K A L A J O E N K A U P U N G I N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A L A J O E N K A U P U N G I N"

Transkriptio

1 K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA Kaupunginhallitus Valtuusto

2

3 Sisällys 1. KALAJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA YHTEENVETO YLEISPERUSTELUT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS HALLINTOPALVELUT TOIMINNANOHJAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMINTA KONSERNIOHJAUS HENKILÖSTÖOHJAUS TALOUSOHJAUS YLEISHALLINTO ICT-PALVELUT KEHITTÄMISPALVELUT ELINKEINOPALVELUT MAASEUTUPALVELUT KALAJOEN SATAMA PERUSTURVAPALVELUT VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTIPALVELUT TERVEYSPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SIVISTYSPALVELUT PERUSASTEEN KOULUTUS KESKIASTEEN KOULUTUS VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNISET PALVELUT MAANKÄYTTÖPALVELUT TILAPALVELUT RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT KUNTATEKNIIKKA YMPÄRISTÖOHJAUS INVESTOINNIT LIITTEET ORGANISAATIOKAAVIOT JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA LIITOISSA KOKOUSPALKKIOT TALOUSARVION SITOVUUS VEROTULOJEN ARVIOINTI VALTIONOSUUDET LASKENNALLISESTI ERIYTETTYN LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA/VESI- JA VIEMÄRILAITOS VÄESTÖ JA ELINKEINORAKENTEEN TAVOITTEET

4

5 5 1. KALAJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään elämään sekä monipuoliset palvelut kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 1. Elinkeinot Toiminta-ajatus Kalajoen elinkeinoelämä on aktiivista, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tulevaisuutta ennakoivaa. Elinkeinojen edistäminen on kaupungin keskeinen keino kasvattaa verotulojaan, hoitaa työllisyyttään, parantaa tunnettavuuttaan, lisätä väestökasvuaan ja mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottaminen itsenäisenä kuntana. Visio Kalajoki on laajasti tunnettu vireänä yritysten toimintaympäristönä ja on haluttu sekä kilpailukykyinen vaihtoehto aktiiviselle yritystoiminnalle. Strategia - panostetaan toimialojen kehittämiseen ja kasvuun - kehitetään omia vahvuuksia monipuolisen elinkeinorakenteen säilymiseksi - toimitaan ennakkoluulottomasti uusien elinkeinojen syntymiseksi - tuetaan olemassa olevien yritysten kasvua ja yritysten omistajanvaihdoksia - panostetaan kaupungin vetovoimaisuuteen - edistetään osaavan työvoiman saatavuutta - tavoitellaan työpaikkojen kasvua 2. Kuntatalous Toiminta-ajatus Terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Visio Talous on tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle. Strategia - vuosikate on yli suunnitelmapoistojen ja nettovelka on keskimäärin viiden vuoden aikajaksolla enintään euroa asukasta kohti - konsernivelka on enintään euroa asukasta kohti - tuottavuutta parannetaan ennakkoluulottomasti - kaupungin palveluissa on käytössä poikkihallinnollinen toimintatapa - verotus ja julkisten palvelujen maksut ovat korkeintaan alueen keskiarvossa - kaupungilla on valmius nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon taloustilanteen mukaan

6 3. Perusturvapalvelut Toiminta-ajatus Perusturvapalvelut tukevat asukkaita terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä, ylläpitämisessä ja hoidossa eri elämänvaiheissa. Luonteva ja tarkoituksenmukainen yhteistyö jatkuu sekä Keski-Pohjanmaan että Pohjois-Pohjanmaan suuntaan. Visio Perusturvapalvelut on kehityksen kärjessä kulkeva laadukas, asiakaslähtöinen ja taloudellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Kalajoki järjestää perusturvapalvelut vastuukuntamallilla. Yhteistoiminnassa tavoitellaan mallia, jossa Sote-palvelujen toiminnan ja talouden ohjaus Kalajoen kaupungilla on vahvaa. Strategia - kaupunki järjestää perusturvan palvelut omana toimintana, yhteistoimintana ja ostopalveluna - toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan nopeasti - palvelujen kehittämisessä hyödynnetään uusia innovatiivisia ratkaisuja - ennaltaehkäisevällä, kuntouttavalla ja terveyttä edistävällä toimintatavalla vahvistetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia - kannustetaan, tuetaan ja aktivoidaan väestön vastuunottoa omasta ja läheisten hyvinvoinnista - yksilöllisten palveluiden avulla tuetaan ihmisten omatoimista selviytymistä kodinomaisissa olosuhteissa 6 4. Sivistyspalvelut Toiminta-ajatus Riittävä koulutus ja laaja-alainen sivistys tukevat asukkaiden sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Hyvin järjestetyt sivistyspalvelut luovat edellytyksiä kaupungin kehitykselle, elinvoimalle ja vetovoimalle. Visio Kalajoki tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti innovatiivisista opetusjärjestelyistä, hyvistä oppimistuloksista sekä Kalajoki Akatemian ja matkailukeskuksen monipuolisista ja korkeatasoisista vapaa-ajanpalveluista. Kaupunki on arvostettu yhteistyökumppani toimijaverkostoissa. Strategia - jatketaan opetuspalveluiden kehittämistä laatujärjestelmän avulla - tuetaan lasten kasvua ja nuorten elämänhallintaa yhdessä kotien kanssa - vahvistetaan kaupungissa toimivien oppilaitosten yhteistyötä ja vetovoimaa - liikuntapalvelut edistävät kaikenikäisten aktiivista liikkumista sekä tukevat perusturvapalveluja ikääntyneiden liikunnan aktiivisessa harrastamisessa - nykyaikaistetaan ennakkoluulottomasti oppimisympäristöjä - vakiinnutetaan ja edelleen kehitetään Kalajoki Akatemian toimintaa

7 5. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö Toiminta-ajatus Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan mahdollisuudet kaupungin kehitykselle. Toiminnalla saadaan aikaan kestävää, mielenkiintoista ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta. Merellisyys ja jokivarret hyödynnetään maankäytön suunnittelussa luontoarvot huomioiden. Kauppaa ja palveluita kehitetään vetovoimaisiksi kokonaisuuksiksi. Visio Kalajoki on voimakkaasti kehittyvä vetovoimainen kaupunki. Strategia - maankäyttöön kohdistuviin tarpeisiin ja haasteisiin reagoidaan nopeasti uusilla ja innovatiivisilla ratkaisumalleilla - aktiivisen maanhankinnan tavoitteena on määrän ja laadun lisäksi riittävän suurien kokonaisuuksien aikaansaaminen, sekä taajama- ja palvelurakenteen tiivistys - kaavoitus keskitetään kunnan omistamalle maalle, riittävän laajoihin kokonaisuuksiin, ensisijaisesti vetovoimaisille alueille - kaupungin tonttivarannon on oltava riittävän monipuolinen laadun ja sijainnin suhteen - kaupungin omaisuutta pidetään kunnossa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti - keskustaajaman viihtyisyyttä ja kaupan palveluiden toimintaedellytyksiä parannetaan - kaavoituksella ja kyläsuunnitelmilla varmistetaan kylille rakentaminen ottaen huomioon maaseutuelinkeinojen kasvumahdollisuudet Luottamushenkilöt Toiminta-ajatus Luottamushenkilöt kehittävät Kalajokea yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa sekä tekevät vastuullisia päätöksiä avoimesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Visio Yhdessä olemme piirun verran parempia. Strategia - yhteistyökykyiset, motivoituneet, ennakkoluulottomat ja johdonmukaiset luottamushenkilöt tiedostavat taloudellisten resurssien ja palveluiden tasapainon - luottamushenkilöt huomioivat kaupungin omistamien yhteisöjen, kuntien yhteistoiminnan haasteet sekä palvelu- ja aluerakenteen muutokset - demokraattisesti ja poliittisesti tehtyihin päätöksiin sitoudutaan

8 8 7. Henkilöstö Toiminta-ajatus Hyvällä työelämän laadulla varmistetaan ammattitaitoisen henkilökunnan viihtyminen ja rekrytointi. Sijoitus työhyvinvointiin on sijoittamista organisaation tuottavuuteen. Visio Kaupungilla on hyvinvoiva, työhön motivoitunut henkilöstö, joka vastuuntuntoisesti tuottaa strategioihin ja päätöksiin pohjautuvia taloudellisia ja laadukkaita palveluita. Strategia - hyvän työnantajakuvan vahvistaminen - hyvän asiakaspalvelun kehittäminen - hyvien työkäyntäntöjen siirtäminen ja työtehtävien dokumentointi - johtamisen, esimiestoiminnan ja alaistaitojen kehittäminen - osaamisen ja prosessien kehittäminen - työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen - sisäisen tiedotuksen ja luottamuksen vaaliminen ja lisääminen 8. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Toiminta-ajatus Asukkaiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön vuorovaikutuksella ja aktiivisella yhteistoiminnalla saadaan lisää voimavaroja Kalajoen kehittämiseen ja tuetaan kaupunkilaisten hyvinvointia. Kansainvälisyys on luonteva osa kaupungin ja kaupunkilaisten toimintaa. Sillä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja uuden tietotaidon saamista kaupunkiin ja se rikastuttaa kalajokista kulttuuria. Visio Kalajoki ja kalajokiset ovat toivottuja ja menestyviä yhteistyökumppaneita alueellisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Strategia - Opiskelussa, yritystoiminnassa, matkailussa ja kansalaistoiminnassa kansainvälisyydellä on näkyvä ja tärkeä rooli - Tuetaan työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista - Kalajoen yhteistoiminta ja kansainvälisyys on avointa ja luottamusta herättävää

9 Vuosikate Vuosikate Vuosikate Vuosikate /as /as 9 2. YHTEENVETO KESKEISIÄ TIETOJA VUODEN 2014 TALOUSARVIOSTA TA 2014 TA 2013 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 98,5 M 95,3 M VUOSIKATE 4,7 M 4,6 M VUOSIKATE % VERORAHOITUKSESTA 7,30 % 7,20 % VUOSIKATE /ASUKAS VEROPROSENTTI 19,50 % 19,50 % LAINAMÄÄRÄ 39,0 M 36 M LAINAMÄÄRÄ /ASUKAS VUOSIKATE VV Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Ts 2017 Vuosikate Vuosikate /asukas VUOSIKATE Vuosikate Vuosikate /asukas Vv Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Ts Ts Vv

10 10 Yhteenveto Määrärahat Tuloarviot Netto Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos arvio euro % arvio euro % arvio euro % KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUT Valtuusto Toiminnan ohjaus ja arviointi , ,1 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi , ,8 Keskusvaalikautakunta Vaalit Kaupunginhallitus Konserniohjaus , , ,6 Henkilöstöohjaus , , ,5 Talousohjaus , , ,1 Yleishallinto , , ,8 ICT-palvelut , , ,1 HALLINTOPALVELUT YHT , , ,3 Kaupunginhallitus Kehittämispalvelut Elinkeinopalvelut , , ,2 Maaseutupalvelut , , ,3 Kalajoen satama , , ,1 KEHITTÄMISPALVELUT YHTEENSÄ , , ,4 Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut Hallinto , , ,2 Varhaiskasvatuspalvelut , , ,5 Hyvinvointipalvelutt , , ,3 Terveyspalvelut , , ,7 Ympäristöterveydenhuolto , , ,5 PERUSTURVAPALVELUT YHT , , ,6 PERUSTURVAPALVELUT ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA , , ,7 ERIKOISSAIRAANHOITO , , ,5

11 11 Yhteenveto Määrärahat Tuloarviot Netto Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos arvio euro % arvio euro % arvio euro % Sivistyslautakunta SIVISTYSPALVELUT Hallinto , , ,6 Perusasteinen koulutus , , ,1 Keskiaste , , ,2 Vapaa-aikapalvelut , , ,6 SIVISTYSPALVELUT YHT , , ,3 Tekninen lautakunta TEKNISET PALVELUT Hallinto ja toimistopalvelut , , ,4 Maankäyttöpalvelut , , ,6 Tilapalvelu , , ,6 Ruoka- ja siivouspalvelut , , ,2 Kuntatekniikka , , ,0 TEKNISET PALVELUT Ympäristönohjaus , , ,6 TEKNISET PALVELUT YHT , , ,2 KÄYTTÖTALOUS YHT , , ,7

12 12 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS arvio euro % arvio euro % arvio euro % Kiinteä omaisuus , , Osakkeet Kuntayhtymät Irtaimisto , ,8 TEKNINEN LAUTAKUNTA 0 0 Talonrakennus , ,6 Julkinen käyttöomaisuus , , ,0 Viher- ja ulkoilualueet , , ,6 Liikelaitokset , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , , ,5 TULOSLASKELMAOSA Verotulot ,6 Valtionosuudet ,4 Korkotulot ,0 Muut rahoitustulot ,0 Korkomenot ,0 Muut rahoitusmenot ,0 RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys ,0 Lyhytaik. lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Liittymismaksut+jälkikäteen maks. vo:t Vaikutus maksuvalmiuteen SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,2

13 13 KOKONAISMENOT TA 2014 Käyttötalousmenot ,2 Investoinnit ,0 Rahoitusmenot ,8 Antolainat 0 0,0 Lainojen lyhennys ,1 Yhteensä ,0 KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 2014 Lainojen lyhennys -4% Rahoitusmenot -1% Antolainat 0% Investoinnit -10% Käyttötalousmenot -85% KOKONAISTULOT TA 2014 %-osuus Toimintatuotot ,3 Verotulot ,0 Valtionosuus ,7 Rahoitustulot ,8 Omaisuuden myynti ,5 Rahoitusosuudet investointeihin ,9 Lainanotto ,4 Liittymismaksut+jälk. maks vo ,4 Yhteensä ,0 KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 2014 Lainanotto 6,4 % Rahoitusosuudet investointeihin 1,9 % O maisuuden myynti 0,5 % Rahoitustulot 0,8 % Liittymismaksut+jäl k. maks vo 0,4 % Toimintatuotot 23,3 % Valtionosuus 29,7 % Verotulot 37,0 %

14 14 KÄYTTÖTALOUSMENOT PALVELUITTAIN TA TA 2014 Osuus % Muutos % Palvelu TA 2013 TA 2014 TA 2013 TA 2014 TA 2014 Hallinto ,1 4,3 5,9 Kehittäminen ,0 8,6-1,9 Perusturva ,0 54,0 2,5 Sivistys ,5 16,5 2,7 Tekniset ,4 16,6 4,0 *) Yhteensä ,0 100,0 2,5 *) Sisältää mm. kaikkien rakennusten kunnossapidon ja siivouksen sekä ruokapalvelut KÄYTTÖTALOUSMENOJEN OSUUDET TA 2014 Tekniset 16,6 % Hallinto 4,3 % Kehittäminen 8,6 % Sivistys 16,5 % Perusturva 54,0 % KÄYTTÖTALOUSMENOT MENOLAJEITTAIN Osuus % Muutos % TP 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2013 TA 2014 Henkilöstömenot ,8 52,1 52,8-0,8 4,0 Palvelujen ostot ,7 35,5 35,1 0,1 1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 6,7 6,7 1,4 2,0 Avustukset ,6 4,0 3,7 11,7-3,8 Muut menot ,2 1,8 1,7 44,6-2,0 YHTEENSÄ ,0 100,0 100,0 0,7 2,5 KÄYTTÖTALOUSMENOJEN OSUUDET TA 2014 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,7 % Avustukset 3,7 % Muut menot 1,7 % Palvelujen ostot 35,1 % Henkilöstömenot 52,8 %

15 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myynti 3001 Vesi- ja jätevesimak , Vesihuollon liittymi , Sähkön myyntituotot , Satamatoiminnan myyn , Jätteen kulj. ja käs , Muut liiketoiminnan , Liiketoiminnan myynti , Täydet valtiolta saad 3086 Sotilasvammalain muk , Lomituspalvelukorvau , Muut korvaukset Täydet valtiolta saad , Korvaukset kunnilta j 3100 Kotikuntakorvaukset , Jäsenkuntien maksut/ , Muut yhteistoimintak , Korvaukset kunnilta j , Muut suoritteiden myy 3130 Työterveyshuollon my 3135 Oppisopimuskoulutuks , Täyskustannusmaksut , Muut myyntituotot , Muut suoritteiden myy , Myyntituotot , Maksutuotot 3201 Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksu , Yleishallinnon maksut , Terveydenhuollon maks 3210 Perusterv.huol. lait , Avohoidon lääkäripal , Muut terveydenhuollo , Terveydenhuollon maks , Sosiaalitoimen maksut 3250 Maksut lapsiperheide , Muut kotipalvelumaks , Muut sosiaalitoimen , Sosiaalitoimen maksut , Opetus- ja kulttuurit 3275 Muut opetus- ja kult , Opetus- ja kulttuurit , Yhdyskuntapalvelujen 3280 Suunnittelu- ja mitt , Rakennusvalvonta- ja , Muut yhdyskuntapalve , Yhdyskuntapalvelujen , Muut palvelumaksut 3293 Lomituspalvelumaksut , Muut palvelumaksutul , Muut palvelumaksut , Maksutuotot ,8 15

16 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 3300 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistukitulot , Maakunnan kehittämisr , EU-tuki kunnan kehitt , Valtion avustukset , Yhdistymisavustukset Koulumatkatuki Valtion korvaus kunto Perustoimeentulotuen , Muut tuet ja avustuks , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokratulo , Muiden rak. vuokratu , Maa- ja vesial. vuok , Koneiden ja laitt. v Muut vuokratulot , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot 3510 Käyttöomaisuuden myy , Perustoimeentulotuen , Tarvehark. ja ennalt , Oppilaan omavastuu k 3530 Muut tuotot , Muut toimintatuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , Valmistus omaan käyttöö 3700 Valmistus omaan käyttö , Valmistus omaan käyttöö , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja p 4000 Luottamushenkilöide , Palvelussuhteisten , Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat , Määräaikaisten palk , Työllisyystyöntekij , Erilliskorvaukset , Pesukorvaus maatalo Puhelinkorvaus maat Maksetut palkat ja p , Jaksotetut palkat ja 4060 Jaksotetut palkat j , Jaksotetut palkat ja , Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorv , Tapaturmakorvaukset , Muut Kansaneläkelai , Henkilöstökorvaukset , Palkat ja palkkiot ,6 16

17 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkk , KUEL-maksut / eläke , KUEL-maksut / varha , Vael eläkemaksut , Kunnan maksamat elä , Eläkekulut , Muut henkilösivukulu 4150 Työnantajan sosiaal , Työttömyysvakuutusm , Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut , Jaksotetut sosiaali , Muut henkilösivukulu , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ost 4300 Asiakaspalvelujen os valtiolta , Asiakaspalvelujen os kunnilta , Asiakaspalvelujen os kuntayhtymiltä , Asiakaspalvelujen os muilta , Asiakaspalvelujen ost , Muiden palvelujen ost 4340 Toimisto-, pankki- j , Painatukset ja ilmoi , Posti- ja telepalvel , Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pes , Raken.ja alueiden ra , Koneiden ja laitt. r , Majoitus- ja ravitse , Matkustuspalvelut , Kuljetuspalvelut , Sosiaali- ja terveys , Opetus- ja -kulttuur , Osuus verotuskustann , Muut yhteistoimintao , Sähkönsiirtopalvelu , Muut palvelut , Muiden palvelujen ost , Palvelujen ostot ,9 17

18 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja 4501 Ostot tilikauden aika 4500 Toimisto- ja kouluta , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotar , Siivous- ja puhdistu , Poltto- ja voiteluai , Lämmitys , Sähkö , Vesi , Kalusto , Rakennusmateriaali , Muu materiaali , Ostot tilikauden aika , Aineet, tarvikkeet ja , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouk 4700 Lasten kotihoidontuk , Yksityisen hoidon tu Omaishoidontuki , Perustoimeentulotuki , Tarveharkintainen to , Ennaltaehkäisevä toi , Kuntouttavan työtoim , Koulumatkatuki , Muut avustukset koti , Avustukset kotitalouk , Avustukset yhteisöill 4740 Avustukset yhteisöil , Työmarkkinatuen kunt , Avustukset yhteisöill , Avustukset , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat 4800 Maa- ja vesial. vuok , Rak. ja huoneistojen , Koneiden ja laitt. v , Muut vuokrakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot , Välittömät verot , Pysyvien vastaavien Muut kulut , Suhdetoiminta ja edu , Myyntisaamisten luot Muut toimintakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,8 18

19 19 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 5000 Verotulot 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuo , Verotulot , Valtionosuudet 5501 Kunnan peruspalvelujen , Verotuloihin perustuva , Järjestelmämuutoksen t , Opetus- ja kulttuurito , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulu 6001 Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolaino Korkotuotot sijoituks , Maksuliikennetilien k , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuus Verotilitysten korkot Viivästyskorkotuotot Arvopapereiden myynti , Kauppahintasaamisten , Muut rahoitustuotot Vastuunjakolainat Takausprovisiotuotot Arvonalentumisten pal Muut rahoitustuotot , Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista , Maksuliikennetilien k Korkokulut , Muut rahoituskulut 6310 Verotilitysten korkok Viivästyskorkokulut j Luottoprovisiot Arvonalentum. vaiht.v Arvopapereiden myynti , Arvonalent. pys.vast Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulu , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset 7110 Poistot tietokoneohje , Poistot muista pitkäv , Poistot rakennuksista , Poistot kiint. rakent , Poistot koneista ja k , Suunnitelman mukaiset , Poistot ja arvonalentum , TILIKAUDEN TULOS ,8

20 20 3. YLEISPERUSTELUT Yleiset kehitysnäkymät Kansantalous Suomen talous ei ole vieläkään saavuttanut reaalisesti v:n 2008 BKT:n lukuja (185,7 mrd ). V BKT laski 8,5 % eikä vv kasvu ole kyennyt nostamaan taloutta 2v:n takaiselle tasolle. BKT laski jälleen v ja lasku jatkunee v Kasvu on hyvin heikkoa vv , keskimäärin 1,6 %/v. Talouden heikkoon kasvuun ja jopa sen supistumiseen vaikuttavat useat perustavanlaatuiset tekijät: - finanssikriisi, - talouden voimakas rakennemuutos teollisuudessa investointien väheneminen ja teollisuuden siirtyminen pois Euroopasta Suomessa metsäteollisuuden ja mobiiliteollisuuden työpaikkojen väheneminen - yleinen kysynnän heikkeneminen. Suomen talouden kasvu on perustunut hyvään vientiin ja kun kansainvälinen kysyntä on vähentynyt, on sillä ollut selvä talouden dynamiikkaa heikentävä vaikutus. Bruttokansantuotteen (BKT) muutos % (volyymin muutos): Lähde: Peruspalvelubudjetti ; Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2013 Inflaatio oli viime vuonna 2,8 % ja tänä vuonna sen arvioidaan olevan 1,6 %. Vv kuluttajahintojen muutoksen arvioidaan olevan keskimäärin 2 % vuodessa. Taulukko kunnallistalouden kannalta keskeisten kokonaistaloudellisten muuttujien (lukuun ottamatta bkt) kehityksestä vuosina : Lähde: VM ja Suomen Kuntaliitto Muuttuja (%-muutos) Palkkasumma 4,5 3,2 1,4 2,4 3,0 Yleinen ansiotaso 2,7 3,2 2,1 2,1 2,1 Kuntien ansiotaso 3,0 3,6 1,8 2,1 2,1 Inflaatio %-yksikköä: 3,4 2,8 1,6 2,1 2,0 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,3 8,2 7,9 Verot/BKT 43,6 44,0 44,9 44,9 44,8 Euribor 3 kk, %1,4 0,6 0,2 0,3 0,9 10 vuoden korko, % 3,0 1,9 1,7 2,3 2,9 Kuntatalous vuoteen 2017 saakka PPB:n mukaan Koko maassa kuntatalous oli vv vuosikatteella ja tilikauden tuloksella mitattuna tasapainossa v:n 2009 notkahdusta lukuun ottamatta. Kuitenkin velkaantuneisuus lisääntyi, sillä negatiivinen rahoitusvarallisuus kasvoi v:n :sta asukasta kohti v

21 1.795 :oon/ per asukas. Viime vuonna (2012) talouden tasapaino heikkeni selvästi. Peruspalvelubudjettitarkastelun (PPB) perusteella kuntasektorin (kunnat ja kuntayhtymät) talouden tasapaino heikkenee olennaisesti vv Vuosikatteen arvioidaan laskevan v:n 2013 lähes 400 :sta asukasta kohti v.2017 n. 80 :oon per asukas. Vv kuntasektorin toimintamenot kasvoivat keskimäärin 5,3 %/v, josta kustannustason muutoksesta aiheutui 3,3 %-yks. ja määrän muutoksesta 2,0 %-yks. Vastaavasti vv toimintamenojen arvioidaan kasvavan 3,4 %/v, josta 2,1 %-yks. on kustannustason nousua ja 1,3 %-yks. määrän muutosta. Määrän muutoksesta n. 1 %-yksikkö aiheutuu ikärakenteen muutoksesta. V kuntatalous on todennäköisesti alijäämäinen, vaikka kuntatalouden tasapainoa parantaa kertaluontoiset tekijät, kun verotilitysjärjestelmän muutokset aikaistavat alkaen verotilityksiä valtiolta kunnille. Vaikutus on v yhteensä n. 400 milj. ja on siis tilapäinen. 21 Myös velkaantuminen lisääntyy PPB:n mukaan.

22 Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan edelleen kasvavan suhteellisen maltillisesti, nimellisesti n. 3,4 % vuodessa. Arvio perustuu siihen, että kunnat joutuvat hillitsemään menojensa kasvua taantuman jälkeen sekä varautumaan tulevaisuudessa hidastuvaan tulokehitykseen ja yleiseen talouskehitykseen liittyviin epävarmuuksiin. Syksyllä 2013 solmittu työmarkkinaratkaisu tukee toimintamenojen kasvun hillintää. Kuluttajahintojen nousu aiheuttaa menopaineita. Kunta-alan ansiotason ennakoidaan nousevan noin 2 prosenttia. Kunnallisveron veroperustemuutosten aiheuttamat lisäykset ja vähennykset verotuloihin on esitetty kompensoitavaksi valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäten tai vähentäen. Vuoden 2014 valtionosuudet kunnille ovat runsaat 8 mrd euroa ja niihin sisältyy yhteensä nettomääräisesti lähes 850 milj. lisäyksiä, jotka koostuvat pääasiassa verotulomenetysten kompensaatioista eri vuosilta. V uutena eränä on jäteveron tuoton tilitys kunnille valtionosuuksien kautta yhteensä n. 70 milj. eli 12,97 per kunnan asukaa. Yhteisöverokannan alentaminen 20 prosenttiin v ja muut yhteisöveroon tehtävät muutokset aiheuttavat kuntien verotulojen vähentymistä v n. 232 milj. ja v n. 189 milj.. Yhteisöverotukseen tehdyt veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla yksiköllä vähentää kuntien yhteisöverotuottoa vuositasolla 46 milj. eurolla. Verotulojen arvioidaan kasvavan vv keskimäärin 3 % ja valtionosuuksien 1 %. Valtionosuudet sisältävät myös veroperusteisiin tehtyjen muutosten aiheuttamat menetysten kompensaatiot kunnille. Kuntatalouden vuosikate ei riitä kattamaan poistoja vuosina V poistotaso noussee tavanomaista enemmän kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v antaman suosituksen perusteella, minkä mukaan poistoissa käytettäisiin poistoaikarajojen lyhimpiä poistoaikoja. Tämä merkitsee euromääräisten poistojen kasvua. Kuntatalouden tulojen ja menojen kehitysarvio kuntien tilinpidon mukaan, mrd. Käyvin hinnoin Tuloksen muodostuminen 1. Toimintakate -25,8-26,7-27,7-28,5-29,7-30,8 2. Verotulot 19,3 20,2 20,8 21,5 22,0 22,9 3. Valtionosuudet, käyttötalous 8,1 8,4 8,3 8,5 8,6 8,7 4. Rahoitustuotot ja kulut, netto 0,2 0,1 0-0,2-0,3-0,5 5. Vuosikate (= ) 1,8 2,2 1,4 1,1 0,7 0,4 6. Poistot -2,4-2,7-2,8-2,9-3,0-3,1 7. Satunnaiset erät, netto 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 8. Tilikauden tulos -0,4-0,2-1,1-1,5-2,0-2,4 Rahoitus 9. Vuosikate 1,8 2,2 1,4 1,1 0,7 0,4 10. Satunnaiset erät 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 11. Tulorahoituksen korjauserät -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 12. Tulorahoitus, netto (= ) 1,5 2,0 1,5 0,9 0,5 0,2 13. Käyttöomaisuusinvestoinnit -4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6 14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 15. Investoinnit, netto (= ) -3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5 16. Rahoitusjäämä (= ) -2,0-1,5-2,3-2,6-3,0-3,3 17. Lainakanta 13,8 15,4 17,7 20,3 23,4 26,6 18. Kassavarat 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 19. Nettovelka (= ) 9,6 11,2 13,7 16,4 19,5 22,9 Investointien on laskelmassa arvioitu pysyvän korkealla tasolla johtuen tiedossa olevista investointipaineista. Edellä kuvatulla kehityksellä vuosikate jäisi koko tarkasteluajanjaksolla 22

23 selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi. V kuntatalouden lainakannan arvioidaan olevan 26,6 mrd euroa eli lähes /asukas. Kuntatalouden bruttovelka suhteessa BKT:en nousisi lähes 12 %:iin tarkastelukauden lopussa. Myös paine kunnallisveroprosenttien korotuksiin edelleen kasvaa. Korkotaso pysynee vielä v alhaisella tasolla, mutta korkotason nousu keskipitkällä aikavälillä lisää korkomenoja. Vuoden 2013 talousarvion Toteutuminen Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion ja siihen tehtyjen muutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikatetavoite on 4,6 M. Marraskuussa 2013 tehdyssä arviossa vuosikatetavoite saavutettaneen. Kaupungin taloudellinen tasapaino ja kokonaistaloudellinen asema ovat vuoden 2013 talousarviossa tehdyn arvion mukaisia. Vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vaikuttaneet tekijät Talousarviossa on otettu huomioon Kalajoen kaupungin toiminnan ja palvelujen lisäksi isäntäkuntana toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Merijärven kunnalle ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Lomituspalveluissa on otettu huomioon palvelujen tuottaminen ja järjestäminen Kalajoen kaupungin lisäksi Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kunnille. Lisäksi on otettu huomioon maaseutuhallinnon palvelujen tuottaminen Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Kalajoen kaupungin toimesta tuotettujen ja järjestettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vastuualueella asuu runsaat asukasta ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen alueella runsaat asukasta. Maaseutuhallinnon vastuualueen asukasluku on ja lomituspalveluiden vastuualueen asukasluku on vajaat Strategiat Päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat strategiat on hyväksytty valtuustossa Tulot Kalajoen kaupungin käyttötulot (=toimintatulot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) ovat 88,7 M. euroa. Verotulot ovat 36,5 M, valtionosuudet 29,2 M ja toimintatuotot 23,0 M. Verorahoituksen taso kasvaa v:sta 2013 vuoteen 2014 n. 2,5 %. Kasvua tapahtuu, vaikka valtionosuuksia leikataan lisää v n (67 /as). Käyttötulot Milj Käyttötulot 73,9 78,5 83,8 86,3 86,6 88,7 Verotulot 30,3 30,7 33,4 34,4 35,6 36,5 Valtionosuudet 24,5 26,3 27,8 27,9 28,5 29,2 Toimintatuotot 19,1 21,5 22,6 24,0 22,5 23,0 Käyttötulot %-osuudet Käyttötulot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verotulot 41,0 39,1 39,9 39,8 41,0 41,1 Valtionosuudet 33,1 33,5 33,2 32,4 33,0 33,0 Toimintatuotot 25,9 27,4 27,0 27,8 26,0 25,9 Toimintatuotot Toimintatuotot (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut tuotot) ovat v yhteensä 23 M eli 2,2 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Toimintatuottoihin sisältyvät korvaukset isäntäkuntana järjestetyistä palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon osalta Merijärven kunnalta sekä ympäristöterveydenhuollon ja maataloushallinnon osalta Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnilta sekä Raahen kaupungilta. Sosiaali- ja terveyden huollon oma tuotanto on tuotteistettu ja palvelujen myynti perustuu ostettujen tuotteiden määrään. Muualla tuotettujen palvelujen laskutus tapahtuu läpilaskutusperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon osalta laskutus tapahtuu sopimuksen perusteella kus-

24 tannusten jaon mukaan. Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ovat 5,1 M, kasvua 2,2 % ( ). MELA:n korvaus lomituspalvelukustannuksiin on arvioitu 4,13 milj. :ksi, joka 1,1 % vähemmän kuin v Myös lomituspalvelukustannukset ovat kuluvaa vuotta pienemmät. Ilman Melan korvauksia toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 2,7 %. Käyttötalouden maksuja ja taksoja tarkistetaan vähintään kustannusnousua vastaavasti ottaen huomioon kaupungin talousstrategiassa mainitut linjaukset. Toimintaperiaatteiltaan itsekannattavissa toiminnoissa, kuten esim. vesihuollossa tavoitteena on, että tuotot kattavat toiminnasta aiheutuvat käyttö- ja pääomamenot. Keskeisiä perusturvapalveluiden maksuja kuten terveyskeskus-, vuodeosasto-, hammashoito- ja päivähoitomaksuja voidaan korottaa vain valtioneuvoston päätöksellä. Vesi- ja viemärilaitoksen maksujen tuotto ei kata kaikkia laitoksen aiheuttamia käyttö- ja investointimenoja (jaksotettuja). Vesi- ja viemärilaitoksen maksuihin sisältyy tulevina vuosina olennainen korotuspaine ja maksuja joudutaan edelleen korottamaan. Vesi- ja viemärilaitoksen taloudellisena tavoitteena on pitkällä tähtäimellä rahoittaa maksuilla käyttö- ja investointimenot niin, ettei siihen tarvita enää verorahoitusta. Verotulot Kalajoen kaupungin talousstrategian mukaan verotus on korkeintaan alueen keskiarvossa. Kalajoen kaupungin tuloveroprosentti on v vahvistettu 19,50 %:ksi eli samaksi kuin vv Koko maassa tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on tänä vuonna (2013) 20,01 % ja painotettu 19,38 %, jossa viimeksi mainitussa näkyy suurten kaupunkien painoarvo; alhaisemmat veroprosentit ja korkeampi verotettava tulo. Vuonna 2013 Ylivieskan seutukunnan tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 21,13 %. Pohjois-Pohjanmaan kuntien painotettu keskiarvo on 19,84 % sekä Keski-Pohjanmaan kuntien painotettu keskiarvo 20,58 %. Tuloveroprosenttien selkeillä kuntakohtaisilla eroilla on taloudellista merkitystä kuntalaisillekin: kaksi %-yksikköä alhaisemmalla tulovero-%:lla :n vuosituloilla kuntalainen maksaa 600 vähemmän veroja sekä :n tuloilla vähemmän veroja. Jos perheessä molemmat vanhemmat käyvät palkkatyössä, on ero vuodessa. V verotettavan tulon (ent. äyrimäärä) arvioidaan kasvavan 3,7 % ja v kasvavan 2,2 %. Vuosien arviot perustuvat Suomen Kuntaliiton koko maan arvioon sekä arvioon aluetalouden kehityksestä. Kalajoen työttömyys on alle koko maan keskiarvon. Syyskuussa 2013 koko maan työttömyysprosentti TEM:n mukaan oli 10,9 %, Pohjois- Pohjanmaalla 12,9 % ja Kalajoella 9,2 %. Yhteisöverotulojen arvioidaan v kasvavan vuodesta 2013 erityisesti siksi, että kuntasektorin yhteisöveron määrän arvioidaan nousevan. Kalajokisten (yritysten kotipaikka Kalajoella) yritysten verotettava tulo kasvoi v niin kuin se kasvoi v Kaupungin jako-osuus kasvoi v ,4 % (arvio korotuksesta oli 5 %) ja v:n 2014 verotuloarviossa on korotettu 0,5 %. Vuonna 2014 yhteisöverotulojen arvioidaan olevan Vuoden 2014 jako-osuus määräytyy vuosien 2011 ja 2012 kaupungin osuuksien keskiarvona ja se on lopullinen jako-osuus ensi vuodelle. Kuntasektorin jako-osuus laskee nousee 5,68 %- yksikköä 35,17 %:iin. Korotuksella kompensoidaan kuntasektorille yhteisöveroprosentin laskun (24,5 % -> 20,00 %) verovelvollisille aiheuttama verotulojen menetys kunnille. Kiinteistöverotuloja arvioidaan v kertyvän euroa, joka 9,2 % suurempi kuin v Nousu johtuu verotusarvojen noususta, koska verotettavan omaisuuden ikäalennuksia pienennetään. Veroprosentit ovat samat kuin vv Tarkemmat laskelmat verotulojen kertymästä ovat talousarvion liiteosassa. 24

25 Valtionosuudet Lopullisesti valtionosuudet v:lle 2014 vahvistetaan ensi vuodenvaihteessa, joten talousarviossa olevat euromäärät ovat arvioita.valtionosuudesta tulee ns. yhden putken malli ja valtionosuudet maksaa valtiovarainministeriö lukuun ottamatta opetusministeriön hallinnonalalle jääviä erä. Yhden putken mallissa ovat mukana yleisen osan määräytymisperusteet (yleinen valtionosuus), sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset sekä esi- ja perusopetuksen ja yleisen kirjaston laskennalliset kustannukset ja taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja verovähennysten kompensaatiot ovat yhden putken mallissa mukana. OPM:n hallinnonalalle jää perusopetuksen lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava opetus, muut kuin oppivelvolliset, pidennetty oppivelvollisuus, sisälaitoslisä ja joustava perusopetus. VM:n alaiset laskennalliset valtionosuudet vähenevät arvion mukaan 0,3 % koko maassa. Vuoden 2014 valtionosuuksiin tehdään 2,4 %:n indeksitarkistus. Kalajoen kaupungilla valtionosuuksien arvioidaan nousevan ensi vuonna 2,4 % v:n 2013 talousarvion arvioituun määrään verrattuna. Valtionosuudet ovat kuluvavan vuonna suuremmat kuin talousarviossa 2013 ja tähän valtionosuusviranomaisten päätöksiin nähden kasvu on 1,2 %. Em. lukuihin sisältyy valtionosuuden lisäleikkaus v yhteensä eli 67 /as. V alkaneet valtionosuusleikkaukset ovat v yhteensä 208 /as. Laskennallinen valtionosuusprosentti laskee tämän vuoden 30,96 %:sta ensi vuonna 29,53 %:iin koko maan tasolla. Talousarvion liiteosassa on tarkempi erittely valtionosuuksista. Organisaatio ja toiminnot Vuoden 2014 talousarviossa tapahtuvat muutokset: Työllisyysasiat siirtyvät hallintopalveluiden henkilöstöohjauksesta perusturvapalveluiden hyvinvointipalveluihin. Kaupungin markkinointimääräraha siirtyy sivistyspalveluista kehittämispalveluihin. Yhteismarkkinointimääräraha säilyy sivistyspalveluissa. Organisaation uudistaminen: Hallinto-, perusturva- sekä teknisten palveluiden organisaatiota ja ohjausjärjestelmää uudistettiin v ja samankaltainen uudistus valmistellaan myös kehittämis- sekä sivistyspalveluihin. Prosessien ja järjestelmien hankinnan ja muutosten koordinaatio: Kaupungin prosessien ja järjestelmien kehittämistarve korostuu, kun palvelujen ja toimintojen tuottavuusvaatimus kasvaa. Kokonaistaloudellisuuden ja laadun vuoksi hankitaan ICTpalvelujen tietohallinnon lausunto ennen kaupungin organisaatiossa tehtäviä prosessien (toimintatapojen) ja tietojärjestelmien muutoksia/hankintoja. Ruokapalveluiden kehittäminen: Ruokapalveluiden kehittämis- ja investointitarpeista on valmistunut selvitys. Ennen selvitykseen perustuvaa investointien toteuttamista tutustutaan muualla tehtyihin vastaaviin kehittämis- ja investointikohteisiin. Tavoitteena on, että ruoka-aineiden hankintaprosesseja uudistetaan niin, että lähiruokaa voidaan käyttää enemmän. Makua maalta hankkeella edistettiin lähiruuan käyttöä. Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana ruokapalvelupäällikkö. Jatkossakin on hanke, jolla edistetään mm. lähiruuan käyttöä. Edistetään myös tuottajien valmiuksia tehdä tarjouksia ruoan valmistusaineista. Opetuspalvelut: Opetuspalvelujen uudelleen järjestämistä varten on valmistunut selvitys ja sen perusteella valtuusto päättää asiasta mennessä. Muu kehittämistyö: 25

26 Kaupungin talouden sopeuttamistarve on mm. verotulojen hitaan kasvun, valtionosuuksien leikkauksien ja rakennepoliittisen ohjelman vuoksi vuoden 2017 tasolla n. 5,4 M. Summa voi kasvaa tai laskea, kun rakennepoliittisen ohjelman kuntakohtaiset vaikutukset aikanaan selviävät. Joka tapauksessa tulevina vuosina talouden sopeuttamistarve on olennainen. Verotustason korotuksen lisäksi tarvitaan myös muita vaikuttavia sopeuttamistoimenpiteitä Henkilöstö Henkilöstöstrategiassa todetaan henkilöstön kehittämisen ja toiminnan tuloksellisuuden välinen yhteys. Strategian mukaan kaupungilla on hyvinvoiva, työhön motivoitunut henkilöstö, joka vastuuntuntoisesti tuottaa strategioihin ja päätöksiin pohjautuvia taloudellisia ja laadukkaita palveluita. Kaupungin palveluksessa on kaikkiaan hieman yli 1000 henkilöä. Lukuun sisältyvät myös määräaikaisesti työstä poissa olevat ja heidän sijaisensa. V henkilöstömenot ovat 44,3 M, josta on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon ja siihen tehtyihin muutoksiin on 1,7 M eli 4,1 %. Seuraavassa henkilöstömenojen vertailu: Kaikki henkilöstömenot Työllisyyden h-menot Lomituksen h-menot Netto Muutos % Kaikki henkilöstömenot 8,4 7,4-0,8 4,0 Työllisyyden h-menot 15,6 1,4-22,3 12,2 Lomituksen h-menot 36,4 7,3-8,3 0,5 Netto 5,9 7,6 0,5 4,2 Nyt voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät Uudet sopimukset on allekirjoitettu kaudelle Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta; ensimmäinen jakso on ja toinen jakso on Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutetaan tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. Lääkärisopimuksessa (LS) korotusvaroja kohdennetaan sekä päivystysjärjestelmän uudistamiseen että lääkäreille, hammaslääkäreille ja eläinlääkäreille maksettavaan yleiskorotukseen. Muutokset toteutetaan pääsääntöisesti Opetushenkilöstön sopimuksessa (OVTES) korotusvarat käytetään yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisten lisien painoarvon pienentämiseen sekä 1. ja 2. kalleusluokan lähentämiseen. Ensimmäisen jakson toinen 0,4 %:n sopimuskorotus toteutetaan kunta-alan sopimuksissa lukuun ottamatta lääkärisopimusta lukien. Kunta-alan sopimuksissa korotuksen toteuttamisessa otetaan huomioon vuosilomalain muutoksesta aiheutuvat kustannukset. Jäljelle jäävän korotuksen käytöstä neuvotellaan toukokuun 2014 loppuun mennessä. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat toisen jakson ( ) sopimuskorotuksesta ja sen kohdentamisesta mennessä. Talousarviossa 2014 on varauduttu em. sopimusten mukaisiin palkantarkistuksiin.

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA

KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA 1 LIITE 3 KALAJOEN KAUPUNGIN STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 1 6 TALOUSSUUNNITELMA 217 218 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 216 22 Kaupunginhallitus 3.11.215 Valtuusto 15.12.215 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT

TP Yht. TA+ Toteuma 10 Toteuma 09 Tot-%/10 Arvio 2010 Arvio 2010 2009 Muutos 01-04 01-04 4 kk * 3 Va:n arvio 00000400 PERUSTURVAPALVELUT Haukiputaan kunta Sivu 1 00000400 PERUSTURVAPALVELUT 0050 TALOUS 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3080 Täydet valtiolta saadut ko 3083 Lääkäreiden koulutuskorva 78 489 76 700 20 046 3 860 26,1 60

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A

Tilinp. Ed.Bud. Budj. MUUTOS MUUTOS 2013 2014 2015 2013 2014. 007111 **Sivistystoimi/Hallinto T U L O S L A S K E L M A PYHÄJOEN KUNTA Sivu 1 007111 **Sivistystoimi/Hallinto 5000 Vakinaisten palkat -58.338-87.300-51.500-11,7-41,0 5005 Palkkiot -3.500-3.000-3.000-14,3 5060 Jaksotetut palkat -211-100,0-62.049-90.300-54.500-12,2-39,6

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén

Talousarvion laadinnan lähtökohdat. Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Talousarvion laadinnan lähtökohdat Valtuuston talousseminaari Miehikkälän Salpalinja museo 22.9.2014 Kunnanjohtaja Antti Jämsén Visio elämään Miehikkälä on yritysmyönteinen kansainvälinen E18 tien maaseutukunta,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS

Budj. Toteut. Budj. Tilinp. 2016 2015 2015 2014 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO K Ä Y T T Ö T A L O U S TALOUS HALSUAN KUNTA Sivu 1 011101 RAKENNUS- JA YMP.LTK HALLINTO MYYNTITUOTOT 3190 Muut myyntitulot 4 MYYNTITUOTOT 4 4 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5005 Palkkiot -3.000-400 -3.000-4.120 PALKAT JA PALKKIOT

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät

Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Suomen Kuntaliiton maakuntatilaisuus Keski-Pohjanmaalla 17.9.2014 Kuntatalouden näkymät Ilari Soosalu, Johtaja, kuntatalous Sisältö Vuoden 2013 tilinpäätös Hallituksen talousarvioehdotus/ PPB 2015, RaPo:n

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot