Porvoon kaupungin Päihdestrategia 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porvoon kaupungin Päihdestrategia 2011"

Transkriptio

1 kuva: Lars Rosenberg Porvoon kaupungin Päihdestrategia

2 2 PÄIHDESTRATEGIA ESIPUHE Hyvä lukija! Porvoon päihde- ja huumestrategia valmistui vuonna Päivityksessä vuonna 2005 nimi muutettiin päihdestrategiaksi. Asiakirja on siitä lähtien toiminut hyvänä käsikirjana suunniteltaessa uudistuksia ja toimenpiteitä Porvoon päihdepalveluihin. Päihdeongelma on niin moniulotteinen kokonaisuus, että sen ehkäisyssä ja hoitamisessa on erittäin keskeistä poikkihallinnollinen yhteistyö. Tehokkaalla mielenterveys- ja päihdetyön yhteistoiminnalla (Mieli 2009) vaikutetaan myös suotuisasti perheiden ja erityisesti lasten ja nuorten elämään. Päihdestrategian työstämisestä vastaa moniammatillinen työryhmä, joka koostuu eri sektoreiden työntekijöistä. Työryhmän tehtävänä on päihdepalvelujen seuranta, niiden tuominen yhteiskuntakeskusteluun sekä päihdepalvelujen kehittämistyön tukeminen Porvoossa. Päihdetyötä on viime vuosina suunnitelmallisesti kehitetty eri toimijoiden ja hankkeiden yhteistyönä. Päihdetyötä ja sen hoitopolkuja on suunnattu avohuoltopainotteisempaan suuntaan mikä on sekä asiakaslähtöistä että kustannustehokasta toimintaa. Itä-Uudenmaan ylikunnallinen päihdeprojekti ( ) on selvittänyt päihdepalveluja ja tuonut kehittämisehdotuksia päihdetyöhön. Mm. työprosesseja ja hoitopolkuja on luotu sekä uudistettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. Matkalla päihteettömään elämään -hankkeen avulla kehitettiin palveluohjaustyökäytäntöjä ja tuettiin asiakasta hänen siirtyessään laitoshoidosta kotiin. Kaste-rahoituksella on ajalla menossa Etelä-Suomen mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämisohjelman osahankkeena palveluohjaukseen ja päiväkeskustoimintaan painottuva ylikunnallinen Porvoon hallinnoima hanke. Vuoden 2011 päivitykseen on otettu mukaan päihdetyön ajankohtaisimmat muutokset sekä suurimmat haasteet. Päihdestrategiatyöryhmä on päättänyt, ettei Porvoon kaupungin nopeasti muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa tehdä laajamittaista kirjallista päivitystä. Kaupungin talous sekä strategia määrittelevät pitkälti toiminnan laajuutta myös päihdetyön suhteen lähivuosien aikana. Porvoon päihdestrategian tavoitteena on antaa kokonaisvaltainen, poikkihallinnollinen tilannekatsaus päihdetyöstä, sen ongelmakohdista sekä kehittämistarpeista. Tiedottaminen poliittisille päättäjille on tärkeä tehtävä. Päivitetyssä strategiassa tuodaan esille eri sektoreiden päihdetyön tämän päivän tilanne, sitä koskevat uudet haasteet sekä yhteiset tärkeimmät ja kiireellisimmät päihdetyön kehittämisehdotukset.

3 3 Päihdestrategiatyöryhmä on yhdessä priorisoinut kehittämisehdotukset, joista osa on jo toteutunut ja osa edelleen työn alla. Porvoon päihdestrategia antaa suuntaa tulevaisuuden kehittämistarpeille ja jatkossa päihdestrategiatyöryhmä tukee ja seuraa suunnitelman toteutumista. Työryhmän kokoonpano: Maria Andersson Anne Green Barbro Sjöström-Laine Jouko Tuikkanen Veikko Klemola Marianne Korpi Anni Hummastenniemi Maarit Makkonen Jari Oksanen Marjut Saario Päivi Tenhunen Lars Rosenberg Roope Tikkanen Ismo Valkoniemi Marie Malmberg Leif Malmberg Sosiaalipalveluiden johtaja, pj Aikuissosiaalityön päällikkö Päihdeklinikan esimies, sihteeri Toiminnanjohtaja, Koivula Pastori Ehkäisevä päihdetyöntyöntekijä Sosiaalityöntekijä Nuoriso-ohjaaja Nuorisotyön johtaja / seurakunta Sairaanhoitaja /Päihdeklinikka Kouluterveydenhoitaja Ylilääkäri Apulaisylilääkäri / psykiatria Toiminnanjohtaja / Samaria Rikosseuraamustyöntekijä Rikoskomisario Kiitos kaikille strategiatyöhön ja käytännön päihdetyöhön osallistuneille! Maria Andersson työryhmän puheenjohtaja

4 4 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO PORVOON PÄIHDETYÖ 1. NUORTEN JA AIKUISTEN PÄIHDEKLINIKKA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ HOIDOLLINEN PÄIHDETYÖ PREVENTIOYKSIKKÖ ÄITIYS- JA LASTENNEUVOLATOIMINTA KOULUTERVEYDENHUOLTO STRATEGISET PAINOPISTEALUEET AVOSAIRAANHOITO SAMARIA RF, PORVOON SEUTU AVOKUNTOUTUSTA JA PSYKIATRISEN HOIDON OSAAMISTA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MAKSUTTOMAT PALVELUT ITÄ-UUDELLAMAALLA TUKIASUMISTOIMINTA, TUKEA JA OSALLISUUTTA KOIVULA YHDYSKUNTASEURAAMUSTOIMISTO NUORISOPALVELUT YLEISTÄ NUORISOTOIMINTA EHKÄISEVÄNÄ TYÖMUOTONA ERITYISPALVELUT AUTTAA ONGELMATILANTEISSA PALVELUOPERAATIO PUUTSI SOSIAALIOHJAAJA POLIISIASEMALLA AIKUISSOSIAALITYÖ NUORTEN TUKIASUMINEN PÄIHDETYÖN TULEVAISUUDEN HAASTEET STRATEGISET KEHITTÄMISEHDOTUKSET / PAINOPISTEALUEET STRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI... 21

5 5 JOHDANTO Päihdestrategialla määritellään palveluiden painopisteet ja tulevaisuuden palvelujen tarve. Työ on käynnistynyt Porvoossa vuonna Työn lähtökohtana on tuoda näkyväksi primaari-, sekundaari- ja tertiaaripäihdetyö. Päihdestrategian tavoitteena on vakiinnuttaa päihdetyön asemaa kunnallisessa päätöksenteossa kaikilla tasoilla. Se on tärkeä osa kehitystyötä. Strategia selkeyttää linjauksia ehkäisevän ja hoidollisen päihdetyön painopistealueista kuntalaisille. Työryhmä on poikkihallinnollinen ja koostuu oman alansa asiantuntijoista. Ehkäisevän päihdetyön palvelujen rakenteita ja toimintaa ohjaa terveyden edistämisen laatusuositus, jonka tavoitteena on edistää väestön terveyttä ja toisaalta myös tukea laadunhallintatyötä palveluissa. Keinona työn tavoitteiden saavuttamiseen on laatusuosituksen mukaan nostaa esille kehittämiskohteet, joita ovat esimerkiksi: rakenteiden arviointi, johtamisen kehittäminen, ehkäisevän työn merkityksen korostaminen toiminnassa ja osaamisen vahvistaminen hyvinvoinnin tuottamisessa, toiminnan arvioinnissa ja seurannassa. Terveyden edistämisen laatusuositus on suunnattu kaikille palvelujärjestelmässä toimiville toimijoille kuntasektorilla. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen kuntaliitto ovat antaneet syyskuussa 2002 myös päihdepalvelujen laatusuositukset, jotka tähtäävät laadukkaiden ja riittävien palvelujen saatavuuteen. Suosituksen mukaan jokaisella kunnalla tulee olla päihdestrategia osana kunnan hyvinvointistrategiaa. Porvoossa lasten ja nuorten hyvinvointistrategia -asiakirjat toimivat hyvinä käsikirjoina suunniteltaessa uudistuksia eri sektoreiden lapsiin ja nuoriin kohdistuviin palveluihin. Päihdetyön tavoitteena on tarjota riittävät, laadukkaat ja joustavat palvelut niille yksilöille ja perheille, joiden kohdalla päihteenkäytöstä on muodostunut tai on muodostumassa ongelma. Toiminta-ajatus Työryhmän tavoitteena on osaltaan luoda kaupungin asukkaille turvallinen elinympäristö sekä ehkäistä päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja tukea terveellisiä elämäntapoja. Päihdetyön keskeisinä arvoina ovat yksilöllisyys, asiakaslähtöisyys ja luottamuksellisuus.

6 6 PORVOON PÄIHDETYÖ Päihdelainsäädäntö Päihdehuoltolaissa (41/1986) määritellään päihdehuollon tavoitteet seuraavasti: Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjän ja hänen läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollossa pyritään varhaiseen puuttumiseen ja korostetaan päihderiippuvaisten hoitoonohjauksen ja hoidon merkitystä. Päihdehuolto tulee järjestää laajuudeltaan sellaiseksi kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Muita alan lakeja ovat esimerkiksi alkoholilaki, huumausainelaki, raittiustyölaki, sosiaalihuoltolaki sekä lastensuojelulaki. (Viite: 1. Nuorten ja aikuisten Päihdeklinikka 1.1 Ehkäisevä päihdetyö Työn tavoitteena on terveyden edistäminen ja terveellisten elämäntapojen tukeminen, päihteiden saatavuuden vähentäminen sekä päihdehaittojen minimoiminen palveluja kehittämällä. Työn tarkoituksena on parantaa ehkäisevän päihdetyön asemaa näkyväksi osaksi kunnallisia peruspalveluja. Strategiset painopistealueet Vuorovaikutuksellista tiedottamista päihteistä ja niihin liittyvistä riskeistä sekä haitoista kohdennetaan lapsiin, nuoriin ja huoltajiin sekä kunnallisissa lasten ja nuorten peruspalveluissa työskenteleviin työntekijöihin. Tehostetaan yhteistyötä monialaisen verkoston kanssa suunnittelun, kehittämisen, toteutuksen ja arvioinnin toteuttamiseksi. Tuetaan vanhempien ja nuorten välistä terveyden edistämisen kasvatustyötä. Tehdään ehkäisevän päihdetyön suunnitelma kaupunkiin ja tehostetaan koulujen päihdetyötä. Edistetään nuorten päihteettömyyttä tukevaa suunnittelua ja toimintaa yhdessä elinkeinoelämän kanssa. 1.2 Hoidollinen päihdetyö Porvoon kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2009 yhdistettiin Nuorisoaseman ja A- klinikan toiminnot. Yhdistyminen tapahtui helmikuussa Syynä muutokseen oli sosiaali- ja terveystoimen organisaation tehostaminen sekä talouden tasapainottaminen. Uuden yksikön nimeksi tuli Nuorten ja aikuisten Päihdeklinikka.

7 7 Päihdeklinikalla työskentelevä työryhmä on moniammatillinen. Siihen kuuluu esimies, viisi sairaanhoitajaa, joista yksi hoitaa myös ehkäisevää päihdetyötä ja suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvontatoimintaa, kaksi sosiaalityöntekijää, 1 ½ vastaanottovirkailijaa sekä osa-aikainen lääkäri. Nuorten ja aikuisten Päihdeklinikka kuuluu Porvoossa toteutettaviin erityispalveluihin. Päihdepalveluilla pyritään ehkäisemään ja vähentämään päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. Tavoitteena on tukea asiakasta omassa elämänhallinnassa ja terveyttä edistävissä toiminnoissa. Strategiset painopistealueet: psyko-sosiaalisen hoidon saatavuuden varmistaminen, perhehoidon kehittäminen, lakisääteisen laitoskatkaisuhoidon mahdollistaminen, lääkkeellisen korvaushoidon kehittäminen ja suonensisäisten huumeidenkäyttäjien terveyspalvelu Vinkin toiminnan kehittäminen. Päihdeklinikalla annettavaa hoitoa toteutetaan yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmätasolla. Hoito on asiakkaille maksutonta. Yli 18-vuotiaille hoito on vapaaehtoista. Suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvontapalvelu Vinkki toimii nykyään yhteistyössä terveysaseman kanssa. Kuviossa nähdään Nuorisoaseman ja A-klinikan asiakaskäyntimäärien kehitys vuosina Kuva 1. A-klinikan ja nuorisoaseman käyntimäärät Porvoo/TerveysEffica.

8 8 2. Preventioyksikkö 2.1 Äitiys- ja lastenneuvolatoiminta Perhevalmennuksessa ohjataan ryhmämuotoisesti tulevia vanhempia ennen synnytystä (äitiysneuvola) sekä vauvaperheiden ryhmissä (lastenneuvola). Perhevalmennus on päivityksen ja kehittämistyön alla tällä hetkellä. Valmennukseen toivotaan mukaan päihdeasiantuntijuutta. Tietyillä asiakaskäynneillä suoritetaan systemaattisesti seulontoja / kyselyjä, esimerkiksi voimavara- ja masennuskartoituksia, joissa mahdolliset päihdeongelmat voidaan saada esille ja niihin puuttua. Päihteitä käyttävien äitien seuranta / hoitoonohjaus on tärkeä osa äitiysneuvolatyötä. Päihdeäitien varsinainen raskauden seuranta ja synnytykset on keskitetty naistenklinikalle Helsinkiin. Lapsiperheissä esille tulevia ongelmia todetaan vastaavasti lastenneuvolatyössä. Neuvola on se paikka, missä perheessä esiintyvä päihdeongelma usein ensimmäisenä tulee esiin. Neuvolan roolina päihdeasioissa on huolen löytäminen, valistaminen ennalta ehkäisevässä mielessä sekä perheen tukeminen ja oikeanlaisen palveluohjauksen toteuttaminen. 2.2 Kouluterveydenhuolto Kouluterveydenhuolto on tärkeä osa koulujen kokonaisvaltaista oppilashuoltoa. Alakouluissa pidetään aihealueesta oppitunteja viides- ja kuudesluokkalaisille. Terveystarkastuksen osa-alueena käsitellään tupakkaa ja alkoholia. Myös lasten avunsaantikeinot otetaan puheeksi ja yläkouluille järjestetään päihdeputki. Opiskelijaterveydenhuollossa tehdään nuorten AUDIT-kysely. Koulukohtaiset päihdeohjelmat ja hoitoonohjausmallit on laadittu ja ne ovat käytössä oppilaitoksissa. Päihdeohjelmat päivitetään koulukohtaisesti. Toiminnan runkona ovat terveystarkastukset, joilla pyritään löytämään päihteiden käyttöön liittyvät riskitekijät. 2.3 Strategiset painopistealueet Oppilaitosten toimintaan toivotaan mukaan päihdealan asiantuntijoita esim. vanhempainiltoihin. Ylikunnallisten hankkeiden yhteydessä pitää luoda yhteisiä käytäntöjä ja toimintatapoja esim. alueen oppilaitosten kesken. Varsinkin peruskoulun jälkeisissä opinnoissa eri oppilaitoksissa opiskelevat ovat monen kunnan alueelta ja paljon tekemisissä toistensa kanssa vapaa-ajallaan.

9 9 2.4 Avosairaanhoito Päihdeongelmiin törmätään usein avosairaanhoidon vastaanotoilla. Ongelmat kietoutuvat erilaisiin fyysisiin sairauksiin, mielenterveysongelmiin, väkivaltaan tai mitä erilaisimpiin tapaturmiin. Vastaanotoilla törmätään usein myös lääkkeiden tai korvaavien aineiden väärinkäyttöön myrkytystiloineen. Akuutti tilanne hoidetaan ensin sairaanhoidollisin keinoin joko terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Sen jälkeen pyritään ohjaamaan potilas päihdepalvelujen piiriin. Hyvät yhteistyömuodot päihdepalvelujen ja muun sosiaalihuollon kanssa ovat tärkeitä, jotta potilas motivoituisi kokonaisvaltaiseen hoitoon. Kaikille ajokorttia hakeville suoritetaan lääkärintarkastuksen yhteydessä AUDIT-kysely. Myös työterveyshuollolla on tärkeä roolinsa päihdeongelmaisten AUDIT-kyselyssä ja hoitoonohjauksessa. Yhdessä Päihdeklinikan kanssa kehitellään vastaanotoilla ruiskujen ja neulojen vaihto-ohjelmaa. 3. Samaria rf, Porvoon seutu 3.1 Avokuntoutusta ja psykiatrisen hoidon osaamista Pitkäkestoisen laitosmuotoisen päihdekuntoutuksen rinnalle Samaria rf kehittää avohoidossa tuotettuja ryhmäohjelmia, joihin asiakkaat voivat osallistua ympärivuorokautisesta laitoshoidosta, asumispalveluista tai itsenäisestä asumisesta käsin. Lisäksi Samaria rf vahvistaa henkilöstön ammatillisuutta. Koulutuksen painopiste on psykiatrisen hoidon osaalueella. Ryhmämuotoisesti toteutetuilla hoito-ohjelmilla voidaan laajentaa hoidossa olevien asiakkaiden määrää ja tuottaa kustannustehokkaampia kuntoutusmuotoja perinteisen laitoskuntoutuksen rinnalla. Ne asiakkaat, jotka tarvitsevat laitosolosuhteissa annettavaa perushoitoa päihdekierteen katkaisemiseen, voidaan edelleen hoitaa. Päämääränä on synnyttää hoito- ja kuntoutusmuoto, jossa voidaan yhdistää tiivis, kiinteä ja pitkäkestoinen kuntoutusjakso niin, että asiakas voi hoito-ohjelman aikana säilyttää yhteyden arjen verkostoihin sekä mahdolliseen työpaikkaansa. Muita tällaisesta hoitomallista hyötyviä ryhmiä ovat muun muassa lyhytkestoisesta laitoskuntoutuksesta avohoitoon ja asumispalveluihin siirtyvät asiakkaat, ja ne pidempää kuntoutusta tarvitsevat, jotka tarvitsevat intensiivistä kuntoutusta, mutta eivät välttämättä ympärivuorokautista yhteisöhoitoa. Avohoito-ohjelman kustannukset ovat huomattavasti perinteistä laitoskuntoutusta pienemmät. Vertailevissa tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, että laitoskuntoutus tuottaisi pitkällä aikavälillä parempia tuloksia kuin avokuntoutus. Avotoiminnan määrällinen kasvattaminen myös päihdestrategisena linjauksena on selkeästi seutukunnan etu.

10 Kuntouttava työtoiminta Porvoon seudun TYP:n ostopalveluna tapahtuva kuntouttava työtoiminta on osa yhdistyksen perus- ja avotoimintojen lisäämistä. Kuntouttavan työtoiminnan avulla tavoitetaan syrjäytymisvaarassa olevia. Työtoiminnan yhteyteen voidaan tarjota monipuolisia työkaluja asiakkaiden auttamiseksi. Strategiset painopistealueet Mielekäs tekeminen, ryhmä- ja yksilötyönohjaaminen: motivoivat työmenetelmät, elämäntaparyhmät, terveydenhoitaja, velkaneuvoja, keskustelut, vapaaehtoinen harrastustoiminta ja teologian luennot, tavoitteet ja jatkopolut henkilökohtaisten etenemissuunnitelmien muodossa ja yhteisöllisyys. 3.3 Maksuttomat palvelut Itä-Uudellamaalla Samaria rf lisää Itä-Uudellamaalla diakoniatyyppistä avustustoimintaa ja erilaisia tukitoimia. Strategiset painopistealueet EU-ruuan ja muun avustusruuan jakelu Työpajantiellä, keskusteluavun tarjoaminen Työpajantiellä, Ilolassa ja Kirkkotorilla ja yhteisöllisyys, osallisena päiväkeskuksessa ja toimivien yhteisöjen luominen Työpajantielle ja Kirkkotorille. 3.4 Tukiasumistoiminta, tukea ja osallisuutta Samaria rf:n 12 omaa tukiasuntoa sekä nuorten ja aikuisten asumisen tukeminen heidän nykyisessä asunnossaan muodostavat työmuodon, jossa tukihenkilö työskentelee hyväksi koettujen välineiden avulla asukkaiden tukena tapaamisten sekä yhteisöllisten tapahtumien keinoin. Yhdistyksen moniammatillinen tiimi ja paikkakunnan muut palvelut ovat tukiasukkaiden käytössä. 4. Koivula Porvoon ensisuoja Koivula aloitti toimintansa nykyisessä muodossaan kesällä Koivulan tarkoitus on tuottaa ihmisarvon toteutumista edistäviä asumis-, työllistämis- sekä päihdepalveluja porvoolaisille miehille ja naisille. Palveluja kehitetään yhdessä Porvoon kaupungin ja muiden palveluntuottajien kanssa. Koivulassa on 48 eri palveluja tarjoavaa

11 11 asumispaikkaa ja päihtyneille yöpymispaikkoja 8. Koivula sijaitsee Sairaalantie 6:ssa. Koivulassa työskentelee 8 ohjaajaa, sairaanhoitaja, asumisohjaaja ja toiminnanjohtaja. Toiminta-ajatus Ensisuoja Koivula ei ole asuntola eikä hoitokoti vaan kuntoutumista tavoitteellisesti mahdollistava tuetun asumisen yhteisö. Koivulassa annetaan psykososiaalista tukea sekä neuvontaa ja ohjataan asukkaita yksilöllisesti päihdekuntoutuksessa. Toiminta-ajatus: kohdata vaikeassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä ja tukea yksilön elämää kokonaisvaltaisesti; ei vain oireita tai sairautta vaan koko elämän hallintaa ja arjesta selviytymistä. Strategiset painopistealueet: antaa ihmiselle koti ja katkaista laitoskierre, kuntouttaa kestävälle ja itsenäiselle asumispolulle, päihteettömään elämäntapaan ohjaaminen, säästää yhteiskunnan varoja, asukkailla tunne kuulua johonkin, itsetuntemuksen lisääminen, sosiaaliset taidot, henkilökohtaiset tavoitteet ja oppimaan oppiminen. Koivulan tulevaisuuden näkymiä: Porvooseen tulee perustaa selviämisasema, joka palvelee päihtyneitä Porvoolaisia ja lähikuntien asiakkaita. Kustannukset jaettaisiin kuntien kesken käytön mukaan. Nykyinen selviämisasema ei täytä lain asettamia vaatimuksia hoidon, henkilökunnan ja turvallisuuden suhteen. 5. Yhdyskuntaseuraamustoimisto Kriminaalihuoltolaitos yhdistettiin alkaen Vankeinhoitolaitokseen. Nykyinen nimi on Rikosseuraamuslaitos. Entiset Kriminaalihuoltolaitosten toimistot ovat nykyään Yhdyskuntaseuraamustoimistoja. Porvoon Kriminaalihuoltolaitos on alkaen Uudenmaan Yhdyskuntaseuraamustoimiston Porvoon toimipaikka. Strategiset painopistealueet Yhdyskuntaseuraamustoimisto käynnistää vapaudessa suoritettavia rangaistuksia: yhdyskuntapalvelu, ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta, ehdonalaisesti vankilasta vapautuneiden valvonta ja nuorisorangaistus.

12 12 Porvoon toimipaikan toimialue käsittää Itäisen Uudenmaan. Porvoon toimipaikkaan kuuluvat Porvoo, Sipoo, Askola, Pornainen, Loviisa (sisältäen entinen Liljendal, Pernaja, Ruotsinpyhtää), Lapinjärvi ja Myrskylä. Alue laajeni huhtikuussa 2010, jolloin Porvoon toimialueeseen liitettiin vielä Pukkila. Porvoon toimipisteessä työskentelee kaksi työntekijää. 6. Nuorisopalvelut 6.1 Yleistä Nuorisotyön tarkoituksena on nuorisolain mukaan tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Yhtenä peruslähtökohtana tässä työssä on terveiden elämäntapojen edistäminen. Nuorisolakiin tuli vuoden 2011 alussa muutos, jonka kautta vahvistetaan erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tuen saamista sekä monialaista yhteistyötä nuorten tukemisessa. Muutos näkyy jo nyt Porvoon nuorisopalveluissa. Nuorisotyön toimintasisällöt ja tavoitteet on tarkistettu vastaamaan nuorten tarpeita, varhaisen puuttumisen työtapojen toimivuutta on vahvistettu ja nuorten kohtaamista heidän vapaaajallaan lisätty. Nuorisotyön osuus ehkäisevän päihdetyön kokonaisuudessa on pieni, mutta yhteistyöverkostojen ja kolmannen sektorin toiminnan avulla pystytään tuottamaan sellaisia osaamisen ja onnistumisen kokemuksia, jotka vahvistavat nuoren oman identiteetin löytymistä ja kehittymistä. 6.2 Nuorisotoiminta ehkäisevänä työmuotona Nuorisotalotoiminta, leirit ja tapahtumat sekä erilaiseen harrastustoimintaan ohjaaminen ovat nuorisotyön perinteistä sisältöä. Tätä työtä tarvitaan myös jatkossa ja sen olemassaolo on nuoren terveen kasvun kannalta välttämätöntä. Nuorisotiloilla oli vuonna 2009 yhteensä asiakaskäyntiä. Kuva 2. Nuorisotilojen käyntikerrat vuonna 2009.

13 13 Maaliskuussa 2010 käyttöön otettu keskustan nuorisotila Zentra tarjoaa toimivat tilat erilaiseen harrastustoimintaan, nuorten vapaaseen yhdessäoloon sekä yhteistyöverkon toiminnan toteutukseen. Nuorisopalveluissa käytössä olevia varhaiseen puuttumiseen pohjautuvia päihdestrategioita päivitetään parhaillaan. 6.3 Erityispalvelut auttaa ongelmatilanteissa Luonteenomaista nuorisotyön erityispalveluille on valmius toimia akuuteissa kriiseissä nopeasti sekä pitkäjänteisyys korjaavassa toiminnassa. Työssä verkotutaan siten, että voidaan olla läsnä nuoruuteen liittyvissä kasvu- ja kriisivaiheissa. Usein akuutti hätä paljastaa useampia nuoria ja perheitä koskevia syrjäytymiseen johtaneita tapahtumasarjoja. Kohderyhmänä ovat ehkäisevässä työssä kaikki nuoret ja korjaavassa työssä voimakkaasti oirehtivat nuoret tai ne, joiden katsotaan olevan riskiryhmään kuuluvia. Etsivää nuorisotyötä tehdään pyrkien verkottumaan niin, että nuorten parissa työskentelevät tunnistaisivat mahdolliset vaaratekijät nuorten elämässä ja tunnistaisivat ajoissa nuoren, joka on syrjäytymässä. Erityisesti kiinnitetään huomiota peruskouluun sekä toisen asteen oppilaitoksiin sekä siirtymävaiheisiin nuoren siirtyessä koulusta toiseen. Sekä pienryhmissä että yksilöllisesti tapahtuvan kasvatus- ja tukitoiminnan tarve lisääntyy kaiken aikaa ja sen toteuttaminen edellyttää lasten ja nuorten parissa työskentelevien eri tahojen sitoutumista toimintaan sekä taloudellisten että henkilöstöresurssien kautta. Nuorisopalveluiden erityispalveluihin kuuluvat erityisnuorisotyön, etsivän nuorisotyön sekä nuorten työllistämistoiminnan toimintakokonaisuudet. Kuva 3. Nuorisotyössä vuonna 2009 tavoitetut ja tuetut nuoret..

14 14 Kuva 4. Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden nuorten positiivinen sijoittuminen. Kuva 5. Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret vuonna Palveluoperaatio Puutsi Palveluoperaatio Puutsin toiminta jatkuu edelleen. Toiminnasta vastaavat kaupungin nuorisopalvelut sekä Porvoon ev. luterilaiset seurakunnat. Puutsin toiminta käynnistyi vuonna Vuoteen 2009 asti ovat Puutsin päätoimijoina olleet toimintaan koulutetut vapaaehtoiset aikuiset, jotka ovat tarjonneet tukeaan porvoolaisnuorille. Uuden toimintamallin mukaan vastaavat partioinnista seurakuntien ja kaupungin nuorisotyön ammattilaiset, vapaaehtoisia aikuisia voi olla mukana erityistapahtumissa esim. koulujen päätösviikonloppuna keväällä. Partiot ovat liikkeellä pääasiassa perjantai-iltaisin sekä jalka- että autopartioina. Toimintaan kuuluu myös seurakuntakodin alakerrassa sijaitseva tuki- ja huoltopiste. Nuoria autetaan yksilöllisesti kulloinkin mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuonna 2009 päivystysiltoja järjestettiin yhteensä 18 ja illasta riippuen kohdattiin nuorta/ kerta.

15 15 7. Sosiaaliohjaaja poliisiasemalla Sosiaaliohjaaja toimii Porvoon Poliisiasemalla (syyskuu 2008) Porvoon sosiaali- ja perhepalveluiden alaisuudessa. Poliisin saamat ilmoitukset nuorista rikoksentekijöistä tai päihtyneistä nuorista ohjataan sosiaaliohjaajalle. Työtehtäviin kuuluu nuorten elämäntilanteiden kartoittaminen ja heidän ohjaamisensa erilaisten palveluiden piiriin. Yhteistyö poliisin ja sosiaaliohjaajan välillä on erittäin sujuvaa, nuorten kuulusteluja ja puhutteluja on tehty toimivana parityönä. Tietoa ja osaamista on vaihdettu. Tästä hyötyvät molemmat osapuolet sekä asiakkaat. Strategiset painopistealueet Osassa nuorten tekemistä rikoksista ovat taustalla päihteet. Sosiaaliohjaaja ohjaa lähes kaikki alaikäiset nuoret, joiden rikoksiin liittyvät päihteet Päihdeklinikalle päihteiden käytön selvitykseen. Myös täysi-ikäisiä nuoria on ohjattu Päihdeklinikalle, esimerkiksi tilanteessa, jossa nuori on ollut päihtymisen vuoksi yön kiinniotettuna poliisilaitoksella. Poliisilaitoksen sosiaaliohjaajan toimenkuvaa laajennetaan vuonna 2011 kattamaan myös seutukuntia. Toistaiseksi muiden kuntien nuoriin kohdistuva työ on rajoittunut lastensuojeluilmoitusten vastaanottamiseen ja niiden välittämiseen oman kunnan sosiaalitoimistoille. Ongelmatilanteita on syntynyt usein, koska poliisi on toivonut apua muiden kuntien nuorten asioiden selvittelyssä. Sosiaaliohjaaja ei ole voinut osallistua asioiden selvittelyyn, koska toiminta on rajoittunut vain porvoolaisiin asiakkaisiin. Sosiaaliohjaajan työnkuvan laajentaminen koko Itä-Uudenmaan kuntien alueelle parantaa ja helpottaa yhteistyötä entisestään. Työn painopiste on varhaisessa puuttumisessa, ennaltaehkäisevässä työssä sekä verkostoyhteistyön kehittämisessä eri toimijoiden välillä. 8. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tulosyksikkö vastaa 18 vuotta täyttäneiden yksinasuvien ja sellaisten perheiden sosiaalihuollon toimeenpanosta, joissa ei asu alle 18-vuotiaita lapsia. Aikuissosiaalityön tehtävänä on tuottaa toimeentulotukilain ja sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut porvoolaisille asiakkailleen mm. neuvonnan ja ohjauksen, palvelusuunnitelmaan pohjautuvan yksilöllisen sosiaalityön ja verkostoyhteistyön keinoin muiden virallisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä ostopalveluina. Sosiaalityön tarvetta aiheuttavat mm. taloudelliset vaikeudet työttömyyden, sairauden, avioeron tai muun seikan seurauksena sekä asunnottomuus ja päihde- ja mielenterveysongelmat. Sosiaaliohjaajat vastaavat ostopalveluina toteutettavien päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisesta; pitävät yhteyttä eri laitosten kanssa ja hoitavat laitoksissa asuvien

16 16 kuntalaisten sosiaalihuoltolain ja toimeentulotukilain mukaisen päätöksenteon ja muut tehtävät. Lisäksi vastuualueeseen kuuluvat 55 vuotta täyttäneiden kuntalaisten sosiaalityön palvelut yhteistyössä muiden toimijatahojen kanssa vuotiaiden kuntalaisten toimeentulotukilain ja sosiaalihuoltolain mukaisia sosiaalityön palveluista vastaa kaksi sosiaalityöntekijää. Palveluihin kuuluvat niin asumispalveluiden järjestäminen kuin yhteistyö muiden toimijoiden (päihdepalvelut, TYP, asuntoviranomaiset, sairaalat jne.) kanssa kuntalaisten ongelmien ratkaisemiseksi. Mikäli palvelun tarvitsija on oikeutettu toimeentulotukeen, tehdään päihdepalveluihin liittyvät maksupäätökset (mm. matkakustannukset ja asiakasmaksuosuudet) sosiaalitoimistossa vuotiaiden lapsettomien (ei alaikäisiä lapsia) sosiaalitoimiston asiakkaiden sosiaalityön palvelut on jaettu kahdelle sosiaalityöntekijälle, jotka vastaavat edellä mainittujen tehtävien lisäksi osana työtään nuorten päihde- ja mielenterveysongelmaisten tarvitsemien tukipalvelujen järjestämisestä. Näihin palveluihin kuuluvat myös tuetun asumisen palvelut, joita järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa (mm. Koivula, Porvoon Nuorisoasunnot, Samaria rf ja nuorisopalvelut). 8.1 Nuorten tukiasuminen Nuorilla tarkoitetaan nuorisolain mukaista ikärajaa, eli alle 29-vuotiaita. Kohderyhmän nuorilla on usein sekakäyttöä ja he tarvitsevat nimenomaan tuettua asumista. Nuoret tarvitsevat kokonaisvaltaista tukea ja heidän tilanteeseensa/asunnottomuuteensa tulee puuttua. Koivulassa on aloittanut toimintansa päihdeongelmista kärsiville nuorille tarkoitettu soluasunto. Ohjautuminen palvelun piiriin tapahtuu mm. aikuissosiaalityön kautta. Koivulaan voidaan sijoittaa myös nuoria, pääasiassa tällöin on kyse päihdehoidon jatkeesta. Tietyissä kriisitilanteissa Koivula on vastannut tarpeeseen ja ottanut asuntoihin myös nuoria jotka eivät ole käyneet päihdekuntoutuksessa. Samaria rf on kiinnostunut nuorten tukiasumiseen liittyvästä yhteistyöstä ja tarjoaa palvelupakettia asunnottomille nuorille. Kaupunki osoittaa asunnon ja Samarian asumisohjaaja toimii tukena. Samarialla on välivuokrattuna asuntoja, joihin ohjatuille asukkaille saadaan tukipalvelu Rahoitusmalli: Asiakas maksaa itse vuokransa ja Porvoon kaupunki maksaa tukipalvelusta Samarialle 500 e/kk/asukas (noin 17e/vrk/asukas). Yksi asumisohjaaja pystyisi valvomaan ja tukemaan 10 asukasta.. Porvoonseudun Asuntosäätiö Asuntosäätiö on merkitty yleishyödylliseksi yhteisöksi (omistajana Porvoon kaupunki ja seurakunta). Säätiön mahdollisuus tarjota asuntoja kohderyhmämme nuorille olisi ensiarvoisen tärkeää ja asiaa on työstettävä edelleen.

17 17 9. Päihdetyön tulevaisuuden haasteet Yhteiskunnan tämän hetkinen taloudellinen taantuma ja sen vaikutukset yksilöihin ja perheisiin huolestuttaa. Arjen huolet ja stressi, työttömyys, taloudelliset ongelmat, mielenterveysongelmat ja parisuhdeongelmat lisääntyvät yhteiskunnassa ja sen myötä myös riski päihteiden käyttöön lisääntyy. On suuri haaste kunnille järjestää palveluitaan helposti lähestyttäviksi, toimiviksi ja tehokkaiksi näinä myös kunnille erittäin haasteellisina aikoina. On kuitenkin tärkeää satsata toimiviin päihdepalveluihin. Asiakkaan ja perheen kuntoutus on kannattavaa sekä taloudellisesti että inhimillisesti katsottuna. Tulevaisuuden haasteita ovat mm.: nykyisen palvelutason turvaaminen, mielenterveystyön ja päihdetyön yhteistoiminnan kehittäminen ja käytäntöjen vahvistaminen, palveluohjauksen lisääminen ja luotujen hoitopolkujen käyttäminen, kokemusasiantuntijoiden lisääminen palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen; asiakkaiden ääni kuuluviin, päihdeäitien entistä suurempi huomioiminen peruspalveluissa sekä päihdetyössä, nuorten riittävä tukeminen ja auttaminen varhaisessa vaiheessa niin että arkielämän perusasiat ovat kunnossa ja syrjäytyminen ehkäistään sekä elinvoimaisen kolmannen sektorin säilyttäminen.

18 STRATEGISET KEHITTÄMISEHDOTUKSET / PAINOPISTEALUEET Päihdestrategiatyöryhmä tuo esille seuraavat kehittämisehdotukset ja painopistealueet päihdetyön kehittämiselle: A. Päiväkeskus- / palveluohjaustoiminta alueelle Porvoossa toimi ylikunnallisena projektina Matkalla päihteettömään elämään - avohuollon tukihanke Projektin myötä saatiin Porvooseen Päiväkeskus Elämänlanka, joka aloitti toimintansa Alusta alkaen, niin suunnittelussa kuin myös toiminnassa, on ollut vahvasti mukana eri tahojen viranomaisia, kolmas sektori sekä kokemusasiantuntijoita. Mukana ovat olleet mm. Samaria rf, Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, A-klinikka, Nuorisoasema, Porvoon A-kilta, Kris ry, Lautta ry ja TYP. Projektin aikana projektityöntekijä toimi palveluohjaajana päiväkeskuksessa. Hänen tehtävänään oli tukea asiakasta tämän arjessa. Päiväkeskus on tarkoitettu yli 18-vuotiaille päihde- ja mielenterveysongelmaisille työttömille aikuisille. Toiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan liittymistä päivätoimintaan, jossa hän voi kokea osallisuutta ja yhteyttä toisiin ihmisiin. Asiakkaiden arjen hallintaa pyritään tukemaan ja he voivat kokea olevansa arvokkaita toimijoita. Päiväkeskus Elämänlanka on toiminut perustamispäivästään lähtien aktiivisesti ja asiakkaat ovat löytäneet sen. B. Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistoiminta (Mieli 2009) Mielenterveys- ja päihdepalveluita tulee suunnitella kokonaisuutena ja palveluita järjestää ja kehittää yhdessä. Tavoitteena on yhteisen mielenterveys- ja päihdestrategian tekeminen osana hyvinvointistrategiaa. Mielenterveys- ja päihdetyön yhteistyömuotoja tulee tiivistää ja kehittää. Psykiatrian edustajan on tarpeen olla mukana päihdestrategiatyöryhmässä. Yhteisiä koulutuksia järjestetään suunnitelmallisesti vuosittain eri yhteisistä aiheista yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. C. Ehkäisevä päihdetyö Keskeisiä ehkäisevän päihdetyöpalvelun painopistealueita ovat tulevaisuudessa henkilöresurssien turvaaminen ko. tehtäväalueella sekä yhteinen ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edistämisen strateginen suunnitelma eri yhteistyökumppaneiden kanssa. D. Raskaus ja päihde kehittämisen painopisteeksi Raskaana olevien päihdeäitien tulee päästä välittömästi päihdehoidon tarpeen arviointiin sekä sen edellyttämään päihdehoitoon. Päihdeongelmien ehkäisyn ja päihdetietoisuuden lisääminen on keskeinen haaste jo raskauden suunnitteluvaiheesta synnytykseen asti ja

19 19 sen jälkeenkin. Päihteet on otettava puheeksi mahdollisimman varhain äitiysneuvoloiden asiakkaiden kanssa ja myös puolison alkoholinkäyttö on kartoitettava. Odotusaikana tai synnytyksen jälkeen on tehtävä kotikäynti päihdeongelmaisiin perheisiin. Perhetyöllä on keskeinen merkitys tämän tavoitteen toteuttamisessa. Äitiysneuvolan on aktiivisesti tuettava päihteitä käyttävän äidin päihteistä pidättäytymistä esimerkiksi järjestämällä lisäkäyntejä neuvolaan, tarjoamalla kotikäyntejä, rohkaisemalla juomispäiväkirjan käyttämiseen ja laatimalla yhteistyössä perheen kanssa tavoitteellisen suunnitelman, jonka toteutumista seurataan. Terveydenhuollon, sosiaalityön, sosiaalipäivystyksen ja poliisin on rohkaistava raskaana olevia päihteiden käyttäjiä hakeutumaan äitiysneuvolaan, jotta he saisivat äitiysavustuksen ja varmistaisivat lapsen terveyden. Erityisosaaminen on keskitetty Helsingin yliopistolliseen keskussairaalaan, mutta osa päihdeäitien raskausseurannasta toteutuu myös äitiysneuvolassa. Äitiysneuvoloissa päihdeasian puheeksi ottaminen ja parisuhteen kartoitus on jo vallitsevaa rutiinia. Myös masennus- ja väkivaltaseulonnalla on tärkeä merkityksensä tässä työssä. Jatkossa on varmistettava päihdeäitien entistä vahvempi tukeminen peruspalveluissa mm. riittävällä perhetyön resursoinnilla ja kehittämisellä. Palvelujen tulee voida vastata yhä lisääntyviin yhteistyötarpeisiin ja hoitopolut sekä yhteistyökäytännöt on päivitettävä eri toimijoiden kesken. E. Kokemusasiantuntijat ja kolmas sektori mukaan päihdepalvelujen kehittämis-, suunnittelu- ja toteuttamistyöhön Matkalla päihteettömään elämään -projektin myötä nousi vahvasti esiin kuinka tärkeää on saada kolmas sektori ja kokemusasiantuntijat mukaan päihdetyöhön. Kunnallinen päihdetyö ei pysty yksin vastaamaan lisääntyvän päihteidenkäytön aiheuttamiin vaatimuksiin. Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa, mm. A-kilta, AA-vertaistukiryhmät, Katulähetys ry, Samaria rf sekä Kris ry, luo paremmat edellytykset erilaisille päihdeasiakkaille hoidon, kuntoutuksen sekä asumispalvelun saantiin. Kokemusasiantuntijuus tuo mukanaan tärkeän asiakkaan näkökulman päihdepalvelurakennetta suunniteltaessa. Elämä haltuun -projektin ( ) yhtenä tärkeänä tavoitteena on saada kokemusasiantuntijuus näkyviin päihdepalveluja kehitettäessä. F. Korvaushoidon kehittäminen Nykytilanne: Korvaushoidossa Nuorten ja aikuisten Päihdeklinikalla on tällä hetkellä 12 asiakasta. Korvaushoitolaisista kymmenen käy päihdeklinikalla 1-5 kertaa viikossa, kaksi on siirretty apteekkijakeluun. Apteekkijakelu mahdollistui 2009 jolloin korvaushoitolääkkeeseen tuli Kela-korvattavuus. Korvaushoitolaisista kymmenen on miehiä ja naisia on kaksi. Useampi (4-5) vaikeasti huumeongelmainen jonottaa hoitoon pääsyä. Korvaushoito on hoitotakuun piirissä ja tämän vuoksi siihen tulisi olla mahdollisuus kun tarve ilmenee. Nykytilanteessa jonot ovat usein liian pitkiä.

20 20 Korvaushoidon suhteen Porvooseen tulee luoda toimiva ja selkeä hoitopolku päihdeklinikalta perusterveydenhoitoon. Polku toteutuisi siten, että hoito aloitetaan ja vakiinnutetaan päihdeklinikalla lääkärin ja sairaanhoitajan toimesta, minkä jälkeen hoito siirtyisi omalle terveysasemalle. Siirtyminen mahdollistaisi uusien asiakkaiden ottamisen korvaushoitoon päihdeklinikalle. Nykyinen käytäntö tukkii korvaushoitopaikkoja koska kyseessä on pitkäkestoinen hoito ja päihdeklinikalla on rajalliset henkilöstöresurssit. Päihdeklinikan lääkäri neuvottelee hoitopolun kehittämisestä terveysasemien kanssa resurssien sallimissa rajoissa. G. Suonensisäisten huumeidenkäyttäjien terveysneuvontapalvelu ( Vinkki ) Terveysneuvontapisteet ovat matalan kynnyksen toimintapisteitä huumeiden käyttäjille. Porvoossa Vinkki on aloittanut toimintansa A-klinikalla vuonna 2006 yhteistoimintana ehkäisyneuvolan kanssa. Myöhemmin toiminnasta vastasi A-klinikka ja työtä on toteuttanut yksi sairaanhoitaja oman toimen ohessa. Vuonna 2009 ruiskuja ja neuloja vaihdettiin yhteensä Nykyään Vinkki-toiminta toteutuu pienimuotoisena Nuorten ja aikuisten Päihdeklinikan ja Lundinkadun terveysaseman yhteistoimintana. Toimintaa on kaksi tuntia viikossa tiistaisin ja torstaisin Lundinkadun terveysasemalla. H. Koivula Koivulan sisällön kehittämistä tulee jatkaa ja toiminta vakiinnuttaa. Yhteistyötä ja toimintaa tulee kehittää muiden toimijoiden kanssa. Seurakuntien osallistuminen Koivulan toimintaan myös jatkossa on tärkeää. I. Nuorten tuetun asumisen kehittäminen Alle 29-vuotiaiden päihdeongelmaisten asumistilanne on Porvoossa huono. Koivulan osuutta nuorten auttamisessa ja tukemisessa kehitetään. Yhteistyö erityisnuorisotyön kanssa voisi jatkossa toteutua niin, että Koivulan henkilökunta saa tukea nuorisotyön erityisosaamisesta. Sosiaalityön yhteistyötä Porvoon seudun Asuntosäätiön kanssa kehitetään ja Samarian tarjoama palvelupaketti otetaan käyttöön. J. Sosiaaliohjaaja poliisilaitoksella Sosiaaliohjaajan toiminta on koettu hyvin toimivaksi, asiakaslähtöiseksi ja yhteistyötä helpottavaksi toiminnaksi. Nuoria ja heidän perheitään autetaan varhaisessa vaiheessa, mikä edesauttaa nuoren kykyä selviytyä yhteiskunnassa ja kasvaa eheäksi aikuiseksi. Sosiaaliohjaajan tehtävän laajentaminen ja sisällön kehittäminen on tavoitteena. Sosiaaliohjaajan

21 21 toiminta laajennetaan 2011 kattamaan myös naapurikunnat Sipoo, Loviisa ja Askola. Tämä parantaa palveluita ja helpottaa yhteistyötä. K. Päihdepalvelujen kehittäminen avohuollon suuntaan Nuorten ja aikuisten päihdeklinikalla toteutetaan tehostettua avohoitoa mm. avokatkaisutoiminnassa. Tämä näkyy ostopalvelujen vähentymisenä. Päihdeprojektin myötä luotuja hoitopolkuja hyödynnetään ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kehitetään jatkuvasti. Eriasteisia palvelumuotoja tarvitaan, palvelumuodot täydentävät toisiaan ja luovat parhaimmillaan yhdessä toimivan kokonaisuuden. Toimiva ja monipuolinen avohuoltoverkosto on kustannustehokas mutta myös asiakasystävällinen. L. Katkaisu- ja selviämispalvelut Porvooseen tulee perustaa selviämisasema, joka palvelee päihtyneitä porvoolaisia ja lähikuntien asiakkaita. Kustannukset jaettaisiin kuntien kesken käytön mukaan. Päihdehuollon seudullisessa kehittämisprojektissa ( , Juha Kröger. Loppuraportti ) katkaisuhoitoaseman puute alueella nousi suureksi konkreettiseksi puutteeksi. Loppuraportissa mainitaan toimenpide-ehdotuksena ylikunnallisen aseman perustaminen. 11. STRATEGIAN SEURANTA JA ARVIOINTI Päihdestrategiatyöryhmä jatkaa edelleen työtään seuraten yhteiskunnallisia haasteita päihdetyön saralla. Kehittämistyön ensisijaisena painopisteenä ovat ehkäisevän päihdetyön lisääminen sekä selviämis- ja katkaisupalvelujen järjestäminen. Tavoitteena ovat asiakaslähtöiset, laadukkaat ja samalla kustannustehokkaat palvelut. Tavoitteena on edelleen ylläpitää asiakaslähtöisiä, laadukkaita ja samalla kustannustehokkaita palveluita. Tavoitteena on myös ylläpitää ja syventää eri sektoreiden välistä yhteistyötä. Yhteistyökumppanit tuntevat toisensa ja yhteinen tekeminen ja kehittäminen on luontevaa. Päihdestrategian toteutumisen arviointi ja seuranta tapahtuu vuosittain Päihdestrategiatyöryhmässä. Päihdestrategiatyöryhmä toimittaa myös jatkossa yhteenvedon toteutuneista kehittämishankkeista.

22 22 KUVAT Kuva 1. A-klinikan ja nuorisoaseman käyntimäärät Porvoo/TerveysEffica. Kuva 2. Nuorisotilojen käyntikerrat vuonna Porvoon nuorisopalvelut. Kuva 3. Nuorisotyössä vuonna 2009 tavoitetut ja tuetut nuoret. Porvoon nuorisopalvelut. Kuva 4. Nuorten työpajatoimintaan osallistuneiden nuorten positiivinen sijoittuminen. Porvoon nuorisopalvelut. Kuva 5. Etsivän nuorisotyön tavoittamat nuoret vuonna Porvoon nuorisopalvelut. JULKAISUJA JA OPPAITA Sosiaali- ja terveysministeriö Kouluterveydenhuollon laatusuositukset. Suomen Kuntaliitto. Sosiaali- ja terveysministeriö Opiskeluterveydenhuollon opas. Yliopistopaino. Stakes Kouluterveydenhuollon opas. Gummerus Kirjapaino Oy. Stakes. Lastensuojelulaki (417/2007). Soveltamisopas. Gummerus Kirjapaino.

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella

Pohjanmaa-hanke. Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella Pohjanmaa-hanke Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäminen kolmen pohjalaismaakunnan alueella 2005-2014 1. Kuntien mielenterveys- ja päihdestrategioiden kehittäminen 2. Mielenterveyden edistäminen, mielenterveysja

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM

Mieli 2009 työryhmän ehdotukset. Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli 2009 työryhmän ehdotukset Maria Vuorilehto Lääkintöneuvos STM Mieli -2009 Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotukset mielenterveys-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (5) 49 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto toivomusponnesta joustavien ikärajojen ja lähetteettömien palvelujen jatkamisesta nuorten päihdepalveluissa ja -hoidossa

Lisätiedot

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson

Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa. Anna-Maija Josefsson Nuorten asunnottomien tuetut asumispalvelut Espoossa Anna-Maija Josefsson 19.9.2011 Tukiasumisen muotoja Tukiasuminen Tukiasuminen tapahtuu tavallisessa asuntokannassa sijaitsevissa asunnoissa. Asukkaat

Lisätiedot

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty?

Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Mistä on hyvät päihde- ja mielenterveyspalvelut tehty? Kokkola 14.11.2016 Sirpa Vainio Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille (PPPR) -hanke Palvelumuotoilulla parempia palveluita riskiryhmille

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä

Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Hyvinvoinnin edistäminen monen eri tahon työnä Seinäjoki 8.9.2016 Juha Mieskolainen LSSAVI Juha Mieskolainen, Länsi- ja Sisä Suomen aluehallintovirasto 1 LSSAVIn päihdehaittojen ehkäisyn ja terveyden edistämisen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA

EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Yhteinen ote alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentämiseen EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN TOIMINTAOHJELMA Alkoholin aiheuttamia kuolemia on yli 40 %

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.

Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10. Varhainen puuttuminen ja puheeksiotto sosiaalipalveluissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ehkäisevän päihdetyöryhmän maakuntakäynti 6.10.2016 1 Sosiaalihuoltoyksikön tehtävät ohjausta, yhteistyötä, lupahallintoa,

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa

Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Kotikuntoutuksen rooli liikkuvissa palveluissa Koulutuspäivä Liikkuvat työryhmät mielenterveystyössä 27.3.2007 Vaasa, Jarkko Pirttiperä (Pohjanmaa hanke) KUNTOUTUKSEN KÄSITE Kuntoutus = jonkun selkeästi

Lisätiedot

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto

JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto JUST Nyt: Aikuissosiaalityön palvelut ja perustoimeentulotuen Kela-siirto 31.1.2017 10.1.2017 Toimeentulotuki Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi auttamaan yli pahimpien talousvaikeuksien.

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017

Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Mielenterveys- ja päihdeohjelma vuosille 2014-2017 Tähän tarvittaessa otsikko 1 Äänekosken kaupungille hyväksyttiin v. 2009 mielenterveystyön kokonaissuunnitelma ja päihdestrategia > voimassaoloaika päättyi

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEONGELMAISTEN ASUMISPALVELUISTA Sosiaali- ja terveystoimen vastuu: -Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 :n mukainen asumispalvelu tarkoittaa kokonaisuutta, jossa asunto ja asumista

Lisätiedot

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen

Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Työttömien työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Kemin toimintamalli Annika Vaaramaa 13.4.2016 Työ- ja toimintakyvyn selvittäminen Aloitettiin keväällä 2014 KunnonSyyni-toimintamallia soveltaen Asiakkaat

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena

Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena Sosiaalinen kuntoutus, työkyvyn tukena 7.6.2016 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa - Tuetaan vaikeasti syrjäytyneiden henkilöiden paluuta yhteiskunnalliseen osallisuuteen vahvistamalla sosiaalista toimintakykyä

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita

Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Kohti lapsi- ja perhelähtöisiä palveluita Sopivaa tukea oikeaan aikaan Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) on yksi Juha Sipilän hallituksen 26 kärkihankkeesta. Muutosta tehdään - kohti lapsi-

Lisätiedot

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit

Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Totontien palvelukoti ja Jaakopin tukikodit Attendo yrityksenä Attendo Oy on suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelualan yritys. Olemme edelläkävijä asumispalveluiden tuottamisessa ikäihmisille, vammaisille,

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli. Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Tuettua asumista Tupalassa Tupalantie 1 50170 Mikkeli Mielen aske Kuntatoimijoiden seminaari 29.1.2015 Niina Helminen Anri Tanninen Yleistä Tupalasta Kiinteistöt omistaa

Lisätiedot

Asunto ensin periaate arjessa

Asunto ensin periaate arjessa Asunto ensin periaate arjessa Pathways, housing first, Sam Tsemberis, 1992, New York Ei valita asukkaita. Asukkaaksi pääsee hakemisjärjestyksessä. Asuminen tapahtuu normaalin asuntokannan puitteissa. Asukkaat

Lisätiedot

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö

PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet. Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-ohjelman toteutus ja haasteet Organisaatiotaso Sininauhasäätiö PAAVO-OHJELMA palveluntuottajan näkökulmasta Vahva tuki ohjelman mukaisiin investointeihin ja palvelujen kehittämiseen (RAY ja ARA)

Lisätiedot

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta. Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut

Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta. Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut Lasten- ja nuorten mielenterveys- ja päihdepalvelut koulun näkökulmasta Arto Willman Hyvinvointipäällikkö Sivistys- ja kulttuuripalvelut Koulun piirteitä Koulu tavoittaa kaikki 7-15 vuotiaan lapsen ja

Lisätiedot

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki

Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Lastensuojelutaustaisen nuoren sosiaalisen pääoman kasvattaminen Hanke 2016-2018 Satu Oksman & Anna Lähteenmäki Kuopion seudun nuorisoasunnot ry:n (KSNA) ja Joensuun seudun nuorisoasuntoyhdistys ry:n (Josna)

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678

Kuntoutusjaksot 375. Vaativa osastohoito 678 1 Sosiaalipalvelut Kuntoutus, asuminen ja päivätoiminta Tuulikello Kuntoutusjaksot 375 Osastojakso, jonka aikana asiakkaalle tehdään moniammatillinen kokonaistilanteen arviointi, kuntoutuksen suunnittelu

Lisätiedot

yöote Vamoksen näkökulmia

yöote Vamoksen näkökulmia Nuorten onialainen hyvinvointia matalan kynnyksen tukemassa yöote Vamoksen näkökulmia Ulla Nord Palvelualuejohtaja 4.3.2014 ASUNNOTTOMAAN NUOREEN LIITETTYJÄ ILMIÖITÄ PÄIHDEONGELMAT LAISKUUS MIELENTERVEYS

Lisätiedot

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu

Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari , Joensuu Opiskeluterveydenhuollon toimivuus ja kokonaisuus opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky seminaari 11.11.2015, Joensuu Johtaja Sirkka Jakonen Itä-Suomen aluehallintovirasto, peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä

Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä Kehittyvä NAPERO II hanke vuosille 2008 2009 perhepalvelujen kehittäminen perustyössä NAPERO HANKKEEN TAUSTAA : Lapin lääninhallitus myönsi Rovaniemen kaupungille 150.000 euron hankerahoituksen vuosille

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistus Sosiaalihuoltolain valmistelun tilanne 1.2.2012 Työryhmän tehtävä Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän tehtävänä: selvittää sosiaalihuoltoa koskevien

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL

Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät. Kokkola Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL Pienet Pohjalaiset Päihdepäivät Kokkola 15.11.2010 Projektikoordinaattori Esa Aromaa THL 1 Vaikuttavan päihdehoidon perusperiaatteet Hoidon täytyy olla tarvittaessa nopeasti saatavilla Hoidon täytyy keskittyä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Turpakäräjät

Turpakäräjät Turpakäräjät 17.1.2017 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kuntien tehtävänä Näkökulmia ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen kunnissa Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnissa

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.

VANHUSPALVELULAKI. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10. VANHUSPALVELULAKI Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Seminaaripäivä 3.10.2013 Lain tarkoitus ( 1 ) IKÄÄNTYNYTTÄ VÄESTÖÄ KOSKEVAT TAVOITTEET

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta?

Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Miten nuoret voivat nuorisopsykiatrian näkökulmasta? Keski-Pohjanmaan keskussairaalan nuorisopsykiatrian yksikkö Psykologi Jaakko Hakulinen & sosiaalityöntekijä Riitta Pellinen 1 Nuorisopsykiatrian yksiköstä

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme

Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä. Turvallisuus on yhteinen etumme Pohjois-Karjalan turvallisuuspäivä Kontiolahti 7.5.2013 Turvallisuus on yhteinen etumme Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 7.5.2013 1 KAMU kaikki mukaan

Lisätiedot

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä

Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Työttömän palvelut ja kuntoutukseen ohjaaminen verkostoyhteistyönä Raija Kerätär www.oorninki.fi Työkyvyn arviointi verkostossa? Erikoissairaan hoito Yksityinen terv.huolto 3. sektori Kela Terveyskeskus,

Lisätiedot

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen. Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Näkökulma Lapin uudistuksen etenemiseen Kaisa Kostamo-Pääkkö Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Sote-uudistuksesta Mikä uudessa sote-mallissa on sosiaalihuollon näkökulmasta hyvää? Järjestämisvastuu

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM

Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena. Elina Palola, STM Sosiaali- ja terveyspalvelut nuorten syrjäytymisen ehkäisyn tukena Elina Palola, STM Syrjäytymisen ehkäisy aloitetaan usein liian myöhään Raskaita lastensuojelutoimia joudutaan tekemään aivan liikaa: ongelmiin

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio

TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA Jorma Posio TERVEIN MIELIN POHJOIS- SUOMESSA 1 Hankkeessa mukana 2 Kainuun maakunta-kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa) Keski-Pohjanaan sairaanhoitopiiri 137 952 euroa (kokonaiskustannukset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107

Espoon kaupunki Pöytäkirja 107 13.11.2013 Sivu 1 / 1 4794/02.05.00/2013 107 13.11.2013 107 Kuninkaankallion asumispalveluyksikön asiakasmaksun tarkistaminen ja Väinöläkodin asumisyksikön asiakasmaksusta päättäminen Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

määritelty opetussuunnitelman perusteissa:

määritelty opetussuunnitelman perusteissa: Nousiainen määritelty opetussuunnitelman perusteissa: - edistää lapsen ja nuoren oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä - oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien

Lisätiedot

Positiiviset kokemukset seutukunnallisessa strategiatyössä. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Pori

Positiiviset kokemukset seutukunnallisessa strategiatyössä. Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Pori Positiiviset kokemukset seutukunnallisessa strategiatyössä Mikko Häikiö Pohjanmaa hanke Pori 24.4.2007 Pohjanmaa hankkeen toiminta alue Vaasan sairaanhoitopiiri väestömäärä n. 174 300 pinta ala 7930 km

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ; LAAJA-ALAINEN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ esimerkkinä (Seutu)lupalausuntomenettely osana paikallista vaikuttamista Espoon Päihdeasiain neuvottelukunnan kokous, 2.11.2015

Lisätiedot

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa

Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Monialainen lapsiperheiden kanssa tehtävä työ Liedossa Ajoissa tuleva apu lisää hyvinvointia ja säästää rahaa! 22.8.2016 Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut, MR-Y/JA 2 22.8.2016 Mitä hyvää meillä on

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino

LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN. Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino LAPSIPERHEIDEN ASUMISEN TURVAAMINEN Voimanpesä ja Kotipesä-hankkeet Liisa Leino ESPOON JÄRJESTÖJEN YHTEISÖ Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY on alueellinen sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan järjestöjen

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 74 LAUSUNTO ALOITTEESTA NUORTEN PALVELUJEN KESKITTÄMISESTÄ YHDELTÄ LUUKULTA ANNETTAVIKSI Terke 2010-3082 Esityslistan asia TJA/9 TJA Terveyslautakunta päätti antaa

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa

Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Yhteistyö uuden lainsäädännön valossa Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta (400/2015) Rikostaustainen kunnan ja Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaana - seminaari 4.9.2015 Erityisasiantuntija Laki

Lisätiedot

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA

KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA MUUTTUVASSA TILANTEESSA Peppi Saikku Kuntouttava työtoiminta tie osallisuuteen vai pakkotyötä? 20.10.2016 SSOS Kuntien lakisääteisiä palveluita ja muita velvoitteita työllisyydenhoidossa

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot