Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 18.9.2012"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen kokoushuone kello Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus/ ok 122 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen/ Ahti ja Pirkko 123 Työjärjestyksen hyväksyminen/lisätään työjärjestykseen pykälä 136, muuten hyväksytään 124 Lausunnon antaminen Marja Ahon poikkemislupahakemukseen Hämeenmäen kylässä tilalle Korkeakivenranta RN:o 4:29/luvan myöntäminen 125 RaudusEnergia Oy:n kirje kunnanhallitukselle Etelä-Savon sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttaminen 127 Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalli 128 Hirvensalmen kunnan omistajapoliittiset linjaukset 129 Musakka Anni/asuinhuoneiston myyminen 130 Edustajien valinta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kuntaneuvotteluun 131 Tilinkäyttöoikeuden myöntäminen 132 Laskujen hyväksymisoikeuden myöntäminen 133 Kunnan arvopostin kuittaajan valtuuttaminen 134 Suur-Savon Sähkö Oy:n puistomuuntamon sijoittaminen 135 Ilmoitusasiat 136 Valtuustoryhmän muodostaminen/juhani Manninen 137 Kunnanjohtajan informaatioasiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä

2 Kunnanhallitus Aika: klo Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Kalevi Puukko pj. Heidi Honkanen Maarit Honkanen Ahti Lindgren Pirkko Luntta Jukka Manninen esteellinen 125 Pentti Pylkkänen Muut läsnäolijat: Esko Kekkonen kunnanvaltuuston pj. Riikka Lång kunnanvaltuuston I vpj. Markku Kivisaari kunnanvaltuuston II vpj. Seppo Ruhanen kunnanjohtaja, esittelijä Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä 101 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 102 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Luntta ja Ahti Lindgren. Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Kalevi Puukko puheenjohtaja Heli Rummukainen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Pirkko Luntta Ahti Lindgren Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Heli Rummukainen

3 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 123 Kj Kunnanhallitus hyväksyy tämän esityslistan asioiden käsittelyjärjestykseksi. Hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus LAUSUNNON ANTAMINEN MARJA AHON POIKKEAMISLUPAHAKEMUKSEEN HÄ- MEENMÄEN KYLÄSSÄ TILALLE KOREANKIVENRANTA RN:o 4:29 / LUVAN MYÖNTÄMINEN Rak.ltk Alpo Tanttu haki lomarakennuksen laajennukselle rakennuslupaa nro Hirvensalmen kunnan Hämeenmäen kylälle tilalle Kämpinmäki RN:o 4:28. Lupahakemuksesta ei tullut huomautusta rajanaapurilta. Kyseisellä rakennuspaikalla on olemassa oleva lomarakennus luvitettu , jonka kerrosala on 30 k-m 2. Toimenpidelupa olemassa olevan terassin lasittamiseen on haettu toimenpideluvalla Valituksen alaisessa luvassa rakennusta laajennetaan 60 k-m 2 asti. Tämä on vielä tulkittu vähäiseksi lisäykseksi, eikä toimenpide vaadi erillistä poikkeamislupaa. Lupa-asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Oikaisuvaatimuksen tekijän Veikko Tantun mielestä rakennuksen laajentaminen luvan edellyttämällä tavalla ei sovellu maisemaltaan arvokkaaseen luontoalueeseen ja on ristiriidassa rakennusjärjestyksen asettamissa minimietäisyyksissä. Lisäksi rakennus korottuu merkittävästi. Olemassa olevan terassin lasittamisen oikaisuvaatimuksen tekijä tulkitsee rakennuksen laajentamiseksi ja täten kerrosalaa lisääväksi toimenpiteeksi. Rakennustarkastaja päätöksessään on tukeutunut pääpiirustussarjaan. Asemapiirustuksessa laajennuksen minimietäisyydet täyttyvät ja vaikka eivät etäisyydet täyttyisikään olisi päätöksessä mahdollisuus poiketa vähäisesti muun muassa rakennuspaikan haasteellisuuden vuoksi. Tästä on ennakkotapaus ELYkeskuksen myönteinen poikkeaminen tilalla 5:60. Rakennus ei korotu kauttaaltaan vaan ainoastaan laajennuksen osalta. Lupapiirustuksiin rakennustarkastaja on merkinnyt uudet korot laajennuksen madaltamisella 20 cm:llä. Terassin lasitus, mikäli ulkoseiniin tai ylä- ja alapohjiin ei lisätä lämpöä eristäviä rakenteita ei katsota kerrosalaa lisääväksi toimenpiteeksi. Tässä voidaan verrata esim. parvekkeen lasitus. Alueella on rantayleiskaava valmisteilla ja rakennuspaikka on merkitty lomarakennuspaikkana (RA). Tontin välittömässä läheisyydessä kaavaehdotuksessa ei ole merkitty maisemallisesti merkittävää luontoaluetta (luo/my).

5 Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus liitteenä nro 4. Puh.joht Rak.ltk Tekn.joht Rakennuslupa on haettu kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti. Rakennuslautakunta toteaa, ettei luvan myöntämiseen ole ollut estettä, jolloin rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa jää voimaan. Hyväksyttiin Rakennuslautakunta toteaa vastineessaan Kuopion hallintooikeudelle seuraavaa: Rakennuslautakunnan kokouksessa asiassa esittelijänä toimi puheenjohtaja. Muilta osin rakennuslautakunnalla ei ole lisättävää. Hyväksyttiin. Esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi tekninen johtaja Asko Viljanen, joka poistui kokouksesta asian käsittelyn jälkeen klo Rak.ltk Kuopion hallinto-oikeuden päätös saapui kuntaan asiasta on annettu Kuopion hallinto-oikeus on kumonnut rakennustarkastajan rakennuslupapäätöksen ja rakennuslautakunnan päätöksen, jota on käsitelty lautakunnassa :ssä ja :ssä ja on hylännyt hakemuksen. Koska rakennustarkastajan lupapäätöksestä tehtiin oikaisuvaatimus valitusajan ulkopuolella, katsottiin rakennusluvan olleen lainvoimainen. Perustustyöt laajennuksen osalta on tehty vuoden 2011 syksyllä. Rakennustarkastaja on keskeyttänyt työt rakennuspaikalla välittömästi hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen. Marja Aho, joka omistaa nykyään kyseisen kiinteistön hakee Kuopion hallinto-oikeuden päätöksen mukaisesti poikkeamislupaa olemassa olevan lomarakennuksen laajentamiseen 30,0 k-m2:llä. Rakennuksen laajennusosa tulee n. 20 m päähän rannasta. Rakennustarkasta on käynyt rakennuspaikalla Minimietäi-

6 Kunnanhallitus syydeksi rantaan mitattiin lasermittarilla 15,8 m. Laajennuksen etäisyys poikkeaa siten kunnan rakennusjärjestyksen minimietäisyydestä rantaan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan mukaan laajennuksen puoleinen rantapuusto säilytetään koskemattomana. Näin toteutuessaan laajentuva rakennus piiloutuu runsaan puuston suojiin laajentumissuunnassaan, eikä aiheuta kohtuutonta haittaa olemassa olevalle ympäristölle. Kuva1, laajennuksen peruspilarit ja suojapuuston määrä niemessä. Pääsuunnittelija kohteessa on rakennusarkkitehti (AA-pätevyys suunnittelijana), joka on luontevasti rakennusmassaa rytmittämällä yhdistänyt vanhan höylähirsisen jatkeeksi rankarakenteisen laajennusosan. Laajennus on teknisesti ja taloudellisesti järkevää toteuttaa pystyrankarakenteisena, jolloin painumavarojen huomioonottaminen vanhaan hirsirunkoon on hallitumpaa. Lisäksi olemassa olevan rakennuksen laajentaminen on aina ympäristöä kunnioittavampaa kuin, että vastaavaa rakennusmassaa toteutettaisi erillisinä uudisrakentamisina olemassa olevan rakennuspaikan pihapiirissä. Alueella on myös valmisteilla Länsiosan rantaosayleiskaava, jossa tilan osa on merkitty olemassa olevaksi RA-lomarakennuspaikaksi. Rakennuspaikasta on myös tehty valitus Kuopion hallintooikeuteen. Kaavoittaja on tehnyt vastineensa rakennuspaikasta.

7 Kunnanhallitus Kuva 2. Ehdotusvaiheen kaavakarttaote tilan rakennuspaikasta. Naapureita on kuultu yhteensä kaksi kappaletta. Kiinteistön R:no 4:12 toinen omistajista on tehnyt huomautuksen poikkeamishakemuksesta. Huomautuksen tehneen mukaan hakijan esittämin perustein ei saavuteta hyvän rantarakentamisen tavoitteita. Rak.tark. Rakennuslautakunta toteaa MRL 171 kohdan 1 mukaisesta poikkeamishakemuksesta kunnan lausuntona, että se puoltaa hakemusta kunnanhallitukselle. Toimenpiteelle tulee hakea rakennuslupa. Perustelut: Poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Hyväksyttiin. Khall 124 / Kj Kunnanhallitus myöntää Marja Aholle poikkeamisluvan lomarakennuksen laajentamiselle Hämeenmäen kylässä tilalle Koreankivenranta 4:29.

8 Kunnanhallitus Perustelut MRL poikkeaminen ei tuota haittaa kaavoituksen toteuttamiselle eikä alueiden käytön muullekaan järjestämiselle. Hyväksyttiin.

9 Kunnanhallitus RAUDUSENERGIA OY:N KIRJE KUNNAHALLITUKSELLE Khall 125/ RaudusEnergia Oy:n hallituksen puheenjohtaja Timo Kuitunen on toimittanut kunnanhallitukselle osoitetun seuraavan sisältöisen kirjeen. Vuokrarästit Vastaanottohalli, Kangastie heinä- ja elokuu -12 yht Tänään sovittu Sirpa Ripatin kanssa heinäkuun 450,- maksetaan elokuun aikana ja heinäkuu 450,- 15/9.12. Setynoil-Kuusikko-hallin vuokrat ja tapahtumien kulku Vuokrasopimuksen allekirjoitus Asko Viljanen/Antti Kuitunen. Läsnä Timo Kuitunen ja Markku Häyrinen Kunnanhallitus (kunnanjohtaja) puoskaroinut tehtyä vuokrasopimusta lisäämällä yksipuolisesti siihen kolmen kuukauden vuokratakuun ottamatta mitään yhteyttä vuokralaiseen Kunnanvaltuustossa Pentti Pylkkänen kunnanjohtajan esittämänä sortui takausasian yhteydessä levittämään perätöntä tietoa RaudusEnergia Oy:n vuokrarästeistä yli ,-?! Todelliset rästit olivat 3422,23. Itse takauspäätöstä voidaan pitää kahden veijarin omana maalina onhan Seppo Ruhanen jalkapallosukua ja Pentti Pylkkänen muutoin jalkapallon johtotehtävistä kiinnostunut Koska kunta on pyörittänyt vuokria perintätoimistojen kautta ja uhkaillut edelleenkin, olen tänään selvittänyt Sirpa Ripatille kantamme asiassa ts. emme maksa Setynoil-Kuusisto -hallista mitään vuokraa seuraavin perustein. 1) Vuokrasopimus ei ole ollut voimassa jälkeen, koska kunta on yksipuolisesti lisännyt päätöksellään 3 kk:n vuokratakuun sopimatta asiasta RaudusEnergia Oy:n kanssa.

10 Kunnanhallitus Lopputoteamus 2) Käydyissä neuvotteluissa talvella/keväällä -12 elinkeinoasiamies Isokääntän (myös Kalevi Puukon) teimme selväksi, että emme tarvitse ko. hallitilaa, jos meillä ei ole kuivaamoja, jota kunnan takauspäätös koski. 3) Jälkeen ensi tarkastuksen on ilmennyt hallissa puutteita ja vikoja, joista pahimmat ovat ainakin 10 kpl katon vesivuotoja ja lattian ja maaperän outo haju. Asioista olen lähettänyt s-postia ja Kalevi Puukolle ja Esko Kekkoselle ja ilmoittanut yksimielisesti, että emme tarvitse Setynoil- Kuusisto hallitilaa. Sittemmin Asko Viljanen on kommentoinut johon olen vastannut samana päivänä. Tuntien maaperän ja taimien laadun olemme ainakin omasta mielestä toimineet asiassa johdonmukaisesti ja tarvittavalla kunnallisenbyrokratian edellyttämällä viiveellä elokuusta 2011 alkaen. Meille on syntynyt ko. projektin tiimoilta melkoisesti kuluja. Vastaanottohallin 9 kk:n vuokrat, koneiden hankinnat ja siirrot paikasta toiseen, suunnittelu- ja markkinointimatkat yms. Asian pitkittyessä ja kunnan kielteinen kanta hankkeeseemme on aiheuttanut muutaman asiakkaan menettämisen nim. epäluotettava toimittaja, joksi kunta myös RaudusEnergia Oy:n luokittelee. Tietysti päinvastoin pidämme Hirvensalmen kuntaa arveluttavana yhteistyökumppanina. Jatkotoimenpiteistä haluamme vielä ilmaista kantamme oikeustoimenpiteisiin. Jos kunta haluaa ruveta röttelöimään, niin asia sopii maille erinomaisesti. Ensinnäkin siitä tulee julkinen ja toi seksi meillä on erinomainen tilaisuus saada kuluillemme ja menetyksillemme maksaja. Perättömän tiedon levittäminen on rikos. Vetoaminen erilaisiin direktiiveihin takausasian valmistelussa mm. kunnanhallituksessa on mielenkiintoinen juridinen kysymys, joka tuskin sietää kaikilta osin päivänvaloa. Osaltamme tämä surullinen elinkeinopoliittinen kokemus on loppuun käsitelty kohtalokkain seuraamuksin. Terveisin

11 Kunnanhallitus RaudusEnergia Oy Timo Kuitunen Timo Kuitunen Hall.puh.joht RaudusEnergia Oy:llä on kunnalta vuokrattuna seuraavat tilat: Vastaanottohallista lukien 150 m2, jonka vuokrasuhde jatkuu edelleen. Toimitilaan kohdistuvat erääntyneet maksamattomat vuokrat ovat ( tilanne) 1.531,35 euroa lukien 140 m2, joka on kunnan teknisen johtajan kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella sovittu päättyneeksi , koska toiminta siirtyy Setynoilin halliin. Erillistä irtisanomisilmoitusta tai muuta asiakirjaa sopimuksen päättymisestä ei ole. Ns. Setynoilin halli Pöyryn kylässä m lukien. RaudusEnergia Oy:n kirjeen olennainen sisältö lienee ilmoitus, ettei yhtiö omalta osaltaan katso velvollisuudekseen maksaa vuokraa lukien vuokraamastaan ns. Setynoilin hallista. Halli on ollut yhtiön hallinnassa alkaen ja on edelleen. Yhtiö ei ole maksanut vuokranantajalle päivättyyn vuokrasopimukseen perustuvaa vuokraan ensimmäiseltäkään kuukaudelta. RaudusEnergia Oy:n kirjeen mukaan yritys on ilmoittanut kunnan luottamushenkilöille, ettei tarvitse tiloja. Kirjeestä ei ilmene, mikä on mainitun ilmoituksen luonne. Vuokrasuhteen päättymisen edellyttämää irtisanomisilmoitusta ja vuokrasuhteen purkamisilmoitusta ei kuitenkaan kuntaan ole toimitettu. Vuokrasopimuksessa on sovittu 6 kk:n irtisanomisaika. Vuokratilat ovat kuitenkin edelleen vuokralaisen hallinnassa. Kj Kunnanhallitus päättää; että - RaudusEnergia Oy:n kirje tulkitaan vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitukseksi, jolloin vuokrasuhde päättyy periikö kunta vuokra-ajan vuokran ( ) 4.981,50 euroa ja irtisanomisajan vuokran ,00 euroa ajalta takuuajan vuokraa ei peritä vuokrasopimuksen päättymisen johdosta.

12 Kunnanhallitus Merkittiin pöytäkirjaan, että Jukka Manninen ilmoitti olevansa esteellinen asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi. Pirkko Luntan esityksestä kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ja tekninen johtaja Asko Viljanen neuvottelevat yrittäjän kanssa vuokrasaatavista. Neuvottelun tulos tuodaan seuraavaan hallituksen kokoukseen.

13 Kunnanhallitus ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN Khall 126/ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen muuttamista. Perussopimuksen 3 :ään esitetty muutos johtuu Valtioneuvoston (VnP 324) tekemästä päätöksestä, jonka mukaan Ristiinan ja Suomenniemen kunnat lakkaavat ja yhdistyvät Mikkelin kaupunkiin lukien. Pykälässä luetellaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat. Hallitus hyväksyi osaltaan sairaanhoitopiirin perussopimuksen 3. pykälän muutettavaksi seuraavaan muotoon: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki ja Puumala. Perussopimuksen 3 :n teksti on tällä hetkellä: Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat: Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Pieksämäki, Puumala, Ristiina ja Suomenniemi. LIITE 1 Kuntalain 79 :n 1 momentin mukaan perussopimuksen muutos edellyttää, että kaksi kolmannesta jäsenkunnista kannattaa sitä ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Kj Kunnanhallitus hyväksyy perussopimuksen liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus MIKKELIN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI Khall 127/ Mikkelin, Hirvensalmen ja Ristiinan yhteistyössä laatima Mikkelin kaupunkiseudun rakennemalli on valmistumassa. Rakennemallityö esittelee pelkistetysti seudun keskeisen työssäkäynti- ja asiointialueen maankäytön kehittämismahdollisuudet pitkällä aikavälillä. Maankäytön rakennemallityössä on laadittu Mikkelin kaupunkiseudun keskeisellä työssäkäynti- ja asiointialueelle alueen ominaispiirteitä ja vahvuuksia hyödyntävä yleispiirteinen rakennesuunnitelma, joka antaa pohjan yhteiselle näkemykselle alueen kehittämisessä ja toimii tarkempien maankäytön suunnitelmien pohjana. Rakennemallityössä osoitetaan kehityssuuntia ja keskeisiä toimintojen sijoittumisvaihtoehtoja. Seudun maankäytön kehittämisellä tavoitellaan kestävää ja toteuttamiskelpoista alue- ja yhdyskuntarakennetta. LIITE 2 Rakennemallissa tavoitellaan olevien rakenteiden täysimittaista hyödyntämistä sekä uusien suurien kynnysinvestointien ja olevasta rakenteesta irrallaan olevien uusien alueiden avaamisen välttämistä. Rakennemalliin on luotu ns. kehitysvyöhykkeet visioineen ja toimenpidesuosituksineen. Rungon muodostavat VT-5, vt-13 ja nykyiset keskukset. Kehitysvyöhyke on myös määräävässä asemassa vaiheistamisessa, ns. kärkihankkeet sijoittuvat kehitysvyöhykkeille. Kaikkiaan rakennemallia on vaiheistettu kolmeen eri vaiheeseen. Kehitysvyöhykkeitä tarkentavat toiminnalliset vyöhykkeet muodostuvat keskusta-alueista (OLO), asuntoalueista (ASU), kyläalueista (ELO), työ-paikka- ja palvelualueista (TEHO) ja vapaa-aika, virkistys- ja matkailualueista (LEPO). Lisäksi on nostettu esiin vesistöalueet (VESI) ja seudullisesti merkittävät viher- ja virkistysalueet (VIHER). Maaseutumaisen asumisen alueet, erityyppiset kylät ja haja-asutusalueet, on esitetty tukemaan seudun tavoitteita ja rakennemallin vyöhykkeitä. Alkuvuodesta rakennemalliehdotuksesta pyydettiin lausunnot seudun kunnilta sekä keskeisiltä viranomais- ja muilta intressitahoilta. Lausuntokierroksen pohjalta on viimeistelty lopullinen rakennemalli. Seutuvaliokunta on käsitellyt rakennemallia kokouksessaan ( 37) ja päättänyt suositella Hirvensalmen, Mikkelin ja Ristiinan kunnille suunnitelman hyväksymistä. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy rakennemalliehdotuksen ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

15 Kunnanhallitus Hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus HIRVENSALMEN KUNNAN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Khall. 128/ Omistajapolitiikan tavoitteena on luoda hyvät ja edulliset palvelujen tuottamisedellytykset ja/tai saada sijoituksille riittävä tuotto. Omistajapolitiikalla pyritään tehostamaan kunnan omaisuuden käyttöä. Omistajapolitiikka ulottuu kunnan suoran omistuksen lisäksi tytärja osakkuusyhtiöihin sekä muihin yhteisöihin, joissa kunnalla on vaalittavana etujaan. Kunnan omistajapolitiikka toimii johtamisvälineenä, ja sille on asetettava selkeät tavoitteet ja mittarit, joilla sen onnistumista seurataan. Onnistuminen edellyttää säännöllistä raportointia ja seurantaa sekä selkeää työn- ja vastuunjakoa. Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeiden osalta asia päätetään myöhemmin, kun mahdollinen maakunnallinen energiayhtiöasia on selvinnyt. Hirvensalmen kunnan omistajapoliittiset linjaukset ovat liitteenä 7. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä 7 oleva omistajapoliittiset linjaukset ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Khall 128/ Kj Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan omistajapoliittisesti strategisiin omistuksiin lisätään Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeet. Hyväksyttiin.

17 Kunnanhallitus MUSAKKA ANNI/ ASUINHUONEISTON MYYMINEN Khall 129/ Anni Musakka on ilmoittanut olevansa kiinnostunut ostamaan kunnan omistuksessa olevan Asunto Oy Lehtohaka-nimisen yhtiön osakkeet nro , jotka oikeuttavat asunhuoneiston hallintaan yhtiön omistamassa rivitalossa. Huoneiston pinta-ala on 65m2 (3h+k+s). Liite 3 Kunnanjohtaja on käynyt neuvotteluja Musakan kanssa. Neuvotteluissa on päädytty siihen, että kunta myy omistamansa osakkeet Asunto Oy Lehtohaka-nimisestä yhtiöstä Musakalle. Kauppahinta on Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan Hirvensalmen kunnan ja Anni Musakan välisen kauppakirjan. Hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus EDUSTAJIEN VALINTA ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRN JÄSENKUNTIEN KUNTANEUVOTTELUUN Khall 130/ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien vuoden 2012 toinen kuntaneuvottelu järjestetään ke klo Mikkelin keskussairaalan auditoriossa. Käsiteltäviä asioita on mm. erikoissairaanhoidon järjestämissopimus, terveydenhuollon palvelujen järjestämissuunnitelman Etelä- Savon sairaanhoitopiirin alueella, perusterveydenhuollon yksikön perustaminen ja resursointi, ensihoidon palvelutasopäätöksen toimeenpano ja vuoden 2013 talousarvio sekä taloussuunnitelma. Kj. Kunnanhallitus valitsee edustajansa ko. tilaisuuteen. Kunnanhallitus valitsi edustajikseen Heidi Honkasen, Pentti Pylkkäsen, Esko Kekkosen, Markku Kivisaaren ja Kalevi Puukon.

19 Kunnanhallitus TILINKÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN Khall 131/ Kunnanjohtaja on päätöksellään myöntänyt Mervi Simoskalle virkavapaata saakka, ja valinnut Heli Rummukaisen hoitamaan hallintojohtajan virkaa alkaen. Kj. Kunnanhallitus myöntää tilinkäyttöoikeuden Heli Rummukaiselle hallintojohtajan viransijaisuuden hoidon ajaksi ajalle alkaen. Hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN Khall 132/ Kunnanjohtaja on päätöksellään myöntänyt Mervi Simoskalle virkavapaata saakka, ja valinnut Heli Rummukaisen hoitamaan hallintojohtajan virkaa alkaen. Kj. Kunnanhallitus antaa laskujen hyväksymisoikeuden Heli Rummukaiselle hallintojohtajan viransijaisuuden hoidon ajaksi ajalle alkaen. Hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus KUNNAN ARVOPOSTIN KUITTAAJAN VALTUUTTAMINEN Khall 133/ Kj. Kunnanjohtaja on päätöksellään myöntänyt Mervi Simoskalle virkavapaata saakka, ja valinnut Heli Rummukaisen hoitamaan hallintojohtajan virkaa alkaen Kunnanhallitus valtuuttaa Heli Rummukaisen kuittaamaan ja nostamaan kaiken kunnalle tulevan arvopostin ja muut arvolähetykset hallintojohtajan viransijaisuuden ajaksi alkaen. Hyväksyttiin.

22 Kunnanhallitus SUUR-SAVON SÄHKÖ OY:n PUISTOMUUNTAMON SIJOITTAMINEN Khall 134/ Suur-Savon Sähkö Oy on jättänyt toimenpideilmoituksen (MRL 129 ) sähkönjakeluverkon saneeraustyöhön liittyvän puistomuuntamon sijoittamisesta. LIITE 4 Kj. Puistomuuntamo sijoitettaisiin Hirvensalmen kunnan omistamalle Kosteikko-tilalle, kiinteistötunnus Alue on kaavassa merkitty urheilu- ja virkistyspalvelujen alueeksi. Kunnanhallitus myöntää Suur-Savon Sähkö Oy:lle luvan sijoittaa sähköjakeluverkon saneeraustyöhön liittyvän puistomuuntajan Hirvensalmen kunnan omistamalle kiinteistölle Kosteikko Hyväksyttiin.

23 Kunnanhallitus ILMOITUSASIAT Khall 135/ Kunnanhallituksen tiedoksi saatetaan seuraavat valtionviranomaisten päätökset ja kirjeet sekä muiden yhteisöjen ym. asiakirjat tai kirjeet: 1.Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen luonnonsuojelulain päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä ja alueen käsittelystä Uutela 1:79 tilalla. 2. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin 3. valtuuston pöytäkirja. 4. ensihoidon palvelutasopäätös Vaalijalan ky:n 5. hallituksen pöytäkirja. 6. Rakennuslautakunnan pöytäkirja. 7. Teknisen lautakunnan pöytäkirja 8. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös :n eritysavustuksen myöntämisestä etsivään nuorisotyöhön. 9. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen työnvälitystilasto kesäkuulta Valtiovarainministeriön kirje peruspalvelujen turvaamisesta. 11. Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan pöytäkirja Mikkelin kaupungin sosiaali- ja terveystoiminnan tuotantolautakunnan pöytäkirja Kj Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi. Muut asiakirjat ja kirjeet eivät aiheuta enempiä toimenpiteitä. Merkitään tiedoksi.

24 Kunnanhallitus Khall 135/ VALTUUSTORYHMÄN MUODOSTAMINEN/ JUHANI MANNI- NEN Kunnanvaltuutettu Juhani Manninen on ilmoittanut sähköpostillaan kunnanjohtajalle ja vs. hallintojohtajalle eronneensa alkaen Hirvensalmen Kokoomuksen valtuustoryhmästä ja perustaneensa uuden valtuustoryhmän HIRVEN- SALMI ItsenäinenKuntaLiike. Kj. Kunnanhallitus merkitsee asian tiedoksi ja esittelee asian edelleen kunnanvaltuustolle. Hyväksyttiin.

25 Kunnanhallitus Khall 136/ KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIOASIAT Pöytäkirjaan merkittin, että kunnanjohtaja esitteli seuraavat asiat: 1. Maahanmuuttaja-asioiden tilanne Hirvensalmen kunnassa, kokouksessa tilannetta oli esittelemässä Pia Koivisto ja Kirsti Pöyry. 2. Yhteistoimintasopimuksen muutos perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon tehtävien järjestämisestä ja palvelutuotannosta. Muutokset Hirvensalmen osalta sopimukseen seuraavat: luku 3, 4 järjestämisvastuun toteuttaminen: Hirvensalmen kunta ei luovuta Mikkelin kaupungille oikeutta neuvotella erikoissairaanhoidon järjestämisestä ja tuottamisesta Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kanssa. luku 3, 5 Sote-lautakunta: Hirvensalmen kunnan ehdotus lautakunnan kokoonpanoksi ja jäsenmääriksi: Mikkelin kaupunki 4 jäsentä, muut seutukunnat 1 jäsen/kunta, puheenjohtajuus voi olla Mikkelillä. 3. Malvaan koulu Koulun toiminta on lakkautettu. Parhaillaan suunnitellaan koulun myyntiä. 4. Kunnanjohtaja esitteli taloustoteuman tilanteen mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalvelut näyttää menevän yli budjetoidun. 5. Kuntavaalikiertue Hirvensalmen torilla 27.9.klo 10-12

26 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT / Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa. Pykälät: , , 130, 135 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: HVal 3 :n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Hankintaoikaisu- ja valitusosoitus hankintalain mukaan: Pykälät: Aika: 14 päivää Markkinaoikeus Osoite: Radanrakentajantie 5, Helsinki Puhelin: Faksi: Sähköposti: Valitusosoitus maankäyttö- ja rakennuslain 193 :n mukaan: Pykälät: 124 Aika: 30 päivää Kuopion hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs, Kuopio Puhelin: Faksi: Sähköposti: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja sähköpostiosoite. Hirvensalmen kunnanhallitus Osoite: Keskustie 2, Hirvensalmi Puhelin: (015) Faksi: (015) Sähköposti: Pykälät: 125, 129, Aika:14 päivää Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Liitetään pöytäkirjaan Pöytäkirjanotteeseen liitetään yksityiskohtaisempi oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallitus 4.2.2013 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.12.2013 Kunnanhallitus 9.12.2013 279 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 192 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 193 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 194 Työjärjestyksen hyväksyminen 195 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallitus 29.4.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 72 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 73 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 74 Työjärjestyksen hyväksyminen 75 Omavelkaisen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 24.6.2013 130 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 120 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 121 Työjärjestyksen hyväksyminen 122 Kunnanvaltuuston 17.6.2013 päätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallitus 8.4.2013 77 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.30 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen hyväksyminen 63 Eron myöntäminen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallitus 9.9.2013 171 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 131 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 132 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 133 Työjärjestyksen hyväksyminen 134 Ostotarjous

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallitus 30.3.2009 122 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 86 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 87 Työjärjestyksen hyväksyminen 88 Vuoden 2008

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallitus 17.2.2014 27 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 20 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 21 Työjärjestyksen hyväksyminen 22 Kiinteistö

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallitus 20.5.2013 92 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 86 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 87 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 88 Työjärjestyksen hyväksyminen 89 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00

HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 12.3.2012. Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 Kunnanhallitus 12.3.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 32 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 33 Työjärjestyksen hyväksyminen 34 Aloite/tervaleppäkujan

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 7.4.2015 Kunnanhallitus 70 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 50 Työjärjestyksen hyväksyminen 51 Vuoden 2014 tilinpäätöksen

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 8.10.2013 Kunnanhallitus 30.9.2013 198 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 145 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 146 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 147 Työjärjestyksen hyväksyminen 148 Laajakaistahanke

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 6.7.2010 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 102 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 103 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 104 Työjärjestyksen hyväksyminen 105 Kauppakirjan hyväksyminen/satu Landen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 17.3.2015 Kunnanhallitus 52 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 37 Työjärjestyksen hyväksyminen 38 Hirvensalmen kunnan viranhaltijapäätösten

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallitus 29.6.2009 186 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 144 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 145 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 146 Työjärjestyksen hyväksyminen 147 Urmaslahden

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallitus 19.9.2011 179 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 124 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 125 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 126 Työjärjestyksen hyväksyminen 127 Vuokrasopimuksen

Lisätiedot

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä. 334 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kokouksen alussa kunnaninsinööri Juha Inkilä esitteli energiatyöryhmän työn etenemistä.

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56.

Kokouspäivämäärä 7.4.2014. 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone. pj, esteellinen $ 56. puheenjohtaja $ 56. Sivu 86 Aika: Paikka 7.4.2014 klo 16.00-1 B. 1 2 Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Muut läsnäolijat Poissa Esko Kekkonen Sigita Herrala Pepe Hölttä Maritta Mynttinen Risto Pesonen Seija

Lisätiedot

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen

Kunnanhallitus 379. 267 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eija Karjalainen ja Jukkapekka Lempiäinen Kunnanhallitus 11.12.2006 379 PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 379 Aika: 11.12.2006 klo 15.00-16.34 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Pentti Pylkkänen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 26.4.2010 1 Kokousaika Maanantaina 26.4.2010 kello 17.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallitus 20.4.2009 140 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 102 Työjärjestyksen hyväksyminen 103 Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen Kunnanhallitus 14.5.2007 164 Aika: 14.5.2007 klo 15.00-16.40 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen Outi Kiesilä Hannu Ripatti Eija Karjalainen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallitus 15.1.2007 1 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot