Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys"

Transkriptio

1 Ruotsalaisella sijaitsevien kaupungin omistamien vuokrapalstojen vuokraarvojen ja sopimuskäytännön määrittely - selvitys Heinolan kaupunki Maankäyttöosasto

2 Sisällys JOHDANTO... 2 Konniveden vuokrapalstojen jatkopäätös... 3 NYKYISET VUOKRASOPIMUKSET... 3 Vuokrasopimusten sisältö... 5 Yhdistyksiä ja yrityksiä vuokralaisina... 6 PÄÄTÖKSENTEON LÄHTÖKOHDAT... 7 Sijainti... 7 Historia ja alueen hankkiminen... 7 Kaavatilanne... 8 Nykyinen käyttö... 9 Vuokrapalstojen arvonmääritys... 9 ALUEEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Alueen kehittäminen osana tiiviimpää kaupunkirakennetta Hallintamuodon vaikutukset jatkosuunnittelun kannalta MENETTELYTAPAVAIHTOEHDOT Aluetta ei kehitetä nyt eikä tulevaisuudessa - Pitkät vuokrasopimukset tai myyminen Alueen kehittäminen puhtaalta pöydältä Alueen kehittäminen ja määräaikaiset sopimukset ratkaisut myöhemmin

3 JOHDANTO Heinolan Ruotsalaisen alueen vuokramökkipalstojen vuokrasopimukset umpeutuvat Vuokrasopimusten jatkosta päättäminen on tehtävä syksyn 2014 kuluessa, jotta mahdollinen vuokrasopimusten uusiminen ehditään tehdä ennen sopimusten umpeutumista. Vuokrapalstoja koskevat asiat valmistelee tekninen lautakunta ja päätöksen asiasta tekee Heinolan kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto. Kuva: Vallannenä, Vasikkasaaren pohjoiskärki. Hevossaari Korpinmaa Vasikkasaari Tähtiniemen länsipuoleinen alue sekä siihen rajoittuva saaristo muodostavat poikkeuksellisen moni-ilmeisen lahtien, niemien ja järvikapeikkojen sekä pienten saarien muodostaman aluekokonaisuuden. Alueen keskeinen sijainti Heinolan kaupunkirakenteessa avaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia ja näkymiä moninaiselle maankäytölle ja kaupungin kehittämiselle. Alue on myös maanomistuksen suhteen selkeä kokonaisuus. Heinolan kaupunki omistaa kokonaisuudessaan Korpinmaan ja Vasikkasaaren maa-alueet sekä suurimman osan Hevossaaresta. Vastaavanlaiset kaupungin tai kunnan omistuksessa olevat laajat kohteet ovat hyvin harvinaisia Etelä-Suomessa. Nyt tehtävät päätökset vuokrapalstojen jatkosta vaikuttavat alueen tulevaan käyttöön. Asialla on merkittävä vaikutus Heinolan talouteen, elinkeinoelämään sekä myös rantakaupunki-imagoon. Nykyisten vuokrapalstojen yhteenlaskettu arvo on noin 8 miljoonaa euroa. Alueen arvo ja merkitys Heinolan kaupungille voivat nousta vielä huomattavastikin kehittämällä aluetta, sillä nykyiset vuokrapalstat sijaitsevat harvakseltaan alueen rannoilla. Heinolan kaupungin omaisuuden hyödyntämistä käsitelleen toimikunnan loppuraportissa ( ) on osaltaan sivuttu myös Ruotsalaisen vuokrapalsta-aluetta. Raportissa toimikunta esittää mm. Korpinmaan hyödyntämisen tutkimista myös asumisen alueena. 2

4 Konniveden vuokrapalstojen jatkopäätös Kaupungin luottamuselimissä on käsitelty Konniveden vuokrapalsta-alueita vuosina Näiltä osin periaatepäätös saarien lähivuosikymmenten käytön ja vuokrauksen periaatteista on tehty. Konniveden 111 vuokrapalstasta 92 vuokrapalstaa on kaupunkipuistossa sijaitsevia viikonloppumajoja. Konnisaaressa on 16 vuokrapalstaa, Löysinniemessä on kaksi vuokrapalstaa ja Paininpuunlammessa yksi vuokrapalsta. Viikonloppumajojen rakennusoikeus on vain kem 2 (päärakennus + talousrakennus). Konnisaaressa ja Paininpuunlammella sijaitsevilla vuokrapalstoilla on rakennusoikeutta kem 2. Löysinniemellä on kaksi vuokrapalstaa, jotka on kaavoitettu matkailupalvelujen alueeksi. Konniveden vuokrapalstojen jatkovuokrausta on käsitelty kaupunginhallituksessa ja , jossa päätettiin jatkaa vuokrasopimuksia 30 vuodella sekä korottaa nykyiset vuokrat sopimuskauden alussa (2015) kaksinkertaisiksi ja toinen vuokrankorotus, jonka suuruus alueesta riippuen on 0, 25 tai 50 % tehdään vuonna Lisäksi vuokraa korotetaan indeksikorjausta vastaavasti. Hyvin alhaisesta vuokratasosta johtuen ainakin Konnisaaren (jossa rakennusoikeutta 250 kem 2 ) vuokrataso tulee myös uudella vuokrakaudella olemaan varsin alhainen verrattuna käypään vuokraan. Useimmat Konniveden vuokrapalstat sijaitsevat myös kauniilla alueella arvostetussa vesistössä. Konniveden palstat eivät kuitenkaan sijaitse yhtä hyvällä paikalla verrattuna Ruotsalaisen palstoihin. Palstat sijaitsevat kaupunkipuistossa ja/tai pienissä saarissa, etäisyys valtatielle, keskustaan ja kunnallistekniikan piiriin on pitkä. Konniveden vuokrapalstat sijaitsevat kaupungin lahjoitusmaalla, josta palstat on aikoinaan erotettu vuokra-alueiksi vähävaraisten lomapaikoiksi. Näiden seikkojen johdosta Konniveden vuokrapalstapäätöstä ei tule ottaa lähtökohdaksi päätettäessä Ruotsalaisen vuokrapalstoista. Ruotsalaisen alue on oma Konnivedestä poikkeava kokonaisuutensa ja päätöstä tehtäessä on otettava myös huomioon alueen merkitys kaupungille kokonaisuutena. Päätettäessä Ruotsalaisen vuokrapalsta-asiasta omana asiana ei rikota yhdenvertaisuusperiaatetta tai tasapuolista kohtelua. Päinvastoin - kaupungin edun mukainen päätös on tasapuolinen myös niiden Heinolalaisten suhteen, jotka eivät omista vuokrapalstaa. NYKYISET VUOKRASOPIMUKSET Vuokrasopimukset ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta huvilapalstan vuokrasopimuksia, joissa vuokraus tapahtuu maanvuokralain mukaisena muuna maanvuokrana. Näissä sopimuksissa vuokra-aika on 15 vuotta ( ) ja alueen käyttötarkoitus on loma-asuntoalue. Sopimusten vastikkeet on päätetty siten, että vuotuinen vuokra on 1 mk/m 2 ja vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin. Vuokrapalstojen nykyinen vuokra on keskimäärin noin kymmenesosa siitä, mikä on niiden arvioidusta käyvästä arvosta laskettu vuokra 4 % tuottoarvon mukaan. Lisäksi yhdistyksille on myönnetty vuokrasta alennuksia. Näiden sopimusten lisäksi alueella on muutama paikka vuokrattu huoneenvuokrasopimuksilla sekä vanhemmilla vuokrasopimuksilla. Kaikki nämä sopimukset päättyvät kuitenkin 2014 lopussa tai niiden sopimuskausi on jo päättynyt ja ne jatkuvat toistaiseksi voimassa olevina vuoden jaksoissa. 3

5 Kuva: Nykyisten vuokrien ja käyvästä hinnasta laskettujen 4-6 % tuottoarvon mukaiset vuosituotot elinkustannusindeksillä korjattuna 21 vuodeksi eteenpäin. Kuvasta näkyy nykyisen vuokratason ja käyvän vuokratason välinen ero. Nykyisten sopimusten matalaa vuokratasoa voidaan osittain selittää väliaikaisilla ja lyhyillä vuokrasopimuksilla. Rakentaminen on sopimuksiin perustuen ollut kiellettyä. Nykyinen tilanne on ollut hankala sellaisille vuokralaisille, jotka haluaisivat kunnostaa rakennuksia tai rakentaa uusia. Vastaavasti nykyinen vuokrataso on ollut kohtuuttoman matala kaupungin kannalta. Heinolan kaupunki ei ole käyttänyt alkuperäisiä suunnitelmia, jotka olivat esillä 60- ja 70-luvuilla hankittaessa kyseisiä maa-alueita (katso kohta: Historia ja alueen hankkimisen tarkoitusperät). Väliaikaisia vuokrasopimuksia on jatkettu vuosikymmeniä, mikä on johtanut hankalaan tilanteeseen vuokralaisen ja vuokranantajan kannalta. Toisaalta vuokralaiset ovat saaneet nauttia erittäin edullisista vuokrista vuosikausia ja vanhojen rakennusten hintojen voidaan katsoa olleen kuoletettu jo aikoja sitten. 4

6 Kuva: Omarantaisen lomarakennuspaikan hintakehitys (MML kauppahintatilasto 2013). Omarantaisten rakennuspaikkojen hinnat ovat nousseet erityisesti Päijät-Hämeessä, kuten yllä olevasta kuvaajasta voidaan päätellä. Elinkustannusindeksi laahaa huomattavasti rantatonttien hintakehitystä jäljessä. Nykyiset vuokrasopimukset on laadittu ennen vuokrakauden alkua ja alkujaankin edullinen hinnoittelu (1 mk/m 2 korjattuna elinkustannusindeksillä) on jäänyt merkittävästi jälkeen todellisesta hintakehityksestä. Vuokrasopimusten sisältö Mikäli aluetta halutaan kehittää, niin 2014 vuoden lopulla päättyvät vuokrasopimukset eivät ole esteenä kehittämiselle vaan kaupungilla on vapaat kädet päättää uusista vuokrasopimuksista. Jos nykyiset palstat vuokrataan samaan tarkoitukseen, niin nykyisellä vuokralaisella on etuoikeus saada palsta vuokrattua. Nykyisten vuokrasopimusten ehdoissa mainitaan mm. jatkovuokrausasiaan, vuokra-oikeuden siirtoon ja rakentamiseen liittyen: 4 Uudelleen vuokraus Vuokramiehellä on etuoikeus vuokrakauden päättyessä saada alue uudelleen vuokralle, sikäli kuin se luovutetaan vuokralle samanlaiseen loma-asuntotarkoitukseen. Jos laadittavan rantaosayleiskaavan perusteella alue saa rakennusoikeutta, kaupunki mahdollistaa ensisijaisesti palstan haltijalle mahdollisuuden käyvästä korvauksesta hallita palstaa edelleenkin. Mikäli rantaosayleiskaava mahdollistaa palstalle rakentamisen, tullaan vuokralaisen kanssa solmimaan uusi vuokrasopimus, joka mahdollistaa myös uudisrakentamisen. Vuokrakauden päättyessä ei vuokranantajalla ole velvollisuutta lunastaa vuokramiehen rakennuksia tai laitteita eikä suorittaa korvausta tehdyistä parannuksista. Vuokramiehen on kolmen (3) kuukauden 5

7 kuluessa vuokra-ajan päättymisestä siirrettävä kaikki omaisuutensa pois vuokra-alueelta, joka on saatettava siistiin ja mahdollisimman luonnonmukaiseen kuntoon. Näillä vuokrasopimuksen ehdoilla turvataan nykyisen vuokralaisen mahdollisuus jatkaa palstan vuokraamista seuraavalla sopimuskaudella, mikäli kaupunki luovuttaa pastan vuokralle samanlaiseen tarkoitukseen. Ehdot eivät sido kaupunkia tekemään uutta vuokrasopimusta. Toinen kohta tarkoittaa sitä että vuokralaisen kanssa tehdään uusi sopimus, joka mahdollistaa rakentamisen, jos rantaosayleiskaava sen sallii. Ehto määrittää rakentamista ja jatkovuokraamista siinä tapauksessa, että kaupunki luovuttaa alueen uudelleen vuokralle. Kolmannen ehdon mukaan kaupungilla ei ole velvollisuutta lunastaa vuokralaisen rakennuksia tai suorittaa korvauksia tehdyistä parannuksista. Lisäksi siinä velvoitetaan vuokralainen palauttamaan alue luonnonmukaiseen kuntoon 5 Vuokra-alueen luovuttaminen ja vuokraoikeuden siirto Vuokra-alueen luovuttaminen toisen hallintaan on kielletty, vuokraoikeuden siirtomahdollisuutta ei ole. Nykyisillä vuokraoikeuksilla ei ole siirtomahdollisuutta. Oikeus voidaan kuitenkin siirtää perilliselle tai muulle osapuolelle vuokranantajan päätöksellä muusta painavasta syystä. 6 Rakentaminen Vuokralaisella ei ole oikeutta uudisrakentaa palstalleen. Mikäli alueelle on vahvistettu tai vahvistetaan asemakaava, rantaosayleiskaava, rakennusohjeet erillinen järjestyssääntö tms. tai alueelle laaditaan kaupungin toimesta muunlainen maankäyttösuunnitelma, sitoutuu vuokramies sitä noudattamaan. Uudisrakentaminen vuokrapalstalle on kielletty. Lisäksi sopimuksessa on ehto, joka velvoittaa vuokralaisen noudattamaan kaupungin toimesta laadittua muunlaista maankäyttösuunnitelmaa. Uudisrakentamiskiellosta huolimatta ainakin yhdelle vuokrapalstalle on rakennettu melko uusi rakennus, mikä hankaloittaa nykyistä tilannetta. Yhdistyksiä ja yrityksiä vuokralaisina Tällä hetkellä vuokraoikeudenhaltijoina on yksityisiä henkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä. Yhdistyksistä suurin osa on ammattiyhdistyksiä tai niihin rinnastettavia. Joukossa on mm. opettajien, eläkeläisten, rakennusalan, palomiesten ja teknisten ammattiyhdistyksiä. Vuokrapalstojen edulliset vuokraehdot ovat olleet yhdistyksille vieläpä erityisen edullisia vuotuisen vuokran osalta. Osa yhdistysten sopimuksista on tehty huoneenvuokrasopimuksilla, joiden vuosivuokra on halvimmillaan 17 euroa vuodessa. Maa-alueesta ei ole maksettu lainkaan vuokraa. Huomioitavaa on myös monen yhdistyksen vuokra-alueen suuri pinta-ala. Tämänkaltaisessa aatteellisin tai sosiaalisin perustein huojennetuissa vuokraehdoissa on omat ongelmansa. Alennettu vuosivuokra on suoraa vuotuista tuloon verrattavaa tukea kaupungilta kyseiselle yhdistykselle. Kuntien maan myynti- ja vuokraustoiminnassa vastaavantyyppinen piilotukitoiminta aiheuttaa ongelmia yhdistysten tasapuolisen kohtelun kannalta. Vuokratason tulisi määräytyä samoilla periaatteilla kaikille vuokramiehille. Yhdistyksille suunnattu julkinen tuki kanavoidaan Suomessa yleensä vuotuisena 6

8 julkisyhteisöltä haettavana toiminta-avustuksena. Huomionarvoista on se, että yhdistykset niiden suuresta jäsenmäärästä/käyttäjäkunnasta johtuen helposti suoriutuisivat normaalistakin vuosivuokrasta. Yleishyödyllisen yhdistyksen käsite on myös ongelmallinen. Vuokrasopimukset ovat yleensä pitkiä ja yhdistyksen säännöt, jäsenmäärä, avoimuus ja periaatteet voivat muuttua ajan kuluessa. Tämän takia yhdistyksille ei pitäisi myöntää huojennettuja vuokria. Yhdistysten tulisi määräajoin hakea erillistä avustusta ja samassa yhteydessä todistaa yleishyödyllisyytensä. Yhdistyksille tehtävät vuokrasopimukset tulisivat olla lyhyitä, korkeintaan 10 vuoden mittaisia. PÄÄTÖKSENTEON LÄHTÖKOHDAT Sijainti Ruotsalaisen vuokrapalsta-alue sijaitsee Heinolan vain muutamien kilometrien etäisyydellä Heinolan keskustasta Hevossaaren, Vasikkasaaren ja Korpinmaan alueella. Hevossaaresta on hyvät liikenneyhteydet Heinolan keskustaan ja 4-tielle. Hevossaaresta ajaa Vierumäelle 12 minuutissa, Lahden keskustaan on noin 30 minuutissa ja Helsinkiin puolessatoista tunnissa. Ruotsalainen ja Etelä-Päijänne kuuluvat suomen halutuimpiin vapaa-ajan kiinteistöjen sijainteihin. Alueen sijainti on hyvä pysyvälle asutukselle ja se voisi houkutella muuttajia Heinolaan kauempaakin. Pääkaupunkiseudulla ja Lahdessa uusia rantatontteja ei juuri ole ja niiden arvostus on kasvanut jatkuvasti. Lisäksi kehittyvät etätyömahdollisuudet mahdollistavat pidemmänkin etäisyyden asunnon ja työpaikan välillä. Kasvava trendi on arvostaa asuinpaikan ympäristöä ja palveluja yhä enemmän ja työmatkan pituuden suhteen ollaan valmiita tinkimään. Kuva: Yleiskartta alueesta. Historia ja alueen hankkiminen Hevossaari on 1980-luvulla asemakaavoitettua taajama-aluetta. Hevossaaren teollisuustoiminnan osittaisen hiipumisen myötä on alueen pohjois-osiin alkanut muodostua pysyvää asutusta ja saaren pohjois-osassa 7

