Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset"

Transkriptio

1 Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41

2 Työ ja ihminen Päätoimittaja Harri Vainio Tieteelliset toimittajat Raoul Grönqvist Irja Kandolin Timo Kauppinen Kari Kurppa Anneli Leppänen Hannu Rintamäki Riitta Sauni Toimittaja Virve Mertanen Toimituksen osoite Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A Helsinki puh , faksi (09) Sähköpostiosoitteet Toimituskunta 2010 alkaen Anna-Liisa Elo Marko Elovainio Mikael Fogelholm Maila Hietanen Raija Kalimo Pentti Kalliokoski Ulla Kinnunen Rea Lagerstedt Kirsti Launis Kari Lindström Toivo Niskanen Hannu Norppa Clas-Håkan Nygård Göte Nyman Eero Palomäki Ilkka Pirttilä Jorma Rantanen Vesa Riihimäki Kaija Leena Saarela Jukka Starck Heikki Summala Jouko Suokas Esa-Pekka Takala Sakari Tola Matti Vartiainen Seppo Väyrynen Erkki Yrjänheikki Kansi Tiina Vaahtera Kannen kuva Iisakki Härmä ISBN (nid.) (PDF) ISSN-L ISSN Kirjapaino Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print 2012

3 Työ, terveys ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Timo Kauppinen (toim.) Työ ja ihminen Tutkimusraportti 41 Työterveyslaitos Helsinki

4 SISÄLLYS ESIPUHE... 4 Suomalaisten työssä jatkamisen harkitseminen ja eläkeajatukset.. 6 Merja Perkiö-Mäkelä, Timo Kauppinen ja Maria Hirvonen Työn tekemisen joustot ja työssä jatkamisajatukset Irja Kandolin ja Seppo Tuomivaara Työtapaturmat, työympäristön haittatekijät ja työssä jatkamisajatukset Timo Kauppinen, Simo Salminen, Maria Hirvonen ja Merja Perkiö-Mäkelä Työn fyysiset kuormitustekijät ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Maria Hirvonen Psykososiaaliset työolot työssä jatkamista edistävinä tekijöinä Maarit Vartia ja Maria Hirvonen Terveys ja työssä jatkamisajatukset Päivi Leino-Arjas, Merja Perkiö-Mäkelä ja Maria Hirvonen Työkyky, työn imu ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä, Jari Hakanen ja Maria Hirvonen Elintavat ja työssä jatkamisajatukset Merja Perkiö-Mäkelä ja Päivi Leino-Arjas Työn sekä omais- ja läheishoivan yhdistäminen työssä jatkamisajatukset Kaisa Kauppinen ja Outi Jolanki Työssä jatkamisajatuksiin yhteydessä olevat tekijät yhteenvetoanalyysi ja suositukset Merja Perkiö-Mäkelä, Pertti Mutanen, Päivi Leino-Arjas, Jari Hakanen, Maria Hirvonen, Outi Jolanki, Irja Kandolin, Kaisa Kauppinen, Timo Kauppinen, Simo Salminen, Seppo Tuomivaara ja Maarit Vartia SAMMANDRAG SUMMARIES KIRJOITTAJAT

5 ESIPUHE Työurien pidentäminen on ollut julkisuudessa suuren huomion kohteena, ja se on tunnistettu tärkeäksi tekijäksi tavoiteltaessa julkisen talouden tasapainoa tulevaisuudessa. Työssä jatkamisen voi estää työn puute (työttömyys) tai terveyden pettäminen (työkyvyttömyys), mutta useimmat suomalaiset säilyvät kuitenkin työkykyisinä eläkeikään saakka. Heidän eläkkeelle siirtymisajankohtansa riippuu suurelta osin omasta päätöksestä, johon voivat vaikuttaa monet tekijät. Tällaisia ovat mm. oma terveydentila, työolot, taloudelliset tekijät ja elämäntilanne. Tässä Työ ja ihminen -tutkimusraportissa käsitellään pääasiassa varttuneempien työllisten (45 63-vuotiaiden) työssä jatkamisajatuksia käyttäen perustietolähteenä Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -haastattelututkimusten aineistoja vuosilta 2006 ja Työssä jatkamiseen vaikuttavat tekijät on artikkeleita laadittaessa ryhmitelty työhön liittyviin ja työn ulkopuolisiin (katso kuva 1). Nämä tekijät voivat vaikuttaa työssä jatkamisajatuksiin joko suoraan tai välillisesti työkyvyn ja terveyden heikkenemisen kautta. Työssä jatkamisajatuksia on mitattu käyttäen haastattelututkimusten kolmea kysymystä, joista yksi koski työssä jatkamisen harkintaan liittyviä tekijöitä 63. ikävuoden jälkeen, toinen eläkkeelle siirtymisajatuksia ennen vanhuuseläkeikää ja kolmas työssä jatkamista, jos henkilö saisi käyttöönsä suuren summan rahaa (työhön sitoutuminen). Kaikissa artikkeleissa käytettiin mittarina kahden ensimmäisen kysymyksen tietoja ja lisäksi neljässä artikkelissa myös kolmatta kysymystä. 4

6 ESIPUHE Työhön liittyvät tekijät työn tekemisen joustot työtapaturmat ja työympäristö työn fyysiset kuormitustekijät psykososiaaliset työolotekijät ym. Työn ulkopuoliset tekijät elintavat omais- ja läheishoitovastuut Työkyky ja terveys Työssä jatkamisajatukset työssä jatkamisen harkinta eläkeajatukset työhön sitoutuminen ESIPUHE elämäntilanne taloudelliset tekijät ym. Kuva 1. Työssä jatkamisajatuksiin liittyvät tekijät. Tässä julkaisussa on 10 erillistä artikkelia. Ensimmäisessä artikkelissa kuvaillaan Työ ja terveys -haastattelututkimukset ja niissä käytetyt kysymykset. Perustulokset esitetään suorina prosenttijakaumina eri taustamuuttujien suhteen (sukupuoli, ikä, sosioekonominen asema, työnantajasektori, toimiala ja ammattiryhmä). Artikkelista saa tietoa eri työntekijäryhmien työssä jatkamisajatuksista ja jatkamiseen kannustavista tekijöistä. Seuraavissa kahdeksassa artikkelissa sukupuolen ja iän vaikutus on vakioitu ja eri sosioekonomisia ryhmiä (työntekijät, alemmat toimihenkilöt, ylemmät toimihenkilöt) tarkastellaan sekä yhdessä että erikseen. Neljässä artikkelissa analysoidaan työhön liittyvien tekijöiden (työajan ja -paikan joustot; työtapaturmat ja työympäristön fysikaaliset, kemialliset ja biologiset haittatekijät; työn fyysiset kuormitustekijät; psykososiaaliset työolotekijät) vaikutusta työssä jatkamisajatuksiin. Seuraavassa kahdessa artikkelissa tarkastellaan terveyden ja työkyvyn yhteyttä työssä jatkamisen harkintaan, eläkeajatuksiin ja työhön sitoutumiseen. Seuraavat kaksi artikkelia käsittelevät työn ulkopuolisista tekijöistä kahta, elintapoja ja omais- ja läheishoitovastuuta. Viimeisessä artikkelissa analysoidaan kaikkia edellä mainittuja tekijöitä yhdessä käyttäen monimuuttujamalleja. Artikkelin loppuun on kerätty suosituksia ja keinoja, joiden avulla työssäkäyvien työuria voidaan pyrkiä pidentämään. Helsingissä joulukuussa 2011 Tekijät 5

7 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Merja Perkiö-Mäkelä, Timo Kauppinen ja Maria Hirvonen Artikkelissa kuvataan Työterveyslaitoksen Työ ja terveys -haastattelututkimusten tulosten perusteella työssä olevien työssä jatkamisen harkintaa, eläkeajatuksia ja työhön sitoutumista sekä niiden muutoksia. Vuonna 2009 kaksi kolmasosaa (64 %) työssä olevista vuotiaista kertoi jonkin syyn, joka saisi heidät jatkamaan työelämässä mukana oloa 63. ikävuoden jälkeen. Heidän osuutensa oli selvästi kasvanut vuoteen 2006 verrattuna, jolloin 58 % mainitsi jonkin edellytyksen. Erityisesti naisten, vuotiaiden, ylempien ja alempien toimihenkilöiden sekä valtion ja kunnan palveluksessa työskentelevien työssä jatkamisen harkinta oli lisääntynyt vuodesta 2006 vuoteen Toimialoista eniten työssä jatkamisen harkinta oli lisääntynyt yritysten välisten palveluiden ja terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialoilla. Vuonna 2009 positiivisimmin työssä jatkamisen harkintaan suhtautuivat ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät, kielteisimmin työntekijäasemassa olevat. Työssä jatkamisen tärkeimmiksi edellytyksiksi mainittiin sekä vuonna 2006 että 2009 oma terveys ja taloudelliset tekijät. Noin puolet työssä olevista vuotiaista ei ollut ajatellut siirtyä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää terveydellisistä tai muista syistä vuosina Noin joka seitsemäs vuotias työssä oleva ilmoitti vuonna 2009, että jatkaisi työntekoa kuten ennenkin, vaikka voittaisi tai perisi niin paljon rahaa, että voisi elää ilman ansiotyötä. Heidän osuutensa on hieman laskenut vuodesta 1997 lähtien. Viime vuosina vuotiaiden työssä olevien asenteet työurien jatkamiseen ovat muuttuneet selvästi myönteiseen suuntaan. Kehitys ei kuitenkaan koske kaikkia työssä olevia. Eri työntekijäryhmät korostavat erilaisia tekijöitä, jotka saisivat heidät harkitsemaan työssä jatkamista 63. ikävuoden jälkeen. Asiasanat: eläkkeelle siirtyminen, työhön sitoutuminen, työuran pidentäminen, yrittäjä, palkansaaja 6

8 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Johdanto Työelämästä siirrytään pois, jos siellä ei kyetä jatkamaan tai saada tai haluta jatkaa. Työkyvyttömyys tai työn puute ovat varsin tavallisia eläkkeelle siirtymisen syitä (taulukko 1). Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyy vuosittain noin 30 % eläkkeelle siirtyneistä. Pääasiallisia työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen syitä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja mielenterveyden häiriöt. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirryttiin vuonna 2009 keskimäärin 52,1-vuotiaana. Työttömyyseläkkeelle siirtyneiden osuus oli 14 % ja keskimääräinen ikä 60,3 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle ja työttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä ei ole noussut 2000-luvun aikana (Kannisto ja Hiltunen 2010). Yli puolet suomalaisista työntekijöistä kuitenkin pystyy jatkamaan ja saa halutessaan jatkaa työssä 63-vuotiaaksi tai sitä vanhemmaksi. Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 63,4 vuotta vuonna 2009, ja se on ollut lievässä nousussa koko 2000-luvun (Kannisto ja Hiltunen 2010). Tämän joukon työssä jatkamiseen vaikuttavat monet työhön ja työn ulkopuolisiin tekijöihin liittyvät asiat. Työterveyslaitos on tehnyt laajoja Työ ja terveys -haastattelututkimuksia joka kolmas vuosi vuodesta 1997 alkaen. Tämän artikkelin tavoitteena on kuvata näiden haastattelututkimusten perusteella työssä olevien vuotiaiden työssä jatkamiseen ja työhön sitoutumiseen liittyviä tekijöitä. Tämän julkaisun muissa artikkeleissa tutkitaan tärkeimpiä työssä jatkamista edistäviä tai estäviä tekijöitä vuotiaiden palkansaajien keskuudessa. Julkaisun viimeisessä artikkelissa palkansaajien työssä jatkamiseen liittyviä tekijöitä käsitellään kaikkia yhdessä. ARTIKKELI I Taulukko 1. Työeläkkeelle siirtyneet eläkelajin mukaan vuonna Eläkelaji Eläkkeelle siirtyneet % Vanhuuseläke Työkyvyttömyyseläke Työttömyyseläke Maatalouden erityiseläke Kaikki eläkkeelle siirtyneet Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet Lähde: Kannisto ja Hiltunen

9 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Aineisto ja menetelmät Aineisto Aineiston muodostivat Työ ja terveys -haastattelututkimuksen (Perkiö- Mäkelä ym. 2010) vuosien 1997, 2000, 2003, 2006 ja 2009 suomenkieliset, vuotiaat, haastatteluhetkellä työssä olevat (töissä, osa-aikaeläkkeellä, alle 6 kk sairauslomalla, alle 1 kk lomautetut). Aineiston koko eri vuosina oli: 1997, n = 2 136; 2000, n = 2 031; 2003, n = 2 326; 2006, n = 2 229; 2009, n = Aineisto edustaa Suomen työssä olevaa, suomenkielistä vuotiasta väestöä. Vuosien tiedonkeruukierroksen haastattelut tehtiin Työterveyslaitoksen CATI-puhelinhaastatteluyksikössä Kuopiossa kunkin vuoden tammi-toukokuussa. Vuoden 2009 puhelinhaastattelut tehtiin Tilastokeskuksen CATI- ja kenttähaastatteluyksiköissä helmi-toukokuussa Vuosina haastateltavat poimittiin satunnaisotannalla Väestörekisteristä vuotiaiden suomenkielisten joukosta. Vuonna 2009 poiminta tehtiin satunnaisotantana vuotiaiden joukosta Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastosta, ja mukana olivat myös ruotsinkieliset. Otoskoko on eri vuosina ollut noin henkilöä. Vastausprosentti on vaihdellut eri vuosina 58:sta 72:een. Vuonna 2009 vastausprosentti oli 59. Taustamuuttujat Sukupuoli tallennettiin haastattelussa kysymättä. Ikä selvitettiin kysymällä syntymävuosi. Käytetyt ikäluokat, samoin kuin muutkin käytetyt luokat, näkyvät taulukoissa. Sosioekonominen asema on määritelty Tilastokeskuksen sosioekonomisen aseman luokituksen (TK 1989, perustuu ammattiluokitukseen 2001) mukaisesti. Sosioekonomista asemaa määritettäessä on käytetty haastateltavan ammattia sekä ammattiasemaa ( Oletko palkansaaja, yrittäjä vai maatalousyrittäjä? ) koskevia tietoja. Työssä olevien työnantajasektoria tiedusteltiin kysymällä, oliko heidän työnantajansa valtio (myös valtion liikelaitokset), kunta (myös kuntien liikelaitokset), kuntayhtymä vai yksityinen työnantaja (myös valtion/ kuntien kokonaan tai osittain omistamat yhtiöt). 8

10 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Ammattitieto luokiteltiin Tilastokeskuksen ammattiluokituksen (TK 2001) mukaan. TK 2001 ammattiluokitus perustuu Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ammattiluokituksesta johdettuun Euroopan unionin versioon ISCO-88 (COM). Niissä ammattiluokka luokitellaan työtehtävien laadun ja henkilöltä vaadittavan ammatillisen pätevyystason ja koulutuksen mukaan. Sotilaita aineistossa oli niin vähän, että heidän tuloksiaan ei esitetä ammattiryhmäkohtaisessa tarkastelussa. Työssäkäyntitilastosta saatiin alustava tieto toimialasta. Tämä tieto varmistettiin haastattelussa. Mikäli toimiala oli muuttunut, haastateltavilta tiedusteltiin avokysymyksellä heidän nykyisen työpaikkansa toimialaa toimipaikkatasolla ( Mikä toiminta, tai minkä tuotteiden tai palvelujen tuottaminen on toimipaikan pääasiallinen tehtävä? ) Toimipaikalla selvennettiin tarkoitettavan samassa osoitteessa sijaitsevaa, yhdentyyppistä toimintaa harjoittavaa ja samaan yritykseen tai vastaavaan kuuluvaa yksikköä. ARTIKKELI I Tulosmuuttujat Työssä jatkamisen harkintaa eläkeiän saavuttamisen jälkeen kysyttiin seuraavalla kysymyksellä vähintään 45 vuotta täyttäneiltä työssä olevilta. Tuloksissa esitetään vuotiaiden vastaukset. Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on, että työolosuhteet ja ihmisten terveys kehittyisivät niin, että työelämässä jaksettaisiin pidempään. Mitkä asiat saisivat sinut jatkamaan työelämässä mukana oloa 63. ikävuoden jälkeen? Vastaukset ryhmiteltiin seuraaviin luokkiin: 1. Hyvä ja kannustava työyhteisö (työkaverit ja työpaikan sosiaaliset suhteet, hyvä esimiestoiminta, työyhteisön ilmapiiri, työviihtyvyys) 2. Hyvä ja toimiva työympäristö 3. Taloudelliset tekijät (työeläkkeen suurempi määrä, palkka, erotus) 4. Mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ (vaikutusmahdollisuudet, arvostus, elämänsisältö) 9

11 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET 5. Työn keventäminen (työmäärän vähentäminen, ikääntymisen huomioiminen, työn ruumiillisen/henkisen kuormittavuuden vähentäminen) 6. Työaika (joustavat työajat, osa-aikatyö, työajan lyhentäminen) 7. Oma terveys 8. Muu, mikä? [avo*] 9. Ei mikään 88. Ei osaa sanoa 99. Ei vastaa Eläkeajatuksia kysyttiin seuraavalla kysymyksellä vuotiailta työssä olevilta: Oletko ajatellut, että saattaisit terveydellisistä tai muista syistä lähteä eläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeikää? Vastausvaihtoehdot ovat: 1. En ole ajatellut 2. Olen ajatellut joskus 3. Olen ajatellut usein 4. Olen jo jättänyt eläkehakemuksen 8. En osaa sanoa 9. En vastaa Työhön sitoutumista arvioitiin seuraavan kysymyksen avulla vuotiailta työssä olevilta: Jos voittaisit tai perisit niin paljon rahaa, että voisit elää tekemättä ansiotyötä, niin mitä seuraavista tekisit? 1. Jatkaisin työntekoa kuten ennenkin 2. Vähentäisin työntekoa 3. Lopettaisin kokonaan työnteon 4. Vaihtaisin ammattia 5. Aloittaisin opiskelun 8. En osaa sanoa 9. En vastaa 10

12 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Tulokset Työssä jatkamista harkitsevien osuus on lisääntynyt Työ ja terveys -haastattelututkimuksessa vuonna 2009 kaksi kolmasosaa (64 %) työssä olevista vuotiaista kertoi jonkin syyn, mikä saisi heidät jatkamaan työelämässä mukana oloa 63. ikävuoden jälkeen. Heidän osuutensa on selvästi kasvanut vuoteen 2006 verrattuna, jolloin 58 % mainitsi jonkin edellytyksen työssä jatkamiselle (taulukko 2). Tärkeimmiksi edellytyksiksi mainittiin sekä vuonna 2006 että 2009 oma terveys ja taloudelliset tekijät (kuva 1). ARTIKKELI I oma terveys taloudelliset tekijät mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ työaika työn keventäminen hyvä ja kannustava työyhteisö hyvä ja toimiva työympäristö muu ei mikään % Kuva 1. Tekijät, jotka saisivat jatkamaan työelämässä mukana oloa 63. ikävuoden jälkeen, Työ ja terveys -haastattelututkimus 2006 ja 2009, vuotiaat, n = Erityisesti naisten, vuotiaiden, ylempien ja alempien toimihenkilöiden, valtion ja kunnan palveluksessa työskentelevien sekä yritysten välisten palveluiden ja terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla työskentelevien työssä jatkamisen harkinta oli lisääntynyt vuodesta 2006 vuoteen 2009 (taulukko 2). 11

13 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Taulukko 2. Työssä jatkamista 63. ikävuoden jälkeen harkitsevien prosenttiosuus. Työ ja terveys -haastattelututkimus 2006 ja 2009, vuotiaat työssä olevat. Taustamuuttujittain prosenttiosuus (%) Jatkamista harkitsevat vuonna 2006 Jatkamista harkitsevat vuonna 2009 Tilastollinen merkitsevyys vuosien 2006 ja 2009 välillä Yhteensä kaikki p < 0, Sukupuoli miehet ns naiset p < 0, Ikäluokka ns ns p < 0, ns Sosioekonominen maatalousyrittäjä ns asema yrittäjä 70* 71 ns ylempi toimihenkilö 63 73* p < 0, alempi toimihenkilö p < 0, työntekijä 48* 53* ns Työnantajasektori valtio p < 0, kunta tai kuntayhtymä p < 0, yksityinen työnantaja ns n 2006 n 2009 Taulukko 2. jatkuu... 12

14 Taulukko 2. jatkuu Taustamuuttujittain prosenttiosuus (%) Jatkamista harkitsevat vuonna 2006 Jatkamista harkitsevat vuonna 2009 Tilastollinen merkitsevyys vuosien 2006 ja 2009 välillä Ammattiryhmä johtajat ja ylimmät virkamiehet 64 72* ns erityisasiantuntijat 67* 74* ns asiantuntijat ns toimisto- ja asiakaspalvelutyö 45* 60 ns palvelu-, myynti- ja hoitotyö ns maanviljelijät, metsätyöntekijät 72* 71 ns rakennus-, korjaus- ja valmistustyö 52 51* ns prosessi- ja kuljetustyöntekijät ns muut työntekijät 48 54* ns Toimiala maa- ja metsätalous 67 77* ns teollisuus 59 55* ns rakentaminen 56 53* ns kauppa ja korjaus ns majoitus ja ravitsemus ns kuljetus ja tietoliikenne 46* 46* ns rahoitus ns yritysten väliset palvelut 60 74* p < 0, julkishallinto ns koulutus ns terveys- ja sosiaalipalvelut p < 0, muut palvelut ns * tilastollisesti merkitsevä kaikkien vastanneiden keskiarvosta poikkeava tulos ko. vuonna ns, tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä n 2006 n 2009 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET ARTIKKELI I

15 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Sosioekonominen asema erottelee työssä jatkamisajatuksia Vuonna 2009 positiivisimmin työssä jatkamisen harkintaan suhtautuivat ylemmät toimihenkilöt ja yrittäjät, kielteisimmin työntekijäasemassa olevat. Työntekijöistä lähes puolet ei ollut halukas jatkamaan työssä mukanaoloa 63. ikävuoden jälkeen. Johtajat ja ylimmät virkamiehet sekä erityisasiantuntijat harkitsivat keskimääräistä useammin työssä jatkamista 63. ikävuoden jälkeen, ja rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät sekä muut työntekijät keskimääräistä harvemmin. Toimialoittain tarkasteltuna maa- ja metsätalouden ja yritysten välisten palveluiden toimialoilla oli keskimääräistä enemmän työssä jatkamista harkitsevia. Erityisesti kuljetus- ja tietoliikenteen, rakentamisen ja teollisuuden toimialoilla oli niitä, jotka vastasivat, ettei mikään saisi heitä jatkamaan työelämässä mukanaoloa 63. ikävuoden jälkeen. Sukupuoli, ikä ja työnantajasektori eivät vaikuttaneet merkittävästi työssä jatkamisen harkintaan (taulukko 2). Tärkeimmät edellytykset työssä jatkamiselle ovat hyvä terveys ja taloudelliset tekijät Työssä jatkamisen tärkeimpinä edellytyksinä vuonna 2009 mainittiin oma terveys (24 %), taloudelliset tekijät (23 %), mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ (20 %), työn keventäminen (16 %) ja työajan joustoihin liittyvät tekijät (16 %, taulukko 3). Taustamuuttujien mukaan tarkasteltuna vuonna 2009 naisilla korostuivat miehiä yleisemmin työajan joustot sekä hyvä ja kannustava työyhteisö. Yrittäjillä korostui mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ, ylemmillä toimihenkilöillä mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ, taloudelliset tekijät sekä hyvä ja kannustava työyhteisö. Kunta-alalla työskentelevillä korostuivat edellytyksinä oma terveys, työn keventäminen sekä hyvä ja toimiva työympäristö. 14

16 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Ammattiryhmittäin tarkasteltuna johtajilla ja ylimmillä virkamiehillä korostui mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ, erityisasiantuntijoilla samoin, sekä lisäksi taloudelliset tekijät ja hyvä ja kannustava työyhteisö. Asiantuntijoilla korostui joustavan työajan merkitys. Palvelu-, myynti ja hoitotyöntekijät sekä erityisasiantuntijat kertoivat edellytykseksi muita ryhmiä yleisemmin hyvän ja kannustavan työyhteisön. Koulutuksen, muiden palveluiden ja yritysten välisten palveluiden toimialalla korostui mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ. Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimialalla oma terveys, työn keventäminen ja joustava työaika olivat keskimääristä tärkeämpi edellytys työssä jatkamiselle 63. ikävuoden jälkeen (taulukko 3). ARTIKKELI I 15

17 Taulukko 3. Tekijät, jotka saisivat jatkamaan työelämässä mukana oloa 63. ikävuoden jälkeen, %. Työ ja terveys -haastattelututkimus 2009, vuotiaat työssä olevat. 16 Taustamuuttujittain prosenttiosuus (%) Oma terveys Taloudelliset tekijät Mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ Työn keventäminen Työaika Hyvä ja Hyvä ja kannus- toimiva tava työympäristö työyhteisö Yhteensä kaikki Sukupuoli miehet naiset x 13 x Ikäluokka Sosioekonominen maatalousyrittäjä yrittäjä * asema ylempi toimihenkilö 19 29* 34* * alempi toimihenkilö työntekijä 26 17* 8* 13 10* Työnantajasektori valtio 16* kunta 29* * * yksityinen työnantaja Muu syy N SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Taulukko 3. jatkuu...

18 Taulukko 3. jatkuu Taustamuuttujittain prosenttiosuus (%) Oma terveys Taloudelliset tekijät Mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ Työn keventäminen Työaika Hyvä ja Hyvä ja kannus- toimiva tava työympäristö työyhteisö Ammattiryhmä johtajat ja ylimmät virkamiehet 19* 22 37* erityisasiantuntijat 23 29* 34* * asiantuntijat * toimisto- ja asiakaspalvelutyö palvelu-, myynti- ja hoitotyö * maanviljelijät, metsätyöntekijät rakennus-, korjaus- ja 25 15* 7* 14 10* 4* valmistustyö prosessi- ja kuljetustyöntekijät * 8* muut työntekijät * Toimiala maa- ja metsätalous teollisuus 23 16* rakentaminen kauppa ja korjaus majoitus ja ravitsemus kuljetus ja tietoliikenne rahoitus * yritysten väliset palvelut * julkishallinto koulutus * * terveys- ja sosiaalipalvelut 30* * 23* muut palvelut * x ero miesten ja naisten välillä on tilastollisesti merkitsevä * tilastollisesti merkitsevä kaikkien vastanneiden keskiarvosta poikkeava tulos Muu syy N SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET ARTIKKELI I

19 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Ikääntyneiden eläkkeelle siirtymisajatukset vähenevät Noin puolet työssä olevista ei ollut ajatellut siirtyä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää terveydellisistä tai muista syistä. Miesten, vuotiaiden, yksityisen työantajan palveluksessa toimivien sekä johtajien ja ylimpien virkamiesten eläkkeelle jäämisajatukset ovat vähentyneet vuodesta 2003 alkaen, jolloin kysymys esitettiin ensimmäistä kertaa Työ ja terveys -haastattelututkimuksessa (taulukko 4). Keskimääräistä harvemmin vuonna 2009 eläkkeelle siirtymistä ennen vanhuuseläkeikää olivat ajatelleet vuotiaat (p < 0,001), ylemmät toimihenkilöt (p < 0,01), erityisasiantuntijat (p < 0,01) sekä muiden palveluiden toimialoilla työskentelevät (p < 0,01). Eläkkeelle siirtymistä olivat ajatelleet keskimääräistä yleisemmin vuotiaat (p < 0,001), rakennus-, korjaus- ja valmistustyötä tekevät (p < 0,05) sekä rakentamisen toimialalla työskentelevät (p < 0,05, taulukko 4). 18

20 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Taulukko 4. Eläkeajatukset, prosenttiosuus heistä, jotka eivät ole terveydellisistä tai muista syistä ajatelleet lähteä eläkkeelle ennen vanhuuseläkeikää. Työ ja terveys -haastattelututkimukset , vuotiaat työssä olevat. Taustamuuttujittain Prosenttiosuus (%) 19 Vuosi 2003 n = 2326 Vuosi 2006 n = 2229 Vuosi 2009 n = 2355 Tilastollinen merkitsevyys eri vuosien välillä Yhteensä kaikki ns Sukupuoli miehet p < 0,05 naiset ns Ikäluokka ns ns * ns p < 0,05 Sosioekonominen asema Työnantajasektori Ammattiryhmä maatalousyrittäjä ns yrittäjä ns ylempi toimihenkilö ns alempi toimihenkilö ns työntekijä ns valtio ns kunta ns yksityinen työnantaja p < 0,05 johtajat ja ylimmät virkamiehet p < 0,05 erityisasiantuntijat ns asiantuntijat ns toimisto- ja asiakaspalvelutyö ns palvelu-, myynti- ja hoitotyö ns maanviljelijät, metsätyöntekijät ns rakennus-, korjaus- ja valmistustyö ns prosessi- ja kuljetustyöntekijät ns muut työntekijät ns Toimiala maa- ja metsätalous ns teollisuus ns rakentaminen ns kauppa ja korjaus ns majoitus ja ravitsemus ns kuljetus ja tietoliikenne ns rahoitus ns yritysten väliset palvelut ns julkishallinto ns koulutus ns terveys- ja sosiaalipalvelut ns muut palvelut ns ns, tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä ARTIKKELI I

21 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Työhön sitoutuminen Joka seitsemäs työssä oleva ilmoitti vuonna 2009, että jatkaisi työntekoa kuten ennenkin, vaikka voittaisi tai perisi niin paljon rahaa, että voisi elää ilman ansiotyötä. Heidän osuutensa on tasaisesti laskenut vuodesta 1997 lähtien. Erityisesti laskua on tapahtunut naisilla, vuotiailla, alemmilla toimihenkilöillä, valtion ja yksityisen työnantajan palveluksessa työskentelevillä, asiantuntijoilla, sekä kuljetus- ja tietoliikenteen toimialalla työskentelevillä (taulukko 5). Vuonna 2009 maatalousyrittäjät (p < 0,001), yrittäjät (p < 0,05) ja ylemmät toimihenkilöt (p < 0,001), johtajat ja ylimmät virkamiehet (p < 0,01) sekä yritysten väliset palvelut -toimialalla työskentelevät (p < 0,01) vastasivat keskimääräistä useammin, että jatkaisivat työntekoa kuten ennenkin, vaikka voittaisivat tai perisivät niin paljon rahaa, että voisivat elää ilman ansiotyötä. Keskimääräistä harvemmin näin vastasivat työntekijät (p < 0,01), palvelu-, myynti ja hoitotyötä tekevät (p < 0,05) sekä teollisuuden toimialalla työskentelevät (p < 0,05) (taulukko 5). 20

22 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Taulukko 5. Työhön sitoutuminen, prosenttiosuus heistä, jotka jatkaisivat työntekoa kuten ennenkin, vaikka voittaisivat tai perisivät niin paljon rahaa, että voisivat elää ilman ansiotyötä. Työ ja terveys -haastattelututkimukset , vuotiaat työssä olevat. Taustamuuttujittain prosenttiosuus (%) Vuosi 1997 n = 2136 Vuosi 2000 n = 2031 Vuosi 2003 n = 2326 Vuosi 2006 n = 2229 Vuosi 2009 n = 2355 Tilastollinen merkitsevyys eri vuosien välillä Yhteensä kaikki p < 0,001 Sukupuoli miehet ns naiset p < 0,001 Ikäluokka p < 0, p < 0, p < 0, ns Sosioekonominen asema Työnantajasektori Ammattiryhmä maatalousyrittäjä ns yrittäjä ns ylempi toimihenkilö ns alempi toimihenkilö p < 0,01 työntekijä ns valtio p < 0,05 kunta ns yksityinen työnantaja p < 0,05 johtajat ja ylimmät virkamiehet ns erityisasiantuntijat ns asiantuntijat p < 0,05 toimisto- ja asiakaspalvelutyö ns palvelu-, myynti- ja hoitotyö ns maanviljelijät, metsätyöntekijät ns rakennus-, korjaus- ja valmistustyö ns prosessi- ja kuljetustyöntekijät ns muut työntekijät ns Toimiala maa- ja metsätalous ns teollisuus ns rakentaminen ns kauppa ja korjaus ns majoitus ja ravitsemus ns kuljetus ja tietoliikenne p < 0,05 rahoitus ns yritysten väliset palvelut ns julkishallinto ns koulutus ns terveys- ja sosiaalipalvelut ns muut palvelut ns ns, tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä 21 ARTIKKELI I

23 SUOMALAISTEN TYÖSSÄ JATKAMISEN HARKITSEMINEN JA ELÄKEAJATUKSET Pohdinta ja johtopäätökset Työssä jatkamisen harkitseminen vanhuuseläkeiän saavuttamisen jälkeen Työssä jatkamisen harkitseminen oli selvästi lisääntynyt vuodesta 2006 vuoteen Työ ja terveys -haastattelututkimus ei suoraan paljasta syitä tähän lisäykseen. Vuoden 2009 haastattelussa työssä olevien yleinen työtyytyväisyys, tyytyväisyys työterveyshuollon toimintaan ja koettu oma työkyky olivat parantuneet vuoteen 2006 verrattuna (Perkiö-Mäkelä ym. 2010). Tämän taustalla voi olla tehtyjen toimenpiteiden lisäksi se, että työelämän laatukysymyksiin ja työurien jatkamiseen on viime vuosina kohdistettu poikkeuksellisen paljon huomiota sekä työpaikoilla että valtakunnallisesti. Todennäköisesti myös vuonna 2005 voimaan tullut eläkeiän uudistus on vaikuttanut työntekijöiden asenteisiin työssä jatkamista kohtaan. Työurien pidentämisen tarpeellisuudesta vallitsee suuri yksimielisyys, ja sen toteuttamistavasta on keskusteltu paljon tiedotusvälineissä. Tämän seurauksena yleinen asenneilmapiiri näyttää muuttuneen myönteisempään suuntaan, mikä yksilötasolla on heijastunut aiempaa suurempana mielenkiintona työssä jatkamista kohtaan 63. ikävuoden jälkeen. Työssä jatkamisen edellytykset Työssä jatkamisen tärkeimmiksi edellytyksiksi mainittiin sekä vuonna 2006 että 2009 oma terveys ja taloudelliset tekijät. Nämä seikat ovat nousseet esille aikaisemmissakin selvityksissä (Tuominen ym. 2010). Työolotutkimuksessa (Lehto ja Sutela 2008) asiaa on kysytty hieman eri tavalla kuin Työ ja terveys -tutkimuksessa. Työolotutkimuksessa vastaaja on arvioinut eri tekijöiden vaikutusta siihen, että jatkaa työssä yli 63-vuotiaana. Vuonna 2008 yli puolet (57 %) vähintään 55-vuotiaista vastaajista kertoi Työolotutkimuksessa, että oma terveys ja voimavarat vaikuttavat asiaan paljon. Oman työn mielekkyys (39 %), elämäntilanne kokonaisuudessaan (37 %), kuuluminen työyhteisöön (17 %) ja suurempi eläke (13 %) mainittiin yleisyysjärjestyksessä asioina, jotka vaikuttavat paljon työssä jatkamiseen yli 63-vuotiaana (Lehto ja Sutela 2008). Erilaisesta kysymyksen asettelusta huolimatta Työ ja terveys -tutkimuksen ja Työolotutkimuksen tulokset tukevat hyvin toisiaan. 22

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009

TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 2009 TYÖ JA TERVEYS -haastattelututkimus 29 Merja Perkiö-Mäkelä Maria Hirvonen Anna-Liisa Elo Irja Kandolin Kaisa Kauppinen Timo Kauppinen Ritva Ketola Timo Leino Pirjo Manninen Sonja Miettinen Kari Reijula

Lisätiedot

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto

Työolojen muutokset 1977 2013. Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Työolojen muutokset 1977 2013 Hanna Sutela Anna-Maija Lehto Helsinki Helsingfors 2014 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Hanna Sutela Puh.

Lisätiedot

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela

Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008. Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2 008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Työolojen kolme vuosikymmentä Työolotutkimusten tuloksia 1977 2008 Anna-Maija Lehto Hanna Sutela Helsinki

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN?

LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? LÄHDEN UUPUMUKSEN TÄHDEN? Tutkimus alle ja yli 45 vuotiaiden kuntatyöntekijöiden uupumuksesta ja ammatillisesta muutosalttiudesta Kivioja Kirsi Topsos Sosiaalivakuutuksen ammatillinen lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen

Työ ja ihminen. 3 / 2005 19. vuosikerta. Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Työ ja ihminen 3 / 2005 19. vuosikerta Pääkirjoitus Kehittämisohjelmien vaikutuksia on tutkittava... 305 Anneli Leppänen Katsaukset Kohti hallittua työuraa ja eläkeprosessia... 307 Tiina Salokangas, Jukka

Lisätiedot

4. toimivat työaikamallit

4. toimivat työaikamallit 4. toimivat työaikamallit irja kandolin tarja hakola mikko härmä mikael sallinen uusia työaikamalleja tarvitaan sekä tuotannollisiin ja työn vaatimuksiin liittyvien tekijöiden että työntekijöiden yksilöllisten,

Lisätiedot

Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1

Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1 Työpoliittinen Aikakauskirja 1/2013 Artikkeleita Kotona työskentelyn yleisyys ja seuraukset: Suomi eurooppalaisessa vertailussa 1 Satu Ojala 2 Pasi Pyöriä 3 Johdanto Hajautettu ja liikkuva työ on Suomessa

Lisätiedot

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010

raportteja 72 Seniorit joustavasti työssä Seniorit joustavasti työssä HELSINKI 2010 Graafinen suunnittelu mainostoimisto Kari Eklund DM Piirrokset Lauri Voutilainen Paino Multiprint Oy, Espoo 2010 Juha Auvinen Heikki Kettunen (toim.) Seniorit joustavasti työssä tekes 72 kansi b5 356159.indd

Lisätiedot

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen

Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Rakennusalan työterveyshuollon kattavuus, sisältö ja toteutuminen Loppuraportti 31.12.2010 Työterveyslaitos Minna Savinainen, Panu Oksa, Merja Perkiö-Mäkelä, Marja Viluksela SISÄLTÖ 1 TAUSTA...3 2 TAVOITTEET...5

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena

Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Janne Jalava, Jukka Salomäki Määräaikainen työnkevennys työssä selviytymisen tukena Arviointitutkimus Itellan Kunnon Polku -tuen vaikutuksista työntekijöiden sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 201/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työturvallisuuslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työturvallisuuslain työn vaarojen selvittämistä

Lisätiedot

TEM raportteja 16/2012

TEM raportteja 16/2012 TEM raportteja 16/2012 Työvoiman käyttötapojen ja työn tekemisen muotojen muutostrendejä selvittävän ja kehittävän työryhmän väliraportti Työelämä- ja markkinaosasto 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Pääministeri

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu

Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025. Alue- ja toimialatarkastelu Työvoiman poistuma vuosina 2007 2025 Alue- ja toimialatarkastelu Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen 62/2009 jari järvinen samuli leveälahti työvoimasta vuosina 2007 2025 Alue-

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005

Kansi: Eeva Haartio Ulkoasun suunnittelu: Vesa Pesonen Taitto: Eeva Haartio. Helsingissä 22.9.2005 ERILAISET JA SAMANLAISET NUORISOBAROMETRI TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 31 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA

Sami Myllyniemi. Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Sami Myllyniemi Aika vapaalla Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009 OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 92 Nuorisoasiain

Lisätiedot

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta

Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Pekka Ylöstalo Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta ja sen muuttumisesta Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2007:4 Pekka Ylöstalo Työministeriö Keskustelua suomalaisen työelämän luonteesta

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä!

Osatyökyvyttömyyseläkkeen. kuntatyössä. Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Osatyökyvyttömyyseläkkeen toimivuus kuntatyössä Jaksaa käydä vielä töissä, jopa nauttii siitä! Pirjo Saari, Pauli Forma, Risto Kaartinen & Toni Pekka Kevan tutkimuksia 6/2011 Jaksaa käydä vielä töissä,

Lisätiedot

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 2010:10 Janne Salonen ja Mervi Takala Osa-aikaeläkeläiset rekisteritietojen valossa

Lisätiedot

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen

Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla. Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Työhyvinvointia alaistaidoilla ja esimiestyön hallinnalla Katriina Rehnbäck, Soili Keskinen Lukijalle Työyhteisön toimivuus ja hyvä ilmapiiri ovat tärkeimpiä työhyvinvointiin, tuloksellisuuteen ja palvelun

Lisätiedot