Avain vaikuttamiseen Leader-toimintaryhmät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Avain vaikuttamiseen Leader-toimintaryhmät"

Transkriptio

1 Avain vaikuttamiseen Leader-toimintaryhmät MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA

2 Avain vaikuttamiseen Leader-toimintaryhmät Kuva: Minna Hirvelä Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry:n henkilökuntaa Leader-toimintaryhmä on rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys, joka rahoittaa yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Manner-Suomessa toimii 55 toimintaryhmää, joissa maaseudun asukkaat ja yhteisöt toimivat aktiivisesti alueensa hyväksi. Toimintaryhmät ovat merkittäviä maaseudun kehittäjiä: vuosina ne rahoittivat yhteensä noin seitsemäntuhatta hanketta. Ryhmien toiminnassa korostuu paikallislähtöisyys: ne kehittävät maaseutua sen asukkaiden aloitteesta. Vuosina Leader-toimintaryhmät toteuttavat osaltaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa. Lisäksi ryhmillä on laajempi maaseudun kehittäjän rooli alueellaan, ja ne voivat saada rahoitusta myös esimerkiksi kansallisista aluekehitysohjelmista tai EU:n rakennerahasto-ohjelmista. Kaikki voivat tulla mukaan Ryhmän toiminta-alue on kooltaan seutukunnan luokkaa ja asukasmäärältään keskimäärin noin henkeä vaihdellen reilusta asukkaasta lähes asukkaaseen. Ryhmän toimintaan voi osallistua kuka tahansa alueen asukas toteuttamalla hankkeen, olemalla mukana hankkeessa tai liittymällä yhdistyksen jäseneksi. Kerran vuodessa toimintaryhmä kokoontuu yleiskokoukseen, jossa yhdistyksen jäsenet äänestävät uudet jäsenet hallitukseen. Kolmasosa hallituksen jäsenistä valitaan kuntien edustajista, kolmasosa yritysten tai yhteisöjen edustajista ja kolmasosa alueen asukkaista, jotka eivät ole mukana kuntien tai yhteisöjen päättävissä elimissä. Näin nämä ryhmät ovat tasapuolisesti edustettuina toimintaryhmän hallituksessa. 2

3 Leaderin kantavia ajatuksia... Alhaalta ylöspäin -periaate: hankkeiden val- mistelu ja päätösvalta rahoitettavista hankkeista on tavallisilla ihmisillä, jotka ovat kotiseutunsa parhaita asiantuntijoita. Kuka tahansa voi tulla toimintaan mukaan. Uusien toimintatapojen ja menetelmien kokeilu, jonka tavoitteena on maaseudun elinkeinojen kehittäminen ja työpaikkojen luominen. Resurssien kokoaminen verkostoitumalla pienten toimijoiden kesken sekä yhteistyö yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. Erityisesti naisten ja nuorten työmahdollisuuksien ja elinolosuhteiden parantaminen. Kestävä kehitys. Kansainvälistyminen ja alueiden välinen yhteistyö. Kehittämissuunnitelma Kehittämissuunnitelma ohjaa hankkeiden valintaa ohjaa hankkeiden valintaa Toimintaryhmät ovat laatineet alueelleen paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, jota ne toteuttavat seitsemän Toimintaryhmät ovat laatineet alueelleen paikallisen maaseudun kehittämissuunnitelman, jota ne toteuttavat seitsemän vuotta kestävän ohjelmakauden ajan vuosina vuotta kestävän ohjelmakauden ajan vuosina Kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaan ryhmän Kehittämissuunnitelman painopisteiden mukaan ryhmän hallitus valitsee rahoittamansa hankkeet. hallitus valitsee rahoittamansa hankkeet. Leader-ryhmät valmistelivat kehittämissuunnitelmansa Leader-ryhmät valmistelivat kehittämissuunnitelmansa avoimesti ja yhdessä asukkaiden kanssa ennen ohjelmakauden alkua. Ryhmät muun muassa järjestivät yleisötilaisuuksia, avoimesti ja yhdessä asukkaiden kanssa ennen ohjelmakauden alkua. Ryhmät muun muassa järjestivät yleisötilaisuuksia, joissa asukkaat, eri yhdistykset, yritykset, kunnat, maakuntaliitot ja muut toimijat pohtivat yhdessä alueen kehittämistä. joissa asukkaat, eri yhdistykset, yritykset, kunnat, maakuntaliitot ja muut toimijat pohtivat yhdessä alueen kehittämistä. Ryhmät sovittivat valmiit kehittämissuunnitelmat yhteen Ryhmät sovittivat valmiit kehittämissuunnitelmat yhteen TEkeskuksen laatiman aluellisen maaseudun kehittämissuunni- Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen (ELY) laatiman alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman kanssa ja sopivat telman kanssa ja sopivat työnjaosta. työnjaosta. Ryhmä vastaanottaa hakemuksia, neuvoo ja tiedottaa Ryhmän henkilöstö neuvoo tuen hakijoita hakemusten valmistelussa ja hankkeiden toteuttamisessa. Se myös tiedottaa Monta nimeä Paikallisia maaseudun kehittämisyhdistyk- siä kutsutaan muun muassa näillä nimillä: toimintaryhmä, Leader-ryhmä, Leadertoimintaryhmä, Leader-yhdistys rahoitusmahdollisuuksista, kehittämissuunnitelmastaan ja rahoittamistaan hankkeista. Henkilökuntaan kuuluvat tyypillisimmin toiminnanjohtaja, toimistosihteeri ja aktivaattori. Toimintaryhmät tekevät yhteistyötä keskenään ja muiden Euroopan maiden toimintaryhmien kanssa. Maaseudun kansainvälistymisessä ryhmät ovat keskeisiä toimijoita: Leaderryhmien kautta avautuu tärkeä nimenomaan maaseudun kansainvälisille hankkeille ja yritysten yhteisille hankkeille suunnattu rahoituskanava. Ryhmien kautta haettavat tuet Leader-toimintaryhmien kautta voi hakea rahoitusta yrityksen investointeihin, kehittämiseen ja ensimmäisten vieraiden työntekijöiden palkkakustannuksiin. Ryhmät rahoittavat myös maaseudun elinkeinojen monipuolistamista, koulutusta sekä yleishyödyllisiä investointeja ja kehittämishankkeita, jotka voivat olla alueellisia, alueiden välisiä ja ja kansainvälisiä. Toimintaryhmät toteuttavat myös itse hankkeita ja ja keräävät pieniä hankkeita koordinaatiohankkeiksi. Lisäksi rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea ympäristötukea ELY-keskuksesta TE-keskuksesta sillä ehdolla, että Leader-ryhmä puoltaa hakemusta. Kaikkien rahoitettavien toimien tulee olla Leader-ryhmän paikallisen maaaseudun kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisia. Vuosina yhden ryhmän käytössä oleva julkinen rahoitus vaihtelee 2,5-6,8 miljoonan euron välillä, yhteensä ryhmät saavat julkista rahoitusta 242 miljoonaa euroa. Toimintaryhmät edistävät kalataloutta Leader-toimintaryhmien yhteydessä toimii seitsemän alueellista kalatalousryhmää eri puolilla Suomea. Kalatalousryhmät kehittävät elinkeinokalataloutta alueellaan laatimansa kalatalouden kehittämisstrategian mukaisesti. Ryhmät myös 3

4 Kuva: Mari Voutilainen Kuva: Kalevi Virtanen Köydenvetoa Janakkalan kyläolympialaisissa aktivoivat ja neuvovat yrityksiä ja yhteisöjä Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittamien yritystukien haussa ja hallinnoimisessa sekä rahoittavat hankkeita oman rahoituskehyksensä rajoissa. Kalatalouden yritystukia voi saada investointeihin ja kehittämiseen. Tuet haetaan ELY-keskuksesta. Kalatalousryhmät aloittivat toimintansa Suomessa vuonna 2008 ensimmäisinä EU:ssa. Kalatalousryhmät saavat julkista rahoitusta yhteensä euroa vuodessa ryhmää kohden. Hakemus toimintaryhmään Kun hakija on jättänyt hakemuksen toimintaryhmään, ryhmän hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa siitä lausuntonsa. Hallitus valitsee rahoitettavat hankkeet sen perusteella, mitkä toteuttavat parhaiten ryhmän laatimaa kehittämis- suunnitelmaa ja Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa sekä Leader-periaatteita. Hallituksen käsittelyn jälkeen ryhmä toimittaa hakemuksen lausuntoineen ELY-keskukseen. ELY-keskus tarkistaa hankkeen laillisuuden ja tekee hankkeesta virallisen päätöksen. Jos toimintaryhmä on puoltanut hanketta, voi ELY-keskus tehdä kielteisen päätöksen vain, jos hanke on lainvastainen. Jos toimintaryhmä ei ole puoltanut hanketta, ei ELY-keskuskaan voi tehdä myönteistä päätöstä. Hakijan on suositeltavaa aloittaa hankkeen toteuttaminen vasta, kun ELY-keskus on antanut virallisen päätöksen hankkeen rahoittamisesta. Ennen hankkeen aloittamista kannattaa tutustua tarkasti päätöksen ehtoihin ja hankkeen hyväksyttyihin kustannuksiin. Myönnetty tuki maksetaan jälkikäteen ja maksatusta haetaan erikseen. 4

5 Kuva: Mari Voutilainen Kuva: MMM-kuva-arkisto / Merja Ojala Kuva: MMM-kuva-arkisto / Merja Ojala Ryhmien kautta haettavat tuet Yritystuet ja tukitasot Käynnistystuki, korkeintaan 50 % Investointituki, % tukialueesta ja yrityksen koosta riippuen Kehittämistuki, korkeintaan 50%; yritystoiminnan edellytysten selvittämiseen korkeintaan 90% Yritysryhmän kehittämistuki, korkeintaan 75 % Hanketuet ja tukitasot Yleishyödyllinen kehittämishanke, korkeintaan % Elinkeinollinen kehittämishanke, korkeintaan % Koulutushanke, korkeintaan % Tiedonvälityshanke, korkeintaan % Yleishyödyllinen investointihanke, korkeintaan % Kun sinulla on idea... Mieti, mitä konkreettisesti haluat tehdä. Tee rajauksia, sillä kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla. Tee suunnitelma: kuka, mitä, miten, millä aikataululla ja mitä se maksaa, ja kuka tai ketkä rahoittavat. Ota yhteyttä mahdollisiin kumppaneihin, jotka voisivat ryhtyä toteuttamaan hanketta kanssasi. Arvioi, paljonko tarvitaan rahaa. Muista, että hankkeeseen tarvitaan aina myös omaa rahaa. Ota yhteyttä alueesi toimintaryhmään. Ympäristötuet rekisteröidyille yhdistyksille (hakemus toimitetaan TE-keskukseen) Perinnebiotooppien hoito, monivaikutteisten kosteikkojen hoito ja ei-tuotannolliset investoinnit LEADER-TOIMINTARYHMIEN YHTEYSTIEDOT: MUITA LISÄTIETOJA: /ektr 5

6 Onnistumisen tunteet motivoivat toiminnanjohtajaa Toiminnanjohtaja Riitta Bagge, Keski-Karjalan Jetina ry Leader-ryhmän toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluu kokonaisuuden pyörittäminen, tiivistää Keski-Karjalan Jetina ry:n toiminnanjohtaja Riitta Bagge. Toiminnanjohtaja vastaa hallinnosta, rahaliikenteen hoitamisesta, hallituksen kokousten järjestämisestä ja yhteydenpidosta sidosryhmiin. Lisäksi toiminnanjohtaja käsittelee maksatushakemuksia yhdessä hankesihteerin kanssa. Työ vaatii organisointikykyä, ihmissuhdetaitoja ja muutosvalmiutta, Bagge sanoo. Bagge innostui Leader-toiminnasta vuonna 1995, kun kyläsuunnittelu omassa kotikylässä herätti mukaan. Nyt takana on neljä vuotta hallituksen puheenjohtajana ja sen jälkeen viisi vuotta Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n toiminnanjohtajana. Leader-ryhmä on suoran vaikuttamisen kanava. On ollut mielenkiintoista olla mukana luomassa omaa toimintatapaa, Bagge sanoo. Jokaisessa ideassa on itua Parasta ovat onnistumisen tunteet: kun hanke onnistuu ja sen toimenpiteet kantavat, hanke usein jatkaa elämää tavalla tai toisella. Myös hankkeiden kautta luodut yhteistyökuviot muuttuvat joskus pysyviksi, iloitsee Bagge. Baggen mukaan Leader-ryhmässä on mahdollista tehdä ihmisen kokoisia asioita ja kehittää omaa kotiseutuaan pienin askelin. Ihmisten, joilla on ajatus siitä, että asiat voisivat olla paremmin, pitäisi tulla mukaan ryhmien toimintaan. Jokaisessa ideassa voi olla itua eikä ketään tyrmätä, Bagge kannustaa. Puheenjohtaja on linkki hallituksen ja toimiston välillä Esa Urhonen, Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry:n hallituksen puheenjohtaja Varsinaissuomalaisen Ravakka ry:n hallituksen puheenjohtaja Esa Urhoselle Leader-toiminta on tuttua monen vuoden ajalta. Puheenjohtaja tekee aktiivisesti yhteistyötä toiminnanjohtajan ja hankepäällikön kanssa. Ravakan hallitus kokoontuu joka toinen viikko käsittelemään ryhmän saamat hankehakemukset. Puheenjohtaja ja toimintaryhmän työntekijät käyvät aina ennen hallituksen kokousta yhdessä läpi kokouksen asialistan. Avarampia näkökulmia - Puheenjohtajan tehtävä vaatii alueen tuntemusta sekä aktiivisuutta olla käytännön tekemisessä mukana, tiivistää Urhonen. - Puheenjohtaja on linkki hallituksen ja työntekijöiden välillä sekä täydentää kontaktipintaa kuntiin ja muihin alueen toimijoihin. Urhosen mukaan toimintaryhmät ovat tulleet jäädäkseen. - Ryhmien työhön kannattaa tulla mukaan, kehottaa järjestöjen edustajana toimintaryhmätyöhön tutustunut Urhonen. - Se avartaa näkökulmaa maaseudun kehittämiseen. 6

7 Maksatussihteeri arvostaa selkeää kirjanpitoa Talouspäällikkö Tuula Saastamoinen, Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry Tuula Saastamoinen on hoitanut Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry:n hankkeiden maksatusasioita kuuden vuoden ajan. Saastamoinen osallistuu hallituksen kokouksiin, joissa hallitus käsittelee hankkeet ja päättää tuen puoltamisesta. Kun rahoituspäätös ELY-kes- TE-kes- kuksesta tulee, maksatussihteeri käy yhdessä hankkeen johtajan ja kirjanpidosta vastaavan henkilön kanssa päätöksen kohta kohdalta läpi ja varmistaa, että hakija ottaa huomioon kaikki päätöksessä mainitut asiat. Huolellinen hakemus nopeuttaa käsittelyä Kuudessa vuodessa Saastamoinen on nähnyt monenlaisia kirjanpitoja ja maksamishakemuksia. - Hakijan kirjanpidossa hankkeen kulut ja menot tulee olla omalla kustannuspaikallaan. Hankkeen kirjanpidon tilikartta tehdään siten, että sieltä on helposti poimittavissa päätöksessä mainitut kustannuslajit. Tällöin maksamishakemus ja tarkastaminen on helppo tehdä, kertoo Saastamoinen. Maksatusvaiheessa Saastamoinen käy läpi maksamishakemuksen, liitteet ja kirjanpidon sekä pyytää mahdolliset tarvittavat selvennykset. Myös seuranta kuuluu tehtäviin - maksatussihteeri muistuttaa hakijaa lähestyvästä maksatuksesta ja raportoinnista. - Mahdollisimman täydellinen maksamishakemus nopeuttaa tuen saantia, Saastamoinen korostaa. Kuva: Etpähä ry TE-keskuksen Tehokkuutta kevätkalastukseen yhteyshenkilö opastaa hankerahoituksella ryhmiä ja hakijoita TE-keskuksen toimintaryhmäyhteyshenkilö, erikoissuunnittelija Tuomo Hämäläinen, Kalastuksella on Perämeren rannikolla ja jokisuistoissa satojen Pohjois-Karjalan vuosien perinteet ja vielä TE-keskus 1980-luvulla kalastus oli monella rannikon kylällä keskeisen tärkeä elinkeino. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry on käynnistämässä hanketta, jossa TE-keskuksissa työskentelee toimintaryhmäyhteyshenkilöitä, joiden tehtävänä on Leader-ryhmien neuvominen, testataan uudenlaisia pyydyksiä ja rysiä. Tarkoituksena on yhteydenpito ryhmien kanssa sekä virallisten hankepäätösten valmistelu. kokeilla uudentyyppistä hylkeenkestävää rysäpyydystä sekä testata ja vertailla erilaisia katiskoja ja muita pieniä ahvenpyydyksiä. Lisäksi kokeillaan ponttonirysien käyttöä Pohjois- ja Erikoissuunnittelija Tuomo Hämäläinen on toiminut toimintaryhmäyhteyshenkilönä Pohjois-Karjalan TE-keskuksessa Keskipohjanmaalla. kymmenen vuoden ajan. Hankeen päätavoitteena on kehittää ja monipuolistaa Pääasiassa vastaan toimintaryhmistä tuleviin kysymyksiin, jotka koskevat Euroopan unionin ja valtion säädöksiä, kalastusmuotoja edelleen ja lisätä saada kevätkalastukseen verkkokalastuksen rinnalle myös muita kalastusmuotoja. Hämäläinen kertoo tehtävästään. Uudenlaisten pyydysten käyttö vähentää kalastajien työmäärää sekä ei-toivottua sivusaalista. Tarkoituksena on myös Toisinaan ohjaan myös TE-keskukseen yhteyttä ottavia tuen hakijoita toimintaryhmiin, koska etenkin ensimmäistä selvittää ponttonirysän toimivuutta Perämeren olosuhteissa hanketta suunnittelevalle rahoituslähde voi olla epäselvä, ja tuoda tätä pyydystä tutuksi Perämeren kalastajille. Lisäksi Hämäläinen jatkaa. hankkeessa selvitetään ahvenenkalastuksen kannattavuutta ja tehostamismahdollisuuksia, mikä antaa edelleen pohjaa Säännöllinen yhteydenpito tärkeää Pohjois-Karjalassa toteutetaan vuodessa noin sata Leaderhanketta. Toimintaryhmillä onkin suuri vastuu maaseudun paikallisesta kehittämisestä. On tärkeää, että yhteistyö ja tiedonkulku muun muassa viranomaisten kalasatamien ja varustelun suunnitteluun. Tärkeimpänä tavoitteena välillä on parantaa sujuu ja yksittäisten kalastusyritysten Leader-ryhmien hankkeet tulosta kehittämällä täydentävät tehokkaita muita pyyntitapoja monipuolistamalla kehittämisohjelmia, rannikon kalastusta. Hämäläinen korostaa. Pohjois-Karjalassa maakunnan Hankkeelle viranomaiset on haettu rahoitusta ja toimintaryhmät Perämeren ovat rannikon säännöllisestlousryhmältä. kokoontuneet Hankkeen keskustelemaan kustannusarvio kaikista on noin Leader-ryhmien euroa, kalata- rahoittamista josta EKTR tuen hankkeista osuus 90 jo % kymmenen vuoden ajan. 7

8 Kansainvälisestä yhteistyöstä virikkeitä omalle alueelle Projektipäällikkö Marika Saranne, Peräpohjolan kehitys ry Projektipäällikkö Marika Saranteen tehtävänä Peräpohjolan kehitys ry:ssä on hankkeiden eteenpäin vieminen ja erityisesti ryhmän rahoittamista kansainvälisistä hankkeista vastaaminen. Kolmisen vuotta Leader-ryhmässä ja lähes kymmenen vuotta projektipäällikkönä toiminut Saranne korostaa, että heittäytyminen ja oma innostus hankkeeseen on tärkeää ja se ruokkii myös koko hankkeen positiivista henkeä. Suurin osa ryhmän kansainvälisistä hankkeista liittyy matkailuun. Yhteistyökumppaneita on löytynyt ympäri Eurooppaa, muun muassa Irlannista ja Espanjasta. Yhtenä teemana kansainvälisissä hankkeissa on luonnon hyödyntäminen matkailussa kestävällä tavalla. Hyödylliset verkostot Hankkeiden kautta syntyy kotimaisia ja kansainvälisiä verkostoja, joita avataan myös muille kuin hankkeessa mukana olleille. - Yrittäjäverkostot ovat asiantuntijaverkostojen ohella tärkeitä tekijöitä koko alueen kehittämisessä, huomauttaa Saranne. Kansainvälinen yhteistyö on ollut opettavaista. Käymällä ulkomailla ja näkemällä erilaisia toimintatapoja syntyy kehittämisideoita, jotka toimivat sovellettuina kotimaassa, kertoo Saranne. Haasteena kansainvälisissä hankkeissa ovat kulttuurierot: erilaiset toimintakulttuurit, rahoitus tai lainsäädäntö. Jakokoskelaiset kehittävät kylää yhdessä Kuva: Erkki Martikainen Vireä Jakokosken kylä on kääntänyt muuttoliikkeen suunnan ja houkutellut sata uutta asukasta viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kontiolahden kunnassa Pohjois-Karjalassa sijaitsevan kylän aktiiviset asukkaat ovat toteuttaneet toistakymmentä hanketta, jotka ovat parantaneet kylän palveluja, kehittäneet viihtyisyyttä ja nostaneet osaltaan me-henkeä. Jakokosken kyläyhdistyksen puheenjohtaja Saara Sormusen mielestä Leader-rahoitus on hyvä väline kylien kehittämiseen. Hankkeiden rahoitus on haettu Joensuun seudun Leader -yhdistykseltä. Talkootyön määrä hankkeissa on ollut suuri. Matkailua, kulttuuria ja palveluja Yksi kehittämisen kohteista on ollut yli satavuotias Jakokosken kanava, joka rakennettiin aikoinaan helpottamaan jokiliikennettä vaikeakulkuisten koskien ohi. Kyläläiset ovat rakentaneet kanavan kahvilaan ulkoterassin ja WC-tilat. Vanha luotsivene sai uuden elämän risteilyaluksena ja alueen maisemanhoitoon hankittiin lampaita. Matkailua edistäneen museokanavahankkeen lisäksi jakokoskelaiset ovat koonneet kyläkirjaa, järjestäneet nukketeatteriesityksiä ja pystyttäneet kantaaottavan ympäristötaideteoksen. Uusimmassa hankkeessa kyläläiset kunnostivat Joensuun yliopiston tähtitornin yhteyteen vanhasta ammusvarastosta vuokrattavan kokoontumistilan. 8

9 Jätteet harmista hyödyksi Lapissa Laiva laineille Leader-rahoituksella Saaristoliikenne Jonmar Ky Muoniolaiset ovat kehittäneet luonnonvarojen käyttöä ruohonjuuritasolla. Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry:n rahoittamassa Vihreät niityt -hankkeessa tehostettiin jätteiden hyötykäyttöä ja lajittelua. Jätteiden pienkompostointi on tärkeää Lapin erämaissa, joissa liikkuu paljon matkailijoita ja lähin kaatopaikka voi olla satojen kilometrien päässä. Avainasemassa hankkeessa oli tiedon levittäminen lajittelusta. Muoniolaiset käänsivät jätteiden lajitteluohjeet kuudelle eri kielelle matkailijoita varten. Paikallisin voimin on myös tuotettu järvien hoitokalastuksen saaliista ja porotalouden sivutuotteista ravintoa muoniolaisille vetokoirille ja näin saatu muuten hukkaan menevä jäte hyödynnettyä alueella. Hankkeessa perustettu sosiaalinen yritys on erikoistunut ympäristönhoitoon, kalankäsittelyyn ja rehuntekoon. Vihreät niityt -hanke on teettänyt myös kyselyjä ja selvityksiä jätteiden hyötykäyttöön ja lajitteluun liittyen. Kymenlaaksossa itäisen Suomenlahden saaristo ja Kymijoen vesistö ovat lähellä. Luonto tarjoaa mahdollisuuksia myös yrittäjälle. Pyhtääläinen yrittäjä Joni Hietakangas perusti muutama vuosi sitten reitti- ja tilausristeilyjä järjestävän yrityksen. Paikallislehden ilmoituksesta löytyi mahdollisuus hakea rahoitusta paikallisen toimintaryhmän kautta. Kehittämisyhdistys Sepra ry myönsi Hietakankaan yritykselle rahoitusta aluksen hankintaan, kahvilan rakentamiseen alukseen ja kansimiehen palkkaan. Rahoitus mahdollisti osaltaan yrityksen käynnistämisen, sillä kahvilan rakentaminen alukseen oli risteilytoiminnan kannalta välttämätöntä. Nyt m/s Alfa on risteillyt jo neljä kesää Kymijoella ja Suomenlahdella. Risteilykohteita on useita linnoitussaarista lintusaariin ja kalastajakyliin. Yleisöristeilyjä järjestetään esimerkiksi juhannuksena ja lintujen kevätmuuton aikaan. Perinteisistä kädentaidoista uusi elinkeino Eteläsavolainen Veej jakaja ry oli mukana rahoittamassa hanketta, jossa Hirvensalmen käsityöyhdistys järjesti käsityökursseja ja kunnosti vanhasta kansakoulusta myymälän. Hankkeen aikana järjestettyjen lähes 30 käsityökurssin aiheet vaihtelivat emaloinnista luonnonmateriaalien hyödyntämiseen ja käsitöiden markkinointikurssiin. Yhdistyksen perustamassa käsityömyymälässä on myynnissä 60 paikallisen kädentaitajan tuotteita, muun muassa neuleita, puutöitä sekä tekstiilejä pellavasta ja pajusta. Hirvensalmelaiset käsityöt ovat hankkeen myötä näkyvästi osa kunnan elinkeinotoimintaa. 9

10 Toimintaryhmät ja TE-keskukset ELY-keskukset TOIMINTARYHMÄT Manner-Suomessa 1. Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry 2. Pomoväst rf 3. Ykkösakseli ry 4. I samma båt - samassa veneessä rf ry 5. Varsin Hyvä ry 6. Varsinais-Suomen jokivarsikumppanit ry 7. Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry 8. Pyhäjärviseutu ry 9. Karhuseutu ry 10. Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry 11. Eteläisen maaseudun osaajat EMO ry 12. LounaPlussa ry 13. Linnaseutu ry 14. Eteläisen Päijät-Hämeen maaseudun kehittämisyhdistys - Etpähä ry 15. Päijänne-Leader ry 16. Pomoottori ry 17. Pirkan Helmi ry 18. Kantri ry 19. Joutsenten reitti ry 20. PoKo ry 21. Pohjois-Kymen Kasvu ry 22. Kehittämisyhdistys Sepra ry 23. Länsi-Saimaan kehittämisyhdistys ry 24. Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 25. Veej jakaja ry 26. Rajupusu Leader ry 27. Piällysmies ry 28. Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry 29. Kehittämisyhdistys Kalakukko ry 30. Ylä-Savon Veturi ry 31. Maaseudun kehittämisyhdistys Keski-Karjalan Jetina ry 32. Joensuun seudun LEADER -yhdistys 33. Vaara-Karjalan LEADER ry 34. Vesuri-ryhmä ry 35. Maaseutukehitys ry 36. JyväsRiihi ry 37. Maaseudun Kehittämisyhdistys Viisari ry 38. Kuusiokuntien kehittämisyhdistys ry 39. Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry 40. Suupohjan Kehittämisyhdistys ry 41. AISAPARI - Härmänmaan ja Järviseudun kehittämisyhdistys ry 42. Aktion Österbotten r.f. 43. YHYRES -kehittämisyhdistys ry 44. Pirityiset ry 45. Rieska-LEADER ry 46. Keskipiste-Leader ry 47. Nouseva Rannikkoseutu ry 48. Jokivarsien Moderni Maaseutuyhdistys JoMMa ry 49. Myötäle ry 50. Oulujärvi LEADER ry 51. Kainuun naisyrittäjyys Leader ry 52. Peräpohjolan kehitys ry 53. Outokaira Tuottamhan ry 54. Kyläkulttuuria Tuntureitten Maassa ry 55. Pohjoisimman Lapin LEADER ry Ahvenanmaalla ELY-KESKUKSET TE-KESKUKSET 1 Uusimaa 2 Varsinais-Suomi 3 Satakunta 4 Häme 5 Pirkanmaa 6 Kaakkois-Suomi 7 Etelä-Savo 8 Pohjois-Savo 9 Pohjois-Karjala 10 Keski-Suomi 11 Etelä-Pohjanmaa 12 Pohjanmaa 13 Pohjois-Pohjanmaa 14 Kainuu 15 Lappi Kalatalousryhmät Etelä-Suomen kalatalousryhmä Esko Itä-Suomen kalatalousryhmä Kainuun ja Koillismaan Kalaleader Perämeren kalatalousohjelma Pohjois- ja Itä-Lapin kalatalousryhmä Vakka-Suomen alueen kalatalousryhmä Fiskegruppen för Österbotten Lisätiedot: 56. LEADER Ahvenanmaa 10

11 Toimintaryhmät ELY-keskukset TE-keskukset Kunnat Harvaan asuttu maaseutu Ydinmaaseutu Kaupunkien läheinen maaseutu Kaupunki Ei toimintaryhmiin kuuluva Pohjakartta Affecto Finland Oy 11

12 12

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 4.2.2016 Liite 2 Maaseutuvirasto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset VUODEN 2016 VALTION TALOUSARVIOON OTETUN MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN ELINKEINO-, LIIKENNE-

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Liite 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ 12.1.2017 Liite 2 Maaseutuvirasto Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset VUODEN 2017 VALTION TALOUSARVIOON OTETUN MYÖNTÄMISVALTUUDEN OSOITTAMINEN MAASEUTUVIRASTON SEKÄ

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi

Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi. Rovaniemi Maaseuturahaston toimenpiteet laajakaistan edistämiseksi Rovaniemi 7.6.2011 Laajakaistahankkeet EU:n elvytysvaroilla rahoitettavat laajat hajaasutusalueiden laajakaistahankkeet - Pilottihankkeet Pertunmaa

Lisätiedot

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry

Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET. Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry Mahdollisuuksien maaseutu Kaakkois-Suomi MAASEUTUOHJELMAN TUET Riitta Bagge Etelä-Karjalan Kärki-LEADER ry 2015 1 Tavoite Tavoitteena on kestävän kehityksen periaatteita noudattaen monipuolistaa, uudistaa

Lisätiedot

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku

Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku Satakunnan Leader-ryhmät Noormarkku 12.2.2015 Mitä Leader on? Kannustetaan paikallisia toimijoita omaehtoiseen kehittämistyöhön. Neuvotaan ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi. Myönnetään

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan

Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Haetaan kaupallisia kalastajia Lokkaan Markku Ahonen, Lapin kalatalouden toimintaryhmä Risto Pyhäjärvi, Lokan Luonnonvara osuuskunta Marjaana Aarnio, Sodankylän kunta KALATALOUDEN TOIMINTARYHMÄT Euroopan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi

Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER. Ohjelmakausi Yleishyödyllisten hankkeiden rahoitus & Yritystuet / LEADER Ohjelmakausi 2007 2013 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 aiemmin Leader oli oma Euroopan Unionin yhteisöaloiteohjelma, rahoitus

Lisätiedot

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON!

UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! LEADER SEPRA UUSIA KÄVIJÖITÄ MUSEOON! 25.10.2016 Ala-Pihlaja Sivu 1 26.10.2016 TOIMINTATAPA PÄHKINÄNKUORESSA Leader on toimintaa, neuvontaa & rahoitusta paikkakunnan parhaaksi Leader-toiminta Leader-ryhmät

Lisätiedot

Tilannekatsaus 9 / 2016

Tilannekatsaus 9 / 2016 Tilannekatsaus 9 / 2016 LEADER 2014-2020 Suomessa 54 Leader-ryhmää Koot ja asukasmäärät vaihtelevat: 3-14 kuntaa, 14000 122000 asukasta Leader-toiminnan julkinen rahoitus 300 m Ryhmittäiset vaihtelut 2,9

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Maaseutuohjelma. vesistökunnostusten rahoituslähteenä. Vesistökunnostusverkoston seminaari Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Maaseutuohjelma vesistökunnostusten rahoituslähteenä Vesistökunnostusverkoston seminaari 7.6.2016 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Pisara, Retkisatamat Geopark kuntoon, Kivijärven venereitti, Rauhan

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -varojen alueellinen jako 2016 Ennakoitu rakennemuutos, euroa Kasvusopimukset, euroa Yhteensä, euroa Uudenmaan liitto 317 000 1 466 000 1 783 000 Hämeen liitto 183 000

Lisätiedot

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2

1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1.1 31.12.2016 Sisällysluettelo 1.TOIMINTASUUNNITELMA... 2 1.1 Yhdistyksen oma toiminta... 2 1.2. LEADER hanketoiminta... 3 1.3. LEADER hallinto ja viestintä... 3 1.4.

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään

Kustavi Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry. Esitykseni tänään Kustavi 3.2.2016 Emil Oljemark I samma båt samassa veneessä rf ry 1 Esitykseni tänään 1) Toiminnan taustaa ja strategiaa 2) Hankevalinnan perusteet 3) Pohdintoja hyvästä hankeidesta 4) Hankkeen perusedellytykset

Lisätiedot

Ajankohtaista hanketuista

Ajankohtaista hanketuista Ajankohtaista hanketuista Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Petri Svanbäck ja Sirkku Wacklin 3.11.2016 Myönteiset hanketukipäätökset 11.10.2016 NTM-centralen Leader Totalt Uudenmaan ELY-keskus

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Huhti-toukokuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Mitä Leader tarkoittaa?

Mitä Leader tarkoittaa? Mitä Leader tarkoittaa? Leader on toimintatapa, jonka ydin on paikallinen ja asukkaiden oma aktiivinen toiminta maaseudun kehittämiseksi. Leader-ryhmät rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa

Lisätiedot

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Julkinen rahoitus osana hankkeiden suunnittelua ja toteuttamista ohjelmakaudella 2014-2020 Jukka Penttilä Kaakkois-Suomen ELY-keskus Sivu 1 8.9.2014 Visio ja strategiset painopisteet Kaakkois-Suomi tuottaa

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yleistä & ajankohtaista maaseutuohjelmasta Veli Koski, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Hakujen alkaminen 11.5.2015 haettavaksi ovat avautuneet: o Yritystuet

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _

Maakunnan litto euroa. TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ TVÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Alueiden kehittämisyksikkö _ Päätös 18.2.2010 Jakelussa mainituile OHJELMIIN SITOMATTOMAN MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN ALUEELINEN JAKO VUONNA 2010 Valtioneuvosto on tänään, asian

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2015

Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Mansikan teemahaut syksyllä 2015 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2014. Maatalouden tulotuet*

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Maaseutuohjelman mahdollisuudet Satakunnassa 2014-2020 Maakunnallinen infotilaisuus Noormarkussa 12.2. 2015 Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Kolme

Lisätiedot

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut

MAAKUNTAKAAVATILANNE. viranomaisneuvottelut 31.10.2016 RATKAISTUT MAAKUNTAKAAVAT Lapin liitto Rovaniemen seudun maakuntakaava 14.4.2000 19.5.2000 26.6.2000-2.11.2001 - - (m19001) 1/5222/2000 Uudenmaan liitto Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaava KUMOTTU

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017

ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETELÄISEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS ETPÄHÄ RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2017 ETPÄHÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 1. Yleistä Eteläisen Päijät-Hämeen toimintaryhmä ETPÄHÄ

Lisätiedot

ELY-keskukset kasvua rakentamassa Kalevi Pölönen

ELY-keskukset kasvua rakentamassa Kalevi Pölönen ELY-keskukset kasvua rakentamassa 2015 26.1.2016 ELY-keskus vuoden 2015 tulokset Ohjelma 1. Avaus, Pekka Häkkinen 2. Suomi/Itä-Suomi yritysrahoitus ja kehittämisrahoitus, 3. Maakunnalliset osuudet Joensuu,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin

Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus. Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin Maaseudun kehittämisohjelma Ajankohtaiskatsaus Pohjanmaan ELY-keskus Sirkku Wacklin 12.6.2015 Sivu 1 18.6.2015 Ajankohtaista Vuonna 2015 ei erityisiä painopisteitä, vaan ohjelma otetaan käyttöön koko laajuudessaan

Lisätiedot

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.

L-metodi. (suomalainen) versio 2.0. Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2. L-metodi (suomalainen) versio 2.0 Satakunnan ja Varsinais-Suomen toimintaryhmien hallitusten ja henkilöstön koulutus 8.2.2008 Kemiön Kasnäs Torsti Hyyryläinen HY-Ruralia, Rural Studies -verkosto Esityksen

Lisätiedot

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus

Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus Pirkanmaan liitolta haettava EAKR-rahoitus 14.2.2017 Pirkanmaan liiton EAKR-rahoitus - Pirkanmaan liitolla on vuosittain myönnettävissä noin 2 miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta

Lisätiedot

Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla

Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla Hanketukien rahoitusmahdollisuudet Etelä-Pohjanmaalla Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 9.4.2015 MAASEUTUOHJELMAN KOLME STRATEGISTA PAINOPISTETTÄ Edistetään biotaloutta ja sen osana maataloutta

Lisätiedot

Maaseudun kehittämishanketuet Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus Terho Sirviö

Maaseudun kehittämishanketuet Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus Terho Sirviö Maaseudun kehittämishanketuet 2007-2013 Manner-Suomen maaseutuohjelma Hanketilanne 31.12.2012 ELY-keskus Terho Sirviö Hanketukipäätökset painopistealoittain 2007-2013: kpl euro 1. Perusmaatalous ja elintarvikeala

Lisätiedot

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen

Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Yhdessä enemmän Maaseudun päivittämisestä yrittäjyyden supervuoteen Tilannekatsaus Syyskuu 2016 Jyrki Pitkänen KASELY Maaseutupalvelut Maaseuturahoitus Kaakkois-Suomessa 2014-2020 Myöntökehys 2014-2020

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015

Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ HELMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Helmikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.3.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja lähes kolmanneksen vuoden takaista enemmän. Pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.

Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5. Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07) Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Peruspalvelut ja kylien kunnostus maaseutualueilla (M07)

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015

Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2015 POHJOIS-KARJALAN ELY-KESKUS Pohjois-Karjalan työllisyyskatsaus 11/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.12.2015 klo 9.00 Työttömiä pohjoiskarjalaisia 600 enemmän kuin vuosi sitten Pohjois-Karjalassa

Lisätiedot

Viisari. Saarijärven kyläilta

Viisari. Saarijärven kyläilta Viisari Saarijärven kyläilta 4.12.2014 Viisari 2014-2020 OHJELMAKAUDEN 2014+ VALMISTELUSTA -Linkki Viisarin strategiaehdotukseen: http://www.keskisuomenmaaseutu.fi/files/1046/viisarin_strategialuonnos_mmm.pdf

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015

Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 22.12.2015 klo 9.00 Työttömien määrän kasvu hidastunut koko maassa, Pohjanmaan ELYalueen tahti nyt maan keskiarvoa.

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä?

Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Onko aluelautakunnista apua alueen elinvoimaisuuden kehittämisessä? Rovaniemen kaupunki ja sitä ympäröivä Rovaniemen maalaiskunta yhdistyivät vuonna 2006 Uudesta Rovaniemestä muodostui väestöltään Suomen

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR

Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Etelä-Pohjanmaan hakuinfo EAKR Päivi Mäntymäki Aamupäivän ohjelmasta Klo 9.00 Klo 10.00 Klo 10.30 Klo 12.00 EAKR Kahvitauko ESR Tilaisuus päättyy 2 EAKR-haku Hakemuksia vain toimintalinjaan 2 Uuden tiedon

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa

Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä Nakkilassa Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 Nakkilassa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä vähähiiliset hankkeet ja hankehaku Satakunnassa Jyrki Tomberg Satakuntaliitto Esityksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntö STM 2015

Lausuntopyyntö STM 2015 Lausuntopyyntö STM 2015 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - kl 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi 3. Lausuntopyynnön käsittelypäivämäärä toimielimessä 4. Toimielimen nimi Nimi - kl 5. Onko vastaaja

Lisätiedot

Yleishyödylliset investointihankkeet

Yleishyödylliset investointihankkeet Yleishyödylliset investointihankkeet Tiina Suutari, ryhmäpäällikkö Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 28.5.2015

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Pirjo Onkalo, tarkastaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 28.5.2015 Kymmenen virran sali Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016. Hakijan ohje KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO- OHJELMAN AVOIN ESR-HAKU LÄNSI-SUOMESSA 10.6.2016 3.10.2016 Hakijan ohje Sisältö: 1. Yleistä ESR-hausta 2. Haun erityispiirteet 3. Ohjeita hakemuksen

Lisätiedot

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014

Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Marraskuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.12.2014 klo 9.00 Työttömyys lisääntynyt yli 15 prosentilla, toiseksi eniten koko maassa. Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Mansikan teemahaut syksyllä 2016

Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Mansikan teemahaut syksyllä 2016 Miksi teemahakuja? Mahdollistaa myös pienempien hankkeiden tukemisen (normaalisti Mansikan ns. minimituki 5000, jota pienempiä tukia ei saa myöntää) Erillinen, tiettyyn

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 2014

Elokuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Elokuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 23.9.2014 klo 9.00 Nuorisotyöttömyys kasvaa lähes viidenneksen vuosivauhtia. Ammateittain työttömyys kasvaa suhteellisesti

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus

Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus Etelä-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 15.4.2016 Etelä-Pohjanmaan maakuntatalous Kuntien sosiaali- ja terveystoimen nettokustannukset Tulevaisuuden kunta -verkkoaivoriihen välitulokset Aineistot: www.kunnat.net/maakuntatilaisuudet

Lisätiedot

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan

PÄÄTÖSESITYS. Jakelun mukaan PÄÄTÖSESITYS Jakelun mukaan KORKOTUKILAINOJEN JA VALTIONTAKAUSTEN MYÖNTÄMISVALTUUDEN SEKÄ AVUSTUSVAROJEN OSOITTAMINEN MAATALOUDEN RAKENNETUKIEN, NUOREN ELINKEINONHARJOITTAJAN ALOITUSTUEN JA MAATILOJEN

Lisätiedot

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista

Hakijoiden maakunnat, kevät 2015 %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista %-osuus Oulun ammattikorkeakoulun kaikista hakijoista Tilastotietojen lähteenä Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen. Koko Oamkia koskevien prosenttiosuuksien perustana on kokonaishakijamäärä 12 409.

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo

Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen. Päivitetty Pirjo Onkalo Kyläverkkohankkeiden rahoittaminen Päivitetty 8.10.2015 Pirjo Onkalo Yleistä laajakaistojen rahoittamisesta Ohjelmakaudella 2014-2020 kyläverkkoja voidaan edelleen rahoittaa Maaseuturahastosta, runkoverkkoja

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut?

EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? EU-ohjelmien ohjelmakausi on vaihtunut. Mikä on muuttunut? Näkökulmia muutoksen hallitsemiseen Sysmässä, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Rahoitusyksikkö Ohjelmakauden muutos on tuonut

Lisätiedot

Lakiuudistuksen tilannekatsaus

Lakiuudistuksen tilannekatsaus Lakiuudistuksen tilannekatsaus Työseminaari 16.4.2013 Tarja Reivonen TEM / Alueosasto Lakiuudistuksen sisältö ja organisointi Yhdistetään ja uudistetaan: Laki alueiden kehittämisestä (1651/2009) ja rakennerahastolaki

Lisätiedot

Maaseudun yrityspalvelut - Pirkanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Juhani Lindroos

Maaseudun yrityspalvelut - Pirkanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Juhani Lindroos Maaseudun yrityspalvelut - Pirkanmaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Juhani Lindroos 28.11.2016 1 www.pirkanmaa2019.fi Maaseudun kehittäminen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto

KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE Hämeen liitto KANTA-HÄMEEN VÄESTÖSUUNNITE 2016-2040 Hämeen liitto 9.2.2016 Väestösuunnite 2016-2040 9.2.2016 Tilastokeskuksen 2012 ja 2015 trendiennusteiden lukujen keskiarvot vuonna 2040. Forssan seudulla keskiarvosta

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi

Pohjanmaa Uusimaa Keski-Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme Koko maa. Varsinais-Suomi Vakka-Suomen Työllisyystilanne valoisa Vakka-Suomen työttömyysaste laski merkittävästi tammikuussa. Tämä johtui erityisesti myönteisestä työllisyyskehityksestä Uudessakaupungissa, jossa työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme

Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa Uusimaa Etelä-Pohjanmaa Kanta-Häme TYÖTTÖMYYDEN KASVU HIDASTUU EDELLEEN Varsinais-Suomen työttömyysasteen kasvu on hiipunut tasaisesti jo noin vuoden ajan. Merkittävin tekijä työttömyyden kasvuvauhdin hidastumisessa on Vakka-Suomen valoisa

Lisätiedot

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0

ESR YHTEENSÄ 2, , ,421 0 EU 1, , ,211 0 Valtio 0, , ,908 0 Kunta 0, , ,303 0 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma Taulukko täytetään soveltuvin osin erikseen vuosille 2017 ja 2018 9.6.2016 VAIN VALKOISELLA POHJALLA 0:LLA MERKITTYIHIN SOLUIHIN VOI TÄYTTÄÄ LUKUJA LIITE 2 Vuosi:

Lisätiedot

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen

Ideasta totta Vaala Pirjo Oikarinen Ideasta totta Vaala 17.3.2015 Pirjo Oikarinen Perustietoa Leaderista Kainuussa 2 ryhmää Oulujärvi LEADER: Paltamo, Puolanka, Vaala, Kajaanin maaseutualueet Elävä Kainuu LEADER: Hyrynsalmi, Kuhmo, Ristijärvi,

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Valokuituverkon suunnitteluilta

Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Valokuituverkon suunnitteluilta Kahvit Tilaisuuden avaus; kunnan edustaja Laajakaista kaikille 2015 hanke ja sen eteneminen Kainuussa; Kainuun maakunta Näköpuhelimesta hyvinvointia

Lisätiedot

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell,

EU:n rakennerahastokausi Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma. Carola Gunell, EU:n rakennerahastokausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä - ohjelma Carola Gunell, 22.5.2014 Paljon muutoksia 2014-2020 kaudella! Ohjelma-alue koostuu kahdesta alueelta: IP-alue ELSA-alue Päätöksenteko

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa

Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Varsinais-Suomen ELY-keskus mukana arjessa Yhteistyötä asiakkaiden ja alueen hyväksi Osaavalla työvoimalla menestykseen Houkuttelevalla toimintaympäristöllä uusia asukkaita ja yrityksiä Kehittyvällä ruokaketjulla

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Yleistä ohjelmasta, Hämeen suunnitelman esittely sekä rahoitettuja hanke-esimerkkejä Antti Pitkänen, Hämeen ELY-keskus Hämeen maaseudun kehittäminen

Lisätiedot

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00

Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa. Työllisyyskatsaus, helmikuu klo 9.00 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2015 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Lomautukset lisääntyivät Etelä-Savossa helmikuussa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2015 24.3.2015 klo 9.00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun lopussa

Lisätiedot

Itä-Suomen kalatalousryhmän Kehittämisstrategiat: Jottei tiputtais venneestä Kiehtovat kalavedet

Itä-Suomen kalatalousryhmän Kehittämisstrategiat: Jottei tiputtais venneestä Kiehtovat kalavedet Itä-Suomen kalatalousryhmän Kehittämisstrategiat: Jottei tiputtais venneestä 2008-2013 Kiehtovat kalavedet 2014 2020 SISÄLTÖ KALATALOUDEN KEHITTÄMISTYÖKALUT ALUEEN ESITTELY KEHITTÄMISSTRATEGIA 2014-2020

Lisätiedot

48 16.06.2015 56 11.08.2015 90 11.11.2015 19 25.02.2016 Ideat kehiin - Inarin kylien esiselvityshankkeeseen osallistuminen/jatkoajan hakeminen/hankkeen tulokset 75/00.01.05.02/2016 NORD 48 Kehittämiskoordinaattori

Lisätiedot

Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa. Maaseutuvirasto

Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa. Maaseutuvirasto Hyrrä Sähköinen asiointi hanke-, yritysja rakennetuissa Maaseutuvirasto Mikä on Hyrrä? Hyrrä on uusi maaseudun tukien verkkopalvelu. Hyrrä opastaa hakijan tukiprosessin alusta loppuun - aina tukihakemuksesta

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Uutta virtaa yrittäjyyteen. Antti-Jussi Oikarinen

Uutta virtaa yrittäjyyteen. Antti-Jussi Oikarinen Uutta virtaa yrittäjyyteen Antti-Jussi Oikarinen Sivu 1 16.3.2016 Mavi tänään: Uusiutumista, 2017? EU-ohjelmakauden, Suomen taloustilanteen ja tietojärjestelmien haasteet Maaseutuhallinnon digiloikka Hallinnon

Lisätiedot

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00

Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla. Työllisyyskatsaus, huhtikuu klo 9:00 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2014 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Etelä-Savon työttömien määrä 30 % suurempi kuin vuoden 2008 suhdannehuipulla Työllisyyskatsaus, huhtikuu 2014 20.5.2014 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Vuoden

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys- ja alueosasto TYÖ JA ELINKEINOMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Yritys ja alueosasto 10.3.2016 EUROOPAN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ TAVOITETTA 2014 2020 TOTEUTTAVIEN RAJAT YLITTÄVÄN YHTEISTYÖN OHJELMIEN VUODEN 2016 VALTION RAHOITUSOSUUDEN

Lisätiedot