K A L A J O E N K A U P U N G I N

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "K A L A J O E N K A U P U N G I N"

Transkriptio

1 K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA Kaupunginhallitus Valtuusto

2

3 Sisällys 1. KALAJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA YHTEENVETO YLEISPERUSTELUT TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA KÄYTTÖTALOUS HALLINTOPALVELUT TOIMINNANOHJAUS KESKUSVAALILAUTAKUNTA TARKASTUSTOIMINTA KONSERNIOHJAUS HENKILÖSTÖOHJAUS TALOUSOHJAUS YLEISHALLINTO ICT-PALVELUT KEHITTÄMISPALVELUT ELINKEINOPALVELUT MAASEUTUPALVELUT KALAJOEN SATAMA PERUSTURVAPALVELUT VARHAISKASVATUSPALVELUT HYVINVOINTIPALVELUT TERVEYSPALVELUT YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO SIVISTYSPALVELUT PERUSASTEEN KOULUTUS KESKIASTEEN KOULUTUS VAPAA-AIKAPALVELUT TEKNISET PALVELUT MAANKÄYTTÖPALVELUT TILAPALVELUT RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT KUNTATEKNIIKKA YMPÄRISTÖOHJAUS INVESTOINNIT LIITTEET ORGANISAATIOKAAVIOT JÄSENYYDET JÄRJESTÖISSÄ JA LIITOISSA KOKOUSPALKKIOT TALOUSARVION SITOVUUS VEROTULOJEN ARVIOINTI VALTIONOSUUDET LASKENNALLISESTI ERIYTETTYN LIIKETOIMINNAN TULOSLASKELMA/VESI- JA VIEMÄRILAITOS VÄESTÖ JA ELINKEINORAKENTEEN TAVOITTEET

4

5 5 1. KALAJOEN KAUPUNGIN VISIO JA STRATEGIA Kalajoen kaupungin toiminta-ajatus Meriluonnon ja jokilaaksojen aurinkoinen Kalajoki tarjoaa viihtyisän asuinympäristön, mahdollisuudet yrittämiseen, työhön ja hyvään elämään sekä monipuoliset palvelut kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 1. Elinkeinot Toiminta-ajatus Kalajoen elinkeinoelämä on aktiivista, innovatiivista, kilpailukykyistä ja tulevaisuutta ennakoivaa. Elinkeinojen edistäminen on kaupungin keskeinen keino kasvattaa verotulojaan, hoitaa työllisyyttään, parantaa tunnettavuuttaan, lisätä väestökasvuaan ja mahdollistaa kunnallisten palvelujen tuottaminen itsenäisenä kuntana. Visio Kalajoki on laajasti tunnettu vireänä yritysten toimintaympäristönä ja on haluttu sekä kilpailukykyinen vaihtoehto aktiiviselle yritystoiminnalle. Strategia - panostetaan toimialojen kehittämiseen ja kasvuun - kehitetään omia vahvuuksia monipuolisen elinkeinorakenteen säilymiseksi - toimitaan ennakkoluulottomasti uusien elinkeinojen syntymiseksi - tuetaan olemassa olevien yritysten kasvua ja yritysten omistajanvaihdoksia - panostetaan kaupungin vetovoimaisuuteen - edistetään osaavan työvoiman saatavuutta - tavoitellaan työpaikkojen kasvua 2. Kuntatalous Toiminta-ajatus Terve kuntatalous mahdollistaa strategioihin pohjautuvien laadukkaiden palvelujen järjestämisen ja tuottamisen. Visio Talous on tasapainossa, mikä mahdollistaa riittävät resurssit myös pitkällä aikavälillä itsenäiselle toiminnalle. Strategia - vuosikate on yli suunnitelmapoistojen ja nettovelka on keskimäärin viiden vuoden aikajaksolla enintään euroa asukasta kohti - konsernivelka on enintään euroa asukasta kohti - tuottavuutta parannetaan ennakkoluulottomasti - kaupungin palveluissa on käytössä poikkihallinnollinen toimintatapa - verotus ja julkisten palvelujen maksut ovat korkeintaan alueen keskiarvossa - kaupungilla on valmius nopeaan reagointiin ja päätöksentekoon taloustilanteen mukaan

6 3. Perusturvapalvelut Toiminta-ajatus Perusturvapalvelut tukevat asukkaita terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä, ylläpitämisessä ja hoidossa eri elämänvaiheissa. Luonteva ja tarkoituksenmukainen yhteistyö jatkuu sekä Keski-Pohjanmaan että Pohjois-Pohjanmaan suuntaan. Visio Perusturvapalvelut on kehityksen kärjessä kulkeva laadukas, asiakaslähtöinen ja taloudellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjä ja tuottaja. Kalajoki järjestää perusturvapalvelut vastuukuntamallilla. Yhteistoiminnassa tavoitellaan mallia, jossa Sote-palvelujen toiminnan ja talouden ohjaus Kalajoen kaupungilla on vahvaa. Strategia - kaupunki järjestää perusturvan palvelut omana toimintana, yhteistoimintana ja ostopalveluna - toimintaympäristön muutoksiin reagoidaan nopeasti - palvelujen kehittämisessä hyödynnetään uusia innovatiivisia ratkaisuja - ennaltaehkäisevällä, kuntouttavalla ja terveyttä edistävällä toimintatavalla vahvistetaan väestön terveyttä ja hyvinvointia - kannustetaan, tuetaan ja aktivoidaan väestön vastuunottoa omasta ja läheisten hyvinvoinnista - yksilöllisten palveluiden avulla tuetaan ihmisten omatoimista selviytymistä kodinomaisissa olosuhteissa 6 4. Sivistyspalvelut Toiminta-ajatus Riittävä koulutus ja laaja-alainen sivistys tukevat asukkaiden sosiaalista, fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Hyvin järjestetyt sivistyspalvelut luovat edellytyksiä kaupungin kehitykselle, elinvoimalle ja vetovoimalle. Visio Kalajoki tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti innovatiivisista opetusjärjestelyistä, hyvistä oppimistuloksista sekä Kalajoki Akatemian ja matkailukeskuksen monipuolisista ja korkeatasoisista vapaa-ajanpalveluista. Kaupunki on arvostettu yhteistyökumppani toimijaverkostoissa. Strategia - jatketaan opetuspalveluiden kehittämistä laatujärjestelmän avulla - tuetaan lasten kasvua ja nuorten elämänhallintaa yhdessä kotien kanssa - vahvistetaan kaupungissa toimivien oppilaitosten yhteistyötä ja vetovoimaa - liikuntapalvelut edistävät kaikenikäisten aktiivista liikkumista sekä tukevat perusturvapalveluja ikääntyneiden liikunnan aktiivisessa harrastamisessa - nykyaikaistetaan ennakkoluulottomasti oppimisympäristöjä - vakiinnutetaan ja edelleen kehitetään Kalajoki Akatemian toimintaa

7 5. Yhdyskuntasuunnittelu ja elinympäristö Toiminta-ajatus Yhdyskuntasuunnittelulla luodaan mahdollisuudet kaupungin kehitykselle. Toiminnalla saadaan aikaan kestävää, mielenkiintoista ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta. Merellisyys ja jokivarret hyödynnetään maankäytön suunnittelussa luontoarvot huomioiden. Kauppaa ja palveluita kehitetään vetovoimaisiksi kokonaisuuksiksi. Visio Kalajoki on voimakkaasti kehittyvä vetovoimainen kaupunki. Strategia - maankäyttöön kohdistuviin tarpeisiin ja haasteisiin reagoidaan nopeasti uusilla ja innovatiivisilla ratkaisumalleilla - aktiivisen maanhankinnan tavoitteena on määrän ja laadun lisäksi riittävän suurien kokonaisuuksien aikaansaaminen, sekä taajama- ja palvelurakenteen tiivistys - kaavoitus keskitetään kunnan omistamalle maalle, riittävän laajoihin kokonaisuuksiin, ensisijaisesti vetovoimaisille alueille - kaupungin tonttivarannon on oltava riittävän monipuolinen laadun ja sijainnin suhteen - kaupungin omaisuutta pidetään kunnossa suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti - keskustaajaman viihtyisyyttä ja kaupan palveluiden toimintaedellytyksiä parannetaan - kaavoituksella ja kyläsuunnitelmilla varmistetaan kylille rakentaminen ottaen huomioon maaseutuelinkeinojen kasvumahdollisuudet Luottamushenkilöt Toiminta-ajatus Luottamushenkilöt kehittävät Kalajokea yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa sekä tekevät vastuullisia päätöksiä avoimesti nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Visio Yhdessä olemme piirun verran parempia. Strategia - yhteistyökykyiset, motivoituneet, ennakkoluulottomat ja johdonmukaiset luottamushenkilöt tiedostavat taloudellisten resurssien ja palveluiden tasapainon - luottamushenkilöt huomioivat kaupungin omistamien yhteisöjen, kuntien yhteistoiminnan haasteet sekä palvelu- ja aluerakenteen muutokset - demokraattisesti ja poliittisesti tehtyihin päätöksiin sitoudutaan

8 8 7. Henkilöstö Toiminta-ajatus Hyvällä työelämän laadulla varmistetaan ammattitaitoisen henkilökunnan viihtyminen ja rekrytointi. Sijoitus työhyvinvointiin on sijoittamista organisaation tuottavuuteen. Visio Kaupungilla on hyvinvoiva, työhön motivoitunut henkilöstö, joka vastuuntuntoisesti tuottaa strategioihin ja päätöksiin pohjautuvia taloudellisia ja laadukkaita palveluita. Strategia - hyvän työnantajakuvan vahvistaminen - hyvän asiakaspalvelun kehittäminen - hyvien työkäyntäntöjen siirtäminen ja työtehtävien dokumentointi - johtamisen, esimiestoiminnan ja alaistaitojen kehittäminen - osaamisen ja prosessien kehittäminen - työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen tukeminen - sisäisen tiedotuksen ja luottamuksen vaaliminen ja lisääminen 8. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Toiminta-ajatus Asukkaiden, luottamushenkilöiden ja henkilöstön vuorovaikutuksella ja aktiivisella yhteistoiminnalla saadaan lisää voimavaroja Kalajoen kehittämiseen ja tuetaan kaupunkilaisten hyvinvointia. Kansainvälisyys on luonteva osa kaupungin ja kaupunkilaisten toimintaa. Sillä edistetään elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja uuden tietotaidon saamista kaupunkiin ja se rikastuttaa kalajokista kulttuuria. Visio Kalajoki ja kalajokiset ovat toivottuja ja menestyviä yhteistyökumppaneita alueellisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Strategia - Opiskelussa, yritystoiminnassa, matkailussa ja kansalaistoiminnassa kansainvälisyydellä on näkyvä ja tärkeä rooli - Tuetaan työperäistä maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista - Kalajoen yhteistoiminta ja kansainvälisyys on avointa ja luottamusta herättävää

9 Vuosikate Vuosikate Vuosikate Vuosikate /as /as 9 2. YHTEENVETO KESKEISIÄ TIETOJA VUODEN 2014 TALOUSARVIOSTA TA 2014 TA 2013 TALOUSARVION LOPPUSUMMA 98,5 M 95,3 M VUOSIKATE 4,7 M 4,6 M VUOSIKATE % VERORAHOITUKSESTA 7,30 % 7,20 % VUOSIKATE /ASUKAS VEROPROSENTTI 19,50 % 19,50 % LAINAMÄÄRÄ 39,0 M 36 M LAINAMÄÄRÄ /ASUKAS VUOSIKATE VV Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Ts 2017 Vuosikate Vuosikate /asukas VUOSIKATE Vuosikate Vuosikate /asukas Vv Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Ts Ts Vv

10 10 Yhteenveto Määrärahat Tuloarviot Netto Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos arvio euro % arvio euro % arvio euro % KÄYTTÖTALOUSOSA HALLINTOPALVELUT Valtuusto Toiminnan ohjaus ja arviointi , ,1 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi , ,8 Keskusvaalikautakunta Vaalit Kaupunginhallitus Konserniohjaus , , ,6 Henkilöstöohjaus , , ,5 Talousohjaus , , ,1 Yleishallinto , , ,8 ICT-palvelut , , ,1 HALLINTOPALVELUT YHT , , ,3 Kaupunginhallitus Kehittämispalvelut Elinkeinopalvelut , , ,2 Maaseutupalvelut , , ,3 Kalajoen satama , , ,1 KEHITTÄMISPALVELUT YHTEENSÄ , , ,4 Perusturvalautakunta Perusturvapalvelut Hallinto , , ,2 Varhaiskasvatuspalvelut , , ,5 Hyvinvointipalvelutt , , ,3 Terveyspalvelut , , ,7 Ympäristöterveydenhuolto , , ,5 PERUSTURVAPALVELUT YHT , , ,6 PERUSTURVAPALVELUT ILMAN ERIKOISSAIRAANHOITOA , , ,7 ERIKOISSAIRAANHOITO , , ,5

11 11 Yhteenveto Määrärahat Tuloarviot Netto Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos Talous- Ehdotus Muutos Muutos arvio euro % arvio euro % arvio euro % Sivistyslautakunta SIVISTYSPALVELUT Hallinto , , ,6 Perusasteinen koulutus , , ,1 Keskiaste , , ,2 Vapaa-aikapalvelut , , ,6 SIVISTYSPALVELUT YHT , , ,3 Tekninen lautakunta TEKNISET PALVELUT Hallinto ja toimistopalvelut , , ,4 Maankäyttöpalvelut , , ,6 Tilapalvelu , , ,6 Ruoka- ja siivouspalvelut , , ,2 Kuntatekniikka , , ,0 TEKNISET PALVELUT Ympäristönohjaus , , ,6 TEKNISET PALVELUT YHT , , ,2 KÄYTTÖTALOUS YHT , , ,7

12 12 INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS arvio euro % arvio euro % arvio euro % Kiinteä omaisuus , , Osakkeet Kuntayhtymät Irtaimisto , ,8 TEKNINEN LAUTAKUNTA 0 0 Talonrakennus , ,6 Julkinen käyttöomaisuus , , ,0 Viher- ja ulkoilualueet , , ,6 Liikelaitokset , ,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ , , ,5 TULOSLASKELMAOSA Verotulot ,6 Valtionosuudet ,4 Korkotulot ,0 Muut rahoitustulot ,0 Korkomenot ,0 Muut rahoitusmenot ,0 RAHOITUSTOIMINTA Antolainojen muutokset Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys 0 0 Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys ,0 Lyhytaik. lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Liittymismaksut+jälkikäteen maks. vo:t Vaikutus maksuvalmiuteen SITOVAT MÄÄRÄRAHAT/ TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,2

13 13 KOKONAISMENOT TA 2014 Käyttötalousmenot ,2 Investoinnit ,0 Rahoitusmenot ,8 Antolainat 0 0,0 Lainojen lyhennys ,1 Yhteensä ,0 KOKONAISMENOJEN JAKAUTUMINEN TA 2014 Lainojen lyhennys -4% Rahoitusmenot -1% Antolainat 0% Investoinnit -10% Käyttötalousmenot -85% KOKONAISTULOT TA 2014 %-osuus Toimintatuotot ,3 Verotulot ,0 Valtionosuus ,7 Rahoitustulot ,8 Omaisuuden myynti ,5 Rahoitusosuudet investointeihin ,9 Lainanotto ,4 Liittymismaksut+jälk. maks vo ,4 Yhteensä ,0 KOKONAISTULOJEN JAKAUTUMINEN VUONNA 2014 Lainanotto 6,4 % Rahoitusosuudet investointeihin 1,9 % O maisuuden myynti 0,5 % Rahoitustulot 0,8 % Liittymismaksut+jäl k. maks vo 0,4 % Toimintatuotot 23,3 % Valtionosuus 29,7 % Verotulot 37,0 %

14 14 KÄYTTÖTALOUSMENOT PALVELUITTAIN TA TA 2014 Osuus % Muutos % Palvelu TA 2013 TA 2014 TA 2013 TA 2014 TA 2014 Hallinto ,1 4,3 5,9 Kehittäminen ,0 8,6-1,9 Perusturva ,0 54,0 2,5 Sivistys ,5 16,5 2,7 Tekniset ,4 16,6 4,0 *) Yhteensä ,0 100,0 2,5 *) Sisältää mm. kaikkien rakennusten kunnossapidon ja siivouksen sekä ruokapalvelut KÄYTTÖTALOUSMENOJEN OSUUDET TA 2014 Tekniset 16,6 % Hallinto 4,3 % Kehittäminen 8,6 % Sivistys 16,5 % Perusturva 54,0 % KÄYTTÖTALOUSMENOT MENOLAJEITTAIN Osuus % Muutos % TP 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2013 TA 2014 Henkilöstömenot ,8 52,1 52,8-0,8 4,0 Palvelujen ostot ,7 35,5 35,1 0,1 1,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 6,7 6,7 1,4 2,0 Avustukset ,6 4,0 3,7 11,7-3,8 Muut menot ,2 1,8 1,7 44,6-2,0 YHTEENSÄ ,0 100,0 100,0 0,7 2,5 KÄYTTÖTALOUSMENOJEN OSUUDET TA 2014 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6,7 % Avustukset 3,7 % Muut menot 1,7 % Palvelujen ostot 35,1 % Henkilöstömenot 52,8 %

15 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 3010 Liiketoiminnan myynti 3001 Vesi- ja jätevesimak , Vesihuollon liittymi , Sähkön myyntituotot , Satamatoiminnan myyn , Jätteen kulj. ja käs , Muut liiketoiminnan , Liiketoiminnan myynti , Täydet valtiolta saad 3086 Sotilasvammalain muk , Lomituspalvelukorvau , Muut korvaukset Täydet valtiolta saad , Korvaukset kunnilta j 3100 Kotikuntakorvaukset , Jäsenkuntien maksut/ , Muut yhteistoimintak , Korvaukset kunnilta j , Muut suoritteiden myy 3130 Työterveyshuollon my 3135 Oppisopimuskoulutuks , Täyskustannusmaksut , Muut myyntituotot , Muut suoritteiden myy , Myyntituotot , Maksutuotot 3201 Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksu , Yleishallinnon maksut , Terveydenhuollon maks 3210 Perusterv.huol. lait , Avohoidon lääkäripal , Muut terveydenhuollo , Terveydenhuollon maks , Sosiaalitoimen maksut 3250 Maksut lapsiperheide , Muut kotipalvelumaks , Muut sosiaalitoimen , Sosiaalitoimen maksut , Opetus- ja kulttuurit 3275 Muut opetus- ja kult , Opetus- ja kulttuurit , Yhdyskuntapalvelujen 3280 Suunnittelu- ja mitt , Rakennusvalvonta- ja , Muut yhdyskuntapalve , Yhdyskuntapalvelujen , Muut palvelumaksut 3293 Lomituspalvelumaksut , Muut palvelumaksutul , Muut palvelumaksut , Maksutuotot ,8 15

16 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 3300 Tuet ja avustukset 3300 Työllistämistukitulot , Maakunnan kehittämisr , EU-tuki kunnan kehitt , Valtion avustukset , Yhdistymisavustukset Koulumatkatuki Valtion korvaus kunto Perustoimeentulotuen , Muut tuet ja avustuks , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot 3410 Vuokratuotot 3410 Asuntojen vuokratulo , Muiden rak. vuokratu , Maa- ja vesial. vuok , Koneiden ja laitt. v Muut vuokratulot , Vuokratuotot , Muut toimintatuotot 3510 Käyttöomaisuuden myy , Perustoimeentulotuen , Tarvehark. ja ennalt , Oppilaan omavastuu k 3530 Muut tuotot , Muut toimintatuotot , Muut toimintatuotot , TOIMINTATUOTOT , Valmistus omaan käyttöö 3700 Valmistus omaan käyttö , Valmistus omaan käyttöö , TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja p 4000 Luottamushenkilöide , Palvelussuhteisten , Vakinaisten palkat , Sijaisten palkat , Määräaikaisten palk , Työllisyystyöntekij , Erilliskorvaukset , Pesukorvaus maatalo Puhelinkorvaus maat Maksetut palkat ja p , Jaksotetut palkat ja 4060 Jaksotetut palkat j , Jaksotetut palkat ja , Henkilöstökorvaukset 4230 Sairausvakuutuskorv , Tapaturmakorvaukset , Muut Kansaneläkelai , Henkilöstökorvaukset , Palkat ja palkkiot ,6 16

17 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100 KuEL-maksut / palkk , KUEL-maksut / eläke , KUEL-maksut / varha , Vael eläkemaksut , Kunnan maksamat elä , Eläkekulut , Muut henkilösivukulu 4150 Työnantajan sosiaal , Työttömyysvakuutusm , Tapaturmavakuutusma , Muut sosiaalivakuut , Jaksotetut sosiaali , Muut henkilösivukulu , Henkilösivukulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot 4301 Asiakaspalvelujen ost 4300 Asiakaspalvelujen os valtiolta , Asiakaspalvelujen os kunnilta , Asiakaspalvelujen os kuntayhtymiltä , Asiakaspalvelujen os muilta , Asiakaspalvelujen ost , Muiden palvelujen ost 4340 Toimisto-, pankki- j , Painatukset ja ilmoi , Posti- ja telepalvel , Vakuutukset , Puhtaanapito- ja pes , Raken.ja alueiden ra , Koneiden ja laitt. r , Majoitus- ja ravitse , Matkustuspalvelut , Kuljetuspalvelut , Sosiaali- ja terveys , Opetus- ja -kulttuur , Osuus verotuskustann , Muut yhteistoimintao , Sähkönsiirtopalvelu , Muut palvelut , Muiden palvelujen ost , Palvelujen ostot ,9 17

18 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 4500 Aineet, tarvikkeet ja 4501 Ostot tilikauden aika 4500 Toimisto- ja kouluta , Kirjallisuus , Elintarvikkeet , Vaatteisto , Lääkkeet ja hoitotar , Siivous- ja puhdistu , Poltto- ja voiteluai , Lämmitys , Sähkö , Vesi , Kalusto , Rakennusmateriaali , Muu materiaali , Ostot tilikauden aika , Aineet, tarvikkeet ja , Avustukset 4701 Avustukset kotitalouk 4700 Lasten kotihoidontuk , Yksityisen hoidon tu Omaishoidontuki , Perustoimeentulotuki , Tarveharkintainen to , Ennaltaehkäisevä toi , Kuntouttavan työtoim , Koulumatkatuki , Muut avustukset koti , Avustukset kotitalouk , Avustukset yhteisöill 4740 Avustukset yhteisöil , Työmarkkinatuen kunt , Avustukset yhteisöill , Avustukset , Muut toimintakulut 4801 Vuokrat 4800 Maa- ja vesial. vuok , Rak. ja huoneistojen , Koneiden ja laitt. v , Muut vuokrakulut , Vuokrat , Muut toimintakulut 4900 Välilliset verot , Välittömät verot , Pysyvien vastaavien Muut kulut , Suhdetoiminta ja edu , Myyntisaamisten luot Muut toimintakulut , Muut toimintakulut , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,8 18

19 19 TULOSLASKELMA TILITASOLLA Muutos TP 2012 TA 2013 TA 2014 % 5000 Verotulot 5000 Kunnan tulovero , Kiinteistövero , Osuus yhteisöveron tuo , Verotulot , Valtionosuudet 5501 Kunnan peruspalvelujen , Verotuloihin perustuva , Järjestelmämuutoksen t , Opetus- ja kulttuurito , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulu 6001 Korkotuotot 6000 Korkotuotot antolaino Korkotuotot sijoituks , Maksuliikennetilien k , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot 6100 Osinkotuotot ja osuus Verotilitysten korkot Viivästyskorkotuotot Arvopapereiden myynti , Kauppahintasaamisten , Muut rahoitustuotot Vastuunjakolainat Takausprovisiotuotot Arvonalentumisten pal Muut rahoitustuotot , Korkokulut 6210 Korkokulut lainoista , Maksuliikennetilien k Korkokulut , Muut rahoituskulut 6310 Verotilitysten korkok Viivästyskorkokulut j Luottoprovisiot Arvonalentum. vaiht.v Arvopapereiden myynti , Arvonalent. pys.vast Muut rahoituskulut Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulu , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentum 7100 Suunnitelman mukaiset 7110 Poistot tietokoneohje , Poistot muista pitkäv , Poistot rakennuksista , Poistot kiint. rakent , Poistot koneista ja k , Suunnitelman mukaiset , Poistot ja arvonalentum , TILIKAUDEN TULOS ,8

20 20 3. YLEISPERUSTELUT Yleiset kehitysnäkymät Kansantalous Suomen talous ei ole vieläkään saavuttanut reaalisesti v:n 2008 BKT:n lukuja (185,7 mrd ). V BKT laski 8,5 % eikä vv kasvu ole kyennyt nostamaan taloutta 2v:n takaiselle tasolle. BKT laski jälleen v ja lasku jatkunee v Kasvu on hyvin heikkoa vv , keskimäärin 1,6 %/v. Talouden heikkoon kasvuun ja jopa sen supistumiseen vaikuttavat useat perustavanlaatuiset tekijät: - finanssikriisi, - talouden voimakas rakennemuutos teollisuudessa investointien väheneminen ja teollisuuden siirtyminen pois Euroopasta Suomessa metsäteollisuuden ja mobiiliteollisuuden työpaikkojen väheneminen - yleinen kysynnän heikkeneminen. Suomen talouden kasvu on perustunut hyvään vientiin ja kun kansainvälinen kysyntä on vähentynyt, on sillä ollut selvä talouden dynamiikkaa heikentävä vaikutus. Bruttokansantuotteen (BKT) muutos % (volyymin muutos): Lähde: Peruspalvelubudjetti ; Valtiovarainministeriön julkaisuja 23a/2013 Inflaatio oli viime vuonna 2,8 % ja tänä vuonna sen arvioidaan olevan 1,6 %. Vv kuluttajahintojen muutoksen arvioidaan olevan keskimäärin 2 % vuodessa. Taulukko kunnallistalouden kannalta keskeisten kokonaistaloudellisten muuttujien (lukuun ottamatta bkt) kehityksestä vuosina : Lähde: VM ja Suomen Kuntaliitto Muuttuja (%-muutos) Palkkasumma 4,5 3,2 1,4 2,4 3,0 Yleinen ansiotaso 2,7 3,2 2,1 2,1 2,1 Kuntien ansiotaso 3,0 3,6 1,8 2,1 2,1 Inflaatio %-yksikköä: 3,4 2,8 1,6 2,1 2,0 Työttömyysaste 7,8 7,7 8,3 8,2 7,9 Verot/BKT 43,6 44,0 44,9 44,9 44,8 Euribor 3 kk, %1,4 0,6 0,2 0,3 0,9 10 vuoden korko, % 3,0 1,9 1,7 2,3 2,9 Kuntatalous vuoteen 2017 saakka PPB:n mukaan Koko maassa kuntatalous oli vv vuosikatteella ja tilikauden tuloksella mitattuna tasapainossa v:n 2009 notkahdusta lukuun ottamatta. Kuitenkin velkaantuneisuus lisääntyi, sillä negatiivinen rahoitusvarallisuus kasvoi v:n :sta asukasta kohti v

21 1.795 :oon/ per asukas. Viime vuonna (2012) talouden tasapaino heikkeni selvästi. Peruspalvelubudjettitarkastelun (PPB) perusteella kuntasektorin (kunnat ja kuntayhtymät) talouden tasapaino heikkenee olennaisesti vv Vuosikatteen arvioidaan laskevan v:n 2013 lähes 400 :sta asukasta kohti v.2017 n. 80 :oon per asukas. Vv kuntasektorin toimintamenot kasvoivat keskimäärin 5,3 %/v, josta kustannustason muutoksesta aiheutui 3,3 %-yks. ja määrän muutoksesta 2,0 %-yks. Vastaavasti vv toimintamenojen arvioidaan kasvavan 3,4 %/v, josta 2,1 %-yks. on kustannustason nousua ja 1,3 %-yks. määrän muutosta. Määrän muutoksesta n. 1 %-yksikkö aiheutuu ikärakenteen muutoksesta. V kuntatalous on todennäköisesti alijäämäinen, vaikka kuntatalouden tasapainoa parantaa kertaluontoiset tekijät, kun verotilitysjärjestelmän muutokset aikaistavat alkaen verotilityksiä valtiolta kunnille. Vaikutus on v yhteensä n. 400 milj. ja on siis tilapäinen. 21 Myös velkaantuminen lisääntyy PPB:n mukaan.

22 Kuntatalouden näkymät kiristyvät lähivuosina valtiontalouden sopeutustoimien ja verotulojen kasvun hidastumisen myötä. Samaan aikaan väestön ikääntymisen kuntatalouteen kohdistamat menopaineet kasvavat edelleen. Tulokehityksen heikentyessä kuntien ja kuntayhtymien käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää tiukkaa menokuria. Keskeistä on palkkamenojen kasvun hillitseminen ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttaminen. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen arvioidaan edelleen kasvavan suhteellisen maltillisesti, nimellisesti n. 3,4 % vuodessa. Arvio perustuu siihen, että kunnat joutuvat hillitsemään menojensa kasvua taantuman jälkeen sekä varautumaan tulevaisuudessa hidastuvaan tulokehitykseen ja yleiseen talouskehitykseen liittyviin epävarmuuksiin. Syksyllä 2013 solmittu työmarkkinaratkaisu tukee toimintamenojen kasvun hillintää. Kuluttajahintojen nousu aiheuttaa menopaineita. Kunta-alan ansiotason ennakoidaan nousevan noin 2 prosenttia. Kunnallisveron veroperustemuutosten aiheuttamat lisäykset ja vähennykset verotuloihin on esitetty kompensoitavaksi valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäten tai vähentäen. Vuoden 2014 valtionosuudet kunnille ovat runsaat 8 mrd euroa ja niihin sisältyy yhteensä nettomääräisesti lähes 850 milj. lisäyksiä, jotka koostuvat pääasiassa verotulomenetysten kompensaatioista eri vuosilta. V uutena eränä on jäteveron tuoton tilitys kunnille valtionosuuksien kautta yhteensä n. 70 milj. eli 12,97 per kunnan asukaa. Yhteisöverokannan alentaminen 20 prosenttiin v ja muut yhteisöveroon tehtävät muutokset aiheuttavat kuntien verotulojen vähentymistä v n. 232 milj. ja v n. 189 milj.. Yhteisöverotukseen tehdyt veroperustemuutokset on esitetty kompensoitavaksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta muuttamalla yksiköllä vähentää kuntien yhteisöverotuottoa vuositasolla 46 milj. eurolla. Verotulojen arvioidaan kasvavan vv keskimäärin 3 % ja valtionosuuksien 1 %. Valtionosuudet sisältävät myös veroperusteisiin tehtyjen muutosten aiheuttamat menetysten kompensaatiot kunnille. Kuntatalouden vuosikate ei riitä kattamaan poistoja vuosina V poistotaso noussee tavanomaista enemmän kirjanpitolautakunnan kuntajaoston v antaman suosituksen perusteella, minkä mukaan poistoissa käytettäisiin poistoaikarajojen lyhimpiä poistoaikoja. Tämä merkitsee euromääräisten poistojen kasvua. Kuntatalouden tulojen ja menojen kehitysarvio kuntien tilinpidon mukaan, mrd. Käyvin hinnoin Tuloksen muodostuminen 1. Toimintakate -25,8-26,7-27,7-28,5-29,7-30,8 2. Verotulot 19,3 20,2 20,8 21,5 22,0 22,9 3. Valtionosuudet, käyttötalous 8,1 8,4 8,3 8,5 8,6 8,7 4. Rahoitustuotot ja kulut, netto 0,2 0,1 0-0,2-0,3-0,5 5. Vuosikate (= ) 1,8 2,2 1,4 1,1 0,7 0,4 6. Poistot -2,4-2,7-2,8-2,9-3,0-3,1 7. Satunnaiset erät, netto 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 8. Tilikauden tulos -0,4-0,2-1,1-1,5-2,0-2,4 Rahoitus 9. Vuosikate 1,8 2,2 1,4 1,1 0,7 0,4 10. Satunnaiset erät 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 11. Tulorahoituksen korjauserät -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 12. Tulorahoitus, netto (= ) 1,5 2,0 1,5 0,9 0,5 0,2 13. Käyttöomaisuusinvestoinnit -4,6-4,6-4,6-4,6-4,6-4,6 14. Rahoitusosuudet ja myyntitulot 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 15. Investoinnit, netto (= ) -3,5-3,5-3,5-3,5-3,5-3,5 16. Rahoitusjäämä (= ) -2,0-1,5-2,3-2,6-3,0-3,3 17. Lainakanta 13,8 15,4 17,7 20,3 23,4 26,6 18. Kassavarat 4,2 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 19. Nettovelka (= ) 9,6 11,2 13,7 16,4 19,5 22,9 Investointien on laskelmassa arvioitu pysyvän korkealla tasolla johtuen tiedossa olevista investointipaineista. Edellä kuvatulla kehityksellä vuosikate jäisi koko tarkasteluajanjaksolla 22

23 selvästi nettoinvestointeja alhaisemmaksi. V kuntatalouden lainakannan arvioidaan olevan 26,6 mrd euroa eli lähes /asukas. Kuntatalouden bruttovelka suhteessa BKT:en nousisi lähes 12 %:iin tarkastelukauden lopussa. Myös paine kunnallisveroprosenttien korotuksiin edelleen kasvaa. Korkotaso pysynee vielä v alhaisella tasolla, mutta korkotason nousu keskipitkällä aikavälillä lisää korkomenoja. Vuoden 2013 talousarvion Toteutuminen Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion ja siihen tehtyjen muutosten jälkeen tuloslaskelman vuosikatetavoite on 4,6 M. Marraskuussa 2013 tehdyssä arviossa vuosikatetavoite saavutettaneen. Kaupungin taloudellinen tasapaino ja kokonaistaloudellinen asema ovat vuoden 2013 talousarviossa tehdyn arvion mukaisia. Vuoden 2014 talousarvioon ja taloussuunnitelmaan vaikuttaneet tekijät Talousarviossa on otettu huomioon Kalajoen kaupungin toiminnan ja palvelujen lisäksi isäntäkuntana toimiminen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa Merijärven kunnalle ja ympäristöterveydenhuollon palveluissa Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Lomituspalveluissa on otettu huomioon palvelujen tuottaminen ja järjestäminen Kalajoen kaupungin lisäksi Alavieskan, Merijärven ja Pyhäjoen kunnille. Lisäksi on otettu huomioon maaseutuhallinnon palvelujen tuottaminen Alavieskan, Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnille sekä Raahen kaupungille. Kalajoen kaupungin toimesta tuotettujen ja järjestettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vastuualueella asuu runsaat asukasta ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen alueella runsaat asukasta. Maaseutuhallinnon vastuualueen asukasluku on ja lomituspalveluiden vastuualueen asukasluku on vajaat Strategiat Päätöksentekoa ja toimintaa ohjaavat strategiat on hyväksytty valtuustossa Tulot Kalajoen kaupungin käyttötulot (=toimintatulot, verotulot ja käyttötalouden valtionosuudet) ovat 88,7 M. euroa. Verotulot ovat 36,5 M, valtionosuudet 29,2 M ja toimintatuotot 23,0 M. Verorahoituksen taso kasvaa v:sta 2013 vuoteen 2014 n. 2,5 %. Kasvua tapahtuu, vaikka valtionosuuksia leikataan lisää v n (67 /as). Käyttötulot Milj Käyttötulot 73,9 78,5 83,8 86,3 86,6 88,7 Verotulot 30,3 30,7 33,4 34,4 35,6 36,5 Valtionosuudet 24,5 26,3 27,8 27,9 28,5 29,2 Toimintatuotot 19,1 21,5 22,6 24,0 22,5 23,0 Käyttötulot %-osuudet Käyttötulot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Verotulot 41,0 39,1 39,9 39,8 41,0 41,1 Valtionosuudet 33,1 33,5 33,2 32,4 33,0 33,0 Toimintatuotot 25,9 27,4 27,0 27,8 26,0 25,9 Toimintatuotot Toimintatuotot (myyntituotot, maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut tuotot) ovat v yhteensä 23 M eli 2,2 % suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Toimintatuottoihin sisältyvät korvaukset isäntäkuntana järjestetyistä palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon osalta Merijärven kunnalta sekä ympäristöterveydenhuollon ja maataloushallinnon osalta Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kunnilta sekä Raahen kaupungilta. Sosiaali- ja terveyden huollon oma tuotanto on tuotteistettu ja palvelujen myynti perustuu ostettujen tuotteiden määrään. Muualla tuotettujen palvelujen laskutus tapahtuu läpilaskutusperiaatteella. Ympäristöterveydenhuollon osalta laskutus tapahtuu sopimuksen perusteella kus-

24 tannusten jaon mukaan. Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä ovat 5,1 M, kasvua 2,2 % ( ). MELA:n korvaus lomituspalvelukustannuksiin on arvioitu 4,13 milj. :ksi, joka 1,1 % vähemmän kuin v Myös lomituspalvelukustannukset ovat kuluvaa vuotta pienemmät. Ilman Melan korvauksia toimintatuottojen arvioidaan kasvavan 2,7 %. Käyttötalouden maksuja ja taksoja tarkistetaan vähintään kustannusnousua vastaavasti ottaen huomioon kaupungin talousstrategiassa mainitut linjaukset. Toimintaperiaatteiltaan itsekannattavissa toiminnoissa, kuten esim. vesihuollossa tavoitteena on, että tuotot kattavat toiminnasta aiheutuvat käyttö- ja pääomamenot. Keskeisiä perusturvapalveluiden maksuja kuten terveyskeskus-, vuodeosasto-, hammashoito- ja päivähoitomaksuja voidaan korottaa vain valtioneuvoston päätöksellä. Vesi- ja viemärilaitoksen maksujen tuotto ei kata kaikkia laitoksen aiheuttamia käyttö- ja investointimenoja (jaksotettuja). Vesi- ja viemärilaitoksen maksuihin sisältyy tulevina vuosina olennainen korotuspaine ja maksuja joudutaan edelleen korottamaan. Vesi- ja viemärilaitoksen taloudellisena tavoitteena on pitkällä tähtäimellä rahoittaa maksuilla käyttö- ja investointimenot niin, ettei siihen tarvita enää verorahoitusta. Verotulot Kalajoen kaupungin talousstrategian mukaan verotus on korkeintaan alueen keskiarvossa. Kalajoen kaupungin tuloveroprosentti on v vahvistettu 19,50 %:ksi eli samaksi kuin vv Koko maassa tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on tänä vuonna (2013) 20,01 % ja painotettu 19,38 %, jossa viimeksi mainitussa näkyy suurten kaupunkien painoarvo; alhaisemmat veroprosentit ja korkeampi verotettava tulo. Vuonna 2013 Ylivieskan seutukunnan tuloveroprosentin aritmeettinen keskiarvo on 21,13 %. Pohjois-Pohjanmaan kuntien painotettu keskiarvo on 19,84 % sekä Keski-Pohjanmaan kuntien painotettu keskiarvo 20,58 %. Tuloveroprosenttien selkeillä kuntakohtaisilla eroilla on taloudellista merkitystä kuntalaisillekin: kaksi %-yksikköä alhaisemmalla tulovero-%:lla :n vuosituloilla kuntalainen maksaa 600 vähemmän veroja sekä :n tuloilla vähemmän veroja. Jos perheessä molemmat vanhemmat käyvät palkkatyössä, on ero vuodessa. V verotettavan tulon (ent. äyrimäärä) arvioidaan kasvavan 3,7 % ja v kasvavan 2,2 %. Vuosien arviot perustuvat Suomen Kuntaliiton koko maan arvioon sekä arvioon aluetalouden kehityksestä. Kalajoen työttömyys on alle koko maan keskiarvon. Syyskuussa 2013 koko maan työttömyysprosentti TEM:n mukaan oli 10,9 %, Pohjois- Pohjanmaalla 12,9 % ja Kalajoella 9,2 %. Yhteisöverotulojen arvioidaan v kasvavan vuodesta 2013 erityisesti siksi, että kuntasektorin yhteisöveron määrän arvioidaan nousevan. Kalajokisten (yritysten kotipaikka Kalajoella) yritysten verotettava tulo kasvoi v niin kuin se kasvoi v Kaupungin jako-osuus kasvoi v ,4 % (arvio korotuksesta oli 5 %) ja v:n 2014 verotuloarviossa on korotettu 0,5 %. Vuonna 2014 yhteisöverotulojen arvioidaan olevan Vuoden 2014 jako-osuus määräytyy vuosien 2011 ja 2012 kaupungin osuuksien keskiarvona ja se on lopullinen jako-osuus ensi vuodelle. Kuntasektorin jako-osuus laskee nousee 5,68 %- yksikköä 35,17 %:iin. Korotuksella kompensoidaan kuntasektorille yhteisöveroprosentin laskun (24,5 % -> 20,00 %) verovelvollisille aiheuttama verotulojen menetys kunnille. Kiinteistöverotuloja arvioidaan v kertyvän euroa, joka 9,2 % suurempi kuin v Nousu johtuu verotusarvojen noususta, koska verotettavan omaisuuden ikäalennuksia pienennetään. Veroprosentit ovat samat kuin vv Tarkemmat laskelmat verotulojen kertymästä ovat talousarvion liiteosassa. 24

25 Valtionosuudet Lopullisesti valtionosuudet v:lle 2014 vahvistetaan ensi vuodenvaihteessa, joten talousarviossa olevat euromäärät ovat arvioita.valtionosuudesta tulee ns. yhden putken malli ja valtionosuudet maksaa valtiovarainministeriö lukuun ottamatta opetusministeriön hallinnonalalle jääviä erä. Yhden putken mallissa ovat mukana yleisen osan määräytymisperusteet (yleinen valtionosuus), sosiaali- ja terveydenhuollon laskennalliset kustannukset sekä esi- ja perusopetuksen ja yleisen kirjaston laskennalliset kustannukset ja taiteen perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräytymisperusteet. Myös verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus ja verovähennysten kompensaatiot ovat yhden putken mallissa mukana. OPM:n hallinnonalalle jää perusopetuksen lisäopetus, maahanmuuttajien valmistava opetus, muut kuin oppivelvolliset, pidennetty oppivelvollisuus, sisälaitoslisä ja joustava perusopetus. VM:n alaiset laskennalliset valtionosuudet vähenevät arvion mukaan 0,3 % koko maassa. Vuoden 2014 valtionosuuksiin tehdään 2,4 %:n indeksitarkistus. Kalajoen kaupungilla valtionosuuksien arvioidaan nousevan ensi vuonna 2,4 % v:n 2013 talousarvion arvioituun määrään verrattuna. Valtionosuudet ovat kuluvavan vuonna suuremmat kuin talousarviossa 2013 ja tähän valtionosuusviranomaisten päätöksiin nähden kasvu on 1,2 %. Em. lukuihin sisältyy valtionosuuden lisäleikkaus v yhteensä eli 67 /as. V alkaneet valtionosuusleikkaukset ovat v yhteensä 208 /as. Laskennallinen valtionosuusprosentti laskee tämän vuoden 30,96 %:sta ensi vuonna 29,53 %:iin koko maan tasolla. Talousarvion liiteosassa on tarkempi erittely valtionosuuksista. Organisaatio ja toiminnot Vuoden 2014 talousarviossa tapahtuvat muutokset: Työllisyysasiat siirtyvät hallintopalveluiden henkilöstöohjauksesta perusturvapalveluiden hyvinvointipalveluihin. Kaupungin markkinointimääräraha siirtyy sivistyspalveluista kehittämispalveluihin. Yhteismarkkinointimääräraha säilyy sivistyspalveluissa. Organisaation uudistaminen: Hallinto-, perusturva- sekä teknisten palveluiden organisaatiota ja ohjausjärjestelmää uudistettiin v ja samankaltainen uudistus valmistellaan myös kehittämis- sekä sivistyspalveluihin. Prosessien ja järjestelmien hankinnan ja muutosten koordinaatio: Kaupungin prosessien ja järjestelmien kehittämistarve korostuu, kun palvelujen ja toimintojen tuottavuusvaatimus kasvaa. Kokonaistaloudellisuuden ja laadun vuoksi hankitaan ICTpalvelujen tietohallinnon lausunto ennen kaupungin organisaatiossa tehtäviä prosessien (toimintatapojen) ja tietojärjestelmien muutoksia/hankintoja. Ruokapalveluiden kehittäminen: Ruokapalveluiden kehittämis- ja investointitarpeista on valmistunut selvitys. Ennen selvitykseen perustuvaa investointien toteuttamista tutustutaan muualla tehtyihin vastaaviin kehittämis- ja investointikohteisiin. Tavoitteena on, että ruoka-aineiden hankintaprosesseja uudistetaan niin, että lähiruokaa voidaan käyttää enemmän. Makua maalta hankkeella edistettiin lähiruuan käyttöä. Hankkeen ohjausryhmässä oli mukana ruokapalvelupäällikkö. Jatkossakin on hanke, jolla edistetään mm. lähiruuan käyttöä. Edistetään myös tuottajien valmiuksia tehdä tarjouksia ruoan valmistusaineista. Opetuspalvelut: Opetuspalvelujen uudelleen järjestämistä varten on valmistunut selvitys ja sen perusteella valtuusto päättää asiasta mennessä. Muu kehittämistyö: 25

26 Kaupungin talouden sopeuttamistarve on mm. verotulojen hitaan kasvun, valtionosuuksien leikkauksien ja rakennepoliittisen ohjelman vuoksi vuoden 2017 tasolla n. 5,4 M. Summa voi kasvaa tai laskea, kun rakennepoliittisen ohjelman kuntakohtaiset vaikutukset aikanaan selviävät. Joka tapauksessa tulevina vuosina talouden sopeuttamistarve on olennainen. Verotustason korotuksen lisäksi tarvitaan myös muita vaikuttavia sopeuttamistoimenpiteitä Henkilöstö Henkilöstöstrategiassa todetaan henkilöstön kehittämisen ja toiminnan tuloksellisuuden välinen yhteys. Strategian mukaan kaupungilla on hyvinvoiva, työhön motivoitunut henkilöstö, joka vastuuntuntoisesti tuottaa strategioihin ja päätöksiin pohjautuvia taloudellisia ja laadukkaita palveluita. Kaupungin palveluksessa on kaikkiaan hieman yli 1000 henkilöä. Lukuun sisältyvät myös määräaikaisesti työstä poissa olevat ja heidän sijaisensa. V henkilöstömenot ovat 44,3 M, josta on kasvua kuluvan vuoden talousarvioon ja siihen tehtyihin muutoksiin on 1,7 M eli 4,1 %. Seuraavassa henkilöstömenojen vertailu: Kaikki henkilöstömenot Työllisyyden h-menot Lomituksen h-menot Netto Muutos % Kaikki henkilöstömenot 8,4 7,4-0,8 4,0 Työllisyyden h-menot 15,6 1,4-22,3 12,2 Lomituksen h-menot 36,4 7,3-8,3 0,5 Netto 5,9 7,6 0,5 4,2 Nyt voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät Uudet sopimukset on allekirjoitettu kaudelle Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta; ensimmäinen jakso on ja toinen jakso on Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutetaan tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. Lääkärisopimuksessa (LS) korotusvaroja kohdennetaan sekä päivystysjärjestelmän uudistamiseen että lääkäreille, hammaslääkäreille ja eläinlääkäreille maksettavaan yleiskorotukseen. Muutokset toteutetaan pääsääntöisesti Opetushenkilöstön sopimuksessa (OVTES) korotusvarat käytetään yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisten lisien painoarvon pienentämiseen sekä 1. ja 2. kalleusluokan lähentämiseen. Ensimmäisen jakson toinen 0,4 %:n sopimuskorotus toteutetaan kunta-alan sopimuksissa lukuun ottamatta lääkärisopimusta lukien. Kunta-alan sopimuksissa korotuksen toteuttamisessa otetaan huomioon vuosilomalain muutoksesta aiheutuvat kustannukset. Jäljelle jäävän korotuksen käytöstä neuvotellaan toukokuun 2014 loppuun mennessä. Kunta-alan työmarkkinaosapuolet neuvottelevat toisen jakson ( ) sopimuskorotuksesta ja sen kohdentamisesta mennessä. Talousarviossa 2014 on varauduttu em. sopimusten mukaisiin palkantarkistuksiin.

K A L A J O E N K A U P U N G I N

K A L A J O E N K A U P U N G I N K A L A J O E N K A U P U N G I N T A L O U S A R V I O 2 0 1 5 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma RAKENTAMISOHJELMA 2015-2019 Kaupunginhallitus 8.12.2014 Valtuusto 16.12.2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2015 2016. Someron kaupunki Talousarvio 214 Taloussuunnitelma 215 216 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 11.12.213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KAUPUNGINJOHJAN KATSAUS VUOSIEN 214 216 KEHITYSNÄKYMIIN.. 3 2. YLEISPERUSTELUT. 4 2.1. Suhdannenäkymä..

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Talousarvio Taloussuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset lähtökohdat...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014 2016 Kaupunginhallitus 25.11.2013 Kaupunginvaltuusto 9.12.2013 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12

Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 Sisällysluettelo Esipuhe... 3 1 Suunnittelun lähtökohdat... 6 1.1 Väestö... 6 1.2 Työttömyys... 11 1.3 Työpaikat... 12 2 Taloudelliset lähtökohdat... 14 2.1 Kansantalouden kehitysnäkymät... 14 2.2 Kuntatalouden

Lisätiedot

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi. leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi leppävirran kunta TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 9.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 TALOUSARVIO 2014 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2015 2016 Kokkolan kaupunginvaltuusto 16.12.2013 122 SISÄLLYSLUETTELO Kokkolan kaupungin strategia 2013 2017...1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...5 Kokkolan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 353 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 134 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157

Talousarvio 2014. Taloussuunnitelma 2014 2016. Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Talousarvio Taloussuunnitelma 2016 Kunnanhallitus 25.11.2013 344 Kunnanvaltuusto 9.12.2013 157 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 4 2. Taloussuunnitelman talousperusteet... 13 Taloudelliset lähtökohdat...

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 TALOUSARVIO 2012 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.12.2011 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi SISÄLLYSLUETTELO I KUNNAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kh 18.11.2013 352 Kh 25.11.2013 363 Kv 03.12.2013 Pöytäkirjan liite nro TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2012 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2012

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2012 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2012 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 Vuoden 2009 alussa käyttöön otettua Kempeleen toimintamallin kehittämistä jatketaan itsenäisen kunnan pohjalta.

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Talousarvio 2012 Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa.. Nilsiän kaupunki Talousarvio 2012 1 (140) Sisällysluettelo YLEISPERUSTELUT... 3 1. Yleinen taloustilanne ja kuntien toimintaympäristö... 3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014

TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSARVIOSUUNNITELMA 2013 2014 Kokkolan kaupunginvaltuusto 12.12.2011 112 SISÄLLYSLUETTELO Visio 2020: Kokkolassa parasta aikaa...1 Väestö ja työllisyys...2 Taloudellinen tilanne ja

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 Sisällysluettelo sivu Kaupunginjohtajan katsaus 3 Strategia 2020 4 Taloudenhoidon

Lisätiedot

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014

KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 Kunnanjohtajan katsaus KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUODELLE 2014 KEMPELEEN KUNNAN TALOUSARVIO 2014 Kuntakenttä elää historiallista murrosvaihetta. Hallitus on avannut kaikki keskeiset kuntien toimintaa ja taloutta

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO 2020 JA STRATEGISET TAVOITTEET... 1 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 Väestö...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67

Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 Haapaveden kaupunginhallitus 28.10.2013, 251 Haapaveden kaupunginvaltuusto 11.11.2013, 67 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010

leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 leppävirran kunta TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013 TALOUSARVIO 2011 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 13.12.2010 Leppävirran kunta Puh (017) 570 911 PL 4, 79101 Leppävirta www.leppavirta.fi TALOUSSUUNNITELMA 2011-2013

Lisätiedot