RAPORTTI 16X ABO WIND OY GREENPOWER FINLAND OY. Polusjärven tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI 16X ABO WIND OY GREENPOWER FINLAND OY. Polusjärven tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys"

Transkriptio

1 RAPORTTI 16X ABO WIND OY GREENPOWER FINLAND OY Polusjärven tuulivoimapuisto Varjostusselvitys

2 Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry Finland Oy:n antamaa kirjallista lupaa.

3 Sisäinen tarkistussivu Asiakas Otsikko Projekti Vaihe Työnumero Piirustus/arkistointi/sarjanro. ABO Wind Oy Greenpower Finland Oy Varjostusselvitys Polusjärven tuulivoimapuisto 16X X Tiedoston nimi Polusjarvi_vilkuntaraportti_ docx Tiedoston sijainti Järjestelmä Microsoft Word 14.0 Ulkoinen jakelu Sisäinen jakelu Laatijat Vastaava yksikkö Ramboll Finland Oy / Miia Nurminen-Piirainen Pöyry Finland Oy / Hanna Kurtti, Arkisto Ilona Välimaa Pöyry Finland Oy / EBG Hydropower & Renewable Energy Raportti Alkuperäinen Dokumentin pvm Laatija/asema/allekirj. Ilona Välimaa/ Vilkunta-asiantuntija Dokumentin pvm Tarkistaja/asema/allekirj. Iida Sointu / Vilkunta-asiantuntija

4 Esipuhe Tämä raportti on Pöyryn laatima päivitys Polusjärven tuulipuiston varjostusselvitykseen, jossa on selvitetty Polusjärven tuulipuiston aiheuttaman varjon vilkunnan vaikutukset puiston lähiympäristöön. Selvityksen on tilannut ABO Wind Oy. Yhteystiedot Ilona Välimaa PL 4 (Jaakonkatu 3) FI Vantaa Finland Kotipaikka Vantaa Y-tunnus Puh Faksi Pöyry Finland Oy

5 Sivu 1 (12) Sisältö 1 YLEISTÄ Varjon vilkkuminen Sovellettavat raja- ja ohjearvot 3 2 ARVIOINTIMENETELMÄT JA ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET Arviointimenetelmät Arvioinnin epävarmuudet 5 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 5 4 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 8 5 YHTEENVETO 11 KIRJALLISUUSVIITTEET 12

6 1 YLEISTÄ 16X Sivu 2 (12) Pyhäjoelle suunnitellaan 10 voimalan Polusjärven tuulipuistoa. Ohessa on esitetty tuulivoimapuiston voimaloiden sijaintikoordinaatit. Tämä selvitys on päivitys aiempaan varjostusselvitykseen sijoitussuunnitelman muutosten jälkeen. Selvityksessä on myös tarkasteltu yhteisvaikutuksia muiden lähialueen hankkeiden kanssa. Taulukko 1-1. Mallinnuksessa käytetyt voimaloiden sijainnit (ETRS-TM35FIN koordinaatistossa). Voimala Itäkoordinaatti Pohjoiskoordinaatti (m) (m) Alueen läheisyydessä sijaitsee asuin- ja lomarakennuksia, joihin tuulivoimalat mahdollisesti aiheuttavat varjon vilkuntaa. Tämän selvityksen tarkoituksena on selvittää Polusjärven tuulipuiston varjonvilkuntavaikutus lähimpiin asuin- ja lomarakennuksiin. 1.1 Varjon vilkkuminen Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. Tällöin lapojen pyöriminen aiheuttaa liikkuvan varjon, joka voi ulottua jopa 1 3 kilometrin päähän. Vilkunnan kantama ja kesto riippuvat siitä, missä kulmassa auringon valo osuu lapoihin, lapojen pituudesta ja paksuudesta, tornin korkeudesta, maaston muodoista, ajankohdasta sekä näkyvyyttä vähentävistä tekijöistä kuten kasvillisuudesta ja pilvisyydestä. Tuulivoimapuistojen lähiympäristöön leviävä varjon vilkunta tapahtuu usein juuri auringonnousun jälkeen tai auringonlaskua ennen, jolloin voimaloiden varjot ylettyvät pisimmälle. Muulloin varjot jäävät lyhyiksi voimaloiden läheisyyteen. Tuulivoimalan aiheuttama varjon vilkunta saattaa aiheuttaa häiriötä esimerkiksi voimaloiden läheisyydessä asuville ihmisille. Ilmiötä on havainnollistettu seuraavassa kuvassa (Kuva 1-1).

7 Sivu 3 (12) Kuva 1-1. Havainnollistus varjon vilkunnasta. Tuulivoimala voi aiheuttaa lähiympäristöönsä varjon vilkuntaa, kun auringon valo paistaa tuulivoimalan takaa ja osuu käynnissä olevan tuulivoimalan pyöriviin lapoihin. 1.2 Sovellettavat raja- ja ohjearvot Suomessa ei ole raja-arvoja koskien tuulivoimaloista aiheutuvaa vilkkumisvaikutusta tai olemassa olevia suosituksia sen mallintamisesta. Ympäristöhallinnon ohjeen (Ympäristöministeriö 2012) mukaan Suomessa vilkunnan vaikutusten arvioinnissa on suositeltavaa käyttää apuna muiden maiden suosituksia. Vilkkumisvaikutusten arvioinnin taustaksi esitellään seuraavassa Saksassa, Ruotsissa ja Tanskassa käytössä olevia raja-arvoja, ohjeita ja suosituksia. Ohjeistus Saksassa Saksassa on annettu yksityiskohtaiset ohjeet vilkkumisvaikutuksen raja-arvoista ja mallinnuksesta (WEA-Shcattenwurf-Hinweise 2002). Saksan ohjeistuksessa annetaan kolme erilaista raja-arvoa suurimmalle sallitulle tuulipuistosta syntyvälle vilkuntavaikutukselle: korkeintaan 30 tuntia vuodessa niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa korkeintaan 30 minuuttia päivässä niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa mikäli voimalan automaattinen säätely on käytössä, niin sanottu realistinen vilkkumisvaikutus tulee rajoittaa korkeintaan kahdeksaan tuntiin vuodessa. Ohjeistus Ruotsissa Ruotsissa ei ole virallisia raja-arvoja vilkkumisvaikutukselle, vaan ainoastaan suositukset (Boverket 2009), jotka perustuvat Tanskassa olevaan ohjeistukseen. Näiden mukaan niin sanotussa teoreettisessa maksimitilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä korkeintaan 30 tuntia vuodessa. Niin sanottu realistinen vilkkumisvaikutus saa suositusten mukaan olla korkeintaan 8 tuntia vuodessa ja 30 minuuttia päivässä. Ohjeistus Tanskassa Tanskassa on suositus (Danish Wind Industry Association), että niin sanotussa realistisessa tilanteessa vilkkumisvaikutusta saa syntyä korkeintaan 10 tuntia vuodessa.

8 Sivu 4 (12) 2 ARVIOINTIMENETELMÄT JA ARVIOINNIN EPÄVARMUUDET 2.1 Arviointimenetelmät Tuulivoimapuiston aiheuttaman varjon vilkunnan vaikutuksia arvioitiin laskennallisin menetelmin käyttäen tähän tarkoitukseen kehitettyä WindPRO-ohjelmiston SHADOWmallinnusmoduulia. Tuulivoimapuistoa ja sovellettua tuulivoimalamallia koskevat parametrit olivat: 10 voimalan sijoitussuunnitelma (Taulukko 1-1) Tuulivoimaloiden napakorkeus on 169,5 metriä Tuulivoimaloiden roottorin halkaisija 131 metriä (voimaloiden kokonaiskorkeus tällöin 235 metriä) 1 Laskentamalli huomioi hankealueen sijainnin (auringonpaistekulma ja päivittäinen valoisa aika), tuulivoimaloiden sijoitussuunnitelman, voimaloiden aiheuttaman vilkunnan yhteisvaikutuksen, tuulivoimaloiden mittasuhteet (napakorkeus, roottorin halkaisija ja lapaprofiili), maaston korkeuskäyrät sekä valitut laskentaparametrit (Taulukko 2-1). Määritellyillä laskentaparametreilla sekä oletuksella, että voimalan roottorin oletetaan pyörivän jatkuvasti ja olevan kohtisuorassa auringonsäteitä vastaan, saadaan arvio aiheutuvasta vilkunnan teoreettisesta maksimimäärästä. Taulukko 2-1. WindPRO-ohjelmiston SHADOW-mallinnuksessa sovelletut laskentaparametrit. Laskennan aikaresoluutio Laskentasäde tuulivoimalan ympärillä Auringon korkeus merenpinnasta huomioitu minimikulma Maaston korkeusvaihteluiden vaikutus näkemiseen 1 minuutti Etäisyys, jolla vähintään 20 prosenttia auringosta on tuulivoimalan lavan peittämä. Laskentasäde tarkasteltavilla 2 Nordex N131 -voimaloilla on 1722 metriä. 3 astetta (Mikäli auringonpaistekulma on alle 3 astetta, auringon valon oletetaan siroavan ilmakehässä niin paljon, ettei se aiheuta havaittavia varjoja.) Huomioitu eli vilkuntaa voi aiheutua havaintopisteeseen ainoastaan, mikäli maaston korkeusvaihtelut eivät estä näköyhteyttä tuulivoimalaan. Puuston vaikutus näkemiseen Ei huomioitu Havaintokorkeus 1,5 metriä Laskentamenetelmä ei automaattisesti huomioi varjon vilkuntaan vaikuttavia ylimääräisiä tekijöitä, kuten pilvisyyttä. Jotta saataisiin parempi kuva odotettavissa olevasta vilkunnan todellisesta määrästä, on laskettu myös realistinen arvio vilkunnan määrästä. Realistinen arvio ottaa huomioon paikallisen tuulijakauman sekä auringonpaistehavainnot (verrannollinen alueen leveyspiiriin ja pilvisyyshavaintoihin). Tuulennopeusjakaumasta saadaan laskettua osuus ajasta, jolloin voimala ei pyöri, koska tuulennopeus on joko liian alhainen tai liian korkea suhteessa voimalatyypin käyntiväliin. Paikallinen tuulensuuntajakauma vaikuttaa roottorin suuntaukseen ja 1 Mallinnuksessa sovellettu Nordexin N131 voimalan lapaprofiilia 2 Vestas V126 -voimaloilla napakorkeudella 172 m (kokonaiskorkeus 235 m) mallinnettaessa laskentasäde olisi 1712 m.

9 Sivu 5 (12) edelleen mallinnuksen laskentasäteeseen valittujen laskentaparametrien mukaisesti (Taulukko 2-1). Tuulensuuntajakauma on saatu Suomen Tuuliatlaksesta (Ilmatieteen laitos 2009). Mallinnuksessa käytetyt auringonpaistetilastot on saatu Oulunsalosta, Oulun lentoaseman sääaseman auringonpaistehavainnoista (kuukausitason keskiarvot) vuosilta (Pirinen ym. 2012). Tulosten havainnollistamista varten määritettiin niin kutsuttuja reseptoripisteitä (lähellä tuulivoimaloita sijaitsevia asutuskohteita), joille laskettiin yksityiskohtaisemmat tulokset. Reseptoripisteiden oletettiin olevan kasvihuonetyyppisiä, jolloin joka suunnasta tuleva vilkunta otetaan huomioon. Reseptoripisteiden leveys on 1 m, korkeus 1 m ja korkeus maanpinnasta 2 m. Reseptoripisteitä valittiin hankealueen ympäriltä 7 kappaletta (nimetty A G) ja ne ovat läheisiä asutuskohteita hankealueen ympärillä. Vilkuntamallinnuksen tuloksena saadaan varjon vilkunnan esiintymisen määrä ja ajankohta tarkastellulle tuulivoimapuiston sijoitussuunnitelmalle. Mallinnuksen tulokset saadaan karttakuvina ja numeerisina arvoina reseptoripisteille. 2.2 Arvioinnin epävarmuudet Varjon vilkunnan teoreettista maksimimäärää mallinnettaessa lapojen oletetaan pyörivän jatkuvasti ja roottorin olevan kohtisuorassa aurinkoon nähden aiheuttaen maksimaalisen varjon. Todellisuudessa tuuliturbiineilla on tuulennopeudesta riippuvainen käyntiväli, jolloin liian alhaisilla tai korkeilla tuulennopeuksilla lavat eivät pyöri. Lisäksi todellisuudessa roottorin suuntaus määräytyy havaitun tuulensuunnan perusteella, eikä varjon muodostuminen ole näin ollen aina taattua (lavan on havaitsijasta nähden peitettävä auringosta yli 20 prosenttia, jotta havaittava varjo syntyy). Teoreettinen maksimimäärä edustaa siis selkeästi konservatiivista arviota tuulivoimaloiden aiheuttamasta vilkunnan määrästä. Tuuliatlaksen mallinnustarkkuus aiheuttaa epävarmuutta realistiseen arvioon tuulennopeus- ja -suuntajakauman käytön kautta. Myös auringonpaistehavaintojen käyttö lisää hieman epävarmuutta, sillä hankealueen etäisyys Oulun lentoasemalle on noin 60 kilometriä. Mallinnuksissa ei ole huomioitu kasvillisuuden vähentävää vaikutusta vilkunnan havaitsemiseen, jolloin etenkin kesäaikainen vilkunnan määrä yliarvioidaan. 3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mallinnuksen tuloksena on saatu vilkunnan vuosittainen teoreettinen maksimimäärä ja vuosittainen realistinen määrä tarkastellulle sijoitussuunnitelmalle. Etäisyys voimaloista lähimpiin asutuskohteisiin on niin pitkä, että mallinnusparametrien puitteissa havaittavan varjon on mahdollista ylettyä ainoastaan kahteen asutuskohteeseen tuulivoimapuiston pohjoispuolella (kaksi lomarakennusta, joista itäisempi on valittuna reseptoripisteeksi A). Etäisyys muihin asutuskohteisiin on siis yli 1722 metriä. Teoreettisen maksimimäärämallinnuksen ja realistisen mallinnuksen tulokset Polusjärven tulipuistolle on esitetty seuraavissa kuvissa.

10 Sivu 6 (12) Kuva 3-1. Varjon vilkunnan teoreettinen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Polusjärven tuulivoimapuiston 10 voimalan toteutusvaihtoehdolle. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 169,5 metriä ja roottorin halkaisija 131 metriä. Kuvasta nähdään, että mallinnusparametrien puitteissa vilkunta ulottuu kahteen lomarakennukseen voimaloiden pohjoispuolella. Vilkunnan määrä ei kuitenkaan teoreettisessa maksimitilanteessa ylitä muiden maiden vilkunnan raja-arvoja näissä rakennuksissa. Toiseen rakennukseen sijoitetussa reseptoripisteessä A on vilkunnan vuosittainen määrä 10 tuntia 42 minuuttia ja päivittäinen vilkunnan määrä 22 minuuttia teoreettisessa maksimitilanteessa.

11 Sivu 7 (12) Kuva 3-2. Varjon vilkunnan realistinen määrä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu huomioon) Polusjärven tuulivoimapuiston 10 voimalan toteutusvaihtoehdossa. Mallinnus on tehty tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 169,5 metriä ja roottorin halkaisija 131 metriä. Kuvasta nähdään, että mallinnusparametrien puitteissa vilkunta ulottuu kahteen lomarakennukseen voimaloiden pohjoispuolella. Vilkunnanmäärä ei kuitenkaan realistisessa vilkuntamallinnuksessa ylitä muiden maiden sovellettavia raja-arvoja näissä rakennuksissa. Toiseen rakennukseen sijoitetussa reseptoripisteessä A on vilkunnan vuosittainen määrä 1 tunti ja 8 minuuttia realistisessa tilanteessa. Tarkastellulla sijoitusvaihtoehdolla ja voimalamitoilla reseptoripisteissä (lähimmissä asutuskohteissa) havaittu vilkuntamäärä ei ylittänyt aiemmin esiteltyjä muiden maiden raja-arvoja. Varjon vilkuntamallinnuksen tulosten perusteella hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tarkastellulla sijoitussuunnitelmalla, voimalatyypillä ja napakorkeudella. Hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asutuskohteissa arvioidaan vähäisiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa.

12 4 YHTEISVAIKUTUKSET MUIDEN HANKKEIDEN KANSSA 16X Sivu 8 (12) Muiden lähelle sijoittuvien tuulivoimapuistojen vilkunnan yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioitiin Polusjärven hanke (10 voimalaa) sekä Oltavan tuulipuistohanke (32 voimalaa). Lyhin etäisyys Polusjärven voimaloiden ja muiden hankkeiden (pois lukien Oltavan) voimaloiden välillä on Polusjärven voimalan 12 ja Annankankaan voimalan 1 välillä etäisyyden ollessa noin 4,9 kilometriä. Polusjärven vilkuntamallinnuksessa sovelletun voimalatyypin aiheuttaman vilkunnan maksimikantama on 1722 metriä. Tätä kauemmas voimaloiden ei oleteta muodostavan varjoa. Kantama on tyypillinen nykypäivän voimaloille. Jotta yhteisvaikutuksia muodostuisi Annankankaan voimaloiden kanssa, Annankankaan voimaloiden maksimikantaman tulisi olla yli 3100 metriä, joka on epärealistisen suuri. Näin ollen yhteisvaikutuksia ei odoteta syntyvän muiden kuin Oltavan hankkeen kanssa suurista hankkeiden välisistä etäisyyksistä johtuen. Polusjärven ja Oltavan hankkeiden yhteisvaikutusmallinnuksessa Oltavan tuulivoimaloilla oletettiin olevan 140 m roottori ja 145 m napakorkeus. Näin ollen Oltavan voimaloiden maksimikantamaksi eli laskentasäteeksi 3 muodostui 1831 m. Vilkuntamallinnuksen tulos teoreettiselle tilanteelle on esitetty seuraavassa kuvassa. 3 Mallinnuksessa sovellettu Nordexin N131 voimalan lapaprofiilia skaalattuna 140 metriseksi.

13 Sivu 9 (12) Kuva 4-1. Varjon vilkunnan teoreettisen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavaintoja ei ole otettu huomioon) Polusjärven tuulivoimapuiston 10 voimalan toteutusvaihtoehdossa huomioiden yhteisvaikutukset Oltavan tuulivoimahankkeen kanssa. Mallinnus on tehty Polusjärven osalta tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 169,5 metriä ja roottorin halkaisija 131 metriä sekä Oltavan osalta tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Vilkuntamallinnuksen tulos realistiselle tilanteelle on esitetty seuraavassa kuvassa.

14 Sivu 10 (12) Kuva 4-2. Varjon vilkunnan teoreettisen maksimimäärä tunteina vuodessa (kun auringonpaistehavainnot on otettu huomioon) Polusjärven tuulivoimapuiston 10 voimalan toteutusvaihtoehdossa huomioiden yhteisvaikutukset Oltavan tuulivoimahankkeen kanssa. Mallinnus on tehty Polusjärven osalta tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 169,5 metriä ja roottorin halkaisija 131 metriä sekä Oltavan osalta tuulivoimaloilla, joiden napakorkeus on 145 metriä ja roottorin halkaisija 140 metriä. Tulosten perusteella Polusjärven ja Oltavan hankkeiden vilkunnan yhteisvaikutukset eivät ole merkittäviä. Vilkuntamäärät eivät ylitä muissa maissa käytössä olevia vilkunnan raja-arvoja missään reseptoripisteessä tai asutuskohteessa. Mallinnuksen mukaan varjon vilkuntaa aiheutuu kolmeen reseptoripisteeseen. Tarkat lukemat näille kolmelle reseptoripisteelle on esitetty oheisessa taulukossa. (Taulukko 4-1). Taulukko 4-1. Numeeriset tulokset reseptoripisteille, joihin aiheutuu vilkuntaa. Määrät eivät ylitä muissa maissa sovellettavia arvoja. Varjon vilkkumisvaikutus Teoreettinen maksimitilanne Realistinen tilanne (h/a) (h/d) (h/a) A 10:42 0:22 1:08 J 23:30 0:29 4:41 L 11:50 0:22 1:12

15 5 YHTEENVETO 16X Sivu 11 (12) ABO Wind Oy ja Greenpower Finland Oy suunnittelevat Pyhäjoelle 10 voimalan Polusjärven tuulipuistoa. Tässä selvityksessä on arvioitu Polusjärven tuulipuiston varjon vilkunnan vaikutuksia lähialueille. Pöyryn tekemässä arvioinnissa on sovellettu 169,5 metrin voimalan napakorkeutta ja 131 metrin roottorin halkaisijaa (voimalan kokonaiskorkeus 235 metriä). Pöyryn vilkuntamallinnuksen mukaan hankealueen läheisyydessä varjon vilkunta on vähäistä tarkastellulla sijoitussuunnitelmalla, voimalatyypillä ja napakorkeudella. Teoreettisessa maksimitilanteessa Saksan ja Ruotsin 30 tunnin vilkuntaraja ei ylity yhdessäkään asutuskohteessa. Realistisessa tilanteessa Ruotsin vuosittainen 8 tunnin vilkuntaraja ei myöskään ylity yhdessäkään asutuskohteessa. Hankkeesta syntyvän varjon vilkunnan vaikutukset lähialueen asutuskohteissa arvioidaan vähäisiksi mallinnusepävarmuuksien puitteissa. Muiden lähelle sijoittuvien tuulivoimapuistojen vilkunnan yhteisvaikutusten arvioinnissa huomioitiin Polusjärven hanke sekä Oltavan tuulipuistohanke. Yhteisvaikutusmallinnuksessa Oltavan tuulivoimaloilla oletettiin olevan 140 m roottori ja 145 m napakorkeus. Yhteisvaikutusmallinnuksen mukaan vilkuntamäärät eivät ylitä muissa maissa käytössä olevia vilkunnan raja-arvoja missään reseptoripisteessä tai asutuskohteessa. Mallinnuksissa ei ole huomioitu kasvillisuuden vähentävää vaikutusta vilkunnan havaitsemiseen, jolloin etenkin kesäaikainen vilkunnan määrä yliarvioidaan. Varjon vilkuntaa voidaan tarvittaessa ehkäistä pysäyttämällä vilkuntaa aiheuttavat turbiinit kriittiseen aikaan.

16 KIRJALLISUUSVIITTEET 16X Sivu 12 (12) Boverket Vindkraftshandboken, Planering och prövning av vindkraftverk på land och I kustnära vattenområden. Danish Wind Industry Association. Planning and regulation: shadow flicker. [ ( ). Ilmatieteen laitos Suomen Tuuliatlas. Pirinen ym Tilastoja Suomen ilmastosta , Raportteja No. 2012:1, Ilmatieteen laitos. Ympäristöministeriö Tuulivoimarakentamisen suunnittelu. Ympäristöministeriön ohjeita 4/2012. WEA-Shcattenwurf-Hinweise Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der optischen Immissionen von Windnergianlagen.

RAPORTTI INFINERGIES FINLAND OY Kestilän tuulivoimahanke. Vilkuntaselvitys

RAPORTTI INFINERGIES FINLAND OY Kestilän tuulivoimahanke. Vilkuntaselvitys RAPORTTI 101002800-002 INFINERGIES FINLAND OY Kestilän tuulivoimahanke Vilkuntaselvitys Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

OTSOTUULI OY Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava

OTSOTUULI OY Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava RAPORTTI 16X134559.20.D90 OTSOTUULI OY Lumivaaran tuulivoimahankkeen osayleiskaava Varjostusselvitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

RAPORTTI , V CPC FINLAND OY Huso-Pöylän tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys

RAPORTTI , V CPC FINLAND OY Huso-Pöylän tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys RAPORTTI 101000760, V136 CPC FINLAND OY Huso-Pöylän tuulivoimapuisto Varjostusselvitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa ilman Pöyry

Lisätiedot

RAPORTTI INFINERGIES FINLAND OY. Pajuperänkankaan tuulivoimahanke. Vilkuntaselvitys

RAPORTTI INFINERGIES FINLAND OY. Pajuperänkankaan tuulivoimahanke. Vilkuntaselvitys RAPORTTI 101002800-001 INFINERGIES FINLAND OY Pajuperänkankaan tuulivoimahanke Vilkuntaselvitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY RAPORTTI. Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys - Päivitys 16X

TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY RAPORTTI. Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto. Varjostusselvitys - Päivitys 16X RAPORTTI TUULIPUISTO OY KALAJOKI WINDA POWER OY Kalajoen Läntisten tuulivoimapuisto Varjostusselvitys - Päivitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää

Lisätiedot

CPC FINLAND OY Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava

CPC FINLAND OY Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava RAPORTTI 16USP0109.6501 CPC FINLAND OY Huso-Pöylän tuulivoimapuiston osayleiskaava Varjostusselvitys Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään muodossa

Lisätiedot

RAPORTTI 16X E NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahanke. Vilkuntaselvitys

RAPORTTI 16X E NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahanke. Vilkuntaselvitys RAPORTTI 16X267156-E721 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahanke Vilkuntaselvitys 16X267156-E721 i Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot

LIITE 9 VILKUNTASELVITYS 16X E NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahanke. Vilkuntaselvitys

LIITE 9 VILKUNTASELVITYS 16X E NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahanke. Vilkuntaselvitys LIITE 9 VILKUNTASELVITYS 16X267156-E721 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Niinimäen tuulivoimahanke Vilkuntaselvitys 16X267156-E721 i Copyright Pöyry Finland Oy Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Parhalahti_Valkeselvitys_JR15 1211- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Parhalahti Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015 YKo

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 28.09.2015 YKo

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä

TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Page 1 of 7 Ketunperä_Valkeselvitys_YKJR 150531- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 31.5.2015

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 02.12.2014 CGr TBo Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Hankilanneva_Valkeselvitys- CGYK150219- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.12.2014

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev01 03.02.2015 CGr TBo Ketunperän tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 11 Ketunperä-Välkeselvitys- CG150203-1- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIPUISTO Ketunperä Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 03.02.2015 CGr

Lisätiedot

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS

SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Tuuliwatti Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 29.7.2014 Viite 16X198686-002 SARVAKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS SARVAKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, RAAHE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 8 Portin_tuulipuisto_Valkeselvit ys_jr161209- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Portti Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 22.12.2016

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys.

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä JRd CGr Hankilannevan tuulivoimapuiston välkeselvitys. Page 1 of 9 Hankilanneva_Valkeselvitys_J R170206-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 8.2.2017

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Näkemäalueanalyysi. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 7 Langmossa_Nakemaalue analyysi_ck180814-1jr Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Näkemäalueanalyysi Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 1 2017-08-11

Lisätiedot

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS

MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Aurinkosiipi Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 25.9.2014 Viite 1510002627 MIEKKIÖN TUULIVOIMA- HANKE VÄLKEMALLINNUS MIEKKIÖN TUULIVOIMAHANKE VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä 25.9.2014 Laatija

Lisätiedot

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS

KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Leppäkosken Energia Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.6.2015 Viite 1510017788 KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS KUIVANIEMEN VATUNGIN TUULIPUISTO, II VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS

TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Ilmatar Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 12.5.2015 Viite 1510014407 TETOMIN TUULIVOIMA- PUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS TETOMIN TUULIVOIMAPUISTO, LOVIISA VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.6.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 12 Langmossa_Valkeselvitys_CK1 70612-1SA Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-06-08

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Hankilanneva_Valkeselvitys- YKJR150601- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO HANKILANNEVA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 02.06.2015

Lisätiedot

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA. Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Sivu 1 / 14 Langmossa_Valkeselvitys_CK1 70814-4.1JR Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO LÅNGMOSSA Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-08-11

Lisätiedot

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 31.5.2016 Viite 1510015514 KARHUKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS KARHUKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS

LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.2.2015 Viite 1510006584 LAMMIN TUULIVOIMA- HANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS

PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 8.5.2017 Viite 1510032398 PESOLAN TUULIVOIMA- HANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS PESOLAN TUULIVOIMAHANKE, SOINI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 9 Kaukasenneva_Valkeselvitys- JR151207- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kaukasenneva Välkeselvitys Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 7.12.2015

Lisätiedot

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola

Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TUULIWATTI OY Hevosselän tuulivoimahanke, Tervola Valokuvasovitteet Vestas V136 x 6 x HH182m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24253 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Valokuvasovitteet

Lisätiedot

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus

Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Sikamäen ja Oinaskylän tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutus Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi N x (8+) x HH FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

LIITE 1

LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 1 LIITE 2 LIITE 2 PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Lumivaaran tuulivoimahanke, Hyrynsalmi Valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 9.10.2014

Lisätiedot

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi

Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIALFA OY Kuusiselän tuulivoimahanke, Rovaniemi Näkymäanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26900 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kuusiselän

Lisätiedot

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane

Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LAGERWEY DEVELOPMENT OY Kiimakallio tuulivoimahanke, Kuortane Lagerwey L100 x 2 x hh135m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 25.3.2015 P26678 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä

Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OX2 OY Rekolanvuoren tuulivoimahanke, Sysmä Nordex N131 x 6 x HH150m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 3.3.2015 P21610 1 (11) 3.3.2015 Rekolanvuoren tuulivoimahanke,

Lisätiedot

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.1.2015 Viite 1510011224 ISOSUON TUULIVOIMA- HANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ISOSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

Lisätiedot

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS

KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.11.2015 Viite 1510014630-004 KANGASTUULEN TUULI- VOIMAHANKE, SIIKAJOKI VÄLKEMALLINNUS KANGASTUULEN TUULIVOIMAHANKE, SIIKAJOKI

Lisätiedot

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Välkeselvitys. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 10 Kopsa_III_Valkeselvitys_JR160 113-1CG Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Kopsa III Välkeselvitys Versio Päivä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01 2.2.2016 YKo

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto LIITE S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P214 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS

TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 15.1.2016 Viite 1510020841 TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT TUULIVOIMALOIDEN VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON SATAMAN KORVAUSINVESTOINNIT

Lisätiedot

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A SASTAMALA Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke Valokuvasovitteet Nordex N131 x 3 x HH144m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Suodenniemen Kortekallion tuulivoimahanke

Lisätiedot

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila

Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIITE 6 SUOMEN HYÖTYTUULI OY Kakonjärven tuulivoimahanke, Pyhäranta-Laitila Valokuvasovitteet Siemens SWT2,3MW x 21 x HH122,5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P18059

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi

Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä, Jämijärvi Varjostusmallinnus Samir Abboud Raportin otsikko ja kirjoittajat Pohjois-Satakunnan tuulivoimakaavoitushanke, Ratiperä - Varjostusmallinnus

Lisätiedot

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON

IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON LAGERWEY DEVELOPMENT OY IIN PAHAKOSKEN TUULIVOIMAPUISTON Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26344 Näkymäalueanalyysit ja havainnekuvat 1 (15) Salmeskari Elina Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset. Välke- eli varjostusvaikutus. Lähtötiedot Isoaho/Virtanen

Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset. Välke- eli varjostusvaikutus. Lähtötiedot Isoaho/Virtanen Kotkan tuulipuiston varjostusvaikutukset Välke- eli varjostusvaikutus Tuulivoimalan välke- eli varjostusvaikutus syntyy, kun aurinko paistaa voimalan takaa. Auringonvalo ja voimalan pyörivät lavat aiheuttavat

Lisätiedot

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi

Intercon Energy Oy. Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi Intercon Energy Oy Kaanaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi 10.10.2013 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2)

Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) TuuliSaimaa Oy Metsälamminkankaan tuulivoimapuiston varjostusvaikutusten arviointi (versio 2) 9.6.2014 Empower PN Oy Valimotie 9-11, 00380 Helsinki puh. 029 020 011 fax 029 020 2290 www.empower.eu Kotipaikka:

Lisätiedot

Annankankaan tuulivoimapuisto

Annankankaan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVAEHDOTUS Annankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet (päivitetty ) FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10

Lisätiedot

Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset

Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset TerraWinD Oy Vartinojan ja Isonevan tuulivoimapuistojen varjostusvaikutukset 13.12.2012 Empower Oy Atomitie 2C 00370 Helsinki Puh. 029 020 011 Fax. 029 020 2290 www.empower.fi Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus:

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 10102013 P21463 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuisto

Kattiharjun tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21463 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS

TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 18.9.2014 Viite 1510009197 TAHKOLUODON MERITUU- LIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS TAHKOLUODON MERITUULIPUISTO, PORI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 7.9.2015 P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY

Lisätiedot

ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS

ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Punkalaitumen Tuulivoima Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 22.3.2016 Viite 1510025595 ARKKUINSUON TUULIVOI- MAHANKE, PUNKALAIDUN VÄLKEMALLINNUS ARKKUINSUON TUULIVOIMAHANKE, PUNKALAIDUN

Lisätiedot

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto

Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA KAAVALUONNOS Nikkarinkaarto tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P12831 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY G128 x 10 x HH140m 1

Lisätiedot

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi

Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA INFINERGIES FINLAND OY Ristiniityn ja Välikankaan tuulivoimahanke, Haapajärvi Vestas V126 hh147m FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23690 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Ristiniityn

Lisätiedot

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava

Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NÄRPES STAD Delgeneralplan för Pörtom vindkraftpark Pörtomin tuulivoimapuiston osayleiskaava Planförslag / Kaavaehdotus Bilaga 3 / Liite 3 Fotomontage och synlighetsanalys

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS

TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.7.2016 Viite 1510027013 TORVENKYLÄN TUULIVOI- MAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE, KALAJOKI

Lisätiedot

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto

Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA TM VOIMA OY Alavieskan Kytölän tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21262 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY V126 x 7 x HH137m

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY N117 x 12 x HH141 + G128 x 33

Lisätiedot

Hirvinevan tuulivoimahanke

Hirvinevan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 6305 (8) PaulinaKaivo-oja@fcgfi 6305 Maisema ja havainnekuvat Havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta

Lisätiedot

KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS

KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 13.7.2016 Viite 1510027013 KOKKOKANKAAN TUULI- VOIMAHANKE, KALAJOKI KAAVAEHDOTUSVAIHEEN VÄLKEMALLINNUS KOKKOKANKAAN TUULIVOIMAHANKE, KALAJOKI

Lisätiedot

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä

Meluselvitys - Yhteisvaikutukset. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Page 1 of 12 Ketunperä_Meluselvitys_yhtei svaikutukset-ykjr150528-8_rev3 Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Ketunperä Meluselvitys - Yhteisvaikutukset Versio Päivämäärä Tekijät

Lisätiedot

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat

LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 Alustavan näkymäalueanalyysin tulokset ja havainnekuvat LIITE 4 (25 s.) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Halsuan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 85 x SWT 3.3-130 x HH135 VE2:

Lisätiedot

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos

Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A GREENWATT MUSTALAMMINMÄKI OyAb Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen osayleiskaava, kaavaluonnos Havainnekuvat ja näkymäaluenanalyysi P25023 1 (11) Mustalamminmäki tuulivoimhankkeen

Lisätiedot

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE)

AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE) Vastaanottaja Satawind Oy A. Ahlström Kiinteistöt Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 21.3.2016 Viite 1510006584-001 AHLAISTEN LAMMIN TUULIVOIMAHANKE, PORI VÄLKEMALLINNUS (OSAYLEISKAAVAN EH- DOTUSVAIHE)

Lisätiedot

Puutikankankaan tuulivoimapuisto

Puutikankankaan tuulivoimapuisto LIITE 7 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TM VOIMA OY Puutikankankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V126 x 9 x HH137 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 26.1.2015 V126 x 9 x

Lisätiedot

BILAGA 9. Fotomontage

BILAGA 9. Fotomontage BILAGA 9 Fotomontage S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A VindIn AB OY Pörtom tuulivoimahanke, Närpiö Havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20388 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Havainnekuvat

Lisätiedot

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto

Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL Oulun kaupunki. TuuliWatti Oy: Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Oulun kaupunki Rakennusvalvonta PL 38 90015 Oulun kaupunki 1 : Haukiputaan Ketunmaankankaan tuulivoimapuisto Suunnittelutarveratkaisuhakemusten täydennys: Päivitetty melu- ja varjostusvaikutusten mallinnus

Lisätiedot

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO

HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO PUHURI OY HAAPAVEDEN HANKILANNEVAN TUULIVOIMAPUISTO Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P24972 Näkymäalueanalyysi ja havainnekuvat 1 (19) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Suolakankaan tuulivoimahanke

Suolakankaan tuulivoimahanke S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet P27134 1 (15) 1 Maisema ja havainnekuvat on laadittu alueesta laadittua maastomallinnusta hyödyntäen WindPROohjelmalla.

Lisätiedot

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari

Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Ilosjoen ja Ulppaamäen tuulivoimahankkeet, Pihtipudas & Viitasaari Maisemalliset yhteisvaikutukset Ilosjoki V1 x 8 x HH17 ja Ulppaanmäki N11 x x HH144 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 6 x V136 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 19.4.2016 P26596 6 x V136 x HH182

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN OY AB Kalaxin tuulivoimahanke, Närpiö Valokuvasovitteet Vestas V126 x 22 x hh137m FCG

Lisätiedot

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA

TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA TUULIPUISTO OY KIVIMAA ESISELVITYS TUULIPUISTON SÄHKÖVERKKOLIITYNNÄN VAIHTOEHDOISTA 1.10.2015 LOPPURAPORTTI Pöyry Finland Oy pidättää kaikki oikeudet tähän raporttiin. Tämä raportti on luottamuksellinen

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus:

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Punkalaidun - Arkkuinsuo Erkki Heikkola Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Punkalaidun - Arkkuinsuo

Lisätiedot

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset

Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset 25.10.2012 1 (6) Tilaaja Suomen Tuulivoima Oy y-tunnus 24098903 Tuulivoimaloiden ympäristövaikutukset Savonrannan Syvälahden tuulivoimalat 25.10.2012 2 (6) Turbiinien varjovaikutus Turbiinin pyörivä roottori

Lisätiedot

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Enercon E101 3MW. Napakorkeus: 135,4 m Lavan pituus: 50,5 m Roottorin halkaisija: 101 m Menetelmä:

Lisätiedot

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet

Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet Grä sbö len tuulivöimähänke: Kuväsövitteet 1. Yleistä: Kaikissa kuvasovitteissa on käytetty tuulivoimalatyyppiä Nordex N117 2.4 MW. Napakorkeus: 141 m Lavan pituus: 58,5 m Roottorin halkaisija: 117 m Menetelmä:

Lisätiedot

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet

Liite 2. Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet Liite 2 Maisema- ja kulttuuriympäristön karttatarkastelu, näkemäalueanalyysien tulokset ja kuvasovitteet 2 (33) SISÄLTÖ 1 NÄKEMÄALUEANALYYSIT... 3 2 KUVASOVITTEET... 12 3 (33) 1 Näkemäalueanalyysit Näkemäalueanalyysi

Lisätiedot

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS

KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Vastaanottaja Rauman kaupunki Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 2011-12-12 Viite 82138782 KOILLINEN TEOLLI- SUUSALUE, RAUMA TUULIVOIMAN NÄKE- MÄALUESELVITYS Päivämäärä 12.12.2011 Laatija Tarkastaja Dennis

Lisätiedot

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki

Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A PUHURI OY Hankilannevan tuulivoimahanke, Haapavesi ja Kärsämäki Valokuvasovitteet Päivitys 9.2.2015, kuva 6 lisätty FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21293 FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE: x V x HH VE: x V x HH VE: x V x HH Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja

Lisätiedot

Långmossa. Kuvasovitteet. Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä CGr SAd Långmossan kuvasovitteet, kaavaehdotus elokuu 2017.

Långmossa. Kuvasovitteet. Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä CGr SAd Långmossan kuvasovitteet, kaavaehdotus elokuu 2017. Sivu 1 / 17 Langmossa_Kuvasovitteet_ CK170814-3JR Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland Långmossa Kuvasovitteet Versio Päivämäärä Tehty Hyväksytty Tiivistelmä 01 2017-08-11 CGr SAd Långmossan

Lisätiedot

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello

Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Palovaaran ja Ahkiovaaran tuulivoimapuisto, Pello Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 21 voimalaa, napakorkeus 167 metriä, kokonaiskorkeus 230 metriä VE2: 26 voimalaa, napakorkeus 167 metriä,

Lisätiedot

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys.

Pienitaajuinen melu. Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä. Rev CGr TBo Tuulivoimapuiston pienitaajuisen melun selvitys. Page 1 of 8 Alastaro-Pienitaajuinen melu- CG150119- Etha Wind Oy Frilundintie 2 65170 Vaasa Finland TUULIVOIMAPUISTO Alastaro Pienitaajuinen melu Versio Päivämäärä Tekijät Hyväksytty Tiivistelmä Rev01

Lisätiedot

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi

Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MEGATUULI OY Haapalamminkankaan tuulivoimahanke, Saarijärvi Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi V6 x 6 x HH37 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P0 FCG SUUNNITTELU JA

Lisätiedot

Lestijärven tuulivoimapuisto

Lestijärven tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LESTIJÄRVEN TUULIVOIMA OY Lestijärven tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet E126 x 118 x HH170 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 182014 P20818 FCG

Lisätiedot

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO

YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO INFINERGIES FINLAND OY YLIVIESKAN URAKKANEVAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23597 YMPÄRISTÖVAIKUTUST EN ARVIOINTISELOSTUS Liite 7. Havainnekuvat

Lisätiedot

Naulakankaan tuulivoimapuisto

Naulakankaan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUULIWATTI OY Naulakankaan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet V136 x 6 x HH182 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.6.2016 P26596 V136 x 6 x HH182

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Element Power/Kangastuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 16.10.2015 Viite 1510015514-010 SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS SIIKAJOEN

Lisätiedot

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi

BILAGA 3 LIITE 3. Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi BILAGA 3 LIITE 3 Fotomontage och synlighetsanalys Valokuvasovitteet ja näkymäanalyysi SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA VINDIN AB/OY Molpe-Petalax tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet VE1: 22 x V126 x HH137 VE2: 39 x V126 x HH137 VE3: 36 x V126 x HH137 Yhteismallinnukset

Lisätiedot

Korvennevan tuulivoimapuisto

Korvennevan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A OTSOTUULI OY Korvennevan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 27.3.2015 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korvennevan

Lisätiedot

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO

PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO TUULIWATTI OY PALOKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO Havainnekuvat ja ZVI FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 171487-P27171 Havainnekuvat ja ZVI 1 (29) Vadbäck Hans Sisällysluettelo 1 Maisema ja havainnekuvat... 2 2

Lisätiedot

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus

Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus Simo - Tikkala Erkki Heikkola Numerola Oy Projektiraportin nimi ja kirjoittajat Tuulivoimakohteen välkevarjostusmallinnus: Simo - Tikkala Erkki Heikkola, Numerola

Lisätiedot

ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS

ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja ABO Wind Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 9.12.2016 Viite 1510019944 ILLEVAARAN TUULIVOI- MAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS ILLEVAARAN TUULIVOIMAHANKE, HYRYNSALMI VÄLKEMALLINNUS Päivämäärä

Lisätiedot

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto

Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RAJAKIIRI OY Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimapuisto Näkymäalueanalyysi ja valokuvasovitteet 29 x RD160 x HH170 Yhteismallinnukset Seipimäki, Tikkala ja Leipiö

Lisätiedot

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS

SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 23.9.2016 Viite 1510016015-006 SIIKAJOEN TUULIVOIMA- HANKKEIDEN YHTEISVAI- KUTUKSET VÄLKEMALLINNUS SIIKAJOEN TUULIVOIMAHANKKEIDEN

Lisätiedot

Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys

Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys Aronkylän tuulipuiston Melu- ja varjostusselvitys Raportti TT-2013-06-17 Aronkylä Melu&Varjo Versio 1.0 Erkki Haapanen Tuulitaito erkki.haapanen@tuulitaito.fi +358505170731 Raportin tekijänoikeuksista

Lisätiedot

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki

Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki CPC LAKIAKANGAS I OY Lakikangas I tuulivoimapuisto, Karijoki Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47.3.6 P7 Näkymäalueanalyysi V6 x x HH37/HH47 7) Vadbäck Hans.3.6 Sisällysluettelo Lähtötiedot... Näkemäalueanalyysi...

Lisätiedot