9 onkin asemakaavan muutos vireillä, jolla selvitetään mm. mahdollisuuksia hyödyntää aluetta tiiviimmän asuinrakentamisen alueena. Myös isoa osaa muista alueista voidaan pitää yhdyskuntarakentamiseen (mm. asuminen, virkistys) nyt tai tulevaisuudessa soveltuvana alueena. Kuva: Vasikkasaari, Korpinmaa ja Hevossaaren pohjoisosa sekä Heinolan kaupungin maanomistus (vihreällä). Heinolan kaupunki on 60- ja 70-vuvuilla hankkinut raakamaata Korpinmaalta ja Vasikkasaaresta yhdyskuntarakentamista varten ja maksanutkin niistä maa- ja metsätalousmaata suuremman hinnan. Korpinmaan alueen hankkimista valmisteltaessa esitettiin että alue ostetaan edellyttäen, ettei vuokratuista palstoista ole yhtään myyty. Samassa yhteydessä todettiin, että alueen vuokrasopimusten yleisin päättymisaika on vuosina ja että ottaen huomioon vuokra-alueilla käytetyn rakennustavan, lienevät useimmat rakennukset jo kohtuullisesti kuoletettuja vuokra-aikojen päättyessä. Myös saarten vuokrapalstojen vuokrasopimusten ehdot mm. vuokra-aikojen pituuden perusteella kertovat nykyisen käytön toissijaisuudesta osana kaupungin raakamaareserviä. Kysymyksenalaista on ollut lähinnä se, milloin alueita otetaan tehokkaamman ja kaupunkilaisia hyödyttävän maankäytön piiriin. Kaavatilanne Maakuntakaavassa on tuotu esille tiettyjä alueen suunnittelun maakunnallisia lähtökohtia ja siinä on todettu alueen maankäytön nykytilanne. Valmisteilla olevassa maakuntakaavassa aluetta ollaan osoittamassa maankäytön kehittämisalueeksi sekä todeten maankäytön vallitseva nykytilanne. Alueelle ei ole kaupungin toimesta laadittu ns. taajamayleiskaavaa tai muuta vastaavaa suunnitelmaa. Osalla aluetta on voimassa haja-asutusalueen rannat kattava ranta-yleiskaava, jossa on huomioitu olemassa oleva maankäyttö (mökkitontit). Hevossaari ja Vasikkasaaren eteläosa on asemakaavoitettua siirtolapuutarhaaluetta. Iso-Mömmön ja Hevossaaren pohjoisosiin on vireillä asemakaavamuutos, jossa loma-asumiselle varattuja alueita ollaan muuttamassa ympärivuotiseen asumiseen sekä tutkitaan alueen tiivistämismahdollisuuksia. Kyseinen muutos asettaa erityisiä paineita vuokrasopimusten uudelleenarvioinnille. Puistoalueella sijaitsevien mökkipalstojen jatkoa tulee peilata vallitsevaa tilannetta ja tulevia kaavallisia mahdollisuuksia vasten. 8

10 Nykyinen käyttö Hevossaaren alue on laajalti harvahkon teollisen ja yritystoiminnan käytössä, josta iso osa hyödyntää aluetta varsin vajaatehoisesti. Teollisuusrakentamiseen on käytetty alle 20 % kaavanmukaisesta rakennusoikeudesta. Edellisen lisäksi alueella on 14 lomarakennuspaikkaa, joista puolet on Heinolan kaupungin omistamia vuokrapalstoja. Lisäksi puistoalueeksi kaavoitetulla alueella on seitsemän kaupungin omistamaa vuokrapalstaa. Heinolan kaupunki omistaa myös osan Hevossaaren vuokrapalstojen rakennuksista ja vuokraa näitä eteenpäin huoneenvuokrasopimuksilla. Aivan viimevuosina on Iso-Mömmön alueelle alkanut syntyä myös ympärivuotista asutusta vanhan maatilan lisäksi ja paineet alueen käytössä asumisen suuntaan ovat lisääntyneet. Iso-Mömmön alueella toteutuneet maakaupat todistavat, että alue on erittäin haluttua asumis- ja virkistyskäyttöön läheisestä teollisuudesta huolimatta. Korpinmaan pinta-ala on noin 66 ha. Saaren pituus on noin 2 km ja leveys noin 800 m. Vasikkasaari on hieman pienempi ja sen pinta ala on noin 43 ha. Korpinmaalla on 25 rakennuspaikka ja Vasikkasaaressa 18 rakennuspaikkaa sekä siirtolapuutarhan lomamökit. Rakennuspaikkojen määrä suhteessa pinta-alaan on Korpinmaalla 2,6 ha / rakennuspaikka ja Vasikkasaaressa 2,4 ha / rakennuspaikka. Alueet ovatkin hyvin harvasti rakennettua. Korpinmaalla ja Vasikkasaaressa on vuokralaisten ylläpitämä ja rakentama tieverkosto. Rakennuskanta on pääsääntöisesti vaatimatonta ja vesistön arvostukseen suhteutettuna rakennuskanta on huomattavan niukka. Nykyinen omarantaiseen lomarakentamiseen perustuva käyttömuoto on perua osin edellisen maanomistajan ajoilta 1960-luvulta ja osin sen jälkeiseltä kaupungin maanomistuksen ajalta. Rantaalueiden hallintaa on lyhyiden vuokrasopimusten muodossa jatkettu useaan otteeseen, koska kaupungilla maanomistajana ei ole ollut omaa käyttöä ko. alueille. Ranta-alueiden hallinta on luovutettu isolta osalta yksityiseen omarantaiseen lomakäyttöön. Lomarakennuspaikat ovat muodostuneet aikanaan perinteisellä karkit kakunpäältä periaatteella, jossa pääosin parhaat niemenkärjet ja lahdenpoukamat sekä näkymäpaikat on otettu käyttöön. Pitkin rantoja harvahkosti sijoiteltuina yksittäiset rakennuspaikat hallitsevat useassa tapauksessa vuokra-alueita laajempaa aluetta. Osalla vuokra-alueista on myös suhteettoman paljon ranta-aluetta. Yleinen virkistyskäyttö alueella rajoittuu tällä hetkellä Hevossaaren uimaranta-alueen käyttöön. Korpinmaata ja Vasikkasaarta käytetään harvakseltaan myös marjastamiseen tai muuhun virkistykseen, mutta rannoilla sijaitsevat vuokrapalstat vaikeuttavat rantojen yleistä virkistyskäyttöä. Laajempia vapaita alueita löytyy lähinnä niemien sisäosista sekä Tokeenlahden rannoilta, jotka soveltuvat virkistyskäyttöön huonommin. Edellisen lisäksi tehokkaampaa yhteisöllistä maankäyttöä löytyy siirtolapuutarha-alueelta Vasikkasaaresta. Hevossaaren, Korpinmaan ja Vasikkasaaren alueet ovat pääosiltaan mänty- ja kuusi- ja koivuvaltaista sekametsää pääpuulajin ollessa mänty- ja kuusi. Metsätalousalueiden osalta kaupunki on hoitanut alueita harvennushakkuin huomioiden alueella olevan loma-asutuksen. Vuokrapalstojen arvonmääritys Vuokrapalstojen markkina-arvot (käypä arvo) on arvioitu vuokrasopimusten umpeutumisen johdosta. Arvioinnit on tehty Arviointitoimisto Oy Mikko Helenius & Co:n ja Päijät-Hämeen OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimesta 2013 syksyn ja 2014 kevään aikana. Molemmat arvioinnit on tehnyt auktorisoitu kiinteistönarvioija (AKA). Arvioinneissa on käytetty kauppa-arvomenetelmää, jossa vertailukaupat muodostavat pohjan arvioinneille. Vuokrapalstat on arvioitu voimassa olevan asemakaavan ja 9

11 rantaosayleiskaavan mukaisesti. Asemakaavoitettujen puistoalueiden osalta rakennuspaikat on arvioitu sekä nykyisen käyttötarkoituksen, että voimassa olevan kaavan mukaisesti. Arvioinnit on tehty perustuen kohteen konkreettisiin ominaisuuksiin. Palstat on arvioitu rakentamattomina ilman vuokralaisen suorittamia parannustöitä. Palstojen käypä markkina-arvo on arvioitu sen mukaan, mikä niiden arvo olisi, jos ne myytäisiin lohkottuina tontteina ilman niiden käyttöä rajoittavia ehtoja. Kaupunki määrittää arviointien perusteella vuokrasopimuksissa vuokran suuruutta koskevien laskelmien pohjana käytettävän käyvän arvon. Vuokran suuruus pyritään määrittämään markkina-arvoa ja vuokraehtoja vastaavaksi. 1. arviointi 2. arviointi Yhteenlaskettu arvo Keskiarvo Keskiarvo (Korpinmaa) Keskiarvo (Vasikkasaari) Keskiarvo (Iso-Mömmö) Keskiarvo (Hevossaari) Keskiarvo (saaret) Taulukot: Kahden kiinteistöarvioijan arviot vuokrapalstojen käyvistä arvoista sekä arvioinneista lasketut keskiarvot alueittain. Arviointien yhteenlasketut arvot olivat hyvin lähellä toisiaan. Korpinmaan ja Vasikkasaaren osalta erot yksittäisten kohteiden arvioinneissa olivat erittäin pieniä, kuten oheisesta taulukosta voi todeta. Vasikkasaaressa oli kaksi palstaa ja Korpinmalla yksi palsta, joiden rakennusoikeudet olivat selvästi muita palstoja suuremmat. Yhteenlasketut rakennusoikeudet olivat 250, 500 ja 600 kem 2. Ottaen huomioon näiden palstojen suuremman rakennusoikeuden ja pinta-alan, on syytä käyttää ensimmäistä arviointia päätettäessä hintatasoa. Muutoin Korpinmaan ja Vasikkasaaren palstojen hinnoittelussa voidaan käyttää arviointien keskiarvoa. 10

12 Iso-Mömmössä sijaitsevissa palstoissa oli arvioinneissa suuria eroja. Näidenkin hinnoittelupäätöksen lähtökohtana tulee käyttää ensimmäistä arviointia, joka on paremmin linjassa Iso-Mömmöstä jo tehdyn kaupan kanssa. Kaupunki vuonna 2011 myi tarjouskilpailulla Reumasäätiön aiemmin vuokralla olleen tontin eurolla. Lisäksi Iso-Mömmön vierestä on samana vuonna myyty kiinteistö eurolla. Hevossaaren palstojen arvioinnit olivat hyvin linjassa kohteissa, jotka sijaitsivat kaavan mukaisilla rakennuspaikoilla. Asemakaavoitetulla puistoalueella sijaitsevien kohteiden arvioinneissa oli suuria eroja. Ensimmäisessä arvioinnissa näiden palstojen arvo oli hyvin alhainen ( ). Toisessa arvioinnissa kaavamerkinnöillä (puistoalue tai rakennuspaikka) ei ollut merkitystä palstojen arviointiin. Asemakaavan mukaisissa rakennuspaikoissa hinnoitellussa kannattaa käyttää molempien arviointien keskiarvona. Puistoalueella olevat vuokrapalstat tulee hinnoitella jälkimmäisen arvioinnin mukaisesti, koska kaikkien kohteiden hinnoittelun lähtökohtana pidetään sitä, että kohteet vuokrataan lyhyemmäksi ajaksi ja tarkistetaan alueen kehittämisnäkökohdat. Lyhyempi vuokrakausi huomioidaan käypää arvoa alemmalla vuokratasolla kaikkien palstojen osalta. Lyhyemmän vuokrajakson aikana puistoalueella olevien palstojen käyttö ei poikkea alueen muista kohteista ja ne ovat samanlaisessa asemassa muiden kohteiden kanssa. Mikäli kaikki palstat vuokrattaisiin pitkäksi ajaksi tai myytäisiin käyvästä arvosta ja rakentaminen sallittaisiin puistoalueita lukuun ottamatta, niin silloin puistoalueella olevien palstojen hinnoittelussa tulisi ottaa huomioon niiden kaavamerkinnästä johtuvat rajoitteet. Saaripalstojen osalta arvioinneissa oli jonkin verran vaihtelua. Suurimmat erot arvioinneissa oli kansallisen kaupunkipuiston alueella sekä Lahdensuunluodolla sijaitsevilla palstoilla. Näillä oli huomattavasti vähemmän rakennusoikeutta. Molemmissa arvioinneissa nämä oli kuitenkin johdonmukaisesti arvioitu muita saaripalstoja alemmalle tasolle. Saaripalstojen hinnoittelussa kannattaa myös käyttää molempien arviointien keskiarvoa. ALUEEN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET Vuokrasopimusten ollessa katkolla, on arvioitava omistajan näkökulmasta katsottuna alueen mahdolliset vaihtoehtoiset käyttömahdollisuudet. Alue on aikanaan hankittu yhdyskuntarakentamista silmällä pitäen, mutta tähän mennessä vain osa siitä on saatettu suunnitelmallisen ja tehokkaamman maankäytön piiriin. Sikäli kun alueella on nähtävissä kaupungin kehittämisen näkökulmasta mahdollisuuksia, tulee asia tiedostaa alueellisesti ja kohdekohtaisesti vuokrasopimusten jatkoa arvioitaessa ja vuokraehdoissa. Alueen kehittäminen osana tiiviimpää kaupunkirakennetta Hevossaari, Korpinmaa, Vasikkasaari ja Tähtiniemen alue muodostavat Heinolan keskustan länsipuoleisen Ruotsalaiseen rajoittuvan aluekokonaisuuden, jota tulee tarkastella kaupungin kehittymisen ja kaupungin maankäyttöpolitiikan kannalta yhtenä kokonaisuutena. Alueelle sijoittuu raakamaareserviä, virkistysaluevarauksia, asumisen varauksia, vajaakäyttöistä yritysaluetta ja rakennettua yhdyskuntateknistä infrastruktuuria. Tähtiniemen alue on yksityisessä omistuksessa. Alueen maankäytön jäsentäminen edellyttäisi osayleiskaavan laatimisen alueelle. Kaavalla tulisi selvittää ja arvioida eri maankäyttömuotojen, teknisten kustannusten ja maaomaisuuden hallinnan ja omistussuhteiden valossa alueen tulevaisuutta. Alueen sijainti aivan keskustan tuntumassa ja ulkoisen olemassa olevan kunnallistekniikan äärellä mahdollistaa useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä käyttömahdollisuuksia nykyisen metsätalouskäytön ja omarantaisen loma-asumisen sijasta/ohella. Vaikka 11

13 alueen etäisyys lähimpiin palveluihin on 3-4 km, kunnallistekniset kynnyskustannukset ovat varsin pienet verrattuna esim. lähempänä sijaitsevaan Tähtiniemen alueeseen, jonka kohdalla haasteen muodostavat mm. moottoritien suhteellisen kalliisti ratkaistavissa olevat este- ja meluhaitat. Em. seikoista johtuen tulee selvittää miltä osin tiiviimpää rantaan tukeutuvaa pientaloasumista olisi mahdollista ja tarkoituksenmukaista sijoittaa alueelle. Juridisesti laadittava osayleiskaava ohjaisi asemakaavojen laatimista siellä, missä on voimassa oleva asemakaava sekä korvaisi tarpeellisilta osin haja-alueen rantarakentamista ohjaavan rantaosayleiskaavan. Yleiskaavan laatiminen kestää arviolta 2-4 vuotta, minkä jälkeen asemakaavoitus voi edetä ennalta arvioidun aikataulun ja tarpeen pohjalta pienemmissä paloissa muutaman korttelin kokoisina alueina. HEINOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA 2035 Strategista yleiskaavaa valmisteltaessa tuli esille Hevossaari Korpinmaa Vasikkasaari alueen maankäytöllinen kehittämispotentiaali. Asian konkretisoimiseksi teetettiin vaihtoehtoja alueen kehittämiseksi osana kaupunkirakennetta. Vaihtoehtoiset maankäyttöhahmotelmat ja ideamallit eivät ole idealuonnoksia kaavoitusta varten, vaan ovat toiminnallisia ja mitoituksellisia tarkasteluja alueen keskipitkän ajan maankäyttöpotentiaalin arvioimiseksi. Kaavallinen ratkaisu tulee ilmeisesti olemaan eri mallien yhdistelmä riippuen kaupungin maankäytön tavoitteista. Selvitys on luettavissa kokonaisuudessaan kaupungin internet-sivustolla osoitteessa CA36356A64DF/0/Hevossaari2staffan.pdf Vaihtoehtojen tarkastelua Hevossaari Hevossaaren eteläosa n maankäyttöä säätelee vedenottamo (77 ha), jonka pohjoispuolelle on varattu aluetta vapaa-ajan ja matkailun tarpeisiin (38 ha). Itäinen ranta alueesta on vesiliikenteen tarpeisiin osoitettu ja mahdollisesti olemassa oleviin tehtaisiin voidaan sijoittaa pop-upmyymälöitä tms. (32 ha). Saaren länsiosa jää raskaan teollisuuden tarpeisiin (64 ha). Hevossaaren pohjoinen osa varataan asumiselle ja virkistykselle, Saarelan tilalla voisi tulevaisuudessa olla matkailua ja virkistystä palvelevaa toimintaa (22 ha). 12

14 Korpinmaa Vasikkasaari Alueesta on laadittu yhteensä kuusi vaihtoehtoista maankäyttöluonnosta, joissa viidessä on lähdetty nykyisestä kaavatilanteesta ja yhdessä aluetta on suunniteltu ilman rajoitteita. Päävaihtoehdot ovat 1) loma- ja virkistyspainotteinen malli, 2) asumispainotteiset mallit neljä vaihtoehtoa ja 3) matkailupainotteinen malli. Loma- ja virkistyspainotteinen malli Alueen käyttö jatkuu nykymuotoisen kaltaisena loma-asuntoalueena ja lisänä on matkailua palvelevaa virkistystoimintaa, johon kytkeytyy myös vanha Hevossaaren puolella oleva maatilakeskus. Alueelle on esitetty mm. veneilyn tukikohtaa, nuorison vesiurheilukeskusta, hyvinvointikeskusta ja leirikeskusta. Asumispainotteiset mallit, neljä vaihtoehtoa Loma-asumispainotteinen malli Nykyiset loma-asunnot on säilytetty ja lomaasumista on lisätty kuivan maan tontteina ryhmiksi siten, että jokainen tontti rajautuu metsään. Tonteilla on yhteiskäyttöranta. Lomakylä sijoittuu Riimusalmen ympäristöön. Uusia loma-asuntoja on tässä vaihtoehdossa esitetty 59 kpl. Pysyvän asumisen malli 13

15 Mallin ideointi lähtee siitä, että alueella ei ole rajoittavia tekijöitä. Myös osa nykyisistä lomaasunnoista voidaan myös liittää osaksi uutta kokonaisuutta. Korpinmaalle osoitetaan toista sataa ryhmä- ja erillisrakennettua asuntoa, esim. kalastajakylätyyppisesti ryhmiteltynä. Vasikkasaaren siirtolapuutarha-aluetta laajennetaan. Tokeenlahti rantoineen jää kokonaan rakentamattomaksi keitaaksi virkistystoiminnot ja luonnonsuojelu yhteen sovittaen. Hallintamuodon vaikutukset jatkosuunnittelun kannalta Hallinta- ja omistussuhteet vaikuttavat merkittävästi alueiden jatkosuunnitteluun. Vaikeuskerrointa suunnittelulle saadaan aina, mikäli suunniteltavan alue ei ole keskeisiltä osiltaan kaupungin hallinnassa ja hallintaoikeus on annettu pitkillä sopimuksilla pois kaupungilta. Myös lyhyet vuokrasopimukset ovat hankalia, mikäli sopimuksiin on kirjattu vuokraoikeuden jatko-oikeus sopimuskauden päättyessä. Em. tilanteet ovat miltei omistusoikeuteen rinnastettavia tilanteita, joissa alueen haltijalla luonnollisesti on erityisiä intressejä ympäristössään tapahtuviin muutoksiin. Yksityishenkilön näkökulma muutoksiin poikkeaa yleensä merkittävästi kaupungin tavoitteista varsinkin, jos muutokset ympäristössä poikkeavat totutusta tai omasta tilanteesta. Pitkä vuokrasopimus voi tuoda tullessaan suunnitteluongelman lisäksi taloudellisen ongelman. Riittävän tehokas maankäyttö on edellytys taloudellisessa mielessä järkevän alueen toteuttamiselle. Yksittäiset lomaasunnot rajaavat helposti merkittävästi asemakaavoitusmahdollisuuksia aiheuttaen epätarkoituksenmukaista maankäyttöä. Kustannuksia ei saada myöskään jyvitettyä kaikilta osin hyödyn suhteessa ja kustannuspaine kohdistuu muille tonteille. Vastaava astetta hankalampi tilanne on esillä, mikäli yksittäisiä tontteja on myyty ennen asemakaavoittamista. Tavoiteltava tilanne niiltä osin kun on nähtävissä mahdollisuuksia hyödyntää ja suunnitella aluetta, on pidättäytyä pitkiltä tai muutoin ehdoiltaan epäedullisilta hallinnan luovutuksilta tai omistusoikeuden muutoksilta. MENETTELYTAPAVAIHTOEHDOT Vuokrapalstojen vuokrasopimuksissa ja alueen tulevaisuuden suhteen voidaan menetellä kahdella periaatteeltaan vaihtoehtoisella tavalla. Periaatetasolla on kysymys kaupungin edun ja yksityisen edun välisestä intressivertailusta. Nyt tehdään päätökset siitä, suunnitellaanko aluetta osana Heinolan kaupunkirakennetta ja mahdollisesti asuin- ja virkistysalueena sekä tiiviimpänä matkailu-/mökkialueena vai onko alue edelleen pienimuotoista maaseutumaista omarantaista lomanviettoaluetta. Edellisen periaatekysymyksen ratkaisun jälkeen päätetään vuokrasopimusten pituuteen, vuokran suuruuteen ja muihin ehtoihin liittyvä kysymykset. Vuokrasopimuksen ehdot riippuvat valitusta menettelytavasta. Kaupunkien yleisten maankäytön toimintanormien ja periaatteiden valossa on määriteltävissä kaupungin edun mukainen menettelytapa. Myös muita ratkaisuvaihtoehtoja on, mutta niitä ei kaikilta osin voida pitää kaupungin edun mukaisina, vaan tällöin painottuvat muut näkökulmat. Erilaiset ratkaisuvaihtoehdot ja 14

16 niiden arvioidut vaikutukset ja merkitys talouden, maankäytön kehittämisen ja kaupungin imagon kannalta on lueteltu seuraavassa. Aluetta ei kehitetä nyt eikä tulevaisuudessa - Pitkät vuokrasopimukset tai myyminen Kaupunkien talouden ja maankäytön pitkäjänteisen kehittämisen näkökulmasta palstojen vuokraaminen on selkeästi paras vaihtoehto. Erityisesti alueita, joita aiotaan suunnitella tarkemmin tai voidaan arvioida niiden tulevan suunnittelun piiriin, ei myydä. Myyminen on vaihtoehto vasta suunnittelun jälkeen. Tällöinkin usein paras vaihtoehto on vuokraaminen ja myyminen vasta toissijainen menettely. Vuokraamalla käyvästä hinnasta 4 % tuottoarvon mukaan alueelta saisi vuotuista vuokratuottoa noin Tämä on noin kymmenkertainen määrä alueen nykyiseen vuotuiseen vuokratuottoon verrattuna, joka on noin Alueen sisäosista kaupunki saisi lisäksi tuloja metsänhakkuusta. Hakkuuala seuraavalle 10-vuotisjaksolle on noin 40 ha ja hakkuukertymä on noin 2200 m3 arvoltaan noin Metsämaan arvo kokonaisuudessa on noin Muiden kaupunkilaisten kannalta alueen käyttö jäisi nykyiselleen, mikä tarkoittaa satunnaista virkistyskäyttöä, kuten marjastusta ja retkeilyä. Käyvän hinnan mukaiset vuokrat olisivat merkittävä vuotuinen tulo Heinolan taloudelle. Lisäksi pitkät vuokrasopimukset mahdollistaisivat vuokrapalstojen rakentamisen, mikä vaikuttaisi Heinolan elinkeinoelämään ja eteenkin rakennusalaan. Alueen kehityksen ja Heinolan imagon kannalta tilanne ei muuttuisi juurikaan nykyisestä. Alue olisi edelleen harvaa omarantaista mökkialuetta, mutta rakennuskanta uudistuisi. Mikäli palstat vuokrattaisiin ainoastaan heinolalaisille ja vuokrasopimuksen ehdoissa kiellettäisiin vapaa siirrettävyys, menetettäisiin vuokratuloista valtaosa sekä myönteinen vaikutus Heinolan elinkeinoelämälle. Palstojen käyvät arvot on määritetty siten että ne myytäisiin vapailla markkinoilla ilman erityisiä ehtoja. Käypä hintataso ei tulisi toteutumaan tai toimimaan rajoitetuilla markkinoilla. Mikäli vuokrasopimukset tehdään ilman siirtomahdollisuutta, niin sopimukset eivät ole kiinnityskelpoisia, mikä vaikuttaisi myös alueen rakentamiseen. Lisäksi tulee huomioida se, että vuokralaisista ulkopaikkakuntalaisten osuus on jo nyt suuri ja vuokrasopimusten siirtyminen perillisille kasvattaa myös ulkopaikkakuntalaisten osuuksia. Vuokrapastojen myyminen rajoittavilla ehdoilla olisi erityisen ongelmallista. Kauppakirjassa kiinteistön jälleenluovutusta koskeva ehto on pätemätön. Mikäli palstat myytäisiin rajatulle joukolle huojennetuin hinnoin, niin nämä voivat myydä palstat eteenpäin käyvästä hinnasta ja kaupunki menettäisi myyntituloa. Mikäli aluetta ei haluta kehittää, niin nykyisille vuokramiehille tarjotaan uuden sopimuksen allekirjoitusmahdollisuutta. Vuokrasopimuksista tehdään riittävän pitkiä, ja vuokrataso tarkistetaan käypään arvoon ja sopimusehdot päivitetään. Sopimusta vaille jäävät paikat vuokrataan edelleen tarjousten perusteella. Seuraavat asiat täytyy myös huomioida uudessa vuokrasopimuksessa: Kuluttajahintaindeksi ei ole pitkissä vuokrasopimuksissa kaupungin kannalta toimiva tapa korjata vuokraa. Vuokran tarkistus määräajoin voisi olla parempi tapa. Uusista vuokrasopimuksista on syytä tehdä riittävän pitkiä (tai optio), jotta vuokralaiset saavat riittävän varmuuden alueen tulevaisuudesta ja voivat rakentaa uusia ja korjata nykyisiä rakennuksia. 15

17 Ruotsalaisen rantaosayleiskaavan mukainen rakentaminen tulee sallia. Vuokra-alueiden kokoa ja sijaintia tulee tarkistaa (pitää myös arvioida, miten vaikuttaa palstan arvoon). Vuokraoikeuden tulee olla myös vapaasti siirrettävissä, jotta se olisi kiinnityskelpoinen. Ilman siirtomahdollisuutta rakentaminen vaikeutuu ja alue jää helpommin vajaakäytölle, kuten nykytilanteessa on paikoitellen tapahtunut. Käypä arvo on lähtökohta sopimusta uusittaessa. Edullisemmat hinnat ovat olleet perusteltuja nykyisen epävarman tilanteen johdosta. Mikäli annetaan oikeus rakentaa, pitkä sopimuskausi ja sopimuksen siirtomahdollisuus, niin vuokratason täytyy olla kohteen käypä arvo. Mikäli vuokrataso on alhainen, niin vuokralainen voi halutessaan saada käyvän arvon ja vuokratason erotuksen itselleen myymällä vuokraoikeuden tai tienaamalla vuokraamalla kohdetta edelleen. Näin kaupungin menettämä tulo voi olla kymmeniä tuhansia euroja yksittäistä vuokrapalstaa kohti. Alueen kehittäminen puhtaalta pöydältä Alueen kehittämisen kannalta kaikista kaikkein helpoin tapa on pidättäytyä uusien vuokrasopimusten tekemisestä. Määräaikaiset vuokrasopimukset päättyvät 2014 vuoden lopussa eikä Heinolan kaupungilla ole velvollisuutta jatkaa vuokraamista. Kyseinen menetelmä on kuitenkin vaikein nykyisten vuokralaisten kannalta. Lisäksi menetettäisiin vuokratuotto kahdeksan vuoden siirtymäajalta. Muutoin tämän vaihtoehdon vaikutukset Heinolan taloudelle ja elinkeinoelämälle ovat samat kuin alimmassa vaihtoehdossa. Alueen kehittäminen ja määräaikaiset sopimukset ratkaisut myöhemmin Laaditaan vuokrapalstoille kahdeksaksi vuodeksi määräaikaiset vuokrasopimukset. Sopimuksiin ei kirjata jatkomahdollisuutta, jotta kaavasuunnittelu voidaan viedä läpi ilman suunnitelman laatuun tai sen toteuttamisen taloudellisuuteen ja tarkoituksenmukaisuuteen haitallisesti vaikuttavia rajoitteita. Vuosivuokrataso on 50 % kaupungin päättämästä tontin käyvästä arvosta. Laadittavan lainvoimaisen yleiskaavan pohjalta päätetään vuokrasuhteiden jatkosta. Yleiskaavan laatiminen vie aikaa 3-6 vuotta. Kahdeksan vuoden sopimusjakson päättyessä tehdään uudet tarkistetut vuokrasopimukset, niiden palstojen osalta, joiden vuokraamista jatketaan. Edellä mainittu menettelytapa mahdollistaa Heinolan kaupungin suunnitella ja kehittää kaupunkia ja maaomaisuuttaan tarkoituksenmukaisesti. Menettely mahdollistaa myös nykyisten mökkiläisten lomanvieton sekä antaa riittävästi aikaa varautua ja valmistautua sopimussuhteen päättymiseen niille, joiden sopimukset tulisivat yleiskaavaan perustuen päättymään. Myös vuokratason korotus on sopimuksen ehdot huomioiden kohtuullinen sekä kaupungille että vuokramiehelle. Kaupunki saa kohtuullista vuokratuloa määräaikaisen sopimuskauden aikana, mutta määräaikaiset vuokrasopimukset eivät estä tai merkittävästi vaikeuta alueen yleiskaavoitusta. Alueen kehittämisellä on mahdollisuus vaikuttaa huomattavasti kaupungin talouteen pitkällä tähtäimellä. Kehittäminen on erityisesti Heinolan elinkeinoelämän, viihtyvyyden ja imagon kannalta järkevä ratkaisu. 16

18 Heinolassa Ritva-Maija Kuuskoski Juho Lumme Marko Luukkonen 17

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali.

NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 Lammasluoto. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2, PL 57, 21101 Naantali. NAANTALIN KAUPUNKI MAANVUOKRASOPIMUS 1 1 OSAPUOLET 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. 1.2 Vuokralainen Naantalin purjehdusseura ry, y-tunnus 0638337-2,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi

Heinolan kaupunki. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna hameenlinna.hao(a)oikeus.fi Asia Lausunto asiassa diaarinumero 00230/15/2299 Lausunnonantaja Prosessiosoite Valittaja Prosessiosoite Lausunto

Lisätiedot

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus.

Rakennuspaikkojen luovutusmuotona on sekä myynti että vuokraus. RAKENNUSMAAN LUOVUTUSMENETTELY 2016 A. Yleiset luovutusehdot 1. Asuntorakentamisen rakennuspaikat Asuntorakentamiseen rakennuspaikat luovutetaan sekä myymällä että vuokraamalla. Vuokrauksessa käytetään

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 4 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, ly-tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: SF-Caravan Lohenpyrstö Ry Haapatie 24, 92140 Pattijoki Vuokralainen

Lisätiedot

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina.

Tontti luovutetaan Advenille käytettäväksi maanvuokralain (258/66) 5.luvun tarkoittamalla tavalla kaukolämpölaitoksen tonttina. Luonnos 23.4.2015 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Sastamalan kaupunki, 0144411-3 PL 23 38201 Sastamala jäljempänä kaupunki Vuokralainen: Adven Oy Äyritie 18, 01510 Vantaa jäljempänä

Lisätiedot

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016

Liite 6 Kaupunginhallitus 2.5.2016 MAANVUOKRASOPIMUS Allekirjoittaneet ovat tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen, joka korvaa sopimusosapuolten 28.10.2013 allekirjoittaman maanvuokrasopimuksen. Vuokranantaja Ulvilan kaupunki (0204910-7)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58

Espoon kaupunki Pöytäkirja 58 01.06.2015 Sivu 1 / 1 5502/02.07.00/2014 58 Tontin ja maanalaisen alueen vuokraaminen Gumbölestä sekä tontin laajennuksen vuokraaminen Muuralasta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle (HSY),

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä

MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO. 1.1 Sopijapuolet. Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y- 0175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä Vuokralainen: Jämsän Vesi liikelaitos Y-0175622-1-300 Teollisuuskatu 10 42100 Jämsä

Lisätiedot

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa.

määräala yhteensä 961 m 2. Alue on osoitettu sopimuksen liitekartassa. Maanvuokrasopimus : Keuruun kaupunki / Keurusjumppa ry 1 / 7 M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Keuruun kaupunki (Y-tunnus 0208388-2) Multiantie 5 42700 Keuruu

Lisätiedot

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046.

1. Vuokra-aika on kolmekymmentä (30) vuotta alkaen 1.5.2016 ja päättyen 30.4.2046. Kaupunginhallitus 4.4.2016 Liite 1 121 VUOKRASOPIMUS Tällä vuokrasopimuksella vuokraa Mikkelin kaupunki (0165116-3), jota jäljempänä sanotaan kaupungiksi, kaupunginvaltuuston päätöksen /xx.xx.2016 nojalla

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe MAANVUOKRASOPIMUS Liite 1 1. JOHDANTO Tällä vuokrasopimuksella uudistetaan Raahen kaupungin ja Posiber Oy:n välillä tonttia 678-21-2193-23 koskeva vuokrasopimus. Laitostunnus 678-21-2193-18-L1. 1.1 Sopijapuolet

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 35 02.02.2015. 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 9 21.1.2015 35 Asianro 8528/10.00.02.01/2014 Kolmisopen ryhmäpuutarha-alueen 297-30-9905-1 maanvuokrasopimuksen uusiminen ja rakennusten

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS MÄÄRÄALAN KAUPASTA 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Rovaniemen kaupunki (1978283 1) Hallituskatu 7, PL 8216 96101 Rovaniemi jäljempänä Kaupunki Redinor Oy (0919708 1) perustettavan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI/ KIINTEISTÖN 1 / 6 Myyjä LAPPEENRANNAN KAUPUNKI, tekninen toimi, kiinteistö- ja mittaustoimi, PL 38; Villimiehenkatu 1 53101 Lappeenranta Y-tunnus: 0162193-3 Ostaja Kellomäentie

Lisätiedot

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA

VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA LIITE Rovaniemen kaupunki VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoituslaskelma rakennusoikeuden jakamisesta kaava-alueella Kaavoitus VIKAJÄRVEN OSAYLEISKAAVA Mitoitus laskelma Vikajärven osayleiskaavan rakennusoikeuden

Lisätiedot

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ.

TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. TARJOUSTEN PERUSTEELLA MYYTÄVÄ TONTTI JA SEN LUOVU- TUSEHDOT HAKUAIKA: 10.10.-26.10.2012 KLO 15.00 MENNESSÄ. 1 Yleisehdot ja -tiedot: ostaja maksaa kaupungille kauppahinnan lisäksi kauppakirjan laatimiskustannuksena

Lisätiedot

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen

2. Omistus- ja hallintaoikeuden siirtyminen 1(5) MALLI KAUPPAKIRJA Tontin myynti perustuu Vantaan kaupungin kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen.x.2012 ja kaupunkisuunnittelulautakunnan..2013 lainvoimaiseen päätökseen [sekä asumisasioiden

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot

Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016. Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Kaupunginhallitus 50 29.02.2016 Kaupunginvaltuusto 12 21.03.2016 Tonttien myynnin ja vuokraamisen ehdot Khall 29.02.2016 50 (Valm. maankäyttöpäällikkö) Kaupungin hallintosäännössä 41 määrätään että Tekninen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 29. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 07.03.2016 Sivu 1 / 1 860/2016 02.07.00 29 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin

Maanvuokra. Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Maatalouslinja / Marica Twerin Maanvuokra Rakennetun viljelmän voi vuokrata (asuin- ja talousrakennukset) enintään 25 vuodeksi. Jos vuokrasopimuksessa ei ole mainittu aikaa, sopimus katsotaan

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

M A A N V U O K R A S O P I M U S

M A A N V U O K R A S O P I M U S M A A N V U O K R A S O P I M U S 1 JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Jämsän kaupunki Y-175622-1 Seppolantie 10 42100 Jämsä 1.2 Vuokra-alue Vuokralainen: xxxxxx Oy Y-xxxxxxxx-x xxxxxx 42100 Jämsä

Lisätiedot

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun

Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran lukuun M A A N V U O K R A S O P I M U S 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Kemijärven kaupunki Vuokralainen: Kiinteistö Oy Kemijärven Vuokratalot Oy perustettavan Asunto Oy Kemijärven Kallaanvaaran

Lisätiedot

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS

KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMISSOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tehneet seuraavan asemakaavan muuttamista koskevan sopimuksen: 1. Sopijaosapuolet: Sotkamon kunta (y-tunnus: 0189766-5), Markkinatie

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli tontti 18 13.04.2015 Sivu 1 / 1 1596/02.07.00/2015 38 Teollisuustontin vuokraaminen KOY Minuntalli Lahdelle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 7. Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh 12.01.2015 Sivu 1 / 1 5499/02.07.00/2014 7 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta, kortteli 85127 tontti 3 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877 1881 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6341/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2014 1 (1) 184 Asianro 6341/10.00.02.01/2014 Asuntotontin 297-20-16-2 maanvuokrasopimuksen esisopimuksen laatiminen ja tontin vuokraaminen / Niiralan Kulma Oy Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä

Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava. Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä K A U P P A K I R J A 1/4 MYYJÄ OSTAJA Kauhavan kaupunki (Y-tunnus: 0208852-8) Osoite: Kauppatie 109, 62200 Kauhava Mc Scatter Oy (Y-tunnus 1644458-9) Osoite: Järvenrinne 9, 62375 Ylihärmä KAUPAN KOHDE

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu

Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö Oy Mäkelän Koulu 1 (5) Vuokrasopimus 1. Vuokranantaja Helsingin seudun kauppakamari Y-tunnus: 0201253-1 Hattulantie 2 00550 HELSINKI (jäljempänä Vuokranantaja ) Yhteyshenkilö: Toimitusjohtaja Teijo Tikkanen, Kiinteistö

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2011 1 (5) Kaupunginvaltuusto Kaj/23 14.09.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja /0 (5) 57 Vuokraus- ja myyntiperusteet Ruskeasuon kahdelle toimistotontille HEL 0-00047 T 0 0 0 0 Päätös päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti oikeuttaa kiinteistölautakunnan

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S

Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kaupunkirakennelautakunta 297- asianro V U O K R A S O P I M U S Kuopion kaupunki vuokraa Osuuskauppa PeeÄssälle ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena festivaalitarkoituksia varten seuraavat

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) Kiinteistölautakunta Vp/4 31.03.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 7/2015 1 (6) 4 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle kiinteistönkaupan esisopimuksen tekemiseksi ja tonttien myymiseksi (Kaartinkaupunki, Kasarmitori, tontit

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39

Espoon kaupunki Pöytäkirja 39 04.04.2016 Sivu 1 / 1 1374/2016 02.07.00 39 Tontin vuokraaminen Juvanmalmilta Oy C.J. Hartman Ab:lle rakennus-, sisustus- ja teollisuustarvikkeiden tukkukaupan rakentamista varten, kortteli 85129 Valmistelijat

Lisätiedot

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1).

Luonnos 27.1.2016. Vuokrauskohde on osoitettu oheen liitetyllä kartalla (liite 1). Osapuolet. Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0557-.. Vuokralainen Raision kaupunki, y-tunnus 008-5. Vuokrauskohde Naantalin kaupungin 5. kaupunginosan 6. korttelin tontilla nro sijaitsevan Kiinteistö

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä

MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä MAANKÄYTTÖSOPIMUS JA ESISOPIMUS ALUEEN LUOVUTTAMISESTA SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä St-1 Oy (Y-tunnus: 0201124-8)

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (5) 11 Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle vuokratun asuntotontin (kerrostalo) vuokrasopimuksen vuokra-ajan jatkaminen (Käpylä, tontti 25857/1) HEL 2015-013448 T 10

Lisätiedot

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta

1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta 1 MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Tervolan kunta y-tunnus: 0193249-1 Keskustie 81, 95300 Tervolan kunta Vuokralainen: xxxxxxxxxxxx 1.2 Vuokra-alue Tervolan kunnan Lapinniemen

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele

Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie Kempele MAANVUOKRASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Vuokranantajat: Vuokralainen: Limingan kunta Iivarinpolku 6 91900 Liminka Oulun Seudun Ampumaurheilukeskus ry Co Timo Haataja, Haukkasuontie 23 90450 Kempele 2. VUOKRA-ALUE

Lisätiedot

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut

Asianro 4539/10.00.01/2014. Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2014 1 (1) 150 Asianro 4539/10.00.01/2014 Maa-alueiden ostaminen Savilahdesta Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelut Suomen valtio omistaa Savilahdessa

Lisätiedot

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP

NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP PARAINEN NAUVON RANTAYLEISKAAVAN MUUTOS KIRJAINEN, STRÖMAS NYTORP KAAVASELOSTUS Maanmittari Oy Öhman KÄSITTELYVAIHEET Ilmoitus kaavamuutoksen aloituksesta kuulutettu Paraisten Kuulutuksissa 11.6.2015.

Lisätiedot

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo.

Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi, 02-7785110, kaavoitusinsinööri Timo Alhoke, timo.alhoke@salo. Kaupunkisuunnittelulautakunta 79 19.04.2016 Poikkeaminen, Kettula 734-725-1-1 716/10.03.00.03/2016 Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.04.2016 79 Valmistelijat: maankäyttöinsinööri Hannu Koisti, hannu.koisti@salo.fi,

Lisätiedot

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA

Lempäälän kunta (Y-tunnus ) PL LEMPÄÄLÄ. Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus ) Mynstervahe 11 B RAUMA MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA Lempäälän kunta (Y-tunnus 0150783-1) PL 36 37501 LEMPÄÄLÄ VUOKRALAINEN Rakennus Vahala Oy (Y-tunnus 2195656-2) Mynstervahe 11 B 26200 RAUMA 1 VUOKRA-ALUE Määräalat kiinteistöistä:

Lisätiedot

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti.

28.10.2014. Vuokrakohteen käyttötarkoitus on kahvila- ja ravintola sekä satamakonttoritoiminta asemakaavan mukaisesti. 1 1 Osapuolet 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 1.2 Vuokralainen Haukantupa Oy, y-tunnus 2296247-0 Haukka, 21195 Velkua. puh. 045 635 2800 2 Vuokra-alue 2.1 Vuokrakohde Naantalin

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe

MAANVUOKRASOPIMUS. 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus PL 62, Raahe MAANVUOKRASOPIMUS 1. JOHDANTO 1.1 Sopijapuolet Vuokranantaja: Raahen kaupunki, Y- tunnus 1791817-6 PL 62, 92101 Raahe Vuokralainen: Raahepolis Oy, Y-tunnus 0830284-7 Rantakatu 8 92100 Raahe Vuokralainen

Lisätiedot

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI 1 VUOKRASOPIMUS 1.1 Sopijapuolet 1.2 Sopimuksen kohde Hyrynsalmen kunta, jäljempänä kunta. Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI Hyrynsalmen Pesu- ja siivouspalvelu, jäljempänä yritys Hyryntie 29, 89400 HYRYNSALMI

Lisätiedot

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7

13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 13.1.2015, ver 2 Sivu 1 / 7 MAANVUOKRASOPIMUS VUOKRANANTAJA (Mäntsälän portin yritysalue) Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä puhelin: 019-264 5000 päätös: kunnanhallitus..2016,

Lisätiedot

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä.

Suunnittelualue sijaitsee Keuruun länsiosassa Jyrkeejärven etelärannalla Hakemaniemessä. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Kunta Kylä Tilat Kaavan nimi Kaavan laatu Keuruu Pihlajavesi 249-407-2-59 Hakemaniemi 249-407-2-97 Eemelinranta Pihlajaveden osayleiskaava Osayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 6664/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (1) 193 Asianro 6664/10.00.02.01/2015 Asuntotontin 297-20-20-4 (Keski-Kaari 33) vuokraaminen / TA-Asumisoikeus Oy Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) Kiinteistölautakunta To/5 02.06.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 12/2016 1 (5) 5 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle alueen varaamiseksi Kantvikin Vapaa-ajankeskus Oy:lle pienvenesataman ja sen palvelutoiminnan suunnittelua

Lisätiedot

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali.

3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin tontti nro 3, osoitteessa Luodontie, 21110 Naantali. 1 1 Myyjä Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2. 2 Ostaja Rakennustoimisto Laamo Oy (Y- 0829611-7) Huuhkajantie 2 21210 Raisio 3 Kaupan kohde Naantalin kaupungin 12. kaupunginosan (Pirttiluoto) 39. korttelin

Lisätiedot

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS)

V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) Sivu 1 / 6 Kaupunkirakennelautakunta asianro 297- V U O K R A S O P I M U S (LUONNOS) 1. Vuokra-aika 2. Vuokra Kuopion kaupunki vuokraa KENELLE ( ) maanvuokralain 5. luvun mukaisena vuokrauksena Kuopion

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7093/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 180 Asianro 7093/10.00.02.00/2015 Tarjousten perusteella myytävät omakotitontit Julkulassa sekä Saaristokaupungin Lehtoniemessä ja Rautaniemessä Kiinteistöjohtaja

Lisätiedot

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen.

Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1(7) Liite 1 MAANVUOKRASOPIMUS Tämä sopimus korvaa Raahen kaupungin ja Tuuliwatti Oy:n välillä 16.10.2010 allekirjoitetun maanvuokrasopimuksen. 1. Osapuolet Vuokranantaja Raahen kaupunki, Y-tunnus 1791817-6

Lisätiedot

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan

vähintään 30 m. Rantaan ulottuvalle AO- alueelle voidaan rakentaa rantaan yksi kerrosalaltaan KARSTULA ITÄISTEN JA LÄNTISTEN VESISTÖJEN OIKEUSVAIKUTTEINEN RANTAOSAYLEISKAAVA MK :0000 MERKINTÖJEN SELITYKSET JA KAAVAMÄÄRÄYKSET : AM AO AO-3 RA MAATILOJEN TALOUSKESKUSTEN ALUE. Alueelle saa sijoittaa

Lisätiedot

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio

Luonnos Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus ) Purokatu 1, Raisio 1 Osapuolet 1 1.1 Vuokranantaja Naantalin kaupunki (y-tunnus 0135457-2) Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 1.2 Vuokralainen Raision seudun koulutuskuntayhtymä (y-tunnus 0204427-7) Purokatu 1, 21200 Raisio

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito

Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Maapolitiikan pääperiaatteet ja -linjat sekä kaavavarantotietojen ylläpito Kymppi-Moni hankkeen työpaja 15.2.2012, Tampere Tomi Henriksson asumisen erityisasiantuntija Ari Jaakola tietopalvelupäällikkö,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18

Espoon kaupunki Pöytäkirja Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli tontti 18 09.05.2016 Sivu 1 / 1 1948/2016 02.07.00 51 Teollisuustontin vuokraaminen Juvanmalmilta Siikajärven Maanrakennus Oy:lle, kortteli 85128 tontti 18 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Pulkkinen, puh. 046 877

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 2684/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 (1) 59 Asianro 2684/10.00.02.01/2016 Y-tontin 297-34-34-3 (Sipulikatu 4) vuokraaminen / Vaalijalan kuntayhtymä Vs. kiinteistöjohtaja Lauri Lytsy Maaomaisuuden hallintapalvelujen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (5) 112 Toimitilatontin vuokraaminen FSR Consulting Oy:lle ja Toiminimi Axel Straschonoylle perustettavan yhtiön lukuun (Pikku-Huopalahti, tontti 16707/7) Pöydälle

Lisätiedot

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA MAANMITTARI OY ÖHMAN Sten Öhman Sunnantie 7 10900 Hanko 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 8.2.2012 LOVIISA, ONNENLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue ja kaavoitustilanne

Lisätiedot

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS

HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS HASANNIEMEN JA KOIVUNIEMENPUISTON ASEMAKAAVAN MUUTOS V I R E I L L E T U L O V A I H E E N Y L E I S Ö T I L A I S U U S C A R E L I C U M I N A U D I T O R I O, T O R I K. 2 1 C, M A A N A N T A I N A

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 LAPPEENRANNAN MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY LAPPEENRANNAN KAUPUNKI / MAANVUOKRASOPIMUS 1 VUOKRASOPIMUS 1 Sopijapuolet Vuokranantaja Lappeenrannan kaupunki, teknisen toimen tilakeskus ja kiinteistö- ja mittaustoimi PL 38; Villimiehenkatu 1 53101

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja

Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja Valtion vuokrajärjestelmä Vuokrakäsikirja 24.5.2016 Sisällysluettelo Johdanto 1. Vuokran määräytyminen valtion vuokrajärjestelmässä... 4 2. Kokonaisvuokran pääomaosuuden ja pääomavuokran määräytyminen...

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7

LUONNOS. Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 Kaupunginhallitus 8.2.2016 Liite 2 53 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 141 Liite 7 VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LUONNOS 1. Sopijapuolet 2. Sopimuksen tausta 3. Esisopimuksen kohde VUOKRASOPIMUS 1. OSAPUOLET

Lisätiedot

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS

KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1 KIINTEISTÖN VUOKRASOPIMUS 1. Sopijaosapuolet Tikkamäen Palvelut Oy (jäljempänä vuokranantaja) ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, (jäljempänä vuokralainen) ovat sopineet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (5) 106 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle asuntotontin (AK) varaamiseksi Pohjola Rakennus Oy Uusimaalle (Herttoniemi, Roihuvuori, tontti 43233/5)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12 04.02.2013 Sivu 1 / 1 3508/02.07.00/2011 12 Kahden Kauklahdessa sijaitsevan asuntotontin sekä niitä palvelevan pysäköintitontin vuokraaminen Espoon Asunnot Oy:lle Valmistelijat / lisätiedot: Tiitinen Anu,

Lisätiedot

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481.

t.6 s.102 Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta /481. t.6 s.102 Lähtökohtana on olemassa oleva vuokrasopimus Mikäli alivuokralaisen ottaminen ei tuota omistajalle kohtuutonta hankaluutta, alivuokralaisen ottaminen on mahdollista. Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/ (5) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (5) 181 Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa (Etu-Töölö) sijaitsevan kahden kiinteistön vuokraaminen hautausmaatarkoituksiin HEL 2015-004321 T 10 01 01 02 Kiinteistökartta

Lisätiedot

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus

Otteet Otteen liitteet Muutoksenhakukielto, valmistelu Päätösehdotus Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8/202 (5) 57 Aluevarauksen jatkaminen ja laajentaminen Kauppahuone Laakkonen Oy:lle, Broman Group Oy:lle, Ativa Oy:lle ja A-Katsastus Oy:lle liike- ja toimitilahankkeiden

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 7091/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 14/2015 1 (1) 178 Asianro 7091/10.00.02.01/2015 Julkulan omakotitonttien luovuttaminen Kiinteistöjohtaja Jari Kyllönen Maaomaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Kaupungilla

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen

Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen Mielenterveyskuntoutujien asunto- ja palvelutalohanke; Kiinteistöosakeyhtiö Riihimäen Inkilänrinteen osakkeiden ostaminen Tekla 14.2.2012 58 Khall. 27.2.2012 90 Khall. 3.6.2013 292 Khall. 19.6.2013 316

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa.

Tämän kiinteistökaupan kaikki ehdot on esitetty tässä kauppakirjassa. KAUPPAKIRJA 1(5) MYYJÄ OSTAJA Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA nimi, tunnus Osoite: KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN MUUT EHDOT Ylivieskan kaupungin xx kaupunginosan (x.) korttelin

Lisätiedot

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja

jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja KH xx.xx.2015 xx MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIMUSOSAPUOLET Kokkolan kaupunki (Y-tunnus: 0179377-8) PL 43 67101 KOKKOLA jäljempänä tässä sopimuksessa Kaupunki sekä Markku Mattila jäljempänä tässä sopimuksessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (14) Kiinteistölautakunta To/

Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (14) Kiinteistölautakunta To/ Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (14) 9 Venealanyrittäjille vuokrattujen teollisuustonttien ja määräalojen vuokrasopimusten muuttaminen (Lauttasaari, tontit 31129/10, 4, 3, 2 ja 8, määräala tilasta

Lisätiedot

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6

MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 MERIKARVIAN KUNTA MERIKARVIA, LAMMASSAAREN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Koskien Ylikylän 417 tilaa Lammassaari 41:6 KUNNAN KAAVATUNNUS 484RAKAM12010 19.09.2010 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Tunnistetiedot MERIKARVIA,

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut

KAAVASELOSTUS. Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66. Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut KAAVASELOSTUS Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 1. osan muutos Seinäjärvi, 10-404-13-31 ja 10-404-13-66 Alavuden kaupunki / Ympäristöpalvelut 12.04.2016 2 Kaavaselostuksen sisällysluettelo: 1 Perus- ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 65. 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 02.06.2014 Sivu 1 / 1 4766/02.07.00/2012 122 3.12.2012 122 2.12.2013 65 Asuntotontin vuokraaminen Leppävaarasta Avara Koti Oy:lle, korttelin 51038 tontti 1 Valmistelijat / lisätiedot: Henry Laine, puh.

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen

Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen SUONENJOEN KAUPUNKI ANNA-LIISA AIRAKSINEN, ERKKI AIRAKSINEN JA PEKKA AIRAKSINEN Saunataipaleen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen Kaavaselostus, FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 549230-P30817 Kaavaselostus,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 231-RAK1526 TAIVASSALON KUNTA KAITARANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.3.2016 31.5.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (10) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja:

10900/25.10.2002 mukaista Hermanninpuistoa varten. Kaupassa noudatetaan seuraavia ehtoja: Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2011 1 (8) 452 Tontti-, puisto- ja katualueiden ostaminen Senaatti-kiinteistöltä Hermannista HEL 2011-004187 T 10 01 00 Päätös A Lautakunta päätti ostaa Suomen valtiolta

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot