään. Hanne Suokanerva saapui klo 17:05.

4 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 108 PYHÄN PAIKOITUSALUEEN 2. VAIHEEN LISÄMÄÄRÄRAHA Tekn.ltk 81 Vuoden 2011 kesällä tehtiin Pyhän paikoitusalueen massanvaihdot, kuivatusjärjestelmä ja rakennekerrokset. Kesällä 2012 on tehty paikoitusalueen päällystys- ja viimeistelytöitä sekä sähkö- ja valaistustyöt. Lapin ELY- keskus on myöntänyt hankkeelle :n työllisyysperusteisen investointiavustuksen josta on käyttämättä vuodelle 2012 noin Lisäksi investoinnin nettomääräraha on Näin ollen rahaa hankkeeseen on vuodelle 2012 käytettävissä netto. Urakoitsijan valinta vaiheessa teknisessä lautakunnassa oli tiedossa että varattu määräraha tulee ylittymään. Urakkahinta oli , (alv 0 %). Lisäksi kustannuksia on tullut mm. suunnittelusta ja paikoitusalueelle on jouduttu ottamaan oma sähköliittymä. Tekninen lautakunta päätti urakoitsijan valinnan yhteydessä että hankkeesta puuttuva rahoitus ja sen tarve päätetään erikseen syksyllä 2012 kun hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä. Rahoitus tulee joko muista investointien kustannuspaikoista mahdollisesti säästyvänä siirtomäärärahana tai lisämäärärahana. Rakennusmestari: Tekn.ltk: Khall 108 Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle lisämäärärahaa Pyhän paikoitusalueen 2. vaiheen rakentamiseen kohtaan 9720 maarakenteet, 9726 Pyhätunturin liikekeskuksen pysäköintialue. Pekka Nyman esitti, että lisämääräraha katetaan maankäyttösopimuksilla alueen kaavoista. Esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennusmestarin esitys. * * * Teknisen lautakunnan päätösesitys hyväksytään.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 109 MAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN PERUSTAMINEN JA SEN TOIMINTAPERIAATTEET Khall 109 Maaseutuhallinnon uudistus astuu voimaan jolloin kuntiin on perustettava maaseutuhallinnon uudistuksen mukaisesti ns. maksajavirastot. Uudistuksen taustalla on EU-komission tilintarkastusyksikön toistuvat huomautukset Suomen valtiolle maataloustukien maksatusjärjestelmän puutteista. Maksajavirastoasetus edellyttää maksajavirastosopimuksia kuntien kanssa, jotka toimivat osana maataloustukijärjestelmää. Maksajavirastolle on asetettu lakiin perustuvat vaatimukset henkilöstön, tietoturvan ja käytänteiden osalta. Yhteistyösopimusmallissa liitteenä nro 1 vastataan lain tarkoittamiin vaatimuksiin ja ohjeisiin. Yhteistyösopimusmallin periaatteet on valmisteleva työryhmä käsitellyt pöytäkirja liitteenä nro 2 ja esittää ne hyväksyttäväksi. Kemijärven kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen hallinnoijana ja vastaavana järjestäjäkuntana. Esityksessä Paula Halonen siirtyisi Kemijärven kaupungin palvelukseen ns. vanhana työntekijänä. Tehtävää varten on elinkeino-osastolle/maaseututoimistoon perustettava maaseutu- ja toimistosihteerin virka. Palkkaus 50 % jaetaan kuntien kesken tilojen suhteessa. Esityksen mukaisesti erikseen Sallan kunnan kanssa sopien työpanoksesta 50 % suunnataan Sallan kunta hoitaman lomituspalveluiden käyttöön, siitä laskutetaan erikseen Sallan kuntaa. Kemijärven kaupungin ja Sallan kunnan välinen sopimus (liite 2/x) sekä Kemijärven kaupungin ja Savukosken kunnan välinen sopimus ( liite 3/x). Kemijärven kaupungin ja Pelkosenniemen kunnan välinen sopimus säilyy ennallaan. (elinkeinojohtaja Jari Luoma-aho, ) Pelkosenniemen kunta hyväksyy yhteistoimintasopimuksen ja sen, että Kemijärven kaupunki toimii järjestäjäkuntana maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueella Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski. Toiminta Pelkosenniemen osalta tapahtuu Pelkosenniemen nykyisen talousarvion puitteissa ja sopimus osaltaan täydentää voimassaolevaa Kemijärven ja Pelkosenniemen sopimusta, mikä säilyy sinänsä ennallaan.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 110 PYHÄ-LUOSTO MATKAILUALUEEN ELINKEINOJEN YHTEINEN KEHITTÄMINEN JA KEHITYSJOHTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN RESURSOINTI PELKOSENNIEMEN KUNTA JA SODANKYLÄN KUNTA/TÄHTIKUNTA OY Khall 110 Matkailu on vahvasti kasvava ja kansainvälistyvä elinkeino ja matkailussa on Lapissa, Pyhä-Luosto matkailualueella, yksittäisissä keskuksissa Pyhä ja Luosto sekä alueen kunnissa merkittävät kehitysmahdollisuudet. Taantuman koetellessa globaalia taloutta ja kansantalouttamme menestyvät kilpailussa ne alueet, keskukset ja kunnat, missä panostetaan kehittämistyöhön, uusien investointien synnyttämiseen ja palvelurakenteen monipuolistamiseen ja sisältöjen kehittämiseen. Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnat ovat neuvotelleet Pyhä- Luosto matkailualueen kehittämisen tehostamisesta ja yhteistyön tiivistämisestä sekä Pyhän ja Luoston erillisen mutta erityisen vahvasti samalla yhteisen koordinoidun kehityksen aikaansaamiseen. Alueella on olemassa ja vireillä lukuisia maankäytön, kaavoituksen, rakentamisen suunnitelmia ja kehitysaihioita. Alue vaatii vahvempaa määrätietoista työtä sekä uusien investointien että palvelujen monipuolistumisen synnyttämiseen ja samalla vahvasti sisältöjen tuottamisen ammattimaistumiseen ja kansainvälistämiseen. Neuvottelujen pohjalta on päädytty sopimusperusteiseen yhteistyöhön Pyhä-Luosto matkailualueen elinkeinojen kehittämisessä ja yhteisen kehitysjohtajan resursoimisessa työtä tekemään ja koordinoimaan. Neuvotteluissa on päädytty aluksi vuoden määräaikaiseen sopimukseen ja yhteistyöstä saatujen kokemusten perusteella ratkaistaan mahdollinen jatko määräaikaisen sopimuksen keston aikana. Sodankylän kuntaa sopimuksessa edustaa Tähtikunta Oy. Sopimuksen päätavoitteena on edistää yritystoiminnan kehittymistä, uuden yritystoiminnan syntymistä, kansainvälistymistä, uuden rakennuskannan syntymistä sekä keskeisten toimialojen vahvistumista Pyhä-Luoston matkailualueella ja sen vaikutusalueella Yhteistyön kustannukset jaetaan tasan sopijapuolten kesken. Mahdollisten yhteistyöhön liittyvien hankkeiden kuntarahoitusosuuksista, kuntatapahtumiin osallistumisesta sekä muista

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 110 mahdollisista yhteistyöhön liittyvistä erillismäärärahoista hyväksytään ja päätetään erikseen määrärahat kunnissa sekä yhtiössä normaali päätöksentekojärjestyksessä johtoryhmän valmistelusta. Yhteistyösopimus ja kustannusarvio, liite nro 3. Pelkosenniemen kunta hyväksyy oheisen liitteen mukaisen yhteistyösopimuksen Tähtikunta Oy:n (edustaa Sodankylän kuntaa) kanssa Pyhä-Luosto matkailualueen elinkeinojen kehittämisen yhteisestä hoitamisesta ja kehitysjohtajan määräaikaisesta resursoinnista sekä samalla sopimuksen liitteenä olevan kustannusarvion yhteistyösopimuksen mukaisen Pyhä-Luosto alueen kehittämistyön kustannuksista ajalle ja sopimuksen mukaisesti palkkaa Jari Luoma-ahon määräaikaiseen työsuhteeseen Pyhä-Luosto kehitysjohtajaksi ajalle Kehitysjohtajan tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan työsuhteen alkaessa sopimuksen ja sen liitteenä olevan kustannusarvion mukaisesti kuukaudessa. Tähtikunta Oy (Sodankylä) suorittaa sopimuksen mukaisesti puolet kaikista sopimuksen mukaisista suoranaisista kustannuksista sisältäen palkkakustannukset. Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä: Kehitysjohtaja on itsenäisessä asemassa oleva, hänellä ei ole varsinaista työaikaa ja työn luonne vaatii työn tekemistä iltaisin ja viikonloppuisin. Tehtävän suuri vaativuus ilmenee yhteistyösopimuksen tarkoituksesta, tavoitteista ja elinkeinojen kehittämisen keinoista sekä ja ao. kohdassa mainituista kehitysjohtajan suoritettavana olevista tehtävistä. Kaikkien näiden toteutumisesta kehitysjohtaja vastaa. Työn vaativuuteen vaikuttavat myös sen määräaikaisuus, uusi tehtävä ja toimenkuva sekä vastuun ja tehtävien kohdistuminen kahden kunnan alueelle. Sopimuksen voimaantulo ja kehitysjohtajan palkkaaminen edellyttävät Tähtikunta Oy:n hyväksymispäätöstä. Päätöksen toimeenpano edellyttää Kemijärven kaupungin kanssa olevan elinkeinoyhteistyösopimuksen taloudellisten velvoitteiden ja sisällön saamista määräaikaisesti vastaamaan uutta tilannetta ja tarvittavat palvelut ostettavaksi tuntilaskutuksena todellisten kustannusten mukaan. Pelkosenniemen kunnasta asiaa neuvottelevat kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja.

8 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 111 KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA JA Khall 111 Itsenäisyyspäivä on tänä vuonna torstaina. Toinen joulupäivä on keskiviikko. Kunnanviraston henkilökunta ehdottaa, että kunnanvirasto pidettäisiin suljettuna pe sekä Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna pe sekä

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 112 ILMOITUSASIAT Khall 112 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirjajäljennös Teknisen lautakunnan pöytäkirjajäljennös LAPIN ELY-KESKUS 3. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskeskustelu. KHO 4. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös /1/11 Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Puheenjohtaja keskeytti kokouksen klo 17:45-17:55. Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:00.

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 21.6.2012 49 Kunnanvaltuusto 22, 23, 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 22 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 208 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 16.08.2011 kello 17.00 19.54 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 29.03.2012 42 Kunnanhallitus 25, 26, 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 25 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Valtuuston 21.6.2012 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170)

Hanne Suokanerva Pirkko Hyötylä Eija Hietala ( 154-168) ( 169, 170) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 215 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2008 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.10.2008 klo 16.00-18.37 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009

Arvola Anneli (kesk) Tervo Jari (kesk) Hyötylä Pirkko (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen 1/2009 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 1 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 1/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.01.2009 kello 16.00-16.45 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema

Kirkonkylän palo- ja pelastusasema PELKOSENNIEMEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Maanantai 20.06.2011 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä Sivu Asia 55 97 56 97 57 97

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit)

Kulpakko Aino vpj. (sit) saap. 14.05 Mettiäinen Seija (sit) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 220 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.09.2007 kello 14.00-16.12 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 47 Tekninen lautakunta 07.04.2014 AIKA 07.04.2014 klo 15:07-15:53 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot