HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT"

Transkriptio

1 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2010

2 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja kokonaistalouden kehitys - Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt Taloudellinen katsaus - Ekonomisk översikt 5-11 TOTEUTUMISVERTAILUT FÖRVERKLIGANDET - Tavoitteiden toteutuminen/ tulosalueittain Redogörelse för hur målen uppnåtts/ resultatområde Käyttötalouden toteutuminen Driftsekonomins utfall Tuloslaskelman toteutuminen Resultaträkningsdelens utfall 84 - Investointien toteutuminen Investeringsdelens utfall Rahoituslaskelman toteutuminen Finansieringsdelens utfall TILINPÄÄTÖSLASKELMAT BOKSLUTSKALKYLER - Tuloslaskelma - Resultaträkning 96 - Rahoituslaskelma - Finansieringsanalys 97 - Tase - Balans Konsernitilinpäätös - Koncernbokslut LIITETIEDOT NOTER Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot-noter angående tillämpade bokslutsprinciper i bokslutet Tuloslaskelman liitetiedot - Noter till resultaträkningen - Toimintatuotot Verksamhetsintäkter Verotulojen / Valtionosuuksien erittely Specificering av skatteinkomster / statsandelar Satunnaiset erät Extraordinära poster Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista -Redogörelse för grunderna av avskrivn Pakollisten varausten muutokset - Förändringar av avsättningar Myyntivoitot / tappiot Försäljningsvinster / förluster Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely Specifikation av ränta på grundkap Erittely poistoeron muutoksista Specifikation av ändring i avskrivningsdifferens Taseen liitetiedot - Noter till balansräkningen - Tiedot pysyvistä vastaavista tase-eräkohtaisesti Uppgifter om bestående aktiva per balanspost Omistuksia muissa yhteisöissä Innehav i andra samfund Saamisten erittely - Specifikation över fordringar Siirtosaamiset Resultatregleringar Oman pääoman erittely Specifikation av det egna kapitalet Pitkäaikaiset velat Långfristiga skulder Pitkä- ja lyhytaikaiset velat Lång- o kortfristiga skulder Sekkilimiitti Checkräkningslimit Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Väsentliga poster som ingår i resultatregleringarna Elatustuen takautumissaatava Regressfordran för underhållsstöd Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Noter ang. säkerheter o avsvarsförbindelser - Leasingvastuut - Leasingansvar Vastuusitoumukset - Ansvarsförbindelser Henkilöstöä koskevat liitetiedot Noter över personal Liitetietojen erittely Specifikation av noter Konsernitaseen liitetiedot - Noter till koncernbalansräkningen ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET SÄRREDOVISADE BOKSLUT - Hangon satama - Hangö hamn Hangon vesi- ja viemärilaitos - Hangö vatten- och avloppsverk ALLEKIRJOITUKSET UNDERSKRIFTER 132 GRAFIIKKA GRAFIK LUETTELOT JA SELVITYKSET FÖRTECKNINGAR OCH REDOGÖRELSER - Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista - Förteckning över använda bokföringsböcker Käytetyt tositelajit - Använda verifikattyper 140

3 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

4 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

5 Kaupunginjohtajan katsaus Lamavuosien jälkeen sekä yritysten että kuntien talous kehittyi v ennakoitua myönteisemmin. Tällöin on kuitenkin huomattava, että lähtötaso oli erittäin alhainen, sillä bruttokansantuote laski edellisenä vuonna yli 8 %. Kuntien tulokset ovat ennakkotietojen mukaan talousarvioita paremmat. Syynä on paitsi kansatalouden nopea kohentuminen, myös se, että vuoden 2010 talousarviot valmisteltiin vuoden 2009 aikana erittäin synkkien talousennusteiden varjossa, joten arviot tulojen kehityksestä olivat erityisen varovaisia. Erot yksittäisten kuntien välillä ovat kuitenkin edelleen suuret, joten parantuneet keskiarvoluvut eivät kerro koko totuutta kuntien taloudesta. Myös Hangon talous kehittyi v ennustettua myönteisemmin. Syitä on useita; eräät niistä olivat seurausta kansantalouden yleisestä toipumisesta, mutta osan selittää kertaluontoiset tapahtumat ja tulot sekä hyvin tehty työ. Talousarvion mukaan tilikauden tulos olisi ollut alijäämäinen 6,8 milj. euroa. Tulos oli alijäämäinen, mutta vain 0,2 milj. euroa. Siten tulos oli peräti n. 6,6 milj. euroa talousarviota parempi. Vuoden 2010 tulos oli kaupungin kokonaistalouden kannalta neutraali. On liian aikaista sanoa, merkitsikö vuosi 2010 Hangon talouden pysyvämpää käännettä parempaan. Hangon työttömyys jäi edelleen korkealle tasolle (joulukuussa ,5 %). Myös väestökehitys oli selvästi negatiivinen, -131 henkilöä (-1,4 %). Tästä syystä myös kunnallisveron tuotto jäi lievästi alle arvion. Lainamäärä kasvoi edelleen, mutta ei niin paljon, kuin mihin talousarviossa oli varauduttu. Lainaa tarvittiin mm. jäteveden puhdistamo- ja siirtoviemäri-investointeihin, yhteensä n. 5,0 milj. euroa. Myös myönteisiä asioita tapahtui. Toimintakulut jäivät alle arvioidun ja kasvoivat edellisestä vuodesta vain 1,6 %. Sataman toiminta kasvoi ennakoitua enemmän ja tulos, n. 1,8 milj. euroa, oli 1,2 milj. euroa arvioitua parempi. Lisäksi valtio myönsi harkinnanvaraista valtionosuutta 1,1, milj. euroa. Kaupungin kokonaishenkilöstö väheni 5 henkilöä 559:een, (edellisenä vuonna -19 henkilöä), mikä on osaltaan vaikuttanut myös talouteen. Hangolla on edelleen aikaisempina vuosina kertynyttä alijäämää yhteensä n. 11,5 milj. euroa. Vuoden 2010 tulos ei tätä vähentänyt, mutta ei myöskään merkittävästi kasvattanut (0,2 milj. euroa). Tavoitteena on alijäämän poistaminen vuoteen 2016 mennessä. Se edellyttää keskimäärin n. 2 milj. euron ylijäämää vuosittain vuosina Tämä tavoite sisältyy myös Hangon kaupungin ja valtiovarainministeriön edustajien yhdessä valmistelemaan raporttiin talouden tervehdyttämiseksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyi raportissa esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet Hangon elinvoima on useita vuosia jatkuneen väestön vähenemisen myötä heikentynyt. Monien yksityisten palvelu- ja muiden yritysten toi- 1

