OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja"

Transkriptio

1 -1, KALA :00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen Jani Savolainen Kai Suursoho Soile Tyster-Pöhö Terttu Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Hannonen Markku kaupunkisuunnittelujohtaja Heikkilä Maarit controller Kukkonen Marja asemakaava-arkkitehti Masalin Tom maankäyttöinsinööri Ruutiainen Kirsti kaupungingeodeetti Nevalainen Marja kaavoitusinsinööri Masalin Elina kaavasuunnittelija Puro Jarkko kaavoitusarkkitehti Laakkonen Päivi hallintosihteeri, sihteeri Laasanen Nina nuorisovaltuutettu Ruonala Marianna kaupunginlakimies Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri LAILLISUUS JA Matti Koski Päivi Laakkonen PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät 58 PÖYTÄKIRJAN Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs TARKASTUS Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Kaupungintalossa asianhallintayksikössä, 5. krs Sihteeri Päivi Laakkonen

2 58, KALA :00 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Oikaisuvaatimusohjeet

3 59, KALA :00 Pöytäkirjan tarkastajat Valittiin Ei oikaisuvaatimusohjetta

4 60, KALA :00 Käsittelyjärjestys Ei oikaisuvaatimusohjetta Hyväksytään listan mukaisena.

5 61, KALA :00 TETA: 470/2012 Oikaisuvaatimus Hallan tuulivoimayleiskaavaa koskevasta päätöksestä Kala Valmistelija: Kaavoitusinsinööri Marja Nevalainen, puh Tuulisaimaa Oy on hakenut oikaisua kaupunkisuunnittelulautakunnan päätökseen Päätös koski Hallan tuulivoimayleiskaavan valmistelun lopettamista../. Liitteenä on TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuskirjelmä. Oikaisuvaatimuksessa esitettyjen esteellisyysväitteiden johdosta on kuultu lautakunnan jäseniä Tarja Bohmia ja Jari Eloa../. Bohmin ja Elon kirjelmät ovat liitteenä. Yleiskaavan valmistelussa kertyneet asiakirjat ovat asiakirjoissa. Kaupunginlakimies Marianna Ruonalan lausunto : Kaupunkisuunnittelulautakunta on päätöksellään päättänyt, että Hallan saarelle käynnistetään tuulivoimatuotannon käynnistämiseen tähtäävä osayleiskaava ja muualle kaupunkituulipuiston alueelle käynnistetään tarvittaessa asemakaavat ja asemakaavan muutokset. Hallan osayleiskaavan aloitteentekijänä oli UPM-Kymmene Oyj, joka on alueen maanomistaja. Hankkeen toteuttajana UPM-Kymmene Oyj:n tytäryhtiö VentusVis Oy oli esittänyt pyynnön käynnistää osayleiskaavahanke. Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnos valmisteluaineistoineen on ollut yleisön nähtävillä Yleiskaavaluonnoksesta annettiin 12 lausuntoa sekä useita mielipiteitä. Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa oli tarkoitus esittelijän ehdotuksen mukaan valita se valmisteluvaihtoehto, jonka pohjalta yleiskaavan valmistelua jatketaan. Lautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti, ettei tuulivoimayleiskaavan valmistelua jatketa. TuuliSaimaa Oy on tehnyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja vaatii, että kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös kumotaan ja asia käsitellään lautakunnassa uudelleen oikaisuvaatimuksen esittäjän näkemykset huomioon ottaen. Muutoksenhakuperusteinaan TuuliSaimaa Oy on esittänyt, että lautakunnan jäsenet Tarja Bohm ja Jari Elo ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn. Edelleen muutoksenhakuperusteena on esitetty, että päätös on virheellinen, koska lautakunta on päättänyt yleiskaavavalmistelun keskeyttämisestä/lopettamisesta, vaikka esittelijän ehdotus on ollut, että kaavavalmistelua jatketaan. Lisäksi päätös on perustelematon. Muutoksenhakija väittää, että kaupunkisuunnittelulautakunta on ylittänyt toimivaltansa ja käyttänyt päätösvaltaansa muussa tarkoituksessa kuin missä se on lautakunnalle annettu (harkintavallan väärinkäyttö). TuuliSaimaa Oy viittaa myös siihen, että päätös ei ole Kotkan kaupungin kannalta tarkoituksenmukainen ja voi aiheuttaa kaupungille vahingonkorvausvelvollisuuden ja että tämänkin vuoksi asia olisi tullut saattaa kaupunginhallituksen tai valtuuston ratkaistavaksi. Lautakunnan jäsenten esteellisyys TuuliSaimaa Oy esittää näkemyksenään, että lautakunnan jäsenet Tarja Bohm ja Jari Elo ovat esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn kaupunki-

6 61, KALA :00 TETA: 470/2012 suunnittelulautakunnassa. Tarja Bohm on ilmaissut yleiskaavaa vastustavan kantansa valmisteluvaiheen kuulemisen yhteydessä jättämässään lausunnossa ja Jari Elo on Tiutisen kylätoimikunnan puheenjohtajana esittänyt huolensa tuulivoimaloiden vaikutuksiin Tiutisen saaressa. Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten esteellisyyteen noudatetaan hallintolain 28 :n esteellisyysperusteita. Hallintolain 28 :n 1 momentin 3- kohdan mukaan, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen, on asianomainen henkilö esteellinen. Läheisellä tarkoitetaan tässä lähinnä perheenjäsenten piiriä (puoliso, vanhemmat, isovanhemmat, lapset, lastenlapset, sisarukset). Esteellisyysperusteena on myös, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu. Lautakunnan jäsenen on tuotava mahdollinen esteellisyys lautakunnan tietoon. Hallintolain 29 :n 2 momentin nojalla toimielin päättää toimielimen jäsenen esteellisyydestä. Tuulivoimahankkeissa esteellisyysarvioinnissa on merkitystä hankkeen meluvaikutuksilla tai esim. rakentamisen estymisellä. Hankkeella voi olla etäisyydestä ja maaston muodoista riippuen sellaisia vaikutuksia kiinteistöjen käyttöön, että kiinteistön omistaja tai haltija on esteellinen käsittelemään tuulivoimakaavaa. Hankkeen vaikutukset voivat ulottua myös kaavaalueen ulkopuolelle. Yleiskaavan osalta vaikutusta esteellisyyteen on myös kaavan oikeusvaikutuksilla, yleispiirteisyydellä ja sisällöllä. Lautakunnan jäsen Jari Elo on Tiutisen kylätoimikunnan puolesta allekirjoittanut kylätoimikunnan kannanoton tuulivoimayleiskaavaluonnokseen. Kannanotossa on kiinnitetty huomiota tuulivoimaloiden meluvaikutuksiin, muihin ympäristövaikutuksiin, kiinteistöjen arvon mahdolliseen alenemiseen, vaikutuksiin kunnan talouteen sekä kaavoittajan vastuuseen. Kiinteistöjen arvon alenemista on käsitelty hyvin yleisellä taholla eikä lausumassa ole viitattu esim. allekirjoittajien omiin kiinteistöihin. Valittaja kuitenkin oikaisuvaatimuksensa perusteena mainitsee Elon hallitsevan Tiutisen alueella tonttia vuokraoikeuden nojalla. Elo on antamassaan lausunnossa ilmoittanut, että kyse on nimenomaisesti ollut Tiutisen kylätoimikunnan kannanotosta eikä hänen omasta lausunnostaan. Elo ilmoittaa, ettei hänellä ole minkäänlaista taloudellista intressiä asiassa. Lautakunnan jäsen Tarja Bohmin kannanotossa alueen asukkaana on myös yleisluontoisesti tuotu esiin vastustava kanta tuulivoimaloihin. Lausumassa ei ole viitattu mihinkään Bohmia henkilökohtaisesti sivuavaan seikkaan. Bohm on johdonmukaisesti ollut vastustavalla kannallaan myös yleiskaavoituksen alkuvaiheessa. Oikaisuvaatimuksessa viitataan myös Bohmilla olevan jokin muu oikeudellinen kytkentä valmisteltavaan yleiskaavaan, joka aiheuttaisi esteellisyyden. Tarja Bohmin antamassa lausunnossa ei tule ilmi mitään seikkaa, joka osoittaisi hänellä olevan taloudellista tai muuta intressiä yleiskaavan suhteen. Yleiskaavan valmisteluvaiheessa muistutuksen asiaan voi tehdä kuka tahansa kuntalainen. Muistutusten tekeminen on osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista vuorovaikutusmenettelyä. Muistutuksen tekeminen ei sinänsä tee ketään esteelliseksi, ellei muistutukseen liity henkilökohtaisia tai lähiomaisen intressejä. Myöskään ennakkokannanotot asiassa eivät vielä sellaisenaan aiheuta esteellisyyttä. KHO t mukaan luottamus ei vaarantunut yleislausekejäävin perusteella, vaikka henkilöt olivat etukäteen ilmaisseet kantansa kaavamuutoksen hyväksyttävyydestä. Esimerkiksi kaavaa vastustavan tai puoltavan adressin allekirjoittaminen ei ole aiheuttanut esteellisyyttä. Puolueettomuuden vaarantumista arvioidaan objektiivisesti. Jos luottamushenkilö on lehtikirjoituksissa tai muutoin ottanut

7 61, KALA :00 TETA: 470/2012 julkisesti kantaa kaavaan tai ennakoinut asian lopputulosta, saattaa esteellisyys joissakin tapauksissa syntyä. Käsityksenäni ilmoitan, ettei TuuliSaimaa Oy ole osoittanut mitään sellaisia syitä, jotka antaisivat aihetta olettaa Tarja Bohmin tai Jari Elon olevan esteellisiä käsittelemään Hallan tuulivoimayleiskaava-asiaa. Päätöksen virheellisyys ja perustelemattomuus Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa oikaisuvaatimusperusteenaan siihen, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä päätöstä ole hallintolain 45 :n tarkoittamalla tavalla perusteltu. Hallintolain 45 :n mukaan päätös on perusteltava ja perusteluissa ilmoitettava, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun ja mainittava sovelletut säännökset. Perustelut voidaan jättää erityisissä ko. lainkohdassa mainituista syistä esittämättä, mistä nyt ei ole kysymys. Sinänsä se seikka, että lautakunta on päätynyt esittelijän ehdotuksesta täysin poikkeavaan ratkaisuun, ei tarkoita päätöksen syntymistä virheellisessä järjestyksessä. Sen sijaan päätöksen perustelemattomuus silloin, kun siihen liittyy huomattavia taloudellisia intressejä, on merkityksellistä oikeussuojan kannalta. Oikaisuvaatimuskirjelmässään TuuliSaimaa Oy on ilmoittanut maksaneensa merkittäviä hankkeesta aiheutuvia kustannuksia. Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimivalta ja harkintavallan väärinkäyttö Maankäyttö- ja rakennuslain 36 :n mukaan kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla. Mainitun säännöksen sisältönä on se, että yleiskaavan laatimistarve kunnassa on oikeusharkintaa. Yleiskaavan laatimistarve vaihtelee kunnan sijainnin, kehityksen ja muiden tekijöiden perusteella. Kaupunkisuunnittelulautakunnan tehtävänä on huolehtia kaupungin kaavoituksesta sekä maankäytöllisten edellytysten luomisesta yhdyskuntarakentamiselle ja elinkeinotoiminnalle (kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosääntö 1 ). Tässä tehtävässään kaupunkisuunnittelulautakunta käynnistää kaavoitusta sekä tekee kaavojen valmisteluun liittyviä päätöksiä. Kaupunkisuunnittelulautakunta on 2011 käynnistäessään tuulivoimaa koskevan yleiskaavan laadinnan, todennut yleiskaavan laatimistarpeen olevan olemassa. Jos laatimistarve on nyt lakannut, olisi asiaa pitänyt perustella kaavoituksen keskeyttämistä koskevassa päätöksessä. Pelkästään yleiskaavaluonnoksesta annetut lausunnot ja kannanotot eivät poista laatimistarpeen olemassaoloa. Maankäyttö- ja rakennuslain 37 :n nojalla yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaavan laatimisen ja muuttamisen vireillepanoa koskevan päätöksen voi tehdä kunnan kaavoitusta hoitava toimielin. Yleiskaavaan liittyvät rakennuskiellot päättää Kotkan kaupungissa tarvittaessa kaupunginvaltuusto kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen valmistelusta. Koska yleiskaava on laadittava, kun siihen on ilmennyt maankäyttö- ja rakennuslain mukainen tarve, ei kaupunkisuunnittelulautakunta voi tarkoituksenmukaisuussyistä keskeyttää kaavan valmistelua. Kaavan valmistelun päättämiselle on oltava oikeudelliset perusteet. Oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa myös asian merkittävyyteen kaupungin kannalta. Kun asiaa tarkastellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan johtosäännön valossa, on perusteltua, että Hallan alueen tuulivoimayleiskaavoitusta koskeva asia vietäisiin

