ENERGIAN TUOTTAMISEN FYSIKAALINEN PERUSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIAN TUOTTAMISEN FYSIKAALINEN PERUSTA"

Transkriptio

1 ENERGIAN TUOTTAMISEN FYSIKAALINEN ERUSTA Energia on kyky ehdä yöä ENERGIAN ALKUERÄ Ydinreakioiden energia Auringon ydinreakio Maankuoren ydinreakio Auringon säeilyenergia Lämpöenergia Ilmakehän lämpö- Kasvien Veden mekaaninen ja uulienergia bioenergia energia ENERGIAVAROJEN LUOKITTELU: ) UUSIUTUVAT ENERGIAVARAT - aurinkoenergia (aurinkosähkö ja lämpö) - uulienergia - vesienergia (veden poeniaalienergia ja vuorovesienergia) - bioenergia (biomassa) - geoerminen energia (maankuoren lämpöenergia, ydinreakioisa) - maa- ja ilmalämpö (maahan varasoiunua Auringon energiaa) - veyenergia ) UUSITUMATTOMAT ENERGIAVARAT - fossiilise poloainee (kivihiili, öljy, maakaasu) - urve (hiaasi uusiuuva) - ydinenergia: fissio (uraani), fuusio (suunnieilla) Energian yksiköiä: - joule (J) - kilowaiuni (kwh): kwh = 3,6 MJ (MAOL s. 69 (70)) - elekronivoli (ev): ev =, J (MAOL s. 67, 69 (68, 70)) - ekvivaleni öljyonni (oe): oe =,8 MWh

2 VOIMALAT ) VESIVOIMALA - oiminnan fysikaalinen perusa on veden poeniaali- ja liike-energian muuaminen urbiinin pyörimisenergiaksi ja edelleen generaaorin avulla sähköenergiaksi (mgh mv sähköenergia...) - hyöysuhde η: 80% - 90% Jos poeniaalienergian nollaasoksi valiaan veden pina alhaalla urbiinin asolla, niin vesivoimalan anoeho saadaan yhälösä: W ηe p ηmgh ηρvgh = = = = (E p = mgh, ρ = mv) = missä ηρvgh = eho (W) η = hyöysuhde, η = ano ρ = veden iheys, ρ = 000 kg/m 3 g = puoamiskiihyvyys, g = 9,8 m/s h = pudouskorkeus (m) V = viraama eli ilavuusvira (m3 /s) oo - Suomessa on noin 50 vesivoimalaiosa, joiden yheenlaskeu eho on lähes 3000 MW - Suomen suurin vesivoimalaios on vuonna 99 sähkön uoanoon valjaseu Imarankosken vesivoimalaios Imaralla: eho 85 MW, viraama suurimmillaan 940 m/s 3, pudouskorkeus 5 m, sähköenergian vuouinen uoo on noin 000 GWh - eäskosken vesivoimalaios Kemijoella on oiseksi suurin vesivoimalaios, eho 8 MW, pudouskorkeus 0,5 m ja vuouinen energianuoo 638 GWh - Suomessa uoeaan vesivoimalla noin 9 % sähköenergiasa. - maailman suurin vesivoimalaios on Kiinassa sijaiseva Kolmen rokon pao, jonka pudouskorkeus on 8 m, eho 4500 MW ja vuouinen sähkönuoano 84,7 TWh. ) TUULIVOIMALA - oiminnan fysikaalinen perusa on ilmaan liike-energian muunaminen uulivoimalan siipien pyörimisenergiaksi ja edelleen generaaorin avulla sähköenergiaksi ( mv sähköenergia...) - hyöysuhde η: %. Johdeaan seuraavaksi uulivoimalan ehon lauseke. Tarkasellaan suoran ympyrälieriön muooisa ilmamassaa, joka kohaa uulivoimalan siive

3 (ks. kuvio). Olkoon pohjaympyrän säde r, joka on yhä suuri kuin uulivoimalaan siiven piuus. Ilmamäärä kulkee nopeudella v ajassa Δ makan h, joen lieriön piuus on h = v Δ. Ilmalieriön liike-energia on E = mv. Kun oeaan lisäksi huomioon, eä massa m = ρv, ilavuus V = Ah, niin m = ρv = ρah = ρav Δ, ja liike-energian lauseke saa muodon 3 E = ρ Av v = ρav. k Koska A = πr, niin liike-energia on E k 3 = ρπ r v. k r h = v Δ Teho on energianuoo aikayksikössä eli joen uulivoimalan hyöyeho on E =, = ηe = η ρπ r 3 v missä η on hyöysuhde. Tuulivoimalan hyöyeho on siis = η ρπ r v 3 missä η = hyöysuhde, η = ano oo

4 ρ = ilman iheys, ρ,9 kg/m 3 r = uulivoimalan siipien piuus (m) v = uulen nopeus (m/s) On huomaava, eä uulivoimalan eho on siis suoraan verrannollinen siiven piuuden neliöön ja uulen nopeuden kuuioon eli ~ r v 3. Vuoden 03 lopussa Suomessa oli uulivoimalaa, joiden yheenlaskeu kapasieei oli 448 MW. Tuulivoimalla uoeiin noin % Suomen sähkönkuluuksesa (noin 77 GWh) vuonna 03. Suomessa on uulivoimaloille soveluvia alueia eriyisesi rannikolla, merialueilla ja Lapin unureilla. Usein rakenneaan uulivoimapuisoja, joissa on useia uulivoimalaioksia. Tuulivoimalaiokse ova nimelliseholaan noin 3 MW:n suuruisia, mua suurempia, jopa 5 MW:n, uulivoimaloia on rakeneilla. 3) OLTTOVOIMALAT - poloprosessi: kemiallisa energiaa muueaan lämpöenergiaksi ja edelleen sähköenergiaksi - palamisreakiossa vapauuva kemiallinen energia on siouunu poleavaan aineeseen kasvin käyäessä Auringon säeilyenergiaa yheyämisreakiossa - poloprosesseissa hyöysuhde η: % - erilaise poloprosessi ova ärkeimpiä lämpöenergian läheiä maapallolla Auringon lämpösäeilyn ohella - poloaineiden lämpöarvo eli palamislämpö H ilmoiaa, kuinka paljon palamisreakiossa vapauuu energiaa poloaineen massayksikköä kohi; Q H = m Täsä saadaan palamisreakiossa vapauuvan lämpöenergian määrälle lauseke Q = Hm missä Q = palamisreakiossa vapauuva energia (MJ) m = poleavan aineen massa (kg) H = poloaineen lämpöarvo (MJ/kg), (ks. MAOL s. 85 (85)). Esim. oleaessa,0 kg koksia saadaan energiaa Q = Hm = 8 MJ/kg,0 kg = 56 MJ. olovoimalan lämmiyseho on poloprosessissa vapauuva energia E η Q aikayksikköä kohi; = =. Kun huomioidaan hyöysuhde η ja

5 energia E = ηq = ηhm, niin polovoimalan anoeholle saadaan lauseke missä = ηhm = lämmiyseho eli hyöyeho, anoeho (W) η = hyöysuhde, η = ano oo H = poloaineen lämpöarvo (MJ/kg),(MAOL s. 85 (85)) m = poloaineen massa (kg), = aika (s). ESIM. - Inkoossa on neljä kappalea hiililauhdevoimaloia; 4 x 50 MW = 000 MW - Meri-orin kivihiilä käyävän lauhdevoimalan sähköeho on 565 MW ja hyöysuhde 44 % - iearsaaressa (Alholmens Kraf ) on biovoimalaios, jonka sähköeho on 40 W ja musalipeää käyävä soodakailavoimalaios eholaan 40 MW - Kokassa (Mussalo ) on maakaasukombivoimalaios, jonka sähköeho on 38 MW - Krisiinankaupungissa on öljyvoimalaios, jonka sähköeho on 0 MW - Seinäjoella on urve- ja hakevoimalaios, jonka sähköeho on 5 MW. Taulukossa (MAOL s. 85 (85)) on poloaineiden lämpöarvoja (MJ/kg): o ammoniakki 7, o aseyleeni 48,6 o bensiini 43,5 o eanoli 6,9 o kaupunkikaasu 34 o kivihiili, 6 3 o anrasiii 3 34 o koksi 8 o ruskohiili 0 o maakaasu 46 o meaani 49,8 o meanoli 9,5 o nesekaasu 4 43 o peroli 43 o kuiva halko 8 9 o poloöljy, kevy 43 raskas 4 o urve o vey 9 4) YDINVOIMALA = suurikokoinen vedenkeiin, lämpövoimakone, joka synnyämällä vesihöyryllä pyörieään urbiinia ja urbiinin pyörimisenergia muueaan generaaorissa sähköksi (sähkömagneeinen indukio) - ydinvoimalan energia on pääasiassa uraaniyimien halkeamisuoeiden liikeenergiaa

6 - vapauuvaa energiaa käyeään, kuen lämpövoimaloissa, veden kuumenamiseen ja höyrysämiseen ja höyryurbiinien sekä sähkögeneraaorin väliyksellä sähköenergian uoamiseen Uraani-isooopin 35 U-fisiossa synyy keskimäärin,4 neuronia, yli 60 halkeamisuoea ja kaikkiaan eri nuklideja eli aomiyimiä yli 00. Fissiossa synynee neuroni liikkuva nopeasi ja ne hidaseaan raskaalla vedellä D O, kevyellä vedellä H O ai grafiiilla C. Neuronien lukumäärä pideään vakiona poloainesauvojen välissä olevilla sääösauvoilla (sis. B ai Cd), joka absorboiva (imevä) pois ylimääräise neuroni. Jäljellejäänee neuroni halkaiseva uusia uraaniyimiä, jolloin apahuu halliu kejureakio. Hidasinaineena oimiva vesi lämpenee ja lämpö kuljeeaan veden mukana lämmönvaihimeen, jossa synyvä höyry pyöriää urbiineja. Turbiini on akselilla yhdisey generaaoriin, joka uoaa vaihoviraa mekaanisesa pyörimisliikkeesä. Yleisin oiminaapa on pyöriää sähköjohimesa muodoseua silmukkaa magneeikenässä, mikä synnyää johimeen jännieen ja sähkövirran (sähkömagneeinen indukio). - Ydinvoimalan rakenne ja oiminaperiaae (ks. YO-SYKSY-997-3) fissio (fuusio) Q urbiinin mekaaninen energia generaaori sähkö - ydinvoimalan hyöysuhde η 30 % SIDOSENERGIA E B = energia, joka arviaan hajoamaan ydin prooneiksi ja neuroneiksi - kun nukleoni (prooni ja neuroni) liiyvä yheen osa nukleonien massasa muuuu sidosenergiaksi EB. Tää massan muuosa sanoaan massavajeeksi eli massakadoksi m. Sidosenergia EB vapauuu sidoksen muodosuessa m nukleoni m ydin m ydin < m nukleoni m = m nukleoni - m ydin > 0 - massa pienenee nukleonien liiyessä yheen massavaje m - massavajea m vasaava energia on sidosenergia: E B = m c - EB = sidosenergia (MeV), m = massavaje (u), c = valon nopeus (m/s), (MAOL s. 70 (7)) SIDOSOSUUS b = sidosenergia nukleonia kohi (Mev/nukleoni) - keskimääräinen energia, jolla yksi nukleoni on siouunu yimeen - yimen pysyvyyden mia miä suurempi on sidososuus siä pysyvämpi on aomiydin

7 = - b = sidososuus (MeV/nukleoni) - EB = sidosenergia (MeV) - A = massaluku eli nukleoniluku (A = Z + N) FISSIO n U Q - fissiossa raskas ydin halkeaa kahdeksi keskiraskaaksi yimeksi ja samalla vapauuu -3 neuronia ja energiaa - yimen halkeamisen saa aikaan hiaan neuronin örmäys 35 Ydinreakorissa hidaseu neuroni örmäävä uraani-yimeen 9 U, jolloin apahuu fissio eli raskas uraani-35 ydin halkeaa kahdeksi keskiraskaaksi yimeksi ja samalla vapauuu 3 neuronia ja energiaa. Vapauunu energia on pääosalaan hajoamisuoeiden liike-energiaa (~90%), joka ilmenee lämpöenergiana. Esim. Eräs mahdollinen uraani-35 halkeamisreakio on seuraava: n + U Ba + Kr + 3 n + 00 MeV Reakiossa vapauunee 3 neuronia absorboidaan sääösauvoihin, niin eä vapauuvien neuronien määrä on vakio ja näin synynee neuroni halkaiseva yhä uusia uraaniyimiä ja näin kejureakio jakuu halliuna. (vr. YO-K95-7). FUUSIO - kevye yime yhyvä raskaammiksi korkeassa lämpöilassa ja energiaa vapauuu. - fuusio vaaii korkean lämpöilan (0 8 K) yimien välisen poisovoiman akia Esim. Eräs mahdollinen fuusioreakio on seuraava: Q deueriumin ja riiumin fuusio (DT-fuusio): d He n H + H He + n + 7,6 MeV 3 4 0

8 Massavaje m ydinreakioissa (esim. fissiossa eä fuusiossa) laskeaan lausekkeesa: m = m m lähöyime ulosyime Ydinreakioissa vapauunu energia Q saadaan Einseinin relaaiolla Q = Δm c. Ydinreakioissa vapauunu energia eli reakioenergia = Q = reakioenergia eli ydinreakiossa vapauunu energia (MeV) m = massavaje (u) c = valon nopeus, c =, m/s (MAOL s. 70 (7)). ********************************************************************* Yksi aomimassayksikkö u = /-osa hiili- isooopin massasa u =, kg (MAOL s. 70 (7)). ev =, J (MAOL s. 67, 69, (68, 70)). KUINKA ALJON ENERGIAA ON u? E = mc = uc =, kg (, m/s) E =, J =,, 93,494 =, (MAOL s. 69 (70)) ********************************************************************* SIDOSOSUUSKÄYRÄ = sidososuus b massaluvun A funkiona; b = b(a) - sidososuus on suurin keskiraskailla yimillä (A ~ 60) noin 8-9 MeV/nukleoni - sidososuuskäyrän avulla voidaan seliää ydinenergian vapauamisen fysikaalinen perusa Sidososuus b = (MeV/nukleoni) Miksi energiaa vapauuu fissiossa ja fuusiossa? (YO-S09-9)

9 SIDOSOSUUSKÄYRÄ; Sidososuus b massaluvun A funkiona b (MeV/nukl.) 9 FISSIO FUUSIO 60 A SIDOSOSUUSKÄYRÄN AVULLA VOIDAAN SELITTÄÄ YDINENERGIAN VAAUTTAMISEN FYSIKAALINEN ERUSTA: - raskaan yimen hajoessa (fissio) kahdeksi keskiraskaaksi yimeksi sidososuus kasvaa nukleoni ova siis lujemmin siouunee kuin ennen fissioa sidosen vahvisuessa vapauuu energiaa - kahden kevyen yimen liiyessä yheen (fuusio) sidososuus kasvaa yksiäinen nukleoni on myös lujemmin siouunu kuin ennen fuusioa sidokse vahvisuva energiaa vapauuu Miksi energiaa vapauuu fissiossa ja fuusiossa? eli fissiossa ja fuusiossa sidososuus kasvaa sidokse vahvisuva energiaa vapauuu

10 Ydinvoimalan eho on W ηe ηq η m c = = = = m c = η missä Δm = massakao eli massavaje, m = m m η = hyöysuhde, η = ano oo lähöyime ulosyime c = valon nopeus, c = 3,0 0 8 m/s, = aika (s) - ydinreakioissa vapauuva energia ( MeV) on suuruusluokalaan miljoonakerainen (0 6 ) kemiallisissa reakioissa vapauuvaan energiaan ( ev) verrauna. Kaikesa Suomessa käyeysä sähkösä noin neljännes (6 %) uoeaan ydinvoimalla (03). - Eurajoen Olkiluodossa on kaksi 880 MW kiehuusvesireakoria (Olkiluoo I, II) BWR, x 880 MW), joiden yheenlaskeu neosähköeho on 760 MW. - Loviisassa on kaksi painevesireakoria (WR, x 496 MW), joiden neosähköeho yheensä on 99 MW (Loviisa I, II). - Lisäksi Suomeen on rakeneilla viides ydinvoimalaios (Olkiluoo 3), jonka ehoon 600 MW. Uusi voimalaios on ekniikalaan ns. kolmannen sukupolven kevyvesireakori ja mallilaan eurooppalainen painevesireakori eli ER. Voimala on eholaan maailman suurin voimalayksikkö. Sen lienee kaupallisessa käyössä vuona 08 (?). (vr. YO-K95-7). Lisäksi Suomeen on suunnieilla kaksi ydinvoimalaa: Olkiluoo 4; noin 500 MW (suunnielu 03, kaupallinen uoano noin 00), yhäjoki; 00 MW (suunnieilla, kaupallinen uoano noin 04). kg uraanipoloainea kg hiilä halkeaminen palaminen sama määrä lämpöenergiaa

11 Sähkön uoano energialäheiäin 03 (68, TWh) Kivihiili 4,6 % Öljy 0,4 % Vesivoima 8,7 % Uusiuuva 36 % Maakaasu 9,9 % Tuulivoima, % Turve 4,9 % (v. 0 4 %) Hiilidioksidivapaa 69 % (v %) Ydinvoima 33,3 % Jäe,4 % Biomassa 5,7 % Koimaise: 4 % (v %) hp://energia.fi/energia-ja-ympariso/sahkonuoano ##################################################################### SUOMEN YDINVOIMALAT: Loviisa, : x 496 MW = 99 MW (WR) Olkiluoo, : x 880 MW = 760 MW (BWR) Olkiluoo 3: 600 MW 08? (ER) Olkiluoo 4: noin 500 MW --- suunnieilla--- yhäjoki: 00 MW ---- suunnieilla--- Käyössä ja rakeneilla oleva voimalaiokse Suomessa (04) Laiosyksikkö Toimiaja, Tyyppi Loviisa- Loviisa- Olkiluoo- Olkiluoo- Olkiluoo-3 Aomenergoexpor, VVER-440, WR Aomenergoexpor, VVER-440, WR ASEA-Aom, BWR ASEA-Aom, BWR Areva N & Siemens AG, ER Olkiluoo-4 Suunnieilla n. 500 MW yhäjoki Rosaom, AES- 006 hp://fi.wikipedia.org/wiki/ydinvoima_suomessa Neosähköeho Rakenaminen aloieu Kykey verkkoon Kaupallinen uoano 496 MW MW MW MW MW Rakeneilla? Suunnielu 03 Suunnieilla noin MW Suunnieilla Suunnieilla noin 04

12 Teh.. Ydinvoimaloissa käyeään poloaineena uraani-isoooppia 35 U. Eräs mahdollinen yimen halkeamisreakio eli fissio on seuraava: 4 9U + 0n 0Ne Tässä ydinreakiossa neuroni halkaisee uraani-35 yimen, jolloin synyy neon-4-isoooppi ja kaksi neuronia sekä energiaa. a) ääele aulukon avulla, mikä on oinen synyvä isoooppi neon-4 lisäksi ässä ydinreakiossa? Mikä on ämän kysyyn isooopin hajoamisapa ja puoliinumisaika? Mikä uusi ydin muodosuu, kun kysyy ydin hajoaa? Kirjoia reakioyhälö. b) Laske ehävän alussa mainiun uraanifission massavaje. c) Laske ässä halkeamisreakiossa vapauuva energia eli reakioenergia (Q-arvo). 0 n

13 Teh.. Ydinvoimaloissa käyeään poloaineena uraani-isoooppia 35 U. Eräs mahdollinen yimen halkeamisreakio eli fissio on seuraava: 4 9U + 0n 0Ne Tässä ydinreakiossa neuroni halkaisee uraani-35 yimen, jolloin synyy neon-4-isoooppi ja kaksi neuronia sekä energiaa. a) ääele aulukon avulla, mikä on oinen synyvä isoooppi neon-4 lisäksi ässä ydinreakiossa? Mikä on ämän kysyyn isooopin hajoamisapa ja puoliinumisaika? Mikä uusi ydin muodosuu, kun kysyy ydin hajoaa? Kirjoia reakioyhälö. b) Laske ehävän alussa mainiun uraanifission massavaje. c) Laske ässä halkeamisreakiossa vapauuva energia eli reakioenergia (Q-arvo). RATKAISU:. a) Lyijy-0 eli - ydinreakioyhälöiä kirjoieaessa massaluku A säilyy ja järjesysluku Z säilyy: U + n Ne + b + n A säilyy: 35 + = = 36 Z säilyy: = = 9 β - -hajoaminen. uoliinumisaika T/ =,3 a. Lyijy-0 isooopin beeahajoamisessa synyy Vismui-0. Reakioyhälö on + +. b) Massavaje eli massakao m = ä ö = + =, +,,,, =,,. Vasaus: = 0,0575u. c) Reakioenergia Q = =,,, Vasaus: Q 53,5 MeV. 0 n Huom! Yksi aomimassayksikkö u = 93,4943 MeV/c (MAOL s. 69 (70)).

14 Teh.. Eräs mahdollinen ydinreakorissa apahuva 35 U yimen halkeamisreakio eli fissioreakio on seuraava: U + n Ba + Kr + 3 n + Q o Laske ämän yimen halkeamisreakion a) massavaje m = m lähöyime m ulosyime ja b) halkeamisreakiossa vapauuva energia Q. m( 43 Ba) = 4,9084 u, m( 90 Kr) = 89,9958 u. [V: a) m 0,99 u, b) Q 85 MeV]. Teh. 3. Ranskaan valmisunee vuonna 00 eholaan 500 MW:n koefuusiovoimala (ITER) ja eolliseen uoanoon fuusiovoimala saaava ulla 050-luvulla. Käyökelpoisimpia fuusioreakioia on deueriumin ja riiumin välinen ydinreakio eli ns. DT-fuusio: 3 4 H + H He + Laske ämän ydinreakion m = m ulosyime a) massavaje lähöyime m ja b) ää massavajea vasaava vapauuva energia eli reakioenergia Q. [V: a) m 0,089 u, b) Q 7,6 MeV]. 0 n.

mv 2 - MEKAANISEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E p + E k = vakio - TYÖ W = Fs, W = Fcosα s - MEKAANINEN ENERGIAPERIAATE: a a

mv 2 - MEKAANISEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E p + E k = vakio - TYÖ W = Fs, W = Fcosα s - MEKAANINEN ENERGIAPERIAATE: a a . KURSSI: Lämpö (FOTONI : PÄÄKOHDAT) ENERGIA: = kyky tehdä työtä YLEINEN ENERGIAN SÄILYMISLAKI: E kok = vakio MEKAANINEN ENERGIA: potentiaalienergia; E p =mgh, liikeenergia; E k = 1 mv MEKAANISEN ENERGIAN

Lisätiedot

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios SÄHKÖN HINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Tammikuu 2009 Ohjaaja: Hannu Laurila Tero Särkijärvi TIIVISTELMÄ Tampereen yliopiso

Lisätiedot

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm) SÄTEILY YTIMET JA RADIOAKTIIVISUUS ATOMI -atomin halkaisija 10-10 m -ytimen halkaisija 10-14 m ATOMIN OSAT: 1) YDIN - protoneja (p) ja neutroneja (n) 2) ELEKTRONIVERHO - elektroneja (e - ) - protonit ja

Lisätiedot

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu

Lyhyiden ja pitkien korkojen tilastollinen vaihtelu Lyhyiden ja pikien korkojen ilasollinen vaihelu Tomi Pekka Juhani Marikainen Joensuun Yliopiso Maemaais-luonnonieeellinen iedekuna / Tieojenkäsielyieeen ja ilasoieeen laios / Tilasoiede Pro Gradu -ukielma

Lisätiedot

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut

Kuntaeläkkeiden rahoitus ja kunnalliset palvelut Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu I LA Rapori LA Repors 30.1.2013 No 4 Kunaeläkkeiden rahoius ja kunnallise palvelu Jukka Lassila * Niku Määänen ** armo Valkonen *** * LA linkeinoelämän ukimuslaios,

Lisätiedot

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen

VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS. JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Katsaus kirjallisuuteen VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 445 JULKISEN TALOUDEN PITKÄN AIKAVÄLIN LASKENTAMALLIT Kasaus kirjallisuueen Juho Kosiainen Valion aloudellinen ukimuskeskus Governmen Insiue for Economic

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Lauri Tenhunen KAIKKIALLA LÄSNÄ OLEVAN TIETOTEKNIIKAN TALOUSTIETEELLISTÄ ANALYYSIÄ TLOUSTIETEIDEN TIEDEKUNT Lauri Tenhunen KIKKILL LÄSNÄ OLEVN TIETOTEKNIIKN TLOUSTIETEELLISTÄ NLYYSIÄ Pro gradu ukielma Yleinen alousiede Tammikuu 03 SISÄLLYS Sisällys Kuvio ja auluko JOHDNTO... 5 VERKOSTOTLOUSTIETEEN

Lisätiedot

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO

VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO TAMPEREEN YLIOPISTO Talousieeiden laios VALTIOLLINEN SIJOITUSRAHASTO VENÄJÄN TALOUDEN PELASTUS? Kansanalousiede Pro Gradu -ukielma Joulukuu 2008 Ohjaaja: Jukka Pirilä Tuomo Huhanen TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON

OSINKOJEN JA PÄÄOMAVOITTOJEN VEROTUKSEN VAIKUTUKSET OSAKKEEN ARVOON AMPN YLIOPISO Kauppaieeien laios OSINKOJN JA PÄÄOMAVOIOJN VOUKSN VAIKUUKS OSAKKN AVOON Laskenaoimi Seminaariukielma Helmikuu 2004 Ohjaaja: Ismo Vuorinen apani Höök 3 SISÄLLYS JOHDANO... 4. ukielman ausaa...4.2

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Talousieeiden iedekuna TARJONTA SUOMEN ASUNTOMARKKINOILLA Kansanalousiede Pro gradu -ukielma Helmikuu 2006 Laaia: Janne Lilavuori Ohaaa: Professori Kari Heimonen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka

Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Sami Repo Sähkötekniikan perusteet K Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2009,? s. Opetusmoniste / Tampereen teknillinen yliopisto, Sähköenergiatekniikka Alkusanat i ALKUSANAT Opetusmonisteen teksti

Lisätiedot

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala

Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Aurinko- ja maalämpöjärjestelmien käyttömahdollisuudet suomalaisissa pientaloissa Ulpu Leijala Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos 19.5.2010 Ohjaaja: Jussi Maunuksela Alkusanat Tämä

Lisätiedot

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli

Sanomalehtien kysyntä Suomessa Sanomalehtien kysynnän kehittymistä selittävä ekonometrinen malli Sanomalehien kysynä Suomessa Sanomalehien kysynnän kehiymisä seliävä ekonomerinen malli Heikki Nikali, Iella BI Research series - Tukimussarja 7/2014 12.3.2014 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN

Lisätiedot

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT Radioaktiivisessa hajoamisessa on neljä perusmuotoa: fissio alfahajoaminen betahajoaminen sisäinen siirtymä Viime vuosikymmeninä on havaittu paljon harvinaisempiakin

Lisätiedot

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA 2009 pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA Yo-kirjoituksissa usein kysyttyjen aiheiden kertausta Aiheittain niputettuja yo-tehtäviä

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla!

Lataa ilmaiseksi mafyvalmennus.fi/mafynetti. Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! Miten opit parhaiten? Valmistaudu pitkän- tai lyhyen matematiikan kirjoituksiin ilmaiseksi Mafynetti-ohjelmalla! n Harjoittelu tehdään aktiivisesti tehtäviä ratkomalla. Tehtävät kattavat kaikki yo-kokeessa

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley. Ydinfysiikka Atomin ydin kuuluu silmillemme näkymättömään maailmaan, mutta ydinfysiikan ilmiöt ovat osa modernia teknologiaa. Esim ydinvoima, ydinfysiikan käyttö lääketieteessä, ydinjätteet. Luennon tavoite:

Lisätiedot

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle

Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle Energiaa elämään, hyvinvointia Suomelle 2 H, Deuterium Neutroni Elämäämme ylläpitävän auringon lämmöntuotto perustuu fuusioreaktioon. Fuusiovoimalaitoksen tekninen toteutus vaatii vielä vuosikymmenien

Lisätiedot

2 SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO

2 SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO 2 SÄHKÖN KULUTUS JA TUOTANTO 2.1 Yleistä sähkön tuotannosta Vuonna 1996 Suomessa käytettiin sähköä yhteensä 70 TWh. Maamme sähkön tarpeesta ylivoimaisesti suurin osa tuotetaan kotimaassa. Tuonnin osuus

Lisätiedot

Ydinsähköä Olkiluodosta

Ydinsähköä Olkiluodosta Ydinsähköä Olkiluodosta Julkaisija: Teollisuuden Voima Oyj Kotipaikka: Helsinki, Y-tunnus 0196656-0 Graafinen suunnittelu: Mainostoimisto RED Valokuvat: Hannu Huovila Painopaikka: Eura Print Oy, Eura 2

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohje

Asennus- ja hoito-ohje FI Asennus- ja hoio-ohje V15/V20/V30/V30-3P/V40/V60-3P H15/H20/H30/H30-3P/H60 Gullberg & Jansson AB Smälaregaan 6 SE - 263 39 Höganäs Tel: +46 (0) 42 34 05 90 Fax: +46 (0) 42 34 02 10 E-mail: info@gullbergjansson.se

Lisätiedot

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2

OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA 2 OV. Isto Jokinen 2012. 1. Mekaniikka 2 OPINTOJAKSO FYSIIKKA 1 OV OPINTOKOKONAISUUTEEN FYSIIKKA JA KEMIA OV Io Jokinen 01 SISÄLTÖ SIVU 1. Mekaniikka Nopeu Kekinopeu Kehänopeu 3 Kiihyvyy 3 Puoamikiihyvyy 4 Voima 5 Kika 6 Työ 7 Teho 8 Paine 9

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ II 91. Selitä mistä aiheutuvat a) vuorokaudenajat, b) vuodenajat, c) kuunpimennykset, d) auringonpimennykset? 92. Vastaa lyhyesti seuraaviin kysymyksiin: a) Mitä eroa on tähdellä

Lisätiedot

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön

Lyhyt johdanto Taylorin sääntöön K a n s a n a l o u d e l l i n e n a i k a k a u s k i r j a 1 0 6. v s k. 2 / 2 0 1 0 Lyhy johdano Taylorin säänöön Juha Tervala Johaja Aboa Cenre for Economics 1. Johdano Taylorin säänö on sen kehiäjän

Lisätiedot

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA

Teknistä tietoa TARRANAUHOISTA Teknisä ieoa TARRANAUHOISTA P-ouch-arraeipi näkyvä ja kesävä Broherin laminoidu P-ouch-arraeipi on suunnielu ammaimaiseen arraulosukseen oimisoissa, ehaissa ja koona. Runsaasa arraeippivalikoimasa löydä

Lisätiedot

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA

RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA RAKENNESUUNNITELMA 2040 MONIPUOLISESTI KOTOISA Monipuolisesi k o o i s a Asumisen määrä- ja laauavoiee Tampereen kaupunkiseudulla vuosille 2014-2040 Kaisa Härkönen Sisällyslueelo MÄÄRÄ LAATU Aluksi 1.

Lisätiedot

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy

VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU. Antti Teräsvirta Prizztech Oy VOIMALAITOSMITTAKAAVAN POLTTOKENNOJÄRJESTELMIEN TEKNIS-TALOUDELLINEN VERTAILU Antti Teräsvirta Prizztech Oy II ESIPUHE Vetyä pidetään sen korkean energiatiheyden, vähäisten päästöjen ja säilöttävyyden

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA. Valintakoe on kaksiosainen:

TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA. Valintakoe on kaksiosainen: A sivu 1(4) TOIMINTAOHJE 7.6.2002 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN VALINTAKOE YLEISOHJEITA Valintakoe on kaksiosainen: 1) Lue oheinen teksti huolellisesti. Lukuaikaa on 20 minuuttia. Voit

Lisätiedot