Ansamaa Maiju, Jokelainen Marja Turvapuhelin vanhuksen kotona selviytymisen tukena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ansamaa Maiju, Jokelainen Marja Turvapuhelin vanhuksen kotona selviytymisen tukena"

Transkriptio

1 1990 Ansamaa Maiju, Jokelainen Marja Turvapuhelin vanhuksen kotona selviytymisen tukena Kaustinen Teija Hoitoon sitoutumisen edistäminen ohjauksen avulla. Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksella hoidettujen potilaiden arviointia saadusta ohjauksesta OYKS:ssa Kokko Seija Avohoidossa työskentelevän psykiatrisen erikoissairaanhoitajan työtehtäväalue ja potilashoitoa ohjaavat näkemykset Kurttila-Matero Eeva Oululaiset vaihdevuosi-ikäiset naiset ja osteoporoosi Läksy Marja-Liisa Atooppista ihottumaa sairastavan lapsen selviytymisen tukeminen sopeutusvalmennuksen avulla Mattila Markku Sairaanhoitotarvikkeiden tuotearviointi. Esimerkkinä ihonottokohdan hoitomateriaalien vertailu Pulkkinen Marjatta Potilaan osallistuminen hoitoaan koskevaan päätöksentekoon Pöyry Merja, Taskinen Tuula Pohjois-Suomen saattohoitoprojektissa mukana olevan henkilökunnan saattohoitoideologian toteutuminen henkilökunnan ajattelussa ja hoitokäytännössä Sandelin Pirkko Aivohalvauspotilaiden hoitotyö hoitosuunnitelmien perusteella arvioituna: kartoitus OYKS:n neurologian klinikassa 1991 Haapala Eeva Sairaanhoidon opiskelijoiden tiedolliset valmiudet opettaa ja ohjata potilasta Halme Sirkka-Liisa, Hilden Raija Altruismin ja egoismin ilmeneminen auttavassa vuorovaikutuksessa psykiatrisessa hoitotyössä Hartikainen Marja Oulun kaupungin terveyskeskuksen Pateniemi-Rajakylän terveysasemapiirin palvelut alueen asukkaiden itsehoidon tukena Hietanen Inkeri, Rissanen Lea Potilaan itsehoito ja sen oppiminen sairaanhoidon opiskelijoiden kuvaamana Ikonen Regina Sairaanhoitajien näkemyksiä toteuttamastaan formatiivisesta arvioinnista Kiljala Leena, Heikka Helena Oulun yliopistollisen keskussairaalan terveyskasvatusprojektiin osallistuneiden sairaanhoitajien kokemukset projektista ja valmiudet ohjata potilaita Kivelä Anneli, Moilanen Elma Sydäninfarktipotilaiden selviytyminen ja sen tukeminen. OYKS:n terveyskasvatusprojektiin osallistuneiden potilaiden kokemuksia ja mielipiteitä Korhonen Marita, Lähdesmäki-Mäkinen Leena Työyhteisön terveystarpeet terveyden edistämisen lähtökohtana. Kyselytutkimus TVK:laisille työsuojeluvaltuutetuille Kortesluoma Riitta-Liisa Lapsen kivun ja pelon lievittäminen. Hoitajien kuvauksia käyttämistään hoitotyön auttamismenetelmistä kuusivuotiaan lapsen verinäytteen ottotilanteessa

2 Latvala Eila Psykiatrisessa sairaalahoidossa olevan potilaan käsityksiä oman hoitonsa tavoitteista Lindvall Lea Hoitotyöntekijöiden käsityksiä vanhusten inhimillisten tarpeiden tyydyttymisestä sairaalassa Mäenpää Eija Nuorten miesten elintavat, elämänhallinta ja itsearvioitu terveys. Kyselytutkimus valtion työterveyshuollon Oulun yksikössä Olsbo Annikki Aikuisen nivelreumapotilaan itsehoitoa tukeva ohjaus hoitotyössä Pönkkö Maija-Leena Päivärinteen sairaalan hoitotyön laadun arvioinnin viitekehyksen kehittäminen Rajala Raija Hoito-opin tietopuolisen oppiaineksen integroituminen käytäntöön kliinisen opiskelun aikana Sairanen Anna Maija Päiväsairaalassa käyvien vanhusten avun tarve elämisen perustoiminnoissa heidän itsensä ja läheisten arvioimana 1992 Hintsala Irmeli Potilasohjauksen toteutuminen sairaanhoitajien arvioimana Honka Pirkko Sydän- ja verisuonisairauksia sairastavien potilaiden terveyskasvatusohjelman ja sen vaikutusten arviointi Koukkula Rauni Synnytyskipu. Vastasynnyttäneiden äitien kokemuksia Laasasenaho Anja Pitkäaikaissairaan vanhuksen sosiaalinen toimintakyky terveyskeskuksen vuodeosastolla Mikkola Anja Sisätauti-kirurgisen sairaanhoitajan työ sairaalassa vastavalmistuneen sairaanhoitajan kuvailemana Niemi Ritva Sydänkirurgisten potilaiden kokemuksia tutustumiskäynnistä teho-osastolle Palomäki Kaarina Reumaa sairastavien naisten toimintakykyisyys ja naisen rooleissa suoriutuminen Pekkala Eila Hoitaminen potilaan kokemana Pihlajaniemi Arja Synnytyskipu ja kätilön toiminta synnytyskivun lievittämiseksi Purola Helena Nuorten naisten elintavat Rahikkala Pirjo Ahdistuneen potilaan hoitotyö sairaalassa Sippola Päivi Hoitoon sitoutuneiden diabeetikkonuorten sosiaaliset suhteet heidän itsensä kuvaamana Toljamo Maisa Laihuuden taustatekijät ja niiden yhteydet luuntiheyteen. Kuvaileva tutkimus vuotiaista naisista 1993 Hyttinen Hanna Käytännön opiskelun kehittäminen sairaanhoitajakoulutuksessa

3 Jakonen Tanja Mielenterveysongelmainen asiakas työterveyshuollon sairausvastaanotolla ja terveystarkastuksissa Korhonen Anne Hoitohenkilökunnan kokemuksia oman työnsä kehittämisestä laadunvarmistuksen avulla Kuisma Minna Työttömien selviytyminen ja kokema ammatillisen tuen tarve Laaksonen Soili Potilaan selviytyminen kohdunpoistoleikkauksesta Lang Leena Kätilöiden hoitoideologia ja synnyttäjien hoitoa koskevia odotuksia ja kokemuksia Laukkanen Matti Potilaiden käsityksiä yksilökeskeisestä lähestymistavasta psykiatrisessa hoidossa Lukkarinen Hannele Sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen tulevien potilaiden itsehoitovalmius Luutonen Raija Terveydenhoitajiksi valmistuvien käsitykset edellytyksistään ammatilliseen asiantuntijuuteen terveydenhoitajan työssä Manninen Birgitta Terveydenhuollon opettajaopiskelijan hoitamaan opettamisen ja oppimisen kirjallinen suunnittelu perusharjoittelu II:n aikana Maunu Maija Käsityksiä terveydestä ja terveyskasvatuksesta. Kyselytutkimus terveydenhuollon työntekijöille Myllylä Marjatta Se oli ko risa auto vuotiaiden lasten magneettitutkimuskokemuksia lasten kertomana Parviainen Seija Synnyttäjien käsityksiä ja kokemuksia hoidon onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä Perttula Seija, Yrjänäinen Hilkka Palvelut ja vammaisen henkilön tavanomaisen elämän toiminnot. Vammaispalvelujen saanti ja tarve Iin kunnassa Ruokamo Milja Tutkielman tekeminen lääkintävoimistelijakoulutuksessa Sunnari Erja Psykiatrisen pitkäaikaispotilaan itsemääräämisoikeuden toteuttaminen hoitotyön päätöksenteossa Säkkinen Oili Hoitotyön ammatillisten ja tieteellisten lehtien lukeminen eri asteisten sairaanhoitajien keskuudessa terveyskeskuksissa Tirkkonen Taina Nuoruusikäisen diabeetikon hoitotasapaino ja hoitoon sitoutuminen vuotiaana sairauskertomusten perusteella Tuomainen Marja-Leena Itsearviointi hoitamaan oppimisessa 1994 Ahtikoski Anita, Koivikko Aune Avautuva hoitaminen. Opiskelijoiden näkemyksiä hoitotyöstä ja hoitotiedosta Alhainen Pirjoliisa, Runtti Marja Sairaanhoidon opiskelijoiden itseohjautuvuus hoito-opin opiskelussa

4 Asikainen Raija Ikääntyvien päivittäinen toimintakyky Backman Kaisa, Tervaskanto-Mäentausta Tiina, Tuominen Paula Käsityksiä hyvästä olosta ja sen mahdollistamisesta Haapalainen Paula Tehohoitopotilaan hoitoisuuden mittaaminen Heikkinen Helena Kokemusoppiminen ja reflektointi ammattikorkeakouluopiskelijoiden ammattiopintojen alkuvaiheessa Hytönen Elsa Minä oon ihan joutilas. Vanhainkodissa asuvan vanhuksen yksinäisyyden ilmeneminen ja yksinäisen vanhuksen selviytyminen Juntunen Anitta Professional nursing care in a difficult position. A descriptive study of nursing care in Ilembula Lutheran Hospital in Tanzania Jussila Aino-Liisa Rintasyöpään sairastuneen polikliinisen sädehoitopotilaan hoitotyö keskustelutilanteessa syväsädeosastolla Järvenpää Elli Vanhuspotilaiden kokemuksia hoidosta terveyskeskuksen vuodeosastolla Kuisma Minna Työttömänä selviytyy: kartoitus työttömien käyttämistä selviytymiskeinoista ja ammatillisen tuen tarpeesta Lampi Hannu Sairaanhoitajaopiskelijan ja potilaan kielellinen vuorovaikutus Luoma Anne Naisten virtsanpidätyskyvyttömyys ja siihen yhteydessä olevat tekijät Miesmaa Ritva Omaisten käsityksiä dementiapotilaiden inhimillisten tarpeiden tyydyttämisestä ja tyydyttymisestä sairaalassa Oikarinen Kerttu Ammatinhallinnan oppiminen sairaanhoitajaopiskelijoiden arvioimana Rinne Maija-Riitta, Vuokila-Oikkonen Päivi Potilaan kokema terveydentilan muutos tekonivelleikkauksen yhteydessä Salokannel Lea Ikääntyvien käsityksiä omatoimisuudesta ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä Saranki-Rantakokko Sirkka Asiakkaiden näkemyksiä lastenneuvolatoiminnasta ja sen kehittämisestä Sivonen Pirkko Leikkauspotilaiden näkemys saamastaan ohjauksesta ennen leikkausta Tervo Hellevi Olen sänkyni petannut ja hakenut ruoan -potilaiden käsityksiä hoitoonsa osallistumisesta Tiri Helmi Osastonhoitaja johtajana 1995 Blomster Maija-Liisa Hoitamisen oppiminen teho-osastolla. Hoitohenkilökunnan ja sairaanhoidon opiskelijoiden näkökulma

5 Eeronheimo Anna-Liisa Olihan meillä se hoitaja, jonka perässä me kuljettiin... Tutkimus hoitamaan oppimisesta opiskelijan kokemuksena ensimmäisen käytännön opiskelujakson aikana Haapsaari Pirkko Terveydenhuollon opiskelijoiden oppimistyylit ja opiskelumotivaatio Haverinen Anna Tehohoitotoiminta Heikkinen Eija Kateus hoitoyhteisössä Heinonen Hilkka Hoitotyön johtajien käsityksiä ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisestä harjoittelupaikkahankinnasta osana asiantuntijuuteen kasvua Juutinen Eila, Lerssi Leena Opiskelijoiden kuvauksia motivoivista tekijöistä oppitunnilla ja opettajan toiminnassa Jämsä Kaisa Vanhempien kokemuksia sairaan vastasyntyneen hoidosta Kiviniemi Liisa Potilaiden kokemuksia ja toiveita hoidon auttavista tekijöistä psykiatrisella osastolla Klemola Annukka Elämää diabeetikkona. Diabeetikoiden kokemuksia diabeteksen vaikutuksesta jokapäiväiseen elämään ja hyvinvointiin Korpela Irja Isien odotuksia ja kokemuksia synnytyksen avautumis- ja ponnistusvaiheen sekä lapsen syntymän jälkeiseltä ajalta Kummala Eija Psyykkiseen kriisiin joutuneen asiakkaan hoidon aloittaminen. Tapaustutkimuksellinen näkökulma psykiatrisella päivystyspoliklinikalla Liikanen Eeva Laboratoriohoitajien asennoituminen AIDSiin ja AIDS-potilaisiin Meriläinen Lea Luovuus hoitotyössä terveydenhuollon opiskelijoiden kuvaamana Myllylä Britt-Marie Potilaiden arviointia saamastaan hoidosta Määttä Hilkka, Määttä Pekka Psyykkisesti sairaiden ihmisten lähiomaisten selviytymismallit ja ammatillisen tuen odotukset Perttula Tuula Kuolevan potilaan hoitotyön oppiminen Pyykkö Anita Kriittisesti sairaan potilaan hoitotyö Rautiainen Ilmi, Tuhkanen Marja-Leena Tulevaisuuden sairaanhoitajan asiantuntijuus ja siihen vaikuttavat tekijät Rautio Päivi, Seppänen Anne Sairaanhoitajien suhtautuminen kuolemaan Suua Pirkko Psykiatrinen hoitoyhteisö oppimisyhteisönä Tervo Aila Niin kauan kuin elämänlankaa on, pystys itsestä huolehtimaan. Vanhusten kokemuksia kotona selviytymisestä Turunen Terttu Omaisen hoitoon sitoutuminen ja ohjauksen arviointi lapsen silmän peittohoidossa

6 Vääräniemi Tuulikki Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellinen väestövastuu ja yhteistyö asiakkaiden arvioimana Ylitalo Kirsti Terveyspalvelujen laatu Simon ja Kuivaniemen kuntien aikuisväestön kokemana 1996 Aaltio Anne, Väisänen Heleena Minä osaan. Hoitotyön asiantuntijuus opiskelijan kuvaamana Ahokumpu Tuula Fysioterapeuttiopiskelijoiden käsityksiä terveydestä ja fysioterapeutin toiminnasta terveyden edistämisessä Alahuhta Maija Yhteistoiminnallisuuden toteutuminen diabeetikon ohjaustilanteessa Asikainen Mirjam Osastonhoitaja hoitotyön johtajana muuttuvassa toimintaympäristössä Colliander Tiina, Nieminen Pirjo Henkilökohtainen opetussuunnitelma terveysalan koulutuksessa Eirola Raija Kainuulaisen martan terveysmuotokuva: martan elämäntilanne, terveys, elämänhallinta ja elintavat Haho Annu Tasavertaisuus vanhusten kokemana Halme Anja, Vesterinen Anne Oppia ikä kaikki. Hoitotyön asiantuntijan tutkivan otteen oppiminen opiskelijoiden kuvaamana Havela Sirkka Vain aidon kiinnostuksen kautta hoitaminen on tulevaisuudessa jotain hyvää eikä vain pelkkä suoritus. Terveydenhuollon opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet hoitamisen oppimiseen Heikkinen Aila Joutuu repimään kaiken, mitä on yhdessä luotu... Psykiatrisen sairaalan hoitajien kokemuksia työyksikkönsä lopettamisprosessissa Huhtala Arja Itseohjatun oppimisen mahdollistavia tekijöitä sairaanhoitajakoulutuksessa Huurre Maire Työterveyshoitaja 50-vuotiaan työntekijän työkyvyn arvioijana terveystarkastuksessa Jaakola Sisko, Väänänen-Sainio Rauni Ikääntyvien toimintakyky ja avuntarve: kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden oululaisten haastattelututkimus Jatkonen Helena, Korpivuoma Eila Työterveyshoitajien työn psyykkinen kuormittavuus Juntunen Tiina Yksilöllisyys ja oikeudenmukaisuus hoitotyössä Jurvakainen Seija Kätilön tuki kuolleen lapsen synnyttävälle äidille Jussila Pauliina Sairaanhoitajien näkemyksiä hoitoisuusluokitusten käytöstä teho-osastoilla Kellokumpu Lahja Hoitamaan oppiminen Päivärinteen kuntoutussairaalassa

7 Kettunen Anja Potilaan säteilyaltistus eräissä röntgentutkimuksissa. Aikuisen potilaan säteilyaltistus lonkan natiiviröntgentutkimuksessa ja thorax-tutkimuksessa kuvasereptorin muuttuessa Kivelä Helena, Laitila-Özkoc Leila Työterveyshoitajan palvelun laatu. Asiakkaiden käsityksiä työterveyshoitajanpalvelun laadusta ja sen kehittämisestä Kohonen Leena Vieraasta kulttuurista tulleet potilaat hoitotyön ja hoitotyön koulutuksen haasteena Koivisto Aila, Kuitunen Marja-Terttu Oppimispäiväkirja terveysalan aikuisopiskelijan oppimisen tukena käytännön harjoittelujaksolla Koivisto Kaisa Psykoottisen potilaan hoitotyö psykiatrisessa sairaalassa hoitajien kuvaamana Konka Ritva, Mustonen Terttu Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoiden hoitamisen taidot taitokoetilanteissa Kuukasjärvi Annikki Kohti yksilövastuista hoitotyötä Laitinen Inkeri Nuorten perheiden kokemuksia sosiaalisesta tuesta Luokkala Pirjo Pitkäaikaisesti sairaan lapsen hoitaminen vanhempien kokemana. Haastattelu- ja kyselytutkimus astmaa, diabetesta ja reumaa sairastavien lasten vanhemmille Mielonen Marja-Leena Mielenterveysasiakkaiden hoitoon hakeutuminen Mikkonen Kaisa, Parviainen Sirpa Mies miehenä hoitotyössä Mäkitalo Outi Sairaanhoidon opiskelijoiden käsityksiä sairaanhoitajan ammatista ja opiskelustaan ammattikorkeakoulussa Oinas Eija-Irmeli Minusta oli parempi, että kun kätilö mennee talloon, niin hoitaa vaarista vauvaan. Kätilöterveyssisaren elämäntarina Pajula Marketta Potilaan tiedonsaanti ja tiedon merkitys potilaalle. Analyysi suomalaisista potilaan tiedonsaantia käsittelevistä vuosina valmistuneista pro gradu -tutkielmista Pölkki Tarja Kouluikäisten lasten kuvauksia kipukokemuksistaan sairaalassa. Tuntuu kuin siili nippais jalakaan Rasivirta Eila Hoitotyöntekijät ja työyhteisön ristiriidat Seppänen Salla Sitä takertuu jokaiseen oljenkorteen. Tapaustutkimus kahden leikki-ikäisen diabeteslapsen vanhempien selviytymisestä ja heidän saamastaan sosiaalisesta tuesta neljän ensimmäisen viikon aikana lapsen sairauden diagnosoinnista Serlo Kaijaleena Tiedekorkeakouluopiskelijoiden asenteita HIViä/AIDSia kohtaan Svenström Ritva Hoidon tarve ja toteutuminen potilaan ja hoitajan arvioimana Teirilä Irma, Ylitalo Paula Leikkaushaavatulehdusvaaraa ennustavat tekijät Tikkanen Päivi Kroonisten selkäkipupotilaiden fysioterapia sosiaali- ja terveyskeskuksen kuntoutusosastolla

8 Tuulos Tytti Psykiatrisen osaston eristämiskäytäntö ja potilaan kokemukset vastentahtoisesta hoidosta Vaittinen Mirja Kuka voisi, kuka haluaisi, kenellä olisi oikeus? Hoitajien kuvauksia eutanasiasta Väisänen Leila Naistentautien syöpää sairastavan ihmisen auttamisesta ohjauksen avulla ja sairauteen sopeutumisesta Väisänen Sanni Opiskelijan kasvaminen hoitotyön asiantuntijuuteen terveysalan ammattikorkeakoulussa 1997 Anttila Tuula Potilasasiamiestoiminnan edellytyksiä potilaiden, hoitajien ja lääkäreiden arvioimina Hollanti Anita, Laakkonen Raija Reflektion käyttö hoitamaan oppimisessa Joensuu Marja Terveydenhoitajien asennoituminen yhteisön hoitotyöhön ja yhteisdiagnoosin laatimiseen omassa työssään Joutsenkoski Helena Itsestä huolenpito ja terveys nuoren arkielämässä Karhumaa Liisa Nuoren terveysvalinta Kauppila Mari, Tolonen Airi Kuolevan potilaan hoidon malli: terveydenhuollon kandidaattiopiskelijoiden näkemys kuolevan potilaan hoidosta oppikurssin suunnittelun aikana Kinnunen Marja-Leena Psoriasista sairastavan elämän laatu Korhonen Päivi Kriittistä ajattelua mittaavan CCTST -mittarin luotettavuuden testaaminen Korteniemi Anne, Tornberg Heidi Laitoksessa asuvien vanhusten suunhoito Lahdenperä Tiina Verenpainepotilaiden hoitoon sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä Lukkaroinen Riitta Kehitysvammaisten nuorten vanhempien käsityksiä sosiaalisilta verkostoilta saadusta tuesta ja vastuunjakoperiaatteella toimivasta asumismuodosta Meltaus Arja Perheen toimintatyyli. Interventiivinen haastattelu perheen vahvuuksista nuorten tupakoinnin ja päihteiden kokeilusta Norrkniivilä Kaisu, Tikkanen Lea Jos saa tietua, ossaa toimis niinku pittää. Asiakkaan hoitoa koskevan tiedon välittyminen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ja hoitajien arvioimana Ojala Aini Asiakkuus ja toimintatavat yhteisöhoitotyössä Orell Pirjo Tulevaisuustietoisuus sosiaali- ja terveysalan koulutussuunnittelun lähtökohtana Pitkänen Riitta Väestövastuun toteutuminen henkilökunnan näkökulmasta. Arviointitutkimus Haukiputaan kunnan perusterveydenhuollosta

9 Räisänen Outi Leikkaushoitoon liittyvät potilasvahingot Sissonen Maria Suomen Punaisen Ristin delegaattien kokemuksia katastrofityöstä entisen Jugoslavian alueella 1990-luvulla Suosalo Eila Moniammatillisuus - haaste alueelliselle väestövastuulle Toivanen Maire Astmaa sairastavien lasten vanhempien selviytymiskeinot Tuovila Anja, Veijola Arja Perhekeskeisyys alle kouluikäisten sairaiden, vammaisten ja riskilasten fysioterapiassa perheiden ja fysioterapeuttien kuvaamana Valkonen Eija Hallinnan tunne ja itsearvioitu terveys. Kyselytutkimus Ranuan kunnan työterveyshuollon asiakkaille Vähäkangas Pia Tyytymättömien potilaiden kokemuksia terveydenhuollosta Väisänen Marja-Liisa Mutta kaikista tärkeintä oli se auttaminen ja se isänmaa... Neljän rintamanaisen kuvaus lääkintälottana olemisesta talvi-, jatko- ja Lapin sodassa 1998 Ahopelto Maire Peruskoulun 9. -luokkalaisen minäkäsitys, terveydentila ja terveydenhoidollinen ohjaus Aspvik Ulla Opiskelija potilaan polulla: toimintatutkimus opiskelijaohjauksen kehittämisestä kahdella psykiatrisella osastolla Autio Päivi Osastonhoitajien kokemuksia hoitotyön johtamisesta Hatva Sirkka Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden käsityksiä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategian muodostumiseen ja toteutumiseen vaikuttavista tekijöistä Hautala Anna-Maija Vankien selviytyminen kohti päihteettömyyttä Hyytiäinen Pirjo Ammatillisesti syvennetyn lääketieteellisen kuntoutuksen merkitys kuntoutettavien kokemaan työkykyyn ja stressioireisiin Häkälä Ulla Hoitamaan oppiminen opiskelijoiden kuvaamana Päivärinteen sairaalan oppimisympäristössä Jokinen Tuula Sairaanhoidon opettajien yhteistyö Oulun terveydenhuolto-oppilaitoksen erikoiskoulutusosastossa vuosina Jumisko Eija Aivohalvauspotilaiden kokemuksia sairastumisestaan ja saamastaan hoidosta Juntunen Marja-Liisa, Niskala Leila Nuorten elämänhallinta, terveys ja elämänorientaatio: orientaatiojakso ranualaisten nuorten terveyden edistämisessä Jämsä Ulla Laboratorio-opiskelu laboratoriohoitajakoulutuksessa Kaila Kaisi Kudoskuljetuksen yhteys kudosnäytteen ominaisuuksiin

10 Kärenlampi Toini Laboratoriohoitajan työ, työn stressitekijät ja sosiaalinen tuki Majamaa Marja-Liisa Nuorten terveys, sosiaaliset suhteet ja elämänhallinta. Kyselytutkimus peruskoulun yläasteen seitsemäsluokkalaisille nuorille Manninen Elina Haastavasti käyttäytyvä kehitysvammainen ja hoitotyö Mattila Seija Isänä oleminen. Kaksivuotiaiden lasten isien kokemuksia isyydestään Merikanto Katariina Omaisten ja henkilökunnan käsityksiä dementiayksiköiden hoidon laadusta muuttuvassa yhteiskunnassa Paakkari Sirpa Lasten fysioterapian kehittäminen vanhempien ja fysioterapeuttien kuvaamana Paananen Ulla Kristiina Miehen maailma - kokemuksia isyydestä ja vanhemmuudesta Pelto-Huikko Hellevi Opiskelijoiden kokemuksia monimuoto-opetuksesta ammattikorkeakoulun terveysalan aikuiskoulutuksessa Pyörälä Pirjo Vammaisten ja/tai pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien käsityksiä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lapsiperheiden Kotipalvelun palvelujen laadusta Rättyä Lea Diakoniatoimistojen asiakkaiden kokemukset avun ja tuen saamisesta Seppälä-Lehto Raili Immunocytochemical characterization of cytoskeletal and signal transduction proteins in normal and defective uncapacitated and capacitated human sperm Silvennoinen Tove Sairaanhoitajan toiminta potilaan puolestapuhujana Skarp Eija Asiakkaan ja fysioterapeutin yhteistyötapa pitkäaikaisessa polikliinisessa fysioterapiassa Tauriainen Päivi Lähihoitajaopiskelijoiden käsityksiä ammatillisista valmiuksistaan ja opiskelustaan koulutuksen loppuvaiheessa Tilja-Ruuhonen Tarja, Vepsäläinen Mervi Vanhempien voimavarat perheen nuoren terveyden edistämisessä. Kyselytutkimus oululaisen peruskoulun yläasteen kahdeksasluokkalaisten nuorten vanhemmille Ukkola Liisa Perinnöllistä sairautta sairastavan elämä Vähäkangas Maaria Päiväkirurgisten potilaiden käsityksiä saamastaan hoidosta 1999 Ala-Korpi Riitta, Hirvi Pirjo.Palliatiivisen hoitotyön opetussuunnitelma Asujamaa Eeva-Riitta, Uusimäki Heleena Lähihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoiden yhteistoiminnallisen hoitotavan oppiminen Hanna Kurki.Laadun palvelukuilu asiakkaan arvioimana kolmella kuntoutusosastolla

11 Heikkilä Arja, Peltoniemi Pirjo Imetystukiryhmä imettävän äidin tukena Heikkilä Minna Säteilyturvallisuus lasten röntgentutkimuksissa. Lasten röntgen-, ultraääni- ja magneettitutkimusmäärät vuosina Helena Väänänen.Sydämen rytmihäiriöitä sairastavien potilaiden elämänlaatu Huttula Mervi Kuoleman kohtaaminen. Kahden parantumattomasti sairaan ihmisen kokemuksia elämästä ja kuolemasta Kangas Terttu Sairaankuljetuksessa työskentelevien käsityksiä sairaankuljetustyössä tarvittavasta osaamisesta ja osaamista edistävästä koulutuksesta Karhu Sirpa Naisen terveyttä heikentävät syyllisyydentunteet Kemi Soile Laboratoriohoitajan ammatin tietoperusta Mäki Leena Näkökulma vanhan ihmisen elämismaailmaan Ohtonen Anna-Mari Kliinisen laboratoriotyön ja alan koulutuksen tutkiminen. Analyysi hoitotieteellisistä kliinistä laboratoriotyötä ja alan koulutusta käsittelevistä vuosina valmistuneista pro gradu tutkielmista Oinas Rita Diabeetikoiden selviytyminen Oja Paula Total quality management (TQM) - laatujohtamisjärjestelmä erikoissairaanhoidon laboratorioissa Suomessa Paasivaara Leena Apuhoitajat vanhusten hoitotyön tulkkeina -elämänkertatutkimus Pakarinen Ritva Röntgenhoitaja vuonna Asiantuntijaryhmän käsityksiä ennakoitavista tulevaisuuden muutoksista ja niiden vaikutuksista röntgenhoitajan työhön Pulkkinen Airi Kahden terveyssisaren kokemuksia terveyssisartyön käynnistämisestä kolmessa Oulun läänin maaseutukunnassa Puotiniemi Tiina Psykiatrisessa osastohoidossa olevien lasten vanhempien selviytyminen Pyykkö Raija Puoliso dementoituu - miten omaishoitaja selviytyy? Ranta Maija Nivelreumaa sairastavien fyysinen toimintakyky polven tai lonkan tekonivelleikkauksen yhteydessä Rosqvist Eerika, Rosqvist Jaakko.Potilaan henkilökohtainen tila ja siihen tunkeutuminen sairaalassa. - Säilyykö yksityisyys? Saarenpää Raili Traumaattinen tapahtuma ja siinä auttavat tekijät Saarinen Susanna Kliinisen opiskelun ohjaus magneettitutkimuksia opittaessa hoitajien ja opiskelijoiden kuvaamana Sandell Eija Sydäninfarktipotilaiden ja heidän puolisoidensa kokemuksia sopeutumisvalmennuskurssista

12 Seppänen Pirkko Osastonhoitajan tehtävät ja roolit työyksikön johtajana muuttuvassa sairaalaorganisaatiossa Sepänheimo Pirkko Olla toiselle läsnä. Vanhainkodissa työskentelevien hoitajien käsityksiä auttavasta vuorovaikutuksesta dementoituvan vanhuksen hoitotyössä Simojoki Kristiina Uusperheet lastenneuvolan asiakkaina Soini Sirkka Epilepsianuorten hoitoon sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevat sisäiset ja ulkoiset tekijät Stenman Päivi Astmaohjaus potilaiden arvioimana Tahvanainen Sirpa Diabeetikkonuorten hoidon eri osa-alueisiin sitoutuminen ja siihen yhteydessä olevat tekijät 2000 Ala-Aho Sirkka Omaisena psykiatrisen potilaan yhteistyöneuvottelussa Björklund Aila, Järvinen Sirkku Hoitajan hoitotapa Hassi Tyyne Marja Lähihoitajaopiskelijoiden kvalifikaatiot vanhustyöhön heidän itsensä arvioimina Iivari Maarit Autististen lasten perheiden selviytyminen Jouhki Sari Työkyky remontissa. Kuntoutus työkykyä ylläpitävänä toimintana keski-ikäisten kaivoslaisten ja heidän esimiestensä kuvaamana Jääskeläinen Riitta Yhteistoiminnallinen oppiminen hoitamaan oppimisessa opiskelijoiden kuvaamana Kaijalainen Tarja Streptococcus pneumoniaen (pneumokokin) tunnistusmenetelmien vertailu Kejonen Pirjo Seisomatasapainoa koskeva tieto fysioterapiassa Kemppainen Rauni Työssäjaksaminen ensihoidossa. Kyselytutkimus yksityissektorin sairaankuljettajille Koivunen Kirsi Sepelvaltimotautia sairastavien kuntoutuminen ohitusleikkauksesta ja ohjaus osana kuntoutumisprosessia Kokko Anne Hoitaminen teho-osastolla potilaan näkökulmasta Leena Karjalainen Kirjaamisen sisältö leikkaushaavainfektion saaneen potilaan hoitosuunnitelmassa Matala Mia Monisynnyttäjän synnytyspelot - haaste kätilötyölle Mervi Savela Syöpää sairastavien lasten perheiden selviytyminen Miettinen Seija Asiakaslähtöinen sairaalapalvelujen laadunhallinta. Asiakastyytyväisyys sairaalapalvelujen laatuun lasten kirurgisella vuodeosastolla perheen arvioimana Männistö Merja Terveydenhoitajien käsityksiä lastenneuvolatyöstä ja sen kehittämisestä

13 Nissinen Tuula Laitoshoidossa olevan vanhuksen hoitotyön laatu omaisen arvioimana Nurmenniemi Helinä Laboratoriohoitajan eettinen ajattelu ikääntyvän ihmisen näytteenottotilanteessa Paasovaara Seija Sairaanhoitajien näkemyksiä yksilövastuisesta hoitotyöstä ja omahoitajuudesta Paldanius Mika Seulonnat valtionosuusuudistuksen jälkeen Oulun läänissä Pesonen Hanna-Mari Kotona asuvien iäkkäiden itsestä huolenpidon tapaan yhteydessä olevat tekijät Puusti Anna-Maija Potilaiden kokemuksia ja odotuksia psykiatrisesta osastohoidosta Päivi Kauppila.Hoitajien kuvauksia hankalista potilaista ja kielteisistä tunteista Rautalin Riitta Palvelualojen asiakastyytyväisyystutkimuksen käyttökelpoisuus terveyspalvelujen laadun mittaamisessa Rämä Eija Henkilöstön työssä jaksaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa - tapaustutkimus työssä jaksamista edistävistä ja estävistä tekijöistä Simonen Tanja Huumeiden käyttäjien hoitomotivaatioon vaikuttavat ja käytön uudelleen aloittamisen ehkäisevät tekijät - kokemuksia entisten käyttäjien, heidän äitiensä ja perhenäkökulmasta Sipilä Mari Autististen lasten vanhempien kokemuksia perheen arjesta Sukula Seija Väestöongelmasta kehityksen voimavaraksi Turpeinen Marika Perusterveydenhuollon hoitotyöntekijän jaksaminen työelämän muutoksissa Turula Anne 'Mitä ei ole dokumentoitu ei ole myöskään tehty.': tietokoneavusteiseen ja manuaaliseen hoitosuunnitelmaan perustuvan, kirjallisen ja suullisen tiedonvälityksen vertailututkimus Ouluhoitoisuusluokitusta apuna käyttäen Vartiainen Ritva Rintasyöpää sairastavan toivon kokemus Virta Eeva-Liisa Avoterveydenhuollon mielenterveyspalveluja käyttävien henkilöiden kokemuksia integriteetistään Österman Maiju Työkykyä ylläpitävä ja parantava valmennus lausuntojen perusteella 2001 Arffman Marja-Leena Terveys ja terveyden edistäminen osana kunnan hyvinvointistrategiaa: Case- Oulunsalon kunta Birstolin Anita Hyvänolon kuntokurssin yhteistoimintaprojekti. Laadullinen arviointitutkimus perheiden ja terveyskeskuksen henkilökunnan yhteistoimintaprojektista luottamushenkilöiden näkökulmasta

14 Haarlaa Liisa, Ojanaho Anita Sairaanhoitajan työn perusosaaminen ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien näkökulmasta Haverinen Tiina Kouluterveydenhoitaja nuorten terveyden edistäjänä. Yläasteikäisten nuorten kokemuksia kouluterveydenhoitajan toteuttamasta terveyskasvatuksesta Juntunen Outi Terveystieteiden opettajaopiskelijoiden asiantuntijuus portfoliossa Juntunen Armi Sairaanhoitajien käsityksiä vastuullisuudesta ja sen toteutumisesta vastasyntyneiden lasten tehohoidossa Kaikkonen Hannele Perheen käsityksiä terveydentilastaan ja terveyden edistämisestä yhteisössä Kiviniemi Liisa Psykiatrisessa hoidossa olleen aikuistuvan nuoren kokemuksia elämästään Koivuaho Marjukka Paniikkihäiriöpotilaan kokemukset pelosta, vertaistukiryhmästä saadusta emotionaalisesta tuesta ja tiedostetuista selviytymiskeinoista Laakkonen Maria Fysioterapeuttiopiskelijoiden käsityksiä terveysalan moniammatillisesta yhteistyöstä Lehto Liisa Palvelusitoumus ja julkisen organisaation palvelun laatu. Tutkimus suhtautumisesta palvelusitoumukseen Kelan kahden vakuutuspiirin alueella Lipponen Marianna EU:n suomalaisten kansanterveysprojektien arviointi, arviointi projektien arviointiraporteista. Lipponen Tarja Lukiolaisten nuorten kuvaus heidän suhteestaan tupakointiin Marttila Päivi Oulunsalolaisten kokemuksia saamastaan palvelusta ja toiveita saamaansa palveluun Mattila Marja, Vuollo Soili Parantumattomasti sairaan arjessa auttavat tekijät "Onni on pyrkimystä valoa kohti" Natri Pirjo Henkilöstövoimavarojen muutos kunnallisessa perusterveydenhuollossa: tutkimus kolmessa organisaatiossa vuosina tapahtuneista muutoksista sekä lähitulevaisuuden näkymistä Nevakivi Sari Osastonhoitaja muutoksen mahdollistajana Ojala Merja Potilaan vierellä tapahtuva verensokerin määritys hoitohenkilökunnan suorittamana Paukkonen Anneli Kehitysvammaisen asukkaan ja hoitotyöntekijän kohtaaminen asukkaan ruokailutilanteen aikana Rissanen Tiina Odottavien äitien mahdollisuudet päättää vaihtoehtosynnytyksistä Rääpysjärvi Virpi Yhteistyötä yli kuntarajojen. Tapaustutkimus Oulun seudun yhteispäivystyshankkeesta Saarinen Hanna Mikä auttaa - vai auttaako mikään?: tutkimus psykiatrisen hoitoprosessin auttamismenetelmien merkityksestä Timonen Milja Dialyysihoidossa olevien potilaiden koettu elämänlaatu ja selviytyminen

15 Toiviainen Eila Suomalaisia sairaanhoitaja- ja terveyssisarkoulutuksen kehittäjiä Rockefeller-säätiön stipendiaatteina Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja 1950-luvuilla Ulkuniemi Helena Tulosjohtaminen diskurssina sairaalassa Utriainen Kati Elektroniikkateollisuuden tuotannon työntekijöiden näkemyksiä omasta kasvumotivaatiostaan ja sen mahdollistumisesta työhyvinvoinnin näkökulmasta Väisänen-Sotka Maarit Terveyskeskuksen laboratorion sisäisten asiakkaiden arvioima laboratoriopalvelun laatu servqual -menetelmällä 2002 Autio-Lämsä Johanna Eturauhasen hyvänlaatuista liikakasvua sairastavien terveyteen liittyvä elämänlaatu ennen höyläysleikkausta Fordell Merja Leikkaukseen tulevan potilaan hoito- ja palveluketjun tarkastelua Heikkilä Mirva Vanhusten hengellisen tuen tarpeet ja tuen saanti sekä odotukset diakoniselle hoitotyölle Heikkilä Rauha Dementoituneen potilaan fyysinen sitominen ja hoitajien ongelmanratkaisukyvyt Holmström Anneli Natiivitutkimusten suorittamisen oppiminen käytännön harjoittelun aikana opiskelijoiden kuvaamana Hynninen Nina Vanhempien kokemuksia lapsensa leikkaukseen valmistautumisesta ja postoperatiivisesta kivun hoidosta Innanmaa Liisa, Petäjäjärvi Maire Lääketieteellisen säteilyn aiheuttama säteilyannos lannerangan röntgentutkimuksessa. Tutkimus Pirkanmaan sairaanhoitopiirin terveyskeskuksissa Juvani Satu Luonnonympäristön vaikutus palvelutalolla asuvien ikääntyvien hyvinvointiin Järvinen Tero Terveydenhuoltoalan yritystoiminta Oulun läänissä: yrittäjien näkemyksiä yrittäjäksi päätymisestä, yrityksen nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista sekä yrittäjiltä vaadittavista ominaisuuksista Kaakinen Pirjo Kirjaamisen arvioinnilla näyttöä hoitotyön tueksi. Hoitotyön kirjaamisen nykytila lasten ja nuorten vuodeosastolla Kero Aila Omaishoitajana selviytyminen. Parantumattomasti sairasta läheistä hoitavan omaishoitajan kokemuksia Keskitalo Mervi Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välinen yhteistyö. Johtavien viranhaltijoiden näkemyksiä organisaatioiden välisestä yhteistyöstä ja yhdistämisestä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä Kivelä Seija Nuorten kokemuksia psykiatrisesta osastohoidosta Koivisto Johanna Selviytyminen tulehduksellisen suolistosairauden kanssa Korpelin Sirpa Potilaan kohtelu verinäytteenottotilanteessa hoitajien ja potilaiden kuvaamana

16 Koski Pirjo Somalinaisen terveysneuvonta äitiysneuvolassa Kukkonen Tarja Akuutisti sepelvaltimotautiin sairastuneen potilaan tiedonsaannin toteutuminen Kurtti Juha Röntgenhoitajan päätöksenteko kaularangan röntgentutkimuksessa Laitinen Päivi Muutoslaboratorio työtapojen kehittämismenetelmänä - OYS:n päivystyslaboratorion muutoslaboratorioprojekti Liukkonen Esa Kuvatietojärjestelmän (PACS) tuomat muutokset röntgenhoitajan työhön terveyskeskuksessa Lohilahti Mari Kipupotilaan hoitamisen oppiminen. Kertomuksia käytännön harjoittelujaksolta Matinlauri Timo Intervallihoito osana psykiatrista kuntoutusta Nevalainen Kaija Merkityksellinen ammattitaitoa edistävä harjoittelu Niemi Antti Taitokoe ja oppiminen Critical Incident -menetelmällä radiografian ja sädehoidon koulutusohjelmassa Nissi Lilli Lapsen psyykkisen oireilun syitä ja terveydenhuollon keinoja auttaa psyykkisesti oireilevaa lasta Pellikka Heli Potilaiden käsityksiä hyvästä hoidosta yhteispäivystyksessä Peltoniemi Annu Hemofiliaa sairastavien kotihoito Polus Elsi Bakteerivaginoosi-, hiiva- ja trichomonas- diagnostiikan vertailua puoliautomatisoidulla Papnetmenetelmällä ja manualisella valomikroskopialla Raali Ella Kliiniset parasiittitutkimukset Suomessa Rajala Maria Verkkohoitajien ja opiskelijoiden valmiudet toimia verkkohoitajana Saajanto Pia Yhteinen käsitys hoitoisuudesta. Oulu-hoitoisuusluokituksen luotettavuuden tarkastelua Oys:n kirurgisella vastuualueella Saarnio Reetta Moniammatillisen työryhmän yhteistyökäytännöt. Diskurssianalyyttinen tutkimus moniammatillisen työryhmän ja muutoslaboratorio-ohjaajien välisestä vuorovaikutusprosessista Sahavirta Hilkka Esimiesten yksilöarvot muuttuvassa toimintaympäristössä - esimerkkinä laboratorio Salo Riitta Opiskelijoiden käsityksiä radiografiatieteestä ja sen käytännön hyödynnettävyydestä Seppälä Merja Yhteistoiminnallinen oppiminen sairaanhoitajakoulutuksessa Sorppanen Sanna Terveystieteiden radiografia -käsitteen käsiteanalyysi Sundell Leena Nähdä helmien syntyvän. Hoitotyön opettajien kokemuksia vuorovaikutussuhteessa opiskelijan kanssa

17 Syrjäpalo Kyllikki Telepsykiatrinen kuntayhteistyö terveydenhuollon ammattilaisten näkökulmasta arvioituna Teräs Meeri Pitäis ollaa silmää myös ihmissuhteille... Potilasmuistutuksista ilmenevä potilaslain periaatteiden toteutumattomuus Tieranta Outi Ammattikorkeakoulusta valmistuvien hoitotyön opiskelijoiden arviointia ammatillisten valmiuksien kehittymisestä koulutuksen aikana Tuomi Sirpa, Vuononvirta Tiina Ikääntyvien kuntoutustarpeet. Tutkimus kotona asuvien yli 75-vuotiaiden iiläisten toimintakyvystä, fyysisestä suorituskyvystä ja koetuista kuntoutustarpeista Vehkaoja Kaija Ohitusleikattujen potilaiden varhainen kuntoutuminen Virsunen Anna-Liisa Kohtaamisia "Luovan oppimispajalla". Taiteellinen toimintakokeilu terveydenhuollon kentällä Väyrynen Sirpa Hoitajan ja potilaan välistä puhetta tarkasteltuna Heideggerin filosofialla: olennaisinta on olemisen kysyminen Ylisiurua Pirkko Sieniherkkyysmääritykset E-testimenetelmällä 2003 Alatalo Eija Keski-Pohjanmaan terveyskeskuksissa toimivien työterveyshoitajien tunteet työn sisältöä, asiakkaita, työyhteisöä ja terveyskeskusorganisaatiota kohtaan Ervelius Tiina Tietoverkon käyttö opetus- ja oppimismenetelmänä. Valmiuksien kehittyminen "Mallit verkossa" -kurssin aikana yliopistollisessa terveystieteiden opettajankoulutuksessa Hakalax Nita Mediracer R CTS Scan -laitteen mittausmenetelmän soveltuvuus canalis carpi -syndrooman diagnostiikkaan Heikkinen Arja Tapauskohtainen työryhmätyöskentely hoitokokouksessa Heikkinen Elsa, Mellin Pirkko Sairaanhoitajien empatiakyky heidän itsensä arvioimina Hietala Helena Verkko ja verkosto oppimisen tukena. Terveystieteiden opiskelijoiden oppimisprosessit 'Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka' -opintojaksolla Honkonen Anna-Kaisa Hoitohenkilökunnan näkemyksiä vanhusten laitoshoidosta Härkönen Pirjo Tehostetun ravinto- ja liikuntaneuvonnan yhteys ikääntyvien oululaisten elämänlaatuun Iija Aulikki Kehitysvammaisen ihmisen palveluohjaus: käsiteanalyysi hybridisen mallin mukaan Isotalus Anneli Nuoren kokemus masennuksesta, sen syistä ja hengissä säilymisestä Junkkonen Inkeri, Karvonen Kaarina Hoidon laatu vanhempien kokemana Oulun yliopistollisen sairaalan lasten osastoilla

18 Jurvelin Tiina Lazaruksen ja Folkmanin selviytymisteorian sopivuus pitkäaikaissairaiden lasten vanhempien selviytymisen taustateoriaksi Järvenpää Elina Kuntoutusohjauksen merkitys mielenterveyskuntoutujan arkeen Kaartinen Maarit Hyvä hoito yhteispäivystyksessä potilaiden arvioimana Kauppinen Tuula Itsemääräämisoikeus vanhusten kotihoidossa Kerätär Maritta Yksilövastuisen hoitotyön periaatteiden toteutuminen Lapin keskussairaalassa potilaiden arvioimana Keskipalosaari Leena Kehitysvammaisen henkilön elämä ja hoitotyö kehitysvammalaitoksessa vuosina Kestilä Marjut, Ylilahti Marita Dementoituneen palveluketju Keminmaan kunnan sosiaali- ja terveydenhuollossa Kiiskilä Johanna Terveysjohtamisen koulutuksen vaikuttavuuden arviointi. Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD -koulutuksen vaikuttavuus lähiesimiesten kokemana eräässä terveydenhuollon organisaatiossa Korkiakangas Eveliina Liikuntamotivaatio aikuistyypin diabeteksen ehkäisyssä Lahtinen Mari Naisnäkökulma hoitotyön etiikan teoriaan. Carol Gilligan ja välittämisen etiikka Laitinen Mia Potilaspalaute ja potilasjärjestelmät. Case: Coronaria Oy. Sähköinen potilaspalautejärjestelmä Louet-Lehtoniemi Tuulikki Neurokirurgisen hoitotyön toimintoluokitus. Oulu-hoitoisuusluokituksen osaalueisiin ryhmitelty luokitus valvontahuoneen hoidollisen päätöksenteon ja dokumentoinnin tueksi Matzke Anja Laboratoriotutkimusprosessin sisällön kuvaus kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian tutkimuksissa sekä kliinisissä isotooppitutkimuksissa Meriläinen Leena Strateginen henkilöstövoimavara-ajattelu organisaation päivittäisjohtamisessa. Tapaustutkimus valtionhallinnon organisaatiossa Meriläinen Salme Radiologisen palveluorganisaation tulevaisuus asiantuntijoiden arvioimana Mäki-Leppilampi Anne Tutkimusnäyttö osana evidenssiin perustuvaa hoitotyötä. Kartoitus Keski- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen hoitotyöntekijöiden valmiuksista ja tiedonlähteistä sekä hoitotyön johtajan roolista tutkimusnäyttöön perustuvassa hoitotyössä Männistö Nina Potilaslähtöinen hoitotyö teho-osastolla Peteri Elli Mielenterveyskuntoutuksen suunnittelu: hoitohenkilökunnan kuvaamana Pihlaja Hannele Toistojakson käyttö geenimerkkinä monigeenisessä taudissa. MS-tauti Raita Leena Dementoituvan vanhuksen ihmisarvoisen ja mielekkään elämän turvaaminen Rannikko Seija Elämäntavan muutos. Mittarin luotettavuuden testaaminen

19 Rantapelkonen Arja Hiljainen tieto julkishallinnon johtajien työssä Saros Marita Asiakastyytyväisyys laboratorion palveluihin. Tutkimus näytteenoton asiakkaiden tyytyväisyydestä yhden terveysaseman antamia laboratoriopalveluita kohtaan Siekkinen Pirjo Päiväkirurgisten potilaiden ohjaus ja kotona selviytyminen Simula Maarit Syöpää sairastavien nuorten selviytyminen sairauden kanssa Suhonen Marjo Projektin toiminnan ohjaaminen projektin elinkaaren eri vaiheissa. Tapaustutkimus Euroopan sosiaalirahaston rahoittamasta projektista Tervo Maija-Liisa Leima tekee kipeää. Epilepsiaa sairastavien kokemuksia leimautumisesta hoitokontakteissa Virtanen Katri Mitä työvoimapoliittisessa koulutuksessa tehdyt kuntotestit kertovat pitkäaikaistyöttömien työkyvystä Vähäkuopus Matti Vuorovaikutuksen muodot verkko-opiskelussa. Diskurssianalyyttinen tutkimus Yli-Kovanen Arja Päiväkirurgisen leikkauspotilaan pelkoja 2004 Annala Harri Kuvatyöasemanäyttöjen kuvanlaadun laadunvarmistusohjeiden taso radiologisissa kuvantamisyksiköissä Autonen Heli Olipa kerran kunta: Lappilaisten kokemuksia ja mielipiteitä terveydenhuollosta ja terveyspalveluistaan Erkheikki-Kurtti Maria Potilaiden näkemyksiä huumorista hoitotyössä Ervasti Anne Vauvaperhetyön koulutuksen vaikutukset perhetyöntekijän voimaantumiseen Friis Iiris Työni kotisairaanhoitajana :Narratiivinen tutkimus kotisairaanhoitajan työstä Hanhela Maisa Euroopan unionin tupakkaan liittyvän tiedottamisen asiasisällöt Heikkilä Helena Mentoroinnin merkitys hoitotyön johtamisosaamiselle Helin Raisa Opiskelijaohjaus osana terveysalan ammattilaisen työtä. Ohjaajan näkökulma Holopainen Milka Säteilyturvallisuudesta vastaavien johtajien turvallisuuskulttuuri lääketieteellisessä säteilyn käytössä Holtinkoski Tarja Opasta, ohjaa ja kannusta. Röntgenhoitajien näkemyksiä käytännön ohjauksesta ja siihen liittyvästä koulutustarpeesta Hotanen Elina Multiplex pcr menetelmän soveltuvuus hematologisten syöpien diagnostiikkaan

20 Huovinen Tuija Moniammatillinen yhteistyö lastenneuvolan ja päiväkodin toiminnassa Ihme Anu Erilainen isyyskokemus. Äidin synnytyksen jälkeinen masennus isän kuvaamana Isaksson Virpi Terveyskeskusasiakkaiden kokemuksia videovälitteisellä etävastaanotolla Jestilä Minna ja lukujen kätilölehdissä esiintyvät mielipiteet eugeniikasta sekä 1990-luvun lopun kätilöiden ja terveydenhoitajien käsityksiä sikiöseulontojen eettisistä ongelmista Järvelä Sirpa Kokemuksia alkoholin aiheuttamista vieroitusoireista Kinnunen Elina Julkisuusperiaatteesta verkostojen viestintään. Tutkimus kolmen kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ulkoisesta viestinnästä Korpimäki Helinä Mielenterveystyön saumaton palvelukokonaisuus ja sen toimivuus muuttuvassa palvelurakenteessa Kujala Raija Kotisairaalatoiminta tasapainoisen onnistumisstrategian näkökulmasta tarkasteltuna: Tutkimus Oulun ja Porin kotisairaaloiden merkityksestä Kukkonen Erika Työni hammashoitajana. Narratiivinen tutkimus hammashoitajan työstä, koulutuksesta ja tulevaisuuden haasteista Lampinen Irja Yksinhuoltajaperhe lastenneuvolan asiakkaana Lappi Laina Preoperatiivinen ohjaus ja tuki potilaiden arvioimana Lipponen Kaija Kirurgisen hoitohenkilökunnan potilasohjausvalmiudet Maarit Rekilä Asiakaslähtöinen hoitotyö lapsivuodeosastolla Myllylä Anneli Osastohoitajien näkemyksiä toimintansa merkityksestä hoitotyöntekijöiden kollegiaalisuuden edistäjänä Mäkelä Mailis Terveydenhuollon määräaikaiset työsuhteet hyvinvoinnin näkökulmasta Mäkelä-Näkki Katri Aikuisopiskelijan näkemys hoitotyön opettajasta käytännön harjoittelun ohjaajana Niemi Tarja Nuoren selviytyminen vanhemman kuolemasta Orajärvi Kristiina Kirurgian poliklinikan asiakkaiden kokemuksia tiedonsaannista, kohtelusta ja odotusajasta palvelun laadun näkökulmasta Parkkila Virpi Kouluterveydenhuollon toiminta ja voimavarat Oulun läänissä vuonna Kyselytutkimus Oulun läänissä toimiville terveydenhoitajille ja lääkäreille Rainto Satu Raskaudenkeskeytysasiakkaiden hoitokokemuksia Rajala Kaija-Riitta Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjaon uudistaminen: Sairaanhoitajan toimenkuvan laajentaminen: case Vieska

21 Rannisto Kirsi Röntgenhoitajien perehdyttäminen levykuvantamisen käyttöönotossa yliopistollisessa sairaalassa Rundström-Honga Anne-Marja Työhyvinvointi Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa henkilöstön arvioimana Savolainen Taija Työntekijän perehdyttäminen magneettitutkimusyksikössä oppimisen näkökulmasta tarkasteltuna Tikkakoski-Alvarez Hannele Kohti evidenssiä. Evidenssiin perustuva hoitaminen terveyskeskuksen avohoidon hoitotyöntekijöiden kokemana Timonen Sari Hoitotyön suosituksen laatiminen. Ikääntyvän terveystarkastuksesta Tunkkarin terveydenhuollon kuntayhtymässä Toivanen Eija Valmistumisvaiheessa olevien lähihoitajaopiskelijoiden ammatillinen osaaminen perushoitajien ja kodinhoitajien kuvaamana Vaara Tuula Terveysalan ammattikorkeakoulun jatkotutkinnon opetussuunnitelman arvot Vahtola Maria Hyvinvointiranneke: kotona asuvien vanhusten ja heidän omaistensa näkökulma Vainio Eija Advia 120 ja Sysmex XE-2100 verenkuva-analysaattoreiden koestus Vähänen Anne Ikääntynyt työntekijä terveydenhuollossa. Työyhteisön voimavara ja johtamisen haaste Aitoaho Annikki, Komulainen Asta Työhyvinvointi ja sairauspoissaolot Kajaanin kaupungin perusturvatoimialalla vuonna 2003 Alasuutari Paula Suru lapsensa menettäneiden kokemana Haarala Sinikka Lääkärin ja sairaanhoitajan työnjaon uudistaminen: Sairaanhoitajan toimenkuvan laajentaminen -projektin arviointi Kalajoen terveyskeskuksessa Hallikainen Eeva Verkostoyhteistyö kunnallisen työterveyshuollon mahdollisuutena: Työterveyshoitajien kokemuksia alueellisen työterveyshuollon kehittämisestä Halonen Merja Päihdepalvelujen saatavuus, vaikuttavuus ja palveluun ohjautuminen asiakkaiden kuvaamina Hukkanen Eija Kehityskeskustelu sairaanhoitajan työn arvioinnissa ja kehittämisessä Inkala Raija, Jokela Marjut Arviointitutkimuksen arvoperusta: Suomalaisen terveydenhuollon arviointitutkimuksen ominaispiirteitä Kantojärvi Katri Ihmisen CLCN1-geenin mutaatiot kongenitaalisessa myotoniassa Karvo Soile Sairaanhoitajien kokemuksia voimaantumisesta

22 Kojonen Riitta Synnytyksen jälkeisen sairaalahoidon tärkeänä pidetyt osa-alueet ja kotiutumisen jälkeisen tuen odotukset asiakkaiden kuvailemina Kokkonen Maaria Leikkauspotilaan siirto heräämöstä vuodeosastolle: Näyttöön perustuvien siirtokriteerien kuvailu Koskela Anne Syöpäpotilaan ohjausprosessi potilaan ja hoitajan näkökulmasta Kähkönen Irja Teknisen laadunvarmistuksen järjestäminen kuvalevyjärjestelmää käyttävässä terveyskeskusröntgenissä asiantuntijoiden kuvailemana Mankinen Sirpa Arvostus kontekstiuskomuksena: Sairaanhoitajien käsityksiä arvostuksestaan sairaalaorganisaatiossa Meriläinen Merja Tehohoidon jälkiseurantapoliklinikan toiminnan kuvaus Moilanen Teemu Oululaisten Nokia Networksin työntekijöiden terveyspalveluiden käyttö ja tyytyväisyys työterveyshuoltoon Mäkelä Annikka Osastonhoitajan työn haasteet ja voimanlähteet Ohranen Tuija S100 proteiinin määritysmenetelmän validointi Elecsys 2010 analysaattorilla, viiteyläraja ja korrelaatio CK-BB:n kanssa Oksanen Riitta Osastonhoitajan johtamisen ydinosaamisalueet kliinisessä radiografiassa Orajärvi Sirpa Nuoren sairaanhoitajan sitoutuminen työyhteisöön Parkkinen Irja Oulun ja Minnesotan yliopistojen kliinisen laboratoriotieteen maisterikoulutuksen opetussuunnitelmien vertailu Patala-Pudas Leena Sisätautipotilaan ohjaus Paulomäki Taina Ensihoitaja, osaava ammattilainen: Kyselytutkimus kainuulaisille sairaankuljettajille heidän ensihoidollisesta osaamisestaan ja koulutustarpeestaan Piironen Kristiina Huumorin ilmeneminen ja yhteys työhyvinvointiin teho-osastolla Riikola Raija Kuntoutujan ohjaus tuki- ja liikuntaelinsairauksissa Salomaa Eija Kohdunpoistoleikkaus runsaiden kuukautisvuotojen hoitona: Hyvinvointi sekä sosiaalinen tuki naisten kuvailemina Stenbäck Johanna Neurologisen potilaan ohjaus hoitohenkilöstön, potilaan ja omaisen arvioimana Tanhua Anitta Omaisille tiedottaminen teho-osastolla Toivanen Irma Hyvä asuminen hoivakodissa: Eri sidosryhmien odotuksia Intiön hoivakodista vanhusten laitoshoitoon liittyvässä investointiprojektissa Toivonen Liisa Turvallisuuskulttuuria kehittämässä: Kunnan työntekijöiden kokema turvattomuus työssä

23 Tourula Marjo Lasten ulkona nukuttaminen talvella Willman Maarit Hoitajien suullisissa tiedotustilaisuuksissa välittyvä tieto Vuoti Maire Sairaanhoidosta eheyttävään kohtaamiseen: Elämänkertatutkimus diakonissan työn muotoutumisesta vuonna 1972 voimaan tulleen kansanterveyslain jälkeen Yli-Elsilä Sisko Luottamusjohtaminen: johtamiseen luottamista ja luottamuksella johtamista 2006 Björnholm Marja-Leena Hoitajan toiminta potilassiirroissa leikkausosastolla ja heräämössä Halonen Johanna Potilasohjaus naistentautien hoitotyössä potilaiden ja sairaanhoitajien arvioimana Heikkinen Salla MS-tautia sairastavien kokemuksia laitoskuntoutuksesta Heli Rancken Kirurgisilla vuodeosastoilla työskentelevien hoitajien tiedot käsihygienian toteuttamiseen liittyvistä tekijöistä Honkonen Teija Terveyskeskuksen palveluiden saatavuus: Selvitys 21 terveyskeskuksen palveluiden saatavuudesta asiakkaiden näkökulmasta Isopahkala Ulla Upea työ, valtavat haasteet: Lastenneuvolan terveydenhoitajien kokemuksia työstään, sen muuttumisesta ja tulevaisuuden haasteista Jauhonen Anne Diakonisen hoitotyön ytimessä: Diakonissat tarkastelevat psykoemotionaalista hoitamistaan Junes Katja Elämä masennusta sairastavan ikääntyvän puolison rinnalla Jylkkä Merja Laitoshoidossa olevien dementoituneiden haasteellinen käyttäytyminen: omaisen näkökulma Järvelä Merja Päihteitä käyttävän raskaana olevan äidin hoitoketju Järvinen Pia PACS-järjestelmät ja potilaan tietosuojan toteutuminen Karjalainen Minna Lonkan tai polven nivelrikkoa sairastavien tekonivelleikkausta odottavien terveyteen liittyvä elämänlaatu Karvonen Marjo Diagnoosiperusteisen potilasryhmittelyn käyttö psykiatristen hoitojaksojen hinnoittelussa: NordDRG aikuispsykiatriassa Keckman Anne kääntyvien lonkkamurtumapotilaiden kokemuksia kuntoutumisesta Kivilahti Eevaliisa Kokemuksia biopsykososiaalisesta päihdekuntoutuksesta Koistinen Anitta Ikäihmisten kokemuksia kodin vaihtamisesta Korhonen Leena Sairaanhoitajan kokemuksia portfoliosta ja ammatillisesta kasvusta

24 Koskela Maija Naisen sydän: Kokemuksia tiedontarpeesta, sepelvaltimotaudista, ohitusleikkauksesta ja kuntoutumisesta Kostet Irma Sytologian esitarkastajien koulutus ja työ Suomessa Kuorilehto Ritva Terveydenhoitajien ja lapsiperheiden käsityksiä voimavaroja vahvistavan lastenneuvolatyön vaikuttavuudesta Kämäräinen Kyllikki Työpaikkakiusaamiskokemuksia hoitoalalla Kärki Pirkko, Tiuraniemi Anne Lähihoitajaopiskelijoiden elämänhallinnan tunne, terveys ja elintavat Lonkila Paula Hoitoisuusluokituksen käyttö osana hoitotyön laadun arviointia: hoitohenkilökunnan näkökulma Mari Nousiainen Henkilökunnan valmiudet mitata lapsen verenpainetta automaattisella verenpainemittarilla Niina Murtoniemi Hoitajien potilasohjausvalmiudet teho-osastolla Ojala Oili Äitiys- ja lastenneuvolatoiminnan kehittämistarpeita Oulun läänissä Paula Kelhä Kuntouttavan hoitotyön sisältö sotainvalidien laitoshoidossa: Hoitohenkilökunnan näkökulma Pekkala Tiina Sähköisen lähete- ja konsultaatiojärjestelmän käytettävyys Poussu-Palosaari Irja Odotuksia ja kokemuksia CWD-kurssin tuesta masennuksesta selviytymisessä Pöykkö Ulla Konsultaatiohoitajatoimintakokeilu: Kokeilun aikainen toiminta ja tehohoidosta siirtyneen potilaan hoitaminen vuodeosastolla Rekilä Minna Suun terveydenhuoltohenkilöstön kokemuksia tulospalkkiojärjestelmästä Renlund Hanna Hoitotyön kehittäminen: käsitteen tarkastelua hybridisen käsiteanalyysin avulla Roininen Jaana Kuntayhteistyön alkuvaiheen organisointi sosiaali- ja terveyspalveluissa kahdessa kunnassa: Tapaustutkimus kahden kunnan keskeisten toimijoiden kokemana Tolonen Sanna Puhelimen ja internetin käyttö terveyspalveluissa: Asiakasnäkökulma perusterveydenhuollon palveluiden kehittämiseen Tuhkala Anna Lasten ylipainoisuus kouluterveydenhoitajan työn haasteena Turula Anna, Riihijärvi Riitta Hyvä hoito kliinisessä radiografiassa Törmänen Outi Eettisyys terveydenhuollon organisaation resurssien kohdentamisessa Ukonmaanaho Ulla Hallittu hoidollinen rajoittaminen psykiatrisessa hoitotyössä Vaarala Satu Ohjaus silmätautipotilaiden ja omaisten arvioimana Varila Eija Työterveyshuollon laadun kehittäminen Suomessa

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki.

VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA. Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki. VAIKUTTAVAT OPPIMISYMPÄRISTÖT TERVEYSALALLA Ensimmäinen terveysalan koulutuksen kansallinen konferenssi 30. 31.5.2011 Helsinki Abstraktit Metropolia Ammattikorkeakoulu, Terveysala Turun yliopisto, Hoitotieteen

Lisätiedot

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812

JANUS. Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 78 English Summaries JANUS Journal of the Finnish Society for Social Policy Journal of the Finnish Association for Social Work Research Vol. 17, no 1, 2009 ISSN 1235-7812 Editor-in-chief: Marjo Kuronen

Lisätiedot

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist

Lukijalle. Mervi Savolainen Tuija Lindqvist 1 2 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta 1993. Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina

Lisätiedot

Sisällys. II Muuta kiinnostavaa laatukirjallisuutta 23 1. Kirjallisuus 23 2. Artikkelit 24

Sisällys. II Muuta kiinnostavaa laatukirjallisuutta 23 1. Kirjallisuus 23 2. Artikkelit 24 Lukijalle Tätä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon laatua käsittelevää kotimaista kirjallisuutta sisältävää koonnosta on julkaistu vuodesta 1993. Vuosittain tarkistettavaan painokseen lisätään aina uusim-mat

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

SOSIAALI- JA TERVEYSALA O P P I M A T E R I A A L I T SOSIAALI- JA TERVEYSALA 2015 YHTEYSTIEDOT Ammatillisten oppimateriaalien markkinointi ja toimitus Sisällysluettelo Myynti ja markkinointi Monika Lahtinen markkinointiassistentti

Lisätiedot

B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6.

B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12 s. ISBN 951-588-007-6. MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUJA B: Artikkeleita, opinnäytetöitä, tiedotteita ISSN 1455-3678 B:1 Korhonen, Helena - Pakkala, Pasi: Ideasta opinnäytetyöksi. Luonnonvara-ala.1997. 31 s.+ liitt.12

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi

Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat kansallinen vanhustyön moniammatillinen kongressi 13. 14.10.2011 Marina Congress Center, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: Riitta Eerola,

Lisätiedot

Laatua lasten ja nuorten hoitotyöhön

Laatua lasten ja nuorten hoitotyöhön 1 OULUN YLIOPISTOLLISEN SAIRAALAN LASTEN JA NUORTEN TULOSYKSIKKÖ OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YKSIKKÖ OPI HOITAMAAN Laatua lasten ja nuorten hoitotyöhön Marraskuu 2002 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013

Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehden artikkeliluettelo 1981-2013 Ryhmätyö-lehti on ilmestynyt yli 40 vuoden ajan. Lehdessä vuosina 1981-2013 ilmestyneet artikkelit ja referaatit on luetteloitu kronologisessa järjestyksessä.

Lisätiedot

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit

POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja Publication Series of the Northern Ostrobothnia Hospital District 4/2006 POTILASOHJAUKSEN HAASTEET Käytännön hoitotyöhön soveltuvat ohjausmallit Toimittaneet

Lisätiedot

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA Fysioterapian koulutusohjelma 5.9 FYSIOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Fysioterapeuttikoulutus on koulutusta kuntoutusalan ammattiin. Kuntoutus on yksilön ja yhteisön voimavaroja, selviytymistä

Lisätiedot

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005

Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Ammatillisen osaamisen ja johtamisosaamisen arviointi, kehittäminen ja ylläpitäminen FSTKY:ssä vuoteen 2010 1.8.2005-31.10.2007 056/ESLH/KH/2005 Loppuraportti 16.4.2008

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa

Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA. Lähihoitajan työ tulevaisuudessa Anna-Maija Koskinen ja Pia Laibert LÄHIHOITAJA TULEVAISUUDEN HOITOTYÖN OSAAJANA Tässä artikkelissa käsittelemme SOTE-ENNAKOINTI- projektin tuloksia lähihoitajan työn näkökulmasta. Tarkastelun kohteena

Lisätiedot

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi

Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Leena Lehtimäki 10.3.2005 Helsingin yliopisto VOKKE projekti Leena.lehtimaki@helsinki.fi Esityslistan kohta 4b. Tehdyt opinnäytetyöt Tohtorin väitöskirjat HELSINGIN YLIOPISTO Kasvatustieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA

EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA EURAJOEN KUNNAN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA SISÄLTÖ OSA 1. PERUSTELU 1. Johdanto 2 2. Perusteet päihde- ja mielenterveystyön kehittämiseen 3 3. Kehittämistyön lähtökohdat 4 4. Periaatteet suunnittelutyössä

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta)

AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) AMMATILLISEN OSAAMISEN HANKE 11.10.2007 OSAAMISKUVAUSTYÖSKENTELY, eteneminen (lyhenteet: Le =Leena, Ri = Riitta) YKSIKKÖ INFO LEHTIRYHMÄ, RUNKORYHMÄ PALAUTE- Kommentit Työterveyshuolto (hk 11) Laboratorio

Lisätiedot

epooki 9/2013 Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa

epooki 9/2013 Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi epooki 9/2013 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa LEA RISSASEN

Lisätiedot

Terveenä kaiken ikäisenä terveydenhoitajatyöllä

Terveenä kaiken ikäisenä terveydenhoitajatyöllä Terveenä kaiken ikäisenä terveydenhoitajatyöllä Kustannustehokkuutta ennaltaehkäisevällä terveydenhoitajatyöllä. Tavoitteena väestön terveys ja hyvinvointi. Terveydenhoitaja ihmisen arjessa terveyttä edistämässä.

Lisätiedot

epooki 9/2013 Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa

epooki 9/2013 Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa oulun seudun ammattikorkeakoulu :: oamk.fi epooki 9/2013 OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULUN TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN JULKAISUT Hilkka Honkanen, Liisa Kiviniemi (toim.) Yhdessä mukana muutoksessa LEA RISSASEN

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR

Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43. Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN IPSUM DOLOR Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista Pohjois-Karjalan Henna ammattikorkeakoulun Myller (toim.) julkaisuja C:43 KOTIHOITO24h Osaamisen vahvistumista ja toimintamallien uudistumista LOREN

Lisätiedot

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN

KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen & Sirpa Saarela KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO-JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN KOTIHOIDON RAI- HC- TIETOJÄRJESTELMÄN HOITO- JA PALVELUSUUNNITELMAN KEHITTÄMINEN Leila Hiltunen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI 2/2012 Valtuusto teki ensihoidon palvelutasopäätöksen Uusi organisaatio toiminut hyvin Kehitysvammahuollon tulosaluetta tarvitaan jatkossakin Niska / hartiasärkyä?

Lisätiedot

XVIII. Päihde- ja. Valtakunnalliset. Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien. 11. - 12.10.2011 Tampere-talo Tampere

XVIII. Päihde- ja. Valtakunnalliset. Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien. 11. - 12.10.2011 Tampere-talo Tampere XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 11. - 12.10.2011 Tampere-talo Tampere Yhteiset mahdollisuudet Yhdessä oppien XVIII Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät OHJELMA 11.10. -

Lisätiedot

Hoitotyön koulutusohjelma

Hoitotyön koulutusohjelma 5.10 HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMA PIRAMK / Terveysala Koulutusohjelman lähtökohdat ja tavoitteet Hoitotyön koulutusohjelma vastaa muuttuviin yhteiskunnan, yhteisöjen ja yksilöiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia

TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA. Ikääntymispoliittinen strategia TORNIO-IKÄIHMISILLE HYVÄ PAIKKA ELÄÄ,ASUA JA OSALLISTUA Ikääntymispoliittinen strategia Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2008 80 Kaupunginhallitus 21.04.2008 112 Kaupunginvaltuusto / 2008 SISÄLLYS

Lisätiedot

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN

ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 112 TUTKIMUKSIA Irmeli Leino, Ulla Wiirilinna, Marita Päivärinne, Liisa Anttila & Pekka Makkonen ERITYISESTÄ EDISTÄVÄÄN Mielenterveystyön ja sen opettamisen kehittäminen

Lisätiedot

YHTEENVETO 3 1 TAUSTAA 5

YHTEENVETO 3 1 TAUSTAA 5 ANNUKKA MATTINEN RAVITSEMUSOHJAUS HOITOTYÖSSÄ ammattikorkeakoulun rooli terveydenhoitajien ja sairaanhoitajien ravitsemushoidon osaamisessa Ravitsemusohjaus hoitotyössä -selvityksen tekijä: Annukka Mattinen,

Lisätiedot