6 minta on vaikeutunut tai loppunut kokonaan. Hangon on uskallettava etsiä ja kannustaa uutta toimintaa ja yritystoimintaa samalla kun olemassa olevien teollisuuden, sataman ja matkailun toimintaedellytyksistä pidetään huolta ja niitä parannetaan. On syytä korostaa, että vuoden 2010 taloudellisesti tyydyttävä lopputulos aikaansaatiin rakentavassa ilmapiirissä. Vaikea lähtötilanne ei provosoinut sen enempää päättäjiä kuin henkilöstöäkään turhautumaan toiminnassaan. Lähivuodet edellyttävät samaa asennetta ja sitkeää työtä osittain ristiriitaisten tavoitteiden saavuttamiseksi; riittävän ja laadukkaan peruspalvelutason varmistamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Jouko Mäkinen kaupunginjohtaja 2

7 Stadsdirektörens översikt Efter lågkonjunkturen utvecklades såväl företagens som kommunernas ekonomi 2010 positivare än uppskattat. Samtidigt bör dock observeras att utgångsnivån var mycket låg, eftersom bruttonationalprodukten föregående år sjönk med över 8 % procent. Enligt förhandsuppgifterna är kommunernas resultat bättre än budgeten. Orsaken är förutom en snabb förbättring av nationalekonomin, även det, att budgeterna för 2010 utarbetades i skuggan av mycket dystra ekonomiska utsikter under 2009, varför uppskattningarna av intäktsutvecklingen var speciellt försiktiga. Skillnaderna mellan de enskilda kommunerna är emellertid fortfarande stora, varför de förbättrade genomsnittstalen inte berättar hela sanningen om kommunernas ekonomi. Även Hangös ekonomi utvecklades 2010 positivare än uppskattat. Orsakerna är många; några av dem är en följd av nationalekonomins allmänna återhämtning, men en del förklaras av några engångshändelser och -intäkter samt väl gjort arbete. Enligt budgeten skulle resultatet uppvisa ett underskott på 6,8 milj. euro. Resultatet visade ett underskott, men endast med 0,2 milj. euro. Således var resultatet ca 6,6 milj. euro bättre än budgeten. Resultatet 2010 var med tanke på stadens helhetsekonomi neutralt. Det är för tidigt att säga, om 2010 innebar en bestående vändning av Hangös ekonomi till det bättre. Arbetslösheten i Hangö förblev ännu på en hög nivå (10,5 % i december 2010). Också befolkningsutvecklingen var klart negativ, personer (- 1,4 %). Därför blev också avkastningen av kommunalskatten lindrigt under det uppskattade. Lånemängden ökade fortfarande, men inte så mycket som man i budgeten hade förberett sig för. Man behövde lån för bl.a. investeringen för reningsverket och överföringsröret för avloppsvattnet, sammanlagt ca 5,0 milj. euro. Det inträffade även positiva saker. Verksamhetsutgifterna stannade under det uppskattade och ökade med endast 1,6 % från föregående år. Verksamheten i hamnen ökade mera än uppskattat och resultatet, ca 1,8 milj. euro, var 1,2 milj. euro bättre än uppskattat. Dessutom beviljade staten ett behovsprövat statsstöd på 1,1 milj. euro. Stadens totala personalantal minskade med 5 personer till 559 (föregående år med 19 personer), vilket även har inverkat på ekonomin. Hangö har ännu från tidigare år ett ackumulerat underskott på sammanlagt ca 11,5 milj. euro. Resultatet för 2010 minskade inte detta, men ökade (0,2 milj. euro) det inte heller märkbart. Målet är att avlägsna underskottet senast Det förutsätter i genomsnitt ett överskott på ca 2 milj. euro årligen åren Detta mål ingår också i den rapport som representanter för Hangö stad och finansministeriet tillsammans har utarbetat för att balansera ekonomin. Stadsfullmäktige godkände de i rapporten föreslagna målen och åtgärderna. 3

8 Hangös livskraft har i takt med befolkningsminskningen, som pågått under många år, försvagats. Många privatas tjänste- och övriga företagares verksamhet har försvårats eller upphört helt. Hangö måste våga söka och uppmuntra nya aktiviteter och företagsverksamhet samtidigt som redan befintliga industri, hamn och turism verksamhetsförutsättningar ombesörjs och förbättras. Det är all anledning att betona, att man fick till stånd det tillfredsställande slutresultatet för 2010 i en uppbyggande atmosfär. Det dåliga utgångsläget provocerade varken beslutsfattare eller personal att bli frustrerade i sin verksamhet. De närmaste åren förutsätter samma inställning och ihärdigt arbete för att uppnå delvis motstridiga mål; för att trygga en tillräcklig och högklassig basservicenivå och balansera ekonomin. Jouko Mäkinen stadsdirektör 4

9 Taloudellinen katsaus Yleistä Talousarvion täytäntöönpano Syksyllä 2008 alkanut maailmanlaajuinen taloustaantuma oli syvä, mutta siitä elpyminen on ollut odotettua nopeampaa. Satamatoiminta ja vientiteollisuus piristyivät selvästi jo vuoden 2010 aikana. Hangon työllisyystilanne parani vuoden 2010 aikana, mutta työttömyysaste on edelleen korkea (12/ ,5 %). Synkistä talousnäkymistä johtuen jouduttiin vuodelle 2010 tekemään huomattavasti alijäämäinen talousarvio (alijäämä oli 6,2 milj. euroa). Lähinnä suhdanteiden parantumisen ja onnistuneen kulukurin johdosta jäi tilikauden alijäämä kuitenkin varsin pieneksi (0,2 milj. euroa). Tilinpäätös näyttää 0,2 milj. euron alijäämää, josta kaupungin alijäämä oli 2,0, sataman ylijäämä 1,8 ja vesilaitoksen ylijäämä 0,1 milj. euroa. Tilikauden aikana tehdyt talousarviomuutokset jäivät melko pieniksi tuloarviota kasvatettiin 0,3 milj. euroa ja menoarviota 0,4 milj. euroa. Toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,6 milj. euroa. Sataman tuotot kasvoivat 2,3 milj. euroa ja vesilaitoksen tuotot 0,2 milj. euroa. Myyntivoitot vuokratonteista ja kiinteistöistä kasvoivat 1,0 milj. euroa. Toimintatuotot ylittivät talousarvion 3,6 milj. eurolla. Ylitykset kertyivät lähinnä satamasta, + 2,1 milj. euroa, tonttimyynnistä, + 0,7 ja vesilaitokselta, + 0,4. Toimintakulujen kasvu saatiin pidettyä hyvin kurissa. Siitä huolimatta, että vuonna 2009 toteutettiin lähes koko henkilöstöä koskevat lomautukset, kasvoivat kulut vuonna 2010 vain 1,6 %. Kulujen vähäistä kasvua selittää myös vuoden 2009 kuluihin sisältynyt Orioninkadun lietekaatopaikan saneerausta varten tehdyn varauksen kasvattaminen 2,1 milj. eurolla. Kokonaiskulut jäivät kuitenkin 1,3 milj. euroa alle talousarvion. Erikoissairaanhoidon kulut alittivat talousarvion 1,2 milj. eurolla ja muut perusturvatoimen kulut 0,5 milj. eurolla. Talousarviossa kuluihin sisältynyt Orioninkadun kaatopaikkavarauksen kasvattaminen 0,7 milj. eurolla ei toteutunut. Sataman kulut ylittivät talousarvion 0,9 milj. eurolla. Määrärahapoikkeamat käyvät tarkemmin ilmi toimialakohtaisista talousarviovertailuista ja tavoitteiden toteutumista Vuoden 2010 verokertymä oli 36,3 milj. euroa kun budjetoitu summa oli 36,5 milj. euroa. Kunnallisveroa kertyi 31,4 euroa (budjetoitu 31,8). Yhteisöveroa kertyi 3,0 milj. euroa (budjetoitu 2,7). Kiinteistöveroa kertyi 1,9 milj. euroa (budjetoitu 1,9). Heikko työllisyystilanne vähensi kunnallisverotuloja, mutta suhdanteiden parantumisen lisäsi yhteisöverotuloja. Merkillepantavaa on, että kunnallisverotulot kasvoivat vain 0,1 milj. euroa edellisestä vuodesta, vaikka veroprosenttia korotettiin 1,5 % yksiköllä. Heikentynyt työllisyystilanne ja lisääntyneet verovähennysoikeudet söivät suuren veronkorotuksen jokseenkin 5

10 Taloudellinen tilanne kokonaan. Valtionosuudet ylittivät talousarvion 1,1 milj. eurolla, koska kaupunki sai hakemansa harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen. Hangon kaupunki on velkaantunut huomattavasti erityisesti kolmen viimeisen vuoden aikana. Vuonna 2008 velkaantuminen johtui etupäässä suurista satamainvestoinneista, vuonna 2009 alhaisesta vuosikatteesta ja vuonna 2010 vesilaitoksen suurista investoinneista. Kaupungin korolliset velat ovat kehittyneet seuraavasti: ,5 milj. euroa (josta sataman osuus 8,2 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 7,0 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 5,8 milj. euroa) ,0 milj. euroa (josta sataman osuus 4,5 milj. euroa) ,9 milj. euroa (josta sataman osuus 3,2 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 2,4 milj. euroa) ,7 milj. euroa (josta sataman osuus 1,5 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 1,1 milj. euroa) ,1 milj. euroa (josta sataman osuus 0,7 milj. euroa) ,4 milj. euroa (josta sataman osuus 0,3 milj. euroa) Vaikka lainat lisääntyivät edellisestä vuodesta, korkokulut pienenivät, koska lyhytaikaisten lainojen viitekorot pysyivät hyvin alhaisina koko vuoden. Korkokulut pienenivät 1,5 milj. eurosta vuonna ,0 milj. euroon vuonna Nettorahoituskulut jäivät 0,5 milj. euroa alle talousarvion. Kaupungin taloudellinen tilanne on parantunut huomattavasti vuodesta Taakkana ovat kuitenkin edelleen aikaisempina vuosina kertynyt alijäämä ja suuret velat sekä korkea työttömyys. Vuositulos on saatava lähivuosina käännettyä selvästi ylijäämäiseksi, että alijäämä voidaan kattaa ja velkoja vähentää. Jotta velkoja saataisiin vähennettyä, pitäisi nettoinvestointien pysyä selvästi vuosikatetta pienempinä. Vuosikatteen kehitys: Kertyneen alijäämän kehitys: ,5 milj. euroa 4,0 milj. euroa ,4 milj. euroa 4,8 milj. euroa ,6 milj. euroa 3,9 milj. euroa ,5 milj. euroa 4,5 milj. euroa ,0 milj. euroa 3,4 milj. euroa ,7 milj. euroa 3,0 milj. euroa ,1 milj. euroa 4,0 milj. euroa ,1 milj. euroa 6,1 milj. euroa ,0 milj. euroa 11,5 milj. euroa ,6 milj. euroa 11,7 milj. euroa Kaupungilla oli vuoden 2009 lopussa 11,5 milj. euroa kertynyttä alijäämää. Kaupunginvaltuusto hyväksyi toimenpideohjelman talouden tasapainottamiseksi vuosina Tämän ohjelman mukaan kertynyt alijäämä olisi katettu vuoden 2016 lopussa. Toimenpideohjelma tullaan 6

11 päivittämään vuosittain tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Vuoden 2010 odotettua huomattavasti pienempi alijäämä helpottaa toimenpideohjelman toteuttamista. Ohjelman toteutuminen edellyttää ennen kaikkea määrätietoista toimintakulujen kasvun hillitsemistä ja joiltakin osin myös kulujen leikkaamista. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallitus on vahvistanut, tehdyin lisäyksin, sisäisen valvonnan ohjeen. Ohjeen mukaan kaupunginhallitus vastaa sisäisen valvonnan toimeenpanosta ja kaupungin korkein virkamiesjohto kantaa vastuun toimivan sisäisen valvonnan edellytysten luomisesta. Koko kaupungin kattava riskikartoitus, satamaa lukuun ottamatta, on tehty vuonna Riskikartoitus on tarkoitus päivittää vuoden 2011 aikana. Vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2009 ja vuoden 2010 alusta vakuutuksia on täydennetty hallinnon vastuuvakuutuksella, keskeytysvakuutuksella, metsävakuutuksella ja koko henkilöstön matkavakuutuksella. Sisäistä valvontaa on vuosien 2009 ja 2010 aikana parannettu kehittämällä kulujen jaksotuskäytäntöä ja käynnistämällä osavuosiraportointi. Vuoden 2010 aikana hyväksyttyyn kaupungin kehittämisstrategiaan on kirjattu keskeiset kehittämistavoitteet ja mittarit niiden toteutumisen seuraamiseen. Tavoitteiden toteutumisen seurannassa ja varojen käytön valvonnassa ei ole havaittu tilikauden aikana olennaisia puutteita. Kaupunginhallitus toteaa, että sisäinen valvonta on vuoden 2010 aikana toiminut hyvin. Sisäisen valvonnan ohjeen soveltamisessa ei ole todettu puutteita. Kaupungin konsernivalvontaa on parannettu seuraamalla tiiviimmin tytäryhtiöiden toiminnan tuloksellisuutta ja taloudellista asemaa sekä ohjeistamalla ja aikatauluttamalla niiden raportointia. Vuoden 2011 talousarvioon on kirjattu myös tytäryhtiöille asetetut tavoitteet. Täydellinen konsernitilinpäätös sisältyy kaupungin tilinpäätökseen. Hangon kuntakonsernin rakenne on selvitetty sivulla 117. Kaupunginhallituksen ehdotus koskien varainhoitovuoden tulosta Kaupunginhallitus ehdottaa, että tilikauden tulos käsitellään niin, että suunnitelman mukainen poistoero 9.792,56 euroa tuloutetaan ja että alijäämä ,75 euroa siirretään taseen kohtaan tilikauden voitto/tappio (aiempi alijäämä ,02 euroa). Kaupungin taseen alijäämä on edelleen hieman kasvanut vuoden 2010 aikana. Kaupunginhallitus tulee laatimaan kunnallislain 65 mukaisesti ehdotuksen uudesta toimenpideohjelmasta talouden tasapainottamiseksi. Ohjelma käsittää vuodet ja se esitetään kaupunginvaltuustolle kesäkuussa. 7

12 Ekonomisk översikt Allmänt Den globala, ekonomiska lågkonjunkturen som började hösten 2008 var djup, men återhämtningen från den har varit snabbare än väntat. Hamnverksamheten och exportindustrin återhämtade sig tydligt redan under Sysselsättningsläget i Hangö förbättrades under 2010, men arbetslöshetsgraden är fortfarande hög (12/ ,5 %). Budgetens förverkligande På grund av de dystra ekonomiska utsikterna var man 2010 tvungen att uppgöra en budget med ett märkbart underskott (underskottet var 6,2 milj. euro). Främst på grund av att konjunkturerna förbättrats och en lyckad kostnadsdisciplin blev räkenskapsperiodens underskott dock tämligen litet (0,2 milj. euro). Bokslutet uppvisar 0,2 milj. euro i underskott (stadens underskott var 2,0 milj. euro, hamnens överskott 1,8 och vattenverkets överskott 0,1). De ändringar som gjordes i budgeten under räkenskapsperioden blev rätt små inkomstbudgeten ökades med 0,3 milj. euro och utgiftsbudgeten med 0,4 milj. euro. Verksamhetsintäkterna ökade från föregående år med 3,6 milj. euro. Hamnens intäkter ökade med 2,3 milj. euro och vattenverkets intäkter med 0,2 milj. euro. Arrendetomternas och fastigheternas försäljningsvinster ökade med 1,0 milj. euro. Verksamhetsintäkterna överskred budgeten med 3,6 milj. euro. Överskridningarna skedde närmast i hamnen, + 2,1 milj. euro, av tomtförsäljningarna, + 0,7 och på vattenverket, + 0,4. Ökningen av verksamhetskostnaderna kunde bra hållas under kontroll. Trots att man under 2009 förverkligade permitteringar, som berörde nästan hela personalen, ökade kostnaderna 2010 endast med 1,6 %. Den ringa kostnadsökningen förklaras också av det att i kostnaderna för 2009 ingick en ökning av reserveringen som gjorts för Oriongatans slamavstjälpning med 2,1 milj. euro. Totalkostnaderna stannade dock 1,3 milj. euro under budgeten. Kostnaderna för specialsjukvården underskred budgeten med 1,2 milj. euro och grundtrygghetsväsendets övriga kostnader med 0,5 milj. euro. I budgeten ingick anslag för reservering av Orionsgatans avstjälpning med 0,7 milj som inte förverkligades. Hamnens kostnader överskred budgeten med 0,9 milj. euro. Avvikelserna i anslagen framgår noggrannare av den verksamhetsvisa budgetjämförelsen och förverkligandet av målen. Beskattningsutfallet 2010 var 36,3 milj. euro när den budgeterade summan var 36,5 milj. euro. Kommunalskatt inflöt 31,4 euro (budgeterat 31,8). Samfundsskatt 3,0 milj. euro (budgeterat 2,7). Fastighetsskatt inflöt 1,9 milj. euro (budgeterat 1,9). Det dåliga sysselsättningsläget minskade kommunalskatteintäkterna, men de förbättrade konjunkturerna ökade samfundsskatteintäkterna. Beaktansvärt är att kommunalskatteintäkterna ökade med endast 0,1 milj. euro från föregående år, trots 8

13 att skatteprocenten höjdes med 1,5 % enheter. Det försvagade sysselsättningsläget och de ökade skatteavdragsrätterna åt den stora skatteförhöjningen nästan helt. Statsandelarna överskred budgeten med 1,1 milj. euro, då staden erhöll den höjning av det behovsprövade statsstödet som staden ansökte om. Hangö stad har blivit skuldsatt, speciellt märkbart under de senaste tre åren. Skuldsättningen berodde 2008 i första hand på stora hamninvesteringar, 2009 på det låga årsbidraget och 2010 på vattenverkets stora investeringar. Stadens skulder med ränta har utvecklats på följande sätt: ,5 milj. euro (hamnen 8,2 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 7,0 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 5,8 milj. euro) ,0 milj. euro (hamnen 4,5 milj. euro) ,9 milj. euro (hamnen 3,2 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 2,4 milj. euro) ,7 milj. euro (hamnen 1,5 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 1,1 milj. euro) ,1 milj. euro (hamnen 0,7 milj. euro) ,4 milj. euro (hamnen 0,3 milj. euro) Trots att lånen ökade från föregående år, minskade räntekostnaderna, då de kortfristiga lånens referensräntor var mycket låga hela året. Ränteutgifterna minskade från 1,5 milj. euro 2009 till 1,0 milj. euro Nettofinansieringskostnaderna stannade 0,5 milj. euro under budgeten. Ekonomisk situation Stadens ekonomiska situation har förbättrats betydligt sedan Det underskott som samlats under tidigare år, de stora skulderna och den höga arbetslösheten är dock en börda. Årsresultatet måste under de närmaste åren fås att vända till klara överskott, så att underskottet kan täckas och skulderna minskas. För att skulderna kunde fås att minska, borde nettoinvesteringarna förbli klart lägre än årsbidraget. Utvecklingen av årsbidraget: Utvecklingen av det kumulativa underskottet: ,5 milj. euro 4,0 milj. euro ,4 milj. euro 4,8 milj. euro ,6 milj. euro 3,9 milj. euro ,5 milj. euro 4,5 milj. euro ,0 milj. euro 3,4 milj. euro ,7 milj. euro 3,0 milj. euro ,1 milj. euro 4,0 milj. euro ,1 milj. euro 6,1 milj. euro ,0 milj. euro 11,5 milj. euro ,6 milj. euro 11,7 milj. euro Staden hade i slutet av 2009 ett kumulativt underskott på 11,5 milj. euro. Stadsfullmäktige godkände ett åtgärdsprogram för att balansera ekonomin under åren Enligt detta program ska det kumulativa underskottet vara täckt vid utgången av Åtgärdsprogrammet kommer 9

14 En utredning om organisering av intern kontroll att uppdateras årligen, efter att bokslutet färdigställts. Det betydligt lägre än väntade underskottet för 2010 gör det lättare att förverkliga åtgärdsprogrammet. Förverkligandet av programmet förutsätter framför allt att man målmedvetet stävjar en ökning av verksamhetskostnaderna och till en del även skär ner kostnaderna. Stadsstyrelsen har fastställt, med komplettering , direktivet för intern kontroll. Enligt direktivet svarar stadsstyrelsen för verkställigheten av den interna kontrollen och stadens högsta tjänstemannaledning ansvarar för förutsättningarna att skapa en fungerande intern kontroll. En heltäckande riskkartläggning, förutom för hamnen, gjordes Avsikten är att riskkartläggningen ska uppdateras under Försäkringarna konkurrensutsattes 2009 och från början av 2010 har försäkringarna kompletterats med en ansvarsförsäkring för förvaltningen, en avbrottsförsäkring, en skogsförsäkring och en reseförsäkring för hela personalen. Den interna kontrollen har under 2009 och 2010 förbättrats med att utveckla kostnadernas periodiseringspraxis och med att inleda delårsrapportering. I den utvecklingsstrategi för staden som godkändes 2010 har antecknats de centrala utvecklingsmålen och mätarna för uppföljningen av hur de förverkligas. Vid uppföljning av förverkligandet av målsättningarna och vid övervakning av tillgångarna har man inte under räkenskapsperioden iakttagit väsentliga brister. Stadsstyrelsen konstaterar att den interna kontrollen under 2010 har fungerat bra. Vid tillämpningen av direktivet för intern kontroll har inte konstaterats brister. Stadens koncernövervakning har förbättrats genom att dotterbolagens verksamhetsresultat och ekonomiska ställning har följts upp tätare, för rapporteringen har utfärdats direktiv och tidtabeller. I budgeten för 2011 har även antecknats de mål som ställts för dotterbolagen. I stadens bokslut ingår ett komplett koncernbokslut. Strukturen för Hangö kommunkoncern finns förklarad på sidan 117. Stadsstyrelsens förslag gällande räkenskapsårets resultat Stadsstyrelsen föreslår att räkenskapsperiodens resultat behandlas så att avskrivningsdifferensen enligt plan 9.792,25 intäktförs och att underskottet ,75 euro överförs till punkten räkenskapsperiodens vinst/förlust i balansen (tidigare underskott ,02 euro). Underskottet i stadens balans har vidare vuxit en aning under Stadsstyrelsen kommer i enlighet med 65 i kommunallagen att utarbeta ett förslag till nytt åtgärdsprogram för att balansera ekonomin. Programmet omfattar åren och det företes stadsfullmäktige i juni. 10

15 KOKONAISTULOT JA -MENOT 2010 TOTALA INKOMSTER OCH UTGIFTER 2010 TULOT - INKOMSTER % MENOT - UTGIFTER % Varsinainen toiminta-egentlig verksamhet Varsinainen toiminta Toimintatuotot-Verksamhetsintäkter ,21 26,66 Toimintakulut ,49 80,22 Verotulot-Skatteinkomster ,36 45,34 - Valmistus oman käyttöön ,49-0,42 Valtionosuudet-Statsandelar ,00 14,44 0,00 0,00 Korkotuotot-Ränteintäkter ,01 0,25 Korkokulut ,84 1,28 Muut rahoitustuotot-övr. finansieringsintäkter ,31 0,21 Muut rahoituskulut ,72 0,06 Satunnaiset tuotot-extraordinära intäkter 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Tulorah. korjauserät-korrektivposter till int.tillförd.medel 0,00 Tulorahoituksen korjauserät 0,00 - Käyttöom. myyntivoitot-försäljningsvinst ,37-1,78 +/-Pakollisten varausten muutos 5 928,80 0,01 Investoinnit - Investeringar 0,00 - Käyttöomaisuuden myyntitappiot 0,00 0,00 Rahoitusosuudet inv.menoihin.-finansieringsandelar f.inv.utg ,00 0,54 Investoinnit 0,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot-försäljningsandelar av anl.tillg ,02 1,86 Käyttöomaisuusinvestoinnit ,07 10,99 Rahoitustoiminta-Finansieringsverksamhet 0,00 Rahoitustoiminta 0,00 Antolainasaamisten vähennykset-minskning av utlåningen 3 724,00 0,00 Antolainasaamisten lisäykset ,00 0,66 Pitkäaikaisten lainojen lisäys-ökning av långfristiga lån ,00 12,49 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,12 7,21 Lyhytaikaisten lainojen lisäys-ökning av kortfristiga lån 0,00 0,00 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0,00 0,00 Oman pääoman lisäykset-ökning av eget kapital 0,00 0,00 Oman pääoman vähennykset 0,00 Kokonaistulot yhteensä-totala inkomster s:lagt ,54 100,00 Kokonaismenot yht-totala utgifter s:lagt ,55 100,00 Kokonaistulo = ulkoiset varsinisen toiminnan ja investointien tulot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet Kokonaismeno = ulkoiset varsinaisen toiminnan ja investointien menot sekä rahoitustoiminnan rahan käyttö Sivu - Sida 11

16 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TOTEUTUMISVERTAILUT TABLÅER ÖVER BUDGETUTFALLET

17 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD (EUR) (HANGON KAUPUNKI) Tuloslaskelma lyhyt, TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi TALGRAF TULOSLASKELMA -RESULTATRÄKNING JOULUKUU 2010 (EUR) JOULUKUU 2010 Budjetti JOULUKUU 2010 Toteutuma Poikkeama summa Käyttö% JOULUKUU 2009 Toteutuma TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot-Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Vuokratuotot-Hyresintäkter Muut toimintatuotot-övriga verksamhetsintäkter Valmistus omaan käyttöön-tillverkning för eget bruk TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut-Personalkostnader Palvelujen ostot-köptjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat-material o förnödenheter Varastojen lisäys/vähennys Avustukset-Understöd Vuokrakulut-Hyreskostnader Muut toimintakulut-övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG Verotulot-Skatteinkomster Valtionosuudet-Statsbidrag Rahoitustuotot ja -kulut-finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE-ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskrivningar TILIKAUDEN TULOS-RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT Poistoeron muutos-förändr. i avskrivn.differens YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ-RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

18 HANGON KAUPUNKI - HANGÖ STAD ( Yleishallinto (101000) ) (EUR) (HANGON KAUPUNKI) Tuloslaskelma lyhyt, TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = ed. vuosi TALGRAF TULOSLASKELMA -RESULTATRÄKNING JOULUKUU 2010 (EUR) JOULUKUU 2010 Budjetti JOULUKUU 2010 Toteutuma Poikkeama summa Käyttö% JOULUKUU 2009 Toteutuma TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER Myyntituotot-Försäljningsintäkter Maksutuotot-Avgiftsintäkter Tuet ja avustukset-understöd o bidrag Vuokratuotot-Hyresintäkter Muut toimintatuotot-övriga verksamhetsintäkter TOIMINTATUOTOT-VERKSAMHETENS INTÄKTER TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER Henkilöstökulut-Personalkostnader Palvelujen ostot-köptjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat-material o förnödenheter Avustukset-Understöd Vuokrakulut-Hyreskostnader Muut toimintakulut-övriga verksamhetskostnader TOIMINTAKULUT-VERKSAMHETENS KOSTNADER TOIMINTAKATE-VERKSAMHETSBIDRAG Rahoitustuotot ja -kulut-finansiella intäkter o kostnader VUOSIKATE-ÅRSBIDRAG Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskrivningar TILIKAUDEN TULOS-RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT YLIJÄÄMÄ / ALIJÄÄMÄ-RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

19 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2010 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Yleishallinto yhteenveto - Allmän förvaltning sammandrag Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Yleishallinto käsittää vaaleja, tilitarkastuksen, keskushallinnon, taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon Allmän förvaltning omfattar val, revisionen, centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen Tavoitteet - Målsättningar : Kaupunginvaltuusto on kaupungin korkein päättävä elin ja päättää kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginhallitus valmistelee ja toimeenpanee kaupunginvaltuuston päätökset ja on vastuussa niiden laillisuudesta. Tavoitteena on varmistaa toimiva, avoin ja luotettava hallinto jolla on hyvät valmiudet antaa palveluja. Keskushallinto, taloushallinto ja henkilöstöhallinto toimivat kaupunginhallituksen ja valtuuston valmistelevina ja toimeenpanevina eliminä kaupungin hallintoa ja taloutta koskevissa kysymyksissä. Stadsfullmäktige är stadens högsta beslutande organ och fattar beslut om stadens verksamhet och ekonomi. Stadsstyrelsen bereder och verkställer stadsfullmäktiges beslut och ansvarar för beslutens laglighet. Målet är att säkerställa en fungerande, öppen och pålitlig förvaltning med bra beredskap att ge service. Centralförvaltningen, ekonomiförvaltningen och personalförvaltningen fungerar som stadsstyrelsens och fullmäktiges beredande och verkställande organ i frågor som berör stadens förvaltning och ekonomi. TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2010 Avvikelse Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster , , ,65 Maksutuotot - Avgiftsinkomster , ,53 558,47 Avustukset - Understöd , , ,80 Muut tuotot - Övr.inkomster , , ,46 Tulot yhteensä - Inkomster totalt , , ,52 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , , ,84 Ostopalvelut - Köp av tjänster , , ,72 Materiaali ja tavarat - Material o förn , , ,62 Avustukset - Bidrag , , ,92 Muut menot - Övriga utgifter , , ,12 Menot yhteensä - Utgifter totalt , , ,14 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , , ,66 Poistoja - Avskrivningar , ,97 Netto / asukas / invånare -339,93-371,64 36,09-335,55-323,44-12,11 Sivu - Sida 12

20 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2010 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Keskusvaalilautakunta - Centralvalnämnd Vaalit - Val Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Vaalit Val Tavoitteet - Målsättningar : Ei vaaleja Inga val Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / Ifylles i samband med bokslutet) TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Äänioikeutetut - Antal röstberättigade Äänet - Antal röster Ennakkoäänestys /Förhandsröstning 1039/12,9 % Mittarit - Mätare Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2010 Avvikelse Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster , ,00 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0, ,00 Avustukset - Understöd 0, ,00 Muut tuotot - Övr.inkomster 0, ,00 Tulot yhteensä - Inkomster totalt , ,00 0,00 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , ,00 Ostopalvelut - Köp av tjänster , ,00 Materiaali ja tavarat - Material o förn. -301, ,00 Avustukset - Bidrag 0, ,00 Muut menot - Övriga utgifter -67, ,00 Menot yhteensä - Utgifter totalt , ,00 0,00 Toimintakate - Verksamhetsbidrag 2 695,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Netto / asukas / invånare 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sivu - Sida 13

21 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2010 Lautakunta - Nämnd Tulosalue - Resultatområde Vastuuhenkilö - Ansvarsperson Tarkastuslautakunta - Revisionsnämnden Tilintarkastus - Revision Tark.lautak. puh.joht. Yrjö Sahlstedt - Rev.nämndens ordf. Yrjö Sahlstedt Toiminta - Verksamhet : Tilintarkastus Revision Tavoitteet - Målsättningar : Kaupungin tilintarkastusyhteisö tarkastaa kaupungin hallintoa ja taloutta kuntalain, tarkastussäännön ja laaditun tarkastusohjelman mukaisesti. Tarkastuspäiviä on yhteensä n. 60. Tämän lisäksi tilintarkastajat toimivat lautakunnan sihteerinä, kun lautakunta kokoontuu, n 50 tuntia vuodessa. Tilintarkastajat raportoivat hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastuskertomus osoitetaan valtuustolle. Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien tavoitteden totetumista sekä valmistelee tilintarkastusta koskevat asiat valtuuston käsiteltäväksi. Edelleen lautakunta arvioi kumulatiivisen alijäämän kattamistoimenpiteiden riittävyyttä. Lautakunnan työ johtaa arviointikertomukseen joka osoitetaan valtuustolle. Stadens revisionssamfund granskar stadens förvaltning och ekonomi i enlighet med kommunallagen, revisionsstadgan och uppgjort revisionsprogram. Antalet revisionsdagar är totalt ca 60. Dessutom fungerar revisorerna som nämndens sekreterare då nämnden sammankommer, ca 50 timmar per år. Revisorerna rapporterar i enlighet med god revisionssed. Revisionsberättelsen riktas till fullmäktige. Revisionsnämnden utvärderar uppnåendet av de av fullmäktige uppställda målen samt bereder ärenden gällande revision för behandling i fullmäktige. Ytterligare utvärderar revisionsnämnden tillräckligheten i åtgärderna för att täcka det ackumulerade underskottet. Nämndens arbete utmynnar i en utvärderingsberättelse som riktas till fullmäktige. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Toiminta on hoidettu asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Talousarvio ylittyi 647 budjetoimattomien sisäisten vuokrien takia. Verksamheten har handhafts i enlighet med uppställda målsättningar. Budgeten överskreds 647 p.g.a. de obudgeterade internhyrorna. TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Kokouspäivät (7 jäsentä) Antal mötesdagar (7 medlemmar) Tarkastuspäivät, laillisuustarkastus Antal revisionsdagar, laglighetsrevision Tarkastuspäivät, muut toiminta Antal revisionsdagar, övrig verksamhet Mittarit - Mätare Tuottavuus - Produktivitet: Kokouspäivät/tarkastuslautakunnan jäsen Antal mötesdagar/revisionsmedlem Talous - Ekonomi: /tarkastuspäivä/revisionsdag Sivu - Sida 14

22 Talous - Ekonomi TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2010 Avvikelse Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0, ,00 Maksutuotot - Avgiftsinkomster 0, ,00 Avustukset - Understöd 0, ,00 Muut tuotot - Övr.inkomster 0, ,00 Tulot yhteensä - Inkomster totalt 0, ,00 0,00 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , ,23 275,23 Ostopalvelut - Köp av tjänster , ,01-674,99 Materiaali ja tavarat - Material o förn. -29, ,79-466,21 Avustukset - Bidrag 0, ,00 Muut menot - Övriga utgifter , , ,11 Menot yhteensä - Utgifter totalt , ,14 647,14 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , ,14 647,14 Netto / asukas / invånare -4,02-3,99 0,00-3,99-4,05 0,07 Sivu - Sida 15

23 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2010 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Keskushallinto - Centralförvaltning Kansliapäällikkö - Kanslichef Toiminta - Verksamhet : Kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, kaupunginkanslia, toimikunnat, kuntayhteistyö, elinkeinotoiminta, matkailu, pelastustoiminta sekä muu yleishallinto Stadsfullmäktige, stadsstyrelsen, stadskansliet, kommittéer, kommunsamarbete, näringsverksamhet, turism, räddningsväsendet och övrig allmän förvaltning Tavoitteet - Målsättningar : Keskushallinnon tavoitteena on joustava ja tehokas päätöksenteko sekä palvelujen korkealuokkainen tuotanto. Tavoitteena on myös kustannuksiltaan edullinen päätöksenteko ja palveluiden tuottaminen. Kaupunginkanslia hoitaa asioiden valmistelun ja toimeenpanon kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle sekä yleisen tiedottamisen. Kaupunginkanslia vastaa myös juridisista asioista sekä valtiollisista ja kunnallisista vaaleista. Kanslian vastuualueeseen kuuluu myös puhelinvaihde ja kaupungin ilmoitustaulu. Määrärahoja on varattu elinkeinotoimintaan, seutulippuun ja maksuosuuteen Länsi Uudenmaan pelastuslaitokselle. Matkailu hoidetaan ostopalveluna Oy Hansea Ab:lta. Yhtiön päätehtävänä on toimia kaupungin matkailutoimistona ja tässä tehtävässä huolehtia kaupungin ja yleisön palvelujen markkinoinnista. Centralförvaltningens mål är flexibelt och effektivt beslutsfattande samt högklassig produktion av service. Målet är vidare att behålla beslutsfattandet och serviceproduktionen kostnadseffektiv. Stadskansliet sköter beredningen och verkställigheten av ärenden för stadsstyrelsen och stadsfullmäktige samt stadens allmänna information. Stadskansliet ansvarar även för juridiska ärenden samt statliga och kommunala val. Till kansliets ansvarsområde hör även telefonväxeln och stadens anslagstavla. Anslag har reserverats för näringsverksamhet, regionbiljett och betalningsandelen för Västra Nylands räddningsv. Turism skötes som köptjänst från Oy Hansea Ab. Företagets huvuduppgift är att fungera som stadens turistbyrå och med denna uppgift ansvara för marknadsföringen av stadens och allmänhetens tjänster. Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Kokousten lukumäärä on hieman pienentynyt, käsiteltyjen asioiden määrä hieman lisääntynyt. Antalet möten har minskat litet, antalet behandlade ärenden har ökat en aning. TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal Suoritteet - Prestationer Keskushallinto/Centralförvaltning Kaupunginvaltuusto/Stadsfullmäktige - kokouksia/antal möten päätöksiä/antal beslut Kaupunginhallitus/Stadsstyrelsen - kokouksia/antal möten päätöksiä/antal beslut Västra Nylands räddningsverk Oy Hansea Ab Sivu - Sida 16

24 TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2010 Avvikelse Talous - Ekonomi Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster , , ,35 Maksutuotot - Avgiftsinkomster , ,87 916,13 Avustukset - Understöd , , ,11 Muut tuotot - Övr.inkomster , ,54 223,46 Tulot yhteensä - Inkomster totalt , , ,87 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , , ,99 Ostopalvelut - Köp av tjänster , , ,07 Materiaali ja tavarat - Material o förn , , ,87 Avustukset - Bidrag , , ,92 Muut menot - Övriga utgifter , , ,44 Menot yhteensä - Utgifter totalt , , ,57 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , , ,44 Poistoja - Avskrivningar , ,98 Netto / asukas / invånare -202,13-201,80 0,00-201,80-194,52-7,28 Sivu - Sida 17

25 Hangon kaupunki - Hangö stad Tilinpäätös-Bokslut 2010 Lautakunta - Nämnd: Tulosalue - Resultatområde: Vastuuhenkilö - Ansvarsperson: Kaupunginhallitus - Stadsstyrelsen Taloushallinto - Ekonomiförvaltning Kaupunginkamreeri - Stadskamreren Toiminta - Verksamhet : Kirjanpito, palkanlaskenta, atk-palvelut sekä kunnallisverotus Bokföring, löneräkning, adb-tjänster och kommunalbeskattning Taloushallinnon tehtäviin kuuluu mm. järjestää kaupungin taloustoiminnot, hoitaa kirjanpito ja palkanlaskenta, huolehtia maksamattomien saatavien perinnästä, laatia talousarvio ja konsernitilinpäätös ja hoitaa tilastointitehtävät sekä rahoitussuunnittelu. Taloushallinnon tehtävänä on myös ylläpitää kaupungin atk-verkkoa sekä kehittää atk-palveluja. Till ekonomiförvaltningens uppgifter hör bl.a. att samordna stadens ekonomifunktioner, sköta bokföringen och löneräkningen, indrivning av utestående fordringar, göra upp budget och koncernbokslut, behandla statistikuppgifter samt sköta finansieringsplaneringen. Ekonomiförvaltningen upprätthåller även stadens adb-nät samt utvecklar adb-tjänster. Tavoitteet - Målsättningar : Taloushallinto tuottaa luotettavia tietoja kaupungin taloudesta eri sidosryhmien tarpeisiin. Kaupungin talouden rahoittaminen hoidetaan asianmukaisella tavalla. Osavuosiraportointi: Tuottojen ja kulujen jaksotuskäytäntöä on tarkennettu, jotta tuloskehitystä voitaisiin seurata kuukausitasolla. Vuonna 2010 tullaan laatimaan talouden osavuosikatsaus vähintään neljännesvuosittain. Sähköisten laskujen vastaanottaminen aloitettiin v ja sitä laajennetaan vuonna Talous- ja henkilöstöhallinnon tulosteiden (ostolaskut, palkkatositteet) sähköinen arkistointi aloitettiin loppuvuodesta Koska järjestelmässä käytetään Raaseporin laitteistoa, on Raaseporin kaupungin kanssa tehty ylläpitosopimus. Raaseporin seudun alueverkon toiminta muuttuu v Karjaan Puhelimen ylläpitämä maksuton verkko poistuu käytöstä vuoden loppuun mennessä ja uudesta verkosta tehdään sopimus palveluntarjoajan kanssa. Atk-osaston palvelininfrastruktuuria kehitetään edelleen vuonna Ekonomiförvaltningen producerar tillförlitliga uppgifter om stadens ekonomi för olika intressenters behov. Finansieringen av stadens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt sätt. Delårsrapportering: Periodisering av intäkter och kostnader har preciserats för att utvecklingen av resultatet skall kunna uppföljas månatligen. År 2010 kommer delårsöversikten att utarbetas minst kvartalsvis. Mottagandet av elektroniska fakturor inleddes 2009 och utökas under år Elektronisk arkivering av ekonomi- och personalförvaltningens verifikat ( inköps, löneverifikat) påbörjas i slutet av år Då man i systemet använder sig av Raseborgs utrustning har man ingått ett underhållsavtal med Raseborg. Raseborgsområdets nätverksamhet ändrar år Det gratis nätverkskontrakt som Karis Telefon upprätthåller kommer att upphöra i slutet av året. Ett nytt kontrakt görs enligt anbud. Adb-avdelningens serverinfrastruktur utvecklas fortsättningsvis år Tavoitteiden toteutuminen / Målens förverkligande (täytetään tilinpäätöksen yhteydessä / ifylles i samband med bokslutet) Vuonna 2010 laadittiin talouden osavuosikatsaus neljännesvuosittain. Lisäksi laadittiin joitakin väliraportteja. Sähköisten laskujen vastaanottamista saatiin laajennettua vuonna Sähköisen arkistoinnin projekti yhdessä Raaseporin kanssa etenee, mutta käyttöönotto tapahtuu vasta vuonna Hangon ja Raaseporin välinen tietoliikenneyhteys, joka mahdollistaa yhteisten ohjelmistojen käyttämisen, kilpailutettiin vuonna 2010 ja yhteyttä koskeva sopimus tehdään Karjaan Puhelimen kanssa. Atk-osaston palvelininfrastruktuuria kehitettiin. Uusi palvelin hankittiin vuoden 2010 lopussa. Matkalaskuohjelmisto hankittiin ja projekti sen käyttöönottamiseksi vuoden 2011 alusta lähtien vietiin läpi. Sivu - Sida 18

26 År 2010 utarbetades en ekonomisk delårsöversikt kvartalsvis. Dessutom utarbetades endel mellanrapporter. Mottagandet av elektroniska fakturor utökades under år Projektet gällande den elektroniska arkiveringen tillsammans med Raseborg framskrider, men tas ibruk först år Dataförbindelsen mellan Hangö och Raseborg, som möjliggör användandet av gemensamma programvaror, konkurrensutsattes år 2010 och kontraktet görs med Karis Telefon. Adb-avdelningens serverinfrastruktur utvecklades. En ny server anskaffades i slutet av Ett reseräkningsprogram anskaffades och togs ibruk i början av TP-BS TA-BU TP-BS Henkilökunta - Personal ,5 Suoritteet - Prestationer Taloushallinto/Ekonomiförvaltningen - kirjanpitotositteita/bokföringsverifikat pankki- ja kassatos/bank o kassaverifikat palkanmaksuja/löneutbetalningar Atk/Adb - palvelimia/servrar palvelimia- koulut /servrar- skolor työasemia/arbetsstationer työasemia- koulut/arbetsstationer- skolor käyttäjiä/hallinto - användare/administration käyttäjiä - koulut / användare-skolor Mittarit - Mätare TP-BS TA-BU TA-muutos TA-yht TP-BS Poikkeama BU-ändring BU-sml 2010 Avvikelse Talous - Ekonomi Tulot - Inkomster Myyntituotot - Försäljningsinkomster 0, ,00 Maksutuotot - Avgiftsinkomster , ,66-357,66 Avustukset - Understöd 114, ,00 Muut tuotot - Övr.inkomster 200, ,00 Tulot yhteensä - Inkomster totalt , ,66-357,66 Menot - Utgifter Henkilöstökulut - Personalutgifter , , ,30 Ostopalvelut - Köp av tjänster , , ,50 Materiaali ja tavarat - Material o förn , , ,25 Avustukset - Bidrag 0, ,00 Muut menot - Övriga utgifter , , ,52 Menot yhteensä - Utgifter totalt , , ,43 Toimintakate - Verksamhetsbidrag , , ,09 Poistoja - Avskrivningar , ,99 Netto / asukas / invånare -113,28-122,68 0,00-122,68-120,03-2,65 Sivu - Sida 19

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 15.10.2013 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 8.10.2014 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 BUDGET 2015 OCH EKONOMIPLAN 2015-2017 Veroprosentit

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019 MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD KONSERNITILINPÄÄTÖS KONCERNBOKSLUT 2009 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Olennaiset tapahtumat ja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2011 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan katsaus - Stadsdirektörens översikt 1 2. Taloudellinen katsaus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN

Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 17.10.2017 TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020 MUUTOKSIA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Suomen talous kasvaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2012 Kaupunginvaltuusto 11.6.2013 41 Stadsfullmäktige 11.6.2013 41 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36

HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK. Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 HANGON KAUPUNKI HANGÖ STAD TASEKIRJA BALANSBOK 2013 Kaupunginvaltuusto 10.6.2014 36 Stadsfullmäktige 10.6.2014 36 TASEKIRJA BALANSBOK SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sivu - Sida 1. Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN TIEDOTE 24.3.2014 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 10:00 TIEDOTE: SIUNTION KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2013 Yleistä Siuntion kunnan tilikauden tulos vuodelta 2013 on 504 708,35 euroa ylijäämäinen. Tulos on

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011

KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA. Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 KITÖ VATTENANDELSLAG KITÖN VESIOSUUSKUNTA Årsmöte 2.6.2011 Vuosikokous 2.6.2011 1 Ärenden som skall behandlas vid ordinarie stämma (14 ) Osuuskunnan varsinainen kokous (14 ) 1. Väljes ordförande och sekreterare

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG

TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG Suomenkielinen opetustoimi SOV 29.8.2016 Finskspråkiga undervisningsförvaltningen TALOUSARVIO 2017 Myyntitulot - Försäljningsinkomster 2 199 312 2 005 119 2 245 265 2 245 265 2 245 265 Maksutulot - Avgiftsinkomster

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot