Pääministeri Etunimi Sukunimen. hallituksen hallitusohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääministeri Etunimi Sukunimen. hallituksen hallitusohjelma"

Transkriptio

1 Pääministeri Etunimi Sukunimen hallituksen hallitusohjelma 28. joulukuuta 2014

2 Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä toimintasuunnitelma, jossa sovitaan hallituksen tärkeimmistä tehtäväalueista. Tyypillisesti yksittäisillä ministereillä on oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä hallitusohjelman puitteissa, mutta poikkeamat vaativat koko hallituksen hyväksynnän. Tämä on innovaatio- ja konsulttitoimisto Neutrinica Oy:n täysin ilmaiseksi kenenkään pyytämättä laatima ehdotus Suomen seuraavan hallituksen hallitusohjelmaksi. Sen ovat toimittaneet Juha Peltoniemi & Jouni Peltoniemi. Ohjelma on muodostettu suhteellisen konservatiivisesti, useimpien hyväksyttäväksi kompromissiksi, jättäen pois kaikkein radikaaleimmat, kiistanalaisimmat ja vaikeimmin hyväksyttävät asiat. Se ei siten vastaa täydellisesti kirjoittajiensa arvomaailmaa. Välttämättömiä mutta kivuliaita toimenpiteitä ei kuitenkaan ole jätetty pois, vaikka sellaiset saattavat osoittautua poliittisesti vaikeiksi, jopa tuhoisiksi päättäjille. Taloudellisia lukuja ei ole vielä kiinnitetty, koska taloudellinen tilanne voi muuttua nopeasti ja tilanne tulee joka tapauksessa arvioida uudestaan todellisten hallitusneuvottelujen aikana.

3 Sisällys PELASTETAAN SUOMI ROMAHDUKSELTA...1 KORJATAAN EUROOPAN UNIONIA...2 UUDISTETAAN SUOMI PERUSTEELLISESTI...3 LOPETETAAN TÄMÄ LAMA...4 POISTETAAN RAKENTEELLINEN TYÖTTÖMYYS...5 EDISTETÄÄN ELINKEINOJA...7 YKSINKERTAISTETAAN VEROTUSTA...8 KANNUSTETAAN SOSIAALITURVALLA...10 LUOTETAAN SUOMALAISEEN OSAAMISEEN...12 PIIRRETÄÄN KUNTAKARTTA UUSIKSI...14 KEVENNETÄÄN HALLINTOA...15 OMISTETAAN, MYYDÄÄN JA RAKENNETAAN...16 JAETAAN OIKEUTTA...17 NAUTITAAN YHTEISESTÄ YMPÄRISTÖSTÄ...19 PUOLUSTETAAN ISÄNMAATA JA IHMISKUNTAA...20 PARANNETAAN MAAILMAA...20 TOIMITAAN AVOIMESTI JA VASTUULLISESTI...21 LIITTEET...23 Taloustilanne...23 Talousvaikutukset...23 Investoinnit...23 Ministeriöt...25

4 PELASTETAAN SUOMI ROMAHDUKSELTA Pääministeri Sukunimen hätätilahallitus pelastaa Suomen taloudelliselta ja moraaliselta romahdukselta ja johtaa isänmaan uuteen nousuun kohti oikeudenmukaista yhteiskuntaa, jossa kaikkien on hyvä olla. Hallitus pyrkii uudistamaan yhteiskuntamme perusrakenteet. Hallituksen politiikkaa ohjaaviin arvoihin kuuluvat oikeudenmukaisuus, sivistys ja vastuullisuus. Hallituksen omaa toimintaa ohjaavat myös rehellisyys, avoimuus ja luotettavuus. Hallituksen ohjelma perustuu vallitsevien tosiasioiden tunnustamiseen ja tutkimukseen perustuvan tiedon käyttöön. Suomi on ajautunut syvään ja kiihtyvään lamaan. Nykyinen suunta vie Suomen yhteiskunnallisen romahduksen partaalle. Olemme taloudellisessa hätätilassa, mutta emme epätoivon partaalla. Suunta voidaan kääntää, mutta se vaatii uhrauksia ja ponnistuksia kansalta. Tässä tilanteessa kenenkään ei pidä linnoittautua saavuttamiinsa etuoikeuksiin, vaan kaikkien tulee olla valmiita tinkimään eduistaan. Hallitus pyrkii palauttamaan moraalin ja vastuun hallintoon ja talouteen. Hallitus torjuu yhteiskunnallista vapaamatkustusta sekä moraalikatoa eli mahdollisuutta siirtää riskit toisille ja kerätä voitot itselle. Sen sijaan hallitus suuntaa kohti keskiaikaista vastuutaloutta, jossa hyödyn saa se, joka kantaa riskin ja riskin kantaa se, joka korjaa hyödyn. Hallitus vähentää köyhyyttä, syrjäytymistä ja eriarvoisuutta. Hallitus pyrkii kestävään talouskasvuun. Hallitus vahvistaa suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukykyä ja poistaa rakenteellista työttömyyttä tukevat rakenteet. Hallitus paikkaa kansantalouden kestävyysvajeetta pitkän tähtäimen toimin. Julkista sektoria tehostetaan, sosiaalietuja arvioidaan uudestaan ja eläkeikää nostetaan. Verotuloja nostetaan kitkemällä veronkiertoa ja vähentämällä kansainvälistä verokilpailua. Mahdolliset julkisen sektorin leikkaukset pyritään ajoittamaan tulevalle nousukaudelle. Hallitus pyrkii jatkamaan kansainvälistä yhdentymiskehitystä kohti tasapainoista, moraalisesti kestävää Eurooppaa ja maailmaa. Hallitus pyrkii uudistamaan Euroopan Unionin rappeutuneita rakenteita ja tuhoisia taloudellisia mekanismeja, erityisesti yhteisvaluuttaa ja sen hallintoa. Hallitus varautuu eroamaan rahaliitosta, jos sitä ei uudisteta moraalisesti ja taloudellisesti kestäväksi. 1

5 KORJATAAN EUROOPAN UNIONIA Hallitus pyrkii vaikuttamaan Euroopan Unionin kehittämiseksi kestäväksi ja toimivaksi kansalaisunioniksi. Euroopan Unionin päätöksentekomekanismeja tulee kehittää. Yksimielisyyssäädöksiä voidaan lieventää, kunhan Suomen suhteellista vaikutusvaltaa ei heikennetä. Uusia jäsenvaltioita ei pystyttäne ottamaan, ennen kuin Euroopan Unionin talous ja hallinto saadaan parempaan kuntoon. Hallitus ei hyväksy erivapauksia muille jäsenmaille. Jos joku jäsenvaltio ei hyväksy samoja sääntöjä kuin Suomi, annetaan sen erota Euroopan Unionista. Yksittäisille valtioille ei pidä antaa epäoikeutettuja tukipaketteja, mutta taloudellisesti kestävä Eurooppaa vaatii finanssimekanismeja, joilla varallisuutta palautetaan keskeisiltä alueilta reuna-alueille, koska talouden lainalaisuuksien mukaan yhtenäisellä talousalueella varallisuutta virtaa aina reunoilta keskelle. Hallitus kannustaa Euroopan Unionia kehittämään yhteisiä ja sitovia säädöksiä verojen kierron estämiseksi ja kansainvälisille rahoitusmarkkinoille asetettavien verojen toteuttamiseksi. Asetetaan minimiverot yritystoiminnalle tai siitä saataville pääomatuloille sekä alkoholille, tupakalle ja polttonesteille, samoin arvonlisäverolle ainakin helposti rajan yli kulkeville tuotteille. Etämyynnin arvonlisäverot säädetään maksettavaksi ostajan kotimaan mukaan. Hallitus vaatii yhteisvaluutan ja sen hallinnon perinpohjaista uudistamista. Yhteisvaluutta-alueeseen liittyvät epäsymmetriat tulee korjata kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla, mutta ei kuitenkaan yhteisvastuullisilla lainoilla tai epäsymmetrisillä sitoumuksilla. Valtiollisia vakuutuksia voidaan laatia vain symmetrisen alkuasetelman pohjalta. Pankkiunionia kehitetään säätelyorganisaationa ylikansallisille pankeille eikä yhteistakaajana. EU-tasolla ei kannusteta pankkien ja muiden yhtiöiden kasvua niin suureksi, etteivät ne voi kaatua. Liian suuret rahalaitokset tulee pilkkoa. Pitkäaikaista talletus- ja lainaustoimintaa harjoittavat pankit tulee erottaa investointi-, keinottelu- ja varjopankeista sekä muista arvopaperikasinoista organisaationaalisesti ja funktionaalisesti. Pankkien vakavaraisuutta tulee parantaa. Uusien kuplien syntyä tulee hillitä myös rahoituksellisin sääntelytoimin. 2

6 Euroopan keskuspankin tulee huolehtia euron arvosta ennen kaikkea torjumalla deflaatiota. Deflaatio aiheuttaa taloudelle kurjistumiskierteen, joka vahingoittaa kaikkia talouden sektoreita. Missään euromaassa ei saisi esiintyä minkäänlaista deflaatiota, ei yksikköpalkkojen, kuluttajahintojen tai asumisen hinnoissa. Vain arvopaperien, arvometallien ja muiden pörssihyödykkeiden hinnat tulee erottaa deflaatioindeksistä. Talous toimii ja uudistuu tehokkaimmin lievässä, noin 2-5 % inflaatiossa, joka antaa sopivasti liikkumavaraa sopeuttaa taloutta. Vasta tätä korkeampi pitkäaikainen inflaatio aiheuttaa vahinkoa. Tässä taloustilanteessa koko Eurooppa tarvitsisi vähintään 4 % inflaation tulppien avaamiseksi ja epäsymmetrioiden suoristamiseksi. Hallitus vaatii Euroopan keskuspankkia torjumaan deflaatio lisäämällä merkittävästi kierrossa olevan rahan määrää lainaamalla tai jakamalla sitä tasapuolisesti suoraan jäsenmaille tai niiden kansalaisille, mutta ei pankeille. Tämä vaatii sääntöjen muuttamista. Euromaiden talouksien epäsymmetrian korjaamiseksi vahvojen euromaiden, ennen kaikkea Saksan tulee sallia muita maita suurempi inflaatio ja nostaa palkkatasoaan % suhteessa muihin euromaihin. Mikäli Saksa ja muut euromaat eivät taivu Suomen esittämiin vaatimuksiin, Suomen tulee erota eurosta ja siirtyä omaan markkaan niin pian kuin käytännössä mahdollista. UUDISTETAAN SUOMI PERUSTEELLISESTI Hallitus käynnistää parlamentaarisen prosessin perustuslain uudistamiseksi. Valtio ja sen hallitus ovat olemassa kansaa varten. Vallan liiallista keskittymistä ja pysyvien vallan sisäpiirien muodostumista estetään. Perusoikeuksia ja -velvollisuuksia vahvistetaan. Hallitus pyrkii vakaaseen, vapaaseen ja vauraaseen Suomeen, jossa vallitsee rehellisyys, lahjomattomuus ja kaikkien kunnioitus. Hallitus haluaa kehittää Suomea innovatiiviseksi, joustavaksi ja proaktiiviseksi. Hallitus pyrkii poistamaan moraalikatoon kannustavat palkkiojärjestelmät yksilö- ja instituutiotasoilta. Varotaan riskisosialismia, jossa tappiot lankeavat yhteiskunnalle. 3

7 Hallitus pyrkii omalla esimerkillään uudistamaan yhteiskunnallista toimintakulttuuria rehellisemmäksi, avoimemmaksi ja vastuullisemmaksi. Luodaan kansalaiskulttuuria, joka sietää yritteliäisyyttä, erilaisuutta ja epäonnistumisia sekä tukee vastuunottoa, välittämistä, luovuutta, uudistumista ja henkistä kasvua. Korostetaan yhteistyötä keskinäisen kilpailun sijaan. Siirrytään nollasummapelistä plussummapeliin. LOPETETAAN TÄMÄ LAMA Hallitus lopettaa laman ja nostaa Suomen uuteen nousuun. Pitkittynyt lama johtuu pääosin oman taloutemme rakenteista ja jäykkyyksistä. Kestävä talous pystyy sopeutumaan niin ulkoisiin muutoksiin kuin muuttumattomuuksiin kuten jäykkään yhteisvaluuttaan. Suomen talous ei ole pystynyt joustamaan vaan on jäämässä deflaatiokierteen vangiksi. Erityisesti lamaa ruokkii ja koko yhteiskunnan perusteita rapauttaa maatamme ja maailmaamme runtiva moraalikato ja riskisosialismi. Hallituksen harjoittama rahapolitiikka riippuu Euroopan valinnoista. Jos Euroopan rahaliitto ryhtyy harjoittamaan oikeaa antideflatorista rahapolitiikkaa Suomen vaatimusten mukaan, voimme jatkaa euromaana. Muussa tapauksessa hallitus johtaa Suomen eroon eurosta ja ottaa käyttöön oman markan niin nopeasti kuin käytännössä mahdollista ilman hutilointia. Valuutan vaihto pyritään tekemään avoimesti ja hallitusti, aluksi 1:1 vaihtokurssilla ja sitten kelluttamalla valuutta. Hallitus palauttaa samanaikaisesti kilpailukykyä nopeasti ja päättäväisesti sisäisin toimin. Hallitus ei jää odottamaan päätöksiä euron kohtalosta, koska siihen menee kuukausia. Positiivisten päätösten vaikutukset ilmenevät kuukausien tai vuosien päästä ja negatiivisen päätöksen jälkeen oman valuutan käyttöönottokin vaatii kuukausien valmistelun (riippuen siitä, millaiset suunnitelmat on salaa tehty.). Rahanvaihtokaaoksen välttäminen edellyttää reaalista 1:1-vaihtosuhdetta, jotteivät keinottelijat vetäisi välistä. Siksi hallitus toteuttaa välittömän, maltillisen sisäisen devalvaation. Sisäisen devalvaation määrä riippuu suhdannetilanteesta. Se toteutetaan ensisijaisesti fiskaalisin toimin. Ensiksi voitaneen siirtää työnantajille kuuluva työttömyysvakuutusmaksu 4

8 (n. 3 %) työntekijöiden maksettavaksi. Mikäli tämä ei riitä, siirretään myös sairausvakuutusmaksu (n. 2 %). Viime hädässä voidaan siirtää myös eläkevakuutusmaksuja (n. 24 %). Vaihtoehtoisesti sisäinen devalvaatio voitaisiin toteuttaa työmarkkinaneuvotteluin, mutta niiden onnistuminen on epävarmaa. Esimerkiksi lomarahojen poisto toisi noin 4 %:n kustannusvaikutuksen. Joka tapauksessa hallitus elvyttää taloutta lisäämällä julkista kulutusta. Elvytys rahoitetaan osittain ottamalla velkaa niin kauan kuin sitä halvalla saa. Euroalueeseen nähden valtion velka on edelleen selvästi keskimääräistä alhaisempi, joten lisävelkaantuminen ei vielä johda ahdinkoon, vaan pikemminkin suojelee meitä joutumasta maksajan osaan tulevissa euron pelastusoperaatioissa. Euron mahdollisesti sortuessa kaoottisesti velkaantuneet joka tapauksessa hyötyvät velkojien ja säästäjien kustannuksella. Kuntasektorin velkaantumista ei kuitenkaan tueta, vaan elvytys pidetään valtion vastuulla. Minielvytystä tehdään myös nopeuttamalla rahankiertoa. Palkan ja sosiaalitukien maksu muutetaan kuukausittaisesta viikoittaiseksi, jolloin tyypillisen kädestä-suuhun-kansalaisen rahat muuttuvat uudeksi työksi nopeammin ja tileille tarvitsee kerätä vähemmän rahaa. Velkaantuminen lopetetaan heti talouden elvyttyä. Hallitus laatii suunnitelman velan takaisin maksamiseksi. Tämän hallituskauden aikana ei kuitenkaan päästäne lyhentämään velkoja merkittävästi. POISTETAAN RAKENTEELLINEN TYÖTTÖMYYS Hallitus poistaa rakenteellista työttömyyttä ylläpitävät rakenteet hallituskauden aikana. Edellä mainitut finanssitoimet jo parantavat Suomen kilpailukykyä merkittävästi, mutta eivät vielä kestävästi ja pysyvästi. Niiden lisäksi toteutetaan konkreettisia rakenteellisia toimenpiteitä, joilla hillitään inflaatiota ja luodaan täystyöllisyyttä edistäviä vakaita rakenteita. Hallitus edesauttaa taloustilanteeseen sopivan, inflaatiota hillitsevän palkkakehityksen syntymistä tukemalla mahdollisimman kokonaisvaltaisia ja keskitettyjä työmarkkinasopimuksia. Sellaiset turvaavat inflaatiotavoitteet ja kansallisen kilpailukyvyn paremmin kuin alakohtaiset sopimukset, jotka johtavat helpommin työntekijäryhmien epäterveeseen palkka- 5

9 kilpailuun ja työnantajien lepsuiluun. Epäterve palkkakilpailu toimii miinussummapelinä, josta kaikki lopulta kärsivät. Hallitus kannattaa mahdollisimman oikeudenmukaisen ja tasaarvoisen palkkajärjestelmän kehittämistä. Lakko-oikeutta tarkastellaan. Hallitus pyrkii poistamaan työttömyysturvaan liittyvän moraalikadon siirtämällä työttömyyskorvausten rahoituksen ja maksamisen työntekijöiden omistamien ja hallitsemien ammattialakohtaisten työttömyysvakuutuslaitosten vastuulle. Nämä keräisivät tulonsa työntekijöiltä kerätyillä vakuutusmaksuilla, joiden suuruus riippuu täten työttömyydestä. Vakuutuslaitokset taikka niitä hallinnoivat työntekijäjärjestöt päättäisivät itse niin vakuutusmaksujen kuin työttömyyskorvausten suuruuksista, mutta näiden tulisi pysyä tasapainossa. Moraalikadon estämiseksi työttömyysvakuutus pitäisi säätää lailla pakolliseksi. Muita tahoja voidaan vaatia rahoittamaan työttömyysturvaa siltä osin, kun kyseisiä tahoja voidaan pitää omien päätöstensä vuoksi suoraan vastuullisina työttömyyden noususta. Tuotannollis-taloudellisiin irtisanomisiin liitetään toimialan työttömyysvakuutuslaitokselle annettava pakollinen rahamääräinen 3-24 kuukauden palkkaa vastaava irtisanomistalletus, joka palautetaan työnantajalle irtisanotun työllistyessä uudelleen. Tällä kannustetaan irtisanomaan viimeksi sellaiset, joiden mahdollisuudet saada uutta työtä ovat heikoimmat. Muuten irtisanomiskynnystä voisi laskea työllistämisriskien pienentämiseksi. Hallitus poistaa kaikki tunnetut sosiaaliturvaan tai verotukseen liittyvät kannustinloukut, jotka tekevät työnhakijalle työn vastaanottamisesta kannattamatonta. Nämä määritellään tarkemmin jäljempänä. Työttömyysturva toteutetaan osin lainamuotoisena, joka maksetaan takaisin työllistymisen jälkeen pidättämällä palkasta henkilökohtainen takavakuutusmaksu. Pyritään turvaamaan mahdollisimman monelle mahdollisuus saada minimiansiot turvaavaa työtä kansalaispalkkaa vastaan, aluksi kokeiluluonteisesti. Kansalaispalkkaan oikeutetuksi työksi voidaan lukea muun muassa omaishoito, osallistuminen hyväntekeväisyysjärjestön toimintaan taikka tieteellinen ja taiteellinen työ. Kokeilun jälkeen pyritään saamaan se kansalaisoikeudeksi. Työvoiman ammatillista liikkuvuutta tuetaan suuntaamalla ammatillista ja akateemista koulutusta ennustetun työvoiman tarpeen mukaiseksi. Syrjäytymisen estämiseksi jokaiselle työttömäksi jääneelle pyritään antamaan mahdollisuus päästä nopeasti koulutukseen, työ- 6

10 harjoitteluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai yhteiskunnalliseen työhön, jopa maanpuolustustehtäviin. Hallitus pyrkii parantamaan heikoimmassa neuvotteluasemassa olevien työntekijöiden asemaa esittämällä minimiehtoja, vuokratyötä ja nollasopimuksia koskevia lakeja. Vuokratyöhön liitetään vuokratyönantajaan kohdistuva työllisyysvakuutusmaksu. Hallitus kuitenkin varoo asettamasta turhia esteitä työllistymiselle ja hyväksyy joustavat työehdot, kunhan ne kohtelevat osapuolia tasapuolisesti. Jokaisen työlainsäädäntöä rikkovan tulee palauttaa saamansa hyöty ja korvata aiheuttamansa haitta. EDISTETÄÄN ELINKEINOJA Hallitus kehittää elinkeinotoiminnan edellytyksiä. Hallitus ei kuitenkaan päätä, mitä elinkeinoja Suomessa harjoitetaan. Yritykset tekevät itse päätöksensä investoinneista ja toimintojensa sijoittamisesta. Hallitus vaikuttaa yritysten toimintaedellytyksiin eri toimialoilla suunnatessaan opetus- ja tutkimusresursseja, säätäessään veroja, jakaessaan tukia ja lupia sekä kehittäessään julkisia infrastruktuureja. Hallitus pyrkii tekemään omalla vastuullaan olevat suuntapäätökset parhaiden kulloinkin saatavilla olevien ennusteiden mukaisesti eikä sido käsiänsä nimeämällä hallitusohjelmassa toimialat, joita saa kehittää ja tukea. Oletusarvoisesti kehitysresursseja suunnataan aloille, joilla Suomi nauttii kestävää kilpailuetua omintakeisen osaamisen, luonnonolosuhteiden, kulttuurin tai sijainnin vuoksi. Hallitus pyrkii eroon suorista rahallisista elinkeinotuista, myös turhista verotuista. Kuntien antamiin elinkeinotukiin suhtaudutaan kriittisesti, varsinkin, jos niillä pyritään lähinnä kilpailemaan naapurikuntien kanssa yrityksen toimipisteen sijaintipaikasta. Uusien yritysten perustamista helpotetaan koulutus- ja kehityspalveluilla. Kaikkia energiantuotantovaihtoehtoja tarkastellaan niiden hyötyjen, kustannusten ja riskien pohjalta. Mitään energiamuotoa ei kategorisesti suljeta pois energiantuotantopaletista, mutta pahiten ilmaa saastuttavista polttovoimaloista pyritään eroon. Sähköä pyritään tuottamaan mahdollisimman paljon kotimaassa. Vastuullisesti tuotetun sähkön ja muun energian vienti hyväksytään. Pyritään kehittämään säätövoimaa sekä kotimaista energiaa jo huoltovarmuussyistä. Turvetuotannon ympäristöriskejä arvioidaan ja pyritään vähentämään. Varaudutaan myöntämään lupia uusille ydinvoimaloille, jotka korvaavat 7

11 käytöstä poistettavia voimaloita. Hallitus ei halua kannustaa vanhojen ydinvoimaloiden käyttöä ohi parasta ennen -päivämäärän. Varaudutaan uuden käytetyn ydinpolttoaineen säilytys- ja käsittelylaitoksen perustamiseen Suomeen. Yrittäjien toimintaedellytyksiä sekä asiakkaiden ja sidosryhmien asemaa parannetaan laajentamalla eettisyys-, tiedonanto- ja totuudellisuusvaatimuksia kaikkeen tiedottamiseen, myös mainontaan. Ei-toivottua ja häiritsevää markkinointia kuten puhelimitse tai sähköpostitse tapahtuvaa ja lapsille suunnattua rajoitetaan. Kaiken markkinoinnin edellytetään pohjautuvan perusteltuihin tosiasioihin eikä vääristeleviin mielikuviin tai keksittyihin tarpeisiin. Mainoksen tulee olla tunnistettavissa mainokseksi. Asetetaan yrityksille ankara korvausvastuu kaikesta vääristelevästä ja valheellisesta markkinoinnista. Hallitus edistää yritysten tervettä kilpailua ja estää keskittymistä, kartellisoitumista ja monopolisoitumista. Yritykseen tai yritysryhmään liittyviä kanta-asiakasetuja tarkastellaan kriittisesti. Kielletään supralineaariset kanta-asiakasedut, jotka sitovat asiakasta yhteen yritykseen tai ketjuun ja siten haittaavat kilpailijoiden tuloa markkinoille. Rajoitetaan monopolistisen taikka tietyllä alueella tai tietyssä hyödykeluokassa määräävässä markkinaasemassa olevan yrityksen tarjoamia bonusetuja. Hallitus pyrkii avoimuuteen ja rehellisyyteen koko elinkeinosektorilla. Hallitus ei tue piilotettuja tai nimettömiä osakeomistuksia, talletuksia tai arvopaperien hallintarekistereitä. Pankki- ja rahoitussektorin vakautta ja varmuutta tuetaan tarkentamalla sääntelyä. Talletus- ja lainapankit pidetään erillään spekulatiivisista investointi- ja kasinopankeista. Rajoitetaan esoteerisia johdannaisia. Valtion talletustakuu myönnetään vain pankeille, jotka eivät osallistu kasinopeleihin. YKSINKERTAISTETAAN VEROTUSTA Hallitus yksinkertaistaa verotusta ja torjuu veronkiertoa. Verotus tehdään läpinäkyvämmäksi ja laillisten verojen maksu helpommaksi. Reaaliaikainen henkilötuloverotus mahdollistetaan verotilijärjestelmällä, jossa tulonmaksaja tilittää bruttomäärän yleisine sivukuluineen verotoimistoon tulonsaajan verotilille, josta verotoimisto tekee automaattiset pidätykset ja tilittää nettomäärän välittömästi tulonsaajan omalle pankkitilille. 8

12 Veronkiertoa torjutaan lainsäädäntöä kehittämällä, valvontaa tehostamalla sekä ennen kaikkea kansainvälisellä yhteistyöllä. Hallitus pyrkii kattaviin valtioidenvälisiin veronkiertoa torjuviin sopimuksiin. Hallitus tavoittelee verotuksen harmonisointia Euroopan Unionin taikka laajemman veroliiton pohjalta, jotta estetään valtioiden välinen verokilpailu sekä monikansallisten yritysten verokikkailu eri maiden erilaisia lainsäädännöllisiä heikkouksia hyödyntäen. Hallitus pyrkii eristämään veroliitosta lipeävät maat vero- ja tullimuureilla kansainvälisten sitoumusten puitteissa. Yritysverotus uudistetaan poistamalla yrityksen liikevaihtoon tai voittoon perustuva verotus kokonaan ja siirtämällä verotus yrityksestä poisotettuun varalli suuteen, myös pimeään. Pääomatulon veroaste pidetään riittävän lähellä ansiotuloveroastetta verokikkailun estämiseksi. Harkitaan pääomatuloveron progressiota, korkovähennystä ja lähderiippuvuutta investointihalujen tukemiseksi ja moraalikatoisen riski-tuotto-suhteen estämiseksi. Monikansallisten yritysten tai yritysryhmien siirtohinnoittelun valvontaa tehostetaan ja säädöksiä täsmennetään. Kansalaisten verotusta yksinkertaistetaan yhtenäistämällä tulolajien verotusta sekä poistamalla kaikki muut kuin suoraan tulon hankkimiseen kohdistuvat vähennykset. Negatiivisen veron toteutuessa muutetaan verotuksen rakennetta sitä vastaavasti. Tällöin pienistäkin tuloista tulee maksaa veroja ja sosiaalivakuutusmaksuja. Perintöjä verotetaan kuten muuta tuloa, tietyllä vähennyksellä perintökaaren mukaisille rintaperillisille. Yritysomaisuuden perintövero voidaan huojentaa osin tai kokonaan, jolloin veroa maksetaan yrityksestä saatavasta pääomatulosta sovitetun perintöveroarvon mukaisella pääomaoletuksella. Hallitus pohtii sote-uudistuksen yhteydessä mahdollisuutta siirtää valtion tulovero erityiseksi sote-veroksi, joka tilitetään alueelliselle sote-hallinnolle. Hallitus säätää erityisen solidaarisuusveron. Sitä maksetaan progressiivisesti kovimmista tuloista sekä eräistä helpoiten kierrettävistä veroista. Solidaarisuusvero maksetaan solidaarisuuskassaan, mistä maksetaan hoitoa ja avustuksia kaikkein heikoimmassa asemassa oleville kansalaisille, kuten sairaille vanhuksille, sotaveteraaneille ja vammaisille. Kuntien epätervettä kilpailua korkeimmista veronmaksajista hillitään asettamalla kunnallisverolle katto, jonka ylittävät verot tilitetään yllä mainittuun solidaarisuuskassaan. 9

13 Arvonlisävero nostetaan 25 %:iin päässälaskujen helpottamiseksi. Alemmat arvonlisäveroluokat poistetaan. Ruoka pannaan täydelle arvonlisäverolle, mutta tilatut sanomalehdet vapautetaan kokonaan arvonlisäverosta. Ruoan arvonlisäveron nosto kompensoituu lapsiperheille kohoavien lapsilisien muodossa (negatiivisena verona). Tupakan ja alkoholin veroja nostetaan, jos kansainvälisin sopimuksin pystytään luomaan yhtenäisiä käytäntöjä, joilla vähennetään trokausta. Kiinteistöverotusta muutetaan progressiivisemmaksi. Jotta tavallisen perheen tai pienyrittäjän rasitus ei kasva kohtuuttomasti, määritellään sopiva asumisvähennys omassa käytössä olevasta asunnosta. Laillisesta saastutuksesta ja muusta ympäristön tärvelemisestä peritään tuntuvia haittaveroja. Laittomasta tuhotyöstä kärsitään lisäksi laissa säädetyt rangaistukset. Haittaverot pyritään asettamaan suhteessa todettuihin haittoihin ja yhteiskunnallisiin ulkoiskustannuksiin. Yleisen energiaveron sijaan pyritään verottamaan alkutuotannon päästöjä, missä mahdollista. Pyritään asettamaan ympäristömaksuja maahantuoduille tuotteille, joiden tuotannosta aiheutuu ympäristöpäästöjä, mutta alkuperämaa ei niistä verota. Hallitus tavoittelee yhtenäisiä Euroopan- tai maailmanlaajuisia käytäntöjä. Hallitus selvittää mahdollisuutta siirtää erilliset autoverot ja autonkäyttömaksut sekä polttonesteisiin liittyvät verot pois lukien arvonlisäverot sekä haitta- ja ympäristöverot suoraan tiehallinnolle tilitettäviksi veroluonteisiksi autonkäyttömaksuiksi käytettäväksi korvamerkitysti tienpitoon. Työvoiman liikkuvuutta estävä ja asumisresurssien kohdentumista haittaava asuntokaupan varainsiirtovero poistetaan takautuvasti vuoden alusta alkaen (samoin autovero). Hallitus pyrkii välttämään kokonaisveroasteen nousun ja pyrkii alentamaan sitä niin pian kuin mahdollista. Verot asetetaan suhdanteiden ja vallitsevan liikkumavaran puitteissa. KANNUSTETAAN SOSIAALITURVALLA Hallitus haluaa turvata jokaiselle oikeuden ihmisarvoiseen elämään, mutta samalla haluaa kannustaa jokaista työntekoon. Asiallinen palkkatyö on parasta sosiaaliturvaa. Hallitus 10

14 huolehtii kuitenkin myös niistä, jotka eivät eri syistä pysty työntekoon. Ketään ei saa päästää syrjäytymään. Hallitus toteuttaa rahamääräisen valtiollisen sosiaaliturvan negatiivisena verona. Siten veronmaksajan saama sosiaalituki vähennetään ensisijaisesti verosta, mutta verojen alittaessa perustulon määrän ylijäämä maksetaan rahassa. Koska nykyisin suuri osa sosiaalitukea saavista maksaa samanaikaisesti veroja, tällä virtaviivaistetaan rahankiertoa ja pienennetään laskennallista kokonaisveroastetta. Hallitus toteuttaa universaalin sosiaaliturvan maksamalla jokaiselle kansalaiselle tietyn perustulon. Sen määrästä säädetään budjetin puitteissa. Laskennallisesti neutraali määrä olisi työikäisille noin 300 euroa kuussa: tässä taloudellisessa tilanteessa tuskin on varaa kovin paljon suurempaan. Ansaitut palkkatulot eivät pienentäisi perustulon määrää, joka olisi universaali, mutta riippuisi saajan iästä tai terveydestä siten, että eläkekelpoiset saisivat suuremman perustulon. Perustulolla korvataan lapsilisä, opintoraha, työttömyyskorvauksen perusosa sekä kansaneläke. Kaikki ansiosidonnaiset edut toteutetaan muodollisesti yksityisen sosiaalivakuutuksen kautta. Näihin sisältyvät työeläkkeet, ansiosidonnaiset työttömyyskorvaukset, sairauspäivärahat ja vastaavat tosin sairaspäivärahat voisi siirtää hoidosta vastaavan sote-hallinnon maksettavaksi osaoptimoinnin estämiseksi. Vakuutusrahastojen tulojen ja menojen tulee pysyä tasapainossa. Jos tulot eivät kata menoja, tulee korottaa vakuutusmaksuja tai laskea maksettavia korvauksia samassa suhteessa. Sosiaalivakuutusyhtiöiden asemaa, hallintoa ja vastuunkantoa kehitetään nykyaikaa vastaavaksi. Jotta eläkekustannukset eivät riistäytyisi käsistä, hallitus pyrkii nostamaan yleistä eläkeikää vähitellen alasta riippuen niin pitkälle kun työkykyä riittää, aina 70 ikävuoteen tai 45 työvuoteen saakka. Työkyvyttömyyseläkkeitä tarkastellaan erikseen. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalle kokeillaan määräaikaista koulutustukea, jolla ammattialallaan työkykynsä menettänyt voidaan kouluttaa alalle, jossa rajoitus ei haittaa. Leskeneläkkeestä luovutaan kokonaan: erityistapauksissa maksetaan erilliskorvaus huollettavista. Hallitus täydentää yleisen perustulon lahjamuotoista sosiaaliturvaa sosiaalilainalla, jota jokainen kansalainen voi tietyin ehdoin saada valtiolta tai sosiaalivakuutuslaitokselta tila- 11

15 päiseen avuntarpeeseen. Varmistetaan sairauden, vammaisuuden tai muun heikkouden aiheuttamiin erityistarpeisiin kohdistuvat edut. Yleiset asumistuet poistetaan heti tai siirtymäajan jälkeen, koska ne vain siirtyvät asuntojen omistajien voitoiksi. Erityisessä tarpeessa olevien asuminen turvataan tukiasunnoin. Turvataan vanhusten oikeus arvokkaaseen elämään ja laadukkaaseen hoitoon. Mahdollistetaan perhepalvelukodit, joissa ikänsä tai vammansa vuoksi avustuspalvelua tarvitseva voi asua vuokralla perheensä kanssa siten, että tarvittavat palvelut voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti ja joutuisasti samasta rakennuskompleksista käsin. Tarkastellaan vanhustenhoidon vastuunjakoa julkisen sektorin organisaatioiden kesken siten, että alueellinen tasa-arvo toteutuu, eikä vanhusten vapaata liikkumisoikeutta rajoiteta. Päihdepolitiikka perustetaan käytännössä saatuihin ja saavutettaviin hyötyihin ja minimoituihin haittoihin ilman isompaa paatosta. Harkitaan enemmän äitien pakkohoitoja sekä päihderiippuvaisten sterilointia päihdevammaisten lasten syntymisen ehkäisemiseksi. LUOTETAAN SUOMALAISEEN OSAAMISEEN Hallitus kehittää peruskoulua tuoreimman kasvatustieteellisen tietämyksen pohjalta. Jatketaan ohjelmia koulurauhan ylläpitämiseksi ja kiusaamisen torjumiseksi. Pohditaan siirtymäkausien ajoitusta sekä oppilastuen parantamista. Iltapäivätoimintaa pyritään integroimaan paremmin koulutoimeen. Koulun aloitusta joustavoitetaan. Selvitetään mahdollisuutta, että osa ikäluokasta aloittaa koulunsa tammikuussa. Esikoulun roolia kouluvalmiuksien kehittäjänä ja testaajana edistetään. Oppivelvollisuus ulotetaan esikoulusta ylioppilas- tai ammattitutkintoon. Kehitetään oppisopimusta, näyttötutkintoja sekä muita vaihtoehtoisia opetus- ja opinnäytemuotoja mahdollisuutena oppivelvollisuuden suorittamiseen. Ammattikoulutuksen organisaatiota ja vastuunjakoa harkitaan. Ylioppilaskirjoituksia kehitetään paremmin tukemaan korkeakoulujen pääsyvaatimuksia. Mikäli tämä ei onnistu, harkitaan ylioppilaskirjoituksista luopumista kokonaan. Peruskouluille luodaan myös yhtenäiset päättökokeet, joita käytetään lukioiden ja ammattikoulujen oppilas- 12

16 valinnoissa, koska opettajan antamat arvosanat ovat tutkimuksissa osoittautuneet varsin epäyhtenäisiksi ja siten epäoikeudenmukaisiksi. Vaihtoehtoisesti asetetaan pääsykokeet. Suomenkielisten oppilaiden mahdollisuus ruotsinkielen opiskeluun turvataan kaikilla koulutustasoilla. Kehitetään kaksikielisyyttä vaativille viranhaltijoille tehokkaita työajalla suoritettavia kielikursseja, joissa pystyy saavuttamaan vaadittavan palvelutason. Ruotsin kieli säilytetään pakollisena oppiaineena kaksikielisillä alueilla ja koulutusohjelmissa, joissa odotettavissa olevissa työtehtävissä pitää palvella myös ruotsiksi. Hallitus kehittää yleistä aikuiskoulutusta. Koulutusten kilpailuttamisen sijaan pohditaan yhtenäisen aikuisopistojärjestelmän perustamista. Sellaisen tehtävänä olisi ammatillinen muunto- ja täydennyskoulutus sekä tavoitteellinen yleissivistävä koulutus kuten kielten opiskelu. Hallitus pyrkii lisäämään mahdollisuuksia toisen kotimaisen kielen sekä vieraiden kielten vapaaehtoiseen määrätietoiseen opiskeluun aikuisiällä. Hallitus siirtää maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen pysyvien kunnallisten tai valtiollisten oppilaitosten vastuulle. Eritasoisia Suomen kielen, kulttuurin ja yhteiskuntaopin opintoja tarjotaan ilmaisina verkko-opintoina kaikille halukkaille. Hallitus tukee tieteen vapautta. Yliopistojen hallintoa ja työnjakoa täsmennetään neuvotellen yliopistojen kanssa. Yliopistojen sallitaan erilaistua ja tehdä omia strategisia valintoja. Suurta kokoa ei pidetä itsetarkoituksena: Yhteistyön ja virtuaalisen opetuksen avulla pienikin yksikkö voi toimia hyvin tehokkaasti. Hallitus kannustaa kansainvälistämään tutkimusta, osallistumaan kansainvälisiin hankkeisiin sekä saamaan Suomeen kansainvälisiä tutkimushankkeita ja tutkimusasemia. Hallitus säätää oppilaitosten sisäänottomääriä ja tutkintotavoitteita odotettavissa olevan osaajatarpeen mukaan. Erityisesti lisätään lääkärikoulutusta, tarvittaessa jopa uudella tiedekunnalla, jos yliopistot eivät suostu kasvattamaan sisäänottoaan. Hallitus uudistaa valtion tutkimuslaitoksia tarpeen ja tiedon mukaan. Kehitetään yhteistyötä ja henkilökiertoa tutkimuslaitosten, yliopistojen sekä elinkeinoelämän välillä. Hallitus edistää kulttuuria ja urheilua parhaiten puuttumalla siihen mahdollisimman vähän. Vapaaehtoisten yksilöllisten kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajanpalvelujen tarjontaa 13

17 siirretään yksityisen sektorin varaan. Hallitus pyrkii siirtämään Yleisradion julkisen palvelun tuotannon, kuten uutis- ja ajankohtaistuotannon, lastenohjelmat sekä kulttuurillisesti merkittävät ohjelmat suoraan valtion budjettirahoituksen varaan, mutta viihteelliset lähetykset kuten urheilun, elokuvat ja sarjaohjelmat maksulliseksi palveluksi. PIIRRETÄÄN KUNTAKARTTA UUSIKSI Hallitus toteuttaa vuosikymmeniä lykätyn kuntauudistuksen kerralla ja kunnolla. Koska tarvittavat selvitykset on jo tehty ja kaikkia osapuolia kuultu moninkertaisesti, kaikki päätökset ovat päättämistä vaille valmiita. Siten hallitus pyrkii siihen, että jo seuraavissa kuntavaaleissa (huhtikuussa 2017) äänestetään uudesta kunnallishallinnosta. Kuntauudistus ja siihen liittyvät kuntien rajojen määritykset toteutetaan lainsäädäntöteitse tarvittaessa vastoin kuntien tahtoa. Kaupungit ja niiden rajat määritellään uudestaan perusteltujen koulussakäynti-, työssäkäynti- ja asiointialueiden sekä yhtenäisten infrastruktuurien mukaan. Toiminnallisesti ja kaavoituksellisesti yhtenäisen alueen sisällä ei saisi olla turhia kunnanrajoja. Suuriin kuntakokoihin ei pyritä itsetarkoituksellisesti, vaan maan eri osissa voidaan soveltaa ja kokeilla erilaisia malleja, kunkin alueen omista olosuhteista ja perinteistä lähtien. Hallitus säätää menetelmät, joilla lakisääteisten tehtäviensä suorittamisessa epäonnistunut kunta voidaan ottaa valtion hallintaan. Hallitus vie sote-uudistuksen loppuun. Sote-palvelut siirtyvät sovitusti viidelle alueelliselle organisaatiolle, joita tässä lääneiksi kutsutaan. Hallitus pyrkii perustuslain mukaisiin itsehallinnollisiin lääneihin, jotka saavat rahoituksensa yleisen solidaarisuusveron, itse määräämänsä suhteellisen lääninveron sekä lain mukaan määräytyvien asiakasmaksujen kautta. Läänien ja kuntien väliin ei tarvita muita hallintohimmeleitä. Läänien ylintä valtaa käyttää vaaleilla valittava lääninvaltuusto, jonka vaalit käydään yhtä aikaa kuntavaalien kanssa, seuraavaksi jo vuonna Läänien tulee pääsääntöisesti tuottaa lainmukaiset palvelut itse. Vain ei-kriittiset palvelut voidaan ulkoistaa yksityisille toimijoille. Hallitus hyväksyy yksityisen sote-sektorin toiminnan julkisen rinnalla täysin asiakaslähtöisenä. 14

18 Sote-toimen siirtyessä kunnilta lääneille kuntien taakka pienenee. Kuntien tärkeimpinä tehtävinä ovat paikallisen demokratian toteuttaminen, alueen suunnittelu ja paikallisen kunnallistekniikan ylläpito. Näitä ei voi kunnalta pois siirtää eikä niiden toteuttamiseksi ole perusteltua muodostaa kuntayhtymiä. Toisen tehtäväkorin muodostavat sivistykselliset palvelut. Nämä voidaan toteuttaa myös kuntayhtymien kautta. Hallitus tarkastelee jäljelle jääneiden tehtävien osalta työnjakoa valtion ja kuntien kesken. KEVENNETÄÄN HALLINTOA Hallitus pyrkii yksinkertaistamaan lainsäädäntöä, keventämään hallintoa, vähentämään sääntelyä sekä tehostamaan julkisen sektorin toimintaa. Lupapalveluja nopeutetaan ja vähennetään viranomaisten keskinäistä kiistelyä. Merkittäviä kansantaloudellisia säästöjä ja tuottavuuden parantumista saadaan vain uudistamalla sääntöjä, rakenteita ja prosesseja perusteista alkaen sekä luomalla uutta organisaatiokulttuuria. Tämä vaatii syvällistä perehtymistä toimintaan sekä tavoitteisiin ruohonjuuritasolta alkaen. Uudistukset toteutetaan ensisijaisesti yhteistyössä kunkin viraston tai laitoksen ja sen henkilökunnan kanssa, kunkin työntekijän ihmisarvoa kunnioittaen ja osaamista arvostaen, jolloin maksimoidaan tuottavien ideoiden tuotanto sekä henkilöstön sitoutuminen ja minimoidaan suunnittelu- ja toteutusvirheiden synty. Sanelumuutoksia käytetään vain, jos on pakko tehdä kriittinen uudistus, jolle ei ole odotettavissakaan henkilöstön tukea. Suuremmat leikkaukset ja henkilöstövähennykset ajoitetaan seuraavalle nousukaudelle, jolloin hyvää valtion kouluttamaa työvoimaa tarvitaan yksityissektorilla. Julkiselle sektorille luodaan yhtenäiset tietojärjestelmät, jotka korvaavat erilliset, hajanaiset järjestelmät. Järjestelmät pyritään laatimaan valtion omana työnä mahdollisimman avoimina järjestelminä, jotta ei jäädä kalliiden kaupallisten ohjelmistotalojen panttivangiksi. Muilta järjestelmiltä vaaditaan yhteensopivuutta, esimerkiksi tiedostostandardien suhteen. 15

19 Julkisen sektorin yksiköiden koordinointia parannetaan osaoptimoimisen välttämiseksi. Osaoptimointiin voi kannustaa sektorien ja laitosten epäselvä työnjako taikka monilähteinen rahoitus. Kuhunkin tehtävään nimitetään henkilö, joka parhaiten tehtävää ja isänmaan etua edistää. Poliittista taustaa käytetään valintaperusteena vain tehtäviin, joissa nimenomaisesti sellaista vaaditaan kollektiivisen toimielimen jäsenenä tai vastaavasta syystä. Poliittiset nimitykset sallitaan myös purettavaksi poliittisesti ilman eri syytä. Hallitus pyrkii edistämään virkamiesten henkilökiertoa. Valtion virastojen ja laitosten johtamista kehitetään. Tuhoisista tulospalkkioista ja uhkailuperinteistä luovutaan ja siirrytään työntekijän autonomiaa, osaamista ja yhteenkuuluvuutta tukeviin johtamistapoihin. Organisaatiorakenteita tarkastellaan ja säädetään tieteellisen tiedon perustella. Tarvittaessa asetetaan ulkoisia hallintoelimiä valvomaan toimintaa ja taloudellisuutta sekä edistämään organisaation tavoitteiden täyttymistä ja innostamaan uudistuksia. Henkilöstökoulutusta parannetaan erityisesti johtamisen ja hallinnon osalta siten, että hyvistä johtajista saadaan ylijäämää ja helposti myös yrityksiin työllistyvää ja siten osaamista edelleen siirtävää. OMISTETAAN, MYYDÄÄN JA RAKENNETAAN Hallitus selkeyttää valtion omistusta sekä valtion kiinteistö- ja osakeomistuksen hallintoa. Valtio säilyttää ja tarvittaessa lisää omistusta valtion tai kansalaisten kannalta tärkeissä monopolistisissa ja strategisissa yhtiöissä. Muuten omistusta pohditaan siltä pohjalta, tuoko vai viekö valtio-omistus jotakin lisäarvoa yrityksen toimintaan tai kansantalouteen. Eistrategisesta sijoitusomistuksesta pääsääntöisesti luovutaan, ei kuitenkaan alennusmyynnillä. Myynnissä varmistetaan kilpailun säilyminen, tarvittaessa pilkkomalla myytävät yhtiöt ensin pienempiin osiin. Hallitus siirtää valtakunnalliset monopolistiset energian ja tiedon siirtoverkostot tarkoitusta varten perustettavan valtion yhtiön tai liikelaitoksen hallintaan. Viranomaistoimintoja ja muita valtion ydintoimintoja ei yksityistetä eikä ulkoisteta. 16

20 Hallitus voi käyttää saamiaan myyntituloja uusien valtionyhtiöiden perustamiseen toimialoille, joissa tarvitaan vakavaraista investoijaa, mutta poliittisten riskien vuoksi yksityiset sijoittajat eivät voi investoida tai ei haluta yhden ulkomaalaisen suuryrityksen varaan. Investoinneilta vaaditaan liiketaloudellista perusteltavuutta riskin ja odotettavan riskipreemion suhteen. Valtion tulee ottaa taloudellisia riskejä rohkeasti mutta ei typerästi. Hallitus välttää hankkimasta omistusta vanhoista markkinaehtoisista yhtiöistä, ellei sellaista pidetä välttämättömänä kansallisesti merkittävän toiminnan turvaamiseksi. Hallitus pyrkii purkamaan omistuksiaan sopivassa suhdannetilanteessa. Hallitus panostaa massiivisesti uusiin ja vanhoihin liikenneväyliin. Hallitus vie aloitetut hankkeet määrätietoisesti loppuun ja aloittaa nopeasti kiireelliset tie- ja ratahankkeet sekä lisää väylien peruskorjauksen määrärahoja. Hallitus tukee osaltaan julkisten rakennusten peruskorjausta sekä uudisrakennusta perusteltuihin kohteisiin. Rakentamistahtia hillitään talouden käännyttyä nousuun ylikuumenemisen estämiseksi sekä julkisten varojen säästämiseksi. Hallitus priorisoi liikenneinvestoinnit ja muut rakennushankkeet arvioitujen hyöty/ kustannus-suhteiden perusteella. Hallitus ei aseta mitään hanketta tai aluetta perusteettomasti toista parempaan tai huonompaan asemaan. Hallitus haluaa kehittää asuntorakentamista poistattamalla vääristäviä ja kallistavia kaavamääräyksiä ja järkevöittämällä rakennusmääräyksiä ja tehostamalla kaavoitusta ja nopeuttamalla valitusprosessien hoitoa. JAETAAN OIKEUTTA Hallitus turvaa oikeuslaitokselle riittävät resurssit kansalaisten oikeusturvan ylläpitämiseksi. Rikosten uhrien asemaa pyritään parantamaan. Oikeusprosesseja nopeutetaan merkittävästi. Oikeuslaitoksen osaamista ja rehellisyyttä kehitetään. Vaalitaan poliisin ja muiden viranomaisten korruptoitumattomuutta. Pyritään parantamaan hallintoprosessien läpinäkyvyyttä. Poliisille taataan riittävät valtuudet rikosten selvittämiseen. Poliisille sallitaan riittävät biotunnisterekisterit niin kansalaisista kuin maahantulolupaa hakeneista. Niiden käyttö ja 17

21 hallinta suunnitellaan yksityisyydensuojaa noudattaen. Lakien rikkomista ei pidetä kansalaisoikeutena, joka nauttisi yksityisyydensuojaa. Huumetestien ja huumekoirien käytön valtuuksia laajennetaan. Rikoslainsäädäntöä uudistetaan tarpeen mukaan. Rikosseuraamukset pyritään asettamaan parhaan saatavilla olevan tieteellisen tiedon perusteella sellaisiksi, että ne ehkäisevät rikoksia ennalta ja pyrkivät sopeuttamaan rikollisen yhteiskuntaan, eivätkä loukkaa kovin pahasti sivullisten oikeuskäsityksiä tai tuota kohtuuttomia kustannuksia valtiolle. Kehitetään vankilasta vapautettavien taikka ehdolliseen vankeuteen tuomittujen ohjausta lainmukaiseen elämään ja heidän mahdollisuuksiaan ansaita elatuksensa kunniallisella työllä. Lisätään rikoslakiin mahdollisuus rikoksesta tuomitun valvontaan ja pakolliseen ohjaukseen tai hoitoon myös kärsityn vankeuden jälkeen tai sen sijaan. Rikosten vanhentumissääntöjä tarkennetaan. Pienimpiä rikoksia pyritään saamaan pois oikeuslaitoksesta sovittelu-, huomautus- tai hoitoonohjausmenetelmään. Toisaalta eräiden väkivallantekojen ja törkeiden kunnianloukkausten asettamista yleisen syyttäjän syyteharkintaan pohditaan, koska asianomistajat saattavat olla asemansa puolesta liian haavoittuvia pystyäkseen vaatimaan itselleen oikeutta. Julkisten rikosten syyttämättä jättäminen voi antaa vääränlaista esimerkkiä. Mahdollisuuksia karkottaa rikoksesta tuomittu ulkomaalainen kotimaahansa parannetaan valtioiden välisin sopimuksin. Tiukennetaan kansalaisuuden myöntämiseen liittyviä nuhteettomuusvaatimuksia. Hallitus parantaa tavallisen kansalaisen mahdollisuuksia selvitä tavanomaisesta arki- ja perhejuridiikasta turvautumatta oikeuslaitokseen ja lakimiehiin. Perheoikeudellisissa järjestelyissä hallitus lähtee ensisijaisesti lapsen edun pohjalta. Muuten hallitus sallii aikuisten ihmisten vastata itse omista vapaaehtoisuuteen perustuvista perhe-, pari- ja sukupuolisuhteista valtion siihen turhaan puuttumatta. NAUTITAAN YHTEISESTÄ YMPÄRISTÖSTÄ Hallitus pyrkii vähentämään ympäristölle vahingollisia ja terveydelle vaarallisia päästöjä rajoituksin, sopimuksin sekä korvauksin ja haittaveroin. Hallitus pitää yhteisten luonnon- 18

22 varojen käyttäjiä ja ympäristön turmelijoita ensisijaisessa vastuussa aiheuttamistaan haitoista. Kansainvälisesti pyritään kattavin ja sitovin sopimuksin rajoittamaan kaikkia päästöjä ja saastuttamista, niin sisäisiä kuin rajat ylittäviä, ja vastuuttamaan päästäjät tai päästön sallivat valtiot maksamaan kaikki aiheuttamansa haitat. Suomen on näytettävä kaikessa hyvää esimerkkiä ja toimittava vastuullisesti ja kestävästi kaikissa tilanteissa. Suomi ei saa siirrättää saastuttamista ulkomaille tai tuhota omaa hyvinvointia kohtuuttoman itsetuhoisin määräyksin ja sopimuksin. Suomi pyrkii toimimaan ilmastopolitiikassa parhaan käytettävissä olevan tieteellisen tiedon pohjalta. Suomi toimii vähintään neutraalisti eli ei pahenna ongelmaa omalla toiminnallaan, osaa varautua ilmastonmuutoksen tuottamiin hyötyihin ja haittoihin sekä osaa johtaa kansainvälistä ilmastopolitikointia tutkimustietoon ja kansainväliseen oikeudenmukaisuuteen nojaten. Tämä vaatii erityisen vahvaa painottamista kokeelliseen luonnontieteeseen. Hallitus pyrkii hiilineutraaliin yhteiskuntaan, jossa hiiltä sidotaan kasvaviin metsiin, puutaloihin ja muihin kestäviin tuotteisiin. Hallitus keventää mahdollisuuksien mukaan tarkoitukseen nähden suhteettomia ja ylimitoitettuja ympäristömääräyksiä kuten yksittäisten asuntojen jätevesimääräykset tai pientalojen kohtuuttomat energiatehokkuusvaatimukset. Muuten vesiensuojelua tehostetaan. Tarkastellaan vanhojen metsien ja soiden suojelua. Hallitus tarkastelee uudelleen suurpetojen, joutsenen, liito-oravan ja eräiden muiden aikoinaan uhanalaisiksi luokiteltujen lajien suojeluntarvetta luonnontieteellisen tietämyksen pohjalta. Hallitus kehittää ekologisesti kestävää kaivostoimintaa, mikä sallisi kannattavan kaivostoiminnan haavoittuvilla alueilla. PUOLUSTETAAN ISÄNMAATA JA IHMISKUNTAA Hallitus sitoutuu ylläpitämään uskottavaa itsenäistä maanpuolustusta. Yleinen asevelvollisuus säilytetään ja sitä kehitetään tarpeiden ja resurssien mukaan. Puoliammattilaisjoukkoja ja nopean valmiuden reserviläisjoukkoja kehitetään. Pyritään integroimaan ja sopeuttamaan sotilaskoulutus paremmin kunkin siviilikoulutukseen. Huolehditaan maan- 19

23 puolustuksen riittävästä resurssoinnista. Varaudutaan puolustusvoimien uusiin kalustohankintoihin ja niiden rahoitukseen. Suomi nojaa jatkossakin ensisijaisesti omiin sotavoimiin. Suomen asevelvolliset harjoittelevat vain Suomen puolustamista. Yhteistyöratkaisuja tarkastellaan kansainvälisen tilanteen kehittymisen mukaan. Miinakielto käsitellään uudelleen. Hallitus edistää rauhantyötä ja on valmis lähettämään rauhanturvajoukkoja YK:n pyynnöstä kiperillekin alueille. Hallitus pyrkii takaamaan valmiudet huolehtia kansasta myös kriisiaikoina. Ruoan, energian, vessapaperin ja muiden välttämättömyystavaroiden kotimaista tuotantoa ei päästetä niin alas, että se vaarantaa huoltovarmuuden. Parannetaan terveydenhuoltosektorin sekä liikenneinfrastruktuurin kriisinsietokykyä. Tärkeimpänä turvallisuustekijänä hallitus pitää ehdottoman oikeudenmukaista ja luotettavaa sisä- ja ulkopolitiikkaa. PARANNETAAN MAAILMAA Hallitus tukee Yhdistyneiden Kansakuntien ja sen erityisjärjestöjen toimintaa. Hallitus edistää diplomaattisia ratkaisuja konflikteihin. Omalla vaatimattomalla esimerkillä pyrimme näyttämään tietä oikeudenmukaisuuteen ja menestykseen. Teemme hyvää maailmalle niin paljon kuin pystymme resurssiemme puolesta omaa tulevaisuuttamme vaarantamatta. Hyväntekeminen muodostaa onnellisuuden peruselementin. Kehitysavun tehokkuutta ja vaikuttavuutta parannetaan. Erityisesti pyritään estämään avun ajautuminen näennäistyöhön tai korruption tukemiseen. Laman aikana kokonaistasoa joudutaan laskemaan, mutta heti nousun alettua pyritään 1% tavoitetasoon bruttokansantuotteesta. Vahvojen tutkimus- ja koulutushankkeiden kautta pyritään globaaleihin hyötyihin. Hallitus varautuu vastaanottamaan turvapaikanhakijoita ja ottamaan vastaan pakolaisia YK:n pakolaishallinnolta erikseen sovittavan määrän. Hallitus korostaa paikallisten 20

24 diplomaattisten ratkaisujen merkitystä pakolaisongelmien ratkaisemiseksi, mutta tunnustaa omat rajalliset voimavaransa. Hallitus osallistuu Euroopan Unionin ja Yhdistyneiden Kansakuntien julistamiin pakotteisiin ja boikotteihin. Hallitus ei hyväksy kansainvälisen lain loukkauksia ja lainvastaisia rajansiirtoja. TOIMITAAN AVOIMESTI JA VASTUULLISESTI Hallitus linjaa omaa toimintaansa seuraavasti: 1. Asioista päätetään avoimesti, ellei päätöksen luonne vaadi suljettua menettelyä. Luottamukselliset asiat pidetään luottamuksellisina. 2. Kukaan ministereistä ei suosi mitään hanketta tai esitystä henkilökohtaisten mieltymysten tai oman vaalipiirinsä tai eturyhmänsä etujen mukaan toisia sortaen. Omaan vaalipiiriin tai eturyhmään kohdistuvat päätökset tuodaan hallituksen tai pääministerin hyväksyttäväksi, mikäli ne eivät ole objektiivisesti perusteltavissa tai kiistatta hallitusohjelman tai aiempien periaatepäätösten mukaisia. 3. Puhuessaan virallisissa tilaisuuksissa ja edustaessaan maata ulkomailla ministerit edustavat hallitusta eivätkä käytä niitä hallituksen sisäisten kiistojen esilletuomiseen taikka muuhun mielenosoitukseen. 4. Ministerit toimivat ministerin arvon mukaisesti eivätkä osallistu television hömppäohjelmiin, pyri esille yksityiselämänsä avulla taikka muuten käyttäydy epäsopivalla tavalla julkisesti. 5. Virkoihin nimitetään pätevyyden ja koetellun kansalaiskunnon mukaan suosimatta ystäviä tai puoluetovereita. 6. Ministerit ja hallituspuolueiden johtajat sitoutuvat yhdenvertaisuuden puolustamiseen eivätkä hyökkää tai kiihota ketään ryhtymään Suomessa asuvia ihmisiä tai kansanryhmiä vastaan näiden sukupuolen, etnisen alkuperän, seksuaalisen suuntautumisen, uskonnon tai vastaavan syyn perusteella. 21

25 7. Hallitusohjelmaa tarkastetaan ja päivitetään vuosittain taikka tarpeen mukaan tilanteen muuttuessa. 22

26 LIITTEET Taloustilanne Kuralla... Talousvaikutukset Tähän lisätään yksityiskohtaisempi taulukko tulojen ja menojen muutoksista. Lopulliset luvut selviävät vasta hallitusneuvottelujen aikaan, mihin mennessä taloudellinen tilanne voi vielä muuttua. Investoinnit Hallituskauden aikana tehtäneen tai aloitettaneen seuraavat väyläinvestoinnit (ei tärkeysja prioriteettijärjestys uusia hankkeita voidaan lisätä tarpeen mukaan) Vesiväylät Rauma (2,1) Kemi (1,8) Kokkola (1,8) Tieverkosto M7 Hamina-Vaalima Vt 3 Tampere - Vaasa yhteysväli 23

27 Vt 4: Jyväskylä-Liminka, levennyksiä. Vt 4, Oulu 3+3-kaistaa Oulujoen siltojen yli, liittymien pidennys, moottoritien jatke Haukiputaan ohi. Vt 4, Ii-Simo: ohituskaistatieksi, Iin ohitustie moottoriliikennetienä Vt 5 Mikkeli-Juva yhteysväli Vt 6: Taavetti-Lappeenranta yhteysväli Vt 8 Turku - Pori yhteysväli Vt 9 Tampere - Orivesi yhteysväli Vt 12 Lahden eteläinen kehätie Vt 12 Lahti-Kouvola yhteysväli Espoon kinttupolut: vähän levennetään ja paikataan pahimmat kuopat Muita paikallisia teitä sekä vähäisempiä maanteitä Rataverkosto Luumäki-Imatra kaksoisraide Imatra-Valtakunnanraja, Imatran ratapihat, kolmioraide, kunnostuksia Pohjanmaan radan peruskorjaus loppuun Oulu-Liminka-(Tuomioja-Ylivieska) kaksoisraide Iisalmi-Ylivieska sähköistys Iisalmi-Kontiomäki peruskorjaus 24

28 Hanko-Hyvinkää sähköistys Kerava-Riihimäki paikallisia lisäraiteita Turun radan pakkokorjauksia, (Salo-Halikko kaksoisraide) Orivesi-Jyväskylä korjauksia, oikaisuja ja kohtauspaikkoja (kaksoisraidetta) Leppävaara-Espoo lisäraide Helsingin päärautatieasema, asetinlaite, vaihdekujat, lisäraiteet/laiturit Pasilan asema, lisälaituri Riihimäen kolmioraide Lapin kaivosratoja tarpeen mukaan Näiden ohella tehdään lukuisia paikallisia korjauksia ja parannuksia. Selvitetään, suunnitellaan ja valmistellaan Pisara-rataa, Lentorataa, Tallinna-tunnelia, Espoo-Salo-ratayhteyttä sekä pääkaupunkiseudun lähiöratoja, joiden toteuttaminen jäänee seuraaville hallituskausille. Uusia valtakunnallisia moottoriteitä ei enää tarvittane ainoastaan paikallisia kaupunkien lähiväyliä. Ministeriöt Ministerien määrästä ja ministeriöistä sopiminen ei sinänsä kuulu hallitusohjelmaan, koska ministereistä sovitaan erikseen hallitusneuvottelujen yhteydessä. Ministerien määrällä ei ole merkittävää vaikutusta valtion menoihin, vaan ministerikokoonpanon suunnittelun tärkeimpänä tavoitteena on tehostaa päätöksentekokykyä. Neuvosto voi toimia tehokkaasti tiiminä vain, jos se on riittävän pieni. Rajakoko on tyypillisesti 7-9 tapauksesta riippuen. Näin pientä hallitusta tuskin saadaan koskaan muodostetuksi, joten hallitus tarvitsee joka tapauksessa sisäisiä rakenteita (talouspoliittiset ja ulkopoliittiset valiokunnat y.m., puoluejohtajien sisäpiiri) joiden pohjalta neuvotellaan. Siten ministereiden määrää ei välttämättä tarvitse laskea, jos useampi ministeri ja tehtävän jako muuten tehostaa toimintaa. 25

Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia

Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia Iloisen veronmaksajan riemunkiljahduksia Kuinka verotusta yksinkertaistetaan ja tehostetaan. Juha Peltoniemi (6. tammikuuta 2015) Sisällys 1 Johdanto...1 2 Kansainvälinen verotusyhteistyö...1 3 Verolait

Lisätiedot

Julkinen sektori tehokkaammaksi

Julkinen sektori tehokkaammaksi Juha Peltoniemi 9. huhtikuuta 2015 Julkinen sektori tehokkaammaksi Sisällys Johdanto...1 Julkinen talous...2 Valtiontalous...3 Kuntien talouden rakenne...8 Sosiaalirahastot...10 Rajanveto yksityisen ja

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Talouspoliittinen ohjelma Hallituksen esitys liittokokoukselle 24.10.2009

Lisätiedot

Talouspoliittinen ohjelma

Talouspoliittinen ohjelma Talouspoliittinen ohjelma Hyväksytty liittokokouksessa 15.11.2009 1 Talouspolitiikan lähtökohdat ViNOn talouspolitiikan tavoitteena on ihmisten onnellinen elämä luonnon itseisarvoa kunnioittaen. Talouden

Lisätiedot

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle

Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Vihreä taloudellinen visio Euroopalle Taustaa Vihreä taloudellinen visio Euroopan vihreät katsovat, että ihmisen pitäisi ottaa toiminnassaan huomioon se, että olemme osa rikasta mutta rajallista ja haavoittuvaa

Lisätiedot

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA

KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA 1 2 KOHTI KESTÄVÄÄ YHTEISKUNTAA VIHREIDEN POLIITTINEN TAVOITEOHJELMA 2015 2019 3 4 5 6 7 Vihreät on olemassa turvatakseen tulevaisuuden. Haluamme pelastaa ympäristön: lajien kirjon, luonnon kauneuden,

Lisätiedot

Kansantalous kerralla kuntoon

Kansantalous kerralla kuntoon Juha Peltoniemi 29. huhtikuuta 2015 Kansantalous kerralla kuntoon eli kuinka Suomi nostetaan nopeasti ylös lamasta ja estetään seuraavan laman syntyminen Sisällysluettelo Johdanto...1 Laman alku ja juuri...3

Lisätiedot

Sosiaaliturvaa vai heitteillejättöä

Sosiaaliturvaa vai heitteillejättöä Juha Peltoniemi 9. huhtikuuta 2015 Sosiaaliturvaa vai heitteillejättöä Sisällys Johdanto vai johdattelu...1 Yleinen vai erityinen...1 Kansalaispalkka vai perustulo...2 Tuki vai verovähennys...3 Lahja vai

Lisätiedot

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma

Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Kohti ihmisen kokoista markkinataloutta Keskustanuorten vastuulliseen talouspolitiikan ohjelma Luonnos Keskustanuorten talouspoliittiseksi ohjelmaksi 30.9.2011 Kannen kuva Tomi Hirvinen / Keskustan kuvapankki

Lisätiedot

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi

TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Jyrki Kataisen työryhmä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi Loppuraportti 29.1.2011 TYÖTÄ, YRITTÄMISTÄ JA VÄLITTÄMISTÄ Kokoomuksen keinot hyvinvointiyhteiskunnan

Lisätiedot

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA

TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA TYÖN JA OIKEU DEN MUKAI SUUDEN PUOLES TA 2 TYÖN JA OIKEUDENMUKAISUUDEN PUOLESTA sisällys #1 HYVINVOINTI SYNTYY TYÖSTÄ JA KESTÄVÄSTÄ KASVUSTA 6 18 #2 VALTIONTALOUS ON TASAPAINOTETTAVA #3 TARVITAAN OIKEUDENMUKAINEN

Lisätiedot

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI

KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI Va p a u t t a j a v a k a u t t a KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI ÄÄRIKESKUSTALAINEN HALLITUSOHJELMA 2007-2011 VAPAUTTA JA VAKAUTTA KESKUSTAN 30+ SUKUPOLVI 1 Esipuhe...6 2 Uudistuspolitiikan ydin ja hallituksen

Lisätiedot

Akavan yhteiskuntavisio 2019 Julkinen sektori hyvinvoinnin. Keskustelualoite julkisen sektorin rakenteesta ja toimivuudesta

Akavan yhteiskuntavisio 2019 Julkinen sektori hyvinvoinnin. Keskustelualoite julkisen sektorin rakenteesta ja toimivuudesta Akavan yhteiskuntavisio 2019 Julkinen sektori hyvinvoinnin toteuttajana Keskustelualoite julkisen sektorin rakenteesta ja toimivuudesta Rautatieläisenkatu 6 puh. 020 7489 400 00520 Helsinki www.akava.fi

Lisätiedot

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista

Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista Kooste puoluekokouspäätöksistä Päätökset aloitteista ja julkilausumista 27.-29.5.2010 Sisällysluettelo Sisäpoliittinen julkilausuma... 3 Eurooppa tarvitsee työtä - Eurooppa-poliittinen julkilausuma...

Lisätiedot

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma

Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma 22.6.2011 Avoin, oikeudenmukainen ja rohkea Suomi Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena on välittävä ja menestyvä Suomi. Suomea kehitetään pohjoismaisena

Lisätiedot

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1 30.4.2015 KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄN VASTAUKSET HALLITUSNEUVOTTELUJEN TUNNUSTELUVAIHEEN VETÄJÄN JUHA SIPILÄN 28.4.2015 EDUSKUNTARYHMILLE ESITTÄMIIN KYSYMYKSIIN 1. Mitkä ovat mielestänne Suomi vuonna

Lisätiedot

KORJAUSLIIKE. Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄ KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA. Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE

KORJAUSLIIKE. Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN EDELLÄKÄVIJÄ KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA. Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE Jos vanha tapa ei toimi, tarvitaan KORJAUSLIIKE 1 Asetetaan TYÖ ETUSIJALLE 2 Käännetään OSAAMINEN UUTEEN NOUSUUN 3 KEHITETÄÄN HYVINVOINTIA vaikeinakin aikoina 4 Suomesta PUHTAIDEN JA KESTÄVIEN RATKAISUJEN

Lisätiedot

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi?

Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? polemia Yrjö Hakanen Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Markkinoiden vai ihmisen hyväksi? Kommunistin puheenvuoro Yrjö Hakanen Markkinoiden vai

Lisätiedot

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto

Perussuomalaisten varjobudjetti 2013. Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten varjobudjetti 2013 Perustellusti parempi vaihtoehto Perussuomalaisten eduskuntaryhmä, 16.10.2012 JOHDANTO... 4 SUOMALAISTA ARVOPOLITIIKKAA... 4 HALLITUS TALOUSPOLIITTISESTI HALVAANTUNUT...

Lisätiedot

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY

TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY TULEVAISUUS- JA TAVOITEOHJELMA 2015 KOKOOMUKSEN NUORTEN LIITTO RY JOHDANTO TALOUS...S. 4 FINANSSI-, TYÖ- JA ELINKEINOPOLITIIKKA HYVINVOINTI...S. 7 SOSIAALI- JA TERVEYSPOLITIIKKA SIVISTYS...S. 10 KOULUTUSPOLITIIKKA

Lisätiedot

Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015

Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015 Vaaliohjelma Eduskuntavaalit 2015 Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme yksilöön, joka osaa ja tahtoo ottaa

Lisätiedot

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta

Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Keskustelualoitteita nro 70 Kohti tehokkaampaa ja laadukkaampaa julkista taloutta Valtiovarainministeriön työryhmä VM128:00/2001 Kesäkuu 2002 VALTIOVARAINMINISTERIÖ Kansantalousosasto Tätä muistiota voi

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Työllisyystyöryhmän loppuraportti VALTIONEUVOSTON KANSLIA Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 Työllisyystyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2003 ISBN 952-5354-32-6

Lisätiedot

TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN

TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN Neuvottelutulos HALLITUSOHJELMA 2003 Muutosvarauksin TYÖLLÄ, YRITTÄMISELLÄ JA YHTEISVASTUULLA UUTEEN NOUSUUN Hallitus aloittaa työnsä poikkeuksellisen vaativassa kansainvälisessä tilanteessa, joka luo

Lisätiedot

KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS

KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS Vihreät De Gröna KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS Vihreiden veropoliittinen ohjelma 2015 2019 hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 15.2.2015 TARKISTAMATON VERSIO Ohjelman nostot: 1. Muutetaan

Lisätiedot

KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS

KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS Vihreät De Gröna KESTÄVÄ HYVINVOINTIVALTIO JA KANNUSTAVUUS Vihreiden veropoliittinen ohjelma 2015 2019 hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 15.2.2015 TARKISTAMATON VERSIO Ohjelman nostot: 1. Muutetaan

Lisätiedot

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi

Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Avoimen, menestyvän, kansainvälisen ja vastuunsa kantavan Suomen hyväksi Ruotsalainen kansanpuolue on ihmiskeskeinen puolue. Uskomme itsestään ja kanssaihmisistään vastuuta ottavaan yksilöön. Yhteiskuntamme

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot

49. MAANANTAINA 10. LOKAKUUTA 2011

49. MAANANTAINA 10. LOKAKUUTA 2011 PTK 49/2011 vp 49. MAANANTAINA 10. LOKAKUUTA 2011 kello 12.04 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Työ, turva ja toimeentulo TYÖ TULEVAISUUS- SOPIMUS LUOTTAMUKSEN JA YHTEISTYÖN SUOMI HYVINVOINTI- SOPIMUS TULO- SOPIMUS.

Sisällysluettelo. Työ, turva ja toimeentulo TYÖ TULEVAISUUS- SOPIMUS LUOTTAMUKSEN JA YHTEISTYÖN SUOMI HYVINVOINTI- SOPIMUS TULO- SOPIMUS. 2015 Sisällysluettelo Työ, turva ja toimeentulo Johdanto 3 Työ, turva ja toimeentulo 4 Murroksesta menestykseen 6 Viestit hallituksille TYÖ Tulevaisuussopimus 8 Muuttuva työelämä 13 Työn ja osaamisen liitto

Lisätiedot