8 61, KALA :00 TETA: 470/2012 kaupunginvaltuuston päätettäväksi. Selkeää valtuutusta yleiskaavan valmistelun päättämisestä ei kaupunkisuunnittelulautakunnalle ole annettu. Kaupunkisuunnittelulautakunta on käsitykseni mukaan siten ylittänyt toimivaltansa päättäessään yleiskaavan valmistelun lopettamisesta. Kaupunginhallituksella on ollut oikeus ottaa kaupunkisuunnittelulautakunnan päätös käsiteltäväkseen kuntalain mukaisen otto-oikeuden perusteella, mutta se ei ole tätä oikeuttaan käyttänyt. Käsityksenäni esitän, että TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimus tulee esteellisyysväitteiden osalta hylätä ja muilta osin hyväksyä ja asia ottaa uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hylätä TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin se koskee kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenten Tarja Bohmin ja Jari Elon mahdollista esteellisyyttä asian käsittelyyn ja päättää hyväksyä TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuksen siltä osin kuin siinä väitetään kaupunkisuunnittelulautakunnan ylittäneen toimivaltansa ratkaistessaan asian. Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää ottaa Hallan tuulivoimayleiskaavaasian uudelleen käsiteltäväksi. Toimeenpano: Ote: TuuliSaimaa Oy Ei valitusosoitusta

9 61, KALA :00 / Pykälän liite: TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuskirjelmä

10 61, KALA :00 / Pykälän liite: TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuskirjelmä

11 61, KALA :00 / Pykälän liite: TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuskirjelmä

12 61, KALA :00 / Pykälän liite: TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuskirjelmä

13 61, KALA :00 / Pykälän liite: TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuskirjelmä

14 61, KALA :00 / Pykälän liite: TuuliSaimaa Oy:n oikaisuvaatimuskirjelmä

15 61, KALA :00 / Pykälän liite: Tarja Bohmin lausunto

16 61, KALA :00 / Pykälän liite: Jari Elon lausunto

17 62, KALA :00 TETA: 214/2012 Viranhaltijoiden mennessä saapuneet päätökset Kala Kaupungingeodeetin päätökset Hevossalmen pienvenelaiturin myynti Maankäyttöinsinöörin päätökset Katualueen käyttölupa Maalausliike Pöntinen Oy:lle Tontin vuokraaminen Karhuvuoresta Omakotitontin varaaminen Katualueen käyttölupa R.A. Wickholm Oy:lle Lupa alueen käyttöön Katariinassa Kotkan seurakunnalle Taulupaikkalupa Kymi Sinfonietalle Lupa alueen käyttöön Kokoomuksen Kotkan Kunnallisjärjestö ry:lle Rivitalotontin vuokraaminen Kalliokoskelta Katualueen käyttöluvan jatko Pihlavan Ikkuna Oy:lle Banderollilupa Kotkan Kaupunginteatteri Oy:lle Katualueen aitaamislupa Stonel Oy:lle Omakotitontin varaaminen Sapokan laululavan käyttölupa Kotkan lyseon lukiolle Alueen vuokraaminen Oy Kotka Yacht Store Ltd:lle Omakotitontin varaaminen Alueen vuokraaminen Tiutisesta Lupa Metsolan torin käyttöön Metsolan Aikamiespojille Katualueen käyttölupa nostinautolle WSP:lle Lupa alueen käyttöön Katariinanniemessä Kotka-seuralle Lupa Ystävyydenpuiston käyttöön Kotkan Selkä ry:lle Alueen vuokraaminen Munsaaresta Määräalan ostaminen Ristinkalliolta Lupa alueen käyttöön Sapokassa Lupa alueen käyttöön Vintage Unelmalle Lupa alueiden käyttöön Kotkan Pursiseura ry:lle Lupa alueen käyttöön Hovinsaarelle Lupa Yrttipuiston käyttöön Kotkan seurakunnalle Omakotitontin varaaminen Teollisuustontin vuokraaminen Omakotitontin vuokraaminen Kaukolasta Katualueen aitaamislupa Varte Oy:lle Lupa Katariinanpuiston käyttöön koiranäyttelyyn Lupa vesien johtamiseen Kotka Asunnot Oy:lle Alueen vuokraaminen Kymen Vesi Oy:lle Työmaa-alueen vuokraaminen Rakennuspartio Oy:lle Asuntosihteerin päätökset Asumisoikeuden haltijoiden hyväksyminen asumisoikeustaloon Opistokatu Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Karhulantie Enimmäishinnan vahvistaminen Suomen Asumisoikeus Oy, Gutzeitintie Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen

18 62, KALA :00 TETA: 214/ Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Avustuksen myöntäminen vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaukseen Tarveharkintaisen pientalon energia-avustuksen myöntäminen Tarveharkintaisen pientalon energia-avustuksen myöntäminen Avustuksen myöntäminen suunnitelmalliseen korjaustoimintaan Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää, ettei esiteltyjen päätöspöytäkirjojen johdosta käytetä kuntalain 51 :ssä tarkoitettua otto-oikeutta. Ei oikaisuvaatimusohjetta

19 63, KALA :00 TETA: 470/2012 Hallan tuulivoimayleiskaava, kaava nro YK18 Kala Valmistelija: Kaavoitusinsinööri Marja Nevalainen, puh Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville. Kaavaluonnos sisälsi toimijan (Tuulisaimaa Oy) hakemuksen mukaisesti neljän tuulivoimalan rakentamisen Hallan saareen. Yksittäisen voimalan teho on noin 3 MW. Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnos, yleiskaavan selostusluonnos sekä hankkeeseen liittyvä selvitysaineisto oli nähtävillä kaupunkisuunnittelussa, sekä Kaavahanke herätti paljon yleistä kiinnostusta ja siitä annettiin 12 lausuntoa sekä yksittäisiä ja yhteisiä mielipiteitä, joiden allekirjoittajina on noin 420 henkilöä. Lausunnon antoivat: Kaakkois-Suomen Ely-keskus (2), Liikennevirasto, Museovirasto, Kymenlaakson museo, Kymenlaakson liitto, HaminaKotka Satama Oy, Kotkan ympäristökeskus, Kotkan kuntatekniikka, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson Sähkö ja Gasum Oy. Kirjallisen mielipiteen esittivät: Tiutisen kylätoimikunta (178 nimeä), Hallan pohjoispuoleisen alueen asukkaat (230 nimeä), Kotkan ympäristöseura ry, Tuija Teittinen- Tieaho, Olavi Soukka, Tarja Bohm, Jukka Nikula, Maria Dagerfalk sekä As Oy Kärkikari. Lausunnot ja mielipiteet ovat esityslistan liitteinä. Kaakkois-Suomen Ely-keskus toteaa kahdessa erillisessä lausunnossaan, että kaavan meluselvityksessä on aivan oikein tuulivoimaloiden melua tarkasteltu suhteessa Ympäristöministeriön ohjeen 4/2012 annettuihin melun suunnitteluohjearvoihin. Samoin Ely-keskus esittää kaavamääräyksiä täydennettäviksi kaavan oikeusvaikutusten, satama-aluemerkinnän, pilaantuneiden maiden määräyksen sekä tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyyden Hallantiestä osalta. Luontoselvitykset on täydennetty. Liikennevirasto toteaa, etteivät tuulivoimalat saa sijaita meriväylien linjamerkkien edessä väylään nähden, eivät saa aiheuttaa vaaraa väylällä kulkeville ja tuulivoimalat on varustettava asianmukaisilla merkkivaloilla. Museovirasto toteaa, että arkeologiset tutkimukset kaavaa varten on tehty ja arkeologinen kulttuuriperintö on otettu kaavassa asianmukaisesti huomioon. Kymenlaakson museo pitää tärkeänä, että entisen Hallan sahan kulttuuriympäristö merkitään kaavakarttaan. Kymenlaakson liitto toteaa, että suunnittelualue sijoittuu Kymenlaakson vahvistetun maakuntakaavan Taajamat ja niiden ympäristöt alueelle ja että tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee selvittää tuulivoimatuotannon vaikutukset alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin. HaminaKotka Satama Oy esittää lausuntonaan, että tuulimyllyjen sijoitus on sopimuskartan mukainen, etteivät myllyt saa haitata maaliikennettä satama-alueella, eivätkä saa aiheuttaa häiriötä laivojen tutkalaitteille. Satama suosittaa myös ettei kaapeleita sijoitettaisi sataman vesialueelle.

20 63, KALA :00 TETA: 470/2012 Kotkan ympäristökeskus toteaa, että ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden kannalta keskeiset kysymykset kaavahankkeessa liittyvät meluun, maaperän pilaantuneisuuteen sekä luontoarvoihin. Asutukselle aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi tulee käyttää sekä Ympäristöministeriön, että Sosiaali- ja terveysministeriön melun ohjearvoja. Maaperän pilaantuneisuus on kaavassa huomioitu. Tuulivoimaloiden lepakoille aiheutuvan haitan vähentämiseksi tulisi pyytää lausunto myös luonnontieteellisen keskusmuseon lepakkoasiantuntijalta. Tuulivoimaloilla tulee olemaan merkitystä Kantasataman kehittämiseen asuinalueena. Kotkan kuntatekniikka esittää, että kaksi pohjoisinta myllyä sijoitetaan kauemmas Hallantiestä, jottei ole vaaraa jääkimpaleiden putoamisesta tielle. Kaava-alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (luo) poikki osoitettu sähkönsiirtoyhteyksiä; tulisiko luontoarvojen merkittävyyttä pohtia uudelleen vai osoittaa sähkönsiirtoyhteyksille toinen linjaus. Kymenlaakson pelastuslaitos lausuu, ettei kaavaluonnoksessa ole esitetty lainkaan voimaloihin liittyviä onnettomuusriskejä. Alue on osittain Seveso-konsultaatiovyöhykettä. Pelastuslaitos ei pysty nykyisellä kalustolla sammuttamaan korkealla maanpinnasta olevaa tuulivoimalan konehuonepaloa. Toiminnanharjoittajan tulisi varautua palon sammuttamiseen omatoimisesti esim. sammutusjärjestelmän asentamisella konehuoneisiin. Toiminnanharjoittajan tulisi myös esittää vaarojen ja riskienarviointi ja sen perusteella turvaetäisyys ihmisiin ja rakennuksiin esim. voimalan roottorin lapojen sinkoutuessa onnettomuustapauksessa ympäristöön tai jään irrotessa lavoista. Kymenlaakson Sähkö lausuu, että tilaaja maksaa johtojen siirtokustannuksista ja että etäisyysvaatimus on 1,5X tuulivoimalan maksimikorkeus johtoalueen ulkoreunasta ja sähköaseman aidasta. Gasum Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaavahankkeesta. Yksittäisten ja yhteisten kirjallisten kannanottojen pääsisältönä oli huoli tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta, vilkkuvasta varjosta (välke), haitallisesta maisemavaikutuksesta, kiinteistöjen arvon laskusta, maakuntakaavan vastaisuudesta, etäisyydestä Hallantiehen, haitallisesta vaikutuksesta luontoarvoihin, tulevaisuuden maankäyttövaihtoehtojen rajoittumisesta Hallassa ja lähialueilla ja vaikutuksesta kunnan talouteen. Kannanotot kaavahankkeesta olivat kielteisiä. Tuulivoimalavaihtoehdot Vaihtoehtoja kaavaratkaisuksi on useita, mutta ne poikkeavat toisistaan vain tuulivoimaloiden määrässä (0 4). Neljän tuulivoimalan vaihtoehdossa laskennallinen melun ohjearvo ei ylity vakituisilla asuinrakennuksilla ilman vaimennustoimenpiteitäkään. Ilman vaimennustoimenpiteitä yöajan suunnitteluohjearvo 35 db(a) ylittyy viidellä loma-asumiseen käytettävällä kiinteistöllä (Majasaari, Ämpyri, Tervasaari). Päiväajan suunnitteluohjearvo 40 db(a) ylittyy vähäisesti yhdellä Tervasaaren loma-asuntokiinteistöllä kun vaimennusta ei ole. Tuulivoimaloiden aiheuttaman vilkkuvan varjon (välke) esiintymiselle ei Suomessa ole ohjearvoa. Ruotsissa suositeltava ohjearvo on alle 8 tuntia vuodessa. Voimaloiden välkevaikutus (8 h) ulottuu Popinniemen eteläkärkeen ja sen rantapuustoon sekä Tervasaareen ja Ämpyriin. Yli 10 tunnin välkevaikutus ulottuu myös Kantasataman suunnittelualueelle. Pohjoisin tuulivoimala nro 1 sijaitsee Suulisniemen eteläkärjestä noin 750 m:n etäisyydellä ja eteläisin tuulivoimala nro 4 Tiutisen asuntoalueesta noin 560 m:n etäisyydellä. Tuulivoimala nro 2 sijaitsee Suulisniemestä noin 1

21 63, KALA :00 TETA: 470/ m:n etäisyydellä ja tuulivoimala nro 3 Tiutisen asuntoalueesta noin m:n etäisyydellä. Kaavavaihtoehtoja sekä merkittävimpiä ympäristövaikutuksia esitellään kokouksessa../. Tuulivoimayleiskaavaluonnos merkintöineen ja määräyksineen sekä siitä saadut lausunnot ja kirjalliset mielipiteet ovat liitteinä. Esittelijä: Ehdotus: Vs. kaupunkisuunnittelujohtaja Marja Kukkonen Kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee jatkotyön pohjaksi käytettävän tuulivoimayleiskaavavaihtoehdon. Asian käsittely: Puheenjohtaja tiedusteli ovatko kirjallisen lausunnon asian valmistelun aikana jättäneet kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet Tarja Bohm ja Jari Elo/Tiutisen kylätoimikunta ry esteellisiä asian käsittelyyn. Todettiin, että he eivät ole esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn. Asiassa käyttivät puheenvuoroja Marja Nevalainen, Matti Koski, Tarja Bohm, Terttu Tyster-Pöhö, Pentti Välipakka ja Kai Savolainen. Terttu Tyster-Pöhö ehdotti, että tuulivoimayleiskaavan valmistelua ei jatketa ja että lautakunta hyväksyy 0-vaihtoehdon. Jani Paananen, Päivi Leijamaa, Jari Elo ja Tarja Bohm kannattivat Tyster-Pöhön ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että muita vaihtoehtoehdotuksia ei tehty ja päätti keskustelun. Päätös: Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti yksimielisesti, että tuulivoimayleiskaavan valmistelua ei jatketa ja lautakunta hyväksyi 0-vaihtoehdon. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf poistui tämän pykälän käsittelyn päätyttyä klo Kala Valmistelija: Kaavoitusinsinööri Marja Nevalainen, puh Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kokouksessaan Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnoksen asettamisen nähtäville. Kaavaluonnos sisälsi toimijan (Tuulisaimaa Oy) hakemuksen mukaisesti neljän tuulivoimalan rakentamisen Hallan saareen. Yksittäisen voimalan teho on noin 3 MW. Hallan tuulivoimayleiskaavaluonnos, yleiskaavan selostusluonnos sekä hankkeeseen liittyvä selvitysaineisto oli nähtävillä kaupunkisuunnittelussa, sekä Kaavahanke herätti paljon yleistä kiinnostusta ja siitä annettiin 12 lausuntoa sekä yksittäisiä ja yhteisiä mielipiteitä, joiden allekirjoittajina on noin 420 henkilöä. Lausunnon antoivat: Kaakkois-Suomen Ely-keskus (2), Liikennevirasto, Museovirasto, Kymenlaakson museo, Kymenlaakson liitto, HaminaKotka Satama Oy, Kotkan ympäristökeskus, Kotkan kuntatekniikka, Kymenlaakson pelastuslaitos, Kymenlaakson Sähkö ja Gasum Oy. Kirjallisen mielipi-

22 63, KALA :00 TETA: 470/2012 teen esittivät: Tiutisen kylätoimikunta (178 nimeä), Hallan pohjoispuoleisen alueen asukkaat (230 nimeä), Kotkan ympäristöseura ry, Tuija Teittinen- Tieaho, Olavi Soukka, Tarja Bohm, Jukka Nikula, Maria Dagerfalk sekä As Oy Kärkikari. Lausunnot ja mielipiteet ovat esityslistan liitteinä. Kaakkois-Suomen Ely-keskus toteaa kahdessa erillisessä lausunnossaan, että kaavan meluselvityksessä on aivan oikein tuulivoimaloiden melua tarkasteltu suhteessa Ympäristöministeriön ohjeen 4/2012 annettuihin melun suunnitteluohjearvoihin. Samoin Ely-keskus esittää kaavamääräyksiä täydennettäviksi kaavan oikeusvaikutusten, satama-aluemerkinnän, pilaantuneiden maiden määräyksen sekä tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyyden Hallantiestä osalta. Luontoselvitykset on täydennetty. Liikennevirasto toteaa, etteivät tuulivoimalat saa sijaita meriväylien linjamerkkien edessä väylään nähden, eivät saa aiheuttaa vaaraa väylällä kulkeville ja tuulivoimalat on varustettava asianmukaisilla merkkivaloilla. Museovirasto toteaa, että arkeologiset tutkimukset kaavaa varten on tehty ja arkeologinen kulttuuriperintö on otettu kaavassa asianmukaisesti huomioon. Kymenlaakson museo pitää tärkeänä, että entisen Hallan sahan kulttuuriympäristö merkitään kaavakarttaan. Kymenlaakson liitto toteaa, että suunnittelualue sijoittuu Kymenlaakson vahvistetun maakuntakaavan Taajamat ja niiden ympäristöt alueelle ja että tuulivoimaa suunniteltaessa tulee voimalat sijoittaa ensisijaisesti muualle kuin maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueille, virkistysalueille tai kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeille alueille. Suunniteltaessa tuulivoimaloiden sijoittamista taajamatoimintojen läheisyyteen, tulee selvittää tuulivoimatuotannon vaikutukset alueen maankäytön kehittämisvaihtoehtoihin. HaminaKotka Satama Oy esittää lausuntonaan, että tuulimyllyjen sijoitus on sopimuskartan mukainen, etteivät myllyt saa haitata maaliikennettä satama-alueella, eivätkä saa aiheuttaa häiriötä laivojen tutkalaitteille. Satama suosittaa myös ettei kaapeleita sijoitettaisi sataman vesialueelle. Kotkan ympäristökeskus toteaa, että ympäristönsuojelun ja ympäristöterveyden kannalta keskeiset kysymykset kaavahankkeessa liittyvät meluun, maaperän pilaantuneisuuteen sekä luontoarvoihin. Asutukselle aiheutuvien meluhaittojen ehkäisemiseksi tulee käyttää sekä Ympäristöministeriön, että Sosiaali- ja terveysministeriön melun ohjearvoja. Maaperän pilaantuneisuus on kaavassa huomioitu. Tuulivoimaloiden lepakoille aiheutuvan haitan vähentämiseksi tulisi pyytää lausunto myös luonnontieteellisen keskusmuseon lepakkoasiantuntijalta. Tuulivoimaloilla tulee olemaan merkitystä Kantasataman kehittämiseen asuinalueena. Kotkan kuntatekniikka esittää, että kaksi pohjoisinta myllyä sijoitetaan kauemmas Hallantiestä, jottei ole vaaraa jääkimpaleiden putoamisesta tielle. Kaava-alueella on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (luo) poikki osoitettu sähkönsiirtoyhteyksiä; tulisiko luontoarvojen merkittävyyttä pohtia uudelleen vai osoittaa sähkönsiirtoyhteyksille toinen linjaus. Kymenlaakson pelastuslaitos lausuu, ettei kaavaluonnoksessa ole esitetty lainkaan voimaloihin liittyviä onnettomuusriskejä. Alue on osittain Seveso-konsultaatiovyöhykettä. Pelastuslaitos ei pysty nykyisellä kalustolla sammuttamaan korkealla maanpinnasta olevaa tuulivoimalan konehuonepaloa. Toiminnanharjoittajan tulisi varautua palon sammuttamiseen oma-

