Graph analyses. Kirsi Virrantaus. Maa Theories and Techniques in Geoinformatics Maa Geoinformatics for Real Estate Economics

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Graph analyses. Kirsi Virrantaus. Maa-123.1310 Theories and Techniques in Geoinformatics Maa-123.1320 Geoinformatics for Real Estate Economics"

Transkriptio

1 Graph analyses Kirsi Virrantaus Maa Theories and Techniques in Geoinformatics Maa Geoinformatics for Real Estate Economics

2 Verkkoanalyysit Kirsi Virrantaus Maa Theories and Techniques in Geoinformatics Maa Geoinformatics for Real Estate Economics

3 Contents of the lecture Introduction to graphs and graph concepts Introduction to graph optimization problems Introduction to graph analysis by using theories from social networks Reading material: Wise,S., Chapter 11

4 Introduction Johdanto

5 Introduction we can model several things as networks 80% of real world problems that can be modeled as mathematical models can be modeled as graphs(taha) in most cases we think, however, physical networks like roads, water routes and utility networks TransportationGIS Intelligent traffic

6 Johdantoa verkon muotoon voidaan mallintaa monia asioita 80% reaalimaailman matemaattisesti mallinnettavista ongelmista voidaan mallintaa verkon muotoon (Taha) useimmiten ajatellaan kuitenkin fyysisiä verkkoja kuten tiestö, vesireitit, johtoverkot kuljetusgis älyliikenne

7 Network-GIS applications (pp in the text book) road/street network GIS-T transportation, urban planning, location, traffic forecasts routing, address finding, goods transportation, location of accidents Intelligent traffic; traffic control engineering design, bridge and road maintenance utility network GIS AM/FM/GIS mapping, utility management, custom service telecommunication network GIS network planning and maintenance

8 VerkkoGIS sovellusalueita (ss oppikirjassa) tieverkkoon liittyvät GIS-T kuljetus, sijoittelu, liikenne-ennusteet reititys, osoitehaku, tavarantoimitus, onnettomuuksien paikannus älyliikenne: liikenteen ohjaus tekninen suunnittelu, silta- ja katukunnossapito johtoverkkoihin liittyvät AM/FM/GIS kartoitus, verkostojen hallinta, asiakaspalvelu televerkkoihin liittyvät televerkon suunnittelu ja ylläpito

9 Transportation GIS transportation GIS, GIS-T is more and more important conferences, journals spcialized consultants specialized software in the background operations research, network algorithms applications and modules on GIS platforms transporting and transportation networks are expensive new technology software and equipment

10 KuljetusGIS transportation GIS, GIS-T tullut viime vuosina yhä tärkeämmäksi konferensseja, aikakausijulkaisuja konsultteja ja yrityksiä, jotka spesialisoituneet ohjelmistoja, jotka erikoistuneet taustalla operaatiotutkimus, verkkoalgoritmit sovellukset ja GIS-alustoille tehdyt moduulit kuljetus on kallista, kuljetusverkot ovat kalliita uutta teknologiaa ohjelmistoja ja laitteita

11 Digiroad national street and road database all vehicle accessible city streets, public roads, rural roads, forest roads and private roads ( km) most important attribute data for route planning, navigation, traffic guidance and traffic-telematic applications funded by the Ministry of Transport and Communication, managed by Finnish Road Administration; others NLS, Assoc of Finnish Local and National Author., Helsinki Metr.Area Council... Oracle 9i, ArcInfo;

12 Digiroad kansallinen tie- ja katutietokanta kaikki ajoneuvokelpoiset kaupunkikadut, yleiset tiet, haja-as.aluetiet, metsätiet, yksityiset tiet ( km) tärkeimmät ominaisuustiedot reitinsuunnitteluun, navigointiin, turismiin,liikenteen telematiikkaan Liikenne- ja viestintäministeriön rahoittama, Tielaitoksen hallinnoima; muita MML, YTV, Kuntaliitto, Teoll. ja työnant. kl., FiCom Oracle 9i, ArcGIS

13 About data model and transfer model Digiroad has been modeled by using so-called dynamic segmentation Road geometry is represented by the center line The line (chain) is divided into small pieces (segments) according to the attributes, so that each segment has defined attribute values Digiroad is in EUREF-FIN or YKJ (old) coordinate systems Digiroad is in ESRI-shape file format, XML (GML)

14 Digiroadin tietomalli ja tiedonsiirto Digiroad on mallinnettu käyttäen ns. dynaamista segmentointia Tienosat jakautuvat viivanpalasiin ja niistä muodostuu ketju Jokaisella viivanpalasella on yhtenäiset ominaisuudet; ominaisuustietojen arvot muuttuvat vain viivanpalasten päätepisteissä Digiroad on EUREF-FIN ja YKJ-koordinaatistossa Digiroad toimitetaan ESRI-shape tiedostomuodossa; XML,GML

15 Basic concepts of graphs Verkon peruskäsitteitä

16 Line concepts line object length, direction connectivity topology lines make a graph, network nodes, edges graph theories traditional and social network analysis measures

17 Viivan käsitteet viivakohteella pituus ja suunta yhdistävyys -topologia viivat muodostavat verkon solmut, kaaret/sivut verkkoteoriat perinteinen ja sosiaalisten verkostojen analyysi

18 Specialities in network modeling alternative solutions in data coding topological graph modeling; 2d planar or 3d graph linear referencing: starting point and distance coordinate based coding address coding cross street matching, segments as differences between nodes

19 Verkon mallinnuksen erityisominaisuuksia tiedonkoodauksen vaihtoehtoja topologisen verkon mallinnus: tasoverkko tai 3d verkko lineaarinen koodaus: lähtöpiste ja etäisyys pelkkiin koordinaatteihin perustuva koodaus osoitekoodaus segmenttien (kadunosien) määrittely solmujen (risteysten) erotuksena

20 segmenting the egdes of the graph according to the attributes when attribute values are updated, a new node is created data is on layers, several graphs dynamic segmenting in which the segmenting is based on measuring the distance from some starting point

21 verkon osien, sivujen/kaarien segmentointi ominaisuuksien mukaan uusi solmu aina kun ominaisuusyhdistelmä muuttuu aineisto jaotellaan tasoille ja syntyy useita verkkoja ns. dynaaminen segmentointi, jossa perusverkkoa segmentoidaan ominaisuuksien mukaan, jostain lähtöpisteestä lasketun etäisyyden (ei koordinaattien) avulla

22 Graph theory Euler 1700, the bridge of Königsberg since the 50 s draftsman s map coloring problem (Appel ja Haken, 1976) the polygons of an arbitrary map can be coloured by using four colours so that no neighbouring polygons have equal colour

23 Verkkoteoriasta verkkoteorian perusteoreemoja esitti jo Euler luvulla, Königsbergin silta kehitys nopeaa 50 -luvulta lähtien kuuluisa verkko-ongelma: kartanpiirtäjän neliväriongelma (Appel ja Haken, 1976) mielivaltaisen tasokartan polygonit voidaan värittää neljää väriä käyttäen, niin ettei viereiset polygonit ole samaa väriä

24 The Bridges of Königsberg htm

25 htm The problemd modeled as a graph. Each separate piece of land is represented by a node. Arcs represent bridges.

26 military applications, commercial applications graph problems in the text books of quantitative geography spatial analysis (Haggett) GIS software, Network -modules

27 sotilassovellukset (!), kaupalliset sovellukset verkko-ongelmat esiintyvät maantieteen menetelmäkirjoissa - ns. spatiaalisen analyysin otsikon alla (mm. Haggett) GIS -ohjelmistoihin verkko-ongelmat tulleet maantieteen kautta, ns. Network -moduulit

28 Graph characteristics (Taha, 216 ) graph consists of nodes and arcs (edges) graph is described (N,A) N= 1,2,3,4,5}, A={(1,3), (1,2) (3,5),(4,5)} directed, oriented: allows positive flow to one direction path: joins two nodes regardless of the direction of flow loop/cycle: connects a node to iself; directed loop connected graph: all nodes are connected at least by one path spanning tree: sp links all nodes with no loops cut vertex: if a cut vertex is removed from a connected graph the graph will become disconnected

29 Verkon ominaisuuksia verkko koostuu solmuista ja kaarista/sivuista verkon merkintä (N,A) N= 1,2,3,4,5}, A={(1,3), (1,2) (3,5),(4,5)} suunnattu verkko: positiivinen virtaus yhteen suuntaan polku (yhdistää kaksi solmua riippumatta sivujen suunnasta) sykli, suunnattu sykli yhdistetty verkko: kaikki solmut yhdistetty vähintään yhdellä polulla virittävä puu: yhdistää kaikki solmut ilman syklejä cut -solmu: jos cut-solmu positetaan yhdistetystä verkosta, tuloksena on ei-yhdistetty verkko

30 Laurini,1992)

31 Peruskäsitteitä Basic concepts SOLMU (node, vertex) PÄÄTESOLMU - asteluku 1 (end node) SIVU (edge, link) SUUNNATTU VERKKO (directed, oriented, digraph ) - linkeillä suunta SUUNTAMATON VERKKO (undirected, unoriented) - linkit kaksisuuntaisia (links have two directions)

32 NUOLI, SUUNNATTU VÄLI (arc) HAARA (branch) - päätyy päätesolmuun SILMUKKA (circuit) VIRTAUS (flow) KAPASITEETTI (capacity) YHTENÄINEN VERKKO (connected) TÄYDELLINEN VERKKO (complete)

33 NOLLAVERKKO (null graph) - ei linkkejä PUU (tree) - hierarkkinen verkko KETJU (chain) -peräkkäisten linkkien jono VIRITTÄJÄPUU (spanning tree) - yksi ketju kunkin solmuparin välillä ISOMORFISET VERKOT - sama topologia 2D- JA 3D-VERKOT - taso-, avaruusverkot

34 solmujen välinen ETÄISYYS (distance) verkon KESKUS (the distance from the furthest node is shortest) (etäisyys kauimmaisesta solmusta keskukseen on lyhin) verkon HALKAISIJA (diameter) verkon MEDIAANI (etäisyyksien summa on pienin) (median, the sum of all distances to the median is shortest) PAINOTETTU verkko (weighthed graph)

35 (Laurini, 1992)

36 Laurini,1992)

37 Data structures (pp ) traditionally as a matrix node-node adjacency matrix nodes as rows and columns value 1 if adjacent, 0 if not adjacent shows the accessibility node-node distance matrix the value represents the geographical distance attributes describing the quality of the road can be added

38 Verkon kuvaaminen tietorakentein (ss ) perinteisesti matriisina yhteysmatriisi, node-node adjacency matrix solmut taulukon riveinä ja sarakkeina taulukon arvot 1 jos viereinen, 0 jos ei viereinen voidaan arvioida karkeasti ns. saavutettavuutta node-node etäisyysmatriisi alkion arvo kertoo maantieteellisen etäisyyden voidaan lisätä attribuutteja, jotka kuvaavat välin laatua

39 node-arc incidence matrix for every node a row for every link a column as a list adjacency -list for every node a linked list of adjacent nodes

40 vastaavuusmatriisi, node-arc incidence matrix jokaista solmua vastaa taulukon rivi jokaista väliä vastaa taulukon sarake listarakenteena adjacency -list jokaista solmua vastaa viereisten solmujen linkitetty lista

41 Cormen et al., 2001)

42 in a GIS data base topological relationships directed graph, digraph undirected graph examples ArcINFO data model (coverage model) TIN -model DIME coding (TIGER)

43 paikkatietokannassa käyttäen topologisia relaatioita ja paikkatietoohjelmistoille tyypillisiä tietorakenteita suunnatun verkon kuvaaminen perusmuoto suuntaamattoman verkon kuvaaminen pm. esimerkkejä ArcINFOn tietomalli TIN -malli DIME -koodaus

44 Laurini, 1992)

45 Graph optimization Verkko-optimointi

46 Network optimization Problems types (Lukka,A.) shortest/fastest/cheapest path minimum spanning tree Chinese postman travelling salesman maximum flow minimum cost flow

47 Verkko-optimointi Ongelmatyyppejä (Lukka,A.) lyhimmän/nopeimman/halvimman tien ongelma verkon virittävän minimikustannuksisen puun haku kiinalaisen postinkantajan ongelma kauppamatkustajan ongelma maksimivirtausongelma minimikustannuksiset virtausongelmat

48 matching problems (dinner table) scheduling problems location problems project planning problems (Pert-CPM); critical path different routing problems

49 ns. matching -ongelmat - kutsujen istumajärjestys töiden järjestely- ja aikatauluongelmat sijainninvalintaongelmat projektin suunnitteluongelmat (Pert-CPM); ns. kriittisen polun ongelma erilaiset reititysongelmat

50 Shortest path and travelling salesman shortest path: we are looking for the shortest (cost or time can also be the weight) path from node A to node B travelling salesman: we are trying to visit several specified nodes of the network by minimum cost (time, distance) once and only once and then return to the start node heuristic solution: visit always the closest non-visited node (greedy algorithm) has not always a solution

51 Lyhin polku ja kauppamatkustajan ongelma lyhin polku: haetaan lyhin (halvin, nopein) polku solmusta A solmuun B kauppamatkustajan ongelma: haetaan edullisin reitti, joka kulkee verkon annettujen solmujen kautta kerran ja vain kerran ja palaa alkusolmuun heuristinen ratkaisu: mennään aina lähimpään solmuun, jossa ei ole vielä käyty (ahne algoritmi) kasvaa nopeasti sellaiseksi, jolle ei ratkaisua

52 Shortest path and travelling salesman in GIS emergency, rescue, taxi tourist route planning schoolchildren transportation, food service for elderly people

53 Lyhimmän reitin ja k.m.:n ongelman esimerkkejä GIS -sovellusalueilta pelastuspalvelujärjestelmän, taksijärjestelmän tms. reitinlaskenta turistin reitinsuunnittelu koululaiskuljetusten tai vanhusten kotipalveluiden reitinlaskenta

54 Location problem (s. 315) a service or a commercial unit has to be placed in a network so that either the travelling time of all potential users is minimized median problem or the travelling time of the client in the furthest node is minimized center problem

55 Sijoitteluongelma (s. 315) on sijoitettava joko kaupallinen tai julkinen palvelu verkkoon siten, että kaikkien asiakkaiden yhteenlaskettu matka palvelupisteenseen minimoituu (mediaaniongelma) tai kauimmaisena asuvan asiakkaan matka palvelupisteeseen minimoituu (keskipiste)

56 Location problems is GIS social services, health centers public transportation commercial services, a new supermarket

57 Sijoitteluongelman esimerkkejä GIS - sovellusalueilta julkisten palveluiden esim. terveyskeskuspalveluiden suunnittelujärjestelmä julkisen liikenteen suunnittelu kaupallisten palveluiden esim. kauppaketjun uuden toimipisteen sijoittaminen

58 Flow problems maximum flow through the network from start node to the target node, the capacity of the network is now critical minimum cost flow from several start nodes to several targets

59 Virtausongelmat maksimivirtausongelma: haluataan maksimoida lähtöpisteestä päätepisteseen tapahtuva virtaus kapasiteetiltaan tunnetussa verkossa minimikustannuksinen virtaus: halutaan minimoida kustannukset tietyistä lähtöpisteistä tiettyihin päätepisteisiin tapahtuvaan kuljetukseen

60 Flow problems in GIS evacuation planning from the emergency area to safe place by using all possible transportation networks timber transportation, Enso, Metsäliitto; transportation of goods from the factories to retailers (several factories, several retailers) tailored models, GIS in positioning, data base management and visualization, navigation

61 Virtausongelman esimerkkejä GIS - sovellusalueilta evakuointisuunnitelman laatiminen onnettomuusalueelta kaikkia mahdollisia kuljetusverkkoja käyttäen turvalliselle alueelle puunkuljetuksen ongelmat, Enso, Metsäliitto; tavaroiden kuljetus tehtailta myyjille (useita tehtaita, useita myyjiä) räätälöidyt mallit, GIS -ohjelmiston käyttö paikannukseen, tiedonhallintaan ja visualisointiin, navigointiin

62 Spanning tree spanning tree connects all nodes so that there is only one chain between each pair of connected nodes minimum spanning tree connects all nodes by minimum costs

63 Virittäjäpuu virittäjäpuu yhdistää kaikki solmut niin, että kunkin solmuparin välillä on vain yksi ketju minimaalinen virittäjäpuu luo virittäjäpuun minimikustannuksin

64 Virittävän puun esimerkkejä GISsovellusalueilta kevyen liikenteen tieverkoston suunnitteluongelma taajamien välille - haetaan minimikustannuksinen virittävä puu (Taha) kaapelitv -verkon suunnittelu asuntoalueelle - haetaan minimikustannuksinen virittävä puu rakennusten välille (Taha)

65 Spanning tree in GIS pedestrian road network planning (Taha) cabel-tv network in a residential area - (Taha)

66 GIS software in network problems traditionally distances have been calculated as the crow flies, without spatial data - GIS databases offer more accurate distance data based on coordinates GIS software have good user interface for data collection, editing and searching visualization capabilities of GIS software

67 GIS -ohjelmistojen käyttö verkkooptimoinnissa (Lukka,A.) perinteisesti etäisyydet laskettu koordinaateista linnuntie-etäisyyksinä - GIS tietokannat tarjoavat tarkempaa etäisyysdataa GIS -ohjelmistoissa hyvä käyttöliittymä tiedon keruuseen, tallennukseen, editointiin jan hakuun GIS -ohjelmistojen visualisointi

68 we can utilize the GIS-RDBMS relationship a lot of additional background information address link programming in GIS environments is heavy

69 GIS -ohjelmistojen relaatiokantaliityntää voidaan hyödyntää ja hoitaa tiedonhallinta GIS -ohjelmiston kautta GIS -tietokannat tarjoavat paljon lisädataa GIS -tietokannat tarjoavat osoiteyhteyden yleisesti kuitenkin GIS -ohjelmistot eivät ole valmiita verkkosovelluksiin ja ohjelmointi on työlästä

70 in practical, everyday problems a suitable solution is enough, ready-made applications can be used, even when they did not guarantee the optimum in serious optimization problems a tailored model, GIS software only for datamanagement and visualization, data collection

71 kevyisiin, pieniin käyvän ratkaisun haku -sovelluksiin voidaan käyttää GIS -ohjelmistojen valmiita malleja raskaan sarjan optimointeihin oma malli ja sen toteutus, GIS -ohjelmisto tiedonhankintaan, hallintaan ja visualisointiin sekä mm. GPS -liityntään

72 Graph analysis based on social networks theory Sosiaalisten verkostojen teriaan perustuva verkkoanalyysi

73 Social Network Analysis in social networks a human being is a node and links represent the social connection between human beings applications for example to epidemiology how HIV spreads, rumor spreading evolution of social networks has been simulated by agent based programming small world phenomenon is a hypothesis that tells that the route to connect one single person to anybody else in the world is relatively short

74 six degrees of separation Milgram s experiments show that every two person in US are connected in average with a path of 6 other people experiment based on empirical test, sending letters to people in a specified area and asking whether they knew mentioned persons See for example in Wikipedia

75 Analysis and Measures/metrics for Social Networks in a social network the human being is a node and arcs represent his/her connections to other human beings betweennes closeness centrality/degree network analytic software: for example Pajeck

76 Sosiaalisten verkostojen analyysi ja mittareita sosiaalisessa verkostossa henkilö on solmu ja hänen yhteytensä muihin henkilöihin ovat linkkejä betweennes closeness centrality/degree analyysiohjelmisto: esim. Pajeck

77 Betweenness kyseisen solmun kautta kulkevien lyhimpien reittien määrä suhteessa kaikkiin lyhimpiin reitteihin verkossa kuvaa kyseisen verkon osan tärkeyttä verkon yhdistävyyden kannalta

78 Betweenness proportion of shortest path through v against all shortest paths somehow describes the importance of the node from the connectivity point of view

79 Closeness lyhin etäisyys solmusta v muihin solmuihin radiaalinen mitta kuvastaa solmun paikallista keskeisyyttä

80 Closeness the shortest distance of v to all other vertices radial measure identified local centres

81 Degree välittömien naapurisolmujen määrä välitön naapuruus

82 Degree number of immediate neighbours describes the immediate neighbourhood

83 Clustering coefficient shows the how strongly the nodes seem to cluster together global and local clustering proportion of actual connections of v between neighbours of v against all possible connections the neighbours the local clustering coefficient of a vertex in a graph is how close its neighbours are from being a complete graph, see for example

84 Klusteroitumiskerroin osoittaa solmujen klusteroitumistaipumusta globaali tai lokaali mittari yleisesti: solmun yhteyksien lukumäärä naapurustossa suhteessa mahdollisten yhteyksien lukumäärään lokaali klusteroitumiskerroin: kuinka lähellä solmun naapurusto on täydellisesti yhdistettyä verkkoa

85 Results Cut vertices Red = road segments that correspond to cut vertices in the line graph. Demsar

86 Results Betweenness red = high betweenness turquoise = medium betweenness Demsar blue = low betweenness

87 Results Clustering coefficient blue = high clustering coefficient orange & turquoise = medium clustering coef. red = low clustering coefficient Demsar

88 Kirjallisuusviittaukset Longley et al., (text book), Chapter 14.3 Wise, S., GIS Basics, Chapter 11 Taha,H., Operations Research - An Introduction,1997. Lukka,Anita, artikkelit: Reitinoptimointi logistiikassa, Network Optimization Models and GIS, pidettyjä esitelmiä aiemmilla DIPOLIn kursseilla, 90 -luvun aikana Ilkka, S., Diskreettiä matematiikkaa, Otatieto, 524 Waters,N.M., Transportation GIS:GIS-T, in Longley et al., GIS vol2 Clements,R.R., Mathematical Modelling, A case study approach, 1989 Haggett,P., Chorley,R., Network Analysis in Geography Positio -lehden artikkeleja, GISEurope -lehden artikkeleja

Graph analysis. Kirsi Virrantaus GIS-E1060 Spatial Analytics

Graph analysis. Kirsi Virrantaus GIS-E1060 Spatial Analytics Graph analysis Kirsi Virrantaus GIS-E1060 Spatial Analytics 15.11.2016 Verkkoanalyysi Kirsi Virrantaus GIS-E1060 Spatial Analytics 15.11.2016 Contents of the lecture Introduction to graphs by an example

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL

FinFamily PostgreSQL installation ( ) FinFamily PostgreSQL FinFamily PostgreSQL 1 Sisällys / Contents FinFamily PostgreSQL... 1 1. Asenna PostgreSQL tietokanta / Install PostgreSQL database... 3 1.1. PostgreSQL tietokannasta / About the PostgreSQL database...

Lisätiedot

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT

A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT A274101 TIETORAKENTEET JA ALGORITMIT GRAAFITEHTÄVIÄ JA -ALGORITMEJA Lähteet: Timo Harju, Opintomoniste Keijo Ruohonen, Graafiteoria (math.tut.fi/~ruohonen/gt.pdf) GRAAFIN LÄPIKÄYMINEN Perusta useimmille

Lisätiedot

Tietorakenteet ja algoritmit

Tietorakenteet ja algoritmit Tietorakenteet ja algoritmit Taulukon edut Taulukon haitat Taulukon haittojen välttäminen Dynaamisesti linkattu lista Linkatun listan solmun määrittelytavat Lineaarisen listan toteutus dynaamisesti linkattuna

Lisätiedot

The Viking Battle - Part Version: Finnish

The Viking Battle - Part Version: Finnish The Viking Battle - Part 1 015 Version: Finnish Tehtävä 1 Olkoon kokonaisluku, ja olkoon A n joukko A n = { n k k Z, 0 k < n}. Selvitä suurin kokonaisluku M n, jota ei voi kirjoittaa yhden tai useamman

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. V Verkkojen algoritmeja Osa 2 : Kruskalin ja Dijkstran algoritmit

811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016. V Verkkojen algoritmeja Osa 2 : Kruskalin ja Dijkstran algoritmit 811312A Tietorakenteet ja algoritmit 2015-2016 V Verkkojen algoritmeja Osa 2 : Kruskalin ja Dijkstran algoritmit Sisältö 1. Johdanto 2. Leveyshaku 3. Syvyyshaku 4. Kruskalin algoritmi 5. Dijkstran algoritmi

Lisätiedot

100 % Kaisu Keskinen Diat

100 % Kaisu Keskinen Diat 100 % Kaisu Keskinen Diat 98-103 4-1 Chapter 4: outline 4.1 introduction 4.2 virtual circuit and datagram 4.3 what s inside a router 4.4 IP: Internet Protocol datagram format IPv4 addressing ICMP IPv6

Lisätiedot

Capacity utilization

Capacity utilization Mat-2.4142 Seminar on optimization Capacity utilization 12.12.2007 Contents Summary of chapter 14 Related DEA-solver models Illustrative examples Measure of technical capacity utilization Price-based measure

Lisätiedot

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation

FinFamily Installation and importing data (11.1.2016) FinFamily Asennus / Installation FinFamily Asennus / Installation 1 Sisällys / Contents FinFamily Asennus / Installation... 1 1. Asennus ja tietojen tuonti / Installation and importing data... 4 1.1. Asenna Java / Install Java... 4 1.2.

Lisätiedot

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145

( ( OX2 Perkkiö. Rakennuskanta. Varjostus. 9 x N131 x HH145 OX2 9 x N131 x HH145 Rakennuskanta Asuinrakennus Lomarakennus Liike- tai julkinen rakennus Teollinen rakennus Kirkko tai kirkollinen rak. Muu rakennus Allas Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN

CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN POSTI GROUP CASE POSTI: KEHITYKSEN KÄRJESSÄ TALOUDEN SUUNNITTELUSSA KETTERÄSTI PALA KERRALLAAN TIINA KATTILAKOSKI POSTIN TALOUDEN SUUNNITTELU Mistä lähdettiin liikkeelle? Ennustaminen painottui vuosisuunnitteluun

Lisätiedot

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a

Tynnyrivaara, OX2 Tuulivoimahanke. ( Layout 9 x N131 x HH145. Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a , Tuulivoimahanke Layout 9 x N131 x HH145 Rakennukset Asuinrakennus Lomarakennus 9 x N131 x HH145 Varjostus 1 h/a 8 h/a 20 h/a 0 0,5 1 1,5 km 2 SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations

Lisätiedot

Luku 7. Verkkoalgoritmit. 7.1 Määritelmiä

Luku 7. Verkkoalgoritmit. 7.1 Määritelmiä Luku 7 Verkkoalgoritmit Verkot soveltuvat monenlaisten ohjelmointiongelmien mallintamiseen. Tyypillinen esimerkki verkosta on tieverkosto, jonka rakenne muistuttaa luonnostaan verkkoa. Joskus taas verkko

Lisätiedot

( ,5 1 1,5 2 km

( ,5 1 1,5 2 km Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 4 5 3 1 2 6 7 8 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

Algoritmi on periaatteellisella tasolla seuraava:

Algoritmi on periaatteellisella tasolla seuraava: Algoritmi on periaatteellisella tasolla seuraava: Dijkstra(V, E, l, v 0 ): S := { v 0 } D[v 0 ] := 0 for v V S do D[v] := l(v 0, v) end for while S V do valitse v V S jolle D[v] on minimaalinen S := S

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Calculation: N117 x 9 x HH141 Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :42 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 13.6.2013 19:42 / 1 Minimum

Lisätiedot

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat

Tilausvahvistus. Anttolan Urheilijat HENNA-RIIKKA HAIKONEN KUMMANNIEMENTIE 5 B RAHULA. Anttolan Urheilijat 7.80.4 Asiakasnumero: 3000359 KALLE MANNINEN KOVASTENLUODONTIE 46 51600 HAUKIVUORI Toimitusosoite: KUMMANNIEMENTIE 5 B 51720 RAHULA Viitteenne: Henna-Riikka Haikonen Viitteemme: Pyry Niemi +358400874498

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.9.269

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result

WindPRO version joulu 2012 Printed/Page :47 / 1. SHADOW - Main Result SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG VE1 SHADOW - Main Result Calculation: 8 x Nordex N131 x HH145m Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please

Lisätiedot

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT)

Poistuvat kurssit ja korvaavuudet (RRT ja YYT) Poistuvat kurssit ja korvaavuudet 2016-2017 (RRT ja YYT) Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka Rak-43.3001 Rakennuksen rungon suunnittelu I CIV-E1030 Fundamentals of Structural Design Rak-43.3111 Prestressed

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 22.12.2014 11:33 / 1 Minimum

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL

Heisingin kaupungin tietokeskus Helsingfors stads faktacentral City of Helsinki Urban Facts 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL AMENITIES, ARCHITECTURAL Heisingin kaupungin tietokeskus - /igc' ^' 0N THE EFFECTS 0F URBAN NATURAL TIEOUSTELUT FÖRFÄGNINGAR INQUIRIES Henrik Lönnqvist, p. - tel. 09 310 36534 etunimi.sukunimi@hel.fi JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

,0 Yes ,0 120, ,8

,0 Yes ,0 120, ,8 SHADOW - Main Result Calculation: Alue 2 ( x 9 x HH120) TuuliSaimaa kaavaluonnos Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table 5.11.2013 16:44 / 1 Minimum

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe

Tork Paperipyyhe. etu. tuotteen ominaisuudet. kuvaus. Väri: Valkoinen Malli: Vetopyyhe etu Monikäyttöpaperi hoitaa useimmat pyyhintätehtävät Sopiva lasipintojen pyyhintään Sopii käsien kuivaamiseen Elintarvikekäyttöön hyväksytty Tork Easy Handling, pakkaus, jota on helppo kantaa mukana,

Lisätiedot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot

SIMULINK S-funktiot. SIMULINK S-funktiot S-funktio on ohjelmointikielellä (Matlab, C, Fortran) laadittu oma algoritmi tai dynaamisen järjestelmän kuvaus, jota voidaan käyttää Simulink-malleissa kuin mitä tahansa valmista lohkoa. S-funktion rakenne

Lisätiedot

Toppila/Kivistö 10.01.2013 Vastaa kaikkin neljään tehtävään, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä.

Toppila/Kivistö 10.01.2013 Vastaa kaikkin neljään tehtävään, jotka kukin arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. ..23 Vastaa kaikkin neljään tehtävään, jotka kukin arvostellaan asteikolla -6 pistettä. Tehtävä Ovatko seuraavat väittämät oikein vai väärin? Perustele vastauksesi. (a) Lineaarisen kokonaislukutehtävän

Lisätiedot

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012

Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Sosiaalisen median liiketoimintamallit ja käyttöön oton suunnitelma 9/23/2012 Liiketoimintamalli: taustaa (R. Jaikumar ja Barettan autotehdas) Tuottavuuden jatkuva parantaminen on mahdollista vain toteuttamalla

Lisätiedot

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit

Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Rotarypiiri 1420 Piiriapurahoista myönnettävät stipendit Ø Rotarypiiri myöntää stipendejä sille osoitettujen hakemusten perusteella ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin tarkoituksiin. Ø Stipendejä myönnetään

Lisätiedot

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ

PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ PYÖRÄILYN SUUNNITTELU HELSINGISSÄ TULEVALLA VUOSIKYMMENELLÄ 18.12.2009 Marek Salermo KSV/LOS VUOSI 2009 Kaupunkialueiden kestävä kehitys on valtava haaste. Se edellyttää kaupunkien talouskehityksen ja

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot

VTT and growth oriented SME companies

VTT and growth oriented SME companies VTT and growth oriented SME companies 18.1.2012 2 Share of SMEs export - selected countries, 2007 100 % Share of products export of the country, % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 44 51

Lisätiedot

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä.

A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Esimerkki otteluvoiton todennäköisyys A ja B pelaavat sarjan pelejä. Sarjan voittaja on se, joka ensin voittaa n peliä. Yksittäisessä pelissä A voittaa todennäköisyydellä p ja B todennäköisyydellä q =

Lisätiedot

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish)

Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process. SafetyBIM research project 10/2007 2/2009. (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction site process research project 10/2007 2/2009 (TurvaBIM in Finnish) Building Information Model (BIM) promoting safety in the construction

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

T : Max-flow / min-cut -ongelmat

T : Max-flow / min-cut -ongelmat T-61.152: -ongelmat 4.3.2008 Sisältö 1 Määritelmät Esimerkki 2 Max-flow Graafin leikkaus Min-cut Max-flow:n ja min-cut:n yhteys 3 Perusajatus Pseudokoodi Tarkastelu 4 T-61.152: -ongelmat Virtausverkko

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 8 Ke Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 8 Ke Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 8 Ke 1.2.2017 Timo Männikkö Luento 8 Järjestetty binääripuu Solmujen läpikäynti Binääripuun korkeus Binääripuun tasapainottaminen Graafit ja verkot Verkon lyhimmät polut Fordin ja Fulkersonin

Lisätiedot

Rakennukset Varjostus "real case" h/a 0,5 1,5

Rakennukset Varjostus real case h/a 0,5 1,5 Tuulivoimala Rakennukset Asuinrakennus Liikerak. tai Julkinen rak. Lomarakennus Teollinen rakennus Kirkollinen rakennus Varjostus "real case" h/a 1 h/a 8 h/a 20 h/a 1 2 3 5 8 4 6 7 9 10 0 0,5 1 1,5 2 km

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN

03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN 78 03 PYÖRIEN SIIRTÄMINEN Wheels and tyres are heavy. Their handling may involve heavy lifting at the workshop. We have developed a logical ergonomic method for transporting wheels. The focus here is our

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

14. Luennon sisältö. Kuljetustehtävä. Verkkoteoria ja optimointi. esimerkki. verkkoteorian optimointitehtäviä verkon virittävä puu lyhimmät polut

14. Luennon sisältö. Kuljetustehtävä. Verkkoteoria ja optimointi. esimerkki. verkkoteorian optimointitehtäviä verkon virittävä puu lyhimmät polut JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 14. Luennon sisältö Kuljetustehtävä esimerkki Verkkoteoria ja optimointi verkkoteorian optimointitehtäviä verkon virittävä puu lyhimmät polut kevät 2012 TIEA382 Lineaarinen ja diskreetti

Lisätiedot

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy

Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi. Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen ja sen arviointi Anne Sundelin Capgemini Finland Oy Urapolkumalli ja suorituksen johtaminen ovat keskeisiä prosesseja asiantuntijoiden ja organisaation kehittämisessä

Lisätiedot

Indoor Environment 2011-2015

Indoor Environment 2011-2015 Indoor Environment 2011-2015 18.4.2013 Risto Kosonen Ohjelma on investointinäkökulmasta edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti Työpaketti Kumulatiiviset kustannukset 1.5.2011 31.8.2012 Kumulatiiviset

Lisätiedot

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta

Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Digirakentamisen menestystarinoita maailmalta Asiakkuusjohtaja Tarmo Savolainen Viasys VDC Oy Agenda Viasys VDC Oy Digirakentamisen yhtälö Caseja: USA, Englanti, Ranska, Vietnam Yhteenveto 1 VIASYS VDC

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi

Kuvailulehti. Korkotuki, kannattavuus. Päivämäärä 03.08.2015. Tekijä(t) Rautiainen, Joonas. Julkaisun laji Opinnäytetyö. Julkaisun kieli Suomi Kuvailulehti Tekijä(t) Rautiainen, Joonas Työn nimi Korkotuetun vuokratalon kannattavuus Ammattilaisten mietteitä Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 52 Päivämäärä 03.08.2015 Julkaisun kieli Suomi Verkkojulkaisulupa

Lisätiedot

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016. Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi - PalveluPulssi 11.3.2016 Peter Michelsson Wallstreet Asset Management Oy Wallstreet lyhyesti Perustettu vuonna 2006, SiPa toimilupa myönnetty 3/2014 Täysin kotimainen,

Lisätiedot

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006

PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006. EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 PARHAAT KÄYTÄNNÖT KÄYTÄNNÖSSÄ JAPANI 2006 Liikenteen ja logistiikan innovaatiohanke EGLO vuosiseminaari 30.5.2006 Työn tavoite Työn päätavoitteena on liikennetelematiikan kansainvälisen huippuosaamisen

Lisätiedot

Algoritmit 1. Luento 9 Ti Timo Männikkö

Algoritmit 1. Luento 9 Ti Timo Männikkö Algoritmit 1 Luento 9 Ti 7.2.2017 Timo Männikkö Luento 9 Graafit ja verkot Kaaritaulukko, bittimatriisi, pituusmatriisi Verkon lyhimmät polut Floydin menetelmä Lähtevien ja tulevien kaarien listat Forward

Lisätiedot

keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 1 b 3 a 5

keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 1 b 3 a 5 Johdatus diskreettiin matematiikkaan Harjoitus 6, 21.10.2015 1. Ovatko verkot keskenään isomorfiset? (Perustele!) Ratkaisu. Ovat. Tämän näkee indeksoimalla kärjet kuvan osoittamalla tavalla: a 2 b 4 a

Lisätiedot

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue

Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue Finnish sheet metal machinery know-how since 1978 Särmäystyökalut kuvasto Press brake tools catalogue www.aliko.fi ALIKO bending chart Required capacity in kn (T) in relation to V-opening. V R A S = plates

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

Pakettisynkronointitestauksen automaatio

Pakettisynkronointitestauksen automaatio Pakettisynkronointitestauksen automaatio Risto Hietala valvoja: Prof. Riku Jäntti ohjaaja: DI Jonas Lundqvist ESITYKSEN RAKENNE Tietoverkkojen synkronointi Pakettikytkentäisten verkkojen synkronointi Ohjelmistotestaus

Lisätiedot

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40

Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 Operatioanalyysi 2011, Harjoitus 4, viikko 40 H4t1, Exercise 4.2. H4t2, Exercise 4.3. H4t3, Exercise 4.4. H4t4, Exercise 4.5. H4t5, Exercise 4.6. (Exercise 4.2.) 1 4.2. Solve the LP max z = x 1 + 2x 2

Lisätiedot

Valitaan alkio x 1 A B ja merkitään A 1 = A { x 1 }. Perinnöllisyyden nojalla A 1 I.

Valitaan alkio x 1 A B ja merkitään A 1 = A { x 1 }. Perinnöllisyyden nojalla A 1 I. Vaihto-ominaisuudella on seuraava intuition kannalta keskeinen seuraus: Olkoot A I ja B I samankokoisia riippumattomia joukkoja: A = B = m jollain m > 0. Olkoon vielä n = m A B, jolloin A B = B A = n.

Lisätiedot

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( )

Königsbergin sillat. Königsberg 1700-luvulla. Leonhard Euler ( ) Königsbergin sillat 1700-luvun Königsbergin (nykyisen Kaliningradin) läpi virtasi joki, jonka ylitti seitsemän siltaa. Sanotaan, että kaupungin asukkaat yrittivät löytää reittiä, joka lähtisi heidän kotoaan,

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: -

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 MAGNA 32-1 N Tuote No.: 98117 Huom.! Tuotteen kuva voi poiketa todellisesta tuotteesta The pump is of the canned rotor type, i.e. pump and motor form an integral unit without shaft

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

GOOD WORK LONGER CAREER:

GOOD WORK LONGER CAREER: Juhani Ilmarinen, Ville Ilmarinen, Pekka Huuhtanen, Veikko Louhevaara, Ove Näsman GOOD WORK LONGER CAREER: WORK WELL-BEING IN FINNISH TECHNOLOGY INDUSTRIES 2010-2015 Background Collective agreement between

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

Lausuntopyyntöluettelo HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 1(11) pren ISO 15223-1 rev Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied - Part 1: General requirements Kansainvälinen valmisteluvaihe: 90/385/EEC,

Lisätiedot

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds

Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds PhD Anne Hemmi 14.2.2013 RRR 2013 Conference in Greifswald, Germany Fighting diffuse nutrient load: Multifunctional water management concept in natural reed beds Eutrophication in surface waters High nutrient

Lisätiedot

10. Painotetut graafit

10. Painotetut graafit 10. Painotetut graafit Esiintyy monesti sovelluksia, joita on kätevä esittää graafeina. Tällaisia ovat esim. tietoverkko tai maantieverkko. Näihin liittyy erinäisiä tekijöitä. Tietoverkkoja käytettäessä

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy

Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri. Pöyry Forest Industry Consulting oy Vesitehokkuus liiketoiminnan uusi ajuri Pöyry Forest Industry Consulting oy Sisältö 1. Vesiparadoksi 2. Vesi ja hiili 3. Projekti Geysiiri 2 Vesitehokkuus - liiketoiminnan uusi ajuri 1. Vesiparadoksi Veden

Lisätiedot

Graafit ja verkot. Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja. eli haaroja. Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria

Graafit ja verkot. Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja. eli haaroja. Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria Graafit ja verkot Suuntamaton graafi: eli haaroja Joukko solmuja ja joukko järjestämättömiä solmupareja Suunnattu graafi: Joukko solmuja ja joukko järjestettyjä solmupareja eli kaaria Haaran päätesolmut:

Lisätiedot

Valuation of Asian Quanto- Basket Options

Valuation of Asian Quanto- Basket Options Valuation of Asian Quanto- Basket Options (Final Presentation) 21.11.2011 Thesis Instructor and Supervisor: Prof. Ahti Salo Työn saa tallentaa ja julkistaa Aalto-yliopiston avoimilla verkkosivuilla. Muilta

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 2 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Ilmailun paikkatiedon hallintamalli Ilmailun paikkatiedon hallintamalli (v0.9 4.3.2016) 4.4 Maanmittauslaitoksen rooli ja vastuut...

Lisätiedot

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009

FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 FAKE GOLD portfolio OLLIPEKKA KANGAS 2009 Ollipekka Kangas in short Ollipekka Kangas was born in 1965 in Riihimäki. He graduated as art teacher in 1997 and Master of Arts two years later from the University

Lisätiedot

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä

1.3 Lohkorakenne muodostetaan käyttämällä a) puolipistettä b) aaltosulkeita c) BEGIN ja END lausekkeita d) sisennystä OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Johdatus ohjelmointiin 811122P (5 op.) 12.12.2005 Ohjelmointikieli on Java. Tentissä saa olla materiaali mukana. Tenttitulokset julkaistaan aikaisintaan

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19

Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 Lähivõrdlusi Lähivertailuja19 P E A T O I M E T A J A A N N E K A T R I N K A I V A P A L U T O I M E T A N U D E V E M I K O N E, K I R S T I S I I T O N E N, M A R I A - M A R E N S E P P E R E E S T

Lisätiedot

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG

TM ETRS-TM35FIN-ETRS89 WTG SHADOW - Main Result Assumptions for shadow calculations Maximum distance for influence Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade Please look in WTG table WindPRO version 2.8.579

Lisätiedot