Päiväys: Edellinen päiväys:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päiväys: 27.11.2012 Edellinen päiväys: 6.7.2011"

Transkriptio

1 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RE85 Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus Moottoripolttoaine. Ei tule käyttää puhdistusaineena tai liuottimena. Toimialakoodi 473 Ajoneuvojen polttoaineen vähittäiskauppa Käyttötarkoituskoodi 27 Polttoaineet Kemikaalia voidaan käyttää yleiseen kulutukseen Kemikaalia käytetään vain yleiseen kulutukseen 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja, maahantuoja, muu toiminnanharjoittaja St1 Oy Katuosoite Purotie 1 Postinumero ja toimipaikka Postilokero PL 100 Postinumero ja toimipaikka Helsinki Helsinki Puhelin Telefax Sähköpostiosoite Y-tunnus Hätäpuhelinnumero tai Myrkytystietokeskus, PL 790 (Tukholmankatu 17) HUS Yleinen hätänumero VAARAN YKSILÖINTI 2.1 Aineen tai seoksen luokitus 1272/2008 (CLP): Flam. Liq. 1, H224 Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE3, H336 Muta. 1B, H340 Carc. 1B, H350 Repr. 2, H361 Aquatic Chronic 2, H411 Sivu 1

2 67/548/ETY-1999/45/EY: F+, T, N; R / Merkinnät VÄHITTÄISMYYNTIPAKKAUSTEN LISÄMERKINNÄT: Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty. VAIN MOOTTORIPOLTTOAINEEKSI - EI SAA KÄYTTÄÄ PUHDISTAMISEEN TAI LIUOTTIMENA. VÄHITTÄISMYYNTIPAKKAUKSET VARUSTETTAVA TURVASULKIMIN JA NÄKÖVAMMAISTEN VAARATUNNUKSIN. 1272/2008 (CLP): GHS02-GHS07-GHS08-GHS09 Huomiosana: VAARA Sisältää: Bensiini (CAS ) Vaaralausekkeet H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. H361 Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Turvalausekkeet P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty. P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön. P301+P310+ P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. EI saa oksennuttaa. P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo/suihkuta iho vedellä. P304+P340+P312 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia. P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä viileässä. P501 Hävitä sisältö/pakkaus paikallisten ja kansallisten määräysten mukaisesti. 2.3 Muut vaarat Helposti haihtuvaa. Höyry on ilmaa raskaampaa ja voi muodostaa ilman kanssa räjähtävän seoksen. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi ärsyttää ihoa ja aiheuttaa ihotulehduksen. Suuret pitoisuudet voivat aiheuttaa pahoinvointia, päänsärkyä ja huumaavia vaikutuksia. Maaperän ja pohjaveden saastumisvaara. Sivu 2

3 3. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA Vaaraa aiheuttavat aineosat CAS/EY-numero ja Aineosan nimi Pitoisuus Luokitus rekisteröintinumero / Etanoli til-% Flam. Liq. 2, H225 (F; R11) / Bensiini til-% Flam. Liq. 1, H224; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE3, H336; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 2, H411 (F+, Carc. Cat. 2, Muta. Cat. 2, Repr. Cat. 3, Xn, Xi, N; R /53) / Butaani 0 5 til-% Flam. Gas 1, H220; Press. Gas (F+; R12) / Isobutanoli n. 0,4 til-% Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H336 (Xi; R10-37/ ) Bensiini sisältää bentseeniä (CAS ), tolueenia (CAS ), etyylibentseeniä (CAS ), n-heksaania (CAS ), ksyleeniä (isomeerien seos) (CAS ), naftaliinia (CAS ), sykloheksaania (CAS ) ja trimetyylibentseeniä (isomeerien seos) (CAS ). Bensiinissä ETBE, TAEE ja eetterit yhteensä enintään 14 til-%. 4. ENSIAPUTOIMENPITEET 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Hengitys Siirrä höyryjä hengittänyt raittiiseen ilmaan ja pidä levossa ja lämpimänä. Pätevä henkilö voi tarvittaessa antaa happea tai puhallus-paineluelvytystä. Hakeuduttava lääkärin hoitoon huomattavan altistuksen jälkeen tai jos oireita ilmenee. Iho Riisu likaantuneet vaatteet ja varusteet, mieluiten hätäsuihkun jälkeen (haihtuva tuote voi aiheuttaa palovaaran). Pese iho runsaalla vedellä ja saippualla. Jos ihoärsytys jatkuu, ota yhteys lääkäriin. Roiskeet silmiin Huuhtele välittömästi runsaalla vedellä 15 minuutin ajan pitäen silmäluomia auki. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti, ja jatka huuhtelua. Hakeudu (silmä)lääkäriin. Nieleminen ÄLÄ OKSENNUTA. Ota välittömästi yhteys lääkäriin (tuotteen keuhkoihin joutumisen ja hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen vaara erityisesti, jos pahoinvointia tai ärsytysoireita) Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Hengitys: Höyryt voivat ärsyttää hengitysteitä. Voimakas altistuminen voi aiheuttaa huumaantumista, pahoinvointia, päänsärkyä, uneliaisuutta ja huimausta. Pitkäaikainen liika-altistuminen voi aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. Iho: Ärsyttää ihoa. Pitkäkestoinen tai toistuva ihokosketus voi aiheuttaa ihon kuivumista ja ärtymistä. Roiskeet silmiin: Höyryt voivat ärsyttää silmiä. Nieleminen: Tuote saattaa olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Ärsyttää ruoansulatuskanavaa. Muuta: Tuote saattaa aiheuttaa syöpää ja perimävaurioita, ja sen epäillään vaurioittavan sikiötä Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet Tuote voi keuhkoihin joutuessaan (esim. oksentamisen yhteydessä) aiheuttaa hengenvaarallisen kemiallisen keuhkotulehduksen. Jos tuotetta nielleellä ei ilmene pahoinvointia tai ärsytysoireita, hänelle voi antaa g veteen lietettyä lääkehiiltä. Sivu 3

4 5. PALONTORJUNTATOIMENPITEET 5.1. Sammutusaineet Alkoholinkestävä vaahto, jauhe, hiilidioksidi. Älä käytä sammutukseen vettä (suoraa vesisuihkua) Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. Räjähdysvaara ilmaa raskaamman höyryn kertyessä syvennyksiin tai suljettuihin tiloihin. Tulipalossa tai kuumennettaessa paineen kasvu voi aiheuttaa tynnyrin tai säiliön räjähtämisen Palontorjuntaa koskevat ohjeet Paineilmahengityslaite ja suojapuku. Jäähdytä tulelle alttiina olevia säiliöitä vesisumulla turvallisen välimatkan päästä. 6. TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Evakuoi vuotoalue tuulen yläpuolelle. Estä asiattomien pääsy vaara-alueelle. Sammuta kaikki syttymislähteet ja estä höyryn kertyminen syvennyksiin ja suljettuihin tiloihin. Sulje vuoto, jos sen voi tehdä turvallisesti. Järjestä vuotoalueelle tehokas ilmanvaihto. Käytä asianmukaisia suojavarusteita (ks. kohta 8.2) Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Estä vuodon leviäminen ja aineen pääsy viemäreihin, vesistöihin tai maaperään tarvittaessa patoamalla esim. hiekalla. Ilmoita mahdollisesta vahingosta paikalliselle ympäristöviranomaiselle Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Aloita heti vuotaneen aineen ja likaantuneen maa-aineksen talteenotto. Kerää neste talteen pumppaamalla tai imeytä pienet vuodot inerttiin imeytysaineeseen (esim. hiekka, piimaa, kaupallinen imeytysaine) ja kerää imeytysaine tiiviisti suljettaviin astioihin hävittämistä varten. Ota huomioon tuotteen aiheuttamat palo-, räjähdys- ja terveysvaarat. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta. Käytä asianmukaisia suojavarusteita Viittaukset muihin kohtiin Ohjeet turvallisesta käsittelystä kohdassa 7. Ohjeet suojavarusteita kohdassa 8. Ohjeet jätteiden käsittelystä kohdassa KÄSITTELY JA VARASTOINTI 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Käsittele ja varastoi erillään kaikista lämmön- ja syttymislähteistä. Staattisen sähkön aiheuttama kipinöintivaara torjutaan maadoituksin. Käytä ainoastaan kipinöimättömiä työkaluja ja räjähdysvaarallisiin tiloihin hyväksyttyjä sähkölaitteita. Pitoisuudet ilmassa on pidettävä räjähdysvaarallisten pitoisuuksien alapuolella. Estä höyryjen kertyminen syvennyksiin ja suljettuihin tiloihin. Käsittele ainetta suljetuissa järjestelmissä tai huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Vältä tuotteen haihtumista käsittelyjen ja siirtojen yhteydessä. Vältä höyryjen hengittämistä ja tuotteen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Käytä asianmukaisia suojavarusteita. Älä syö, juo tai tupakoi työskennellessäsi. Pese kädet huolellisesti ennen taukoja ja työn päättyessä. Riisu likaantuneet työvaatteet työn päättyessä ja puhdista ne ennen uudelleenkäyttöä. Älä anna likaantuneiden materiaalien (esim. rievut) kertyä työtilaan äläkä koskaan pane niitä taskuihin. Tyhjät säiliöt voivat sisältää syttyviä jäännöksiä. Älä polta tai hitsaa tyhjää säiliötä, ellei sitä ole asianmukaisesti puhdistettu. Säiliötöissä noudatettava erityisohjeita (hapen syrjäytymisen vaara, eettereitä, hiilivetyjä) Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Varastoi erillään erittäin helposti syttyvien nesteiden säilytykseen hyväksytyssä tilassa ja säiliössä. Pienet tuote-erät säilytetään hiilivetyjä läpäisemättömissä, tiiviisti suljetuissa astioissa suojassa auringonvalolta tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Älä varastoi merkitsemättömissä säiliöissä tai Sivu 4

5 astioissa. Varastoi erillään kaikista syttymis- ja lämmönlähteistä sekä elintarvikkeista. Käytä asianmukaisia suojarakenteita estämään vuodot ympäristöön Erityinen loppukäyttö Ei ilmoitettu. 8. ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat HTP-arvot CAS-numero Aineen nimi HTP-arvo - Liuotinbensiinit, ryhmä mg/m 3 (8 h) Naftaleeni 1 ppm/5 mg/m 3 (8 h) 2 ppm/10 mg/m 3 (15 min) n-heksaani 20 ppm/72 mg/m 3 (8 h) Iho Tolueeni 25 ppm/81 mg/m 3 (8 h) Iho 100 ppm/380 mg/m 3 (15 min) Isobutanoli 50 ppm/150 mg/m 3 (8 h) Iho 75 ppm/230 mg/m 3 (15 min) Etyylibentseeni 50 ppm/220 mg/m 3 (8 h) Iho 200 ppm/880 mg/m 3 (15 min) Ksyleeni 100 ppm/440 mg/m 3 (8 h) Iho 200 ppm/880 mg/m 3 (15 min) Butaani 800 ppm (8 h) 1000 ppm (15 min) Etanoli 1000 ppm/1900 mg/m 3 (8 h) 1300 ppm/2500 mg/m 3 (15 min) Muut raja-arvot Bentseeni, sitova raja-arvo: 1 ppm/3,25 mg/m 3 (8 h), huom: Iho Tolueeni, biologinen raja-arvo: veren tolueenipitoisuus 500 nmol/l (työpäivän jälkeinen aamu) Altistumisen seurantamenetelmä: SFS-EN 689, NIOSH Method Muissa maissa annettuja raja-arvoja USA: etanoli 3300 ppm/6200 mg/m 3 (IDHL-arvo, 30 min) USA, NIOSH: bensiini 300 ppm (TWA, 8 h), 500 ppm (STEL) DNEL Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle. Aineosien tietoja ei ole käytettävissä PNEC Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle. Aineosien tietoja ei ole käytettävissä Altistumisen ehkäiseminen Tekniset torjuntatoimenpiteet Tuotetta on pyrittävä käsittelemään suljetuissa järjestelmissä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta (tarvittaessa kotelointi tai kohdepoisto) Henkilökohtaiset suojatoimenpiteet Hengityksensuojaus Käytä hengityksensuojainta (kokonaamari, yhdistetty orgaanisten kaasujen ja höyryjen suodatin, suodatintyyppi AX). Käytä hengityksensuojainta (kokonaamari, yhdistetty orgaanisten kaasujen ja höyryjen suodatin, suodatintyyppi AX). Suodatinsuojainta voi käyttää enintään 2 tuntia kerrallaan. Suodatinsuojaimia ei saa käyttää vähähappisissa olosuhteissa (< 17 til.-%). Suurissa pitoisuuksissa on käytettävä hengityslaitteita (paineilma- tai raitisilma). Suodatin on vaihdettava riittävän usein Käsien suojaus Käytettävä sopivia kemikaalia läpäisemättömiä suojakäsineitä. Suositeltavia käsinemateriaaleja ovat esim. nitriilikumi, butyylikumi ja PVA. Huomaa, ettei PVA kestä vettä. Suojakäsineet on vaihdettava säännöllisesti. Sivu 5

6 Silmien tai kasvojen suojaus Jos on roiskeiden vaaraa, käytä tiiviitä suojalaseja tai kasvojensuojainta (ellei käytössä kokonaamari) Ihonsuojaus Käytä asianmukaista antistaattista suojavaatetusta, tarvittaessa roisketiivistä kemikaalisuojavaatetusta. Ihokosketuksen jälkeen kemikaali tulee pestä pois iholta Ympäristöaltistumisen torjuminen Älä päästä tuotetta ympäristöön tai viemäriin. Mahdollisiin vuotoihin on varauduttava esim. keräysaltailla, täyttö- ja tyhjennyspaikan päällystyksellä ja viemäröinnillä. 9. FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto Kirkas, herkkäliikkeinen neste (voi olla punaiseksi värjätty). Haju Selvä ominaishaju. Hajukynnys Ei tiedossa. ph 6,5 9,0 Sulamis- tai jäätymispiste Ei määritettävissä. Kiehumispiste ja kiehumisalue C Leimahduspiste n. 0 C (arvio) Haihtumisnopeus Ei tiedossa. Helposti haihtuva. Syttyvyys (kiinteät aineet, kaasut) Ei relevantti. Ylin ja alin syttyvyys- tai räjähdysraja Ylin: n. 19 til-%, alin: n. 1 til-% Höyrynpaine < 70 kpa Höyryntiheys > 1,6 (20 ºC, ilma = 1) Suhteellinen tiheys 0,75 (20 C, vesi = 1) Liukoisuus (liukoisuudet) Etanoli liukenee veteen. Muut komponentit osittain vesiliukoisia. Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi Bensiinihiilivedyt: log K ow > 3 Etanoli: log K ow = -0,3 Itsesyttymislämpötila > 280 C (arvio) Hajoamislämpötila Ei tiedossa. Viskositeetti < 2 mm 2 /s (40 C; vesi = 0,6 mm 2 /s) Räjähtävyys Ei luokiteltu räjähtäväksi. Hapettavuus Ei luokiteltu hapettavaksi Muut tiedot Ei ilmoitettu. 10. STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS Reaktiivisuus Ei reaktiivinen normaaleissa käyttö- ja varastointiolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Tuote on pysyvä normaaleissa varastointiolosuhteissa Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita Vältettävät olosuhteet Pidettävä erillään lämmön- ja syttymislähteistä Yhteensopimattomat materiaalit Ei tiedossa yhteensopimattomia materiaaleja. Sivu 6

7 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet Ei tiedossa vaarallisia hajoamistuotteita. 11. MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Välitön myrkyllisyys Tuotetta ei ole luokiteltu välittömän myrkyllisyyden perusteella. Bensiini: LD50 (suun kautta, rotta) > 2000 mg/kg LD50 (ihon läpi, kani) > 2000 mg/kg LC50 (hengitettynä, rotta, 4 h) > 5 mg/l Etanoli: LD50 (suun kautta, rotta) > 2000 mg/kg LC50 (hengitettynä, rotta) > 5000 mg/m 3 Isobutanoli: LD50 (suun kautta, rotta) = 2460 mg/kg LD50 (ihon läpi, kani) = 3400 mg/m 3 LC50 (hengitettynä, rotta, 4 h) > 10,3 11,9 mg/l Butaani: LC50 (hengitettynä, rotta, 4 h) > 20 til-% ( ppm) Ärsyttävyys ja syövyttävyys Tuote ärsyttää ihoa. Höyryt voivat myös ärsyttävät silmiä. Herkistyminen Tuotetta ei ole luokiteltu herkistymistä aiheuttavaksi. Pitkäaikainen tai toistuva ihokosketus voi kuitenkin ärsyttää ja kuivattaa ihoa. Syöpää aiheuttavat, perimää vaurioittavat tai lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset Tuote saattaa aiheuttaa syöpää ja perimävaurioita ja sen epäillään vaurioittavan sikiötä. Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta- tai toistuva altistuminen) Höyryjen hengittäminen voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. Höyryt voivat myös ärsyttää hengitysteitä. Krooninen altistus etanolille voi aiheuttaa maksavaurioita ja maksakirroosia. Aspiraatiovaara Tuote voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. Muut terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot Tuote ärsyttää nieltynä ruoansulatuskanavaa. Tuote ärsyttää nieltynä ruoansulatuskanavaa. Liika-altistuminen höyryille aiheuttaa huumaantumista, pahoinvointia, päänsärkyä ja lopulta narkoottisia vaikutuksia. 12. TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE Myrkyllisyys Tästä nimenomaisesta tuotteesta ei ole saatavilla ympäristötietoja. Tuote on aineosiensa perusteella myrkyllistä vesieliöille ja aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Tuotetta ei saa päästää viemäriin, vesistöön eikä maaperään. Bensiinihiilivedyt: LL50 (kala, 96 h) = mg/l (WAF) EL50 (vesikirppu, 48 h) = 4,5 32 mg/l (WAF) IL50 (levä, 72 h) = 3, mg/l (WAF) Sivu 7

8 Etanoli: LC50 (kala, 96 h) = mg/l EC50 (vesikirppu Daphnia, 48 h) = mg/l Pysyvyys ja hajoavuus Bensiinihiilivedyt ovat biologisesti hitaasti hajoavia. Etanoli on nopeasti hajoavaa. Anaerobisissa olosuhteissa hajoaminen on erittäin hidasta. Haihtuminen on nopein ja merkittävin häviämisprosessi pintavedessä, sedimentissä ja maaperässä. Bensiinihiilivedyt eivät hydrolysoidu vedessä. Haihtuvat yhdisteet ovat ilmakemiallisesti hajoavia. Etanoli on helposti haihtuvaa Biokertyvyys Bensiinihiilivedyt ovat mahdollisesti kertyviä (log K ow > 3) mutta helposti haihtuvia. Etanoli ei ole kertyvää (log K ow = -0,3 2,5) Liikkuvuus maaperässä Tuote haihtuu helposti maan ja veden pinnalta. Etanoli ja isobutanoli liukenevat osittain veteen ja haihtuvat vesiliuoksesta nopeasti. Suurimolekyylisimmät bensiinihiilivedyt voivat adsorboitua maaperän tai sedimentin orgaaniseen aineeseen PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle Muut haitalliset vaikutukset Ei ilmoitettu. 13. JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT Jätteiden käsittelymenetelmät Vaarallinen jäte. Hävitettävä voimassa olevien paikallisten ja kansallisten virallisten määräysten mukaisesti. 14. KULJETUSTIEDOT YK-numero Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi ETANOLIN JA BENSIININ SEOS (oikea tekninen nimi: ETHANOL AND GASOLINE MIXTURE) Kuljetuksen vaaraluokka Pakkausryhmä II Ympäristövaarat Tuote on luokiteltu ympäristölle vaaralliseksi. H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia Erityiset varotoimet käyttäjälle Pidettävä erillään lämmön- ja syttymislähteistä. Vältä tuotteen joutumista iholle tai silmiin tai höyryn hengittämistä Kuljetus irtolastina MARPOL 73/78 sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti Ei sovelleta. 15. LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai - lainsäädäntö Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999) Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös palavista nesteistä (313/1985) Kemikaaliturvallisuusarviointi Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty tuotteelle. 16. MUUT TIEDOT Muutokset edelliseen versioon Sivu 8

9 : Tuotteen tiedot tarkistettu, CLP-luokitus tehty ja tiedot siirretty uudelle käyttöturvallisuustiedotepohjalle. Lyhenteiden selitykset EC50: Effective concentration: pitoisuus, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi 50 % koe-eliöistä EL50: Effective level: kuormitustaso, joka tappaa tai tekee liikkumattomiksi 50 % koe-eliöistä IDHL: Immediately dangerous to life and health: pitoisuus, joka aiheuttaa välittömän hengen- tai terveysvaaran IL50: Inhibitory level: kuormitustaso, joka vähentää biologista toimintoa 50 % LC50: Lethal concentration: pitoisuus, joka tappaa 50 % koe-eliöistä LD50: Lethal dose: annos, joka tappaa 50 % koe-eliöistä LL50: Lethal level: kuormitustaso, joka tappaa 50 % koe-eliöistä NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health STEL: Short-term exposure limit: lyhytaikaisen altistumisen kattoarvo TWA: Time-weighted average: ajalla painotettu keskiarvo WAF: Water-accommodated fraction: veteen sekoittunut osuus (veteen niukkaliukoisiin aineisiin sovellettu menetelmä) Tietolähteet Edellinen käyttöturvallisuustiedote HTP-arvot 2011 Käytetty menetelmä luokituksen arvioinnissa Syttyvyys: luokittelu tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien perusteella (leimahduspiste ja kiehumisen alkamisalue) Aspiraatiovaarallisuus: luokittelu tuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien perusteella (viskositeetti) Muut vaaraominaisuudet: luokittelu seosten luokittelukriteereiden perusteella (yleiset ja erityiset pitoisuusrajat) Luettelo R- ja S-lausekkeista tai/ja vaara- ja turvalausekkeista H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry. H225 Helposti syttyvä neste ja höyry. H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. H315 Ärsyttää ihoa. H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita. H350 Saattaa aiheuttaa syöpää. H361 Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä. H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. R10 Syttyvää. R11 Helposti syttyvää. R12 Erittäin helposti syttyvää. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R38 Ärsyttää ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa. R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. R63 Voi olla vaarallista sikiölle. R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä. R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta. R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Työntekijöiden koulutus Tutustuttava käyttöturvallisuustiedotteeseen. Sivu 9

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU

Päiväys: 27.8.2012 Edellinen päiväys: 1.1.2011 RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU Tunnuskoodi

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 1.4.2014 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi DENSITONE SPRAY Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero - 1.2. Aineen

Lisätiedot

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003

Päiväys: 21.12.2011 Edellinen päiväys: 21.7.2003 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K10 NA Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Puhdistusneste Brematron

Puhdistusneste Brematron KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusneste Brematron Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 2,0%, 2,5%; (BE95TS2,0, BE95TS2,5) FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 2.11.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 Pienmoottoribensiini 2,0%, 2,5%; (BE95TS2,0, BE95TS2,5) FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 2.11. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste 111 Kauppanimi 112 Tunnuskoodi (ID 13012), 130580, 130140 12 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE MICROWASH 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. VAARAN YKSILÖINTI Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 NESTE VALOPETROLI. FI Päiväys: 16.3.2015 Edellinen päiväys: 13.2.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 8 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 10592) 135156, 765200, 896500 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja

K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi K2r Ugn & Grill Rengörare Uunin- ja Grillinpuhdistaja Tunnuskoodi

Lisätiedot

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

PPT-Active Kylmäsinkki AC-330. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:12.12.2012 KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008

Päiväys: 21.3.2011 Edellinen päiväys: 17.6.2008 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ph - Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 NESSOL LIAV 230. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 10.8.2012

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 NESSOL LIAV 230. FI Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 10.8.2012 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 10 Päiväys: 162015 Edellinen päiväys: 1082012 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 11 Tuotetunniste 111 Kauppanimi 112 Tunnuskoodi (ID 10526),

Lisätiedot

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013

Päiväys 10.1.2014 Edellinen päiväys 5.4.2013 x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE x KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Preco Onecote Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero Ei ole 1.2

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER PROFI-DICHT PRIMER Sivu 1 / 9 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PROFI-DICHT PRIMER KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot Julkaisupäivämäärä 29.05.2012 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PROFI-DICHT

Lisätiedot

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066

Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. EUH066 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

Reach-rekisteröintinumero REACH-asetuksen ((EY) N:o1907/2006) artiklan 2 kohdan 7 d mukaan vapautettu rekisteröinnistä.

Reach-rekisteröintinumero REACH-asetuksen ((EY) N:o1907/2006) artiklan 2 kohdan 7 d mukaan vapautettu rekisteröinnistä. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi METSURI 32, 46, 68 Tunnuskoodi Reach-rekisteröintinumero REACH-asetuksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 2960, 2963 Casco Kontaktiliima 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 2960, 2963 Casco Kontaktiliima 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 2. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt,

Lisätiedot

POK, POV, POT. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

POK, POV, POT. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero RIKITÖN KEVYT POLTTOÖLJY, KESÄLAATU, VÄLILAATU, TALVILAATU POK, POV, POT

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) Sivu 1 / 8 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE PRODURO TO-4+ 10W, 30, 50, 60 (TRANSMISSION/DRIVE TRAIN OIL) KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 11 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 300.412 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 200036, 200037, 200038, 200039 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Geveko Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010

Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 17.11.2010 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz

1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Päiväys:18.11.2013 KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Puhdistusliina Wipz Tunnuskoodi - Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste

KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 31.10.2012 Edellinen päiväys: 14.05.2007 (*) koskee vain kemikaaliilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN

Lisätiedot