23 63, KALA :00 TETA: 470/2012 toimisesti esim. sammutusjärjestelmän asentamisella konehuoneisiin. Toiminnanharjoittajan tulisi myös esittää vaarojen ja riskienarviointi ja sen perusteella turvaetäisyys ihmisiin ja rakennuksiin esim. voimalan roottorin lapojen sinkoutuessa onnettomuustapauksessa ympäristöön tai jään irrotessa lavoista. Kymenlaakson Sähkö lausuu, että tilaaja maksaa johtojen siirtokustannuksista ja että etäisyysvaatimus on 1,5X tuulivoimalan maksimikorkeus johtoalueen ulkoreunasta ja sähköaseman aidasta. Gasum Oy:llä ei ollut huomautettavaa kaavahankkeesta. Yksittäisten ja yhteisten kirjallisten kannanottojen pääsisältönä oli huoli tuulivoimaloiden aiheuttamasta melusta, vilkkuvasta varjosta (välke), haitallisesta maisemavaikutuksesta, kiinteistöjen arvon laskusta, maakuntakaavan vastaisuudesta, etäisyydestä Hallantiehen, haitallisesta vaikutuksesta luontoarvoihin, tulevaisuuden maankäyttövaihtoehtojen rajoittumisesta Hallassa ja lähialueilla ja vaikutuksesta kunnan talouteen. Kannanotot kaavahankkeesta olivat kielteisiä. Tuulivoimalavaihtoehdot Vaihtoehtoja kaavaratkaisuksi on useita, mutta ne poikkeavat toisistaan vain tuulivoimaloiden määrässä (0 4). Neljän tuulivoimalan vaihtoehdossa laskennallinen melun ohjearvo ei ylity vakituisilla asuinrakennuksilla ilman vaimennustoimenpiteitäkään. Ilman vaimennustoimenpiteitä yöajan suunnitteluohjearvo 35 db(a) ylittyy viidellä loma-asumiseen käytettävällä kiinteistöllä (Majasaari, Ämpyri, Tervasaari). Päiväajan suunnitteluohjearvo 40 db(a) ylittyy vähäisesti yhdellä Tervasaaren loma-asuntokiinteistöllä kun vaimennusta ei ole. Tuulivoimaloiden aiheuttaman vilkkuvan varjon (välke) esiintymiselle ei Suomessa ole ohjearvoa. Ruotsissa suositeltava ohjearvo on alle 8 tuntia vuodessa. Voimaloiden välkevaikutus (8 h) ulottuu Popinniemen eteläkärkeen ja sen rantapuustoon sekä Tervasaareen ja Ämpyriin. Yli 10 tunnin välkevaikutus ulottuu myös Kantasataman suunnittelualueelle. Pohjoisin tuulivoimala nro 1 sijaitsee Suulisniemen eteläkärjestä noin 750 m:n etäisyydellä ja eteläisin tuulivoimala nro 4 Tiutisen asuntoalueesta noin 560 m:n etäisyydellä. Tuulivoimala nro 2 sijaitsee Suulisniemestä noin 1100 m:n etäisyydellä ja tuulivoimala nro 3 Tiutisen asuntoalueesta noin 1200 m:n etäisyydellä. Kaavavaihtoehdot sekä merkittävimmät vaikutukset ovat esillä kokouksessa samoin tuulivoimayleiskaavaluonnos merkintöineen ja määräyksineen sekä siitä saadut lausunnot ja kirjalliset mielipiteet. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle edelleen valtuustolle esitettäväksi, että Hallan tuulivoimayleiskaavassa valitaan 0-vaihtoehto ja valmistelu lopetetaan lautakunnan esittämillä perusteilla. Toimeenpano: Ote: Kaupunginhallitus Ei oikaisuvaatimusohjetta

24 64, KALA :00 KH: 340/2014 Kaupunkisuunnittelulautakunnan talouden toteutuminen Kala Valmistelijat: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen, puh Controller Maarit Heikkilä, puh Kaupunkisuunnittelulautakunnan tammi-toukokuun toimintakate on 3,0 milj. euroa, joka on 0,2 milj. euroa edellisvuotta parempi. Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena. Vuokratuotto-ennuste perustuu voimassaoleviin vuokrasopimuksiin. Uusia huomattavia vuokrasopimuksia ei ennakoida syntyvän. Vuokratuotot kasvavat viime vuodesta, mutta jäävät talousarviosta 0,14 milj. euroa. Vuokratuottojen tavoiteltua pienempää kasvua kattavat Räskin alueen puun myyntitulot sekä kaavoituksen talousarviota suuremmat tuotot. Kaupunkisuunnittelulautakunnan toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvionsa. Ylitystä syntyy puunkorjuun kustannuksista. Kantasatamahankkeen taloudelliset vaikutukset tarkentuvat kuluvan vuoden aikana. Kaupunginvaltuuston talousarviopäätösten mukaisesti kaupunginhallitukselle laaditaan selvitys kaupungin talouden toteutumisesta puolivuosittain. Kaupunginhallitus käsittelee kesäkuun talouden toteutuman 4.8. kokouksessaan. Taloudellisten tunnuslukujen lisäksi kaupunginhallitukselle raportoidaan lautakuntien valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden toteutuminen sekä sanallinen selvitys vastuualueen toiminnasta ja siinä tapahtuneista muutoksista. Lautakuntien talousarvioon vastuualueittain kirjatut riskianalyysit sekä keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamiseksi raportoidaan kaupunginhallitukselle yhtenä kokonaisuutena. Kaupunkisuunnittelulautakunnan alaisten vastuualueiden talousarvioon kirjattujen riskien toteutuminen sekä toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi esitetään liitteessä../. Liite vastuualueen riskien toteutumisesta ja toiminnallisista muutoksista. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Kaupunkisuunnittelulautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen sekä lautakunnan alaisten vastuualueiden talousarvioon kirjattujen riskien toteutumisen sekä toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

25 64, KALA :00 / Pykälän liite: riskianalyysi ja tasapainotusohjelman mukaiset toimen KAUPUNKISUUNNITTELU Riskianalyysi Taantuma jatkuu, tonttikauppa pysähtyy Itämeren kaasuputkihanke lykkääntyy Kaavoitettujen omakotitonttien tarjonta rakennettaviksi on riippuvainen kuntatekniikan rakentamisen toteutumisesta Tulojen kertyminen osittain riippuvaista asiakkaiden toimenpiteistä, joiden määrään ei voida vaikuttaa Mahdolliset henkilöstön pidemmät sairauslomat vaikuttavat aikatauluihin ja hidastavat laskutettavien töiden valmistumista Resurssien niukkuus vaikuttaa kaupunkikehityshankkeiden etenemiseen Keinot tuottavuuden parantamiseksi ja toimenpiteet talouden tasapainotusohjelman toteuttamisessa Hankkeiden priorisointi, tarkka työnsuunnittelu ja ennakoitavuuden parantaminen, PTS Kiinteistöjen myyntiä edistävät kaavoitushankkeet Riskien toteutuminen Markkinatilanne on hidastanut tonttikauppaa. Itämeren kaasuputkihanke ei toteudu 2014 ja voi lykkääntyä edelleen geopolitiikan vuoksi. Kuntatekniikan resurssien ja investointimäärärahojen niukkuus on hidastanut kaavoitettujen alueiden toteuttamista, tästä on aiheutunut joitakin tonttivarausten peruuntumisia. Asiakkaiden toimenpiteistä riippuvista hankkeista kaikki eivät ole edenneet. Osa tavoitelluista tuloista siirtyy näin edemmäs. Sairaspäivät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Joitakin uusia kaupunkikehityshankkeita ei ole saatu käynnistettyä yleissuunnitteluresurssin pitkään jatkuneen puuttumisen vuoksi. Toiminnalliset muutokset menomäärärahojen ylitysuhkien tai tuloarvioiden alenemisen torjumiseksi Kaupunkikehitystyötä jatketaan; tämä luo tulevien vuosien tulopohjaa. Kiinteistöjen myyntiä edistäviä kaavoitushankkeita on toteutettu ja jatketaan. Tonttien hinnoittelu on tarkistettu ajanmukaiseksi. Asiakkaiden toimenpiteistä riippuvien hankkeiden osalta on pyritty vaikuttamaan hankkeiden toteutumisedellytyksiin ja -halukkuuteen mm. neuvottelemalla eri osapuolten kanssa.

26 65, KALA :00 TETA: 307/2013 Kaupunkisuunnittelun toiminnan seuranta Kala Valmistelija: Kaavasuunnittelija Elina Masalin, puh Esitellään kaavoituksen aikataulu ja taloustilanteen seuranta. Esittelijä: Ehdotus: Kaupunkisuunnittelujohtaja Markku Hannonen Merkitään kaavoituksen aikataulu ja taloustilanne tiedoksi. Ei oikaisuvaatimusohjetta

27 66, KALA :00 TETA: 215/2012 Muut asiat Kala

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 18.8.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 20.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 08.09.2015 klo 17:00 Kaupungintalo, 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 58 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1

Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 15:00 Kaupungintalon 5. krs, kokoushuone 1 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijasivu... 1 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 59 Pöytäkirjan tarkastajat...

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 27.1.2014 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja

OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Luumi Jari kaupunginhallituksen edustaja -1, KALA 9.12.2014 17:00 OSALLISTUJAT Koski Matti puheenjohtaja Päätöksentekijät Hurtta Pia varapuheenjohtaja Bohm Tarja jäsen Elo Jari Leijamaa Päivi Mamia Nanni Mielonen Joona Niininen Kari Paananen

Lisätiedot

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 7/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 10.07.2015 klo 12:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 7/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 10.07.2015 klo 12:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 2.6.2015 15/0135/1 1 (32) Diaarinumero 01052/14/4102 01075/14/4102 01080/14/4102 01084/14/4102 01087/14/4102 01094/14/4102 01096/14/4102 Asia Valitus

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 26.1.2015 18:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa Muistio 1.6.2011; päivitetty 10.7.2012 Riitta Myllymäki, Erika Leinonen, Marja Lahtinen Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa 1 Yleistä Voimassa olevan koulutuslainsäädännön mukaan kunta on vastuussa

Lisätiedot

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA

MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA MUSTANLAMMINMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus PIHTIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Aika 17.08.2015 klo 17:05-17:57 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Ylälehto Jani puheenjohtaja Parkkonen Kari varapuheenjohtaja Jämsén Teppo

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Tekninen lautakunta nro 1/2014 29.1.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2014 SISÄLLYSLUETTELO TEKNLTK 1 Kokouksen järjestäytyminen TEKNLTK 2 Teknisen lautakunnan vuoden 2014 käyttösuunnitelman hyväksyminen TEKNLTK 3 Määrärahojen hakeminen vuodelta 2013 jatkuville hankkeille

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus

Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus SALON KAUPUNKI Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava, koonti luonnosvaiheen lausunnoista 20.11.2013 Lausunnonantaja Lausunnon pääsisältö Toimenpide-ehdotus Varsinais-Suomen ELY-keskus Kaavaselostus:

Lisätiedot

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto

LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013. ELY keskuksen kannanotto 15.10.2014 - Vastineraportti 1 / 24 LAUSUNNOT 1. VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS 16.5.2014 VARELY/47/07.01/2013 ELY keskuksen kannanotto Maisema ja kulttuuriympäristö Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta -3, TEK 13.6.2013 18:30 Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta 13.6.2013 Esityslista 5/2013 -1, TEK 13.6.2013 18:30 Kokousaika 13.6.2013 kello 18.30 - Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla

Lisätiedot

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014

Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 30.5.2014 Muonion kunta Kokouskutsu/ 2/2014 asialista 30.5.2014 n kokous Aika ma klo 18.00 Paikka yhtenäiskoulun auditorio Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 4 2.3.2015 121 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 4 2.3.2015 121 Kokousaika 2.3.2015 klo 18.09 21.17 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali. Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 26.5.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008 1. 81 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 2. 82 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 5/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 28.04.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet

Kaavaluonnoksesta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A KARSTULAN KUNTA VIHISUON TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA lausuntojen ja mielipiteiden FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20221 lausuntojen ja mielipiteiden Sisällysluettelo

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja Seppälä Merja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 12/2013 258 Kunnanhallitus 20.05.2013 Aika Maanantai 20.05.2013 klo 19:00-20:38 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2013 19.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 138 KH 139 KH 140 Kokouksen järjestäytyminen Talouden tasapainotusohjelman hyväksyminen Talouden seuranta KH 141 Kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakeminen

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Ympäristölautakunta Aika 26.02.2014 klo 17:30-18:55 Paikka Virastotalo II, kokoustila Käsitellyt asiat :t 28-49 Otsikko Sivu 28 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 8/2015 22.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 116 KH 117 Kokouksen järjestäytyminen Talouden seuranta KH 118 Kaavoitusohjelma vuosille 2015 2021 KH 119 KH 120 Maa-alueen vuokraaminen n Monitoimihalli Oy - Sjundeå Allaktivitetshall

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA

PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA PYHÄJOEN KUNTA PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLE EISKAAVA Vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 30. 3.2015 PALTUSMÄEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA 1 (20)

Lisätiedot