Vaikka fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta on. Synnyttäneisyys ja liikunta liikkuvatko äidit riittävästi? lääketiede. Alkuperäistutkimus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikka fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta on. Synnyttäneisyys ja liikunta liikkuvatko äidit riittävästi? lääketiede. Alkuperäistutkimus"

Transkriptio

1 Alkuperäistutkimus Helena Aldén-Nieminen, Katja Borodulin, Tiina Laatikainen, Jani Raitanen, Riitta Luoto Synnyttäneisyys ja liikunta liikkuvatko äidit riittävästi? Lähtökohdat Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen naisen liikuntakäyttäytyminen voi muuttua. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, liikkuvatko synnyttäneet äidit terveytensä kannalta riittävästi. Menetelmät Poikkileikkaustutkimuksen aineistoon valittiin FINRISKI-tutkimukseen vuonna 2002 osallistuneet vuotiaat, ei-raskaana olevat naiset, jotka lisääntymisterveyttä koskevan kyselylomakkeen lisäksi vastasivat liikuntakyselyyn (n = 1 571). Tulokset Liikunnan ja synnyttäneisyyden, viimeisimmän synnytyksen ajankohdan, painoindeksin ja koulutuksen välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä yhteys. Yhden lapsen äideillä oli noin 1,7-kertainen riski liikkua riittämättömästi verrattuna lapsettomiin naisiin. 1 2 vuotta sitten synnyttäneillä vastaava riski oli lähes kaksinkertainen. Vähiten koulutusta saaneiden ryhmässä oli kolminkertainen määrä riittämättömästi liikkuvia naisia verrattuna eniten koulutusta saaneiden ryhmään. Päätelmät Yhden lapsen äidit ja erityisesti naiset, jotka ovat synnyttäneet 1 2 vuotta sitten, erottuivat merkittäviksi ryhmiksi, joiden liikunnan lisäämiseen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Vaikka fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisesta on tullut yhä merkittävämpi osa monen nykynaisen ja - miehen elämää, osoittaa kansallinen liikuntatutkimus (1), että vain joka kolmas suomalainen liikkuu terveyden kannalta riittävästi. Tuoreen arvion mukaan (2) noin miljoona työikäistä suomalaista liikkuu terveytensä kannalta riittämättömästi. Liian vähäinen liikunta lisää monien sairauksien riskiä, esimerkkinä tyypin 2 diabetes, sydän- ja verisuonisairaudet sekä rintasyöpä (3,4). Liikkumattomuus ja ylipainon yleistyminen on kansanterveydellisesti merkittävä ongelma. Liikunnan terveyttä edistävistä vaikutuksista ja niiden saavuttamiseksi tarvittavan liikunnan määrästä ja laadusta on kertynyt runsaasti tietoa 1990-luvulta lähtien (4,5). Vuonna 2007 päivitettyjen terveysliikuntasuositusten mukaan aikuisen tulee liikkua vähintään 30 minuuttia päivässä viitenä päivänä viikossa kohtalaisesti rasittavalla teholla tai vähintään 20 minuuttia kolmena päivänä viikossa vähintään rasittavalla teholla (6). Kohtuullisesti kuormittava teho vastaa reipasta kävelyä. Päivän annoksen voi jakaa lyhyempiin, 10 minuutin pätkiin. Terveyden kannalta saavutetaan kuitenkin paras hyöty yhdistämällä päivittäinen perusliikunta (esim. reipas kävely) kuormittavampaan kuntoliikuntaan sekä lihasvoimaa ja tasapainoa lisääviin lajeihin, kuten kuntojumppaan (5,6). Lisääntymisterveystutkimuksella tarkoitetaan seksuaalisuuteen, lisääntymiseen ja ihmiskehon lisääntymisjärjestelmään liittyviä ilmiöitä, joilla on terveysulottuvuus (7). Raskaana olevien naisten liikunta vähenee yleensä raskauden edetessä (8,9), mutta naisurheilijoiden tiedetään jatkavan harjoittelua. Norjalaisen tutkimuksen mukaan raskauden aikana harjoitelleet kilpaurheilijat ovat palautuneet nopeasti raskautta edeltävälle kuntotasolle synnytyksen jälkeen (10). Penttisen ja Erkkolan (11) tutkimuksessa oli mukana 30 suomalaista huippukestävyysurheilijaa, joista suuri osa suunnistajia lukuun ottamatta lopetti huippu-urheilijauransa synnytyksen jälkeen. Naisurheilijoiden synnytyksen jälkeisiä liikuntatottumuksia koskevat tutkimukset on tehty pääosin fysiologisesta näkökulmasta (12,13,14). 2893

2 Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, liikkuvatko synnyttäneet äidit riittävästi ja onko synnyttäneisyys (lasten lukumäärä) ja viimeisimmän synnytyksen ajankohta yhteydessä liikunnan määrään. Lisäksi haluttiin tietoa siitä, miten ikä, painoindeksi, koulutusaste ja siviilisääty vaikuttavat synnyttäneiden naisten liikunnan määrään. Aineisto ja menetelmät Tämä tutkimus perustuu FINRISKI tutkimuksen aineistoon. FINRISKI-tutkimus (15) on laaja Kansanterveyslaitoksen suunnittelema ja toteuttama väestötutkimus sydänja verisuonitautien riskitekijöistä ja niiden muutoksista. Tutkimus tehdään joka viides vuosi käyttäen riippumattomia satunnaisotoksia valittujen tutkimusalueiden väestöistä. FINRISKI 2002-tutkimuksen tiedot kerättiin vuonna 2002 tammikuun ja huhtikuun välisenä aikana. Tutkimuksessa mukana olleet alueet olivat Helsinki ja Vantaa, Lapin lääni, Oulun lääni, Pohjois-Karjalan maakunta, Pohjois-Savon maakunta, Turku ja Loimaa sekä 11 ympäröivää kuntaa. Tutkimuksessa oli mukana yhteensä 131 kuntaa. Kokonaisotos oli henkilöä (15). Tutkimukseen osallistuneille naisille (n = 6 727) toimitettiin peruslomakkeen lisäksi lisääntymisterveyttä koskeva kyselylomake. Tämä lomake sisälsi 51 kysymystä kuukautisista, raskauden ehkäisystä ja hormonihoidoista, raskauksista ja synnytyksistä, raskauskomplikaatioista sekä lapsettomuudesta ja sen hoidosta (16). Tutkimukseen kuului myös fyysistä aktiviteettia kartoittava alaotos (n = 5 980), jonka yhteydessä tutkittavat täyttivät laajan liikuntakyselyn (15,17). Liikuntalomakkeessa selvitettiin vapaa-ajan liikuntaa 12 viime kuukauden aikana. Vapaaajan liikunnalla tarkoitetaan kuntoliikuntaa (esim. juoksulenkkeily, hiihto ja pyöräily), fyysistä aktiivisuutta vaativia arkiaskareita (esim. kodinhoito, lumenluonti, kalastus, marjastus) ja työmatkaliikuntaa (kävely tai pyöräily työpaikalle ja kotiin). Kaiken kaikkiaan lomake sisälsi 23 eri fyysisen aktiivisuuden luokkaa, jonka lisäksi tutkittavat saivat lisätä listan ulkopuolella olevia fyysisen aktiivisuuden muotoja tarpeen mukaan. Vastaukset perustuivat tutkittavien omaan arvioon. Tämän poikkileikkaustutkimuksen aineistona ovat vuoden 2002 FINRISKI -tutkimuksen vuotiaat, ei-raskaana olevat naiset, jotka lisääntymisterveyttä koskevan kyselylomakkeen lisäksi täyttivät liikuntalomakkeen (n = 1 571). Tutkittavat raportoivat fyysisen aktiviteetin useuden, keston ja tehon jokaisen liikuntamuodon osalta erikseen. Tämän perusteella laskettiin kokonaisliikunnan määrä. Tulokset esitetään suhteellista energiankulutusta kuvaavina METtunteina viikkoa kohden. MET-luvut (metabolic equivalent) tarkoittavat lepoenergiankulutuksen kerrannaisia. Liikunnan useuden, keston ja tehon perusteella muodostettiin kaksiluokkainen muuttuja, jossa liikunnan määrä oli joko riittävä tai riittämätön. Riittävän liikunnan kriteerit täyttivät ne henkilöt, joiden vähimmäisliikuntamäärät olivat kohtalaista (MET-arvo 3) liikuntaa 30 minuuttia päivässä viitenä päivänä viikossa tai rasittavaa liikuntaa 20 minuuttia kolmena päivänä viikossa (6). Synnyttäneisyys luokiteltiin lasten lukumäärän mukaan neljään ryhmään: ei lapsia, yksi lapsi, kaksi lasta, kolme lasta tai enemmän. Viimeisimmän synnytyksen ajankohta on luokiteltu neljään ryhmään: ei synnytyksiä, 1 2 vuotta, 3 5 vuotta ja yli 5 vuotta synnytyksestä. Ikä luokiteltiin viiteen ryhmään: 25 29, 30 34, 35 39, ja vuotta. Painoindeksi luokiteltiin kolmeen ryhmään: alle 25 (normaalipaino), 25 29,9 (lievä ylipaino) ja 30 tai yli (merkittävä ylipaino). Koulutus jaettiin kolmeen Taulukko 1. Liikunnan ja synnyttäneisyyden välinen yhteys. Logistinen regressioanalyysi askeltavana, vasteena riittämätön liikunta. Synnyttäneisyys Ikä Painoindeksi Koulutus Siviilisääty Sairaus OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) Synnyttäneisyys Ei lapsia lapsi 1,53* (1,07 2,20) 1,66** (1,14 2,42) 1,64* (1,12 2,39) 1,59* (1,08 2,33) 1,70* (1,12 2,56) 1,69* (1,12 2,56) 2 lasta 0,96 (0,69 1,35) 1,07 (0,74 1,54) 1,05 (0,73 1,51) 1,00 (0,69 1,45) 1,07 (0,70 1,65) 1,07 (0,70 1,65) Vähintään 3 lasta 1,06 (0,74 1,53) 1,19 (0,80 1,78) 1,17 (0,78 1,75) 1,13 (0,75 1,71) 1,21 (0,76 1,95) 1,22 (0,76 1,95) Ikä 0,99 (0,97 1,01) 0,98 (0,97 1,00) 0,97** (0,95 0,99) 0,97** (0,95 0,99) 0,97** (0,95 0,99) Painoindeksi 1,03* (1,00 1,06) 1,02 (0,99 1,05) 1,02 (0,99 1,05) 1,02 (0,99 1,05) Koulutus AMK- tai akateeminen tutkinto Kansa-, perus- tai keskikoulu 4,62*** (2,89 7,39) 4,71*** (2,94 7,55) 4,70*** (2,93 7,53) Ammattikoulu, lukio tai opisto 1,71** (1,20 2,43) 1,71** (1,20 2,44) 1,71** (1,20 2,44) Siviilisääty Naimisissa 1 1 Avoliitossa 0,86 (0,60 1,22) 0,86 (0,60 1,22) Naimaton 1,29 (0,82 2,03) 1,29 (0,82 2,02) Eronnut tai leski 0,97 (0,61 1,56) 0,97 (0,60 1,55) Krooninen sairaus Ei 1 Kyllä 1,05 (0,74 1,49) * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 (logistisen regressioanalyysiin tilastolllinen merkitsevyys, riittämätön liikunta) 2894

3 luokkaan: 1) kansa-, perus- tai keskikoulu, 2) ammattikoulu tai vastaava, lukio tai opistotutkinto, 3) ammattikorkeakoulututkinto tai akateeminen tutkinto. Siviilisääty jaettiin neljään luokkaan: naimisissa tai avoliitossa, naimaton, asumuserossa tai eronnut, leski. Tutkimuksen tilastolliset menetelmät olivat χ 2 -testi sekä logistinen regressioanalyysi. Logistisessa regressioanalyysissä selitettävänä muuttujana oli riittämätön liikunta. Kaksi tärkeintä selittävää muuttujaa olivat synnyttäneisyys ja viimeisimmän synnytyksen ajankohta. Muita selittäviä muuttujia olivat ikä, painoindeksi, koulutusaste, siviilisääty ja krooninen sairastavuus. Logistinen malli tehtiin erikseen synnyttäneisyyden (taulukko 1) ja viimeisimmän synnytyksen ajankohdan (taulukko 2) suhteen. Sekä synnyttäneisyyden että viimeisimmän synnytyksen ajankohdan osalta vertailuryhmiksi valittiin lapsettomat naiset. Vertailuryhmät saivat arvon 1,0. Askeltavassa mallissa lisättiin malliin yksi selittävä muuttuja (ikä, painoindeksi, koulutus, siviilisääty ja krooninen sairastavuus) kerrallaan. Tarkoituksena oli selvittää, onko näillä selittävillä muuttujilla yhteyksiä selitettävään muuttujaan ja vaikuttavatko nämä yhteydet lopullisessa mallissa kahden tärkeimmän selittävän muuttujan ja selitettävän muuttujan välisiin yhteyksiin. Tilastolliset analyysit tehtiin SPSS-ohjelmalla (SPSS 14.0 for Windows). Tulokset Tutkimukseen vastanneiden naisten keski-ikä oli 37,7 vuotta ja heidän painoindeksinsä keskiarvo oli 25,2 (95 % luottamusväli 24,9 25,4). Lapsia oli keskimäärin kaksi (1,6) ja aika viimeisestä synnytyksestä oli keskimäärin neljä vuotta. Yhden lapsen synnyttäneistä äideistä 19,8 % oli synnyttänyt 1 2 vuotta sitten, 19 % 3 5 vuotta sitten ja 60,1 % yli 5 vuotta sitten. 1 2 vuotta sitten synnyttäneistä äideistä 33,3 %:lla oli yksi lapsi, 38,2 %:lla oli kaksi lasta ja 28,1 %:lla oli vähintään kolme lasta. Synnyttäneisyyden ja liikunnan riittävyyden välillä havaittiin yhteys. Riittämätön liikunta oli yleisintä (25,6 %) yhden lapsen äideillä (taulukko 3). Naisten, joilla oli vähintään kaksi lasta, liikuntamäärä oli samanlainen kuin lapsettomien. Vakiointi iän, painoindeksin, kroonisen sairastavuuden tai koulutuksen suhteen ei muuttanut oleellisesti tuloksia. Kun kaikki taustatekijät lisättiin tilastolliseen malliin, oli yhden lapsen äideillä noin 1,7-kertainen riski harrastaa liian vähän liikuntaa verrattuna lapsettomiin naisiin (taulukko 1). Painoindeksillä ja koulutuksella oli yhteys liikuntaan. Mitä suurempi oli painoindeksi ja mitä vähemmän oli koulutusta, sitä yleisempää oli vähäinen liikunnan harrastus (taulukko 3). Alempiin koulutusryhmiin (kansa-, perus- tai keskikoulu ja ammattikoulu tai vastaava, lukio tai opistotutkinto) kuuluvilla oli suurempi riski (4,7 ja 1,7) liian vähäiseen liikuntaan kuin eniten koulutetuilla (taulukko 3). Viimeisimmän synnytyksen ajankohdan ja liikunnan välillä havaittiin myös yhteys. Suurin ero ryhmien välillä ilmeni verrattaessa lapsettomia naisia (18,5 %), naisiin, jotka olivat synnyttäneet 1 2 vuotta sitten (26,9 %) (taulukko 3). Naisilla, jotka olivat synnyttäneet 1 2 vuotta sitten, oli noin 1,6- kertainen riski harrastaa riittämättömästi liikuntaa verrattuna lapsettomiin naisiin. 3 5 vuotta sitten synnyttäneiden liikuntamäärä ei eronnut vertailuryhmästä. Vakiointi iän, painoindeksin, koulutuksen, kroonisen sairastavuuden ja siviilisäädyn suhteen ei muuttanut tuloksia. Kun kaikki taustatekijät lisättiin malliin, oli 1 2 vuotta sitten synnyttäneillä naisilla lähes kaksinkertainen riittämättömän liikunnan riski verrattuna lapsettomiin naisiin (taulukko 2). Viimeisimmän synnytyksen ajankohdan (taulukko 2) osalta muiden tekijöi- Taulukko 2. Liikunnan ja viimeisimmän synnytyksen ajankohdan välinen yhteys. Logistinen regressioanalyysi askeltavana, vasteena riittämätön liikunta. Viimeisin synnytys Ikä Painoindeksi Koulutus Siviilisääty Sairaus OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) OR (95 %:n LV) Viimeisin synnytys Ei synnytyksiä vuotta sitten 1,62* (1,07 2,46) 1,62* (1,07 2,46) 1,61* (1,06 2,44) 1,64* (1,07 2,51) 1,87** (1,17 2,99) 1,87** (1,17 3,00) 3 5 vuotta sitten 1,29 (0,84 1,98) 1,29 (0,84 1,99) 1,27 (0,82 1,96) 1,23 (0,79 1,91) 1,37 (0,85 2,22) 1,37 (0,85 2,22) Yli 5 vuotta sitten 1,00 (0,74 1,35) 1,00 (0,69 1,45) 0,98 (0,67 1,42) 0,89 (0,61 1,30) 0,98 (0,64 1,50) 0,98 (0,64 1,50) Ikä 1,00 (0,98 1,02) 1,00 (0,98 1,02) 0,99 (0,96 1,01) 0,98 (0,96 1,01) 0,98 (0,96 1,01) Painoindeksi 1,03* (1,01 1,06) 1,02 (1,00 1,05) 1,02 (1,00 1,05) 1,02 (1,00 1,05) Koulutus AMK- tai akateeminen tutkinto Kansa-, perus- tai keskikoulu 4,60*** (2,89 7,33) 4,68*** (2,93 7,49) 4,67*** (2,92 7,47) Ammattikoulu, lukio tai opisto 1,73** (1,22 2,46) 1,74** (1,22 2,47) 1,73** (1,22 2,46) Siviilisääty Naimisissa 1 1 Avoliitossa 0,89 (0,63 1,25) 0,89 (0,63 1,25) Naimaton 1,44 (0,93 2,22) 1,43 (0,92 2,21) Eronnut tai leski 1,06 (0,66 1,69) 1,05 (0,66 1,69) Krooninen sairaus Ei 1 Kyllä 1,06 (0,75 1,50) * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 (logistisen regressioanalyysiin tilastollinen merkitsevyys, riittämätön liikunta) 2895

4 Otos kattaa hyvin Suomen eri alueet ja osallistumisprosentti oli naisten osalta 70, joten tuloksia voitaneen melko hyvin yleistää Suomen väestöön. Lisäksi tutkimuksen vahvuutena on, että se kattaa kaikki vuodenajat, koska kyselyssä tiedusteltiin vapaa-ajan liikuntaa edellisen 12 kuukauden aikana. Toisaalta FINRISKI-tutkimuksessa ei ollut tietoa raskautta edeltävästä liikunnasta, mikä on yksi tämän poikkileikkaustutkimuksen heikkouksista. Tämän tutkimuksen mukaan varsinkin ensimmäisen lapsen syntymä näyttää olevan suuri elämänmuutos, joka muuttaa äidin liikuntakäyttäytymistä. Vähäinen liikkuminen ennen raskautta, pitkät työpäivät raskauden aikana, suuri painon nousu raskauden aikana sekä vaikeudet saada lastenhoitoapua olivat Calfasin (14) tutkimuksessa yhteydessä vähäiseen liikunnan harrastamiseen raskauden jälkeen. Kun lapsia on enemmän kuin yksi, liikutaan paljon vanhempien sisarusten ehdoilla. Godinin ym. (18) tutkimuksessa havaittiin myös, että raskaana olevalla naisella, jolla on ennestään lapsi tai lapsia, on realistisemmat odotukset synnytyksen jälkeisen liikunnan osalta. Ensimmäistä lastaan odottavalta naiselta tämä kokemus puuttuu, eikä esteitä osata ottaa samalla tavalla huomioon. Devinen ym. (19) tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että raskaus ja lapsen syntymä vaikuttaa vain osalla pysyvästi liikunta-aktiviteettiin. Elämänkumppanilta, perheeltä ja työnantajalta saatu tuki vaikuttaa myönteisesti äidin liikunta-aktiivisuuteen (9). Sternfeldin ym. (20) tutkimuksen mukaan lasten ikä vaikuttaa äitien fyysiseen aktiviteettiin. Äidit, joilla on alle 5- vuotiaita lapsia, ovat fyysisesti vähemmän aktiivisia kuin äidit, joilla ei ole alle 5-vuotiaita lapsia kotona. Synnyttäneet naiset ovat Pereiran ym. (21) mukaan pienen vauvan kanssa inaktiivisia, koska mm. lastenhoito estää vapaa-ajan liikkumisen. Ensimmäinen lapsi ei kuitenkaan Pereiran ym. mukaan vaikuta äidin fyysiseen aktiviteettiin niin paljon kuin sitä seuraavat lapset. Fyysisen inaktiivisuuden riski on siis erityisen suuri äideillä, joilla on enemmän kuin yksi lapsi. Tässä suhteessa tämän tutkimuksen tulokset eroavat Pereiran ym. tutkimuksen tuloksista. Eri maiden kulttuurit; varsinkin äitiysloman pituus ja sen ajalta mahdollisesti maksettu korvaus saattaa selittää tämän tutkimuksen ja Pereiran ym. tutkimustulosten eroja. Tämä lisäksi työssä käyvien naisten osuus vaihtelee eri maissa (ennen raskautta ja raskauden jälkeen), myös tukiverkostojen saatavuus ja liikunnan mittaamisen erilaisuus saattaa selittää em. eroja. Liikuntakysymykset perustuivat itse ilmoitettuihin tietoihin. Tämä saattaa aiheuttaa tuloksiin muistivirheistä johtuvaa epätarkkuutta. Virheiden minimoimiseksi antoi koulutettu hoitaja liikuntalomakkeiden täyttöohjeita. Fyysisen aktiivisuuden mittaaminen raskauden aikana on hankalaa, koska kevyemmät liikuntamuodot, esim. kävely, joka on odottavien äitien suosituin liikuntamuoto, helposti unohtuvat ja jäävät raportoimatta liikunta-aktiviteettia kartoitettaessa (8). Rasittavampi liikunta jää päinvastoin helpommin mieleen. Mm. tämän takia saattaa todellinen liikunta-aktiviteetti raskaana olevilla olla raportoitua suurempaa. Myös kotitöiden osuus fyysisessä aktiviteetissa raskauden aikana on otettu huomioon vain muutamassa tutkimuksessa. Vaiklääketiede den merkitsevyydet ja riskisuhteet ovat lähes samanlaisia kuin synnyttäneisyyden osalta (taulukko 1). Pohdinta Tämän tutkimuksen mukaan noin viidennes tutkituista vuotiaista äideistä ei liiku terveyden kannalta riittävästi. Naiset, joilla on yksi lapsi tai synnytys 1 2 vuotta sitten, liikkuvat riittämättömästi lähes kaksi kertaa useammin kuin lapsettomat naiset. Yksilapsisten ja 1 2 vuotta sitten synnyttäneiden naisten ryhmät eivät ole identtisiä vain noin viidesosa yhden lapsen äideistä oli synnyttänyt 1 2 vuotta sitten. Mitä suurempi painoindeksi tai matalampi koulutustaso, sitä todennäköisempää on, että nainen ei liiku riittävästi. Taulukko 3. Riittämättömän liikunnan yleisyys taustatekijöiden mukaan, %. Taustatekijä n % Ikäryhmä , , , , ,8 Yhteensä ,9 Painoindeksi Alle , , ,2 30 tai yli ,4 Yhteensä ,9** Siviilisääty 1 Naimisissa ,7 Avoliitossa ,4 Naimaton ,9 Eronnut tai leski ,0 Yhteensä ,9 Koulutus 2 AMK tai akateeminen tutkinto ,8 Ammattikoulu, lukio tai opisto ,5 Kansa-, perus tai keskikoulu ,1 Yhteensä ,7*** Krooninen sairaus Ei ,5 Kyllä ,8 Yhteensä ,9 Synnyttäneisyys 3 Ei lapsia ,3 1 lapsi ,6 2 lasta ,8 Vähintään 3 lasta ,3 Yhteensä ,7* Viimeisin synnytys 1 2 vuotta sitten ,9 3 5 vuotta sitten ,7 Yli 5 vuotta sitten ,5 Ei synnytyksiä ,5 Yhteensä ,9 Painoindeksi: 1 puuttuvia 3, 2 puuttuvia 6, 3 puuttuvia 17 * = p < 0,05, ** = p < 0,01, *** = p < 0,001 (χ 2 -testissä riittävä/riittämätön liikunta ja eri taustatekijät) 2896

5 ka Poudevignen (8) tutkimus käsitteli raskaana olevia naisia, lienee tilanne synnyttäneiden osalta samankaltainen. FINRISKI-tutkimuksen kyselylomakkeessa ei kysytty lastenhoitoon liittyviä liikuntamuotoja, kuten esimerkiksi lasten kanssa leikkimistä ja vaunujen työntelyä, vaikka näilläkin liikuntamuodoilla voidaan olettaa olevan terveysvaikutuksia. Lastenhoitoon liittyvän liikunnan terveysvaikutuksia ei ole raportoitu erikseen (20). Toisaalta kotitöistä suuri osa on kevytkuormitteista (< 3 MET) fyysistä aktiivisuutta, joilla ei ole vaikutusta terveyteen tai kuntoon (22). Koska lasten hoitaminen ja kotitöiden tekeminen on pienten lasten äitien vapaa-ajan liikunnan tärkeä osa, tulisi nämä liikuntamuodot ottaa huomioon jatkotutkimuksissa, jotta saataisiin tarkempi kuva synnyttäneiden äitien liikunnasta. FINRISKI-tutkimuksesta on aiemmin julkaistu tietoja iän ja koulutuksen yhteyksistä vapaa-ajan liikuntaan (23). Borodulinin ym. tutkimuksessa eri vapaa-ajan liikuntamuodot on analysoitu erikseen (arkiliikunta, kuntoliikunta sekä kaikki vapaa-ajanliikunta), mutta yhteyksiä kokonaisvaltaiseen terveyden kannalta riittävään liikuntaan ei ole julkaistu. Kuntoliikunnan ja iän välillä todettiin käänteinen yhteys. Arkiliikunnan ja kaiken vapaa-ajan liikunnan osalta tulokset olivat samansuuntaiset kuin tässä tutkimuksessa, jossa kuntoliikuntaa ei eritellä muusta vapaa-ajan liikunnasta. Tämän tutkimuksen mukaan ovat koulutetut naiset yleisesti aktiivisempia liikkujia kuin vähemmän koulutetut. Vastaavanlaisia tuloksia on saatu aiemmin sekä FINRISKI-aineistosta että muista tutkimuksista (3,20,23,24). Raskaus on kriittinen ajanjakso ylipainon kehittymiselle (25) painoindeksin noustessa liikunta-aktiviteetti vähenee (24,26,27). Joka viides synnyttänyt nainen painaa 6 18 kk synnytyksen jälkeen vähintään 5 kg enemmän kuin ennen raskautta (14). Evensonin ym.(24) mukaan varsinkin kuntoliikunnan määrä on yleisempää niillä naisilla, joilla on alempi painoindeksi. Painon ja liikunnan syy-yhteyksien selvittämiseksi tarvittaisiin seurantatutkimusta, jossa liikuntatottumukset ja painoindeksi mitataan ennen raskautta ja sen jälkeen. Nyt tehdyn kaltaisen poikkileikkaustutkimuksen toistaminen myöhempänä ajankohtana antaisi tietoa siitä, ovatko riskiryhmät samat ja onko riittävän liikunnan osalta menty parempaan vai huonompaan suuntaan. Lisäksi tarvittaisiin interventiotutkimuksia, joissa neuvotaan naisia hyödyntämään paremmin mahdollisuudet mm. osallistua isompien lasten ulkoleikkeihin, jotta lastenhoito olisi vähintään kohtalaisen kuormittavaa ja siten terveysvaikutteista (14). Kansanterveydellisestä ja terveyden edistämisen näkökulmasta tämän tutkimuksen löydökset ovat kannustavia. Äitien riski olla fyysisesti inaktiivisia näyttäisi ajoittuvan vain tiettyyn lyhyeen aikaan, kun lapset ovat pieniä. Odottavien ja synnyttäneiden naisten nykyiset liikuntasuositukset eivät poikkea muille naisille annetuista liikuntasuosituksista kaikki terveet naiset voivat jatkaa harjoittelua normaalin raskauden ja imetyksen aikana samalla kuormittavuustasolla kuin ennen raskautta (27,28,29). Synnyttänyt äiti voi aloittaa liikuntaharrastuksen niin pian kuin tuntee itse pystyvänsä siihen. Suorituskykyä parantava aerobinen liikunta ei vähennä maidon eritystä eikä vaikuta maidon laatuun (30). Tästä asiasta tiedettiin h Noin % suomalaisista aikuisista liikkuu terveyden kannalta liian vähän. h Raskaudenjälkeisistä liikuntatottumuksista löytyy varsin vähän tutkimustietoa. h Terveyskäyttäytyminen, mukaan lukien liikuntatottumukset, muuttuu usein suurten elämänmuutosten yhteydessä. Synnyttäneet naiset ovat terveyden edistämisen näkökulmasta tärkeä ryhmä. Tämä tutkimus opetti h Noin viidennes tutkittavista vuotiaista naisista ei liiku terveyden kannalta riittävästi. h Yhden lapsen äideillä on noin 1,7-kertainen riski liikkua riittämättömästi verrattuna lapsettomiin naisiin. h Naisilla, jotka ovat synnyttäneet 1 2 vuotta sitten, on lähes kaksinkertainen riski liikkua riittämättömästi verrattuna lapsettomiin naisiin. h Riittämätön liikunta on sitä yleisempää mitä suurempi on painoindeksi ja matalampi koulutustaso. Koska lähes kaikki suomalaiset äidit käyttävät julkisia neuvolapalveluja, voisivat neuvolat olla nykyistä enemmän liikuntaa edistävä informaatiokanava. Neuvonta, elintavat ja liikunta neuvolassa (NELLI) -tutkimuksessa tehdyn terveydenhoitajakyselyn mukaan liikunnasta keskustellaan neuvoloissa selvästi vähemmän kuin ravitsemuksesta (31). NELLItutkimuksessa kehitetyn tehostetun liikuntaneuvonnan avulla raskaana olevat säilyttivät ennen raskautta toteutuneen, kohtuutehoisen liikunnan viikoittaiset kerrat ja keston raskauden loppuun saakka (25,31). Neuvoloissa tarvitaan nykyistä parempaa liikunnan edistämisen tietotaitoa, jotta äidit liikkuisivat riittävästi riippumatta perheen koosta. Kirjallisuutta 1 Kansallinen liikuntatutkimus Aikuisliikunta-raportti. SLU:n julkaisusarja 5/06. Suomen Kuntourheiluliitto, Kunto ry. _2006_Aikuiset_taitettu.pdf s Fogelholm M, Paronen O, Miettinen M. Liikunta hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007;1;3 4, 21 24, Pate RR, Pratt M, Blair SN ym. Physical activity and public health. A recommendation from the Centers for Disease Control and Prevention and the American College of Sports Medicine. JAMA 1995;273: Bouchard C. Physical activity and health: introduction to the dose-response symposium. Med Sci Sports Exerc 2001;33:S Fogelholm M, Oja M. Terveysliikuntasuositukset. Teoksessa: Fogelholm M ja Vuori I, toim. Terveysliikunta. Helsinki: Duodecim 2005;72 75, Haskell WL, Lee IM, Pate RR ym. Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. Circulation 2007;116; Koponen P, Luoto R, toim. Lisääntymisterveys Suomessa. Terveys 2000-tutkimuksen tuloksia. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B5/2004. Helsinki Poudevigne MS, O Connor PJ. A review of physical activity patterns in pregnant women and their relationship to psychological health. Sports Med 2006;36: Brown WJ, Trost SG. Life transitions and changing physical activity patterns in young women. Am J Prev Med 2003;25: Kardel KR. Effects of intense training during and after pregnancy in top-level athletes. Scand J Med Sci Sports 2005;15:

6 11 Penttinen J, Erkkola R. Pregnancy in endurance athletes. Scand J Med Sci Sports 1997;7: Huch R, Erkkola R. Pregnancy and exercise exercise and pregnancy. A short review. Br J Obstet Gynecol 1990;97: South-Paul JE, Rajagopal KR, Tenholder MF. Exercise responses prior to pregnancy and in the postpartum state. Med Sci Sports Exerc 1992;24: Calfas KJ, Marcus BH. Postpartum weight retention: a mother s weight to bear? Am J Prev Med 2007;32: Laatikainen T, Tapanainen H, Alfthan G ym. FINRISKI Tutkimus kroonisten kansantautien riskitekijöistä, niihin liittyvistä elintavoista, oireista, psykososiaalisista tekijöistä ja terveyspalvelujen käytöstä. Tutkimuksen toteutus ja tulokset 1. Perusraportti. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B7/ Luoto R, Kinnunen TI, Koponen P ym. Naisten lisääntymisterveys Suomessa. Tuloksia FINRISKI tutkimuksesta. Suom Lääkäril 2004;59: Borodulin K. Physical activity, fitness, abdominal obesity, and cardiovascular risk factors in Finnish men and women. The National FINRISK 2002 Study. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja A1/2006, Helsinki: Edita Oy Godin G, Vezina L, Leclerc O. Factors influencing intentions of pregnant women to exercise after giving birth. Public Health Rep 1989;104: Devine CM, Bove CF, Olson CM. Continuity and change in women s orientations and lifestyle practices through pregnancy and the postpartum period: the influence of life course trajectories and transitional events. Soc Sci Med 2000;50: Sternfeld B, Ainsworth BE, Quesenberry CP. Physical activity patterns in a diverse population of women. Prev Med 1999;28: Pereira MA, Rifas-Shiman SL, Kleinman KP ym. Predictors of change in physical activity during and after pregnancy. Am J Prev Med 2007;32: Stamatakis E, Hillsdon M, Primatesta P. Domestic physical activity in relationship to multiple CVD risk factors. Am J Prev Med 2007;32: Borodulin K, Laatikainen T, Lahti-Koski M ym. Association of age and education with different types of leisure time physical activity among 4437 Finnish adults. J Phys Act Health 2008;5: Evenson KR, Wilcox S, Pettinger M ym. Vigourous leisure activity through women s adult life, the women s health initiative observational cohort study. Am J Epidemiol 2002;156: Kinnunen TI, Pasanen M, Aittasalo M ym. Reducing postpartum weight retention a pilot trial in primary health care. Nutr J 2007;6: Saris, WHM, Blair SN, van Baak MA ym. How much physical activity is enough to prevent unhealthy weight gain? Outcome of the IASO 1st Stock Conference and consensus statement. Obes Rev 2003;4: Lindqvist PG, Fröberg K, Pirhonen JP. Nya rekommendationer Alla friska kan fortsätta träna under och efter graviditet. Läkartidningen 2007;104: ACOG Committee Opinion. Number 267, January 2002: exercise during pregnancy and the postpartum period. Obstet Gynecol 2002:99: Davies GA, Wolfe LA, Mottola MF, MacKinnon C. Joint SOGC/CSEP clinical practice guideline: exercise in pregnancy and the postpartum period. Can J Appl Physiol 2003;28: Erkkola R. Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen. Fysioterapia 2004;51: Kinnunen T, Aittasalo M, Luoto R. Tehostettua ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa neuvolassa tuloksia NELLI- tutkimuksesta. Terveydenhoitaja 2007;40: Helena Aldén-Nieminen TTM, tutkija Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos Katja Borodulin FT, Post Doc Research Associate University of North Carolina at Chapel Hill, School of Public Health, North Carolina, USA Tiina Laatikainen LT, kansanterveystieteen dosentti Kansanterveyslaitos, Terveyden edistämisen ja kroonisten tautien ehkäisyn osasto Jani Raitanen FM, tutkija Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos English summary Parity and physical activity are Finnish mothers sufficiently physically active? Background There have been few studies of physical activity and parity to date. The aim of the present study was to evaluate whether women are sufficiently physically active during the post-partum period. Methods This cross-sectional study included non-pregnant women of the FINRISKI 2002 study, aged 25 50, who completed the physical activity questionnaire in addition to the reproductive health questionnaire (n=1571). Results A significant association was found between both parity and physical activity and time since delivery and physical activity. Women with one child were found to have 1.7 (95 % CI ) times the risk of insufficient physical activity as compared to nulliparous women. Women who had given birth 1 2 years previously were found to have around twice the risk of insufficient physical activity as compared to women who had never given birth. Furthermore, a significant association was found between body mass index and physical activity and also between educational level and physical activity. Conclusions Women with one child and women having given birth 1 2 years previously were identified as target groups for the promotion of physical activity. Helena Aldén-Nieminen M.SC., Researcher University of Tampere, Department of Public Health Sciences Katja Borodulin, Tiina Laatikainen, Jani Raitanen, Riitta Luoto Riitta Luoto LT, professori mvs, Tampereen yliopisto, terveystieteen laitos ja UKK-instituutti Kirjoittajilla ei ole ilmoitettuja sidonnaisuuksia. 2898

ANSIOTYÖSSÄ KÄYNNIN VAIKUTUS KAUNIAISLAISTEN 1 2-VUOTIAIDEN LASTEN ÄITIEN LIIKUNTAAN JA PAINONHALLINTAAN

ANSIOTYÖSSÄ KÄYNNIN VAIKUTUS KAUNIAISLAISTEN 1 2-VUOTIAIDEN LASTEN ÄITIEN LIIKUNTAAN JA PAINONHALLINTAAN ANSIOTYÖSSÄ KÄYNNIN VAIKUTUS KAUNIAISLAISTEN 1 2-VUOTIAIDEN LASTEN ÄITIEN LIIKUNTAAN JA PAINONHALLINTAAN Tiina Andersén Pro gradu -tutkielma Liikuntalääketiede Itä-Suomen yliopisto Lääketieteen laitos

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

LISÄÄNTYMISTERVEYS SUOMESSA

LISÄÄNTYMISTERVEYS SUOMESSA Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Publications of the National Public Health Institute B5/2004 LISÄÄNTYMISTERVEYS SUOMESSA Terveys 2000 -tutkimus Helsinki 2004 Copyright National Public Health Institute

Lisätiedot

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä

fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Tiina Heikkinen Ikääntyvien itäsuomalaisten fyysinen aktiivisuus ja siihen vaikuttavia tekijöitä Physical activity and its determinants among ageing people in Eastern Finland Publications of the University

Lisätiedot

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen

Terveysliikunnan tutkimusuutiset. Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Terveysliikunnan tutkimusuutiset liikettä lihavuuteen UKK-instituutti 2008 Terveysliikunnan tutkimusuutiset 2008 Liikettä lihavuuteen Vuosittain

Lisätiedot

METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN METABOLINEN SYNDROOMA RASKAUSDIABETEKSEN RISKIRYHMÄSSÄ VUOSI SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Sanni Häkkinen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö NELLI-projekti, ohjaaja Riitta

Lisätiedot

PAINONKEHITYS LAPSUUDESTA RASKAUSAIKAAN

PAINONKEHITYS LAPSUUDESTA RASKAUSAIKAAN PAINONKEHITYS LAPSUUDESTA RASKAUSAIKAAN Emma Klemettilä Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Ohjaaja Riitta Luoto Tammikuu 2011 Tampereen yliopisto Lääketieteen

Lisätiedot

Sairaalloisen lihavuuden ryhmähoito on tuloksellista

Sairaalloisen lihavuuden ryhmähoito on tuloksellista Alkuperäistutkimus tieteessä Mirjam Rongonen LK Helsingin yliopisto, lihavuustutkimusyksikkö, tutkimusohjelmayksikkö, diabetes ja lihavuus Päivi Karpakka erikoissairaanhoitaja HYKS, Meilahden sairaala,

Lisätiedot

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa

ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa Iäkkäiden jyväskyläläisten liikuntaharrastus ja sen muutokset 16 vuoden seuruututkimuksessa PÄIVI MÄKILÄ, MIRJA HIRVENSALO, TERTTU PARKATTI Yhteyshenkilö: Päivi Mäkilä, Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu

Lisätiedot

Työterveyshuolto tunnistaa diabetesriskin

Työterveyshuolto tunnistaa diabetesriskin TIETEESSÄ KATRIINA VIITASALO LL, sisätautien ja työterveyshuollon erikoislääkäri Finnair Terveyspalvelut JAANA LINDSTRÖM FT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos KATRI HEMIÖ ETM, ravitsemustutkija

Lisätiedot

Aktiivinen elää pidempään

Aktiivinen elää pidempään STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH 226 Jenni Marja Kulmala Äijö Aktiivinen elää pidempään Fyysinen aktiivisuus, sydänsairaudet ja kokonaiskuolleisuus iäkkäillä ihmisillä STUDIES IN SPORT,

Lisätiedot

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena

Terveysliikunta. uutiset. LIIKKUMATTOMUUS haasteena Terveysliikunta uutiset LIIKKUMATTOMUUS haasteena 2011 TerveysliikunTauutiset Liikkumattomuus haasteena UKK-instituutti 2011 Terveysliikuntauutiset 2011 Liikkumattomuus haasteena Sisällys UKK-instituutin

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettaminen Suomessa 1997 2007

Tupakoinnin lopettaminen Suomessa 1997 2007 Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Hanna Ollila VTM, asiantuntija THL, päihteet ja riippuvuus -osasto hanna.ollila@thl.fi Kristiina Patja dosentti, erikoislääkäri, toiminnanjohtaja Pro Medico ry (Lääkärien

Lisätiedot

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus

Sifneos esitti 1970-luvun alussa käsitteen aleksitymia. Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia. lääketiede. Alkuperäistutkimus Alkuperäistutkimus Sofia Slotte, Aino Mattila, Jouko K. Salminen, Matti Joukamaa Suomalaiset sukupolvet ja aleksitymia Lähtökohdat Aleksitymian esiintyvyydestä Suomessa on tehty vain muutama väestötutkimus.

Lisätiedot

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan?

Miksi nainen ei osallistu kohdunkaulan syövän seulontaan? Julkaistu 20.11.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus verkossa ensin tieteessä Meri Niironen LL meri.niironen@helsinki.fi Tytti Sarkeala FT, seulontatoimintojen päällikkö Suomen Syöpärekisteri, Joukkotarkastusrekisteri

Lisätiedot

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat

Lasten ylipaino ja sen määrittämisen ongelmat Julkaistu 9.2.2012 www.laakarilehti.fi ALKUPERÄISTUTKIMUS VERKOSSA ENSIN tieteessä Päivi Mäki TtM, asiantuntija THL, Kansantautien ehkäisyn osasto paivi.maki@thl.fi Risto Sippola FM, tilastotieteilijä

Lisätiedot

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille

Fyysisen. aktiivisuuden. suositus kouluikäisille. 7 18-vuotiaille Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäisille 7 18-vuotiaille Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijaryhmä 2008 Opetusministeriö on tukenut suositusten laatimista. Suositukset on laadittu Nuoren Suomen

Lisätiedot

Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 -

Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 - Sosiaalilääketieteen päivät - 2008 - tiistai 2.12.2008 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki Sosiaalilääketieteen yhdistys ry 1 Sisällys Ohjelma 3 Työpajat klo 10.30 4 Työpajat klo 14.30 5 Lounasravintolat

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT

TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖ JA SEN VÄESTÖRYHMITTÄISET EROT Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2006 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH TERVEYSPALVELUJEN

Lisätiedot

Tutkimus 8-10 vuotiaiden lasten korkean intensiteetin fyysisestä aktiivisuudesta ohjatuissa ryhmäharjoituksissa Lahden ja Kaakkois-Suomen alueella

Tutkimus 8-10 vuotiaiden lasten korkean intensiteetin fyysisestä aktiivisuudesta ohjatuissa ryhmäharjoituksissa Lahden ja Kaakkois-Suomen alueella Tutkimus 8-10 vuotiaiden lasten korkean intensiteetin fyysisestä aktiivisuudesta ohjatuissa ryhmäharjoituksissa Lahden ja Kaakkois-Suomen alueella Kai Kepsu Opinnäytetyö Vierumäki Liikunnan ja vapaa-ajan

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA

AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN KÄYTTÖ SUOMESSA Kansanterveyslaitos Folkhälsoinstitutet National Public Health Institute Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B14 / 2004 Publications of the National Public Health Institute TERVEYS HÄLSA HEALTH AVOFYSIOTERAPIAPALVELUJEN

Lisätiedot

LAVATANSSIKO LIIKUNTAA? LAVATANSSI-ILLAN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUORMITTAVUUS SEKÄ NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT

LAVATANSSIKO LIIKUNTAA? LAVATANSSI-ILLAN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUORMITTAVUUS SEKÄ NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT LAVATANSSIKO LIIKUNTAA? LAVATANSSI-ILLAN FYYSINEN AKTIIVISUUS JA KUORMITTAVUUS SEKÄ NIIHIN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKIJÄT KIRSI KUUTTILA, MIRJA HIRVENSALO, LAURI LAAKSO Yhteyshenkilö: Kirsi Kuuttila, Suurikkalanpolku

Lisätiedot

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun

FINRISKI-tutkimus: Väestön kolesterolitaso on vuosikymmenien laskun jälkeen kääntynyt nousuun alkuperäistutkimus Erkki Vartiainen LKT, professori, ylijohtaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimiala Katja Borodulin FT, dosentti, erikoistukija Jouko Sundvall

Lisätiedot

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille

Liikuntatieteellinen Seura (LTS) järjestää vuosittain liikuntalääketieteen alan tutkijoille Liikuntalääketieteen päivät 9. 10.11.2011 Liikuntalääketiede suunnannäyttäjänä Biomedicum Helsinki Vuoden 2011 paras liikuntalääketieteellinen tutkimus julkistetaan Liikuntalääketieteen päivillä Liikuntatieteellinen

Lisätiedot

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010

Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet Suomalaisten fyysinen aktiivisuus ja kunto 2010 Terveyttä edistävän liikunnan nykytila ja muutokset Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna

Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna Kuuden minuutin kävelytestin soveltuvuus työikäisten tyypin 2 diabeetikoiden fyysisen kunnon testauksessa ja liikuntaneuvonnan työkaluna Kati Hämäläinen-Myllymäki pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA

KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA KESKI-IÄN TYÖKYVYN YHTEYS MIELENTERVEYTEEN VANHUUDESSA Mervi Tuunanen Gerontologia ja kansanterveys Pro Gradu tutkielma Syksy 2014 Terveystieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Mervi Tuunanen

Lisätiedot

8.- JA 9.-LUOKKALAISTEN HAMPAIDEN HARJAUSTOTTUMUKSET, TUPAKOINTI JA PERHETEKIJÄT

8.- JA 9.-LUOKKALAISTEN HAMPAIDEN HARJAUSTOTTUMUKSET, TUPAKOINTI JA PERHETEKIJÄT 8.- JA 9.-LUOKKALAISTEN HAMPAIDEN HARJAUSTOTTUMUKSET, TUPAKOINTI JA PERHETEKIJÄT Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Satu Teivaala Joulukuu 2014 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN YLIOPISTO

Lisätiedot

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004

YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40. Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 YLIOPPILAIDEN TERVEYDENHOITOSÄÄTIÖN TUTKIMUKSIA 40 Kristina Kunttu ja Teppo Huttunen YLIOPISTO-OPISKELIJOIDEN TERVEYSTUTKIMUS 2004 Helsinki 2005 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön tutkimuksia 40 Kristina

Lisätiedot