Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti"

Transkriptio

1 KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : KEMETYL T -TAKKOJEN POLTTOAINE Artikkelin numero : 2659, 2661, Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttö : SU21 Kuluttajakäyttöön. Polttoaineita Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Toimittaja : Kemetyl AB Rörvägen Haninge, Sweden Puhelin : Sähköposti : Verkkosivusto : Hätäpuhelinnumero HÄTÄnumero on tarkoitettu vain LÄÄKÄREILLE/PALOKUNNALLE/POLIISILLE: SE - Puhelin : (Vain toimistoaikana) HÄTÄNUMERO: Myrkytystietokeskus tai (24 t/vrk) KOHTA 2 VAARAN YKSILÖINTI * 2.1. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Luokittelu (99/45/EY) CLP luokituksesta (1272/2008/EY) Terveysvaarat ihmiselle Fysikaaliset/kemialliset vaarat Ympäristövaarat : Helposti syttyvä. : Syttyvä neste, kategoria 2. Vakava silmävaurio, kategoria 1. : Vaurioittaa vakavasti silmiä. : Helposti syttyvää. Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. : Ei ole luokiteltu vaaralliseksi EY: n direktiivejä mukaan. : Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti Merkinnät Merkinnät (1272/2008/EY): Varoitusmerkit : Huomiosanalla : Vaara H- ja P-lausekkeet : H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. P101 Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 1/10

2 P102 P210 P370+P378 alc P280 facemask P305 + P351 + P338 P310 P233 P501 Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. Tulipalon sattuessa: Käytä palon sammuttamiseen hiilidioksidi, alkoholia kestävä vaahto, kuiva kemikaalijauhe, vesisumu. Käytä kasvonsuojainta. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö/pakkaus virallisille kemikaalijätteiden vastaanottopaikoille. Täydentävät merkitseminen (99/45/EY ja/tai 1272/2008/EY) : Jos seos on merkitty asetuksen (EY) N:o 1272/2008, pakkauksissa on oltava (myös) seuraavat merkinnät: Sisältää: 2-Metyylipropan-1-oli 2.3. Muut vaarat : Direktiivin 99/45/EY mukaisesti tämän tuotteen pakkaus on varustettava merkinnällä näkövammaisille tarkoitetuilla vaaratunnuksilla. Asetus 1272/2008/EY mukaisesti tämän tuotteen pakkaus on varustettava merkinnällä näkövammaisille tarkoitetuilla vaaratunnuksilla. Muut vaarat : Ei tiedossa. KOHTA 3 KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA * 3.2. Seokset Tuotteen kuvaus : Seos. Tietoja vaarallisista aineosista: Aineosan nimi Pitoisuus (w/w) CAS-numero EY-numero Varoitusmerkki R-lausekkeet (%) Etanoli F 11 2-Metyylipropan-1-oli 1 - < Xi 10-37/ Metyylipentan-2-oni 1 - < F; Xn /37-66 Butanoni 1 - < F; Xi Esitettyjen R-lausekkeiden koko teksti löytyy kohdasta 16. Työperäiset altistumisrajat on ilmoitettu tarvittaessa luvussa 8. Aineosan nimi REACH numero Vaaraluokka Varoitusmerkit H-lausekkeet Etanoli Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2 GHS02; GHS07 H225; H319 2-Metyylipropan-1-oli Flam. Liq. 3; STOT GHS02; GHS05; H226; H335; H315; SE 3; Skin Irrit. 2; Eye Dam. 1; STOT SE 3 GHS07 H318; H336 4-Metyylipentan-2-oni Flam. Liq. 2; Acute Tox. 4; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 Butanoni Flam. Liq. 2; Eye Irrit. 2; STOT SE 3 Esitettyjen H-lausekkeiden koko teksti löytyy kohdasta 16. GHS02; GHS07 H225; H332; H319; H335; EUH066 GHS02; GHS07 H225; H319; H336; EUH066 KOHTA 4 ENSIAPUTOIMENPITEET * 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 2/10

3 Ensiapuohjeet Hengitys Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen : Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan. Otettava yhteys lääkäriin, jos potilas on huonovointinen. : Likaantuneet vaatteet on riisuttava. Iho on pestävä vedellä ja saippualla ennen kuin tuote kuivaa. : Huuhtele vähintään 15 minuuttia (haalealla) vedellä. Ota piilolinssit pois. Otettava yhteys lääkäriin, jos ärsytys jatkuu. : Ei saa oksennuttaa. Huuhtele suu. Vettä saa juoda lasillisen. Tajuttomalle ei saa antaa koskaan mitään suun kautta. Otettava yhteys lääkäriin Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Erityiset ohjeet Hengitys Ihokosketus Silmäkosketus Nieleminen : Voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. : Voi aiheuttaa ihon kuivumista. : Erittäin ärsyttävää. Voi aiheuttaa punoitusta ja vakavia kipua. : Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Yleinen KOHTA 5 : Pyydettävä ohjeita myrkytys\-tieto\-keskuksesta. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Sammutusaineet Sopiva Sopimattoma : Hiilidioksidi (CO2). Alkoholia kestävä vaahto. Kuiva kemikaalijauhe. Vesisumu. : Vesisuihku Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat : Ei tiedossa. tulipalossa Vaaralliset hajoamistuotteet : Hiilimonoksidia saattaa kehittyä, jos esiintyy epätäydellistä palamista. tai palamistuotteet 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet Palontorjunnassa käytettävät suojavarusteet : Jos on riittämätön ilmanvaihto, käytä sopivaa hengityssuojainta. KOHTA 6 TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset varotoimenpiteet : Liukastumisvaara. Puhdista läikkynyt tuote välittömästi. Käytä kenkiä, joissa on liukuestepohjat. Vältä kosketusta vuotaneeseen tai vapautuneeseen aineeseen. Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. Höyryt ovat ilmaa raskaampia. Kerääntymä alhaalla sijaitseviin tiloihin voi aiheuttaa tukehtumisen Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöä koskevat varotoimenpiteet : Estettävä tuotteen pääsy viemäreihin, pinta- ja/tai pohjaveteen. Suuret vuodot: Kerättävä talteen ojittamalla. : Ilmoita viranomaisille, jos väestö tai ympäristö altistuu tai tulee todennäköisesti. Altistumaan aineelle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 3/10

4 Puhdistusohjeet : Kerää läikkynyt aine säiliöihin. Imeytä jäämät hiekkaan tai muuhun täyteaineeseen. Säiliöt on vietävä ongelmajätteen keräyspisteeseen. Puhdista likaantunut pinta runsaalla vedellä ja saippualla Viittaukset muihin kohtiin Viittaukset muihin kohtiin : Katso kohta 8. KOHTA 7 KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittely : Käsiteltävä hyvin ilmastoidussa tilassa noudattaen hyvää työhygieniaa ja turvallisuusohjeita. Säiliö ja vastaanottavat laitteet on maadoitettava/yhdistettävä. Käytä räjähdysturvallisia sähkö/ilmanvaihto/valaisin laitteita. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Staattinen purkaus voi aiheuttaa tulipalon. Varmista sähkön johtuvuus tasaamalla kaikkien laitteiden potentiaali ja maadoittamalla ne. Vältettävä höyryn. Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastointi Suositeltavat pakkausmateriaalit Ei suositeltavat pakkausmateriaalit : Pidä viileässä ja kuivassa paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto (< 35 C). Säilytettävä erillään hapettavista aineista. Suojaa auringonvalolta. : Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa. : Terästä (lukuun ottamatta ruostumatonta terästä) Erityinen loppukäyttö Käyttää : Käyttö vain ohjeen mukaan. KOHTA 8 ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET * 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat Altistusrajat : Työperäisen altistumisen rajoja ei ole vahvistettu tälle tuotteelle. Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) ei ole vahvistettu tälle tuotteelle. Arvioiduksi vaikutuksettomaksi pitoisuudeksi (PNEC) ei ole vahvistettu tälle tuotteelle. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (mg/m³): Aineosan nimi Maa HTP 8 h HTP 15 min. Huomautus (mg/m3) (mg/m3) Etanoli FI Metyylipropan-1-oli FI Iho 4-Metyylipentan-2-oni FI Metyylipentan-2-oni EC Butanoni FI iho Butanoni EC Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) työntekijät: Aineosan nimi Altistumisreitti DNEL, lyhytaikainen DNEL, pitkäaikainen Paikallinen Systeeminen Paikallinen Systeeminen vaikutus vaikutus vaikutus vaikutus Etanoli Dermal 343 mg/kg bw/day Inhalation 1900 mg/m3 950 mg/m3 Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 4/10

5 2-Metyylipropan-1-oli Inhalation 310 mg/m3 4-Metyylipentan-2-oni Dermal 11,8 mg/kg bw/day Inhalation 208 mg/m3 208 mg/m3 83 mg/m3 83 mg/m3 Butanoni Dermal 1161 mg/kg bw/day Inhalation 600 mg/m3 Johdettu vaikutukseton altistumistaso (DNEL) kuluttajat: Aineosan nimi Altistumisreitti DNEL, lyhytaikainen DNEL, pitkäaikainen Paikallinen Systeeminen Paikallinen Systeeminen vaikutus vaikutus vaikutus vaikutus Etanoli Dermal 206 mg/kg bw/day Inhalation 950 mg/m3 114 mg/m3 Oral 87 mg/kg bw/day 2-Metyylipropan-1-oli Dermal 55 mg/kg bw/day Oral 25 mg/kg bw/day 4-Metyylipentan-2-oni Dermal 4,2 mg/kg bw/day Inhalation 155,2 mg/m3 155,2 mg/m3 14,7 mg/m3 14,7 mg/m3 Oral 4,2 mg/kg bw/day Butanoni Dermal 412 mg/kg bw/day Inhalation 106 mg/m3 Oral 31 mg/kg bw/day Arvioitu vaikutukseton pitoisuus (PNEC): Aineosan nimi Altistumisreitti Makea vesi Merivesi Etanoli Water 0,96 mg/l 0,79 mg/l Sediment 3,6 mg/kg 2,9 mg/kg Intermittent water STP Soil Oral 2-Metyylipropan-1-oli Water 0,4 mg/l 0,04 mg/l Sediment 1,52 mg/kg 0,152 mg/kg Intermittent water STP Soil 4-Metyylipentan-2-oni Water 0,6 mg/l 0,06 mg/l Sediment 8,27 mg/kg 0,83 mg/kg Intermittent water STP Soil Butanoni Water 55,8 mg/l 55,8 mg/l Sediment 284,74 mg/kg 284,7 mg/kg Intermittent water STP Soil Oral 2,75 mg/l 580 mg/l 0,63 mg/kg 0,72 mg/kg food 11 mg/l 10 mg/l 0,0699 mg/kg 1,5 mg/l 27,5 mg/l 1,3 mg/kg 55,8 mg/l 709 mg/l 22,5 mg/kg 1000 mg/kg food 8.2. Altistumisen ehkäiseminen Tekniset tarkastukset Hygieeniset toimenpiteet : Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta. Käsiteltäessä kemikaaleja on noudatettava normaaleja turvatoimia. : Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Henkilösuojaimet: Henkilösuojainten tehokkuus riippuu mm. lämpötilasta ja ilmanvaihdon tehokkuudesta. Hanki aina viralliset ohjeet jotka koskevat paikallisia olosuhteita. Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 5/10

6 Ihon suojaus Hengityksen-suojaus Käsien suojaus Silmiensuojaus : Erityisiä suojaimia ei tarvita normaaleissa työskentely olosuhteissa. : Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytettävä sopivaa hengityksen suojaus kun on kyse laajamittaisesta altistumisesta. Sopiva: Kaasusuodattimella tyyppi A (ruskea), luokka 1 tai korkeampi varustettua hengityssuojainta EN 140 mukaisesti. : Erityisiä suojaimia ei tarvita normaaleissa työskentely olosuhteissa. : Käytettävä EN 166 standardin mukaisia suojalaseja joissa sivusuojat. KOHTA 9 FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : Nestemäinen. Väri : Oranssi. Haju : Tuoksuva. Hajukynnys : Ei tiedossa. ph : 7 Vesiliukoisuus : Liukoinen. Jakautumiskerroin : Ei tiedossa. (n-oktanoli/vesi) Leimahduspiste : 12 C (PMcc) Itsesyttymislämpötila : > 245 C Kiehumispiste/-alue : 78 C Sulamispiste/-alue : < -20 C Räjähtävyys (ilmassa) : Ei tiedossa. Alempi räjähdysraja ilmassa (%): 3,4 ( Etanoli ) : Ylempi räjähdysraja ilmassa (%): 19 Hapettavuus : Ei sovellettavissa. Ei sisällä hapettavia aineita. Hajoamislämpötila : Ei sovellettavissa. Viskositeetti (20 C) : Ei tiedossa. (1 mm2/sec = 1cSt) Viskositeetti (40 C) : Ei ole merkitystä. Tuote Sisältää < 10% aineosia jotka on luokiteltu aspiraatio vaarallisiksi. Höyrynpaine (20 C) : < 2300 Pa Höyryntiheys (20 C) : > 1 (ilma= 1) Suhteellinen tiheys (20 C) : 0,85 g/ml Haihtumisnopeus : Ei tiedossa. (n-butyyliasetaatti = 1) KOHTA 10 STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Reaktiivisuus : Katso alakohdat alla Kemiallinen stabiilisuus Stabiilisuus : Stabiili normaaleissa käyttöolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Reaktiivisuus : Ei tiedossa muita vaarallisten reaktioiden Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet : Katso kohta 7. Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 6/10

7 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit : Säilytettävä erillään hapettavista aineista Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet : Ei tiedossa. KOHTA 11 MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT * Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tämän tuotteen myrkyllisyyttä ei ole tutkittu. Hengitys Välitön myrkyllisyys : Lasketaan LC50: > 10 mg/l. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyyttä ei tunneta: < 1 %. ATE: > 5 mg/l. Vähäinen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Voi aiheuttaa päänsärkyä, huimausta ja pahoinvointia. Herkistyminen : Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Syöpää aiheuttavat : Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. vaikutukset Mutageenisuus : Ei sisällä perimää vaurioittavia aineita. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Ihokosketus Välitön myrkyllisyys Syövyttävyys/ ärsyttävyys Herkistyminen Mutageenisuus Silmäkosketus Syövyttävyys/ ärsyttävyys Nieleminen Välitön myrkyllisyys Syövyttävyys/ ärsyttävyys Syöpää aiheuttavat vaikutukset Mutageenisuus : Lasketaan LD50: > 5000 mg/kg.bw. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyyttä ei tunneta: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Vähäinen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. : Pitkäaikainen kosketuksiin joutuminen voi kuivattaa ihoa ja poistaa sen rasvakerrosta. : Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. : Ei sisällä perimää vaurioittavia aineita. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. : Vakavan silmävaurion vaara. : Lasketaan LD50: > 5000 mg/kg.bw. Aineosasta (aineosista), jonka (joiden) myrkyllisyyttä ei tunneta: < 1 %. ATE: > 2000 mg/kg.bw. Vähäinen myrkyllisyys. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Voi vaikuttaa näkökykyyn. : Voi aiheuttaa pahoinvointia, oksennusta ja ripulia. : Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. : Ei sisällä perimää vaurioittavia aineita. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty. Toksikologista tietoa: Aineosan nimi Ominaisuus Menetelmä Koe-eläin 2-Metyylipropan-1-oli LD50 (suun kautta) > 2830 mg/kg bw OECD 401 Rotta LD50 (ihon kautta) 2460 mg/kg bw OECD 402 Kani LC50 (hengitys) > 6500 mg/m3 Rotta NOAEL (ihon kautta) > 1450 mg/kg bw/d OECD 408 Rotta Ihoärsytys Ärsyttävä OECD 404 Kani Silmien ärsytys Ärsyttävä OECD 405 Kani Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 7/10

8 Genotoksisuus - in vitro Ei genotoksiseksi OECD 472 KOHTA 12 TIEDOT KEMIKAALIN VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE * Myrkyllisyys Tämän tuotteen ympäristömyrkyllisyyttä ei ole tutkittu. Ekotoksisuus : Lasketaan LC50 (kala): 2259 mg/l. Lasketaan EC50 (vesikirppu): 2244 mg/l. < 1 % seoksesta koostuu aineosista, joiden vaaroja vesiympäristölle ei tunneta. Ei ole luokiteltu - saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys ja hajoavuus : Ei tiedossa erityisiä tietoja Biokertyvyys Biokertyvyystaipumus : Sisältää bioakkumuloituvia aineita Liikkuvuus maaperässä Liikkuvuus : Jos tuotetta pääsee maaperään, se on erittäin liikkuvaa ja voi saastuttaa pohjaveden PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset PBT/vPvB-arvioinnin : Ei sisällä PBT- tai vpvb-ainetta 0,1 % suurimpina pitoisuuksina Muut haitalliset vaikutukset KOHTA 13 : Ei sovellettavissa. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Tuotteen jäämät Lisävaroitus Euroopan jäteluettelo Paikallinen lainsäädäntö : Tyhjää pakkausta ei saa hävittää talousjätteenä. Pakkaus voidaan kierrättää. Tuotteen jäämiä ja tuotetta sisältäviä pakkauksia pidetään vaarallisena jätteenä. : Jäämät saattavat aiheuttaa räjähdysvaaran. Älä tee reikiä puhdistamattomiin terästynnyreihin äläkä leikkaa tai hitsaa niitä. : Direktiivin 91/689/ETY tarkoittama vaarallinen jäte, jolla on komission päätöksen 2000/532/EY mukainen jäteluettelon numerokoodi, on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. : Hävittämisen on tapahduttava soveltuvien alueellisten, kansallisten ja paikallisten lakien ja säännösten mukaisesti. Paikalliset säännökset voivat olla alueellisia tai kansallisia säännöksiä tiukempia, ja niitä on noudatettava. KOHTA 14 KULJETUSTIEDOT * YK-numero YK-numero : UN Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Rahtikirjan mukainen nimitys : ALKOHOLIT, N.O.S. ( Etanoli ; 2-Metyylipropan-1-oli ) 14.3/14.4/14.5. Kuljetuksen vaaraluokka/pakkausryhmä/ympäristövaarat Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 8/10

9 ADR / RID (Maantie/Rautatie) Luokka : 3 Luokituskoodi : F1 Pakkausryhmä : II Varoitusmerkki : 3 : IMDG (Merikuljetukset) Luokka : 3 Pakkausryhmä : II EmS (tulipalo / vuoto ) : F - E / S - D Meriä saastuttava : Ei aine IATA (Ilmakuljetukset) Luokka : Erityiset varotoimet käyttäjälle : Maakohtaista vaihtelua voi olla. On mahdollista "Rajoitettu Maara" kuljetukseen tämän tuotteen Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Marpol KOHTA 15 : Ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina seuraavien Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) asiakirjojen mukaisesti. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö EY:n lainsäädäntö : Asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH), Asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP) ja muu lainsäädäntö. : Ei sovellettavissa Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointi: Ei sovellettavissa. KOHTA 16 MUUT TIEDOT * Other information Tässä turvatietolehdessä annetut tiedot on laadittu 18. joulukuuta 2006 annetun asetuksen 1907/2006 EY mukaisesti ja ne perustuvat tietoon ja kokemukseen, jotka meillä on turvatietolehden julkaisupäivänä. Se ei vapauta käyttäjiä velvollisuudesta olla itse selvillä määräyksistä, jotka koskevat tuotteen käyttöä. Turvatietolehti täydentää teknisiä tietolehtiä, mutta ei korvaa niitä eikä anna takuuta tuotteen ominaisuuksista. Käytettäessä tuotetta sen käyttötarkoituksen vastaisesti käyttäjän on oltava selvillä vaaroista, joita siitä voi aiheutua. Muutetut tai uudet tiedot suhteessa edelliseen julkaisuun on merkitty tähdellä (*). Asianmukaisten R-lauseiden luettelo osassa 3: R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 9/10

10 R20 Terveydelle haitallista hengitettynä. R36 Ärsyttää silmiä. R36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Asianmukaisten H-lauseiden luettelo osassa 3: H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H226 Syttyvä neste ja höyry. H315 Ärsyttää ihoa. H318 Vaurioittaa vakavasti silmiä. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä. H332 Haitallista hengitettynä. H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. EUH066 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Historia Ensimmäisen julkaisun päivämäärä Toisen julkaisun päivämäärä Kolmannen julkaisun päivämäärä Neljännen julkaisun päivämäärä : : : : Tämä julkaisu korvaa kaikki edelliset julkaisut. Tuotenimi : Kemetyl T -Takkojen Polttoaine Sivu 10/10

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote Asetus (EU) N:o 453/2010 mukaisesti KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi : KEMETYL T - TAKKOJEN POLTTOAINE Artikkelin numero : 2659, 2661 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT *

KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * KOHTA 1 AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTESTIEDOT * 1.1. Tuotetunniste Tuotenimi Artikkelin numero : TISSUE-TEK VIP PARAFFIN WAX TEK III : SAK-4502, SAK-4508, SAK-4509, SAK-4511, SAK-4512

Lisätiedot

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 2.10.2012 Edellinen päiväys: 12.11.2008. Puhdistuaine, ammattikäyttöön. 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE /KEMIKAALIILMOITUS Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Adhesive Remover Tunnuskoodi XD8392 Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet

Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: - 467. Muu erikoistunut tukkukauppa 9. Puhdistus- ja pesuaineet KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 24.10.2011 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Avery Flat Surface Cleaner Tunnuskoodi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ONE-UP BOND F Plus Bonding Agent B

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE ONE-UP BOND F Plus Bonding Agent B Tarkistus 20082014 1 Laadintapäiväys 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 2960, 2963 Casco Kontaktiliima 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 2960, 2963 Casco Kontaktiliima 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti, 2-aminoetanoli CAS-Nro. 68439-50-9, 141-43-5

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ 08052015. Edellinen päiväys Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. R67 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 570504, 570507 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S Tarkistus 30/08/2013 Laadintapäiväys 4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MOEPSE S KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi MOEPSE-S 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Natriummetasilikaatti CAS-Nro.: 6834-92-0 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Suomi Julkaisupäivä/ Tarkistuspäivä KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai

Lisätiedot

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280

Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta. P280 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 80635,80657,3101634 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot