Avain vaikuttamiseen Leader-toimintaryhmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avain vaikuttamiseen Leader-toimintaryhmät"

Transkriptio

1 Avain vaikuttamiseen Leader-toimintaryhmät MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA

2 Avain vaikuttamiseen Leader-toimintaryhmät Kuva: Minna Hirvelä Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry:n henkilökuntaa Leader-toimintaryhmä on rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Manner-Suomessa toimii 55 toimintaryhmää, joissa maaseudun asukkaat ja yhteisöt toimivat aktiivisesti alueensa hyväksi. Toimintaryhmät ovat merkittäviä maaseudun kehittäjiä: vuosina ne rahoittivat yhteensä noin seitsemäntuhatta hanketta. Ryhmien toiminnassa korostuu paikallislähtöisyys: ne kehittävät maaseutua sen asukkaiden aloitteesta. Vuosina Leader-toimintaryhmät toteuttavat osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Lisäksi ryhmillä on laajempi maaseudun kehittäjän rooli alueellaan, ja ne voivat saada rahoitusta myös esimerkiksi kansallisista aluekehitysohjelmista tai EU:n rakennerahasto-ohjelmista. Kaikki voivat tulla mukaan Ryhmän toiminta-alue on kooltaan seutukunnan luokkaa ja asukasmäärältään keskimäärin noin henkeä vaihdellen reilusta asukkaasta lähes asukkaaseen. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa alueen asukas toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Kerran vuodessa toimintaryhmä kokoontuu yleiskokoukseen, jossa yhdistyksen jäsenet äänestävät uudet jäsenet hallitukseen. Kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan kuntien edustajista, kolmasosa yritysten tai yhteisöjen edustajista ja kolmasosa alueen asukkaista, jotka eivät ole mukana kuntien tai yhteisöjen päättävissä elimissä. Näin nämä ryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina toimintaryhmän hallituksessa. 2

3 Leaderin kantavia ajatuksia... Alhaalta ylöspäin -periaate: hankkeiden val- mistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on tavallisilla ihmisillä, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan. Uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu, jonka tavoitteena on maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen. Resurssien kokoaminen verkostoitumalla pienten toimijoiden kesken sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Erityisesti naisten ja nuorten työmahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantaminen. Kestävä kehitys. Kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö. Kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma ohjaa hankkeiden valintaa ohjaa hankkeiden valintaa Toimintaryhmät ovat laatineet alueelleen paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, jota ne toteuttavat seitsemän Toimintaryhmät ovat laatineet alueelleen paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, jota ne toteuttavat seitsemän vuotta kestävän ohjelmakauden ajan vuosina vuotta kestävän ohjelmakauden ajan vuosina Kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaan ryhmän Kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaan ryhmän hallitus valitsee rahoittamansa hankkeet. hallitus valitsee rahoittamansa hankkeet. Leader-ryhmät valmistelivat kehittämissuunnitelmansa Leader-ryhmät valmistelivat kehittämissuunnitelmansa avoimesti ja yhdessä asukkaiden kanssa ennen ohjelmakauden alkua. Ryhmät muun muassa järjestivät yleisötilaisuuksia, avoimesti ja yhdessä asukkaiden kanssa ennen ohjelmakauden alkua. Ryhmät muun muassa järjestivät yleisötilaisuuksia, joissa asukkaat, eri yhdistykset, yritykset, kunnat, maakuntaliitot ja muut toimijat pohtivat yhdessä alueen kehittämistä. joissa asukkaat, eri yhdistykset, yritykset, kunnat, maakuntaliitot ja muut toimijat pohtivat yhdessä alueen kehittämistä. Ryhmät sovittivat valmiit kehittämissuunnitelmat yhteen Ryhmät sovittivat valmiit kehittämissuunnitelmat yhteen TEkeskuksen laatiman aluellisen maaseudun kehittämissuunni- Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) laatiman alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman kanssa ja sopivat telman kanssa ja sopivat työnjaosta. työnjaosta. Ryhmä vastaanottaa hakemuksia, neuvoo ja tiedottaa Ryhmän henkilöstö neuvoo tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Se myös tiedottaa Monta nimeä Paikallisia maaseudun kehittämisyhdistyk- siä kutsutaan muun muassa näillä nimillä: toimintaryhmä, Leader-ryhmä, Leadertoimintaryhmä, Leader-yhdistys rahoitusmahdollisuuksista, kehittämissuunnitelmastaan ja rahoittamistaan hankkeista. Henkilökuntaan kuuluvat tyypillisimmin toiminnanjohtaja, toimistosihteeri ja aktivaattori. Toimintaryhmät tekevät yhteistyötä keskenään ja muiden Euroopan maiden toimintaryhmien kanssa. Maaseudun kansainvälistymisessä ryhmät ovat keskeisiä toimijoita: Leaderryhmien kautta avautuu tärkeä nimenomaan maaseudun kansainvälisille hankkeille ja yritysten yhteisille hankkeille suunnattu rahoituskanava. Ryhmien kautta haettavat tuet Leader-toimintaryhmien kautta voi hakea rahoitusta yrityksen investointeihin, kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Ryhmät rahoittavat myös maaseudun elinkeinojen monipuolistamista, koulutusta sekä yleishyödyllisiä investointeja ja kehittämishankkeita, jotka voivat olla alueellisia, alueiden välisiä ja ja kansainvälisiä. Toimintaryhmät toteuttavat myös itse hankkeita ja ja keräävät pieniä hankkeita koordinaatiohankkeiksi. Lisäksi rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea ympäristötukea ELY-keskuksesta TE-keskuksesta sillä ehdolla, että Leader-ryhmä puoltaa hakemusta. Kaikkien rahoitettavien toimien tulee olla Leader-ryhmän paikallisen maaaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisia. Vuosina yhden ryhmän käytössä oleva julkinen rahoitus vaihtelee 2,5-6,8 miljoonan euron välillä, yhteensä ryhmät saavat julkista rahoitusta 242 miljoonaa euroa. Toimintaryhmät edistävät kalataloutta Leader-toimintaryhmien yhteydessä toimii seitsemän alueellista kalatalousryhmää eri puolilla Suomea. Kalatalousryhmät kehittävät elinkeinokalataloutta alueellaan laatimansa kalatalouden kehittämisstrategian mukaisesti. Ryhmät myös 3

4 Kuva: Mari Voutilainen Kuva: Kalevi Virtanen Köydenvetoa Janakkalan kyläolympialaisissa aktivoivat ja neuvovat yrityksiä ja yhteisöjä Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittamien yritystukien haussa ja hallinnoimisessa sekä rahoittavat hankkeita oman rahoituskehyksensä rajoissa. Kalatalouden yritystukia voi saada investointeihin ja kehittämiseen. Tuet haetaan ELY-keskuksesta. Kalatalousryhmät aloittivat toimintansa Suomessa vuonna 2008 ensimmäisinä EU:ssa. Kalatalousryhmät saavat julkista rahoitusta yhteensä euroa vuodessa ryhmää kohden. Hakemus toimintaryhmään Kun hakija on jättänyt hakemuksen toimintaryhmään, ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausuntonsa. Hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet sen perusteella, mitkä toteuttavat parhaiten ryhmän laatimaa kehittämis- suunnitelmaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä Leader-periaatteita. Hallituksen käsittelyn jälkeen ryhmä toimittaa hakemuksen lausuntoineen ELY-keskukseen. ELY-keskus tarkistaa hankkeen laillisuuden ja tekee hankkeesta virallisen päätöksen. Jos toimintaryhmä on puoltanut hanketta, voi ELY-keskus tehdä kielteisen päätöksen vain, jos hanke on lainvastainen. Jos toimintaryhmä ei ole puoltanut hanketta, ei ELY-keskuskaan voi tehdä myönteistä päätöstä. Hakijan on suositeltavaa aloittaa hankkeen toteuttaminen vasta, kun ELY-keskus on antanut virallisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta. Ennen hankkeen aloittamista kannattaa tutustua tarkasti päätöksen ehtoihin ja hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin. Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen ja maksatusta haetaan erikseen. 4

5 Kuva: Mari Voutilainen Kuva: MMM-kuva-arkisto / Merja Ojala Kuva: MMM-kuva-arkisto / Merja Ojala Ryhmien kautta haettavat tuet Yritystuet ja tukitasot Käynnistystuki, korkeintaan 50 % Investointituki, % tukialueesta ja yrityksen koosta riippuen Kehittämistuki, korkeintaan 50%; yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen korkeintaan 90% Yritysryhmän kehittämistuki, korkeintaan 75 % Hanketuet ja tukitasot Yleishyödyllinen kehittämishanke, korkeintaan % Elinkeinollinen kehittämishanke, korkeintaan % Koulutushanke, korkeintaan % Tiedonvälityshanke, korkeintaan % Yleishyödyllinen investointihanke, korkeintaan % Kun sinulla on idea... Mieti, mitä konkreettisesti haluat tehdä. Tee rajauksia, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Tee suunnitelma: kuka, mitä, miten, millä aikataululla ja mitä se maksaa, ja kuka tai ketkä rahoittavat. Ota yhteyttä mahdollisiin kumppaneihin, jotka voisivat ryhtyä toteuttamaan hanketta kanssasi. Arvioi, paljonko tarvitaan rahaa. Muista, että hankkeeseen tarvitaan aina myös omaa rahaa. Ota yhteyttä alueesi toimintaryhmään. Ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille (hakemus toimitetaan TE-keskukseen) Perinnebiotooppien hoito, monivaikutteisten kosteikkojen hoito ja ei-tuotannolliset investoinnit LEADER-TOIMINTARYHMIEN YHTEYSTIEDOT: MUITA LISÄTIETOJA: /ektr 5

6 Onnistumisen tunteet motivoivat toiminnanjohtajaa Toiminnanjohtaja Riitta Bagge, Keski-Karjalan Jetina ry Leader-ryhmän toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu kokonaisuuden pyörittäminen, tiivistää Keski-Karjalan Jetina ry:n toiminnanjohtaja Riitta Bagge. Toiminnanjohtaja vastaa hallinnosta, rahaliikenteen hoitamisesta, hallituksen kokousten järjestämisestä ja yhteydenpidosta sidosryhmiin. Lisäksi toiminnanjohtaja käsittelee maksatushakemuksia yhdessä hankesihteerin kanssa. Työ vaatii organisointikykyä, ihmissuhdetaitoja ja muutosvalmiutta, Bagge sanoo. Bagge innostui Leader-toiminnasta vuonna 1995, kun kyläsuunnittelu omassa kotikylässä herätti mukaan. Nyt takana on neljä vuotta hallituksen puheenjohtajana ja sen jälkeen viisi vuotta Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n toiminnanjohtajana. Leader-ryhmä on suoran vaikuttamisen kanava. On ollut mielenkiintoista olla mukana luomassa omaa toimintatapaa, Bagge sanoo. Jokaisessa ideassa on itua Parasta ovat onnistumisen tunteet: kun hanke onnistuu ja sen toimenpiteet kantavat, hanke usein jatkaa elämää tavalla tai toisella. Myös hankkeiden kautta luodut yhteistyökuviot muuttuvat joskus pysyviksi, iloitsee Bagge. Baggen mukaan Leader-ryhmässä on mahdollista tehdä ihmisen kokoisia asioita ja kehittää omaa kotiseutuaan pienin askelin. Ihmisten, joilla on ajatus siitä, että asiat voisivat olla paremmin, pitäisi tulla mukaan ryhmien toimintaan. Jokaisessa ideassa voi olla itua eikä ketään tyrmätä, Bagge kannustaa. Puheenjohtaja on linkki hallituksen ja toimiston välillä Esa Urhonen, Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n hallituksen puheenjohtaja Varsinaissuomalaisen Ravakka ry:n hallituksen puheenjohtaja Esa Urhoselle Leader-toiminta on tuttua monen vuoden ajalta. Puheenjohtaja tekee aktiivisesti yhteistyötä toiminnanjohtajan ja hankepäällikön kanssa. Ravakan hallitus kokoontuu joka toinen viikko käsittelemään ryhmän saamat hankehakemukset. Puheenjohtaja ja toimintaryhmän työntekijät käyvät aina ennen hallituksen kokousta yhdessä läpi kokouksen asialistan. Avarampia näkökulmia - Puheenjohtajan tehtävä vaatii alueen tuntemusta sekä aktiivisuutta olla käytännön tekemisessä mukana, tiivistää Urhonen. - Puheenjohtaja on linkki hallituksen ja työntekijöiden välillä sekä täydentää kontaktipintaa kuntiin ja muihin alueen toimijoihin. Urhosen mukaan toimintaryhmät ovat tulleet jäädäkseen. - Ryhmien työhön kannattaa tulla mukaan, kehottaa järjestöjen edustajana toimintaryhmätyöhön tutustunut Urhonen. - Se avartaa näkökulmaa maaseudun kehittämiseen. 6

7 Maksatussihteeri arvostaa selkeää kirjanpitoa Talouspäällikkö Tuula Saastamoinen, Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry Tuula Saastamoinen on hoitanut Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry:n hankkeiden maksatusasioita kuuden vuoden ajan. Saastamoinen osallistuu hallituksen kokouksiin, joissa hallitus käsittelee hankkeet ja päättää tuen puoltamisesta. Kun rahoituspäätös ELY-kes- TE-kes- kuksesta tulee, maksatussihteeri käy yhdessä hankkeen johtajan ja kirjanpidosta vastaavan henkilön kanssa päätöksen kohta kohdalta läpi ja varmistaa, että hakija ottaa huomioon kaikki päätöksessä mainitut asiat. Huolellinen hakemus nopeuttaa käsittelyä Kuudessa vuodessa Saastamoinen on nähnyt monenlaisia kirjanpitoja ja maksamishakemuksia. - Hakijan kirjanpidossa hankkeen kulut ja menot tulee olla omalla kustannuspaikallaan. Hankkeen kirjanpidon tilikartta tehdään siten, että sieltä on helposti poimittavissa päätöksessä mainitut kustannuslajit. Tällöin maksamishakemus ja tarkastaminen on helppo tehdä, kertoo Saastamoinen. Maksatusvaiheessa Saastamoinen käy läpi maksamishakemuksen, liitteet ja kirjanpidon sekä pyytää mahdolliset tarvittavat selvennykset. Myös seuranta kuuluu tehtäviin - maksatussihteeri muistuttaa hakijaa lähestyvästä maksatuksesta ja raportoinnista. - Mahdollisimman täydellinen maksamishakemus nopeuttaa tuen saantia, Saastamoinen korostaa. Kuva: Etpähä ry TE-keskuksen Tehokkuutta kevätkalastukseen yhteyshenkilö opastaa hankerahoituksella ryhmiä ja hakijoita TE-keskuksen toimintaryhmäyhteyshenkilö, erikoissuunnittelija Tuomo Hämäläinen, Kalastuksella on Perämeren rannikolla ja jokisuistoissa satojen Pohjois-Karjalan vuosien perinteet ja vielä TE-keskus 1980-luvulla kalastus oli monella rannikon kylällä keskeisen tärkeä elinkeino. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry on käynnistämässä hanketta, jossa TE-keskuksissa työskentelee toimintaryhmäyhteyshenkilöitä, joiden tehtävänä on Leader-ryhmien neuvominen, testataan uudenlaisia pyydyksiä ja rysiä. Tarkoituksena on yhteydenpito ryhmien kanssa sekä virallisten hankepäätösten valmistelu. kokeilla uudentyyppistä hylkeenkestävää rysäpyydystä sekä testata ja vertailla erilaisia katiskoja ja muita pieniä ahvenpyydyksiä. Lisäksi kokeillaan ponttonirysien käyttöä Pohjois- ja Erikoissuunnittelija Tuomo Hämäläinen on toiminut toimintaryhmäyhteyshenkilönä Pohjois-Karjalan TE-keskuksessa Keskipohjanmaalla. kymmenen vuoden ajan. Hankeen päätavoitteena on kehittää ja monipuolistaa Pääasiassa vastaan toimintaryhmistä tuleviin kysymyksiin, jotka koskevat Euroopan unionin ja valtion säädöksiä, kalastusmuotoja edelleen ja lisätä saada kevätkalastukseen verkkokalastuksen rinnalle myös muita kalastusmuotoja. Hämäläinen kertoo tehtävästään. Uudenlaisten pyydysten käyttö vähentää kalastajien työmäärää sekä ei-toivottua sivusaalista. Tarkoituksena on myös Toisinaan ohjaan myös TE-keskukseen yhteyttä ottavia tuen hakijoita toimintaryhmiin, koska etenkin ensimmäistä selvittää ponttonirysän toimivuutta Perämeren olosuhteissa hanketta suunnittelevalle rahoituslähde voi olla epäselvä, ja tuoda tätä pyydystä tutuksi Perämeren kalastajille. Lisäksi Hämäläinen jatkaa. hankkeessa selvitetään ahvenenkalastuksen kannattavuutta ja tehostamismahdollisuuksia, mikä antaa edelleen pohjaa Säännöllinen yhteydenpito tärkeää Pohjois-Karjalassa toteutetaan vuodessa noin sata Leaderhanketta. Toimintaryhmillä onkin suuri vastuu maaseudun paikallisesta kehittämisestä. On tärkeää, että yhteistyö ja tiedonkulku muun muassa viranomaisten kalasatamien ja varustelun suunnitteluun. Tärkeimpänä tavoitteena välillä on parantaa sujuu ja yksittäisten kalastusyritysten Leader-ryhmien hankkeet tulosta kehittämällä täydentävät tehokkaita muita pyyntitapoja monipuolistamalla kehittämisohjelmia, rannikon kalastusta. Hämäläinen korostaa. Pohjois-Karjalassa maakunnan Hankkeelle viranomaiset on haettu rahoitusta ja toimintaryhmät Perämeren ovat rannikon säännöllisestlousryhmältä. kokoontuneet Hankkeen keskustelemaan kustannusarvio kaikista on noin Leader-ryhmien euroa, kalata- rahoittamista josta EKTR tuen hankkeista osuus 90 jo % kymmenen vuoden ajan. 7

8 Kansainvälisestä yhteistyöstä virikkeitä omalle alueelle Projektipäällikkö Marika Saranne, Peräpohjolan kehitys ry Projektipäällikkö Marika Saranteen tehtävänä Peräpohjolan kehitys ry:ssä on hankkeiden eteenpäin vieminen ja erityisesti ryhmän rahoittamista kansainvälisistä hankkeista vastaaminen. Kolmisen vuotta Leader-ryhmässä ja lähes kymmenen vuotta projektipäällikkönä toiminut Saranne korostaa, että heittäytyminen ja oma innostus hankkeeseen on tärkeää ja se ruokkii myös koko hankkeen positiivista henkeä. Suurin osa ryhmän kansainvälisistä hankkeista liittyy matkailuun. Yhteistyökumppaneita on löytynyt ympäri Eurooppaa, muun muassa Irlannista ja Espanjasta. Yhtenä teemana kansainvälisissä hankkeissa on luonnon hyödyntäminen matkailussa kestävällä tavalla. Hyödylliset verkostot Hankkeiden kautta syntyy kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja, joita avataan myös muille kuin hankkeessa mukana olleille. - Yrittäjäverkostot ovat asiantuntijaverkostojen ohella tärkeitä tekijöitä koko alueen kehittämisessä, huomauttaa Saranne. Kansainvälinen yhteistyö on ollut opettavaista. Käymällä ulkomailla ja näkemällä erilaisia toimintatapoja syntyy kehittämisideoita, jotka toimivat sovellettuina kotimaassa, kertoo Saranne. Haasteena kansainvälisissä hankkeissa ovat kulttuurierot: erilaiset toimintakulttuurit, rahoitus tai lainsäädäntö. Jakokoskelaiset kehittävät kylää yhdessä Kuva: Erkki Martikainen Vireä Jakokosken kylä on kääntänyt muuttoliikkeen suunnan ja houkutellut sata uutta asukasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kontiolahden kunnassa Pohjois-Karjalassa sijaitsevan kylän aktiiviset asukkaat ovat toteuttaneet toistakymmentä hanketta, jotka ovat parantaneet kylän palveluja, kehittäneet viihtyisyyttä ja nostaneet osaltaan me-henkeä. Jakokosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Saara Sormusen mielestä Leader-rahoitus on hyvä väline kylien kehittämiseen. Hankkeiden rahoitus on haettu Joensuun seudun Leader -yhdistykseltä. Talkootyön määrä hankkeissa on ollut suuri. Matkailua, kulttuuria ja palveluja Yksi kehittämisen kohteista on ollut yli satavuotias Jakokosken kanava, joka rakennettiin aikoinaan helpottamaan jokiliikennettä vaikeakulkuisten koskien ohi. Kyläläiset ovat rakentaneet kanavan kahvilaan ulkoterassin ja WC-tilat. Vanha luotsivene sai uuden elämän risteilyaluksena ja alueen maisemanhoitoon hankittiin lampaita. Matkailua edistäneen museokanavahankkeen lisäksi jakokoskelaiset ovat koonneet kyläkirjaa, järjestäneet nukketeatteriesityksiä ja pystyttäneet kantaaottavan ympäristötaideteoksen. Uusimmassa hankkeessa kyläläiset kunnostivat Joensuun yliopiston tähtitornin yhteyteen vanhasta ammusvarastosta vuokrattavan kokoontumistilan. 8

9 Jätteet harmista hyödyksi Lapissa Laiva laineille Leader-rahoituksella Saaristoliikenne Jonmar Ky Muoniolaiset ovat kehittäneet luonnonvarojen käyttöä ruohonjuuritasolla. Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n rahoittamassa Vihreät niityt -hankkeessa tehostettiin jätteiden hyötykäyttöä ja lajittelua. Jätteiden pienkompostointi on tärkeää Lapin erämaissa, joissa liikkuu paljon matkailijoita ja lähin kaatopaikka voi olla satojen kilometrien päässä. Avainasemassa hankkeessa oli tiedon levittäminen lajittelusta. Muoniolaiset käänsivät jätteiden lajitteluohjeet kuudelle eri kielelle matkailijoita varten. Paikallisin voimin on myös tuotettu järvien hoitokalastuksen saaliista ja porotalouden sivutuotteista ravintoa muoniolaisille vetokoirille ja näin saatu muuten hukkaan menevä jäte hyödynnettyä alueella. Hankkeessa perustettu sosiaalinen yritys on erikoistunut ympäristönhoitoon, kalankäsittelyyn ja rehuntekoon. Vihreät niityt -hanke on teettänyt myös kyselyjä ja selvityksiä jätteiden hyötykäyttöön ja lajitteluun liittyen. Kymenlaaksossa itäisen Suomenlahden saaristo ja Kymijoen vesistö ovat lähellä. Luonto tarjoaa mahdollisuuksia myös yrittäjälle. Pyhtääläinen yrittäjä Joni Hietakangas perusti muutama vuosi sitten reitti- ja tilausristeilyjä järjestävän yrityksen. Paikallislehden ilmoituksesta löytyi mahdollisuus hakea rahoitusta paikallisen toimintaryhmän kautta. Kehittämisyhdistys Sepra ry myönsi Hietakankaan yritykselle rahoitusta aluksen hankintaan, kahvilan rakentamiseen alukseen ja kansimiehen palkkaan. Rahoitus mahdollisti osaltaan yrityksen käynnistämisen, sillä kahvilan rakentaminen alukseen oli risteilytoiminnan kannalta välttämätöntä. Nyt m/s Alfa on risteillyt jo neljä kesää Kymijoella ja Suomenlahdella. Risteilykohteita on useita linnoitussaarista lintusaariin ja kalastajakyliin. Yleisöristeilyjä järjestetään esimerkiksi juhannuksena ja lintujen kevätmuuton aikaan. Perinteisistä kädentaidoista uusi elinkeino Eteläsavolainen Veej jakaja ry oli mukana rahoittamassa hanketta, jossa Hirvensalmen käsityöyhdistys järjesti käsityökursseja ja kunnosti vanhasta kansakoulusta myymälän. Hankkeen aikana järjestettyjen lähes 30 käsityökurssin aiheet vaihtelivat emaloinnista luonnonmateriaalien hyödyntämiseen ja käsitöiden markkinointikurssiin. Yhdistyksen perustamassa käsityömyymälässä on myynnissä 60 paikallisen kädentaitajan tuotteita, muun muassa neuleita, puutöitä sekä tekstiilejä pellavasta ja pajusta. Hirvensalmelaiset käsityöt ovat hankkeen myötä näkyvästi osa kunnan elinkeinotoimintaa. 9

10 Toimintaryhmät ja TE-keskukset ELY-keskukset TOIMINTARYHMÄT Manner-Suomessa 1. Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry 2. Pomoväst rf 3. Ykkösakseli ry 4. I samma båt - samassa veneessä rf ry 5. Varsin Hyvä ry 6. Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry 7. Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry 8. Pyhäjärviseutu ry 9. Karhuseutu ry 10. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 11. Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry 12. LounaPlussa ry 13. Linnaseutu ry 14. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry 15. Päijänne-Leader ry 16. Pomoottori ry 17. Pirkan Helmi ry 18. Kantri ry 19. Joutsenten reitti ry 20. PoKo ry 21. Pohjois-Kymen Kasvu ry 22. Kehittämisyhdistys Sepra ry 23. Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry 24. Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 25. Veej jakaja ry 26. Rajupusu Leader ry 27. Piällysmies ry 28. Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry 29. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry 30. Ylä-Savon Veturi ry 31. Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry 32. Joensuun seudun LEADER -yhdistys 33. Vaara-Karjalan LEADER ry 34. Vesuri-ryhmä ry 35. Maaseutukehitys ry 36. JyväsRiihi ry 37. Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry 38. Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry 39. Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry 40. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 41. AISAPARI - Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys ry 42. Aktion Österbotten r.f. 43. YHYRES -kehittämisyhdistys ry 44. Pirityiset ry 45. Rieska-LEADER ry 46. Keskipiste-Leader ry 47. Nouseva Rannikkoseutu ry 48. Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry 49. Myötäle ry 50. Oulujärvi LEADER ry 51. Kainuun naisyrittäjyys Leader ry 52. Peräpohjolan kehitys ry 53. Outokaira Tuottamhan ry 54. Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry 55. Pohjoisimman Lapin LEADER ry Ahvenanmaalla ELY-KESKUKSET TE-KESKUKSET 1 Uusimaa 2 Varsinais-Suomi 3 Satakunta 4 Häme 5 Pirkanmaa 6 Kaakkois-Suomi 7 Etelä-Savo 8 Pohjois-Savo 9 Pohjois-Karjala 10 Keski-Suomi 11 Etelä-Pohjanmaa 12 Pohjanmaa 13 Pohjois-Pohjanmaa 14 Kainuu 15 Lappi Kalatalousryhmät Etelä-Suomen kalatalousryhmä Esko Itä-Suomen kalatalousryhmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader Perämeren kalatalousohjelma Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmä Vakka-Suomen alueen kalatalousryhmä Fiskegruppen för Österbotten Lisätiedot: 56. LEADER Ahvenanmaa 10

11 Toimintaryhmät ELY-keskukset TE-keskukset Kunnat Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu Kaupunkien läheinen maaseutu Kaupunki Ei toimintaryhmiin kuuluva Pohjakartta Affecto Finland Oy 11

12 12

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

Toimintasuunnitelma 2013. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Toimintasuunnitelma 2013 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Tehtävät ja painopistealueet... 3. Hanketoiminta... 3 4. Hallinto... 5. Henkilökunta ja toimisto...

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö

Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa. Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011. Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö Maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 toteutus Etelä-Savossa Maakunnan yhteistyöryhmä 14.12.2011 Maija Puurunen Maaseutu ja energia yksikkö 1 Milj. 80 70 Maatalouden viljelijätuet Etelä-Savossa (kunnat

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto. Maaseutuosasto/Lapin TE-keskus Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 TE-keskus Maaseutuosasto Sivu 1 syys 2007 Kehittämisen lähtökohdat Ohjelmallista toimintaa: Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä

PIÄLLYSMIES. Toimintasuunnitelma 2015. PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2015 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Hyväksytty syyskokouksessa xx.xx.2014 1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hanketoiminta... 3 Hallinto...

Lisätiedot

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä

LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-rahoituksen mahdollisuudet kulttuuriympäristötyössä LEADER-toimintaryhmät Maaseudun kehittämisyhdistyksiä, jotka aktivoivat, neuvovat ja rahoittavat Maaseudun toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen

Lisätiedot

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry

Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Hallinnoijana Rajupusu Leader ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet

Kylien kehittäminen, kyläsuunnitelma ja niistä nousseet hankkeet Leader-toiminta - Leader-yhdistykset perustettu vuosina 1995-1997 - Alkamassa on neljäs ohjelmakausi - Yhdistyksissä on jäseniä yli 650 - Hallitustyöskentelyyn on osallistunut yli 200 henkilöä - Leader-ryhmien

Lisätiedot

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi

on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi on rahoitusta, neuvontaa & toimintaa paikkakunnan parhaaksi Leader-ryhmät - Rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka kannustavat asukkaita kehittämään omaa kotiseutuaan, lisäämään sen viihtyisyyttä sekä synnyttämään

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Hollola 13.2.2015 Kari Sartamo 18.2.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi.

Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. 1 Matkailu nähdään maailmanlaajuisesti merkittäväksi maaseudun elinvoimaisuuden lisääjäksi. OECD on tehnyt Suomen maaseutupolitiikasta kaksi ns, maatutkintaa. Viimeisin on vuodelta 2006-2008. Sen johtopäätöksenä

Lisätiedot

KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ

KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ KALATALOUDEN PAIKALLISLÄHTÖISTÄ KEHITTÄMISTÄ 27.2.2013 Petri Rannikko WWW.KALASTUSPUISTO.FI Kalatalousryhmät ovat yksi Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) toimintalinjoista Tavoitteena tukea kalatalouden

Lisätiedot

ELY- Laajakaistahankkeet

ELY- Laajakaistahankkeet Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin ELY- Laajakaistahankkeet 30.01.2014 8.9.2014 Kahdentasoisia laajakaistahankkeita EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat

Lisätiedot

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry

Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Leader-tuet yhdistysten investointi- ja kehittämishankkeisiin Taina Sainio Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden

Lisätiedot

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet

NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet NAULAN KANTAAN 2007-2013 Yritystuet Ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Savossa toimii kolme Leader -toimintaryhmää: Ylä-Savon Veturi ry www.ylasavonveturi.fi Kehittämisyhdistys Kalakukko ry www.kalakukkory.fi

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA YRITYSTOIMINNEN EDISTÄMINEN YRITTÄJYYS 2020 Maaseudun yrittäjyysseminaari Heureka, Tikkurila 18.3.2011 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseutuelinkeino-osasto

Lisätiedot

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen

Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013. Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Ei-tuotannollisten investointien haku v.2013 Ympäristöhankkeista eloa maaseudulle 21.5.2013 Merja Lehtinen Esityksen sisältö Maatalouden ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille 2013 Ei-tuotannolliset

Lisätiedot

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto

HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA. Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto HEVOSALA JA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA Ypäjä 21.5.2010 Reijo Martikainen Maaseutuvirasto Maaseudun kehittämisosasto LINJA 1 Maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn kehittäminen osaaminen (koulutus)

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia

Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013. Lapin ELY-keskus/Maaseutu ja energia Maaseudun kehittämisrahoitus ohjelmakaudella 2007-2013 Sivu 1 20.6.2011 Kehittämisen lähtökohdat Euroopan maaseuturahasto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007-2013 toteutetaan koko maassa Ahvenanmaata

Lisätiedot

toiminta-aluettaan kehittämässä

toiminta-aluettaan kehittämässä toiminta-aluettaan kehittämässä Pirkan Helmi on Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueen Leaderryhmä perustettu vuonna 1999 rahoittanut Etelä-Pirkanmaalla hankkeita vuodesta 2001 lähtien ja yritystukia

Lisätiedot

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020

Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maaseudun kehittäminen Uudellamaalla 2014 2020 Maria Konsin-Palva Uudenmaan ELY-keskus Sivu 1 Mikä maaseutuohjelma? Osaksi EU:n rahoittama kehittämisohjelma, EU osuus tulee maaseuturahastosta - On toteutettu

Lisätiedot

Maaseutuohjelman yritystuet Leader

Maaseutuohjelman yritystuet Leader Leader 2014-2020 Maaseutuohjelman yritystuet Leader Rahoitustuki- ja neuvontainfo, Nurmijärvi 3.3.2015 Esko Pietari, EMO ry Mitä on Leader-toiminta? Leader-ryhmät Yritystuet Tuen hakeminen Mitä on Leader-toiminta?

Lisätiedot

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015

Leader-rahoitus. Yritysten ja yhdistysten info 2015 Leader-rahoitus Yritysten ja yhdistysten info 2015 Mitä Leader on? Paikallisten toimijoiden kannustaminen omaehtoiseen kehittämistyöhön Opastetaan tekemään ideoista hankkeita Myönnetään Leader-rahoitusta

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014

Viisari. Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari Saarijärven kyläilta 24.4.2014 Viisari 2007-2013 RAHOITUKSESTA -Ohjelmakaudelle 2007-2013 indikatiivinen rahoituskehys julkinen raha 5 mio euroa, yksityinen arvio 2,6 mio euroa -Rahoitusjakauma:

Lisätiedot

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net

KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014. www.seprat.net KEHITTÄMISYHDISTYS SEPRA RY KOORDINAATIOHANKKEET 2013-2014 Sepra on käynnistämässä kaksi uutta koordinaatiohanketta: KAAKON KEHITTYVÄT KYLÄT ja KAAKON KYLÄKUNNOSTUKSET MIHIN TUKEA SAA? 1) Kaakon kehittyvät

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus. Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uudistus Maaseuturakentamisen ajankohtaispäivä 16.2.2010 1 Aluehallinto uudistui 1.1.2010 Valtion aluehallinnon viranomaisten rooleja, tehtäviä,

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013

EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 MAASEUTURAKENTAMISEN SUUNNITTELUN AJANKOHTAISPÄIVÄ 3.2.2009 EU-maaseutupolitiikan suuntaviivat ja Suomen ohjelma vuosille 2007-2013 C-G Mikander, Maaseutuvirasto Sivu 1 4.2.2009 EU:n maaseutupolitiikka

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille

Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 ja sitä tarkentava Etelä-Savon maaseudun kehittämissuunnitelma 2007-2013 Rahoitusmahdollisuudet elintarvikealan mikro- ja pk-yrittäjille Elintarvikealan

Lisätiedot

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja

LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä. Heidi Pasanen, Leader-neuvoja LEADER-tuki maaseutualueiden kehittämisessä Heidi Pasanen, Leader-neuvoja Leader - yleisperiaatteita Läheisyysperiaatteeseen perustuva toimintatapa alueiden kehittämisessä Paikallista, alueiden välistä,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus

TOIMINTASUUNNITELMA 2010. 1. Toiminnan tarkoitus TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Päijänne-Leader ry:n on yksi Suomen 55:stä toimintaryhmästä. Yhdistyksen tehtävänä on toimia maaseudun kehittäjänä Asikkalan, Hartolan, Heinola, Padasjoen,

Lisätiedot

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma

Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma Erkki Niemi RAKENNEMUUTOS 1988..2007 Nousuja, laskuja ja tasaisia taipaleita Yleinen kehitys Tuotanto Klusterit tuotantorakenne ja sen muutos Työllisyys Investoinnit Tuotannontekijät työ ja pääoma 1 Alueiden

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä

Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Hanke- ja yritystukien maksaminen, sekä maksuhakemuksen vastaanottaminen paikallisessa toimintaryhmässä Tilaisuus: Toimintaryhmien neuvottelupäivät 1.4.2009, Dipoli, Espoo Kirsi Murtomäki, ylitarkastaja,

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA. Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra

LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA. Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra LEADER TUET LIIKUNNAN NÄKÖKULMASTA KYMENLAAKSOSSA Sini Immonen Leader Pohjois-Kymen Kasvu Marja Sorvo Leader Sepra Sivu 1 8.10.2014 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen

Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Mitä tuleva maaseudun ohjelmakausi tuo mukanaan? Yhdistysten erityistuki-info 21.5.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Ohjelmakausi 2014-2020 EU:n kaikkia rahastoja koskevat strategiset tavoitteet: älykäs, kestävä

Lisätiedot

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen

Yritystukien ajankohtaiset. Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukien ajankohtaiset Neuvottelupäivät 12.4.2016 Reijo Martikainen Yritystukipäätökset Tehty 332 päätöstä, tukea myönnetty noin 23 m Näistä Leader-päätöksiä 90 kpl ja 1,9 m 297 investointitukea 29

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN

TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMIS- JA PALVELUTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Työelämän kehittämis- ja palvelutoiminta uudistuu -seminaari 3.11.2010 Hilton Helsinki Strand Hallitusneuvos Merja Leinonen merja.leinonen@minedu.fi

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015

Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015 Lapin Leaderit Leader Outokaira tuottamhan Toiminnanjohtaja Anne Anttila 3.6.2015 Lapin Leaderit 4+1 Leader Peräpohjolan kehitys (PPK) Simo, Keminmaa, Kemi, Tervola, Rovaniemi ja Ranua Leader Outokaira

Lisätiedot

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö

Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö Ajakohtaista Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta Timo Lehtiniemi Yksikön päällikkö Maaseutu ja energia yksikkö 1 Loppukauden 2007-2013 kuulumisia POPELYn maaseuturahaston rahoituskiintiöstä ei ole jäämässä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 YRITYSRAHOITUS Kevät 2015 Heikki Moilanen Lapin Ely-keskus Maaseutu- ja energia yksikkö 17.2.2015 OHJELMAKAUDEN RAHOITUS LAPIN ELY:LLÄ KÄYTÖSSÄ YRITYSTUKIIN

Lisätiedot

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö

Mistä yhteisölähtöisessä. paikallisessa. kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Mistä yhteisölähtöisessä paikallisessa kehittämisessä on kyse? Sanna Sihvola, YTR/maa- ja metsätalousministeriö Esityksen sisältö Tervetuloa! Periaatteet Yhteinen työväline kaikille alueille 2 Kyse on

Lisätiedot

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015

Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Leader-rahoituksella kannustusta kuntien kansainvälisyyteen SK/2015 Mikä on Leader? Leader-ryhmät Leader-ryhmät ovat yhdistyksiä ja itsenäisiä toimijoita alueillaan Kannustamme paikalliseen kehittämiseen

Lisätiedot

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE

RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE RAJUPUSU KOORDINAATIO III -HANKE Mihin tukea voi saada? Kylien kokoontumisja harrastustilojen kunnostus sekä varustaminen Yhteisessä käytössä olevien alueiden kunnostus (esim. yhteiset uimarannat) Yhteisessä

Lisätiedot

Eri investointien rahoittaminen ELYkeskusten. rakennussuunnitelman hyväksyminen, tuen myöntäminen ja maksaminen

Eri investointien rahoittaminen ELYkeskusten. rakennussuunnitelman hyväksyminen, tuen myöntäminen ja maksaminen Eri investointien rahoittaminen ELYkeskusten näkökulmasta; rakennussuunnitelman hyväksyminen, tuen myöntäminen ja maksaminen 1 Rakennussuunnitelmien hyväksyminen Rakennussuunnitelmat tarkastaa ELY-keskuksen

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIAN 2014 HALLINTOHANKE

ITÄ-SUOMEN KALATALOUSRYHMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIAN 2014 HALLINTOHANKE TÄSUMEN KAL4TALUSYHMÄ ITÄ-SUMEN KALATALUSRYHMÄN KEHITTÄMISSTRATEGIAN 2014 HALLINTHANKE 2020 1. HAKIJA Rajupusu Leader ry. 2. TAUSTAA Aktiivinen ja perinteikäs kalatalous muodostaa merkittävän osan itäsuomalaista

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Suomen LEADER+ -ohjelman loppukertomus

Suomen LEADER+ -ohjelman loppukertomus Suomen LEADER+ -ohjelman loppukertomus CCI 2000 FI 06 0 PC 001 28.9.2010 Maa- ja metsätalousministeriö SUOMEN LEADER+-YHTEISÖALOITEOHJELMAN LOPPUKERTOMUS CCI-numero CCI 2000 FI 06 0 PC 001 Yhteisöaloitteen

Lisätiedot

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042

Rahoitusvaihtoehtoja. 4.2.2014 Lappeenranta. sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Rahoitusvaihtoehtoja kansainvälistymiseen 4.2.2014 Lappeenranta Sari Federley, Kaakkois-Suomen ELY-keskus k sari.federley@ely-keskus.fi, +358 295 029 042 Onko yritykselläni riittävät valmiudet kansainvälistymis

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

ELY-keskuksen palvelut

ELY-keskuksen palvelut ELY-keskuksen palvelut Hoivayrittäjien tilaisuus 6.10.2011 Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto 11.10.2011 1 Yrittäjäkoulutukset ja valmennuspalvelut Yrittäjäkoulutusta Ideasta yritykseksi -päivä,

Lisätiedot

Rakennusinvestointien valmistelu

Rakennusinvestointien valmistelu Rahoitus- ja palveluinfo Tyrnävällä to 4.2.2016 Rakennusinvestointien valmistelu Jari Lehto Asiantuntija, RI maaseudun rakentaminen Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 3.2.2016

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet rahoittaa luontomatkailua Etelä-Savossa 27.1.2015 Juva Jukka Kotro Etelä-Savon ELY-keskus Rakennerahastoyksikkö Eurooppa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2010

TOIMINTASUUNNITELMA 2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Hallinnoijana Piällysmies ry

Hallinnoijana Piällysmies ry Hallinnoijana Piällysmies ry Suomessa 7 kalatalousryhmää Kalatalousryhmät valittu syksyllä 2008 Suomen ryhmien julkinen rahoitus ohjelmakaudelle on noin 8 400 000 /EKTR, tl 4 Tavoitteena uusi toimintamalli:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 1. Toiminnan tarkoitus Linnaseutu ry:n tarkoituksena on maaseudun monimuotoinen kehittäminen edistämällä maaseudun paikallista aloitteellisuutta, maaseudun ja kaupungin välistä

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman tuki alueellisen elinvoimaisuuden vahvistamisessa Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013. Maaseuturyhmien rooli ja ohjelman tilanne Etelä-Savossa

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013. Maaseuturyhmien rooli ja ohjelman tilanne Etelä-Savossa Maaseuturyhmien, ohjaus- ja seurantaryhmien yhteistoimintapäivä 23.9.2009 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007 2013 Maaseuturyhmien rooli ja ohjelman tilanne Etelä-Savossa Sivu 1 Maaseudun kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015

ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut ja avustukset Elintarvikealan julkinen rahoitus ja uudet ohjelmat 17.3.2015 17.3.2015 ELY:n keskeisimmät tukijärjestelmät (elintarvikeala) Maataloustuotteet (jalostusprosessin

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit

TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit TEEMAHANKE Yhdistysten investoinnit Rajupusu Leader ry www.rajupusuleader.fi www.leadersuomi.fi Mikä on teemahanke? Leader-ryhmä hakee Elykeskuksesta tiettyyn teemaan liittyvää teemahanketta Ely-keskus

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Pohjois-Karjalan tavoitteet - Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen - Osaamisen

Lisätiedot

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja

Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Asukkaita 395 000, joista 200 000 Oulun talousalueella Suomen toiseksi suurin pinta-alaltaan Suomen neljänneksi suuri väkiluvultaan Uudenmaan ja Pirkanmaan ohella väkiluvultaan nopeiten kasvava maakunta

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2014. Maatalouden tulotuet*

Lisätiedot

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari

Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Laihia 1.9.2015 Matti Jaskari Leader YHYRES Leader-toiminta on Euroopan laajuinen verkosto. Suomessa 54 Leader-ryhmää, koko Euroopassa yli 3000. Leader YHYRES toiminta-alue: Isokyrö, Laihia, Vaasan Vähäkyrö

Lisätiedot

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella

Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Rahoitusmahdollisuudet tulevalla ohjelmakaudella Matkailuyritysverkosto Myyntiä, markkinointia, edunvalvontaa 3.10.2013 Survon kartano Ulla Mehto-Hämäläinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 13.4.2010 Markku Gardin Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 13.4.2010 Markku Gardin Laajempi aluejako 9 toimialuetta Toimialueet Lappi Kainuu Pohjois-Pohjanmaa Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Keski-Suomi

Lisätiedot

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus

Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus. Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palvelujen tilanne ja rahoitus Toimialapäällikkö Timo Metsä-Tokila Varsinais-Suomen ELY-keskus Liike-elämän palveluihin tässä katsauksessa pääsääntöisesti luetaan seuraavat toimialat TOL 2008

Lisätiedot

Sopimus yhteensovituksesta

Sopimus yhteensovituksesta Lapin E-ks s 1 1. 02. 2015 Sopimus yhteensovituksesta Lapin ELY- keskus ja Lapin Leader- ryhmät 4.2.2015 1 YHTEISTYÖSPIMUS 04.02.2015 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014-2020 toteutetaan koko

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa

Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa J ä s e n t i e d o t e Oulun Seudun Leader N u m e r o 1 / 2 0 1 5 Oulun Seudun Leaderin rahoituskehys noin 9 miljoonaa T ä s s ä o s a s s a : Rahoitus-Infot 2 Vuosikokous 2 Sähköinen hankehaku Yritys

Lisätiedot

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla. Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Rakennerahastot ja kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen kaupunkialueilla Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto - yleistä Ohjelman EAKR- ja ESR-rahoitusta ei käytetä yhteisölähtöisen paikalliskehittämisen

Lisätiedot

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET

HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET MAASEUDUN KEHITTÄMINEN OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 HÄMEEN UUSI MAASEUTUOHJELMA JA MATKAILUN KEHITTÄMISEN PAINOPISTEET Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Päijät-Hämeen maaseutumatkailun teemapäivä 19.11.2013

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020

Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Mahdollisuuksien maaseutu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Ohjelman varat toimenpiteittäin Luonnonhaittakorvaukset*** Ympäristökorvaukset

Lisätiedot

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus

Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Maaseutuverkostoyksikön ajankohtaiskatsaus Hämeenlinna 5.11.2013 Verkostoasiamies Juha-Matti Markkola Sivu 1 8.11.2013 Esityksen sisältö 1) Maaseutuverkoston vuosi 2014 2) Laatukoulutus 3) Maaseutuverkostoyksikkö

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EAKR-asiantuntijoiden neuvottelupäivä 12.11.2013 Hotelli Arthur, Helsinki Aluekehitysjohtaja Kaisa-Leena Lintilä 12.11.2013 Kumppanuussopimus

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen

Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen Pohjois-Pohjanmaan ELY keskuksen ESR ja EAKR hankkeet ja niiden suuntaaminen 1.9.2011 Riitta Ilola Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Strategiayksikkö, Riitta Ilola 6.9.2011 1

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki

Elinkeinojen kehittäminen. Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015. Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Elinkeinojen kehittäminen Maaseuturahasto Paimio 9.6.2015 Varsinais-Suomen ELY-keskus Seppo Jaakonmäki Sivu 1 9.6.2015 Maaseutuohjelman kolme strategista painopistettä Edistetään biotaloutta ja sen osana

Lisätiedot