EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Kansainvälisen kaupan valiokunta 2007/2184(INI) MIETINTÖLUONNOS Maailman kauppajärjestön uudistamisesta (2007/2184(INI)) Kansainvälisen kaupan valiokunta Esittelijä: Cristiana Muscardini PR\ doc PE v03-00

2 PR_INI SISÄLTÖ Sivu EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS...3 PERUSTELUT...8 PE v /12 PR\ doc

3 EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Maailman kauppajärjestön uudistamisesta (2007/2184(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon 15. joulukuuta 1999 antamansa päätöslauselman Seattlessa pidetystä Maailman kauppajärjestön kolmannesta ministerikokouksesta 1, 13. joulukuuta 2001 antamansa päätöslauselman WTO:n kokouksesta Qatarissa 2, 25. syyskuuta 2003 antamansa päätöslauselman Maailman kauppajärjestön viidennestä ministerikokouksesta Cancúnissa 3, 12. toukokuuta 2005 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista WTO:n yleisneuvostossa 1. elokuuta 2004 tehdyn päätöksen jälkeen 4, 1. joulukuuta 2005 antamansa päätöslauselman Hongkongissa järjestettävän Maailman kauppajärjestön kuudennen ministerikokouksen valmisteluista 5 sekä 4. huhtikuuta 2006 antamansa päätöslauselman Dohan kierroksen arvioinnista Hongkongissa järjestetyn Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen jälkeen 6, ottaa huomioon WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin istuntojen loppujulistukset, jotka hyväksyttiin Genevessä 18. helmikuuta 2003, Cancúnissa 12. syyskuuta 2003, Brysselissä 26. marraskuuta 2004, Hongkongissa 15. joulukuuta 2005 ja Genevessä 2. joulukuuta 2006, ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen, ottaa huomioon WTO:n ministerikokouksen ministerien julkilausumat, jotka hyväksyttiin Dohassa 14. marraskuuta 2001 ja Hongkongissa 18. joulukuuta 2005, ottaa huomioon Peter Sutherlandin johdolla toimineen neuvottelukunnan tammikuussa 2005 laatiman raportin WTO:n tulevaisuudesta, ottaa huomioon työjärjestyksen 45 artiklan, ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A6-0000/2007), A. katsoo, että WTO:lla on tärkeä merkitys niiden monenvälisten organisaatioiden joukossa, jotka osallistuvat omalta osaltaan kansainvälisen talouden hallintoon ja jotka yhdessä työskentelevät kestävää kehitystä koskevien vuosituhannen tavoitteiden saavuttamiseksi, 1 EYVL C 296, , s EYVL C 177 E, , s EUVL C 77 E, , s EUVL C 92 E, , s EUVL C 285 E, , s EUVL C 293 E, , s PR\ doc 3/12 PE v03-00

4 B. ottaa huomioon, että EU pitää monenvälistä kauppajärjestelmää koskevien saavutusten turvaamista ensisijaisen tärkeänä ja on edelleen vahvasti sitoutunut Dohan kierroksen onnistumiseen, C. katsoo, että neuvottelujen viivästymisestä huolimatta pyrkimykset päättää menestyksekkäästi käynnissä oleva kierros jatkuvat ja niitä on kannustettava, D. katsoo, että EU:n eri kumppaneiden kanssa eri puolilla maailmaa hiljattain aloittamat kahdenväliset ja alueelliset kauppaneuvottelut eivät missään tapauksessa saa olla vaihtoehtona Dohan kierroksen päättämiselle, E. katsoo, että jo nyt voidaan ottaa oppia siitä, miten Dohan kierroksen neuvottelut ovat edistyneet niiden käynnistyttyä vuonna 2001, F. toteaa, että riippumatta Dohan kierroksen päättymiseen liittyvistä välittömistä huolenaiheista ja kritiikistä, joka kohdistuu käsiteltäviä eri aiheita koskeviin erilaisiin kantoihin, on jo nyt välttämätöntä valmistautua Dohan jälkeiseen aikaan, G. ottaa huomioon, että Peter Sutherlandin johdolla toiminut neuvottelukunta teki jo vuonna 2004 tärkeää pohdintatyötä WTO:n tulevaisuudesta ja järjestön kohtaamista institutionaalisista haasteista; toteaa, ettei mitään konkreettisia toimia ole kuitenkaan toteutettu neuvottelukunnan WTO:n pääsihteerille tammikuussa 2005 toimittaman raportin suositusten johdosta, H. pitää viimeaikaisten tapahtumien valossa tärkeänä käynnistää tämä keskustelu pikaisesti uudelleen ja tarkastella perinpohjaisesti uudelleen monia WTO:n toimintaan liittyviä näkökohtia, jotta voitaisiin parantaa järjestön tehokkuutta ja legitiimiyttä, I. katsoo, ettei Euroopan parlamentin toivoma WTO-järjestelmää koskeva keskustelu ole mitenkään ristiriidassa Dohan kierroksen jatkamisen ja mahdollisen päättämisen kanssa, 1. vetoaa jälleen kaikkiin osapuoliin, jotta ne osoittaisivat olevansa valmiita joustamaan, niin että Dohan kierroksella päästäisiin eteenpäin ja saataisiin aikaan kattava, tasapuolinen sopimus, joka edistää sekä maailmankaupan ja maailmanlaajuisen kasvun elpymistä että maailman kaikkein köyhimpien maiden kehitystä; 2. katsoo lisäksi, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan aloittaa taas pohdinta WTO:n toiminnasta ja tulevaisuudesta järjestön mahdollista uudistusta silmällä pitäen; 3. pyytää komissiota esittämään mahdollisimman pian Genevessä vahvan aloitteen tämän keskustelun käynnistämiseksi uudelleen; kehottaa komissiota ottamaan asiassa epävirallisesti yhteyttä muihin WTO:n jäseniin, jotka saattaisivat tukea tällaista aloitetta, sekä järjestön pääjohtajaan ja antamaan tälle ennen vuoden 2008 loppua selvityksen näiden keskustelujen tuloksista; 4. katsoo, että tällaisessa keskustelussa olisi keskityttävä ensi sijassa monenvälisen kauppajärjestelmän perustavoitteisiin, jotta ne olisivat johdonmukaisia muiden kansainvälisten järjestöjen toimien kanssa; katsoo, että on erityisen tarpeellista vahvistaa PE v /12 PR\ doc

5 WTO:n toimien ja Kansainvälisen työjärjestön, YK:n ympäristöohjelman, Maailman terveysjärjestön ja YK:n kauppa- ja kehityskonferenssin toimien välistä koordinointia kyseisten järjestöjen yhdenmukaisemman päätöksentekoprosessin takaamiseksi; katsoo, että tässä yhteydessä olisi tutkittava mahdollisuutta myöntää Kansainväliselle työjärjestölle tarkkailijan asema ja perustaa sosiaaliasioiden komitea; 5. kehottaa keskusteluun osallistuvia pohtimaan pitkiin "kierroksiin" perustuvien kauppaneuvottelujen rajoja ja ottamaan kaikki jäsenmaat mukaan keskusteluun laajasta aihevalikoimasta "yhtenäissitoumuksen" pohjalta; tunnustaa tämän lähestymistavan historialliset ansiot monenvälistä kauppajärjestelmää perustettaessa ja kehitettäessä mutta katsoo, että tulevaisuudessa olisi suosittava muita, vähemmän kunnianhimoisia mutta joustavampia ja tehokkaampia malleja; 6. katsoo, että WTO:n institutionaalista rakennetta voitaisiin parantaa erottamalla uusia sääntöjä ja sitoumuksia koskeviin neuvotteluihin liittyvät toimet paremmin toimista, jotka liittyvät nykyisten sopimusten täytäntöönpanoon; korostaa pitävänsä tärkeinä viimeksi mainittuja toimia, joita jäsenmaat eivät missään tapauksessa saisi uhrata kohdentaessaan resursseja ja poliittista huomiota; 7. ehdottaa, että voimassa olevien monenvälisten kauppasääntöjen tähdellisyyttä ja soveltuvuutta olisi arvioitava säännöllisesti uudelleen, jotta voitaisiin poistaa ne säännöt, jotka vaikuttavat vanhentuneilta tai soveltumattomilta ja jotka eivät vastaa tai eivät enää vastaa niille niitä hyväksyttäessä asetettuja tavoitteita; 8. kehottaa määrittelemään uudelleen ministerikokouksen tehtävän ja muodon; toteaa, että jäsenmaat ovat jo nyt taipuvaisia suosimaan tällä tasolla epävirallisempia koordinointi- ja päätöksentekotapoja, sekä toteaa, että vuonna 2007 ei kutsuttu koolle yhtäkään ministerikokousta huolimatta Marrakeshin sopimuksen tällaisten kokousten tiheyttä koskevista nimenomaisista määräyksistä; kehottaa WTO:n jäsenmaita ottamaan oppia tästä kehityksestä; 9. muistuttaa WTO:n parlamentaarisen ulottuvuuden tärkeydestä demokraattisen legitiimiyden vahvistaminen sekä WTO:n neuvottelujen avoimuus huomioiden; korostaa Euroopan parlamentin ja parlamenttien välisen liiton yhdessä järjestämän WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin, jonka toimia voitaisiin tehostaa, tekemän työn tärkeyttä; 10. ei pidä WTO:n päätöksentekoprosessin konsensusperiaatteen kyseenalaistamista realistisena eikä toivottavana; katsoo kuitenkin, että voitaisiin tutkia erilaisia tapauskohtaisia ratkaisuja yhteisymmärryksen helpottamiseksi; 11. panee merkille, että WTO:ssa on yhä enemmän epävirallisia ryhmiä, joissa kokoontuu erinäinen määrä maita, joita yhdistää tietty alakohtainen tai alueellinen etu, ja että näistä ryhmistä on usein hyötyä vedettäessä yhteen kantoja ja muodostettaessa kompromisseja; kehottaa jäsenmaita pohtimaan mahdollisuutta säännellä paremmin tällaisten ryhmien perustamista ja toimintaa niiden avoimuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi sekä antaa niille käyttöön tarvittavat toimintavälineet; PR\ doc 5/12 PE v03-00

6 12. katsoo, että on ensiarvoisen tärkeää vahvistaa kehitysmaiden aktiivista osallistumista siten, että ne ovat täysin edustettuina neuvotteluprosesseissa ja että ne voivat määrittää, esittää ja puolustaa kaupallisia etujaan esimerkiksi ottamalla käyttöön pikemminkin yhteenliittymiin kuin pysyvään maiden ryhmään perustuvat edustusjärjestelmät ja antamalla tarvittavat resurssit kyseisten maiden teknisen tuntemuksen ja kapasiteetin kehittämiseksi; 13. katsoo, että kannattaisi tutkia tarkemmin toistuvasti esiin tulevaa kysymystä siitä, että luotaisiin jonkinlainen WTO:n "rajattu neuvosto" tai "ohjauskomitea", joka valmistelisi ja helpottaisi konsensuspäätöksiä yleisneuvoston tasolla; edellyttää, että huolehditaan tällaisen elimen edustavuudesta ja sisäisestä avoimuudesta; 14. toivoo, että WTO:n sihteeristön ja sen pääjohtajan tehtävää tarkasteltaisiin huolella; asettaa periaatteen, jonka mukaan jäsenmaiden hallitukset hallinnoivat järjestelmää ("member driven organisation"), liian tiukan soveltamisen rajat kyseenalaiseksi; 15. ehdottaa, että esimerkiksi WTO:n sihteeristölle voitaisiin jättää hieman liikkumavaraa hyväksyä järjestelmän kannalta hyödyllisiä aloitteita, ehdottaa kompromissimalleja pattitilanteissa tai jopa johtaa tiettyjen elinten työtä jatkuvuuden ja puolueettomuuden varmistamiseksi; korostaa, että näitä ehdotuksia käsiteltäessä on pohdittava vakavasti sitä, miten sihteeristön jäsenet palkataan ja että sen resurssit vastaavat sille annettuja tehtäviä; 16. on vakuuttunut siitä, että jos kehitysmaita ei eritellä riittävällä tavalla, vaikka niiden taloudellisessa kehitystasossa ja erityistarpeissa on suuria eroja, voi se muodostua esteeksi tehokkaiden toimenpiteiden hyväksymiselle näiden maiden auttamiseksi Dohan kierroksella esitetyn tavoitteen mukaisesti; 17. katsoo, että olisi vakavasti harkittava kehitysmaiden, mutta myös kaikkien muiden WTO:n jäsenmaiden jakamista luokkiin ja alaluokkiin myös muiden kuin bruttokansantuloon liittyvien objektiivisten kriteerien avulla, jotta nykyisiä tai neuvoteltavana olevia sopimuksia voitaisiin mahdollisesti soveltaa eritellysti; 18. pitää myönteisenä, että WTO on perustamisensa jälkeen vuonna 1995 edistynyt ulkoisessa avoimuudessa ja sen viestintäpolitiikka on tehokasta; korostaa, että taloudellisille toimijoille ja kaikille kansalaisyhteiskunnan asianomaisille lohkoille on tärkeää saada jatkuvasti laadukasta tietoa monenvälisistä kauppasäännöistä ja niiden tosiasiallisesta soveltamisesta tai jäsenvaltioiden mahdollisesti tekemistä poikkeuksista; 19. tukee WTO:n pääjohtajan esittämiä ajatuksia "aktiivisen avoimuuden" mekanismien vahvistamisesta sekä jäsenmaiden hyväksymien sääntöjen ja sitoumusten soveltamisen tehokkaasta seurannasta tehokkaan ja kokonaisvaltaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi; kehottaa WTO:ta jatkamaan asiaan liittyviä pyrkimyksiään ja kehottaa sen jäsenmaita antamaan tätä varten riittävät resurssit; 20. muistuttaa, että riitojen ratkaisemista koskevasta sopimuksesta on vuodesta 1997 käyty neuvotteluja, joiden tarkoituksena on selventää jotakin sen sääntöjä ja parantaa niiden soveltamista; pahoittelee, ettei neuvotteluissa ole pitkään aikaan saatu tuloksia; PE v /12 PR\ doc

7 21. katsoo, että WTO:n riitojenratkaisumenettely on tähän asti kaiken kaikkiaan täyttänyt hyvin tehtävänsä mutta tiettyjä mukautuksia on tarpeen tehdä erityisesti riitojenratkaisuelimen suositusten tai päätösten täytäntöönpanon suhteen; 22. harkitsee mahdollisuutta ottaa käyttöön seuraamuksia, jotka kohdistetaan maihin, jotka kieltäytyvät saattamasta lainsäädäntönsä tai määräyksensä vastaamaan velvoitteitaan, ja jotka hyödyntävät maita, joita tällainen lainsäädäntö tai määräys vahingoittaa, etenkin kun on kyse pienistä kansantalouksista, joilla ei ole uskottavia mahdollisuuksia vastatoimiin; 23. kehottaa WTO:n jäsenmaita käyttämään tilaisuutta hyväkseen ja käynnistämään laajemman keskustelun järjestön mahdollisesta uudistuksesta riitojen ratkaisemista koskevan sopimuksen tarkistamisen jatkamiseksi ja loppuun saattamiseksi; 24. katsoo, että tällaisen keskustelun ohjelmaan olisi otettava myös uusien jäsenten liittyminen; pahoittelee, että eräiden maiden liittymisneuvottelut ovat venyneet joskus kohtuuttoman pitkiksi, koska vain yksi tai muutama maa on estänyt liittymisen; 25. kehottaa WTO:n jäsenmaita pohtimaan ajatusta siitä, että annettaisiin erityinen liittymistä edeltävä asema ehdokasmaille, jotka eivät vielä ole päättäneet markkinoille pääsyä koskevia kahdenvälisiä neuvotteluja tärkeimpien kumppaneidensa kanssa WTO:ssa ja sitoutuvat ottamaan viipymättä hoitaakseen kaikki olemassa olevien sääntöjen soveltamisesta johtuvat velvoitteet; korostaa, että päätös uuden jäsenmaan ottamisesta WTO:hon olisi ehdottomasti aina tehtävä pelkästään kaupallisin perustein; 26. korostaa, että WTO:n uudistamista koskevan keskustelun olisi oltava luonteeltaan erityisesti poliittista ja että sen onnistuminen edellyttää jäsenmailta suurta sitoutumista ja päättäväisyyttä; jättää jäsenmaiden päätettäväksi, missä WTO:n elimessä tämä voitaisiin tehdä sekä mikä rooli pääjohtajalla voisi tässä olla; pyytää lisäksi, että jäsenmaiden parlamentit otetaan tähän mukaan WTO:ta käsittelevän parlamentaarisen konferenssin panoksen kautta; 27. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden ja ehdokasvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, WTO:n muiden jäsenmaiden hallituksille ja parlamenteille sekä WTO:lle. PR\ doc 7/12 PE v03-00

8 PERUSTELUT Mietinnön tavoitteena on hahmotella suuntaviivoja monenvälisen kauppajärjestelmän parantamiseksi. Mietinnössä tarkastellaan nimenomaisesti Maailman kauppajärjestön (WTO) toiminnan tehokkuutta ja sen rakennetta, sillä se on monenvälisen kaupankäyntijärjestelmän paras edustaja ja sen toimintatapaa on toisinaan kritisoitu. Kansainvälisen kaupan valiokunnan aloittama hanke ei ole kaikkein helpoimpia, sillä sen puitteissa on väistämättä käsiteltävä myös tämän kansainvälisen kauppavaihdon periaatteet määräävän organisaation toiminnan ja menettelytapojen tasapainotekijöitä. Työn lähtökohtana ovat Sutherlandin raportin päätelmät. Maailman kauppajärjestön kymmenvuotispäivän yhteydessä laadittu raportti, jonka tavoitteena oli varmistaa järjestön työskentelymenetelmien tehokkuus ja toimivuus sekä tarkastella mahdollisuuksia uudistaa organisaatiota, on ainoa asiasta WTO:n tasolla laadittu hyödyllinen asiakirja. Raportin aiheuttama kiihkeä teoreettinen keskustelu ei sittemmin ole saanut jatkoa järjestön sisällä, ja asiaa koskeva pohdintakin näyttää vaipuneen unholaan. Esittelijä haluaa heti alkuun korostaa, että mietinnön tarkoituksena ei ole kritisoida monenvälistä kauppajärjestelmää eikä varsinkaan sen käytännön ilmentymää Maailman kauppajärjestöä. Mietinnössä vahvistetaan päinvastoin, kuinka tärkeänä parlamentti pitää kyseistä järjestöä, joka on koko maailmanlaajuisen kaupankäyntijärjestelmän perusta. Nyt Dohan kierroksen neuvottelujen joiden esittelijä toivoo johtavan myönteiseen tulokseen lähetessä loppuaan vaikuttaa kuitenkin aiheelliselta aloittaa toimielimiin ja menettelytapoihin liittyvien kysymysten pohdinta Sutherlandin raportin päätelmien pohjalta. Näiden tekijöiden parantamisen toivotaan edistävän osaltaan koko organisaation toiminnan tehostamista. Euroopan komission vastuulla on ryhtyä ajallaan Genevessä tarkoituksenmukaisiin aloitteisiin uudistusten toteuttamiseksi. Valiokunnan analyyttisen työn on oltava syvällistä ja noudatettava johdonmukaista linjaa sekä johdettava realistisiin johtopäätöksiin, jotka ovat perusteltavissa alan eri toimijoille. Maailman kauppajärjestön uudistaminen on laaja aihepiiri ja siihen liittyy monia peruskysymyksiä, joita esittelijä hahmottelee mietinnössään. WTO:n institutionaalinen rakenne Maailman kauppajärjestö jakaantuu useisiin toimielimiin, joilla on omat vastuualueensa. Näitä ovat yleinen neuvosto, kauppapolitiikkaa valvova neuvosto, riitojen ratkaisusta vastaava neuvosto sekä lukuisat erityiskomiteat, valtuustot, alakomiteat ja työryhmät. Voidaankin kysyä, onko toimielinrakenne tarkoituksenmukainen, vai hankaloittaako se turhaan päätöksentekoa. Institutionaalista rakennetta voitaisiin tehostaa erottamalla selvemmin uusien kansainvälisten PE v /12 PR\ doc

9 sääntöjen ja sitoumusten neuvotteluun liittyvät toimet niistä toimista, jotka koskevat voimassa olevien sopimusten soveltamista, sillä myös tämä tehtävä edellyttää poliittista huomiota ja riittäviä resursseja (ks. teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty TRIPS-sopimus ja siihen liitetty pöytäkirja). Konsensus Lopulliset päätökset tehdään Maailman kauppajärjestössä aina konsensuksella kaikkien jäsenten tasa-arvon periaatetta kunnioittaen. On kuitenkin myönnettävä, että WTO:n korkean jäsenmäärän (nykyisin 151) vuoksi yksimielisyyden saavuttaminen on usein vaikeaa. Näin ollen voisi olla hyödyksi löytää kriittisissä vaiheissa myönteisen tuloksen saavuttamista helpottavia menettelyjä ja käytäntöjä. Osapuolten erimielisyyden syyt ja perusteet eivät aina liity välttämättä keskusteluaiheeseen, eikä erimielisyyden ilmaisu edellytä näyttöä tai perusteluja. Päätöksentekomenettelyä voitaisiin tehostaa säätämällä, että konsensusta vastustavan valtion on perusteltava kantansa kirjallisesti. Vaikka yksimielisyys on ministerikokouksissa vallitseva käytäntö, voitaisiin ehkä harkita toisenlaisen menettelyn käyttöön ottamista työryhmissä ja komiteoissa, joiden alustava työ johtaa lopulliseen päätökseen. Voitaisiin esimerkiksi harkita sellaisia neuvostoja ja komiteoita, joihin asianosaiset ministerit osallistuisivat enemmän ja joissa olisi varmistettu koko organisaation edustavuus myös alueellisesti ja taloudellisesti katsottuna. Nykyiset rajoitetut G4- ja G6-ryhmät koetaan usein suurten maiden muodostamiksi rajatuiksi kokoonpanoiksi, jotka yrittävät alistaa muut jäsenet omaan tahtoonsa. Tarkoituksenmukaisen ratkaisun löytäminen tällä alalla on toivottavaa. Kehittyvien maiden erottaminen toisistaan Kehitysyhteistyö on jo pitkään ollut tärkeässä asemassa kaikissa Maailman kauppajärjestön puitteissa käydyissä keskusteluissa. Kehitysyhteistyö on Dohan neuvottelukierroksen tärkein tavoite, ja sen on oltava etusijalla tulevaisuudessakin. Vuosien saatossa huomio on siirtynyt enenevässä määrin kehittyviin maihin ja niitä varten on säädetty monia poikkeuksia, jotka mahdollistavat kehitysmaita suosivat erityisjärjestelyt ja muista eroavat sitoumukset. Kehittyvät maat muodostavat entistä laajemman ja kirjavamman joukon, johon kuuluvat nousevan talouden maat tai jo teollistuneet maat kuten Kiina, Intia ja Brasilia eivät juuri muistuta olosuhteiltaan vähiten kehittyneitä, pieniä ja köyhiä maita. Näin ollen on tärkeää jakaa kehittyvät maat entistä selkeämmin yhtenäisempiin ryhmiin niiden taloudellisen tilanteen kehityksen mukaan, ja vaatia kaikilta mailta niiden taloudellista kykyä vastaavia sitoumuksia ja velvollisuuksia kaupan vapauttamisen alalla. Vaikeuksia aiheuttaa luonnollisesti eri maaryhmien jakoperusteiden määrittely. Ryhmittelyperusteita voisivat olla bruttokansantulon kasvu, viennin kasvu tai esimerkiksi tietynlainen sosiaali- tai talousprofiili, kuten inhimillisen kehityksen indeksissä määritelty profiili. Poikkeuslupia ja etuuskohteluja olisi edelleen sovellettava varsinaisiin kehitysmaihin ja PR\ doc 9/12 PE v03-00

10 niitä olisi mahdollisesti vielä vahvistettava mutta näitä maita on myös vaadittava noudattamaan mahdollisimman suurta johdonmukaisuutta monenvälisellä tasolla myönnettyjen kauppaetuuksien ja maan sisäisten tukitoimien välillä, sillä kehitystä tukeva sisäpolitiikka on tarpeen kauppaetuuksien konkretisoimiseksi ja toteuttamiseksi. Neuvottelukierrokset ja kokonaisvaltainen sopimus Niin Dohan kierroksen kuin sitä edeltäneiden neuvottelukierrostenkin toimintaperiaatteena on ollut, että kaikki jäsenmaat osallistuvat neuvotteluihin, joissa käsitellään lukuisia kysymyksiä. Menettely tähtää yhteen yleiseen sopimukseen, joka kattaa kaikki käsitellyt alakohtaiset kysymykset. Kaikkia jäsenvaltioita on nykyään kuultava kaikissa kysymyksissä kokonaissopimuksen aikaansaamiseksi. Toimintatapa on epäilemättä toiminut hyvin menneisyydessä, mutta menettelyä olisi aihetta tarkistaa nyt, kun organisaatioon kuuluu 151 jäsenmaata. Uudelleentarkastelussa olisi pyrittävä monenväliseen toimintamalliin, jonka puitteissa joihinkin maaryhmiin tai eräisiin kansainvälisen kaupan sektoreihin voitaisiin soveltaa eräänlaista vaihtelevaa geometriaa yhtenäisen sopimuksen ollessa edelleen tarpeen joidenkin tarkasti rajattujen kysymysten osalta. WTO:n sihteeristön rooli Maailman kauppajärjestö toimii kuten mikä tahansa hallitustenvälinen organisaatio: aloitteita tekevät jäsenvaltiot, joita tehdyt päätökset myös koskevat. WTO:n sihteeristö vaikkakin arvovaltainen, ammattitaitoinen ja pätevä on resursseiltaan varsin rajoitettu. Pääjohtajalla ei maineikkaasta virastaan huolimatta ole todellista poliittista valtaa vaan hänen tehtävänsä ovat lähinnä hallinnollisia, kuten henkilöstön hallinta ja järjestön edustaminen ulkoisissa yhteyksissä. Sihteeristön roolia olisi vahvistettava ja sille olisi annettava mahdollisuus tehdä aloitteita ja esittää kompromissiratkaisuja. Tältä osin Euroopan unionin toimielinjärjestelmän antama esimerkki voisi toimia viitteellisenä mallina, sikäli kuin sihteeristö ottaa vastuulleen kauppajärjestön kaikkien jäsenvaltioiden maantieteellisen edustuksen, kuten komission voidaan sanoa tekevän unionin institutionaalisessa kehyksessä. WTO:n avoimuus ja parlamentaarinen ulottuvuus Maailman kauppajärjestöä kuten muitakin kansainvälisiä järjestöjä kohtaan usein esitetty kritiikki koskee niiden toiminnan avoimuuden puutetta. WTO on kuitenkin suhteellisen avoin yleiselle mielipiteelle, kansain- ja hallitustenvälisen organisaation statuksensa asettamissa rajoissa. Viime vuosina suhteet kansalaisyhteiskunnan tärkeisiin toimijoihin ovat parantuneet merkittävästi. Ehkä voitaisiin harkita kokouksissa tehdyn työn avaamista yleisölle? Eikö olisi aiheellista ehdottaa myös paremman ja tarkoituksenmukaisemman tiedon antamista ja dialogin käynnistämistä kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja edustajien kanssa? Euroopan parlamentti on jo vuosien ajan edistänyt Genevessä kokoontuvan kansainvälisen elimen eli WTO:n parlamentaarisen konferenssin toimintaa osallistumalla sen järjestämiseen PE v /12 PR\ doc

11 ja rahoitukseen yhdessä parlamenttien välisen liiton kanssa. Konferenssi tarjoaa parlamenttien jäsenille kaikkialta maailmasta tilaisuuden vaihtaa kansainväliseen kauppaan liittyviä kysymyksiä koskevia näkemyksiä, tietoja ja kokemuksia. Parlamentaarinen konferenssi takaa WTO:n parlamentaarisen ulottuvuuden 1) valvomalla kauppajärjestön toimintaa ja edistämällä osaltaan sen tehokkuutta ja tasa-arvoa, 2) edistämällä WTO:n menettelyjen avoimuutta ja lisäämällä hallitusten, parlamenttien ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua, 3) kehittämällä parlamenttien kapasiteettia kansainvälisen kaupan alalla ja vaikuttamalla WTO:ssa käytävien keskustelujen teemoihin. Millä keinoin WTO:n parlamentaarisen konferenssin asemaa voitaisiin vahvistaa? Johdonmukaisuus ja yhteensovittaminen muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että yhteiset tai koordinoidut välineet ovat tarpeen globalisaatioon vastaamiseksi, sillä kansalaiset kokevat tämän ilmiön vaikutukset talous- ja yhteiskuntaelämän kaikilla osa-alueilla. Tämä edellyttää WTO:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kuten IMF:n, Maailmanpankin tai kansainvälisen työjärjestön (ILO) kaupan alan toimien ja päätösten jonkinasteista yhteensovittamista. Onko nykyinen yhteistyö riittävää, vai olisiko käyttöön otettava entistä tehokkaampia kuulemismenettelyjä ja vastavuoroisen tunnustamisen mekanismeja? Mitä tulee WTO:n ja ILO:n välisiin suhteisiin, onko sosiaaliset näkökohdat otettava huomioon, ja jos näin on, kuinka ne voidaan huomioida? Miten järjestelmää on parannettava? Liittymismenettely Liittymismenettely voi joissakin tapauksissa kestää varsin pitkään, koska asianomaisen maan on todistettava kykynsä mukautua WTO:n toiminnan perustan muodostaviin sääntöihin ja luonnollisesti myös asteittaisen vapauttamisen periaatteeseen, jonka lisäksi pitkät kahdenväliset neuvottelut ovat tarpeen kyseiseltä maalta liittymävaiheessa vaadittujen kauppamyönnytyksien ja sitoumusten määrittelemiseksi. Yksimielisyysvaatimuksen johdosta mikä tahansa neuvottelujen edistymiseen tyytymätön maa voi pysäyttää koko prosessin. Onko tällainen järjestely tarkoituksenmukainen organisaatiossa, johon kuuluu 151 jäsentä? Voitaisiinko harkita uusien jäsenten osittaista liittämistä järjestelmään väliaikaisesti? Kauppariitojen ratkaisumekanismin uudistaminen Kauppariitojen ratkaisujärjestelmää on, toisin kuin eräitä muita kysymyksiä, tarkasteltu laajalti GATT:n puitteissa ja tämä työ jatkuu vielä tänäkin päivänä Maailman kauppajärjestössä. Esittelijä korostaa hallitustenvälisen järjestön riitojenratkaisumekanismin merkitystä ja sen erityisluonnetta, jonka ansiosta WTO on organisaationa omaa luokkaansa. Viime vuosien myönteistä kehitystä on jatkettava ja parannuksia tehtävä muun muassa menettelyjen keston lyhentämiseksi ja päätösten täytäntöönpanon tehostamiseksi asianomaisissa jäsenvaltioissa. Alan merkitys on suuri, ja yhteisön tuomioistuimen antamaan malliin perustuva taloudellisten seuraamusten määräämismenettely olisi myös epäilemättä hyödyllinen. Monenkeskisyys ja kahdenvälisyys PR\ doc 11/12 PE v03-00

12 Kysymystä on käsitelty jo muissa elimissä ja Euroopan parlamentti on ilmaissut selvästi näkemyksensä, jonka mukaan WTO:n puitteissa solmitut monenkeskiset suhteet ja viime aikoina lisääntyneet kahdenväliset ja alueelliset sopimukset täydentävät toisiaan. Tämä suuntaus on vahvistumaan päin, ja se voisi antaa kahdenvälisille kauppaneuvotteluille niiden täydentävää roolia laajemman tehtävän ja johtaa neuvottelukierroksiin perustuvan järjestelmän vakiinnuttamiseen Maailman kauppajärjestössä. WTO:n menettelytapojen tehostaminen myötävaikuttaisi epäilemättä organisaation aseman vahvistamiseen maailmanlaajuisen kauppajärjestelmän selkärankana. Päätelmät Euroopan parlamentin ei tule pohdinnoissaan ottaa huomioon Dohan kierroksen mahdollista lopputulosta, jonka toivotaan tietenkin olevan myönteinen, eikä se halua millään muodoin hankaloittaa varsinaisten neuvottelujen etenemistä. Mietinnössä pyritään luomaan luja perusta lähitulevaisuudessa tehtävälle työlle WTO:n toiminnan mahdollista uudistusta ajatellen. Kuten WTO:n entinen pääjohtaja Supachai Panitchpakdi totesi kansainvälisen kaupan valiokunnan syyskuiseen kokoukseen sisältyneen mielipiteenvaihdon aikana, järjestön toimintahäiriöiden korjaaminen voisi parantaa sekä kauppajärjestön että koko sen edustaman monenvälisen kauppajärjestelmän toimintaa. Esittelijä pyytää komissiota kiinnittämään huomiota tarpeeseen käynnistää asian tiimoilta avoin ja rakentava vuoropuhelu kansainvälisen kaupan valiokunnan kanssa, jotta voitaisiin laatia perusteltuja ja realistisia johtopäätöksiä, joiden avulla lujittaa WTO:ta ja monenvälistä kauppajärjestelmää. Uudistushankkeen etenemisen mahdollistavasta aikataulusta ja menetelmistä päättävät ensi sijassa Maailman kauppajärjestön jäsenet. Esittelijä katsoo, että myös WTO:n sihteeristön ja WTO:n parlamentaarisessa konferenssissa edustettujen jäsenvaltioiden parlamenttien olisi osallistuttava uudistamisprosessiin. PE v /12 PR\ doc

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansainvälisen kaupan valiokunta 24.10.2007 TYÖASIAKIRJA aiheesta "Maailman kauppajärjestö uudistusten tiellä" Kansainvälisen kaupan valiokunta Esittelijä: Cristiana Muscardini

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0156 (NLE) 11206/15 WTO 157 SERVICES 25 COMER 104 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. heinäkuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2015 COM(2015) 501 final 2015/0240 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Maailman kauppajärjestön palvelukauppaneuvostossa hyväksynnän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.10.2013 COM(2013) 750 final 2013/0364 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön (WTO) yhdeksännessä ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS: EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS. Maailman kauppajärjestön uudistus

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS: EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS. Maailman kauppajärjestön uudistus EUROOPAN UNIONIN JA LATINALAISEN AMERIKAN PARLAMENTAARINEN EDUSTAJAKOKOUS PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS: Maailman kauppajärjestön uudistus talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön pohjalta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-1230/5. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 23.11.2015 B8-1230/5 5 Johdanto-osan B kappale B. toteaa, että EU on kannattanut johdonmukaisesti vankkaa monenvälisiin sääntöihin perustuvaa lähestymistapaa kauppaan tunnustaen samalla, että myös kahdenvälisten,

Lisätiedot

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602.

TARKISTUKSET FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/2149(INI) Lausuntoluonnos Franz Obermayr (PE602. Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/2149(INI) 23.6.2017 TARKISTUKSET 1-13 Franz Obermayr (PE602.824v01-00) perussopimusten määräysten täytäntöönpanosta kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0238/1. Tarkistus. Klaus Buchner Verts/ALE-ryhmän puolesta 2.9.2015 A8-0238/1 1 1 kohta 1. suhtautuu myönteisesti joulukuussa 2013 pidettyyn yhdeksänteen WTO:n ministerikokoukseen, jossa 160 WTO:n jäsentä kävi neuvotteluja kaupan helpottamista koskevasta sopimuksesta;

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0190 (NLE) 11916/15 WTO 185 PI 57 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3430. istunto (ULKOASIAT),

Lisätiedot

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60

PUBLIC. Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 14408/02 LIMITE PV/CONS 60 Conseil UE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. maaliskuuta 2003 (07.04) (OR. en) 14408/02 LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 2463. istunto (YLEISET ASIAT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 25/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: KIRJEENVAIHTO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.10.2014 COM(2014) 664 final 2014/0307 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta Seychellien tasavallan

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0062 (NLE) 7671/17 WTO 87 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestössä Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2275(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.9.2012 2011/2275(INI) MIETINTÖLUONNOS 28. vuosikertomuksesta EU:n lainsäädännön soveltamisen valvonnasta (2010) (2011/2275(INI)) Oikeudellisten

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0029(NLE) kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2015/0029(NLE) kehitysvaliokunnalta. kansainvälisen kaupan valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kehitysvaliokunta 2015/0029(NLE) 5.5.2015 LAUSUNTOLUONNOS kehitysvaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle esityksestä neuvoston päätökseksi Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1,

ottaa huomioon 29. maaliskuuta 2007 antamansa päätöslauselman Euroopan unionin omien varojen järjestelmän tulevaisuudesta 1, P7_TA(2014)0432 Omien varojen järjestelmä * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 16. huhtikuuta 2014 esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (05602/2014

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa esitettävästä Euroopan unionin kannasta TRIPS-sopimuksen 66 artiklan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. heinäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0253 (COD) 10507/15 EF 134 ECON 575 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Euroopan

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä.

Asiakokonaisuus on esillä Genevessä TRIPS-neuvoston kokouksessa 15.-16.10.2015, missä asiasta odotetaan TRIPS-neuvoston päätöstä. Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM201501182 TUO10 Seppänen Erkki(UM) 30.09.2015 Asia Komission päätösesitys Maailman kauppajärjestön TRIPSneuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final 2016/0155 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402

PUBLIC 8974/16 1 DG C LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PV/CONS 23 RELEX 402 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. toukokuuta 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3463. istunto (ULKOASIAT/KAUPPA),

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0092(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0092(NLE) 9.9.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Kolumbian ja

Lisätiedot

Kehitysyhteistyövaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Kehitysyhteistyövaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kehitysyhteistyövaliokunta 15.12.2011 2011/2192(INI) MIETINTÖLUONNOS komission ulkoisen avun hallinnoinnin hajauttamisesta päätoimipaikasta edustustoille ja sen vaikutuksista

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o /

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2010 KOM(2010) 142 lopullinen 2010/0140 (COD) C7-0135/10 Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o / yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0067(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0067(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0067(NLE) 4.4.2016 *** SUOSITUSLUONNOS ehdotuksesta neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä informaatioteknologiatuotteiden kaupan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansainvälisen kaupan valiokunta 17.4.2007 TYÖASIAKIRJA ehdotuksesta neuvoston päätökseksi teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyviä näkökohtia koskevaa sopimusta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 524 final 2016/0251 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.6.2012 COM(2012) 270 final 2012/0145 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta

Lisätiedot

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA

SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA 3.4 SÄÄNNÖT LAAJENNETTUJEN TYÖRYHMIEN PERUSTAMISESTA PUHEENJOHTAJAKOKOUKSEN PÄÄTÖS 16. JOULUKUUTA 1999 1 1 artikla Laajennetut työryhmät eivät ole parlamentin elimiä, eivätkä ne näin ollen voi esittää

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 27. kesäkuuta 2001 PE 294.969/1-10 TARKISTUKSET 1-10 LAUSUNTOLUONNOS: Luis Berenguer Fuster (PE 294.969) PUOLAN HAKEMUS

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.10.2017 COM(2017) 574 final 2017/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Georgian välisellä assosiaatiosopimuksella

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 199 final 2017/0088 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

Budjettivaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Budjettivaliokunta 2016/0257(COD) 19.1.2017 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC)

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2016 COM(2016) 712 final 2016/0349 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin liittymisestä puuvilla-alan kansainväliseen neuvoa-antavaan komiteaan (ICAC) FI FI 1.

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.2.2015 COM(2015) 50 final 2015/0029 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta tehdyn Marrakeshin sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

Lisätiedot

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE

PUBLIC AD 5/17 CONF-RS 5/17 1 LIMITE FI. Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA AD 5/17 LIMITE Conseil UE KONFERENSSI LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN SERBIA Bryssel, 22. helmikuuta 2017 (OR. en) AD 5/17 PUBLIC LIMITE CONF-RS 5 LIITTYMISTÄ KOSKEVA ASIAKIRJA Asia: EUROOPAN UNIONIN YHTEINEN KANTA Luku

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 11. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2292(REG) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin työjärjestyksen muuttamisesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

"4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta

4. Julistus Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 9 c artiklan 4 kohdasta ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 205 artiklan 2 kohdasta JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 22. lokakuuta 2007 (23.10) (OR. fr) CIG 3/1/07 REV 1 COR 2 OIKAISU ILMOITUKSEEN Lähettäjä: HVK:n puheenjohtajisto Päivämäärä: 22. lokakuuta 2007

Lisätiedot

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11)

Asia Valmistautuminen järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11) Ulkoasiainministeriö PERUSMUISTIO UM2017-01340 TUO-10 Ritola Leena(UM) 04.12.2017 Asia Valmistautuminen 10.-13.12.2017 järjestettävään WTO:n 11. ministerikokoukseen (MC11) Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

Kansainvälisen kaupan valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 20130432/(COD) 17.2.2016 LAUSUNTOLUONNOS kansainvälisen kaupan valiokunnalta sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2010/0059(COD) budjettivaliokunnalta. kehitysyhteistyövaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 2010/0059(COD) 2.7.2010 LAUSUNTOLUONNOS budjettivaliokunnalta kehitysyhteistyövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. helmikuuta 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sisäisen ja ulkoisen kalastuspolitiikan työryhmä Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Ukrainan liittymiseen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi. ehdotuksesta energiayhteisön energiainfrastruktuurihankkeiden luettelon hyväksymiseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Lisäys asiakirjaan COM(2016) 456 final Täydennys alkuperäisen menettelyn liitteeeseen 3 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi ehdotuksesta

Lisätiedot

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI)

KANTA TARKISTUKSINA. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/2025(INI) Euroopan parlamentti 2014-2019 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 2017/2025(INI) 4.5.2017 KANTA TARKISTUKSINA naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta ulkoasiainvaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2012/0060(COD) sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 2012/0060(COD) 31.5.2017 LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta kansainvälisen kaupan valiokunnalle ehdotuksesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2017 COM(2017) 416 final 2017/0187 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS kansainvälisessä sokerineuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta vuoden 1992 kansainvälisen

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE. Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 373 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Täytäntöönpanoasetuksen soveltamisalaa koskeva alustava tarkastelu FI FI KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot