KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Polttoaine 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja St1 Oy Katuosoite Purotie 1 Postiosoite PL 100 Postinumero ja toimipaikka Helsinki Puhelin Telefax Ytunnus Hätäpuhelinnumero Numero, nimi ja osoite 001Myrkytystietokeskus/HUS tai PL 340 (Haartmaninkatu 4), HUS (Helsinki) 2. VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 67/548/EEC F+, T; R / Merkinnät 67/548/EEC F+ Erittäin helposti syttyvä T Myrkyllinen Rlausekkeet R12 Erittäin helposti syttyvää. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. R63 Voi olla vaarallista sikiölle. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Slausekkeet S53 Vältettävä altistumista ohjeet luettava ennen käyttöä. S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista). S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. S43b Sammutukseen käytettävä vaahtoa, jauhetta tai hiilidioksidia. Sammutukseen ei saa käyttää vettä. S29 Ei saa tyhjentää viemäriin. S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote. 2.3 Muut vaarat Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa ihotulehduksen. 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

2 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 2 / Seokset Etanoli, bensiini ja lisäaineiden seos. Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EYnumero Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus ja rek.nro Etanoli 7085 til% F; R Bensiini 1530 til% F+, Xi, T, Xn, N; R12 ; R38 ; R45 ; R46 ; R62; R63 ; R65 ; R67 ; R51/ Butaani 05 til% F+; R Isobutanoli n. 0,4 til% Xi; R10;R37/38;R41;R Muut tiedot Bensiini sisältää bentseeniä (CAS: 71432). tolueenia (CAS: ), etyylibentseeniä (CAS: ), n heksaania (CAS: ), ksyleeniä (isomeerien seos) (CAS: ), naftaliinia (CAS: 91203), sykloheksaania (CAS: ) ja trimetyylibentseeniä (isomeerien seos) (CAS: ). Bensiinissä ETBE, TAEE ja eetterit yhteensä enintään 15 til%. Katso kohdasta 16 EY:n Rlausekkeiden sanamuoto. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Höyryä hengittänyt siirretään altistuksesta, pidetään lämpimänä ja levossa. Tarvittaessa annetaan happea tai puhalluselvytystä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistumisen jälkeen Iho Likaantuneet vaatteet riisutaan, mieluimmin hätäsuihkun jälkeen (haihtuva tuote voi aiheuttaa palovaaran). Iho pestään runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytys jatkuu, otetaan yhteys lääkäriin Roiskeet silmiin Huuhdellaan välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Huuhtelua jatketaan 15 minuutin ajan silmiä ääriasentoihin liikutellen. Otetaan yhteys (silmä)lääkäriin Nieleminen EI SAA OKSENNUTTAA. Otetaan yhteys lääkäriin (keuhkoihin joutumisen vaara) erityisesti tunnettaessa pahoinvointia tai ärsytysoireita 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Keuhkoihin joutuneena tuote voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Ellei pahoinvointia tai ärsytysoireita ilmene, tuotetta nielleelle voidaan antaa 50100g veteen lietettyä lääkehiiltä 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1 Sammutusaineet Sopivat sammutusaineet (Alkoholia kestävä) vaahto, jauhe, hiilidioksidi Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä Vesi (Suora vesisuihku) 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Räjähdysvaara ilmaa raskaamman höyryn kertyessä syvennyksiin tai suljettuihin tiloihin. Räjähdysvaara paineen kasvaessa, jos tuoteastiat tai säiliöt kuumenevat tulipalossa. 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Paineilmahengityslaite ja täydellinen suojavarustus. 5.4 Muita ohjeita Avotulen läheisyydessä olevia tuoteastioita ja säiliöitä jäähdytetään riittävältä turvaetäisyydeltä vesisuihkuin.

3 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 3 / 7 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Päästöalueella olevat evakuoidaan tuulen yläpuolelle. Palo ja räjähdysvaara eliminoidaan eristämällä alue sytytyslähteistä ja estämällä höyryn kertyminen syvennyksiin ja suljettuihin tiloihin. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Pyritään rajoittamaan päästö ja estämään tuotteen leviäminen ympäristöön. Nestemäinen tuote kerätään talteen ennen sen leviämistä viemäreihin, maaperään ja vesistöön. 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja välineet Aloitetaan välittömästi nestemäisen tuotteen ja likaantuneen maan talteenotto. Pienet määrät voidaan imeyttää absorboivaan aineeseen. Huomioitava tuotteen aiheuttama palo, räjähdys ja terveysvaara. Vahingosta on ilmoitettava välittömästi paikalliselle viranomaiselle. Kaikissa toimenpiteissä on käytettävä riittäviä suojavarusteita. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Tuotetta sisältävä jäte hävitetään kohdan 13 mukaisesti. 7. KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Eristettävä sytytyslähteistä. Estettävä varotoimenpitein (esim. maadoituksin) staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta tuotetta käsiteltäessä. Pyritään välttämään tuotteen haihtumista käsittelyn ja siirtojen yhteydessä. Tuotetta pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Vältettävä höyryjen hengittämistä ja ihokosketusta. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. Pienet tuoteerät säilytetään hiilivetyjä läpäisemättömissä, tiiviisti suljetuissa, etiketöidyissä astioissa. SÄILIÖTÖISSÄ NOUDATETTAVA ERITYISOHJEITA (hapen syrjäytymisen, eetterien ja hiilivetyjen vaara). 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Erittäin helposti syttyville nesteille soveltuvassa säiliössä tai varastossa. Ehkäistävä varotoimenpitein tuotteen joutumien viemäreihin, maaperään tai vesistöön. 7.3 Erityinen loppukäyttö 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat HTParvot Etanoli 1000 ppm (8 h) 1300 ppm (15 min) 1900 mg/m 3 (8 h) 2500 mg/m 3 (15 min) Liuotinbensiinit, ryhmä ppm (15 min) Butaani 800 ppm (8 h) 1000 ppm (15 min) 1900 mg/m 3 (8 h) 2400 mg/m 3 (15 min) Isobutanoli 50 ppm (8 h) 75 ppm (15 min) 150 mg/m 3 (8 h) 230 mg/m 3 (15 min) Bentseeni 1 ppm (8 h) 3,25 mg/m 3 (8 h) Iho, kaikki työt, Tolueeni 25 ppm (8 h) 100 ppm (15 min) 81 mg/m 3 (8 h) 380 mg/m 3 (15 min) Etyylibentseeni 50 ppm (8 h) 200 ppm (15 min) 220 mg/m 3 (8 h) 880 mg/m 3 (15 min) nheksaani 20 ppm (8 h) 72 mg/m 3 (8 h)

4 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 4 / 7 Ksyleeni Naftaleeni 50 ppm (8 h) 100 ppm (15 min) 220 mg/m 3 (8 h) 440 mg/m 3 (15 min) 1 ppm (8 h) 2 ppm (15 min) 5 mg/m 3 (8 h) 10 mg/m 3 (15 min) Muut rajaarvot Altistumisen seurantamenetelmä SFSEN 689, SFS3861 Iho = voi imeytyä ihon läpi Muissa maissa annettuja rajaarvoja Etanoli; 3300 ppm (30min), 6200 mg/m3 (30min), IDHL (immediately dangerous to life and health,usa) Gasoline; 300 ppm (8h), 500 ppm (Short STEL)/NIOSH 2008/USA 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Työperäisen altistumisen torjunta Tuotetta pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä tai järjestettävä riittävä ilmanvaihto. Vältettävä höyryjen hengittämistä ja ihokosketusta. Tarvittaessa käytettävä henkilökohtaisia suojaimia. Säiliötöissä noudatettava erityisohjeita (hapen syrjäytymisen ja hiilivetyjen vaara) Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Suodatinsuojain/kokonaamari (orgaanisten kaasujen ja höyryjen suodatin, tyyppi AX). Suodatinsuojainta voi käyttää enintään 2 tuntia kerrallaan. Suodatinsuojaimia ei saa käyttää vähähappisissa olosuhteissa (< 17 til.%). Suurissa pitoisuuksissa on käytettävä hengityslaitteita (paineilma tai raitisilma). Suodatin on vaihdettava riittävän usein Käsiensuojaus Suojakäsineet (esim. nitriilikumi, butyylikumi, PVA) Huom. PVA ei kestä vettä. Suojakäsineet on vaihdettava säännöllisesti Silmien tai kasvojen suojaus Kasvojensuojain tai vähintään sangalliset suojalasit roiskevaarallisissa töissä (ellei kohdan mukainen suojaus) Ihonsuojaus Suojavaatetus (antistaattinen), roisketiivis kemikaalisuojavaatetus tarvittaessa Ympäristöaltistumisen torjuminen Mahdollisiin vuotoihin varaudutaan esim. keräysaltailla, täyttö ja tyhjennyspaikan päällystyksellä ja viemäröinnillä. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kirkas, herkkäliikkeinen neste. Voidaan värjätä punaiseksi Haju Selvä ominaishaju ph 6,5 9, Kiehumispiste ja kiehumisalue C Leimahduspiste noin 0 C (arvio) Räjähdysominaisuudet Alempi räjähdysraja noin 1 til% Ylempi räjähdysraja noin 19 til% Höyrynpaine < 90 kpa Höyryntiheys > 1,6 (ilma= 1) Suhteellinen tiheys Neste (20 C ):0,75 (vesi=1), höyry (20C) :> 1,6 (ilma=1) Liukoisuus (liukoisuudet) Vesiliukoisuus Etanoli liukenee veteen. Muut komponentit osittain vesiliukoisia Rasvaliukoisuus (liuotinöljy, yksilöitävä) Ei tunneta Jakautumiskerroin: noktanoli/vesi Log Kow > 3 (bensiinihiilivedyt), etanoli log Kow = 0,3.

5 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 5 / Itsesyttymislämpötila Min 280 C (arvio) Viskositeetti Kinemaattinen viskositeetti < 2 mm²/s (40 C; vesi= 0,6 mm²/s). 9.2 Muut tiedot 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS 10.1 Reaktiivisuus Vakaa normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus 10.4 Vältettävät olosuhteet Vältä lämpöä, kipinöitä, avotulta ja muita syttymislähteitä Yhteensopimattomat materiaalit 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Bensiini: erittäin lievästi myrkyllisiä nieltynä (LD50 > 2000 mg/kg, rotta), iholla (LD50 > 2000 mg/kg, kani) ja hengitettynä (LC50/4h > 5000 mg/l, rotta). Etanoli: erittäin lievästi myrkyllinen nieltynä (LD50 > 2000 mg/kg, rotta) ja hengitettynä LC50 > 5000 mg/m3, rotta). Isobutanoli: LD mg/kg suun kautta, rotta; LD mg/kg ihon kautta, kani; LC50/4h:10,311,9 mg/l, hengitettynä rotta. Butaani: myrkyllisyys vähäistä hengitettynä LC50 > 20 til% eli ppm, rotta Ärsyttävyys ja syövyttävyys Bensiini: ärsyttää lievästi ihoa, mutta ei silmiä (kani, Draizen testi). Butaani : Nesteytetty tuote aiheuttaa paleltumia. Etanoli ja isobutanoli: ärsyttävät lievästi ihoa (arvio) Herkistyminen Etanoli, bensiini, butaani : ei herkistävä. Isobutanoli: Toistuva ja pitkäaikainen ihokosketus voi aiheuttaa ihottumaa tai ihotulehduksen. Neste kuivattaa ihoa Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Bensiinin sisältämä bentseeni voi aiheuttaa ihmiselle syöpäsairauden vaaraa (ryhmä 1) ja perimän muutoksia (ryhmä 2). Bensiinin sisältämä tolueeni voi olla sikiölle vaarallista (ryhmä 3). Bensiinin sisältämä nheksaani voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä (ryhmä 3) Elinkohtainen myrkyllisyys kertaaltistuminen Höyry saattaa ärsyttää silmiä ja hengitysteitä. Liikaaltistuminen aiheuttaa huumausta, pahoinvointia, päänsärkyä ja lopulta narkoottisia vaikutuksia. Nieltynä tuote ärsyttää ruuansulatuskanavaa Elinkohtainen myrkyllisyys toistuva altistuminen Toistuva kosketus bensiinin kanssa ärsyttää ihoa (kani, 14 ja 28 päivää). Pitkäaikainen bensiinihöyryaltistus on aiheuttanut koeeläimillä lajityypillisiä munuaisvaurioita (urosrotta) ja kasvaimia (hiiri). Pitkäaikainen liikaaltistuminen voi aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa (bentseeni). Pitkäaikainen tai toistuva kosketus kuivattaa ja ärsyttää ihoa. Krooninen altistus etanolille voi aiheuttaa maksavaurioita ja maksakirroosia Aspiraatiovaara Niellyn tuotteen joutuminen keuhkoihin voi aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen.

6 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 6 / TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE 12.1 Myrkyllisyys Myrkyllisyys vesieliöille Bensiinihiilivedyt: myrkyllisiä (LL50: mg/l, kala, 96 h, WAF; EL50: mg/l, vesikirppu, 48 h, WAF; IL50: mg/l, levä, 72 h, WAF). myrkyllinen (LC/EC/IC50 > 100 mg/l; kala, vesikirppu, levä, arvio). Etanoli: erittäin lievästi myrkyllinen (EC50/48t/vesikirppu (Daphnia)= mg/l, LC50/96h/kala = mg/l) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Biologinen hajoavuus Bensiinihiilivedyt ovat hitaasti hajoavia (arvio). Bensiinin sisältämä ETBE erittäin hitaasti hajoava (arvio). Etanoli: Nopeasti hajoava. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Haihtuminen on nopein ja merkittävin häviämisprosessi pintavedessä, sedimentissä ja maaperässä Kemiallinen hajoavuus Bensiini, ETBE eivät hydrolysoidu vedessä. Haihtuvat yhdisteet ovat ilmakemiallisesti hajoavia. Etanoli: helposti haihtuva 12.3 Biokertyvyys Bensiinihiilivedyt ovat mahdollisesti kertyviä (log Kow > 3), mutta helposti haihtuvia. Etanoli, isobutanoli ja ETBE eivät kertyviä ( log Kow = 0,3..2,5) Liikkuvuus maaperässä Tuote haihtuu helposti maan ja veden pinnalta. Etanoli ja isobutanoli liukenevat osittain veteen ja haihtuvat vesiliuoksesta nopeasti. Suurimolekyylisimmät bensiinihiilivedyt voivat adsorboitua maaperän tai sedimentin orgaaniseen aineeseen (log Kow > 3) PBT ja vpvbarvioinnin tulokset Ei saatavilla 12.6 Muut haitalliset vaikutukset 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Hävitettävä jätelainsäädännön ja ympäristöviranomaisen ohjeiden mukaisesti. Jätettä käsiteltäessä on huomattava sen aiheuttamat vaarat sekä huolehdittava tarvittavista varotoimenpiteistä, varoitusmerkinnöistä ja tietojen toimittamisvelvoitteesta Jätteiden käsittelymenetelmät 14. KULJETUSTIEDOT 14.1 YKnumero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi Etanolin ja bensiinin seos 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä II 14.5 Ympäristövaarat 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle 14.7 Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBCsäännöstön mukaisesti 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus, terveys ja ympäristösäännökset tai lainsäädäntö VÄHITTÄISMYYNTIPAKKAUSTEN LISÄMERKINNÄT: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Eristettävä sytytyslähteistä Tupakointi kielletty. VAIN MOOTTORIPOLTTOAINEEKSI EI SAA KÄYTTÄÄ PUHDISTAMISEEN TAI LIUOTTIMENA. VÄHITTÄISMYYNTIPAKKAUKSET VARUSTETTAVA TURVASULKIMIN JA NÄKÖVAMMAISTEN VAARATUNNUKSIN.

7 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 7 / Kemikaaliturvallisuusarviointi Ei saatavilla. 16. MUUT TIEDOT 16.3 Tietolähteet Concawe Report 11/10, säädökset, kirjallisuus 16.5 Luettelo Rlausekkeista, vaaralausekkeista, Slausekkeista ja/tai turvalausekkeista R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R12 Erittäin helposti syttyvää. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. R63 Voi olla vaarallista sikiölle. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta Käyttörajoitukset VAIN MOOTTORIPOLTTOAINEEKSI EI SAA KÄYTTÄÄ PUHDISTAMISEEN TAI LIUOTTIMENA.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 2,0%, 2,5%; (BE95TS2,0, BE95TS2,5) FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 2.11.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 2,0%, 2,5%; (BE95TS2,0, BE95TS2,5) FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 2.11. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste 111 Kauppanimi 112 Tunnuskoodi (ID 13012), 130580, 130140 12 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 10592) 135156, 765200, 896500 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 NESSOL LIAV 230. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 10.8.2012

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 NESSOL LIAV 230. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 10.8.2012 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 Päiväys: 162015 Edellinen päiväys: 1082012 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste 111 Kauppanimi 112 Tunnuskoodi (ID 10526),

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Moottoripolttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/25, -29/-34, -40/-44;

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Moottoripolttoöljy -0/-10, -5/-15, -15/25, -29/-34, -40/-44; KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi Nestemoottoripolttoöljy (MPO0, MPO5, MPO15, MPO 1.1.2

Lisätiedot

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Kauppanimi: Teboil Moottoripolttoöljy Päiväys: 02.08.2005 Edellinen päiväys: - 2

Kauppanimi: Teboil Moottoripolttoöljy Päiväys: 02.08.2005 Edellinen päiväys: - 2 Päiväys: 02.08.2005 Edellinen päiväys: - 1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.2 Kemikaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Teboil Motor/Lämmitys KL, -40/-44,-15/-25, -29/-34, ACT KL, ACT -29/-34 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Kemikaalin käyttötarkoitus 1.2.1 Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998

X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE. Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Päiväys: 5.12.2005 Edellinen päiväys: 11.5..1998 1. KEMIKAALIN JA SEN VALMISTAJAN, MAAHANTUOJAN TAI MUUN TOIMINNANHARJOITTAJAN TUNNISTUSTIEDOT

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Raskas polttoöljy 40...420, vähärikkinen; Nesteraskaspolttoöljy

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Raskas polttoöljy 40...420, vähärikkinen; Nesteraskaspolttoöljy KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Raskas polttoöljy 40...420, vähärikkinen; Neste-raskaspolttoöljy 1.1.2

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010

Päiväys: 16.3.2011 Edellinen päiväys: 16.7.2010 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi Mataki Primer BITUMILIUOS, Mataki Cold Bitumiliuos

Lisätiedot

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 200036, 200037, 200038, 200039 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53537 REACHrekisteröintinumero 01211945727339

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T7069,T7069.001 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu,

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 12 Moottoribensiini 95 E10, 98 E5, rikitön, kesälaatu, FI talvilaatu; Neste-bensiini 95 E10, 98 E5 (BE95 E10, BE98 E5), BE95E5 Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 12.3.2014

Lisätiedot

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita.

3.3 Muut tiedot Sisältää mm. polyakryylihappoesteri/polystyreenikopolymeerihartsidispersiota. Ei sisällä liuotinaineita. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 5202 EAN 6414405202008 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Puhdistus spray 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.5.2013 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 4649 EAN 6414400046492 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

04131 Sipoo Puhelin 09-2745 500 Telefax 09-2393 600 Sähköpostiosoite. attuote@attuote.fi Y-tunnus 0654144-9 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot

04131 Sipoo Puhelin 09-2745 500 Telefax 09-2393 600 Sähköpostiosoite. attuote@attuote.fi Y-tunnus 0654144-9 1.3.3 Ulkomaisen valmistajan tiedot KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.12.2010 Edellinen päiväys: 20040720 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ATAvohammasrasva

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN

AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi FINNSCO PRO-LINE JÄÄHDYTINNESTE PUNAINEN x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE Asetuksien (EY) N:o 1907/2006 ja 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.10207 EAN 6414504108430 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.124730 EAN 6414504277037 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot